l10n: vi.po(4581t): Updated Vietnamese translation for v2.22.0 round 3
[git/git.git] / po / vi.po
index bbdeb5c..4951db3 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
 # This file is distributed under the same license as the git-core package.
 # Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git v2.20.0 round 3\n"
+"Project-Id-Version: git v2.22.0 round 3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-02 14:12+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-06-04 08:07+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -19,48 +19,48 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
-"X-Poedit-Basepath: ../\n"
+"X-Poedit-Basepath: ..\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: advice.c:99
+#: advice.c:103
 #, c-format
 msgid "%shint: %.*s%s\n"
 msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
 
-#: advice.c:152
+#: advice.c:156
 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
 "hòa trộn."
 
-#: advice.c:154
+#: advice.c:158
 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:156
+#: advice.c:160
 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:158
+#: advice.c:162
 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:160
+#: advice.c:164
 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
 msgstr ""
 "Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
 
-#: advice.c:162
+#: advice.c:166
 #, c-format
 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
 msgstr ""
-"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
+"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
 "trộn."
 
-#: advice.c:170
+#: advice.c:174
 msgid ""
 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
@@ -68,23 +68,23 @@ msgstr ""
 "Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
 "dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
 
-#: advice.c:178
+#: advice.c:182
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
 
-#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
+#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
 
-#: advice.c:185
+#: advice.c:189
 msgid "Please, commit your changes before merging."
 msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
 
-#: advice.c:186
+#: advice.c:190
 msgid "Exiting because of unfinished merge."
 msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
 
-#: advice.c:192
+#: advice.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "Note: checking out '%s'.\n"
@@ -113,95 +113,103 @@ msgstr ""
 "  git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
 "\n"
 
-#: apply.c:59
+#: alias.c:50
+msgid "cmdline ends with \\"
+msgstr "cmdline kết thúc với \\"
+
+#: alias.c:51
+msgid "unclosed quote"
+msgstr "chưa đóng trích dẫn"
+
+#: apply.c:63
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
 
-#: apply.c:75
+#: apply.c:79
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
 
-#: apply.c:125
+#: apply.c:129
 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
 msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
 
-#: apply.c:127
+#: apply.c:131
 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
 msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
 
-#: apply.c:130
+#: apply.c:134
 msgid "--3way outside a repository"
 msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
 
-#: apply.c:141
+#: apply.c:145
 msgid "--index outside a repository"
 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
 
-#: apply.c:144
+#: apply.c:148
 msgid "--cached outside a repository"
 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
 
-#: apply.c:826
+#: apply.c:829
 #, c-format
 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
 msgstr ""
 "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
 "%s"
 
-#: apply.c:835
+#: apply.c:838
 #, c-format
 msgid "regexec returned %d for input: %s"
 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
 
-#: apply.c:909
+#: apply.c:912
 #, c-format
 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
 
-#: apply.c:947
+#: apply.c:950
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr ""
 "git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
 
-#: apply.c:953
+#: apply.c:956
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
 
-#: apply.c:954
+#: apply.c:957
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
 
-#: apply.c:959
+#: apply.c:962
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
 
-#: apply.c:988
+#: apply.c:991
 #, c-format
 msgid "invalid mode on line %d: %s"
 msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
 
-#: apply.c:1307
+#: apply.c:1310
 #, c-format
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
 msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
 
-#: apply.c:1479
+#: apply.c:1482
 #, c-format
 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
 msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
 
-#: apply.c:1548
+#: apply.c:1551
 #, c-format
 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
 
-#: apply.c:1568
+#: apply.c:1571
 #, c-format
 msgid ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -213,81 +221,81 @@ msgstr[0] ""
 "phần đầu diff cho git  thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
 "thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
 
-#: apply.c:1581
+#: apply.c:1584
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
 
-#: apply.c:1769
+#: apply.c:1772
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
 
-#: apply.c:1771
+#: apply.c:1774
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
 
-#: apply.c:1805
+#: apply.c:1808
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
 
-#: apply.c:1842
+#: apply.c:1845
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
 
-#: apply.c:1844
+#: apply.c:1847
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
 
-#: apply.c:1847
+#: apply.c:1850
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
 
-#: apply.c:1994
+#: apply.c:1997
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
 
-#: apply.c:2031
+#: apply.c:2034
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
 
-#: apply.c:2193
+#: apply.c:2196
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
 
-#: apply.c:2279
+#: apply.c:2282
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
 
-#: apply.c:2283
+#: apply.c:2286
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "không thể mở hay đọc %s"
 
-#: apply.c:2942
+#: apply.c:2945
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
 
-#: apply.c:3063
+#: apply.c:3066
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
 
-#: apply.c:3075
+#: apply.c:3078
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
 
-#: apply.c:3081
+#: apply.c:3084
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
@@ -296,453 +304,453 @@ msgstr ""
 "trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
 "%.*s"
 
-#: apply.c:3103
+#: apply.c:3106
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
 
-#: apply.c:3111
+#: apply.c:3114
 #, c-format
 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
 "không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
 "“%s”"
 
-#: apply.c:3158
+#: apply.c:3161
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr ""
 "không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
 "đủ"
 
-#: apply.c:3168
+#: apply.c:3171
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
 msgstr ""
 "miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
 
-#: apply.c:3176
+#: apply.c:3179
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
 
-#: apply.c:3194
+#: apply.c:3197
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
 
-#: apply.c:3207
+#: apply.c:3210
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
 
-#: apply.c:3213
+#: apply.c:3216
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
 "vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
 "%s)"
 
-#: apply.c:3234
+#: apply.c:3237
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
 
-#: apply.c:3356
+#: apply.c:3360
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "không thể lấy ra %s"
 
-#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
+#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
 
-#: apply.c:3416
+#: apply.c:3420
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
 
-#: apply.c:3445 apply.c:3688
+#: apply.c:3449 apply.c:3692
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
 
-#: apply.c:3531 apply.c:3703
+#: apply.c:3535 apply.c:3707
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
 
-#: apply.c:3540 apply.c:3711
+#: apply.c:3544 apply.c:3715
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
 
-#: apply.c:3575
+#: apply.c:3579
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
-msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
+msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
 
-#: apply.c:3578
+#: apply.c:3582
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
 
-#: apply.c:3594 apply.c:3598
+#: apply.c:3598 apply.c:3602
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
 
-#: apply.c:3610
+#: apply.c:3614
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
 
-#: apply.c:3624
+#: apply.c:3628
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
 
-#: apply.c:3629
+#: apply.c:3633
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
 
-#: apply.c:3655
+#: apply.c:3659
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
 
-#: apply.c:3728
+#: apply.c:3732
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "%s: sai kiểu"
 
-#: apply.c:3730
+#: apply.c:3734
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
 
-#: apply.c:3881 apply.c:3883
+#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: read-cache.c:1309
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
 msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
 
-#: apply.c:3939
+#: apply.c:3943
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
 
-#: apply.c:3942
+#: apply.c:3946
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
 
-#: apply.c:3962
+#: apply.c:3966
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
 
-#: apply.c:3967
+#: apply.c:3971
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
 
-#: apply.c:3987
+#: apply.c:3991
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
 
-#: apply.c:3991
+#: apply.c:3995
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
 
-#: apply.c:4006
+#: apply.c:4010
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
 
-#: apply.c:4098
+#: apply.c:4102
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
 
-#: apply.c:4105
+#: apply.c:4109
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
 
-#: apply.c:4108
+#: apply.c:4112
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
 
-#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
+#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
 
-#: apply.c:4117
+#: apply.c:4121
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
 
-#: apply.c:4127
+#: apply.c:4131
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
 msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
 
-#: apply.c:4265
+#: apply.c:4269
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
 
-#: apply.c:4299
+#: apply.c:4303
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
 
-#: apply.c:4305
+#: apply.c:4309
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
 
-#: apply.c:4313
+#: apply.c:4317
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
 
-#: apply.c:4319 apply.c:4464
+#: apply.c:4323 apply.c:4468
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
 
-#: apply.c:4362
+#: apply.c:4366
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
 
-#: apply.c:4366
+#: apply.c:4370
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
 
-#: apply.c:4436
+#: apply.c:4440
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
 
-#: apply.c:4534
+#: apply.c:4538
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
 
-#: apply.c:4542
+#: apply.c:4546
 msgid "internal error"
 msgstr "lỗi nội bộ"
 
-#: apply.c:4545
+#: apply.c:4549
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
 
-#: apply.c:4556
+#: apply.c:4560
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
 
-#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
+#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "không mở được “%s”"
 
-#: apply.c:4578
+#: apply.c:4582
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
 
-#: apply.c:4582
+#: apply.c:4586
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
-msgstr "Ä\91oạn dữ liệu #%d bị từ chối."
+msgstr "Ä\90oạn dữ liệu #%d bị từ chối."
 
-#: apply.c:4692
+#: apply.c:4696
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
-msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
+msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
 
-#: apply.c:4700
+#: apply.c:4704
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
 
-#: apply.c:4719
+#: apply.c:4724
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
 
-#: apply.c:4874
+#: apply.c:4879
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
 
-#: apply.c:4901
+#: apply.c:4906
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
 
-#: apply.c:4907 apply.c:4922
+#: apply.c:4912 apply.c:4927
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
 
-#: apply.c:4915
+#: apply.c:4920
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
 msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
 
-#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
+#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
-#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
-#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
-#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
-#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
-#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
+#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
+#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
+#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
+#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
+#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
+#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
 msgid "path"
 msgstr "đường-dẫn"
 
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4964
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
 
-#: apply.c:4962
+#: apply.c:4967
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
 
-#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
+#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
 msgid "num"
 msgstr "số"
 
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4970
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
 
-#: apply.c:4968
+#: apply.c:4973
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
 
-#: apply.c:4970
+#: apply.c:4975
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr ""
 "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
 
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4979
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr ""
 "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
 
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4981
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
 
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4983
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
 
-#: apply.c:4980
+#: apply.c:4985
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
 
-#: apply.c:4982
+#: apply.c:4987
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
 
-#: apply.c:4984
+#: apply.c:4989
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
 
-#: apply.c:4986
+#: apply.c:4991
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
 
-#: apply.c:4989
+#: apply.c:4994
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr ""
 "đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
 
-#: apply.c:4991
+#: apply.c:4996
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
 
-#: apply.c:4993
+#: apply.c:4998
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
 "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
 
-#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
+#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5003
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
 
-#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
+#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
 #: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
-#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
+#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
 msgid "action"
 msgstr "hành động"
 
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5005
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
 
-#: apply.c:5003 apply.c:5006
+#: apply.c:5008 apply.c:5011
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
 
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5014
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
 
-#: apply.c:5011
+#: apply.c:5016
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
 
-#: apply.c:5013
+#: apply.c:5018
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
 
-#: apply.c:5015
+#: apply.c:5020
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
 
-#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
-#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
-#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
-#: builtin/rebase--interactive.c:157
+#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
+#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "chi tiết"
 
-#: apply.c:5018
+#: apply.c:5023
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr ""
 "đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
 
-#: apply.c:5021
+#: apply.c:5026
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
 
-#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
+#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
 msgid "root"
 msgstr "gốc"
 
-#: apply.c:5024
+#: apply.c:5029
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
 
@@ -765,99 +773,118 @@ msgstr ""
 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
 msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
 
-#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
+#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
 
-#: archive.c:453
+#: archive.c:396
+#, c-format
+msgid "no such ref: %.*s"
+msgstr "không có tham chiếu nào như thế: %.*s"
+
+#: archive.c:401
+#, c-format
+msgid "not a valid object name: %s"
+msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
+
+#: archive.c:414
+#, c-format
+msgid "not a tree object: %s"
+msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
+
+#: archive.c:424
+msgid "current working directory is untracked"
+msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
+
+#: archive.c:455
 msgid "fmt"
 msgstr "định_dạng"
 
-#: archive.c:453
+#: archive.c:455
 msgid "archive format"
 msgstr "định dạng lưu trữ"
 
-#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
+#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
 msgid "prefix"
 msgstr "tiền_tố"
 
-#: archive.c:455
+#: archive.c:457
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
 
-#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
-#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
-#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
-#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
-#: parse-options.h:162
+#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
+#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
+#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
+#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
 msgid "file"
 msgstr "tập_tin"
 
-#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
+#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
 msgid "write the archive to this file"
 msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
 
-#: archive.c:459
+#: archive.c:461
 msgid "read .gitattributes in working directory"
 msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
 
-#: archive.c:460
+#: archive.c:462
 msgid "report archived files on stderr"
 msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
 
-#: archive.c:461
+#: archive.c:463
 msgid "store only"
 msgstr "chỉ lưu (không nén)"
 
-#: archive.c:462
+#: archive.c:464
 msgid "compress faster"
 msgstr "nén nhanh hơn"
 
-#: archive.c:470
+#: archive.c:472
 msgid "compress better"
 msgstr "nén nhỏ hơn"
 
-#: archive.c:473
+#: archive.c:475
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
 
-#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
-#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
+#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
+#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
 msgid "repo"
 msgstr "kho"
 
-#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
+#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
 
-#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
-#: builtin/notes.c:496
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: builtin/notes.c:498
 msgid "command"
 msgstr "lệnh"
 
-#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
+#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
 
-#: archive.c:485
+#: archive.c:487
 msgid "Unexpected option --remote"
 msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
 
-#: archive.c:487
+#: archive.c:489
 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
 msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
 
-#: archive.c:489
+#: archive.c:491
 msgid "Unexpected option --output"
 msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
 
-#: archive.c:511
+#: archive.c:513
 #, c-format
 msgid "Unknown archive format '%s'"
 msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
 
-#: archive.c:518
+#: archive.c:520
 #, c-format
 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
 msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
@@ -877,16 +904,16 @@ msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
 msgid "cannot read %s"
 msgstr "không thể đọc %s"
 
-#: archive-tar.c:458
+#: archive-tar.c:459
 #, c-format
 msgid "unable to start '%s' filter"
 msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
 
-#: archive-tar.c:461
+#: archive-tar.c:462
 msgid "unable to redirect descriptor"
 msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
 
-#: archive-tar.c:468
+#: archive-tar.c:469
 #, c-format
 msgid "'%s' filter reported error"
 msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
@@ -901,7 +928,7 @@ msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
 msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
 
-#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
+#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
 #, c-format
 msgid "deflate error (%d)"
 msgstr "lỗi giải nén (%d)"
@@ -911,12 +938,17 @@ msgstr "lỗi giải nén (%d)"
 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
 msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
 
-#: attr.c:212
+#: attr.c:211
 #, c-format
 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
 msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
 
-#: attr.c:409
+#: attr.c:368
+#, c-format
+msgid "%s not allowed: %s:%d"
+msgstr "%s không được phép: %s:%d"
+
+#: attr.c:408
 msgid ""
 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -927,19 +959,19 @@ msgstr ""
 #: bisect.c:468
 #, c-format
 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
-msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
+msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
 
-#: bisect.c:676
+#: bisect.c:678
 #, c-format
 msgid "We cannot bisect more!\n"
 msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
 
-#: bisect.c:730
+#: bisect.c:733
 #, c-format
 msgid "Not a valid commit name %s"
 msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
 
-#: bisect.c:754
+#: bisect.c:758
 #, c-format
 msgid ""
 "The merge base %s is bad.\n"
@@ -948,7 +980,7 @@ msgstr ""
 "Hòa trộn trên %s là sai.\n"
 "Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
 
-#: bisect.c:759
+#: bisect.c:763
 #, c-format
 msgid ""
 "The merge base %s is new.\n"
@@ -957,7 +989,7 @@ msgstr ""
 "Hòa trộn trên %s là mới.\n"
 "Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
 
-#: bisect.c:764
+#: bisect.c:768
 #, c-format
 msgid ""
 "The merge base %s is %s.\n"
@@ -966,7 +998,7 @@ msgstr ""
 "Hòa trộn trên %s là %s.\n"
 "Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
 
-#: bisect.c:772
+#: bisect.c:776
 #, c-format
 msgid ""
 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
@@ -977,7 +1009,7 @@ msgstr ""
 "git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
 "Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
 
-#: bisect.c:785
+#: bisect.c:789
 #, c-format
 msgid ""
 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
@@ -989,22 +1021,22 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
 
-#: bisect.c:818
+#: bisect.c:822
 #, c-format
 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
 msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
 
-#: bisect.c:858
+#: bisect.c:865
 #, c-format
 msgid "a %s revision is needed"
 msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
 
-#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
+#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
 #, c-format
 msgid "could not create file '%s'"
 msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
 
-#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
+#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
 #, c-format
 msgid "could not read file '%s'"
 msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
@@ -1024,7 +1056,7 @@ msgid ""
 "No testable commit found.\n"
 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
 msgstr ""
-"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
+"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
 "Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
 
 #: bisect.c:1004
@@ -1042,45 +1074,45 @@ msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
 msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
 
-#: blame.c:1787
+#: blame.c:1794
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
 
-#: blame.c:1801
+#: blame.c:1808
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
 
-#: blame.c:1822
+#: blame.c:1829
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
 "--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
 
-#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
-#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
-#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
-#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
+#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
+#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
+#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
+#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
 
-#: blame.c:1849
+#: blame.c:1856
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
 "--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
 "tiên"
 
-#: blame.c:1860
+#: blame.c:1867
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
 
-#: blame.c:1871
+#: blame.c:1878
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
 
-#: branch.c:52
+#: branch.c:53
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1093,90 +1125,90 @@ msgstr ""
 "thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
 
-#: branch.c:66
+#: branch.c:67
 #, c-format
 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
 msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
 
-#: branch.c:92
+#: branch.c:93
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
 msgstr ""
 "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
 
-#: branch.c:93
+#: branch.c:94
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
 
-#: branch.c:97
+#: branch.c:98
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
 
-#: branch.c:98
+#: branch.c:99
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
 
-#: branch.c:103
+#: branch.c:104
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
 msgstr ""
 "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
 
-#: branch.c:104
+#: branch.c:105
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
 
-#: branch.c:108
+#: branch.c:109
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
 msgstr ""
 "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
 
-#: branch.c:109
+#: branch.c:110
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
 msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
 
-#: branch.c:118
+#: branch.c:119
 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
 msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
 
-#: branch.c:155
+#: branch.c:156
 #, c-format
 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
 msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
 
-#: branch.c:188
+#: branch.c:189
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid branch name."
 msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
 
-#: branch.c:207
+#: branch.c:208
 #, c-format
 msgid "A branch named '%s' already exists."
 msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
 
-#: branch.c:212
+#: branch.c:213
 msgid "Cannot force update the current branch."
 msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
 
-#: branch.c:232
+#: branch.c:233
 #, c-format
 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
 msgstr ""
 "Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
 "nhánh."
 
-#: branch.c:234
+#: branch.c:235
 #, c-format
 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
 msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
 
-#: branch.c:236
+#: branch.c:237
 msgid ""
 "\n"
 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
@@ -1196,27 +1228,27 @@ msgstr ""
 "sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
 "\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
 
-#: branch.c:279
+#: branch.c:281
 #, c-format
 msgid "Not a valid object name: '%s'."
 msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
 
-#: branch.c:299
+#: branch.c:301
 #, c-format
 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
 msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
 
-#: branch.c:304
+#: branch.c:306
 #, c-format
 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
 msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
 
-#: branch.c:358
+#: branch.c:359
 #, c-format
 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
 msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
 
-#: branch.c:381
+#: branch.c:382
 #, c-format
 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
 msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
@@ -1231,68 +1263,68 @@ msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump c
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
-#: builtin/commit.c:774
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
+#: builtin/commit.c:788
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "không thể mở “%s”"
 
-#: bundle.c:141
+#: bundle.c:143
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
 
-#: bundle.c:192
+#: bundle.c:194
 #, c-format
 msgid "The bundle contains this ref:"
 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
 msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
 
-#: bundle.c:199
+#: bundle.c:201
 msgid "The bundle records a complete history."
 msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
 
-#: bundle.c:201
+#: bundle.c:203
 #, c-format
 msgid "The bundle requires this ref:"
 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
 msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
 
-#: bundle.c:267
+#: bundle.c:269
 msgid "unable to dup bundle descriptor"
 msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
 
-#: bundle.c:274
+#: bundle.c:276
 msgid "Could not spawn pack-objects"
 msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
 
-#: bundle.c:285
+#: bundle.c:287
 msgid "pack-objects died"
 msgstr "đối tượng gói đã chết"
 
-#: bundle.c:327
+#: bundle.c:329
 msgid "rev-list died"
 msgstr "rev-list đã chết"
 
-#: bundle.c:376
+#: bundle.c:378
 #, c-format
 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
 msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
 
-#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
+#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
 
-#: bundle.c:464
+#: bundle.c:465
 msgid "Refusing to create empty bundle."
 msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
 
-#: bundle.c:474
+#: bundle.c:475
 #, c-format
 msgid "cannot create '%s'"
 msgstr "không thể tạo “%s”"
 
-#: bundle.c:498
+#: bundle.c:500
 msgid "index-pack died"
 msgstr "mục lục gói đã chết"
 
@@ -1301,9 +1333,8 @@ msgstr "mục lục gói đã chết"
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
-#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
-#: builtin/replace.c:448
+#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
+#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
@@ -1333,28 +1364,28 @@ msgstr ""
 "Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
 
-#: commit.c:1115
+#: commit.c:1128
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
 
-#: commit.c:1118
+#: commit.c:1131
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
 
-#: commit.c:1121
+#: commit.c:1134
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
 
-#: commit.c:1124
+#: commit.c:1137
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
 
-#: commit.c:1378
+#: commit.c:1391
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1364,92 +1395,211 @@ msgstr ""
 "Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
 "cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
 
-#: commit-graph.c:108
-#, c-format
-msgid "graph file %s is too small"
-msgstr "tập tin đồ thị %s quá nhỏ"
+#: commit-graph.c:105
+msgid "commit-graph file is too small"
+msgstr "tập tin đồ thị các lần chuyển giao quá nhỏ"
 
-#: commit-graph.c:115
+#: commit-graph.c:170
 #, c-format
-msgid "graph signature %X does not match signature %X"
-msgstr "chữ ký đồ họa %X không khớp chữ ký %X"
+msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
+msgstr "chữ ký đồ thị lần chuyển giao %X không khớp chữ ký %X"
 
-#: commit-graph.c:122
+#: commit-graph.c:177
 #, c-format
-msgid "graph version %X does not match version %X"
-msgstr "phiên bản đồ họa %X không khớp phiên bản %X"
+msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
+msgstr "phiên bản đồ đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
 
-#: commit-graph.c:129
+#: commit-graph.c:184
 #, c-format
-msgid "hash version %X does not match version %X"
-msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
+msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
+msgstr "phiên bản đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
+
+#: commit-graph.c:207
+msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
+msgstr ""
+"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin có thể sẽ không hoàn thiện"
 
-#: commit-graph.c:153
+#: commit-graph.c:218
 #, c-format
-msgid "improper chunk offset %08x%08x"
+msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
 msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
 
-#: commit-graph.c:189
+#: commit-graph.c:255
 #, c-format
-msgid "chunk id %08x appears multiple times"
-msgstr "mã mảnh %08x xuất hiện nhiều lần"
+msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
+msgstr "mã mảnh đồ thị lần chuyển giao %08x xuất hiện nhiều lần"
 
-#: commit-graph.c:308
+#: commit-graph.c:390
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
 
-#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
+#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
 
-#: commit-graph.c:651
-msgid "Annotating commits in commit graph"
-msgstr "Diễn giải các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
+#: commit-graph.c:765
+msgid "Loading known commits in commit graph"
+msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:781
+msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
+msgstr ""
+"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
+"chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:691
+#: commit-graph.c:793
+msgid "Clearing commit marks in commit graph"
+msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:813
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
 msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
-msgid "Finding commits for commit graph"
-msgstr "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao"
+#: commit-graph.c:930
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
+msgstr[0] ""
+"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
 
-#: commit-graph.c:812
+#: commit-graph.c:943
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
 
-#: commit-graph.c:814
+#: commit-graph.c:945
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
 
-#: commit-graph.c:868
+#: commit-graph.c:959
+#, c-format
+msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
+msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
+msgstr[0] ""
+"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
+
+#: commit-graph.c:991
+msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
+msgstr ""
+"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
+"tượng đã đóng gói"
+
+#: commit-graph.c:1004
+msgid "Counting distinct commits in commit graph"
+msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1017
 #, c-format
 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
 msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
 
-#: commit-graph.c:895
+#: commit-graph.c:1026
+msgid "Finding extra edges in commit graph"
+msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1050
 msgid "too many commits to write graph"
 msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
 
-#: commit-graph.c:902 midx.c:769
+#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
 
-#: commit-graph.c:1002
+#: commit-graph.c:1097
+#, c-format
+msgid "Writing out commit graph in %d pass"
+msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
+msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
+
+#: commit-graph.c:1162
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr ""
 "tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
 
-#: commit-graph.c:1046
+#: commit-graph.c:1172
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
+msgstr "đồ thị lần chuyển giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
+
+#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
+#, c-format
+msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
+msgstr ""
+"đồ thị lần chuyển giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != %u"
+
+#: commit-graph.c:1189
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
+msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1206
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
 
-#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
+#: commit-graph.c:1219
+#, c-format
+msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
+msgstr ""
+"gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
+"thị lần chuyển giao"
+
+#: commit-graph.c:1226
+#, c-format
+msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
+msgstr ""
+"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là %s != %s"
+
+#: commit-graph.c:1236
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
+msgstr ""
+"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
+
+#: commit-graph.c:1242
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
+msgstr "cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho %s là %s != %s"
+
+#: commit-graph.c:1255
+#, c-format
+msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
+msgstr ""
+"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s bị chấm dứt "
+"quá sớm"
+
+#: commit-graph.c:1260
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
+msgstr ""
+"đồ thị lần chuyển giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, nhưng "
+"không phải số không ở chỗ khác"
+
+#: commit-graph.c:1264
+#, c-format
+msgid ""
+"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
+msgstr ""
+"đồ thị lần chuyển giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
+"giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
+
+#: commit-graph.c:1279
+#, c-format
+msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
+msgstr "tạo đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
+
+#: commit-graph.c:1285
+#, c-format
+msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+msgstr ""
+"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là "
+"%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
+
+#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "hết bộ nhớ"
 
@@ -1491,7 +1641,7 @@ msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
 
-#: config.c:378 sequencer.c:2296
+#: config.c:378 sequencer.c:2459
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "khóa không đúng: %s"
@@ -1629,136 +1779,136 @@ msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
 
-#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
+#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
 
-#: config.c:1602
+#: config.c:1604
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
 
-#: config.c:1605
+#: config.c:1607
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
 
-#: config.c:1622
+#: config.c:1624
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
 
-#: config.c:1652
+#: config.c:1654
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
 
-#: config.c:1705
+#: config.c:1710
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
 
-#: config.c:2037
+#: config.c:2059
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
 
-#: config.c:2207
+#: config.c:2229
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
 
-#: config.c:2250
+#: config.c:2272
 #, c-format
 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
 msgstr ""
 "không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
 
-#: config.c:2276
+#: config.c:2298
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
 
-#: config.c:2322
+#: config.c:2344
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
 
-#: config.c:2324
+#: config.c:2346
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
 
-#: config.c:2405
+#: config.c:2427
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
 
-#: config.c:2437
+#: config.c:2459
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "%s có đa giá trị"
 
-#: config.c:2466
+#: config.c:2488
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
 
-#: config.c:2717 config.c:3041
+#: config.c:2740 config.c:3064
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
 
-#: config.c:2728
+#: config.c:2751
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "đang mở “%s”"
 
-#: config.c:2763 builtin/config.c:327
+#: config.c:2786 builtin/config.c:328
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
 
-#: config.c:2788
+#: config.c:2811
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
 
-#: config.c:2801 config.c:3054
+#: config.c:2824 config.c:3077
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
 
-#: config.c:2812
+#: config.c:2835
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "không thể mmap “%s”"
 
-#: config.c:2821 config.c:3059
+#: config.c:2844 config.c:3082
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
 
-#: config.c:2906 config.c:3156
+#: config.c:2929 config.c:3179
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
 
-#: config.c:2940
+#: config.c:2963
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
 
-#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
 
-#: config.c:3032
+#: config.c:3055
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
 
-#: config.c:3199
+#: config.c:3222
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
@@ -1811,50 +1961,45 @@ msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “
 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
 msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
 
-#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
-#, c-format
-msgid "remote error: %s"
-msgstr "lỗi máy chủ: %s"
-
-#: connect.c:316
+#: connect.c:313
 msgid "invalid packet"
 msgstr "gói không hợp lệ"
 
-#: connect.c:336
+#: connect.c:333
 #, c-format
 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
 msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
 
-#: connect.c:444
+#: connect.c:441
 #, c-format
 msgid "invalid ls-refs response: %s"
 msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
 
-#: connect.c:448
+#: connect.c:445
 msgid "expected flush after ref listing"
 msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
 
-#: connect.c:547
+#: connect.c:544
 #, c-format
 msgid "protocol '%s' is not supported"
 msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
 
-#: connect.c:598
+#: connect.c:595
 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
 msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
 
-#: connect.c:638 connect.c:701
+#: connect.c:635 connect.c:698
 #, c-format
 msgid "Looking up %s ... "
-msgstr "Đang tìm kiếm %s …"
+msgstr "Đang tìm kiếm %s … "
 
-#: connect.c:642
+#: connect.c:639
 #, c-format
 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
 msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
-#: connect.c:646 connect.c:717
+#: connect.c:643 connect.c:714
 #, c-format
 msgid ""
 "done.\n"
@@ -1863,7 +2008,7 @@ msgstr ""
 "xong.\n"
 "Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
 
-#: connect.c:668 connect.c:745
+#: connect.c:665 connect.c:742
 #, c-format
 msgid ""
 "unable to connect to %s:\n"
@@ -1873,52 +2018,52 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
-#: connect.c:674 connect.c:751
+#: connect.c:671 connect.c:748
 msgid "done."
 msgstr "hoàn tất."
 
