l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4580t)
authorAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Sun, 2 Jun 2019 07:26:52 +0000 (09:26 +0200)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Sun, 2 Jun 2019 07:26:52 +0000 (09:26 +0200)
Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
po/bg.po

index 3d52d24..69d54e9 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -80,8 +80,8 @@
 # promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
 # delta - разлика, делта, обект-разлика
 # ??
-# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
-# nested tag - Ð¿Ð°Ðº Ñ\81Ñ\8aÑ\89оÑ\82о - 
+# peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
+# nested tag - Ð½ÐµÐ¿Ñ\80Ñ\8fк ÐµÑ\82икеÑ\82
 # strip - премахвам (за компонент при филтриране)
 # unrelated histories - независими истории
 # inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
@@ -153,8 +153,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: git 2.22\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-05-29 10:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-31 14:35+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-02 09:25+0200\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -163,3657 +163,2966 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: commit-graph.c:1170
+#: advice.c:103
 #, c-format
-msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
-msgstr ""
-"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
-"е преди „%s“, а не трябва"
+msgid "%shint: %.*s%s\n"
+msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
+
+#: advice.c:156
+msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:158
+msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:160
+msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:162
+msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:164
+msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
+msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
 
-#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
+#: advice.c:166
 #, c-format
-msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
+msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
+msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
+
+#: advice.c:174
+msgid ""
+"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
+"as appropriate to mark resolution and make a commit."
 msgstr ""
-"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
-"трябва да е %u"
+"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
+"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
+
+#: advice.c:182
+msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
+msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
+
+#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
+msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
+msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
 
-#: commit-graph.c:1217
+#: advice.c:189
+msgid "Please, commit your changes before merging."
+msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
+
+#: advice.c:190
+msgid "Exiting because of unfinished merge."
+msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
+
+#: advice.c:196
 #, c-format
-msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
+msgid ""
+"Note: checking out '%s'.\n"
+"\n"
+"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
+"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
+"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"\n"
+"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
+"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"\n"
+"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
-"анализира"
+"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
+"\n"
+"Указателят „HEAD“ не е свързан.  Може да разглеждате, да правите произволни\n"
+"промени и да ги подавате.  Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
+"бъдат\n"
+"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
+"\n"
+"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
+"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
+"„commit“.  Например:\n"
+"\n"
+"  git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
+"\n"
+
+#: alias.c:50
+msgid "cmdline ends with \\"
+msgstr "командният ред завършва с „/“"
+
+#: alias.c:51
+msgid "unclosed quote"
+msgstr "кавичка без еш"
 
-#: commit-graph.c:1224
+#: apply.c:63
 #, c-format
-msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
-msgstr ""
-"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
-"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
+msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
+msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1234
+#: apply.c:79
 #, c-format
-msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
-msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
+msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
+msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
+
+#: apply.c:129
+msgid "--reject and --3way cannot be used together."
+msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
+
+#: apply.c:131
+msgid "--cached and --3way cannot be used together."
+msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
+
+#: apply.c:134
+msgid "--3way outside a repository"
+msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
+
+#: apply.c:145
+msgid "--index outside a repository"
+msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
+
+#: apply.c:148
+msgid "--cached outside a repository"
+msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
 
-#: commit-graph.c:1240
+#: apply.c:829
 #, c-format
-msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
-msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
+msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
+msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
 
-#: commit-graph.c:1253
+#: apply.c:838
 #, c-format
-msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
-msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
+msgid "regexec returned %d for input: %s"
+msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
+
+#: apply.c:912
+#, c-format
+msgid "unable to find filename in patch at line %d"
+msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
 
-#: commit-graph.c:1258
+#: apply.c:950
 #, c-format
-msgid ""
-"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
+msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
-"не е"
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
+"null“, а бе получен „%1$s“"
 
-#: commit-graph.c:1262
+#: apply.c:956
 #, c-format
-msgid ""
-"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
+msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
-"дÑ\80Ñ\83гаде Ðµ"
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
+"непÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð² Ñ\84айл"
 
-#: commit-graph.c:1277
+#: apply.c:957
 #, c-format
-msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr ""
-"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
-"дÑ\80Ñ\83гаде Ðµ %u"
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
+"непÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ñ\81Ñ\82аÑ\80 Ñ\84айл"
 
-#: diff-no-index.c:263
-msgid ""
-"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
-"tree"
+#: apply.c:962
+#, c-format
+msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
 msgstr ""
-"Не е хранилище на git.  Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
-"пътища извън работно дърво"
+"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
+"null“"
 
-#: diff.c:4806
+#: apply.c:991
 #, c-format
-msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
-msgstr "непознаÑ\82 Ð²Ð¸Ð´ Ð¿Ñ\80омÑ\8fна: â\80\9e%câ\80\9c Ð² â\80\9e--diff-filter=%sâ\80\9c"
+msgid "invalid mode on line %d: %s"
+msgstr "гÑ\80еÑ\88ен Ñ\80ежим Ð½Ð° Ñ\80ед â\84\96%d: %s"
 
-#: diff.c:4830
+#: apply.c:1310
 #, c-format
-msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
-msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
+msgid "inconsistent header lines %d and %d"
+msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
 
-#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#: apply.c:1482
 #, c-format
-msgid "%s expects <n>/<m> form"
-msgstr ""
-"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
-"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
+msgid "recount: unexpected line: %.*s"
+msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
 
-#: diff.c:4992
+#: apply.c:1551
+#, c-format
+msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
+msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
+
+#: apply.c:1571
+#, c-format
 msgid ""
-"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
-"\"histogram\""
-msgstr ""
-"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
-"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
-"„histogram“ (хистограмен)"
+"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
+"component (line %d)"
+msgid_plural ""
+"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
+"components (line %d)"
+msgstr[0] ""
+"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
+"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
+msgstr[1] ""
+"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
+"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
 
-#: diff.c:5263
-msgid "Diff output format options"
-msgstr "Формат на изхода за разликите"
+#: apply.c:1584
+#, c-format
+msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
+msgstr ""
+"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
 
-#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
-msgid "<n>"
-msgstr "Ð\91РÐ\9eÐ\99"
+#: apply.c:1772
+msgid "new file depends on old contents"
+msgstr "новиÑ\8fÑ\82 Ñ\84айл Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ\81и Ð¾Ñ\82 Ñ\81Ñ\82аÑ\80оÑ\82о Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жание Ð½Ð° Ñ\84айла"
 
-#: diff.c:5279
-msgid "generate the diff in raw format"
-msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
+#: apply.c:1774
+msgid "deleted file still has contents"
+msgstr "изтритият файл не е празен"
 
-#: diff.c:5295 diff.c:5303
-msgid "<param1,param2>..."
-msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
+#: apply.c:1808
+#, c-format
+msgid "corrupt patch at line %d"
+msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
 
-#: diff.c:5296
-msgid ""
-"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
-msgstr "извеждане Ð½Ð° Ñ\80азпÑ\80еделениеÑ\82о Ð½Ð° Ð¿Ñ\80омениÑ\82е Ð·Ð° Ð²Ñ\81Ñ\8fка Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ð¸Ñ\80екÑ\82оÑ\80иÑ\8f"
+#: apply.c:1845
+#, c-format
+msgid "new file %s depends on old contents"
+msgstr "новиÑ\8fÑ\82 Ñ\84айл â\80\9e%sâ\80\9c Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ\81и Ð¾Ñ\82 Ñ\81Ñ\82аÑ\80оÑ\82о Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жание Ð½Ð° Ñ\84айла"
 
-#: diff.c:5304
-msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
-msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
+#: apply.c:1847
+#, c-format
+msgid "deleted file %s still has contents"
+msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
 
-#: diff.c:5308
-msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
-msgstr ""
-"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
-"празните знаци"
-
-#: diff.c:5311
-msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
-msgstr ""
-"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
-"режима на достъп"
-
-#: diff.c:5319
-msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
-msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
-
-#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
-msgid "<width>"
-msgstr "ШИРОЧИНА"
+#: apply.c:1850
+#, c-format
+msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
+msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
 
-#: diff.c:5323
-msgid "generate diffstat with a given width"
-msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
+#: apply.c:1997
+#, c-format
+msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
+msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
 
-#: diff.c:5326
-msgid "generate diffstat with a given name width"
-msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
+#: apply.c:2034
+#, c-format
+msgid "unrecognized binary patch at line %d"
+msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
 
-#: diff.c:5329
-msgid "generate diffstat with a given graph width"
-msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
+#: apply.c:2196
+#, c-format
+msgid "patch with only garbage at line %d"
+msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
 
-#: diff.c:5331
-msgid "<count>"
-msgstr "БРОЙ"
+#: apply.c:2282
+#, c-format
+msgid "unable to read symlink %s"
+msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: diff.c:5332
-msgid "generate diffstat with limited lines"
-msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
+#: apply.c:2286
+#, c-format
+msgid "unable to open or read %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
 
-#: diff.c:5335
-msgid "generate compact summary in diffstat"
-msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
+#: apply.c:2945
+#, c-format
+msgid "invalid start of line: '%c'"
+msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
 
-#: diff.c:5338
-msgid "output a binary diff that can be applied"
-msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
+#: apply.c:3066
+#, c-format
+msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
+msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
+msgstr[0] ""
+"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
+msgstr[1] ""
+"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
 
-#: diff.c:5341
-msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
+#: apply.c:3078
+#, c-format
+msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr ""
-"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
-"преди и след промяната"
-
-#: diff.c:5343
-msgid "show colored diff"
-msgstr "разлики в цвят"
-
-#: diff.c:5344
-msgid "<kind>"
-msgstr "ВИД"
+"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
 
-#: diff.c:5345
+#: apply.c:3084
+#, c-format
 msgid ""
-"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
-"diff"
+"while searching for:\n"
+"%.*s"
 msgstr ""
-"гÑ\80еÑ\88киÑ\82е Ð² Ð¿Ñ\80азниÑ\82е Ð·Ð½Ð°Ñ\86и Ð´Ð° Ñ\81е Ñ\83казваÑ\82 Ð² Ñ\80едовеÑ\82е Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ\82екÑ\81Ñ\82а, Ð²Ð°Ñ\80ианÑ\82иÑ\82е "
-"преди и след разликата,"
+"пÑ\80и Ñ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\81ене Ð·Ð°:\n"
+"%.*s"
 
-#: diff.c:5348
-msgid ""
-"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
-"--numstat"
+#: apply.c:3106
+#, c-format
+msgid "missing binary patch data for '%s'"
+msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
+
+#: apply.c:3114
+#, c-format
+msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
-"без Ð¿Ñ\80еименÑ\83ване Ð½Ð° Ð¿Ñ\8aÑ\82иÑ\89аÑ\82а.  Ð\94а Ñ\81е Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ\82 Ð½Ñ\83леви Ð±Ð°Ð¹Ñ\82ове Ð·Ð° Ñ\80азделиÑ\82ели "
-"на Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑ\82а Ð² Ð¸Ð·Ñ\85ода Ð¿Ñ\80и Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð½Ðµ Ð½Ð° Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e--rawâ\80\9c Ð¸Ð»Ð¸ â\80\9e--numstatâ\80\9c"
+"двоиÑ\87наÑ\82а ÐºÑ\80Ñ\8aпка Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ñ\80иложи Ð² Ð¾Ð±Ñ\80аÑ\82на Ð¿Ð¾Ñ\81ока, ÐºÐ¾Ð³Ð°Ñ\82о Ð¾Ð±Ñ\80аÑ\82ноÑ\82о "
+"паÑ\80Ñ\87е Ð·Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ð»Ð¸Ð¿Ñ\81ва"
 
-#: diff.c:5352
-msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
-msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
+#: apply.c:3161
+#, c-format
+msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
+msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
 
-#: diff.c:5355
-msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
-msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
+#: apply.c:3171
+#, c-format
+msgid ""
+"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
+msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
 
-#: diff.c:5358
-msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
-msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
+#: apply.c:3179
+#, c-format
+msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
+msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
 
-#: diff.c:5361
-msgid "do not show any source or destination prefix"
-msgstr "без префикс за източника и целта"
+#: apply.c:3197
+#, c-format
+msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
+msgstr ""
+"необходимият резултат след операцията  — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
+"прочетен"
 
-#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
-msgid "<char>"
-msgstr "ЗНАК"
+#: apply.c:3210
+#, c-format
+msgid "binary patch does not apply to '%s'"
+msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
 
-#: diff.c:5369
-msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
-msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
+#: apply.c:3216
+#, c-format
+msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
+msgstr ""
+"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
+"бе получено: „%s“)"
 
-#: diff.c:5374
-msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
-msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
+#: apply.c:3237
+#, c-format
+msgid "patch failed: %s:%ld"
+msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
 
-#: diff.c:5379
-msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
-msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
+#: apply.c:3360
+#, c-format
+msgid "cannot checkout %s"
+msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: diff.c:5384
-msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
-msgstr ""
-"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
+#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
+#, c-format
+msgid "failed to read %s"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: diff.c:5395
-msgid "detect copies"
-msgstr "засичане на копиранията"
+#: apply.c:3420
+#, c-format
+msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
+msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
 
-#: diff.c:5399
-msgid "use unmodified files as source to find copies"
-msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
+#: apply.c:3449 apply.c:3692
+#, c-format
+msgid "path %s has been renamed/deleted"
+msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
 
-#: diff.c:5404
-msgid "use empty blobs as rename source"
-msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
+#: apply.c:3535 apply.c:3707
+#, c-format
+msgid "%s: does not exist in index"
+msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
 
-#: diff.c:5406
-msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
-msgstr ""
-"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
-"на файл"
+#: apply.c:3544 apply.c:3715
+#, c-format
+msgid "%s: does not match index"
+msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
 
-#: diff.c:5409
-msgid ""
-"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
-"given limit"
+#: apply.c:3579
+msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
-"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
-
-#: diff.c:5413
-msgid "produce the smallest possible diff"
-msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
+"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
+"сливане."
 
-#: diff.c:5425
-msgid "ignore carrier-return at the end of line"
-msgstr "без промени в знаците за край на ред"
+#: apply.c:3582
+#, c-format
+msgid "Falling back to three-way merge...\n"
+msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: diff.c:5428
-msgid "ignore changes whose lines are all blank"
-msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
+#: apply.c:3598 apply.c:3602
+#, c-format
+msgid "cannot read the current contents of '%s'"
+msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: diff.c:5431
-msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
-msgstr ""
-"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
+#: apply.c:3614
+#, c-format
+msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
+msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: diff.c:5434
-msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
-msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
+#: apply.c:3628
+#, c-format
+msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
+msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
 
-#: diff.c:5438
-msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
-msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
+#: apply.c:3633
+#, c-format
+msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
+msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
 
-#: diff.c:5440
-msgid "<algorithm>"
-msgstr "Ð\90Ð\9bÐ\93Ð\9eРÐ\98ТЪÐ\9c"
+#: apply.c:3659
+msgid "removal patch leaves file contents"
+msgstr "изÑ\82Ñ\80иваÑ\89аÑ\82а ÐºÑ\80Ñ\8aпка Ð¾Ñ\81Ñ\82авÑ\8f Ñ\84айла Ð½ÐµÐ¿Ñ\80азен"
 
-#: diff.c:5441
-msgid "choose a diff algorithm"
-msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
+#: apply.c:3732
+#, c-format
+msgid "%s: wrong type"
+msgstr "„%s“: неправилен вид"
 
-#: diff.c:5444
-msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
-msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
+#: apply.c:3734
+#, c-format
+msgid "%s has type %o, expected %o"
+msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
 
-#: diff.c:5447
-msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
-msgstr ""
-"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
-
-#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
-msgid "<regex>"
-msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
-
-#: diff.c:5450
-msgid "use <regex> to decide what a word is"
-msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
+#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: read-cache.c:1309
+#, c-format
+msgid "invalid path '%s'"
+msgstr "неправилен път: „%s“"
 
-#: diff.c:5453
-msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
-msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
+#: apply.c:3943
+#, c-format
+msgid "%s: already exists in index"
+msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
 
-#: diff.c:5456
-msgid "move lines of code are colored differently"
-msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
+#: apply.c:3946
+#, c-format
+msgid "%s: already exists in working directory"
+msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
 
-#: diff.c:5459
-msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
-msgstr ""
-"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
+#: apply.c:3966
+#, c-format
+msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
+msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
 
-#: diff.c:5464
-msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
+#: apply.c:3971
+#, c-format
+msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr ""
-"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
-"се ползват относителни пътища"
-
-#: diff.c:5470
-msgid "swap two inputs, reverse the diff"
-msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
+"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
 
-#: diff.c:5472
-msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
-msgstr ""
-"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
-"случай — с 0"
+#: apply.c:3991
+#, c-format
+msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
+msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
 
-#: diff.c:5474
-msgid "disable all output of the program"
-msgstr "без всякакъв изход от програмата"
+#: apply.c:3995
+#, c-format
+msgid "%s: patch does not apply"
+msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
 
-#: diff.c:5476
-msgid "allow an external diff helper to be executed"
-msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
+#: apply.c:4010
+#, c-format
+msgid "Checking patch %s..."
+msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
 
-#: diff.c:5478
-msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
+#: apply.c:4102
+#, c-format
+msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr ""
-"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
-
-#: diff.c:5485
-msgid "specify how differences in submodules are shown"
-msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
-
-#: diff.c:5492
-msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
-msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
+"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: diff.c:5495
-msgid ""
-"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
-"string"
-msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
+#: apply.c:4109
+#, c-format
+msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
+msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
 
-#: diff.c:5498
-msgid ""
-"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
-"regex"
-msgstr ""
-"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
-"на регулярния израз"
+#: apply.c:4112
+#, c-format
+msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
+msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: diff.c:5509
-msgid ""
-"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
-"object"
-msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
+#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
+#, c-format
+msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
+msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
 
-#: diff.c:5511
-msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
-msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
+#: apply.c:4121
+#, c-format
+msgid "could not add %s to temporary index"
+msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
 
-#: diff.c:5512
-msgid "select files by diff type"
-msgstr "избор на файловете по вид разлика"
+#: apply.c:4131
+#, c-format
+msgid "could not write temporary index to %s"
+msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
 
-#: list-objects.c:129
+#: apply.c:4269
 #, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
-msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
+msgid "unable to remove %s from index"
+msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
 
-#: list-objects.c:142
+#: apply.c:4303
 #, c-format
-msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
-msgstr "обекÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð² Ð´Ñ\8aÑ\80воÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c Ðµ Ð¾Ñ\82белÑ\8fзан ÐºÐ°Ñ\82о BLOB, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ðµ"
+msgid "corrupt patch for submodule %s"
+msgstr "повÑ\80едена ÐºÑ\80Ñ\8aпка Ð·Ð° Ð¼Ð¾Ð´Ñ\83ла â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: merge-recursive.c:3170
+#: apply.c:4309
 #, c-format
-msgid ""
-"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
-"moving it to %s."
+msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr ""
-"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
-"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
+"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3173
+#: apply.c:4317
 #, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
-"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
-"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3177
+#: apply.c:4323 apply.c:4468
 #, c-format
-msgid ""
-"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
-"%s; moving it to %s."
-msgstr ""
-"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
-"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
+msgid "unable to add cache entry for %s"
+msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3180
+#: apply.c:4366
 #, c-format
-msgid ""
-"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
-"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
-msgstr ""
-"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
-"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+msgid "failed to write to '%s'"
+msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: midx.c:1034
-msgid "Looking for referenced packfiles"
-msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
+#: apply.c:4370
+#, c-format
+msgid "closing file '%s'"
+msgstr "затваряне на файла „%s“"
 
-#: midx.c:1053
-msgid "Verifying OID order in MIDX"
-msgstr ""
-"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
-"множество пакетни файлове)"
+#: apply.c:4440
+#, c-format
+msgid "unable to write file '%s' mode %o"
+msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
 
-#: revision.c:2683
-msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
-msgstr ""
-"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
-"p“ и „-s“"
+#: apply.c:4538
+#, c-format
+msgid "Applied patch %s cleanly."
+msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
 
-#: transport.c:260
-msgid "server options require protocol version 2 or later"
-msgstr "опÑ\86ииÑ\82е Ð½Ð° Ñ\81Ñ\8aÑ\80вÑ\8aÑ\80а Ð¸Ð·Ð¸Ñ\81кваÑ\82 Ð¿Ð¾Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ\80Ñ\81иÑ\8f 2 Ð½Ð° Ð¿Ñ\80оÑ\82окола"
+#: apply.c:4546
+msgid "internal error"
+msgstr "вÑ\8aÑ\82Ñ\80еÑ\88на Ð³Ñ\80еÑ\88ка"
 
-#: builtin/checkout.c:744
+#: apply.c:4549
 #, c-format
-msgid ""
-"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
-"индекса:\n"
-"%s"
+msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
+msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
+msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
+msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
 
-#: builtin/commit-tree.c:18
-msgid ""
-"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
-"<file>)...] <tree>"
-msgstr ""
-"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
-"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
+#: apply.c:4560
+#, c-format
+msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
+msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
 
-#: builtin/difftool.c:730
-msgid "difftool requires worktree or --no-index"
-msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
+#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#, c-format
+msgid "cannot open %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/rebase.c:1498
-msgid ""
-"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
-"See its entry in 'git help config' for details."
-msgstr ""
-"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
-"За повече информация вижте „git help config“."
+#: apply.c:4582
+#, c-format
+msgid "Hunk #%d applied cleanly."
+msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
 
-#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
-msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
-msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+#: apply.c:4586
+#, c-format
+msgid "Rejected hunk #%d."
+msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
 
