l10n: vi.po (4676t): Updated Vietnamese translation
authorTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Tue, 6 Aug 2019 07:30:57 +0000 (14:30 +0700)
committerTran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
Tue, 6 Aug 2019 07:30:57 +0000 (14:30 +0700)
Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>
po/vi.po

index 4951db3..7de580d 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.22.0 round 3\n"
+"Project-Id-Version: git v2.23.0-rc0 round 1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-04 08:07+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-30 09:59+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-08-06 14:27+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -22,45 +22,45 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Basepath: ..\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: advice.c:103
+#: advice.c:109
 #, c-format
 msgid "%shint: %.*s%s\n"
 msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
 
-#: advice.c:156
+#: advice.c:162
 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
 "hòa trộn."
 
-#: advice.c:158
+#: advice.c:164
 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:160
+#: advice.c:166
 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:162
+#: advice.c:168
 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:164
+#: advice.c:170
 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:166
+#: advice.c:172
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr ""
-"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
-"trộn."
+"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
+"hòa trộn."
 
-#: advice.c:174
+#: advice.c:180
 msgid ""
 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -68,49 +68,62 @@ msgstr ""
 "Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
 "dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
 
-#: advice.c:182
+#: advice.c:188
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
 
-#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
 
-#: advice.c:189
+#: advice.c:195
 msgid "Please, commit your changes before merging."
 msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
 
-#: advice.c:190
+#: advice.c:196
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
 msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
 
-#: advice.c:196
+#: advice.c:202
 #, c-format
 msgid ""
-"Note: checking out '%s'.\n"
+"Note: switching to '%s'.\n"
 "\n"
 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
-"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
+"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
 "\n"
 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
-"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
+"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
+"\n"
+"  git switch -c <new-branch-name>\n"
+"\n"
+"Or undo this operation with:\n"
 "\n"
-"  git checkout -b <new-branch-name>\n"
+"  git switch -\n"
+"\n"
+"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
+"false\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
+"Chú ý: đang chuyển sang “%s”.\n"
 "\n"
 "Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
 "đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
-"giao nào trong tình trạng này mà không cần Ä\91ụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
-"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
+"giao nào trong tình trạng này mà không cần Ä\91ụng chạm đến bất kỳ nhánh nào\n"
+"bằng cách chuyển trở lại một nhánh.\n"
 "\n"
 "Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
-"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
-"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
+"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách dùng tùy chọn\n"
+"dòng lệnh -b. Ví dụ:\n"
+"\n"
+"  git checkout -c <tên-nhánh-mới>\n"
+"\n"
+"Hoàn lại thao tác này bằng:\n"
+"\n"
+"  git switch -\n"
 "\n"
-"  git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
+"Tắt hướng dẫn này bằng cách đặt biến advice.detachedHead thành false\n"
 "\n"
 
 #: alias.c:50
@@ -121,95 +134,95 @@ msgstr "cmdline kết thúc với \\"
 msgid "unclosed quote"
 msgstr "chưa đóng trích dẫn"
 
-#: apply.c:63
+#: apply.c:69
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
 
-#: apply.c:79
+#: apply.c:85
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
 
-#: apply.c:129
+#: apply.c:135
 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
 msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
 
-#: apply.c:131
+#: apply.c:137
 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
 msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
 
-#: apply.c:134
+#: apply.c:140
 msgid "--3way outside a repository"
 msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
 
-#: apply.c:145
+#: apply.c:151
 msgid "--index outside a repository"
 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
 
-#: apply.c:148
+#: apply.c:154
 msgid "--cached outside a repository"
 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
 
-#: apply.c:829
+#: apply.c:801
 #, c-format
 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
 msgstr ""
 "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
 "%s"
 
-#: apply.c:838
+#: apply.c:810
 #, c-format
 msgid "regexec returned %d for input: %s"
 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
 
-#: apply.c:912
+#: apply.c:884
 #, c-format
 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
 
-#: apply.c:950
+#: apply.c:922
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr ""
 "git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
 
-#: apply.c:956
+#: apply.c:928
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
 
-#: apply.c:957
+#: apply.c:929
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
 
-#: apply.c:962
+#: apply.c:934
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
 
-#: apply.c:991
+#: apply.c:963
 #, c-format
 msgid "invalid mode on line %d: %s"
 msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
 
-#: apply.c:1310
+#: apply.c:1282
 #, c-format
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
 msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
 
-#: apply.c:1482
+#: apply.c:1460
 #, c-format
 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
 msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
 
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1529
 #, c-format
 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
 
-#: apply.c:1571
+#: apply.c:1551
 #, c-format
 msgid ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -221,81 +234,81 @@ msgstr[0] ""
 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
 
-#: apply.c:1584
+#: apply.c:1564
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
 
-#: apply.c:1772
+#: apply.c:1752
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
 
-#: apply.c:1774
+#: apply.c:1754
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
 
-#: apply.c:1808
+#: apply.c:1788
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
 
-#: apply.c:1845
+#: apply.c:1825
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
 
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1827
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
 
-#: apply.c:1850
+#: apply.c:1830
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
 
-#: apply.c:1997
+#: apply.c:1977
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
 
-#: apply.c:2034
+#: apply.c:2014
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
 
-#: apply.c:2196
+#: apply.c:2176
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
 
-#: apply.c:2282
+#: apply.c:2262
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
 
-#: apply.c:2286
+#: apply.c:2266
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "không thể mở hay đọc %s"
 
-#: apply.c:2945
+#: apply.c:2925
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
 
-#: apply.c:3066
+#: apply.c:3046
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
 
-#: apply.c:3078
+#: apply.c:3058
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
 
-#: apply.c:3084
+#: apply.c:3064
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
@@ -304,459 +317,459 @@ msgstr ""
 "trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
 "%.*s"
 
-#: apply.c:3106
+#: apply.c:3086
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
 
-#: apply.c:3114
+#: apply.c:3094
 #, c-format
 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
 "không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
 "“%s”"
 
-#: apply.c:3161
+#: apply.c:3141
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr ""
 "không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
 "đủ"
 
-#: apply.c:3171
+#: apply.c:3151
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
 msgstr ""
 "miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
 
-#: apply.c:3179
+#: apply.c:3159
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
 
-#: apply.c:3197
+#: apply.c:3177
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
 
-#: apply.c:3210
+#: apply.c:3190
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
 
-#: apply.c:3216
+#: apply.c:3196
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
 "vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
 "%s)"
 
-#: apply.c:3237
+#: apply.c:3217
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
 
-#: apply.c:3360
+#: apply.c:3340
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "không thể lấy ra %s"
 
-#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
+#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
 
-#: apply.c:3420
+#: apply.c:3400
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
 
-#: apply.c:3449 apply.c:3692
+#: apply.c:3429 apply.c:3672
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
 
-#: apply.c:3535 apply.c:3707
+#: apply.c:3515 apply.c:3687
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
 
-#: apply.c:3544 apply.c:3715
+#: apply.c:3524 apply.c:3695
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
 
-#: apply.c:3579
+#: apply.c:3559
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
 
-#: apply.c:3582
+#: apply.c:3562
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
 
-#: apply.c:3598 apply.c:3602
+#: apply.c:3578 apply.c:3582
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
 
-#: apply.c:3614
+#: apply.c:3594
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
 
-#: apply.c:3628
+#: apply.c:3608
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
 
-#: apply.c:3633
+#: apply.c:3613
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
 
-#: apply.c:3659
+#: apply.c:3639
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
 
-#: apply.c:3732
+#: apply.c:3712
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "%s: sai kiểu"
 
-#: apply.c:3734
+#: apply.c:3714
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
 
-#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
 #: read-cache.c:1309
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
 msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
 
-#: apply.c:3943
+#: apply.c:3923
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
 
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3926
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
 
-#: apply.c:3966
+#: apply.c:3946
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
 
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3951
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
 
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3971
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
 
-#: apply.c:3995
+#: apply.c:3975
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
 
-#: apply.c:4010
+#: apply.c:3990
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
 
-#: apply.c:4102
+#: apply.c:4082
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
 
-#: apply.c:4109
+#: apply.c:4089
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
 
-#: apply.c:4112
+#: apply.c:4092
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
 
-#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
 
-#: apply.c:4121
+#: apply.c:4101
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
 
-#: apply.c:4131
+#: apply.c:4111
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
-msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
+msgstr "không thể ghi mục lục tạm vào %s"
 
-#: apply.c:4269
+#: apply.c:4249
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
 
-#: apply.c:4303
+#: apply.c:4283
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
 
-#: apply.c:4309
+#: apply.c:4289
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
-msgstr "không thể lấy thống k về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
+msgstr "không thể lấy thống kê về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
 
-#: apply.c:4317
+#: apply.c:4297
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
 
-#: apply.c:4323 apply.c:4468
+#: apply.c:4303 apply.c:4448
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
 
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4346
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
 
-#: apply.c:4370
+#: apply.c:4350
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
 
-#: apply.c:4440
+#: apply.c:4420
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
 
-#: apply.c:4538
+#: apply.c:4518
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
 
-#: apply.c:4546
+#: apply.c:4526
 msgid "internal error"
 msgstr "lỗi nội bộ"
 
-#: apply.c:4549
+#: apply.c:4529
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
 
-#: apply.c:4560
+#: apply.c:4540
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
 
-#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
+#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:869 builtin/fetch.c:1161
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "không mở được “%s”"
 
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4562
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
 
-#: apply.c:4586
+#: apply.c:4566
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
 
-#: apply.c:4696
+#: apply.c:4676
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
 msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
 
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4684
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
 
-#: apply.c:4724
+#: apply.c:4704
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
 
-#: apply.c:4879
+#: apply.c:4859
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
 
-#: apply.c:4906
+#: apply.c:4886
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
 
-#: apply.c:4912 apply.c:4927
+#: apply.c:4892 apply.c:4907
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
 
-#: apply.c:4920
+#: apply.c:4900
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
 msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
 
-#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
-#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
-#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
-#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
-#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
-#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
+#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
+#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
+#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
 msgid "path"
 msgstr "đường-dẫn"
 
-#: apply.c:4964
+#: apply.c:4944
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
 
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4947
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
 
-#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
+#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
 msgid "num"
 msgstr "số"
 
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4950
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
 
-#: apply.c:4973
+#: apply.c:4953
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
 
-#: apply.c:4975
+#: apply.c:4955
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr ""
 "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
 
-#: apply.c:4979
+#: apply.c:4959
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr ""
 "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
 
-#: apply.c:4981
+#: apply.c:4961
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
 
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4963
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
 
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4965
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
 
-#: apply.c:4987
+#: apply.c:4967
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
 
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4969
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
 
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4971
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
 
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:4974
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr ""
 "đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
 
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:4976
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:4978
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
 "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
 
-#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
 
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:4983
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
 
-#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
-#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
+#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
+#: builtin/pack-objects.c:3319 builtin/rebase.c:1421
 msgid "action"
 msgstr "hành động"
 
-#: apply.c:5005
+#: apply.c:4985
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
 
-#: apply.c:5008 apply.c:5011
+#: apply.c:4988 apply.c:4991
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
 
-#: apply.c:5014
+#: apply.c:4994
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
 
-#: apply.c:5016
+#: apply.c:4996
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
 
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:4998
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
 
-#: apply.c:5020
+#: apply.c:5000
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
 
-#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
-#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "chi tiết"
 
-#: apply.c:5023
+#: apply.c:5003
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr ""
 "đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
 
-#: apply.c:5026
+#: apply.c:5006
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
 
-#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
+#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
 msgid "root"
 msgstr "gốc"
 
-#: apply.c:5029
+#: apply.c:5009
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
 
 #: archive.c:14
 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
-msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
+msgstr "git archive [<các tùy chọn>] <tree-ish> [</đường/dẫn>…]"
 
 #: archive.c:15
 msgid "git archive --list"
@@ -766,8 +779,8 @@ msgstr "git archive --list"
 msgid ""
 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
 msgstr ""
-"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
-"[<đường-dẫn>…]"
+"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các tùy chọn>] <tree-ish> [</"
+"đường/dẫn>…]"
 
 #: archive.c:17
 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
@@ -793,98 +806,98 @@ msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
 msgid "not a tree object: %s"
 msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
 
-#: archive.c:424
+#: archive.c:426
 msgid "current working directory is untracked"
 msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "fmt"
 msgstr "định_dạng"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "archive format"
 msgstr "định dạng lưu trữ"
 
-#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1597
 msgid "prefix"
 msgstr "tiền_tố"
 
-#: archive.c:457
+#: archive.c:459
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
 
-#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
-#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
+#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
 #: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
 msgid "file"
 msgstr "tập_tin"
 
-#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
+#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
 msgid "write the archive to this file"
 msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
 
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
 msgid "read .gitattributes in working directory"
 msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
 
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
 msgid "report archived files on stderr"
 msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
 
-#: archive.c:463
+#: archive.c:465
 msgid "store only"
 msgstr "chỉ lưu (không nén)"
 
-#: archive.c:464
+#: archive.c:466
 msgid "compress faster"
 msgstr "nén nhanh hơn"
 
-#: archive.c:472
+#: archive.c:474
 msgid "compress better"
 msgstr "nén nhỏ hơn"
 
-#: archive.c:475
+#: archive.c:477
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
 
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
-#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
 msgid "repo"
 msgstr "kho"
 
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
 
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
 #: builtin/notes.c:498
 msgid "command"
 msgstr "lệnh"
 
-#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
+#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
 
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
 msgid "Unexpected option --remote"
 msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
 
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
 msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
 
-#: archive.c:491
+#: archive.c:493
 msgid "Unexpected option --output"
 msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
 
-#: archive.c:513
+#: archive.c:515
 #, c-format
 msgid "Unknown archive format '%s'"
 msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
 
-#: archive.c:520
+#: archive.c:522
 #, c-format
 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
 msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
@@ -1031,12 +1044,12 @@ msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
 msgid "a %s revision is needed"
 msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
 
-#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
 #, c-format
 msgid "could not create file '%s'"
 msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
 
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
 #, c-format
 msgid "could not read file '%s'"
 msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
@@ -1074,40 +1087,40 @@ msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
 msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
 
-#: blame.c:1794
+#: blame.c:2697
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
 
-#: blame.c:1808
+#: blame.c:2711
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
 
-#: blame.c:1829
+#: blame.c:2732
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
-"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
+"cùng sử dụng --reverse và --first-parent cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
 
-#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
-#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
-#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
-#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
+#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
+#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:404 builtin/log.c:980
+#: builtin/log.c:1468 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3142 builtin/pack-objects.c:3157
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
 
-#: blame.c:1856
+#: blame.c:2759
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
-"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
+"cùng sử dụng --reverse --first-parent yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
 "tiên"
 
-#: blame.c:1867
+#: blame.c:2770
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
 
-#: blame.c:1878
+#: blame.c:2781
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
@@ -1243,12 +1256,12 @@ msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
 msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
 
-#: branch.c:359
+#: branch.c:364
 #, c-format
 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
 msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
 
-#: branch.c:382
+#: branch.c:387
 #, c-format
 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
 msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
@@ -1263,8 +1276,8 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump c
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
-#: builtin/commit.c:788
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: builtin/commit.c:791
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "không thể mở “%s”"
@@ -1273,58 +1286,62 @@ msgstr "không thể mở “%s”"
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
 
-#: bundle.c:194
+#: bundle.c:146
+msgid "need a repository to verify a bundle"
+msgstr "cần một kho chứa để thẩm tra một bundle"
+
+#: bundle.c:197
 #, c-format
 msgid "The bundle contains this ref:"
 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
 msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
 
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:204
 msgid "The bundle records a complete history."
 msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
 
-#: bundle.c:203
+#: bundle.c:206
 #, c-format
 msgid "The bundle requires this ref:"
 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
 msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
 
-#: bundle.c:269
+#: bundle.c:272
 msgid "unable to dup bundle descriptor"
 msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
 
-#: bundle.c:276
+#: bundle.c:279
 msgid "Could not spawn pack-objects"
 msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
 
-#: bundle.c:287
+#: bundle.c:290
 msgid "pack-objects died"
 msgstr "đối tượng gói đã chết"
 
-#: bundle.c:329
+#: bundle.c:332
 msgid "rev-list died"
 msgstr "rev-list đã chết"
 
-#: bundle.c:378
+#: bundle.c:381
 #, c-format
 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
 msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
 
-#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:212 builtin/log.c:1749 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
 
-#: bundle.c:465
+#: bundle.c:468
 msgid "Refusing to create empty bundle."
 msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
 
-#: bundle.c:475
+#: bundle.c:478
 #, c-format
 msgid "cannot create '%s'"
 msgstr "không thể tạo “%s”"
 
-#: bundle.c:500
+#: bundle.c:503
 msgid "index-pack died"
 msgstr "mục lục gói đã chết"
 
@@ -1333,8 +1350,8 @@ msgstr "mục lục gói đã chết"
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
@@ -1344,7 +1361,7 @@ msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
 msgid "%s %s is not a commit!"
 msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
 
-#: commit.c:193
+#: commit.c:192
 msgid ""
 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
 "and will be removed in a future Git version.\n"
@@ -1364,28 +1381,28 @@ msgstr ""
 "Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
 
-#: commit.c:1128
+#: commit.c:1127
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
 
-#: commit.c:1131
+#: commit.c:1130
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
 
-#: commit.c:1134
+#: commit.c:1133
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
 
-#: commit.c:1137
+#: commit.c:1136
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
 
-#: commit.c:1391
+#: commit.c:1390
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1395,215 +1412,278 @@ msgstr ""
 "Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
 "cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
 
-#: commit-graph.c:105
+#: commit-graph.c:127
 msgid "commit-graph file is too small"
-msgstr "tập tin đồ thị các lần chuyển giao quá nhỏ"
+msgstr "tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao quá nhỏ"
 
-#: commit-graph.c:170
+#: commit-graph.c:192
 #, c-format
 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "chữ ký đồ thị lần chuyển giao %X không khớp chữ ký %X"
+msgstr "chữ ký đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp chữ ký %X"
 
-#: commit-graph.c:177
+#: commit-graph.c:199
 #, c-format
 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
-msgstr "phiên bản đồ đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
+msgstr "phiên bản đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp phiên bản %X"
 
-#: commit-graph.c:184
+#: commit-graph.c:206
 #, c-format
 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
-msgstr "phiên bản đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
+msgstr "phiên bản đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp phiên bản %X"
 
-#: commit-graph.c:207
+#: commit-graph.c:229
 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
 msgstr ""
-"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin có thể sẽ không hoàn thiện"
+"bảng tìm kiếm mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao còn thiếu; tập tin có thể sẽ "
+"không hoàn thiện"
 
-#: commit-graph.c:218
+#: commit-graph.c:240
 #, c-format
 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
-msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
+msgstr "bù mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không đúng chỗ %08x%08x"
 
-#: commit-graph.c:255
+#: commit-graph.c:283
 #, c-format
 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "mã mảnh đồ thị lần chuyển giao %08x xuất hiện nhiều lần"
+msgstr "mã mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %08x xuất hiện nhiều lần"
+
+#: commit-graph.c:347
+msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
+msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có không có mảnh các đồ họa cơ sở"
+
+#: commit-graph.c:357
+msgid "commit-graph chain does not match"
+msgstr "móc xích đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không khớp"
+
+#: commit-graph.c:404
+#, c-format
+msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
+msgstr ""
+"móc xích đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không hợp lệ: dòng '%s' không phải là "
+"một mã băm"
+
+#: commit-graph.c:430
+msgid "unable to find all commit-graph files"
+msgstr "không thể tìm thấy tất cả các tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
 
-#: commit-graph.c:390
+#: commit-graph.c:553 commit-graph.c:613
+msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
+msgstr ""
+"vị trí lần chuyển giao không hợp lệ. đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có vẻ như đã "
+"bị hỏng"
+
+#: commit-graph.c:574
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
 
-#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
+#: commit-graph.c:1001 builtin/pack-objects.c:2651
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
 
-#: commit-graph.c:765
+#: commit-graph.c:1033
 msgid "Loading known commits in commit graph"
 msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:781
+#: commit-graph.c:1050
 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
 msgstr ""
 "Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
 "chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:793
+#: commit-graph.c:1069
 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
 msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:813
+#: commit-graph.c:1088
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
-msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
+msgstr "Đang tính toán số tạo đồ thị các lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:930
+#: commit-graph.c:1162
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
 msgstr[0] ""
 "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
 
-#: commit-graph.c:943
+#: commit-graph.c:1175
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
 
-#: commit-graph.c:945
+#: commit-graph.c:1179
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
 
-#: commit-graph.c:959
+#: commit-graph.c:1203
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
 msgstr[0] ""
 "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
 
-#: commit-graph.c:991
+#: commit-graph.c:1237
 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
 msgstr ""
 "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
 "tượng đã đóng gói"
 
-#: commit-graph.c:1004
+#: commit-graph.c:1252
 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
 msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:1017
-#, c-format
-msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
-msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
-
-#: commit-graph.c:1026
+#: commit-graph.c:1283
 msgid "Finding extra edges in commit graph"
 msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:1050
-msgid "too many commits to write graph"
-msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
+#: commit-graph.c:1331
+msgid "failed to write correct number of base graph ids"
+msgstr "gặp lỗi khi ghi số đúng của mã đồ họa cơ sở"
 
-#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
+#: commit-graph.c:1364 midx.c:811
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
 
-#: commit-graph.c:1097
+#: commit-graph.c:1376 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:251
+#, c-format
+msgid "unable to create '%s'"
+msgstr "không thể tạo “%s”"
+
+#: commit-graph.c:1436
 #, c-format
 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
 msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
 
-#: commit-graph.c:1162
+#: commit-graph.c:1477
+msgid "unable to open commit-graph chain file"
+msgstr "không thể mở tập tin mắt xích đồ thị chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1489
+msgid "failed to rename base commit-graph file"
+msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
+
+#: commit-graph.c:1509
+msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
+msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao tạm thời"
+
+#: commit-graph.c:1620
+msgid "Scanning merged commits"
+msgstr "Đang quét các lần chuyển giao đã hòa trộn"
+
+#: commit-graph.c:1631
+#, c-format
+msgid "unexpected duplicate commit id %s"
+msgstr "gặp mã số tích lần chuyển giao bị trùng lặp “%s”"
+
+#: commit-graph.c:1656
+msgid "Merging commit-graph"
+msgstr "Đang hòa trộn đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
+
+#: commit-graph.c:1842
+#, c-format
+msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
+msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1853
+msgid "too many commits to write graph"
+msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
+
+#: commit-graph.c:1943
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr ""
-"tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
+"tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là "
+"đã hỏng"
 
-#: commit-graph.c:1172
+#: commit-graph.c:1953
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
-msgstr "đồ thị lần chuyển giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
+msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
 
-#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
+#: commit-graph.c:1963 commit-graph.c:1978
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
 msgstr ""
-"đồ thị lần chuyển giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != %u"
+"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != "
+"%u"
 
-#: commit-graph.c:1189
+#: commit-graph.c:1970
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
-msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ thị lần chuyển giao"
+msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
 
-#: commit-graph.c:1206
+#: commit-graph.c:1987
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:1219
+#: commit-graph.c:2000
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
 msgstr ""
 "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
 "thị lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:1226
+#: commit-graph.c:2007
 #, c-format
 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
 msgstr ""
-"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là %s != %s"
+"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là %s != "
+"%s"
 
-#: commit-graph.c:1236
+#: commit-graph.c:2017
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
 msgstr ""
-"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
+"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
 
-#: commit-graph.c:1242
+#: commit-graph.c:2026
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
-msgstr "cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho %s là %s != %s"
+msgstr "cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho %s là %s != %s"
 
-#: commit-graph.c:1255
+#: commit-graph.c:2039
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
 msgstr ""
-"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s bị chấm dứt "
-"quá sớm"
+"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s bị chấm "
+"dứt quá sớm"
 
-#: commit-graph.c:1260
+#: commit-graph.c:2044
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
 msgstr ""
-"đồ thị lần chuyển giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, nhưng "
-"không phải số không ở chỗ khác"
+"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, "
+"nhưng không phải số không ở chỗ khác"
 
-#: commit-graph.c:1264
+#: commit-graph.c:2048
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
 msgstr ""
-"đồ thị lần chuyển giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
+"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
 "giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
 
-#: commit-graph.c:1279
+#: commit-graph.c:2063
 #, c-format
 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
-msgstr "tạo đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
+msgstr "tạo đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
 
-#: commit-graph.c:1285
+#: commit-graph.c:2069
 #, c-format
 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
-"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là "
+"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là "
 "%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 
 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "hết bộ nhớ"
 
-#: config.c:123
+#: config.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
@@ -1618,297 +1698,297 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
 
-#: config.c:139
+#: config.c:140
 #, c-format
 msgid "could not expand include path '%s'"
 msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
 
-#: config.c:150
+#: config.c:151
 msgid "relative config includes must come from files"
 msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
 
-#: config.c:190
+#: config.c:197
 msgid "relative config include conditionals must come from files"
 msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
 
-#: config.c:348
+#: config.c:375
 #, c-format
 msgid "key does not contain a section: %s"
 msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
 
-#: config.c:354
+#: config.c:381
 #, c-format
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
 
-#: config.c:378 sequencer.c:2459
+#: config.c:405 sequencer.c:2463
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "khóa không đúng: %s"
 
-#: config.c:384
+#: config.c:411
 #, c-format
 msgid "invalid key (newline): %s"
 msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
 
-#: config.c:420 config.c:432
+#: config.c:447 config.c:459
 #, c-format
 msgid "bogus config parameter: %s"
 msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
 
-#: config.c:467
+#: config.c:494
 #, c-format
 msgid "bogus format in %s"
 msgstr "định dạng không có thực trong %s"
 
-#: config.c:793
+#: config.c:820
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in blob %s"
 msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
 
-#: config.c:797
+#: config.c:824
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in file %s"
 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
 
-#: config.c:801
+#: config.c:828
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in standard input"
 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: config.c:805
+#: config.c:832
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
 
-#: config.c:809
+#: config.c:836
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in command line %s"
 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
 
-#: config.c:813
+#: config.c:840
 #, c-format
 msgid "bad config line %d in %s"
 msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
 
-#: config.c:952
+#: config.c:977
 msgid "out of range"
 msgstr "nằm ngoài phạm vi"
 
-#: config.c:952
+#: config.c:977
 msgid "invalid unit"
 msgstr "đơn vị không hợp lệ"
 
-#: config.c:958
+#: config.c:978
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
 
-#: config.c:963
+#: config.c:997
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
 
-#: config.c:966
+#: config.c:1000
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
 
-#: config.c:969
+#: config.c:1003
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
 msgstr ""
 "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
 
-#: config.c:972
+#: config.c:1006
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
 msgstr ""
 "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
 
-#: config.c:975
+#: config.c:1009
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
 