-#: connect.c:705
+#: connect.c:702
 #, c-format
 msgid "unable to look up %s (%s)"
 msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
 
-#: connect.c:711
+#: connect.c:708
 #, c-format
 msgid "unknown port %s"
 msgstr "không hiểu cổng %s"
 
-#: connect.c:848 connect.c:1174
+#: connect.c:845 connect.c:1171
 #, c-format
 msgid "strange hostname '%s' blocked"
 msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
 
-#: connect.c:850
+#: connect.c:847
 #, c-format
 msgid "strange port '%s' blocked"
 msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
 
-#: connect.c:860
+#: connect.c:857
 #, c-format
 msgid "cannot start proxy %s"
 msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
 
-#: connect.c:927
+#: connect.c:924
 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
 msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
 
-#: connect.c:1122
+#: connect.c:1119
 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
 msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
 
-#: connect.c:1134
+#: connect.c:1131
 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
 msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
 
-#: connect.c:1151
+#: connect.c:1148
 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
 msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
 
-#: connect.c:1262
+#: connect.c:1260
 #, c-format
 msgid "strange pathname '%s' blocked"
 msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
@@ -1927,33 +2072,33 @@ msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
 msgid "unable to fork"
 msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
 
-#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
+#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
 
-#: connected.c:80
+#: connected.c:97
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
 
-#: connected.c:100
+#: connected.c:117
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
 
-#: connected.c:107
+#: connected.c:124
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
 
-#: convert.c:194
+#: convert.c:193
 #, c-format
 msgid "illegal crlf_action %d"
 msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
 
-#: convert.c:207
+#: convert.c:206
 #, c-format
 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
 msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
 
-#: convert.c:209
+#: convert.c:208
 #, c-format
 msgid ""
 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -1962,12 +2107,12 @@ msgstr ""
 "CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
 "Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
 
-#: convert.c:217
+#: convert.c:216
 #, c-format
 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
 msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
 
-#: convert.c:219
+#: convert.c:218
 #, c-format
 msgid ""
 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -1976,12 +2121,12 @@ msgstr ""
 "LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
 "Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
 
-#: convert.c:280
+#: convert.c:279
 #, c-format
 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
 msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
 
-#: convert.c:287
+#: convert.c:286
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -1990,12 +2135,12 @@ msgstr ""
 "Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
 "bảng mã cây làm việc."
 
-#: convert.c:305
+#: convert.c:304
 #, c-format
 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
 msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
 
-#: convert.c:307
+#: convert.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2004,37 +2149,37 @@ msgstr ""
 "Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
 "UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
 
-#: convert.c:425 convert.c:496
+#: convert.c:424 convert.c:495
 #, c-format
 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
 msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s”  từ “%s” sang “%s”"
 
-#: convert.c:468
+#: convert.c:467
 #, c-format
 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
 msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
 
-#: convert.c:674
+#: convert.c:673
 #, c-format
 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
 msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
 
-#: convert.c:694
+#: convert.c:693
 #, c-format
 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
 msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
 
-#: convert.c:701
+#: convert.c:700
 #, c-format
 msgid "external filter '%s' failed %d"
 msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
 
-#: convert.c:736 convert.c:739
+#: convert.c:735 convert.c:738
 #, c-format
 msgid "read from external filter '%s' failed"
 msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
 
-#: convert.c:742 convert.c:796
+#: convert.c:741 convert.c:796
 #, c-format
 msgid "external filter '%s' failed"
 msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
@@ -2058,7 +2203,7 @@ msgstr ""
 
 #: convert.c:1228
 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
-msgstr "true/false là không phải bảng mã cây làm việc hợp lệ "
+msgstr "true/false là không phải bảng-mã-cây-làm-việc hợp lệ"
 
 #: convert.c:1398 convert.c:1432
 #, c-format
@@ -2070,86 +2215,86 @@ msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
 msgid "%s: smudge filter %s failed"
 msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
 
-#: date.c:116
+#: date.c:137
 msgid "in the future"
 msgstr "ở thời tương lai"
 
-#: date.c:122
+#: date.c:143
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
 
-#: date.c:129
+#: date.c:150
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
 
-#: date.c:136
+#: date.c:157
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
 
-#: date.c:143
+#: date.c:164
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
 
-#: date.c:149
+#: date.c:170
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
 
-#: date.c:156
+#: date.c:177
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
 
-#: date.c:167
+#: date.c:188
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> year"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
 
 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:170
+#: date.c:191
 #, c-format
 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
 msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
 
-#: date.c:175 date.c:180
+#: date.c:196 date.c:201
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
 msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
 
-#: delta-islands.c:268
+#: delta-islands.c:272
 msgid "Propagating island marks"
 msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
 
-#: delta-islands.c:286
+#: delta-islands.c:290
 #, c-format
 msgid "bad tree object %s"
 msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
 
-#: delta-islands.c:330
+#: delta-islands.c:334
 #, c-format
 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
 
-#: delta-islands.c:386
+#: delta-islands.c:390
 #, c-format
 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
 msgstr ""
 "biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
 
-#: delta-islands.c:462
+#: delta-islands.c:466
 #, c-format
 msgid "Marked %d islands, done.\n"
 msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
@@ -2163,22 +2308,29 @@ msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
 msgid "Performing inexact rename detection"
 msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
 
-#: diff.c:108
-#, c-format
-msgid "option '%s' requires a value"
-msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
+#: diff-no-index.c:238
+msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
+msgstr "git diff --no-index [<các-tùy-chọn>] <đường-dẫn> <đường-dẫn>"
+
+#: diff-no-index.c:263
+msgid ""
+"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
+"tree"
+msgstr ""
+"Không phải là một thư mục git. Dùng --no-index để so sánh hai đường dẫn bên "
+"ngoài một cây làm việc"
 
-#: diff.c:158
+#: diff.c:155
 #, c-format
 msgid "  Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
 msgstr "  Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
 
-#: diff.c:163
+#: diff.c:160
 #, c-format
 msgid "  Unknown dirstat parameter '%s'\n"
 msgstr "  Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
 
-#: diff.c:291
+#: diff.c:296
 msgid ""
 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
 "'dimmed-zebra', 'plain'"
@@ -2186,25 +2338,30 @@ msgstr ""
 "cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
 "“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
 
-#: diff.c:316
+#: diff.c:324
 #, c-format
-msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
-msgstr "bỏ qua chế độ color-moved-ws chưa biết “%s”"
+msgid ""
+"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
+"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
+msgstr ""
+"không hiểu chế độ color-moved-ws “%s”, các giá trị có thể là “ignore-space-"
+"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
+"change”"
 
-#: diff.c:323
+#: diff.c:332
 msgid ""
-"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
-"space modes"
+"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
+"whitespace modes"
 msgstr ""
 "color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
 "độ khoảng trắng khác"
 
-#: diff.c:394
+#: diff.c:405
 #, c-format
 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
 msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
 
-#: diff.c:454
+#: diff.c:465
 #, c-format
 msgid ""
 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
@@ -2213,24 +2370,35 @@ msgstr ""
 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4140
+#: diff.c:4210
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
 
-#: diff.c:4482
+#: diff.c:4555
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
 
-#: diff.c:4485
+#: diff.c:4558
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
 
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4636
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
 
-#: diff.c:4729
+#: diff.c:4684
+#, c-format
+msgid "invalid --stat value: %s"
+msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
+
+#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
+#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
+#, c-format
+msgid "%s expects a numerical value"
+msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
+
+#: diff.c:4721
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2239,333 +2407,837 @@ msgstr ""
 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4743
+#: diff.c:4806
 #, c-format
-msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
-msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
-
-#: diff.c:5823
-msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
-msgstr ""
-"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
+msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
+msgstr "không hiểu lớp thay đổi “%c” trong --diff-filter=%s"
 
-#: diff.c:5826
-msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
-msgstr ""
-"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
+#: diff.c:4830
+#, c-format
+msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
+msgstr "không hiểu giá trị sau ws-error-highlight=%.*s"
 
-#: diff.c:5829
+#: diff.c:4844
 #, c-format
-msgid ""
-"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
-msgstr ""
-"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
-"nữa."
+msgid "unable to resolve '%s'"
+msgstr "không thể phân giải “%s”"
 
-#: dir.c:576
+#: diff.c:4894 diff.c:4900
 #, c-format
-msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
-msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
+msgid "%s expects <n>/<m> form"
+msgstr "%s cần dạng <n>/<m>"
 
-#: dir.c:965
+#: diff.c:4912
 #, c-format
-msgid "cannot use %s as an exclude file"
-msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
+msgid "%s expects a character, got '%s'"
+msgstr "%s cần một ký tự, nhưng lại nhận được “%s”"
 
-#: dir.c:1880
+#: diff.c:4933
 #, c-format
-msgid "could not open directory '%s'"
-msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
+msgid "bad --color-moved argument: %s"
+msgstr "đối số --color-moved sai: %s"
 
-#: dir.c:2122
-msgid "failed to get kernel name and information"
-msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
+#: diff.c:4952
+#, c-format
+msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
+msgstr "chế độ “%s” không hợp lệ trong --color-moved-ws"
 
-#: dir.c:2246
-msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
-msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
+#: diff.c:4992
+msgid ""
+"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
+"\"histogram\""
+msgstr ""
+"tùy chọn  diff-algorithm chấp nhận \"myers\", \"minimal\", \"patience\" và "
+"\"histogram\""
 
-#: dir.c:3047
+#: diff.c:5028 diff.c:5048
 #, c-format
-msgid "index file corrupt in repo %s"
-msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
+msgid "invalid argument to %s"
+msgstr "tham số cho %s không hợp lệ"
 
-#: dir.c:3092 dir.c:3097
+#: diff.c:5186
 #, c-format
-msgid "could not create directories for %s"
-msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
+msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
 
-#: dir.c:3126
+#: diff.c:5242
 #, c-format
-msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
-msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
+msgid "bad --word-diff argument: %s"
+msgstr "đối số --word-diff sai: %s"
 
-#: editor.c:73
-#, c-format
-msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
-msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
+#: diff.c:5265
+msgid "Diff output format options"
+msgstr "Các tùy chọn định dạng khi xuất các khác biệt"
 
-#: entry.c:178
-msgid "Filtering content"
-msgstr "Nội dung lọc"
+#: diff.c:5267 diff.c:5273
+msgid "generate patch"
+msgstr "tạo miếng vá"
 
-#: entry.c:465
-#, c-format
-msgid "could not stat file '%s'"
-msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
+#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
+msgid "suppress diff output"
+msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
 
-#: environment.c:150
-#, c-format
-msgid "bad git namespace path \"%s\""
-msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
+#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
+msgid "<n>"
+msgstr "<n>"
 
-#: environment.c:332
-#, c-format
-msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
-msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
+#: diff.c:5276 diff.c:5279
+msgid "generate diffs with <n> lines context"
+msgstr "tạo khác biệt với <n> dòng ngữ cảnh"
 
-#: exec-cmd.c:361
-#, c-format
-msgid "too many args to run %s"
-msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
+#: diff.c:5281
+msgid "generate the diff in raw format"
+msgstr "tạo khác biệt ở định dạng thô"
 
-#: fetch-object.c:17
-msgid "Remote with no URL"
-msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
+#: diff.c:5284
+msgid "synonym for '-p --raw'"
+msgstr "đồng nghĩa với “-p --raw”"
 
-#: fetch-pack.c:151
-msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
-msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
+#: diff.c:5288
+msgid "synonym for '-p --stat'"
+msgstr "đồng nghĩa với “-p --stat”"
 
-#: fetch-pack.c:163
-msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
-msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
+#: diff.c:5292
+msgid "machine friendly --stat"
+msgstr "--stat thuận tiện cho máy đọc"
 
-#: fetch-pack.c:183
-#, c-format
-msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
-msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
+#: diff.c:5295
+msgid "output only the last line of --stat"
+msgstr "chỉ xuất những dòng cuối của --stat"
 
-#: fetch-pack.c:253
-msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
-msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
+#: diff.c:5297 diff.c:5305
+msgid "<param1,param2>..."
+msgstr "<tham_số_1,tham_số_2>…"
 
-#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
-#, c-format
-msgid "invalid shallow line: %s"
-msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
+#: diff.c:5298
+msgid ""
+"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
+msgstr "đầu ra phân phối của số lượng thay đổi tương đối cho mỗi thư mục con"
 
-#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
-#, c-format
-msgid "invalid unshallow line: %s"
-msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
+#: diff.c:5302
+msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
+msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=cumulative"
 
-#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
-#, c-format
-msgid "object not found: %s"
-msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
+#: diff.c:5306
+msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
+msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=files,param1,param2…"
 
-#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
-#, c-format
-msgid "error in object: %s"
-msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
+#: diff.c:5310
+msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
+msgstr ""
+"cảnh báo nếu các thay đổi đưa ra các bộ tạo xung đột hay lỗi khoảng trắng"
 
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
-#, c-format
-msgid "no shallow found: %s"
-msgstr "không tìm shallow nào: %s"
+#: diff.c:5313
+msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
+msgstr "tổng hợp dạng xúc tích như là tạo, đổi tên và các thay đổi chế độ"
 
-#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
-#, c-format
-msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
-msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
+#: diff.c:5316
+msgid "show only names of changed files"
+msgstr "chỉ hiển thị tên của các tập tin đổi"
 
-#: fetch-pack.c:404
-#, c-format
-msgid "got %s %d %s"
-msgstr "nhận %s %d - %s"
+#: diff.c:5319
+msgid "show only names and status of changed files"
+msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin và tình trạng của các tập tin bị thay đổi"
 
-#: fetch-pack.c:421
-#, c-format
-msgid "invalid commit %s"
-msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
+#: diff.c:5321
+msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
+msgstr "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
 
-#: fetch-pack.c:452
-msgid "giving up"
-msgstr "chịu thua"
+#: diff.c:5322
+msgid "generate diffstat"
+msgstr "tạo diffstat"
 
-#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
-msgid "done"
-msgstr "xong"
+#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
+msgid "<width>"
+msgstr "<rộng>"
 
-#: fetch-pack.c:476
-#, c-format
-msgid "got %s (%d) %s"
-msgstr "nhận %s (%d) %s"
+#: diff.c:5325
+msgid "generate diffstat with a given width"
+msgstr "tạo diffstat với độ rộng đã cho"
 
-#: fetch-pack.c:522
-#, c-format
-msgid "Marking %s as complete"
-msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
+#: diff.c:5328
+msgid "generate diffstat with a given name width"
+msgstr "tạo diffstat với tên độ rộng đã cho"
 
-#: fetch-pack.c:764
-#, c-format
-msgid "already have %s (%s)"
-msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
+#: diff.c:5331
+msgid "generate diffstat with a given graph width"
+msgstr "tạo diffstat với độ rộng đồ thị đã cho"
 
-#: fetch-pack.c:803
-msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
-msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
+#: diff.c:5333
+msgid "<count>"
+msgstr "<số_lượng>"
 
-#: fetch-pack.c:811
-msgid "protocol error: bad pack header"
-msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
+#: diff.c:5334
+msgid "generate diffstat with limited lines"
+msgstr "tạo diffstat với các dòng bị giới hạn"
 
-#: fetch-pack.c:879
-#, c-format
-msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
-msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
+#: diff.c:5337
+msgid "generate compact summary in diffstat"
+msgstr "tạo tổng hợp xúc tích trong diffstat"
 
-#: fetch-pack.c:895
-#, c-format
-msgid "%s failed"
-msgstr "%s gặp lỗi"
+#: diff.c:5340
+msgid "output a binary diff that can be applied"
+msgstr "xuất ra một khác biệt dạng nhị phân cái mà có thể được áp dụng"
 
-#: fetch-pack.c:897
-msgid "error in sideband demultiplexer"
-msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
+#: diff.c:5343
+msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
+msgstr ""
+"hiển thị đầy đủ các tên đối tượng pre- và post-image trên các dòng \"mục lục"
+"\""
 
-#: fetch-pack.c:926
-msgid "Server does not support shallow clients"
-msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
+#: diff.c:5345
+msgid "show colored diff"
+msgstr "hiển thị thay đổi được tô màu"
 
-#: fetch-pack.c:930
-msgid "Server supports multi_ack_detailed"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
+#: diff.c:5346
+msgid "<kind>"
+msgstr "<kind>"
 
-#: fetch-pack.c:933
-msgid "Server supports no-done"
-msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
+#: diff.c:5347
+msgid ""
+"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
+"diff"
+msgstr ""
+"tô sang các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
+"trong khác biệt"
+
+#: diff.c:5350
+msgid ""
+"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
+"--numstat"
+msgstr ""
+"không munge tên đường dẫn và sử dụng NUL làm bộ phân tách trường đầu ra "
+"trong --raw hay --numstat"
+
+#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
+msgid "<prefix>"
+msgstr "<tiền tố>"
+
+#: diff.c:5354
+msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
+msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
+
+#: diff.c:5357
+msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
+msgstr "hiển thị tiền tố đích đã cho thay cho \"b/\""
+
+#: diff.c:5360
+msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
+msgstr "treo vào trước một tiền tố bổ sung cho mỗi dòng kết xuất"
+
+#: diff.c:5363
+msgid "do not show any source or destination prefix"
+msgstr "đừng hiển thị bất kỳ tiền tố nguồn hay đích"
+
+#: diff.c:5366
+msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
+msgstr ""
+"hiển thị ngữ cảnh giữa các khúc khác biệt khi đạt đến số lượng dòng đã chỉ "
+"định"
+
+#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
+msgid "<char>"
+msgstr "<ký_tự>"
+
+#: diff.c:5371
+msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
+msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng được thêm mới thay cho “+”"
+
+#: diff.c:5376
+msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
+msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng đã cũ thay cho “-”"
+
+#: diff.c:5381
+msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
+msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một ngữ cảnh thay cho “”"
+
+#: diff.c:5384
+msgid "Diff rename options"
+msgstr "Tùy chọn khác biệt đổi tên"
+
+#: diff.c:5385
+msgid "<n>[/<m>]"
+msgstr "<n>[/<m>]"
+
+#: diff.c:5386
+msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
+msgstr "ngắt các thay đổi ghi lại hoàn thiện thành cặp của xóa và tạo"
+
+#: diff.c:5390
+msgid "detect renames"
+msgstr "dò tìm các tên thay đổi"
+
+#: diff.c:5394
+msgid "omit the preimage for deletes"
+msgstr "bỏ qua preimage (tiền ảnh??) cho các việc xóa"
+
+#: diff.c:5397
+msgid "detect copies"
+msgstr "dò bản sao"
+
+#: diff.c:5401
+msgid "use unmodified files as source to find copies"
+msgstr "dùng các tập tin không bị chỉnh sửa như là nguồn để tìm các bản sao"
+
+#: diff.c:5403
+msgid "disable rename detection"
+msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
+
+#: diff.c:5406
+msgid "use empty blobs as rename source"
+msgstr "dung các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
+
+#: diff.c:5408
+msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
+msgstr "tiếp tục liệt kê lịch sử của một tập tin ngoài đổi tên"
+
+#: diff.c:5411
+msgid ""
+"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
+"given limit"
+msgstr ""
+"ngăn cản dò tìm đổi tên/bản sao nếu số lượng của đích đổi tên/bản sao vượt "
+"quá giới hạn đưa ra"
+
+#: diff.c:5413
+msgid "Diff algorithm options"
+msgstr "Tùy chọn thuật toán khác biệt"
+
+#: diff.c:5415
+msgid "produce the smallest possible diff"
+msgstr "sản sinh khác biệt ít nhất có thể"
+
+#: diff.c:5418
+msgid "ignore whitespace when comparing lines"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi so sánh các dòng"
+
+#: diff.c:5421
+msgid "ignore changes in amount of whitespace"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do số lượng khoảng trắng gây ra"
+
+#: diff.c:5424
+msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
+msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi ở cuối dòng EOL"
+
+#: diff.c:5427
+msgid "ignore carrier-return at the end of line"
+msgstr "bỏ qua ký tự về đầu dòng tại cuối dòng"
+
+#: diff.c:5430
+msgid "ignore changes whose lines are all blank"
+msgstr "bỏ qua các thay đổi cho toàn bộ các dòng là trống"
+
+#: diff.c:5433
+msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
+msgstr "heuristic để dịch hạn biên của khối khác biệt cho dễ đọc"
+
+#: diff.c:5436
+msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
+msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"patience diff\""
+
+#: diff.c:5440
+msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
+msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"histogram diff\""
+
+#: diff.c:5442
+msgid "<algorithm>"
+msgstr "<thuật toán>"
+
+#: diff.c:5443
+msgid "choose a diff algorithm"
+msgstr "chọn một thuật toán khác biệt"
+
+#: diff.c:5445
+msgid "<text>"
+msgstr "<văn bản>"
+
+#: diff.c:5446
+msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
+msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"anchored diff\""
+
+#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
+msgid "<mode>"
+msgstr "<chế độ>"
+
+#: diff.c:5449
+msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
+msgstr ""
+"hiển thị khác biệt từ, sử dung <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
+
+#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
+msgid "<regex>"
+msgstr "<regex>"
+
+#: diff.c:5452
+msgid "use <regex> to decide what a word is"
+msgstr "dùng <regex> để quyết định từ là cái gì"
+
+#: diff.c:5455
+msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
+msgstr "tương đương với --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
+
+#: diff.c:5458
+msgid "moved lines of code are colored differently"
+msgstr "các dòng di chuyển của mã mà được tô màu khác nhau"
+
+#: diff.c:5461
+msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
+msgstr "bỏ qua khoảng trắng như thế nào trong --color-moved"
+
+#: diff.c:5464
+msgid "Other diff options"
+msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
+
+#: diff.c:5466
+msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
+msgstr ""
+"khi chạy từ thư mục con, thự thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
+"đường dẫn liên quan"
+
+#: diff.c:5470
+msgid "treat all files as text"
+msgstr "coi mọi tập tin là dạng văn bản thường"
+
+#: diff.c:5472
+msgid "swap two inputs, reverse the diff"
+msgstr "tráo đổi hai đầu vào, đảo ngược khác biệt"
+
+#: diff.c:5474
+msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
+msgstr "thoát với mã 1 nếu không có khác biệt gì, 0 nếu ngược lại"
+
+#: diff.c:5476
+msgid "disable all output of the program"
+msgstr "tắt mọi kết xuất của chương trình"
+
+#: diff.c:5478
+msgid "allow an external diff helper to be executed"
+msgstr "cho phép mộ bộ hỗ trợ xuất khác biệt ở bên ngoài được phép thực thi"
+
+#: diff.c:5480
+msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
+msgstr ""
+"chạy các bộ lọc văn bản thông thường bên ngoài khi so sánh các tập tin nhị "
+"phân"
+
+#: diff.c:5482
+msgid "<when>"
+msgstr "<khi>"
+
+#: diff.c:5483
+msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
+msgstr "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con trong khi tạo khác biệt"
+
+#: diff.c:5486
+msgid "<format>"
+msgstr "<định dạng>"
 
-#: fetch-pack.c:939
+#: diff.c:5487
+msgid "specify how differences in submodules are shown"
+msgstr "chi định khác biệt bao nhiêu trong các mô đun con được hiển thị"
+
+#: diff.c:5491
+msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
+msgstr "ẩn các mục “git add -N” từ bảng mục lục"
+
+#: diff.c:5494
+msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
+msgstr "coi các mục “git add -N” như là có thật trong bảng mục lục"
+
+#: diff.c:5496
+msgid "<string>"
+msgstr "<chuỗi>"
+
+#: diff.c:5497
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"string"
+msgstr ""
+"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của "
+"chuỗi được chỉ ra"
+
+#: diff.c:5500
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"regex"
+msgstr ""
+"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của biểu "
+"thức chính quy được chỉ ra"
+
+#: diff.c:5503
+msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
+msgstr "hiển thị tất cả các thay đổi trong một bộ các thay đổi với -S hay -G"
+
+#: diff.c:5506
+msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
+msgstr "coi <chuỗi> trong -S như là biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
+
+#: diff.c:5509
+msgid "control the order in which files appear in the output"
+msgstr "điều khiển thứ tự xuát hiện các tập tin trong kết xuất"
+
+#: diff.c:5510
+msgid "<object-id>"
+msgstr "<mã-số-đối-tượng>"
+
+#: diff.c:5511
+msgid ""
+"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
+"object"
+msgstr ""
+"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của đối "
+"tượng được chỉ ra"
+
+#: diff.c:5513
+msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
+msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
+
+#: diff.c:5514
+msgid "select files by diff type"
+msgstr "chọn các tập tin theo kiểu khác biệt"
+
+#: diff.c:5516
+msgid "<file>"
+msgstr "<tập_tin>"
+
+#: diff.c:5517
+msgid "Output to a specific file"
+msgstr "Xuất ra một tập tin cụ thể"
+
+#: diff.c:6150
+msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
+msgstr ""
+"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
+
+#: diff.c:6153
+msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
+msgstr ""
+"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
+
+#: diff.c:6156
+#, c-format
+msgid ""
+"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
+msgstr ""
+"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
+"nữa."
+
+#: dir.c:537
+#, c-format
+msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
+msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
+
+#: dir.c:926
+#, c-format
+msgid "cannot use %s as an exclude file"
+msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
+
+#: dir.c:1843
+#, c-format
+msgid "could not open directory '%s'"
+msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
+
+#: dir.c:2085
+msgid "failed to get kernel name and information"
+msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
+
+#: dir.c:2209
+msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
+msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
+
+#: dir.c:3013
+#, c-format
+msgid "index file corrupt in repo %s"
+msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
+
+#: dir.c:3058 dir.c:3063
+#, c-format
+msgid "could not create directories for %s"
+msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
+
+#: dir.c:3092
+#, c-format
+msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
+msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
+
+#: editor.c:73
+#, c-format
+msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
+msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
+
+#: entry.c:178
+msgid "Filtering content"
+msgstr "Nội dung lọc"
+
+#: entry.c:476
+#, c-format
+msgid "could not stat file '%s'"
+msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
+
+#: environment.c:150
+#, c-format
+msgid "bad git namespace path \"%s\""
+msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
+
+#: environment.c:332
+#, c-format
+msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
+msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
+
+#: exec-cmd.c:363
+#, c-format
+msgid "too many args to run %s"
+msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
+
+#: fetch-object.c:17
+msgid "Remote with no URL"
+msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
+
+#: fetch-pack.c:151
+msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
+msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
+
+#: fetch-pack.c:154
+msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
+msgstr "git fetch-pack: cần một gói đẩy sau danh sách shallow"
+
+#: fetch-pack.c:165
+msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
+msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
+
+#: fetch-pack.c:185
+#, c-format
+msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
+msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
+
+#: fetch-pack.c:196
+msgid "unable to write to remote"
+msgstr "không thể ghi lên máy phục vụ"
+
+#: fetch-pack.c:258
+msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
+msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
+
+#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
+#, c-format
+msgid "invalid shallow line: %s"
+msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
+
+#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
+#, c-format
+msgid "invalid unshallow line: %s"
+msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
+
+#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
+#, c-format
+msgid "object not found: %s"
+msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
+
+#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
+#, c-format
+msgid "error in object: %s"
+msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
+
+#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
+#, c-format
+msgid "no shallow found: %s"
+msgstr "không tìm shallow nào: %s"
+
+#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
+#, c-format
+msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
+msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
+
+#: fetch-pack.c:417
+#, c-format
+msgid "got %s %d %s"
+msgstr "nhận %s %d - %s"
+
+#: fetch-pack.c:434
+#, c-format
+msgid "invalid commit %s"
+msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
+
+#: fetch-pack.c:465
+msgid "giving up"
+msgstr "chịu thua"
+
+#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
+msgid "done"
+msgstr "xong"
+
+#: fetch-pack.c:489
+#, c-format
+msgid "got %s (%d) %s"
+msgstr "nhận %s (%d) %s"
+
+#: fetch-pack.c:535
+#, c-format
+msgid "Marking %s as complete"
+msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
+
+#: fetch-pack.c:744
+#, c-format
+msgid "already have %s (%s)"
+msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
+
+#: fetch-pack.c:783
+msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
+msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
+
+#: fetch-pack.c:791
+msgid "protocol error: bad pack header"
+msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
+
+#: fetch-pack.c:859
+#, c-format
+msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
+msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
+
+#: fetch-pack.c:875
+#, c-format
+msgid "%s failed"
+msgstr "%s gặp lỗi"
+
+#: fetch-pack.c:877
+msgid "error in sideband demultiplexer"
+msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
+
+#: fetch-pack.c:906
+msgid "Server does not support shallow clients"
+msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
+
+#: fetch-pack.c:910
+msgid "Server supports multi_ack_detailed"
+msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
+
+#: fetch-pack.c:913
+msgid "Server supports no-done"
+msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
+
+#: fetch-pack.c:919
 msgid "Server supports multi_ack"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
 
-#: fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:923
 msgid "Server supports side-band-64k"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
 
-#: fetch-pack.c:947
+#: fetch-pack.c:927
 msgid "Server supports side-band"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
 
-#: fetch-pack.c:951
+#: fetch-pack.c:931
 msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
 
-#: fetch-pack.c:955
+#: fetch-pack.c:935
 msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
 
-#: fetch-pack.c:965
+#: fetch-pack.c:945
 msgid "Server supports ofs-delta"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
 
-#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
+#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
 msgid "Server supports filter"
 msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
 
