Merge branch 'dl/honor-cflags-in-hdr-check'
[git/git.git] / po / bg.po
1 # Bulgarian translation of git po-file.
2 # Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3 # This file is distributed under the same license as the git package.
4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
5 #
6 # ========================
7 # DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8 # ------------------------
9 # range диапазон
10 # base база
11 # tip връх
12 # unreachable object недостижим обект
13 # dangling objects обект извън клон
14 # fast-forward превъртане
15 # tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
16 # automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
17 # real merge същинско сливане (а не превъртане)
18 # three-way merge тройно сливане
19 # octopus merge множествено сливане
20 # stale remote старо хранилище
21 # rebase пребазирам
22 # merge base база за сливане
23 # force (push) принудително изтласквам
24 # stash/index индекс
25 # squash commit вкарвам подаване в предходното
26 # fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
27 # root commit начално подаване
28 # remote-tracking branch следящ клон
29 # git bundle пратка на git
30 # bisect двоично търсене
31 # am прилагам поредица от кръпки
32 # working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
33 # switch to branch преминавам към клон
34 # sparse entry частично изтеглена директория/път
35 # revision range диапазон на версиите
36 # cover letter придружаващо писмо
37 # reference repository еталонно хранилище
38 # graft присадка
39 # grafted repository хранилище с присаждане
40 # replace refs заместващи указатели
41 # embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
42 # thin pack съкратен пакет
43 # pack file пакетен файл
44 # stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45 # mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46 # soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47 # hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48 # merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49 # keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50 # commit-ish указател към подаване
51 # sequence последователност/поредица
52 # whitespace symbol знаци за интервали
53 # shortlog съкратения журнал
54 # backing store мястото за съхранение
55 # reject отхвърлено парче
56 # topic branch тематичен клон
57 # empty head връх без история
58 # tree-ish указател към дърво
59 # dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
60 # fallback резервен вариант
61 # pathspec magic опция за магически пътища
62 # bitmap index индекс на база битови маски
63 # mark маркер
64 # plumbing команди от системно ниво
65 # porcelain команди от потребителско ниво
66 # pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
67 # repack препакетирам
68 # mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
69 # token лексема
70 # trailer епилог/завършек на съобщение
71 # cwd текуща работна директория
72 # untracked cache кеш за неследените файлове
73 # broken/corrupt повреден
74 # restore възстановявам
75 # precious objects repo хранилище с важни обекти
76 # linked checkout свързано изтегляне
77 # term управляваща дума (за git-bisect)
78 # mergetag етикет при сливане
79 # packfile пакет
80 # promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
81 # delta - разлика, делта, обект-разлика
82 # ??
83 # peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
84 # nested tag - непряк етикет
85 # strip - премахвам (за компонент при филтриране)
86 # unrelated histories - независими истории
87 # inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
88 # hunk парче
89 # binary patch двоична кръпка
90 # reverse-apply прилагам в обратна посока
91 # todo file файл с команди
92 # todo command запланувана команда
93 # alternate алтернативен източник
94 # superproject обхващащ проект
95 # split index разделяне на индекса
96 # truncate отрязвам
97 # format string форматиращ низ
98 # hook кука
99 # ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
100 # manual, man page ръководство
101 # guide въведение
102 # partial clone непълно хранилище
103 # cousins сестрински клони
104 # expiration date дата на срок
105 # is well formed е по правилата
106 # namespace пространство от имена
107 # repository layout устройство на хранилището
108 # collection/series of patches поредица от кръпки
109 # recieve получавам
110 # BOM маркер за поредността на байтовете
111 # acknowledgment line ред за потвърждение
112 # wanted-ref искан указател
113 # chunk откъс
114 # clean filter декодиращ филтър
115 # smudge filter кодиращ филтър
116 # loose object непакетиран обект
117 # flush изчистване на буферите
118 # flush packet изчистващ пакет
119 # fork създаване на процес
120 # capabilities възможности
121 # remote-helper насрещна помощна програма
122 # command alias псевдоним на команда
123 # rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
124 # preimage предварителен вариант
125 # offset отместване
126 # multi-pack-index индекс за множество пакети
127 # range diff диапазонна разлика
128 # inter diff разлика в разликите
129 # ssl backend реализация на SSL
130 # delta island група разлики
131 # island marks граници на групите
132 # reflog журнал на указателите
133 # hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
134 # fanout откъс (разперване???)
135 # idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
136 # midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
137 # overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
138 # incremental file нарастващ файл
139 # split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
140 # clobber (a tag) презаписвам (етикет)
141 # blame извеждане на авторство
142 # ------------------------
143 # „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
144 # ------------------------
145 # FIXME
146 # HEAD as a reference vs head of a branch
147 # git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
148 # git fetch --al работи подобно на --all
149 # ------------------------
150 # export PO_FILE=bg.po
151 # msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
152 # msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
153 # msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
154 # grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
155 # for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
156 msgid ""
157 msgstr ""
158 "Project-Id-Version: git 2.22\n"
159 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
160 "POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
161 "PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
162 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
163 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
164 "Language: bg\n"
165 "MIME-Version: 1.0\n"
166 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
167 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
168 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
169
170 #: advice.c:109
171 #, c-format
172 msgid "%shint: %.*s%s\n"
173 msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
174
175 #: advice.c:162
176 msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
177 msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
178
179 #: advice.c:164
180 msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
181 msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
182
183 #: advice.c:166
184 msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
185 msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
186
187 #: advice.c:168
188 msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
189 msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
190
191 #: advice.c:170
192 msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
193 msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
194
195 #: advice.c:172
196 #, c-format
197 msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
198 msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
199
200 #: advice.c:180
201 msgid ""
202 "Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
203 "as appropriate to mark resolution and make a commit."
204 msgstr ""
205 "Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
206 "за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
207
208 #: advice.c:188
209 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
210 msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
211
212 #: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
213 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
214 msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
215
216 #: advice.c:195
217 msgid "Please, commit your changes before merging."
218 msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
219
220 #: advice.c:196
221 msgid "Exiting because of unfinished merge."
222 msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
223
224 #: advice.c:202
225 #, c-format
226 msgid ""
227 "Note: switching to '%s'.\n"
228 "\n"
229 "You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
230 "changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
231 "state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
232 "\n"
233 "If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
234 "do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
235 "\n"
236 " git switch -c <new-branch-name>\n"
237 "\n"
238 "Or undo this operation with:\n"
239 "\n"
240 " git switch -\n"
241 "\n"
242 "Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
243 "false\n"
244 "\n"
245 msgstr ""
246 "Бележка: преминаване към „%s“.\n"
247 "\n"
248 "Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
249 "промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
250 "бъдат\n"
251 "забравени и никой клон няма да се промени.\n"
252 "\n"
253 "Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
254 "направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
255 "„switch“. Например:\n"
256 "\n"
257 " git switch -c ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
258 "\n"
259 "Може да отмените това действие с командата:\n"
260 "\n"
261 " git switch -\n"
262 "\n"
263 "Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
264 "detachedHead“\n"
265 "да е „false“.\n"
266
267 #: alias.c:50
268 msgid "cmdline ends with \\"
269 msgstr "командният ред завършва с „/“"
270
271 #: alias.c:51
272 msgid "unclosed quote"
273 msgstr "кавичка без еш"
274
275 #: apply.c:69
276 #, c-format
277 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
278 msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
279
280 #: apply.c:85
281 #, c-format
282 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
283 msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
284
285 #: apply.c:135
286 msgid "--reject and --3way cannot be used together."
287 msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
288
289 #: apply.c:137
290 msgid "--cached and --3way cannot be used together."
291 msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
292
293 #: apply.c:140
294 msgid "--3way outside a repository"
295 msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
296
297 #: apply.c:151
298 msgid "--index outside a repository"
299 msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
300
301 #: apply.c:154
302 msgid "--cached outside a repository"
303 msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
304
305 #: apply.c:801
306 #, c-format
307 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
308 msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
309
310 #: apply.c:810
311 #, c-format
312 msgid "regexec returned %d for input: %s"
313 msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
314
315 #: apply.c:884
316 #, c-format
317 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
318 msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
319
320 #: apply.c:922
321 #, c-format
322 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
323 msgstr ""
324 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
325 "null“, а бе получен „%1$s“"
326
327 #: apply.c:928
328 #, c-format
329 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
330 msgstr ""
331 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
332 "неправилно име на нов файл"
333
334 #: apply.c:929
335 #, c-format
336 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
337 msgstr ""
338 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
339 "неправилно име на стар файл"
340
341 #: apply.c:934
342 #, c-format
343 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
344 msgstr ""
345 "git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
346 "null“"
347
348 #: apply.c:963
349 #, c-format
350 msgid "invalid mode on line %d: %s"
351 msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
352
353 #: apply.c:1282
354 #, c-format
355 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
356 msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
357
358 #: apply.c:1460
359 #, c-format
360 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
361 msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
362
363 #: apply.c:1529
364 #, c-format
365 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
366 msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
367
368 #: apply.c:1551
369 #, c-format
370 msgid ""
371 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
372 "component (line %d)"
373 msgid_plural ""
374 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
375 "components (line %d)"
376 msgstr[0] ""
377 "След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
378 "на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
379 msgstr[1] ""
380 "След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
381 "част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
382
383 #: apply.c:1564
384 #, c-format
385 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
386 msgstr ""
387 "в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
388
389 #: apply.c:1752
390 msgid "new file depends on old contents"
391 msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
392
393 #: apply.c:1754
394 msgid "deleted file still has contents"
395 msgstr "изтритият файл не е празен"
396
397 #: apply.c:1788
398 #, c-format
399 msgid "corrupt patch at line %d"
400 msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
401
402 #: apply.c:1825
403 #, c-format
404 msgid "new file %s depends on old contents"
405 msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
406
407 #: apply.c:1827
408 #, c-format
409 msgid "deleted file %s still has contents"
410 msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
411
412 #: apply.c:1830
413 #, c-format
414 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
415 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
416
417 #: apply.c:1977
418 #, c-format
419 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
420 msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
421
422 #: apply.c:2014
423 #, c-format
424 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
425 msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
426
427 #: apply.c:2176
428 #, c-format
429 msgid "patch with only garbage at line %d"
430 msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
431
432 #: apply.c:2262
433 #, c-format
434 msgid "unable to read symlink %s"
435 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
436
437 #: apply.c:2266
438 #, c-format
439 msgid "unable to open or read %s"
440 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
441
442 #: apply.c:2925
443 #, c-format
444 msgid "invalid start of line: '%c'"
445 msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
446
447 #: apply.c:3046
448 #, c-format
449 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
450 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
451 msgstr[0] ""
452 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
453 msgstr[1] ""
454 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
455
456 #: apply.c:3058
457 #, c-format
458 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
459 msgstr ""
460 "Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
461
462 #: apply.c:3064
463 #, c-format
464 msgid ""
465 "while searching for:\n"
466 "%.*s"
467 msgstr ""
468 "при търсене за:\n"
469 "%.*s"
470
471 #: apply.c:3086
472 #, c-format
473 msgid "missing binary patch data for '%s'"
474 msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
475
476 #: apply.c:3094
477 #, c-format
478 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
479 msgstr ""
480 "двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
481 "парче за „%s“ липсва"
482
483 #: apply.c:3141
484 #, c-format
485 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
486 msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
487
488 #: apply.c:3151
489 #, c-format
490 msgid ""
491 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
492 msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
493
494 #: apply.c:3159
495 #, c-format
496 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
497 msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
498
499 #: apply.c:3177
500 #, c-format
501 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
502 msgstr ""
503 "необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
504 "прочетен"
505
506 #: apply.c:3190
507 #, c-format
508 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
509 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
510
511 #: apply.c:3196
512 #, c-format
513 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
514 msgstr ""
515 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
516 "бе получено: „%s“)"
517
518 #: apply.c:3217
519 #, c-format
520 msgid "patch failed: %s:%ld"
521 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
522
523 #: apply.c:3340
524 #, c-format
525 msgid "cannot checkout %s"
526 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
527
528 #: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
529 #, c-format
530 msgid "failed to read %s"
531 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
532
533 #: apply.c:3400
534 #, c-format
535 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
536 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
537
538 #: apply.c:3429 apply.c:3672
539 #, c-format
540 msgid "path %s has been renamed/deleted"
541 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
542
543 #: apply.c:3515 apply.c:3687
544 #, c-format
545 msgid "%s: does not exist in index"
546 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
547
548 #: apply.c:3524 apply.c:3695
549 #, c-format
550 msgid "%s: does not match index"
551 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
552
553 #: apply.c:3559
554 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
555 msgstr ""
556 "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
557 "сливане."
558
559 #: apply.c:3562
560 #, c-format
561 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
562 msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
563
564 #: apply.c:3578 apply.c:3582
565 #, c-format
566 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
567 msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
568
569 #: apply.c:3594
570 #, c-format
571 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
572 msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
573
574 #: apply.c:3608
575 #, c-format
576 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
577 msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
578
579 #: apply.c:3613
580 #, c-format
581 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
582 msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
583
584 #: apply.c:3639
585 msgid "removal patch leaves file contents"
586 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
587
588 #: apply.c:3712
589 #, c-format
590 msgid "%s: wrong type"
591 msgstr "„%s“: неправилен вид"
592
593 #: apply.c:3714
594 #, c-format
595 msgid "%s has type %o, expected %o"
596 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
597
598 #: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
599 #: read-cache.c:1309
600 #, c-format
601 msgid "invalid path '%s'"
602 msgstr "неправилен път: „%s“"
603
604 #: apply.c:3923
605 #, c-format
606 msgid "%s: already exists in index"
607 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
608
609 #: apply.c:3926
610 #, c-format
611 msgid "%s: already exists in working directory"
612 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
613
614 #: apply.c:3946
615 #, c-format
616 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
617 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
618
619 #: apply.c:3951
620 #, c-format
621 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
622 msgstr ""
623 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
624
625 #: apply.c:3971
626 #, c-format
627 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
628 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
629
630 #: apply.c:3975
631 #, c-format
632 msgid "%s: patch does not apply"
633 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
634
635 #: apply.c:3990
636 #, c-format
637 msgid "Checking patch %s..."
638 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
639
640 #: apply.c:4082
641 #, c-format
642 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
643 msgstr ""
644 "информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
645
646 #: apply.c:4089
647 #, c-format
648 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
649 msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
650
651 #: apply.c:4092
652 #, c-format
653 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
654 msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
655
656 #: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
657 #, c-format
658 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
659 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
660
661 #: apply.c:4101
662 #, c-format
663 msgid "could not add %s to temporary index"
664 msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
665
666 #: apply.c:4111
667 #, c-format
668 msgid "could not write temporary index to %s"
669 msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
670
671 #: apply.c:4249
672 #, c-format
673 msgid "unable to remove %s from index"
674 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
675
676 #: apply.c:4283
677 #, c-format
678 msgid "corrupt patch for submodule %s"
679 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
680
681 #: apply.c:4289
682 #, c-format
683 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
684 msgstr ""
685 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
686
687 #: apply.c:4297
688 #, c-format
689 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
690 msgstr ""
691 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
692
693 #: apply.c:4303 apply.c:4448
694 #, c-format
695 msgid "unable to add cache entry for %s"
696 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
697
698 #: apply.c:4346
699 #, c-format
700 msgid "failed to write to '%s'"
701 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
702
703 #: apply.c:4350
704 #, c-format
705 msgid "closing file '%s'"
706 msgstr "затваряне на файла „%s“"
707
708 #: apply.c:4420
709 #, c-format
710 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
711 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
712
713 #: apply.c:4518
714 #, c-format
715 msgid "Applied patch %s cleanly."