-#: config.c:978
+#: config.c:1012
 #, c-format
 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
 msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
 
-#: config.c:1073
+#: config.c:1107
 #, c-format
 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
 msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
 
-#: config.c:1082
+#: config.c:1116
 #, c-format
 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
 msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
 
-#: config.c:1173
+#: config.c:1207
 #, c-format
 msgid "abbrev length out of range: %d"
 msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
 
-#: config.c:1187 config.c:1198
+#: config.c:1221 config.c:1232
 #, c-format
 msgid "bad zlib compression level %d"
 msgstr "mức nén zlib %d là sai"
 
-#: config.c:1290
+#: config.c:1324
 msgid "core.commentChar should only be one character"
 msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
 
-#: config.c:1323
+#: config.c:1357
 #, c-format
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
 msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
 
-#: config.c:1395
+#: config.c:1429
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s"
 msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
 
-#: config.c:1421
+#: config.c:1455
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s: %s"
 msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
 
-#: config.c:1422
+#: config.c:1456
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
 
-#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
+#: config.c:1517 builtin/pack-objects.c:3399
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
 
-#: config.c:1604
+#: config.c:1638
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
 
-#: config.c:1607
+#: config.c:1641
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
 
-#: config.c:1624
+#: config.c:1658
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
 
-#: config.c:1654
+#: config.c:1688
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
 
-#: config.c:1710
+#: config.c:1744
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
 
-#: config.c:2059
+#: config.c:2093
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
 
-#: config.c:2229
+#: config.c:2263
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
 
-#: config.c:2272
+#: config.c:2306
 #, c-format
 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
 msgstr ""
 "không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
 
-#: config.c:2298
+#: config.c:2332
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
 
-#: config.c:2344
+#: config.c:2378
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
 
-#: config.c:2346
+#: config.c:2380
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
 
-#: config.c:2427
+#: config.c:2461
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
 
-#: config.c:2459
+#: config.c:2493
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "%s có đa giá trị"
 
-#: config.c:2488
+#: config.c:2522
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
 
-#: config.c:2740 config.c:3064
+#: config.c:2774 config.c:3098
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
 
-#: config.c:2751
+#: config.c:2785
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "đang mở “%s”"
 
-#: config.c:2786 builtin/config.c:328
+#: config.c:2820 builtin/config.c:328
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
 
-#: config.c:2811
+#: config.c:2845
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
 
-#: config.c:2824 config.c:3077
+#: config.c:2858 config.c:3111
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
 
-#: config.c:2835
+#: config.c:2869
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "không thể mmap “%s”"
 
-#: config.c:2844 config.c:3082
+#: config.c:2878 config.c:3116
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
 
-#: config.c:2929 config.c:3179
+#: config.c:2963 config.c:3213
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
 
-#: config.c:2963
+#: config.c:2997
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
 
-#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2999 builtin/remote.c:782
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
 
-#: config.c:3055
+#: config.c:3089
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
 
-#: config.c:3222
+#: config.c:3256
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
@@ -2072,19 +2152,19 @@ msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
 msgid "unable to fork"
 msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
 
-#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
 
-#: connected.c:97
+#: connected.c:98
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
 
-#: connected.c:117
+#: connected.c:118
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
 
-#: connected.c:124
+#: connected.c:125
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
 
@@ -2294,7 +2374,7 @@ msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
 msgstr ""
 "biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
 
-#: delta-islands.c:466
+#: delta-islands.c:467
 #, c-format
 msgid "Marked %d islands, done.\n"
 msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
@@ -2310,7 +2390,7 @@ msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
 
 #: diff-no-index.c:238
 msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
-msgstr "git diff --no-index [<các-tùy-chọn>] <đường-dẫn> <đường-dẫn>"
+msgstr "git diff --no-index [<các tùy chọn>] </đường/dẫn> </đường/dẫn>"
 
 #: diff-no-index.c:263
 msgid ""
@@ -2370,35 +2450,35 @@ msgstr ""
 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4210
+#: diff.c:4215
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
 
-#: diff.c:4555
+#: diff.c:4560
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
 
-#: diff.c:4558
+#: diff.c:4563
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
 
-#: diff.c:4636
+#: diff.c:4641
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
 
-#: diff.c:4684
+#: diff.c:4689
 #, c-format
 msgid "invalid --stat value: %s"
 msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
 
-#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
+#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
 #: parse-options.c:199 parse-options.c:203
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
 
-#: diff.c:4721
+#: diff.c:4726
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2407,42 +2487,42 @@ msgstr ""
 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4806
+#: diff.c:4811
 #, c-format
 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
 msgstr "không hiểu lớp thay đổi “%c” trong --diff-filter=%s"
 
-#: diff.c:4830
+#: diff.c:4835
 #, c-format
 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
 msgstr "không hiểu giá trị sau ws-error-highlight=%.*s"
 
-#: diff.c:4844
+#: diff.c:4849
 #, c-format
 msgid "unable to resolve '%s'"
 msgstr "không thể phân giải “%s”"
 
-#: diff.c:4894 diff.c:4900
+#: diff.c:4899 diff.c:4905
 #, c-format
 msgid "%s expects <n>/<m> form"
 msgstr "%s cần dạng <n>/<m>"
 
-#: diff.c:4912
+#: diff.c:4917
 #, c-format
 msgid "%s expects a character, got '%s'"
 msgstr "%s cần một ký tự, nhưng lại nhận được “%s”"
 
-#: diff.c:4933
+#: diff.c:4938
 #, c-format
 msgid "bad --color-moved argument: %s"
 msgstr "đối số --color-moved sai: %s"
 
-#: diff.c:4952
+#: diff.c:4957
 #, c-format
 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
 msgstr "chế độ “%s” không hợp lệ trong --color-moved-ws"
 
-#: diff.c:4992
+#: diff.c:4997
 msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
@@ -2450,150 +2530,150 @@ msgstr ""
 "tùy chọn  diff-algorithm chấp nhận \"myers\", \"minimal\", \"patience\" và "
 "\"histogram\""
 
-#: diff.c:5028 diff.c:5048
+#: diff.c:5033 diff.c:5053
 #, c-format
 msgid "invalid argument to %s"
 msgstr "tham số cho %s không hợp lệ"
 
-#: diff.c:5186
+#: diff.c:5191
 #, c-format
 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
 
-#: diff.c:5242
+#: diff.c:5247
 #, c-format
 msgid "bad --word-diff argument: %s"
 msgstr "đối số --word-diff sai: %s"
 
-#: diff.c:5265
+#: diff.c:5270
 msgid "Diff output format options"
 msgstr "Các tùy chọn định dạng khi xuất các khác biệt"
 
-#: diff.c:5267 diff.c:5273
+#: diff.c:5272 diff.c:5278
 msgid "generate patch"
 msgstr "tạo miếng vá"
 
-#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
+#: diff.c:5275 builtin/log.c:182
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
 
-#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
+#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
 msgid "<n>"
 msgstr "<n>"
 
-#: diff.c:5276 diff.c:5279
+#: diff.c:5281 diff.c:5284
 msgid "generate diffs with <n> lines context"
 msgstr "tạo khác biệt với <n> dòng ngữ cảnh"
 
-#: diff.c:5281
+#: diff.c:5286
 msgid "generate the diff in raw format"
 msgstr "tạo khác biệt ở định dạng thô"
 
-#: diff.c:5284
+#: diff.c:5289
 msgid "synonym for '-p --raw'"
 msgstr "đồng nghĩa với “-p --raw”"
 
-#: diff.c:5288
+#: diff.c:5293
 msgid "synonym for '-p --stat'"
 msgstr "đồng nghĩa với “-p --stat”"
 
-#: diff.c:5292
+#: diff.c:5297
 msgid "machine friendly --stat"
 msgstr "--stat thuận tiện cho máy đọc"
 
-#: diff.c:5295
+#: diff.c:5300
 msgid "output only the last line of --stat"
 msgstr "chỉ xuất những dòng cuối của --stat"
 
-#: diff.c:5297 diff.c:5305
+#: diff.c:5302 diff.c:5310
 msgid "<param1,param2>..."
 msgstr "<tham_số_1,tham_số_2>…"
 
-#: diff.c:5298
+#: diff.c:5303
 msgid ""
 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
 msgstr "đầu ra phân phối của số lượng thay đổi tương đối cho mỗi thư mục con"
 
-#: diff.c:5302
+#: diff.c:5307
 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
 msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=cumulative"
 
-#: diff.c:5306
+#: diff.c:5311
 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
 msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=files,param1,param2…"
 
-#: diff.c:5310
+#: diff.c:5315
 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr ""
 "cảnh báo nếu các thay đổi đưa ra các bộ tạo xung đột hay lỗi khoảng trắng"
 
-#: diff.c:5313
+#: diff.c:5318
 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
 msgstr "tổng hợp dạng xúc tích như là tạo, đổi tên và các thay đổi chế độ"
 
-#: diff.c:5316
+#: diff.c:5321
 msgid "show only names of changed files"
 msgstr "chỉ hiển thị tên của các tập tin đổi"
 
-#: diff.c:5319
+#: diff.c:5324
 msgid "show only names and status of changed files"
 msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin và tình trạng của các tập tin bị thay đổi"
 
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5326
 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
-msgstr "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
+msgstr "<rộng>[,<name-width>[,<số-lượng>]]"
 
-#: diff.c:5322
+#: diff.c:5327
 msgid "generate diffstat"
 msgstr "tạo diffstat"
 
-#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
+#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
 msgid "<width>"
 msgstr "<rộng>"
 
-#: diff.c:5325
+#: diff.c:5330
 msgid "generate diffstat with a given width"
 msgstr "tạo diffstat với độ rộng đã cho"
 
-#: diff.c:5328
+#: diff.c:5333
 msgid "generate diffstat with a given name width"
 msgstr "tạo diffstat với tên độ rộng đã cho"
 
-#: diff.c:5331
+#: diff.c:5336
 msgid "generate diffstat with a given graph width"
 msgstr "tạo diffstat với độ rộng đồ thị đã cho"
 
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5338
 msgid "<count>"
 msgstr "<số_lượng>"
 
-#: diff.c:5334
+#: diff.c:5339
 msgid "generate diffstat with limited lines"
 msgstr "tạo diffstat với các dòng bị giới hạn"
 
-#: diff.c:5337
+#: diff.c:5342
 msgid "generate compact summary in diffstat"
 msgstr "tạo tổng hợp xúc tích trong diffstat"
 
-#: diff.c:5340
+#: diff.c:5345
 msgid "output a binary diff that can be applied"
 msgstr "xuất ra một khác biệt dạng nhị phân cái mà có thể được áp dụng"
 
-#: diff.c:5343
+#: diff.c:5348
 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
 msgstr ""
 "hiển thị đầy đủ các tên đối tượng pre- và post-image trên các dòng \"mục lục"
 "\""
 
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5350
 msgid "show colored diff"
 msgstr "hiển thị thay đổi được tô màu"
 
-#: diff.c:5346
+#: diff.c:5351
 msgid "<kind>"
-msgstr "<kind>"
+msgstr "<kiểu>"
 
-#: diff.c:5347
+#: diff.c:5352
 msgid ""
 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
 "diff"
@@ -2601,7 +2681,7 @@ msgstr ""
 "tô sang các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
 "trong khác biệt"
 
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5355
 msgid ""
 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
 "--numstat"
@@ -2609,89 +2689,89 @@ msgstr ""
 "không munge tên đường dẫn và sử dụng NUL làm bộ phân tách trường đầu ra "
 "trong --raw hay --numstat"
 
-#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
+#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
 msgid "<prefix>"
-msgstr "<tiền tố>"
+msgstr "<tiền_tố>"
 
-#: diff.c:5354
+#: diff.c:5359
 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
 
-#: diff.c:5357
+#: diff.c:5362
 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
 msgstr "hiển thị tiền tố đích đã cho thay cho \"b/\""
 
-#: diff.c:5360
+#: diff.c:5365
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 msgstr "treo vào trước một tiền tố bổ sung cho mỗi dòng kết xuất"
 
-#: diff.c:5363
+#: diff.c:5368
 msgid "do not show any source or destination prefix"
 msgstr "đừng hiển thị bất kỳ tiền tố nguồn hay đích"
 
-#: diff.c:5366
+#: diff.c:5371
 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr ""
 "hiển thị ngữ cảnh giữa các khúc khác biệt khi đạt đến số lượng dòng đã chỉ "
 "định"
 
-#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
+#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
 msgid "<char>"
 msgstr "<ký_tự>"
 
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5376
 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
 msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng được thêm mới thay cho “+”"
 
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5381
 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
 msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng đã cũ thay cho “-”"
 
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5386
 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
 msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một ngữ cảnh thay cho “”"
 
-#: diff.c:5384
+#: diff.c:5389
 msgid "Diff rename options"
 msgstr "Tùy chọn khác biệt đổi tên"
 
-#: diff.c:5385
+#: diff.c:5390
 msgid "<n>[/<m>]"
 msgstr "<n>[/<m>]"
 
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5391
 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
 msgstr "ngắt các thay đổi ghi lại hoàn thiện thành cặp của xóa và tạo"
 
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5395
 msgid "detect renames"
 msgstr "dò tìm các tên thay đổi"
 
-#: diff.c:5394
+#: diff.c:5399
 msgid "omit the preimage for deletes"
 msgstr "bỏ qua preimage (tiền ảnh??) cho các việc xóa"
 
-#: diff.c:5397
+#: diff.c:5402
 msgid "detect copies"
 msgstr "dò bản sao"
 
-#: diff.c:5401
+#: diff.c:5406
 msgid "use unmodified files as source to find copies"
 msgstr "dùng các tập tin không bị chỉnh sửa như là nguồn để tìm các bản sao"
 
-#: diff.c:5403
+#: diff.c:5408
 msgid "disable rename detection"
 msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
 
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5411
 msgid "use empty blobs as rename source"
 msgstr "dung các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
 
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5413
 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr "tiếp tục liệt kê lịch sử của một tập tin ngoài đổi tên"
 
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5416
 msgid ""
 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
 "given limit"
@@ -2699,156 +2779,156 @@ msgstr ""
 "ngăn cản dò tìm đổi tên/bản sao nếu số lượng của đích đổi tên/bản sao vượt "
 "quá giới hạn đưa ra"
 
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5418
 msgid "Diff algorithm options"
 msgstr "Tùy chọn thuật toán khác biệt"
 
-#: diff.c:5415
+#: diff.c:5420
 msgid "produce the smallest possible diff"
 msgstr "sản sinh khác biệt ít nhất có thể"
 
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5423
 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi so sánh các dòng"
 
-#: diff.c:5421
+#: diff.c:5426
 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
 msgstr "lờ đi sự thay đổi do số lượng khoảng trắng gây ra"
 
-#: diff.c:5424
+#: diff.c:5429
 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi ở cuối dòng EOL"
 
-#: diff.c:5427
+#: diff.c:5432
 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
 msgstr "bỏ qua ký tự về đầu dòng tại cuối dòng"
 
-#: diff.c:5430
+#: diff.c:5435
 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
 msgstr "bỏ qua các thay đổi cho toàn bộ các dòng là trống"
 
-#: diff.c:5433
+#: diff.c:5438
 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
 msgstr "heuristic để dịch hạn biên của khối khác biệt cho dễ đọc"
 
-#: diff.c:5436
+#: diff.c:5441
 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
 msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"patience diff\""
 
-#: diff.c:5440
+#: diff.c:5445
 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
 msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"histogram diff\""
 
-#: diff.c:5442
+#: diff.c:5447
 msgid "<algorithm>"
 msgstr "<thuật toán>"
 
-#: diff.c:5443
+#: diff.c:5448
 msgid "choose a diff algorithm"
 msgstr "chọn một thuật toán khác biệt"
 
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5450
 msgid "<text>"
 msgstr "<văn bản>"
 
-#: diff.c:5446
+#: diff.c:5451
 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
 msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"anchored diff\""
 
-#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
+#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
 msgid "<mode>"
 msgstr "<chế độ>"
 
-#: diff.c:5449
+#: diff.c:5454
 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
 msgstr ""
 "hiển thị khác biệt từ, sử dung <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
 
-#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
+#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
 msgid "<regex>"
 msgstr "<regex>"
 
-#: diff.c:5452
+#: diff.c:5457
 msgid "use <regex> to decide what a word is"
 msgstr "dùng <regex> để quyết định từ là cái gì"
 
-#: diff.c:5455
+#: diff.c:5460
 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 msgstr "tương đương với --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 
-#: diff.c:5458
+#: diff.c:5463
 msgid "moved lines of code are colored differently"
 msgstr "các dòng di chuyển của mã mà được tô màu khác nhau"
 
-#: diff.c:5461
+#: diff.c:5466
 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
 msgstr "bỏ qua khoảng trắng như thế nào trong --color-moved"
 
-#: diff.c:5464
+#: diff.c:5469
 msgid "Other diff options"
 msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
 
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5471
 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
 msgstr ""
 "khi chạy từ thư mục con, thự thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
 "đường dẫn liên quan"
 
-#: diff.c:5470
+#: diff.c:5475
 msgid "treat all files as text"
 msgstr "coi mọi tập tin là dạng văn bản thường"
 
-#: diff.c:5472
+#: diff.c:5477
 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
 msgstr "tráo đổi hai đầu vào, đảo ngược khác biệt"
 
-#: diff.c:5474
+#: diff.c:5479
 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
 msgstr "thoát với mã 1 nếu không có khác biệt gì, 0 nếu ngược lại"
 
-#: diff.c:5476
+#: diff.c:5481
 msgid "disable all output of the program"
 msgstr "tắt mọi kết xuất của chương trình"
 
-#: diff.c:5478
+#: diff.c:5483
 msgid "allow an external diff helper to be executed"
 msgstr "cho phép mộ bộ hỗ trợ xuất khác biệt ở bên ngoài được phép thực thi"
 
-#: diff.c:5480
+#: diff.c:5485
 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr ""
 "chạy các bộ lọc văn bản thông thường bên ngoài khi so sánh các tập tin nhị "
 "phân"
 
-#: diff.c:5482
+#: diff.c:5487
 msgid "<when>"
 msgstr "<khi>"
 
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5488
 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
 msgstr "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con trong khi tạo khác biệt"
 
-#: diff.c:5486
+#: diff.c:5491
 msgid "<format>"
 msgstr "<định dạng>"
 
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5492
 msgid "specify how differences in submodules are shown"
 msgstr "chi định khác biệt bao nhiêu trong các mô đun con được hiển thị"
 
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5496
 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
 msgstr "ẩn các mục “git add -N” từ bảng mục lục"
 
-#: diff.c:5494
+#: diff.c:5499
 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
 msgstr "coi các mục “git add -N” như là có thật trong bảng mục lục"
 
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5501
 msgid "<string>"
 msgstr "<chuỗi>"
 
-#: diff.c:5497
+#: diff.c:5502
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "string"
@@ -2856,7 +2936,7 @@ msgstr ""
 "tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của "
 "chuỗi được chỉ ra"
 
-#: diff.c:5500
+#: diff.c:5505
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "regex"
@@ -2864,23 +2944,23 @@ msgstr ""
 "tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của biểu "
 "thức chính quy được chỉ ra"
 
-#: diff.c:5503
+#: diff.c:5508
 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
 msgstr "hiển thị tất cả các thay đổi trong một bộ các thay đổi với -S hay -G"
 
-#: diff.c:5506
+#: diff.c:5511
 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
 msgstr "coi <chuỗi> trong -S như là biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
 
-#: diff.c:5509
+#: diff.c:5514
 msgid "control the order in which files appear in the output"
 msgstr "điều khiển thứ tự xuát hiện các tập tin trong kết xuất"
 
-#: diff.c:5510
+#: diff.c:5515
 msgid "<object-id>"
 msgstr "<mã-số-đối-tượng>"
 
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5516
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "object"
@@ -2888,33 +2968,33 @@ msgstr ""
 "tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của đối "
 "tượng được chỉ ra"
 
-#: diff.c:5513
+#: diff.c:5518
 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
 
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5519
 msgid "select files by diff type"
 msgstr "chọn các tập tin theo kiểu khác biệt"
 
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5521
 msgid "<file>"
 msgstr "<tập_tin>"
 
-#: diff.c:5517
+#: diff.c:5522
 msgid "Output to a specific file"
 msgstr "Xuất ra một tập tin cụ thể"
 
-#: diff.c:6150
+#: diff.c:6177
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
 
-#: diff.c:6153
+#: diff.c:6180
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr ""
 "chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
 
-#: diff.c:6156
+#: diff.c:6183
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3018,32 +3098,32 @@ msgstr "không thể ghi lên máy phục vụ"
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
 msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
 
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
 msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
 
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
 #, c-format
 msgid "invalid unshallow line: %s"
 msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
 
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
 #, c-format
 msgid "object not found: %s"
 msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
 
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
 #, c-format
 msgid "error in object: %s"
 msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
 
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
 #, c-format
 msgid "no shallow found: %s"
 msgstr "không tìm shallow nào: %s"
 
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
 #, c-format
 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
 msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
@@ -3062,7 +3142,7 @@ msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
 msgid "giving up"
 msgstr "chịu thua"
 
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
 msgid "done"
 msgstr "xong"
 
@@ -3103,155 +3183,131 @@ msgstr "%s gặp lỗi"
 msgid "error in sideband demultiplexer"
 msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
 
-#: fetch-pack.c:906
-msgid "Server does not support shallow clients"
-msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
-
-#: fetch-pack.c:910
-msgid "Server supports multi_ack_detailed"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
-
-#: fetch-pack.c:913
-msgid "Server supports no-done"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
-
-#: fetch-pack.c:919
-msgid "Server supports multi_ack"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
-
-#: fetch-pack.c:923
-msgid "Server supports side-band-64k"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
-
-#: fetch-pack.c:927
-msgid "Server supports side-band"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
-
-#: fetch-pack.c:931
-msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
-
-#: fetch-pack.c:935
-msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
-
-#: fetch-pack.c:945
-msgid "Server supports ofs-delta"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
-
-#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
-msgid "Server supports filter"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
-
-#: fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:908
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
+#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
+#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
+#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#, c-format
+msgid "Server supports %s"
+msgstr "Máy chủ hỗ trợ %s"
+
+#: fetch-pack.c:915
+msgid "Server does not support shallow clients"
+msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
+
+#: fetch-pack.c:975
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
 
-#: fetch-pack.c:969
+#: fetch-pack.c:980
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
 
-#: fetch-pack.c:971
+#: fetch-pack.c:984
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
 
-#: fetch-pack.c:988
+#: fetch-pack.c:1001
 msgid "no common commits"
 msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
 
-#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
+#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
 
-#: fetch-pack.c:1138
+#: fetch-pack.c:1151
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
 
-#: fetch-pack.c:1171
+#: fetch-pack.c:1157
+msgid "Server supports filter"
+msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
+
+#: fetch-pack.c:1184
 msgid "unable to write request to remote"
 msgstr "không thể ghi các yêu cầu lên máy phục vụ"
 
-#: fetch-pack.c:1189
+#: fetch-pack.c:1202
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
 
-#: fetch-pack.c:1195
+#: fetch-pack.c:1208
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1234
+#: fetch-pack.c:1247
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1239
+#: fetch-pack.c:1252
 #, c-format
 msgid "error processing acks: %d"
 msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1262
 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
 msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
 
-#: fetch-pack.c:1251
+#: fetch-pack.c:1264
 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
 msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
 
-#: fetch-pack.c:1293
+#: fetch-pack.c:1306
 #, c-format
 msgid "error processing shallow info: %d"
 msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1340
+#: fetch-pack.c:1353
 #, c-format
 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
 msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1345
+#: fetch-pack.c:1358
 #, c-format
 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
 msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1350
+#: fetch-pack.c:1363
 #, c-format
 msgid "error processing wanted refs: %d"
 msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1676
+#: fetch-pack.c:1689
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
 
-#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:673
+#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
 
-#: fetch-pack.c:1726
+#: fetch-pack.c:1739
 #, c-format
 msgid "no such remote ref %s"
 msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
 
-#: fetch-pack.c:1729
+#: fetch-pack.c:1742
 #, c-format
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
 msgstr ""
 "Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
 
-#: gpg-interface.c:318
+#: gpg-interface.c:321
 msgid "gpg failed to sign the data"
 msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
 
-#: gpg-interface.c:344
+#: gpg-interface.c:347
 msgid "could not create temporary file"
 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
 
-#: gpg-interface.c:347
+#: gpg-interface.c:350
 #, c-format
 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
@@ -3261,18 +3317,18 @@ msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
 msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
 
-#: grep.c:2113
+#: grep.c:2117
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
 
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
 
-#: grep.c:2141
+#: grep.c:2145
 #, c-format
 msgid "'%s': short read"
 msgstr "“%s”: đọc ngắn"
@@ -3342,7 +3398,7 @@ msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
 msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
 
-#: help.c:363 git.c:97
+#: help.c:363 git.c:98
 #, c-format
 msgid "unsupported command listing type '%s'"
 msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
@@ -3409,7 +3465,7 @@ msgstr[0] ""
 
 #: help.c:714
 msgid "git version [<options>]"
-msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
+msgstr "git version [<các tùy chọn>]"
 
 #: help.c:782
 #, c-format
@@ -3481,7 +3537,7 @@ msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
 msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
 
-#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:611
 #, c-format
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
@@ -3513,6 +3569,11 @@ msgstr "cần “tree:<depth>”"
 msgid "sparse:path filters support has been dropped"
 msgstr "việc hỗ trợ bộ lọc sparse:đường/dẫn đã bị bỏ"
 
+#: list-objects-filter-options.c:94
+#, c-format
+msgid "invalid filter-spec '%s'"
+msgstr "đặc tả bộ lọc không hợp lệ “%s”"
+
 #: list-objects-filter-options.c:158
 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
 msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
@@ -3545,8 +3606,8 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
 
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
-#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:773
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
+#: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
 #: builtin/stash.c:264
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
@@ -3571,94 +3632,94 @@ msgstr ""
 msgid "error building trees"
 msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
 
-#: merge-recursive.c:861
+#: merge-recursive.c:863
 #, c-format
 msgid "failed to create path '%s'%s"
 msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
 
-#: merge-recursive.c:872
+#: merge-recursive.c:874
 #, c-format
 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
 msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
 
-#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
+#: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
 msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
 
-#: merge-recursive.c:895
+#: merge-recursive.c:897
 #, c-format
 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
 msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s '%s'"
 msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:939
+#: merge-recursive.c:941
 #, c-format
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:963
+#: merge-recursive.c:965
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s"
 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
 
-#: merge-recursive.c:974
+#: merge-recursive.c:976
 #, c-format
 msgid "failed to symlink '%s': %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
 
-#: merge-recursive.c:979
+#: merge-recursive.c:981
 #, c-format
 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
 msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1175
+#: merge-recursive.c:1177
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
 
-#: merge-recursive.c:1182
+#: merge-recursive.c:1184
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
 
-#: merge-recursive.c:1189
+#: merge-recursive.c:1191
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
 msgstr ""
 "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
 "trộn)"
 
-#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
+#: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
 msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
 
-#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
 msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1235
+#: merge-recursive.c:1237
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
 msgstr ""
 "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
 "theo sau hòa trộn)"
 
-#: merge-recursive.c:1239
+#: merge-recursive.c:1241
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
 
-#: merge-recursive.c:1240
+#: merge-recursive.c:1242
 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
 msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
 
-#: merge-recursive.c:1243
+#: merge-recursive.c:1245
 #, c-format
 msgid ""
 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3675,33 +3736,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
 
-#: merge-recursive.c:1252
+#: merge-recursive.c:1254
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
 
-#: merge-recursive.c:1325
+#: merge-recursive.c:1327
 msgid "Failed to execute internal merge"
 msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
 
-#: merge-recursive.c:1330
+#: merge-recursive.c:1332
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to database"
 msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
 
-#: merge-recursive.c:1362
+#: merge-recursive.c:1364
 #, c-format
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
 
-#: merge-recursive.c:1385
+#: merge-recursive.c:1387
 #, c-format
 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
 msgstr ""
 "Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
 "%s."
 