-#: fetch-pack.c:979
+#: fetch-pack.c:959
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:985
+#: fetch-pack.c:965
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
 
-#: fetch-pack.c:989
+#: fetch-pack.c:969
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
 
-#: fetch-pack.c:991
+#: fetch-pack.c:971
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
 
-#: fetch-pack.c:1008
+#: fetch-pack.c:988
 msgid "no common commits"
 msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
 
-#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
+#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
 
-#: fetch-pack.c:1153
+#: fetch-pack.c:1138
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
 
-#: fetch-pack.c:1199
+#: fetch-pack.c:1171
+msgid "unable to write request to remote"
+msgstr "không thể ghi các yêu cầu lên máy phục vụ"
+
+#: fetch-pack.c:1189
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
 
-#: fetch-pack.c:1205
+#: fetch-pack.c:1195
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1244
+#: fetch-pack.c:1234
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1249
+#: fetch-pack.c:1239
 #, c-format
 msgid "error processing acks: %d"
 msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1259
+#: fetch-pack.c:1249
 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
 msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
 
-#: fetch-pack.c:1261
+#: fetch-pack.c:1251
 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
 msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
 
-#: fetch-pack.c:1298
+#: fetch-pack.c:1293
 #, c-format
 msgid "error processing shallow info: %d"
 msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1314
+#: fetch-pack.c:1340
 #, c-format
 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
 msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1324
+#: fetch-pack.c:1345
 #, c-format
 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
 msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
 
-#: fetch-pack.c:1328
+#: fetch-pack.c:1350
 #, c-format
 msgid "error processing wanted refs: %d"
 msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1642
+#: fetch-pack.c:1676
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
 
-#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
+#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:673
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
 
-#: fetch-pack.c:1686
+#: fetch-pack.c:1726
 #, c-format
 msgid "no such remote ref %s"
-msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
+msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
 
-#: fetch-pack.c:1689
+#: fetch-pack.c:1729
 #, c-format
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
 msgstr ""
@@ -2594,8 +3266,8 @@ msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
 
-#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
-#: builtin/rm.c:134
+#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
+#: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
@@ -2657,41 +3329,41 @@ msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
 msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
 
-#: help.c:296
+#: help.c:298
 #, c-format
 msgid "available git commands in '%s'"
 msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
 
-#: help.c:303
+#: help.c:305
 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
 msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
 
-#: help.c:312
+#: help.c:314
 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
 msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
 
-#: help.c:361 git.c:90
+#: help.c:363 git.c:97
 #, c-format
 msgid "unsupported command listing type '%s'"
 msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
 
-#: help.c:408
+#: help.c:403
 msgid "The common Git guides are:"
 msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
 
-#: help.c:517
+#: help.c:512
 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
 msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
 
-#: help.c:522
+#: help.c:517
 msgid "External commands"
 msgstr "Các lệnh bên ngoài"
 
-#: help.c:530
+#: help.c:532
 msgid "Command aliases"
 msgstr "Các bí danh lệnh"
 
-#: help.c:594
+#: help.c:596
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
@@ -2700,31 +3372,31 @@ msgstr ""
 "“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
 "thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
 
-#: help.c:653
+#: help.c:655
 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
 msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
 
-#: help.c:675
+#: help.c:677
 #, c-format
 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
 msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
 
-#: help.c:680
+#: help.c:682
 #, c-format
 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
 msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
 
-#: help.c:685
+#: help.c:687
 #, c-format
 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
 msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
 
-#: help.c:693
+#: help.c:695
 #, c-format
 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
 msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
 
-#: help.c:697
+#: help.c:699
 msgid ""
 "\n"
 "The most similar command is"
@@ -2735,16 +3407,16 @@ msgstr[0] ""
 "\n"
 "Những lệnh giống nhất là"
 
-#: help.c:712
+#: help.c:714
 msgid "git version [<options>]"
 msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
 
-#: help.c:780
+#: help.c:782
 #, c-format
 msgid "%s: %s - %s"
 msgstr "%s: %s - %s"
 
-#: help.c:784
+#: help.c:786
 msgid ""
 "\n"
 "Did you mean this?"
@@ -2755,7 +3427,7 @@ msgstr[0] ""
 "\n"
 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
 
-#: ident.c:345
+#: ident.c:349
 msgid ""
 "\n"
 "*** Please tell me who you are.\n"
@@ -2781,48 +3453,67 @@ msgstr ""
 "Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
 "\n"
 
-#: ident.c:369
+#: ident.c:379
 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
 msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
 
-#: ident.c:374
+#: ident.c:384
 #, c-format
 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
 msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
 
-#: ident.c:384
+#: ident.c:401
 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
 msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
 
-#: ident.c:390
+#: ident.c:407
 #, c-format
 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
 msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
 
-#: ident.c:398
+#: ident.c:415
 #, c-format
 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
 msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
 
-#: ident.c:404
+#: ident.c:421
 #, c-format
 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
 msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
 
-#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
+#: ident.c:436 builtin/commit.c:608
 #, c-format
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
 
-#: list-objects-filter-options.c:35
+#: list-objects.c:129
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
+msgstr "mục “%s” trong cây %s có nút cây, nhưng không phải là một cây"
+
+#: list-objects.c:142
+#, c-format
+msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
+msgstr "mục “%s” trong cây %s có nút blob, nhưng không phải là một blob"
+
+#: list-objects.c:378
+#, c-format
+msgid "unable to load root tree for commit %s"
+msgstr "không thể tải cây gốc cho lần chuyển giao “%s”"
+
+#: list-objects-filter-options.c:36
 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
 msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
 
 #: list-objects-filter-options.c:58
-msgid "only 'tree:0' is supported"
-msgstr "chỉ “tree:0” là được hỗ trợ"
+msgid "expected 'tree:<depth>'"
+msgstr "cần “tree:<depth>”"
+
+#: list-objects-filter-options.c:84
+msgid "sparse:path filters support has been dropped"
+msgstr "việc hỗ trợ bộ lọc sparse:đường/dẫn đã bị bỏ"
 
-#: list-objects-filter-options.c:137
+#: list-objects-filter-options.c:158
 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
 msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
 
@@ -2854,12 +3545,13 @@ msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
 
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
-#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1887 builtin/am.c:1921
+#: builtin/checkout.c:461 builtin/checkout.c:811 builtin/clone.c:773
+#: builtin/stash.c:264
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: merge-recursive.c:323
+#: merge-recursive.c:322
 msgid "(bad commit)\n"
 msgstr "(commit sai)\n"
 
@@ -2868,105 +3560,105 @@ msgstr "(commit sai)\n"
 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
 msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
 
-#: merge-recursive.c:353
+#: merge-recursive.c:354
 #, c-format
 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
 msgstr ""
 "addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
 "bãi bỏ."
 
-#: merge-recursive.c:435
+#: merge-recursive.c:437
 msgid "error building trees"
 msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
 
-#: merge-recursive.c:906
+#: merge-recursive.c:861
 #, c-format
 msgid "failed to create path '%s'%s"
 msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
 
-#: merge-recursive.c:917
+#: merge-recursive.c:872
 #, c-format
 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
 msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
 
-#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
+#: merge-recursive.c:886 merge-recursive.c:905
 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
 msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
 
-#: merge-recursive.c:940
+#: merge-recursive.c:895
 #, c-format
 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
 msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
+#: merge-recursive.c:936 builtin/cat-file.c:40
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s '%s'"
 msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:984
+#: merge-recursive.c:939
 #, c-format
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1008
+#: merge-recursive.c:963
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s"
 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
 
-#: merge-recursive.c:1019
+#: merge-recursive.c:974
 #, c-format
 msgid "failed to symlink '%s': %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
 
-#: merge-recursive.c:1024
+#: merge-recursive.c:979
 #, c-format
 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
 msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1212
+#: merge-recursive.c:1175
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
 
-#: merge-recursive.c:1219
+#: merge-recursive.c:1182
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
 
-#: merge-recursive.c:1226
+#: merge-recursive.c:1189
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
 msgstr ""
 "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
 "trộn)"
 
-#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
+#: merge-recursive.c:1197 merge-recursive.c:1209
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
 msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
 
-#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
+#: merge-recursive.c:1200 merge-recursive.c:1212
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
 msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1271
+#: merge-recursive.c:1235
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
 msgstr ""
 "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
 "theo sau hòa trộn)"
 
-#: merge-recursive.c:1275
+#: merge-recursive.c:1239
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
 
-#: merge-recursive.c:1276
+#: merge-recursive.c:1240
 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
 msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
 
-#: merge-recursive.c:1279
+#: merge-recursive.c:1243
 #, c-format
 msgid ""
 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -2983,33 +3675,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
 
-#: merge-recursive.c:1288
+#: merge-recursive.c:1252
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
 msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
 
-#: merge-recursive.c:1358
+#: merge-recursive.c:1325
 msgid "Failed to execute internal merge"
 msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
 
-#: merge-recursive.c:1363
+#: merge-recursive.c:1330
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to database"
 msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
 
-#: merge-recursive.c:1395
+#: merge-recursive.c:1362
 #, c-format
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
 
-#: merge-recursive.c:1416
+#: merge-recursive.c:1385
 #, c-format
 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
 msgstr ""
 "Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
 "%s."
 
-#: merge-recursive.c:1483
+#: merge-recursive.c:1457
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3018,7 +3710,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
 "còn lại trong cây (tree)."
 
-#: merge-recursive.c:1488
+#: merge-recursive.c:1462
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3027,7 +3719,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
 "của %s còn lại trong cây (tree)."
 
-#: merge-recursive.c:1495
+#: merge-recursive.c:1469
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3036,7 +3728,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
 "còn lại trong cây (tree) tại %s."
 
-#: merge-recursive.c:1500
+#: merge-recursive.c:1474
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -3045,33 +3737,45 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
 "của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
 
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1509
 msgid "rename"
 msgstr "đổi tên"
 
-#: merge-recursive.c:1534
+#: merge-recursive.c:1509
 msgid "renamed"
 msgstr "đã đổi tên"
 
-#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
-#: merge-recursive.c:3124
+#: merge-recursive.c:1589 merge-recursive.c:2445 merge-recursive.c:3085
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:1602
+#: merge-recursive.c:1599
+#, c-format
+msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
+msgstr ""
+"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
+"đường."
+
+#: merge-recursive.c:1657
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
+msgstr ""
+"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:1687
 #, c-format
 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
 msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
 
-#: merge-recursive.c:1607
+#: merge-recursive.c:1692
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
 msgstr ""
 "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
 "thành %s"
 
-#: merge-recursive.c:1633
+#: merge-recursive.c:1711
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -3080,29 +3784,17 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
 "tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
 
-#: merge-recursive.c:1638
+#: merge-recursive.c:1716
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (cần giải quyết)"
 
-#: merge-recursive.c:1699
+#: merge-recursive.c:1825
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:1734
-#, c-format
-msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
-msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
-
-#: merge-recursive.c:1746
-#, c-format
-msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
-msgstr ""
-"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
-"đường."
-
-#: merge-recursive.c:1952
+#: merge-recursive.c:2030
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -3113,7 +3805,7 @@ msgstr ""
 "vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
 "nhận một phần nhiều của các tập tin."
 
-#: merge-recursive.c:1984
+#: merge-recursive.c:2062
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -3122,16 +3814,16 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
 "của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1994
+#: merge-recursive.c:2072
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
 msgstr ""
 "XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
-"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s."
+"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s"
 
-#: merge-recursive.c:2086
+#: merge-recursive.c:2164
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -3140,7 +3832,7 @@ msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
 "%s->%s trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:2331
+#: merge-recursive.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -3149,88 +3841,118 @@ msgstr ""
 "CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
 "bị đổi tên."
 
-#: merge-recursive.c:2737
-#, c-format
-msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
-msgstr ""
-"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
-
-#: merge-recursive.c:2763
-#, c-format
-msgid "Adding merged %s"
-msgstr "Thêm hòa trộn %s"
-
-#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
-#, c-format
-msgid "Adding as %s instead"
-msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
-
-#: merge-recursive.c:2934
+#: merge-recursive.c:2929
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
 
-#: merge-recursive.c:2937
+#: merge-recursive.c:2932
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
 
-#: merge-recursive.c:3006
+#: merge-recursive.c:2996
 msgid "modify"
 msgstr "sửa đổi"
 
-#: merge-recursive.c:3006
+#: merge-recursive.c:2996
 msgid "modified"
 msgstr "đã sửa"
 
-#: merge-recursive.c:3017
+#: merge-recursive.c:3008
 msgid "content"
 msgstr "nội dung"
 
-#: merge-recursive.c:3024
+#: merge-recursive.c:3012
 msgid "add/add"
 msgstr "thêm/thêm"
 
-#: merge-recursive.c:3071
+#: merge-recursive.c:3035
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
 
-#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
+#: merge-recursive.c:3057 git-submodule.sh:937
 msgid "submodule"
 msgstr "mô-đun-con"
 
-#: merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:3058
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
 
-#: merge-recursive.c:3216
+#: merge-recursive.c:3088
+#, c-format
+msgid "Adding as %s instead"
+msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
+
+#: merge-recursive.c:3170
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
+"moving it to %s."
+msgstr ""
+"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được thêm vào trong %s bên trong một thư mục "
+"đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3173
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
+"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được thêm vào trong %s trong một thư mục đã được "
+"đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3177
+#, c-format
+msgid ""
+"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
+"%s; moving it to %s."
+msgstr ""
+"Đường dẫn đã được cập nhật: %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một "
+"thư mục đã được đổi tên trong %s; di chuyển nó đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3180
+#, c-format
+msgid ""
+"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
+"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
+msgstr ""
+"XUNG ĐỘT (vị trí tệp): %s được đổi tên thành %s trong %s, bên trong một thư "
+"mục đã được đổi tên thành %s, đoán là nó nên được di chuyển đến %s."
+
+#: merge-recursive.c:3294
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Đang xóa %s"
 
-#: merge-recursive.c:3242
+#: merge-recursive.c:3317
 msgid "file/directory"
 msgstr "tập-tin/thư-mục"
 
-#: merge-recursive.c:3248
+#: merge-recursive.c:3322
 msgid "directory/file"
 msgstr "thư-mục/tập-tin"
 
-#: merge-recursive.c:3255
+#: merge-recursive.c:3329
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
 "%s"
 
-#: merge-recursive.c:3264
+#: merge-recursive.c:3338
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Thêm \"%s\""
 
-#: merge-recursive.c:3300
+#: merge-recursive.c:3347
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (thêm/thêm): Xung đột hòa trộn trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:3385
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -3240,167 +3962,179 @@ msgstr ""
 "hòa trộn:\n"
 "  %s"
 
-#: merge-recursive.c:3311
+#: merge-recursive.c:3396
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Đã cập nhật rồi!"
 
-#: merge-recursive.c:3320
+#: merge-recursive.c:3405
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
 
-#: merge-recursive.c:3419
+#: merge-recursive.c:3504
 msgid "Merging:"
 msgstr "Đang trộn:"
 
-#: merge-recursive.c:3432
+#: merge-recursive.c:3517
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
 
-#: merge-recursive.c:3471
+#: merge-recursive.c:3556
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
 
-#: merge-recursive.c:3537
+#: merge-recursive.c:3622
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:3553 builtin/merge.c:691 builtin/merge.c:849
+#: merge-recursive.c:3638 builtin/merge.c:702 builtin/merge.c:873
 msgid "Unable to write index."
-msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
+msgstr "Không thể ghi bảng mục lục."
 
-#: midx.c:65
+#: midx.c:66
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
 msgstr "tập tin đồ thị multi-pack-index %s quá nhỏ"
 
-#: midx.c:81
+#: midx.c:82
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
 msgstr "chữ ký multi-pack-index 0x%08x không khớp chữ ký 0x%08x"
 
-#: midx.c:86
+#: midx.c:87
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
 msgstr "không nhận ra phiên bản %d của multi-pack-index"
 
-#: midx.c:91
+#: midx.c:92
 #, c-format
 msgid "hash version %u does not match"
 msgstr "phiên bản băm “%u” không khớp"
 
-#: midx.c:105
+#: midx.c:106
 msgid "invalid chunk offset (too large)"
 msgstr "khoảng bù đoạn không hợp lệ (quá lớn)"
 
-#: midx.c:129
+#: midx.c:130
 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
 msgstr "mã mảnh kết thúc multi-pack-index xuất hiện sớm hơn bình thường"
 
-#: midx.c:142
+#: midx.c:143
 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh pack-name cần thiết"
 
-#: midx.c:144
+#: midx.c:145
 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID fanout cần thiết"
 
-#: midx.c:146
+#: midx.c:147
 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh OID lookup cần thiết"
 
-#: midx.c:148
+#: midx.c:149
 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
 msgstr "multi-pack-index thiếu mảnh các khoảng bù đối tượng cần thiết"
 
-#: midx.c:162
+#: midx.c:163
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
 msgstr "các tên gói multi-pack-index không đúng thứ tự: “%s” trước “%s”"
 
-#: midx.c:205
+#: midx.c:208
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr "pack-int-id sai: %u (%u các gói tổng)"
 
-#: midx.c:246
+#: midx.c:258
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr "multi-pack-index lưu trữ một khoảng bù 64-bít, nhưng off_t là quá nhỏ"
 
-#: midx.c:271
+#: midx.c:286
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr "lỗi chuẩn bị tập tin gói từ multi-pack-index"
 
-#: midx.c:407
+#: midx.c:457
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi thêm tập tin gói “%s”"
 
-#: midx.c:413
+#: midx.c:463
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi mở pack-index “%s”"
 
-#: midx.c:507
+#: midx.c:557
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "gặp lỗi khi phân bổ đối tượng “%d” trong tập tin gói"
 
-#: midx.c:943
+#: midx.c:993
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "gặp lỗi khi xóa multi-pack-index tại %s"
 
-#: midx.c:981
+#: midx.c:1048
+msgid "Looking for referenced packfiles"
+msgstr "Đang khóa cho các gói bị tham chiếu"
+
+#: midx.c:1063
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
 msgstr "fanout cũ sai thứ tự: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:992
+#: midx.c:1067
+msgid "Verifying OID order in MIDX"
+msgstr "Thẩm tra thứ tự OID trong MIDX"
+
+#: midx.c:1076
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr "lookup cũ sai thứ tự: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:996
+#: midx.c:1095
+msgid "Sorting objects by packfile"
+msgstr "Đang sắp xếp các đối tượng theo tập tin gói"
+
+#: midx.c:1101
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Đang thẩm tra các khoảng bù đối tượng"
 
-#: midx.c:1004
+#: midx.c:1117
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tải mục gói cho oid[%d] = %s"
 
-#: midx.c:1010
+#: midx.c:1123
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tải pack-index cho tập tin gói %s"
 
-#: midx.c:1019
+#: midx.c:1132
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr ""
 "khoảng bù đối tượng không đúng cho oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 
-#: name-hash.c:532
+#: name-hash.c:531
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến lazy_dir: %s"
 
-#: name-hash.c:554
+#: name-hash.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến lazy_name: %s"
 
-#: name-hash.c:560
+#: name-hash.c:559
 #, c-format
 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
 msgstr "không thể gia nhập tuyến lazy_name: %s"
 
-#: notes-merge.c:275
+#: notes-merge.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
@@ -3412,23 +4146,23 @@ msgstr ""
 "chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
 "chú mới."
 
-#: notes-merge.c:282
+#: notes-merge.c:284
 #, c-format
 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
 msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
 
-#: notes-utils.c:45
+#: notes-utils.c:46
 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
 msgstr ""
 "Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
 "chiếu"
 
-#: notes-utils.c:104
+#: notes-utils.c:105
 #, c-format
 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
 msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
 
-#: notes-utils.c:114
+#: notes-utils.c:115
 #, c-format
 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
 msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
@@ -3437,7 +4171,7 @@ msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
 #. the environment variable, the second %s is
 #. its value.
 #.
-#: notes-utils.c:144
+#: notes-utils.c:145
 #, c-format
 msgid "Bad %s value: '%s'"
 msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
@@ -3447,46 +4181,101 @@ msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
 msgid "invalid object type \"%s\""
 msgstr "kiểu đối tượng \"%s\" không hợp lệ"
 
-#: object.c:173
+#: object.c:174
 #, c-format
 msgid "object %s is a %s, not a %s"
 msgstr "đối tượng %s là một %s, không phải là một %s"
 
-#: object.c:233
+#: object.c:234
 #, c-format
 msgid "object %s has unknown type id %d"
 msgstr "đối tượng %s có mã kiểu %d chưa biết"
 
-#: object.c:246
+#: object.c:247
 #, c-format
 msgid "unable to parse object: %s"
 msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
 
-#: object.c:266 object.c:277
+#: object.c:267 object.c:278
 #, c-format
-msgid "sha1 mismatch %s"
-msgstr "sha1 không khớp %s"
+msgid "hash mismatch %s"
+msgstr "mã băm không khớp %s"
 
-#: packfile.c:607
+#: packfile.c:617
 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
 
-#: packfile.c:1864
+#: packfile.c:1868
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
 
-#: packfile.c:1868
+#: packfile.c:1872
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr ""
 "vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
 
-#: parse-options.c:672
+#: parse-options.c:38
+#, c-format
+msgid "%s requires a value"
+msgstr "“%s” yêu cầu một giá trị"
+
+#: parse-options.c:73
+#, c-format
+msgid "%s is incompatible with %s"
+msgstr "%s là xung khắc với %s"
+
+#: parse-options.c:78
+#, c-format
+msgid "%s : incompatible with something else"
+msgstr "%s : xung khắc với các cái khác"
+
+#: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
+#, c-format
+msgid "%s takes no value"
+msgstr "%s k nhận giá trị"
+
+#: parse-options.c:94
+#, c-format
+msgid "%s isn't available"
+msgstr "%s không sẵn có"
+
+#: parse-options.c:219
+#, c-format
+msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
+msgstr "%s cần một giá trị dạng số không âm với một hậu tố tùy chọn k/m/g"
+
+#: parse-options.c:389
+#, c-format
+msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
+msgstr "tùy chọn chưa rõ rang: %s (nên là --%s%s hay --%s%s)"
+
+#: parse-options.c:423 parse-options.c:431
+#, c-format
+msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
+msgstr "có phải ý bạn là “--%s“ (với hai dấu gạch ngang?)"
+
+#: parse-options.c:859
+#, c-format
+msgid "unknown option `%s'"
+msgstr "không hiểu tùy chọn “%s”"
+
+#: parse-options.c:861
+#, c-format
+msgid "unknown switch `%c'"
+msgstr "không hiểu tùy chọn “%c”"
+
+#: parse-options.c:863
+#, c-format
+msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
+msgstr "không hiểu tùy chọn non-ascii trong chuỗi: “%s”"
+
+#: parse-options.c:887
 msgid "..."
 msgstr "…"
 
-#: parse-options.c:691
+#: parse-options.c:906
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "cách dùng: %s"
@@ -3494,59 +4283,74 @@ msgstr "cách dùng: %s"
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation.
 #.
-#: parse-options.c:697
+#: parse-options.c:912
 #, c-format
 msgid "   or: %s"
 msgstr "     hoặc: %s"
 
-#: parse-options.c:700
+#: parse-options.c:915
 #, c-format
 msgid "    %s"
 msgstr "    %s"
 
-#: parse-options.c:739
+#: parse-options.c:954
 msgid "-NUM"
 msgstr "-SỐ"
 
-#: parse-options-cb.c:37
+#: parse-options.c:968
+#, c-format
+msgid "alias of --%s"
+msgstr "bí danh của --%s"
+
+#: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects a numerical value"
+msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
+
+#: parse-options-cb.c:41
 #, c-format
 msgid "malformed expiration date '%s'"
 msgstr "ngày tháng hết hạn dị hình “%s”"
 
-#: parse-options-cb.c:109
+#: parse-options-cb.c:54
+#, c-format
+msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
+msgstr "tùy chọn “%s” cần \"always\", \"auto\", hoặc \"never\""
+
+#: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
 #, c-format
 msgid "malformed object name '%s'"
 msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
 
-#: path.c:894
+#: path.c:897
 #, c-format
 msgid "Could not make %s writable by group"
 msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
 
-#: pathspec.c:129
+#: pathspec.c:128
 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
 msgstr ""
 "Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
 
-#: pathspec.c:147
+#: pathspec.c:146
 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
-msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
+msgstr "Chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
 
-#: pathspec.c:150
+#: pathspec.c:149
 msgid "attr spec must not be empty"
 msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
 
-#: pathspec.c:193
+#: pathspec.c:192
 #, c-format
 msgid "invalid attribute name %s"
 msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
 
-#: pathspec.c:258
+#: pathspec.c:257
 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
 msgstr ""
 "các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
 
-#: pathspec.c:265
+#: pathspec.c:264
 msgid ""
 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
 "pathspec settings"
@@ -3554,98 +4358,111 @@ msgstr ""
 "cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
 "tả đường dẫn toàn cục khác"
 
-#: pathspec.c:305
+#: pathspec.c:304
 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
 msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
 
-#: pathspec.c:326
+#: pathspec.c:325
 #, c-format
 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
 msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
 
-#: pathspec.c:331
+#: pathspec.c:330
 #, c-format
 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
 msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
 
-#: pathspec.c:369
+#: pathspec.c:368
 #, c-format
 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
 msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
 
-#: pathspec.c:428
+#: pathspec.c:427
 #, c-format
 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
 msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
 
-#: pathspec.c:441
+#: pathspec.c:440
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' is outside repository"
 msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
 
-#: pathspec.c:515
+#: pathspec.c:514
 #, c-format
 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
 msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
 
-#: pathspec.c:525
+#: pathspec.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
 msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
 
-#: pathspec.c:592
+#: pathspec.c:591
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
 
-#: pkt-line.c:104
+#: pkt-line.c:92
+msgid "unable to write flush packet"
+msgstr "không thể đẩy dữ liệu của gói lên đĩa"
+
+#: pkt-line.c:99
+msgid "unable to write delim packet"
+msgstr "không thể ghi gói delim"
+
+#: pkt-line.c:106
 msgid "flush packet write failed"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi vào tập tin gói lúc đẩy dữ liệu lên bộ nhớ"
 
-#: pkt-line.c:142 pkt-line.c:228
+#: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
 msgid "protocol error: impossibly long line"
 msgstr "lỗi giao thức: không thể làm được dòng dài"
 
-#: pkt-line.c:158 pkt-line.c:160
+#: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
 msgid "packet write with format failed"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi gói có định dạng"
 
-#: pkt-line.c:192
+#: pkt-line.c:196
 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi gói - dữ liệu vượt quá cỡ vói tối đa"
 
-#: pkt-line.c:199 pkt-line.c:206
+#: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
 msgid "packet write failed"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi gói"
 
-#: pkt-line.c:291
+#: pkt-line.c:295
 msgid "read error"
 msgstr "lỗi đọc"
 
-#: pkt-line.c:299
+#: pkt-line.c:303
 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
 msgstr "máy chủ bị treo bất ngờ"
 
-#: pkt-line.c:327
+#: pkt-line.c:331
 #, c-format
 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
 msgstr "lỗi giao thức: ký tự chiều dài dòng bị sai: %.4s"
 
-#: pkt-line.c:337 pkt-line.c:342
+#: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
 #, c-format
 msgid "protocol error: bad line length %d"
 msgstr "lỗi giao thức: chiều dài dòng bị sai %d"
 
-#: preload-index.c:118
+#: pkt-line.c:362
+#, c-format
+msgid "remote error: %s"
+msgstr "lỗi máy chủ: %s"
+
+#: preload-index.c:119
 msgid "Refreshing index"
 msgstr "Làm mới bảng mục lục"
 
-#: preload-index.c:137
+#: preload-index.c:138
 #, c-format
 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến trình lstat: %s"
 
-#: pretty.c:962
+#: pretty.c:966
 msgid "unable to parse --pretty format"
 msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
 
@@ -3657,7 +4474,7 @@ msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “log“"
 msgid "could not read `log` output"
 msgstr "không thể đọc kết xuất “log”"
 
-#: range-diff.c:74 sequencer.c:4764
+#: range-diff.c:74 sequencer.c:4897
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
@@ -3671,11 +4488,52 @@ msgstr "gặp lỗi khi tạo khác biệt"
 msgid "could not parse log for '%s'"
 msgstr "không thể phân tích nhật ký cho “%s”"
 
-#: read-cache.c:1490
+#: read-cache.c:680
+#, c-format
+msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
+msgstr ""
+"sẽ không thêm các bí danh “%s” (“%s” đã có từ trước trong bảng mục lục)"
+
+#: read-cache.c:696
+msgid "cannot create an empty blob in the object database"
+msgstr "không thể tạo một blob rỗng trong cơ sở dữ liệu đối tượng"
+
+#: read-cache.c:718
+#, c-format
+msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
+msgstr ""
+"%s: chỉ có thể thêm tập tin thông thường, liên kết mềm hoặc git-directories"
+
+#: read-cache.c:723
+#, c-format
+msgid "'%s' does not have a commit checked out"
+msgstr "“%s” không có một lần chuyển giao nào được lấy ra"
+
+#: read-cache.c:775
+#, c-format
+msgid "unable to index file '%s'"
+msgstr "không thể đánh mục lục tập tin “%s”"
+
+#: read-cache.c:794
+#, c-format
+msgid "unable to add '%s' to index"
+msgstr "không thể thêm %s vào bảng mục lục"
+
+#: read-cache.c:805
+#, c-format
+msgid "unable to stat '%s'"
+msgstr "không thể lấy thống kê “%s”"
+
+#: read-cache.c:1314
+#, c-format
+msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
+msgstr "%s có vẻ không phải là tập tin và cũng chẳng phải là một thư mục"
+
+#: read-cache.c:1499
 msgid "Refresh index"
 msgstr "Làm tươi mới bảng mục lục"
 