716 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
717
718 #: apply.c:4526
719 msgid "internal error"
720 msgstr "вътрешна грешка"
721
722 #: apply.c:4529
723 #, c-format
724 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
725 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
726 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
727 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
728
729 #: apply.c:4540
730 #, c-format
731 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
732 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
733
734 #: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
735 #, c-format
736 msgid "cannot open %s"
737 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
738
739 #: apply.c:4562
740 #, c-format
741 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
742 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
743
744 #: apply.c:4566
745 #, c-format
746 msgid "Rejected hunk #%d."
747 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
748
749 #: apply.c:4676
750 #, c-format
751 msgid "Skipped patch '%s'."
752 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
753
754 #: apply.c:4684
755 msgid "unrecognized input"
756 msgstr "непознат вход"
757
758 #: apply.c:4704
759 msgid "unable to read index file"
760 msgstr "индексът не може да бъде записан"
761
762 #: apply.c:4859
763 #, c-format
764 msgid "can't open patch '%s': %s"
765 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
766
767 #: apply.c:4886
768 #, c-format
769 msgid "squelched %d whitespace error"
770 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
771 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
772 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
773
774 #: apply.c:4892 apply.c:4907
775 #, c-format
776 msgid "%d line adds whitespace errors."
777 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
778 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
779 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
780
781 #: apply.c:4900
782 #, c-format
783 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
784 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
785 msgstr[0] ""
786 "Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
787 msgstr[1] ""
788 "Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
789
790 #: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
791 msgid "Unable to write new index file"
792 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
793
794 #: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
795 #: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
796 #: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
797 #: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
798 #: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
799 #: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
800 msgid "path"
801 msgstr "път"
802
803 #: apply.c:4944
804 msgid "don't apply changes matching the given path"
805 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
806
807 #: apply.c:4947
808 msgid "apply changes matching the given path"
809 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
810
811 #: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
812 msgid "num"
813 msgstr "БРОЙ"
814
815 #: apply.c:4950
816 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
817 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
818
819 #: apply.c:4953
820 msgid "ignore additions made by the patch"
821 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
822
823 #: apply.c:4955
824 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
825 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
826
827 #: apply.c:4959
828 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
829 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
830
831 #: apply.c:4961
832 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
833 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
834
835 #: apply.c:4963
836 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
837 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
838
839 #: apply.c:4965
840 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
841 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
842
843 #: apply.c:4967
844 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
845 msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
846
847 #: apply.c:4969
848 msgid "apply a patch without touching the working tree"
849 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
850
851 #: apply.c:4971
852 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
853 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
854
855 #: apply.c:4974
856 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
857 msgstr ""
858 "кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
859 "summary“"
860
861 #: apply.c:4976
862 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
863 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
864
865 #: apply.c:4978
866 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
867 msgstr ""
868 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
869
870 #: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
871 msgid "paths are separated with NUL character"
872 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
873
874 #: apply.c:4983
875 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
876 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
877
878 #: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
879 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
880 #: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
881 msgid "action"
882 msgstr "действие"
883
884 #: apply.c:4985
885 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
886 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
887
888 #: apply.c:4988 apply.c:4991
889 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
890 msgstr ""
891 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
892
893 #: apply.c:4994
894 msgid "apply the patch in reverse"
895 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
896
897 #: apply.c:4996
898 msgid "don't expect at least one line of context"
899 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
900
901 #: apply.c:4998
902 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
903 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
904
905 #: apply.c:5000
906 msgid "allow overlapping hunks"
907 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
908
909 #: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
910 #: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
911 #: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
912 msgid "be verbose"
913 msgstr "повече подробности"
914
915 #: apply.c:5003
916 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
917 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
918
919 #: apply.c:5006
920 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
921 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
922
923 #: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
924 msgid "root"
925 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
926
927 #: apply.c:5009
928 msgid "prepend <root> to all filenames"
929 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
930
931 #: archive.c:14
932 msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
933 msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
934
935 #: archive.c:15
936 msgid "git archive --list"
937 msgstr "git archive --list"
938
939 #: archive.c:16
940 msgid ""
941 "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
942 msgstr ""
943 "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
944 "[ПЪТ…]"
945
946 #: archive.c:17
947 msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
948 msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
949
950 #: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
951 #, c-format
952 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
953 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
954
955 #: archive.c:396
956 #, c-format
957 msgid "no such ref: %.*s"
958 msgstr "такъв указател няма: %.*s"
959
960 #: archive.c:401
961 #, c-format
962 msgid "not a valid object name: %s"
963 msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
964
965 #: archive.c:414
966 #, c-format
967 msgid "not a tree object: %s"
968 msgstr "не е обект-дърво: %s"
969
970 #: archive.c:426
971 msgid "current working directory is untracked"
972 msgstr "текущата работна директория не е следена"
973
974 #: archive.c:457
975 msgid "fmt"
976 msgstr "ФОРМАТ"
977
978 #: archive.c:457
979 msgid "archive format"
980 msgstr "ФОРМАТ на архива"
981
982 #: archive.c:458 builtin/log.c:1580
983 msgid "prefix"
984 msgstr "ПРЕФИКС"
985
986 #: archive.c:459
987 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
988 msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
989
990 #: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
991 #: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
992 #: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
993 #: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
994 #: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
995 msgid "file"
996 msgstr "ФАЙЛ"
997
998 #: archive.c:461 builtin/archive.c:90
999 msgid "write the archive to this file"
1000 msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
1001
1002 #: archive.c:463
1003 msgid "read .gitattributes in working directory"
1004 msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
1005
1006 #: archive.c:464
1007 msgid "report archived files on stderr"
1008 msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
1009
1010 #: archive.c:465
1011 msgid "store only"
1012 msgstr "само съхранение без компресиране"
1013
1014 #: archive.c:466
1015 msgid "compress faster"
1016 msgstr "бързо компресиране"
1017
1018 #: archive.c:474
1019 msgid "compress better"
1020 msgstr "добро компресиране"
1021
1022 #: archive.c:477
1023 msgid "list supported archive formats"
1024 msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
1025
1026 #: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
1027 #: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
1028 msgid "repo"
1029 msgstr "хранилище"
1030
1031 #: archive.c:480 builtin/archive.c:92
1032 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
1033 msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
1034
1035 #: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
1036 #: builtin/notes.c:498
1037 msgid "command"
1038 msgstr "команда"
1039
1040 #: archive.c:482 builtin/archive.c:94
1041 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
1042 msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
1043
1044 #: archive.c:489
1045 msgid "Unexpected option --remote"
1046 msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
1047
1048 #: archive.c:491
1049 msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
1050 msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
1051
1052 #: archive.c:493
1053 msgid "Unexpected option --output"
1054 msgstr "Неочаквана опция „--output“"
1055
1056 #: archive.c:515
1057 #, c-format
1058 msgid "Unknown archive format '%s'"
1059 msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
1060
1061 #: archive.c:522
1062 #, c-format
1063 msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1064 msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
1065
1066 #: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
1067 #, c-format
1068 msgid "cannot stream blob %s"
1069 msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
1070
1071 #: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
1072 #, c-format
1073 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1074 msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
1075
1076 #: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
1077 #, c-format
1078 msgid "cannot read %s"
1079 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
1080
1081 #: archive-tar.c:459
1082 #, c-format
1083 msgid "unable to start '%s' filter"
1084 msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
1085
1086 #: archive-tar.c:462
1087 msgid "unable to redirect descriptor"
1088 msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1089
1090 #: archive-tar.c:469
1091 #, c-format
1092 msgid "'%s' filter reported error"
1093 msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
1094
1095 #: archive-zip.c:314
1096 #, c-format
1097 msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1098 msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
1099
1100 #: archive-zip.c:318
1101 #, c-format
1102 msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1103 msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
1104
1105 #: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
1106 #, c-format
1107 msgid "deflate error (%d)"
1108 msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
1109
1110 #: archive-zip.c:609
1111 #, c-format
1112 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1113 msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
1114
1115 #: attr.c:211
1116 #, c-format
1117 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1118 msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
1119
1120 #: attr.c:368
1121 #, c-format
1122 msgid "%s not allowed: %s:%d"
1123 msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
1124
1125 #: attr.c:408
1126 msgid ""
1127 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1128 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
1129 msgstr ""
1130 "Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1131 "Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
1132
1133 #: bisect.c:468
1134 #, c-format
1135 msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1136 msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
1137
1138 #: bisect.c:678
1139 #, c-format
1140 msgid "We cannot bisect more!\n"
1141 msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
1142
1143 #: bisect.c:733
1144 #, c-format
1145 msgid "Not a valid commit name %s"
1146 msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
1147
1148 #: bisect.c:758
1149 #, c-format
1150 msgid ""
1151 "The merge base %s is bad.\n"
1152 "This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1153 msgstr ""
1154 "Неправилна база за сливане: %s.\n"
1155 "Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1156
1157 #: bisect.c:763
1158 #, c-format
1159 msgid ""
1160 "The merge base %s is new.\n"
1161 "The property has changed between %s and [%s].\n"
1162 msgstr ""
1163 "Нова база за сливане: %s.\n"
1164 "Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1165
1166 #: bisect.c:768
1167 #, c-format
1168 msgid ""
1169 "The merge base %s is %s.\n"
1170 "This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1171 msgstr ""
1172 "Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1173 "Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1174
1175 #: bisect.c:776
1176 #, c-format
1177 msgid ""
1178 "Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
1179 "git bisect cannot work properly in this case.\n"
1180 "Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1181 msgstr ""
1182 "Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1183 "Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1184 "Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1185
1186 #: bisect.c:789
1187 #, c-format
1188 msgid ""
1189 "the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1190 "So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1191 "We continue anyway."
1192 msgstr ""
1193 "базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1194 "Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1195 "Двоичното търсене продължава."
1196
1197 #: bisect.c:822
1198 #, c-format
1199 msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1200 msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1201
1202 #: bisect.c:865
1203 #, c-format
1204 msgid "a %s revision is needed"
1205 msgstr "необходима е версия „%s“"
1206
1207 #: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
1208 #, c-format
1209 msgid "could not create file '%s'"
1210 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1211
1212 #: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
1213 #, c-format
1214 msgid "could not read file '%s'"
1215 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1216
1217 #: bisect.c:958
1218 msgid "reading bisect refs failed"
1219 msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1220
1221 #: bisect.c:977
1222 #, c-format
1223 msgid "%s was both %s and %s\n"
1224 msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1225
1226 #: bisect.c:985
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "No testable commit found.\n"
1230 "Maybe you started with bad path parameters?\n"
1231 msgstr ""
1232 "Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1233 "Проверете параметрите за пътищата.\n"
1234
1235 #: bisect.c:1004
1236 #, c-format
1237 msgid "(roughly %d step)"
1238 msgid_plural "(roughly %d steps)"
1239 msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1240 msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1241
1242 #. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1243 #. steps)" translation.
1244 #.
1245 #: bisect.c:1010
1246 #, c-format
1247 msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1248 msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1249 msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1250 msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1251
1252 #: blame.c:2697
1253 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1254 msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1255
1256 #: blame.c:2711
1257 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1258 msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1259
1260 #: blame.c:2732
1261 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1262 msgstr ""
1263 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1264 "указването на крайно подаване"
1265
1266 #: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
1267 #: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
1268 #: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
1269 #: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
1270 #: builtin/shortlog.c:192
1271 msgid "revision walk setup failed"
1272 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1273
1274 #: blame.c:2759
1275 msgid ""
1276 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1277 msgstr ""
1278 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1279 "указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1280
1281 #: blame.c:2770
1282 #, c-format
1283 msgid "no such path %s in %s"
1284 msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1285
1286 #: blame.c:2781
1287 #, c-format
1288 msgid "cannot read blob %s for path %s"
1289 msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
1290
1291 #: branch.c:53
1292 #, c-format
1293 msgid ""
1294 "\n"
1295 "After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1296 "the remote tracking information by invoking\n"
1297 "\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1298 msgstr ""
1299 "\n"
1300 "След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1301 "информацията за следения клон чрез:\n"
1302 "git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
1303
1304 #: branch.c:67
1305 #, c-format
1306 msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1307 msgstr ""
1308 "Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
1309
1310 #: branch.c:93
1311 #, c-format
1312 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1313 msgstr ""
1314 "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
1315 "пребазиране."
1316
1317 #: branch.c:94
1318 #, c-format
1319 msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1320 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
1321
1322 #: branch.c:98
1323 #, c-format
1324 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1325 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
1326
1327 #: branch.c:99
1328 #, c-format
1329 msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1330 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
1331
1332 #: branch.c:104
1333 #, c-format
1334 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1335 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
1336
1337 #: branch.c:105
1338 #, c-format
1339 msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1340 msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
1341
1342 #: branch.c:109
1343 #, c-format
1344 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1345 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
1346
1347 #: branch.c:110
1348 #, c-format
1349 msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1350 msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
1351
1352 #: branch.c:119
1353 msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1354 msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1355
1356 #: branch.c:156
1357 #, c-format
1358 msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1359 msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
1360
1361 #: branch.c:189
1362 #, c-format
1363 msgid "'%s' is not a valid branch name."
1364 msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
1365
1366 #: branch.c:208
1367 #, c-format
1368 msgid "A branch named '%s' already exists."
1369 msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
1370
1371 #: branch.c:213
1372 msgid "Cannot force update the current branch."
1373 msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
1374
1375 #: branch.c:233
1376 #, c-format
1377 msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1378 msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
1379
1380 #: branch.c:235
1381 #, c-format
1382 msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1383 msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1384
1385 #: branch.c:237
1386 msgid ""
1387 "\n"
1388 "If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1389 "branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1390 "run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1391 "\n"
1392 "If you are planning to push out a new local branch that\n"
1393 "will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1394 "\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1395 msgstr ""
1396 "\n"
1397 "Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1398 "да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1399 "\n"
1400 "Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1401 "може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1402 "изтласква."
1403
1404 #: branch.c:281
1405 #, c-format
1406 msgid "Not a valid object name: '%s'."
1407 msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
1408
1409 #: branch.c:301
1410 #, c-format
1411 msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1412 msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
1413
1414 #: branch.c:306
1415 #, c-format
1416 msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1417 msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
1418
1419 #: branch.c:364
1420 #, c-format
1421 msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1422 msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
1423
1424 #: branch.c:387
1425 #, c-format
1426 msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1427 msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
1428
1429 #: bundle.c:36
1430 #, c-format
1431 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1432 msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
1433
1434 #: bundle.c:64
1435 #, c-format
1436 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1437 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
1438
1439 #: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
1440 #: builtin/commit.c:791
1441 #, c-format
1442 msgid "could not open '%s'"
1443 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
1444
1445 #: bundle.c:143
1446 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1447 msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
1448
1449 #: bundle.c:146
1450 msgid "need a repository to verify a bundle"
1451 msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
1452
1453 #: bundle.c:197
1454 #, c-format
1455 msgid "The bundle contains this ref:"
1456 msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1457 msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1458 msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
1459
1460 #: bundle.c:204
1461 msgid "The bundle records a complete history."
