Merge git-gui
[git/git.git] / git-gui / git-gui.sh
similarity index 100%
rename from git-gui.sh
rename to git-gui/git-gui.sh