-#: merge-recursive.c:1457
+#: merge-recursive.c:1459
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3710,7 +3771,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
 "còn lại trong cây (tree)."
 
-#: merge-recursive.c:1462
+#: merge-recursive.c:1464
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3719,7 +3780,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
 "của %s còn lại trong cây (tree)."
 
-#: merge-recursive.c:1469
+#: merge-recursive.c:1471
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3728,7 +3789,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
 "còn lại trong cây (tree) tại %s."
 
-#: merge-recursive.c:1474
+#: merge-recursive.c:1476
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3737,45 +3798,45 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
 "của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
 
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
 msgid "rename"
 msgstr "đổi tên"
 
-#: merge-recursive.c:1509
+#: merge-recursive.c:1511
 msgid "renamed"
 msgstr "đã đổi tên"
 
-#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
+#: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3093
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1599
+#: merge-recursive.c:1601
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
 msgstr ""
 "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
 "đường."
 
-#: merge-recursive.c:1657
+#: merge-recursive.c:1659
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
 msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:1687
+#: merge-recursive.c:1690
 #, c-format
 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
 msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
 
-#: merge-recursive.c:1692
+#: merge-recursive.c:1695
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
 msgstr ""
 "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
 "thành %s"
 
-#: merge-recursive.c:1711
+#: merge-recursive.c:1714
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3784,17 +3845,17 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
 "tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
 
-#: merge-recursive.c:1716
+#: merge-recursive.c:1719
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (cần giải quyết)"
 
-#: merge-recursive.c:1825
+#: merge-recursive.c:1828
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:2030
+#: merge-recursive.c:2035
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3805,7 +3866,7 @@ msgstr ""
 "vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
 "nhận một phần nhiều của các tập tin."
 
-#: merge-recursive.c:2062
+#: merge-recursive.c:2067
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3814,7 +3875,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
 "của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2072
+#: merge-recursive.c:2077
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -3823,7 +3884,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
 "các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s"
 
-#: merge-recursive.c:2164
+#: merge-recursive.c:2169
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3832,7 +3893,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
 "%s->%s trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:2408
+#: merge-recursive.c:2413
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3841,52 +3902,52 @@ msgstr ""
 "CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
 "bị đổi tên."
 
-#: merge-recursive.c:2929
+#: merge-recursive.c:2937
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
 
-#: merge-recursive.c:2932
+#: merge-recursive.c:2940
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
 
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3004
 msgid "modify"
 msgstr "sửa đổi"
 
-#: merge-recursive.c:2996
+#: merge-recursive.c:3004
 msgid "modified"
 msgstr "đã sửa"
 
-#: merge-recursive.c:3008
+#: merge-recursive.c:3016
 msgid "content"
 msgstr "nội dung"
 
-#: merge-recursive.c:3012
+#: merge-recursive.c:3020
 msgid "add/add"
 msgstr "thêm/thêm"
 
-#: merge-recursive.c:3035
+#: merge-recursive.c:3043
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
 
-#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3065 git-submodule.sh:937
 msgid "submodule"
 msgstr "mô-đun-con"
 
-#: merge-recursive.c:3058
+#: merge-recursive.c:3066
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:3088
+#: merge-recursive.c:3096
 #, c-format
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
 
-#: merge-recursive.c:3170
+#: merge-recursive.c:3178
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -3895,7 +3956,7 @@ msgstr ""
 "Đường dẫn đã được cập nhật: %s được thêm vào trong %s bên trong một thư mục "
 "đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
 
-#: merge-recursive.c:3173
+#: merge-recursive.c:3181
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -3904,7 +3965,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được thêm vào trong %s trong một thư mục đã được "
 "đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
 
-#: merge-recursive.c:3177
+#: merge-recursive.c:3185
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -3913,7 +3974,7 @@ msgstr ""
 "Đường dẫn đã được cập nhật: %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một "
 "thư mục đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
 
-#: merge-recursive.c:3180
+#: merge-recursive.c:3188
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -3922,37 +3983,37 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một thư "
 "mục đã được đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
 
-#: merge-recursive.c:3294
+#: merge-recursive.c:3302
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Đang xóa %s"
 
-#: merge-recursive.c:3317
+#: merge-recursive.c:3325
 msgid "file/directory"
 msgstr "tập-tin/thư-mục"
 
-#: merge-recursive.c:3322
+#: merge-recursive.c:3330
 msgid "directory/file"
 msgstr "thư-mục/tập-tin"
 
-#: merge-recursive.c:3329
+#: merge-recursive.c:3337
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
 "%s"
 
-#: merge-recursive.c:3338
+#: merge-recursive.c:3346
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Thêm \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:3347
+#: merge-recursive.c:3355
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
 msgstr "XUNG ĐỘT (thêm/thêm): Xung đột hòa trộn trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:3385
+#: merge-recursive.c:3393
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3962,174 +4023,187 @@ msgstr ""
 "hòa trộn:\n"
 "  %s"
 
-#: merge-recursive.c:3396
+#: merge-recursive.c:3404
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Đã cập nhật rồi!"
 
-#: merge-recursive.c:3405
+#: merge-recursive.c:3413
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
 
-#: merge-recursive.c:3504
+#: merge-recursive.c:3512
 msgid "Merging:"
 msgstr "Đang trộn:"
 
-#: merge-recursive.c:3517
+#: merge-recursive.c:3525
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
 
-#: merge-recursive.c:3556
+#: merge-recursive.c:3564
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
 
-#: merge-recursive.c:3622
+#: merge-recursive.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
+#: merge-recursive.c:3646 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
 
-#: midx.c:66
+#: midx.c:69
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
 msgstr "tập tin đồ thị multi-pack-index %s quá nhỏ"
 
-#: midx.c:82
+#: midx.c:85
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
 msgstr "chữ ký multi-pack-index 0x%08x không khớp chữ ký 0x%08x"
 
-#: midx.c:87
+#: midx.c:90
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
 msgstr "không nhận ra phiên bản %d của multi-pack-index"
 
-#: midx.c:92
+#: midx.c:95
 #, c-format
 msgid "hash version %u does not match"
 msgstr "phiên bản băm “%u” không khớp"
 
-#: midx.c:106
+#: midx.c:109
 msgid "invalid chunk offset (too large)"
 msgstr "khoảng bù đoạn không hợp lệ (quá lớn)"
 
-#: midx.c:130
+#: midx.c:133
 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
 msgstr "mã mảnh kết thúc multi-pack-index xuất hiện sớm hơn bình thường"
 
-#: midx.c:143
+#: midx.c:146
 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh pack-name cần thiết"
 
-#: midx.c:145
+#: midx.c:148
 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID fanout cần thiết"
 
-#: midx.c:147
+#: midx.c:150
 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID lookup cần thiết"
 
-#: midx.c:149
+#: midx.c:152
 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh các khoảng bù đối tượng cần thiết"
 
-#: midx.c:163
+#: midx.c:166
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
 msgstr "các tên gói multi-pack-index không đúng thứ tự: “%s” trước “%s”"
 
-#: midx.c:208
+#: midx.c:211
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr "pack-int-id sai: %u (%u các gói tổng)"
 
-#: midx.c:258
+#: midx.c:261
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr "multi-pack-index lưu trữ một khoảng bù 64-bít, nhưng off_t là quá nhỏ"
 
-#: midx.c:286
+#: midx.c:289
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr "lỗi chuẩn bị tập tin gói từ multi-pack-index"
 
-#: midx.c:457
+#: midx.c:470
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi thêm tập tin gói “%s”"
 
-#: midx.c:463
+#: midx.c:476
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi mở pack-index “%s”"
 
-#: midx.c:557
+#: midx.c:536
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "gặp lỗi khi phân bổ đối tượng “%d” trong tập tin gói"
 
-#: midx.c:993
+#: midx.c:865
+#, c-format
+msgid "did not see pack-file %s to drop"
+msgstr "đã không thấy tập tin gói %s để mà xóa"
+
+#: midx.c:1036
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "gặp lỗi khi xóa multi-pack-index tại %s"
 
-#: midx.c:1048
+#: midx.c:1091
 msgid "Looking for referenced packfiles"
 msgstr "Đang khóa cho các gói bị tham chiếu"
 
-#: midx.c:1063
+#: midx.c:1106
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
 msgstr "fanout cũ sai thứ tự: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:1067
+#: midx.c:1110
 msgid "Verifying OID order in MIDX"
 msgstr "Thẩm tra thứ tự OID trong MIDX"
 
-#: midx.c:1076
+#: midx.c:1119
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr "lookup cũ sai thứ tự: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:1095
+#: midx.c:1138
 msgid "Sorting objects by packfile"
 msgstr "Đang sắp xếp các đối tượng theo tập tin gói"
 
-#: midx.c:1101
+#: midx.c:1144
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Đang thẩm tra các khoảng bù đối tượng"
 
-#: midx.c:1117
+#: midx.c:1160
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tải mục gói cho oid[%d] = %s"
 
-#: midx.c:1123
+#: midx.c:1166
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tải pack-index cho tập tin gói %s"
 
-#: midx.c:1132
+#: midx.c:1175
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr ""
 "khoảng bù đối tượng không đúng cho oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 
-#: name-hash.c:531
+#: midx.c:1350
+msgid "could not start pack-objects"
+msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về các đối tượng gói"
+
+#: midx.c:1369
+msgid "could not finish pack-objects"
+msgstr "không thể hoàn thiện các đối tượng gói"
+
+#: name-hash.c:532
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến lazy_dir: %s"
 
-#: name-hash.c:553
+#: name-hash.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến lazy_name: %s"
 
-#: name-hash.c:559
+#: name-hash.c:560
 #, c-format
 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
 msgstr "không thể gia nhập tuyến lazy_name: %s"
@@ -4201,16 +4275,16 @@ msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
 msgid "hash mismatch %s"
 msgstr "mã băm không khớp %s"
 
-#: packfile.c:617
+#: packfile.c:648
 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
 
-#: packfile.c:1868
+#: packfile.c:1899
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
 
-#: packfile.c:1872
+#: packfile.c:1903
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr ""
@@ -4466,24 +4540,29 @@ msgstr "không thể tạo tuyến trình lstat: %s"
 msgid "unable to parse --pretty format"
 msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
 
-#: range-diff.c:56
+#: range-diff.c:70
 msgid "could not start `log`"
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
 
-#: range-diff.c:59
+#: range-diff.c:72
 msgid "could not read `log` output"
 msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
 
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
+#: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
 
-#: range-diff.c:224
+#: range-diff.c:117
+#, c-format
+msgid "could not parse git header '%.*s'"
+msgstr "không thể phân tích cú pháp phần đầu git “%.*s”"
+
+#: range-diff.c:274
 msgid "failed to generate diff"
 msgstr "gặp lỗi khi tạo khác biệt"
 
-#: range-diff.c:455 range-diff.c:457
+#: range-diff.c:506 range-diff.c:508
 #, c-format
 msgid "could not parse log for '%s'"
 msgstr "không thể phân tích nhật ký cho “%s”"
@@ -4600,11 +4679,10 @@ msgid "unordered stage entries for '%s'"
 msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự cho “%s”"
 
 #: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
-#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
-#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
-#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
-#: builtin/submodule--helper.c:330
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
+#: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
+#: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
+#: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
 
@@ -4658,12 +4736,12 @@ msgstr "không thể làm tươi mới mục lục đã chia sẻ “%s”"
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "mục lục bị hỏng, cần %s trong %s, nhưng lại nhận được %s"
 
-#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
+#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "không thể đóng “%s”"
 
-#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
+#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
@@ -4747,7 +4825,7 @@ msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
 msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
 
-#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
 msgid ""
 "\n"
 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -4756,7 +4834,7 @@ msgstr ""
 "Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
 "chuyển giao.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
 msgid ""
 "\n"
 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -4764,7 +4842,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
 msgid ""
 "\n"
 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -4778,7 +4856,7 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
 msgid ""
 "\n"
 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -4788,12 +4866,12 @@ msgstr ""
 "Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
 msgid "Note that empty commits are commented out"
 msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
 
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
-#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
+#: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'"
 msgstr "không thể ghi “%s”"
@@ -4830,97 +4908,98 @@ msgstr ""
 "Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
 "\n"
 
-#: refs.c:192
+#: refs.c:262
 #, c-format
 msgid "%s does not point to a valid object!"
 msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào cả!"
 
-#: refs.c:597
+#: refs.c:667
 #, c-format
 msgid "ignoring dangling symref %s"
 msgstr "đang lờ đi tham chiếu mềm thừa %s"
 
-#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
+#: refs.c:669 ref-filter.c:2092
 #, c-format
 msgid "ignoring broken ref %s"
 msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
 
-#: refs.c:734
+#: refs.c:804
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "không thể mở “%s” để ghi: %s"
 
-#: refs.c:744 refs.c:795
+#: refs.c:814 refs.c:865
 #, c-format
 msgid "could not read ref '%s'"
 msgstr "không thể đọc tham chiếu “%s”"
 
-#: refs.c:750
+#: refs.c:820
 #, c-format
 msgid "ref '%s' already exists"
 msgstr "tham chiếu “%s” đã có từ trước rồi"
 
-#: refs.c:755
+#: refs.c:825
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
 msgstr "không cần ID đối tượng khi ghi “%s”"
 
-#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
-#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
+#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
+#: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
 #, c-format
 msgid "could not write to '%s'"
 msgstr "không thể ghi vào “%s”"
 
-#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
+#: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
+#: builtin/rebase.c:1003
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing"
 msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
 
-#: refs.c:797
+#: refs.c:867
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
 msgstr "gặp ID đối tượng không cần khi xóa “%s”"
 
-#: refs.c:928
+#: refs.c:998
 #, c-format
 msgid "log for ref %s has gap after %s"
 msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
 
-#: refs.c:934
+#: refs.c:1004
 #, c-format
 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
 msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s kết thúc bất ngờ trên %s"
 
-#: refs.c:993
+#: refs.c:1063
 #, c-format
 msgid "log for %s is empty"
 msgstr "nhật ký cho %s trống rỗng"
 
-#: refs.c:1085
+#: refs.c:1155
 #, c-format
 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
 msgstr "từ chối cập nhật tham chiếu với tên sai “%s”"
 
-#: refs.c:1161
+#: refs.c:1231
 #, c-format
 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
 msgstr "update_ref bị lỗi cho ref “%s”: %s"
 
-#: refs.c:1942
+#: refs.c:2012
 #, c-format
 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
 msgstr "không cho phép đa cập nhật cho tham chiếu “%s”"
 
-#: refs.c:1974
+#: refs.c:2044
 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
 msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
 
-#: refs.c:2070 refs.c:2100
+#: refs.c:2140 refs.c:2170
 #, c-format
 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
 msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
 
-#: refs.c:2076 refs.c:2111
+#: refs.c:2146 refs.c:2181
 #, c-format
 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
 msgstr "không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
@@ -4946,141 +5025,141 @@ msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
 msgid "invalid refspec '%s'"
 msgstr "refspec không hợp lệ “%s”"
 
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1909
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
 msgid "gone"
 msgstr "đã ra đi"
 
-#: ref-filter.c:40
+#: ref-filter.c:43
 #, c-format
 msgid "ahead %d"
 msgstr "phía trước %d"
 
-#: ref-filter.c:41
+#: ref-filter.c:44
 #, c-format
 msgid "behind %d"
 msgstr "đằng sau %d"
 
-#: ref-filter.c:42
+#: ref-filter.c:45
 #, c-format
 msgid "ahead %d, behind %d"
 msgstr "trước %d, sau %d"
 
-#: ref-filter.c:138
+#: ref-filter.c:162
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
 msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
 
-#: ref-filter.c:140
+#: ref-filter.c:164
 #, c-format
 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
 msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
 
-#: ref-filter.c:162
+#: ref-filter.c:186
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
 msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
 
-#: ref-filter.c:166
+#: ref-filter.c:190
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
 msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
 
-#: ref-filter.c:168
+#: ref-filter.c:192
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
 
-#: ref-filter.c:223
+#: ref-filter.c:247
 #, c-format
 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
 msgstr "%%(objecttype) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:245
+#: ref-filter.c:269
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
 msgstr "tham số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
 
-#: ref-filter.c:253
+#: ref-filter.c:277
 #, c-format
 msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
 msgstr "%%(deltabase) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:265
+#: ref-filter.c:289
 #, c-format
 msgid "%%(body) does not take arguments"
 msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:274
+#: ref-filter.c:298
 #, c-format
 msgid "%%(subject) does not take arguments"
 msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:296
+#: ref-filter.c:320
 #, c-format
 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
 msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
 
-#: ref-filter.c:325
+#: ref-filter.c:349
 #, c-format
 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
 
-#: ref-filter.c:327
+#: ref-filter.c:351
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
 
-#: ref-filter.c:342
+#: ref-filter.c:366
 #, c-format
 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
 
-#: ref-filter.c:346
+#: ref-filter.c:370
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
 
-#: ref-filter.c:376
+#: ref-filter.c:400
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
 msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
 
-#: ref-filter.c:388
+#: ref-filter.c:412
 #, c-format
 msgid "unrecognized position:%s"
 msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
 
-#: ref-filter.c:395
+#: ref-filter.c:419
 #, c-format
 msgid "unrecognized width:%s"
 msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
 
-#: ref-filter.c:404
+#: ref-filter.c:428
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
 
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:436
 #, c-format
 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
 msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
 
-#: ref-filter.c:430
+#: ref-filter.c:454
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
 
-#: ref-filter.c:531
+#: ref-filter.c:556
 #, c-format
 msgid "malformed field name: %.*s"
 msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
 
-#: ref-filter.c:558
+#: ref-filter.c:583
 #, c-format
 msgid "unknown field name: %.*s"
 msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
 
-#: ref-filter.c:562
+#: ref-filter.c:587
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
@@ -5088,127 +5167,111 @@ msgstr ""
 "không phải là một kho git, nhưng trường “%.*s” yêu cầu truy cập vào dữ liệu "
 "đối tượng"
 
-#: ref-filter.c:686
+#: ref-filter.c:711
 #, c-format
 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:749
+#: ref-filter.c:774
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:751
+#: ref-filter.c:776
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
 
-#: ref-filter.c:753
+#: ref-filter.c:778
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
 
-#: ref-filter.c:781
+#: ref-filter.c:806
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:783
+#: ref-filter.c:808
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:785
+#: ref-filter.c:810
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
 
-#: ref-filter.c:800
+#: ref-filter.c:825
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
 
-#: ref-filter.c:857
+#: ref-filter.c:882
 #, c-format
 msgid "malformed format string %s"
 msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
 
-#: ref-filter.c:1453
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing %s)"
-msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
-
-#: ref-filter.c:1456
-#, c-format
-msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
-msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
-
-#: ref-filter.c:1459
+#: ref-filter.c:1485
 #, c-format
-msgid "(no branch, bisect started on %s)"
-msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
+msgid "no branch, rebasing %s"
+msgstr "không nhánh, đang cải tổ %s"
 
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached at " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1467
+#: ref-filter.c:1488
 #, c-format
-msgid "(HEAD detached at %s)"
-msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
+msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
+msgstr "không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời"
 
-#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
-#. detached from " in wt-status.c
-#.
-#: ref-filter.c:1474
+#: ref-filter.c:1491
 #, c-format
-msgid "(HEAD detached from %s)"
-msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
+msgid "no branch, bisect started on %s"
+msgstr "không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s"
 
-#: ref-filter.c:1478
-msgid "(no branch)"
-msgstr "(không nhánh)"
+#: ref-filter.c:1501
+msgid "no branch"
+msgstr "không nhánh"
 
-#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
+#: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
 #, c-format
 msgid "missing object %s for %s"
 msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
 
-#: ref-filter.c:1522
+#: ref-filter.c:1547
 #, c-format
 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
 msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
 
-#: ref-filter.c:1888
+#: ref-filter.c:1998
 #, c-format
 msgid "malformed object at '%s'"
 msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
 
-#: ref-filter.c:1977
+#: ref-filter.c:2087
 #, c-format
 msgid "ignoring ref with broken name %s"
 msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
 
-#: ref-filter.c:2263
+#: ref-filter.c:2382
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
 msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
 
-#: ref-filter.c:2363
+#: ref-filter.c:2482
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
 msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --merged"
 
-#: ref-filter.c:2366
+#: ref-filter.c:2485
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
 msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --no-merged"
 
-#: ref-filter.c:2376
+#: ref-filter.c:2495
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
 
-#: ref-filter.c:2381
+#: ref-filter.c:2500
 #, c-format
 msgid "option `%s' must point to a commit"
 msgstr "tùy chọn “%s” phải chỉ đến một lần chuyển giao"
@@ -5552,8 +5615,8 @@ msgstr "không thể unlink stray “%s”"
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
 msgstr "Preimage đã được ghi lại cho “%s”"
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
-#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
+#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
+#: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
 msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
@@ -5587,20 +5650,20 @@ msgstr "Quên phân giải cho “%s”\n"
 msgid "unable to open rr-cache directory"
 msgstr "không thể mở thư mục rr-cache"
 
-#: revision.c:2476
+#: revision.c:2507
 msgid "your current branch appears to be broken"
 msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
 
-#: revision.c:2479
+#: revision.c:2510
 #, c-format
 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
 msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
 
-#: revision.c:2679
+#: revision.c:2710
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
 
-#: revision.c:2683
+#: revision.c:2714
 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
 msgstr "-L vẫn chưa hỗ trợ định dạng khác biệt nào ngoài -p và -s"
 
@@ -5671,24 +5734,29 @@ msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp l
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
 
-#: sequencer.c:318
+#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
+#, c-format
+msgid "could not remove '%s'"
+msgstr "không thể gỡ bỏ “%s”"
+
+#: sequencer.c:321
 msgid "revert"
 msgstr "hoàn nguyên"
 
-#: sequencer.c:320
+#: sequencer.c:323
 msgid "cherry-pick"
 msgstr "cherry-pick"
 
-#: sequencer.c:322
+#: sequencer.c:325
 msgid "rebase -i"
 msgstr "rebase -i"
 
-#: sequencer.c:324
+#: sequencer.c:327
 #, c-format
 msgid "unknown action: %d"
 msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
 
-#: sequencer.c:382
+#: sequencer.c:385
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -5696,7 +5764,7 @@ msgstr ""
 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
 
-#: sequencer.c:385
+#: sequencer.c:388
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -5706,44 +5774,44 @@ msgstr ""
 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
 "và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
 
-#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "không thể khóa “%s”"
 
-#: sequencer.c:405
+#: sequencer.c:408
 #, c-format
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
 
-#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
+#: sequencer.c:3192
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
 
-#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
-#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
-#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
+#: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
+#: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "không thể đọc “%s”"
 
-#: sequencer.c:459
+#: sequencer.c:462
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
 msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
 
-#: sequencer.c:463
+#: sequencer.c:466
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
 
-#: sequencer.c:495
+#: sequencer.c:498
 #, c-format
 msgid "%s: fast-forward"
 msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
 
-#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#: sequencer.c:537 builtin/tag.c:565
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
@@ -5751,70 +5819,70 @@ msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
 #. "rebase -i".
 #.
-#: sequencer.c:629
+#: sequencer.c:632
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: sequencer.c:646
+#: sequencer.c:649
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
 
-#: sequencer.c:660
+#: sequencer.c:663
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
 
-#: sequencer.c:740
+#: sequencer.c:743
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:751
+#: sequencer.c:754
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
 
-#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
-#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
+#: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
 
-#: sequencer.c:798
+#: sequencer.c:801
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
 
-#: sequencer.c:803
+#: sequencer.c:806
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
 
-#: sequencer.c:808
+#: sequencer.c:811
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
 
-#: sequencer.c:812
+#: sequencer.c:815
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "không hiểu biến “%s”"
 
-#: sequencer.c:817
+#: sequencer.c:820
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
 
-#: sequencer.c:819
+#: sequencer.c:822
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
 
-#: sequencer.c:821
+#: sequencer.c:824
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
 
-#: sequencer.c:881
+#: sequencer.c:884
 #, c-format
 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
 msgstr "định dạng ngày tháng không hợp lệ “%s” trong “%s”"
 
-#: sequencer.c:898
+#: sequencer.c:901
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -5843,15 +5911,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:992
+#: sequencer.c:995
 msgid "writing root commit"
 msgstr "ghi chuyển giao gốc"
 
-#: sequencer.c:1213
+#: sequencer.c:1216
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
 
-#: sequencer.c:1220
+#: sequencer.c:1223
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5882,7 +5950,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1233
+#: sequencer.c:1236
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -5910,308 +5978,351 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1275
+#: sequencer.c:1278
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
 
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1280
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr ""
 "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
 
-#: sequencer.c:1323
+#: sequencer.c:1326
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
 
-#: sequencer.c:1325
+#: sequencer.c:1328
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
 
-#: sequencer.c:1329
+#: sequencer.c:1332
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (root-commit)"
 
-#: sequencer.c:1350
+#: sequencer.c:1353
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "không thể phân tích HEAD"
 
-#: sequencer.c:1352
+#: sequencer.c:1355
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
 
-#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
+#: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
 
-#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
+#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
 
-#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
+#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
 
-#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
+#: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
 
-#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
-#: builtin/merge.c:906
+#: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
+#: builtin/merge.c:903
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
 
-#: sequencer.c:1523
+#: sequencer.c:1526
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
 
-#: sequencer.c:1528
+#: sequencer.c:1531
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
 
-#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
+#: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
 
-#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
+#: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
 
-#: sequencer.c:1669
+#: sequencer.c:1672
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "cần một HEAD để sửa"
 
-#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "không thể đọc HEAD"
 
-#: sequencer.c:1673
+#: sequencer.c:1676
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
 
-#: sequencer.c:1679
+#: sequencer.c:1682
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "không thể ghi “%s”"
 
-#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
 
-#: sequencer.c:1694
+#: sequencer.c:1697
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
 
-#: sequencer.c:1701
+#: sequencer.c:1704
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
 
-#: sequencer.c:1707
+#: sequencer.c:1710
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
 
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1798
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
 
-#: sequencer.c:1802
+#: sequencer.c:1805
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
 
-#: sequencer.c:1821
+#: sequencer.c:1824
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
 
-#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
+#: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
 
-#: sequencer.c:1843
+#: sequencer.c:1846
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1862
+#: sequencer.c:1865
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
 
-#: sequencer.c:1927
+#: sequencer.c:1930
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
 
-#: sequencer.c:1982
+#: sequencer.c:1985
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
 
-#: sequencer.c:1983
+#: sequencer.c:1986
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
 
-#: sequencer.c:2042
+#: sequencer.c:2045
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:2049
+#: sequencer.c:2052
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:2118
+#: sequencer.c:2128
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
 
-#: sequencer.c:2127
+#: sequencer.c:2137
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "thiếu đối số cho %s"
 
-#: sequencer.c:2164
+#: sequencer.c:2174
 #, c-format
 msgid "could not parse '%.*s'"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:2226
+#: sequencer.c:2228
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2237
+#: sequencer.c:2239
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
 
-#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
 #: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'."
 msgstr "không thể đọc “%s”."
 