1462 msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1463
1464 #: bundle.c:206
1465 #, c-format
1466 msgid "The bundle requires this ref:"
1467 msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1468 msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1469 msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
1470
1471 #: bundle.c:272
1472 msgid "unable to dup bundle descriptor"
1473 msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
1474
1475 #: bundle.c:279
1476 msgid "Could not spawn pack-objects"
1477 msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1478
1479 #: bundle.c:290
1480 msgid "pack-objects died"
1481 msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1482
1483 #: bundle.c:332
1484 msgid "rev-list died"
1485 msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
1486
1487 #: bundle.c:381
1488 #, c-format
1489 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1490 msgstr ""
1491 "указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
1492
1493 #: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
1494 #, c-format
1495 msgid "unrecognized argument: %s"
1496 msgstr "непознат аргумент: %s"
1497
1498 #: bundle.c:468
1499 msgid "Refusing to create empty bundle."
1500 msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
1501
1502 #: bundle.c:478
1503 #, c-format
1504 msgid "cannot create '%s'"
1505 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1506
1507 #: bundle.c:503
1508 msgid "index-pack died"
1509 msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1510
1511 #: color.c:296
1512 #, c-format
1513 msgid "invalid color value: %.*s"
1514 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1515
1516 #: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1517 #: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
1518 #, c-format
1519 msgid "could not parse %s"
1520 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1521
1522 #: commit.c:52
1523 #, c-format
1524 msgid "%s %s is not a commit!"
1525 msgstr "%s %s не е подаване!"
1526
1527 #: commit.c:192
1528 msgid ""
1529 "Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1530 "and will be removed in a future Git version.\n"
1531 "\n"
1532 "Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1533 "to convert the grafts into replace refs.\n"
1534 "\n"
1535 "Turn this message off by running\n"
1536 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1537 msgstr ""
1538 "Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1539 "В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1540 "\n"
1541 "Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1542 "указатели с командата:\n"
1543 "\n"
1544 " git replace --convert-graft-file\n"
1545 "\n"
1546 "За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1547 "\n"
1548 " git config advice.graftFileDeprecated false"
1549
1550 #: commit.c:1127
1551 #, c-format
1552 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1553 msgstr ""
1554 "Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1555
1556 #: commit.c:1130
1557 #, c-format
1558 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1559 msgstr ""
1560 "Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1561
1562 #: commit.c:1133
1563 #, c-format
1564 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1565 msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
1566
1567 #: commit.c:1136
1568 #, c-format
1569 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1570 msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
1571
1572 #: commit.c:1390
1573 msgid ""
1574 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1575 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1576 "variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1577 msgstr ""
1578 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1579 "Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1580 "зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1581
1582 #: commit-graph.c:127
1583 msgid "commit-graph file is too small"
1584 msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
1585
1586 #: commit-graph.c:192
1587 #, c-format
1588 msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
1589 msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1590
1591 #: commit-graph.c:199
1592 #, c-format
1593 msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
1594 msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1595
1596 #: commit-graph.c:206
1597 #, c-format
1598 msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
1599 msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1600
1601 #: commit-graph.c:229
1602 msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1603 msgstr ""
1604 "записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
1605
1606 #: commit-graph.c:240
1607 #, c-format
1608 msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
1609 msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
1610
1611 #: commit-graph.c:283
1612 #, c-format
1613 msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
1614 msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
1615
1616 #: commit-graph.c:347
1617 msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
1618 msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
1619
1620 #: commit-graph.c:357
1621 msgid "commit-graph chain does not match"
1622 msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
1623
1624 #: commit-graph.c:404
1625 #, c-format
1626 msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
1627 msgstr ""
1628 "грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
1629
1630 #: commit-graph.c:430
1631 msgid "unable to find all commit-graph files"
1632 msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
1633
1634 #: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
1635 msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
1636 msgstr ""
1637 "неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
1638
1639 #: commit-graph.c:575
1640 #, c-format
1641 msgid "could not find commit %s"
1642 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
1643
1644 #: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
1645 #, c-format
1646 msgid "unable to get type of object %s"
1647 msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
1648
1649 #: commit-graph.c:1034
1650 msgid "Loading known commits in commit graph"
1651 msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
1652
1653 #: commit-graph.c:1051
1654 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1655 msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
1656
1657 #: commit-graph.c:1070
1658 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1659 msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
1660
1661 #: commit-graph.c:1089
1662 msgid "Computing commit graph generation numbers"
1663 msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
1664
1665 #: commit-graph.c:1163
1666 #, c-format
1667 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1668 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1669 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
1670 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
1671
1672 #: commit-graph.c:1176
1673 #, c-format
1674 msgid "error adding pack %s"
1675 msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
1676
1677 #: commit-graph.c:1180
1678 #, c-format
1679 msgid "error opening index for %s"
1680 msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
1681
1682 #: commit-graph.c:1204
1683 #, c-format
1684 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1685 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1686 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
1687 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
1688
1689 #: commit-graph.c:1238
1690 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1691 msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
1692
1693 #: commit-graph.c:1253
1694 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1695 msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
1696
1697 #: commit-graph.c:1284
1698 msgid "Finding extra edges in commit graph"
1699 msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
1700
1701 #: commit-graph.c:1332
1702 msgid "failed to write correct number of base graph ids"
1703 msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
1704
1705 #: commit-graph.c:1365 midx.c:811
1706 #, c-format
1707 msgid "unable to create leading directories of %s"
1708 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
1709
1710 #: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
1711 #, c-format
1712 msgid "unable to create '%s'"
1713 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
1714
1715 #: commit-graph.c:1437
1716 #, c-format
1717 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1718 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1719 msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
1720 msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
1721
1722 #: commit-graph.c:1478
1723 msgid "unable to open commit-graph chain file"
1724 msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
1725
1726 #: commit-graph.c:1490
1727 msgid "failed to rename base commit-graph file"
1728 msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
1729
1730 #: commit-graph.c:1510
1731 msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
1732 msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
1733
1734 #: commit-graph.c:1621
1735 msgid "Scanning merged commits"
1736 msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
1737
1738 #: commit-graph.c:1632
1739 #, c-format
1740 msgid "unexpected duplicate commit id %s"
1741 msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
1742
1743 #: commit-graph.c:1657
1744 msgid "Merging commit-graph"
1745 msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
1746
1747 #: commit-graph.c:1844
1748 #, c-format
1749 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1750 msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1751
1752 #: commit-graph.c:1855
1753 msgid "too many commits to write graph"
1754 msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1755
1756 #: commit-graph.c:1945
1757 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1758 msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
1759
1760 #: commit-graph.c:1955
1761 #, c-format
1762 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
1763 msgstr ""
1764 "неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
1765 "е преди „%s“, а не трябва"
1766
1767 #: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
1768 #, c-format
1769 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1770 msgstr ""
1771 "неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
1772 "трябва да е %u"
1773
1774 #: commit-graph.c:1972
1775 #, c-format
1776 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
1777 msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
1778
1779 #: commit-graph.c:1989
1780 msgid "Verifying commits in commit graph"
1781 msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
1782
1783 #: commit-graph.c:2002
1784 #, c-format
1785 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1786 msgstr ""
1787 "подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
1788 "анализира"
1789
1790 #: commit-graph.c:2009
1791 #, c-format
1792 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1793 msgstr ""
1794 "идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
1795 "подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
1796
1797 #: commit-graph.c:2019
1798 #, c-format
1799 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1800 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
1801
1802 #: commit-graph.c:2028
1803 #, c-format
1804 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
1805 msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
1806
1807 #: commit-graph.c:2041
1808 #, c-format
1809 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1810 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
1811
1812 #: commit-graph.c:2046
1813 #, c-format
1814 msgid ""
1815 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1816 msgstr ""
1817 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
1818 "не е"
1819
1820 #: commit-graph.c:2050
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1824 msgstr ""
1825 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
1826 "другаде е"
1827
1828 #: commit-graph.c:2065
1829 #, c-format
1830 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
1831 msgstr ""
1832 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
1833 "другаде е %u"
1834
1835 #: commit-graph.c:2071
1836 #, c-format
1837 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1838 msgstr ""
1839 "датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
1840 "%<PRIuMAX>"
1841
1842 #: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1843 msgid "memory exhausted"
1844 msgstr "паметта свърши"
1845
1846 #: config.c:124
1847 #, c-format
1848 msgid ""
1849 "exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1850 "\t%s\n"
1851 "from\n"
1852 "\t%s\n"
1853 "This might be due to circular includes."
1854 msgstr ""
1855 "максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1856 " %s\n"
1857 "от\n"
1858 " %s\n"
1859 "Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
1860
1861 #: config.c:140
1862 #, c-format
1863 msgid "could not expand include path '%s'"
1864 msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
1865
1866 #: config.c:151
1867 msgid "relative config includes must come from files"
1868 msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1869
1870 #: config.c:197
1871 msgid "relative config include conditionals must come from files"
1872 msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1873
1874 #: config.c:376
1875 #, c-format
1876 msgid "key does not contain a section: %s"
1877 msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
1878
1879 #: config.c:382
1880 #, c-format
1881 msgid "key does not contain variable name: %s"
1882 msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
1883
1884 #: config.c:406 sequencer.c:2463
1885 #, c-format
1886 msgid "invalid key: %s"
1887 msgstr "неправилен ключ: „%s“"
1888
1889 #: config.c:412
1890 #, c-format
1891 msgid "invalid key (newline): %s"
1892 msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1893
1894 #: config.c:448 config.c:460
1895 #, c-format
1896 msgid "bogus config parameter: %s"
1897 msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1898
1899 #: config.c:495
1900 #, c-format
1901 msgid "bogus format in %s"
1902 msgstr "неправилен формат в „%s“"
1903
1904 #: config.c:821
1905 #, c-format
1906 msgid "bad config line %d in blob %s"
1907 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
1908
1909 #: config.c:825
1910 #, c-format
1911 msgid "bad config line %d in file %s"
1912 msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
1913
1914 #: config.c:829
1915 #, c-format
1916 msgid "bad config line %d in standard input"
1917 msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
1918
1919 #: config.c:833
1920 #, c-format
1921 msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1922 msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
1923
1924 #: config.c:837
1925 #, c-format
1926 msgid "bad config line %d in command line %s"
1927 msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
1928
1929 #: config.c:841
1930 #, c-format
1931 msgid "bad config line %d in %s"
1932 msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1933
1934 #: config.c:978
1935 msgid "out of range"
1936 msgstr "извън диапазона"
1937
1938 #: config.c:978
1939 msgid "invalid unit"
1940 msgstr "неправилна мерна единица"
1941
1942 #: config.c:979
1943 #, c-format
1944 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1945 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
1946
1947 #: config.c:998
1948 #, c-format
1949 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1950 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
1951
1952 #: config.c:1001
1953 #, c-format
1954 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1955 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
1956
1957 #: config.c:1004
1958 #, c-format
1959 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1960 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
1961
1962 #: config.c:1007
1963 #, c-format
1964 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1965 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
1966
1967 #: config.c:1010
1968 #, c-format
1969 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1970 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
1971
1972 #: config.c:1013
1973 #, c-format
1974 msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1975 msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
1976
1977 #: config.c:1108
1978 #, c-format
1979 msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1980 msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
1981
1982 #: config.c:1117
1983 #, c-format
1984 msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1985 msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1986
1987 #: config.c:1208
1988 #, c-format
1989 msgid "abbrev length out of range: %d"
1990 msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
1991
1992 #: config.c:1222 config.c:1233
1993 #, c-format
1994 msgid "bad zlib compression level %d"
1995 msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
1996
1997 #: config.c:1325
1998 msgid "core.commentChar should only be one character"
1999 msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
2000
2001 #: config.c:1358
2002 #, c-format
2003 msgid "invalid mode for object creation: %s"
2004 msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
2005
2006 #: config.c:1430
2007 #, c-format
2008 msgid "malformed value for %s"
2009 msgstr "неправилна стойност за „%s“"
2010
2011 #: config.c:1456
2012 #, c-format
2013 msgid "malformed value for %s: %s"
2014 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
2015
2016 #: config.c:1457
2017 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
2018 msgstr ""
2019 "трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
2020 "на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
2021 "„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
2022 "от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
2023
2024 #: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
2025 #, c-format
2026 msgid "bad pack compression level %d"
2027 msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
2028
2029 #: config.c:1639
2030 #, c-format
2031 msgid "unable to load config blob object '%s'"
2032 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
2033
2034 #: config.c:1642
2035 #, c-format
2036 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
2037 msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
2038
2039 #: config.c:1659
2040 #, c-format
2041 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
2042 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
2043
2044 #: config.c:1689
2045 #, c-format
2046 msgid "failed to parse %s"
2047 msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
2048
2049 #: config.c:1745
2050 msgid "unable to parse command-line config"
2051 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
2052
2053 #: config.c:2094
2054 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
2055 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
2056
2057 #: config.c:2264
2058 #, c-format
2059 msgid "Invalid %s: '%s'"
2060 msgstr "Неправилен %s: „%s“"
2061
2062 #: config.c:2307
2063 #, c-format
2064 msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
2065 msgstr ""
2066 "непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
2067 "стандартната стойност „keep“ (запазване)"
2068
2069 #: config.c:2333
2070 #, c-format
2071 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
2072 msgstr ""
2073 "стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
2074 "%d"
2075
2076 #: config.c:2379
2077 #, c-format
2078 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
2079 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
2080
2081 #: config.c:2381
2082 #, c-format
2083 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
2084 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
2085
2086 #: config.c:2462
2087 #, c-format
2088 msgid "invalid section name '%s'"
2089 msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
2090
2091 #: config.c:2494
2092 #, c-format
2093 msgid "%s has multiple values"
2094 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
2095
2096 #: config.c:2523
2097 #, c-format
2098 msgid "failed to write new configuration file %s"
2099 msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
2100
2101 #: config.c:2775 config.c:3099
2102 #, c-format
2103 msgid "could not lock config file %s"
2104 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
2105
2106 #: config.c:2786
2107 #, c-format
2108 msgid "opening %s"
2109 msgstr "отваряне на „%s“"
2110
2111 #: config.c:2821 builtin/config.c:328
2112 #, c-format
2113 msgid "invalid pattern: %s"
2114 msgstr "неправилен шаблон: %s"
2115
2116 #: config.c:2846
2117 #, c-format
2118 msgid "invalid config file %s"
2119 msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
2120
2121 #: config.c:2859 config.c:3112
2122 #, c-format
2123 msgid "fstat on %s failed"
2124 msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
2125
2126 #: config.c:2870
2127 #, c-format
2128 msgid "unable to mmap '%s'"
2129 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
2130
2131 #: config.c:2879 config.c:3117
2132 #, c-format
2133 msgid "chmod on %s failed"
2134 msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
2135
2136 #: config.c:2964 config.c:3214
2137 #, c-format
2138 msgid "could not write config file %s"
2139 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
2140
2141 #: config.c:2998
2142 #, c-format
2143 msgid "could not set '%s' to '%s'"
2144 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
2145
2146 #: config.c:3000 builtin/remote.c:782
2147 #, c-format
2148 msgid "could not unset '%s'"
2149 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
2150
2151 #: config.c:3090
2152 #, c-format
2153 msgid "invalid section name: %s"
2154 msgstr "неправилно име на раздел: %s"
2155
2156 #: config.c:3257
2157 #, c-format
2158 msgid "missing value for '%s'"
2159 msgstr "липсва стойност за „%s“"
2160
2161 #: connect.c:61
2162 msgid "the remote end hung up upon initial contact"
2163 msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
2164
2165 #: connect.c:63
2166 msgid ""
2167 "Could not read from remote repository.\n"
2168 "\n"
2169 "Please make sure you have the correct access rights\n"
2170 "and the repository exists."
