Merge early parts from git://ozlabs.org/~paulus/gitk.git
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>
Thu, 26 Jun 2014 20:46:09 +0000 (13:46 -0700)
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>
Thu, 26 Jun 2014 20:46:09 +0000 (13:46 -0700)
* master~2:
  gitk: Show staged submodules regardless of ignore config
  gitk: Allow displaying time zones from author and commit dates timestamps
  gitk: Switch to patch mode when searching for line origin
  gitk: Replace SHA1 entry field on keyboard paste
  l10n: Init Vietnamese translation

1  2 
gitk-git/gitk
gitk-git/po/vi.po

diff --cc gitk-git/gitk
Simple merge
index 0000000,0000000..4dfe125
new file mode 100644 (file)
--- /dev/null
--- /dev/null
@@@ -1,0 -1,0 +1,1351 @@@
++# Vietnamese translations for gitk package.
++# Bản dịch tiếng Việt cho gói gitk.
++# This file is distributed under the same license as the gitk package.
++# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013.
++#
++msgid ""
++msgstr ""
++"Project-Id-Version: gitk @@GIT_VERSION@@\n"
++"Report-Msgid-Bugs-To: Paul Mackerras <paulus@samba.org>\n"
++"POT-Creation-Date: 2013-12-14 09:24+0700\n"
++"PO-Revision-Date: 2013-12-14 14:40+0700\n"
++"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
++"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
++"Language: vi\n"
++"MIME-Version: 1.0\n"
++"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
++"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
++"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
++
++#: gitk:140
++msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
++msgstr "Không thể lấy danh sách các tập-tin chưa được hòa trộn:"
++
++#: gitk:212 gitk:2353
++msgid "Color words"
++msgstr "Tô màu chữ"
++
++#: gitk:217 gitk:2353 gitk:8103 gitk:8136
++msgid "Markup words"
++msgstr "Đánh dấu chữ"
++
++#: gitk:322
++msgid "Error parsing revisions:"
++msgstr "Gặp lỗi khi phân tích điểm xét duyệt:"
++
++#: gitk:378
++msgid "Error executing --argscmd command:"
++msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện lệnh --argscmd:"
++
++#: gitk:391
++msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
++msgstr ""
++"Chưa chọn tập tin: --merge đã chỉ định nhưng không có tập tin chưa hòa trộn."
++
++#: gitk:394
++msgid ""
++"No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
++"limit."
++msgstr ""
++"Chưa chọn tập tin: --merge đã chỉ định nhưng không có tập tin chưa hòa trộn "
++"trong giới hạn tập tin."
++
++#: gitk:416 gitk:564
++msgid "Error executing git log:"
++msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện lệnh git log:"
++
++#: gitk:434 gitk:580
++msgid "Reading"
++msgstr "Đang đọc"
++
++#: gitk:494 gitk:4429
++msgid "Reading commits..."
++msgstr "Đang đọc các lần chuyển giao..."
++
++#: gitk:497 gitk:1635 gitk:4432
++msgid "No commits selected"
++msgstr "Chưa chọn các lần chuyển giao"
++
++#: gitk:1509
++msgid "Can't parse git log output:"
++msgstr "Không thể phân tích kết xuất từ lệnh git log:"
++
++#: gitk:1738
++msgid "No commit information available"
++msgstr "Không có thông tin về lần chuyển giao nào"
++
++#: gitk:1895
++msgid "mc"
++msgstr "mc"
++
++#: gitk:1930 gitk:4222 gitk:9552 gitk:11122 gitk:11401
++msgid "OK"
++msgstr "Đồng ý"
++
++#: gitk:1932 gitk:4224 gitk:9079 gitk:9158 gitk:9274 gitk:9323 gitk:9554
++#: gitk:11123 gitk:11402
++msgid "Cancel"
++msgstr "Thôi"
++
++#: gitk:2067
++msgid "Update"
++msgstr "Cập nhật"
++
++#: gitk:2068
++msgid "Reload"
++msgstr "Tải lại"
++
++#: gitk:2069
++msgid "Reread references"
++msgstr "Đọc lại tham chiếu"
++
++#: gitk:2070
++msgid "List references"
++msgstr "Liệt kê các tham chiếu"
++
++#: gitk:2072
++msgid "Start git gui"
++msgstr "Khởi chạy git gui"
++
++#: gitk:2074
++msgid "Quit"
++msgstr "Thoát"
++
++#: gitk:2066
++msgid "File"
++msgstr "Chính"
++
++#: gitk:2078
++msgid "Preferences"
++msgstr "Cá nhân hóa"
++
++#: gitk:2077
++msgid "Edit"
++msgstr "Chỉnh sửa"
++
++#: gitk:2082
++msgid "New view..."
++msgstr "Thêm trình bày mới..."
++
++#: gitk:2083
++msgid "Edit view..."
++msgstr "Sửa cách trình bày..."