-#: builtin/stash.c:25
-msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+#: apply.c:4696
+#, c-format
+msgid "Skipped patch '%s'."
+msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
-msgid "git stash clear"
-msgstr "git stash clear"
-
-#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
-msgid ""
-"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
-"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
-"          [--] [<pathspec>...]]"
-msgstr ""
-"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
-"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
-"          [--] [ПЪТ…]]"
-
-#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
-msgid ""
-"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
-"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
-msgstr ""
-"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
-"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
-
-#: builtin/stash.c:52
-msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-
-#: builtin/stash.c:57
-msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
-msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
-
-#: builtin/stash.c:72
-msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
-msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
-
-#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
-msgid "stash in patch mode"
-msgstr "скатаване в режим за кръпки"
-
-#: builtin/tag.c:210
-#, c-format
-msgid ""
-"You have created a nested tag. The object referred to by your new is\n"
-"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
-"\n"
-"\tgit tag -f %s %s^{}"
-msgstr ""
-"Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
-"е също етикет.  Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
-"което се сочи от стария, изпълнете:\n"
-"\n"
-"    git tag -f %s %s^{}"
-
-#: remote-curl.c:584
-msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
-msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
-
-#: remote-curl.c:664
-msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
-msgstr ""
-"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
-"настройката „http.postBuffer“"
-
-#: remote-curl.c:879
-#, c-format
-msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
-msgstr ""
-"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
-"декомпресиране: %d"
-
-#: remote-curl.c:883
-#, c-format
-msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
-msgstr ""
-"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
-
-#: remote-curl.c:1076
-msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
-msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
-
-#: remote-curl.c:1360
-msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
-msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
-
-#: remote-curl.c:1392
-msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
-msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
-
-#: remote-curl.c:1399
-msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
-msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
-
-#: remote-curl.c:1439
-#, c-format
-msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
-msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
-
-#: commit-graph.c:105
-msgid "commit-graph file is too small"
-msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
-
-#: commit-graph.c:170
-#, c-format
-msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:177
-#, c-format
-msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:184
-#, c-format
-msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
-msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
-
-#: commit-graph.c:207
-msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
-msgstr ""
-"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
-
-#: commit-graph.c:218
-#, c-format
-msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
-msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
-
-#: commit-graph.c:255
-#, c-format
-msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
-
-#: commit-graph.c:1187
-#, c-format
-msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
-msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
-
-#: commit-graph.c:1283
-#, c-format
-msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
-msgstr ""
-"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
-"%<PRIuMAX>"
-
-#: diff-no-index.c:238
-msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
-msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
-
-#: diff.c:4684
-#, c-format
-msgid "invalid --stat value: %s"
-msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
-
-#: diff.c:4844
-#, c-format
-msgid "unable to resolve '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се открие"
-
-#: diff.c:4912
-#, c-format
-msgid "%s expects a character, got '%s'"
-msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
-
-#: diff.c:4933
-#, c-format
-msgid "bad --color-moved argument: %s"
-msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
-
-#: diff.c:4952
-#, c-format
-msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
-msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
-
-#: diff.c:5028 diff.c:5048
-#, c-format
-msgid "invalid argument to %s"
-msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
-
-#: diff.c:5186
-#, c-format
-msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
-
-#: diff.c:5240
-#, c-format
-msgid "bad --word-diff argument: %s"
-msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
-
-#: diff.c:5265 diff.c:5271
-msgid "generate patch"
-msgstr "създаване на кръпки"
-
-#: diff.c:5274 diff.c:5277
-msgid "generate diffs with <n> lines context"
-msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
-
-#: diff.c:5282
-msgid "synonym for '-p --raw'"
-msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-
-#: diff.c:5286
-msgid "synonym for '-p --stat'"
-msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
-
-#: diff.c:5290
-msgid "machine friendly --stat"
-msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
-
-#: diff.c:5293
-msgid "output only the last line of --stat"
-msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
-
-#: diff.c:5300
-msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
-msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
-
-#: diff.c:5314
-msgid "show only names of changed files"
-msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
-
-#: diff.c:5317
-msgid "show only names and status of changed files"
-msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
-
-#: diff.c:5320
-msgid "generate diffstat"
-msgstr "извеждане на статистика за промените"
-
-#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
-msgid "<prefix>"
-msgstr "ПРЕФИКС"
-
-#: diff.c:5364
-msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
-msgstr ""
-"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
-"БРОЙ редове"
-
-#: diff.c:5382
-msgid "Diff rename options"
-msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
-
-#: diff.c:5383
-msgid "<n>[/<m>]"
-msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
-
-#: diff.c:5388
-msgid "detect renames"
-msgstr "засичане на преименуванията"
-
-#: diff.c:5392
-msgid "omit the preimage for deletes"
-msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
-
-#: diff.c:5401
-msgid "disable rename detection"
-msgstr "без търсене на преименувания"
-
-#: diff.c:5411
-msgid "Diff algorithm options"
-msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
-
-#: diff.c:5416
-msgid "ignore whitespace when comparing lines"
-msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
-
-#: diff.c:5419
-msgid "ignore changes in amount of whitespace"
-msgstr "без промени в празните знаци"
-
-#: diff.c:5422
-msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
-msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
-
-#: diff.c:5443
-msgid "<text>"
-msgstr "ТЕКСТ"
-
-#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
-msgid "<mode>"
-msgstr "РЕЖИМ"
-
-#: diff.c:5462
-msgid "Diff other options"
-msgstr "Други опции за разлики"
-
-#: diff.c:5468
-msgid "treat all files as text"
-msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
-
-#: diff.c:5480
-msgid "<when>"
-msgstr "КОГА"
-
-#: diff.c:5481
-msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
-msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
-
-#: diff.c:5484
-msgid "<format>"
-msgstr "ФОРМАТ"
-
-#: diff.c:5489
-msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
-msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
-
-#: diff.c:5494
-msgid "<string>"
-msgstr "НИЗ"
-
-#: diff.c:5501
-msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
-msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
-
-#: diff.c:5504
-msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
-msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
-
-#: diff.c:5507
-msgid "control the order in which files appear in the output"
-msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
-
-#: diff.c:5508
-msgid "<object-id>"
-msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
-
-#: diff.c:5514
-msgid "<file>"
-msgstr "ФАЙЛ"
-
-#: diff.c:5515
-msgid "Output to a specific file"
-msgstr "Изход към указания файл"
-
-#: fetch-pack.c:196
-msgid "unable to write to remote"
-msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:1171
-msgid "unable to write request to remote"
-msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
-
-#: list-objects.c:378
-#, c-format
-msgid "unable to load root tree for commit %s"
-msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
-
-#: midx.c:1081
-msgid "Sorting objects by packfile"
-msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
-
-#: pkt-line.c:92
-msgid "unable to write flush packet"
-msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
-
-#: pkt-line.c:99
-msgid "unable to write delim packet"
-msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
-
-#: read-cache.c:723
-#, c-format
-msgid "'%s' does not have a commit checked out"
-msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
-
-#: sequencer.c:2164
-#, c-format
-msgid "could not parse '%.*s'"
-msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
-
-#: transport.c:259
-msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
-msgstr ""
-"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
-
-#: wt-status.c:1392
-msgid "Cherry-pick currently in progress."
-msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
-
-#: wt-status.c:1405
-msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
-msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
-
-#: wt-status.c:1420
-msgid "Revert currently in progress."
-msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
-
-#: wt-status.c:1432
-msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
-msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
-
-#: builtin/branch.c:452
-msgid "could not resolve HEAD"
-msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
-
-#: builtin/branch.c:458
-#, c-format
-msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
-msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
-
-#: builtin/branch.c:639
-msgid "show current branch name"
-msgstr "извеждане на името на текущия клон"
-
-#: builtin/checkout.c:751
-#, c-format
-msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
-msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
-
-#: builtin/checkout.c:1390
-msgid "use overlay mode (default)"
-msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
-
-#: builtin/checkout.c:1425
-msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
-msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
-
-#: builtin/commit-tree.c:31
-#, c-format
-msgid "duplicate parent %s ignored"
-msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
-
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
-#, c-format
-msgid "not a valid object name %s"
-msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
-
-#: builtin/commit-tree.c:93
-#, c-format
-msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
-msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
-
-#: builtin/commit-tree.c:96
-#, c-format
-msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
-msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
-
-#: builtin/commit-tree.c:98
-#, c-format
-msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
-msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
-
-#: builtin/commit-tree.c:111
-msgid "parent"
-msgstr "родител"
-
-#: builtin/commit-tree.c:112
-msgid "id of a parent commit object"
-msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
-
-#: builtin/commit-tree.c:118
-msgid "read commit log message from file"
-msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
-
-#: builtin/commit-tree.c:133
-msgid "must give exactly one tree"
-msgstr "трябва да е точно едно дърво"
-
-#: builtin/commit-tree.c:140
-msgid "git commit-tree: failed to read"
-msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
-
-#: builtin/commit.c:1192
-#, c-format
-msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
-msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
-
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
-#, c-format
-msgid "Could not open commit-graph '%s'"
-msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
-
-#: builtin/difftool.c:715
-msgid "passed to `diff`"
-msgstr "подава се към „diff“"
-
-#: builtin/gc.c:126
-#, c-format
-msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
-msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
-
-#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
-#, c-format
-msgid "could not read object %s"
-msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
-
-#: builtin/log.c:663
-#, c-format
-msgid "unknown type: %d"
-msgstr "неизвестен вид: %d"
-
-#: builtin/log.c:901
-#, c-format
-msgid "cannot open patch file %s"
-msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
-
-#: builtin/log.c:918
-msgid "need exactly one range"
-msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
-
-#: builtin/log.c:928
-msgid "not a range"
-msgstr "не е диапазон"
-
-#: builtin/log.c:1051
-msgid "cover letter needs email format"
-msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
-
-#: builtin/log.c:1057
-msgid "failed to create cover-letter file"
-msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
-
-#: builtin/log.c:1221
-msgid "two output directories?"
-msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
-
-#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
-#, c-format
-msgid "unknown commit %s"
-msgstr "непознато подаване: „%s“"
-
-#: builtin/log.c:1347
-msgid "could not find exact merge base"
-msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
-
-#: builtin/log.c:1351
-msgid ""
-"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
-"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
-"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
-msgstr ""
-"следеният клон не може да бъде установен.  Ако искате ръчно да го\n"
-"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
-"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
-
-#: builtin/log.c:1371
-msgid "failed to find exact merge base"
-msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
-
-#: builtin/log.c:1952
-msgid "failed to create output files"
-msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
-
-#: builtin/merge.c:808
-msgid ""
-"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
-"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
-"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
-
-#: builtin/merge.c:813
-msgid "An empty message aborts the commit.\n"
-msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
-
-#: builtin/merge.c:816
-#, c-format
-msgid ""
-"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
-"the commit.\n"
-msgstr ""
-"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
-"съобщение преустановява подаването.\n"
-
-#: builtin/read-tree.c:157
-msgid "suppress feedback messages"
-msgstr "без информационни съобщения"
-
-#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'."
-msgstr "„%s“ не може да се запише."
-
-#: builtin/rebase.c:1445
-msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
-msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
-
-#: builtin/rebase.c:1545
-msgid ""
-"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
-msgstr ""
-"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла.  Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
-"нея."
-
-#: builtin/replace.c:383
-#, c-format
-msgid "could not parse %s as a commit"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
-
-#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
-msgid "git stash list [<options>]"
-msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
-
-#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
-msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
-msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
-
-#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
-msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
-msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
-
-#: builtin/stash.c:127
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a stash-like commit"
-msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
-
-#: builtin/stash.c:147
-#, c-format
-msgid "Too many revisions specified:%s"
-msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
-
-#: builtin/stash.c:175
-#, c-format
-msgid "%s is not a valid reference"
-msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
-
-#: builtin/stash.c:403
-msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
-msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
-
-#: builtin/stash.c:414
-#, c-format
-msgid "could not generate diff %s^!."
-msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
-
-#: builtin/stash.c:421
-msgid "conflicts in index.Try without --index."
-msgstr ""
-"в индекса има конфликти.  Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
-"index“."
-
-#: builtin/stash.c:427
-msgid "could not save index tree"
-msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
-
-#: builtin/stash.c:434
-msgid "could not restore untracked files from stash"
-msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
-
-#: builtin/stash.c:448
-#, c-format
-msgid "Merging %s with %s"
-msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
-
-#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
-msgid "attempt to recreate the index"
-msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
-
-#: builtin/stash.c:549
-#, c-format
-msgid "Dropped %s (%s)"
-msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
-
-#: builtin/stash.c:552
-#, c-format
-msgid "%s: Could not drop stash entry"
-msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
-
-#: builtin/stash.c:577
-#, c-format
-msgid "'%s' is not a stash reference"
-msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
-
-#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
-#, c-format
-msgid "Cannot update %s with %s"
-msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
-
-#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
-msgid "stash message"
-msgstr "съобщение при скатаване"
-
-#: builtin/stash.c:817
-msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
-msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
-
-#: builtin/stash.c:1284
-msgid "Did you forget to 'git add'?"
-msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
-
-#: builtin/stash.c:1326
-#, c-format
-msgid "Saved working directory and index state %s"
-msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
-
-#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
-msgid "keep index"
-msgstr "запазване на индекса"
-
-#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
-msgid "quiet mode"
-msgstr "без извеждане на информация"
-
-#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
-msgid "include untracked files in stash"
-msgstr "скатаване и на неследените файлове"
-
-#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
-msgid "include ignore files"
-msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:569
-msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
-msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:712
-msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
-msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:2099
-msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
-msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:2159
-msgid "unset the config in the .gitmodules file"
-msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:2164
-msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
-msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
-
-#: builtin/submodule--helper.c:2165
-msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
-msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
-
-#: builtin/tag.c:25
-msgid ""
-"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
-"\t\t<tagname> [<head>]"
-msgstr ""
-"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
-"        ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
-
-#: t/helper/test-serve-v2.c:7
-msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
-msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
-
-#: remote-curl.c:157
-#, c-format
-msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
-msgstr ""
-"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
-"„%s“"
-
-#: remote-curl.c:254
-#, c-format
-msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
-msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
-
-#: remote-curl.c:355
-msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
-msgstr ""
-"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
-"пакет „flush“"
+#: apply.c:4704
+msgid "unrecognized input"
+msgstr "непознат вход"
 
-#: remote-curl.c:386
-#, c-format
-msgid "invalid server response; got '%s'"
-msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
+#: apply.c:4724
+msgid "unable to read index file"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: remote-curl.c:446
+#: apply.c:4879
 #, c-format
-msgid "repository '%s' not found"
-msgstr "хранилището „%s“ липсва"
+msgid "can't open patch '%s': %s"
+msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
 
-#: remote-curl.c:450
+#: apply.c:4906
 #, c-format
-msgid "Authentication failed for '%s'"
-msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
+msgid "squelched %d whitespace error"
+msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
+msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
+msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
 
-#: remote-curl.c:454
+#: apply.c:4912 apply.c:4927
 #, c-format
-msgid "unable to access '%s': %s"
-msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
+msgid "%d line adds whitespace errors."
+msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
+msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
+msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
 
-#: remote-curl.c:724
+#: apply.c:4920
 #, c-format
-msgid "RPC failed; %s"
-msgstr "Неуспешно отдалечено извикване.  %s"
-
-#: remote-curl.c:764
-msgid "cannot handle pushes this big"
-msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
+msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
+msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
+msgstr[0] ""
+"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
+msgstr[1] ""
+"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
 
-#: remote-curl.c:1014
-msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
-msgstr "опÑ\80оÑ\81Ñ\82ениÑ\8fÑ\82 Ñ\82Ñ\80анÑ\81поÑ\80Ñ\82 Ð¿Ð¾ http Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ñ\8aÑ\80жа Ð¿Ð»Ð¸Ñ\82ки ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñ\82и"
+#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+msgid "Unable to write new index file"
+msgstr "Ð\9dовиÑ\8fÑ\82 Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ\81 Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81ан"
 
-#: remote-curl.c:1028
-msgid "fetch failed."
-msgstr "неуспешно доставяне."
+#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
+#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
+#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
+#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
+#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
+msgid "path"
+msgstr "път"
 
-#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
-#, c-format
-msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
-msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
+#: apply.c:4964
+msgid "don't apply changes matching the given path"
+msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
-#, c-format
-msgid "http transport does not support %s"
-msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
+#: apply.c:4967
+msgid "apply changes matching the given path"
+msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: remote-curl.c:1174
-msgid "git-http-push failed"
-msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнение Ð½Ð° â\80\9egit-http-pushâ\80\9c"
+#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
+msgid "num"
+msgstr "Ð\91РÐ\9eÐ\99"
 
-#: command-list.h:113
-msgid "Add or parse structured information in commit messages"
-msgstr ""
-"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
+#: apply.c:4970
+msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
+msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
 
-#: git-submodule.sh:239
-#, sh-format
-msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
-msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
+#: apply.c:4973
+msgid "ignore additions made by the patch"
+msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
 
-#: git-submodule.sh:606
-#, sh-format
-msgid ""
-"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
-"$sha1:"
-msgstr ""
-"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
-"доставяне на „${sha1}“"
+#: apply.c:4975
+msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
+msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
 
-#: advice.c:103
-#, c-format
-msgid "%shint: %.*s%s\n"
-msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
+#: apply.c:4979
+msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
+msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
 
-#: advice.c:156
-msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
-msgstr "Ð\9eÑ\82биÑ\80анеÑ\82о Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ðµ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ\80ано Ð¾Ñ\82 Ð½ÐµÑ\81леÑ\82и Ñ\84айлове."
+#: apply.c:4981
+msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
+msgstr "извеждане Ð½Ð° Ñ\81Ñ\82аÑ\82иÑ\81Ñ\82ика Ð½Ð° Ð²Ñ\85одниÑ\82е Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸ Ð±ÐµÐ· Ð¿Ñ\80илагане Ð½Ð° ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а"
 
-#: advice.c:158
-msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
-msgstr "Ð\9fодаванеÑ\82о Ðµ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ\80ано Ð¾Ñ\82 Ð½ÐµÑ\81леÑ\82и Ñ\84айлове."
+#: apply.c:4983
+msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
+msgstr "пÑ\80овеÑ\80ка Ð´Ð°Ð»Ð¸ ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ñ\80иложи, Ð±ÐµÐ· Ð´ÐµÐ¹Ñ\81Ñ\82виÑ\82елно Ð¿Ñ\80илагане"
 
-#: advice.c:160
-msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
-msgstr "СливанеÑ\82о Ðµ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ\80ано Ð¾Ñ\82 Ð½ÐµÑ\81леÑ\82и Ñ\84айлове."
+#: apply.c:4985
+msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
+msgstr "пÑ\80овеÑ\80ка Ð´Ð°Ð»Ð¸ ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80иложена ÐºÑ\8aм Ñ\82екÑ\83Ñ\89иÑ\8f Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ\81"
 
-#: advice.c:162
-msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
-msgstr "Ð\98здÑ\8aÑ\80пванеÑ\82о Ðµ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ\80ано Ð¾Ñ\82 Ð½ÐµÑ\81леÑ\82и Ñ\84айлове."
+#: apply.c:4987
+msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
+msgstr "оÑ\82белÑ\8fзване Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ\82е Ñ\84айлове Ñ\81 â\80\9egit add --intent-to-addâ\80\9c"
 
-#: advice.c:164
-msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
-msgstr "Ð\9eÑ\82мÑ\8fнаÑ\82а Ðµ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ\80ана Ð¾Ñ\82 Ð½ÐµÑ\81леÑ\82и Ñ\84айлове."
+#: apply.c:4989
+msgid "apply a patch without touching the working tree"
+msgstr "пÑ\80илагане Ð½Ð° ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ð±ÐµÐ· Ð¿Ñ\80омÑ\8fна Ð½Ð° Ñ\80абоÑ\82ноÑ\82о Ð´Ñ\8aÑ\80во"
 
-#: advice.c:166
-#, c-format
-msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
-msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
+#: apply.c:4991
+msgid "accept a patch that touches outside the working area"
+msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
 
-#: advice.c:174
-msgid ""
-"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
-"as appropriate to mark resolution and make a commit."
+#: apply.c:4994
+msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr ""
-"РедакÑ\82иÑ\80айÑ\82е Ð³Ð¸ Ð² Ñ\80абоÑ\82ноÑ\82о Ð´Ñ\8aÑ\80во, Ð¸ Ñ\82огава Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð¹Ñ\82е â\80\9egit add/rm Ð¤Ð\90Ð\99Ð\9bâ\80\9c,\n"
-"за да отбележите коригирането им.  След това извършете подаването."
+"кÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80иложена.  Ð\9eпÑ\86иÑ\8fÑ\82а Ñ\81е ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ð¸Ð½Ð¸Ñ\80а Ñ\81 â\80\9e--checkâ\80\9c\80\9e--statâ\80\9c\80\9e--"
+"summary“"
 
-#: advice.c:182
-msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
-msgstr "Ð\98зÑ\85од Ð¾Ñ\82 Ð¿Ñ\80огÑ\80амаÑ\82а Ð·Ð°Ñ\80ади Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ\80игиÑ\80ан ÐºÐ¾Ð½Ñ\84ликÑ\82."
+#: apply.c:4996
+msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
+msgstr "пÑ\80обване Ñ\81 Ñ\82Ñ\80ойно Ñ\81ливане, Ð°ÐºÐ¾ ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ñ\80иложи Ð´Ð¸Ñ\80екÑ\82но"
 
-#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
-msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
-msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
+#: apply.c:4998
+msgid "build a temporary index based on embedded index information"
+msgstr ""
+"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
 
-#: advice.c:189
-msgid "Please, commit your changes before merging."
-msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
+#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+msgid "paths are separated with NUL character"
+msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
 
-#: advice.c:190
-msgid "Exiting because of unfinished merge."
-msgstr "Ð\98зÑ\85од Ð¾Ñ\82 Ð¿Ñ\80огÑ\80амаÑ\82а Ð·Ð°Ñ\80ади Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88ено Ñ\81ливане."
+#: apply.c:5003
+msgid "ensure at least <n> lines of context match"
+msgstr "да Ñ\81е Ð¾Ñ\81игÑ\83Ñ\80и ÐºÐ¾Ð½Ñ\82екÑ\81Ñ\82 Ð¾Ñ\82 Ð¿Ð¾Ð½Ðµ Ñ\82акÑ\8aв Ð\91РÐ\9eÐ\99 Ñ\81Ñ\8aвпадаÑ\89и Ñ\80едове"
 
-#: advice.c:196
-#, c-format
-msgid ""
-"Note: checking out '%s'.\n"
-"\n"
-"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
-"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
-"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
-"\n"
-"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
-"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
-"\n"
-"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
-"\n"
-"Указателят „HEAD“ не е свързан.  Може да разглеждате, да правите произволни\n"
-"промени и да ги подавате.  Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
-"бъдат\n"
-"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
-"\n"
-"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
-"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
-"„commit“.  Например:\n"
-"\n"
-"  git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
-"\n"
+#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
+#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
+msgid "action"
+msgstr "действие"
 
-#: alias.c:50
-msgid "cmdline ends with \\"
-msgstr "командниÑ\8fÑ\82 Ñ\80ед Ð·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88ва Ñ\81 â\80\9e\80\9c"
+#: apply.c:5005
+msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
+msgstr "заÑ\81иÑ\87ане Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¸ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ\80оменени Ñ\80едове Ñ\81 Ð³Ñ\80еÑ\88ки Ð² Ð·Ð½Ð°Ñ\86иÑ\82е Ð·Ð° Ð¸Ð½Ñ\82еÑ\80вали"
 
-#: alias.c:51
-msgid "unclosed quote"
-msgstr "кавичка без еш"
+#: apply.c:5008 apply.c:5011
+msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
+msgstr ""
+"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
 
-#: apply.c:63
-#, c-format
-msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
-msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
+#: apply.c:5014
+msgid "apply the patch in reverse"
+msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
 
-#: apply.c:79
-#, c-format
-msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
-msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
+#: apply.c:5016
+msgid "don't expect at least one line of context"
+msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
 
-#: apply.c:129
-msgid "--reject and --3way cannot be used together."
-msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
+#: apply.c:5018
+msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
+msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
 
-#: apply.c:131
-msgid "--cached and --3way cannot be used together."
-msgstr "опÑ\86ииÑ\82е â\80\9e--cachedâ\80\9c Ð¸ â\80\9e--3wayâ\80\9c Ñ\81а Ð½ÐµÑ\81Ñ\8aвмеÑ\81Ñ\82ими"
+#: apply.c:5020
+msgid "allow overlapping hunks"
+msgstr "позволÑ\8fване Ð½Ð° Ð·Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\8aпваÑ\89и Ñ\81е Ð¿Ð°Ñ\80Ñ\87еÑ\82а"
 
-#: apply.c:134
-msgid "--3way outside a repository"
-msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
+#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+msgid "be verbose"
+msgstr "повече подробности"
 
-#: apply.c:145
-msgid "--index outside a repository"
-msgstr "каÑ\82о â\80\9e--indexâ\80\9c, Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð²Ñ\8aн Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е"
+#: apply.c:5023
+msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
+msgstr "пÑ\80енебÑ\80егване Ð½Ð° Ð½ÐµÐ¿Ñ\80авилно Ð»Ð¸Ð¿Ñ\81ваÑ\89 Ð·Ð½Ð°Ðº Ð·Ð° Ð½Ð¾Ð² Ñ\80ед Ð² ÐºÑ\80аÑ\8f Ð½Ð° Ñ\84айл"
 
-#: apply.c:148
-msgid "--cached outside a repository"
-msgstr "каÑ\82о â\80\9e--cachedâ\80\9c, Ð½Ð¾ Ð¸Ð·Ð²Ñ\8aн Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е"
+#: apply.c:5026
+msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
+msgstr "без Ð´Ð¾Ð²ÐµÑ\80Ñ\8fване Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80аÑ\82а Ð½Ð° Ñ\80едовеÑ\82е Ð² Ð·Ð°Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ\82е Ñ\87аÑ\81Ñ\82и Ð½Ð° Ð¿Ð°Ñ\80Ñ\87еÑ\82аÑ\82а"
 
-#: apply.c:829
-#, c-format
-msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
-msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
+#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
+msgid "root"
+msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: apply.c:838
-#, c-format
-msgid "regexec returned %d for input: %s"
-msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
+#: apply.c:5029
+msgid "prepend <root> to all filenames"
+msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
 
-#: apply.c:912
-#, c-format
-msgid "unable to find filename in patch at line %d"
-msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
+#: archive.c:14
+msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
+msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
 
-#: apply.c:950
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
-"null“, а бе получен „%1$s“"
+#: archive.c:15
+msgid "git archive --list"
+msgstr "git archive --list"
 
-#: apply.c:956
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
+#: archive.c:16
+msgid ""
+"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
 msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
-"неправилно име на нов файл"
+"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
+"[ПЪТ…]"
 
-#: apply.c:957
-#, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
-"неправилно име на стар файл"
+#: archive.c:17
+msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
+msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
 
-#: apply.c:962
+#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
 #, c-format
-msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
-msgstr ""
-"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
-"null“"
+msgid "pathspec '%s' did not match any files"
+msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
 
-#: apply.c:991
+#: archive.c:396
 #, c-format
-msgid "invalid mode on line %d: %s"
-msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
+msgid "no such ref: %.*s"
+msgstr "такъв указател няма: %.*s"
 
-#: apply.c:1310
+#: archive.c:401
 #, c-format
-msgid "inconsistent header lines %d and %d"
-msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
+msgid "not a valid object name: %s"
+msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
 
-#: apply.c:1482
+#: archive.c:414
 #, c-format
-msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr "пÑ\80и Ð¿Ð¾Ð²Ñ\82оÑ\80ноÑ\82о Ð¿Ñ\80ебÑ\80оÑ\8fване Ð±Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ\83Ñ\87ен Ð½ÐµÐ¾Ñ\87акван Ñ\80ед: â\80\9e%.*sâ\80\9c"
+msgid "not a tree object: %s"
+msgstr "не Ðµ Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82-дÑ\8aÑ\80во: %s"
 