2171 msgstr ""
2172 "Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
2173 "\n"
2174 "Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
2175 "за достъп."
2176
2177 #: connect.c:81
2178 #, c-format
2179 msgid "server doesn't support '%s'"
2180 msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
2181
2182 #: connect.c:103
2183 #, c-format
2184 msgid "server doesn't support feature '%s'"
2185 msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
2186
2187 #: connect.c:114
2188 msgid "expected flush after capabilities"
2189 msgstr ""
2190 "след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
2191
2192 #: connect.c:233
2193 #, c-format
2194 msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2195 msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
2196
2197 #: connect.c:252
2198 msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2199 msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
2200
2201 #: connect.c:273
2202 #, c-format
2203 msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
2204 msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
2205
2206 #: connect.c:275
2207 msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2208 msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
2209
2210 #: connect.c:313
2211 msgid "invalid packet"
2212 msgstr "неправилен пакет"
2213
2214 #: connect.c:333
2215 #, c-format
2216 msgid "protocol error: unexpected '%s'"
2217 msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
2218
2219 #: connect.c:441
2220 #, c-format
2221 msgid "invalid ls-refs response: %s"
2222 msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
2223
2224 #: connect.c:445
2225 msgid "expected flush after ref listing"
2226 msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
2227
2228 #: connect.c:544
2229 #, c-format
2230 msgid "protocol '%s' is not supported"
2231 msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
2232
2233 #: connect.c:595
2234 msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2235 msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
2236
2237 #: connect.c:635 connect.c:698
2238 #, c-format
2239 msgid "Looking up %s ... "
2240 msgstr "Търсене на „%s“… "
2241
2242 #: connect.c:639
2243 #, c-format
2244 msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2245 msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
2246
2247 #. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
2248 #: connect.c:643 connect.c:714
2249 #, c-format
2250 msgid ""
2251 "done.\n"
2252 "Connecting to %s (port %s) ... "
2253 msgstr ""
2254 "готово.\n"
2255 "Свързване към „%s“ (порт %s)…"
2256
2257 #: connect.c:665 connect.c:742
2258 #, c-format
2259 msgid ""
2260 "unable to connect to %s:\n"
2261 "%s"
2262 msgstr ""
2263 "неуспешно свързване към „%s“:\n"
2264 "%s"
2265
2266 #. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
2267 #: connect.c:671 connect.c:748
2268 msgid "done."
2269 msgstr "действието завърши."
2270
2271 #: connect.c:702
2272 #, c-format
2273 msgid "unable to look up %s (%s)"
2274 msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
2275
2276 #: connect.c:708
2277 #, c-format
2278 msgid "unknown port %s"
2279 msgstr "непознат порт „%s“"
2280
2281 #: connect.c:845 connect.c:1171
2282 #, c-format
2283 msgid "strange hostname '%s' blocked"
2284 msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
2285
2286 #: connect.c:847
2287 #, c-format
2288 msgid "strange port '%s' blocked"
2289 msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
2290
2291 #: connect.c:857
2292 #, c-format
2293 msgid "cannot start proxy %s"
2294 msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
2295
2296 #: connect.c:924
2297 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2298 msgstr ""
2299 "не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2300 "\n"
2301 " git help pull"
2302
2303 #: connect.c:1119
2304 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2305 msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
2306
2307 #: connect.c:1131
2308 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2309 msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
2310
2311 #: connect.c:1148
2312 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2313 msgstr ""
2314 "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
2315
2316 #: connect.c:1260
2317 #, c-format
2318 msgid "strange pathname '%s' blocked"
2319 msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
2320
2321 #: connect.c:1307
2322 msgid "unable to fork"
2323 msgstr "неуспешно създаване на процес"
2324
2325 #: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
2326 msgid "Checking connectivity"
2327 msgstr "Проверка на свързаността"
2328
2329 #: connected.c:98
2330 msgid "Could not run 'git rev-list'"
2331 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
2332
2333 #: connected.c:118
2334 msgid "failed write to rev-list"
2335 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
2336
2337 #: connected.c:125
2338 msgid "failed to close rev-list's stdin"
2339 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
2340
2341 #: convert.c:193
2342 #, c-format
2343 msgid "illegal crlf_action %d"
2344 msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2345
2346 #: convert.c:206
2347 #, c-format
2348 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2349 msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
2350
2351 #: convert.c:208
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2355 "The file will have its original line endings in your working directory"
2356 msgstr ""
2357 "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2358 "Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2359 "директория."
2360
2361 #: convert.c:216
2362 #, c-format
2363 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2364 msgstr ""
2365 "Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
2366
2367 #: convert.c:218
2368 #, c-format
2369 msgid ""
2370 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2371 "The file will have its original line endings in your working directory"
2372 msgstr ""
2373 "Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2374 "„%s“.\n"
2375 "Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2376 "директория."
2377
2378 #: convert.c:279
2379 #, c-format
2380 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2381 msgstr ""
2382 "„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2383 "кодиране „%s“"
2384
2385 #: convert.c:286
2386 #, c-format
2387 msgid ""
2388 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2389 "tree-encoding."
2390 msgstr ""
2391 "Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
2392 "„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
2393
2394 #: convert.c:304
2395 #, c-format
2396 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2397 msgstr ""
2398 "„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2399 "„%s“"
2400
2401 #: convert.c:306
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2405 "%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2406 msgstr ""
2407 "Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
2408 "на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2409 "поредността на байтовете)."
2410
2411 #: convert.c:424 convert.c:495
2412 #, c-format
2413 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2414 msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
2415
2416 #: convert.c:467
2417 #, c-format
2418 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2419 msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
2420
2421 #: convert.c:673
2422 #, c-format
2423 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2424 msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
2425
2426 #: convert.c:693
2427 #, c-format
2428 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2429 msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
2430
2431 #: convert.c:700
2432 #, c-format
2433 msgid "external filter '%s' failed %d"
2434 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
2435
2436 #: convert.c:735 convert.c:738
2437 #, c-format
2438 msgid "read from external filter '%s' failed"
2439 msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
2440
2441 #: convert.c:741 convert.c:796
2442 #, c-format
2443 msgid "external filter '%s' failed"
2444 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2445
2446 #: convert.c:844
2447 msgid "unexpected filter type"
2448 msgstr "неочакван вид филтър"
2449
2450 #: convert.c:855
2451 msgid "path name too long for external filter"
2452 msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
2453
2454 #: convert.c:929
2455 #, c-format
2456 msgid ""
2457 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2458 "been filtered"
2459 msgstr ""
2460 "външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2461 "филтрирани"
2462
2463 #: convert.c:1228
2464 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2465 msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
2466
2467 #: convert.c:1398 convert.c:1432
2468 #, c-format
2469 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2470 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
2471
2472 #: convert.c:1476
2473 #, c-format
2474 msgid "%s: smudge filter %s failed"
2475 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
2476
2477 #: date.c:137
2478 msgid "in the future"
2479 msgstr "в бъдещето"
2480
2481 #: date.c:143
2482 #, c-format
2483 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2484 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2485 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2486 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
2487
2488 #: date.c:150
2489 #, c-format
2490 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2491 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2492 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2493 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
2494
2495 #: date.c:157
2496 #, c-format
2497 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2498 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2499 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2500 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
2501
2502 #: date.c:164
2503 #, c-format
2504 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2505 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2506 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2507 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
2508
2509 #: date.c:170
2510 #, c-format
2511 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2512 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2513 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2514 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
2515
2516 #: date.c:177
2517 #, c-format
2518 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2519 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2520 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2521 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
2522
2523 #: date.c:188
2524 #, c-format
2525 msgid "%<PRIuMAX> year"
2526 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2527 msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2528 msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
2529
2530 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2531 #: date.c:191
2532 #, c-format
2533 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2534 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2535 msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2536 msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
2537
2538 #: date.c:196 date.c:201
2539 #, c-format
2540 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2541 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2542 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2543 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
2544
2545 #: delta-islands.c:272
2546 msgid "Propagating island marks"
2547 msgstr "Разпространяване на границите на групите"
2548
2549 #: delta-islands.c:290
2550 #, c-format
2551 msgid "bad tree object %s"
2552 msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
2553
2554 #: delta-islands.c:334
2555 #, c-format
2556 msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2557 msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
2558
2559 #: delta-islands.c:390
2560 #, c-format
2561 msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2562 msgstr ""
2563 "регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
2564 "максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
2565
2566 #: delta-islands.c:467
2567 #, c-format
2568 msgid "Marked %d islands, done.\n"
2569 msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
2570
2571 #: diffcore-order.c:24
2572 #, c-format
2573 msgid "failed to read orderfile '%s'"
2574 msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
2575
2576 #: diffcore-rename.c:544
2577 msgid "Performing inexact rename detection"
2578 msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
2579
2580 #: diff-no-index.c:238
2581 msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
2582 msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
2583
2584 #: diff-no-index.c:263
2585 msgid ""
2586 "Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2587 "tree"
2588 msgstr ""
2589 "Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
2590 "пътища извън работно дърво"
2591
2592 #: diff.c:155
2593 #, c-format
2594 msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2595 msgstr ""
2596 " Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2597 "директории\n"
2598
2599 #: diff.c:160
2600 #, c-format
2601 msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2602 msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
2603
2604 #: diff.c:296
2605 msgid ""
2606 "color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2607 "'dimmed-zebra', 'plain'"
2608 msgstr ""
2609 "настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
2610 "„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2611 "„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
2612
2613 #: diff.c:324
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2617 "'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2618 msgstr ""
2619 "неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
2620 "стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
2621 "знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
2622 "в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
2623 "„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
2624 "форматиране)"
2625
2626 #: diff.c:332
2627 msgid ""
2628 "color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2629 "whitespace modes"
2630 msgstr ""
2631 "„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
2632 "за празни знаци"
2633
2634 #: diff.c:405
2635 #, c-format
2636 msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2637 msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
2638
2639 #: diff.c:465
2640 #, c-format
2641 msgid ""
2642 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2643 "%s"
2644 msgstr ""
2645 "Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2646 "%s"
2647
2648 #: diff.c:4215
2649 #, c-format
2650 msgid "external diff died, stopping at %s"
2651 msgstr ""
2652 "външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
2653
2654 #: diff.c:4560
2655 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2656 msgstr ""
2657 "Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2658 "една с друга"
2659
2660 #: diff.c:4563
2661 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2662 msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
2663
2664 #: diff.c:4641
2665 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2666 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
2667
2668 #: diff.c:4689
2669 #, c-format
2670 msgid "invalid --stat value: %s"
2671 msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
2672
2673 #: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
2674 #: parse-options.c:199 parse-options.c:203
2675 #, c-format
2676 msgid "%s expects a numerical value"
2677 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
2678
2679 #: diff.c:4726
2680 #, c-format
2681 msgid ""
2682 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2683 "%s"
2684 msgstr ""
2685 "Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2686 "%s"
2687
2688 #: diff.c:4811
2689 #, c-format
2690 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2691 msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
2692
2693 #: diff.c:4835
2694 #, c-format
2695 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2696 msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
2697
2698 #: diff.c:4849
2699 #, c-format
2700 msgid "unable to resolve '%s'"
2701 msgstr "„%s“ не може да се открие"
2702
2703 #: diff.c:4899 diff.c:4905
2704 #, c-format
2705 msgid "%s expects <n>/<m> form"
2706 msgstr ""
2707 "опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
2708 "МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
2709
2710 #: diff.c:4917
2711 #, c-format
2712 msgid "%s expects a character, got '%s'"
2713 msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
2714
2715 #: diff.c:4938
2716 #, c-format
2717 msgid "bad --color-moved argument: %s"
2718 msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
2719
2720 #: diff.c:4957
2721 #, c-format
2722 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2723 msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
2724
2725 #: diff.c:4997
2726 msgid ""
2727 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2728 "\"histogram\""
2729 msgstr ""
2730 "опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
2731 "Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
2732 "„histogram“ (хистограмен)"
2733
2734 #: diff.c:5033 diff.c:5053
2735 #, c-format
2736 msgid "invalid argument to %s"
2737 msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
2738
2739 #: diff.c:5191
2740 #, c-format
2741 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2742 msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
2743
2744 #: diff.c:5247
2745 #, c-format
2746 msgid "bad --word-diff argument: %s"
2747 msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
2748
2749 #: diff.c:5270
2750 msgid "Diff output format options"
2751 msgstr "Формат на изхода за разликите"
2752
2753 #: diff.c:5272 diff.c:5278
2754 msgid "generate patch"
2755 msgstr "създаване на кръпки"
2756
2757 #: diff.c:5275 builtin/log.c:172
2758 msgid "suppress diff output"
2759 msgstr "без извеждане на разликите"
2760
2761 #: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
2762 msgid "<n>"
2763 msgstr "БРОЙ"
2764
2765 #: diff.c:5281 diff.c:5284
2766 msgid "generate diffs with <n> lines context"
2767 msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
2768
2769 #: diff.c:5286
2770 msgid "generate the diff in raw format"
2771 msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
2772
2773 #: diff.c:5289
2774 msgid "synonym for '-p --raw'"
2775 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
2776
2777 #: diff.c:5293
2778 msgid "synonym for '-p --stat'"
2779 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
2780
2781 #: diff.c:5297
2782 msgid "machine friendly --stat"
2783 msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
2784
2785 #: diff.c:5300
2786 msgid "output only the last line of --stat"
2787 msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
2788
2789 #: diff.c:5302 diff.c:5310
2790 msgid "<param1,param2>..."