++
++#: gitk:2084
++msgid "Delete view"
++msgstr "Xóa cách trình bày"
++
++#: gitk:2086
++msgid "All files"
++msgstr "Mọi tập tin"
++
++#: gitk:2081 gitk:3975
++msgid "View"
++msgstr "Trình bày"
++
++#: gitk:2091 gitk:2101 gitk:2945
++msgid "About gitk"
++msgstr "Giới thiệu về gitk"
++
++#: gitk:2092 gitk:2106
++msgid "Key bindings"
++msgstr "Tổ hợp phím"
++
++#: gitk:2090 gitk:2105
++msgid "Help"
++msgstr "Trợ giúp"
++
++#: gitk:2183 gitk:8535
++msgid "SHA1 ID:"
++msgstr "SHA1 ID:"
++
++#: gitk:2227
++msgid "Row"
++msgstr "Hàng"
++
++#: gitk:2265
++msgid "Find"
++msgstr "Tìm"
++
++#: gitk:2266
++msgid "next"
++msgstr "tiếp"
++
++#: gitk:2267
++msgid "prev"
++msgstr "trước"
++
++#: gitk:2268
++msgid "commit"
++msgstr "lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2271 gitk:2273 gitk:4590 gitk:4613 gitk:4637 gitk:6653 gitk:6725
++#: gitk:6810
++msgid "containing:"
++msgstr "có chứa:"
++
++#: gitk:2274 gitk:3457 gitk:3462 gitk:4666
++msgid "touching paths:"
++msgstr "đang chạm đường dẫn:"
++
++#: gitk:2275 gitk:4680
++msgid "adding/removing string:"
++msgstr "thêm/gỡ bỏ chuỗi:"
++
++#: gitk:2276 gitk:4682
++msgid "changing lines matching:"
++msgstr "những dòng thay đổi khớp mẫu:"
++
++#: gitk:2285 gitk:2287 gitk:4669
++msgid "Exact"
++msgstr "Chính xác"
++
++#: gitk:2287 gitk:4757 gitk:6621
++msgid "IgnCase"
++msgstr "BquaHt"
++
++#: gitk:2287 gitk:4639 gitk:4755 gitk:6617
++msgid "Regexp"
++msgstr "BTCQ"
++
++#: gitk:2289 gitk:2290 gitk:4777 gitk:4807 gitk:4814 gitk:6746 gitk:6814
++msgid "All fields"
++msgstr "Mọi trường"
++
++#: gitk:2290 gitk:4774 gitk:4807 gitk:6684
++msgid "Headline"
++msgstr "Nội dung chính"
++
++#: gitk:2291 gitk:4774 gitk:6684 gitk:6814 gitk:7283
++msgid "Comments"
++msgstr "Ghi chú"
++
++#: gitk:2291 gitk:4774 gitk:4779 gitk:4814 gitk:6684 gitk:7218 gitk:8713
++#: gitk:8728
++msgid "Author"
++msgstr "Tác giả"
++
++#: gitk:2291 gitk:4774 gitk:6684 gitk:7220
++msgid "Committer"
++msgstr "Người chuyển giao"
++
++#: gitk:2322
++msgid "Search"
++msgstr "Tìm kiếm"
++
++#: gitk:2330
++msgid "Diff"
++msgstr "So sánh"
++
++#: gitk:2332
++msgid "Old version"
++msgstr "Phiên bản cũ"
++
++#: gitk:2334
++msgid "New version"
++msgstr "Phiên bản mới"
++
++#: gitk:2336
++msgid "Lines of context"
++msgstr "Các dòng của nội dung"
++
++#: gitk:2346
++msgid "Ignore space change"
++msgstr "Không xét đến thay đổi do khoảng trắng"
++
++#: gitk:2350 gitk:2352 gitk:7842 gitk:8089
++msgid "Line diff"
++msgstr "Khác biệt theo dòng"
++
++#: gitk:2417
++msgid "Patch"
++msgstr "Vá"
++
++#: gitk:2419
++msgid "Tree"
++msgstr "Cây"
++
++#: gitk:2577 gitk:2597
++msgid "Diff this -> selected"
++msgstr "So sánh cái này -> cái đã chọn"
++
++#: gitk:2578 gitk:2598
++msgid "Diff selected -> this"
++msgstr "So sánh cái đã chọn -> cái này"
++
++#: gitk:2579 gitk:2599
++msgid "Make patch"
++msgstr "Tạo miếng vá"
++
++#: gitk:2580 gitk:9137
++msgid "Create tag"
++msgstr "Tạo thẻ"
++
++#: gitk:2581 gitk:9254
++msgid "Write commit to file"
++msgstr "Ghi lần chuyển giao ra tập tin"
++
++#: gitk:2582 gitk:9311
++msgid "Create new branch"
++msgstr "Tạo nhánh mới"
++
++#: gitk:2583
++msgid "Cherry-pick this commit"
++msgstr "Cherry-pick lần chuyển giao này"
++
++#: gitk:2584
++msgid "Reset HEAD branch to here"
++msgstr "Đặt lại HEAD của nhánh vào đây"
++
++#: gitk:2585
++msgid "Mark this commit"
++msgstr "Đánh dấu lần chuyển giao này"
++
++#: gitk:2586
++msgid "Return to mark"
++msgstr "Quay lại vị trí dấu"
++
++#: gitk:2587
++msgid "Find descendant of this and mark"
++msgstr "Tìm con cháu của cái này và cái đã đánh dấu"
++
++#: gitk:2588
++msgid "Compare with marked commit"
++msgstr "So sánh với lần chuyển giao đã đánh dấu"
++
++#: gitk:2589 gitk:2600
++msgid "Diff this -> marked commit"
++msgstr "So sánh cái này -> lần chuyển giao đã đánh dấu"
++
++#: gitk:2590 gitk:2601
++msgid "Diff marked commit -> this"
++msgstr "So sánh lần chuyển giao đã đánh dấu -> cái này"
++
++#: gitk:2591
++msgid "Revert this commit"