-#: read-cache.c:1604
+#: read-cache.c:1613
 #, c-format
 msgid ""
 "index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -3684,7 +4542,7 @@ msgstr ""
 "index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
 "Dùng phiên bản %i"
 
-#: read-cache.c:1614
+#: read-cache.c:1623
 #, c-format
 msgid ""
 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -3693,60 +4551,151 @@ msgstr ""
 "GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
 "Dùng phiên bản %i"
 
-#: read-cache.c:1792
+#: read-cache.c:1679
+#, c-format
+msgid "bad signature 0x%08x"
+msgstr "chữ ký sai 0x%08x"
+
+#: read-cache.c:1682
+#, c-format
+msgid "bad index version %d"
+msgstr "phiên bản mục lục sai %d"
+
+#: read-cache.c:1691
+msgid "bad index file sha1 signature"
+msgstr "chữ ký dạng sha1 cho tập tin mục lục không đúng"
+
+#: read-cache.c:1721
+#, c-format
+msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
+msgstr "mục lục dùng phần mở rộng %.4s, cái mà chúng tôi không hiểu được"
+
+#: read-cache.c:1723
+#, c-format
+msgid "ignoring %.4s extension"
+msgstr "đang lờ đi phần mở rộng %.4s"
+
+#: read-cache.c:1760
+#, c-format
+msgid "unknown index entry format 0x%08x"
+msgstr "không hiểu định dạng mục lục 0x%08x"
+
+#: read-cache.c:1776
 #, c-format
 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
 msgstr "trường tên sai sạng trong mục lục, gần đường dẫn “%s”"
 
-#: read-cache.c:1960 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111 builtin/add.c:458
-#: builtin/check-ignore.c:177 builtin/checkout.c:289 builtin/checkout.c:585
-#: builtin/checkout.c:953 builtin/clean.c:954 builtin/commit.c:343
-#: builtin/diff-tree.c:115 builtin/grep.c:489 builtin/mv.c:144
-#: builtin/reset.c:244 builtin/rm.c:270 builtin/submodule--helper.c:329
+#: read-cache.c:1833
+msgid "unordered stage entries in index"
+msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự trong mục lục"
+
+#: read-cache.c:1836
+#, c-format
+msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
+msgstr "nhiều mục stage cho tập tin hòa trộn “%s”"
+
+#: read-cache.c:1839
+#, c-format
+msgid "unordered stage entries for '%s'"
+msgstr "các mục tin stage không đúng thứ tự cho “%s”"
+
+#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:358
+#: builtin/checkout.c:672 builtin/checkout.c:1060 builtin/clean.c:955
+#: builtin/commit.c:344 builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:498
+#: builtin/mv.c:145 builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271
+#: builtin/submodule--helper.c:330
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
 
-#: read-cache.c:2101
+#: read-cache.c:2087
 #, c-format
 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến load_cache_entries: %s"
 
-#: read-cache.c:2114
+#: read-cache.c:2100
 #, c-format
 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
 msgstr "không thể gia nhập tuyến load_cache_entries: %s"
 
-#: read-cache.c:2201
+#: read-cache.c:2133
+#, c-format
+msgid "%s: index file open failed"
+msgstr "%s: mở tập tin mục lục gặp lỗi"
+
+#: read-cache.c:2137
+#, c-format
+msgid "%s: cannot stat the open index"
+msgstr "%s: không thể lấy thống kê bảng mục lục đã mở"
+
+#: read-cache.c:2141
+#, c-format
+msgid "%s: index file smaller than expected"
+msgstr "%s: tập tin mục lục nhỏ hơn mong đợi"
+
+#: read-cache.c:2145
+#, c-format
+msgid "%s: unable to map index file"
+msgstr "%s: không thể ánh xạ tập tin mục lục"
+
+#: read-cache.c:2187
 #, c-format
 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến load_index_extensions: %s"
 
-#: read-cache.c:2228
+#: read-cache.c:2214
 #, c-format
 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
 msgstr "không thể gia nhập tuyến load_index_extensions: %s"
 
-#: read-cache.c:2982 sequencer.c:4727 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1086
+#: read-cache.c:2246
+#, c-format
+msgid "could not freshen shared index '%s'"
+msgstr "không thể làm tươi mới mục lục đã chia sẻ “%s”"
+
+#: read-cache.c:2293
+#, c-format
+msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
+msgstr "mục lục bị hỏng, cần %s trong %s, nhưng lại nhận được %s"
+
+#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1117
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "không thể đóng “%s”"
 
-#: read-cache.c:3055 sequencer.c:2203 sequencer.c:3592
+#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2354 sequencer.c:3807
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
 
-#: read-cache.c:3068
+#: read-cache.c:3105
 #, c-format
 msgid "unable to open git dir: %s"
 msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
 
-#: read-cache.c:3080
+#: read-cache.c:3117
 #, c-format
 msgid "unable to unlink: %s"
 msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
 
-#: rebase-interactive.c:10
+#: read-cache.c:3142
+#, c-format
+msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
+msgstr "không thể sửa các bít phân quyền trên “%s”"
+
+#: read-cache.c:3291
+#, c-format
+msgid "%s: cannot drop to stage #0"
+msgstr "%s: không thể xóa bỏ stage #0"
+
+#: rebase-interactive.c:26
+#, c-format
+msgid ""
+"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
+msgstr ""
+"không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
+
+#: rebase-interactive.c:35
 msgid ""
 "\n"
 "Commands:\n"
@@ -3792,7 +4741,13 @@ msgstr ""
 "Những dòng này có thể đảo ngược thứ tự; chúng chạy từ trên đỉnh xuống dưới "
 "đáy.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:31 git-rebase--preserve-merges.sh:173
+#: rebase-interactive.c:56
+#, c-format
+msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
+msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
+msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
+
+#: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:173
 msgid ""
 "\n"
 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
@@ -3801,7 +4756,7 @@ msgstr ""
 "Đừng xóa bất kỳ dòng nào. Dùng “drop” một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
 "chuyển giao.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:34 git-rebase--preserve-merges.sh:177
+#: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:177
 msgid ""
 "\n"
 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
@@ -3809,7 +4764,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nếu bạn xóa bỏ một dòng ở đây thì LẦN CHUYỂN GIAO ĐÓ SẼ MẤT.\n"
 
-#: rebase-interactive.c:40 git-rebase--preserve-merges.sh:816
+#: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:816
 msgid ""
 "\n"
 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
@@ -3823,7 +4778,7 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:45 git-rebase--preserve-merges.sh:893
+#: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:893
 msgid ""
 "\n"
 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
@@ -3833,125 +4788,155 @@ msgstr ""
 "Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ mọi thứ, việc cải tổ sẽ bị bãi bỏ.\n"
 "\n"
 
-#: rebase-interactive.c:51 git-rebase--preserve-merges.sh:900
+#: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:900
 msgid "Note that empty commits are commented out"
 msgstr "Chú ý rằng lần chuyển giao trống rỗng là ghi chú"
 
-#: rebase-interactive.c:62 rebase-interactive.c:75 sequencer.c:2186
-#: sequencer.c:4505 sequencer.c:4561 sequencer.c:4836
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3339
+#: sequencer.c:3365 sequencer.c:4996 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
 #, c-format
-msgid "could not read '%s'."
-msgstr "không thể đọc “%s”."
+msgid "could not write '%s'"
+msgstr "không thể ghi “%s”"
+
+#: rebase-interactive.c:108
+#, c-format
+msgid "could not copy '%s' to '%s'."
+msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
+
+#: rebase-interactive.c:173
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
+"Dropped commits (newer to older):\n"
+msgstr ""
+"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
+"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
+
+#: rebase-interactive.c:180
+#, c-format
+msgid ""
+"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
+"\n"
+"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
+"warnings.\n"
+"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Để tránh thông báo này, dùng \"drop\" một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
+"chuyển giao.\n"
+"\n"
+"Dùng “git config rebase.missingCommitsCheck” để thay đổi mức độ của cảnh "
+"báo.\n"
+"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
+"\n"
 
 #: refs.c:192
 #, c-format
 msgid "%s does not point to a valid object!"
 msgstr "“%s” không chỉ đến một lần chuyển giao hợp lệ nào cả!"
 
-#: refs.c:583
+#: refs.c:597
 #, c-format
 msgid "ignoring dangling symref %s"
 msgstr "đang lờ đi tham chiếu mềm thừa %s"
 
-#: refs.c:585 ref-filter.c:1951
+#: refs.c:599 ref-filter.c:1982
 #, c-format
 msgid "ignoring broken ref %s"
 msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
 
-#: refs.c:711
+#: refs.c:734
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "không thể mở “%s” để ghi: %s"
 
-#: refs.c:721 refs.c:772
+#: refs.c:744 refs.c:795
 #, c-format
 msgid "could not read ref '%s'"
 msgstr "không thể đọc tham chiếu “%s”"
 
-#: refs.c:727
+#: refs.c:750
 #, c-format
 msgid "ref '%s' already exists"
 msgstr "tham chiếu “%s” đã có từ trước rồi"
 
-#: refs.c:732
+#: refs.c:755
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
 msgstr "không cần ID đối tượng khi ghi “%s”"
 
-#: refs.c:740 sequencer.c:394 sequencer.c:2510 sequencer.c:2636
-#: sequencer.c:2650 sequencer.c:2877 sequencer.c:4725 sequencer.c:4788
-#: wrapper.c:656
+#: refs.c:763 sequencer.c:400 sequencer.c:2679 sequencer.c:2805
+#: sequencer.c:2819 sequencer.c:3076 sequencer.c:4913 wrapper.c:656
 #, c-format
 msgid "could not write to '%s'"
 msgstr "không thể ghi vào “%s”"
 
-#: refs.c:767 sequencer.c:4723 sequencer.c:4782 wrapper.c:225 wrapper.c:395
-#: builtin/am.c:728
+#: refs.c:790 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715 builtin/rebase.c:993
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing"
 msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
 
-#: refs.c:774
+#: refs.c:797
 #, c-format
 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
 msgstr "gặp ID đối tượng không cần khi xóa “%s”"
 
-#: refs.c:905
+#: refs.c:928
 #, c-format
 msgid "log for ref %s has gap after %s"
-msgstr "Nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
+msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s có khoảng trống sau %s"
 
-#: refs.c:911
+#: refs.c:934
 #, c-format
 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
 msgstr "nhật ký cho tham chiếu %s kết thúc bất ngờ trên %s"
 
-#: refs.c:969
+#: refs.c:993
 #, c-format
 msgid "log for %s is empty"
 msgstr "nhật ký cho %s trống rỗng"
 
-#: refs.c:1061
+#: refs.c:1085
 #, c-format
 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
 msgstr "từ chối cập nhật tham chiếu với tên sai “%s”"
 
-#: refs.c:1137
+#: refs.c:1161
 #, c-format
 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
 msgstr "update_ref bị lỗi cho ref “%s”: %s"
 
-#: refs.c:1911
+#: refs.c:1942
 #, c-format
 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
 msgstr "không cho phép đa cập nhật cho tham chiếu “%s”"
 
-#: refs.c:1943
+#: refs.c:1974
 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
 msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
 
-#: refs.c:2039 refs.c:2069
+#: refs.c:2070 refs.c:2100
 #, c-format
 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
 msgstr "“%s” sẵn có; không thể tạo “%s”"
 
-#: refs.c:2045 refs.c:2080
+#: refs.c:2076 refs.c:2111
 #, c-format
 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
-msgstr "Không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
+msgstr "không thể xử lý “%s” và “%s” cùng một lúc"
 
-#: refs/files-backend.c:1228
+#: refs/files-backend.c:1234
 #, c-format
 msgid "could not remove reference %s"
 msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
 
-#: refs/files-backend.c:1242 refs/packed-backend.c:1532
+#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
 #: refs/packed-backend.c:1542
 #, c-format
 msgid "could not delete reference %s: %s"
 msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
 
-#: refs/files-backend.c:1245 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
 #, c-format
 msgid "could not delete references: %s"
 msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
@@ -3961,7 +4946,7 @@ msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
 msgid "invalid refspec '%s'"
 msgstr "refspec không hợp lệ “%s”"
 
-#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1855
+#: ref-filter.c:39 wt-status.c:1909
 msgid "gone"
 msgstr "đã ra đi"
 
@@ -4010,87 +4995,92 @@ msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
 msgstr "%%(objecttype) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:235
+#: ref-filter.c:245
+#, c-format
+msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
+msgstr "tham số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
+
+#: ref-filter.c:253
 #, c-format
-msgid "%%(objectsize) does not take arguments"
-msgstr "%%(objectsize) không nhận các đối số"
+msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
+msgstr "%%(deltabase) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:265
 #, c-format
 msgid "%%(body) does not take arguments"
 msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:256
+#: ref-filter.c:274
 #, c-format
 msgid "%%(subject) does not take arguments"
 msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
 
-#: ref-filter.c:278
+#: ref-filter.c:296
 #, c-format
 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
 msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
 
-#: ref-filter.c:307
+#: ref-filter.c:325
 #, c-format
 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
 
-#: ref-filter.c:309
+#: ref-filter.c:327
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
 
-#: ref-filter.c:324
+#: ref-filter.c:342
 #, c-format
 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
 msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
 
-#: ref-filter.c:328
+#: ref-filter.c:346
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
 
-#: ref-filter.c:358
+#: ref-filter.c:376
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
 msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
 
-#: ref-filter.c:370
+#: ref-filter.c:388
 #, c-format
 msgid "unrecognized position:%s"
 msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
 
-#: ref-filter.c:377
+#: ref-filter.c:395
 #, c-format
 msgid "unrecognized width:%s"
 msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
 
-#: ref-filter.c:386
+#: ref-filter.c:404
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
 
-#: ref-filter.c:394
+#: ref-filter.c:412
 #, c-format
 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
 msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
 
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:430
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
 
-#: ref-filter.c:508
+#: ref-filter.c:531
 #, c-format
 msgid "malformed field name: %.*s"
 msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
 
-#: ref-filter.c:535
+#: ref-filter.c:558
 #, c-format
 msgid "unknown field name: %.*s"
 msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
 
-#: ref-filter.c:539
+#: ref-filter.c:562
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
@@ -4098,62 +5088,62 @@ msgstr ""
 "không phải là một kho git, nhưng trường “%.*s” yêu cầu truy cập vào dữ liệu "
 "đối tượng"
 
-#: ref-filter.c:663
+#: ref-filter.c:686
 #, c-format
 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:726
+#: ref-filter.c:749
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:728
+#: ref-filter.c:751
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
 
-#: ref-filter.c:730
+#: ref-filter.c:753
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
 
-#: ref-filter.c:758
+#: ref-filter.c:781
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:760
+#: ref-filter.c:783
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:762
+#: ref-filter.c:785
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
 
-#: ref-filter.c:777
+#: ref-filter.c:800
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
 msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
 
-#: ref-filter.c:834
+#: ref-filter.c:857
 #, c-format
 msgid "malformed format string %s"
 msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
 
-#: ref-filter.c:1424
+#: ref-filter.c:1453
 #, c-format
 msgid "(no branch, rebasing %s)"
 msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
 
-#: ref-filter.c:1427
+#: ref-filter.c:1456
 #, c-format
 msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
 msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
 
-#: ref-filter.c:1430
+#: ref-filter.c:1459
 #, c-format
 msgid "(no branch, bisect started on %s)"
 msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
@@ -4161,7 +5151,7 @@ msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s
 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
 #. detached at " in wt-status.c
 #.
-#: ref-filter.c:1438
+#: ref-filter.c:1467
 #, c-format
 msgid "(HEAD detached at %s)"
 msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
@@ -4169,143 +5159,290 @@ msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
 #. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
 #. detached from " in wt-status.c
 #.
-#: ref-filter.c:1445
+#: ref-filter.c:1474
 #, c-format
 msgid "(HEAD detached from %s)"
 msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
 
-#: ref-filter.c:1449
+#: ref-filter.c:1478
 msgid "(no branch)"
 msgstr "(không nhánh)"
 
-#: ref-filter.c:1483 ref-filter.c:1638
+#: ref-filter.c:1512 ref-filter.c:1669
 #, c-format
 msgid "missing object %s for %s"
 msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
 
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1522
 #, c-format
 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
 msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
 
-#: ref-filter.c:1857
+#: ref-filter.c:1888
 #, c-format
 msgid "malformed object at '%s'"
 msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
 
-#: ref-filter.c:1946
+#: ref-filter.c:1977
 #, c-format
 msgid "ignoring ref with broken name %s"
 msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
 
-#: ref-filter.c:2232
+#: ref-filter.c:2263
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
 msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
 
-#: ref-filter.c:2338
+#: ref-filter.c:2363
+#, c-format
+msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
+msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --merged"
+
+#: ref-filter.c:2366
+#, c-format
+msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
+msgstr "tùy chọn “%s” là xung khắc với tùy chọn --no-merged"
+
+#: ref-filter.c:2376
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
 
-#: remote.c:607
+#: ref-filter.c:2381
+#, c-format
+msgid "option `%s' must point to a commit"
+msgstr "tùy chọn “%s” phải chỉ đến một lần chuyển giao"
+
+#: remote.c:363
+#, c-format
+msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
+msgstr "cấu hình viết tắt máy chủ không thể bắt đầu bằng “/”: %s"
+
+#: remote.c:410
+msgid "more than one receivepack given, using the first"
+msgstr "đã đưa ra nhiều hơn một gói nhận về, đang sử dụng cái đầu tiên"
+
+#: remote.c:418
+msgid "more than one uploadpack given, using the first"
+msgstr "đã đưa ra nhiều hơn một gói tải lên, đang sử dụng cái đầu tiên"
+
+#: remote.c:608
+#, c-format
+msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
+msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
+
+#: remote.c:612
+#, c-format
+msgid "%s usually tracks %s, not %s"
+msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
+
+#: remote.c:616
+#, c-format
+msgid "%s tracks both %s and %s"
+msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
+
+#: remote.c:684
+#, c-format
+msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
+msgstr "khóa “%s” của mẫu k có “*”"
+
+#: remote.c:694
+#, c-format
+msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
+msgstr "giá trị “%s” của mẫu k có “*”"
+
+#: remote.c:1000
+#, c-format
+msgid "src refspec %s does not match any"
+msgstr "refspec %s nguồn không khớp bất kỳ cái gì"
+
+#: remote.c:1005
+#, c-format
+msgid "src refspec %s matches more than one"
+msgstr "refspec %s nguồn khớp nhiều hơn một"
+
+#. TRANSLATORS: "matches '%s'%" is the <dst> part of "git push
+#. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
+#. the <src>.
+#.
+#: remote.c:1020
+#, c-format
+msgid ""
+"The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
+"starting with \"refs/\"). We tried to guess what you meant by:\n"
+"\n"
+"- Looking for a ref that matches '%s' on the remote side.\n"
+"- Checking if the <src> being pushed ('%s')\n"
+"  is a ref in \"refs/{heads,tags}/\". If so we add a corresponding\n"
+"  refs/{heads,tags}/ prefix on the remote side.\n"
+"\n"
+"Neither worked, so we gave up. You must fully qualify the ref."
+msgstr ""
+"Đích bạn đã cung cấp không phải tên tham chiếu đầy đủ (tức là\n"
+"bắt đầu bằng \"refs/\"). Chúng tôi đã cố suy luận rằng ý của bạn là:\n"
+"\n"
+"- Tìm kiếm một tham chiếu mà nó khớp “%s” bên phía máy chủ.\n"
+"- Kiểm tra xem <src> được đẩy lên (“%s”)\n"
+"  là một tham chiếu trong \"refs/{heads,tags}/\". Nếu thế chúng tôi thêm một "
+"tiền tố\n"
+"  refs/{heads,tags}/ tương ứng bên phía máy chủ.\n"
+"\n"
+"Nếu cả hai là không thể, thì chúng tôi cũng chịu thua. Bạn phải dùng tham "
+"chiếu dạng đầy đủ."
+
+#: remote.c:1040
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
+"Did you mean to create a new branch by pushing to\n"
+"'%s:refs/heads/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng lần chuyển giao.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một nhánh mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/heads/%s”?"
+
+#: remote.c:1045
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
+"Did you mean to create a new tag by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng thẻ.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một thẻ mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/tags/%s”?"
+
+#: remote.c:1050
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
+"Did you mean to tag a new tree by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng cây.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một cây mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/tags/%s”?"
+
+#: remote.c:1055
+#, c-format
+msgid ""
+"The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
+"Did you mean to tag a new blob by pushing to\n"
+"'%s:refs/tags/%s'?"
+msgstr ""
+"Phần <src> của đặc tả đường dẫn là một đối tượng blob.\n"
+"Có phải ý bạn là một tạo một blob mới bằng cách đẩy lên\n"
+"“%s:refs/tags/%s”?"
+
+#: remote.c:1091
 #, c-format
-msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
-msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
+msgid "%s cannot be resolved to branch"
+msgstr "“%s” không thể được phân giải thành nhánh"
 
-#: remote.c:611
+#: remote.c:1102
 #, c-format
-msgid "%s usually tracks %s, not %s"
-msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
+msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
+msgstr "không thể xóa “%s”: tham chiếu trên máy chủ không tồn tại"
 
-#: remote.c:615
+#: remote.c:1114
 #, c-format
-msgid "%s tracks both %s and %s"
-msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
+msgid "dst refspec %s matches more than one"
+msgstr "dst refspec %s khớp nhiều hơn một"
 
-#: remote.c:623
-msgid "Internal error"
-msgstr "Lỗi nội bộ"
+#: remote.c:1121
+#, c-format
+msgid "dst ref %s receives from more than one src"
+msgstr "dst ref %s nhận từ hơn một nguồn"
 
-#: remote.c:1569 remote.c:1670
+#: remote.c:1624 remote.c:1725
 msgid "HEAD does not point to a branch"
 msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
 
-#: remote.c:1578
+#: remote.c:1633
 #, c-format
 msgid "no such branch: '%s'"
 msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
 
-#: remote.c:1581
+#: remote.c:1636
 #, c-format
 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
 msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
 
-#: remote.c:1587
+#: remote.c:1642
 #, c-format
 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
 msgstr ""
 "nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
 
-#: remote.c:1602
+#: remote.c:1657
 #, c-format
 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
 msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
 
-#: remote.c:1614
+#: remote.c:1669
 #, c-format
 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
 msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
 
-#: remote.c:1624
+#: remote.c:1679
 #, c-format
 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
 msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
 
-#: remote.c:1637
+#: remote.c:1692
 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
 msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
 
-#: remote.c:1659
+#: remote.c:1714
 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
 msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
 
-#: remote.c:1935
+#: remote.c:1840
+#, c-format
+msgid "couldn't find remote ref %s"
+msgstr "không thể tìm thấy tham chiếu máy chủ %s"
+
+#: remote.c:1853
+#, c-format
+msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
+msgstr "* Đang bỏ qua tham chiếu thú vị nội bộ “%s”"
+
+#: remote.c:2016
 #, c-format
 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
 msgstr ""
 "Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
 
-#: remote.c:1939
+#: remote.c:2020
 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
 msgstr "   (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
 
-#: remote.c:1942
+#: remote.c:2023
 #, c-format
 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
 msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
 
-#: remote.c:1946
+#: remote.c:2027
 #, c-format
 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
 msgstr "Nhánh của bạn và “%s” tham chiếu đến các lần chuyển giao khác nhau.\n"
 
-#: remote.c:1949
+#: remote.c:2030
 #, c-format
 msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
 msgstr "  (dùng \"%s\" để biết thêm chi tiết)\n"
 
-#: remote.c:1953
+#: remote.c:2034
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
 msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
 
-#: remote.c:1959
+#: remote.c:2040
 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
 msgstr "  (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
 
-#: remote.c:1962
+#: remote.c:2043
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
@@ -4314,11 +5451,11 @@ msgstr[0] ""
 "Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
 "tiếp-nhanh.\n"
 
-#: remote.c:1970
+#: remote.c:2051
 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
 msgstr "  (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
 
-#: remote.c:1973
+#: remote.c:2054
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -4331,12 +5468,17 @@ msgstr[0] ""
 "và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
 "tương ứng với mỗi lần.\n"
 
-#: remote.c:1983
+#: remote.c:2064
 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
 "bạn)\n"
 
+#: remote.c:2247
+#, c-format
+msgid "cannot parse expected object name '%s'"
+msgstr "không thể phân tích tên đối tượng mong muốn “%s”"
+
 #: replace-object.c:21
 #, c-format
 msgid "bad replace ref name: %s"
@@ -4360,11 +5502,6 @@ msgstr "MERGE_RR sai hỏng"
 msgid "unable to write rerere record"
 msgstr "không thể ghi bản ghi rerere"
 
-#: rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3136 sequencer.c:3162
-#, c-format
-msgid "could not write '%s'"
-msgstr "không thể ghi “%s”"
-
 #: rerere.c:495
 #, c-format
 msgid "there were errors while writing '%s' (%s)"
@@ -4393,7 +5530,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi đang ghi “%s”"
 #: rerere.c:714
 #, c-format
 msgid "Staged '%s' using previous resolution."
-msgstr "Đã tạm cất “%s” sử dụng cách phân giải kế trước"
+msgstr "Đã tạm cất “%s” sử dụng cách phân giải kế trước."
 
 #: rerere.c:753
 #, c-format
@@ -4413,10 +5550,10 @@ msgstr "không thể unlink stray “%s”"
 #: rerere.c:807
 #, c-format
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
-msgstr "preimage đã được ghi lại cho “%s”"
+msgstr "Preimage đã được ghi lại cho “%s”"
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:1763 builtin/submodule--helper.c:1413
-#: builtin/submodule--helper.c:1423
+#: rerere.c:881 submodule.c:2024 builtin/log.c:1750
+#: builtin/submodule--helper.c:1417 builtin/submodule--helper.c:1427
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
 msgstr "không thể tạo thư mục “%s”"
@@ -4450,29 +5587,33 @@ msgstr "Quên phân giải cho “%s”\n"
 msgid "unable to open rr-cache directory"
 msgstr "không thể mở thư mục rr-cache"
 
-#: revision.c:2324
+#: revision.c:2476
 msgid "your current branch appears to be broken"
 msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
 
-#: revision.c:2327
+#: revision.c:2479
 #, c-format
 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
 msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
 
-#: revision.c:2523
+#: revision.c:2679
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
 
-#: run-command.c:740
+#: revision.c:2683
+msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
+msgstr "-L vẫn chưa hỗ trợ định dạng khác biệt nào ngoài -p và -s"
+
+#: run-command.c:763
 msgid "open /dev/null failed"
 msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
 
-#: run-command.c:1229
+#: run-command.c:1269
 #, c-format
 msgid "cannot create async thread: %s"
 msgstr "không thể tạo tuyến async: %s"
 
-#: run-command.c:1293
+#: run-command.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
 "The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
@@ -4481,30 +5622,30 @@ msgstr ""
 "Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
 "Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
 
-#: send-pack.c:142
+#: send-pack.c:141
 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
 msgstr ""
 "gặp gói flush không cần trong khi đọc tình trạng giải nén gói trên máy chủ"
 
-#: send-pack.c:144
+#: send-pack.c:143
 #, c-format
 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
 msgstr "không thể phân tích tình trạng unpack máy chủ: %s"
 
-#: send-pack.c:146
+#: send-pack.c:145
 #, c-format
 msgid "remote unpack failed: %s"
 msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
 
-#: send-pack.c:308
+#: send-pack.c:306
 msgid "failed to sign the push certificate"
 msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
 
-#: send-pack.c:421
+#: send-pack.c:420
 msgid "the receiving end does not support --signed push"
 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
 
-#: send-pack.c:423
+#: send-pack.c:422
 msgid ""
 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
 "signed push"
@@ -4512,42 +5653,42 @@ msgstr ""
 "đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
 "signed"
 
-#: send-pack.c:435
+#: send-pack.c:434
 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
 
-#: send-pack.c:440
+#: send-pack.c:439
 msgid "the receiving end does not support push options"
 msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
 
-#: sequencer.c:183
+#: sequencer.c:187
 #, c-format
 msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
 msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
 
-#: sequencer.c:287
+#: sequencer.c:292
 #, c-format
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "không thể xóa bỏ “%s”"
 
-#: sequencer.c:313
+#: sequencer.c:318
 msgid "revert"
 msgstr "hoàn nguyên"
 
-#: sequencer.c:315
+#: sequencer.c:320
 msgid "cherry-pick"
 msgstr "cherry-pick"
 
-#: sequencer.c:317
+#: sequencer.c:322
 msgid "rebase -i"
 msgstr "rebase -i"
 
-#: sequencer.c:319
+#: sequencer.c:324
 #, c-format
 msgid "unknown action: %d"
 msgstr "không nhận ra thao tác: %d"
 
-#: sequencer.c:376
+#: sequencer.c:382
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
@@ -4555,7 +5696,7 @@ msgstr ""
 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
 
-#: sequencer.c:379
+#: sequencer.c:385
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
@@ -4565,110 +5706,115 @@ msgstr ""
 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
 "và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
 
-#: sequencer.c:392 sequencer.c:2632
+#: sequencer.c:398 sequencer.c:2801
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "không thể khóa “%s”"
 
-#: sequencer.c:399
+#: sequencer.c:405
 #, c-format
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
 
-#: sequencer.c:404 sequencer.c:2515 sequencer.c:2638 sequencer.c:2652
-#: sequencer.c:2885
+#: sequencer.c:410 sequencer.c:2684 sequencer.c:2807 sequencer.c:2821
+#: sequencer.c:3084
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
 
-#: sequencer.c:427 sequencer.c:921 sequencer.c:1594 sequencer.c:2535
-#: sequencer.c:2867 sequencer.c:2974 builtin/am.c:260 builtin/commit.c:746
-#: builtin/merge.c:1084 builtin/rebase.c:152
+#: sequencer.c:433 sequencer.c:978 sequencer.c:1652 sequencer.c:2704
+#: sequencer.c:3066 sequencer.c:3175 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:760
+#: builtin/merge.c:1115 builtin/rebase.c:567
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
-msgstr "Không thể đọc “%s”."
+msgstr "không thể đọc “%s”"
 
-#: sequencer.c:453
+#: sequencer.c:459
 #, c-format
 msgid "your local changes would be overwritten by %s."
 msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
 
-#: sequencer.c:457
+#: sequencer.c:463
 msgid "commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
 
-#: sequencer.c:486
+#: sequencer.c:495
 #, c-format
 msgid "%s: fast-forward"
 msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
 
+#: sequencer.c:534 builtin/tag.c:555
+#, c-format
+msgid "Invalid cleanup mode %s"
+msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
+
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
 #. "rebase -i".
 #.
-#: sequencer.c:575
+#: sequencer.c:629
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: sequencer.c:591
+#: sequencer.c:646
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
 
-#: sequencer.c:604
+#: sequencer.c:660
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
 
-#: sequencer.c:684
+#: sequencer.c:740
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "không có khóa hiện diện trong “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:695
+#: sequencer.c:751
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "không thể giải trích dẫn giá trị của “%s”"
 
-#: sequencer.c:732 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:719
-#: builtin/am.c:811 builtin/merge.c:1081
+#: sequencer.c:788 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
+#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:1035
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
 
-#: sequencer.c:742
+#: sequencer.c:798
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "“GIT_AUTHOR_NAME” đã sẵn đưa ra rồi"
 
-#: sequencer.c:747
+#: sequencer.c:803
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "“GIT_AUTHOR_EMAIL” đã sẵn đưa ra rồi"
 
-#: sequencer.c:752
+#: sequencer.c:808
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "“GIT_AUTHOR_DATE” đã sẵn đưa ra rồi"
 
-#: sequencer.c:756
+#: sequencer.c:812
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "không hiểu biến “%s”"
 
-#: sequencer.c:761
+#: sequencer.c:817
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_NAME”"
 
-#: sequencer.c:763
+#: sequencer.c:819
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_EMAIL”"
 
-#: sequencer.c:765
+#: sequencer.c:821
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "thiếu “GIT_AUTHOR_DATE”"
 
-#: sequencer.c:825
+#: sequencer.c:881
 #, c-format
 msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
 msgstr "định dạng ngày tháng không hợp lệ “%s” trong “%s”"
 
-#: sequencer.c:842
+#: sequencer.c:898
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -4697,15 +5843,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:935
+#: sequencer.c:992
 msgid "writing root commit"
 msgstr "ghi chuyển giao gốc"
 
-#: sequencer.c:1142
+#: sequencer.c:1213
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr "móc “prepare-commit-msg” bị lỗi"
 
-#: sequencer.c:1149
+#: sequencer.c:1220
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4736,7 +5882,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1162
+#: sequencer.c:1233
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -4764,304 +5910,308 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1202
+#: sequencer.c:1275
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao mới hơn đã được tạo"
 
-#: sequencer.c:1204
+#: sequencer.c:1277
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr ""
 "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
 
-#: sequencer.c:1250
+#: sequencer.c:1323
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr "không thể phân giải HEAD sau khi tạo lần chuyển giao"
 
-#: sequencer.c:1252
+#: sequencer.c:1325
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
 
-#: sequencer.c:1256
+#: sequencer.c:1329
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (root-commit)"
 
-#: sequencer.c:1277
+#: sequencer.c:1350
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "không thể phân tích HEAD"
 
-#: sequencer.c:1279
+#: sequencer.c:1352
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "HEAD %s không phải là một lần chuyển giao!"
 
