khash: move oid hash table definition
[git/git.git] / khash.h
diff --git a/khash.h b/khash.h
index 532109c..a09163b 100644 (file)
--- a/khash.h
+++ b/khash.h
@@ -332,4 +332,22 @@ typedef kh_sha1_t khash_sha1;
 KHASH_INIT(sha1_pos, const unsigned char *, int, 1, sha1hash, __kh_oid_cmp)
 typedef kh_sha1_pos_t khash_sha1_pos;
 
+static inline unsigned int oid_hash(struct object_id oid)
+{
+       return sha1hash(oid.hash);
+}
+
+static inline int oid_equal(struct object_id a, struct object_id b)
+{
+       return oideq(&a, &b);
+}
+
+KHASH_INIT(oid, struct object_id, int, 0, oid_hash, oid_equal)
+
+KHASH_INIT(oid_map, struct object_id, void *, 1, oid_hash, oid_equal)
+typedef kh_oid_t khash_oid_map;
+
+KHASH_INIT(oid_pos, struct object_id, int, 1, oid_hash, oid_equal)
+typedef kh_oid_pos_t khash_oid_pos;
+
 #endif /* __AC_KHASH_H */