++msgstr "Hoàn lại lần chuyển giao này"
++
++#: gitk:2607
++msgid "Check out this branch"
++msgstr "Checkout nhánh này"
++
++#: gitk:2608
++msgid "Remove this branch"
++msgstr "Gỡ bỏ nhánh này"
++
++#: gitk:2615
++msgid "Highlight this too"
++msgstr "Cũng tô sáng nó"
++
++#: gitk:2616
++msgid "Highlight this only"
++msgstr "Chỉ tô sáng cái này"
++
++#: gitk:2617
++msgid "External diff"
++msgstr "diff từ bên ngoài"
++
++#: gitk:2618
++msgid "Blame parent commit"
++msgstr "Xem công trạng lần chuyển giao cha mẹ"
++
++#: gitk:2625
++msgid "Show origin of this line"
++msgstr "Hiển thị nguyên gốc của dòng này"
++
++#: gitk:2626
++msgid "Run git gui blame on this line"
++msgstr "Chạy lệnh git gui blame cho dòng này"
++
++#: gitk:2947
++msgid ""
++"\n"
++"Gitk - a commit viewer for git\n"
++"\n"
++"Copyright © 2005-2011 Paul Mackerras\n"
++"\n"
++"Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
++msgstr ""
++"\n"
++"Gitk - phần mềm xem các lần chuyển giao dành cho git\n"
++"\n"
++"Bản quyền © 2005-2011 Paul Mackerras\n"
++"\n"
++"Dùng và phân phối lại phần mềm này theo các điều khoản của Giấy Phép Công GNU"
++
++#: gitk:2955 gitk:3020 gitk:9738
++msgid "Close"
++msgstr "Đóng"
++
++#: gitk:2976
++msgid "Gitk key bindings"
++msgstr "Tổ hợp phím gitk"
++
++#: gitk:2979
++msgid "Gitk key bindings:"
++msgstr "Tổ hợp phím gitk:"
++
++#: gitk:2981
++#, tcl-format
++msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
++msgstr "<%s-Q>\t\tThoát"
++
++#: gitk:2982
++#, tcl-format
++msgid "<%s-W>\t\tClose window"
++msgstr "<%s-W>\t\tĐóng cửa sổ"
++
++#: gitk:2983
++msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
++msgstr "<Home>\t\tChuyển đến lần chuyển giao đầu tiên"
++
++#: gitk:2984
++msgid "<End>\t\tMove to last commit"
++msgstr "<End>\t\tChuyển đến lần chuyển giao cuối"
++
++#: gitk:2985
++msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
++msgstr "<Up>, p, k\tDi chuyển lên một lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2986
++msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
++msgstr "<Down>, n, j\tDi chuyển xuống một lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2987
++msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
++msgstr "<Left>, z, h\tQuay trở lại danh sách lịch sử"
++
++#: gitk:2988
++msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
++msgstr "<Right>, x, l\tDi chuyển tiếp trong danh sách lịch sử"
++
++#: gitk:2989
++msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
++msgstr "<PageUp>\tDi chuyển lên một trang trong danh sách lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2990
++msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
++msgstr "<PageDown>\tDi chuyển xuống một trang trong danh sách lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2991
++#, tcl-format
++msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
++msgstr "<%s-Home>\tCuộn lên trên cùng của danh sách lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2992
++#, tcl-format
++msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
++msgstr "<%s-End>\tCuộn xuống dưới cùng của danh sách lần chuyển giao"
++
++#: gitk:2993
++#, tcl-format
++msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
++msgstr "<%s-Up>\tCuộn danh sách lần chuyển giao lên một dòng"
++
++#: gitk:2994
++#, tcl-format
++msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
++msgstr "<%s-Down>\tCuộn danh sách lần chuyển giao xuống một dòng"
++
++#: gitk:2995
++#, tcl-format
++msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
++msgstr "<%s-PageUp>\tCuộn danh sách lần chuyển giao lên một trang"
++
++#: gitk:2996
++#, tcl-format
++msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
++msgstr "<%s-PageDown>\tCuộn danh sách lần chuyển giao xuống một trang"
++
++#: gitk:2997
++msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
++msgstr "<Shift-Up>\tTìm về phía sau (hướng lên trên, lần chuyển giao sau này)"
++
++#: gitk:2998
++msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