-#: sequencer.c:1283 builtin/commit.c:1543
+#: sequencer.c:1356 builtin/commit.c:1551
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
 
-#: sequencer.c:1334 sequencer.c:1934
+#: sequencer.c:1408 sequencer.c:2001
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "không thể phân tích tác giả của lần chuyển giao"
 
-#: sequencer.c:1344 builtin/am.c:1585 builtin/merge.c:677
+#: sequencer.c:1418 builtin/am.c:1572 builtin/merge.c:688
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
 
-#: sequencer.c:1361 sequencer.c:1416
+#: sequencer.c:1435 sequencer.c:1496
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) từ “%s”"
 
-#: sequencer.c:1383 builtin/am.c:1606 builtin/commit.c:1646 builtin/merge.c:858
-#: builtin/merge.c:883
+#: sequencer.c:1462 builtin/am.c:1594 builtin/commit.c:1650 builtin/merge.c:882
+#: builtin/merge.c:906
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
 
-#: sequencer.c:1443
+#: sequencer.c:1523
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s"
 
-#: sequencer.c:1448
+#: sequencer.c:1528
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”"
 
-#: sequencer.c:1546 sequencer.c:1654
+#: sequencer.c:1602 sequencer.c:1712
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
 
-#: sequencer.c:1601 sequencer.c:1626
+#: sequencer.c:1659 sequencer.c:1684
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
 
-#: sequencer.c:1611 sequencer.c:4744
+#: sequencer.c:1669
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "cần một HEAD để sửa"
 
-#: sequencer.c:1613 sequencer.c:2912
+#: sequencer.c:1671 sequencer.c:3111
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "không thể đọc HEAD"
 
-#: sequencer.c:1615
+#: sequencer.c:1673
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
 
-#: sequencer.c:1621
+#: sequencer.c:1679
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "không thể ghi “%s”"
 
-#: sequencer.c:1628 git-rebase--preserve-merges.sh:441
+#: sequencer.c:1686 git-rebase--preserve-merges.sh:441
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
 
-#: sequencer.c:1636
+#: sequencer.c:1694
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
 
-#: sequencer.c:1643
+#: sequencer.c:1701
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
 
-#: sequencer.c:1649
+#: sequencer.c:1707
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
 
-#: sequencer.c:1732
+#: sequencer.c:1795
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
 
-#: sequencer.c:1739
+#: sequencer.c:1802
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "không thể sửa chữa lần chuyển giao gốc"
 
-#: sequencer.c:1758
+#: sequencer.c:1821
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
 
-#: sequencer.c:1766
+#: sequencer.c:1829 sequencer.c:1837
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
 
-#: sequencer.c:1770
-#, c-format
-msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
-msgstr ""
-"luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
-"hòa trộn."
-
-#: sequencer.c:1776
+#: sequencer.c:1843
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1795
+#: sequencer.c:1862
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
 
-#: sequencer.c:1860
+#: sequencer.c:1927
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể đổi tên “%s” thành “%s”"
 
-#: sequencer.c:1915
+#: sequencer.c:1982
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
 
-#: sequencer.c:1916
+#: sequencer.c:1983
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
 
-#: sequencer.c:1974
+#: sequencer.c:2042
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:1981
+#: sequencer.c:2049
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:2062
+#: sequencer.c:2118
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "%s không nhận các đối số: “%s”"
 
-#: sequencer.c:2071
+#: sequencer.c:2127
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "thiếu đối số cho %s"
 
-#: sequencer.c:2130
+#: sequencer.c:2164
+#, c-format
+msgid "could not parse '%.*s'"
+msgstr "không thể phân tích cú pháp “%.*s”"
+
+#: sequencer.c:2226
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2138
+#: sequencer.c:2237
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "không thể “%s” thể mà không có lần chuyển giao kế trước"
 
-#: sequencer.c:2209
+#: sequencer.c:2285 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
+#, c-format
+msgid "could not read '%s'."
+msgstr "không thể đọc “%s”."
+
+#: sequencer.c:2360
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "vui lòng sửa lỗi này bằng cách dùng “git rebase --edit-todo”."
 
-#: sequencer.c:2211
+#: sequencer.c:2362
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
 msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
 
-#: sequencer.c:2216
+#: sequencer.c:2367
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
 
-#: sequencer.c:2227
+#: sequencer.c:2378
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
 
-#: sequencer.c:2229
+#: sequencer.c:2380
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
 
-#: sequencer.c:2299
+#: sequencer.c:2462
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
 
-#: sequencer.c:2380
+#: sequencer.c:2549
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "squash-onto không dùng được"
 
-#: sequencer.c:2396
+#: sequencer.c:2565
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
 msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
 
-#: sequencer.c:2479 sequencer.c:4005
+#: sequencer.c:2648 sequencer.c:4227
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
 
-#: sequencer.c:2487
+#: sequencer.c:2656
 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
 msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
 
-#: sequencer.c:2488
+#: sequencer.c:2657
 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
 msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
 
-#: sequencer.c:2491
+#: sequencer.c:2660
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
 msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
 
-#: sequencer.c:2505
+#: sequencer.c:2674
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "không thể khóa HEAD"
 
-#: sequencer.c:2560 sequencer.c:3761
+#: sequencer.c:2729 sequencer.c:3979
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
 
-#: sequencer.c:2562
+#: sequencer.c:2731
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "không thể phân giải HEAD"
 
-#: sequencer.c:2564 sequencer.c:2599
+#: sequencer.c:2733 sequencer.c:2768
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
 
-#: sequencer.c:2585 builtin/grep.c:721
+#: sequencer.c:2754 builtin/grep.c:732
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "không mở được “%s”"
 
-#: sequencer.c:2587
+#: sequencer.c:2756
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
 
-#: sequencer.c:2588
+#: sequencer.c:2757
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
 
-#: sequencer.c:2594
+#: sequencer.c:2763
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
 
-#: sequencer.c:2605
+#: sequencer.c:2774
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi, Không thể tua, kiểm tra HEAD của "
 "bạn!"
 
-#: sequencer.c:2709 sequencer.c:3679
+#: sequencer.c:2903 sequencer.c:3894
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
 msgstr "không thể cập nhật %s"
 
-#: sequencer.c:2747 sequencer.c:3659
+#: sequencer.c:2941 sequencer.c:3874
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "không thể đọc HEAD"
 
-#: sequencer.c:2762
+#: sequencer.c:2958
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
 
-#: sequencer.c:2770
+#: sequencer.c:2966
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -5080,27 +6230,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:2780
+#: sequencer.c:2976
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Không thể áp dụng %s… %.*s"
 
-#: sequencer.c:2787
+#: sequencer.c:2983
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Không hòa trộn %.*s"
 
-#: sequencer.c:2798 sequencer.c:2802 builtin/difftool.c:640
+#: sequencer.c:2997 sequencer.c:3001 builtin/difftool.c:633
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”"
 
-#: sequencer.c:2824 sequencer.c:3242 builtin/rebase.c:580 builtin/rebase.c:1019
-#: builtin/rebase.c:1372 builtin/rebase.c:1426
+#: sequencer.c:3023 sequencer.c:3446 builtin/rebase.c:839 builtin/rebase.c:1580
+#: builtin/rebase.c:1940 builtin/rebase.c:1995
 msgid "could not read index"
 msgstr "không thể đọc bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:2829
+#: sequencer.c:3028
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -5115,11 +6265,11 @@ msgstr ""
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:2835
+#: sequencer.c:3034
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
 msgstr "và tạo các thay đổi bảng mục lục và/hay cây làm việc\n"
 
-#: sequencer.c:2841
+#: sequencer.c:3040
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -5136,76 +6286,76 @@ msgstr ""
 "  git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:2902
+#: sequencer.c:3101
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "tên nhãn dị hình: “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:2954
+#: sequencer.c:3155
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "ghi lần chuyển giao gốc giả"
 
-#: sequencer.c:2959
+#: sequencer.c:3160
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "đang ghi squash-onto"
 
-#: sequencer.c:2997 builtin/rebase.c:585 builtin/rebase.c:591
+#: sequencer.c:3198 builtin/rebase.c:844 builtin/rebase.c:850
 #, c-format
 msgid "failed to find tree of %s"
 msgstr "gặp lỗi khi tìm cây của %s"
 
-#: sequencer.c:3015 builtin/rebase.c:604
+#: sequencer.c:3216 builtin/rebase.c:863
 msgid "could not write index"
 msgstr "không thể ghi bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:3042
+#: sequencer.c:3243
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "không thể phân giải “%s”"
 
-#: sequencer.c:3068
+#: sequencer.c:3271
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "không thể hòa trộn mà không có một điểm xét duyệt hiện tại"
 
-#: sequencer.c:3090
+#: sequencer.c:3293
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "không thể phân tích “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3099
+#: sequencer.c:3302
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "chẳng có gì để hòa trộn: “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3111
+#: sequencer.c:3314
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "hòa trộn octopus không thể được thực thi trên đỉnh của một [new root]"
 
-#: sequencer.c:3126
+#: sequencer.c:3329
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "không thể lấy chú thích của lần chuyển giao của “%s”"
 
-#: sequencer.c:3274
+#: sequencer.c:3478
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "không thể ngay cả khi thử hòa trộn “%.*s”"
 
-#: sequencer.c:3290
+#: sequencer.c:3494
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "merge: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: sequencer.c:3358 builtin/rebase.c:268
+#: sequencer.c:3562 builtin/rebase.c:711
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Đã áp dụng autostash.\n"
 
-#: sequencer.c:3370
+#: sequencer.c:3574
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "không thử lưu “%s”"
 
-#: sequencer.c:3373 builtin/rebase.c:284
+#: sequencer.c:3577 builtin/rebase.c:727
 #, c-format
 msgid ""
 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -5217,31 +6367,31 @@ msgstr ""
 "Bạn có thể chạy lệnh \"git stash pop\" hay \"git stash drop\" bất kỳ lúc "
 "nào.\n"
 
-#: sequencer.c:3427
+#: sequencer.c:3638
 #, c-format
 msgid "could not checkout %s"
 msgstr "không thể lấy ra %s"
 
-#: sequencer.c:3441
+#: sequencer.c:3652
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "%s không phải là một OID hợp lệ"
 
-#: sequencer.c:3446 git-rebase--preserve-merges.sh:724
+#: sequencer.c:3657 git-rebase--preserve-merges.sh:724
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "không thể tách rời HEAD"
 
-#: sequencer.c:3461
+#: sequencer.c:3672
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Dừng lại ở HEAD\n"
 
-#: sequencer.c:3463
+#: sequencer.c:3674
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Dừng lại ở %s\n"
 
-#: sequencer.c:3471
+#: sequencer.c:3682
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -5262,48 +6412,48 @@ msgstr ""
 "    git rebase --edit-todo\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3543
+#: sequencer.c:3759
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
 msgstr "Dừng lại ở %s…  %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:3622
+#: sequencer.c:3837
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
 
-#: sequencer.c:3667
+#: sequencer.c:3882
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "không thể đọc orig-head"
 
-#: sequencer.c:3672 sequencer.c:4741
+#: sequencer.c:3887
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "không thể đọc “onto”."
 
-#: sequencer.c:3686
+#: sequencer.c:3901
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "không thể cập nhật HEAD thành %s"
 
-#: sequencer.c:3772
+#: sequencer.c:3991
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "không thể cải tổ: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
 
-#: sequencer.c:3781
+#: sequencer.c:4000
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "không thể tu bỏ một lần chuyển giao không tồn tại"
 
-#: sequencer.c:3783
+#: sequencer.c:4002
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "tập tin không hợp lệ: “%s”"
 
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:4004
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "nội dung không hợp lệ: “%s”"
 
-#: sequencer.c:3788
+#: sequencer.c:4007
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -5313,82 +6463,42 @@ msgstr ""
 "Bạn có các thay đổi chưa chuyển giao trong thư mục làm việc. Vui lòng\n"
 "chuyển giao chúng trước và sau đó chạy lệnh “git rebase --continue” lần nữa."
 
-#: sequencer.c:3824 sequencer.c:3862
+#: sequencer.c:4043 sequencer.c:4081
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "không thể ghi tập tin: “%s”"
 
-#: sequencer.c:3877
+#: sequencer.c:4096
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "không thể xóa bỏ CHERRY_PICK_HEAD"
 
-#: sequencer.c:3884
+#: sequencer.c:4103
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "không thể chuyển giao các thay đổi đã đưa lên bệ phóng."
 
-#: sequencer.c:3982
+#: sequencer.c:4204
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
 
-#: sequencer.c:3986
+#: sequencer.c:4208
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
 
-#: sequencer.c:4021
+#: sequencer.c:4243
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
 
-#: sequencer.c:4466
+#: sequencer.c:4686
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: các tùy chọn được không xử lý"
 
-#: sequencer.c:4469
+#: sequencer.c:4689
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: lỗi chuẩn bị điểm hiệu chỉnh"
 
-#: sequencer.c:4509 sequencer.c:4565 sequencer.c:4840
-#, c-format
-msgid "unusable todo list: '%s'"
-msgstr "danh sách cần làm không dùng được: “%s”"
-
-#: sequencer.c:4620
-#, c-format
-msgid ""
-"unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
-msgstr ""
-"không nhận ra cài đặt %s cho tùy chọn rebase.missingCommitsCheck. Nên bỏ qua."
-
-#: sequencer.c:4690
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
-"Dropped commits (newer to older):\n"
-msgstr ""
-"Cảnh báo: một số lần chuyển giao có lẽ đã bị xóa một cách tình cờ.\n"
-"Các lần chuyển giao bị xóa (từ mới đến cũ):\n"
-
-#: sequencer.c:4697
-#, c-format
-msgid ""
-"To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
-"\n"
-"Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
-"warnings.\n"
-"The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Để tránh thông báo này, dùng \"drop\" một cách rõ ràng để xóa bỏ một lần "
-"chuyển giao.\n"
-"\n"
-"Dùng “git config rebase.missingCommitsCheck” để thay đổi mức độ của cảnh "
-"báo.\n"
-"Cánh ứng xử có thể là: ignore, warn, error.\n"
-"\n"
-
-#: sequencer.c:4710
-#, c-format
+#: sequencer.c:4847
 msgid ""
 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
 "continue'.\n"
@@ -5398,30 +6508,15 @@ msgstr ""
 "continue”.\n"
 "Hoặc là bạn có thể bãi bỏ việc cải tổ bằng “git rebase --abort”.\n"
 
-#: sequencer.c:4848 sequencer.c:4886
+#: sequencer.c:4959 sequencer.c:4976
 msgid "nothing to do"
 msgstr "không có gì để làm"
 
-#: sequencer.c:4852
-#, c-format
-msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
-msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
-msgstr[0] "Cải tổ %s vào %s (%d lệnh )"
-
-#: sequencer.c:4864
-#, c-format
-msgid "could not copy '%s' to '%s'."
-msgstr "không thể chép “%s” sang “%s”."
-
-#: sequencer.c:4868 sequencer.c:4897
-msgid "could not transform the todo list"
-msgstr "không thể chuyển dạng danh sách cần làm"
-
-#: sequencer.c:4900
+#: sequencer.c:4990
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "không thể bỏ qua các lệnh cậy (pick) không cần thiết"
 
-#: sequencer.c:4983
+#: sequencer.c:5073
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
 
@@ -5430,7 +6525,7 @@ msgstr "văn lệnh đã sẵn được sắp đặt rồi."
 msgid "'%s' is outside repository"
 msgstr "“%s” ở ngoài một kho chứa"
 
-#: setup.c:172
+#: setup.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -5440,7 +6535,7 @@ msgstr ""
 "Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
 "một cách nội bộ."
 
-#: setup.c:185
+#: setup.c:186
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -5452,12 +6547,12 @@ msgstr ""
 "Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
 "“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
 
-#: setup.c:234
+#: setup.c:235
 #, c-format
 msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
 msgstr "tùy chọn “%s” phải trước các đối số đầu tiên không có tùy chọn"
 
-#: setup.c:253
+#: setup.c:254
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -5468,91 +6563,91 @@ msgstr ""
 "Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
 "“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
 
-#: setup.c:389
+#: setup.c:390
 msgid "unable to set up work tree using invalid config"
-msgstr "Không thể đặt thư mục làm việc hiện hành sử dụng cấu hình không hợp lệ"
+msgstr "không thể cài đặt thư mục làm việc sử dụng cấu hình không hợp lệ"
 
-#: setup.c:393
+#: setup.c:394
 msgid "this operation must be run in a work tree"
 msgstr "thao tác này phải được thực hiện trong thư mục làm việc"
 
-#: setup.c:527
+#: setup.c:540
 #, c-format
 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
 msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
 
-#: setup.c:535
+#: setup.c:548
 msgid "unknown repository extensions found:"
 msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
 
-#: setup.c:554
+#: setup.c:567
 #, c-format
 msgid "error opening '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
 
-#: setup.c:556
+#: setup.c:569
 #, c-format
 msgid "too large to be a .git file: '%s'"
 msgstr "tập tin .git là quá lớn: “%s”"
 
-#: setup.c:558
+#: setup.c:571
 #, c-format
 msgid "error reading %s"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
 
-#: setup.c:560
+#: setup.c:573
 #, c-format
 msgid "invalid gitfile format: %s"
 msgstr "định dạng tập tin git không hợp lệ: %s"
 
-#: setup.c:562
+#: setup.c:575
 #, c-format
 msgid "no path in gitfile: %s"
 msgstr "không có đường dẫn trong tập tin git: %s"
 
-#: setup.c:564
+#: setup.c:577
 #, c-format
 msgid "not a git repository: %s"
-msgstr "Không phải là kho git: %s"
+msgstr "không phải là kho git: %s"
 
-#: setup.c:663
+#: setup.c:676
 #, c-format
 msgid "'$%s' too big"
 msgstr "“$%s” quá lớn"
 
-#: setup.c:677
+#: setup.c:690
 #, c-format
 msgid "not a git repository: '%s'"
 msgstr "không phải là kho git: “%s”"
 
-#: setup.c:706 setup.c:708 setup.c:739
+#: setup.c:719 setup.c:721 setup.c:752
 #, c-format
 msgid "cannot chdir to '%s'"
 msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang “%s”"
 
-#: setup.c:711 setup.c:767 setup.c:777 setup.c:816 setup.c:824 setup.c:839
+#: setup.c:724 setup.c:780 setup.c:790 setup.c:829 setup.c:837
 msgid "cannot come back to cwd"
 msgstr "không thể quay lại cwd"
 
-#: setup.c:837
-#, c-format
-msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
-msgstr "không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
-
-#: setup.c:848
+#: setup.c:851
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%*s%s%s”"
 
-#: setup.c:1078
+#: setup.c:1083
 msgid "Unable to read current working directory"
 msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
 
-#: setup.c:1090 setup.c:1096
+#: setup.c:1092 setup.c:1098
 #, c-format
 msgid "cannot change to '%s'"
 msgstr "không thể chuyển sang “%s”"
 
+#: setup.c:1103
+#, c-format
+msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
+msgstr "không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
+
 #: setup.c:1109
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5563,7 +6658,7 @@ msgstr ""
 "Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
 "đặt)."
 
-#: setup.c:1192
+#: setup.c:1220
 #, c-format
 msgid ""
 "problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -5572,279 +6667,279 @@ msgstr ""
 "gặp vấn đề với giá trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
 "người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
 
-#: setup.c:1235
+#: setup.c:1264
 msgid "open /dev/null or dup failed"
 msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null” hay dup"
 
-#: setup.c:1250
+#: setup.c:1279
 msgid "fork failed"
 msgstr "gặp lỗi khi rẽ nhánh tiến trình"
 
-#: setup.c:1255
+#: setup.c:1284
 msgid "setsid failed"
 msgstr "setsid gặp lỗi"
 
-#: sha1-file.c:381
+#: sha1-file.c:453
 #, c-format
 msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
 msgstr ""
 "thư mục đối tượng %s không tồn tại; kiểm tra .git/objects/info/alternates"
 
-#: sha1-file.c:432
+#: sha1-file.c:504
 #, c-format
 msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
 msgstr "không thể thường hóa đường dẫn đối tượng thay thế: “%s”"
 
-#: sha1-file.c:503
+#: sha1-file.c:576
 #, c-format
 msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
 msgstr "%s: đang bỏ qua kho đối tượng thay thế, lồng nhau quá sâu"
 
-#: sha1-file.c:510
+#: sha1-file.c:583
 #, c-format
 msgid "unable to normalize object directory: %s"
 msgstr "không thể chuẩn hóa thư mục đối tượng: “%s”"
 
-#: sha1-file.c:565
+#: sha1-file.c:626
 msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
 msgstr "không thể fdopen tập tin khóa thay thế"
 
-#: sha1-file.c:583
+#: sha1-file.c:644
 msgid "unable to read alternates file"
 msgstr "không thể đọc tập tin thay thế"
 
-#: sha1-file.c:590
+#: sha1-file.c:651
 msgid "unable to move new alternates file into place"
 msgstr "không thể di chuyển tập tin thay thế vào chỗ"
 
-#: sha1-file.c:625
+#: sha1-file.c:686
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not exist"
 msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại"
 
-#: sha1-file.c:651
+#: sha1-file.c:712
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
 msgstr "kho tham chiếu “%s” như là lấy ra liên kết vẫn chưa được hỗ trợ."
 
-#: sha1-file.c:657
+#: sha1-file.c:718
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
 msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một kho nội bộ."
 
-#: sha1-file.c:663
+#: sha1-file.c:724
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is shallow"
 msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
 
-#: sha1-file.c:671
+#: sha1-file.c:732
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is grafted"
 msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
 
-#: sha1-file.c:781
+#: sha1-file.c:846
 #, c-format
 msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
 msgstr "đang cố để mmap %<PRIuMAX> vượt quá giới hạn %<PRIuMAX>"
 
-#: sha1-file.c:806
+#: sha1-file.c:871
 msgid "mmap failed"
 msgstr "mmap gặp lỗi"
 
-#: sha1-file.c:973
+#: sha1-file.c:1035
 #, c-format
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "tập tin đối tượng %s trống rỗng"
 
-#: sha1-file.c:1093 sha1-file.c:2215
+#: sha1-file.c:1159 sha1-file.c:2297
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "đối tượng mất hỏng “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1095 sha1-file.c:2219
+#: sha1-file.c:1161 sha1-file.c:2301
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "gặp rác tại cuối của đối tượng bị mất “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1137
+#: sha1-file.c:1203
 msgid "invalid object type"
 msgstr "kiểu đối tượng không hợp lệ"
 
-#: sha1-file.c:1219
+#: sha1-file.c:1287
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr "không thể giải nén phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
 
-#: sha1-file.c:1222
+#: sha1-file.c:1290
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "không thể giải gói phần đầu %s"
 
-#: sha1-file.c:1228
+#: sha1-file.c:1296
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr "không thể phân tích phần đầu gói %s với --allow-unknown-type"
 
-#: sha1-file.c:1231
+#: sha1-file.c:1299
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1422
+#: sha1-file.c:1490
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc đối tượng “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1426
+#: sha1-file.c:1494
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "c%s thay thế không được tìm thấy cho %s"
 
-#: sha1-file.c:1430
+#: sha1-file.c:1498
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "đối tượng mất %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1434
+#: sha1-file.c:1502
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "đối tượng đã đóng gói %s (được lưu trong %s) bị hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1536
+#: sha1-file.c:1604
 #, c-format
-msgid "unable to write sha1 filename %s"
-msgstr "không thể ghi vào tên tập tin sha1 %s"
+msgid "unable to write file %s"
+msgstr "không thể ghi tập tin %s"
 
-#: sha1-file.c:1543
+#: sha1-file.c:1611
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "không thể đặt quyền thành “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1550
+#: sha1-file.c:1618
 msgid "file write error"
 msgstr "lỗi ghi tập tin"
 
-#: sha1-file.c:1569
-msgid "error when closing sha1 file"
-msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin sha1"
+#: sha1-file.c:1637
+msgid "error when closing loose object file"
+msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin đối tượng"
 
-#: sha1-file.c:1635
+#: sha1-file.c:1702
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "không đủ thẩm quyền để thêm một đối tượng vào cơ sở dữ liệu kho chứa %s"
 
-#: sha1-file.c:1637
+#: sha1-file.c:1704
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
 
-#: sha1-file.c:1661
-msgid "unable to write sha1 file"
-msgstr "không thể ghi vào tập tin sha1"
+#: sha1-file.c:1728
+msgid "unable to write loose object file"
+msgstr "không thể ghi tập tin đối tượng đã mất"
 
-#: sha1-file.c:1667
+#: sha1-file.c:1734
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "không thể xả nén đối tượng mới %s (%d)"
 
-#: sha1-file.c:1671
+#: sha1-file.c:1738
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "deflateEnd trên đối tượng %s gặp lỗi (%d)"
 
-#: sha1-file.c:1675
+#: sha1-file.c:1742
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "chưa rõ ràng baowir dữ liệu nguồn đối tượng không ổn định cho %s"
 
-#: sha1-file.c:1685 builtin/pack-objects.c:918
+#: sha1-file.c:1752 builtin/pack-objects.c:920
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "gặp lỗi utime() trên “%s”"
 
-#: sha1-file.c:1760
+#: sha1-file.c:1827
 #, c-format
-msgid "cannot read sha1_file for %s"
-msgstr "không thể đọc sha1_file cho %s"
+msgid "cannot read object for %s"
+msgstr "không thể đọc đối tượng cho %s"
 
-#: sha1-file.c:1805
+#: sha1-file.c:1867
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "lần chuyển giao sai hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1813
+#: sha1-file.c:1875
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "thẻ sai hỏng"
 
-#: sha1-file.c:1912
+#: sha1-file.c:1974
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "gặp lỗi đọc khi đánh mục lục %s"
 
-#: sha1-file.c:1915
+#: sha1-file.c:1977
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "không đọc ngắn khi đánh mục lục %s"
 
-#: sha1-file.c:1988 sha1-file.c:1997
+#: sha1-file.c:2050 sha1-file.c:2059
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "%s: gặp lỗi khi thêm vào cơ sở dữ liệu"
 
-#: sha1-file.c:2003
+#: sha1-file.c:2065
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "%s: kiểu tập tin không được hỗ trợ"
 
-#: sha1-file.c:2027
+#: sha1-file.c:2089
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "%s không phải là một đối tượng hợp lệ"
 
-#: sha1-file.c:2029
+#: sha1-file.c:2091
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "%s không phải là một đối tượng “%s” hợp lệ"
 
-#: sha1-file.c:2056 builtin/index-pack.c:154
+#: sha1-file.c:2118 builtin/index-pack.c:154
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "không thể mở %s"
 
-#: sha1-file.c:2226 sha1-file.c:2278
+#: sha1-file.c:2308 sha1-file.c:2360
 #, c-format
-msgid "sha1 mismatch for %s (expected %s)"
-msgstr "sha1 không khớp cho %s (cần %s)"
+msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
+msgstr "mã băm không khớp cho %s (cần %s)"
 
-#: sha1-file.c:2250
+#: sha1-file.c:2332
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "không thể mmap %s"
 
-#: sha1-file.c:2255
+#: sha1-file.c:2337
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "không thể giải gói phần đầu của “%s”"
 
-#: sha1-file.c:2261
+#: sha1-file.c:2343
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "không thể phân tích phần đầu của “%s”"
 
-#: sha1-file.c:2272
+#: sha1-file.c:2354
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "không thể giải gói nội dung của “%s”"
 
-#: sha1-name.c:476
+#: sha1-name.c:490
 #, c-format
 msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
 msgstr "tóm lược SHA1 %s chưa rõ ràng"
 
-#: sha1-name.c:487
+#: sha1-name.c:501
 msgid "The candidates are:"
 msgstr "Các ứng cử là:"
 
-#: sha1-name.c:770
+#: sha1-name.c:800
 msgid ""
 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -5868,72 +6963,82 @@ msgstr ""
 "này\n"
 "bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
 
-#: submodule.c:116 submodule.c:145
+#: submodule.c:114 submodule.c:143
 msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
 msgstr ""
 "Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
 "trước"
 
-#: submodule.c:120 submodule.c:149
+#: submodule.c:118 submodule.c:147
 #, c-format
 msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
 msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
 
-#: submodule.c:156
+#: submodule.c:154
 #, c-format
 msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
 msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
 
-#: submodule.c:167
+#: submodule.c:165
 msgid "staging updated .gitmodules failed"
 msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
 
-#: submodule.c:329
+#: submodule.c:327
 #, c-format
 msgid "in unpopulated submodule '%s'"
-msgstr "Trong mô-đun-con không có gì “%s”"
+msgstr "trong mô-đun-con không có gì “%s”"
 
-#: submodule.c:360
+#: submodule.c:358
 #, c-format
 msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
 msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
 
-#: submodule.c:857
+#: submodule.c:910
 #, c-format
 msgid "submodule entry '%s' (%s) is a %s, not a commit"
 msgstr ""
 "mục tin mô-đun-con “%s” (%s) là một %s, không phải là một lần chuyển giao"
 
-#: submodule.c:1097 builtin/branch.c:656 builtin/submodule--helper.c:1985
+#: submodule.c:1147 builtin/branch.c:672 builtin/submodule--helper.c:1988
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Gặp lỗi khi phân giải HEAD như là một tham chiếu hợp lệ."
 