-#: sequencer.c:2360
+#: sequencer.c:2323
+msgid "cancelling a cherry picking in progress"
+msgstr "đang hủy bỏ thao tác cherry pick đang thực hiện"
+
+#: sequencer.c:2330
+msgid "cancelling a revert in progress"
+msgstr "đang hủy bỏ các thao tác hoàn nguyên đang thực hiện"
+
+#: sequencer.c:2364
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
 
-#: sequencer.c:2362
+#: sequencer.c:2366
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
 msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
 
-#: sequencer.c:2367
+#: sequencer.c:2371
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
 
-#: sequencer.c:2378
+#: sequencer.c:2382
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
 
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2384
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
 
-#: sequencer.c:2462
+#: sequencer.c:2466
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
 
-#: sequencer.c:2549
+#: sequencer.c:2553
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "squash-onto không dùng được"
 
-#: sequencer.c:2565
+#: sequencer.c:2569
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
 msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
 
-#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
 
-#: sequencer.c:2656
-msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
-msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
+#: sequencer.c:2668
+msgid "revert is already in progress"
+msgstr "có thao tác hoàn nguyên đang được thực hiện"
+
+#: sequencer.c:2670
+#, c-format
+msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "hãy thử \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
+
+#: sequencer.c:2673
+msgid "cherry-pick is already in progress"
+msgstr "có thao tác “cherry-pick” đang được thực hiện"
 
-#: sequencer.c:2657
-msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
-msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
+#: sequencer.c:2675
+#, c-format
+msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
+msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
 
-#: sequencer.c:2660
+#: sequencer.c:2689
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
 msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
 
-#: sequencer.c:2674
+#: sequencer.c:2704
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "không thể khóa HEAD"
 
-#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
+#: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
 
-#: sequencer.c:2731
+#: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "không thể phân giải HEAD"
 
-#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
+#: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
 
-#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
+#: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "không mở được “%s”"
 
-#: sequencer.c:2756
+#: sequencer.c:2800
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
 
-#: sequencer.c:2757
+#: sequencer.c:2801
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
 
-#: sequencer.c:2763
+#: sequencer.c:2807
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
 
-#: sequencer.c:2774
+#: sequencer.c:2818
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
 "bạn!"
 
-#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
+#: sequencer.c:2859
+msgid "no revert in progress"
+msgstr "không có tiến trình hoàn nguyên nào"
+
+#: sequencer.c:2867
+msgid "no cherry-pick in progress"
+msgstr "không có cherry-pick đang được thực hiện"
+
+#: sequencer.c:2877
+msgid "failed to skip the commit"
+msgstr "gặp lỗi khi bỏ qua đối tượng chuyển giao"
+
+#: sequencer.c:2884
+msgid "there is nothing to skip"
+msgstr "ở đây không có gì để mà bỏ qua cả"
+
+#: sequencer.c:2887
+#, c-format
+msgid ""
+"have you committed already?\n"
+"try \"git %s --continue\""
+msgstr ""
+"bạn đã sẵn sàng chuyển giao chưa?\n"
+"thử \"git %s --continue\""
+
+#: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
 msgstr "không thể cập nhật %s"
 
-#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
+#: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "không thể đọc HEAD"
 
-#: sequencer.c:2958
+#: sequencer.c:3066
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
 
-#: sequencer.c:2966
+#: sequencer.c:3074
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -6230,27 +6341,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:2976
+#: sequencer.c:3084
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
 
-#: sequencer.c:2983
+#: sequencer.c:3091
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Không hòa trộn %.*s"
 
-#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:633
+#: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
 
-#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
-#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
+#: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
+#: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
 msgid "could not read index"
 msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:3028
+#: sequencer.c:3136
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -6265,11 +6376,11 @@ msgstr ""
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3034
+#: sequencer.c:3142
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
 msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
 
-#: sequencer.c:3040
+#: sequencer.c:3148
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -6286,76 +6397,76 @@ msgstr ""
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3101
+#: sequencer.c:3209
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3155
+#: sequencer.c:3263
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
 
-#: sequencer.c:3160
+#: sequencer.c:3268
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "đang ghi squash-onto"
 
-#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
+#: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
 #, c-format
 msgid "failed to find tree of %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
 
-#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
+#: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
 msgid "could not write index"
 msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:3243
+#: sequencer.c:3351
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "không thể phân giải “%s”"
 
-#: sequencer.c:3271
+#: sequencer.c:3379
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
 
-#: sequencer.c:3293
+#: sequencer.c:3401
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3302
+#: sequencer.c:3410
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3314
+#: sequencer.c:3422
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
 
-#: sequencer.c:3329
+#: sequencer.c:3437
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
 
-#: sequencer.c:3478
+#: sequencer.c:3590
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3494
+#: sequencer.c:3606
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
+#: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
 
-#: sequencer.c:3574
+#: sequencer.c:3687
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "không thử lưu “%s”"
 
-#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
+#: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6367,31 +6478,31 @@ msgstr ""
 "Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
 "nào.\n"
 
-#: sequencer.c:3638
+#: sequencer.c:3751
 #, c-format
 msgid "could not checkout %s"
 msgstr "không thể lấy ra %s"
 
-#: sequencer.c:3652
+#: sequencer.c:3765
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "%s không phải là một OID hợp lệ"
 
-#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "không thể tách rời HEAD"
 
-#: sequencer.c:3672
+#: sequencer.c:3785
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
 
-#: sequencer.c:3674
+#: sequencer.c:3787
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Dừng lại ở %s\n"
 
-#: sequencer.c:3682
+#: sequencer.c:3795
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -6412,48 +6523,48 @@ msgstr ""
 "    git rebase --edit-todo\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3759
+#: sequencer.c:3877
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
 msgstr "Dừng lại ở %s…  %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:3837
+#: sequencer.c:3958
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
 
-#: sequencer.c:3882
+#: sequencer.c:4003
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "không thể đọc orig-head"
 
-#: sequencer.c:3887
+#: sequencer.c:4008
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "không thể đọc “onto”."
 
-#: sequencer.c:3901
+#: sequencer.c:4022
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
 
-#: sequencer.c:3991
+#: sequencer.c:4115
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
 
-#: sequencer.c:4000
+#: sequencer.c:4124
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
 
-#: sequencer.c:4002
+#: sequencer.c:4126
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
 
-#: sequencer.c:4004
+#: sequencer.c:4128
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
 
-#: sequencer.c:4007
+#: sequencer.c:4131
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6463,42 +6574,42 @@ msgstr ""
 "Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
 "chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
 
-#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
+#: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
 
-#: sequencer.c:4096
+#: sequencer.c:4220
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
 
-#: sequencer.c:4103
+#: sequencer.c:4227
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
 
-#: sequencer.c:4204
+#: sequencer.c:4328
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
 
-#: sequencer.c:4208
+#: sequencer.c:4332
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
 
-#: sequencer.c:4243
+#: sequencer.c:4367
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
 
-#: sequencer.c:4686
+#: sequencer.c:4810
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
 
-#: sequencer.c:4689
+#: sequencer.c:4813
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
 
-#: sequencer.c:4847
+#: sequencer.c:4971
 msgid ""
 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
 "continue'.\n"
@@ -6508,15 +6619,15 @@ msgstr ""
 "continue”.\n"
 "Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
 
-#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
+#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
 msgid "nothing to do"
 msgstr "không có gì để làm"
 
-#: sequencer.c:4990
+#: sequencer.c:5114
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
 
-#: sequencer.c:5073
+#: sequencer.c:5197
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
 
@@ -6737,195 +6848,200 @@ msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
 msgid "reference repository '%s' is grafted"
 msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
 
-#: sha1-file.c:846
+#: sha1-file.c:792
+#, c-format
+msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
+msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay thế: %s"
+
+#: sha1-file.c:943
 #, c-format
 msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
 msgstr "đang cố để mmap %<PRIuMAX> vượt quá giới hạn %<PRIuMAX>"
 
-#: sha1-file.c:871
+#: sha1-file.c:968
 msgid "mmap failed"
 msgstr "mmap gặp lỗi"
 
-#: sha1-file.c:1035
+#: sha1-file.c:1132
 #, c-format
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "tập tin đối tượng %s trống rỗng"
 
-#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
+#: sha1-file.c:1256 sha1-file.c:2395
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "đối tượng mất hỏng “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
+#: sha1-file.c:1258 sha1-file.c:2399
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "gặp rác tại cuối của đối tượng bị mất “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1203
+#: sha1-file.c:1300
 msgid "invalid object type"
 msgstr "kiểu đối tượng không hợp lệ"
 
-#: sha1-file.c:1287
+#: sha1-file.c:1384
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr "không thể giải nén phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
 
-#: sha1-file.c:1290
+#: sha1-file.c:1387
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "không thể giải gói phần đầu %s"
 
-#: sha1-file.c:1296
+#: sha1-file.c:1393
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr "không thể phân tích phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
 
-#: sha1-file.c:1299
+#: sha1-file.c:1396
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1490
+#: sha1-file.c:1587
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1494
+#: sha1-file.c:1591
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "c%s thay thế không được tìm thấy cho %s"
 
-#: sha1-file.c:1498
+#: sha1-file.c:1595
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "đối tượng mất %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1502
+#: sha1-file.c:1599
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "đối tượng đã đóng gói %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1604
+#: sha1-file.c:1702
 #, c-format
 msgid "unable to write file %s"
 msgstr "không thể ghi tập tin %s"
 
-#: sha1-file.c:1611
+#: sha1-file.c:1709
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "không thể đặt quyền thành “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1618
+#: sha1-file.c:1716
 msgid "file write error"
 msgstr "lỗi ghi tập tin"
 
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1735
 msgid "error when closing loose object file"
 msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin đối tượng"
 
-#: sha1-file.c:1702
+#: sha1-file.c:1800
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "không đủ thẩm quyền để thêm một đối tượng vào cơ sở dữ liệu kho chứa %s"
 
-#: sha1-file.c:1704
+#: sha1-file.c:1802
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
 
-#: sha1-file.c:1728
+#: sha1-file.c:1826
 msgid "unable to write loose object file"
 msgstr "không thể ghi tập tin đối tượng đã mất"
 
-#: sha1-file.c:1734
+#: sha1-file.c:1832
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "không thể xả nén đối tượng mới %s (%d)"
 
-#: sha1-file.c:1738
+#: sha1-file.c:1836
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "deflateEnd trên đối tượng %s gặp lỗi (%d)"
 
-#: sha1-file.c:1742
+#: sha1-file.c:1840
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "chưa rõ ràng baowir dữ liệu nguồn đối tượng không ổn định cho %s"
 
-#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
+#: sha1-file.c:1850 builtin/pack-objects.c:920
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1827
+#: sha1-file.c:1925
 #, c-format
 msgid "cannot read object for %s"
 msgstr "không thể đọc đối tượng cho %s"
 
-#: sha1-file.c:1867
+#: sha1-file.c:1965
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "lần chuyển giao sai hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1875
+#: sha1-file.c:1973
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "thẻ sai hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1974
+#: sha1-file.c:2072
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "gặp lỗi đọc khi đánh mục lục %s"
 
-#: sha1-file.c:1977
+#: sha1-file.c:2075
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "không đọc ngắn khi đánh mục lục %s"
 
-#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
+#: sha1-file.c:2148 sha1-file.c:2157
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "%s: gặp lỗi khi thêm vào cơ sở dữ liệu"
 
-#: sha1-file.c:2065
+#: sha1-file.c:2163
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "%s: kiểu tập tin không được hỗ trợ"
 
-#: sha1-file.c:2089
+#: sha1-file.c:2187
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "%s không phải là một đối tượng hợp lệ"
 
-#: sha1-file.c:2091
+#: sha1-file.c:2189
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
 
-#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2216 builtin/index-pack.c:155
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "không thể mở %s"
 
-#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
+#: sha1-file.c:2406 sha1-file.c:2458
 #, c-format
 msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
 msgstr "mã băm không khớp cho %s (cần %s)"
 
-#: sha1-file.c:2332
+#: sha1-file.c:2430
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "không thể mmap %s"
 
-#: sha1-file.c:2337
+#: sha1-file.c:2435
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "không thể giải gói phần đầu của “%s”"
 
-#: sha1-file.c:2343
+#: sha1-file.c:2441
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
 
-#: sha1-file.c:2354
+#: sha1-file.c:2452
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "không thể giải gói nội dung của “%s”"
@@ -6945,7 +7061,7 @@ msgid ""
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
 "may be created by mistake. For example,\n"
 "\n"
-"  git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
+"  git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
 "where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
 "examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
@@ -6955,7 +7071,7 @@ msgstr ""
 "bởi vì nó sẽ bị bỏ qua khi bạn chỉ định 40-hex. Những tham chiếu này\n"
 "có lẽ được tạo ra bởi một sai sót nào đó. Ví dụ,\n"
 "\n"
-"  git checkout -b $br $(git rev-parse …)\n"
+"  git switch -c $br $(git rev-parse ...)\n"
 "\n"
 "với \"$br\" không hiểu lý do vì sao trống rỗng và một tham chiếu 40-hex được "
 "tạo ra.\n"
@@ -6963,6 +7079,56 @@ msgstr ""
 "này\n"
 "bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
 
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
+#: strbuf.c:821
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB"
+msgstr "%u.%2.2u GiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
+#: strbuf.c:823
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u GiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u GiB/giây"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
+#: strbuf.c:831
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB"
+msgstr "%u.%2.2u MiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
+#: strbuf.c:833
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u MiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u MiB/giây"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
+#: strbuf.c:840
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB"
+msgstr "%u.%2.2u KiB"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
+#: strbuf.c:842
+#, c-format
+msgid "%u.%2.2u KiB/s"
+msgstr "%u.%2.2u KiB/giây"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
+#: strbuf.c:848
+#, c-format
+msgid "%u byte"
+msgid_plural "%u bytes"
+msgstr[0] "%u byte"
+
+#. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
+#: strbuf.c:850
+#, c-format
+msgid "%u byte/s"
+msgid_plural "%u bytes/s"
+msgstr[0] "%u byte/giây"
+
 #: submodule.c:114 submodule.c:143
 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
 msgstr ""
@@ -6999,7 +7165,7 @@ msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
 msgstr ""
 "mục tin mô-đun-con “%s” (%s) là một %s, không phải là một lần chuyển giao"
 
-#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:680 builtin/submodule--helper.c:1989
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
 
@@ -7038,7 +7204,7 @@ msgstr "mô-đun-con “%s” có mục lục còn bẩn"
 msgid "Submodule '%s' could not be updated."
 msgstr "Mô-đun-con “%s” không thể được cập nhật."
 
-#: submodule.c:2008
+#: submodule.c:2007
 #, c-format
 msgid ""
 "relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -7046,12 +7212,12 @@ msgstr ""
 "relocate_gitdir cho mô-đun-con “%s” với nhiều hơn một cây làm việc là chưa "
 "được hỗ trợ"
 
-#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
+#: submodule.c:2019 submodule.c:2074
 #, c-format
 msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
 msgstr "không thể tìm kiếm tên cho mô-đun-con “%s”"
 
-#: submodule.c:2027
+#: submodule.c:2026
 #, c-format
 msgid ""
 "Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -7062,16 +7228,16 @@ msgstr ""
 "“%s” sang\n"
 "“%s”\n"
 
-#: submodule.c:2111
+#: submodule.c:2109
 #, c-format
 msgid "could not recurse into submodule '%s'"
 msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
 
-#: submodule.c:2155
+#: submodule.c:2153
 msgid "could not start ls-files in .."
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về ls-files trong .."
 
-#: submodule.c:2194
+#: submodule.c:2192
 #, c-format
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
@@ -7245,15 +7411,10 @@ msgstr "Bãi bỏ."
 msgid "failed to push all needed submodules"
 msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu của tất cả các mô-đun-con cần thiết"
 
-#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
+#: transport.c:1340 transport-helper.c:645
 msgid "operation not supported by protocol"
 msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
 
-#: transport.c:1430
-#, c-format
-msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
-msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay thế: %s"
-
 #: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
 msgid "full write to remote helper failed"
 msgstr "ghi đầy đủ lên bộ hỗ trợ máy chủ gặp lỗi"
@@ -7298,7 +7459,7 @@ msgstr "không thể chạy fast-import"
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-import"
 
-#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1105
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "không thể đọc tham chiếu %s"
@@ -7351,24 +7512,24 @@ msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed=if-asked"
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ “push-option”"
 
-#: transport-helper.c:939
+#: transport-helper.c:945
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr "remote-helper không hỗ trợ push; cần đặc tả tham chiếu"
 
-#: transport-helper.c:944
+#: transport-helper.c:950
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ “force”"
 
-#: transport-helper.c:991
+#: transport-helper.c:997
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "không thể chạy fast-export"
 
-#: transport-helper.c:996
+#: transport-helper.c:1002
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-export"
 
-#: transport-helper.c:1021
+#: transport-helper.c:1027
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7378,47 +7539,47 @@ msgstr ""
 "cả.\n"
 "Tuy nhiên bạn nên chỉ định một nhánh như “master” chẳng hạn.\n"
 
-#: transport-helper.c:1085
+#: transport-helper.c:1091
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "đáp ứng sai dạng trong danh sách tham chiếu: %s"
 
-#: transport-helper.c:1238
+#: transport-helper.c:1244
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "read(%s) gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1265
+#: transport-helper.c:1271
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "write(%s) gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1314
+#: transport-helper.c:1320
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1318
+#: transport-helper.c:1324
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi khi gia nhập: %s"
 
-#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
+#: transport-helper.c:1343 transport-helper.c:1347
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình để sao chép dữ liệu: %s"
 
-#: transport-helper.c:1378
+#: transport-helper.c:1384
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "xử lý %s gặp lỗi khi đợi"
 
-#: transport-helper.c:1382
+#: transport-helper.c:1388
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "xử lý %s gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
+#: transport-helper.c:1406 transport-helper.c:1415
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình cho việc chép dữ liệu"
 
@@ -7434,7 +7595,7 @@ msgstr "chế độ dị hình trong đề mục cây"
 msgid "empty filename in tree entry"
 msgstr "tên tập tin trống rỗng trong mục tin cây"
 
-#: tree-walk.c:116
+#: tree-walk.c:118
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "tập tin cây quá ngắn"
 
@@ -7681,8 +7842,8 @@ msgid "Aborting\n"
 msgstr "Bãi bỏ\n"
 
 #: unpack-trees.c:318
-msgid "Checking out files"
-msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
+msgid "Updating files"
+msgstr "Đang cập nhật các tập tin"
 
 #: unpack-trees.c:350
 msgid ""
@@ -7723,33 +7884,33 @@ msgstr "tên cổng không hợp lệ"
 msgid "invalid '..' path segment"
 msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
 
-#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
+#: worktree.c:258 builtin/am.c:2095
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
 
-#: worktree.c:301
+#: worktree.c:304
 #, c-format
 msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
 msgstr "“%s” tại cây làm việc chình không phải là thư mục kho"
 
-#: worktree.c:312
+#: worktree.c:315
 #, c-format
 msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
 msgstr ""
 "tập tin “%s” không chứa đường dẫn tuyệt đối đến vị trí cây làm việc hiện"
 
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:327
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "\"%s\" không tồn tại"
 
-#: worktree.c:330
+#: worktree.c:333
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
 msgstr "“%s” không phải là tập tin .git, mã lỗi %d"
 
-#: worktree.c:338
+#: worktree.c:341
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "“%s” không chỉ ngược đến “%s”"
@@ -7768,156 +7929,162 @@ msgstr "không thể truy cập “%s”"
 msgid "unable to get current working directory"
 msgstr "không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
 
-#: wt-status.c:156
+#: wt-status.c:158
 msgid "Unmerged paths:"
 msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
 
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:187 wt-status.c:219
+msgid "  (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr "  (dùng \"git restore --staged <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
+
+#: wt-status.c:190 wt-status.c:222
 #, c-format
-msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
-msgstr "  (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
+msgid "  (use \"git restore --source=%s --staged <file>...\" to unstage)"
+msgstr ""
+"  (dùng \"git restore --source=%s --staged <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ "
+"phóng)"
 
-#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
+#: wt-status.c:193 wt-status.c:225
 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
 msgstr "  (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
 
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:197
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
+#: wt-status.c:199 wt-status.c:203
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
 "cần được giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:193
+#: wt-status.c:201
 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
+#: wt-status.c:211 wt-status.c:1074
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
+#: wt-status.c:234 wt-status.c:1083
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:238
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:240
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:241
 msgid ""
-"  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
+"  (use \"git restore <file>...\" to discard changes in working directory)"
 msgstr ""
-"  (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
-"làm việc)"
+"  (dùng \"git restore <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục làm "
+"việc)"
 
-#: wt-status.c:231
+#: wt-status.c:243
 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
 msgstr ""
 "  (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
 "chữa trong mô-đun-con)"
 
-#: wt-status.c:243
+#: wt-status.c:254
 #, c-format
 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:268
 msgid "both deleted:"
 msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:270
 msgid "added by us:"
 msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
 
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:272
 msgid "deleted by them:"
 msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
 
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:274
 msgid "added by them:"
 msgstr "được thêm vào bởi họ:"
 
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:276
 msgid "deleted by us:"
 msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
 
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:278
 msgid "both added:"
 msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:270
+#: wt-status.c:280
 msgid "both modified:"
 msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:290
 msgid "new file:"
 msgstr "tập tin mới:"
 
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:292
 msgid "copied:"
 msgstr "đã chép:"
 
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:294
 msgid "deleted:"
 msgstr "đã xóa:"
 
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:296
 msgid "modified:"
 msgstr "đã sửa:"
 
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:298
 msgid "renamed:"
 msgstr "đã đổi tên:"
 
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:300
 msgid "typechange:"
 msgstr "đổi-kiểu:"
 
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:302
 msgid "unknown:"
 msgstr "không hiểu:"
 
-#: wt-status.c:294
+#: wt-status.c:304
 msgid "unmerged:"
 msgstr "chưa hòa trộn:"
 
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:384
 msgid "new commits, "
 msgstr "lần chuyển giao mới, "
 
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:386
 msgid "modified content, "
 msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
 
-#: wt-status.c:378
+#: wt-status.c:388
 msgid "untracked content, "
 msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
 
-#: wt-status.c:896
+#: wt-status.c:906
 #, c-format
 msgid "Your stash currently has %d entry"
 msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
 msgstr[0] "Bạn hiện nay ở trong phần cất đi đang có %d mục"
 
-#: wt-status.c:928
+#: wt-status.c:938
 msgid "Submodules changed but not updated:"
 msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
 
-#: wt-status.c:930
+#: wt-status.c:940
 msgid "Submodule changes to be committed:"
 msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:1012
+#: wt-status.c:1022
 msgid ""
 "Do not modify or remove the line above.\n"
 "Everything below it will be ignored."
@@ -7925,109 +8092,120 @@ msgstr ""
 "Không sửa hay xóa bỏ đường ở trên.\n"
 "Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
 
-#: wt-status.c:1119
+#: wt-status.c:1114
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"It took %.2f seconds to compute the branch ahead/behind values.\n"
+"You can use '--no-ahead-behind' to avoid this.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nó cần %.2f giây để tính toán giá trị của trước/sau của nhánh.\n"
+"Bạn có thể dùng '--no-ahead-behind' tránh phải điều này.\n"
+
+#: wt-status.c:1144
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
 
-#: wt-status.c:1122
+#: wt-status.c:1147
 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr "  (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:1124
+#: wt-status.c:1149
 msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
 msgstr "  (dùng \"git merge --abort\" để bãi bỏ việc hòa trộn)"
 
-#: wt-status.c:1128
+#: wt-status.c:1153
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
 
-#: wt-status.c:1131
+#: wt-status.c:1156
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr "  (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
 
-#: wt-status.c:1140
+#: wt-status.c:1165
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
 
-#: wt-status.c:1143
+#: wt-status.c:1168
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
 
-#: wt-status.c:1147
+#: wt-status.c:1172
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1149
+#: wt-status.c:1174
 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
 
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1176
 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr "  (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1309
 msgid "git-rebase-todo is missing."
 msgstr "thiếu git-rebase-todo."
 
-#: wt-status.c:1286
+#: wt-status.c:1311
 msgid "No commands done."
 msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
 
-#: wt-status.c:1289
+#: wt-status.c:1314
 #, c-format
 msgid "Last command done (%d command done):"
 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
 msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
 
-#: wt-status.c:1300
+#: wt-status.c:1325
 #, c-format
 msgid "  (see more in file %s)"
 msgstr "  (xem thêm trong %s)"
 
-#: wt-status.c:1305
+#: wt-status.c:1330
 msgid "No commands remaining."
 msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
 
-#: wt-status.c:1308
+#: wt-status.c:1333
 #, c-format
 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
 msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
 
-#: wt-status.c:1316
+#: wt-status.c:1341
 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
 msgstr "  (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
 
-#: wt-status.c:1328
+#: wt-status.c:1353
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
 
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1358
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
 
-#: wt-status.c:1346
+#: wt-status.c:1371
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1348
+#: wt-status.c:1373
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
 
-#: wt-status.c:1350
+#: wt-status.c:1375
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr ""
 "  (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1382
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
 "continue\")"
 
-#: wt-status.c:1361
+#: wt-status.c:1386
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -8035,150 +8213,142 @@ msgstr ""
 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
 "đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
 
-#: wt-status.c:1366
+#: wt-status.c:1391
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr ""
 "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
 "rebase."
 