++msgstr ""
++"<Shift-Down>\tTìm về phía trước (hướng xuống dưới, lần chuyển giao trước đây)"
++
++#: gitk:2999
++msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
++msgstr "<Delete>, b\tCuộn phần trình bày diff lên một trang"
++
++#: gitk:3000
++msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
++msgstr "<Backspace>\tCuộn phần trình bày diff lên một trang"
++
++#: gitk:3001
++msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
++msgstr "<Space>\t\tCuộn phần trình bày diff xuống một trang"
++
++#: gitk:3002
++msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
++msgstr "u\t\tCuộn phần trình bày diff lên 18 dòng"
++
++#: gitk:3003
++msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
++msgstr "d\t\tCuộn phần trình bày diff xuống 18 dòng"
++
++#: gitk:3004
++#, tcl-format
++msgid "<%s-F>\t\tFind"
++msgstr "<%s-F>\t\tTìm kiếm"
++
++#: gitk:3005
++#, tcl-format
++msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
++msgstr "<%s-G>\t\tDi chuyển đến chỗ gặp kế tiếp"
++
++#: gitk:3006
++msgid "<Return>\tMove to next find hit"
++msgstr "<Return>\t\tDi chuyển đến chỗ gặp kế tiếp"
++
++#: gitk:3007
++msgid "/\t\tFocus the search box"
++msgstr "/\t\tĐưa con trỏ chuột vào ô tìm kiếm"
++
++#: gitk:3008
++msgid "?\t\tMove to previous find hit"
++msgstr "?\t\tDi chuyển đến chỗ gặp kế trước"
++
++#: gitk:3009
++msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
++msgstr "f\t\tCuộn phần trình bày diff sang tập-tin kế"
++
++#: gitk:3010
++#, tcl-format
++msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
++msgstr "<%s-S>\t\tTìm đến chỗ khác biệt kế tiếp"
++
++#: gitk:3011
++#, tcl-format
++msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
++msgstr "<%s-R>\t\tTìm đến chỗ khác biệt kế trước"
++
++#: gitk:3012
++#, tcl-format
++msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
++msgstr "<%s-KP+>\tTăng cỡ chữ"
++
++#: gitk:3013
++#, tcl-format
++msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
++msgstr "<%s-plus>\tTăng cỡ chữ"
++
++#: gitk:3014
++#, tcl-format
++msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
++msgstr "<%s-KP->\tGiảm cỡ chữ"
++
++#: gitk:3015
++#, tcl-format
++msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
++msgstr "<%s-minus>\tGiảm cỡ chữ"
++
++#: gitk:3016
++msgid "<F5>\t\tUpdate"
++msgstr "<F5>\t\tCập nhật"
++
++#: gitk:3471 gitk:3480
++#, tcl-format
++msgid "Error creating temporary directory %s:"
++msgstr "Gặp lỗi khi tạo thư mục tạm %s:"
++
++#: gitk:3493
++#, tcl-format
++msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
++msgstr "Lỗi chào hỏi \"%s\" từ %s:"
++
++#: gitk:3556
++msgid "command failed:"
++msgstr "lệnh gặp lỗi:"
++
++#: gitk:3705
++msgid "No such commit"
++msgstr "Không có lần chuyển giao như vậy"
++
++#: gitk:3719
++msgid "git gui blame: command failed:"
++msgstr "git gui blame: lệnh gặp lỗi:"
++
++#: gitk:3750
++#, tcl-format
++msgid "Couldn't read merge head: %s"
++msgstr "Không thể độc đầu của hòa trộn: %s"
++
++# tcl-format
++#: gitk:3758
++#, tcl-format
++msgid "Error reading index: %s"
++msgstr "Gặp lỗi khi đọc chỉ mục: %s"
++
++#: gitk:3783
++#, tcl-format
++msgid "Couldn't start git blame: %s"
++msgstr "Không thể khởi chạy git blame: %s"
++
++#: gitk:3786 gitk:6652
++msgid "Searching"
++msgstr "Đang tìm kiếm"
++
++#: gitk:3818
++#, tcl-format
++msgid "Error running git blame: %s"
++msgstr "Gặp lỗi khi chạy git blame: %s"
++
++#: gitk:3846
++#, tcl-format
++msgid "That line comes from commit %s,  which is not in this view"
++msgstr "Dòng đến từ lần chuyển giao %s, cái mà không trong trình bày này"
++
++#: gitk:3860
++msgid "External diff viewer failed:"
++msgstr "Bộ trình bày diff từ bên ngoài gặp lỗi:"
++
++#: gitk:3978
++msgid "Gitk view definition"
++msgstr "Định nghĩa cách trình bày gitk"
++
++#: gitk:3982
++msgid "Remember this view"
++msgstr "Nhớ cách trình bày này"
++
++#: gitk:3983
++msgid "References (space separated list):"
++msgstr "Tham chiếu (danh sách ngăn cách bằng dấu cách):"