-#: submodule.c:1404
+#: submodule.c:1481
+#, c-format
+msgid "Could not access submodule '%s'"
+msgstr "Không thể truy cập mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1651
 #, c-format
 msgid "'%s' not recognized as a git repository"
 msgstr "không nhận ra “%s” là một kho git"
 
-#: submodule.c:1542
+#: submodule.c:1789
 #, c-format
 msgid "could not start 'git status' in submodule '%s'"
 msgstr "không thể lấy thống kê “git status” trong mô-đun-con “%s”"
 
-#: submodule.c:1555
+#: submodule.c:1802
 #, c-format
 msgid "could not run 'git status' in submodule '%s'"
 msgstr "không thể chạy “git status” trong mô-đun-con “%s”"
 
-#: submodule.c:1648
+#: submodule.c:1817
+#, c-format
+msgid "Could not unset core.worktree setting in submodule '%s'"
+msgstr "Không thể đặt core.worktree trong mô-đun-con “%s”"
+
+#: submodule.c:1907
 #, c-format
 msgid "submodule '%s' has dirty index"
 msgstr "mô-đun-con “%s” có mục lục còn bẩn"
 
-#: submodule.c:1700
+#: submodule.c:1959
 #, c-format
 msgid "Submodule '%s' could not be updated."
 msgstr "Mô-đun-con “%s” không thể được cập nhật."
 
-#: submodule.c:1747
+#: submodule.c:2008
 #, c-format
 msgid ""
 "relocate_gitdir for submodule '%s' with more than one worktree not supported"
@@ -5941,12 +7046,12 @@ msgstr ""
 "relocate_gitdir cho mô-đun-con “%s” với nhiều hơn một cây làm việc là chưa "
 "được hỗ trợ"
 
-#: submodule.c:1759 submodule.c:1815
+#: submodule.c:2020 submodule.c:2076
 #, c-format
 msgid "could not lookup name for submodule '%s'"
 msgstr "không thể tìm kiếm tên cho mô-đun-con “%s”"
 
-#: submodule.c:1766
+#: submodule.c:2027
 #, c-format
 msgid ""
 "Migrating git directory of '%s%s' from\n"
@@ -5957,16 +7062,16 @@ msgstr ""
 "“%s” sang\n"
 "“%s”\n"
 
-#: submodule.c:1850
+#: submodule.c:2111
 #, c-format
 msgid "could not recurse into submodule '%s'"
 msgstr "không thể đệ quy vào trong mô-đun-con “%s”"
 
-#: submodule.c:1894
+#: submodule.c:2155
 msgid "could not start ls-files in .."
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về ls-files trong .."
 
-#: submodule.c:1933
+#: submodule.c:2194
 #, c-format
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
@@ -5976,23 +7081,23 @@ msgstr "ls-tree trả về mã không như mong đợi %d"
 msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
 msgstr "đang lờ đi tên mô-đun-con mập mờ: %s"
 
-#: submodule-config.c:296
+#: submodule-config.c:299
 msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
 msgstr "không cho phép giá trị âm ở submodule.fetchJobs"
 
-#: submodule-config.c:390
+#: submodule-config.c:397
 #, c-format
 msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
 msgstr ""
 "đang bỏ qua “%s” cái mà có thể được phiên dịch như là một tùy chọn dòng "
 "lệnh: %s"
 
-#: submodule-config.c:479
+#: submodule-config.c:486
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s"
 msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
 
-#: submodule-config.c:754
+#: submodule-config.c:755
 #, c-format
 msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
 msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
@@ -6027,7 +7132,7 @@ msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
 msgid "could not read from stdin"
 msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: trailer.c:1011 builtin/am.c:47
+#: trailer.c:1011 wrapper.c:701
 #, c-format
 msgid "could not stat %s"
 msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
@@ -6066,29 +7171,37 @@ msgstr "không thể đọc bó “%s”"
 msgid "transport: invalid depth option '%s'"
 msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
 
-#: transport.c:616
+#: transport.c:259
+msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
+msgstr "xem protocol.version trong “git help config” để có thêm thông tin"
+
+#: transport.c:260
+msgid "server options require protocol version 2 or later"
+msgstr "các tùy chọn máy chủ yêu cầu giao thức phiên bản 2 hoặc mới hơn"
+
+#: transport.c:625
 msgid "could not parse transport.color.* config"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp cấu hình transport.color.*"
 
-#: transport.c:689
+#: transport.c:698
 msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
 msgstr "việc hỗ trợ giao thức v2 chưa được thực hiện"
 
-#: transport.c:816
+#: transport.c:825
 #, c-format
 msgid "unknown value for config '%s': %s"
 msgstr "không hiểu giá trị cho cho cấu hình “%s”: %s"
 
-#: transport.c:882
+#: transport.c:891
 #, c-format
 msgid "transport '%s' not allowed"
 msgstr "không cho phép phương thức vận chuyển “%s”"
 
-#: transport.c:936
+#: transport.c:945
 msgid "git-over-rsync is no longer supported"
 msgstr "git-over-rsync không còn được hỗ trợ nữa"
 
-#: transport.c:1031
+#: transport.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -6097,7 +7210,7 @@ msgstr ""
 "Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
 "có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
 
-#: transport.c:1035
+#: transport.c:1044
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6124,19 +7237,19 @@ msgstr ""
 "để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
 "\n"
 
-#: transport.c:1043
+#: transport.c:1052
 msgid "Aborting."
 msgstr "Bãi bỏ."
 
-#: transport.c:1182
+#: transport.c:1193
 msgid "failed to push all needed submodules"
 msgstr "gặp lỗi khi đẩy dữ liệu của tất cả các mô-đun-con cần thiết"
 
-#: transport.c:1315 transport-helper.c:643
+#: transport.c:1326 transport-helper.c:645
 msgid "operation not supported by protocol"
 msgstr "thao tác không được gia thức hỗ trợ"
 
-#: transport.c:1419
+#: transport.c:1430
 #, c-format
 msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
 msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay thế: %s"
@@ -6145,16 +7258,16 @@ msgstr "dòng không hợp lệ trong khi phân tích các tham chiếu thay th
 msgid "full write to remote helper failed"
 msgstr "ghi đầy đủ lên bộ hỗ trợ máy chủ gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:132
+#: transport-helper.c:134
 #, c-format
 msgid "unable to find remote helper for '%s'"
 msgstr "không thể tìm thấy bộ hỗ trợ máy chủ cho “%s”"
 
-#: transport-helper.c:148 transport-helper.c:557
+#: transport-helper.c:150 transport-helper.c:559
 msgid "can't dup helper output fd"
 msgstr "không thể nhân đôi fd dầu ra bộ hỗ trợ"
 
-#: transport-helper.c:199
+#: transport-helper.c:201
 #, c-format
 msgid ""
 "unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
@@ -6163,99 +7276,99 @@ msgstr ""
 "không hiểu capability bắt buộc %s; bộ hỗ trợ máy chủ này gần như chắc chắn "
 "là cần phiên bản Git mới hơn"
 
-#: transport-helper.c:205
+#: transport-helper.c:207
 msgid "this remote helper should implement refspec capability"
 msgstr "bộ hỗ trợ máy chủ này cần phải thực thi capability đặc tả tham chiếu"
 
-#: transport-helper.c:272 transport-helper.c:412
+#: transport-helper.c:274 transport-helper.c:414
 #, c-format
 msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
 msgstr "%s said bất ngờ: “%s”"
 
-#: transport-helper.c:401
+#: transport-helper.c:403
 #, c-format
 msgid "%s also locked %s"
 msgstr "%s cũng khóa %s"
 
-#: transport-helper.c:479
+#: transport-helper.c:481
 msgid "couldn't run fast-import"
 msgstr "không thể chạy fast-import"
 
-#: transport-helper.c:502
+#: transport-helper.c:504
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-import"
 
-#: transport-helper.c:531 transport-helper.c:1091
+#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1099
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "không thể đọc tham chiếu %s"
 
-#: transport-helper.c:576
+#: transport-helper.c:578
 #, c-format
 msgid "unknown response to connect: %s"
 msgstr "không hiểu đáp ứng để kết nối: %s"
 
-#: transport-helper.c:598
+#: transport-helper.c:600
 msgid "setting remote service path not supported by protocol"
 msgstr "giao thức này không hỗ trợ cài đặt đường dẫn dịch vụ máy chủ"
 
-#: transport-helper.c:600
+#: transport-helper.c:602
 msgid "invalid remote service path"
 msgstr "đường dẫn dịch vụ máy chủ không hợp lệ"
 
-#: transport-helper.c:646
+#: transport-helper.c:648
 #, c-format
 msgid "can't connect to subservice %s"
 msgstr "không thể kết nối đến dịch vụ phụ %s"
 
-#: transport-helper.c:713
+#: transport-helper.c:720
 #, c-format
 msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
 msgstr "cần ok/error, nhưng bộ hỗ trợ lại nói “%s”"
 
-#: transport-helper.c:766
+#: transport-helper.c:773
 #, c-format
 msgid "helper reported unexpected status of %s"
 msgstr "bộ hỗ trợ báo cáo rằng không cần tình trạng của %s"
 
-#: transport-helper.c:827
+#: transport-helper.c:834
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support dry-run"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ dry-run"
 
-#: transport-helper.c:830
+#: transport-helper.c:837
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --signed"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed"
 
-#: transport-helper.c:833
+#: transport-helper.c:840
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ --signed=if-asked"
 
-#: transport-helper.c:840
+#: transport-helper.c:847
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ “push-option”"
 
-#: transport-helper.c:932
+#: transport-helper.c:939
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr "remote-helper không hỗ trợ push; cần đặc tả tham chiếu"
 
-#: transport-helper.c:937
+#: transport-helper.c:944
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr "helper %s không hỗ trợ “force”"
 
-#: transport-helper.c:984
+#: transport-helper.c:991
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "không thể chạy fast-export"
 
-#: transport-helper.c:989
+#: transport-helper.c:996
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "gặp lỗi trong khi chạy fast-export"
 
-#: transport-helper.c:1014
+#: transport-helper.c:1021
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -6265,47 +7378,47 @@ msgstr ""
 "cả.\n"
 "Tuy nhiên bạn nên chỉ định một nhánh như “master” chẳng hạn.\n"
 
-#: transport-helper.c:1077
+#: transport-helper.c:1085
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "đáp ứng sai dạng trong danh sách tham chiếu: %s"
 
-#: transport-helper.c:1231
+#: transport-helper.c:1238
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "read(%s) gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1258
+#: transport-helper.c:1265
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "write(%s) gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1307
+#: transport-helper.c:1314
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1311
+#: transport-helper.c:1318
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "tuyến trình %s gặp lỗi khi gia nhập: %s"
 
-#: transport-helper.c:1330 transport-helper.c:1334
+#: transport-helper.c:1337 transport-helper.c:1341
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình để sao chép dữ liệu: %s"
 
-#: transport-helper.c:1371
+#: transport-helper.c:1378
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "xử lý %s gặp lỗi khi đợi"
 
-#: transport-helper.c:1375
+#: transport-helper.c:1382
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "xử lý %s gặp lỗi"
 
-#: transport-helper.c:1393 transport-helper.c:1402
+#: transport-helper.c:1400 transport-helper.c:1409
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "không thể khởi chạy tuyến trình cho việc chép dữ liệu"
 
@@ -6321,11 +7434,11 @@ msgstr "chế độ dị hình trong đề mục cây"
 msgid "empty filename in tree entry"
 msgstr "tên tập tin trống rỗng trong mục tin cây"
 
-#: tree-walk.c:115
+#: tree-walk.c:116
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "tập tin cây quá ngắn"
 
-#: unpack-trees.c:112
+#: unpack-trees.c:111
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -6336,7 +7449,7 @@ msgstr ""
 "%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn "
 "chuyển nhánh."
 
-#: unpack-trees.c:114
+#: unpack-trees.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -6346,7 +7459,7 @@ msgstr ""
 "checkout:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:117
+#: unpack-trees.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6357,7 +7470,7 @@ msgstr ""
 "%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn hòa "
 "trộn."
 
-#: unpack-trees.c:119
+#: unpack-trees.c:118
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6367,7 +7480,7 @@ msgstr ""
 "hòa trộn:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:122
+#: unpack-trees.c:121
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6377,7 +7490,7 @@ msgstr ""
 "%s:\n"
 "%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn %s."
 
-#: unpack-trees.c:124
+#: unpack-trees.c:123
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6387,7 +7500,7 @@ msgstr ""
 "%s:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:129
+#: unpack-trees.c:128
 #, c-format
 msgid ""
 "Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -6397,7 +7510,7 @@ msgstr ""
 "trong nó:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:133
+#: unpack-trees.c:132
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -6407,7 +7520,7 @@ msgstr ""
 "checkout:\n"
 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
 
-#: unpack-trees.c:135
+#: unpack-trees.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -6417,7 +7530,7 @@ msgstr ""
 "checkout:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:138
+#: unpack-trees.c:137
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -6427,7 +7540,7 @@ msgstr ""
 "trộn:\n"
 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
 
-#: unpack-trees.c:140
+#: unpack-trees.c:139
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -6437,7 +7550,7 @@ msgstr ""
 "trộn:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:143
+#: unpack-trees.c:142
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -6446,7 +7559,7 @@ msgstr ""
 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
 
-#: unpack-trees.c:145
+#: unpack-trees.c:144
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -6455,7 +7568,7 @@ msgstr ""
 "Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:151
+#: unpack-trees.c:150
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -6466,7 +7579,7 @@ msgstr ""
 "checkout:\n"
 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn chuyển nhánh."
 
-#: unpack-trees.c:153
+#: unpack-trees.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -6477,7 +7590,7 @@ msgstr ""
 "checkout:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:156
+#: unpack-trees.c:155
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6487,7 +7600,7 @@ msgstr ""
 "hòa trộn:\n"
 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn hòa trộn."
 
-#: unpack-trees.c:158
+#: unpack-trees.c:157
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -6497,7 +7610,7 @@ msgstr ""
 "hòa trộn:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:161
+#: unpack-trees.c:160
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6507,7 +7620,7 @@ msgstr ""
 "%s:\n"
 "%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn %s."
 
-#: unpack-trees.c:163
+#: unpack-trees.c:162
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -6517,12 +7630,12 @@ msgstr ""
 "%s:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:171
+#: unpack-trees.c:170
 #, c-format
 msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
 msgstr "Mục “%s” đè lên “%s”. Không thể buộc."
 
-#: unpack-trees.c:174
+#: unpack-trees.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -6531,7 +7644,7 @@ msgstr ""
 "Không thể cập nhật checkout rải rác: các mục tin sau đây chưa cập nhật:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:176
+#: unpack-trees.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -6542,7 +7655,7 @@ msgstr ""
 "nhật checkout rải rác:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:178
+#: unpack-trees.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -6553,7 +7666,7 @@ msgstr ""
 "nhật checkout rải rác:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:180
+#: unpack-trees.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update submodule:\n"
@@ -6562,16 +7675,16 @@ msgstr ""
 "Không thể cập nhật mô-đun-con:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:254
+#: unpack-trees.c:256
 #, c-format
 msgid "Aborting\n"
 msgstr "Bãi bỏ\n"
 
-#: unpack-trees.c:336
+#: unpack-trees.c:318
 msgid "Checking out files"
 msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
 
-#: unpack-trees.c:368
+#: unpack-trees.c:350
 msgid ""
 "the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
 "on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -6596,7 +7709,7 @@ msgstr "thiếu máy chủ và lược đồ thì không phải là giao thức
 
 #: urlmatch.c:232
 msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
-msgstr "URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
+msgstr "một URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
 
 #: urlmatch.c:247
 msgid "invalid characters in host name"
@@ -6610,33 +7723,33 @@ msgstr "tên cổng không hợp lệ"
 msgid "invalid '..' path segment"
 msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
 
-#: worktree.c:249 builtin/am.c:2100
+#: worktree.c:255 builtin/am.c:2097
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc “%s”"
 
-#: worktree.c:295
+#: worktree.c:301
 #, c-format
 msgid "'%s' at main working tree is not the repository directory"
 msgstr "“%s” tại cây làm việc chình không phải là thư mục kho"
 
-#: worktree.c:306
+#: worktree.c:312
 #, c-format
 msgid "'%s' file does not contain absolute path to the working tree location"
 msgstr ""
 "tập tin “%s” không chứa đường dẫn tuyệt đối đến vị trí cây làm việc hiện"
 
-#: worktree.c:318
+#: worktree.c:324
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "\"%s\" không tồn tại"
 
-#: worktree.c:324
+#: worktree.c:330
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a .git file, error code %d"
 msgstr "“%s” không phải là tập tin .git, mã lỗi %d"
 
-#: worktree.c:332
+#: worktree.c:338
 #, c-format
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "“%s” không chỉ ngược đến “%s”"
@@ -6653,158 +7766,158 @@ msgstr "không thể truy cập “%s”"
 
 #: wrapper.c:632
 msgid "unable to get current working directory"
-msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
+msgstr "không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
 
-#: wt-status.c:154
+#: wt-status.c:156
 msgid "Unmerged paths:"
 msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
 
-#: wt-status.c:181 wt-status.c:208
+#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
 #, c-format
 msgid "  (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
 msgstr "  (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
 
-#: wt-status.c:183 wt-status.c:210
+#: wt-status.c:185 wt-status.c:212
 msgid "  (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
 msgstr "  (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
 
-#: wt-status.c:187
+#: wt-status.c:189
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:189 wt-status.c:193
+#: wt-status.c:191 wt-status.c:195
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
 "cần được giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:191
+#: wt-status.c:193
 msgid "  (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr "  (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:202 wt-status.c:1042
+#: wt-status.c:204 wt-status.c:1064
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:220 wt-status.c:1051
+#: wt-status.c:222 wt-status.c:1073
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:224
+#: wt-status.c:226
 msgid "  (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr "  (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:226
+#: wt-status.c:228
 msgid "  (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:227
+#: wt-status.c:229
 msgid ""
 "  (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
 "làm việc)"
 
-#: wt-status.c:229
+#: wt-status.c:231
 msgid "  (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
 msgstr ""
 "  (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
 "chữa trong mô-đun-con)"
 
-#: wt-status.c:241
+#: wt-status.c:243
 #, c-format
 msgid "  (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
 msgstr ""
 "  (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:258
 msgid "both deleted:"
 msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:258
+#: wt-status.c:260
 msgid "added by us:"
 msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
 
-#: wt-status.c:260
+#: wt-status.c:262
 msgid "deleted by them:"
 msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
 
-#: wt-status.c:262
+#: wt-status.c:264
 msgid "added by them:"
 msgstr "được thêm vào bởi họ:"
 
-#: wt-status.c:264
+#: wt-status.c:266
 msgid "deleted by us:"
 msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
 
-#: wt-status.c:266
+#: wt-status.c:268
 msgid "both added:"
 msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:268
+#: wt-status.c:270
 msgid "both modified:"
 msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:278
+#: wt-status.c:280
 msgid "new file:"
 msgstr "tập tin mới:"
 
-#: wt-status.c:280
+#: wt-status.c:282
 msgid "copied:"
 msgstr "đã chép:"
 
-#: wt-status.c:282
+#: wt-status.c:284
 msgid "deleted:"
 msgstr "đã xóa:"
 
-#: wt-status.c:284
+#: wt-status.c:286
 msgid "modified:"
 msgstr "đã sửa:"
 
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:288
 msgid "renamed:"
 msgstr "đã đổi tên:"
 
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:290
 msgid "typechange:"
 msgstr "đổi-kiểu:"
 
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:292
 msgid "unknown:"
 msgstr "không hiểu:"
 
-#: wt-status.c:292
+#: wt-status.c:294
 msgid "unmerged:"
 msgstr "chưa hòa trộn:"
 
-#: wt-status.c:372
+#: wt-status.c:374
 msgid "new commits, "
 msgstr "lần chuyển giao mới, "
 
-#: wt-status.c:374
+#: wt-status.c:376
 msgid "modified content, "
 msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
 
-#: wt-status.c:376
+#: wt-status.c:378
 msgid "untracked content, "
 msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
 
-#: wt-status.c:880
+#: wt-status.c:896
 #, c-format
 msgid "Your stash currently has %d entry"
 msgid_plural "Your stash currently has %d entries"
 msgstr[0] "Bạn hiện nay ở trong phần cất đi đang có %d mục"
 
-#: wt-status.c:912
+#: wt-status.c:928
 msgid "Submodules changed but not updated:"
 msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
 
-#: wt-status.c:914
+#: wt-status.c:930
 msgid "Submodule changes to be committed:"
 msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:996
+#: wt-status.c:1012
 msgid ""
 "Do not modify or remove the line above.\n"
 "Everything below it will be ignored."
@@ -6812,109 +7925,109 @@ msgstr ""
 "Không sửa hay xóa bỏ đường ở trên.\n"
 "Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
 
-#: wt-status.c:1097
+#: wt-status.c:1119
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
 
-#: wt-status.c:1100
+#: wt-status.c:1122
 msgid "  (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr "  (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:1102
+#: wt-status.c:1124
 msgid "  (use \"git merge --abort\" to abort the merge)"
 msgstr "  (dùng \"git merge --abort\" để bãi bỏ việc hòa trộn)"
 
-#: wt-status.c:1106
+#: wt-status.c:1128
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
 
-#: wt-status.c:1109
+#: wt-status.c:1131
 msgid "  (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr "  (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
 
-#: wt-status.c:1118
+#: wt-status.c:1140
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
 
-#: wt-status.c:1121
+#: wt-status.c:1143
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
 
-#: wt-status.c:1125
+#: wt-status.c:1147
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1127
+#: wt-status.c:1149
 msgid "  (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
 
-#: wt-status.c:1129
+#: wt-status.c:1151
 msgid "  (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr "  (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:1260
+#: wt-status.c:1284
 msgid "git-rebase-todo is missing."
-msgstr "thiếu git-rebase-todo"
+msgstr "thiếu git-rebase-todo."
 
-#: wt-status.c:1262
+#: wt-status.c:1286
 msgid "No commands done."
 msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
 
-#: wt-status.c:1265
+#: wt-status.c:1289
 #, c-format
 msgid "Last command done (%d command done):"
 msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
 msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
 
-#: wt-status.c:1276
+#: wt-status.c:1300
 #, c-format
 msgid "  (see more in file %s)"
 msgstr "  (xem thêm trong %s)"
 
-#: wt-status.c:1281
+#: wt-status.c:1305
 msgid "No commands remaining."
 msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
 
-#: wt-status.c:1284
+#: wt-status.c:1308
 #, c-format
 msgid "Next command to do (%d remaining command):"
 msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
 msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
 
-#: wt-status.c:1292
+#: wt-status.c:1316
 msgid "  (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
 msgstr "  (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
 
-#: wt-status.c:1304
+#: wt-status.c:1328
 #, c-format
 msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
 
-#: wt-status.c:1309
+#: wt-status.c:1333
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
 
-#: wt-status.c:1322
+#: wt-status.c:1346
 msgid "  (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1324
+#: wt-status.c:1348
 msgid "  (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr "  (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
 
-#: wt-status.c:1326
+#: wt-status.c:1350
 msgid "  (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr ""
 "  (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:1333
+#: wt-status.c:1357
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
 "continue\")"
 
-#: wt-status.c:1337
+#: wt-status.c:1361
 #, c-format
 msgid ""
 "You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
@@ -6922,134 +8035,150 @@ msgstr ""
 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
 "đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
 
-#: wt-status.c:1342
+#: wt-status.c:1366
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr ""
 "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
 "rebase."
 
-#: wt-status.c:1345
+#: wt-status.c:1369
 msgid "  (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr ""
 "  (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
 "rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1349
+#: wt-status.c:1373
 #, c-format
 msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
 msgstr ""
 "Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
 "rebase nhánh “%s” trên “%s”."
 
-#: wt-status.c:1354
+#: wt-status.c:1378
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
 
-#: wt-status.c:1357
+#: wt-status.c:1381
 msgid "  (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr "  (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
 
-#: wt-status.c:1359
+#: wt-status.c:1383
 msgid ""
 "  (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr ""
 "  (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
 "lòng về những thay đổi của mình)"
 
-#: wt-status.c:1368
+#: wt-status.c:1394
+msgid "Cherry-pick currently in progress."
+msgstr "Cherry-pick hiện tại đang được thực hiện."
+
+#: wt-status.c:1397
 #, c-format
 msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
 
-#: wt-status.c:1373
+#: wt-status.c:1404
 msgid "  (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1376
+#: wt-status.c:1407
+msgid "  (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
+msgstr "  (chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\" để tiếp tục)"
+
+#: wt-status.c:1410
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
 msgstr ""
 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
 "continue\")"
 
-#: wt-status.c:1378
+#: wt-status.c:1412
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr "  (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
 
-#: wt-status.c:1386
+#: wt-status.c:1422
+msgid "Revert currently in progress."
+msgstr "Hoàn nguyên hiện tại đang thực hiện."
+
+#: wt-status.c:1425
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
 
-#: wt-status.c:1391
+#: wt-status.c:1431
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1394
+#: wt-status.c:1434
+msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
+msgstr "  (chạy lệnh \"git revert --continue\" để tiếp tục)"
+
+#: wt-status.c:1437
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr ""
 "  (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
 
-#: wt-status.c:1396
+#: wt-status.c:1439
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr "  (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
 
-#: wt-status.c:1406
+#: wt-status.c:1449
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr ""
 "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
 "nhánh “%s”."
 