-#: apply.c:1551
-#, c-format
-msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
+#: archive.c:424
+msgid "current working directory is untracked"
+msgstr "текущата работна директория не е следена"
 
-#: apply.c:1571
-#, c-format
-msgid ""
-"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
-"component (line %d)"
-msgid_plural ""
-"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
-"components (line %d)"
-msgstr[0] ""
-"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
-"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
-msgstr[1] ""
-"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
-"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
+#: archive.c:455
+msgid "fmt"
+msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: apply.c:1584
-#, c-format
-msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
-msgstr ""
-"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
+#: archive.c:455
+msgid "archive format"
+msgstr "ФОРМАТ на архива"
 
-#: apply.c:1772
-msgid "new file depends on old contents"
-msgstr "новиÑ\8fÑ\82 Ñ\84айл Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ\81и Ð¾Ñ\82 Ñ\81Ñ\82аÑ\80оÑ\82о Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жание Ð½Ð° Ñ\84айла"
+#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
+msgid "prefix"
+msgstr "Ð\9fРÐ\95ФÐ\98Ð\9aС"
 
-#: apply.c:1774
-msgid "deleted file still has contents"
-msgstr "изÑ\82Ñ\80иÑ\82иÑ\8fÑ\82 Ñ\84айл Ð½Ðµ Ðµ Ð¿Ñ\80азен"
+#: archive.c:457
+msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
+msgstr "добавÑ\8fне Ð½Ð° Ñ\82ози Ð\9fРÐ\95ФÐ\98Ð\9aС ÐºÑ\8aм Ð²Ñ\81еки Ð¿Ñ\8aÑ\82 Ð² Ð°Ñ\80Ñ\85ива"
 
-#: apply.c:1808
-#, c-format
-msgid "corrupt patch at line %d"
-msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
+#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
+#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
+msgid "file"
+msgstr "ФАЙЛ"
 
-#: apply.c:1845
-#, c-format
-msgid "new file %s depends on old contents"
-msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
+#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
+msgid "write the archive to this file"
+msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
 
-#: apply.c:1847
-#, c-format
-msgid "deleted file %s still has contents"
-msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
+#: archive.c:461
+msgid "read .gitattributes in working directory"
+msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
 
-#: apply.c:1850
-#, c-format
-msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
-msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
+#: archive.c:462
+msgid "report archived files on stderr"
+msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
 
-#: apply.c:1997
-#, c-format
-msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
-msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
+#: archive.c:463
+msgid "store only"
+msgstr "само съхранение без компресиране"
 
-#: apply.c:2034
-#, c-format
-msgid "unrecognized binary patch at line %d"
-msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
+#: archive.c:464
+msgid "compress faster"
+msgstr "бързо компресиране"
 
-#: apply.c:2196
-#, c-format
-msgid "patch with only garbage at line %d"
-msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
+#: archive.c:472
+msgid "compress better"
+msgstr "добро компресиране"
 
-#: apply.c:2282
-#, c-format
-msgid "unable to read symlink %s"
-msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
+#: archive.c:475
+msgid "list supported archive formats"
+msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
 
-#: apply.c:2286
-#, c-format
-msgid "unable to open or read %s"
-msgstr "Ñ\84айлÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¾Ñ\82воÑ\80ен Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ\80оÑ\87еÑ\82ен"
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
+#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
+msgid "repo"
+msgstr "Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е"
 
-#: apply.c:2945
-#, c-format
-msgid "invalid start of line: '%c'"
-msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
+msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
+msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
 
-#: apply.c:3066
-#, c-format
-msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
-msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
-msgstr[0] ""
-"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
-msgstr[1] ""
-"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: builtin/notes.c:498
+msgid "command"
+msgstr "команда"
 
-#: apply.c:3078
-#, c-format
-msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
-msgstr ""
-"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
+msgid "path to the remote git-upload-archive command"
+msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
 
-#: apply.c:3084
-#, c-format
-msgid ""
-"while searching for:\n"
-"%.*s"
-msgstr ""
-"при търсене за:\n"
-"%.*s"
+#: archive.c:487
+msgid "Unexpected option --remote"
+msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
 
-#: apply.c:3106
-#, c-format
-msgid "missing binary patch data for '%s'"
-msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
+#: archive.c:489
+msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
+msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
 
-#: apply.c:3114
-#, c-format
-msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
-msgstr ""
-"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
-"парче за „%s“ липсва"
+#: archive.c:491
+msgid "Unexpected option --output"
+msgstr "Неочаквана опция „--output“"
 
-#: apply.c:3161
+#: archive.c:513
 #, c-format
-msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
-msgstr "кÑ\8aм â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ñ\80иложи Ð´Ð²Ð¾Ð¸Ñ\87на ÐºÑ\80Ñ\8aпка Ð±ÐµÐ· Ð¿Ñ\8aлен Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ\81"
+msgid "Unknown archive format '%s'"
+msgstr "Ð\9dепознаÑ\82 Ñ\84оÑ\80маÑ\82 Ð½Ð° Ð°Ñ\80Ñ\85ив: â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: apply.c:3171
+#: archive.c:520
 #, c-format
-msgid ""
-"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
-msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
+msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
+msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
 
-#: apply.c:3179
+#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
 #, c-format
-msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
-msgstr "кÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ñ\81Ñ\8aоÑ\82веÑ\82Ñ\81Ñ\82ва Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c, ÐºÐ¾Ð¹Ñ\82о Ñ\82Ñ\80Ñ\8fбва Ð´Ð° Ðµ Ð¿Ñ\80азен, Ð½Ð¾ Ð½Ðµ Ðµ"
+msgid "cannot stream blob %s"
+msgstr "обекÑ\82Ñ\8aÑ\82-BLOB â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¾Ð±Ñ\80абоÑ\82ен"
 
-#: apply.c:3197
+#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
 #, c-format
-msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
-msgstr ""
-"необходимият резултат след операцията  — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
-"прочетен"
+msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
+msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
 
-#: apply.c:3210
+#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
 #, c-format
-msgid "binary patch does not apply to '%s'"
-msgstr "двоиÑ\87наÑ\82а ÐºÑ\80Ñ\8aпка Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80иложена Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\85Ñ\83 â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgid "cannot read %s"
+msgstr "обекÑ\82Ñ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80оÑ\87еÑ\82ен"
 
-#: apply.c:3216
+#: archive-tar.c:459
 #, c-format
-msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
-msgstr ""
-"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
-"бе получено: „%s“)"
+msgid "unable to start '%s' filter"
+msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
 
-#: apply.c:3237
+#: archive-tar.c:462
+msgid "unable to redirect descriptor"
+msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
+
+#: archive-tar.c:469
 #, c-format
-msgid "patch failed: %s:%ld"
-msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
+msgid "'%s' filter reported error"
+msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
 
-#: apply.c:3360
+#: archive-zip.c:314
 #, c-format
-msgid "cannot checkout %s"
-msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
+msgid "path is not valid UTF-8: %s"
+msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
 
-#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
+#: archive-zip.c:318
 #, c-format
-msgid "failed to read %s"
-msgstr "Ñ\84айлÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80оÑ\87еÑ\82ен"
+msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
+msgstr "Ñ\82вÑ\8aÑ\80де Ð´Ñ\8aлÑ\8aг Ð¿Ñ\8aÑ\82 (%d Ð·Ð½Ð°ÐºÐ°, SHA1: %s): %s"
 
-#: apply.c:3420
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
 #, c-format
-msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
-msgstr "изÑ\87иÑ\82ане Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\81лед Ð¿Ñ\80оÑ\81ледÑ\8fване Ð½Ð° Ñ\81имволна Ð²Ñ\80Ñ\8aзка"
+msgid "deflate error (%d)"
+msgstr "гÑ\80еÑ\88ка Ð¿Ñ\80и Ð´ÐµÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ\80еÑ\81иÑ\80ане Ñ\81 â\80\9edeflateâ\80\9c (%d)"
 
-#: apply.c:3449 apply.c:3692
+#: archive-zip.c:609
 #, c-format
-msgid "path %s has been renamed/deleted"
-msgstr "обекÑ\82Ñ\8aÑ\82 Ñ\81 Ð¿Ñ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ðµ Ð¿Ñ\80еименÑ\83ван Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð·Ñ\82Ñ\80иÑ\82"
+msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
+msgstr "вÑ\80емеваÑ\82а Ñ\81Ñ\82ойноÑ\81Ñ\82 Ðµ Ñ\82вÑ\8aÑ\80де Ð³Ð¾Ð»Ñ\8fма Ð·Ð° Ñ\82ази Ñ\81иÑ\81Ñ\82ема: %<PRIuMAX>"
 
-#: apply.c:3535 apply.c:3707
+#: attr.c:211
 #, c-format
-msgid "%s: does not exist in index"
-msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
+msgid "%.*s is not a valid attribute name"
+msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
 
-#: apply.c:3544 apply.c:3715
+#: attr.c:368
 #, c-format
-msgid "%s: does not match index"
-msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
+msgid "%s not allowed: %s:%d"
+msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
 
-#: apply.c:3579
-msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
+#: attr.c:408
+msgid ""
+"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
+"Use '\\!' for literal leading exclamation."
 msgstr ""
-"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
-"сливане."
-
-#: apply.c:3582
-#, c-format
-msgid "Falling back to three-way merge...\n"
-msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
+"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
+"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
 
-#: apply.c:3598 apply.c:3602
+#: bisect.c:468
 #, c-format
-msgid "cannot read the current contents of '%s'"
-msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
+msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
+msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
 
-#: apply.c:3614
+#: bisect.c:678
 #, c-format
-msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
-msgstr "Ð\9dеÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¿Ñ\80еминаване ÐºÑ\8aм Ñ\82Ñ\80ойно Ñ\81ливанеâ\80¦\n"
+msgid "We cannot bisect more!\n"
+msgstr "Ð\9fовеÑ\87е Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ñ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\81и Ð´Ð²Ð¾Ð¸Ñ\87но!\n"
 
-#: apply.c:3628
+#: bisect.c:733
 #, c-format
-msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
-msgstr "Ð\9aонÑ\84ликÑ\82и Ð¿Ñ\80и Ð¿Ñ\80илаганеÑ\82о Ð½Ð° ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а ÐºÑ\8aм â\80\9e%sâ\80\9c.\n"
+msgid "Not a valid commit name %s"
+msgstr "Ð\9dепÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ðµ â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: apply.c:3633
+#: bisect.c:758
 #, c-format
-msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
-msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
-
-#: apply.c:3659
-msgid "removal patch leaves file contents"
-msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
+msgid ""
+"The merge base %s is bad.\n"
+"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Неправилна база за сливане: %s.\n"
+"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
 
-#: apply.c:3732
+#: bisect.c:763
 #, c-format
-msgid "%s: wrong type"
-msgstr "„%s“: неправилен вид"
+msgid ""
+"The merge base %s is new.\n"
+"The property has changed between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Нова база за сливане: %s.\n"
+"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
 
-#: apply.c:3734
+#: bisect.c:768
 #, c-format
-msgid "%s has type %o, expected %o"
-msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
+msgid ""
+"The merge base %s is %s.\n"
+"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
+msgstr ""
+"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
+"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
 
-#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
-#: read-cache.c:1309
+#: bisect.c:776
 #, c-format
-msgid "invalid path '%s'"
-msgstr "неправилен път: „%s“"
+msgid ""
+"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
+"git bisect cannot work properly in this case.\n"
+"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
+msgstr ""
+"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
+"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
+"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
 
-#: apply.c:3943
+#: bisect.c:789
 #, c-format
-msgid "%s: already exists in index"
-msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
+msgid ""
+"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
+"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
+"We continue anyway."
+msgstr ""
+"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
+"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
+"Двоичното търсене продължава."
 
-#: apply.c:3946
+#: bisect.c:822
 #, c-format
-msgid "%s: already exists in working directory"
-msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
+msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
+msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
 
-#: apply.c:3966
+#: bisect.c:865
 #, c-format
-msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
-msgstr "новиÑ\82е Ð¿Ñ\80ава Ð·Ð° Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\8aп (%o) Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aвпадаÑ\82 Ñ\81Ñ\8aÑ\81 Ñ\81Ñ\82аÑ\80иÑ\82е (%o)"
+msgid "a %s revision is needed"
+msgstr "необÑ\85одима Ðµ Ð²ÐµÑ\80Ñ\81иÑ\8f â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: apply.c:3971
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
 #, c-format
-msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
-msgstr ""
-"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
+msgid "could not create file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: apply.c:3991
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
 #, c-format
-msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
-msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
+msgid "could not read file '%s'"
+msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: apply.c:3995
-#, c-format
-msgid "%s: patch does not apply"
-msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
+#: bisect.c:958
+msgid "reading bisect refs failed"
+msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
 
-#: apply.c:4010
+#: bisect.c:977
 #, c-format
-msgid "Checking patch %s..."
-msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
+msgid "%s was both %s and %s\n"
+msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
 
-#: apply.c:4102
+#: bisect.c:985
 #, c-format
-msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
+msgid ""
+"No testable commit found.\n"
+"Maybe you started with bad path parameters?\n"
 msgstr ""
-"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
+"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
+"Проверете параметрите за пътищата.\n"
 
-#: apply.c:4109
+#: bisect.c:1004
 #, c-format
-msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
-msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
+msgid "(roughly %d step)"
+msgid_plural "(roughly %d steps)"
+msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
+msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
 
-#: apply.c:4112
+#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
+#. steps)" translation.
+#.
+#: bisect.c:1010
 #, c-format
-msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
-msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
+msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
+msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
+msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
+msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
 
-#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
-#, c-format
-msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
-msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
+#: blame.c:1794
+msgid "--contents and --reverse do not blend well."
+msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
 
-#: apply.c:4121
-#, c-format
-msgid "could not add %s to temporary index"
-msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
+#: blame.c:1808
+msgid "cannot use --contents with final commit object name"
+msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
+
+#: blame.c:1829
+msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
+msgstr ""
+"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
+"указването на крайно подаване"
+
+#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
+#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
+#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
+#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
+#: builtin/shortlog.c:192
+msgid "revision walk setup failed"
+msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
+
+#: blame.c:1856
+msgid ""
+"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
+msgstr ""
+"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
+"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
 
-#: apply.c:4131
+#: blame.c:1867
 #, c-format
-msgid "could not write temporary index to %s"
-msgstr "вÑ\80еменниÑ\8fÑ\82 Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ\81 Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¸ в „%s“"
+msgid "no such path %s in %s"
+msgstr "нÑ\8fма Ð¿Ñ\8aÑ\82 Ð½Ð° Ð¸Ð¼Ðµ â\80\9e%sâ\80\9c в „%s“"
 
-#: apply.c:4269
+#: blame.c:1878
 #, c-format
-msgid "unable to remove %s from index"
-msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
+msgid "cannot read blob %s for path %s"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
 
-#: apply.c:4303
+#: branch.c:53
 #, c-format
-msgid "corrupt patch for submodule %s"
-msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
+msgid ""
+"\n"
+"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
+"the remote tracking information by invoking\n"
+"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
+msgstr ""
+"\n"
+"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
+"информацията за следения клон чрез:\n"
+"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
 
-#: apply.c:4309
+#: branch.c:67
 #, c-format
-msgid "unable to stat newly created file '%s'"
+msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
 msgstr ""
-"не Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ð¾Ð»Ñ\83Ñ\87и Ð¸Ð½Ñ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8f Ñ\87Ñ\80ез â\80\9estatâ\80\9c Ð·Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ñ\81Ñ\8aздадениÑ\8f Ñ\84айл â\80\9e%sâ\80\9c"
+"Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81лÑ\83жи ÐºÐ°Ñ\82о Ð¸Ð·Ñ\82оÑ\87ник Ð·Ð° Ñ\81обÑ\81Ñ\82венаÑ\82а Ñ\81и Ñ\81инÑ\85Ñ\80онизаÑ\86иÑ\8f."
 
-#: apply.c:4317
+#: branch.c:93
 #, c-format
-msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
+msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
 msgstr ""
-"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
+"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
+"пребазиране."
 
-#: apply.c:4323 apply.c:4468
+#: branch.c:94
 #, c-format
-msgid "unable to add cache entry for %s"
-msgstr "не Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81 Ð² ÐºÐµÑ\88а Ð·Ð° â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
+msgstr "Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\89е Ñ\81леди Ð¾Ñ\82далеÑ\87ениÑ\8f ÐºÐ»Ð¾Ð½ â\80\9e%sâ\80\9c Ð¾Ñ\82 Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89еÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c."
 
-#: apply.c:4366
+#: branch.c:98
 #, c-format
-msgid "failed to write to '%s'"
-msgstr "в â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ð¸Ñ\88е"
+msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
+msgstr "Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\89е Ñ\81леди Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ\8f ÐºÐ»Ð¾Ð½ â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\87Ñ\80ез Ð¿Ñ\80ебазиÑ\80ане."
 
-#: apply.c:4370
+#: branch.c:99
 #, c-format
-msgid "closing file '%s'"
-msgstr "заÑ\82ваÑ\80Ñ\8fне Ð½Ð° Ñ\84айла â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
+msgstr "Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\89е Ñ\81леди Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ\8f ÐºÐ»Ð¾Ð½ â\80\9e%sâ\80\9c."
 
-#: apply.c:4440
+#: branch.c:104
 #, c-format
-msgid "unable to write file '%s' mode %o"
-msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
+msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
 
-#: apply.c:4538
+#: branch.c:105
 #, c-format
-msgid "Applied patch %s cleanly."
-msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
-
-#: apply.c:4546
-msgid "internal error"
-msgstr "вътрешна грешка"
+msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
 
-#: apply.c:4549
+#: branch.c:109
 #, c-format
-msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
-msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
-msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
-msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
+msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
 
-#: apply.c:4560
+#: branch.c:110
 #, c-format
-msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
-msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
+msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
+msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
 
-#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
-#, c-format
-msgid "cannot open %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
+#: branch.c:119
+msgid "Unable to write upstream branch configuration"
+msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
 
-#: apply.c:4582
+#: branch.c:156
 #, c-format
-msgid "Hunk #%d applied cleanly."
-msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
+msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
+msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
 
-#: apply.c:4586
+#: branch.c:189
 #, c-format
-msgid "Rejected hunk #%d."
-msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
+msgid "'%s' is not a valid branch name."
+msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
 
-#: apply.c:4696
+#: branch.c:208
 #, c-format
-msgid "Skipped patch '%s'."
-msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
-
-#: apply.c:4704
-msgid "unrecognized input"
-msgstr "непознат вход"
+msgid "A branch named '%s' already exists."
+msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
 
-#: apply.c:4724
-msgid "unable to read index file"
-msgstr "индекÑ\81Ñ\8aÑ\82 Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81ан"
+#: branch.c:213
+msgid "Cannot force update the current branch."
+msgstr "ТекÑ\83Ñ\89иÑ\8fÑ\82 ÐºÐ»Ð¾Ð½ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80инÑ\83диÑ\82елно Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ½."
 
-#: apply.c:4879
+#: branch.c:233
 #, c-format
-msgid "can't open patch '%s': %s"
-msgstr "кÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¾Ñ\82воÑ\80ена: %s"
+msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
+msgstr "Ð\97ададениÑ\82е Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойки Ð·Ð° Ñ\81леденеÑ\82о Ñ\81а Ð³Ñ\80еÑ\88ни â\80\94 Ð½Ð°Ñ\87алоÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ðµ ÐºÐ»Ð¾Ð½."
 
-#: apply.c:4906
+#: branch.c:235
 #, c-format
-msgid "squelched %d whitespace error"
-msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
-msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
-msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
+msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
+msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
 
-#: apply.c:4912 apply.c:4927
-#, c-format
-msgid "%d line adds whitespace errors."
-msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
-msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
-msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
+#: branch.c:237
+msgid ""
+"\n"
+"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
+"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
+"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
+"\n"
+"If you are planning to push out a new local branch that\n"
+"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
+"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
+msgstr ""
+"\n"
+"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
+"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
+"\n"
+"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
+"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
+"изтласква."
 
-#: apply.c:4920
+#: branch.c:281
 #, c-format
-msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
-msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
-msgstr[0] ""
-"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-msgstr[1] ""
-"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
-
-#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
-msgid "Unable to write new index file"
-msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
-
-#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
-#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
-msgid "path"
-msgstr "път"
-
-#: apply.c:4964
-msgid "don't apply changes matching the given path"
-msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
-
-#: apply.c:4967
-msgid "apply changes matching the given path"
-msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
-
-#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
-msgid "num"
-msgstr "БРОЙ"
-
-#: apply.c:4970
-msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
-msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
-
-#: apply.c:4973
-msgid "ignore additions made by the patch"
-msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
-
-#: apply.c:4975
-msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
-msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
-
-#: apply.c:4979
-msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
-msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
-
-#: apply.c:4981
-msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
-msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
-
-#: apply.c:4983
-msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
-msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
-
-#: apply.c:4985
-msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
-msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
+msgid "Not a valid object name: '%s'."
+msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
 
-#: apply.c:4987
-msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
-msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
+#: branch.c:301
+#, c-format
+msgid "Ambiguous object name: '%s'."
+msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
 
-#: apply.c:4989
-msgid "apply a patch without touching the working tree"
-msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
+#: branch.c:306
+#, c-format
+msgid "Not a valid branch point: '%s'."
+msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
 
-#: apply.c:4991
-msgid "accept a patch that touches outside the working area"
-msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
+#: branch.c:359
+#, c-format
+msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
+msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
 
-#: apply.c:4994
-msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
-msgstr ""
-"кръпката да бъде приложена.  Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
-"summary“"
+#: branch.c:382
+#, c-format
+msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
+msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
 
-#: apply.c:4996
-msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
-msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
+#: bundle.c:36
+#, c-format
+msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
+msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
 
-#: apply.c:4998
-msgid "build a temporary index based on embedded index information"
-msgstr ""
-"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
+#: bundle.c:64
+#, c-format
+msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
+msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
 
-#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
-msgid "paths are separated with NUL character"
-msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
+#: builtin/commit.c:788
+#, c-format
+msgid "could not open '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се отвори"
 
-#: apply.c:5003
-msgid "ensure at least <n> lines of context match"
-msgstr "да Ñ\81е Ð¾Ñ\81игÑ\83Ñ\80и ÐºÐ¾Ð½Ñ\82екÑ\81Ñ\82 Ð¾Ñ\82 Ð¿Ð¾Ð½Ðµ Ñ\82акÑ\8aв Ð\91РÐ\9eÐ\99 Ñ\81Ñ\8aвпадаÑ\89и Ñ\80едове"
+#: bundle.c:143
+msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
+msgstr "Ð\92 Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89еÑ\82о Ð»Ð¸Ð¿Ñ\81ваÑ\82 Ñ\81ледниÑ\82е Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ\85одими Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f:"
 
-#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
-#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
-msgid "action"
-msgstr "действие"
+#: bundle.c:194
+#, c-format
+msgid "The bundle contains this ref:"
+msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
+msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
+msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
 
-#: apply.c:5005
-msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
-msgstr "заÑ\81иÑ\87ане Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¸ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ\80оменени Ñ\80едове Ñ\81 Ð³Ñ\80еÑ\88ки Ð² Ð·Ð½Ð°Ñ\86иÑ\82е Ð·Ð° Ð¸Ð½Ñ\82еÑ\80вали"
+#: bundle.c:201
+msgid "The bundle records a complete history."
+msgstr "Ð\9fÑ\80аÑ\82каÑ\82а Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жа Ð¿Ñ\8aлна Ð¸Ñ\81Ñ\82оÑ\80иÑ\8f."
 