++
++#: gitk:3984
++msgid "Branches & tags:"
++msgstr "Nhánh & thẻ:"
++
++#: gitk:3985
++msgid "All refs"
++msgstr "Mọi tham chiếu"
++
++#: gitk:3986
++msgid "All (local) branches"
++msgstr "Mọi nhánh (nội bộ)"
++
++#: gitk:3987
++msgid "All tags"
++msgstr "Mọi thẻ"
++
++#: gitk:3988
++msgid "All remote-tracking branches"
++msgstr "Mọi nhánh remote-tracking"
++
++#: gitk:3989
++msgid "Commit Info (regular expressions):"
++msgstr "Thông tin chuyển giao (biểu thức chính quy):"
++
++#: gitk:3990
++msgid "Author:"
++msgstr "Tác giả:"
++
++#: gitk:3991
++msgid "Committer:"
++msgstr "Người chuyển giao:"
++
++#: gitk:3992
++msgid "Commit Message:"
++msgstr "Chú thích của lần chuyển giao:"
++
++#: gitk:3993
++msgid "Matches all Commit Info criteria"
++msgstr "Khớp mọi điều kiện Thông tin Chuyển giao"
++
++#: gitk:3994
++msgid "Changes to Files:"
++msgstr "Đổi thành Tập tin:"
++
++#: gitk:3995
++msgid "Fixed String"
++msgstr "Chuỗi cố định"
++
++#: gitk:3996
++msgid "Regular Expression"
++msgstr "Biểu thức chính quy"
++
++#: gitk:3997
++msgid "Search string:"
++msgstr "Chuỗi tìm kiếm:"
++
++#: gitk:3998
++msgid ""
++"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
++"15:27:38\"):"
++msgstr ""
++"Ngày chuyển giao (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
++"15:27:38\"):"
++
++#: gitk:3999
++msgid "Since:"
++msgstr "Kể từ:"
++
++#: gitk:4000
++msgid "Until:"
++msgstr "Đến:"
++
++#: gitk:4001
++msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
++msgstr "Giới hạn và/hoặc bỏ số của điểm xét (số nguyên âm):"
++
++#: gitk:4002
++msgid "Number to show:"
++msgstr "Số lượng hiển thị:"
++
++#: gitk:4003
++msgid "Number to skip:"
++msgstr "Số lượng sẽ bỏ qua:"
++
++#: gitk:4004
++msgid "Miscellaneous options:"
++msgstr "Tuỳ chọn hỗn hợp:"
++
++#: gitk:4005
++msgid "Strictly sort by date"
++msgstr "Sắp xếp chặt chẽ theo ngày"
++
++#: gitk:4006
++msgid "Mark branch sides"
++msgstr "Đánh dấu các cạnh nhánh"
++
++#: gitk:4007
++msgid "Limit to first parent"
++msgstr "Giới hạn thành cha mẹ đầu tiên"
++
++#: gitk:4008
++msgid "Simple history"
++msgstr "Lịch sử dạng đơn giản"
++
++#: gitk:4009
++msgid "Additional arguments to git log:"
++msgstr "Đối số bổ xung cho lệnh git log:"
++
++#: gitk:4010
++msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
++msgstr "Nhập vào các tập tin và thư mục bao gồm, mỗi dòng một cái:"
++
++#: gitk:4011
++msgid "Command to generate more commits to include:"
++msgstr "Lệnh tạo ra nhiều lần chuyển giao hơn bao gồm:"
++
++#: gitk:4135
++msgid "Gitk: edit view"
++msgstr "Gitk: sửa cách trình bày"
++
++#: gitk:4143
++msgid "-- criteria for selecting revisions"
++msgstr "-- tiêu chuẩn chọn điểm xét duyệt"
++
++#: gitk:4148
++msgid "View Name"
++msgstr "Tên cách trình bày"
++
++#: gitk:4223
++msgid "Apply (F5)"
++msgstr "Áp dụng (F5)"
++
++#: gitk:4261
++msgid "Error in commit selection arguments:"
++msgstr "Lỗi trong các đối số chọn chuyển giao:"
++
++#: gitk:4314 gitk:4366 gitk:4827 gitk:4841 gitk:6107 gitk:12184 gitk:12185
++msgid "None"
++msgstr "Không"
++
++#: gitk:4924 gitk:4929
++msgid "Descendant"
++msgstr "Con cháu"
++
++#: gitk:4925
++msgid "Not descendant"
++msgstr "Không có con cháu"
++
++#: gitk:4932 gitk:4937
++msgid "Ancestor"
++msgstr "Tổ tiên chung"
++
++#: gitk:4933
++msgid "Not ancestor"
++msgstr "Không có chung tổ tiên"
++
++#: gitk:5223
++msgid "Local changes checked in to index but not committed"
++msgstr ""
++"Có thay đổi nội bộ đã được đưa vào bảng mục lục, nhưng chưa được chuyển giao"
++
++#: gitk:5259
++msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
++msgstr "Có thay đổi nội bộ, nhưng chưa được đưa vào bảng mục lục"
++
++#: gitk:7032
++msgid "and many more"
++msgstr "và nhiều nữa"
++
++#: gitk:7035
++msgid "many"
++msgstr "nhiều"
++
++#: gitk:7222
++msgid "Tags:"
++msgstr "Thẻ:"
++
++#: gitk:7239 gitk:7245 gitk:8708
++msgid "Parent"
++msgstr "Cha"
++
++#: gitk:7250
++msgid "Child"
++msgstr "Con"
++
++#: gitk:7259
++msgid "Branch"
