git reflog expire: document --stale-fix option.
[git/git.git] / Documentation / git-reflog.txt
2007-01-15 Junio C Hamanogit reflog expire: document --stale-fix option.
2007-01-15 Junio C HamanoMerge git://git.kernel.org/pub/scm/gitk/gitk
2007-01-09 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2007-01-05 Junio C HamanoMerge branch 'maint'
2006-12-29 Junio C HamanoMerge branch 'jc/utf8'
2006-12-28 Junio C HamanoMerge branch 'js/shallow'
2006-12-27 Junio C Hamanogit-reflog: gc.* configuration and documentation.