-#: apply.c:5008 apply.c:5011
-msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
-msgstr ""
-"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
+#: bundle.c:203
+#, c-format
+msgid "The bundle requires this ref:"
+msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
+msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
+msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
 
-#: apply.c:5014
-msgid "apply the patch in reverse"
-msgstr "пÑ\80илагане Ð½Ð° ÐºÑ\80Ñ\8aпкаÑ\82а Ð² Ð¾Ð±Ñ\80аÑ\82на Ð¿Ð¾Ñ\81ока"
+#: bundle.c:269
+msgid "unable to dup bundle descriptor"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð´Ñ\83блиÑ\80ане Ð½Ð° Ð´ÐµÑ\81кÑ\80ипÑ\82оÑ\80а Ð½Ð° Ð¿Ñ\80аÑ\82каÑ\82а Ñ\81 â\80\9edupâ\80\9c"
 
-#: apply.c:5016
-msgid "don't expect at least one line of context"
-msgstr "без Ð¸Ð·Ð¸Ñ\81кване Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ\80и Ð¸ ÐµÐ´Ð¸Ð½ Ñ\80ед ÐºÐ¾Ð½Ñ\82екÑ\81Ñ\82"
+#: bundle.c:276
+msgid "Could not spawn pack-objects"
+msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit pack-objectsâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ñ\81Ñ\82аÑ\80Ñ\82иÑ\80ана"
 
-#: apply.c:5018
-msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
-msgstr "оÑ\81Ñ\82авÑ\8fне Ð½Ð° Ð¾Ñ\82Ñ\85вÑ\8aÑ\80лениÑ\82е Ð¿Ð°Ñ\80Ñ\87еÑ\82а Ð²Ñ\8aв Ñ\84айлове Ñ\81 Ñ\80азÑ\88иÑ\80ение â\80\9e.rejâ\80\9c"
+#: bundle.c:287
+msgid "pack-objects died"
+msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit pack-objectsâ\80\9c Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88и Ñ\83Ñ\81пеÑ\88но"
 
-#: apply.c:5020
-msgid "allow overlapping hunks"
-msgstr "позволÑ\8fване Ð½Ð° Ð·Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\8aпваÑ\89и Ñ\81е Ð¿Ð°Ñ\80Ñ\87еÑ\82а"
+#: bundle.c:329
+msgid "rev-list died"
+msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit rev-listâ\80\9c Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88и Ñ\83Ñ\81пеÑ\88но"
 
-#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
-msgid "be verbose"
-msgstr "повече подробности"
+#: bundle.c:378
+#, c-format
+msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
+msgstr ""
+"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
 
-#: apply.c:5023
-msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
-msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
+#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
+#, c-format
+msgid "unrecognized argument: %s"
+msgstr "непознат аргумент: %s"
 
-#: apply.c:5026
-msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
-msgstr "без Ð´Ð¾Ð²ÐµÑ\80Ñ\8fване Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80аÑ\82а Ð½Ð° Ñ\80едовеÑ\82е Ð² Ð·Ð°Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ\82е Ñ\87аÑ\81Ñ\82и Ð½Ð° Ð¿Ð°Ñ\80Ñ\87еÑ\82аÑ\82а"
+#: bundle.c:465
+msgid "Refusing to create empty bundle."
+msgstr "СÑ\8aздаванеÑ\82о Ð½Ð° Ð¿Ñ\80азна Ð¿Ñ\80аÑ\82ка Ðµ Ð½ÐµÐ²Ñ\8aзможно."
 
-#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
-msgid "root"
-msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
+#: bundle.c:475
+#, c-format
+msgid "cannot create '%s'"
+msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: apply.c:5029
-msgid "prepend <root> to all filenames"
-msgstr "добавÑ\8fне Ð½Ð° Ñ\82ази Ð\9dÐ\90ЧÐ\90Ð\9bÐ\9dÐ\90\94Ð\98РÐ\95Ð\9aТÐ\9eРÐ\98Я ÐºÑ\8aм Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°Ñ\82а Ð½Ð° Ð²Ñ\81иÑ\87ки Ñ\84айлове"
+#: bundle.c:500
+msgid "index-pack died"
+msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit index-packâ\80\9c Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88и Ñ\83Ñ\81пеÑ\88но"
 
-#: archive.c:14
-msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
+#: color.c:296
+#, c-format
+msgid "invalid color value: %.*s"
+msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
 
-#: archive.c:15
-msgid "git archive --list"
-msgstr "git archive --list"
+#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
+#, c-format
+msgid "could not parse %s"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира"
 
-#: archive.c:16
+#: commit.c:52
+#, c-format
+msgid "%s %s is not a commit!"
+msgstr "%s %s не е подаване!"
+
+#: commit.c:193
 msgid ""
-"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
+"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
+"and will be removed in a future Git version.\n"
+"\n"
+"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
+"to convert the grafts into replace refs.\n"
+"\n"
+"Turn this message off by running\n"
+"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
 msgstr ""
-"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
-"[ПЪТ…]"
+"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
+"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
+"\n"
+"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
+"указатели с командата:\n"
+"\n"
+"    git replace --convert-graft-file\n"
+"\n"
+"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
+"\n"
+"    git config advice.graftFileDeprecated false"
 
-#: archive.c:17
-msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
-msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
+#: commit.c:1128
+#, c-format
+msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
+#: commit.c:1131
 #, c-format
-msgid "pathspec '%s' did not match any files"
-msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
+msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
+msgstr ""
+"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: archive.c:396
+#: commit.c:1134
 #, c-format
-msgid "no such ref: %.*s"
-msgstr "такъв указател няма: %.*s"
+msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
+msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
 
-#: archive.c:401
+#: commit.c:1137
 #, c-format
-msgid "not a valid object name: %s"
-msgstr "непÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82: â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
+msgstr "Ð\9fодаванеÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c Ðµ Ñ\81 ÐºÐ¾Ñ\80екÑ\82ен Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ\81 Ð¾Ñ\82 GPG Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c.\n"
 
-#: archive.c:414
+#: commit.c:1391
+msgid ""
+"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
+"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
+"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
+msgstr ""
+"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
+"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
+"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
+
+#: commit-graph.c:105
+msgid "commit-graph file is too small"
+msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
+
+#: commit-graph.c:170
 #, c-format
-msgid "not a tree object: %s"
-msgstr "не Ðµ Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82-дÑ\8aÑ\80во: %s"
+msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr "оÑ\82пеÑ\87аÑ\82Ñ\8aкÑ\8aÑ\82 Ð½Ð° Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а %X Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aвпада Ñ\81 %X"
 
-#: archive.c:424
-msgid "current working directory is untracked"
-msgstr "текущата работна директория не е следена"
+#: commit-graph.c:177
+#, c-format
+msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: archive.c:455
-msgid "fmt"
-msgstr "ФОРМАТ"
+#: commit-graph.c:184
+#, c-format
+msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
+msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
 
-#: archive.c:455
-msgid "archive format"
-msgstr "ФОРМАТ на архива"
+#: commit-graph.c:207
+msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
+msgstr ""
+"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
 
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
-msgid "prefix"
-msgstr "ПРЕФИКС"
+#: commit-graph.c:218
+#, c-format
+msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
+msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
 
-#: archive.c:457
-msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
-msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
+#: commit-graph.c:255
+#, c-format
+msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
 
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
-#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
-msgid "file"
-msgstr "ФАЙЛ"
+#: commit-graph.c:390
+#, c-format
+msgid "could not find commit %s"
+msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
 
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
-msgid "write the archive to this file"
-msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
+#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
+#, c-format
+msgid "unable to get type of object %s"
+msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
 
-#: archive.c:461
-msgid "read .gitattributes in working directory"
-msgstr "изÑ\87иÑ\82ане Ð½Ð° â\80\9e.gitattributesâ\80\9c Ð² Ñ\80абоÑ\82наÑ\82а Ð´Ð¸Ñ\80екÑ\82оÑ\80иÑ\8f"
+#: commit-graph.c:765
+msgid "Loading known commits in commit graph"
+msgstr "Ð\97аÑ\80еждане Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ\82иÑ\82е Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а"
 
-#: archive.c:462
-msgid "report archived files on stderr"
-msgstr "извеждане Ð½Ð° Ð°Ñ\80Ñ\85ивиÑ\80аниÑ\82е Ñ\84айлове Ð½Ð° Ñ\81Ñ\82андаÑ\80Ñ\82наÑ\82а Ð³Ñ\80еÑ\88ка"
+#: commit-graph.c:781
+msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
+msgstr "РазÑ\88иÑ\80Ñ\8fване Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82ижимиÑ\82е Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а"
 
-#: archive.c:463
-msgid "store only"
-msgstr "само съхранение без компресиране"
+#: commit-graph.c:793
+msgid "Clearing commit marks in commit graph"
+msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: archive.c:464
-msgid "compress faster"
-msgstr "бÑ\8aÑ\80зо ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ\80еÑ\81иÑ\80ане"
+#: commit-graph.c:813
+msgid "Computing commit graph generation numbers"
+msgstr "Ð\98зÑ\87иÑ\81лÑ\8fване Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80аÑ\82а Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ\8fÑ\82а Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а"
 
-#: archive.c:472
-msgid "compress better"
-msgstr "добро компресиране"
+#: commit-graph.c:930
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
+msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
+msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
 
-#: archive.c:475
-msgid "list supported archive formats"
-msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
+#: commit-graph.c:943
+#, c-format
+msgid "error adding pack %s"
+msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
 
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
-msgid "repo"
-msgstr "хранилище"
+#: commit-graph.c:945
+#, c-format
+msgid "error opening index for %s"
+msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
 
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
-msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
-msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
+#: commit-graph.c:959
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
+msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
+msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
 
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
-#: builtin/notes.c:498
-msgid "command"
-msgstr "команда"
+#: commit-graph.c:991
+msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
+msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
 
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
-msgid "path to the remote git-upload-archive command"
-msgstr "пÑ\8aÑ\82 ÐºÑ\8aм Ð¾Ñ\82далеÑ\87енаÑ\82а ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° â\80\9egit-upload-archiveâ\80\9c"
+#: commit-graph.c:1004
+msgid "Counting distinct commits in commit graph"
+msgstr "Ð\9fÑ\80ебÑ\80оÑ\8fване Ð½Ð° Ñ\80азлиÑ\87ниÑ\82е Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а"
 
-#: archive.c:487
-msgid "Unexpected option --remote"
-msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
+#: commit-graph.c:1017
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
 
-#: archive.c:489
-msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
-msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
+#: commit-graph.c:1026
+msgid "Finding extra edges in commit graph"
+msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
 
-#: archive.c:491
-msgid "Unexpected option --output"
-msgstr "Ð\9dеоÑ\87аквана Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\8f â\80\9e--outputâ\80\9c"
+#: commit-graph.c:1050
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "пÑ\80екалено Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81ване Ð½Ð° Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а"
 
-#: archive.c:513
+#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
 #, c-format
-msgid "Unknown archive format '%s'"
-msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
+msgid "unable to create leading directories of %s"
+msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: archive.c:520
+#: commit-graph.c:1097
 #, c-format
-msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
-msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
+msgid "Writing out commit graph in %d pass"
+msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
+msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
+msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
 
-#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
+#: commit-graph.c:1162
+msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
+msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
+
+#: commit-graph.c:1172
 #, c-format
-msgid "cannot stream blob %s"
-msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
+msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
+msgstr ""
+"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
+"е преди „%s“, а не трябва"
 
-#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
+#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
 #, c-format
-msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
-msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
+msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
+msgstr ""
+"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
+"трябва да е %u"
 
-#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
+#: commit-graph.c:1189
 #, c-format
-msgid "cannot read %s"
-msgstr "обекÑ\82Ñ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80оÑ\87еÑ\82ен"
+msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
+msgstr "подаване â\80\9e%sâ\80\9c Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ\80а"
 
-#: archive-tar.c:459
+#: commit-graph.c:1206
+msgid "Verifying commits in commit graph"
+msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
+
+#: commit-graph.c:1219
 #, c-format
-msgid "unable to start '%s' filter"
-msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
+msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
+msgstr ""
+"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
+"анализира"
 
-#: archive-tar.c:462
-msgid "unable to redirect descriptor"
-msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
+#: commit-graph.c:1226
+#, c-format
+msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
+msgstr ""
+"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
+"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: archive-tar.c:469
+#: commit-graph.c:1236
 #, c-format
-msgid "'%s' filter reported error"
-msgstr "Ñ\84илÑ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð²Ñ\8aÑ\80на Ð³Ñ\80еÑ\88ка"
+msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
+msgstr "Ñ\81пиÑ\81Ñ\8aкÑ\8aÑ\82 Ñ\81 Ñ\80одиÑ\82ели Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а Ðµ Ð¿Ñ\80екалено Ð´Ñ\8aлÑ\8aг"
 
-#: archive-zip.c:314
+#: commit-graph.c:1242
 #, c-format
-msgid "path is not valid UTF-8: %s"
-msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
+msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
+msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: archive-zip.c:318
+#: commit-graph.c:1255
 #, c-format
-msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
-msgstr "Ñ\82вÑ\8aÑ\80де Ð´Ñ\8aлÑ\8aг Ð¿Ñ\8aÑ\82 (%d Ð·Ð½Ð°ÐºÐ°, SHA1: %s): %s"
+msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
+msgstr "Ñ\81пиÑ\81Ñ\8aкÑ\8aÑ\82 Ñ\81 Ñ\80одиÑ\82ели Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а Ðµ Ð¿Ñ\80екалено ÐºÑ\8aÑ\81"
 
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
+#: commit-graph.c:1260
 #, c-format
-msgid "deflate error (%d)"
-msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
+msgid ""
+"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
+"не е"
 
-#: archive-zip.c:609
+#: commit-graph.c:1264
 #, c-format
-msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
-msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
+msgid ""
+"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
+"другаде е"
 
-#: attr.c:211
+#: commit-graph.c:1279
 #, c-format
-msgid "%.*s is not a valid attribute name"
-msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
+msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgstr ""
+"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
+"другаде е %u"
 
-#: attr.c:368
+#: commit-graph.c:1285
 #, c-format
-msgid "%s not allowed: %s:%d"
-msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
+msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
+"%<PRIuMAX>"
 
-#: attr.c:408
+#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "паметта свърши"
+
+#: config.c:123
+#, c-format
 msgid ""
-"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
-"Use '\\!' for literal leading exclamation."
+"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
+"\t%s\n"
+"from\n"
+"\t%s\n"
+"This might be due to circular includes."
 msgstr ""
-"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
-"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
+"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
+"    %s\n"
+"от\n"
+"    %s\n"
+"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
 
-#: bisect.c:468
+#: config.c:139
 #, c-format
-msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
-msgstr "Ð\9dепÑ\80авилно Ñ\86иÑ\82иÑ\80ано Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жание Ð²Ñ\8aв Ñ\84айла â\80\9e%sâ\80\9c: %s"
+msgid "could not expand include path '%s'"
+msgstr "пÑ\8aÑ\82Ñ\8fÑ\82 Ð·Ð° Ð²Ð¼Ñ\8aкване â\80\9e%sâ\80\9cне Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ñ\80азÑ\88иÑ\80ен"
 
-#: bisect.c:678
+#: config.c:150
+msgid "relative config includes must come from files"
+msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
+
+#: config.c:190
+msgid "relative config include conditionals must come from files"
+msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
+
+#: config.c:348
 #, c-format
-msgid "We cannot bisect more!\n"
-msgstr "Ð\9fовеÑ\87е Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ñ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\81и Ð´Ð²Ð¾Ð¸Ñ\87но!\n"
+msgid "key does not contain a section: %s"
+msgstr "клÑ\8eÑ\87Ñ\8aÑ\82 Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жа Ñ\80аздел: â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: bisect.c:733
+#: config.c:354
 #, c-format
-msgid "Not a valid commit name %s"
-msgstr "Ð\9dепÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ðµ „%s“"
+msgid "key does not contain variable name: %s"
+msgstr "клÑ\8eÑ\87Ñ\8aÑ\82 Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жа Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ñ\80оменлива: „%s“"
 
-#: bisect.c:758
+#: config.c:378 sequencer.c:2459
 #, c-format
-msgid ""
-"The merge base %s is bad.\n"
-"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
-msgstr ""
-"Неправилна база за сливане: %s.\n"
-"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
+msgid "invalid key: %s"
+msgstr "неправилен ключ: „%s“"
 
-#: bisect.c:763
+#: config.c:384
 #, c-format
-msgid ""
-"The merge base %s is new.\n"
-"The property has changed between %s and [%s].\n"
-msgstr ""
-"Нова база за сливане: %s.\n"
-"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
+msgid "invalid key (newline): %s"
+msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
+
+#: config.c:420 config.c:432
+#, c-format
+msgid "bogus config parameter: %s"
+msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
+
+#: config.c:467
+#, c-format
+msgid "bogus format in %s"
+msgstr "неправилен формат в „%s“"
+
+#: config.c:793
+#, c-format
+msgid "bad config line %d in blob %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
 
-#: bisect.c:768
+#: config.c:797
 #, c-format
-msgid ""
-"The merge base %s is %s.\n"
-"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
-msgstr ""
-"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
-"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
+msgid "bad config line %d in file %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
 
-#: bisect.c:776
+#: config.c:801
 #, c-format
-msgid ""
-"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
-"git bisect cannot work properly in this case.\n"
-"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
-msgstr ""
-"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
-"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
-"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
+msgid "bad config line %d in standard input"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
 
-#: bisect.c:789
+#: config.c:805
 #, c-format
-msgid ""
-"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
-"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
-"We continue anyway."
-msgstr ""
-"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
-"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
-"Двоичното търсене продължава."
+msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
+msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
 
-#: bisect.c:822
+#: config.c:809
 #, c-format
-msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
-msgstr "Ð\94воиÑ\87но Ñ\82Ñ\8aÑ\80Ñ\81ене: Ñ\82Ñ\80Ñ\8fбва Ð´Ð° Ñ\81е Ð¿Ñ\80овеÑ\80и Ð±Ð°Ð·Ð° Ð·Ð° Ñ\81ливане\n"
+msgid "bad config line %d in command line %s"
+msgstr "непÑ\80авилен Ñ\80ед Ð·Ð° Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойки %d Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¸Ñ\8f Ñ\80ед â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: bisect.c:865
+#: config.c:813
 #, c-format
-msgid "a %s revision is needed"
-msgstr "необÑ\85одима Ðµ Ð²ÐµÑ\80Ñ\81иÑ\8f „%s“"
+msgid "bad config line %d in %s"
+msgstr "непÑ\80авилен Ñ\80ед Ð·Ð° Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойки %d Ð² „%s“"
 
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
+#: config.c:952
+msgid "out of range"
+msgstr "извън диапазона"
+
+#: config.c:952
+msgid "invalid unit"
+msgstr "неправилна мерна единица"
+
+#: config.c:958
 #, c-format
-msgid "could not create file '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
 
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
+#: config.c:963
 #, c-format
-msgid "could not read file '%s'"
-msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
 
-#: bisect.c:958
-msgid "reading bisect refs failed"
-msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
+#: config.c:966
+#, c-format
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
 
-#: bisect.c:977
+#: config.c:969
 #, c-format
-msgid "%s was both %s and %s\n"
-msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
 
-#: bisect.c:985
+#: config.c:972
 #, c-format
-msgid ""
-"No testable commit found.\n"
-"Maybe you started with bad path parameters?\n"
-msgstr ""
-"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
-"Проверете параметрите за пътищата.\n"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
 
-#: bisect.c:1004
+#: config.c:975
 #, c-format
-msgid "(roughly %d step)"
-msgid_plural "(roughly %d steps)"
-msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
-msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
 
-#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
-#. steps)" translation.
-#.
-#: bisect.c:1010
+#: config.c:978
 #, c-format
-msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
-msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
-msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
-msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
+msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
+msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
 
-#: blame.c:1794
-msgid "--contents and --reverse do not blend well."
-msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
+#: config.c:1073
+#, c-format
+msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
+msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
 
-#: blame.c:1808
-msgid "cannot use --contents with final commit object name"
-msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
+#: config.c:1082
+#, c-format
+msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
+msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
 
-#: blame.c:1829
-msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
-msgstr ""
-"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
-"указването на крайно подаване"
+#: config.c:1173
+#, c-format
+msgid "abbrev length out of range: %d"
+msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
 
-#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
-#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
-#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
-#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
-#: builtin/shortlog.c:192
-msgid "revision walk setup failed"
-msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
+#: config.c:1187 config.c:1198
+#, c-format
+msgid "bad zlib compression level %d"
+msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
 
-#: blame.c:1856
-msgid ""
-"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
-msgstr ""
-"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
-"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
+#: config.c:1290
+msgid "core.commentChar should only be one character"
+msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
 
-#: blame.c:1867
+#: config.c:1323
 #, c-format
-msgid "no such path %s in %s"
-msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
+msgid "invalid mode for object creation: %s"
+msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
 
-#: blame.c:1878
+#: config.c:1395
 #, c-format
-msgid "cannot read blob %s for path %s"
-msgstr "обекÑ\82Ñ\8aÑ\82-BLOB â\80\9e%sâ\80\9c Ð² Ð¿Ñ\8aÑ\82Ñ\8f %s Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ñ\80оÑ\87еÑ\82ен"
+msgid "malformed value for %s"
+msgstr "непÑ\80авилна Ñ\81Ñ\82ойноÑ\81Ñ\82 Ð·Ð° â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: branch.c:53
+#: config.c:1421
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
-"the remote tracking information by invoking\n"
-"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
+msgid "malformed value for %s: %s"
+msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+
+#: config.c:1422
+msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr ""
-"\n"
-"След ÐºÐ¾Ñ\80екÑ\86иÑ\8f Ð½Ð° Ð³Ñ\80еÑ\88каÑ\82а, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ\82е Ð´Ð° Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ\82е\n"
-"информацията за следения клон чрез:\n"
-"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
+"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
+"на Ñ\83казаÑ\82ел), â\80\9ematchingâ\80\9c (вÑ\81иÑ\87ки ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð¸ Ñ\81Ñ\8aÑ\81 Ñ\81Ñ\8aвпадаÑ\89и Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°), "
+"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
+"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
 
-#: branch.c:67
+#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
 #, c-format
-msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
-msgstr ""
-"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
+msgid "bad pack compression level %d"
+msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
 
-#: branch.c:93
+#: config.c:1604
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
-msgstr ""
-"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
-"пребазиране."
+msgid "unable to load config blob object '%s'"
+msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
 
-#: branch.c:94
+#: config.c:1607
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
+msgid "reference '%s' does not point to a blob"
+msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
 
-#: branch.c:98
+#: config.c:1624
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
-msgstr "Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\89е Ñ\81леди Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ\8f ÐºÐ»Ð¾Ð½ â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\87Ñ\80ез Ð¿Ñ\80ебазиÑ\80ане."
+msgid "unable to resolve config blob '%s'"
+msgstr "обекÑ\82Ñ\8aÑ\82-BLOB â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\81 ÐºÐ¾Ð½Ñ\84игÑ\83Ñ\80аÑ\86ии Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¾Ñ\82кÑ\80иÑ\82"
 
-#: branch.c:99
+#: config.c:1654
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
+msgid "failed to parse %s"
+msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: branch.c:104
+#: config.c:1710
+msgid "unable to parse command-line config"
+msgstr "неправилни настройки от командния ред"
+
+#: config.c:2059
+msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
+msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
+
+#: config.c:2229
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
-msgstr "Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\89е Ñ\81леди Ð¾Ñ\82далеÑ\87ениÑ\8f Ñ\83казаÑ\82ел â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\87Ñ\80ез Ð¿Ñ\80ебазиÑ\80ане."
+msgid "Invalid %s: '%s'"
+msgstr "Ð\9dепÑ\80авилен %s: â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: branch.c:105
+#: config.c:2272
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
+msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
+msgstr ""
+"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“.  Ще се ползва "
+"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
 
-#: branch.c:109
+#: config.c:2298
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
-msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
+msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
+msgstr ""
+"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
+"%d"
 
-#: branch.c:110
+#: config.c:2344
 #, c-format
-msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
-msgstr "Ð\9aлонÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ñ\89е Ñ\81леди Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ\8f Ñ\83казаÑ\82ел â\80\9e%sâ\80\9c."
+msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
+msgstr "неÑ\80азпознаÑ\82а Ñ\81Ñ\82ойноÑ\81Ñ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð¾Ñ\82 ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¸Ñ\8f Ñ\80ед"
 
-#: branch.c:119
-msgid "Unable to write upstream branch configuration"
-msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
+#: config.c:2346
+#, c-format
+msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
+msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
 
-#: branch.c:156
+#: config.c:2427
 #, c-format
-msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
-msgstr "Ð\9dÑ\8fма Ñ\81ледене: Ð¸Ð½Ñ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8fÑ\82а Ð·Ð° Ñ\83казаÑ\82елÑ\8f â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ðµ ÐµÐ´Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ\87на"
+msgid "invalid section name '%s'"
+msgstr "непÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ñ\80аздел: â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: branch.c:189
+#: config.c:2459
 #, c-format
-msgid "'%s' is not a valid branch name."
-msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
+msgid "%s has multiple values"
+msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
 
-#: branch.c:208
+#: config.c:2488
 #, c-format
-msgid "A branch named '%s' already exists."
-msgstr "Ð\92еÑ\87е Ñ\81Ñ\8aÑ\89еÑ\81Ñ\82вÑ\83ва ÐºÐ»Ð¾Ð½ Ñ\81 Ð¸Ð¼Ðµ â\80\9e%sâ\80\9c."
+msgid "failed to write new configuration file %s"
+msgstr "новиÑ\8fÑ\82 ÐºÐ¾Ð½Ñ\84игÑ\83Ñ\80аÑ\86ионен Ñ\84айл â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð·ÐµÐ½"
 
-#: branch.c:213
-msgid "Cannot force update the current branch."
-msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
+#: config.c:2740 config.c:3064
+#, c-format
+msgid "could not lock config file %s"
+msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
 