++msgstr "Nhánh"
++
++#: gitk:7262
++msgid "Follows"
++msgstr "Đứng sau"
++
++#: gitk:7265
++msgid "Precedes"
++msgstr "Đứng trước"
++
++# tcl-format
++#: gitk:7849
++#, tcl-format
++msgid "Error getting diffs: %s"
++msgstr "Lỗi lấy diff: %s"
++
++#: gitk:8533
++msgid "Goto:"
++msgstr "Nhảy tới:"
++
++#: gitk:8554
++#, tcl-format
++msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
++msgstr "Định danh SHA1 dạng ngắn %s là chưa đủ rõ ràng"
++
++#: gitk:8561
++#, tcl-format
++msgid "Revision %s is not known"
++msgstr "Không hiểu điểm xét duyệt %s"
++
++#: gitk:8571
++#, tcl-format
++msgid "SHA1 id %s is not known"
++msgstr "Không hiểu định danh SHA1 %s"
++
++#: gitk:8573
++#, tcl-format
++msgid "Revision %s is not in the current view"
++msgstr "Điểm %s không ở trong phần hiển thị hiện tại"
++
++#: gitk:8715 gitk:8730
++msgid "Date"
++msgstr "Ngày"
++
++#: gitk:8718
++msgid "Children"
++msgstr "Con cháu"
++
++#: gitk:8781
++#, tcl-format
++msgid "Reset %s branch to here"
++msgstr "Đặt lại nhánh %s tại đây"
++
++#: gitk:8783
++msgid "Detached head: can't reset"
++msgstr "Head đã bị tách rời: không thể đặt lại"
++
++#: gitk:8888 gitk:8894
++msgid "Skipping merge commit "
++msgstr "Bỏ qua lần chuyển giao hòa trộn "
++
++#: gitk:8903 gitk:8908
++msgid "Error getting patch ID for "
++msgstr "Gặp lỗi khi lấy ID miếng vá cho "
++
++#: gitk:8904 gitk:8909
++msgid " - stopping\n"
++msgstr " - dừng\n"
++
++#: gitk:8914 gitk:8917 gitk:8925 gitk:8939 gitk:8948
++msgid "Commit "
++msgstr "Commit "
++
++#: gitk:8918
++msgid ""
++" is the same patch as\n"
++"       "
++msgstr ""
++" là cùng một miếng vá với\n"
++"       "
++
++#: gitk:8926
++msgid ""
++" differs from\n"
++"       "
++msgstr ""
++" khác biệt từ\n"
++"       "
++
++#: gitk:8928
++msgid ""
++"Diff of commits:\n"
++"\n"
++msgstr ""
++"Khác biệt của lần chuyển giao (commit):\n"
++"\n"
++
++#: gitk:8940 gitk:8949
++#, tcl-format
++msgid " has %s children - stopping\n"
++msgstr " có %s con - dừng\n"
++
++#: gitk:8968
++#, tcl-format
++msgid "Error writing commit to file: %s"
++msgstr "Gặp lỗi trong quá trình ghi lần chuyển giao vào tập tin: %s"
++
++#: gitk:8974
++#, tcl-format
++msgid "Error diffing commits: %s"
++msgstr "Gặp lỗi khi so sánh sự khác biệt giữa các lần chuyển giao: %s"
++
++#: gitk:9020
++msgid "Top"
++msgstr "Đỉnh"
++
++#: gitk:9021
++msgid "From"
++msgstr "Từ"
++
++#: gitk:9026
++msgid "To"
++msgstr "Đến"
++
++#: gitk:9050
++msgid "Generate patch"
++msgstr "Tạo miếng vá"
++
++#: gitk:9052
++msgid "From:"
++msgstr "Từ:"
++
++#: gitk:9061
++msgid "To:"
++msgstr "Đến:"
++
++#: gitk:9070
++msgid "Reverse"
++msgstr "Đảo ngược"
++
++#: gitk:9072 gitk:9268
++msgid "Output file:"
++msgstr "Tập tin kết xuất:"
++
++#: gitk:9078
++msgid "Generate"
++msgstr "Tạo"
++
++#: gitk:9116
++msgid "Error creating patch:"
++msgstr "Gặp lỗi khi tạo miếng vá:"
++
++#: gitk:9139 gitk:9256 gitk:9313
++msgid "ID:"
++msgstr "ID:"
++
++#: gitk:9148
++msgid "Tag name:"
++msgstr "Tên thẻ:"
++
++#: gitk:9151
++msgid "Tag message is optional"
++msgstr "Ghi chú thẻ chỉ là tùy chọn"
++
++#: gitk:9153
++msgid "Tag message:"
++msgstr "Ghi chú cho thẻ:"
++
++#: gitk:9157 gitk:9322
++msgid "Create"
++msgstr "Tạo"
++
++#: gitk:9175
++msgid "No tag name specified"
++msgstr "Chưa chỉ ra tên của thẻ"
++
++#: gitk:9179
++#, tcl-format
++msgid "Tag \"%s\" already exists"
++msgstr "Thẻ “%s” đã có sẵn rồi"
++
++#: gitk:9189
++msgid "Error creating tag:"
++msgstr "Gặp lỗi khi tạo thẻ:"
++
++#: gitk:9265
++msgid "Command:"
++msgstr "Lệnh:"
++
++#: gitk:9273
++msgid "Write"
++msgstr "Ghi"
++
++#: gitk:9291
++msgid "Error writing commit:"
++msgstr "Gặp lỗi trong quá trình ghi chuyển giao:"
++
++#: gitk:9318
++msgid "Name:"
++msgstr "Tên:"
++
++#: gitk:9341
++msgid "Please specify a name for the new branch"
++msgstr "Vui lòng chỉ định tên cho nhánh mới"
++
++#: gitk:9346
++#, tcl-format
++msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
++msgstr "Nhánh “%s” đã có từ trước rồi. Ghi đè?"