-#: wt-status.c:1410
+#: wt-status.c:1453
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
 
-#: wt-status.c:1413
+#: wt-status.c:1456
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr "  (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:1611
+#: wt-status.c:1665
 msgid "On branch "
 msgstr "Trên nhánh "
 
-#: wt-status.c:1618
+#: wt-status.c:1672
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
 
-#: wt-status.c:1620
+#: wt-status.c:1674
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
 
-#: wt-status.c:1625
+#: wt-status.c:1679
 msgid "HEAD detached at "
 msgstr "HEAD được tách rời tại "
 
-#: wt-status.c:1627
+#: wt-status.c:1681
 msgid "HEAD detached from "
 msgstr "HEAD được tách rời từ "
 
-#: wt-status.c:1630
+#: wt-status.c:1684
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
 
-#: wt-status.c:1647
+#: wt-status.c:1701
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
 
-#: wt-status.c:1648
+#: wt-status.c:1702
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Vẫn chưa chuyển giao"
 
-#: wt-status.c:1662
+#: wt-status.c:1716
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
 
-#: wt-status.c:1664
+#: wt-status.c:1718
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
 
-#: wt-status.c:1668
+#: wt-status.c:1722
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -7061,32 +8190,32 @@ msgstr ""
 "có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
 "tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
 
-#: wt-status.c:1674
+#: wt-status.c:1728
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
 
-#: wt-status.c:1676
+#: wt-status.c:1730
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
 
-#: wt-status.c:1682
+#: wt-status.c:1736
 msgid "No changes"
 msgstr "Không có thay đổi nào"
 
-#: wt-status.c:1687
+#: wt-status.c:1741
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
 "\"git commit -a\")\n"
 
-#: wt-status.c:1690
+#: wt-status.c:1744
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
 
-#: wt-status.c:1693
+#: wt-status.c:1747
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -7095,200 +8224,200 @@ msgstr ""
 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
 "theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
 
-#: wt-status.c:1696
+#: wt-status.c:1750
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr ""
 "không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
 "theo dõi hiện diện\n"
 
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1753
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr ""
 "không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
 "đưa vào theo dõi)\n"
 
-#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1707
+#: wt-status.c:1756 wt-status.c:1761
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
 
-#: wt-status.c:1705
+#: wt-status.c:1759
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr ""
 "không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
 
-#: wt-status.c:1709
+#: wt-status.c:1763
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
 
-#: wt-status.c:1822
+#: wt-status.c:1876
 msgid "No commits yet on "
-msgstr "Vẫn không thực hiện lệnh chuyển giao nào"
+msgstr "Vẫn không thực hiện lệnh chuyển giao nào "
 
-#: wt-status.c:1826
+#: wt-status.c:1880
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (không nhánh)"
 
-#: wt-status.c:1857
+#: wt-status.c:1911
 msgid "different"
 msgstr "khác"
 
-#: wt-status.c:1859 wt-status.c:1867
+#: wt-status.c:1913 wt-status.c:1921
 msgid "behind "
 msgstr "đằng sau "
 
-#: wt-status.c:1862 wt-status.c:1865
+#: wt-status.c:1916 wt-status.c:1919
 msgid "ahead "
 msgstr "phía trước "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2374
+#: wt-status.c:2443
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "không thể %s: Bạn có các thay đổi chưa được đưa lên bệ phóng."
 
-#: wt-status.c:2380
+#: wt-status.c:2449
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr ""
 "thêm vào đó, bảng mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
 
-#: wt-status.c:2382
+#: wt-status.c:2451
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr ""
 "không thể %s: Mục lục của bạn có chứa các thay đổi chưa được chuyển giao."
 
-#: builtin/add.c:24
+#: builtin/add.c:25
 msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
 msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--]  <pathspec>…"
 
-#: builtin/add.c:83
+#: builtin/add.c:84
 #, c-format
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
 
-#: builtin/add.c:88 builtin/commit.c:284
+#: builtin/add.c:89 builtin/commit.c:285
 msgid "updating files failed"
-msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
+msgstr "cập nhật tập tin gặp lỗi"
 
-#: builtin/add.c:98
+#: builtin/add.c:99
 #, c-format
 msgid "remove '%s'\n"
 msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
 
-#: builtin/add.c:173
+#: builtin/add.c:174
 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
 msgstr ""
 "Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
 
-#: builtin/add.c:233 builtin/rev-parse.c:895
+#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:896
 msgid "Could not read the index"
 msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
 
-#: builtin/add.c:244
+#: builtin/add.c:245
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
 
-#: builtin/add.c:248
+#: builtin/add.c:249
 msgid "Could not write patch"
 msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
 
-#: builtin/add.c:251
+#: builtin/add.c:252
 msgid "editing patch failed"
 msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
 
-#: builtin/add.c:254
+#: builtin/add.c:255
 #, c-format
 msgid "Could not stat '%s'"
 msgstr "Không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
 
-#: builtin/add.c:256
+#: builtin/add.c:257
 msgid "Empty patch. Aborted."
 msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
 
-#: builtin/add.c:261
+#: builtin/add.c:262
 #, c-format
 msgid "Could not apply '%s'"
 msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
 
-#: builtin/add.c:269
+#: builtin/add.c:270
 msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr ""
 "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
 "của bạn:\n"
 
-#: builtin/add.c:289 builtin/clean.c:907 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:123
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:213 builtin/push.c:557
-#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:240 builtin/send-pack.c:165
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:908 builtin/fetch.c:137 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:221 builtin/push.c:560
+#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "chạy thử"
 
-#: builtin/add.c:292
+#: builtin/add.c:293
 msgid "interactive picking"
 msgstr "sửa bằng cách tương tác"
 
-#: builtin/add.c:293 builtin/checkout.c:1258 builtin/reset.c:305
+#: builtin/add.c:294 builtin/checkout.c:1379 builtin/reset.c:306
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
 
-#: builtin/add.c:294
+#: builtin/add.c:295
 msgid "edit current diff and apply"
 msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
 
-#: builtin/add.c:295
+#: builtin/add.c:296
 msgid "allow adding otherwise ignored files"
 msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
 
-#: builtin/add.c:296
+#: builtin/add.c:297
 msgid "update tracked files"
 msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
 
-#: builtin/add.c:297
+#: builtin/add.c:298
 msgid "renormalize EOL of tracked files (implies -u)"
 msgstr "thường hóa lại EOL của các tập tin được theo dõi (ý là -u)"
 
-#: builtin/add.c:298
+#: builtin/add.c:299
 msgid "record only the fact that the path will be added later"
 msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
 
-#: builtin/add.c:299
+#: builtin/add.c:300
 msgid "add changes from all tracked and untracked files"
 msgstr ""
 "thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
 "vết"
 
-#: builtin/add.c:302
+#: builtin/add.c:303
 msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
 msgstr ""
 "lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
 
-#: builtin/add.c:304
+#: builtin/add.c:305
 msgid "don't add, only refresh the index"
 msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
 
-#: builtin/add.c:305
+#: builtin/add.c:306
 msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
 msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
 
-#: builtin/add.c:306
+#: builtin/add.c:307
 msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
 msgstr ""
 "kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
 
-#: builtin/add.c:308 builtin/update-index.c:990
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1001
 msgid "override the executable bit of the listed files"
 msgstr "ghi đè lên bít thi hành của các tập tin được liệt kê"
 
-#: builtin/add.c:310
+#: builtin/add.c:311
 msgid "warn when adding an embedded repository"
 msgstr "cảnh báo khi thêm một kho nhúng"
 
-#: builtin/add.c:325
+#: builtin/add.c:326
 #, c-format
 msgid ""
 "You've added another git repository inside your current repository.\n"
@@ -7319,12 +8448,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Xem \"git help submodule\" để biết thêm chi tiết."
 
-#: builtin/add.c:353
+#: builtin/add.c:354
 #, c-format
 msgid "adding embedded git repository: %s"
 msgstr "thêm cần một kho git nhúng: %s"
 
-#: builtin/add.c:371
+#: builtin/add.c:372
 #, c-format
 msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
 msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
@@ -7333,136 +8462,136 @@ msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng v
 msgid "adding files failed"
 msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
 
-#: builtin/add.c:417
+#: builtin/add.c:419
 msgid "-A and -u are mutually incompatible"
 msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
 
-#: builtin/add.c:424
+#: builtin/add.c:426
 msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
 msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
 
-#: builtin/add.c:428
+#: builtin/add.c:430
 #, c-format
 msgid "--chmod param '%s' must be either -x or +x"
 msgstr "--chmod tham số “%s” phải hoặc là -x hay +x"
 
-#: builtin/add.c:443
+#: builtin/add.c:445
 #, c-format
 msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
 msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
 
-#: builtin/add.c:444
+#: builtin/add.c:446
 #, c-format
 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
 msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
 
-#: builtin/am.c:363
+#: builtin/am.c:348
 msgid "could not parse author script"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
 
-#: builtin/am.c:447
+#: builtin/am.c:432
 #, c-format
 msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
 msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
 
-#: builtin/am.c:488
+#: builtin/am.c:474
 #, c-format
 msgid "Malformed input line: '%s'."
 msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
 
-#: builtin/am.c:525
+#: builtin/am.c:512
 #, c-format
 msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
 msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
 
-#: builtin/am.c:551
+#: builtin/am.c:538
 msgid "fseek failed"
 msgstr "fseek gặp lỗi"
 
-#: builtin/am.c:739
+#: builtin/am.c:726
 #, c-format
 msgid "could not parse patch '%s'"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
 
-#: builtin/am.c:804
+#: builtin/am.c:791
 msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
 msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
 
-#: builtin/am.c:852
+#: builtin/am.c:839
 msgid "invalid timestamp"
 msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
 
-#: builtin/am.c:857 builtin/am.c:869
+#: builtin/am.c:844 builtin/am.c:856
 msgid "invalid Date line"
 msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
 
-#: builtin/am.c:864
+#: builtin/am.c:851
 msgid "invalid timezone offset"
 msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
 
-#: builtin/am.c:957
+#: builtin/am.c:944
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
 
-#: builtin/am.c:962 builtin/clone.c:408
+#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:409
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
 
-#: builtin/am.c:967
+#: builtin/am.c:954
 msgid "Failed to split patches."
 msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
 
-#: builtin/am.c:1097 builtin/commit.c:369
+#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:371
 msgid "unable to write index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
 
-#: builtin/am.c:1111
+#: builtin/am.c:1098
 #, c-format
 msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
 msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
 
-#: builtin/am.c:1112
+#: builtin/am.c:1099
 #, c-format
 msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
 msgstr ""
 "Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
 
-#: builtin/am.c:1113
+#: builtin/am.c:1100
 #, c-format
 msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
 msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
 
-#: builtin/am.c:1196
+#: builtin/am.c:1183
 msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
 msgstr ""
 "Miếng vá được gửi với format=flowed; khoảng trống ở cuối của các dòng có thể "
 "bị mất."
 
-#: builtin/am.c:1224
+#: builtin/am.c:1211
 msgid "Patch is empty."
 msgstr "Miếng vá trống rỗng."
 
-#: builtin/am.c:1290
+#: builtin/am.c:1277
 #, c-format
 msgid "invalid ident line: %.*s"
 msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1312
+#: builtin/am.c:1299
 #, c-format
 msgid "unable to parse commit %s"
 msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
 
-#: builtin/am.c:1508
+#: builtin/am.c:1495
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
 
-#: builtin/am.c:1510
+#: builtin/am.c:1497
 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
 msgstr ""
 "Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
 
-#: builtin/am.c:1529
+#: builtin/am.c:1516
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 "It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -7470,29 +8599,29 @@ msgstr ""
 "Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
 "Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
 
-#: builtin/am.c:1535
+#: builtin/am.c:1522
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
 
-#: builtin/am.c:1561
+#: builtin/am.c:1548
 msgid "Failed to merge in the changes."
 msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
 
-#: builtin/am.c:1593
+#: builtin/am.c:1580
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
 
-#: builtin/am.c:1639 builtin/am.c:1643
+#: builtin/am.c:1627 builtin/am.c:1631
 #, c-format
 msgid "cannot resume: %s does not exist."
 msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
 
-#: builtin/am.c:1659
+#: builtin/am.c:1647
 msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
 msgstr ""
-"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
+"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối."
 
-#: builtin/am.c:1664
+#: builtin/am.c:1652
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
 
@@ -7500,36 +8629,36 @@ msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
 #.
-#: builtin/am.c:1674
+#: builtin/am.c:1662
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
 msgstr ""
 "Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
 "cả [a]: "
 
-#: builtin/am.c:1724
+#: builtin/am.c:1712
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1832
+#: builtin/am.c:1752 builtin/am.c:1820
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Áp dụng: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1781
+#: builtin/am.c:1769
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
 
-#: builtin/am.c:1787
+#: builtin/am.c:1775
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1791
+#: builtin/am.c:1779
 msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
 msgstr "Dùng “git am --show-current-patch” để xem miếng vá bị lỗi"
 
-#: builtin/am.c:1835
+#: builtin/am.c:1823
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -7540,7 +8669,7 @@ msgstr ""
 "đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
 "vá này."
 
-#: builtin/am.c:1842
+#: builtin/am.c:1830
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -7553,17 +8682,17 @@ msgstr ""
 "Bạn có lẽ muốn chạy “git rm“ trên một tập tin để chấp nhận \"được xóa bởi họ"
 "\" cho nó."
 
-#: builtin/am.c:1949 builtin/am.c:1953 builtin/am.c:1965 builtin/reset.c:328
-#: builtin/reset.c:336
+#: builtin/am.c:1937 builtin/am.c:1941 builtin/am.c:1953 builtin/reset.c:329
+#: builtin/reset.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
-msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”."
+msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”."
 
-#: builtin/am.c:2001
+#: builtin/am.c:1989
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
 
-#: builtin/am.c:2036
+#: builtin/am.c:2033
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -7571,144 +8700,144 @@ msgstr ""
 "Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
 "Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
 
-#: builtin/am.c:2129
+#: builtin/am.c:2130
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
 
-#: builtin/am.c:2165
+#: builtin/am.c:2166
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
 
-#: builtin/am.c:2166
+#: builtin/am.c:2167
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
 msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2172
+#: builtin/am.c:2173
 msgid "run interactively"
 msgstr "chạy kiểu tương tác"
 
-#: builtin/am.c:2174
+#: builtin/am.c:2175
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
 
-#: builtin/am.c:2176
+#: builtin/am.c:2177
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
 
-#: builtin/am.c:2177 builtin/init-db.c:486 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/am.c:2178 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:306 builtin/stash.c:805
 msgid "be quiet"
 msgstr "im lặng"
 
-#: builtin/am.c:2179
+#: builtin/am.c:2180
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
-msgstr "Thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
+msgstr "thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
 
-#: builtin/am.c:2182
+#: builtin/am.c:2183
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
 
-#: builtin/am.c:2184
+#: builtin/am.c:2185
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2186
+#: builtin/am.c:2187
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2188
+#: builtin/am.c:2189
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
 
-#: builtin/am.c:2190
+#: builtin/am.c:2191
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
 
-#: builtin/am.c:2193
+#: builtin/am.c:2194
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
 "đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
 
-#: builtin/am.c:2196
+#: builtin/am.c:2197
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
 
-#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
-#: builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213 builtin/am.c:2216 builtin/am.c:2219
-#: builtin/am.c:2225
+#: builtin/am.c:2199 builtin/am.c:2202 builtin/am.c:2205 builtin/am.c:2208
+#: builtin/am.c:2211 builtin/am.c:2214 builtin/am.c:2217 builtin/am.c:2220
+#: builtin/am.c:2226
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "chuyển nó qua git-apply"
 
-#: builtin/am.c:2215 builtin/commit.c:1340 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:868 builtin/merge.c:239
-#: builtin/pull.c:151 builtin/pull.c:209 builtin/rebase.c:854
+#: builtin/am.c:2216 builtin/commit.c:1348 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:879 builtin/merge.c:247
+#: builtin/pull.c:158 builtin/pull.c:217 builtin/rebase.c:1412
 #: builtin/repack.c:317 builtin/repack.c:321 builtin/repack.c:323
-#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:171 builtin/tag.c:386
-#: parse-options.h:144 parse-options.h:146 parse-options.h:268
+#: builtin/show-branch.c:651 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:397
+#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:311
 msgid "n"
 msgstr "n"
 
-#: builtin/am.c:2221 builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:544 builtin/tag.c:422 builtin/verify-tag.c:39
+#: builtin/am.c:2222 builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:431 builtin/verify-tag.c:39
 msgid "format"
 msgstr "định dạng"
 
-#: builtin/am.c:2222
+#: builtin/am.c:2223
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
 
-#: builtin/am.c:2228
+#: builtin/am.c:2229
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
 
-#: builtin/am.c:2230
+#: builtin/am.c:2231
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
 
-#: builtin/am.c:2233
+#: builtin/am.c:2234
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "đồng nghĩa với --continue"
 
-#: builtin/am.c:2236
+#: builtin/am.c:2237
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
 
-#: builtin/am.c:2239
+#: builtin/am.c:2240
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
 
-#: builtin/am.c:2242
+#: builtin/am.c:2243
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr "bỏ qua thao tác vá nhưng vẫn giữ HEAD chỉ đến nó."
 
-#: builtin/am.c:2245
+#: builtin/am.c:2246
 msgid "show the patch being applied."
 msgstr "hiển thị miếng vá đã được áp dụng rồi."
 
-#: builtin/am.c:2249
+#: builtin/am.c:2250
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
 
-#: builtin/am.c:2251
+#: builtin/am.c:2252
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
 
-#: builtin/am.c:2253 builtin/commit.c:1483 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:184 builtin/rebase.c:898 builtin/rebase--interactive.c:183
-#: builtin/revert.c:113 builtin/tag.c:402
+#: builtin/am.c:2254 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1491
+#: builtin/merge.c:282 builtin/pull.c:192 builtin/rebase.c:489
+#: builtin/rebase.c:1453 builtin/revert.c:116 builtin/tag.c:412
 msgid "key-id"
 msgstr "mã-số-khóa"
 
-#: builtin/am.c:2254 builtin/rebase.c:899 builtin/rebase--interactive.c:184
+#: builtin/am.c:2255 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1454
 msgid "GPG-sign commits"
-msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
+msgstr "Các lần chuyển giao ký-GPG"
 
-#: builtin/am.c:2257
+#: builtin/am.c:2258
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
 
-#: builtin/am.c:2275
+#: builtin/am.c:2276
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -7716,16 +8845,16 @@ msgstr ""
 "Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
 "nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
 
-#: builtin/am.c:2282
+#: builtin/am.c:2283
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
 
-#: builtin/am.c:2297
+#: builtin/am.c:2298
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
 
-#: builtin/am.c:2321
+#: builtin/am.c:2322
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -7734,7 +8863,7 @@ msgstr ""
 "Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
 "Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
 
-#: builtin/am.c:2327
+#: builtin/am.c:2328
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
 
@@ -7755,224 +8884,433 @@ msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
 msgid "git archive: Remote with no URL"
 msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
 
-#: builtin/archive.c:58
+#: builtin/archive.c:61
 msgid "git archive: expected ACK/NAK, got a flush packet"
 msgstr "git archive: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được gói flush"
 
-#: builtin/archive.c:61
+#: builtin/archive.c:64
+#, c-format
+msgid "git archive: NACK %s"
+msgstr "git archive: NACK %s"
+
+#: builtin/archive.c:65
+msgid "git archive: protocol error"
+msgstr "git archive: lỗi giao thức"
+
+#: builtin/archive.c:69
+msgid "git archive: expected a flush"
+msgstr "git archive: cần một flush (đẩy dữ liệu lên đĩa)"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:22
+msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
+msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:23
+msgid "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
+msgstr "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:24
+msgid "git bisect--helper --bisect-clean-state"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:25
+msgid "git bisect--helper --bisect-reset [<commit>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-reset [<lần_chuyển_giao>]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:26
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <good_term> "
+"<bad_term>"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-write [--no-log] <state> <revision> <lúc_sai> "
+"<lúc_đúng>"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:27
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <good_term> "
+"<bad_term>"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-check-and-set-terms <command> <lúc_sai> "
+"<lúc_đúng>"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:28
+msgid "git bisect--helper --bisect-next-check <good_term> <bad_term> [<term>]"
+msgstr "git bisect--helper --bisect-next-check <lúc_sai> <lúc_đúng> [<term>]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:29
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
+"term-new]"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-terms [--term-good | --term-old | --term-bad | --"
+"term-new]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:30
+msgid ""
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
+"=<term>][--no-checkout] [<bad> [<good>...]] [--] [<paths>...]"
+msgstr ""
+"git bisect--helper --bisect-start [--term-{old,good}=<term> --term-{new,bad}"
+"=<term>][--no-checkout] [<sai> [<đúng>…]] [--] [<đường/dẫn>…]"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:86
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid term"
+msgstr "“%s” không phải một thời hạn hợp lệ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:90
+#, c-format
+msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
+msgstr "không thể dùng lệnh tích hợp “%s” như là một thời kỳ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:100
+#, c-format
+msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
+msgstr "không thể thay đổi nghĩa của thời kỳ “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:111
+msgid "please use two different terms"
+msgstr "vui lòng dùng hai thời kỳ khác nhau"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:118
+msgid "could not open the file BISECT_TERMS"
+msgstr "không thể mở tập tin BISECT_TERMS"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:155
+#, c-format
+msgid "We are not bisecting.\n"
+msgstr "Chúng tôi đang không bisect.\n"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:163
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid commit"
+msgstr "“%s” không phải một lần chuyển giao hợp lệ"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"could not check out original HEAD '%s'. Try 'git bisect reset <commit>'."
+msgstr ""
+"không thể lấy ra HEAD nguyên thủy của “%s”. Hãy thử “git bisect reset <lần-"
+"chuyển-giao>”."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:215
+#, c-format
+msgid "Bad bisect_write argument: %s"
+msgstr "Đối số bisect_write sai: %s"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:220
+#, c-format
+msgid "couldn't get the oid of the rev '%s'"
+msgstr "không thể lấy oid của điểm xét duyệt “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:232
+#, c-format
+msgid "couldn't open the file '%s'"
+msgstr "không thể mở tập tin “%s”"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:258
+#, c-format
+msgid "Invalid command: you're currently in a %s/%s bisect"
+msgstr "Lệnh không hợp lệ: bạn hiện đang ở một bisect %s/%s"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:285
+#, c-format
+msgid ""
+"You need to give me at least one %s and %s revision.\n"
+"You can use \"git bisect %s\" and \"git bisect %s\" for that."
+msgstr ""
+"Bạn phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm %s và một %s.\n"
+"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho cái đó."
+
+#: builtin/bisect--helper.c:289
 #, c-format
-msgid "git archive: NACK %s"
-msgstr "git archive: NACK %s"
+msgid ""
+"You need to start by \"git bisect start\".\n"
+"You then need to give me at least one %s and %s revision.\n"
+"You can use \"git bisect %s\" and \"git bisect %s\" for that."
+msgstr ""
+"Bạn cần bắt đầu bằng lệnh \"git bisect start\".\n"
+"Bạn sau đó cần phải chỉ cho tôi ít nhất một điểm xét duyệt %s và một %s.\n"
+"Bạn có thể sử dụng \"git bisect %s\" và \"git bisect %s\" cho chúng."
 
-#: builtin/archive.c:64
-msgid "git archive: protocol error"
-msgstr "git archive: lỗi giao thức"
+#: builtin/bisect--helper.c:321
+#, c-format
+msgid "bisecting only with a %s commit"
+msgstr "chỉ thực hiện việc bisect với một lần chuyển giao %s"
 
-#: builtin/archive.c:68
-msgid "git archive: expected a flush"
-msgstr "git archive: cần một flush (đẩy dữ liệu lên đĩa)"
+#. TRANSLATORS: Make sure to include [Y] and [n] in your
+#. translation. The program will only accept English input
+#. at this point.
+#.
+#: builtin/bisect--helper.c:329
+msgid "Are you sure [Y/n]? "
+msgstr "Bạn có chắc chắn chưa [Y/n]? "
 
-#: builtin/bisect--helper.c:12
-msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
-msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
+#: builtin/bisect--helper.c:376
+msgid "no terms defined"
+msgstr "chưa định nghĩa thời kỳ nào"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:13
-msgid "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
-msgstr "git bisect--helper --write-terms <bad_term> <good_term>"
+#: builtin/bisect--helper.c:379
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current terms are %s for the old state\n"
+"and %s for the new state.\n"
+msgstr ""
+"Bạn hiện tại đang ở thời kỳ %s cho tình trạng cũ\n"
+"và %s cho tình trạng mới.\n"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:14
-msgid "git bisect--helper --bisect-clean-state"
-msgstr "git bisect--helper --bisect-clean-state"
+#: builtin/bisect--helper.c:389
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid argument %s for 'git bisect terms'.\n"
+"Supported options are: --term-good|--term-old and --term-bad|--term-new."
+msgstr ""
+"tham số không hợp lệ %s cho “git bisect terms”.\n"
+"Các tùy chọn hỗ trợ là: --term-good|--term-old và --term-bad|--term-new."
 
-#: builtin/bisect--helper.c:46
+#: builtin/bisect--helper.c:475
 #, c-format
-msgid "'%s' is not a valid term"
-msgstr "“%s” không phải một thời hạn hợp lệ."
+msgid "unrecognized option: '%s'"
+msgstr "tùy chọn không được thừa nhận: “%s”"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:50
+#: builtin/bisect--helper.c:479
 #, c-format
-msgid "can't use the builtin command '%s' as a term"
-msgstr "không thể dùng lệnh tích hợp “%s” như là một thời kỳ"
+msgid "'%s' does not appear to be a valid revision"
+msgstr "“%s” không có vẻ như là một điểm xét duyệt hợp lệ"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:60
+#: builtin/bisect--helper.c:511
+msgid "bad HEAD - I need a HEAD"
+msgstr "sai HEAD - Tôi cần một HEAD"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:526
 #, c-format
-msgid "can't change the meaning of the term '%s'"
-msgstr "không thể thay đổi nghĩa của thời kỳ “%s”"
+msgid "checking out '%s' failed. Try 'git bisect start <valid-branch>'."
+msgstr "lấy ra “%s” ra gặp lỗi. Hãy thử \"git bisect reset <nhánh_hợp_lệ>\"."
 
-#: builtin/bisect--helper.c:71
-msgid "please use two different terms"
-msgstr "vui lòng dùng hai thời kỳ khác nhau"
+#: builtin/bisect--helper.c:547
+msgid "won't bisect on cg-seek'ed tree"
+msgstr "sẽ không di chuyển nửa bước trên cây được cg-seek"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:78
-msgid "could not open the file BISECT_TERMS"
-msgstr "không thể mở tập tin BISECT_TERMS"
+#: builtin/bisect--helper.c:550
+msgid "bad HEAD - strange symbolic ref"
+msgstr "sai HEAD - tham chiếu mềm kỳ lạ"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:120
+#: builtin/bisect--helper.c:627
 msgid "perform 'git bisect next'"
 msgstr "thực hiện “git bisect next”"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:122
+#: builtin/bisect--helper.c:629
 msgid "write the terms to .git/BISECT_TERMS"
 msgstr "ghi thời kỳ vào .git/BISECT_TERMS"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:124
+#: builtin/bisect--helper.c:631
 msgid "cleanup the bisection state"
 msgstr "dọn dẹp tình trạng di chuyển nửa bước"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:126
+#: builtin/bisect--helper.c:633
 msgid "check for expected revs"
 msgstr "kiểm tra cho điểm xem xét cần dùng"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:128
+#: builtin/bisect--helper.c:635
+msgid "reset the bisection state"
+msgstr "đặt lại trạng di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:637
+msgid "write out the bisection state in BISECT_LOG"
+msgstr "ghi ra tình trạng di chuyển nửa bước trong BISECT_LOG"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:639
+msgid "check and set terms in a bisection state"
+msgstr "kiểm tra và đặt thời điểm trong di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:641
+msgid "check whether bad or good terms exist"
+msgstr "kiểm tra xem các thời điểm xấu/tốt có tồn tại không"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:643
+msgid "print out the bisect terms"
+msgstr "in ra các thời điểm di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:645
+msgid "start the bisect session"
+msgstr "bắt đầu phiên di chuyển nửa bước"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:647
 msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
 msgstr ""
 "cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao hiện hành"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:143
+#: builtin/bisect--helper.c:649
+msgid "no log for BISECT_WRITE"
+msgstr "không có nhật ký cho BISECT_WRITE"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:666
 msgid "--write-terms requires two arguments"
 msgstr "--write-terms cần hai tham số"
 
-#: builtin/bisect--helper.c:147
+#: builtin/bisect--helper.c:670
 msgid "--bisect-clean-state requires no arguments"
 msgstr "--bisect-clean-state không nhận đối số"
 
-#: builtin/blame.c:31
+#: builtin/bisect--helper.c:677
+msgid "--bisect-reset requires either no argument or a commit"
+msgstr ""
+"--bisect-reset requires không nhận đối số cũng không nhận lần chuyển giao"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:681
+msgid "--bisect-write requires either 4 or 5 arguments"
+msgstr "--bisect-write cần 4 hoặc 5 tham số"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:687
+msgid "--check-and-set-terms requires 3 arguments"
+msgstr "--check-and-set-terms cần 3 tham số"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:693
+msgid "--bisect-next-check requires 2 or 3 arguments"
+msgstr "--bisect-next-check cần 2 hoặc 3 tham số"
+
+#: builtin/bisect--helper.c:699
+msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
+msgstr "--bisect-terms cần 0 hoặc 1 tham số"
+
+#: builtin/blame.c:32
 msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
 msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
 
-#: builtin/blame.c:36
+#: builtin/blame.c:37
 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:406
+#: builtin/blame.c:407
 #, c-format
 msgid "expecting a color: %s"
 msgstr "cần một màu: %s"
 
-#: builtin/blame.c:413
+#: builtin/blame.c:414
 msgid "must end with a color"
 msgstr "phải kết thúc bằng một màu"
 
-#: builtin/blame.c:700
+#: builtin/blame.c:701
 #, c-format
 msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
 msgstr "màu không hợp lệ “%s” trong color.blame.repeatedLines"
 
-#: builtin/blame.c:718
+#: builtin/blame.c:719
 msgid "invalid value for blame.coloring"
 msgstr "màu không hợp lệ cho blame.coloring"
 
-#: builtin/blame.c:793
+#: builtin/blame.c:794
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
 
-#: builtin/blame.c:794
+#: builtin/blame.c:795
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr ""
 "Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:795
+#: builtin/blame.c:796
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:796
+#: builtin/blame.c:797
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
 
-#: builtin/blame.c:797
+#: builtin/blame.c:798
 msgid "Force progress reporting"
 msgstr "Ép buộc báo cáo tiến triển công việc"
 
-#: builtin/blame.c:798
+#: builtin/blame.c:799
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
 
-#: builtin/blame.c:799
+#: builtin/blame.c:800
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
 
-#: builtin/blame.c:800
+#: builtin/blame.c:801
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:801
+#: builtin/blame.c:802
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
 
-#: builtin/blame.c:802
+#: builtin/blame.c:803
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
 