-#: branch.c:233
+#: config.c:2751
 #, c-format
-msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
-msgstr "Ð\97ададениÑ\82е Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойки Ð·Ð° Ñ\81леденеÑ\82о Ñ\81а Ð³Ñ\80еÑ\88ни â\80\94 Ð½Ð°Ñ\87алоÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ðµ ÐºÐ»Ð¾Ð½."
+msgid "opening %s"
+msgstr "оÑ\82ваÑ\80Ñ\8fне Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: branch.c:235
+#: config.c:2786 builtin/config.c:328
 #, c-format
-msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
-msgstr "заÑ\8fвениÑ\8fÑ\82 Ð¾Ñ\82далеÑ\87ен ÐºÐ»Ð¾Ð½ â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aÑ\89еÑ\81Ñ\82вÑ\83ва"
+msgid "invalid pattern: %s"
+msgstr "непÑ\80авилен Ñ\88аблон: %s"
 
-#: branch.c:237
-msgid ""
-"\n"
-"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
-"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
-"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
-"\n"
-"If you are planning to push out a new local branch that\n"
-"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
-"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
-msgstr ""
-"\n"
-"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
-"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
-"\n"
-"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
-"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
-"изтласква."
+#: config.c:2811
+#, c-format
+msgid "invalid config file %s"
+msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
 
-#: branch.c:281
+#: config.c:2824 config.c:3077
 #, c-format
-msgid "Not a valid object name: '%s'."
-msgstr "Ð\9dепÑ\80авилно Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82: „%s“"
+msgid "fstat on %s failed"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнение Ð½Ð° â\80\9efstatâ\80\9c Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\85Ñ\83 „%s“"
 
-#: branch.c:301
+#: config.c:2835
 #, c-format
-msgid "Ambiguous object name: '%s'."
-msgstr "Ð\98меÑ\82о Ð½Ð° Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82 Ð½Ðµ Ðµ ÐµÐ´Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ\87но: „%s“"
+msgid "unable to mmap '%s'"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнение Ð½Ð° â\80\9emmapâ\80\9c Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\85Ñ\83 „%s“"
 
-#: branch.c:306
+#: config.c:2844 config.c:3082
 #, c-format
-msgid "Not a valid branch point: '%s'."
-msgstr "Ð\9dепÑ\80авилно Ð¼Ñ\8fÑ\81Ñ\82о Ð·Ð° Ð½Ð°Ñ\87ало Ð½Ð° ÐºÐ»Ð¾Ð½: „%s“"
+msgid "chmod on %s failed"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88на Ñ\81мÑ\8fна Ð½Ð° Ð¿Ñ\80ава Ñ\81 â\80\9echmodâ\80\9c Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\85Ñ\83 „%s“"
 
-#: branch.c:359
+#: config.c:2929 config.c:3179
 #, c-format
-msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
-msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
+msgid "could not write config file %s"
+msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: branch.c:382
+#: config.c:2963
 #, c-format
-msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
-msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
+msgid "could not set '%s' to '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
 
-#: bundle.c:36
+#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
 #, c-format
-msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
-msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
+msgid "could not unset '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се премахне"
 
-#: bundle.c:64
+#: config.c:3055
 #, c-format
-msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
-msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
+msgid "invalid section name: %s"
+msgstr "неправилно име на раздел: %s"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
-#: builtin/commit.c:788
+#: config.c:3222
 #, c-format
-msgid "could not open '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се отвори"
+msgid "missing value for '%s'"
+msgstr "липсва стойност за „%s“"
 
-#: bundle.c:143
-msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
-msgstr "Ð\92 Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89еÑ\82о Ð»Ð¸Ð¿Ñ\81ваÑ\82 Ñ\81ледниÑ\82е Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ\85одими Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f:"
+#: connect.c:61
+msgid "the remote end hung up upon initial contact"
+msgstr "оÑ\82далеÑ\87еноÑ\82о Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е Ð¿Ñ\80екÑ\8aÑ\81на Ð²Ñ\80Ñ\8aзкаÑ\82а Ð²ÐµÐ´Ð½Ð°Ð³Ð° Ñ\81лед Ð¾Ñ\82ваÑ\80Ñ\8fнеÑ\82о Ñ\9d"
 
-#: bundle.c:194
+#: connect.c:63
+msgid ""
+"Could not read from remote repository.\n"
+"\n"
+"Please make sure you have the correct access rights\n"
+"and the repository exists."
+msgstr ""
+"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
+"\n"
+"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
+"за достъп."
+
+#: connect.c:81
 #, c-format
-msgid "The bundle contains this ref:"
-msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
-msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
-msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
+msgid "server doesn't support '%s'"
+msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
 
-#: bundle.c:201
-msgid "The bundle records a complete history."
-msgstr "Пратката съдържа пълна история."
+#: connect.c:103
+#, c-format
+msgid "server doesn't support feature '%s'"
+msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
 
-#: bundle.c:203
+#: connect.c:114
+msgid "expected flush after capabilities"
+msgstr ""
+"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
+
+#: connect.c:233
 #, c-format
-msgid "The bundle requires this ref:"
-msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
-msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
-msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
+msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
+msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
 
-#: bundle.c:269
-msgid "unable to dup bundle descriptor"
-msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð´Ñ\83блиÑ\80ане Ð½Ð° Ð´ÐµÑ\81кÑ\80ипÑ\82оÑ\80а Ð½Ð° Ð¿Ñ\80аÑ\82каÑ\82а Ñ\81 â\80\9edupâ\80\9c"
+#: connect.c:252
+msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
+msgstr "пÑ\80оÑ\82околна Ð³Ñ\80еÑ\88ка: Ð½ÐµÐ¾Ñ\87аквани Ð²Ñ\8aзможноÑ\81Ñ\82и^{}"
 
-#: bundle.c:276
-msgid "Could not spawn pack-objects"
-msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
+#: connect.c:273
+#, c-format
+msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
+msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
 
-#: bundle.c:287
-msgid "pack-objects died"
-msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit pack-objectsâ\80\9c Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88и Ñ\83Ñ\81пеÑ\88но"
+#: connect.c:275
+msgid "repository on the other end cannot be shallow"
+msgstr "оÑ\82Ñ\81Ñ\80еÑ\89ноÑ\82о Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ðµ Ð¿Ð»Ð¸Ñ\82ко"
 
-#: bundle.c:329
-msgid "rev-list died"
-msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit rev-listâ\80\9c Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\88и Ñ\83Ñ\81пеÑ\88но"
+#: connect.c:313
+msgid "invalid packet"
+msgstr "непÑ\80авилен Ð¿Ð°ÐºÐµÑ\82"
 
-#: bundle.c:378
+#: connect.c:333
 #, c-format
-msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
-msgstr ""
-"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
+msgid "protocol error: unexpected '%s'"
+msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
 
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
+#: connect.c:441
 #, c-format
-msgid "unrecognized argument: %s"
-msgstr "непознат аргумент: %s"
+msgid "invalid ls-refs response: %s"
+msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
 
-#: bundle.c:465
-msgid "Refusing to create empty bundle."
-msgstr "СÑ\8aздаванеÑ\82о Ð½Ð° Ð¿Ñ\80азна Ð¿Ñ\80аÑ\82ка Ðµ Ð½ÐµÐ²Ñ\8aзможно."
+#: connect.c:445
+msgid "expected flush after ref listing"
+msgstr "оÑ\87акваÑ\88е Ñ\81е Ð¸Ð·Ñ\87иÑ\81Ñ\82ване Ð½Ð° Ð±Ñ\83Ñ\84еÑ\80иÑ\82е Ñ\81лед Ð¸Ð·Ð±Ñ\80оÑ\8fванеÑ\82о Ð½Ð° Ñ\83казаÑ\82елиÑ\82е"
 
-#: bundle.c:475
+#: connect.c:544
 #, c-format
-msgid "cannot create '%s'"
-msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
-
-#: bundle.c:500
-msgid "index-pack died"
-msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
+msgid "protocol '%s' is not supported"
+msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
 
-#: color.c:296
-#, c-format
-msgid "invalid color value: %.*s"
-msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
+#: connect.c:595
+msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
+msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
+#: connect.c:635 connect.c:698
 #, c-format
-msgid "could not parse %s"
-msgstr "„%s“ не може да се анализира"
+msgid "Looking up %s ... "
+msgstr "Търсене на „%s“… "
 
-#: commit.c:52
+#: connect.c:639
 #, c-format
-msgid "%s %s is not a commit!"
-msgstr "%s %s не е подаване!"
-
-#: commit.c:193
-msgid ""
-"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
-"and will be removed in a future Git version.\n"
-"\n"
-"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
-"to convert the grafts into replace refs.\n"
-"\n"
-"Turn this message off by running\n"
-"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
-msgstr ""
-"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
-"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
-"\n"
-"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
-"указатели с командата:\n"
-"\n"
-"    git replace --convert-graft-file\n"
-"\n"
-"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
-"\n"
-"    git config advice.graftFileDeprecated false"
+msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
+msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
 
-#: commit.c:1128
+#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
+#: connect.c:643 connect.c:714
 #, c-format
-msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
+msgid ""
+"done.\n"
+"Connecting to %s (port %s) ... "
 msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
+"готово.\n"
+"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
 
-#: commit.c:1131
+#: connect.c:665 connect.c:742
 #, c-format
-msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
+msgid ""
+"unable to connect to %s:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
+"неуспешно свързване към „%s“:\n"
+"%s"
 
-#: commit.c:1134
+#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
+#: connect.c:671 connect.c:748
+msgid "done."
+msgstr "действието завърши."
+
+#: connect.c:702
 #, c-format
-msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
-msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
+msgid "unable to look up %s (%s)"
+msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
 
-#: commit.c:1137
+#: connect.c:708
 #, c-format
-msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
-msgstr "Ð\9fодаванеÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c Ðµ Ñ\81 ÐºÐ¾Ñ\80екÑ\82ен Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñ\81 Ð¾Ñ\82 GPG Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c.\n"
+msgid "unknown port %s"
+msgstr "непознаÑ\82 Ð¿Ð¾Ñ\80Ñ\82 â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: commit.c:1391
-msgid ""
-"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
-"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
-"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
-msgstr ""
-"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
-"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
-"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
+#: connect.c:845 connect.c:1171
+#, c-format
+msgid "strange hostname '%s' blocked"
+msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
 
-#: commit-graph.c:388
+#: connect.c:847
 #, c-format
-msgid "could not find commit %s"
-msgstr "подаванеÑ\82о â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¾Ñ\82кÑ\80иÑ\82о"
+msgid "strange port '%s' blocked"
+msgstr "необиÑ\87айниÑ\8fÑ\82 Ð¿Ð¾Ñ\80Ñ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ðµ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ\80ан"
 
-#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
+#: connect.c:857
 #, c-format
-msgid "unable to get type of object %s"
-msgstr "видÑ\8aÑ\82 Ð½Ð° Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82а â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¾Ð¿Ñ\80еделен"
+msgid "cannot start proxy %s"
+msgstr "поÑ\81Ñ\80едникÑ\8aÑ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ñ\81е Ñ\81Ñ\82аÑ\80Ñ\82иÑ\80а"
 
-#: commit-graph.c:763
-msgid "Loading known commits in commit graph"
-msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
+#: connect.c:924
+msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
+msgstr ""
+"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
+"\n"
+"    git help pull"
 
-#: commit-graph.c:779
-msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
-msgstr "РазÑ\88иÑ\80Ñ\8fване Ð½Ð° Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82ижимиÑ\82е Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8f Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а"
+#: connect.c:1119
+msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
+msgstr "ваÑ\80ианÑ\82Ñ\8aÑ\82 Ð·Ð° â\80\9esshâ\80\9c â\80\94 â\80\9esimpleâ\80\9c (опÑ\80оÑ\81Ñ\82ен), Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ñ\8aÑ\80жа Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e-4â\80\9c"
 
-#: commit-graph.c:791
-msgid "Clearing commit marks in commit graph"
-msgstr "Ð\98зÑ\87иÑ\81Ñ\82ване Ð½Ð° Ð¾Ñ\82белÑ\8fзваниÑ\8fÑ\82а Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ñ\81 Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а"
+#: connect.c:1131
+msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
+msgstr "ваÑ\80ианÑ\82Ñ\8aÑ\82 Ð·Ð° â\80\9esshâ\80\9c â\80\94 â\80\9esimpleâ\80\9c (опÑ\80оÑ\81Ñ\82ен), Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ñ\8aÑ\80жа Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e-6â\80\9c"
 
-#: commit-graph.c:811
-msgid "Computing commit graph generation numbers"
-msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
+#: connect.c:1148
+msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
+msgstr ""
+"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
 
-#: commit-graph.c:928
+#: connect.c:1260
 #, c-format
-msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
-msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
-msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
-msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
+msgid "strange pathname '%s' blocked"
+msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
 
-#: commit-graph.c:941
-#, c-format
-msgid "error adding pack %s"
-msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
+#: connect.c:1307
+msgid "unable to fork"
+msgstr "неуспешно създаване на процес"
 
-#: commit-graph.c:943
-#, c-format
-msgid "error opening index for %s"
-msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
+#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+msgid "Checking connectivity"
+msgstr "Проверка на свързаността"
 
-#: commit-graph.c:957
-#, c-format
-msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
-msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
-msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
-msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
+#: connected.c:97
+msgid "Could not run 'git rev-list'"
+msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
 
-#: commit-graph.c:989
-msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
-msgstr "Ð\9eÑ\82кÑ\80иване Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ\8fÑ\82а Ð² Ð³Ñ\80аÌ\80Ñ\84а Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ\83 Ð¿Ð°ÐºÐµÑ\82иÑ\80аниÑ\82е Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82и"
+#: connected.c:117
+msgid "failed write to rev-list"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88ен Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ\81 Ð½Ð° Ñ\81пиÑ\81Ñ\8aка Ñ\81 Ð²ÐµÑ\80Ñ\81ииÑ\82е"
 
-#: commit-graph.c:1002
-msgid "Counting distinct commits in commit graph"
-msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
+#: connected.c:124
+msgid "failed to close rev-list's stdin"
+msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
 
-#: commit-graph.c:1015
+#: convert.c:193
 #, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
+msgid "illegal crlf_action %d"
+msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
 
-#: commit-graph.c:1024
-msgid "Finding extra edges in commit graph"
-msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
+#: convert.c:206
+#, c-format
+msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
+msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
 
-#: commit-graph.c:1048
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
+#: convert.c:208
+#, c-format
+msgid ""
+"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
+"The file will have its original line endings in your working directory"
+msgstr ""
+"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
+"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
+"директория."
 
-#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
+#: convert.c:216
 #, c-format
-msgid "unable to create leading directories of %s"
-msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
+msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
+msgstr ""
+"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
 
-#: commit-graph.c:1095
+#: convert.c:218
 #, c-format
-msgid "Writing out commit graph in %d pass"
-msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
-msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
-msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
+msgid ""
+"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
+"The file will have its original line endings in your working directory"
+msgstr ""
+"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
+"„%s“.\n"
+"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
+"директория."
 
-#: commit-graph.c:1160
-msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
-msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
+#: convert.c:279
+#, c-format
+msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
+msgstr ""
+"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
+"кодиране „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1204
-msgid "Verifying commits in commit graph"
-msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
+#: convert.c:286
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
+"tree-encoding."
+msgstr ""
+"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM).  Използвайте "
+"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
 
-#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "паметта свърши"
+#: convert.c:304
+#, c-format
+msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
+msgstr ""
+"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
+"„%s“"
 
-#: config.c:123
+#: convert.c:306
 #, c-format
 msgid ""
-"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
-"\t%s\n"
-"from\n"
-"\t%s\n"
-"This might be due to circular includes."
+"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
+"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
 msgstr ""
-"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
-"    %s\n"
-"от\n"
-"    %s\n"
-"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
+"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM).  За кодиране "
+"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
+"поредността на байтовете)."
 
-#: config.c:139
+#: convert.c:424 convert.c:495
 #, c-format
-msgid "could not expand include path '%s'"
-msgstr "пÑ\8aÑ\82Ñ\8fÑ\82 Ð·Ð° Ð²Ð¼Ñ\8aкване â\80\9e%sâ\80\9cне Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ñ\80азÑ\88иÑ\80ен"
+msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¿Ñ\80екодиÑ\80ане Ð½Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ð¾Ñ\82 â\80\9e%sâ\80\9c ÐºÑ\8aм â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: config.c:150
-msgid "relative config includes must come from files"
-msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
+#: convert.c:467
+#, c-format
+msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
+msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
 
-#: config.c:190
-msgid "relative config include conditionals must come from files"
-msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
+#: convert.c:673
+#, c-format
+msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
+msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
 
-#: config.c:348
+#: convert.c:693
 #, c-format
-msgid "key does not contain a section: %s"
-msgstr "клÑ\8eÑ\87Ñ\8aÑ\82 Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жа Ñ\80аздел: „%s“"
+msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
+msgstr "вÑ\85одÑ\8aÑ\82 Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð´ÐµÐ½ Ð½Ð° Ð²Ñ\8aнÑ\88ниÑ\8f Ñ\84илÑ\82Ñ\8aÑ\80 „%s“"
 
-#: config.c:354
+#: convert.c:700
 #, c-format
-msgid "key does not contain variable name: %s"
-msgstr "клÑ\8eÑ\87Ñ\8aÑ\82 Ð½Ðµ Ñ\81Ñ\8aдÑ\8aÑ\80жа Ð¸Ð¼Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ñ\80оменлива: â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgid "external filter '%s' failed %d"
+msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнение Ð½Ð° Ð²Ñ\8aнÑ\88ниÑ\8f Ñ\84илÑ\82Ñ\8aÑ\80 â\80\9e%sâ\80\9c: %d"
 
-#: config.c:378 sequencer.c:2459
+#: convert.c:735 convert.c:738
 #, c-format
-msgid "invalid key: %s"
-msgstr "неправилен ключ: „%s“"
+msgid "read from external filter '%s' failed"
+msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
 
-#: config.c:384
+#: convert.c:741 convert.c:796
 #, c-format
-msgid "invalid key (newline): %s"
-msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
+msgid "external filter '%s' failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
+
+#: convert.c:844
+msgid "unexpected filter type"
+msgstr "неочакван вид филтър"
+
+#: convert.c:855
+msgid "path name too long for external filter"
+msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
 
-#: config.c:420 config.c:432
+#: convert.c:929
 #, c-format
-msgid "bogus config parameter: %s"
-msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
+msgid ""
+"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
+"been filtered"
+msgstr ""
+"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
+"филтрирани"
 
-#: config.c:467
-#, c-format
-msgid "bogus format in %s"
-msgstr "неправилен формат в „%s“"
+#: convert.c:1228
+msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
+msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
 
-#: config.c:793
+#: convert.c:1398 convert.c:1432
 #, c-format
-msgid "bad config line %d in blob %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
+msgid "%s: clean filter '%s' failed"
+msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
 
-#: config.c:797
+#: convert.c:1476
 #, c-format
-msgid "bad config line %d in file %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
+msgid "%s: smudge filter %s failed"
+msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
 
-#: config.c:801
-#, c-format
-msgid "bad config line %d in standard input"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
+#: date.c:137
+msgid "in the future"
+msgstr "в бъдещето"
 
-#: config.c:805
+#: date.c:143
 #, c-format
-msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
+msgid "%<PRIuMAX> second ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
 
-#: config.c:809
+#: date.c:150
 #, c-format
-msgid "bad config line %d in command line %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
+msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
 
-#: config.c:813
+#: date.c:157
 #, c-format
-msgid "bad config line %d in %s"
-msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
-
-#: config.c:952
-msgid "out of range"
-msgstr "извън диапазона"
-
-#: config.c:952
-msgid "invalid unit"
-msgstr "неправилна мерна единица"
+msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
 
-#: config.c:958
+#: date.c:164
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
+msgid "%<PRIuMAX> day ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
 
-#: config.c:963
+#: date.c:170
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
+msgid "%<PRIuMAX> week ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
 
-#: config.c:966
+#: date.c:177
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
+msgid "%<PRIuMAX> month ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
 
-#: config.c:969
+#: date.c:188
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
+msgid "%<PRIuMAX> year"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
+msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
+msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
 
-#: config.c:972
+#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
+#: date.c:191
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
+msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
+msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
+msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
+msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
 
-#: config.c:975
+#: date.c:196 date.c:201
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
-msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
+msgid "%<PRIuMAX> year ago"
+msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
+msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
+msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
 
-#: config.c:978
+#: delta-islands.c:272
+msgid "Propagating island marks"
+msgstr "Разпространяване на границите на групите"
+
+#: delta-islands.c:290
 #, c-format
-msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
-msgstr "непÑ\80авилна Ñ\87иÑ\81лова Ñ\81Ñ\82ойноÑ\81Ñ\82 â\80\9e%sâ\80\9c Ð·Ð° â\80\9e%sâ\80\9c Ð² %s: %s"
+msgid "bad tree object %s"
+msgstr "непÑ\80авилен Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82-дÑ\8aÑ\80во: %s"
 
-#: config.c:1073
+#: delta-islands.c:334
 #, c-format
-msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
-msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
+msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
+msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
 
-#: config.c:1082
+#: delta-islands.c:390
 #, c-format
-msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
-msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
+msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
+msgstr ""
+"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
+"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
 
-#: config.c:1173
+#: delta-islands.c:466
 #, c-format
-msgid "abbrev length out of range: %d"
-msgstr "дÑ\8aлжинаÑ\82а Ð½Ð° Ñ\81Ñ\8aкÑ\80аÑ\89аване Ðµ Ð¸Ð·Ð²Ñ\8aн Ð¸Ð½Ñ\82еÑ\80вала ([4; 40]): %d"
+msgid "Marked %d islands, done.\n"
+msgstr "Ð\9eÑ\82белÑ\8fзани Ñ\81а %d Ð³Ñ\80Ñ\83пи, Ñ\80абоÑ\82аÑ\82а Ð¿Ñ\80иклÑ\8eÑ\87и.\n"
 
-#: config.c:1187 config.c:1198
+#: diffcore-order.c:24
 #, c-format
-msgid "bad zlib compression level %d"
-msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
+msgid "failed to read orderfile '%s'"
+msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: config.c:1290
-msgid "core.commentChar should only be one character"
-msgstr "наÑ\81Ñ\82Ñ\80ойкаÑ\82а â\80\9ecore.commentCharâ\80\9c Ñ\82Ñ\80Ñ\8fбва Ð´Ð° Ðµ Ñ\81амо ÐµÐ´Ð¸Ð½ Ð·Ð½Ð°Ðº"
+#: diffcore-rename.c:544
+msgid "Performing inexact rename detection"
+msgstr "ТÑ\8aÑ\80Ñ\81ене Ð½Ð° Ð¿Ñ\80еименÑ\83ваниÑ\8f Ð½Ð° Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82и Ñ\81Ñ\8aÑ\87еÑ\82ани Ñ\81 Ð¿Ñ\80омени"
 
-#: config.c:1323
-#, c-format
-msgid "invalid mode for object creation: %s"
-msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
+#: diff-no-index.c:238
+msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
+msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
 
-#: config.c:1395
+#: diff-no-index.c:263
+msgid ""
+"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
+"tree"
+msgstr ""
+"Не е хранилище на git.  Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
+"пътища извън работно дърво"
+
+#: diff.c:155
 #, c-format
-msgid "malformed value for %s"
-msgstr "неправилна стойност за „%s“"
+msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
+msgstr ""
+"  Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
+"директории\n"
 
-#: config.c:1421
+#: diff.c:160
 #, c-format
-msgid "malformed value for %s: %s"
-msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
+msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
+msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
 
-#: config.c:1422
-msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
+#: diff.c:296
+msgid ""
+"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
+"'dimmed-zebra', 'plain'"
 msgstr ""
-"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
-"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
-"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
-"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
+"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
+"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
+"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
 
-#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
+#: diff.c:324
 #, c-format
-msgid "bad pack compression level %d"
-msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
+msgid ""
+"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
+"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
+msgstr ""
+"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
+"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
+"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
+"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
+"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
+"форматиране)"
 
-#: config.c:1604
-#, c-format
-msgid "unable to load config blob object '%s'"
-msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
+#: diff.c:332
+msgid ""
+"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
+"whitespace modes"
+msgstr ""
+"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
+"за празни знаци"
 
-#: config.c:1607
+#: diff.c:405
 #, c-format
-msgid "reference '%s' does not point to a blob"
-msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
+msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
+msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
 
-#: config.c:1624
+#: diff.c:465
 #, c-format
-msgid "unable to resolve config blob '%s'"
-msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
+msgid ""
+"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
+"%s"
 
-#: config.c:1654
+#: diff.c:4210
 #, c-format
-msgid "failed to parse %s"
-msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
+msgid "external diff died, stopping at %s"
+msgstr ""
+"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
+
+#: diff.c:4555
+msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
+msgstr ""
+"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
+"една с друга"
 
-#: config.c:1710
-msgid "unable to parse command-line config"
-msgstr "непÑ\80авилни Ð½Ð°Ñ\81Ñ\82Ñ\80ойки Ð¾Ñ\82 ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð½Ð¸Ñ\8f Ñ\80ед"
+#: diff.c:4558
+msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
+msgstr "Ð\9eпÑ\86ииÑ\82е â\80\9e-Gâ\80\9c, â\80\9e-Sâ\80\9c Ð¸ â\80\9e--find-objectâ\80\9c Ñ\81а Ð½ÐµÑ\81Ñ\8aвмеÑ\81Ñ\82ими ÐµÐ´Ð½Ð° Ñ\81 Ð´Ñ\80Ñ\83га"
 
