GIT 1.6.0
[git/git.git] / GIT-VERSION-GEN
2008-08-17 Junio C HamanoGIT 1.6.0 v1.6.0
2008-08-17 Junio C HamanoMerge git-gui 0.11.0
2008-08-17 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-08-14 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-13 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-12 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-10 Shawn O. Pearcegit-gui 0.11 gitgui-0.11.0
2008-08-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-08 Junio C HamanoGIT-VERSION-GEN: mark the version 'dirty' only if there...
2008-08-07 Junio C HamanoMerge branch 'lt/config-fsync' into maint
2008-08-07 Junio C HamanoMerge branch 'jc/reflog-expire' into maint
2008-08-07 Junio C HamanoMerge branch 'ag/rewrite_one' into maint
2008-08-06 Junio C HamanoSync with 1.5.6.5
2008-08-06 Junio C HamanoGIT 1.5.6.5 v1.5.6.5
2008-08-06 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-08-06 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-08-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-02 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-08-02 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-30 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-27 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-25 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-24 Junio C HamanoMerge branch 'maint' into ph/checkout
2008-07-21 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-19 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-index-pack'
2008-07-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-16 Junio C HamanoMerge branch 'ag/rewrite_one'
2008-07-16 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-pretty-mailmap'
2008-07-15 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-15 Junio C HamanoMerge branch 'ls/maint-mailinfo-patch-label'
2008-07-15 Junio C HamanoMerge branch 'jc/branch-merged'
2008-07-15 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-bash-completion-optim'
2008-07-13 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-bash-completion-optim'
2008-07-13 Junio C HamanoMerge branch 'maint' to sync with 1.5.6.3
2008-07-13 Junio C HamanoMerge branch 'ph/parseopt-step-blame'
2008-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'jc/reflog-expire'
2008-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'sp/maint-pack-memuse'
2008-07-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-08 Junio C HamanoMerge branch 'jc/blame' (early part) into HEAD
2008-07-08 Junio C HamanoMerge branch 'lt/racy-empty' into maint
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-daemon-syslog'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'jc/rerere'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'dr/ceiling'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-07 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-06 Junio C HamanoMerge git://repo.or.cz/git-gui
2008-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-06 Junio C HamanoMerge branch 'qq/maint'
2008-07-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'j6t/mingw'
2008-07-03 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-07-02 Junio C HamanoMerge maint in
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'ph/mergetool'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'js/apply-recount'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/checkdiff'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'kb/send-email-fifo'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'tr/send-email-ssl'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'js/maint-clone-insteadof'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-reset'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jk/maint-fetch-ref-hier'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'dz/apply-again'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'np/pack-default'
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'jc/dashless' (early part)
2008-07-01 Junio C HamanoMerge branch 'nd/dashless'
2008-06-30 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-29 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-28 Lea WiemannGIT-VERSION-GEN: do not fail if a 'HEAD' file exists...
2008-06-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.5' into maint
2008-06-27 Junio C HamanoGIT 1.5.5.5 v1.5.5.5
2008-06-27 Junio C HamanoMerge branch 'maint-1.5.4' into maint-1.5.5
2008-06-27 Junio C HamanoGIT 1.5.4.6 v1.5.4.6
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'sr/tests'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'lw/perlish'
2008-06-25 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-combine-diff-pre-context' into...
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'rs/archive-ignore'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'lt/racy-empty'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'jc/maint-combine-diff-pre-context'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'jk/test'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'mo/status-untracked'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'kh/update-ref'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'jn/web'
2008-06-22 Junio C HamanoMerge branch 'rg/gitweb'
2008-06-18 Junio C HamanoGIT 1.5.6 v1.5.6
2008-06-17 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-16 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-11 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2008-06-11 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-09 Junio C HamanoMerge branch 'js/merge-recursive'
2008-06-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-07 Junio C HamanoMerge 1.5.5.4 in
2008-06-07 Junio C HamanoGIT 1.5.5.4 v1.5.5.4
2008-06-06 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-06-04 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2008-05-28 Junio C HamanoMerge 1.5.5.3 in
next