-#: builtin/blame.c:803
+#: builtin/blame.c:804
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:804
+#: builtin/blame.c:805
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:805
+#: builtin/blame.c:806
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:806
+#: builtin/blame.c:807
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:807
+#: builtin/blame.c:808
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:808
+#: builtin/blame.c:809
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
 
-#: builtin/blame.c:809
+#: builtin/blame.c:810
 msgid "color redundant metadata from previous line differently"
 msgstr "siêu dữ liệu dư thừa màu từ dòng trước khác hẳn"
 
-#: builtin/blame.c:810
+#: builtin/blame.c:811
 msgid "color lines by age"
 msgstr "các dòng màu theo tuổi"
 
-#: builtin/blame.c:817
+#: builtin/blame.c:818
 msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
 msgstr "Dùng một phỏng đoán thử nghiệm để tăng cường các diff"
 
-#: builtin/blame.c:819
+#: builtin/blame.c:820
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
 
-#: builtin/blame.c:820
+#: builtin/blame.c:821
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr ""
 "Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
 
-#: builtin/blame.c:821
+#: builtin/blame.c:822
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
 
-#: builtin/blame.c:822 builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:823 builtin/blame.c:824
 msgid "score"
 msgstr "điểm số"
 
-#: builtin/blame.c:822
+#: builtin/blame.c:823
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
 
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:824
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
 
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:825
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:824
+#: builtin/blame.c:825
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
 
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:876
 msgid "--progress can't be used with --incremental or porcelain formats"
 msgstr ""
 "--progress không được dùng cùng với --incremental hay các định dạng porcelain"
@@ -7985,17 +9323,17 @@ msgstr ""
 #. your language may need more or fewer display
 #. columns.
 #.
-#: builtin/blame.c:924
+#: builtin/blame.c:927
 msgid "4 years, 11 months ago"
 msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
 
-#: builtin/blame.c:1011
+#: builtin/blame.c:1031
 #, c-format
 msgid "file %s has only %lu line"
 msgid_plural "file %s has only %lu lines"
 msgstr[0] "tập tin %s chỉ có %lu dòng"
 
-#: builtin/blame.c:1057
+#: builtin/blame.c:1077
 msgid "Blaming lines"
 msgstr "Các dòng blame"
 
@@ -8106,65 +9444,74 @@ msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
 
-#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:59
+#: builtin/branch.c:421 builtin/tag.c:60
 msgid "unable to parse format string"
 msgstr "không thể phân tích chuỗi định dạng"
 
+#: builtin/branch.c:452
+msgid "could not resolve HEAD"
+msgstr "không thể phân giải HEAD"
+
 #: builtin/branch.c:458
 #, c-format
+msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
+msgstr "HEAD (%s) chỉ bên ngoài của refs/heads/"
+
+#: builtin/branch.c:473
+#, c-format
 msgid "Branch %s is being rebased at %s"
 msgstr "Nhánh %s đang được cải tổ lại tại %s"
 
-#: builtin/branch.c:462
+#: builtin/branch.c:477
 #, c-format
 msgid "Branch %s is being bisected at %s"
 msgstr "Nhánh %s đang được di chuyển phân đôi (bisect) tại %s"
 
-#: builtin/branch.c:479
+#: builtin/branch.c:494
 msgid "cannot copy the current branch while not on any."
 msgstr "không thể sao chép nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
 
-#: builtin/branch.c:481
+#: builtin/branch.c:496
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
 
-#: builtin/branch.c:492
+#: builtin/branch.c:507
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Tên nhánh không hợp lệ: “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:519
+#: builtin/branch.c:534
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Gặp lỗi khi đổi tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:521
+#: builtin/branch.c:536
 msgid "Branch copy failed"
 msgstr "Gặp lỗi khi sao chép nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:525
+#: builtin/branch.c:540
 #, c-format
 msgid "Created a copy of a misnamed branch '%s'"
 msgstr "Đã tạo một bản sao của nhánh khuyết danh “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:528
+#: builtin/branch.c:543
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
 
-#: builtin/branch.c:534
+#: builtin/branch.c:549
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
 
-#: builtin/branch.c:543
+#: builtin/branch.c:558
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:545
+#: builtin/branch.c:560
 msgid "Branch is copied, but update of config-file failed"
 msgstr "Nhánh đã được sao chép, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:561
+#: builtin/branch.c:576
 #, c-format
 msgid ""
 "Please edit the description for the branch\n"
@@ -8175,186 +9522,180 @@ msgstr ""
 "  %s\n"
 "Những dòng được bắt đầu bằng “%c” sẽ được cắt bỏ.\n"
 
-#: builtin/branch.c:594
+#: builtin/branch.c:610
 msgid "Generic options"
 msgstr "Tùy chọn chung"
 
-#: builtin/branch.c:596
+#: builtin/branch.c:612
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:597
+#: builtin/branch.c:613
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "không xuất các thông tin"
 
-#: builtin/branch.c:598
+#: builtin/branch.c:614
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "cài đặt chế độ theo dõi (xem git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:600
+#: builtin/branch.c:616
 msgid "do not use"
 msgstr "không dùng"
 
-#: builtin/branch.c:602 builtin/rebase--interactive.c:180
+#: builtin/branch.c:618 builtin/rebase.c:485
 msgid "upstream"
 msgstr "thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:618
 msgid "change the upstream info"
 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:603
+#: builtin/branch.c:619
 msgid "Unset the upstream info"
 msgstr "Bỏ đặt thông tin thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:604
+#: builtin/branch.c:620
 msgid "use colored output"
 msgstr "tô màu kết xuất"
 
-#: builtin/branch.c:605
+#: builtin/branch.c:621
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
 
-#: builtin/branch.c:607 builtin/branch.c:609
+#: builtin/branch.c:623 builtin/branch.c:625
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
 
-#: builtin/branch.c:608 builtin/branch.c:610
+#: builtin/branch.c:624 builtin/branch.c:626
 msgid "print only branches that don't contain the commit"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không chứa lần chuyển giao"
 
-#: builtin/branch.c:613
+#: builtin/branch.c:629
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Hành động git-branch:"
 
-#: builtin/branch.c:614
+#: builtin/branch.c:630
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
 
-#: builtin/branch.c:616
+#: builtin/branch.c:632
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "xóa một toàn bộ nhánh đã hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:617
+#: builtin/branch.c:633
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "xóa nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
 
-#: builtin/branch.c:618
+#: builtin/branch.c:634
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
 
-#: builtin/branch.c:619
+#: builtin/branch.c:635
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
 
-#: builtin/branch.c:620
+#: builtin/branch.c:636
 msgid "copy a branch and its reflog"
 msgstr "sao chép một nhánh và reflog của nó"
 
-#: builtin/branch.c:621
+#: builtin/branch.c:637
 msgid "copy a branch, even if target exists"
 msgstr "sao chép một nhánh ngay cả khi đích đã có sẵn"
 
-#: builtin/branch.c:622
+#: builtin/branch.c:638
 msgid "list branch names"
 msgstr "liệt kê các tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:623
+#: builtin/branch.c:639
+msgid "show current branch name"
+msgstr "hiển thị nhánh hiện hành"
+
+#: builtin/branch.c:640
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "tạo reflog của nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:642
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:626
+#: builtin/branch.c:643
 msgid "force creation, move/rename, deletion"
 msgstr "buộc tạo, di chuyển/đổi tên, xóa"
 
-#: builtin/branch.c:627
+#: builtin/branch.c:644
 msgid "print only branches that are merged"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó được hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:628
+#: builtin/branch.c:645
 msgid "print only branches that are not merged"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó không được hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:629
+#: builtin/branch.c:646
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
 
-#: builtin/branch.c:630 builtin/for-each-ref.c:40 builtin/ls-remote.c:70
-#: builtin/tag.c:415
-msgid "key"
-msgstr "khóa"
-
-#: builtin/branch.c:631 builtin/for-each-ref.c:41 builtin/ls-remote.c:71
-#: builtin/tag.c:416
-msgid "field name to sort on"
-msgstr "tên trường cần sắp xếp"
-
-#: builtin/branch.c:633 builtin/for-each-ref.c:43 builtin/notes.c:415
-#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:578 builtin/notes.c:581
-#: builtin/tag.c:418
+#: builtin/branch.c:649 builtin/for-each-ref.c:42 builtin/notes.c:415
+#: builtin/notes.c:418 builtin/notes.c:581 builtin/notes.c:584
+#: builtin/tag.c:427
 msgid "object"
 msgstr "đối tượng"
 
-#: builtin/branch.c:634
+#: builtin/branch.c:650
 msgid "print only branches of the object"
 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh của đối tượng"
 
-#: builtin/branch.c:636 builtin/for-each-ref.c:49 builtin/tag.c:425
+#: builtin/branch.c:652 builtin/for-each-ref.c:48 builtin/tag.c:434
 msgid "sorting and filtering are case insensitive"
 msgstr "sắp xếp và lọc là phân biệt HOA thường"
 
-#: builtin/branch.c:637 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:423
+#: builtin/branch.c:653 builtin/for-each-ref.c:38 builtin/tag.c:432
 #: builtin/verify-tag.c:39
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "định dạng sẽ dùng cho đầu ra"
 
-#: builtin/branch.c:660 builtin/clone.c:739
+#: builtin/branch.c:676 builtin/clone.c:748
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
-msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
+msgstr "Không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
 
-#: builtin/branch.c:683
+#: builtin/branch.c:700
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "tùy chọn --column và --verbose xung khắc nhau"
 
-#: builtin/branch.c:698 builtin/branch.c:749 builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:715 builtin/branch.c:769 builtin/branch.c:778
 msgid "branch name required"
 msgstr "cần chỉ ra tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:725
+#: builtin/branch.c:745
 msgid "Cannot give description to detached HEAD"
 msgstr "Không thể đưa ra mô tả HEAD đã tách rời"
 
-#: builtin/branch.c:730
+#: builtin/branch.c:750
 msgid "cannot edit description of more than one branch"
 msgstr "không thể sửa mô tả cho nhiều hơn một nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:737
+#: builtin/branch.c:757
 #, c-format
 msgid "No commit on branch '%s' yet."
 msgstr "Vẫn chưa chuyển giao trên nhánh “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:740
+#: builtin/branch.c:760
 #, c-format
 msgid "No branch named '%s'."
 msgstr "Không có nhánh nào có tên “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:755
+#: builtin/branch.c:775
 msgid "too many branches for a copy operation"
 msgstr "quá nhiều nhánh dành cho thao tác sao chép"
 
-#: builtin/branch.c:764
+#: builtin/branch.c:784
 msgid "too many arguments for a rename operation"
 msgstr "quá nhiều tham số cho thao tác đổi tên"
 
-#: builtin/branch.c:769
+#: builtin/branch.c:789
 msgid "too many arguments to set new upstream"
 msgstr "quá nhiều tham số để đặt thượng nguồn mới"
 
-#: builtin/branch.c:773
+#: builtin/branch.c:793
 #, c-format
 msgid ""
 "could not set upstream of HEAD to %s when it does not point to any branch."
@@ -8362,36 +9703,36 @@ msgstr ""
 "không thể đặt thượng nguồn của HEAD thành %s khi mà nó chẳng chỉ đến nhánh "
 "nào cả."
 
-#: builtin/branch.c:776 builtin/branch.c:798
+#: builtin/branch.c:796 builtin/branch.c:819
 #, c-format
 msgid "no such branch '%s'"
 msgstr "không có nhánh nào như thế “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:780
+#: builtin/branch.c:800
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "chưa có nhánh “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:792
+#: builtin/branch.c:813
 msgid "too many arguments to unset upstream"
 msgstr "quá nhiều tham số để bỏ đặt thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:796
+#: builtin/branch.c:817
 msgid "could not unset upstream of HEAD when it does not point to any branch."
 msgstr "không thể bỏ đặt thượng nguồn của HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả."
 
-#: builtin/branch.c:802
+#: builtin/branch.c:823
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:812
+#: builtin/branch.c:833
 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
 msgstr ""
 "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
 "nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:815
+#: builtin/branch.c:836
 msgid ""
 "the '--set-upstream' option is no longer supported. Please use '--track' or "
 "'--set-upstream-to' instead."
@@ -8412,7 +9753,7 @@ msgstr "Cần một kho chứa để có thể tạo một bundle."
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "Cần một kho chứa để có thể giải nén một bundle."
 
-#: builtin/cat-file.c:587
+#: builtin/cat-file.c:593
 msgid ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -8420,7 +9761,7 @@ msgstr ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <kiểu> | --textconv) | --filters) [--path=<đường/dẫn>] <đối_tượng>"
 
-#: builtin/cat-file.c:588
+#: builtin/cat-file.c:594
 msgid ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
@@ -8428,133 +9769,133 @@ msgstr ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
 
-#: builtin/cat-file.c:609
+#: builtin/cat-file.c:615
 msgid "only one batch option may be specified"
 msgstr "chỉ một tùy chọn batch được chỉ ra"
 
-#: builtin/cat-file.c:627
+#: builtin/cat-file.c:633
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr "<kiểu> là một trong số: blob, tree, commit hoặc tag"
 
-#: builtin/cat-file.c:628
+#: builtin/cat-file.c:634
 msgid "show object type"
 msgstr "hiển thị kiểu đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:629
+#: builtin/cat-file.c:635
 msgid "show object size"
 msgstr "hiển thị kích thước đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:631
+#: builtin/cat-file.c:637
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "thoát với 0 khi không có lỗi"
 
-#: builtin/cat-file.c:632
+#: builtin/cat-file.c:638
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "in nội dung đối tượng dạng dễ đọc"
 
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:640
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh textconv trên nội dung của đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:642
 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
 msgstr "với đối tượng blob, chạy lệnh filters trên nội dung của đối tượng"
 
-#: builtin/cat-file.c:637 git-submodule.sh:857
+#: builtin/cat-file.c:643 git-submodule.sh:936
 msgid "blob"
 msgstr "blob"
 
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:644
 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
 msgstr "dùng một đường dẫn rõ ràng cho --textconv/--filters"
 
-#: builtin/cat-file.c:640
+#: builtin/cat-file.c:646
 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
 msgstr "cho phép -s và -t để làm việc với các đối tượng sai/hỏng"
 
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:647
 msgid "buffer --batch output"
 msgstr "đệm kết xuất --batch"
 
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:649
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr ""
 "hiển thị thông tin và nội dung của các đối tượng lấy từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:653
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "hiển thị các thông tin về đối tượng fed  từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/cat-file.c:651
+#: builtin/cat-file.c:657
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
 msgstr "theo liên kết mềm trong-cây (được dùng với --batch hay --batch-check)"
 
-#: builtin/cat-file.c:653
+#: builtin/cat-file.c:659
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
 msgstr "hiển thị mọi đối tượng với --batch hay --batch-check"
 
-#: builtin/cat-file.c:655
+#: builtin/cat-file.c:661
 msgid "do not order --batch-all-objects output"
 msgstr "đừng sắp xếp đầu ra --batch-all-objects"
 
-#: builtin/check-attr.c:12
+#: builtin/check-attr.c:13
 msgid "git check-attr [-a | --all | <attr>...] [--] <pathname>..."
 msgstr "git check-attr [-a | --all | <attr>…] [--] tên-đường-dẫn…"
 
-#: builtin/check-attr.c:13
+#: builtin/check-attr.c:14
 msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>...]"
 msgstr "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | <attr>…]"
 
-#: builtin/check-attr.c:20
+#: builtin/check-attr.c:21
 msgid "report all attributes set on file"
 msgstr "báo cáo tất cả các thuộc tính đặt trên tập tin"
 
-#: builtin/check-attr.c:21
+#: builtin/check-attr.c:22
 msgid "use .gitattributes only from the index"
 msgstr "chỉ dùng .gitattributes từ bảng mục lục"
 
-#: builtin/check-attr.c:22 builtin/check-ignore.c:24 builtin/hash-object.c:101
+#: builtin/check-attr.c:23 builtin/check-ignore.c:25 builtin/hash-object.c:102
 msgid "read file names from stdin"
 msgstr "đọc tên tập tin từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/check-attr.c:24 builtin/check-ignore.c:26
+#: builtin/check-attr.c:25 builtin/check-ignore.c:27
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "chấm dứt các bản ghi vào và ra bằng ký tự NULL"
 
-#: builtin/check-ignore.c:20 builtin/checkout.c:1234 builtin/gc.c:517
-#: builtin/worktree.c:495
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1355 builtin/gc.c:538
+#: builtin/worktree.c:499
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
 
-#: builtin/check-ignore.c:28
+#: builtin/check-ignore.c:29
 msgid "show non-matching input paths"
 msgstr "hiển thị những đường dẫn đầu vào không khớp với mẫu"
 
-#: builtin/check-ignore.c:30
+#: builtin/check-ignore.c:31
 msgid "ignore index when checking"
 msgstr "bỏ qua mục lục khi kiểm tra"
 
-#: builtin/check-ignore.c:159
+#: builtin/check-ignore.c:160
 msgid "cannot specify pathnames with --stdin"
 msgstr "không thể chỉ định các tên đường dẫn với --stdin"
 
-#: builtin/check-ignore.c:162
+#: builtin/check-ignore.c:163
 msgid "-z only makes sense with --stdin"
 msgstr "-z chỉ hợp lý với --stdin"
 
-#: builtin/check-ignore.c:164
+#: builtin/check-ignore.c:165
 msgid "no path specified"
 msgstr "chưa chỉ ra đường dẫn"
 
-#: builtin/check-ignore.c:168
+#: builtin/check-ignore.c:169
 msgid "--quiet is only valid with a single pathname"
 msgstr "--quiet chỉ hợp lệ với tên đường dẫn đơn"
 
-#: builtin/check-ignore.c:170
+#: builtin/check-ignore.c:171
 msgid "cannot have both --quiet and --verbose"
 msgstr "không thể dùng cả hai tùy chọn --quiet và --verbose"
 
-#: builtin/check-ignore.c:173
+#: builtin/check-ignore.c:174
 msgid "--non-matching is only valid with --verbose"
 msgstr "tùy-chọn --non-matching chỉ hợp lệ khi dùng với --verbose"
 
@@ -8575,166 +9916,200 @@ msgstr "không thể phân tích danh bạ: “%s”"
 msgid "no contacts specified"
 msgstr "chưa chỉ ra danh bạ"
 
-#: builtin/checkout-index.c:128
+#: builtin/checkout-index.c:131
 msgid "git checkout-index [<options>] [--] [<file>...]"
 msgstr "git checkout-index [<các-tùy-chọn>] [--] [<tập-tin>…]"
 
-#: builtin/checkout-index.c:145
+#: builtin/checkout-index.c:148
 msgid "stage should be between 1 and 3 or all"
 msgstr "stage nên giữa 1 và 3 hay all"
 
-#: builtin/checkout-index.c:161
+#: builtin/checkout-index.c:164
 msgid "check out all files in the index"
 msgstr "lấy ra toàn bộ các tập tin trong bảng mục lục"
 
-#: builtin/checkout-index.c:162
+#: builtin/checkout-index.c:165
 msgid "force overwrite of existing files"
 msgstr "ép buộc ghi đè lên tập tin đã sẵn có từ trước"
 
-#: builtin/checkout-index.c:164
+#: builtin/checkout-index.c:167
 msgid "no warning for existing files and files not in index"
 msgstr ""
 "không cảnh báo cho những tập tin tồn tại và không có trong bảng mục lục"
 
-#: builtin/checkout-index.c:166
+#: builtin/checkout-index.c:169
 msgid "don't checkout new files"
 msgstr "không checkout các tập tin mới"
 
-#: builtin/checkout-index.c:168
+#: builtin/checkout-index.c:171
 msgid "update stat information in the index file"
 msgstr "cập nhật thông tin thống kê trong tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: builtin/checkout-index.c:172
+#: builtin/checkout-index.c:175
 msgid "read list of paths from the standard input"
 msgstr "đọc danh sách đường dẫn từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/checkout-index.c:174
+#: builtin/checkout-index.c:177
 msgid "write the content to temporary files"
 msgstr "ghi nội dung vào tập tin tạm"
 
-#: builtin/checkout-index.c:175 builtin/column.c:31
-#: builtin/submodule--helper.c:1368 builtin/submodule--helper.c:1371
-#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1853
-#: builtin/worktree.c:668
+#: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
+#: builtin/submodule--helper.c:1372 builtin/submodule--helper.c:1375
+#: builtin/submodule--helper.c:1383 builtin/submodule--helper.c:1856
+#: builtin/worktree.c:672
 msgid "string"
 msgstr "chuỗi"
 
-#: builtin/checkout-index.c:176
+#: builtin/checkout-index.c:179
 msgid "when creating files, prepend <string>"
 msgstr "khi tạo các tập tin, nối thêm <chuỗi>"
 
-#: builtin/checkout-index.c:178
+#: builtin/checkout-index.c:181
 msgid "copy out the files from named stage"
 msgstr "sao chép ra các tập tin từ bệ phóng có tên"
 
-#: builtin/checkout.c:31
+#: builtin/checkout.c:32
 msgid "git checkout [<options>] <branch>"
 msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] <nhánh>"
 
-#: builtin/checkout.c:32
+#: builtin/checkout.c:33
 msgid "git checkout [<options>] [<branch>] -- <file>..."
 msgstr "git checkout [<các-tùy-chọn>] [<nhánh>] -- <tập-tin>…"
 
-#: builtin/checkout.c:144 builtin/checkout.c:177
+#: builtin/checkout.c:151 builtin/checkout.c:190
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng ta"
 
-#: builtin/checkout.c:146 builtin/checkout.c:179
+#: builtin/checkout.c:153 builtin/checkout.c:192
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản của chúng"
 
-#: builtin/checkout.c:162
+#: builtin/checkout.c:169
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có tất cả các phiên bản cần thiết"
 
-#: builtin/checkout.c:206
+#: builtin/checkout.c:219
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "đường dẫn “%s” không có các phiên bản cần thiết"
 
-#: builtin/checkout.c:224
+#: builtin/checkout.c:237
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "đường dẫn “%s”: không thể hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:240
+#: builtin/checkout.c:253
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:262 builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:268
-#: builtin/checkout.c:271
+#: builtin/checkout.c:331 builtin/checkout.c:334 builtin/checkout.c:337
+#: builtin/checkout.c:340
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "không được dùng “%s” với các đường dẫn cập nhật"
 
-#: builtin/checkout.c:274 builtin/checkout.c:277
+#: builtin/checkout.c:343 builtin/checkout.c:346
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "không được dùng “%s” với %s"
 
-#: builtin/checkout.c:280
+#: builtin/checkout.c:349
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr ""
 "Không thể cập nhật các đường dẫn và chuyển đến nhánh “%s” cùng một lúc."
 
-#: builtin/checkout.c:349 builtin/checkout.c:356
+#: builtin/checkout.c:396 builtin/checkout.c:403
 #, c-format
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:608
+#: builtin/checkout.c:442
+#, c-format
+msgid "Recreated %d merge conflict"
+msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
+msgstr[0] "Đã tạo lại %d xung đột hòa trộn"
+
+#: builtin/checkout.c:447
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from %s"
+msgid_plural "Updated %d paths from %s"
+msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ %s"
+
+#: builtin/checkout.c:454
+#, c-format
+msgid "Updated %d path from the index"
+msgid_plural "Updated %d paths from the index"
+msgstr[0] "Đã cập nhật đường dẫn %d từ mục lục"
+
+#: builtin/checkout.c:695
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã"
 
-#: builtin/checkout.c:745
+#: builtin/checkout.c:744
+#, c-format
+msgid ""
+"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"không thể tiếp tục với các thay đổi đã được đưa lên bệ phóng trong các dòng "
+"sau:\n"
+"%s"
+
+#: builtin/checkout.c:751
+#, c-format
+msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
+msgstr ""
+"các thay đổi đã đưa lên bệ phóng trong các tập tin sau đây có thể bị mất: %s"
+
+#: builtin/checkout.c:848
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
 msgstr "Không thể thực hiện reflog cho “%s”: %s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:786
+#: builtin/checkout.c:890
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "HEAD hiện giờ tại"
 
-#: builtin/checkout.c:790 builtin/clone.c:692
+#: builtin/checkout.c:894 builtin/clone.c:701
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "không thể cập nhật HEAD"
 
-#: builtin/checkout.c:794
+#: builtin/checkout.c:898
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đặt lại nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:797
+#: builtin/checkout.c:901
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Đã sẵn sàng trên “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:801
+#: builtin/checkout.c:905
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển tới và đặt lại nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:803 builtin/checkout.c:1166
+#: builtin/checkout.c:907 builtin/checkout.c:1283
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:805
+#: builtin/checkout.c:909
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:856
+#: builtin/checkout.c:960
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr " … và nhiều hơn %d.\n"
 
-#: builtin/checkout.c:862
+#: builtin/checkout.c:966
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
@@ -8753,7 +10128,7 @@ msgstr[0] ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:881
+#: builtin/checkout.c:985
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time\n"
@@ -8774,164 +10149,181 @@ msgstr[0] ""
 " git branch <tên_nhánh_mới> %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:913
+#: builtin/checkout.c:1017
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét duyệt"
 
-#: builtin/checkout.c:917
+#: builtin/checkout.c:1021
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Vị trí trước kia của HEAD là"
 
-#: builtin/checkout.c:945 builtin/checkout.c:1161
+#: builtin/checkout.c:1052 builtin/checkout.c:1278
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
 
-#: builtin/checkout.c:1066
+#: builtin/checkout.c:1173
 #, c-format
 msgid "only one reference expected, %d given."
 msgstr "chỉ cần một tham chiếu, nhưng lại đưa ra %d."
 
-#: builtin/checkout.c:1107 builtin/worktree.c:289 builtin/worktree.c:444
+#: builtin/checkout.c:1209
+#, c-format
+msgid ""
+"'%s' could be both a local file and a tracking branch.\n"
+"Please use -- (and optionally --no-guess) to disambiguate"
+msgstr ""
+"“%s” không thể là cả tập tin nội bộ và một nhánh theo dõi.\n"
+"Vui long dùng -- (và tùy chọn thêm --no-guess) để tránh lẫn lộn"
+
+#: builtin/checkout.c:1222 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:448
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "tham chiếu không hợp lệ: %s"
 
-#: builtin/checkout.c:1136
+#: builtin/checkout.c:1251
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "tham chiếu không phải là một cây:%s"
 
-#: builtin/checkout.c:1175
+#: builtin/checkout.c:1292
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
 
-#: builtin/checkout.c:1178 builtin/checkout.c:1182
+#: builtin/checkout.c:1295 builtin/checkout.c:1299 builtin/checkout.c:1303
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
 
-#: builtin/checkout.c:1186 builtin/checkout.c:1189 builtin/checkout.c:1194
-#: builtin/checkout.c:1197
+#: builtin/checkout.c:1307 builtin/checkout.c:1310 builtin/checkout.c:1315
+#: builtin/checkout.c:1318
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "“%s” không thể được dùng với “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1202
+#: builtin/checkout.c:1323
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một thứ không phải là lần chuyển giao “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1235 builtin/checkout.c:1237 builtin/clone.c:119
-#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:488
-#: builtin/worktree.c:490
+#: builtin/checkout.c:1356 builtin/checkout.c:1358 builtin/clone.c:118
+#: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:492
+#: builtin/worktree.c:494
 msgid "branch"
 msgstr "nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1236
+#: builtin/checkout.c:1357
 msgid "create and checkout a new branch"
 msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1238
+#: builtin/checkout.c:1359
 msgid "create/reset and checkout a branch"
 msgstr "tạo/đặt_lại và checkout một nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1239
+#: builtin/checkout.c:1360
 msgid "create reflog for new branch"
 msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1240 builtin/worktree.c:492
+#: builtin/checkout.c:1361 builtin/worktree.c:496
 msgid "detach HEAD at named commit"
 msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao theo tên"
 
-#: builtin/checkout.c:1241
+#: builtin/checkout.c:1362
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "đặt thông tin thượng nguồn cho nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1364
 msgid "new-branch"
 msgstr "nhánh-mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1243
+#: builtin/checkout.c:1364
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "nhánh không cha mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1245
+#: builtin/checkout.c:1366
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr ""
 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1248
+#: builtin/checkout.c:1369
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr ""
 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1250
+#: builtin/checkout.c:1371
 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
 msgstr "ép buộc lấy ra (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
 
-#: builtin/checkout.c:1252
+#: builtin/checkout.c:1373
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
 msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1254 builtin/merge.c:275
+#: builtin/checkout.c:1375 builtin/merge.c:284
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
 
-#: builtin/checkout.c:1256 builtin/log.c:1573 parse-options.h:274
+#: builtin/checkout.c:1377 builtin/log.c:1594 parse-options.h:317
 msgid "style"
 msgstr "kiểu"
 
-#: builtin/checkout.c:1257
+#: builtin/checkout.c:1378
 msgid "conflict style (merge or diff3)"
 msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hoặc diff3)"
 
-#: builtin/checkout.c:1260
+#: builtin/checkout.c:1381
 msgid "do not limit pathspecs to sparse entries only"
 msgstr "không giới hạn đặc tả đường dẫn thành chỉ các mục thưa thớt"
 
-#: builtin/checkout.c:1262
-msgid "second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
-msgstr "gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
+#: builtin/checkout.c:1383
+msgid "do not second guess 'git checkout <no-such-branch>'"
+msgstr "đừng gợi ý thứ hai \"git checkout <không-nhánh-nào-như-vậy>\""
 
-#: builtin/checkout.c:1264
+#: builtin/checkout.c:1385
 msgid "do not check if another worktree is holding the given ref"
 msgstr "không kiểm tra nếu cây làm việc khác đang giữ tham chiếu đã cho"
 
-#: builtin/checkout.c:1268 builtin/clone.c:86 builtin/fetch.c:141
-#: builtin/merge.c:272 builtin/pull.c:129 builtin/push.c:572
+#: builtin/checkout.c:1389 builtin/clone.c:88 builtin/fetch.c:141
+#: builtin/merge.c:281 builtin/pull.c:136 builtin/push.c:575
<