-#: config.c:2059
-msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
-msgstr "неоÑ\87аквана Ð³Ñ\80еÑ\88ка Ð¿Ñ\80и Ð¸Ð·Ñ\87иÑ\82анеÑ\82о Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ\84игÑ\83Ñ\80аÑ\86ионниÑ\82е Ñ\84айлове"
+#: diff.c:4636
+msgid "--follow requires exactly one pathspec"
+msgstr "Ð\9eпÑ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e--followâ\80\9c Ð¸Ð·Ð¸Ñ\81ква Ñ\82оÑ\87но ÐµÐ´Ð¸Ð½ Ð¿Ñ\8aÑ\82"
 
-#: config.c:2229
+#: diff.c:4684
 #, c-format
-msgid "Invalid %s: '%s'"
-msgstr "Ð\9dепÑ\80авилен %s: â\80\9e%sâ\80\9c"
+msgid "invalid --stat value: %s"
+msgstr "непÑ\80авилна Ñ\81Ñ\82ойноÑ\81Ñ\82 Ð·Ð° â\80\9e--statâ\80\9c: %s"
 
-#: config.c:2272
+#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
+#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
 #, c-format
-msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
-msgstr ""
-"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“.  Ще се ползва "
-"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
+msgid "%s expects a numerical value"
+msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
 
-#: config.c:2298
+#: diff.c:4721
 #, c-format
-msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
+msgid ""
+"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
-"%d"
+"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
+"%s"
 
-#: config.c:2344
+#: diff.c:4806
 #, c-format
-msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
-msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
+msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
+msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
 
-#: config.c:2346
+#: diff.c:4830
 #, c-format
-msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
-msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
+msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
+msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
 
-#: config.c:2427
+#: diff.c:4844
 #, c-format
-msgid "invalid section name '%s'"
-msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
+msgid "unable to resolve '%s'"
+msgstr "„%s“ не може да се открие"
 
-#: config.c:2459
+#: diff.c:4894 diff.c:4900
 #, c-format
-msgid "%s has multiple values"
-msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
+msgid "%s expects <n>/<m> form"
+msgstr ""
+"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
+"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
 
-#: config.c:2488
+#: diff.c:4912
 #, c-format
-msgid "failed to write new configuration file %s"
-msgstr "новиÑ\8fÑ\82 ÐºÐ¾Ð½Ñ\84игÑ\83Ñ\80аÑ\86ионен Ñ\84айл â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð·ÐµÐ½"
+msgid "%s expects a character, got '%s'"
+msgstr "опÑ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e%sâ\80\9c Ð¸Ð·Ð¸Ñ\81ква Ð·Ð½Ð°Ðº, Ð° Ð½Ðµ: â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: config.c:2740 config.c:3064
+#: diff.c:4933
 #, c-format
-msgid "could not lock config file %s"
-msgstr "конÑ\84игÑ\83Ñ\80аÑ\86ионниÑ\8fÑ\82 Ñ\84айл â\80\9e%sâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð·Ð°ÐºÐ»Ñ\8eÑ\87ен"
+msgid "bad --color-moved argument: %s"
+msgstr "непÑ\80авилен Ð°Ñ\80гÑ\83менÑ\82 Ð·Ð° â\80\9e--color-movedâ\80\9c: â\80\9e%sâ\80\9c"
 
-#: config.c:2751
+#: diff.c:4952
 #, c-format
-msgid "opening %s"
-msgstr "оÑ\82ваÑ\80Ñ\8fне Ð½Ð° â\80\9e%s“"
+msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
+msgstr "непÑ\80авилен Ñ\80ежим â\80\9e%sâ\80\9c Ð·Ð° â\80\9e --color-moved-ws“"
 
-#: config.c:2786 builtin/config.c:328
-#, c-format
-msgid "invalid pattern: %s"
-msgstr "неправилен шаблон: %s"
+#: diff.c:4992
+msgid ""
+"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
+"\"histogram\""
+msgstr ""
+"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
+"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
+"„histogram“ (хистограмен)"
 
-#: config.c:2811
+#: diff.c:5028 diff.c:5048
 #, c-format
-msgid "invalid config file %s"
-msgstr "непÑ\80авилен ÐºÐ¾Ð½Ñ\84игÑ\83Ñ\80аÑ\86ионен Ñ\84айл: „%s“"
+msgid "invalid argument to %s"
+msgstr "непÑ\80авилен Ð°Ñ\80гÑ\83менÑ\82 ÐºÑ\8aм „%s“"
 
-#: config.c:2824 config.c:3077
+#: diff.c:5186
 #, c-format
-msgid "fstat on %s failed"
-msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнение Ð½Ð° â\80\9efstatâ\80\9c Ð²Ñ\8aÑ\80Ñ\85Ñ\83 „%s“"
+msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
+msgstr "неÑ\80азпознаÑ\82 Ð¿Ð°Ñ\80амеÑ\82Ñ\8aÑ\80 ÐºÑ\8aм Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e--submoduleâ\80\9c: „%s“"
 
-#: config.c:2835
+#: diff.c:5242
 #, c-format
-msgid "unable to mmap '%s'"
-msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
+msgid "bad --word-diff argument: %s"
+msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
 
-#: config.c:2844 config.c:3082
-#, c-format
-msgid "chmod on %s failed"
-msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
+#: diff.c:5265
+msgid "Diff output format options"
+msgstr "Формат на изхода за разликите"
 
-#: config.c:2929 config.c:3179
-#, c-format
-msgid "could not write config file %s"
-msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
+#: diff.c:5267 diff.c:5273
+msgid "generate patch"
+msgstr "създаване на кръпки"
 
-#: config.c:2963
-#, c-format
-msgid "could not set '%s' to '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
+#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
+msgid "suppress diff output"
+msgstr "без извеждане на разликите"
 
-#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
-#, c-format
-msgid "could not unset '%s'"
-msgstr "„%s“ не може да се премахне"
+#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
+msgid "<n>"
+msgstr "БРОЙ"
 
-#: config.c:3055
-#, c-format
-msgid "invalid section name: %s"
-msgstr "неправилно име на раздел: %s"
+#: diff.c:5276 diff.c:5279
+msgid "generate diffs with <n> lines context"
+msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
 
-#: config.c:3222
-#, c-format
-msgid "missing value for '%s'"
-msgstr "липсва стойност за „%s“"
+#: diff.c:5281
+msgid "generate the diff in raw format"
+msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
 
-#: connect.c:61
-msgid "the remote end hung up upon initial contact"
-msgstr "оÑ\82далеÑ\87еноÑ\82о Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е Ð¿Ñ\80екÑ\8aÑ\81на Ð²Ñ\80Ñ\8aзкаÑ\82а Ð²ÐµÐ´Ð½Ð°Ð³Ð° Ñ\81лед Ð¾Ñ\82ваÑ\80Ñ\8fнеÑ\82о Ñ\9d"
+#: diff.c:5284
+msgid "synonym for '-p --raw'"
+msgstr "пÑ\81евдоним Ð½Ð° â\80\9e-p --statâ\80\9c"
 
-#: connect.c:63
+#: diff.c:5288
+msgid "synonym for '-p --stat'"
+msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
+
+#: diff.c:5292
+msgid "machine friendly --stat"
+msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
+
+#: diff.c:5295
+msgid "output only the last line of --stat"
+msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
+
+#: diff.c:5297 diff.c:5305
+msgid "<param1,param2>..."
+msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
+
+#: diff.c:5298
 msgid ""
-"Could not read from remote repository.\n"
-"\n"
-"Please make sure you have the correct access rights\n"
-"and the repository exists."
-msgstr ""
-"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
-"\n"
-"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
-"за достъп."
+"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
+msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
 
-#: connect.c:81
-#, c-format
-msgid "server doesn't support '%s'"
-msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
+#: diff.c:5302
+msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
+msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
 
-#: connect.c:103
-#, c-format
-msgid "server doesn't support feature '%s'"
-msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
+#: diff.c:5306
+msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
+msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
 
-#: connect.c:114
-msgid "expected flush after capabilities"
+#: diff.c:5310
+msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr ""
-"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
+"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
+"празните знаци"
 
-#: connect.c:233
-#, c-format
-msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
-msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
+#: diff.c:5313
+msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
+msgstr ""
+"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
+"режима на достъп"
 
-#: connect.c:252
-msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
-msgstr "пÑ\80оÑ\82околна Ð³Ñ\80еÑ\88ка: Ð½ÐµÐ¾Ñ\87аквани Ð²Ñ\8aзможноÑ\81Ñ\82и^{}"
+#: diff.c:5316
+msgid "show only names of changed files"
+msgstr "извеждане Ñ\81амо Ð½Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°Ñ\82а Ð½Ð° Ð¿Ñ\80оменениÑ\82е Ñ\84айлове"
 
-#: connect.c:273
-#, c-format
-msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
-msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
+#: diff.c:5319
+msgid "show only names and status of changed files"
+msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
 
-#: connect.c:275
-msgid "repository on the other end cannot be shallow"
-msgstr "оÑ\82Ñ\81Ñ\80еÑ\89ноÑ\82о Ñ\85Ñ\80анилиÑ\89е Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ðµ Ð¿Ð»Ð¸Ñ\82ко"
+#: diff.c:5321
+msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
+msgstr "ШÐ\98РÐ\9eЧÐ\98Ð\9dÐ\90[,Ð\98Ð\9cÐ\95-ШÐ\98РÐ\9eЧÐ\98Ð\9dÐ\90[,Ð\91РÐ\9eÐ\99]]"
 
-#: connect.c:313
-msgid "invalid packet"
-msgstr "непÑ\80авилен Ð¿Ð°ÐºÐµÑ\82"
+#: diff.c:5322
+msgid "generate diffstat"
+msgstr "извеждане Ð½Ð° Ñ\81Ñ\82аÑ\82иÑ\81Ñ\82ика Ð·Ð° Ð¿Ñ\80омениÑ\82е"
 
-#: connect.c:333
-#, c-format
-msgid "protocol error: unexpected '%s'"
-msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
+#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
+msgid "<width>"
+msgstr "ШИРОЧИНА"
 
-#: connect.c:441
-#, c-format
-msgid "invalid ls-refs response: %s"
-msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
+#: diff.c:5325
+msgid "generate diffstat with a given width"
+msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
 
-#: connect.c:445
-msgid "expected flush after ref listing"
-msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
+#: diff.c:5328
+msgid "generate diffstat with a given name width"
+msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
 
-#: connect.c:544
-#, c-format
-msgid "protocol '%s' is not supported"
-msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
+#: diff.c:5331
+msgid "generate diffstat with a given graph width"
+msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
+
+#: diff.c:5333
+msgid "<count>"
+msgstr "БРОЙ"
+
+#: diff.c:5334
+msgid "generate diffstat with limited lines"
+msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
+
+#: diff.c:5337
+msgid "generate compact summary in diffstat"
+msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
+
+#: diff.c:5340
+msgid "output a binary diff that can be applied"
+msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
 
-#: connect.c:595
-msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
-msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
+#: diff.c:5343
+msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
+msgstr ""
+"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
+"преди и след промяната"
 
-#: connect.c:635 connect.c:698
-#, c-format
-msgid "Looking up %s ... "
-msgstr "Търсене на „%s“… "
+#: diff.c:5345
+msgid "show colored diff"
+msgstr "разлики в цвят"
 
-#: connect.c:639
-#, c-format
-msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
-msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
+#: diff.c:5346
+msgid "<kind>"
+msgstr "ВИД"
 
-#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:643 connect.c:714
-#, c-format
+#: diff.c:5347
 msgid ""
-"done.\n"
-"Connecting to %s (port %s) ... "
+"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
+"diff"
 msgstr ""
-"готово.\n"
-"СвÑ\8aÑ\80зване ÐºÑ\8aм â\80\9e%sâ\80\9c (поÑ\80Ñ\82 %s)â\80¦"
+"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
+"пÑ\80еди Ð¸ Ñ\81лед Ñ\80азликаÑ\82а,"
 
-#: connect.c:665 connect.c:742
-#, c-format
+#: diff.c:5350
 msgid ""
-"unable to connect to %s:\n"
-"%s"
+"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
+"--numstat"
 msgstr ""
-"неуспешно свързване към „%s“:\n"
-"%s"
-
-#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:671 connect.c:748
-msgid "done."
-msgstr "действието завърши."
+"без преименуване на пътищата.  Да се използват нулеви байтове за разделители "
+"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
 
-#: connect.c:702
-#, c-format
-msgid "unable to look up %s (%s)"
-msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
+#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
+msgid "<prefix>"
+msgstr "ПРЕФИКС"
 
-#: connect.c:708
-#, c-format
-msgid "unknown port %s"
-msgstr "непознат порт „%s“"
+#: diff.c:5354
+msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
+msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
 
-#: connect.c:845 connect.c:1171
-#, c-format
-msgid "strange hostname '%s' blocked"
-msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
+#: diff.c:5357
+msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
+msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
 
-#: connect.c:847
-#, c-format
-msgid "strange port '%s' blocked"
-msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
+#: diff.c:5360
+msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
+msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
 
-#: connect.c:857
-#, c-format
-msgid "cannot start proxy %s"
-msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
+#: diff.c:5363
+msgid "do not show any source or destination prefix"
+msgstr "без префикс за източника и целта"
 
-#: connect.c:924
-msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
+#: diff.c:5366
+msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr ""
-"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
-"\n"
-"    git help pull"
-
-#: connect.c:1119
-msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
-msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
+"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
+"БРОЙ редове"
 
-#: connect.c:1131
-msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
-msgstr "ваÑ\80ианÑ\82Ñ\8aÑ\82 Ð·Ð° â\80\9esshâ\80\9c â\80\94 â\80\9esimpleâ\80\9c (опÑ\80оÑ\81Ñ\82ен), Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ñ\8aÑ\80жа Ð¾Ð¿Ñ\86иÑ\8fÑ\82а â\80\9e-6â\80\9c"
+#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
+msgid "<char>"
+msgstr "Ð\97Ð\9dÐ\90Ð\9a"
 
-#: connect.c:1148
-msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
-msgstr ""
-"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
+#: diff.c:5371
+msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
+msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
 
-#: connect.c:1260
-#, c-format
-msgid "strange pathname '%s' blocked"
-msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
+#: diff.c:5376
+msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
+msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
 
-#: connect.c:1307
-msgid "unable to fork"
-msgstr "неÑ\83Ñ\81пеÑ\88но Ñ\81Ñ\8aздаване Ð½Ð° Ð¿Ñ\80оÑ\86еÑ\81"
+#: diff.c:5381
+msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
+msgstr "знак Ð²Ð¼ÐµÑ\81Ñ\82о â\80\9e â\80\9c Ð·Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ\82екÑ\81Ñ\82"
 
-#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
-msgid "Checking connectivity"
-msgstr "Ð\9fÑ\80овеÑ\80ка Ð½Ð° Ñ\81вÑ\8aÑ\80заноÑ\81Ñ\82Ñ\82а"
+#: diff.c:5384
+msgid "Diff rename options"
+msgstr "Ð\9dаÑ\81Ñ\82Ñ\80ойки Ð·Ð° Ñ\80азлики Ñ\81 Ð¿Ñ\80еименÑ\83ване"
 
-#: connected.c:97
-msgid "Could not run 'git rev-list'"
-msgstr "Ð\9aомандаÑ\82а â\80\9egit rev-listâ\80\9c Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð´Ð° Ð±Ñ\8aде Ð¸Ð·Ð¿Ñ\8aлнена."
+#: diff.c:5385
+msgid "<n>[/<m>]"
+msgstr "Ð\9cÐ\98Ð\9dÐ\98Ð\9cÐ\90Ð\9bÐ\95Ð\9d_%_Ð\9fРÐ\9eÐ\9cЯÐ\9dÐ\90\97Ð\90\98Ð\97ТÐ\9eЧÐ\9dÐ\98Ð\9a[/Ð\9cÐ\90Ð\9aСÐ\98Ð\9cÐ\90Ð\9b\9d_%_Ð\9fРÐ\9eÐ\9cЯÐ\9dÐ\90\97Ð\90\97Ð\90Ð\9cЯÐ\9dÐ\90]"
 
-#: connected.c:117
-msgid "failed write to rev-list"
-msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
+#: diff.c:5386
+msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
+msgstr ""
+"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
 
-#: connected.c:124
-msgid "failed to close rev-list's stdin"
-msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
+#: diff.c:5390
+msgid "detect renames"
+msgstr "засичане на преименуванията"
 
-#: convert.c:193
-#, c-format
-msgid "illegal crlf_action %d"
-msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
+#: diff.c:5394
+msgid "omit the preimage for deletes"
+msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
 
-#: convert.c:206
-#, c-format
-msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
-msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
+#: diff.c:5397
+msgid "detect copies"
+msgstr "засичане на копиранията"
 
-#: convert.c:208
-#, c-format
-msgid ""
-"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory"
-msgstr ""
-"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
-"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
-"директория."
+#: diff.c:5401
+msgid "use unmodified files as source to find copies"
+msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
 
-#: convert.c:216
-#, c-format
-msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
-msgstr ""
-"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
+#: diff.c:5403
+msgid "disable rename detection"
+msgstr "без търсене на преименувания"
 
-#: convert.c:218
-#, c-format
-msgid ""
-"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
-"The file will have its original line endings in your working directory"
-msgstr ""
-"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
-"„%s“.\n"
-"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
-"директория."
+#: diff.c:5406
+msgid "use empty blobs as rename source"
+msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
 
-#: convert.c:279
-#, c-format
-msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
+#: diff.c:5408
+msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr ""
-"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
-"кодиÑ\80ане â\80\9e%sâ\80\9c"
+"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
+"на Ñ\84айл"
 
-#: convert.c:286
-#, c-format
+#: diff.c:5411
 msgid ""
-"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
-"tree-encoding."
-msgstr ""
-"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM).  Използвайте "
-"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
-
-#: convert.c:304
-#, c-format
-msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
+"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
+"given limit"
 msgstr ""
-"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
-"„%s“"
+"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
 
-#: convert.c:306
-#, c-format
-msgid ""
-"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
-"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
-msgstr ""
-"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM).  За кодиране "
-"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
-"поредността на байтовете)."
+#: diff.c:5413
+msgid "Diff algorithm options"
+msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
 
-#: convert.c:424 convert.c:495
-#, c-format
-msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
-msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
+#: diff.c:5415
+msgid "produce the smallest possible diff"
+msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
 
-#: convert.c:467
-#, c-format
-msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
-msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
+#: diff.c:5418
+msgid "ignore whitespace when comparing lines"
+msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
 
-#: convert.c:673
-#, c-format
-msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
-msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
+#: diff.c:5421
+msgid "ignore changes in amount of whitespace"
+msgstr "без промени в празните знаци"
 
-#: convert.c:693
-#, c-format
-msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
-msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
+#: diff.c:5424
+msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
+msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
 
-#: convert.c:700
-#, c-format
-msgid "external filter '%s' failed %d"
-msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
+#: diff.c:5427
+msgid "ignore carrier-return at the end of line"
+msgstr "без промени в знаците за край на ред"
 
-#: convert.c:735 convert.c:738
-#, c-format
-msgid "read from external filter '%s' failed"
-msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
+#: diff.c:5430
+msgid "ignore changes whose lines are all blank"
+msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
 
-#: convert.c:741 convert.c:796
-#, c-format
-msgid "external filter '%s' failed"
-msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
+#: diff.c:5433
+msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
+msgstr ""
+"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
 
-#: convert.c:844
-msgid "unexpected filter type"
-msgstr "неочакван вид филтър"
+#: diff.c:5436
+msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
+msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
 
-#: convert.c:855
-msgid "path name too long for external filter"
-msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
+#: diff.c:5440
+msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
+msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
 
-#: convert.c:929
-#, c-format
-msgid ""
-"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
-"been filtered"
-msgstr ""
-"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
-"филтрирани"
+#: diff.c:5442
+msgid "<algorithm>"
+msgstr "АЛГОРИТЪМ"
 
-#: convert.c:1228
-msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
-msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
+#: diff.c:5443
+msgid "choose a diff algorithm"
+msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
 
-#: convert.c:1398 convert.c:1432
-#, c-format
-msgid "%s: clean filter '%s' failed"
-msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
+#: diff.c:5445
+msgid "<text>"
+msgstr "ТЕКСТ"
 
-#: convert.c:1476
-#, c-format
-msgid "%s: smudge filter %s failed"
-msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
+#: diff.c:5446
+msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
+msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
 
-#: date.c:137
-msgid "in the future"
-msgstr "в Ð±Ñ\8aдеÑ\89еÑ\82о"
+#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
+msgid "<mode>"
+msgstr "РÐ\95Ð\96Ð\98Ð\9c"
 
-#: date.c:143
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> second ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
+#: diff.c:5449
+msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
+msgstr ""
+"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
 
-#: date.c:150
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
+#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
+msgid "<regex>"
+msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
 
-#: date.c:157
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
+#: diff.c:5452
+msgid "use <regex> to decide what a word is"
+msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
 
-#: date.c:164
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> day ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
+#: diff.c:5455
+msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
+msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
 
-#: date.c:170
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> week ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
+#: diff.c:5458
+msgid "moved lines of code are colored differently"
+msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
 
-#: date.c:177
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> month ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
+#: diff.c:5461
+msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
+msgstr ""
+"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
 
-#: date.c:188
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> year"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
-msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
-msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
+#: diff.c:5464
+msgid "Other diff options"
+msgstr "Други опции за разлики"
 
-#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:191
-#, c-format
-msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
-msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
-msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
-msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
+#: diff.c:5466
+msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
+msgstr ""
+"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
+"се ползват относителни пътища"
 
-#: date.c:196 date.c:201
-#, c-format
-msgid "%<PRIuMAX> year ago"
-msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
-msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
-msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
+#: diff.c:5470
+msgid "treat all files as text"
+msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
 
-#: delta-islands.c:272
-msgid "Propagating island marks"
-msgstr "Разпространяване на границите на групите"
+#: diff.c:5472
+msgid "swap two inputs, reverse the diff"
+msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
 
-#: delta-islands.c:290
-#, c-format
-msgid "bad tree object %s"
-msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
+#: diff.c:5474
+msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
+msgstr ""
+"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
+"случай — с 0"
 
-#: delta-islands.c:334
-#, c-format
-msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
-msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
+#: diff.c:5476
+msgid "disable all output of the program"
+msgstr "без всякакъв изход от програмата"
 
-#: delta-islands.c:390
-#, c-format
-msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
+#: diff.c:5478
+msgid "allow an external diff helper to be executed"
+msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
+
+#: diff.c:5480
+msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr ""
-"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
-"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
+"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
 
-#: delta-islands.c:466
-#, c-format
-msgid "Marked %d islands, done.\n"
-msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
+#: diff.c:5482
+msgid "<when>"
+msgstr "КОГА"
 
-#: diffcore-order.c:24
-#, c-format
-msgid "failed to read orderfile '%s'"
-msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
+#: diff.c:5483
+msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
+msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
 
-#: diffcore-rename.c:544
-msgid "Performing inexact rename detection"
-msgstr "ТÑ\8aÑ\80Ñ\81ене Ð½Ð° Ð¿Ñ\80еименÑ\83ваниÑ\8f Ð½Ð° Ð¾Ð±ÐµÐºÑ\82и Ñ\81Ñ\8aÑ\87еÑ\82ани Ñ\81 Ð¿Ñ\80омени"
+#: diff.c:5486
+msgid "<format>"
+msgstr "ФÐ\9eРÐ\9cÐ\90Т"
 
-#: diff.c:155
-#, c-format
-msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
-msgstr ""
-"  Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
-"директории\n"
+#: diff.c:5487
+msgid "specify how differences in submodules are shown"
+msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
 
-#: diff.c:160
-#, c-format
-msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
-msgstr "  Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
+#: diff.c:5491
+msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
+msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:296
-msgid ""
-"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
-"'dimmed-zebra', 'plain'"
-msgstr ""
-"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
-"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
-"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
+#: diff.c:5494
+msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
+msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:324
-#, c-format
+#: diff.c:5496
+msgid "<string>"
+msgstr "НИЗ"
+
+#: diff.c:5497
 msgid ""
-"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
-"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
-msgstr ""
-"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
-"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
-"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
-"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
-"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
-"форматиране)"
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"string"
+msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
 
-#: diff.c:332
+#: diff.c:5500
 msgid ""
-"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
-"whitespace modes"
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"regex"
 msgstr ""
-"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
-"за Ð¿Ñ\80азни Ð·Ð½Ð°Ñ\86и"
+"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
+"на Ñ\80егÑ\83лÑ\8fÑ\80ниÑ\8f Ð¸Ð·Ñ\80аз"
 
-#: diff.c:405
-#, c-format
-msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
-msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
+#: diff.c:5503
+msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
+msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
 
-#: diff.c:465
-#, c-format
-msgid ""
-"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
-"%s"
+#: diff.c:5506
+msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
+msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
 
-#: diff.c:4210
-#, c-format
-msgid "external diff died, stopping at %s"
-msgstr ""
-"външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
+#: diff.c:5509
+msgid "control the order in which files appear in the output"
+msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
 
-#: diff.c:4555
-msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
-msgstr ""
-"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
-"една с друга"
+#: diff.c:5510
+msgid "<object-id>"
+msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
 
-#: diff.c:4558
-msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
+#: diff.c:5511
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"object"
+msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
 
-#: diff.c:4636
-msgid "--follow requires exactly one pathspec"
-msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
+#: diff.c:5513
+msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
+msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
 
-#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
-#: parse-options.c:200
-#, c-format
-msgid "%s expects a numerical value"
-msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
+#: diff.c:5514
+msgid "select files by diff type"
+msgstr "избор на файловете по вид разлика"
 
-#: diff.c:4721
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
-"%s"
+#: diff.c:5516
+msgid "<file>"
+msgstr "ФАЙЛ"
 
-#: diff.c:5268 builtin/log.c:167
-msgid "suppress diff output"
-msgstr "без Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ð½Ðµ Ð½Ð° Ñ\80азликиÑ\82е"
+#: diff.c:5517
+msgid "Output to a specific file"
+msgstr "Ð\98зÑ\85од ÐºÑ\8aм Ñ\83казаниÑ\8f Ñ\84айл"
 
-#: diff.c:6148
+#: diff.c:6150
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
 "многото файлове."
 