2791 msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
2792
2793 #: diff.c:5303
2794 msgid ""
2795 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2796 msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
2797
2798 #: diff.c:5307
2799 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2800 msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
2801
2802 #: diff.c:5311
2803 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2804 msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
2805
2806 #: diff.c:5315
2807 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
2808 msgstr ""
2809 "предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
2810 "празните знаци"
2811
2812 #: diff.c:5318
2813 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2814 msgstr ""
2815 "съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
2816 "режима на достъп"
2817
2818 #: diff.c:5321
2819 msgid "show only names of changed files"
2820 msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
2821
2822 #: diff.c:5324
2823 msgid "show only names and status of changed files"
2824 msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
2825
2826 #: diff.c:5326
2827 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2828 msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
2829
2830 #: diff.c:5327
2831 msgid "generate diffstat"
2832 msgstr "извеждане на статистика за промените"
2833
2834 #: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
2835 msgid "<width>"
2836 msgstr "ШИРОЧИНА"
2837
2838 #: diff.c:5330
2839 msgid "generate diffstat with a given width"
2840 msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
2841
2842 #: diff.c:5333
2843 msgid "generate diffstat with a given name width"
2844 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
2845
2846 #: diff.c:5336
2847 msgid "generate diffstat with a given graph width"
2848 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
2849
2850 #: diff.c:5338
2851 msgid "<count>"
2852 msgstr "БРОЙ"
2853
2854 #: diff.c:5339
2855 msgid "generate diffstat with limited lines"
2856 msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
2857
2858 #: diff.c:5342
2859 msgid "generate compact summary in diffstat"
2860 msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
2861
2862 #: diff.c:5345
2863 msgid "output a binary diff that can be applied"
2864 msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
2865
2866 #: diff.c:5348
2867 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2868 msgstr ""
2869 "показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
2870 "преди и след промяната"
2871
2872 #: diff.c:5350
2873 msgid "show colored diff"
2874 msgstr "разлики в цвят"
2875
2876 #: diff.c:5351
2877 msgid "<kind>"
2878 msgstr "ВИД"
2879
2880 #: diff.c:5352
2881 msgid ""
2882 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2883 "diff"
2884 msgstr ""
2885 "грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
2886 "преди и след разликата,"
2887
2888 #: diff.c:5355
2889 msgid ""
2890 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2891 "--numstat"
2892 msgstr ""
2893 "без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
2894 "на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
2895
2896 #: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
2897 msgid "<prefix>"
2898 msgstr "ПРЕФИКС"
2899
2900 #: diff.c:5359
2901 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2902 msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
2903
2904 #: diff.c:5362
2905 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
2906 msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
2907
2908 #: diff.c:5365
2909 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2910 msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
2911
2912 #: diff.c:5368
2913 msgid "do not show any source or destination prefix"
2914 msgstr "без префикс за източника и целта"
2915
2916 #: diff.c:5371
2917 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
2918 msgstr ""
2919 "извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
2920 "БРОЙ редове"
2921
2922 #: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
2923 msgid "<char>"
2924 msgstr "ЗНАК"
2925
2926 #: diff.c:5376
2927 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2928 msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
2929
2930 #: diff.c:5381
2931 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2932 msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
2933
2934 #: diff.c:5386
2935 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2936 msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
2937
2938 #: diff.c:5389
2939 msgid "Diff rename options"
2940 msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
2941
2942 #: diff.c:5390
2943 msgid "<n>[/<m>]"
2944 msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
2945
2946 #: diff.c:5391
2947 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2948 msgstr ""
2949 "заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
2950
2951 #: diff.c:5395
2952 msgid "detect renames"
2953 msgstr "засичане на преименуванията"
2954
2955 #: diff.c:5399
2956 msgid "omit the preimage for deletes"
2957 msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
2958
2959 #: diff.c:5402
2960 msgid "detect copies"
2961 msgstr "засичане на копиранията"
2962
2963 #: diff.c:5406
2964 msgid "use unmodified files as source to find copies"
2965 msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
2966
2967 #: diff.c:5408
2968 msgid "disable rename detection"
2969 msgstr "без търсене на преименувания"
2970
2971 #: diff.c:5411
2972 msgid "use empty blobs as rename source"
2973 msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
2974
2975 #: diff.c:5413
2976 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2977 msgstr ""
2978 "продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
2979 "на файл"
2980
2981 #: diff.c:5416
2982 msgid ""
2983 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2984 "given limit"
2985 msgstr ""
2986 "без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
2987
2988 #: diff.c:5418
2989 msgid "Diff algorithm options"
2990 msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
2991
2992 #: diff.c:5420
2993 msgid "produce the smallest possible diff"
2994 msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
2995
2996 #: diff.c:5423
2997 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2998 msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
2999
3000 #: diff.c:5426
3001 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
3002 msgstr "без промени в празните знаци"
3003
3004 #: diff.c:5429
3005 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
3006 msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
3007
3008 #: diff.c:5432
3009 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
3010 msgstr "без промени в знаците за край на ред"
3011
3012 #: diff.c:5435
3013 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
3014 msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
3015
3016 #: diff.c:5438
3017 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
3018 msgstr ""
3019 "евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
3020
3021 #: diff.c:5441
3022 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
3023 msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
3024
3025 #: diff.c:5445
3026 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
3027 msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
3028
3029 #: diff.c:5447
3030 msgid "<algorithm>"
3031 msgstr "АЛГОРИТЪМ"
3032
3033 #: diff.c:5448
3034 msgid "choose a diff algorithm"
3035 msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
3036
3037 #: diff.c:5450
3038 msgid "<text>"
3039 msgstr "ТЕКСТ"
3040
3041 #: diff.c:5451
3042 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
3043 msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
3044
3045 #: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
3046 msgid "<mode>"
3047 msgstr "РЕЖИМ"
3048
3049 #: diff.c:5454
3050 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
3051 msgstr ""
3052 "разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
3053
3054 #: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
3055 msgid "<regex>"
3056 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
3057
3058 #: diff.c:5457
3059 msgid "use <regex> to decide what a word is"
3060 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
3061
3062 #: diff.c:5460
3063 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
3064 msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
3065
3066 #: diff.c:5463
3067 msgid "moved lines of code are colored differently"
3068 msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
3069
3070 #: diff.c:5466
3071 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
3072 msgstr ""
3073 "режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
3074
3075 #: diff.c:5469
3076 msgid "Other diff options"
3077 msgstr "Други опции за разлики"
3078
3079 #: diff.c:5471
3080 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
3081 msgstr ""
3082 "при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
3083 "се ползват относителни пътища"
3084
3085 #: diff.c:5475
3086 msgid "treat all files as text"
3087 msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
3088
3089 #: diff.c:5477
3090 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
3091 msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
3092
3093 #: diff.c:5479
3094 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
3095 msgstr ""
3096 "завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
3097 "случай — с 0"
3098
3099 #: diff.c:5481
3100 msgid "disable all output of the program"
3101 msgstr "без всякакъв изход от програмата"
3102
3103 #: diff.c:5483
3104 msgid "allow an external diff helper to be executed"
3105 msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
3106
3107 #: diff.c:5485
3108 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
3109 msgstr ""
3110 "изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
3111
3112 #: diff.c:5487
3113 msgid "<when>"
3114 msgstr "КОГА"
3115
3116 #: diff.c:5488
3117 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
3118 msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
3119
3120 #: diff.c:5491
3121 msgid "<format>"
3122 msgstr "ФОРМАТ"
3123
3124 #: diff.c:5492
3125 msgid "specify how differences in submodules are shown"
3126 msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
3127
3128 #: diff.c:5496
3129 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
3130 msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
3131
3132 #: diff.c:5499
3133 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
3134 msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
3135
3136 #: diff.c:5501
3137 msgid "<string>"
3138 msgstr "НИЗ"
3139
3140 #: diff.c:5502
3141 msgid ""
3142 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
3143 "string"
3144 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
3145
3146 #: diff.c:5505
3147 msgid ""
3148 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
3149 "regex"
3150 msgstr ""
3151 "търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
3152 "на регулярния израз"
3153
3154 #: diff.c:5508
3155 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
3156 msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
3157
3158 #: diff.c:5511
3159 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
3160 msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
3161
3162 #: diff.c:5514
3163 msgid "control the order in which files appear in the output"
3164 msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
3165
3166 #: diff.c:5515
3167 msgid "<object-id>"
3168 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
3169
3170 #: diff.c:5516
3171 msgid ""
3172 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
3173 "object"
3174 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
3175
3176 #: diff.c:5518
3177 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
3178 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
3179
3180 #: diff.c:5519
3181 msgid "select files by diff type"
3182 msgstr "избор на файловете по вид разлика"
3183
3184 #: diff.c:5521
3185 msgid "<file>"
3186 msgstr "ФАЙЛ"
3187
3188 #: diff.c:5522
3189 msgid "Output to a specific file"
3190 msgstr "Изход към указания файл"
3191
3192 #: diff.c:6177
3193 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
3194 msgstr ""
3195 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
3196 "многото файлове."
3197
3198 #: diff.c:6180
3199 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
3200 msgstr ""
3201 "установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
3202 "файлове."
3203
3204 #: diff.c:6183
3205 #, c-format
3206 msgid ""
3207 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
3208 msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
3209
3210 #: dir.c:537
3211 #, c-format
3212 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
3213 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
3214
3215 #: dir.c:926
3216 #, c-format
3217 msgid "cannot use %s as an exclude file"
3218 msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
3219
3220 #: dir.c:1843
3221 #, c-format
3222 msgid "could not open directory '%s'"
3223 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
3224
3225 #: dir.c:2085
3226 msgid "failed to get kernel name and information"
3227 msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
3228
3229 #: dir.c:2209
3230 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
3231 msgstr ""
3232 "кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
3233
3234 #: dir.c:3013
3235 #, c-format
3236 msgid "index file corrupt in repo %s"
3237 msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
3238
3239 #: dir.c:3058 dir.c:3063
3240 #, c-format
3241 msgid "could not create directories for %s"
3242 msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
3243
3244 #: dir.c:3092
3245 #, c-format
3246 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
3247 msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
3248
3249 #: editor.c:73
3250 #, c-format
3251 msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
3252 msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
3253
3254 #: entry.c:178
3255 msgid "Filtering content"
3256 msgstr "Филтриране на съдържанието"
3257
3258 #: entry.c:476
3259 #, c-format
3260 msgid "could not stat file '%s'"
3261 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
3262
3263 #: environment.c:150
3264 #, c-format
3265 msgid "bad git namespace path \"%s\""
3266 msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
3267
3268 #: environment.c:332
3269 #, c-format
3270 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
3271 msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
3272
3273 #: exec-cmd.c:363
3274 #, c-format
3275 msgid "too many args to run %s"
3276 msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
3277
3278 #: fetch-object.c:17
3279 msgid "Remote with no URL"
3280 msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
3281
3282 #: fetch-pack.c:151
3283 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
3284 msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
3285
3286 #: fetch-pack.c:154
3287 msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
3288 msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
3289
3290 #: fetch-pack.c:165
3291 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
3292 msgstr ""
3293 "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
3294
3295 #: fetch-pack.c:185
3296 #, c-format
3297 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
3298 msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
3299
3300 #: fetch-pack.c:196
3301 msgid "unable to write to remote"
3302 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
3303
3304 #: fetch-pack.c:258
3305 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
3306 msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
3307
3308 #: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
3309 #, c-format
3310 msgid "invalid shallow line: %s"
3311 msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
3312
3313 #: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
3314 #, c-format
3315 msgid "invalid unshallow line: %s"
3316 msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
3317
3318 #: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
3319 #, c-format
3320 msgid "object not found: %s"
3321 msgstr "обектът „%s“ липсва"
3322
3323 #: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
3324 #, c-format
3325 msgid "error in object: %s"
3326 msgstr "грешка в обекта: „%s“"
3327
3328 #: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
3329 #, c-format
3330 msgid "no shallow found: %s"
3331 msgstr "не е открит плитък обект: %s"
3332
3333 #: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
3334 #, c-format
3335 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
3336 msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
3337
3338 #: fetch-pack.c:417
3339 #, c-format
3340 msgid "got %s %d %s"
3341 msgstr "получено бе %s %d %s"
3342
3343 #: fetch-pack.c:434
3344 #, c-format
3345 msgid "invalid commit %s"
3346 msgstr "неправилно подаване: „%s“"
3347
3348 #: fetch-pack.c:465
3349 msgid "giving up"
3350 msgstr "преустановяване"
3351
3352 #: fetch-pack.c:477 progress.c:277
3353 msgid "done"
3354 msgstr "действието завърши"
3355
3356 #: fetch-pack.c:489
3357 #, c-format
3358 msgid "got %s (%d) %s"
3359 msgstr "получено бе %s (%d) %s"
3360
3361 #: fetch-pack.c:535
3362 #, c-format
3363 msgid "Marking %s as complete"
3364 msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
3365
3366 #: fetch-pack.c:744
3367 #, c-format
3368 msgid "already have %s (%s)"
3369 msgstr "вече има „%s“ (%s)"
3370
3371 #: fetch-pack.c:783
3372 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
3373 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
3374
3375 #: fetch-pack.c:791
3376 msgid "protocol error: bad pack header"
3377 msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
3378
3379 #: fetch-pack.c:859
3380 #, c-format
3381 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
3382 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
3383
3384 #: fetch-pack.c:875
3385 #, c-format
3386 msgid "%s failed"
3387 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
3388
3389 #: fetch-pack.c:877
3390 msgid "error in sideband demultiplexer"
3391 msgstr "грешка в демултиплексора"
3392
3393 #: fetch-pack.c:908
3394 #, c-format
3395 msgid "Server version is %.*s"
3396 msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
3397
3398 #: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
3399 #: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
3400 #: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
3401 #: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
3402 #, c-format
3403 msgid "Server supports %s"
3404 msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
3405
3406 #: fetch-pack.c:915
3407 msgid "Server does not support shallow clients"
3408 msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
3409
3410 #: fetch-pack.c:975
3411 msgid "Server does not support --shallow-since"
3412 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
3413
3414 #: fetch-pack.c:980
3415 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
3416 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
3417
3418 #: fetch-pack.c:984
3419 msgid "Server does not support --deepen"
3420 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
3421
3422 #: fetch-pack.c:1001
3423 msgid "no common commits"
3424 msgstr "няма общи подавания"
3425
3426 #: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
3427 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
3428 msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
3429
3430 #: fetch-pack.c:1151
3431 msgid "Server does not support shallow requests"
3432 msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
3433
3434 #: fetch-pack.c:1157
3435 msgid "Server supports filter"
3436 msgstr "Сървърът поддържа филтри"
3437
3438 #: fetch-pack.c:1184
3439 msgid "unable to write request to remote"
3440 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
3441
3442 #: fetch-pack.c:1202
3443 #, c-format
3444 msgid "error reading section header '%s'"
3445 msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
3446
3447 #: fetch-pack.c:1208
3448 #, c-format
3449 msgid "expected '%s', received '%s'"
3450 msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
3451
3452 #: fetch-pack.c:1247
3453 #, c-format
3454 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
3455 msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
3456
3457 #: fetch-pack.c:1252
3458 #, c-format
3459 msgid "error processing acks: %d"
3460 msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
3461
3462 #: fetch-pack.c:1262
3463 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
3464 msgstr ""
3465 "очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
3466
3467 #: fetch-pack.c:1264
3468 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
3469 msgstr ""
3470 "очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
3471 "други раздели"
3472
3473 #: fetch-pack.c:1306
3474 #, c-format
3475 msgid "error processing shallow info: %d"
3476 msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
3477
3478 #: fetch-pack.c:1353
3479 #, c-format
3480 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
3481 msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
3482
3483 #: fetch-pack.c:1358
3484 #, c-format
3485 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
3486 msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
3487
3488 #: fetch-pack.c:1363
3489 #, c-format
3490 msgid "error processing wanted refs: %d"
3491 msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
3492
3493 #: fetch-pack.c:1689
3494 msgid "no matching remote head"
3495 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
3496
3497 #: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
3498 msgid "remote did not send all necessary objects"
3499 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
3500
3501 #: fetch-pack.c:1739
3502 #, c-format
3503 msgid "no such remote ref %s"
3504 msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
3505
3506 #: fetch-pack.c:1742
3507 #, c-format
3508 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
3509 msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
3510
3511 #: gpg-interface.c:321
3512 msgid "gpg failed to sign the data"
3513 msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
3514
3515 #: gpg-interface.c:347
3516 msgid "could not create temporary file"
3517 msgstr "не може да се създаде временен файл"
3518
3519 #: gpg-interface.c:350
3520 #, c-format
3521 msgid "failed writing detached signature to '%s'"
3522 msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
3523
3524 #: graph.c:97
3525 #, c-format
3526 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
3527 msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
3528
3529 #: grep.c:2117
3530 #, c-format
3531 msgid "'%s': unable to read %s"
3532 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
3533
3534 #: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
3535 #: builtin/rm.c:135
3536 #, c-format
3537 msgid "failed to stat '%s'"
3538 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
3539
3540 #: grep.c:2145
3541 #, c-format
3542 msgid "'%s': short read"
3543 msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
3544
3545 #: help.c:23
3546 msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
3547 msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
3548
3549 #: help.c:24
3550 msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
3551 msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
3552
3553 #: help.c:25
3554 msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
3555 msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
3556
3557 #: help.c:26
3558 msgid "grow, mark and tweak your common history"
3559 msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
3560
3561 #: help.c:27
3562 msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
3563 msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
3564
3565 #: help.c:31
3566 msgid "Main Porcelain Commands"
3567 msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
3568
3569 #: help.c:32
3570 msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
3571 msgstr "Помощни команди/Променящи"
3572
3573 #: help.c:33
3574 msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
3575 msgstr "Помощни команди/Запитващи"
3576
3577 #: help.c:34
3578 msgid "Interacting with Others"
3579 msgstr "Съвместна работа с други хора"
3580
3581 #: help.c:35
3582 msgid "Low-level Commands / Manipulators"
3583 msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
3584
3585 #: help.c:36
3586 msgid "Low-level Commands / Interrogators"
3587 msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
3588
3589 #: help.c:37
3590 msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
3591 msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
3592
3593 #: help.c:38
3594 msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
3595 msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
3596
3597 #: help.c:298
3598 #, c-format
3599 msgid "available git commands in '%s'"
3600 msgstr "налични команди на git от „%s“"
3601
3602 #: help.c:305
3603 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
3604 msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
3605
3606 #: help.c:314
3607 msgid "These are common Git commands used in various situations:"
3608 msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
3609
3610 #: help.c:363 git.c:98
3611 #, c-format
3612 msgid "unsupported command listing type '%s'"
3613 msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
3614
3615 #: help.c:403
3616 msgid "The common Git guides are:"
3617 msgstr "Популярните въведения в Git са:"
3618
3619 #: help.c:512
3620 msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
3621 msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
3622
3623 #: help.c:517
3624 msgid "External commands"
3625 msgstr "Външни команди"
3626
3627 #: help.c:532
3628 msgid "Command aliases"
3629 msgstr "Псевдоними на командите"
3630
3631 #: help.c:596
3632 #, c-format
3633 msgid ""
3634 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
3635 "able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
3636 msgstr ""
3637 "Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
3638 "бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
3639
3640 #: help.c:655
3641 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
3642 msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
3643
3644 #: help.c:677
3645 #, c-format
3646 msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
3647 msgstr ""
3648 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
3649 "не съществува."