-#: wt-status.c:1369
+#: wt-status.c:1394
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
 "rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1398
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
 "rebase nhánh “%s” trên “%s”."
 
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1403
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
 
-#: wt-status.c:1381
+#: wt-status.c:1406
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr "  (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
 
-#: wt-status.c:1383
+#: wt-status.c:1408
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr ""
 "  (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
 "lòng về những thay đổi của mình)"
 
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1419
 msgid "Cherry-pick currently in progress."
 msgstr "Cherry-pick hiện tại đang được thực hiện."
 
-#: wt-status.c:1397
+#: wt-status.c:1422
 #, c-format
 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
 
-#: wt-status.c:1404
+#: wt-status.c:1429
 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1407
+#: wt-status.c:1432
 msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
 msgstr "  (chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\" để tiếp tục)"
 
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1435
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
 "continue\")"
 
-#: wt-status.c:1412
+#: wt-status.c:1437
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr "  (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
 
-#: wt-status.c:1422
+#: wt-status.c:1447
 msgid "Revert currently in progress."
 msgstr "Hoàn nguyên hiện tại đang thực hiện."
 
-#: wt-status.c:1425
+#: wt-status.c:1450
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
 
-#: wt-status.c:1431
+#: wt-status.c:1456
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1434
+#: wt-status.c:1459
 msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
 msgstr "  (chạy lệnh \"git revert --continue\" để tiếp tục)"
 
-#: wt-status.c:1437
+#: wt-status.c:1462
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr ""
 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1439
+#: wt-status.c:1464
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr "  (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
 
-#: wt-status.c:1449
+#: wt-status.c:1474
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr ""
 "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
 "nhánh “%s”."
 
-#: wt-status.c:1453
+#: wt-status.c:1478
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
 
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1481
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr "  (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:1665
+#: wt-status.c:1690
 msgid "On branch "
 msgstr "Trên nhánh "
 
-#: wt-status.c:1672
+#: wt-status.c:1697
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
 
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1699
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
 
-#: wt-status.c:1679
-msgid "HEAD detached at "
-msgstr "HEAD được tách rời tại "
-
-#: wt-status.c:1681
-msgid "HEAD detached from "
-msgstr "HEAD được tách rời từ "
-
-#: wt-status.c:1684
+#: wt-status.c:1709
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
 
-#: wt-status.c:1701
+#: wt-status.c:1726
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
 
-#: wt-status.c:1702
+#: wt-status.c:1727
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Vẫn chưa chuyển giao"
 
-#: wt-status.c:1716
+#: wt-status.c:1741
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
 
-#: wt-status.c:1718
+#: wt-status.c:1743
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
 
-#: wt-status.c:1722
+#: wt-status.c:1747
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -8190,32 +8360,32 @@ msgstr ""
 "có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
 "tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
 
-#: wt-status.c:1728
+#: wt-status.c:1753
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
 
-#: wt-status.c:1730
+#: wt-status.c:1755
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
 
-#: wt-status.c:1736
+#: wt-status.c:1761
 msgid "No changes"
 msgstr "Không có thay đổi nào"
 
-#: wt-status.c:1741
+#: wt-status.c:1766
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
 "\"git commit -a\")\n"
 
-#: wt-status.c:1744
+#: wt-status.c:1769
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
 
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1772
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -8224,68 +8394,68 @@ msgstr ""
 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
 "theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
 
-#: wt-status.c:1750
+#: wt-status.c:1775
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr ""
 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
 "theo dõi hiện diện\n"
 
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1778
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr ""
 "không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
 "đưa vào theo dõi)\n"
 
-#: wt-status.c:1756 wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1781 wt-status.c:1786
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
 
-#: wt-status.c:1759
+#: wt-status.c:1784
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr ""
 "không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
 
-#: wt-status.c:1763
+#: wt-status.c:1788
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
 
-#: wt-status.c:1876
+#: wt-status.c:1901
 msgid "No commits yet on "
 msgstr "Vẫn không thực hiện lệnh chuyển giao nào "
 
-#: wt-status.c:1880
+#: wt-status.c:1905
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (không nhánh)"
 
-#: wt-status.c:1911
+#: wt-status.c:1936
 msgid "different"
 msgstr "khác"
 
-#: wt-status.c:1913 wt-status.c:1921
+#: wt-status.c:1938 wt-status.c:1946
 msgid "behind "
 msgstr "đằng sau "
 
-#: wt-status.c:1916 wt-status.c:1919
+#: wt-status.c:1941 wt-status.c:1944
 msgid "ahead "
 msgstr "phía trước "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2443
+#: wt-status.c:2466
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "không thể %s: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
 
-#: wt-status.c:2449
+#: wt-status.c:2472
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr ""
 "thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
 
-#: wt-status.c:2451
+#: wt-status.c:2474
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr ""
@@ -8293,14 +8463,14 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/add.c:25
 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--]  <pathspec>…"
+msgstr "git add [<các tùy chọn>] [--]  <pathspec>…"
 
 #: builtin/add.c:84
 #, c-format
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
 
-#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:288
 msgid "updating files failed"
 msgstr "cập nhật tập tin gặp lỗi"
 
@@ -8351,8 +8521,8 @@ msgstr ""
 "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
 "của bạn:\n"
 
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:909 builtin/fetch.c:147 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:222 builtin/push.c:560
 #: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "chạy thử"
@@ -8361,7 +8531,7 @@ msgstr "chạy thử"
 msgid "interactive picking"
 msgstr "sửa bằng cách tương tác"
 
-#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1480 builtin/reset.c:306
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
 
@@ -8533,7 +8703,7 @@ msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
 
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:409
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:407
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
@@ -8542,7 +8712,7 @@ msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
 msgid "Failed to split patches."
 msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
 
-#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:374
 msgid "unable to write index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
 
@@ -8582,16 +8752,16 @@ msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %.*s"
 msgid "unable to parse commit %s"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
 
-#: builtin/am.c:1495
+#: builtin/am.c:1496
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
 
-#: builtin/am.c:1497
+#: builtin/am.c:1498
 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
 msgstr ""
 "Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
 
-#: builtin/am.c:1516
+#: builtin/am.c:1517
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 "It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -8599,29 +8769,24 @@ msgstr ""
 "Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
 "Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
 
-#: builtin/am.c:1522
+#: builtin/am.c:1523
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
 
-#: builtin/am.c:1548
+#: builtin/am.c:1549
 msgid "Failed to merge in the changes."
 msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
 
-#: builtin/am.c:1580
+#: builtin/am.c:1581
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
 
-#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
+#: builtin/am.c:1628 builtin/am.c:1632
 #, c-format
 msgid "cannot resume: %s does not exist."
 msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
 
-#: builtin/am.c:1647
-msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
-msgstr ""
-"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối."
-
-#: builtin/am.c:1652
+#: builtin/am.c:1650
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
 
@@ -8629,36 +8794,37 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
 #.
-#: builtin/am.c:1662
+#: builtin/am.c:1660
+#, c-format
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
 msgstr ""
 "Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
 "cả [a]: "
 
-#: builtin/am.c:1712
+#: builtin/am.c:1710
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
+#: builtin/am.c:1750 builtin/am.c:1818
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Áp dụng: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1769
+#: builtin/am.c:1767
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
 
-#: builtin/am.c:1775
+#: builtin/am.c:1773
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1779
+#: builtin/am.c:1777
 msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
 msgstr "Dùng “git am --show-current-patch” để xem miếng vá bị lỗi"
 
-#: builtin/am.c:1823
+#: builtin/am.c:1821
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -8669,7 +8835,7 @@ msgstr ""
 "đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
 "vá này."
 
-#: builtin/am.c:1830
+#: builtin/am.c:1828
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -8682,17 +8848,17 @@ msgstr ""
 "Bạn có lẽ muốn chạy “git rm“ trên một tập tin để chấp nhận \"được xóa bởi họ"
 "\" cho nó."
 
-#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1935 builtin/am.c:1939 builtin/am.c:1951 builtin/reset.c:329
 #: builtin/reset.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”."
 
-#: builtin/am.c:1989
+#: builtin/am.c:1987
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
 
-#: builtin/am.c:2033
+#: builtin/am.c:2031
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -8700,144 +8866,144 @@ msgstr ""
 "Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
 "Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
 
-#: builtin/am.c:2130
+#: builtin/am.c:2128
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
 
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2164
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
-msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
+msgstr "git am [<các tùy chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
 
-#: builtin/am.c:2167
+#: builtin/am.c:2165
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
-msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
+msgstr "git am [<các tùy chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2171
 msgid "run interactively"
 msgstr "chạy kiểu tương tác"
 
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2173
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
 
-#: builtin/am.c:2177
+#: builtin/am.c:2175
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
 
-#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
+#: builtin/am.c:2176 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:307 builtin/stash.c:806
 msgid "be quiet"
 msgstr "im lặng"
 
-#: builtin/am.c:2180
+#: builtin/am.c:2178
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
 msgstr "thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
 
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2181
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
 
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2183
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2185
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2189
+#: builtin/am.c:2187
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2191
+#: builtin/am.c:2189
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
 
-#: builtin/am.c:2194
+#: builtin/am.c:2192
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
 "đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
 
-#: builtin/am.c:2197
+#: builtin/am.c:2195
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
 
-#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
-#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
-#: builtin/am.c:2226
+#: builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
+#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
+#: builtin/am.c:2224
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "chuyển nó qua git-apply"
 
-#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
-#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
-#: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:397
-#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:311
+#: builtin/am.c:2214 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:881 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:159 builtin/pull.c:218 builtin/rebase.c:1418
+#: builtin/repack.c:318 builtin/repack.c:322 builtin/repack.c:324
+#: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
+#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:312
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
-#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2220 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:39
 msgid "format"
 msgstr "định dạng"
 
-#: builtin/am.c:2223
+#: builtin/am.c:2221
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
 
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2227
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
 
-#: builtin/am.c:2231
+#: builtin/am.c:2229
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
 
-#: builtin/am.c:2234
+#: builtin/am.c:2232
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "đồng nghĩa với --continue"
 
-#: builtin/am.c:2237
+#: builtin/am.c:2235
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
 
-#: builtin/am.c:2240
+#: builtin/am.c:2238
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
 
-#: builtin/am.c:2243
+#: builtin/am.c:2241
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr "bỏ qua thao tác vá nhưng vẫn giữ HEAD chỉ đến nó."
 
-#: builtin/am.c:2246
+#: builtin/am.c:2244
 msgid "show the patch being applied."
 msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi."
 
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2248
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
 
-#: builtin/am.c:2252
+#: builtin/am.c:2250
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
 
-#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
-#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
-#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
+#: builtin/am.c:2252 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:193 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1459 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
 msgid "key-id"
 msgstr "mã-số-khóa"
 
-#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
+#: builtin/am.c:2253 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1460
 msgid "GPG-sign commits"
 msgstr "Các lần chuyển giao ký-GPG"
 
-#: builtin/am.c:2258
+#: builtin/am.c:2256
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
 
-#: builtin/am.c:2276
+#: builtin/am.c:2274
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -8845,16 +9011,16 @@ msgstr ""
 "Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
 "nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
 
-#: builtin/am.c:2283
+#: builtin/am.c:2281
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
 
-#: builtin/am.c:2298
+#: builtin/am.c:2296
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
 
-#: builtin/am.c:2322
+#: builtin/am.c:2320
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -8863,13 +9029,17 @@ msgstr ""
 "Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
 "Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
 
-#: builtin/am.c:2328
+#: builtin/am.c:2326
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
 
+#: builtin/am.c:2336
+msgid "interactive mode requires patches on the command line"
+msgstr "chế độ tương tác yêu cầu có các miếng vá trên dòng lênh"
+
 #: builtin/apply.c:8
 msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
-msgstr "git apply [<các-tùy-chọn>] [<miếng-vá>…]"
+msgstr "git apply [<các tùy chọn>] [<miếng-vá>…]"
 
 #: builtin/archive.c:17
 #, c-format
@@ -9096,221 +9266,243 @@ msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
 msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
 msgstr "sai HEAD - tham chiếu mềm kỳ lạ"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:627
+#: builtin/bisect--helper.c:574
+#, c-format
+msgid "invalid ref: '%s'"
+msgstr "refspec không hợp lệ: “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:630
 msgid "perform 'git bisect next'"
 msgstr "thực hiện “git bisect next”"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:629
+#: builtin/bisect--helper.c:632
 msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
 msgstr "ghi thời kỳ vào .git/BISECT_TERMS"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:631
+#: builtin/bisect--helper.c:634
 msgid "cleanup the bisection state"
 msgstr "dọn dẹp tình trạng di chuyển nửa bước"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:633
+#: builtin/bisect--helper.c:636
 msgid "check for expected revs"
 msgstr "kiểm tra cho điểm xem xét cần dùng"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:635
+#: builtin/bisect--helper.c:638
 msgid "reset the bisection state"
 msgstr "đặt lại trạng di chuyển nửa bước"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:637
+#: builtin/bisect--helper.c:640
 msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
 msgstr "ghi ra tình trạng di chuyển nửa bước trong BISECT_LOG"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:639
+#: builtin/bisect--helper.c:642
 msgid "check and set terms in a bisection state"
 msgstr "kiểm tra và đặt thời điểm trong di chuyển nửa bước"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:641
+#: builtin/bisect--helper.c:644
 msgid "check whether bad or good terms exist"
 msgstr "kiểm tra xem các thời điểm xấu/tốt có tồn tại không"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:643
+#: builtin/bisect--helper.c:646
 msgid "print out the bisect terms"
 msgstr "in ra các thời điểm di chuyển nửa bước"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:645
+#: builtin/bisect--helper.c:648
 msgid "start the bisect session"
 msgstr "bắt đầu phiên di chuyển nửa bước"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:647
+#: builtin/bisect--helper.c:650
 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
 msgstr ""
 "cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao hiện hành"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:649
+#: builtin/bisect--helper.c:652
 msgid "no log for BISECT_WRITE"
 msgstr "không có nhật ký cho BISECT_WRITE"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:666
+#: builtin/bisect--helper.c:669
 msgid "--write-terms requires two arguments"
 msgstr "--write-terms cần hai tham số"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:670
+#: builtin/bisect--helper.c:673
 msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
 msgstr "--bisect-clean-state không nhận đối số"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:677
+#: builtin/bisect--helper.c:680
 msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
 msgstr ""
 "--bisect-reset requires không nhận đối số cũng không nhận lần chuyển giao"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:681
+#: builtin/bisect--helper.c:684
 msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
 msgstr "--bisect-write cần 4 hoặc 5 tham số"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:687
+#: builtin/bisect--helper.c:690
 msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
 msgstr "--check-and-set-terms cần 3 tham số"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:693
+#: builtin/bisect--helper.c:696
 msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
 msgstr "--bisect-next-check cần 2 hoặc 3 tham số"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:699
+#: builtin/bisect--helper.c:702
 msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
 msgstr "--bisect-terms cần 0 hoặc 1 tham số"
 
 #: builtin/blame.c:32
 msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
-msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
+msgstr "git blame [<các tùy chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
 
 #: builtin/blame.c:37
 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:407
+#: builtin/blame.c:410
 #, c-format
 msgid "expecting a color: %s"
 msgstr "cần một màu: %s"
 
-#: builtin/blame.c:414
+#: builtin/blame.c:417
 msgid "must end with a color"
 msgstr "phải kết thúc bằng một màu"
 
-#: builtin/blame.c:701
+#: builtin/blame.c:730
 #, c-format
 msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
 msgstr "màu không hợp lệ “%s” trong color.blame.repeatedLines"
 
-#: builtin/blame.c:719
+#: builtin/blame.c:748
 msgid "invalid value for blame.coloring"
 msgstr "màu không hợp lệ cho blame.coloring"
 
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:823
+#, c-format
+msgid "cannot find revision %s to ignore"
+msgstr "không thể tìm thấy điểm xét duyệt %s để mà bỏ qua"
+
+#: builtin/blame.c:845
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
 
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:846
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr ""
 "Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:847
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:848
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
 
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:849
 msgid "Force progress reporting"
 msgstr "Ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
 
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:850
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
 
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:851
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
 
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:852
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:853
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
 
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:854
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
 
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:855
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:856
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:857
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:858
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:859
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:860
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
 
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:861 builtin/log.c:1646
+msgid "rev"
+msgstr "rev"
+
+#: builtin/blame.c:861
+msgid "Ignore <rev> when blaming"
+msgstr "bỏ qua <rev> khi blame"
+
+#: builtin/blame.c:862
+msgid "Ignore revisions from <file>"
+msgstr "Bỏ qua các điểm xét duyệt từ <tập tin>"
+
+#: builtin/blame.c:863
 msgid "color redundant metadata from previous line differently"
 msgstr "siêu dữ liệu dư thừa màu từ dòng trước khác hẳn"
 
-#: builtin/blame.c:811
+#: builtin/blame.c:864
 msgid "color lines by age"
 msgstr "các dòng màu theo tuổi"
 
-#: builtin/blame.c:818
+#: builtin/blame.c:871
 msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
 msgstr "Dùng một phỏng đoán thử nghiệm để tăng cường các diff"
 
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:873
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
 
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:874
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr ""
 "Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
 
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:875
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
 
-#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:876 builtin/blame.c:877
 msgid "score"
 msgstr "điểm số"
 
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:876
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
 
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:877
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
 
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:825
+#: builtin/blame.c:878
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
 
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:929
 msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
 msgstr ""
 "--progress không được dùng cùng với --incremental hay các định dạng porcelain"
@@ -9323,49 +9515,49 @@ msgstr ""
 #. your language may need more or fewer display
 #. columns.
 #.
-#: builtin/blame.c:927
+#: builtin/blame.c:980
 msgid "4 years, 11 months ago"
 msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
 
-#: builtin/blame.c:1031
+#: builtin/blame.c:1087
 #, c-format
 msgid "file %s has only %lu line"
 msgid_plural "file %s has only %lu lines"
 msgstr[0] "tập tin %s chỉ có %lu dòng"
 
-#: builtin/blame.c:1077
+#: builtin/blame.c:1133
 msgid "Blaming lines"
 msgstr "Các dòng blame"
 
 #: builtin/branch.c:29
 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
 
 #: builtin/branch.c:30
 msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
 
 #: builtin/branch.c:31
 msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> …"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> …"
 
 #: builtin/branch.c:32
 msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
 
 #: builtin/branch.c:33
 msgid "git branch [<options>] (-c | -C) [<old-branch>] <new-branch>"
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] (-c | -C) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] (-c | -C) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
 
 #: builtin/branch.c:34
 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--points-at]"
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r | -a] [--points-at]"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] [-r | -a] [--points-at]"
 
 #: builtin/branch.c:35
 msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--format]"
-msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r | -a] [--format]"
+msgstr "git branch [<các tùy chọn>] [-r | -a] [--format]"
 
-#: builtin/branch.c:151
+#: builtin/branch.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "deleting branch '%s' that has been merged to\n"
@@ -9374,7 +9566,7 @@ msgstr ""
 "đang xóa nhánh “%s” mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
 "         “%s”, nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:155
+#: builtin/branch.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
@@ -9383,12 +9575,12 @@ msgstr ""
 "không xóa nhánh “%s” cái mà chưa được hòa trộn vào\n"
 "         “%s”, cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:169
+#: builtin/branch.c:172
 #, c-format
 msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao cho “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:173
+#: builtin/branch.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "The branch '%s' is not fully merged.\n"
@@ -9397,121 +9589,121 @@ msgstr ""
 "Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
 "Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
 
-#: builtin/branch.c:186
+#: builtin/branch.c:189
 msgid "Update of config-file failed"
 msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:217
+#: builtin/branch.c:220
 msgid "cannot use -a with -d"
 msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
 
-#: builtin/branch.c:223
+#: builtin/branch.c:226
 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao cho HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:237
+#: builtin/branch.c:240
 #, c-format
 msgid "Cannot delete branch '%s' checked out at '%s'"
 msgstr "Không thể xóa nhánh “%s” đã được lấy ra tại “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:252
+#: builtin/branch.c:255
 #, c-format
 msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
 msgstr "không tìm thấy nhánh theo dõi máy chủ “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:253
+#: builtin/branch.c:256
 #, c-format
 msgid "branch '%s' not found."
 msgstr "không tìm thấy nhánh “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:268
+#: builtin/branch.c:271
 #, c-format
 msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
 msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh theo dõi máy chủ “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:269
+#: builtin/branch.c:272
 #, c-format
 msgid "Error deleting branch '%s'"
 msgstr "Gặp lỗi khi xóa bỏ nhánh “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:276
+#: builtin/branch.c:279
 #, c-format
 msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
 
-#: builtin/branch.c:277
+#: builtin/branch.c:280
 #, c-format
 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
 
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
+#: builtin/branch.c:429 builtin/tag.c:61
 msgid "unable to parse format string"
 msgstr "không thể phân tích chuỗi định dạng"
 
-#: builtin/branch.c:452
+#: builtin/branch.c:460
 msgid "could not resolve HEAD"
 msgstr "không thể phân giải HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:458
+#: builtin/branch.c:466
 #, c-format
 msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
 msgstr "HEAD (%s) chỉ bên ngoài của refs/heads/"
 
-#: builtin/branch.c:473
+#: builtin/branch.c:481
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
 msgstr "Nhánh %s đang được cải tổ lại tại %s"
 
-#: builtin/branch.c:477
+#: builtin/branch.c:485
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being bisected at %s"
 msgstr "Nhánh %s đang được di chuyển phân đôi (bisect) tại %s"
 
-#: builtin/branch.c:494
+#: builtin/branch.c:502
 msgid "cannot copy the current branch while not on any."
 msgstr "không thể sao chép nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
 
-#: builtin/branch.c:496
+#: builtin/branch.c:504
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
 
-#: builtin/branch.c:507
+#: builtin/branch.c:515
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Tên nhánh không hợp lệ: “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:542
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:536
+#: builtin/branch.c:544
 msgid "Branch copy failed"
 msgstr "Gặp lỗi khi sao chép nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:540
+#: builtin/branch.c:548
 #, c-format
 msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
 msgstr "Đã tạo một bản sao của nhánh khuyết danh “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:551
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
 
-#: builtin/branch.c:549
+#: builtin/branch.c:557
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
 
-#: builtin/branch.c:558
+#: builtin/branch.c:566
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:560
+#: builtin/branch.c:568
 msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
 msgstr "Nhánh đã được sao chép, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:576
+#: builtin/branch.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "Please edit the description for the branch\n"
@@ -9522,180 +9714,180 @@ msgstr ""
 "  %s\n"
 "Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được cắt bỏ.\n"
 
-#: builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:618
 msgid "Generic options"
 msgstr "Tùy chọn chung"
 
-#: builtin/branch.c:612
+#: builtin/branch.c:620
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:621
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "không xuất các thông tin"
 
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:622
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:624
 msgid "do not use"
 msgstr "không dùng"
 
-#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:485
 msgid "upstream"
 msgstr "thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:626
 msgid "change the upstream info"
 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:627
 msgid "Unset the upstream info"
 msgstr "Bỏ đặt thông tin thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:628
 msgid "use colored output"
 msgstr "tô màu kết xuất"
 
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:629
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
 
-#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:631 builtin/branch.c:633
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
 
-#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:632 builtin/branch.c:634
 msgid "print only branches that don't contain the commit"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không chứa lần chuyển giao"
 
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:637
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Hành động git-branch:"
 
-#: builtin/branch.c:630
+#: builtin/branch.c:638
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
 
-#: builtin/branch.c:632
+#: builtin/branch.c:640
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "xóa một toàn bộ nhánh đã hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:633
+#: builtin/branch.c:641
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "xóa nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
 
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:642
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
 
-#: builtin/branch.c:635
+#: builtin/branch.c:643
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
 
-#: builtin/branch.c:636
+#: builtin/branch.c:644
 msgid "copy a branch and its reflog"
 msgstr "sao chép một nhánh và reflog của nó"
 
-#: builtin/branch.c:637
+#: builtin/branch.c:645
 msgid "copy a branch, even if target exists"
 msgstr "sao chép một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
 
-#: builtin/branch.c:638
+#: builtin/branch.c:646
 msgid "list branch names"
 msgstr "liệt kê các tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:639
+#: builtin/branch.c:647
 msgid "show current branch name"
 msgstr "hiển thị nhánh hiện hành"
 
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:648
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "tạo reflog của nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:642
+#: builtin/branch.c:650
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:643
+#: builtin/branch.c:651
 msgid "force creation, move/rename, deletion"
 msgstr "buộc tạo, di chuyển/đổi tên, xóa"
 
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:652
 msgid "print only branches that are merged"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó được hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:645
+#: builtin/branch.c:653
 msgid "print only branches that are not merged"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không được hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:646
+#: builtin/branch.c:654
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
 
-#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/branch.c:657 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
 #: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
-#: builtin/tag.c:427
+#: builtin/tag.c:433
 msgid "object"
 msgstr "đối tượng"
 
-#: builtin/branch.c:650
+#: builtin/branch.c:658
 msgid "print only branches of the object"
 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh của đối tượng"
 
-#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
+#: builtin/branch.c:660 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:440
 msgid "sorting and filtering are case insensitive"
 msgstr "sắp xếp và lọc là phân biệt HOA thường"
 
-#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
+#: builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:438
 #: builtin/verify-tag.c:39
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
 
-#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:748
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:761
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "Không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
 
-#: builtin/branch.c:700
+#: builtin/branch.c:708
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "tùy chọn --column và --verbose xung khắc nhau"
 
-#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
+#: builtin/branch.c:723 builtin/branch.c:777 builtin/branch.c:786
 msgid "branch name required"
 msgstr "cần chỉ ra tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:753
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Không thể đưa ra mô tả HEAD đã tách rời"
 
-#: builtin/branch.c:750
+#: builtin/branch.c:758
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "không thể sửa mô tả cho nhiều hơn một nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:765
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "Vẫn chưa chuyển giao trên nhánh “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:760
+#: builtin/branch.c:768
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Không có nhánh nào có tên “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:783
 msgid "too many branches for a copy operation"
 msgstr "quá nhiều nhánh dành cho thao tác sao chép"
 
-#: builtin/branch.c:784
+#: builtin/branch.c:792
 msgid "too many arguments for a rename operation"
 msgstr "quá nhiều tham số cho thao tác đổi tên"
 
-#: builtin/branch.c:789
+#: builtin/branch.c:797
 msgid "too many arguments to set new upstream"
 msgstr "quá nhiều tham số để đặt thượng nguồn mới"
 
-#: builtin/branch.c:793
+#: builtin/branch.c:801
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -9703,36 +9895,39 @@ msgstr ""
 "không thể đặt thượng nguồn của HEAD thành %s khi mà nó chẳng chỉ đến nhánh "
 "nào cả."
 
-#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
+#: builtin/branch.c:804 builtin/branch.c:827
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:800
+#: builtin/branch.c:808
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "chưa có nhánh “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:821
 msgid "too many arguments to unset upstream"
 msgstr "quá nhiều tham số để bỏ đặt thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:817
+#: builtin/branch.c:825
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr "không thể bỏ đặt thượng nguồn của HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả."
 