-#: diff.c:6151
+#: diff.c:6153
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr ""
 "установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
 "файлове."
 
-#: diff.c:6154
+#: diff.c:6156
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3909,6 +3218,10 @@ msgstr ""
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
 msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
 
+#: fetch-pack.c:196
+msgid "unable to write to remote"
+msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
+
 #: fetch-pack.c:258
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
 msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
@@ -4067,6 +3380,10 @@ msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
 
+#: fetch-pack.c:1171
+msgid "unable to write request to remote"
+msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
+
 #: fetch-pack.c:1189
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
@@ -4122,7 +3439,7 @@ msgstr "грешка при обработката на исканите ука
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
+#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:673
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
 
@@ -4159,7 +3476,7 @@ msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
@@ -4393,6 +3710,21 @@ msgstr "името съдържа само непозволени знаци: 
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
 
+#: list-objects.c:129
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
+
+#: list-objects.c:142
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
+msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
+
+#: list-objects.c:378
+#, c-format
+msgid "unable to load root tree for commit %s"
+msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
+
 #: list-objects-filter-options.c:36
 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
 msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
@@ -4434,7 +3766,7 @@ msgid "failed to read the cache"
 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
 
 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
-#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:776
+#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:773
 #: builtin/stash.c:264
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
@@ -4779,6 +4111,42 @@ msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Добавяне като „%s“"
 
+#: merge-recursive.c:3170
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
+"moving it to %s."
+msgstr ""
+"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
+"„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:3173
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
+"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
+"преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:3177
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
+"%s; moving it to %s."
+msgstr ""
+"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
+"преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
+
+#: merge-recursive.c:3180
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
+"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
+"която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
+
 #: merge-recursive.c:3294
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
@@ -4904,45 +4272,49 @@ msgstr ""
 "неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
 "преди „%s“"
 
-#: midx.c:209
+#: midx.c:208
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr ""
 "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
 
-#: midx.c:250
+#: midx.c:258
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr ""
 "индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
 "„off_t“ е недостатъчен"
 
-#: midx.c:275
+#: midx.c:286
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr ""
 "грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
 "пакети"
 
-#: midx.c:443
+#: midx.c:457
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
 
-#: midx.c:449
+#: midx.c:463
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: midx.c:543
+#: midx.c:557
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
 
-#: midx.c:979
+#: midx.c:993
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
 
-#: midx.c:1049
+#: midx.c:1048
+msgid "Looking for referenced packfiles"
+msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
+
+#: midx.c:1063
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -4950,27 +4322,37 @@ msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
 "%<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:1062
+#: midx.c:1067
+msgid "Verifying OID order in MIDX"
+msgstr ""
+"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
+"множество пакетни файлове)"
+
+#: midx.c:1076
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:1087
+#: midx.c:1095
+msgid "Sorting objects by packfile"
+msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
+
+#: midx.c:1101
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Проверка на отместването на обекти"
 
-#: midx.c:1103
+#: midx.c:1117
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1109
+#: midx.c:1123
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1118
+#: midx.c:1132
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
@@ -5068,14 +4450,14 @@ msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr ""
 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1880
+#: packfile.c:1868
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr ""
 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
 "индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1884
+#: packfile.c:1872
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr ""
@@ -5097,7 +4479,7 @@ msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
 msgid "%s : incompatible with something else"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
 
-#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:287
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
 #, c-format
 msgid "%s takes no value"
 msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
@@ -5107,42 +4489,42 @@ msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
 msgid "%s isn't available"
 msgstr "опцията „%s“ не е налична"
 
-#: parse-options.c:216
+#: parse-options.c:219
 #, c-format
 msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
 msgstr ""
 "„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
 
-#: parse-options.c:356
+#: parse-options.c:389
 #, c-format
 msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
 msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
 
-#: parse-options.c:390 parse-options.c:398
+#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
 #, c-format
 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
 msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
 
-#: parse-options.c:733
+#: parse-options.c:859
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'"
 msgstr "непозната опция: „%s“"
 
-#: parse-options.c:735
+#: parse-options.c:861
 #, c-format
 msgid "unknown switch `%c'"
 msgstr "непознат флаг „%c“"
 
-#: parse-options.c:737
+#: parse-options.c:863
 #, c-format
 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
 msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
 
-#: parse-options.c:759
+#: parse-options.c:887
 msgid "..."
 msgstr "…"
 
-#: parse-options.c:778
+#: parse-options.c:906
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "употреба: %s"
@@ -5150,38 +4532,43 @@ msgstr "употреба: %s"
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation.
 #.
-#: parse-options.c:784
+#: parse-options.c:912
 #, c-format
 msgid "   or: %s"
 msgstr "     или: %s"
 
-#: parse-options.c:787
+#: parse-options.c:915
 #, c-format
 msgid "    %s"
 msgstr "    %s"
 
-#: parse-options.c:826
+#: parse-options.c:954
 msgid "-NUM"
 msgstr "-ЧИСЛО"
 
-#: parse-options-cb.c:21
+#: parse-options.c:968
+#, c-format
+msgid "alias of --%s"
+msgstr "псевдоним на „--%s“"
+
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
 #, c-format
 msgid "option `%s' expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
 
-#: parse-options-cb.c:38
+#: parse-options-cb.c:41
 #, c-format
 msgid "malformed expiration date '%s'"
 msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
 
-#: parse-options-cb.c:51
+#: parse-options-cb.c:54
 #, c-format
 msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
 msgstr ""
 "опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
 "„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
 
-#: parse-options-cb.c:127 parse-options-cb.c:144
+#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
 #, c-format
 msgid "malformed object name '%s'"
 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
@@ -5265,6 +4652,14 @@ msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат о
 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
 
+#: pkt-line.c:92
+msgid "unable to write flush packet"
+msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
+
+#: pkt-line.c:99
+msgid "unable to write delim packet"
+msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
+
 #: pkt-line.c:106
 msgid "flush packet write failed"
 msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
@@ -5363,6 +4758,11 @@ msgstr ""
 "%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
 "на git"
 
+#: read-cache.c:723
+#, c-format
+msgid "'%s' does not have a commit checked out"
+msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
+
 #: read-cache.c:775
 #, c-format
 msgid "unable to index file '%s'"
@@ -5516,32 +4916,32 @@ msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се о
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
 
-#: read-cache.c:2988 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
+#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
 
-#: read-cache.c:3091 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
+#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
 
-#: read-cache.c:3104
+#: read-cache.c:3105
 #, c-format
 msgid "unable to open git dir: %s"
 msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
 
-#: read-cache.c:3116
+#: read-cache.c:3117
 #, c-format
 msgid "unable to unlink: %s"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
 
-#: read-cache.c:3141
+#: read-cache.c:3142
 #, c-format
 msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
 
-#: read-cache.c:3290
+#: read-cache.c:3291
 #, c-format
 msgid "%s: cannot drop to stage #0"
 msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -5807,7 +5207,7 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
 msgid "invalid refspec '%s'"
 msgstr "неправилен указател: „%s“"
 
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1907
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1909
 msgid "gone"
 msgstr "изтрит"
 
@@ -6462,6 +5862,12 @@ msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
 
+#: revision.c:2683
+msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
+msgstr ""
+"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
+"p“ и „-s“"
+
 #: run-command.c:763
 msgid "open /dev/null failed"
 msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
@@ -6944,6 +6350,11 @@ msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "„%s“ изисква аргументи"
 
+#: sequencer.c:2164
+#, c-format
+msgid "could not parse '%.*s'"
+msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
+
 #: sequencer.c:2226
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
@@ -7103,7 +6514,7 @@ msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде прило
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:639
+#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:633
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
@@ -7809,16 +7220,16 @@ msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
 
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:490
 #, c-format
 msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
 msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
 
-#: sha1-name.c:498
+#: sha1-name.c:501
 msgid "The candidates are:"
 msgstr "Възможностите са:"
 
-#: sha1-name.c:794
+#: sha1-name.c:800
 msgid ""
 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -8049,6 +7460,15 @@ msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде проч
 msgid "transport: invalid depth option '%s'"
 msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
 
+#: transport.c:259
+msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
+msgstr ""
+"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
+
+#: transport.c:260
+msgid "server options require protocol version 2 or later"
+msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
+
 #: transport.c:625
 msgid "could not parse transport.color.* config"
 msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
@@ -8829,200 +8249,216 @@ msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
 
-#: wt-status.c:1282
+#: wt-status.c:1284
 msgid "git-rebase-todo is missing."
 msgstr "„git-rebase-todo“ липсва."
 
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1286
 msgid "No commands done."
 msgstr "Не са изпълнени команди."
 
-#: wt-status.c:1287
+#: wt-status.c:1289
 #, c-format
 msgid "Last command done (%d command done):"
 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
 msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
 msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
 
-#: wt-status.c:1298
+#: wt-status.c:1300
 #, c-format
 msgid "  (see more in file %s)"
 msgstr "  повече информация има във файла „%s“)"
 
-#: wt-status.c:1303
+#: wt-status.c:1305
 msgid "No commands remaining."
 msgstr "Не остават повече команди."
 
-#: wt-status.c:1306
+#: wt-status.c:1308
 #, c-format
 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
 msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
 msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
 
-#: wt-status.c:1314
+#: wt-status.c:1316
 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
 
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1328
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1331
+#: wt-status.c:1333
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "В момента пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1344
+#: wt-status.c:1346
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1348
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
 
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1350
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
 
-#: wt-status.c:1355
+#: wt-status.c:1357
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr "  (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1361
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1364
+#: wt-status.c:1366
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1367
+#: wt-status.c:1369
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
 "continue“)"
 
-#: wt-status.c:1371
+#: wt-status.c:1373
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
 
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1378
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
 
-#: wt-status.c:1379
+#: wt-status.c:1381
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
 
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1383
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
 
-#: wt-status.c:1395
+#: wt-status.c:1394
+msgid "Cherry-pick currently in progress."
+msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
+
+#: wt-status.c:1397
 #, c-format
 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
 msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
 
-#: wt-status.c:1402
+#: wt-status.c:1404
 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1408
+#: wt-status.c:1407
+msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
+msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
+
+#: wt-status.c:1410
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1412
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
 "отбиране)"
 
-#: wt-status.c:1423
+#: wt-status.c:1422
+msgid "Revert currently in progress."
+msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
+
+#: wt-status.c:1425
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
 
-#: wt-status.c:1429
+#: wt-status.c:1431
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1435
+#: wt-status.c:1434
+msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
+msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
+
+#: wt-status.c:1437
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1439
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
 "подаване)"
 
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1449
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
 
-#: wt-status.c:1451
+#: wt-status.c:1453
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "В момента търсите двоично."
 
-#: wt-status.c:1454
+#: wt-status.c:1456
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
 "състояние и клон)"
 
-#: wt-status.c:1663
+#: wt-status.c:1665
 msgid "On branch "
 msgstr "На клон "
 
-#: wt-status.c:1670
+#: wt-status.c:1672
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1672
+#: wt-status.c:1674
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1677
+#: wt-status.c:1679
 msgid "HEAD detached at "
 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
 
-#: wt-status.c:1679
+#: wt-status.c:1681
 msgid "HEAD detached from "
 msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
 
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1684
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Извън всички клони."
 
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1701
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Първоначално подаване"
 
-#: wt-status.c:1700
+#: wt-status.c:1702
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Все още липсват подавания"
 
-#: wt-status.c:1714
+#: wt-status.c:1716
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Неследени файлове"
 
-#: wt-status.c:1716
+#: wt-status.c:1718
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Игнорирани файлове"
 
-#: wt-status.c:1720
+#: wt-status.c:1722
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -9034,32 +8470,32 @@ msgstr ""
 "изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
 "За повече подробности погледнете „git status help“."
 
-#: wt-status.c:1726
+#: wt-status.c:1728
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
 
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1730
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
 
-#: wt-status.c:1734
+#: wt-status.c:1736
 msgid "No changes"
 msgstr "Няма промени"
 
-#: wt-status.c:1739
+#: wt-status.c:1741
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
 "„git commit -a“)\n"
 
-#: wt-status.c:1742
+#: wt-status.c:1744
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
 
-#: wt-status.c:1745
+#: wt-status.c:1747
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -9068,66 +8504,66 @@ msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
 "(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1748
+#: wt-status.c:1750
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
 
-#: wt-status.c:1751
+#: wt-status.c:1753
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
 "„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1754 wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1756 wt-status.c:1761
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
 
-#: wt-status.c:1757
+#: wt-status.c:1759
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
 "неследените файлове)\n"
 
-#: wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1763
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
 
-#: wt-status.c:1874
+#: wt-status.c:1876
 msgid "No commits yet on "
 msgstr "Все още липсват подавания в "
 
-#: wt-status.c:1878
+#: wt-status.c:1880
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (извън клон)"
 
-#: wt-status.c:1909
+#: wt-status.c:1911
 msgid "different"
 msgstr "различен"
 
-#: wt-status.c:1911 wt-status.c:1919
+#: wt-status.c:1913 wt-status.c:1921
 msgid "behind "
 msgstr "назад с "
 
-#: wt-status.c:1914 wt-status.c:1917
+#: wt-status.c:1916 wt-status.c:1919
 msgid "ahead "
 msgstr "напред с "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2441
+#: wt-status.c:2443
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: wt-status.c:2447
+#: wt-status.c:2449
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
 
-#: wt-status.c:2449
+#: wt-status.c:2451
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
@@ -9374,7 +8810,7 @@ msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
 
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:412
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:409
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
@@ -9620,8 +9056,8 @@ msgstr "прекарване през „git-apply“"
 #: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
 #: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
 #: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:397
-#: parse-options.h:140 parse-options.h:161 parse-options.h:303
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:397
+#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:311
 msgid "n"
 msgstr "БРОЙ"
 
@@ -10321,6 +9757,15 @@ msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
 msgid "unable to parse format string"
 msgstr "форматиращият низ не може да бъде анализиран: %s"
 
+#: builtin/branch.c:452
+msgid "could not resolve HEAD"
+msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
+
+#: builtin/branch.c:458
+#, c-format
+msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
+msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
+
 #: builtin/branch.c:473
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
@@ -10474,6 +9919,10 @@ msgstr "копиране на клон, дори ако има вече клон
 msgid "list branch names"
 msgstr "извеждане на имената на клоните"
 
+#: builtin/branch.c:639
+msgid "show current branch name"
+msgstr "извеждане на името на текущия клон"
+
 #: builtin/branch.c:640
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "създаване на журнала на указателите на клона"
@@ -10517,7 +9966,7 @@ msgstr "подредбата и филтрирането третират едн
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "ФОРМАТ за изхода"
 
-#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:751
+#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:748
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
 
@@ -10922,6 +10371,21 @@ msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
 
+#: builtin/checkout.c:744
+#, c-format
+msgid ""
+"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
+"индекса:\n"
+"%s"
+
+#: builtin/checkout.c:751
+#, c-format
+msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
+msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
+
 #: builtin/checkout.c:848
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
@@ -10931,7 +10395,7 @@ msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
 
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:704
+#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:701
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
 
@@ -11072,7 +10536,7 @@ msgstr ""
 "За да преминете към клон, подайте указател, който сочи към подаване.  „%s“ "
 "не е такъв"
 
-#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:121
+#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:118
 #: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
 #: builtin/worktree.c:494
 msgid "branch"
@@ -11126,7 +10590,7 @@ msgstr "извършване на тройно сливане с новия кл
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "обновяване на игнорираните файлове (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:309
+#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:317
 msgid "style"
 msgstr "СТИЛ"
 
@@ -11154,10 +10618,18 @@ msgstr "без проверка дали друго работно дърво д
 msgid "force progress reporting"
 msgstr "извеждане на напредъка"
 
+#: builtin/checkout.c:1390
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
+
 #: builtin/checkout.c:1422
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--orphan“ са несъвместими една с друга"
 
+#: builtin/checkout.c:1425
+msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
+
 #: builtin/checkout.c:1442
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "опцията „--track“ изисква име на клон"
@@ -11369,7 +10841,7 @@ msgstr "изтриване на цели директории"
 #: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
 #: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
 #: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
-#: builtin/show-ref.c:178
+#: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "ШАБЛОН"
 
@@ -11435,131 +10907,131 @@ msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да 
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "настройване за споделено хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:104
 msgid "pathspec"
 msgstr "път"
 
-#: builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:104
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
 
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "number of submodules cloned in parallel"
 msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
 
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:486
 msgid "template-directory"
 msgstr "директория с шаблони"
 
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:487
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
 
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1379
+#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1379
 #: builtin/submodule--helper.c:1859
 msgid "reference repository"
 msgstr "еталонно хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1381
+#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1381
 #: builtin/submodule--helper.c:1861
 msgid "use --reference only while cloning"
 msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
 
-#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
 #: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
 msgid "name"
 msgstr "ИМЕ"
 
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:117
 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
 msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
 
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:119
 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
 msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
 
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:121
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
 #: builtin/pull.c:225
 msgid "depth"
 msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:123
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
 msgid "time"
 msgstr "ВРЕМЕ"
 
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:125
 msgid "create a shallow clone since a specific time"
 msgstr "плитко клониране до момент във времето"
 
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
 #: builtin/rebase.c:1389
 msgid "revision"
 msgstr "версия"
 
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:147
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
 
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:129
 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
 msgstr ""
 "клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
 "зададения с „--branch“"
 
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:131
 msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
 msgstr ""
 "без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
 
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:133
 msgid "any cloned submodules will be shallow"
 msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
 
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:495
 msgid "gitdir"
 msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:496
 msgid "separate git dir from working tree"
 msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
 
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:136
 msgid "key=value"
 msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/clone.c:140
+#: builtin/clone.c:137
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
 msgid "server-specific"
 msgstr "специфични за сървъра"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
 msgid "option to transmit"
 msgstr "опция за пренос"
 
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
+#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
 #: builtin/push.c:586
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv4"
 
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
 #: builtin/push.c:588
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv6"
 
-#: builtin/clone.c:283
+#: builtin/clone.c:280
 msgid ""
 "No directory name could be guessed.\n"
 "Please specify a directory on the command line"
@@ -11567,48 +11039,48 @@ msgstr ""
 "Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
 "Задайте директорията изрично на командния ред"
 
-#: builtin/clone.c:336
+#: builtin/clone.c:333
 #, c-format
 msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
 msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:408
+#: builtin/clone.c:405
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
 
-#: builtin/clone.c:416
+#: builtin/clone.c:413
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
 
-#: builtin/clone.c:430
+#: builtin/clone.c:427
 #, c-format
 msgid "failed to stat %s\n"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“\n"
 
-#: builtin/clone.c:447
+#: builtin/clone.c:444
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:452
+#: builtin/clone.c:449
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/clone.c:456
+#: builtin/clone.c:453
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:482
+#: builtin/clone.c:479
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "действието завърши.\n"
 
-#: builtin/clone.c:496
+#: builtin/clone.c:493
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -11619,99 +11091,99 @@ msgstr ""
 "клон в момента са изтеглени с командата „git status“.  Можете да\n"
 "завършите изтеглянето на клона с командата „git checkout -f HEAD“.\n"
 
-#: builtin/clone.c:573
+#: builtin/clone.c:570
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr ""
 "Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
 "и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
 
-#: builtin/clone.c:692
+#: builtin/clone.c:689
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/clone.c:742
+#: builtin/clone.c:739
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
 "което не съществува.  Не може да се изтегли определен клон.\n"
 
-#: builtin/clone.c:773
+#: builtin/clone.c:770
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
 
-#: builtin/clone.c:818
+#: builtin/clone.c:815
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
 
-#: builtin/clone.c:881
+#: builtin/clone.c:878
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
 
-#: builtin/clone.c:883
+#: builtin/clone.c:880
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clone.c:923 builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/clone.c:920 builtin/receive-pack.c:1952
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Прекалено много аргументи."
 
-#: builtin/clone.c:927
+#: builtin/clone.c:924
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
 
-#: builtin/clone.c:940
+#: builtin/clone.c:937
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:943
+#: builtin/clone.c:940
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:956
+#: builtin/clone.c:953
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "не съществува хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:962 builtin/fetch.c:1610
+#: builtin/clone.c:959 builtin/fetch.c:1610
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:972
+#: builtin/clone.c:969
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
 
-#: builtin/clone.c:982
+#: builtin/clone.c:979
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
 
-#: builtin/clone.c:997 builtin/clone.c:1018 builtin/difftool.c:270
+#: builtin/clone.c:994 builtin/clone.c:1015 builtin/difftool.c:264
 #: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: builtin/clone.c:1002
+#: builtin/clone.c:999
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
 
-#: builtin/clone.c:1022
+#: builtin/clone.c:1019
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1024
+#: builtin/clone.c:1021
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1048
+#: builtin/clone.c:1045
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
@@ -11719,44 +11191,44 @@ msgstr ""
 "Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
 "if-able“"
 
-#: builtin/clone.c:1109
+#: builtin/clone.c:1106
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--depth“ се прескача.  Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1111
+#: builtin/clone.c:1108
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача.  Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1113
+#: builtin/clone.c:1110
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача.  Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1115
+#: builtin/clone.c:1112
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--filter“ се прескача.  Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1118
+#: builtin/clone.c:1115
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1123
+#: builtin/clone.c:1120
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1200 builtin/clone.c:1208
+#: builtin/clone.c:1197 builtin/clone.c:1205
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1211
+#: builtin/clone.c:1208
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
 
@@ -11792,6 +11264,47 @@ msgstr "Поле в знаци между колоните"
 msgid "--command must be the first argument"
 msgstr "опцията „--command“ трябва да е първият аргумент"
 
+#: builtin/commit-tree.c:18
+msgid ""
+"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
+"<file>)...] <tree>"
+msgstr ""
+"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
+"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
+
+#: builtin/commit-tree.c:31
+#, c-format
+msgid "duplicate parent %s ignored"
+msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
+
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#, c-format
+msgid "not a valid object name %s"
+msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
+
+#: builtin/commit-tree.c:93
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
+msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
+
+#: builtin/commit-tree.c:96
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
+msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
+
+#: builtin/commit-tree.c:98
+#, c-format
+msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
+msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
+
+#: builtin/commit-tree.c:111
+msgid "parent"
+msgstr "родител"
+
+#: builtin/commit-tree.c:112
+msgid "id of a parent commit object"
+msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
+
 #: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
 #: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
 #: builtin/tag.c:406
@@ -11802,11 +11315,23 @@ msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
 msgid "commit message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ при подаване"
 
+#: builtin/commit-tree.c:118
+msgid "read commit log message from file"
+msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
+
 #: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
 #: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "подписване на подаването с GPG"
 
+#: builtin/commit-tree.c:133
+msgid "must give exactly one tree"
+msgstr "трябва да е точно едно дърво"
+
+#: builtin/commit-tree.c:140
+msgid "git commit-tree: failed to read"
+msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
+
 #: builtin/commit.c:41
 msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git commit [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
@@ -12099,6 +11624,11 @@ msgstr ""
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Опциите „--include“ и „--only“ изискват аргументи."
 