3650
3651 #: help.c:682
3652 #, c-format
3653 msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
3654 msgstr ""
3655 "Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
3656
3657 #: help.c:687
3658 #, c-format
3659 msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
3660 msgstr ""
3661 "Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
3662 "имате предвид „%s“."
3663
3664 #: help.c:695
3665 #, c-format
3666 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
3667 msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
3668
3669 #: help.c:699
3670 msgid ""
3671 "\n"
3672 "The most similar command is"
3673 msgid_plural ""
3674 "\n"
3675 "The most similar commands are"
3676 msgstr[0] ""
3677 "\n"
3678 "Най-близката команда е"
3679 msgstr[1] ""
3680 "\n"
3681 "Най-близките команди са"
3682
3683 #: help.c:714
3684 msgid "git version [<options>]"
3685 msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
3686
3687 #: help.c:782
3688 #, c-format
3689 msgid "%s: %s - %s"
3690 msgstr "%s: %s — %s"
3691
3692 #: help.c:786
3693 msgid ""
3694 "\n"
3695 "Did you mean this?"
3696 msgid_plural ""
3697 "\n"
3698 "Did you mean one of these?"
3699 msgstr[0] ""
3700 "\n"
3701 "Команда с подобно име е:"
3702 msgstr[1] ""
3703 "\n"
3704 "Команди с подобно име са:"
3705
3706 #: ident.c:349
3707 msgid ""
3708 "\n"
3709 "*** Please tell me who you are.\n"
3710 "\n"
3711 "Run\n"
3712 "\n"
3713 " git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
3714 " git config --global user.name \"Your Name\"\n"
3715 "\n"
3716 "to set your account's default identity.\n"
3717 "Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
3718 "\n"
3719 msgstr ""
3720 "\n"
3721 "●●● Въведете самоличност.\n"
3722 "\n"
3723 "Изпълнете:\n"
3724 "\n"
3725 " git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
3726 " git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
3727 "\n"
3728 "и въведете данни за себе си.\n"
3729 "Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
3730 "хранилище.\n"
3731 "\n"
3732
3733 #: ident.c:379
3734 msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
3735 msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
3736
3737 #: ident.c:384
3738 #, c-format
3739 msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
3740 msgstr ""
3741 "адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
3742 "„%s“)"
3743
3744 #: ident.c:401
3745 msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
3746 msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
3747
3748 #: ident.c:407
3749 #, c-format
3750 msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
3751 msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
3752
3753 #: ident.c:415
3754 #, c-format
3755 msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
3756 msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
3757
3758 #: ident.c:421
3759 #, c-format
3760 msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
3761 msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
3762
3763 #: ident.c:436 builtin/commit.c:611
3764 #, c-format
3765 msgid "invalid date format: %s"
3766 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
3767
3768 #: list-objects.c:129
3769 #, c-format
3770 msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
3771 msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
3772
3773 #: list-objects.c:142
3774 #, c-format
3775 msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
3776 msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
3777
3778 #: list-objects.c:378
3779 #, c-format
3780 msgid "unable to load root tree for commit %s"
3781 msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
3782
3783 #: list-objects-filter-options.c:36
3784 msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
3785 msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
3786
3787 #: list-objects-filter-options.c:58
3788 msgid "expected 'tree:<depth>'"
3789 msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
3790
3791 #: list-objects-filter-options.c:84
3792 msgid "sparse:path filters support has been dropped"
3793 msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
3794
3795 #: list-objects-filter-options.c:94
3796 #, c-format
3797 msgid "invalid filter-spec '%s'"
3798 msgstr "неправилен филтър: „%s“"
3799
3800 #: list-objects-filter-options.c:158
3801 msgid "cannot change partial clone promisor remote"
3802 msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
3803
3804 #: lockfile.c:151
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "Unable to create '%s.lock': %s.\n"
3808 "\n"
3809 "Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
3810 "an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
3811 "are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
3812 "may have crashed in this repository earlier:\n"
3813 "remove the file manually to continue."
3814 msgstr ""
3815 "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
3816 "\n"
3817 "Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
3818 "редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
3819 "процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
3820 "причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
3821 "продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
3822
3823 #: lockfile.c:159
3824 #, c-format
3825 msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
3826 msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
3827
3828 #: merge.c:41
3829 msgid "failed to read the cache"
3830 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
3831
3832 #: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
3833 #: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
3834 #: builtin/stash.c:264
3835 msgid "unable to write new index file"
3836 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
3837
3838 #: merge-recursive.c:322
3839 msgid "(bad commit)\n"
3840 msgstr "(лошо подаване)\n"
3841
3842 #: merge-recursive.c:345
3843 #, c-format
3844 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
3845 msgstr ""
3846 "неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
3847 "преустановено."
3848
3849 #: merge-recursive.c:354
3850 #, c-format
3851 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
3852 msgstr ""
3853 "неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
3854 "Сливането е преустановено."
3855
3856 #: merge-recursive.c:437
3857 msgid "error building trees"
3858 msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
3859
3860 #: merge-recursive.c:863
3861 #, c-format
3862 msgid "failed to create path '%s'%s"
3863 msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
3864
3865 #: merge-recursive.c:874
3866 #, c-format
3867 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
3868 msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
3869
3870 #: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
3871 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
3872 msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
3873
3874 #: merge-recursive.c:897
3875 #, c-format
3876 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
3877 msgstr ""
3878 "преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
3879
3880 #: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
3881 #, c-format
3882 msgid "cannot read object %s '%s'"
3883 msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
3884
3885 #: merge-recursive.c:941
3886 #, c-format
3887 msgid "blob expected for %s '%s'"
3888 msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
3889
3890 #: merge-recursive.c:965
3891 #, c-format
3892 msgid "failed to open '%s': %s"
3893 msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
3894
3895 #: merge-recursive.c:976
3896 #, c-format
3897 msgid "failed to symlink '%s': %s"
3898 msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
3899
3900 #: merge-recursive.c:981
3901 #, c-format
3902 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
3903 msgstr ""
3904 "не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
3905
3906 #: merge-recursive.c:1177
3907 #, c-format
3908 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3909 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
3910
3911 #: merge-recursive.c:1184
3912 #, c-format
3913 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3914 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
3915
3916 #: merge-recursive.c:1191
3917 #, c-format
3918 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3919 msgstr ""
3920 "Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
3921 "подаванията)"
3922
3923 #: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
3924 #, c-format
3925 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3926 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
3927
3928 #: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
3929 #, c-format
3930 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3931 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
3932
3933 #: merge-recursive.c:1237
3934 #, c-format
3935 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3936 msgstr ""
3937 "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
3938 "от подаванията)"
3939
3940 #: merge-recursive.c:1241
3941 #, c-format
3942 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3943 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
3944
3945 #: merge-recursive.c:1242
3946 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3947 msgstr ""
3948 "Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
3949 "подмодула:\n"
3950
3951 #: merge-recursive.c:1245
3952 #, c-format
3953 msgid ""
3954 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
3955 "by using:\n"
3956 "\n"
3957 " git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3958 "\n"
3959 "which will accept this suggestion.\n"
3960 msgstr ""
3961 "Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
3962 "\n"
3963 " git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3964 "\n"
3965 "Това приема предложеното.\n"
3966
3967 #: merge-recursive.c:1254
3968 #, c-format
3969 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3970 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
3971
3972 #: merge-recursive.c:1327
3973 msgid "Failed to execute internal merge"
3974 msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
3975
3976 #: merge-recursive.c:1332
3977 #, c-format
3978 msgid "Unable to add %s to database"
3979 msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
3980
3981 #: merge-recursive.c:1364
3982 #, c-format
3983 msgid "Auto-merging %s"
3984 msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
3985
3986 #: merge-recursive.c:1387
3987 #, c-format
3988 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3989 msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
3990
3991 #: merge-recursive.c:1459
3992 #, c-format
3993 msgid ""
3994 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3995 "in tree."
3996 msgstr ""
3997 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
3998 "е оставена в дървото."
3999
4000 #: merge-recursive.c:1464
4001 #, c-format
4002 msgid ""
4003 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
4004 "left in tree."
4005 msgstr ""
4006 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
4007 "%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
4008
4009 #: merge-recursive.c:1471
4010 #, c-format
4011 msgid ""
4012 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
4013 "in tree at %s."
4014 msgstr ""
4015 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
4016 "е оставена в дървото: %s."
4017
4018 #: merge-recursive.c:1476
4019 #, c-format
4020 msgid ""
4021 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
4022 "left in tree at %s."
4023 msgstr ""
4024 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
4025 "%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
4026
4027 #: merge-recursive.c:1511
4028 msgid "rename"
4029 msgstr "преименуване"
4030
4031 #: merge-recursive.c:1511
4032 msgid "renamed"
4033 msgstr "преименуван"
4034
4035 #: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3094
4036 #, c-format
4037 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
4038 msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
4039
4040 #: merge-recursive.c:1601
4041 #, c-format
4042 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
4043 msgstr ""
4044 "Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
4045
4046 #: merge-recursive.c:1659
4047 #, c-format
4048 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
4049 msgstr ""
4050 "КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
4051 "„%s“ е добавен в „%s“"
4052
4053 #: merge-recursive.c:1690
4054 #, c-format
4055 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
4056 msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
4057
4058 #: merge-recursive.c:1695
4059 #, c-format
4060 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
4061 msgstr ""
4062 "Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
4063 "Вместо него се добавя „%s“"
4064
4065 #: merge-recursive.c:1714
4066 #, c-format
4067 msgid ""
4068 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
4069 "\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
4070 msgstr ""
4071 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
4072 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
4073
4074 #: merge-recursive.c:1719
4075 msgid " (left unresolved)"
4076 msgstr " (некоригиран конфликт)"
4077
4078 #: merge-recursive.c:1828
4079 #, c-format
4080 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
4081 msgstr ""
4082 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
4083 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
4084
4085 #: merge-recursive.c:2035
4086 #, c-format
4087 msgid ""
4088 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
4089 "directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
4090 "getting a majority of the files."
4091 msgstr ""
4092 "КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
4093 "постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
4094 "директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
4095
4096 #: merge-recursive.c:2067
4097 #, c-format
4098 msgid ""
4099 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
4100 "implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
4101 msgstr ""
4102 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
4103 "„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
4104
4105 #: merge-recursive.c:2077
4106 #, c-format
4107 msgid ""
4108 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
4109 "implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
4110 msgstr ""
4111 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
4112 "съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
4113 "на тези пътища там: %s."
4114
4115 #: merge-recursive.c:2169
4116 #, c-format
4117 msgid ""
4118 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
4119 ">%s in %s"
4120 msgstr ""
4121 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
4122 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
4123
4124 #: merge-recursive.c:2413
4125 #, c-format
4126 msgid ""
4127 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
4128 "renamed."
4129 msgstr ""
4130 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
4131 "„%s“ също е с променено име."