-#: builtin/branch.c:823
+#: builtin/branch.c:831
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:833
-msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
+#: builtin/branch.c:841
+msgid ""
+"The -a, and -r, options to 'git branch' do not take a branch name.\n"
+"Did you mean to use: -a|-r --list <pattern>?"
 msgstr ""
-"hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
-"nhánh"
+"Hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không nhận một tên "
+"nhánh.\n"
+"Có phải ý bạn là dùng: -a|-r --list <mẫu>?"
 
-#: builtin/branch.c:836
+#: builtin/branch.c:845
 msgid ""
 "the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
 "'--set-upstream-to' instead."
@@ -9753,7 +9948,7 @@ msgstr "Cần một kho chứa để có thể tạo một bundle."
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
 
-#: builtin/cat-file.c:593
+#: builtin/cat-file.c:594
 msgid ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -9761,7 +9956,7 @@ msgstr ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <kiểu> | --textconv) | --filters) [--path=<đường/dẫn>] <đối_tượng>"
 
-#: builtin/cat-file.c:594
+#: builtin/cat-file.c:595
 msgid ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
@@ -9769,72 +9964,72 @@ msgstr ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
 
-#: builtin/cat-file.c:615
+#: builtin/cat-file.c:616
 msgid "only one batch option may be specified"
 msgstr "chỉ một tùy chọn batch được chỉ ra"
 
-#: builtin/cat-file.c:633
+#: builtin/cat-file.c:634
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit hoặc tag"
 
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:635
 msgid "show object type"
 msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:636
 msgid "show object size"
 msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:637
+#: builtin/cat-file.c:638
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
 
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:639
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
 
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:641
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:642
+#: builtin/cat-file.c:643
 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:644 git-submodule.sh:936
 msgid "blob"
 msgstr "blob"
 
-#: builtin/cat-file.c:644
+#: builtin/cat-file.c:645
 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
 msgstr "dùng một đường dẫn rõ ràng cho --textconv/--filters"
 
-#: builtin/cat-file.c:646
+#: builtin/cat-file.c:647
 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
 msgstr "cho phép -s và -t để làm việc với các đối tượng sai/hỏng"
 
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:648
 msgid "buffer --batch output"
 msgstr "đệm kết xuất --batch"
 
-#: builtin/cat-file.c:649
+#: builtin/cat-file.c:650
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr ""
 "hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:654
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed  từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/cat-file.c:657
+#: builtin/cat-file.c:658
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
 msgstr "theo liên kết mềm trong-cây (được dùng với --batch hay --batch-check)"
 
-#: builtin/cat-file.c:659
+#: builtin/cat-file.c:660
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
 msgstr "hiển thị mọi đối tượng với --batch hay --batch-check"
 
-#: builtin/cat-file.c:661
+#: builtin/cat-file.c:662
 msgid "do not order --batch-all-objects output"
 msgstr "đừng sắp xếp đầu ra --batch-all-objects"
 
@@ -9862,8 +10057,8 @@ msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
 
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
-#: builtin/worktree.c:499
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:507
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
 
@@ -9901,7 +10096,7 @@ msgstr "tùy-chọn --non-matching chỉ hợp lệ khi dùng với --verbose"
 
 #: builtin/check-mailmap.c:9
 msgid "git check-mailmap [<options>] <contact>..."
-msgstr "git check-mailmap [<các-tùy-chọn>] <danh-bạ>…"
+msgstr "git check-mailmap [<các tùy chọn>] <danh-bạ>…"
 
 #: builtin/check-mailmap.c:14
 msgid "also read contacts from stdin"
@@ -9918,7 +10113,7 @@ msgstr "chưa chỉ ra danh bạ"
 
 #: builtin/checkout-index.c:131
 msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
-msgstr "git checkout-index [<các-tùy-chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
+msgstr "git checkout-index [<các tùy chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
 
 #: builtin/checkout-index.c:148
 msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
@@ -9954,9 +10149,9 @@ msgid "write the content to temporary files"
 msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
 
 #: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
-#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
-#: builtin/worktree.c:672
+#: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
+#: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
+#: builtin/worktree.c:680
 msgid "string"
 msgstr "chuỗi"
 
@@ -9968,89 +10163,112 @@ msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
 msgid "copy out the files from named stage"
 msgstr "sao chép ra các tập tin từ bệ phóng có tên"
 
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:31
 msgid "git checkout [<options>] <branch>"
-msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] <nhánh>"
+msgstr "git checkout [<các tùy chọn>] <nhánh>"
 
-#: builtin/checkout.c:33
+#: builtin/checkout.c:32
 msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
-msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] [<nhánh>] -- <tập-tin>…"
+msgstr "git checkout [<các tùy chọn>] [<nhánh>] -- <tập-tin>…"
+
+#: builtin/checkout.c:37
+msgid "git switch [<options>] [<branch>]"
+msgstr "git switch [<các tùy chọn>] [<nhánh>]"
 
-#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
+#: builtin/checkout.c:42
+msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
+msgstr "git restore [<các tùy chọn>] [--source=<nhánh>] <tập tin>..."
+
+#: builtin/checkout.c:172 builtin/checkout.c:211
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
 
-#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
+#: builtin/checkout.c:174 builtin/checkout.c:213
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
 
-#: builtin/checkout.c:169
+#: builtin/checkout.c:190
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
 
-#: builtin/checkout.c:219
+#: builtin/checkout.c:240
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
 
-#: builtin/checkout.c:237
+#: builtin/checkout.c:258
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:253
+#: builtin/checkout.c:274
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
-#: builtin/checkout.c:340
+#: builtin/checkout.c:374
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Đã tạo lại %d xung đột hòa trộn"
+
+#: builtin/checkout.c:379
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ %s"
+
+#: builtin/checkout.c:386
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ mục lục"
+
+#: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
+#: builtin/checkout.c:419
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "không được dùng “%s” với các đường dẫn cập nhật"
 
-#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
+#: builtin/checkout.c:422 builtin/checkout.c:425
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "không được dùng “%s” với %s"
 
-#: builtin/checkout.c:349
+#: builtin/checkout.c:429
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr ""
 "Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
 
-#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
+#: builtin/checkout.c:433
 #, c-format
-msgid "path '%s' is unmerged"
-msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
+msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
+msgstr "không chỉ định '%s' không '%s'"
 
-#: builtin/checkout.c:442
+#: builtin/checkout.c:437
 #, c-format
-msgid "Recreated %d merge conflict"
-msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
-msgstr[0] "Đã tạo lại %d xung đột hòa trộn"
+msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
+msgstr "phải có “%s” khi không chỉ định “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:442 builtin/checkout.c:447
 #, c-format
-msgid "Updated %d path from %s"
-msgid_plural "Updated %d paths from %s"
-msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ %s"
+msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
+msgstr "'%s' hay '%s' không thể được sử dụng với %s"
 
-#: builtin/checkout.c:454
+#: builtin/checkout.c:506 builtin/checkout.c:513
 #, c-format
-msgid "Updated %d path from the index"
-msgid_plural "Updated %d paths from the index"
-msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ mục lục"
+msgid "path '%s' is unmerged"
+msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:695
+#: builtin/checkout.c:679
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
 
-#: builtin/checkout.c:744
+#: builtin/checkout.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10060,56 +10278,56 @@ msgstr ""
 "sau:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/checkout.c:751
+#: builtin/checkout.c:736
 #, c-format
 msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
 msgstr ""
 "các thay đổi đã đưa lên bệ phóng trong các tập tin sau đây có thể bị mất: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:848
+#: builtin/checkout.c:833
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
 msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:890
+#: builtin/checkout.c:875
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "HEAD hiện giờ tại"
 
-#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:701
+#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:714
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "không thể cập nhật HEAD"
 
-#: builtin/checkout.c:898
+#: builtin/checkout.c:883
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:901
+#: builtin/checkout.c:886
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:905
+#: builtin/checkout.c:890
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
+#: builtin/checkout.c:892 builtin/checkout.c:1289
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:909
+#: builtin/checkout.c:894
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:960
+#: builtin/checkout.c:945
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
 
-#: builtin/checkout.c:966
+#: builtin/checkout.c:951
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -10128,7 +10346,7 @@ msgstr[0] ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:985
+#: builtin/checkout.c:970
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -10149,24 +10367,28 @@ msgstr[0] ""
 " git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:1017
+#: builtin/checkout.c:1005
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
 
-#: builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:1009
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
 
-#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
+#: builtin/checkout.c:1049 builtin/checkout.c:1284
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
 
-#: builtin/checkout.c:1173
+#: builtin/checkout.c:1176
+msgid "only one reference expected"
+msgstr "chỉ cần một tham chiếu"
+
+#: builtin/checkout.c:1193
 #, c-format
 msgid "only one reference expected, %d given."
 msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
 
-#: builtin/checkout.c:1209
+#: builtin/checkout.c:1230
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
@@ -10175,155 +10397,213 @@ msgstr ""
 "“%s” không thể là cả tập tin nội bộ và một nhánh theo dõi.\n"
 "Vui long dùng -- (và tùy chọn thêm --no-guess) để tránh lẫn lộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
+#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:291 builtin/worktree.c:456
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1251
+#: builtin/checkout.c:1256 builtin/checkout.c:1618
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
 
-#: builtin/checkout.c:1292
+#: builtin/checkout.c:1303
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got tag '%s'"
+msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được thẻ “%s”"
+
+#: builtin/checkout.c:1305
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got remote branch '%s'"
+msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được nhánh máy phục vụ “%s”"
+
+#: builtin/checkout.c:1306 builtin/checkout.c:1314
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got '%s'"
+msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được “%s”"
+
+#: builtin/checkout.c:1309
+#, c-format
+msgid "a branch is expected, got commit '%s'"
+msgstr "cần một nhánh, nhưng lại nhận được “%s”"
+
+#: builtin/checkout.c:1325
+msgid ""
+"cannot switch branch while merging\n"
+"Consider \"git merge --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"không thể chuyển nhánh trong khi đang hòa trộn\n"
+"Cân nhắc dung \"git merge --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1329
+msgid ""
+"cannot switch branch in the middle of an am session\n"
+"Consider \"git am --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"không thể chuyển nhanh ở giữa một phiên am\n"
+"Cân nhắc dùng \"git am --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1333
+msgid ""
+"cannot switch branch while rebasing\n"
+"Consider \"git rebase --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"không thể chuyển nhánh trong khi cải tổ\n"
+"Cân nhắc dùng \"git rebase --quit\" hay \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1337
+msgid ""
+"cannot switch branch while cherry-picking\n"
+"Consider \"git cherry-pick --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"không thể chuyển nhánh trong khi  cherry-picking\n"
+"Cân nhắc dùng \"git cherry-pick --quit\" hay \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1341
+msgid ""
+"cannot switch branch while reverting\n"
+"Consider \"git revert --quit\" or \"git worktree add\"."
+msgstr ""
+"không thể chuyển nhánh trong khi hoàn nguyên\n"
+"Cân nhắc dùng \"git revert --quit\" hoặc \"git worktree add\"."
+
+#: builtin/checkout.c:1345
+msgid "you are switching branch while bisecting"
+msgstr ""
+"bạn hiện tại đang thực hiện việc chuyển nhánh trong khi đang di chuyển nửa "
+"bước"
+
+#: builtin/checkout.c:1352
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
 
-#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
+#: builtin/checkout.c:1355 builtin/checkout.c:1359 builtin/checkout.c:1363
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
 
-#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
-#: builtin/checkout.c:1318
+#: builtin/checkout.c:1367 builtin/checkout.c:1370 builtin/checkout.c:1373
+#: builtin/checkout.c:1378 builtin/checkout.c:1383
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1323
+#: builtin/checkout.c:1380
+#, c-format
+msgid "'%s' cannot take <start-point>"
+msgstr "“%s” không thể nhận <điểm-đầu>"
+
+#: builtin/checkout.c:1388
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:118
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
-#: builtin/worktree.c:494
-msgid "branch"
-msgstr "nhánh"
+#: builtin/checkout.c:1395
+msgid "missing branch or commit argument"
+msgstr "thiếu tham số là nhánh hoặc lần chuyển giao"
 
-#: builtin/checkout.c:1357
-msgid "create and checkout a new branch"
-msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
+#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:91 builtin/fetch.c:151
+#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:137 builtin/push.c:575
+#: builtin/send-pack.c:174
+msgid "force progress reporting"
+msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
 
-#: builtin/checkout.c:1359
-msgid "create/reset and checkout a branch"
-msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
+#: builtin/checkout.c:1438
+msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
+msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1360
-msgid "create reflog for new branch"
-msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1634 parse-options.h:318
+msgid "style"
+msgstr "kiểu"
+
+#: builtin/checkout.c:1440
+msgid "conflict style (merge or diff3)"
+msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
 
-#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
+#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:504
 msgid "detach HEAD at named commit"
 msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
 
-#: builtin/checkout.c:1362
+#: builtin/checkout.c:1453
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1455
+msgid "force checkout (throw away local modifications)"
+msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
+
+#: builtin/checkout.c:1457
 msgid "new-branch"
 msgstr "nhánh-mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1364
+#: builtin/checkout.c:1457
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "nhánh không cha mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1366
+#: builtin/checkout.c:1459 builtin/merge.c:288
+msgid "update ignored files (default)"
+msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
+
+#: builtin/checkout.c:1462
+msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
+msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
+
+#: builtin/checkout.c:1475
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr ""
 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1369
+#: builtin/checkout.c:1478
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr ""
 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1371
-msgid "force checkout (throw away local modifications)"
-msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
-
-#: builtin/checkout.c:1373
-msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
-msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
-
-#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
-msgid "update ignored files (default)"
-msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
-
-#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:317
-msgid "style"
-msgstr "kiểu"
-
-#: builtin/checkout.c:1378
-msgid "conflict style (merge or diff3)"
-msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
-
-#: builtin/checkout.c:1381
+#: builtin/checkout.c:1482
 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
 msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục thưa thớt"
 
-#: builtin/checkout.c:1383
-msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
-msgstr "đừng gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
-
-#: builtin/checkout.c:1385
-msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
-msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
-
-#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:174
-msgid "force progress reporting"
-msgstr "ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
-
-#: builtin/checkout.c:1390
-msgid "use overlay mode (default)"
-msgstr "dùng chế độ che phủ (mặc định)"
-
-#: builtin/checkout.c:1422
+#: builtin/checkout.c:1533
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "Các tùy chọn -b, -B và --orphan loại từ lẫn nhau"
 
-#: builtin/checkout.c:1425
+#: builtin/checkout.c:1536
 msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
 msgstr "-p và --overlay loại từ lẫn nhau"
 
-#: builtin/checkout.c:1442
+#: builtin/checkout.c:1573
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "--track cần tên một nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1447
+#: builtin/checkout.c:1578
 msgid "missing branch name; try -b"
 msgstr "thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
 
-#: builtin/checkout.c:1484
+#: builtin/checkout.c:1611
+#, c-format
+msgid "could not resolve %s"
+msgstr "không thể phân giải “%s”"
+
+#: builtin/checkout.c:1623
+msgid "you must specify path(s) to restore"
+msgstr "bạn phải chỉ định các thư mục muốn hồi phục"
+
+#: builtin/checkout.c:1631
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
 
-#: builtin/checkout.c:1491
+#: builtin/checkout.c:1638
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a commit and a branch '%s' cannot be created from it"
 msgstr ""
 "“%s” không phải là một lần chuyển giao và một nhánh'%s” không thể được tạo "
 "từ đó"
 
-#: builtin/checkout.c:1495
+#: builtin/checkout.c:1642
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1499
+#: builtin/checkout.c:1646
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
@@ -10331,7 +10611,7 @@ msgstr ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
 "checkout bảng mục lục (index)."
 
-#: builtin/checkout.c:1519
+#: builtin/checkout.c:1666
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' matched more than one remote tracking branch.\n"
@@ -10361,11 +10641,73 @@ msgstr ""
 "chưa rõ ràng, ví dụ máy chủ “origin”, cân nhắc cài đặt\n"
 "checkout.defaultRemote=origin trong cấu hình của bạn."
 
+#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1733
+#: builtin/checkout.c:1735 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:500 builtin/worktree.c:502
+msgid "branch"
+msgstr "nhánh"
+
+#: builtin/checkout.c:1692
+msgid "create and checkout a new branch"
+msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1694
+msgid "create/reset and checkout a branch"
+msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
+
+#: builtin/checkout.c:1695
+msgid "create reflog for new branch"
+msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1697
+msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>' (default)"
+msgstr "đoán thứ hai 'git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>' (mặc định)"
+
+#: builtin/checkout.c:1698
+msgid "use overlay mode (default)"
+msgstr "dùng chế độ che phủ (mặc định)"
+
+#: builtin/checkout.c:1734
+msgid "create and switch to a new branch"
+msgstr "tạo và chuyển đến một nhánh mới"
+
+#: builtin/checkout.c:1736
+msgid "create/reset and switch to a branch"
+msgstr "tạo/đặt_lại và chuyển đến một nhánh"
+
+#: builtin/checkout.c:1738
+msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
+msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
+
+#: builtin/checkout.c:1740
+msgid "throw away local modifications"
+msgstr "vứt bỏ các sửa đổi địa phương"
+
+#: builtin/checkout.c:1772
+msgid "where the checkout from"
+msgstr "lấy ra từ đâu"
+
+#: builtin/checkout.c:1774
+msgid "restore the index"
+msgstr "phục hồi bảng mục lục"
+
+#: builtin/checkout.c:1776
+msgid "restore the working tree (default)"
+msgstr "phục hồi cây làm việc (mặc định)"
+
+#: builtin/checkout.c:1778
+msgid "ignore unmerged entries"
+msgstr "bỏ qua những thứ chưa hòa trộn: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:1779
+msgid "use overlay mode"
+msgstr "dùng chế độ che phủ"
+
 #: builtin/clean.c:28
 msgid ""
 "git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <pattern>] [-x | -X] [--] <paths>..."
 msgstr ""
-"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] <đường-dẫn>…"
+"git clean [-d] [-f] [-i] [-n] [-q] [-e <mẫu>] [-x | -X] [--] </đường/dẫn>…"
 
 #: builtin/clean.c:32
 #, c-format
@@ -10392,7 +10734,12 @@ msgstr "Nên bỏ qua kho chứa %s\n"
 msgid "failed to remove %s"
 msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
 
-#: builtin/clean.c:299 git-add--interactive.perl:579
+#: builtin/clean.c:37
+#, c-format
+msgid "could not lstat %s\n"
+msgstr "không thể lấy thông tin thống kê đầy đủ của %s\n"
+
+#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -10405,7 +10752,7 @@ msgstr ""
 "foo        - chọn mục trên cơ sở tiền tố duy nhất\n"
 "           - (để trống) không chọn gì cả\n"
 
-#: builtin/clean.c:303 git-add--interactive.perl:588
+#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -10426,38 +10773,38 @@ msgstr ""
 "*          - chọn tất\n"
 "           - (để trống) kết thúc việc chọn\n"
 
-#: builtin/clean.c:519 git-add--interactive.perl:554
-#: git-add--interactive.perl:559
+#: builtin/clean.c:520 git-add--interactive.perl:568
+#: git-add--interactive.perl:573
 #, c-format, perl-format
 msgid "Huh (%s)?\n"
 msgstr "Hả (%s)?\n"
 
-#: builtin/clean.c:661
+#: builtin/clean.c:662
 #, c-format
 msgid "Input ignore patterns>> "
 msgstr "Mẫu để lọc các tập tin đầu vào cần lờ đi>> "
 
-#: builtin/clean.c:698
+#: builtin/clean.c:699
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
 msgstr "CẢNH BÁO: Không tìm thấy các mục được khớp bởi: %s"
 
-#: builtin/clean.c:719
+#: builtin/clean.c:720
 msgid "Select items to delete"
 msgstr "Chọn mục muốn xóa"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:760
+#: builtin/clean.c:761
 #, c-format
 msgid "Remove %s [y/N]? "
 msgstr "Xóa bỏ “%s” [y/N]? "
 
-#: builtin/clean.c:785 git-add--interactive.perl:1717
+#: builtin/clean.c:786 git-add--interactive.perl:1763
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
 msgstr "Tạm biệt.\n"
 
-#: builtin/clean.c:793
+#: builtin/clean.c:794
 msgid ""
 "clean               - start cleaning\n"
 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
@@ -10475,63 +10822,63 @@ msgstr ""
 "help                - hiển thị chính trợ giúp này\n"
 "?                   - trợ giúp dành cho chọn bằng cách nhắc"
 
-#: builtin/clean.c:820 git-add--interactive.perl:1793
+#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1849
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "*** Lệnh ***"
 
-#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1790
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1846
 msgid "What now"
 msgstr "Giờ thì sao"
 
-#: builtin/clean.c:829
+#: builtin/clean.c:830
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
 msgstr[0] "Có muốn gỡ bỏ (các) mục sau đây không:"
 
-#: builtin/clean.c:845
+#: builtin/clean.c:846
 msgid "No more files to clean, exiting."
 msgstr "Không còn tập-tin nào để dọn dẹp, đang thoát ra."
 
-#: builtin/clean.c:907
+#: builtin/clean.c:908
 msgid "do not print names of files removed"
 msgstr "không hiển thị tên của các tập tin đã gỡ bỏ"
 
-#: builtin/clean.c:909
+#: builtin/clean.c:910
 msgid "force"
 msgstr "ép buộc"
 
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
 msgid "interactive cleaning"
 msgstr "dọn bằng kiểu tương tác"
 
-#: builtin/clean.c:912
+#: builtin/clean.c:913
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
 
-#: builtin/clean.c:913 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:897 builtin/log.c:171 builtin/log.c:173
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
+#: builtin/clean.c:914 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
+#: builtin/grep.c:899 builtin/log.c:186 builtin/log.c:188
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:413 builtin/name-rev.c:415
 #: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "mẫu"
 
-#: builtin/clean.c:914
+#: builtin/clean.c:915
 msgid "add <pattern> to ignore rules"
 msgstr "thêm <mẫu> vào trong qui tắc bỏ qua"
 
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
 msgid "remove ignored files, too"
 msgstr "đồng thời gỡ bỏ cả các tập tin bị bỏ qua"
 
-#: builtin/clean.c:917
+#: builtin/clean.c:918
 msgid "remove only ignored files"
 msgstr "chỉ gỡ bỏ những tập tin bị bỏ qua"
 
-#: builtin/clean.c:935
+#: builtin/clean.c:936
 msgid "-x and -X cannot be used together"
 msgstr "-x và -X không thể dùng cùng nhau"
 
-#: builtin/clean.c:939
+#: builtin/clean.c:940
 msgid ""
 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
 "clean"
@@ -10539,7 +10886,7 @@ msgstr ""
 "clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -i, -n mà "
 "cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
 
-#: builtin/clean.c:942
+#: builtin/clean.c:943
 msgid ""
 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
 "refusing to clean"
@@ -10547,158 +10894,162 @@ msgstr ""
 "clean.requireForce mặc định được đặt là true và không đưa ra tùy chọn -i, -n "
 "mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
 
-#: builtin/clone.c:44
+#: builtin/clone.c:46
 msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
-msgstr "git clone [<các-tùy-chọn>] [--] <kho> [<t.mục>]"
+msgstr "git clone [<các tùy chọn>] [--] <kho> [<t.mục>]"
 
-#: builtin/clone.c:90
+#: builtin/clone.c:93
 msgid "don't create a checkout"
 msgstr "không tạo một checkout"
 
-#: builtin/clone.c:91 builtin/clone.c:93 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
 msgid "create a bare repository"
 msgstr "tạo kho thuần"
 
-#: builtin/clone.c:95
+#: builtin/clone.c:98
 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
 msgstr "tạo kho bản sao (ý là kho thuần)"
 
-#: builtin/clone.c:97
+#: builtin/clone.c:100
 msgid "to clone from a local repository"
 msgstr "để nhân bản từ kho nội bộ"
 
-#: builtin/clone.c:99
+#: builtin/clone.c:102
 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
 msgstr "không sử dụng liên kết cứng nội bộ, luôn sao chép"
 
-#: builtin/clone.c:101
+#: builtin/clone.c:104
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "cài đặt đây là kho chia sẻ"
 
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "pathspec"
 msgstr "đặc-tả-đường-dẫn"
 
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:107
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "khởi tạo mô-đun-con trong bản sao"
 
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:110
 msgid "number of submodules cloned in parallel"
 msgstr "số lượng mô-đun-con được nhân bản đồng thời"
 
-#: builtin/clone.c:108 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
 msgid "template-directory"
 msgstr "thư-mục-mẫu"
 
-#: builtin/clone.c:109 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "thư mục mà tại đó các mẫu sẽ được dùng"
 
-#: builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:113 builtin/submodule--helper.c:1379
-#: builtin/submodule--helper.c:1859
+#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/submodule--helper.c:1860
 msgid "reference repository"
 msgstr "kho tham chiếu"
 
-#: builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1381
-#: builtin/submodule--helper.c:1861
+#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/submodule--helper.c:1862
 msgid "use --reference only while cloning"
 msgstr "chỉ dùng --reference khi nhân bản"
 
-#: builtin/clone.c:116 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3306 builtin/repack.c:329
+#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3308 builtin/repack.c:330
 msgid "name"
 msgstr "tên"
 
-#: builtin/clone.c:117
+#: builtin/clone.c:120
 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
 msgstr "dùng <tên> thay cho “origin” để theo dõi thượng nguồn"
 
-#: builtin/clone.c:119
+#: builtin/clone.c:122
 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
 msgstr "lấy ra <nhánh> thay cho HEAD của máy chủ"
 
-#: builtin/clone.c:121
+#: builtin/clone.c:124
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
 
-#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:142 builtin/grep.c:836
-#: builtin/pull.c:225
+#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:152 builtin/grep.c:838
+#: builtin/pull.c:226
 msgid "depth"
 msgstr "độ-sâu"
 
-#: builtin/clone.c:123
+#: builtin/clone.c:126
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "tạo bản sao không đầy đủ cho mức sâu đã cho"
 
-#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:144 builtin/pack-objects.c:3295
+#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:154 builtin/pack-objects.c:3297
 msgid "time"
 msgstr "thời-gian"
 
-#: builtin/clone.c:125
+#: builtin/clone.c:128
 msgid "create a shallow clone since a specific time"
 msgstr "tạo bản sao không đầy đủ từ thời điểm đã cho"
 
-#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:146 builtin/fetch.c:169
-#: builtin/rebase.c:1389
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:156 builtin/fetch.c:179
+#: builtin/rebase.c:1395
 msgid "revision"
 msgstr "điểm xét duyệt"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:147
+#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:157
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao shallow, bằng điểm xét duyệt loại trừ"
 