++
++#: gitk:9413
++#, tcl-format
++msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
++msgstr ""
++"Lần chuyển giao %s đã sẵn được bao gồm trong nhánh %s -- bạn có thực sự muốn "
++"áp dụng lại nó không?"
++
++#: gitk:9418
++msgid "Cherry-picking"
++msgstr "Đang cherry-pick"
++
++#: gitk:9427
++#, tcl-format
++msgid ""
++"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
++"Please commit, reset or stash your changes and try again."
++msgstr ""
++"Cherry-pick gặp lỗi bởi vì các thay đổi nội bộ tập tin “%s”.\n"
++"Xin hãy chuyển giao, reset hay stash các thay đổi của bạn sau đó thử lại."
++
++#: gitk:9433
++msgid ""
++"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
++"Do you wish to run git citool to resolve it?"
++msgstr ""
++"Cherry-pick gặp lỗi bởi vì xung đột trong hòa trộn.\n"
++"Bạn có muốn chạy lệnh “git citool” để giải quyết vấn đề này không?"
++
++#: gitk:9449 gitk:9507
++msgid "No changes committed"
++msgstr "Không có thay đổi nào cần chuyển giao"
++
++#: gitk:9476
++#, tcl-format
++msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
++msgstr ""
++"Lần chuyển giao %s không được bao gồm trong nhánh %s -- bạn có thực sự muốn "
++"“revert” nó không?"
++
++#: gitk:9481
++msgid "Reverting"
++msgstr "Đang hoàn tác"
++
++#: gitk:9489
++#, tcl-format
++msgid ""
++"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
++"commit, reset or stash  your changes and try again."
++msgstr ""
++"Revert gặp lỗi bởi vì tập tin sau đã được thay đổi nội bộ:%s\n"
++"Xin hãy chạy lệnh “commit”, “reset” hoặc “stash” rồi thử lại."
++
++#: gitk:9493
++msgid ""
++"Revert failed because of merge conflict.\n"
++" Do you wish to run git citool to resolve it?"
++msgstr ""
++"Revert gặp lỗi bởi vì xung đột hòa trộn.\n"
++" Bạn có muốn chạy lệnh “git citool” để phân giải nó không?"
++
++#: gitk:9536
++msgid "Confirm reset"
++msgstr "Xác nhật đặt lại"
++
++#: gitk:9538
++#, tcl-format
++msgid "Reset branch %s to %s?"
++msgstr "Đặt lại nhánh “%s” thành “%s”?"
++
++#: gitk:9540
++msgid "Reset type:"
++msgstr "Kiểu đặt lại:"
++
++#: gitk:9543
++msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
++msgstr "Mềm: Không động đến thư mục làm việc và bảng mục lục"
++
++#: gitk:9546
++msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
++msgstr ""
++"Pha trộn: Không động chạm đến thư mục làm việc nhưng đặt lại bảng mục lục"
++
++#: gitk:9549
++msgid ""
++"Hard: Reset working tree and index\n"
++"(discard ALL local changes)"
++msgstr ""
++"Hard: Đặt lại cây làm việc và mục lục\n"
++"(hủy bỏ MỌI thay đổi nội bộ)"
++
++#: gitk:9566
++msgid "Resetting"
++msgstr "Đang đặt lại"
++
++#: gitk:9626
++msgid "Checking out"
++msgstr "Đang checkout"
++
++#: gitk:9679
++msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
++msgstr "Không thể xóa nhánh hiện tại đang được lấy ra"
++
++#: gitk:9685
++#, tcl-format
++msgid ""
++"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
++"Really delete branch %s?"
++msgstr ""
++"Các lần chuyển giao trên nhánh %s không ở trên nhánh khác.\n"
++"Thực sự muốn xóa nhánh %s?"
++
++#: gitk:9716
++#, tcl-format
++msgid "Tags and heads: %s"
++msgstr "Thẻ và Đầu: %s"
++
++#: gitk:9731
++msgid "Filter"
++msgstr "Bộ lọc"
++
++#: gitk:10027
++msgid ""
++"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
++"tag information will be incomplete."
++msgstr ""
++"Gặp lỗi khi đọc thông tin hình học lần chuyển giao; thông tin nhánh và thẻ "
++"trước/sau sẽ không hoàn thiện."