4132
4133 #: merge-recursive.c:2938
4134 #, c-format
4135 msgid "cannot read object %s"
4136 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
4137
4138 #: merge-recursive.c:2941
4139 #, c-format
4140 msgid "object %s is not a blob"
4141 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
4142
4143 #: merge-recursive.c:3005
4144 msgid "modify"
4145 msgstr "промяна"
4146
4147 #: merge-recursive.c:3005
4148 msgid "modified"
4149 msgstr "променен"
4150
4151 #: merge-recursive.c:3017
4152 msgid "content"
4153 msgstr "съдържание"
4154
4155 #: merge-recursive.c:3021
4156 msgid "add/add"
4157 msgstr "добавяне/добавяне"
4158
4159 #: merge-recursive.c:3044
4160 #, c-format
4161 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
4162 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
4163
4164 #: merge-recursive.c:3066 git-submodule.sh:937
4165 msgid "submodule"
4166 msgstr "ПОДМОДУЛ"
4167
4168 #: merge-recursive.c:3067
4169 #, c-format
4170 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
4171 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
4172
4173 #: merge-recursive.c:3097
4174 #, c-format
4175 msgid "Adding as %s instead"
4176 msgstr "Добавяне като „%s“"
4177
4178 #: merge-recursive.c:3179
4179 #, c-format
4180 msgid ""
4181 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
4182 "moving it to %s."
4183 msgstr ""
4184 "Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
4185 "„%s“. Обектът се мести в „%s“."
4186
4187 #: merge-recursive.c:3182
4188 #, c-format
4189 msgid ""
4190 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
4191 "in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
4192 msgstr ""
4193 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
4194 "преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
4195
4196 #: merge-recursive.c:3186
4197 #, c-format
4198 msgid ""
4199 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
4200 "%s; moving it to %s."
4201 msgstr ""
4202 "Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
4203 "преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
4204
4205 #: merge-recursive.c:3189
4206 #, c-format
4207 msgid ""
4208 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
4209 "was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
4210 msgstr ""
4211 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
4212 "която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
4213
4214 #: merge-recursive.c:3303
4215 #, c-format
4216 msgid "Removing %s"
4217 msgstr "Изтриване на „%s“"
4218
4219 #: merge-recursive.c:3326
4220 msgid "file/directory"
4221 msgstr "файл/директория"
4222
4223 #: merge-recursive.c:3331
4224 msgid "directory/file"
4225 msgstr "директория/файл"
4226
4227 #: merge-recursive.c:3338
4228 #, c-format
4229 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
4230 msgstr ""
4231 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
4232 "като „%s“"
4233
4234 #: merge-recursive.c:3347
4235 #, c-format
4236 msgid "Adding %s"
4237 msgstr "Добавяне на „%s“"
4238
4239 #: merge-recursive.c:3356
4240 #, c-format
4241 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
4242 msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
4243
4244 #: merge-recursive.c:3394
4245 #, c-format
4246 msgid ""
4247 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
4248 " %s"
4249 msgstr ""
4250 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
4251 " %s"
4252
4253 #: merge-recursive.c:3405
4254 msgid "Already up to date!"
4255 msgstr "Вече е обновено!"
4256
4257 #: merge-recursive.c:3414
4258 #, c-format
4259 msgid "merging of trees %s and %s failed"
4260 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
4261
4262 #: merge-recursive.c:3513
4263 msgid "Merging:"
4264 msgstr "Сливане:"
4265
4266 #: merge-recursive.c:3526
4267 #, c-format
4268 msgid "found %u common ancestor:"
4269 msgid_plural "found %u common ancestors:"
4270 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
4271 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
4272
4273 #: merge-recursive.c:3565
4274 msgid "merge returned no commit"
4275 msgstr "сливането не върна подаване"
4276
4277 #: merge-recursive.c:3631
4278 #, c-format
4279 msgid "Could not parse object '%s'"
4280 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
4281
4282 #: merge-recursive.c:3647 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
4283 msgid "Unable to write index."
4284 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
4285
4286 #: midx.c:69
4287 #, c-format
4288 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
4289 msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
4290
4291 #: midx.c:85
4292 #, c-format
4293 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
4294 msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
4295
4296 #: midx.c:90
4297 #, c-format
4298 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
4299 msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
4300
4301 #: midx.c:95
4302 #, c-format
4303 msgid "hash version %u does not match"
4304 msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
4305
4306 #: midx.c:109
4307 msgid "invalid chunk offset (too large)"
4308 msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
4309
4310 #: midx.c:133
4311 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
4312 msgstr ""
4313 "идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
4314 "рано от очакваното"
4315
4316 #: midx.c:146
4317 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
4318 msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
4319
4320 #: midx.c:148
4321 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
4322 msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
4323
4324 #: midx.c:150
4325 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
4326 msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
4327
4328 #: midx.c:152
4329 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
4330 msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
4331
4332 #: midx.c:166
4333 #, c-format
4334 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
4335 msgstr ""
4336 "неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
4337 "преди „%s“"
4338
4339 #: midx.c:211
4340 #, c-format
4341 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
4342 msgstr ""
4343 "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
4344
4345 #: midx.c:261
4346 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
4347 msgstr ""
4348 "индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
4349 "„off_t“ е недостатъчен"
4350
4351 #: midx.c:289
4352 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
4353 msgstr ""
4354 "грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
4355 "пакети"
4356
4357 #: midx.c:470
4358 #, c-format
4359 msgid "failed to add packfile '%s'"
4360 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
4361
4362 #: midx.c:476
4363 #, c-format
4364 msgid "failed to open pack-index '%s'"
4365 msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
4366
4367 #: midx.c:536
4368 #, c-format
4369 msgid "failed to locate object %d in packfile"
4370 msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
4371
4372 #: midx.c:865
4373 #, c-format
4374 msgid "did not see pack-file %s to drop"
4375 msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
4376
4377 #: midx.c:1036
4378 #, c-format
4379 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
4380 msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
4381
4382 #: midx.c:1091
4383 msgid "Looking for referenced packfiles"
4384 msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
4385
4386 #: midx.c:1106
4387 #, c-format
4388 msgid ""
4389 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
4390 msgstr ""
4391 "неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
4392 "%<PRIx32> = fanout[%d]"
4393
4394 #: midx.c:1110
4395 msgid "Verifying OID order in MIDX"
4396 msgstr ""
4397 "Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
4398 "множество пакетни файлове)"
4399
4400 #: midx.c:1119
4401 #, c-format
4402 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
4403 msgstr ""
4404 "неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
4405
4406 #: midx.c:1138
4407 msgid "Sorting objects by packfile"
4408 msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
4409
4410 #: midx.c:1144
4411 msgid "Verifying object offsets"
4412 msgstr "Проверка на отместването на обекти"
4413
4414 #: midx.c:1160
4415 #, c-format
4416 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
4417 msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
4418
4419 #: midx.c:1166
4420 #, c-format
4421 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
4422 msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
4423
4424 #: midx.c:1175
4425 #, c-format
4426 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
4427 msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
4428
4429 #: midx.c:1350
4430 msgid "could not start pack-objects"
4431 msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
4432
4433 #: midx.c:1369
4434 msgid "could not finish pack-objects"
4435 msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
4436
4437 #: name-hash.c:532
4438 #, c-format
4439 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
4440 msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
4441
4442 #: name-hash.c:554
4443 #, c-format
4444 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
4445 msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
4446
4447 #: name-hash.c:560
4448 #, c-format
4449 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
4450 msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
4451
4452 #: notes-merge.c:277
4453 #, c-format
4454 msgid ""
4455 "You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
4456 "Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
4457 "commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
4458 msgstr ""
4459 "Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
4460 "съществува).\n"
4461 "За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
4462 "\n"
4463 " git notes merge --commit\n"
4464 "\n"
4465 "За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
4466 "\n"
4467 " git notes merge --abort"
4468
4469 #: notes-merge.c:284
4470 #, c-format
4471 msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
4472 msgstr ""
4473 "Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
4474
4475 #: notes-utils.c:46
4476 msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
4477 msgstr ""
4478 "Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
4479
4480 #: notes-utils.c:105
4481 #, c-format
4482 msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
4483 msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
4484
4485 #: notes-utils.c:115
4486 #, c-format
4487 msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
4488 msgstr ""
4489 "Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
4490
4491 #. TRANSLATORS: The first %s is the name of
4492 #. the environment variable, the second %s is
4493 #. its value.
4494 #.
4495 #: notes-utils.c:145
4496 #, c-format
4497 msgid "Bad %s value: '%s'"
4498 msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
4499
4500 #: object.c:54
4501 #, c-format
4502 msgid "invalid object type \"%s\""
4503 msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
4504
4505 #: object.c:174
4506 #, c-format
4507 msgid "object %s is a %s, not a %s"
4508 msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
4509
4510 #: object.c:234
4511 #, c-format
4512 msgid "object %s has unknown type id %d"
4513 msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
4514
4515 #: object.c:247
4516 #, c-format
4517 msgid "unable to parse object: %s"
4518 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
4519
4520 #: object.c:267 object.c:278
4521 #, c-format
4522 msgid "hash mismatch %s"
4523 msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
4524
4525 #: packfile.c:648
4526 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
4527 msgstr ""
4528 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
4529
4530 #: packfile.c:1899
4531 #, c-format
4532 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
4533 msgstr ""
4534 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
4535 "индексът да е повреден)"
4536
4537 #: packfile.c:1903
4538 #, c-format
4539 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
4540 msgstr ""
4541 "отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
4542 "да е отрязан)"
4543
4544 #: parse-options.c:38
4545 #, c-format
4546 msgid "%s requires a value"
4547 msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент"
4548
4549 #: parse-options.c:73
4550 #, c-format
4551 msgid "%s is incompatible with %s"
4552 msgstr "опциите „%s“ и „%s“ са несъвместими"
4553
4554 #: parse-options.c:78
4555 #, c-format
4556 msgid "%s : incompatible with something else"
4557 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с нещо"
4558
4559 #: parse-options.c:92 parse-options.c:96 parse-options.c:319
4560 #, c-format
4561 msgid "%s takes no value"
4562 msgstr "опцията „%s“ не приема аргументи"
4563
4564 #: parse-options.c:94
4565 #, c-format
4566 msgid "%s isn't available"
4567 msgstr "опцията „%s“ не е налична"
4568
4569 #: parse-options.c:219
4570 #, c-format
4571 msgid "%s expects a non-negative integer value with an optional k/m/g suffix"
4572 msgstr ""
4573 "„%s“ очаква неотрицателно цяло число, евентуално със суфикс „k“/„m“/„g“"
4574
4575 #: parse-options.c:389
4576 #, c-format
4577 msgid "ambiguous option: %s (could be --%s%s or --%s%s)"
4578 msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%s“ или „--%s%s“)"
4579
4580 #: parse-options.c:423 parse-options.c:431
4581 #, c-format
4582 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
4583 msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
4584
4585 #: parse-options.c:859
4586 #, c-format
4587 msgid "unknown option `%s'"
4588 msgstr "непозната опция: „%s“"
4589
4590 #: parse-options.c:861
4591 #, c-format
4592 msgid "unknown switch `%c'"
4593 msgstr "непознат флаг „%c“"
4594
4595 #: parse-options.c:863
4596 #, c-format
4597 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
4598 msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
4599
4600 #: parse-options.c:887
4601 msgid "..."
4602 msgstr "…"
4603
4604 #: parse-options.c:906
4605 #, c-format
4606 msgid "usage: %s"
4607 msgstr "употреба: %s"
4608
4609 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
4610 #. one in "usage: %s" translation.
4611 #.