-#: builtin/clone.c:129
+#: builtin/clone.c:132
 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
 msgstr "chỉ nhân bản một nhánh, HEAD hoặc --branch"
 
-#: builtin/clone.c:131
+#: builtin/clone.c:134
 msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
 msgstr ""
 "đứng có nhân bản bất kỳ nhánh nào, và làm cho những lần lấy về sau không "
 "theo chúng nữa"
 
-#: builtin/clone.c:133
+#: builtin/clone.c:136
 msgid "any cloned submodules will be shallow"
 msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ là shallow (nông)"
 
-#: builtin/clone.c:134 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
 msgid "gitdir"
 msgstr "gitdir"
 
-#: builtin/clone.c:135 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
 msgid "separate git dir from working tree"
 msgstr "không dùng chung thư mục dành riêng cho git và thư mục làm việc"
 
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:139
 msgid "key=value"
 msgstr "khóa=giá_trị"
 
-#: builtin/clone.c:137
+#: builtin/clone.c:140
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "đặt cấu hình bên trong một kho chứa mới"
 
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
 msgid "server-specific"
 msgstr "đặc-tả-máy-phục-vụ"
 
-#: builtin/clone.c:139 builtin/fetch.c:164 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
 #: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
 msgid "option to transmit"
 msgstr "tùy chọn để chuyển giao"
 
-#: builtin/clone.c:140 builtin/fetch.c:165 builtin/pull.c:238
+#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:239
 #: builtin/push.c:586
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv4"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:167 builtin/pull.c:241
+#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:242
 #: builtin/push.c:588
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "chỉ dùng địa chỉ IPv6"
 
-#: builtin/clone.c:280
+#: builtin/clone.c:149
+msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
+msgstr "mọi mô-đun-con nhân bản sẽ dung nhánh theo dõi máy chủ của chúng"
+
+#: builtin/clone.c:285
 msgid ""
 "No directory name could be guessed.\n"
 "Please specify a directory on the command line"
@@ -10706,145 +11057,145 @@ msgstr ""
 "Không đoán được thư mục tên là gì.\n"
 "Vui lòng chỉ định tên một thư mục trên dòng lệnh"
 
-#: builtin/clone.c:333
+#: builtin/clone.c:338
 #, c-format
 msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
 msgstr "thông tin: không thể thêm thay thế cho “%s”: %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:405
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
-
-#: builtin/clone.c:413
+#: builtin/clone.c:411
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "%s có tồn tại nhưng lại không phải là một thư mục"
 
-#: builtin/clone.c:427
+#: builtin/clone.c:428
 #, c-format
-msgid "failed to stat %s\n"
-msgstr "gặp lỗi khi lấy thông tin thống kê về %s\n"
+msgid "failed to start iterator over '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi bắt đầu lặp qua “%s”"
 
-#: builtin/clone.c:444
+#: builtin/clone.c:453
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
 
-#: builtin/clone.c:449
+#: builtin/clone.c:458
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
 
-#: builtin/clone.c:453
+#: builtin/clone.c:462
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi sao chép tập tin và “%s”"
 
-#: builtin/clone.c:479
+#: builtin/clone.c:467
+#, c-format
+msgid "failed to iterate over '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi lặp qua “%s”"
+
+#: builtin/clone.c:492
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "hoàn tất.\n"
 
-#: builtin/clone.c:493
+#: builtin/clone.c:506
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
-"and retry the checkout with 'git checkout -f HEAD'\n"
+"and retry with 'git restore --source=HEAD :/'\n"
 msgstr ""
 "Việc nhân bản thành công, nhưng checkout gặp lỗi.\n"
 "Bạn kiểm tra kỹ xem cái gì được lấy ra bằng lệnh “git status”\n"
-"và thử lấy ra với lệnh “git checkout -f HEAD”\n"
+"và thử lấy ra với lệnh 'git restore --source=HEAD :/'\n"
 
-#: builtin/clone.c:570
+#: builtin/clone.c:583
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
 
-#: builtin/clone.c:689
+#: builtin/clone.c:702
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "không thể cập nhật %s"
 
-#: builtin/clone.c:739
+#: builtin/clone.c:752
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr "refers HEAD máy chủ  chỉ đến ref không tồn tại, không thể lấy ra.\n"
 
-#: builtin/clone.c:770
+#: builtin/clone.c:783
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "không thể lấy ra (checkout) cây làm việc"
 
-#: builtin/clone.c:815
+#: builtin/clone.c:833
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "không thể ghi các tham số vào tập tin cấu hình"
 
-#: builtin/clone.c:878
+#: builtin/clone.c:896
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "không thể đóng gói để dọn dẹp"
 
-#: builtin/clone.c:880
+#: builtin/clone.c:898
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "không thể bỏ liên kết tập tin thay thế tạm thời"
 
-#: builtin/clone.c:920 builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/clone.c:938 builtin/receive-pack.c:1950
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Có quá nhiều đối số."
 
-#: builtin/clone.c:924
+#: builtin/clone.c:942
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
 
-#: builtin/clone.c:937
+#: builtin/clone.c:955
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
 
-#: builtin/clone.c:940
+#: builtin/clone.c:958
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "tùy chọn --bare và --separate-git-dir xung khắc nhau."
 
-#: builtin/clone.c:953
+#: builtin/clone.c:971
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
 
-#: builtin/clone.c:959 builtin/fetch.c:1610
+#: builtin/clone.c:977 builtin/fetch.c:1653
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "độ sâu %s không phải là một số nguyên dương"
 
-#: builtin/clone.c:969
+#: builtin/clone.c:987
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
 
-#: builtin/clone.c:979
+#: builtin/clone.c:997
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
 
-#: builtin/clone.c:994 builtin/clone.c:1015 builtin/difftool.c:264
-#: builtin/worktree.c:296 builtin/worktree.c:328
+#: builtin/clone.c:1012 builtin/clone.c:1033 builtin/difftool.c:264
+#: builtin/worktree.c:303 builtin/worktree.c:335
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
 
-#: builtin/clone.c:999
+#: builtin/clone.c:1017
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”"
 
-#: builtin/clone.c:1019
+#: builtin/clone.c:1037
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1021
+#: builtin/clone.c:1039
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Đang nhân bản thành “%s”…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1045
+#: builtin/clone.c:1063
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
@@ -10852,47 +11203,47 @@ msgstr ""
 "nhân bản --recursive không tương thích với cả hai --reference và --reference-"
 "if-able"
 
-#: builtin/clone.c:1106
+#: builtin/clone.c:1124
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
 
-#: builtin/clone.c:1108
+#: builtin/clone.c:1126
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "--shallow-since bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
 "thế."
 
-#: builtin/clone.c:1110
+#: builtin/clone.c:1128
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "--shallow-exclude bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay "
 "thế."
 
-#: builtin/clone.c:1112
+#: builtin/clone.c:1130
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "--filter bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
 
-#: builtin/clone.c:1115
+#: builtin/clone.c:1133
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "kho nguồn là nông, nên bỏ qua --local"
 
-#: builtin/clone.c:1120
+#: builtin/clone.c:1138
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "--local bị lờ đi"
 
-#: builtin/clone.c:1197 builtin/clone.c:1205
+#: builtin/clone.c:1215 builtin/clone.c:1223
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn %s"
 
-#: builtin/clone.c:1208
+#: builtin/clone.c:1226
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
 
 #: builtin/column.c:10
 msgid "git column [<options>]"
-msgstr "git column [<các-tùy-chọn>]"
+msgstr "git column [<các tùy chọn>]"
 
 #: builtin/column.c:27
 msgid "lookup config vars"
@@ -10935,7 +11286,7 @@ msgstr ""
 msgid "duplicate parent %s ignored"
 msgstr "cha mẹ bị trùng lặp %s đã bị bỏ qua"
 
-#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
+#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:542
 #, c-format
 msgid "not a valid object name %s"
 msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ “%s”"
@@ -10963,13 +11314,13 @@ msgstr "cha-mẹ"
 msgid "id of a parent commit object"
 msgstr "mã số của đối tượng chuyển giao cha mẹ"
 
-#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1480 builtin/merge.c:268
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1473
-#: builtin/tag.c:406
+#: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1460
+#: builtin/tag.c:412
 msgid "message"
 msgstr "chú thích"
 
-#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1480
+#: builtin/commit-tree.c:115 builtin/commit.c:1500
 msgid "commit message"
 msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
 
@@ -10977,8 +11328,8 @@ msgstr "chú thích của lần chuyển giao"
 msgid "read commit log message from file"
 msgstr "đọc chú thích nhật ký lần chuyển giao từ tập tin"
 
-#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1492 builtin/merge.c:283
-#: builtin/pull.c:193 builtin/revert.c:117
+#: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
+#: builtin/pull.c:194 builtin/revert.c:118
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "Ký lần chuyển giao dùng GPG"
 
@@ -10992,11 +11343,11 @@ msgstr "git commit-tree: gặp lỗi khi đọc"
 
 #: builtin/commit.c:41
 msgid "git commit [<options>] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git commit [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
+msgstr "git commit [<các tùy chọn>] [--] <pathspec>…"
 
 #: builtin/commit.c:46
 msgid "git status [<options>] [--] <pathspec>..."
-msgstr "git status [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
+msgstr "git status [<các tùy chọn>] [--] <pathspec>…"
 
 #: builtin/commit.c:51
 msgid ""
@@ -11027,82 +11378,88 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: builtin/commit.c:63
-msgid "Otherwise, please use 'git reset'\n"
-msgstr "Nếu không được thì dùng lệnh \"git reset\"\n"
+msgid "Otherwise, please use 'git cherry-pick --skip'\n"
+msgstr "Nếu không được thì dùng lệnh \"git cherry-pick --skip\"\n"
 
 #: builtin/commit.c:66
 msgid ""
+"and then use:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"to resume cherry-picking the remaining commits.\n"
 "If you wish to skip this commit, use:\n"
 "\n"
-"    git reset\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
-"Then \"git cherry-pick --continue\" will resume cherry-picking\n"
-"the remaining commits.\n"
 msgstr ""
+"và sau đó dùng:\n"
+"\n"
+"    git cherry-pick --continue\n"
+"\n"
+"để lại tiếp tục cherry-picking các lần chuyển giao còn lại.\n"
 "Nếu bạn muốn bỏ qua lần chuyển giao này thì dùng:\n"
 "\n"
-"    git reset\n"
+"    git cherry-pick --skip\n"
 "\n"
-"Thế thì \"git cherry-pick --continue\" sẽ phục hồi lại việc cherry-pick\n"
-"những lần chuyển giao còn lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:312
+#: builtin/commit.c:315
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
 
-#: builtin/commit.c:353
+#: builtin/commit.c:356
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:359
+#: builtin/commit.c:362
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "gặp lỗi khi thêm bằng cách tương"
 
-#: builtin/commit.c:373
+#: builtin/commit.c:376
 msgid "unable to update temporary index"
 msgstr "không thể cập nhật bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:375
+#: builtin/commit.c:378
 msgid "Failed to update main cache tree"
 msgstr "Gặp lỗi khi cập nhật cây bộ nhớ đệm"
 
-#: builtin/commit.c:400 builtin/commit.c:423 builtin/commit.c:469
+#: builtin/commit.c:403 builtin/commit.c:426 builtin/commit.c:472
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
 
-#: builtin/commit.c:452
+#: builtin/commit.c:455
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr ""
 "không thể thực hiện việc chuyển giao cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
 
-#: builtin/commit.c:454
+#: builtin/commit.c:457
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr ""
 "không thể thực hiện việc chuyển giao bộ phận trong khi đang cherry-pick."
 
-#: builtin/commit.c:462
+#: builtin/commit.c:465
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
 
-#: builtin/commit.c:481
+#: builtin/commit.c:484
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:579
+#: builtin/commit.c:582
 #, c-format
 msgid "commit '%s' lacks author header"
 msgstr "lần chuyển giao “%s” thiếu phần tác giả ở đầu"
 
-#: builtin/commit.c:581
+#: builtin/commit.c:584
 #, c-format
 msgid "commit '%s' has malformed author line"
 msgstr "lần chuyển giao “%s” có phần tác giả ở đầu dị dạng"
 
-#: builtin/commit.c:600
+#: builtin/commit.c:603
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "đối số cho --author bị dị hình"
 
-#: builtin/commit.c:653
+#: builtin/commit.c:656
 msgid ""
 "unable to select a comment character that is not used\n"
 "in the current commit message"
@@ -11110,38 +11467,38 @@ msgstr ""
 "không thể chọn một ký tự ghi chú cái mà không được dùng\n"
 "trong phần ghi chú hiện tại"
 
-#: builtin/commit.c:691 builtin/commit.c:724 builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:694 builtin/commit.c:727 builtin/commit.c:1072
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
 
-#: builtin/commit.c:703 builtin/shortlog.c:319
+#: builtin/commit.c:706 builtin/shortlog.c:319
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
 
-#: builtin/commit.c:705
+#: builtin/commit.c:708
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/commit.c:709
+#: builtin/commit.c:712
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:740 builtin/commit.c:756
+#: builtin/commit.c:743 builtin/commit.c:759
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:747
+#: builtin/commit.c:750
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:807
+#: builtin/commit.c:810
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "không thể ghi mẫu chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:826
+#: builtin/commit.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11156,7 +11513,7 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "và thử lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:831
+#: builtin/commit.c:834
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -11171,7 +11528,7 @@ msgstr ""
 "\t%s\n"
 "và thử lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:844
+#: builtin/commit.c:847
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11182,7 +11539,7 @@ msgstr ""
 "bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua, nếu phần chú thích rỗng sẽ hủy bỏ lần "
 "chuyển giao.\n"
 
-#: builtin/commit.c:852
+#: builtin/commit.c:855
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
@@ -11194,152 +11551,152 @@ msgstr ""
 "bắt đầu bằng “%c” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn thế.\n"
 "Phần chú thích này nếu trống rỗng sẽ hủy bỏ lần chuyển giao.\n"
 
-#: builtin/commit.c:869
+#: builtin/commit.c:872
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:    %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sTác giả:           %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:877
+#: builtin/commit.c:880
 #, c-format
 msgid "%sDate:      %s"
 msgstr "%sNgày tháng:        %s"
 
-#: builtin/commit.c:884
+#: builtin/commit.c:887
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %.*s <%.*s>"
 msgstr "%sNgười chuyển giao: %.*s <%.*s>"
 
-#: builtin/commit.c:902
+#: builtin/commit.c:905
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "Không đọc được bảng mục lục"
 
-#: builtin/commit.c:969
+#: builtin/commit.c:972
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
 
-#: builtin/commit.c:983 builtin/tag.c:269
+#: builtin/commit.c:986 builtin/tag.c:275
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Xin hãy cung cấp lời chú giải hoặc là dùng tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1027
+#: builtin/commit.c:1030
 #, c-format
 msgid "--author '%s' is not 'Name <email>' and matches no existing author"
 msgstr ""
 "--author “%s” không phải là “Họ và tên <thư điện tửl>” và không khớp bất kỳ "
 "tác giả nào sẵn có"
 
-#: builtin/commit.c:1041
+#: builtin/commit.c:1044
 #, c-format
 msgid "Invalid ignored mode '%s'"
 msgstr "Chế độ bỏ qua không hợp lệ “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:1059 builtin/commit.c:1284
+#: builtin/commit.c:1062 builtin/commit.c:1304
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Chế độ cho các tập tin chưa được theo dõi không hợp lệ “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:1097
+#: builtin/commit.c:1102
 msgid "--long and -z are incompatible"
 msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
 
-#: builtin/commit.c:1130
+#: builtin/commit.c:1146
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
 
-#: builtin/commit.c:1139
+#: builtin/commit.c:1155
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Không có gì để mà “tu bổ” cả."
 
-#: builtin/commit.c:1142
+#: builtin/commit.c:1158
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr ""
 "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện việc “tu bổ”."
 
-#: builtin/commit.c:1144
+#: builtin/commit.c:1160
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr ""
 "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện việc “tu "
 "bổ”."
 
-#: builtin/commit.c:1147
+#: builtin/commit.c:1163
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
 
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:1173
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Chỉ được dùng một trong số tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup."
 
-#: builtin/commit.c:1159
+#: builtin/commit.c:1175
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F."
 msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F."
 
-#: builtin/commit.c:1167
+#: builtin/commit.c:1183
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr ""
 "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
 
-#: builtin/commit.c:1184
+#: builtin/commit.c:1200
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
 "sử dụng."
 
-#: builtin/commit.c:1186
+#: builtin/commit.c:1202
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
 
-#: builtin/commit.c:1192
+#: builtin/commit.c:1208
 #, c-format
 msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
 msgstr "các đường dẫn “%s …” với tùy chọn -a không hợp lý"
 
-#: builtin/commit.c:1319 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1523
 msgid "show status concisely"
 msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
 
-#: builtin/commit.c:1321 builtin/commit.c:1505
+#: builtin/commit.c:1341 builtin/commit.c:1525
 msgid "show branch information"
 msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
 
-#: builtin/commit.c:1323
+#: builtin/commit.c:1343
 msgid "show stash information"
 msgstr "hiển thị thông tin về tạm cất"
 
-#: builtin/commit.c:1325 builtin/commit.c:1507
+#: builtin/commit.c:1345 builtin/commit.c:1527
 msgid "compute full ahead/behind values"
 msgstr "tính đầy đủ giá trị trước/sau"
 
-#: builtin/commit.c:1327
+#: builtin/commit.c:1347
 msgid "version"
 msgstr "phiên bản"
 
-#: builtin/commit.c:1327 builtin/commit.c:1509 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:643
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:561
+#: builtin/worktree.c:651
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
 
-#: builtin/commit.c:1330 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/commit.c:1350 builtin/commit.c:1531
 msgid "show status in long format (default)"
 msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
 
-#: builtin/commit.c:1333 builtin/commit.c:1514
+#: builtin/commit.c:1353 builtin/commit.c:1534
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
 
-#: builtin/commit.c:1335 builtin/commit.c:1339 builtin/commit.c:1517
-#: builtin/fast-export.c:1085 builtin/fast-export.c:1088 builtin/rebase.c:1465
-#: parse-options.h:331
+#: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
+#: builtin/fast-export.c:1125 builtin/fast-export.c:1128
+#: builtin/fast-export.c:1131 builtin/rebase.c:1471 parse-options.h:332
 msgid "mode"
 msgstr "chế độ"
 
-#: builtin/commit.c:1336 builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1356 builtin/commit.c:1537
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr ""
 "hiển thị các tập tin chưa được theo dõi  dấu vết, các chế độ tùy chọn:  all, "
 "normal, no. (Mặc định: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1340
+#: builtin/commit.c:1360
 msgid ""
 "show ignored files, optional modes: traditional, matching, no. (Default: "
 "traditional)"
@@ -11347,11 +11704,11 @@ msgstr ""
 "hiển thị các tập tin bị bỏ qua, các chế độ tùy chọn: traditional, matching, "
 "no. (Mặc định: traditional)"
 
-#: builtin/commit.c:1342 parse-options.h:179
+#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:179
 msgid "when"
 msgstr "khi"
 
-#: builtin/commit.c:1343
+#: builtin/commit.c:1363
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
@@ -11359,252 +11716,273 @@ msgstr ""
 "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
 "(Mặc định: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1345
+#: builtin/commit.c:1365
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
 
-#: builtin/commit.c:1346
+#: builtin/commit.c:1366
 msgid "do not detect renames"
 msgstr "không dò tìm các tên thay đổi"
 
-#: builtin/commit.c:1348
+#: builtin/commit.c:1368
 msgid "detect renames, optionally set similarity index"
 msgstr "dò các tên thay đổi, tùy ý đặt mục lục tương tự"
 
-#: builtin/commit.c:1368
+#: builtin/commit.c:1388
 msgid "Unsupported combination of ignored and untracked-files arguments"
 msgstr ""
 "Không hỗ trỡ tổ hợp các tham số các tập tin bị bỏ qua và không được theo dõi"
 
-#: builtin/commit.c:1473
+#: builtin/commit.c:1493
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
 
-#: builtin/commit.c:1474
+#: builtin/commit.c:1494
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1476
+#: builtin/commit.c:1496
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
 
-#: builtin/commit.c:1477 builtin/merge.c:272 builtin/tag.c:408
+#: builtin/commit.c:1497 builtin/merge.c:274 builtin/tag.c:414
 msgid "read message from file"
 msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
 
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "author"
 msgstr "tác giả"
 
-#: builtin/commit.c:1478
+#: builtin/commit.c:1498
 msgid "override author for commit"
 msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
 
-#: builtin/commit.c:1479 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:539
 msgid "date"
 msgstr "ngày tháng"
 
-#: builtin/commit.c:1479
+#: builtin/commit.c:1499
 msgid "override date for commit"
 msgstr "ghi đè ngày tháng cho lần chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1481 builtin/commit.c:1482 builtin/commit.c:1483
-#: builtin/commit.c:1484 parse-options.h:323 ref-filter.h:92
+#: builtin/commit.c:1501 builtin/commit.c:1502 builtin/commit.c:1503
+#: builtin/commit.c:1504 parse-options.h:324 ref-filter.h:92
 msgid "commit"
 msgstr "lần_chuyển_giao"
 
-#: builtin/commit.c:1481
+#: builtin/commit.c:1501
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho nhưng có cho sửa chữa"
 
-#: builtin/commit.c:1482
+#: builtin/commit.c:1502
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao đã cho"
 
-#: builtin/commit.c:1483
+#: builtin/commit.c:1503
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
 
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1504
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
 "ra"
 
-#: builtin/commit.c:1485
+#: builtin/commit.c:1505
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr ""
 "lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
 
-#: builtin/commit.c:1486 builtin/log.c:1541 builtin/merge.c:285
-#: builtin/pull.c:162 builtin/revert.c:109
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1581 builtin/merge.c:289
+#: builtin/pull.c:163 builtin/revert.c:110
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "(nên dùng) thêm dòng Signed-off-by:"
 
-#: builtin/commit.c:1487
+#: builtin/commit.c:1507
 msgid "use specified template file"
 msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
 
-#: builtin/commit.c:1488
+#: builtin/commit.c:1508
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "ép buộc sửa lần commit"
 
-#: builtin/commit.c:1490
+#: builtin/commit.c:1510
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "bao gồm các trạng thái trong mẫu ghi chú chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1495
+#: builtin/commit.c:1515
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
 
-#: builtin/commit.c:1496
+#: builtin/commit.c:1516
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
 
-#: builtin/commit.c:1497
+#: builtin/commit.c:1517
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1518
 msgid "interactively add files"
 msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
 
-#: builtin/commit.c:1499
+#: builtin/commit.c:1519
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
 
-#: builtin/commit.c:1500
+#: builtin/commit.c:1520
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
 
-#: builtin/commit.c:1501
+#: builtin/commit.c:1521
 msgid "bypass pre-commit and commit-msg hooks"
 msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit và commit-msg"
 
-#: builtin/commit.c:1502
+#: builtin/commit.c:1522
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1515
+#: builtin/commit.c:1535
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "“tu bổ” (amend) lần commit trước"
 
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1536
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
 
-#: builtin/commit.c:1521
+#: builtin/commit.c:1541
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
 
-#: builtin/commit.c:1523
+#: builtin/commit.c:1543
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
 
-#: builtin/commit.c:1596
+#: builtin/commit.c:1616
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1603
+#: builtin/commit.c:1623
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
 
-#: builtin/commit.c:1622
+#: builtin/commit.c:1642
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của lần chuyển giao: %s"
 
-#: builtin/commit.c:1629
+#: builtin/commit.c:1649
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Bãi bỏ việc chuyển giao bởi vì phần chú thích của nó trống rỗng.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1634
+#: builtin/commit.c:1654
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr ""
 "Đang bỏ qua việc chuyển giao; bạn đã không biên soạn phần chú thích "
 "(message).\n"
 
-#: builtin/commit.c:1668
+#: builtin/commit.c:1688
 msgid ""
 "repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full and quota is\n"
-"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
+"not exceeded, and then \"git restore --staged :/\" to recover."
 msgstr ""
 "kho chứa đã được cập nhật, nhưng không thể ghi vào\n"
 "tập tin new_index (bảng mục lục mới). Hãy kiểm tra xem đĩa\n"
 "có bị đầy quá hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá,\n"
-"và sau đó \"git reset HEAD\" để khắc phục."
+"và sau đó \"git restore --staged :/\" để khắc phục."
 