++
++#: gitk:11004
++msgid "Tag"
++msgstr "Thẻ"
++
++#: gitk:11008
++msgid "Id"
++msgstr "Id"
++
++#: gitk:11091
++msgid "Gitk font chooser"
++msgstr "Hộp thoại chọn phông Gitk"
++
++#: gitk:11108
++msgid "B"
++msgstr "B"
++
++#: gitk:11111
++msgid "I"
++msgstr "I"
++
++#: gitk:11229
++msgid "Commit list display options"
++msgstr "Các tùy chọn về hiển thị danh sách lần chuyển giao"
++
++#: gitk:11232
++msgid "Maximum graph width (lines)"
++msgstr "Độ rộng biểu đồ tối đa (dòng)"
++
++#: gitk:11235
++#, tcl-format
++msgid "Maximum graph width (% of pane)"
++msgstr "Độ rộng biểu đồ tối đa (% của bảng)"
++
++#: gitk:11238
++msgid "Show local changes"
++msgstr "Hiển thị các thay đổi nội bộ"
++
++#: gitk:11241
++msgid "Auto-select SHA1 (length)"
++msgstr "Tự chọn SHA1 (độ dài)"
++
++#: gitk:11245
++msgid "Hide remote refs"
++msgstr "Ẩn tham chiếu đến máy chủ"
++
++#: gitk:11249
++msgid "Diff display options"
++msgstr "Các tùy chọn trình bày các khác biệt"
++
++#: gitk:11251
++msgid "Tab spacing"
++msgstr "Khoảng cách tab"
++
++#: gitk:11254
++msgid "Display nearby tags/heads"
++msgstr "Hiển thị các thẻ/đầu xung quanh"
++
++#: gitk:11257
++msgid "Maximum # tags/heads to show"
++msgstr "Số lượng thẻ/đầu tối đa sẽ hiển thị"
++
++#: gitk:11260
++msgid "Limit diffs to listed paths"
++msgstr "Giới hạn các khác biệt cho đường dẫn đã liệt kê"
++
++#: gitk:11263
++msgid "Support per-file encodings"
++msgstr "Hỗ trợ mã hóa mỗi-dòng"
++
++#: gitk:11269 gitk:11416
++msgid "External diff tool"
++msgstr "Công cụ so sánh từ bên ngoài"
++
++#: gitk:11270
++msgid "Choose..."
++msgstr "Chọn..."
++
++#: gitk:11275
++msgid "General options"
++msgstr "Các tùy chọn chung"
++
++#: gitk:11278
++msgid "Use themed widgets"
++msgstr "Dùng các widget chủ đề"
++
++#: gitk:11280
++msgid "(change requires restart)"
++msgstr "(để thay đổi cần khởi động lại)"
++
++#: gitk:11282
++msgid "(currently unavailable)"
++msgstr "(hiện tại không sẵn sàng)"
++
++#: gitk:11293
++msgid "Colors: press to choose"
++msgstr "Màu sắc: bấm vào nút phía dưới để chọn màu"
++
++#: gitk:11296
++msgid "Interface"
++msgstr "Giao diện"
++
++#: gitk:11297
++msgid "interface"
++msgstr "giao diện"
++
++#: gitk:11300
++msgid "Background"
++msgstr "Nền"
++
++#: gitk:11301 gitk:11331
++msgid "background"
++msgstr "nền"
++
++#: gitk:11304
++msgid "Foreground"
++msgstr "Tiền cảnh"
++
++#: gitk:11305
++msgid "foreground"
++msgstr "tiền cảnh"
++
++#: gitk:11308
++msgid "Diff: old lines"
++msgstr "So sánh: dòng cũ"
++
++#: gitk:11309
++msgid "diff old lines"
++msgstr "diff dòng cũ"
++
++#: gitk:11313
++msgid "Diff: new lines"
++msgstr "So sánh: dòng mới"
++
++#: gitk:11314
++msgid "diff new lines"
++msgstr "màu dòng mới"
++
++#: gitk:11318
++msgid "Diff: hunk header"
++msgstr "So sánh: phần đầu của đoạn"
++
++#: gitk:11320
++msgid "diff hunk header"
++msgstr "màu của phần đầu của đoạn khi so sánh"
++
++#: gitk:11324
++msgid "Marked line bg"
++msgstr "Nền dòng đánh dấu"
++
++#: gitk:11326
++msgid "marked line background"
++msgstr "nền dòng được đánh dấu"
++
++#: gitk:11330
++msgid "Select bg"
++msgstr "Màu nền"
++
++#: gitk:11339
++msgid "Fonts: press to choose"
++msgstr "Phông chữ: bấm vào các nút ở dưới để chọn"
++
++#: gitk:11341
++msgid "Main font"
++msgstr "Phông chữ chính"
++
++#: gitk:11342
++msgid "Diff display font"
++msgstr "Phông chữ dùng khi so sánh"
++
++#: gitk:11343
++msgid "User interface font"
++msgstr "Phông chữ giao diện"
++
++#: gitk:11365
++msgid "Gitk preferences"
++msgstr "Cá nhân hóa các cài đặt cho Gitk"
++
++#: gitk:11374
++msgid "General"
++msgstr "Chung"
++
++#: gitk:11375
++msgid "Colors"
++msgstr "Màu sắc"
++
++#: gitk:11376
++msgid "Fonts"
++msgstr "Phông chữ"
++
++#: gitk:11426
++#, tcl-format
++msgid "Gitk: choose color for %s"
++msgstr "Gitk: chọn màu cho %s"
++
++#: gitk:12080
++msgid "Cannot find a git repository here."
++msgstr "Không thể tìm thấy kho git ở đây."
++
++#: gitk:12127
++#, tcl-format
++msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
++msgstr "Đối số “%s” chưa rõ ràng: vừa là điểm xét duyệt vừa là tên tập tin"
++
++#: gitk:12139
++msgid "Bad arguments to gitk:"
++msgstr "Đối số không hợp lệ cho gitk:"
++
++#: gitk:12242
++msgid "Command line"
++msgstr "Dòng lệnh"