l10n: vi.po(4581t): Updated Vietnamese translation for v2.22.0 round 3
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Tue, 4 Jun 2019 01:10:46 +0000 (08:10 +0700)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Tue, 4 Jun 2019 01:13:53 +0000 (08:13 +0700)
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
po/vi.po

index 133e8c5..4951db3 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.22.0 round 2\n"
+"Project-Id-Version: git v2.22.0 round 3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-31 14:35+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-01 08:20+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-04 08:07+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr ""
-"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
+"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
 "trộn."
 
 #: advice.c:174
 "trộn."
 
 #: advice.c:174
@@ -2618,8 +2618,8 @@ msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
 
 #: diff.c:5357
 msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
 
 #: diff.c:5357
-msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
-msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"b/\""
+msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
+msgstr "hiển thị tiền tố đích đã cho thay cho \"b/\""
 
 #: diff.c:5360
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 
 #: diff.c:5360
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
@@ -3509,7 +3509,11 @@ msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
 msgid "expected 'tree:<depth>'"
 msgstr "cần “tree:<depth>”"
 
 msgid "expected 'tree:<depth>'"
 msgstr "cần “tree:<depth>”"
 
-#: list-objects-filter-options.c:156
+#: list-objects-filter-options.c:84
+msgid "sparse:path filters support has been dropped"
+msgstr "việc hỗ trợ bộ lọc sparse:đường/dẫn đã bị bỏ"
+
+#: list-objects-filter-options.c:158
 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
 msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
 
 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
 msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
 
@@ -20704,7 +20708,7 @@ msgstr "không nên có EOF khi không gentle trên EOF"
 
 #: remote-curl.c:664
 msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
 
 #: remote-curl.c:664
 msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
-msgstr "không thể tua lại dữ liệu rpc - thử tăng http. postBuffer"
+msgstr "không thể tua lại dữ liệu post rpc - thử tăng http.postBuffer"
 
 #: remote-curl.c:724
 #, c-format
 
 #: remote-curl.c:724
 #, c-format
@@ -20739,8 +20743,8 @@ msgstr "không thể lấy về bằng sha1 thông qua smart http"
 
 #: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
 #, c-format
 
 #: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
 #, c-format
-msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
-msgstr "lỗi giao thức: cần sha/ref, nhưng lại nhận được %s”"
+msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
+msgstr "lỗi giao thức: cần sha/ref, nhưng lại nhận được %s”"
 
 #: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
 #, c-format
 
 #: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
 #, c-format
@@ -20768,11 +20772,11 @@ msgstr "remote-curl: đã cố gắng fetch mà không có kho nội bộ"
 msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
 msgstr "remote-curl: không hiểu lệnh “%s” từ git"
 
 msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
 msgstr "remote-curl: không hiểu lệnh “%s” từ git"
 
-#: list-objects-filter-options.h:63
+#: list-objects-filter-options.h:61
 msgid "args"
 msgstr "các_tham_số"
 
 msgid "args"
 msgstr "các_tham_số"
 
-#: list-objects-filter-options.h:64
+#: list-objects-filter-options.h:62
 msgid "object filtering"
 msgstr "lọc đối tượng"
 
 msgid "object filtering"
 msgstr "lọc đối tượng"