-#: builtin/commit-graph.c:10
+#: builtin/commit-graph.c:11
 msgid "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph [--object-dir <objdir>]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:11 builtin/commit-graph.c:23
+#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:24
 msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:12 builtin/commit-graph.c:18
-msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
-msgstr "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>]"
+#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
+msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow]"
+msgstr ""
+"git commit-graph verify [--object-dir </thư/mục/đối/tượng>] [--shallow]"
 
-#: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:28
+#: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
 msgid ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <split options>"
 msgstr ""
-"git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append] [--reachable|--"
-"stdin-packs|--stdin-commits]"
+"git commit-graph write [--object-dir </thư/mục/đối/tượng>] [--append|--"
+"split] [--reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <các tùy chọn chia tách>"
 
-#: builtin/commit-graph.c:51 builtin/commit-graph.c:89
-#: builtin/commit-graph.c:147 builtin/commit-graph.c:205 builtin/fetch.c:153
-#: builtin/log.c:1561
+#: builtin/commit-graph.c:54 builtin/commit-graph.c:100
+#: builtin/commit-graph.c:161 builtin/commit-graph.c:237 builtin/fetch.c:163
+#: builtin/log.c:1601
 msgid "dir"
 msgstr "tmục"
 
-#: builtin/commit-graph.c:52 builtin/commit-graph.c:90
-#: builtin/commit-graph.c:148 builtin/commit-graph.c:206
+#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:101
+#: builtin/commit-graph.c:162 builtin/commit-graph.c:238
 msgid "The object directory to store the graph"
 msgstr "Thư mục đối tượng để lưu đồ thị"
 
-#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
+#: builtin/commit-graph.c:57
+msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
+msgstr ""
+"nếu đồ-thị-các-lần-chuyển-giao bị chia cắt, thì chỉ thẩm tra tập tin đỉnh"
+
+#: builtin/commit-graph.c:73 builtin/commit-graph.c:116
 #, c-format
 msgid "Could not open commit-graph '%s'"
 msgstr "Không thể mở đồ thị chuyển giao “%s”"
 
-#: builtin/commit-graph.c:150
+#: builtin/commit-graph.c:164
 msgid "start walk at all refs"
 msgstr "bắt đầu di chuyển tại mọi tham chiếu"
 
-#: builtin/commit-graph.c:152
+#: builtin/commit-graph.c:166
 msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
 msgstr ""
 "quét dó các mục lục gói được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn cho các lần "
 "chuyển giao"
 
-#: builtin/commit-graph.c:154
+#: builtin/commit-graph.c:168
 msgid "start walk at commits listed by stdin"
 msgstr ""
 "bắt đầu di chuyển tại các lần chuyển giao được liệt kê bởi đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/commit-graph.c:156
+#: builtin/commit-graph.c:170
 msgid "include all commits already in the commit-graph file"
 msgstr ""
-"bao gồm mọi lần chuyển giao đã sẵn có trongười tập tin đồ thị lần chuyển giao"
+"bao gồm mọi lần chuyển giao đã sẵn có trongười tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-"
+"giao"
 
-#: builtin/commit-graph.c:165
+#: builtin/commit-graph.c:172
+msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
+msgstr "cho phép ghi một tập tin đồ họa các lần chuyển giao lớn lên"
+
+#: builtin/commit-graph.c:174 builtin/commit-graph.c:178
+msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
+msgstr ""
+"số lượng tối đa của các lần chuyển giao trong một đồ-thị-các-lần-chuyển-giao "
+"chia cắt không-cơ-sở"
+
+#: builtin/commit-graph.c:176
+msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
+msgstr "tỷ lệ tối đa giữa hai mức của một đồ-thị-các-lần-chuyển-giao chia cắt"
+
+#: builtin/commit-graph.c:191
 msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
 msgstr ""
 "không thể sử dụng hơn một --reachable, --stdin-commits, hay --stdin-packs"
 
 #: builtin/config.c:11
 msgid "git config [<options>]"
-msgstr "git config [<các-tùy-chọn>]"
+msgstr "git config [<các tùy chọn>]"
 
-#: builtin/config.c:103
+#: builtin/config.c:103 builtin/env--helper.c:23
 #, c-format
 msgid "unrecognized --type argument, %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận --type, %s"
@@ -11709,7 +12087,7 @@ msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: slot [stdout-là-tty]"
 msgid "Type"
 msgstr "Kiểu"
 
-#: builtin/config.c:147
+#: builtin/config.c:147 builtin/env--helper.c:38
 msgid "value is given this type"
 msgstr "giá trị được đưa kiểu này"
 
@@ -11755,7 +12133,7 @@ msgstr ""
 "hiển thị nguyên gốc của cấu hình (tập tin, đầu vào tiêu chuẩn, blob, dòng "
 "lệnh)"
 
-#: builtin/config.c:158
+#: builtin/config.c:158 builtin/env--helper.c:40
 msgid "value"
 msgstr "giá trị"
 
@@ -11915,11 +12293,11 @@ msgstr "hiển thị kích cỡ theo định dạng dành cho người đọc"
 
 #: builtin/describe.c:27
 msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
-msgstr "git describe [<các-tùy-chọn>] <commit-ish>*"
+msgstr "git describe [<các tùy chọn>] <commit-ish>*"
 
 #: builtin/describe.c:28
 msgid "git describe [<options>] --dirty"
-msgstr "git describe [<các-tùy-chọn>] --dirty"
+msgstr "git describe [<các tùy chọn>] --dirty"
 
 #: builtin/describe.c:63
 msgid "head"
@@ -12050,7 +12428,7 @@ msgstr "chỉ cân nhắc đến những thẻ khớp với <mẫu>"
 msgid "do not consider tags matching <pattern>"
 msgstr "không coi rằng các thẻ khớp với <mẫu>"
 
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:422
 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
 msgstr "hiển thị đối tượng chuyển giao vắn tắt như là fallback"
 
@@ -12114,8 +12492,8 @@ msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ “%s”."
 #: builtin/difftool.c:30
 msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
 msgstr ""
-"git difftool [<các-tùy-chọn>] [<lần_chuyển_giao> [<lần_chuyển_giao>]] [--] "
-"<đường-dẫn>…]"
+"git difftool [<các tùy chọn>] [<lần_chuyển_giao> [<lần_chuyển_giao>]] [--] </"
+"đường/dẫn>…]"
 
 #: builtin/difftool.c:253
 #, c-format
@@ -12227,159 +12605,195 @@ msgstr "chưa đưa ra <công_cụ> cho --tool=<công_cụ>"
 msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
 msgstr "chưa đưa ra <lệnh> cho --extcmd=<lệnh>"
 
+#: builtin/env--helper.c:6
+msgid "git env--helper --type=[bool|ulong] <options> <env-var>"
+msgstr "git env--helper --type=[bool|ulong] <các tùy chọn> <env-var>"
+
+#: builtin/env--helper.c:37 builtin/hash-object.c:98
+msgid "type"
+msgstr "kiểu"
+
+#: builtin/env--helper.c:41
+msgid "default for git_env_*(...) to fall back on"
+msgstr "mặc định cho git_env_*(...) để quay về"
+
+#: builtin/env--helper.c:43
+msgid "be quiet only use git_env_*() value as exit code"
+msgstr "im lặng chỉ khi dung giá trị git_env_*() làm mã thoát"
+
+#: builtin/env--helper.c:62
+#, c-format
+msgid "option `--default' expects a boolean value with `--type=bool`, not `%s`"
+msgstr ""
+"tùy chọn `--default' cần một giá trị logic với `--type=bool`, không phải `%s`"
+
+#: builtin/env--helper.c:77
+#, c-format
+msgid ""
+"option `--default' expects an unsigned long value with `--type=ulong`, not `"
+"%s`"
+msgstr ""
+"tùy chọn `--default' cần một giá trị số nguyên dài không dấu với `--"
+"type=ulong`, không phải `%s`"
+
 #: builtin/fast-export.c:29
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [rev-list-opts]"
 
-#: builtin/fast-export.c:1084
+#: builtin/fast-export.c:1124
 msgid "show progress after <n> objects"
 msgstr "hiển thị tiến triển sau <n> đối tượng"
 
-#: builtin/fast-export.c:1086
+#: builtin/fast-export.c:1126
 msgid "select handling of signed tags"
 msgstr "chọn điều khiển của thẻ đã ký"
 
-#: builtin/fast-export.c:1089
+#: builtin/fast-export.c:1129
 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
 msgstr "chọn sự xử lý của các thẻ, cái mà đánh thẻ các đối tượng được lọc ra"
 
-#: builtin/fast-export.c:1092
+#: builtin/fast-export.c:1132
+msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
+msgstr ""
+"chọn bộ xử lý cho các ghi chú của lần chuyển giao theo một bộ mã thay thế"
+
+#: builtin/fast-export.c:1135
 msgid "Dump marks to this file"
 msgstr "Đổ các đánh dấu này vào tập-tin"
 
-#: builtin/fast-export.c:1094
+#: builtin/fast-export.c:1137
 msgid "Import marks from this file"
 msgstr "Nhập vào đánh dấu từ tập tin này"
 
-#: builtin/fast-export.c:1096
+#: builtin/fast-export.c:1139
 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
 msgstr "Làm giả một cái thẻ khi thẻ bị thiếu một cái"
 
-#: builtin/fast-export.c:1098
+#: builtin/fast-export.c:1141
 msgid "Output full tree for each commit"
 msgstr "Xuất ra toàn bộ cây cho mỗi lần chuyển giao"
 
-#: builtin/fast-export.c:1100
+#: builtin/fast-export.c:1143
 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
 msgstr "Sử dụng tính năng done để chấm dứt luồng dữ liệu"
 
-#: builtin/fast-export.c:1101
+#: builtin/fast-export.c:1144
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Bỏ qua kết xuất của dữ liệu blob"
 
-#: builtin/fast-export.c:1102 builtin/log.c:1609
+#: builtin/fast-export.c:1145 builtin/log.c:1649
 msgid "refspec"
 msgstr "refspec"
 
-#: builtin/fast-export.c:1103
+#: builtin/fast-export.c:1146
 msgid "Apply refspec to exported refs"
 msgstr "Áp dụng refspec cho refs đã xuất"
 
-#: builtin/fast-export.c:1104
+#: builtin/fast-export.c:1147
 msgid "anonymize output"
 msgstr "kết xuất anonymize"
 
-#: builtin/fast-export.c:1106
+#: builtin/fast-export.c:1149
 msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
 msgstr ""
 "Các cha mẹ tham chiếu cái mà k trong luồng dữ liệu fast-export bởi mã id đối "
 "tượng"
 
-#: builtin/fast-export.c:1108
+#: builtin/fast-export.c:1151
 msgid "Show original object ids of blobs/commits"
 msgstr "Hiển thị các mã id nguyên gốc của blobs/commits"
 
-#: builtin/fetch.c:28
+#: builtin/fetch.c:30
 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
-msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
+msgstr "git fetch [<các tùy chọn>] [<kho-chứa> [<refspec>…]]"
 
-#: builtin/fetch.c:29
+#: builtin/fetch.c:31
 msgid "git fetch [<options>] <group>"
-msgstr "git fetch [<các-tùy-chọn>] [<nhóm>"
+msgstr "git fetch [<các tùy chọn>] [<nhóm>"
 
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fetch.c:32
 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
-msgstr "git fetch --multiple [<các-tùy-chọn>] [(<kho> | <nhóm>)…]"
+msgstr "git fetch --multiple [<các tùy chọn>] [(<kho> | <nhóm>)…]"
 
-#: builtin/fetch.c:31
+#: builtin/fetch.c:33
 msgid "git fetch --all [<options>]"
-msgstr "git fetch --all [<các-tùy-chọn>]"
+msgstr "git fetch --all [<các tùy chọn>]"
 
-#: builtin/fetch.c:115 builtin/pull.c:202
+#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:203
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "lấy về từ tất cả các máy chủ"
 
-#: builtin/fetch.c:117 builtin/pull.c:205
+#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "nối thêm vào .git/FETCH_HEAD thay vì ghi đè lên nó"
 
-#: builtin/fetch.c:119 builtin/pull.c:208
+#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:209
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "đường dẫn đến gói tải lên trên máy chủ cuối"
 
-#: builtin/fetch.c:120
+#: builtin/fetch.c:130
 msgid "force overwrite of local reference"
 msgstr "ép buộc ghi đè lên tham chiếu nội bộ"
 
-#: builtin/fetch.c:122
+#: builtin/fetch.c:132
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "lấy từ nhiều máy chủ cùng lúc"
 
-#: builtin/fetch.c:124 builtin/pull.c:212
+#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:213
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "lấy tất cả các thẻ cùng với các đối tượng liên quan đến nó"
 
-#: builtin/fetch.c:126
+#: builtin/fetch.c:136
 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
 msgstr "không lấy tất cả các thẻ (--no-tags)"
 
-#: builtin/fetch.c:128
+#: builtin/fetch.c:138
 msgid "number of submodules fetched in parallel"
 msgstr "số lượng mô-đun-con được lấy đồng thời"
 
-#: builtin/fetch.c:130 builtin/pull.c:215
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:216
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr ""
 "cắt cụt (prune) các nhánh “remote-tracking” không còn tồn tại trên máy chủ "
 "nữa"
 
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:142
 msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
 msgstr "cắt xém các thẻ nội bộ không còn ở máy chủ và xóa các thẻ đã thay đổi"
 
-#: builtin/fetch.c:133 builtin/fetch.c:156 builtin/pull.c:139
+#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:140
 msgid "on-demand"
 msgstr "khi-cần"
 
-#: builtin/fetch.c:134
+#: builtin/fetch.c:144
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "điều khiển việc lấy về đệ quy trong các mô-đun-con"
 
-#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:223
+#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:224
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "giữ lại gói đã tải về"
 
-#: builtin/fetch.c:140
+#: builtin/fetch.c:150
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "cho phép cập nhật th.chiếu HEAD"
 
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:226
+#: builtin/fetch.c:153 builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:227
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
 
-#: builtin/fetch.c:145
+#: builtin/fetch.c:155
 msgid "deepen history of shallow repository based on time"
 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của kho bản sao shallow dựa trên thời gian"
 
-#: builtin/fetch.c:151 builtin/pull.c:229
+#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:230
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "chuyển đổi hoàn toàn sang kho git"
 
-#: builtin/fetch.c:154
+#: builtin/fetch.c:164
 msgid "prepend this to submodule path output"
 msgstr "soạn sẵn cái này cho kết xuất đường dẫn mô-đun-con"
 
-#: builtin/fetch.c:157
+#: builtin/fetch.c:167
 msgid ""
 "default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
 "files)"
@@ -12387,98 +12801,106 @@ msgstr ""
 "mặc định cho việc lấy đệ quy các mô-đun-con (có mức ưu tiên thấp hơn các tập "
 "tin cấu hình config)"
 
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:232
+#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:233
 msgid "accept refs that update .git/shallow"
 msgstr "chấp nhận tham chiếu cập nhật .git/shallow"
 
-#: builtin/fetch.c:162 builtin/pull.c:234
+#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:235
 msgid "refmap"
 msgstr "refmap"
 
-#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:235
+#: builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:236
 msgid "specify fetch refmap"
 msgstr "chỉ ra refmap cần lấy về"
 
-#: builtin/fetch.c:170
+#: builtin/fetch.c:180
 msgid "report that we have only objects reachable from this object"
 msgstr ""
 "báo cáo rằng chúng ta chỉ có các đối tượng tiếp cận được từ đối tượng này"
 
-#: builtin/fetch.c:469
+#: builtin/fetch.c:183
+msgid "run 'gc --auto' after fetching"
+msgstr "chạy 'gc --auto' sau khi lấy về"
+
+#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:245
+msgid "check for forced-updates on all updated branches"
+msgstr "kiểm cho các-cập-nhật-bắt-buộc trên mọi nhánh đã cập nhật"
+
+#: builtin/fetch.c:491
 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
 msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
 
-#: builtin/fetch.c:608
+#: builtin/fetch.c:630
 #, c-format
 msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
 msgstr "phần cấu hình fetch.output có chứa giá-trị không hợp lệ %s"
 
-#: builtin/fetch.c:705
+#: builtin/fetch.c:728
 #, c-format
 msgid "object %s not found"
 msgstr "không tìm thấy đối tượng %s"
 
-#: builtin/fetch.c:709
+#: builtin/fetch.c:732
 msgid "[up to date]"
 msgstr "[đã cập nhật]"
 
-#: builtin/fetch.c:722 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:745 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:833
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[Bị từ chối]"
 
-#: builtin/fetch.c:723
+#: builtin/fetch.c:746
 msgid "can't fetch in current branch"
 msgstr "không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành"
 
-#: builtin/fetch.c:733
+#: builtin/fetch.c:756
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[cập nhật thẻ]"
 
-#: builtin/fetch.c:734 builtin/fetch.c:771 builtin/fetch.c:784
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:757 builtin/fetch.c:794 builtin/fetch.c:816
+#: builtin/fetch.c:828
 msgid "unable to update local ref"
 msgstr "không thể cập nhật tham chiếu nội bộ"
 
-#: builtin/fetch.c:738
+#: builtin/fetch.c:761
 msgid "would clobber existing tag"
 msgstr "nên xóa chồng các thẻ có sẵn"
 
-#: builtin/fetch.c:760
+#: builtin/fetch.c:783
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[thẻ mới]"
 
-#: builtin/fetch.c:763
+#: builtin/fetch.c:786
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[nhánh mới]"
 
-#: builtin/fetch.c:766
+#: builtin/fetch.c:789
 msgid "[new ref]"
 msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
 
-#: builtin/fetch.c:796
+#: builtin/fetch.c:828
 msgid "forced update"
 msgstr "cưỡng bức cập nhật"
 
-#: builtin/fetch.c:801
+#: builtin/fetch.c:833
 msgid "non-fast-forward"
 msgstr "không-phải-chuyển-tiếp-nhanh"
 
-#: builtin/fetch.c:847
+#: builtin/fetch.c:879
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
 
-#: builtin/fetch.c:868
+#: builtin/fetch.c:900
 #, c-format
 msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
 msgstr "từ chối %s bởi vì các gốc nông thì không được phép cập nhật"
 
-#: builtin/fetch.c:959 builtin/fetch.c:1081
+#: builtin/fetch.c:991 builtin/fetch.c:1124
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "Từ %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:970
+#: builtin/fetch.c:1002
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -12487,52 +12909,83 @@ msgstr ""
 "một số tham chiếu nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
 " “git remote prune %s” để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
 
-#: builtin/fetch.c:1051
+#: builtin/fetch.c:1008
+msgid ""
+"Fetch normally indicates which branches had a forced update, but that check "
+"has been disabled."
+msgstr ""
+"Lấy về bình thường cho biết các các nhánh nào buộc phải cập nhật, nhưng việc "
+"kiểm tra đã bị vô hiệu hóa."
+
+#: builtin/fetch.c:1009
+msgid ""
+"To re-enable, use '--show-forced-updates' flag or run 'git config fetch."
+"showForcedUpdates true'."
+msgstr ""
+"Để bật trở lại, dùng cờ '--show-forced-updates' hoặc chạy 'git config fetch."
+"showForcedUpdates true'."
+
+#: builtin/fetch.c:1011
+#, c-format
+msgid ""
+"It took %.2f seconds to check forced updates. You can use '--no-show-forced-"
+"updates'\n"
+msgstr ""
+"Việc này cần %.2f giây để kiểm tra các cập nhật ép buộc. Bạn có thể dùng '--"
+"no-show-forced-updates'\n"
+
+#: builtin/fetch.c:1013
+msgid ""
+"or run 'git config fetch.showForcedUpdates false' to avoid this check.\n"
+msgstr ""
+"hoặc chạy 'git config fetch.showForcedUpdates false' để tránh kiểm tra này.\n"
+
+#: builtin/fetch.c:1094
 #, c-format
 msgid "   (%s will become dangling)"
 msgstr "   (%s sẽ trở thành không đầu (không được quản lý))"
 
-#: builtin/fetch.c:1052
+#: builtin/fetch.c:1095
 #, c-format
 msgid "   (%s has become dangling)"
 msgstr "   (%s đã trở thành không đầu (không được quản lý))"
 
-#: builtin/fetch.c:1084
+#: builtin/fetch.c:1127
 msgid "[deleted]"
 msgstr "[đã xóa]"
 
-#: builtin/fetch.c:1085 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1128 builtin/remote.c:1036
 msgid "(none)"
 msgstr "(không)"
 
-#: builtin/fetch.c:1108
+#: builtin/fetch.c:1151
 #, c-format
 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
 msgstr ""
 "Từ chối việc lấy vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho "
 "trần (bare)"
 
-#: builtin/fetch.c:1127
+#: builtin/fetch.c:1170
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
 msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
 
-#: builtin/fetch.c:1130
+#: builtin/fetch.c:1173
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
 msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1434
+#: builtin/fetch.c:1477
 #, c-format
 msgid "Fetching %s\n"
 msgstr "Đang lấy “%s” về\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1436 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1479 builtin/remote.c:100
 #, c-format
 msgid "Could not fetch %s"
 msgstr "Không thể lấy“%s” về"
 
-#: builtin/fetch.c:1482
+#: builtin/fetch.c:1525
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialClone"
@@ -12540,7 +12993,7 @@ msgstr ""
 "--filter chỉ có thể được dùng với máy chủ được cấu hình bằng extensions."
 "partialClone"
 
-#: builtin/fetch.c:1506
+#: builtin/fetch.c:1549
 msgid ""
 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -12548,44 +13001,44 @@ msgstr ""
 "Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ.  Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
 "tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
 
-#: builtin/fetch.c:1543
+#: builtin/fetch.c:1586
 msgid "You need to specify a tag name."
 msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
 
-#: builtin/fetch.c:1594
+#: builtin/fetch.c:1637
 msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
 msgstr "Mức sâu là số âm trong --deepen là không được hỗ trợ"
 
-#: builtin/fetch.c:1596
+#: builtin/fetch.c:1639
 msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
 msgstr "Các tùy chọn--deepen và --depth loại từ lẫn nhau"
 
-#: builtin/fetch.c:1601
+#: builtin/fetch.c:1644
 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
 msgstr "tùy chọn --depth và --unshallow không thể sử dụng cùng với nhau"
 
-#: builtin/fetch.c:1603
+#: builtin/fetch.c:1646
 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
 msgstr "--unshallow trên kho hoàn chỉnh là không hợp lý"
 
-#: builtin/fetch.c:1619
+#: builtin/fetch.c:1662
 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
 msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không lấy đối số kho chứa"
 
-#: builtin/fetch.c:1621
+#: builtin/fetch.c:1664
 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
 msgstr "lệnh lấy về \"fetch --all\" không hợp lý với refspecs"
 
-#: builtin/fetch.c:1630
+#: builtin/fetch.c:1673
 #, c-format
 msgid "No such remote or remote group: %s"
 msgstr "Không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
 
-#: builtin/fetch.c:1637
+#: builtin/fetch.c:1680
 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
 msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
 
-#: builtin/fetch.c:1653
+#: builtin/fetch.c:1696
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialclone"
@@ -12622,7 +13075,7 @@ msgstr "tập tin để đọc dữ liệu từ đó"
 
 #: builtin/for-each-ref.c:10
 msgid "git for-each-ref [<options>] [<pattern>]"
-msgstr "git for-each-ref [<các-tùy-chọn>] [<mẫu>]"
+msgstr "git for-each-ref [<các tùy chọn>] [<mẫu>]"
 
 #: builtin/for-each-ref.c:11
 msgid "git for-each-ref [--points-at <object>]"
@@ -12658,7 +13111,7 @@ msgstr "trích dẫn để phù hợp cho Tcl"
 msgid "show only <n> matched refs"
 msgstr "hiển thị chỉ <n> tham chiếu khớp"
 
-#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:433
+#: builtin/for-each-ref.c:39 builtin/tag.c:439
 msgid "respect format colors"
 msgstr "các màu định dạng lưu tâm"
 
@@ -12826,7 +13279,7 @@ msgstr "Đang kiểm tra các thư mục đối tượng"
 msgid "Checking %s link"
 msgstr "Đang lấy liên kết %s"
 
-#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:841
+#: builtin/fsck.c:705 builtin/index-pack.c:842
 #, c-format
 msgid "invalid %s"
 msgstr "%s không hợp lệ"
@@ -12861,7 +13314,7 @@ msgstr "non-tree trong cache-tree"
 
 #: builtin/fsck.c:781
 msgid "git fsck [<options>] [<object>...]"
-msgstr "git fsck [<các-tùy-chọn>] [<đối-tượng>…]"
+msgstr "git fsck [<các tùy chọn>] [<đối-tượng>…]"
 
 #: builtin/fsck.c:787
 msgid "show unreachable objects"
@@ -12911,7 +13364,7 @@ msgstr "hiển thị quá trình"
 msgid "show verbose names for reachable objects"
 msgstr "hiển thị tên chi tiết cho các đối tượng đọc được"
 
-#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:224
+#: builtin/fsck.c:859 builtin/index-pack.c:225
 msgid "Checking objects"
 msgstr "Đang kiểm tra các đối tượng"
 
@@ -12927,7 +13380,7 @@ msgstr "tham số không hợp lệ: cần sha1, nhưng lại nhận được 
 
 #: builtin/gc.c:34
 msgid "git gc [<options>]"
-msgstr "git gc [<các-tùy-chọn>]"
+msgstr "git gc [<các tùy chọn>]"
 
 #: builtin/gc.c:90
 #, c-format
@@ -12944,7 +13397,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi phân tích “%s” giá trị “%s”"
 msgid "cannot stat '%s'"
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
 
-#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:519
+#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s'"
 msgstr "không thể đọc “%s”"
@@ -13019,7 +13472,7 @@ msgstr ""
 "gc đang được thực hiện trên máy “%s” pid %<PRIuMAX> (dùng --force nếu không "
 "phải thế)"
 
-#: builtin/gc.c:693
+#: builtin/gc.c:695
 msgid ""
 "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
 msgstr ""
@@ -13028,7 +13481,7 @@ msgstr ""
 
 #: builtin/grep.c:29
 msgid "git grep [<options>] [-e] <pattern> [<rev>...] [[--] <path>...]"
-msgstr "git grep [<các-tùy-chọn>] [-e] <mẫu> [<rev>…] [[--] <đường-dẫn>…]"
+msgstr "git grep [<các tùy chọn>] [-e] <mẫu> [<rev>…] [[--] </đường/dẫn>…]"
 
 #: builtin/grep.c:225
 #, c-format
@@ -13044,259 +13497,259 @@ msgstr "số tuyến đã cho không hợp lệ (%d) cho %s"
 #. variable for tweaking threads, currently
 #. grep.threads
 #.
-#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1514 builtin/index-pack.c:1705
-#: builtin/pack-objects.c:2720
+#: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
+#: builtin/pack-objects.c:2722
 #, c-format
 msgid "no threads support, ignoring %s"
 msgstr "không hỗ trợ đa tuyến, bỏ qua %s"
 
-#: builtin/grep.c:466 builtin/grep.c:590 builtin/grep.c:631
+#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:591 builtin/grep.c:633
 #, c-format
 msgid "unable to read tree (%s)"
 msgstr "không thể đọc cây (%s)"
 
-#: builtin/grep.c:646
+#: builtin/grep.c:648
 #, c-format
 msgid "unable to grep from object of type %s"
 msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
 
-#: builtin/grep.c:712
+#: builtin/grep.c:714
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
 msgstr "chuyển đến “%c” cần một giá trị bằng số"
 
-#: builtin/grep.c:811
+#: builtin/grep.c:813
 msgid "search in index instead of in the work tree"
 msgstr "tìm trong bảng mục lục thay vì trong cây làm việc"
 
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:815
 msgid "find in contents not managed by git"
 msgstr "tìm trong nội dung không được quản lý bởi git"
 
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:817
 msgid "search in both tracked and untracked files"
 msgstr "tìm kiếm các tập tin được và chưa được theo dõi dấu vết"
 
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:819
 msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
 msgstr "các tập tin bị bỏ qua được chỉ định thông qua “.gitignore”"
 
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:821
 msgid "recursively search in each submodule"
 msgstr "tìm kiếm đệ quy trong từng mô-đun-con"
 
-#: builtin/grep.c:822
+#: builtin/grep.c:824
 msgid "show non-matching lines"
 msgstr "hiển thị những dòng không khớp với mẫu"
 
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:826
 msgid "case insensitive matching"
 msgstr "phân biệt HOA/thường"
 
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:828
 msgid "match patterns only at word boundaries"
 msgstr "chỉ khớp mẫu tại đường ranh giới từ"
 
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:830
 msgid "process binary files as text"
 msgstr "xử lý tập tin nhị phân như là dạng văn bản thường"
 
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:832
 msgid "don't match patterns in binary files"
 msgstr "không khớp mẫu trong các tập tin nhị phân"
 
-#: builtin/grep.c:833
+#: builtin/grep.c:835
 msgid "process binary files with textconv filters"
 msgstr "xử lý tập tin nhị phân với các bộ lọc “textconv”"
 
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:837
 msgid "search in subdirectories (default)"
 msgstr "tìm kiếm trong thư mục con (mặc định)"
 
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:839
 msgid "descend at most <depth> levels"
 msgstr "hạ xuống ít nhất là mức <sâu>"
 
-#: builtin/grep.c:841
+#: builtin/grep.c:843
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
 msgstr "dùng biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
 
-#: builtin/grep.c:844
+#: builtin/grep.c:846
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
 msgstr "sử dụng biểu thức chính quy&nb