+#: builtin/commit.c:1192
+#, c-format
+msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
+msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
+
 #: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
 msgid "show status concisely"
 msgstr "кратка информация за състоянието"
@@ -12134,7 +11664,7 @@ msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак
 
 #: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
 #: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
-#: parse-options.h:323
+#: parse-options.h:331
 msgid "mode"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
@@ -12154,7 +11684,7 @@ msgstr ""
 "„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
 "файлове).  Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
 
-#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:178
+#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:179
 msgid "when"
 msgstr "КОГА"
 
@@ -12216,7 +11746,7 @@ msgid "override date for commit"
 msgstr "задаване на ДАТА за подаването"
 
 #: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
-#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:315 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:323 ref-filter.h:92
 msgid "commit"
 msgstr "ПОДАВАНЕ"
 
@@ -12377,6 +11907,11 @@ msgstr "директория"
 msgid "The object directory to store the graph"
 msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
 
+#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#, c-format
+msgid "Could not open commit-graph '%s'"
+msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
+
 #: builtin/commit-graph.c:150
 msgid "start walk at all refs"
 msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
@@ -12922,31 +12457,31 @@ msgstr "зададени са повече от 2 обекта-BLOB: „%s“"
 msgid "unhandled object '%s' given."
 msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
 
-#: builtin/difftool.c:31
+#: builtin/difftool.c:30
 msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
 msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
 
-#: builtin/difftool.c:259
+#: builtin/difftool.c:253
 #, c-format
 msgid "failed: %d"
 msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
 
-#: builtin/difftool.c:301
+#: builtin/difftool.c:295
 #, c-format
 msgid "could not read symlink %s"
 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: builtin/difftool.c:303
+#: builtin/difftool.c:297
 #, c-format
 msgid "could not read symlink file %s"
 msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/difftool.c:311
+#: builtin/difftool.c:305
 #, c-format
 msgid "could not read object %s for symlink %s"
 msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/difftool.c:412
+#: builtin/difftool.c:406
 msgid ""
 "combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
 "directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -12954,55 +12489,55 @@ msgstr ""
 "комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
 "в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
 
-#: builtin/difftool.c:632
+#: builtin/difftool.c:626
 #, c-format
 msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
 msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
 
-#: builtin/difftool.c:634
+#: builtin/difftool.c:628
 msgid "working tree file has been left."
 msgstr "работното дърво е изоставено."
 
-#: builtin/difftool.c:645
+#: builtin/difftool.c:639
 #, c-format
 msgid "temporary files exist in '%s'."
 msgstr "в „%s“ има временни файлове."
 
-#: builtin/difftool.c:646
+#: builtin/difftool.c:640
 msgid "you may want to cleanup or recover these."
 msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
 
-#: builtin/difftool.c:695
+#: builtin/difftool.c:689
 msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
 msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
 
-#: builtin/difftool.c:697
+#: builtin/difftool.c:691
 msgid "perform a full-directory diff"
 msgstr "разлика по директории"
 
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:693
 msgid "do not prompt before launching a diff tool"
 msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
 
-#: builtin/difftool.c:704
+#: builtin/difftool.c:698
 msgid "use symlinks in dir-diff mode"
 msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
 
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:699
 msgid "tool"
 msgstr "ПРОГРАМА"
 
-#: builtin/difftool.c:706
+#: builtin/difftool.c:700
 msgid "use the specified diff tool"
 msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
 
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:702
 msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
 msgstr ""
 "извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
 "tool“"
 
-#: builtin/difftool.c:711
+#: builtin/difftool.c:705
 msgid ""
 "make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
 "code"
@@ -13010,15 +12545,31 @@ msgstr ""
 "„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
 "ненулев код"
 
-#: builtin/difftool.c:714
+#: builtin/difftool.c:708
 msgid "specify a custom command for viewing diffs"
 msgstr "команда за разглеждане на разлики"
 
-#: builtin/difftool.c:744
+#: builtin/difftool.c:709
+msgid "passed to `diff`"
+msgstr "подава се към „diff“"
+
+#: builtin/difftool.c:724
+msgid "difftool requires worktree or --no-index"
+msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
+
+#: builtin/difftool.c:731
+msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
+msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
+
+#: builtin/difftool.c:734
+msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
+msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
+
+#: builtin/difftool.c:742
 msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
 msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
 
-#: builtin/difftool.c:751
+#: builtin/difftool.c:749
 msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
 msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
 
@@ -13730,6 +13281,11 @@ msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
 msgid "Failed to fstat %s: %s"
 msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“: %s"
 
+#: builtin/gc.c:126
+#, c-format
+msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
+msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
+
 #: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:55
 #, c-format
 msgid "cannot stat '%s'"
@@ -14794,6 +14350,16 @@ msgstr "Резултат: %d %s\n"
 msgid "git show %s: bad file"
 msgstr "git show %s: повреден файл"
 
+#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
+#, c-format
+msgid "could not read object %s"
+msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
+
+#: builtin/log.c:663
+#, c-format
+msgid "unknown type: %d"
+msgstr "неизвестен вид: %d"
+
 #: builtin/log.c:784
 msgid "format.headers without value"
 msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
@@ -14802,6 +14368,27 @@ msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
 msgid "name of output directory is too long"
 msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
 
+#: builtin/log.c:901
+#, c-format
+msgid "cannot open patch file %s"
+msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
+
+#: builtin/log.c:918
+msgid "need exactly one range"
+msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
+
+#: builtin/log.c:928
+msgid "not a range"
+msgstr "не е диапазон"
+
+#: builtin/log.c:1051
+msgid "cover letter needs email format"
+msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
+
+#: builtin/log.c:1057
+msgid "failed to create cover-letter file"
+msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
+
 #: builtin/log.c:1136
 #, c-format
 msgid "insane in-reply-to: %s"
@@ -14811,12 +14398,39 @@ msgstr "неправилен формат на заглавната част з
 msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
 msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
 
+#: builtin/log.c:1221
+msgid "two output directories?"
+msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
+
+#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
+#, c-format
+msgid "unknown commit %s"
+msgstr "непознато подаване: „%s“"
+
 #: builtin/log.c:1342 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
 #: builtin/replace.c:210
 #, c-format
 msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
 msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
 
+#: builtin/log.c:1347
+msgid "could not find exact merge base"
+msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
+
+#: builtin/log.c:1351
+msgid ""
+"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
+"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
+"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
+msgstr ""
+"следеният клон не може да бъде установен.  Ако искате ръчно да го\n"
+"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
+"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
+
+#: builtin/log.c:1371
+msgid "failed to find exact merge base"
+msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
+
 #: builtin/log.c:1382
 msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
 msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
@@ -15083,6 +14697,10 @@ msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде про
 msgid "Generating patches"
 msgstr "Създаване на кръпки"
 
+#: builtin/log.c:1952
+msgid "failed to create output files"
+msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
+
 #: builtin/log.c:2011
 msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
 msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
@@ -15233,7 +14851,7 @@ msgstr "само върховете"
 
 #: builtin/ls-remote.c:67
 msgid "do not show peeled tags"
-msgstr "без Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ð½Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ñ\80оÑ\81ледените етикети"
+msgstr "без Ð¿Ñ\80оÑ\81ледÑ\8fване Ð½Ð° Ð½ÐµÐ¿Ñ\80еките етикети"
 
 #: builtin/ls-remote.c:69
 msgid "take url.<base>.insteadOf into account"
@@ -15474,6 +15092,28 @@ msgstr ""
 "Сливането няма да бъде подадено.  За завършването му и подаването му "
 "използвайте командата „git commit“.\n"
 
+#: builtin/merge.c:808
+msgid ""
+"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
+"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
+"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
+
+#: builtin/merge.c:813
+msgid "An empty message aborts the commit.\n"
+msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
+
+#: builtin/merge.c:816
+#, c-format
+msgid ""
+"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
+"the commit.\n"
+msgstr ""
+"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
+"съобщение преустановява подаването.\n"
+
 #: builtin/merge.c:857
 msgid "Empty commit message."
 msgstr "Празно съобщение при подаване."
@@ -16776,15 +16416,15 @@ msgstr ""
 "Общо %<PRIu32> (разлики %<PRIu32>), преизползвани %<PRIu32> (разлики "
 "%<PRIu32>)"
 
-#: builtin/pack-refs.c:7
+#: builtin/pack-refs.c:8
 msgid "git pack-refs [<options>]"
 msgstr "git pack-refs [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/pack-refs.c:15
+#: builtin/pack-refs.c:16
 msgid "pack everything"
 msgstr "пакетиране на всичко"
 
-#: builtin/pack-refs.c:16
+#: builtin/pack-refs.c:17
 msgid "prune loose refs (default)"
 msgstr "окастряне на недостижимите указатели (стандартно)"
 
@@ -17420,6 +17060,10 @@ msgstr "без прилагане на филтъра за частично из
 msgid "debug unpack-trees"
 msgstr "изчистване на грешки в командата „unpack-trees“"
 
+#: builtin/read-tree.c:157
+msgid "suppress feedback messages"
+msgstr "без информационни съобщения"
+
 #: builtin/rebase.c:32
 msgid ""
 "git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
@@ -17443,6 +17087,11 @@ msgstr "git rebase --continue | --abort | --skip | --edit-todo"
 msgid "unusable todo list: '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на списъка за изпълнение: „%s“"
 
+#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
+#, c-format
+msgid "could not write '%s'."
+msgstr "„%s“ не може да се запише."
+
 #: builtin/rebase.c:252
 msgid "no HEAD?"
 msgstr "Липсва указател „HEAD“"
@@ -17782,6 +17431,10 @@ msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
 msgstr ""
 "позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
 
+#: builtin/rebase.c:1445
+msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
+msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
+
 #: builtin/rebase.c:1449
 msgid "preserve empty commits during rebase"
 msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
@@ -17832,12 +17485,27 @@ msgstr "аргументът да се подаде на стратегията
 msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
 msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
 
+#: builtin/rebase.c:1498
+msgid ""
+"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
+"See its entry in 'git help config' for details."
+msgstr ""
+"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
+"За повече информация вижте „git help config“."
+
 #: builtin/rebase.c:1504
 msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
 msgstr ""
 "Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“.  Не може да "
 "пребазирате в момента."
 
+#: builtin/rebase.c:1545
+msgid ""
+"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
+msgstr ""
+"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла.  Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
+"нея."
+
 #: builtin/rebase.c:1549
 msgid "No rebase in progress?"
 msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
@@ -18978,6 +18646,11 @@ msgstr "неуспешно редактиране на файла с обект
 msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
 msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s“"
 
+#: builtin/replace.c:383
+#, c-format
+msgid "could not parse %s as a commit"
+msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
+
 #: builtin/replace.c:414
 #, c-format
 msgid "bad mergetag in commit '%s'"
@@ -19678,7 +19351,7 @@ msgstr "„%s“ е неправилен указател."
 msgid "cannot find commit %s (%s)"
 msgstr "подаването „%s“ (%s) липсва"
 
-#: builtin/show-ref.c:11
+#: builtin/show-ref.c:12
 msgid ""
 "git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
 "hash[=<n>]] [--abbrev[=<n>]] [--tags] [--heads] [--] [<pattern>...]"
@@ -19686,58 +19359,174 @@ msgstr ""
 "git show-ref [-q | --quiet] [--verify] [--head] [-d | --dereference] [-s | --"
 "hash[=ЧИСЛО]] [--abbrev[=ЧИСЛО]] [--tags] [--heads] [--] [ШАБЛОН…]"
 
-#: builtin/show-ref.c:12
+#: builtin/show-ref.c:13
 msgid "git show-ref --exclude-existing[=<pattern>]"
 msgstr "git show-ref --exclude-existing[=ШАБЛОН]"
 
-#: builtin/show-ref.c:161
+#: builtin/show-ref.c:162
 msgid "only show tags (can be combined with heads)"
 msgstr "извеждане на етикетите (може да се комбинира с върховете)"
 
-#: builtin/show-ref.c:162
+#: builtin/show-ref.c:163
 msgid "only show heads (can be combined with tags)"
 msgstr "извеждане на върховете (може да се комбинира с етикетите)"
 
-#: builtin/show-ref.c:163
+#: builtin/show-ref.c:164
 msgid "stricter reference checking, requires exact ref path"
 msgstr "строга проверка на указателите, изисква се указател с пълен път"
 
-#: builtin/show-ref.c:166 builtin/show-ref.c:168
+#: builtin/show-ref.c:167 builtin/show-ref.c:169
 msgid "show the HEAD reference, even if it would be filtered out"
 msgstr "задължително извеждане и на указателя HEAD"
 
-#: builtin/show-ref.c:170
+#: builtin/show-ref.c:171
 msgid "dereference tags into object IDs"
 msgstr "да се извеждат идентификаторите на обектите-етикети"
 
-#: builtin/show-ref.c:172
+#: builtin/show-ref.c:173
 msgid "only show SHA1 hash using <n> digits"
 msgstr "извеждане само на този БРОЙ цифри от всяка сума по SHA1"
 
-#: builtin/show-ref.c:176
+#: builtin/show-ref.c:177
 msgid "do not print results to stdout (useful with --verify)"
 msgstr ""
 "без извеждане на резултатите на стандартния изход (полезно с опцията „--"
 "verify“)"
 
-#: builtin/show-ref.c:178
+#: builtin/show-ref.c:179
 msgid "show refs from stdin that aren't in local repository"
 msgstr ""
 "извеждане на указателите приети от стандартния вход, които липсват в "
 "локалното хранилище"
 
+#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
+msgid "git stash list [<options>]"
+msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
+
+#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
+msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
+msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
+msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:25
+msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
+msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
+msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
+msgid "git stash clear"
+msgstr "git stash clear"
+
+#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
+msgid ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
+"          [--] [<pathspec>...]]"
+msgstr ""
+"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
+"          [--] [ПЪТ…]]"
+
+#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
+msgid ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
+msgstr ""
+"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
+"          [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
+
+#: builtin/stash.c:52
+msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:57
+msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
+msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
+
+#: builtin/stash.c:72
+msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
+msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
+
+#: builtin/stash.c:127
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a stash-like commit"
+msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
+
+#: builtin/stash.c:147
+#, c-format
+msgid "Too many revisions specified:%s"
+msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
+
 #: builtin/stash.c:161 git-legacy-stash.sh:548
 msgid "No stash entries found."
 msgstr "Не е открито нищо скатано."
 
-#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
-msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
-msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
+#: builtin/stash.c:175
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid reference"
+msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
+
+#: builtin/stash.c:224 git-legacy-stash.sh:75
+msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
+msgstr "командата „git stash clear“ не поддържа аргументи"
+
+#: builtin/stash.c:403
+msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
+msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
+
+#: builtin/stash.c:414
+#, c-format
+msgid "could not generate diff %s^!."
+msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
+
+#: builtin/stash.c:421
+msgid "conflicts in index.Try without --index."
+msgstr ""
+"в индекса има конфликти.  Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
+"index“."
+
+#: builtin/stash.c:427
+msgid "could not save index tree"
+msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
+
+#: builtin/stash.c:434
+msgid "could not restore untracked files from stash"
+msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
+
+#: builtin/stash.c:448
+#, c-format
+msgid "Merging %s with %s"
+msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
 
 #: builtin/stash.c:458 git-legacy-stash.sh:680
 msgid "Index was not unstashed."
 msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
 
+#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
+msgid "attempt to recreate the index"
+msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
+
+#: builtin/stash.c:549
+#, c-format
+msgid "Dropped %s (%s)"
+msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
+
+#: builtin/stash.c:552
+#, c-format
+msgid "%s: Could not drop stash entry"
+msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
+
+#: builtin/stash.c:577
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a stash reference"
+msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
+
 #: builtin/stash.c:627 git-legacy-stash.sh:694
 msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
 msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
@@ -19746,6 +19535,19 @@ msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви пот
 msgid "No branch name specified"
 msgstr "Не е указано име на клон"
 
+#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
+#, c-format
+msgid "Cannot update %s with %s"
+msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
+
+#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
+msgid "stash message"
+msgstr "съобщение при скатаване"
+
+#: builtin/stash.c:817
+msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
+msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
+
 #: builtin/stash.c:1039 git-legacy-stash.sh:217
 msgid "No changes selected"
 msgstr "Не са избрани никакви промени"
@@ -19775,6 +19577,10 @@ msgstr "Състоянието на работното дърво не може
 msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
 msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
 
+#: builtin/stash.c:1284
+msgid "Did you forget to 'git add'?"
+msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
+
 #: builtin/stash.c:1299 git-legacy-stash.sh:345
 msgid "No local changes to save"
 msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
@@ -19787,10 +19593,35 @@ msgstr "Скатаването не може да стартира"
 msgid "Cannot save the current status"
 msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
 
+#: builtin/stash.c:1326
+#, c-format
+msgid "Saved working directory and index state %s"
+msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
+
 #: builtin/stash.c:1430 git-legacy-stash.sh:384
 msgid "Cannot remove worktree changes"
 msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
 
+#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
+msgid "keep index"
+msgstr "запазване на индекса"
+
+#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
+msgid "stash in patch mode"
+msgstr "скатаване в режим за кръпки"
+
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
+msgid "quiet mode"
+msgstr "без извеждане на информация"
+
+#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
+msgid "include untracked files in stash"
+msgstr "скатаване и на неследените файлове"
+
+#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
+msgid "include ignore files"
+msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
+
 #: builtin/stash.c:1568
 #, c-format
 msgid "could not exec %s"
@@ -19874,6 +19705,10 @@ msgstr "Без извеждане на изход при въвеждането
 msgid "Recurse into nested submodules"
 msgstr "Рекурсивно обхождане на подмодулите"
 
+#: builtin/submodule--helper.c:569
+msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
+msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
+
 #: builtin/submodule--helper.c:596
 #, c-format
 msgid ""
@@ -19908,6 +19743,10 @@ msgstr ""
 msgid "Suppress output for initializing a submodule"
 msgstr "Без извеждане на информация при инициализирането на подмодул"
 
+#: builtin/submodule--helper.c:712
+msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
+msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
+
 #: builtin/submodule--helper.c:784 builtin/submodule--helper.c:910
 #, c-format
 msgid "no submodule mapping found in .gitmodules for path '%s'"
@@ -20184,10 +20023,26 @@ msgstr "не може да се получи връзка към хранили
 msgid "recurse into submodules"
 msgstr "рекурсивно обхождане подмодулите"
 
+#: builtin/submodule--helper.c:2099
+msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
+
 #: builtin/submodule--helper.c:2156
 msgid "check if it is safe to write to the .gitmodules file"
 msgstr "проверка дали писането във файла „.gitmodules“ е безопасно"
 
+#: builtin/submodule--helper.c:2159
+msgid "unset the config in the .gitmodules file"
+msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2164
+msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
+msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
+
+#: builtin/submodule--helper.c:2165
+msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
+msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
+
 #: builtin/submodule--helper.c:2166
 msgid "git submodule--helper config --check-writeable"
 msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
@@ -20235,6 +20090,14 @@ msgstr "причина"
 msgid "reason of the update"
 msgstr "причина за обновяването"
 
+#: builtin/tag.c:25
+msgid ""
+"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
+"\t\t<tagname> [<head>]"
+msgstr ""
+"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
+"        ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
+
 #: builtin/tag.c:27
 msgid "git tag -d <tagname>..."
 msgstr "git tag -d ЕТИКЕТ…"
@@ -20298,6 +20161,20 @@ msgstr "етикетът не може да бъде подписан"
 msgid "unable to write tag file"
 msgstr "файлът за етикета не може да бъде запазен"
 
+#: builtin/tag.c:210
+#, c-format
+msgid ""
+"You have created a nested tag. The object referred to by your new tag is\n"
+"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
+"\n"
+"\tgit tag -f %s %s^{}"
+msgstr ""
+"Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
+"е също етикет.  Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
+"което се сочи от стария, изпълнете:\n"
+"\n"
+"    git tag -f %s %s^{}"
+
 #: builtin/tag.c:226
 msgid "bad object type."
 msgstr "неправилен вид обект."
@@ -21145,6 +21022,10 @@ msgstr "подаването „%s“ не е отбелязано като до
 msgid "too many commits marked reachable"
 msgstr "прекалено много подавания са отбелязани като достижими"
 
+#: t/helper/test-serve-v2.c:7
+msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
+msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
+
 #: t/helper/test-serve-v2.c:19
 msgid "exit immediately after advertising capabilities"
 msgstr "изход след първоначалната обява на възможностите"
@@ -21333,11 +21214,124 @@ msgstr ""
 "    ● заявен адрес: %s\n"
 "    ● пренасочване: %s"
 
+#: remote-curl.c:157
+#, c-format
+msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
+msgstr ""
+"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
+"„%s“"
+
+#: remote-curl.c:254
+#, c-format
+msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
+msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
+
+#: remote-curl.c:355
+msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
+msgstr ""
+"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
+"пакет „flush“"
+
+#: remote-curl.c:386
+#, c-format
+msgid "invalid server response; got '%s'"
+msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
+
+#: remote-curl.c:446
+#, c-format
+msgid "repository '%s' not found"
+msgstr "хранилището „%s“ липсва"
+
+#: remote-curl.c:450
+#, c-format
+msgid "Authentication failed for '%s'"
+msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
+
+#: remote-curl.c:454
+#, c-format
+msgid "unable to access '%s': %s"
+msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
+
 #: remote-curl.c:460
 #, c-format
 msgid "redirecting to %s"
 msgstr "пренасочване към „%s“"
 
+#: remote-curl.c:584
+msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
+msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
+
+#: remote-curl.c:664
+msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
+msgstr ""
+"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
+"настройката „http.postBuffer“"
+
+#: remote-curl.c:724
+#, c-format
+msgid "RPC failed; %s"
+msgstr "Неуспешно отдалечено извикване.  %s"
+
+#: remote-curl.c:764
+msgid "cannot handle pushes this big"
+msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
+
+#: remote-curl.c:879
+#, c-format
+msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
+msgstr ""
+"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
+"декомпресиране: %d"
+
+#: remote-curl.c:883
+#, c-format
+msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
+msgstr ""
+"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
+
+#: remote-curl.c:1014
+msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
+msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
+
+#: remote-curl.c:1028
+msgid "fetch failed."
+msgstr "неуспешно доставяне."
+
+#: remote-curl.c:1076
+msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
+msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
+
+#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
+#, c-format
+msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
+msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
+
+#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
+#, c-format
+msgid "http transport does not support %s"
+msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
+
+#: remote-curl.c:1174
+msgid "git-http-push failed"
+msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
+
+#: remote-curl.c:1360
+msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
+msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
+
+#: remote-curl.c:1392
+msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
+msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
+
+#: remote-curl.c:1399
+msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
+msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
+
+#: remote-curl.c:1439
+#, c-format
+msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
+msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
+
 #: list-objects-filter-options.h:63
 msgid "args"
 msgstr "АРГУМЕНТИ"
@@ -21346,27 +21340,27 @@ msgstr "АРГУМЕНТИ"
 msgid "object filtering"
 msgstr "филтриране по вид на обекта"
 
-#: parse-options.h:169
+#: parse-options.h:170
 msgid "expiry-date"
 msgstr "период на валидност/запазване"
 
-#: parse-options.h:183
+#: parse-options.h:184
 msgid "no-op (backward compatibility)"
 msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
 
-#: parse-options.h:296
+#: parse-options.h:304
 msgid "be more verbose"
 msgstr "повече подробности"
 
-#: parse-options.h:298
+#: parse-options.h:306
 msgid "be more quiet"
 msgstr "по-малко подробности"
 
-#: parse-options.h:304
+#: parse-options.h:312
 msgid "use <n> digits to display SHA-1s"
 msgstr "да се показват такъв БРОЙ цифри от сумите по SHA1"
 
-#: parse-options.h:323
+#: parse-options.h:331
 msgid "how to strip spaces and #comments from message"
 msgstr "кои празни знаци и #коментари да се махат от съобщенията"
 
@@ -21651,6 +21645,11 @@ msgstr "Създаване на празно хранилище на Git или
 msgid "Instantly browse your working repository in gitweb"
 msgstr "Незабавно разглеждане на работното ви хранилище чрез „gitweb“"
 
+#: command-list.h:113
+msgid "Add or parse structured information in commit messages"
+msgstr ""
+"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
+
 #: command-list.h:114
 msgid "The Git repository browser"
 msgstr "Разглеждане на хранилище на Git"
@@ -22267,6 +22266,11 @@ msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса"
 msgid "'$sm_path' already exists in the index and is not a submodule"
 msgstr "„${sm_path}“ вече съществува в индекса и не е подмодул"
 
+#: git-submodule.sh:239
+#, sh-format
+msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
+msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
+
 #: git-submodule.sh:245
 #, sh-format
 msgid ""
@@ -22351,6 +22355,15 @@ msgstr ""
 "Текущата версия „${remote_name}/${branch}“ в пътя към подмодул „${sm_path}“ "
 "липсва"
 
+#: git-submodule.sh:606
+#, sh-format
+msgid ""
+"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
+"$sha1:"
+msgstr ""
+"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
+"доставяне на „${sha1}“"
+
 #: git-submodule.sh:612
 #, sh-format
 msgid ""