4612 #: parse-options.c:912
4613 #, c-format
4614 msgid " or: %s"
4615 msgstr " или: %s"
4616
4617 #: parse-options.c:915
4618 #, c-format
4619 msgid " %s"
4620 msgstr " %s"
4621
4622 #: parse-options.c:954
4623 msgid "-NUM"
4624 msgstr "-ЧИСЛО"
4625
4626 #: parse-options.c:968
4627 #, c-format
4628 msgid "alias of --%s"
4629 msgstr "псевдоним на „--%s“"
4630
4631 #: parse-options-cb.c:20 parse-options-cb.c:24
4632 #, c-format
4633 msgid "option `%s' expects a numerical value"
4634 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
4635
4636 #: parse-options-cb.c:41
4637 #, c-format
4638 msgid "malformed expiration date '%s'"
4639 msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
4640
4641 #: parse-options-cb.c:54
4642 #, c-format
4643 msgid "option `%s' expects \"always\", \"auto\", or \"never\""
4644 msgstr ""
4645 "опцията „%s“ изисква някоя от стойностите: „always“ (винаги), "
4646 "„auto“ (автоматично) или „never“ (никога)"
4647
4648 #: parse-options-cb.c:130 parse-options-cb.c:147
4649 #, c-format
4650 msgid "malformed object name '%s'"
4651 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
4652
4653 #: path.c:897
4654 #, c-format
4655 msgid "Could not make %s writable by group"
4656 msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
4657
4658 #: pathspec.c:128
4659 msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
4660 msgstr ""
4661 "Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
4662
4663 #: pathspec.c:146
4664 msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
4665 msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
4666
4667 #: pathspec.c:149
4668 msgid "attr spec must not be empty"
4669 msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
4670
4671 #: pathspec.c:192
4672 #, c-format
4673 msgid "invalid attribute name %s"
4674 msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
4675
4676 #: pathspec.c:257
4677 msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
4678 msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
4679
4680 #: pathspec.c:264
4681 msgid ""
4682 "global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
4683 "pathspec settings"
4684 msgstr ""
4685 "глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
4686 "други глобални настройки за пътища"
4687
4688 #: pathspec.c:304
4689 msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
4690 msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
4691
4692 #: pathspec.c:325
4693 #, c-format
4694 msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
4695 msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
4696
4697 #: pathspec.c:330
4698 #, c-format
4699 msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
4700 msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
4701
4702 #: pathspec.c:368
4703 #, c-format
4704 msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
4705 msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
4706
4707 #: pathspec.c:427
4708 #, c-format
4709 msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
4710 msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
4711
4712 #: pathspec.c:440
4713 #, c-format
4714 msgid "%s: '%s' is outside repository"
4715 msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
4716
4717 #: pathspec.c:514
4718 #, c-format
4719 msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
4720 msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
4721
4722 #: pathspec.c:524
4723 #, c-format
4724 msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
4725 msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
4726
4727 #: pathspec.c:591
4728 #, c-format
4729 msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
4730 msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
4731
4732 #: pkt-line.c:92
4733 msgid "unable to write flush packet"
4734 msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
4735
4736 #: pkt-line.c:99
4737 msgid "unable to write delim packet"
4738 msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
4739
4740 #: pkt-line.c:106
4741 msgid "flush packet write failed"
4742 msgstr "неуспешно изчистване на буферите при запис на пакет"
4743
4744 #: pkt-line.c:146 pkt-line.c:232
4745 msgid "protocol error: impossibly long line"
4746 msgstr "протоколна грешка: прекалено дълъг ред"
4747
4748 #: pkt-line.c:162 pkt-line.c:164
4749 msgid "packet write with format failed"
4750 msgstr "неуспешен запис на пакет с формат"
4751
4752 #: pkt-line.c:196
4753 msgid "packet write failed - data exceeds max packet size"
4754 msgstr ""
4755 "неуспешен запис на пакетен файл — данните надвишават максималният размер на "
4756 "пакет"
4757
4758 #: pkt-line.c:203 pkt-line.c:210
4759 msgid "packet write failed"
4760 msgstr "неуспешен запис на пакет"
4761
4762 #: pkt-line.c:295
4763 msgid "read error"
4764 msgstr "грешка при четене"
4765
4766 #: pkt-line.c:303
4767 msgid "the remote end hung up unexpectedly"
4768 msgstr "отдалеченото хранилище неочаквано прекъсна връзката"
4769
4770 #: pkt-line.c:331
4771 #, c-format
4772 msgid "protocol error: bad line length character: %.4s"
4773 msgstr "протоколна грешка: неправилeн знак за дължина на ред: %.4s"
4774
4775 #: pkt-line.c:341 pkt-line.c:346
4776 #, c-format
4777 msgid "protocol error: bad line length %d"
4778 msgstr "протоколна грешка: неправилна дължина на ред: %d"
4779
4780 #: pkt-line.c:362
4781 #, c-format
4782 msgid "remote error: %s"
4783 msgstr "отдалечена грешка: %s"
4784
4785 #: preload-index.c:119
4786 msgid "Refreshing index"
4787 msgstr "Обновяване на индекса"
4788
4789 #: preload-index.c:138
4790 #, c-format
4791 msgid "unable to create threaded lstat: %s"
4792 msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнението на „lstat“: %s"
4793
4794 #: pretty.c:966
4795 msgid "unable to parse --pretty format"
4796 msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
4797
4798 #: range-diff.c:70
4799 msgid "could not start `log`"
4800 msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
4801
4802 #: range-diff.c:72
4803 msgid "could not read `log` output"
4804 msgstr ""
4805 "изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
4806
4807 #: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
4808 #, c-format
4809 msgid "could not parse commit '%s'"
4810 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
4811
4812 #: range-diff.c:117
4813 #, c-format
4814 msgid "could not parse git header '%.*s'"
4815 msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
4816
4817 #: range-diff.c:274
4818 msgid "failed to generate diff"
4819 msgstr "неуспешно търсене на разлика"
4820
4821 #: range-diff.c:506 range-diff.c:508
4822 #, c-format
4823 msgid "could not parse log for '%s'"
4824 msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
4825
4826 #: read-cache.c:680
4827 #, c-format
4828 msgid "will not add file alias '%s' ('%s' already exists in index)"
4829 msgstr ""
4830 "няма да бъде добавен псевдоним за файл „%s“ („%s“ вече съществува в индекса)"
4831
4832 #: read-cache.c:696
4833 msgid "cannot create an empty blob in the object database"
4834 msgstr "в базата от данни за обектите не може да се създаде празен обект-BLOB"
4835
4836 #: read-cache.c:718
4837 #, c-format
4838 msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
4839 msgstr ""
4840 "%s: може да добавяте само обикновени файлове, символни връзки и директории "
4841 "на git"
4842
4843 #: read-cache.c:723
4844 #, c-format
4845 msgid "'%s' does not have a commit checked out"
4846 msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
4847
4848 #: read-cache.c:775
4849 #, c-format
4850 msgid "unable to index file '%s'"
4851 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде индексиран"
4852
4853 #: read-cache.c:794
4854 #, c-format
4855 msgid "unable to add '%s' to index"
4856 msgstr "„%s“ не може да се добави в индекса"
4857
4858 #: read-cache.c:805
4859 #, c-format
4860 msgid "unable to stat '%s'"
4861 msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
4862
4863 #: read-cache.c:1314
4864 #, c-format
4865 msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
4866 msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
4867
4868 #: read-cache.c:1499
4869 msgid "Refresh index"
4870 msgstr "Обновяване на индекса"
4871
4872 #: read-cache.c:1613
4873 #, c-format
4874 msgid ""
4875 "index.version set, but the value is invalid.\n"
4876 "Using version %i"
4877 msgstr ""
4878 "Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
4879 "Ще се ползва версия %i"
4880
4881 #: read-cache.c:1623
4882 #, c-format
4883 msgid ""
4884 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
4885 "Using version %i"
4886 msgstr ""
4887 "Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
4888 "„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
4889 "Ще се ползва версия %i"
4890
4891 #: read-cache.c:1679
4892 #, c-format
4893 msgid "bad signature 0x%08x"
4894 msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
4895
4896 #: read-cache.c:1682
4897 #, c-format
4898 msgid "bad index version %d"
4899 msgstr "неправилна версия на индекса %d"
4900
4901 #: read-cache.c:1691
4902 msgid "bad index file sha1 signature"
4903 msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
4904
4905 #: read-cache.c:1721
4906 #, c-format
4907 msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
4908 msgstr ""
4909 "индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
4910
4911 #: read-cache.c:1723
4912 #, c-format
4913 msgid "ignoring %.4s extension"
4914 msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
4915
4916 #: read-cache.c:1760
4917 #, c-format
4918 msgid "unknown index entry format 0x%08x"
4919 msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
4920
4921 #: read-cache.c:1776
4922 #, c-format
4923 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
4924 msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
4925
4926 #: read-cache.c:1833
4927 msgid "unordered stage entries in index"
4928 msgstr "неподредени записи в индекса"
4929
4930 #: read-cache.c:1836
4931 #, c-format
4932 msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
4933 msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
4934
4935 #: read-cache.c:1839
4936 #, c-format
4937 msgid "unordered stage entries for '%s'"
4938 msgstr "неподредени записи за „%s“"
4939
4940 #: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
4941 #: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
4942 #: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
4943 #: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
4944 #: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
4945 msgid "index file corrupt"
4946 msgstr "файлът с индекса е повреден"
4947
4948 #: read-cache.c:2087
4949 #, c-format
4950 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
4951 msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
4952
4953 #: read-cache.c:2100
4954 #, c-format
4955 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
4956 msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
4957
4958 #: read-cache.c:2133
4959 #, c-format
4960 msgid "%s: index file open failed"
4961 msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
4962
4963 #: read-cache.c:2137
4964 #, c-format
4965 msgid "%s: cannot stat the open index"
4966 msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
4967
4968 #: read-cache.c:2141
4969 #, c-format
4970 msgid "%s: index file smaller than expected"
4971 msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
4972
4973 #: read-cache.c:2145
4974 #, c-format
4975 msgid "%s: unable to map index file"
4976 msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
4977
4978 #: read-cache.c:2187
4979 #, c-format
4980 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
4981 msgstr ""
4982 "не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
4983
4984 #: read-cache.c:2214
4985 #, c-format
4986 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
4987 msgstr ""
4988 "не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
4989
4990 #: read-cache.c:2246
4991 #, c-format
4992 msgid "could not freshen shared index '%s'"
4993 msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
4994
4995 #: read-cache.c:2293
4996 #, c-format
4997 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
4998 msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
4999
5000 #: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
5001 #, c-format
5002 msgid "could not close '%s'"
5003 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
5004
5005 #: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
5006 #, c-format
5007 msgid "could not stat '%s'"
5008 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
5009
5010 #: read-cache.c:3105
5011 #, c-format
5012 msgid "unable to open git dir: %s"
5013 msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
5014
5015 #: read-cache.c:3117
5016 #, c-format
5017 msgid "unable to unlink: %s"
5018 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
5019
5020 #: read-cache.c:3142
5021 #, c-format
5022 msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
5023 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
5024
5025 #: read-cache.c:3291
5026 #, c-format
5027 msgid "%s: cannot drop to stage #0"
5028 msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
5029
5030 #: rebase-interactive.c:26
5031 #, c-format
5032 msgid ""
5033 "unrecognized setting %s for option rebase.missingCommitsCheck. Ignoring."
5034 msgstr ""
5035 "Непозната стойност „%s“ за настройката „rebase.missingCommitsCheck“. "
5036 "Настройката се прескача."
5037
5038 #: rebase-interactive.c:35
5039 msgid ""
5040 "\n"
5041 "Commands:\n"
5042 "p, pick <commit> = use commit\n"
5043 "r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message\n"
5044 "e, edit <commit> = use commit, but stop for amending\n"
5045 "s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit\n"
5046 "f, fixup <commit> = like \"squash\", but discard this commit's log message\n"
5047 "x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell\n"
5048 "b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')\n"
5049 "d, drop <commit> = remove commit\n"
5050 "l, label <label> = label current HEAD with a name\n"
5051 "t, reset <label> = reset HEAD to a label\n"
5052 "m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]\n"
5053 ". create a merge commit using the original merge commit's\n"
5054 ". message (or the oneline, if no original merge commit was\n"
5055 ". specified). Use -c <commit> to reword the commit message.\n"
5056 "\n"
5057 "These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.\n"
5058 msgstr ""
5059 "\n"
5060 "Команди:\n"
5061 " p, pick ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването\n"
5062 " r, reword ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването, но смяна на съобщението му\n"
5063 " e, edit ПОДАВАНЕ — прилагане на подаването и спиране при него за още "
5064 "промени\n"
5065 " s, squash ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му\n"
5066 " f, fixup ПОДАВАНЕ — вкарване на подаването в предходното му, без смяна на\n"
5067 " съобщението\n"
5068 " x, exec ПОДАВАНЕ — изпълнение на команда към обвивката: останалата част "
5069 "на\n"
5070 " реда\n"
5071 " b, break — спиране (може да продължите пребазирането с командата\n"
5072 " „git rebase --continue“)\n"
5073 " d, drop ПОДАВАНЕ — прескачане на подаването\n"
5074 " l, label ЕТИКЕТ — задаване на етикет на указаното от HEAD\n"
5075 " t, reset ЕТИКЕТ — зануляване на HEAD към ЕТИКЕТа\n"
5076 " m, merge [-C ПОДАВАНЕ | -c ПОДАВАНЕ] ЕТИКЕТ [# ЕДИН_РЕД]\n"
5077 " — създаване на подаване със сливане със съобщението от\n"
5078 " първоначалното подаване (или съобщението от ЕДИН_РЕД,\n"
5079 " ако не е зададено подаване със сливане. С опцията\n"
5080 " „-c ПОДАВАНЕ“, може да смените съобщението.\n"
5081 "\n"
5082 "Може да променяте последователността на редовете — те се изпълняват\n"
5083 "последователно отгоре-надолу.\n"
5084
5085 #: rebase-interactive.c:56
5086 #, c-format
5087 msgid "Rebase %s onto %s (%d command)"
5088 msgid_plural "Rebase %s onto %s (%d commands)"
5089 msgstr[0] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команди)"
5090 msgstr[1] "Пребазиране на „%s“ върху „%s“ (%d команда)"
5091
5092 #: rebase-interactive.c:65 git-rebase--preserve-merges.sh:228
5093 msgid ""
5094 "\n"
5095 "Do not remove any line. Use 'drop' explicitly to remove a commit.\n"
5096 msgstr ""
5097 "\n"
5098 "Не изтривайте редове. Подаванията могат да се прескачат с командата "
5099 "„drop“.\n"
5100
5101 #: rebase-interactive.c:68 git-rebase--preserve-merges.sh:232
5102 msgid ""
5103 "\n"
5104 "If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.\n"
5105 msgstr ""
5106 "\n"
5107 "Ако изтриете ред, съответстващото му подаване ще бъде ИЗТРИТО.\n"
5108
5109 #: rebase-interactive.c:74 git-rebase--preserve-merges.sh:871
5110 msgid ""
5111 "\n"
5112 "You are editing the todo file of an ongoing interactive rebase.\n"
5113 "To continue rebase after editing, run:\n"
5114 " git rebase --continue\n"
5115 "\n"
5116 msgstr ""
5117 "\n"
5118 "В момента редактирате файла с командите на текущото интерактивно "
5119 "пребазиране.\n"
5120 "За да продължите пребазирането след това, изпълнете:\n"
5121 " git rebase --continue\n"
5122 "\n"
5123
5124 #: rebase-interactive.c:79 git-rebase--preserve-merges.sh:948
5125 msgid ""
5126 "\n"
5127 "However, if you remove everything, the rebase will be aborted.\n"
5128 "\n"
5129 msgstr ""
5130 "\n"
5131 "Ако изтриете всичко, пребазирането ще бъде преустановено.\n"
5132 "\n"
5133
5134 #: rebase-interactive.c:85 git-rebase--preserve-merges.sh:955
5135 msgid "Note that empty commits are commented out"
5136 msgstr "Празните подавания са коментирани"
5137
5138 #: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
5139 #: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
5140 #, c-format
5141 msgid "could not write '%s'"
5142 msgstr "„%s“ не може да се запише"
5143
5144 #: rebase-interactive.c:108
5145 #, c-format
5146 msgid "could not copy '%s' to '%s'."
5147 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“."
5148
5149 #: rebase-interactive.c:173
5150 #, c-format
5151 msgid ""
5152 "Warning: some commits may have been dropped accidentally.\n"
5153 "Dropped commits (newer to older):\n"
5154 msgstr ""
5155 "Предупреждение: някои подавания може да са пропуснати.\n"
5156 "Пропуснати подавания (новите са най-отгоре):\n"
5157
5158 #: rebase-interactive.c:180
5159 #, c-format
5160 msgid ""
5161 "To avoid this message, use \"drop\" to explicitly remove a commit.\n"
5162 "\n"
5163 "Use 'git config rebase.missingCommitsCheck' to change the level of "
5164 "warnings.\n"
5165 "The possible behaviours are: ignore, warn, error.\n"
5166 "\n"
5167 msgstr ""
5168 "За да не получавате това съобщение, изрично ползвайте командата „drop“.\n"
5169 "\n"
5170 "Настройката „rebase.missingCommitsCheck“ управлява нивото на предупреждение\n"
5171 "Възможните стойности са „ignore“ (пренебрегване), „warn“ (само "
5172 "предупреждение)\n"
5173 "или „error“ (считане за грешка).\n"
5174
5175 #: refs.c:262
5176 #, c-format
5177 msgid "%s does not point to a valid object!"
5178 msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
5179
5180 #: refs.c:667
5181 #, c-format
5182 msgid "ignoring dangling symref %s"
5183 msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
5184
5185 #: refs.c:669 ref-filter.c:2092
5186 #, c-format
5187 msgid "ignoring broken ref %s"
5188 msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
5189
5190 #: refs.c:804
5191 #, c-format
5192 msgid "could not open '%s' for writing: %s"
5193 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
5194
5195 #: refs.c:814 refs.c:865
5196 #, c-format
5197 msgid "could not read ref '%s'"
5198 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
5199
5200 #: refs.c:820
5201 #, c-format
5202 msgid "ref '%s' already exists"
5203 msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
5204
5205 #: refs.c:825
5206 #, c-format
5207 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
5208 msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
5209
5210 #: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
5211 #: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
5212 #, c-format
5213 msgid "could not write to '%s'"
5214 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
5215
5216 #: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
5217 #: builtin/rebase.c:1003
5218 #, c-format
5219 msgid "could not open '%s' for writing"
5220 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
5221
5222 #: refs.c:867
5223 #, c-format
5224 msgid "unexpected object ID when deleting '%s'"
5225 msgstr "неочакван идентификатор на обект при изтриването на „%s“"
5226
5227 #: refs.c:998
5228 #, c-format
5229 msgid "log for ref %s has gap after %s"
5230 msgstr "има пропуски в журнала с подаванията за указателя „%s“ след „%s“"
5231
5232 #: refs.c:1004
5233 #, c-format
5234 msgid "log for ref %s unexpectedly ended on %s"
5235 msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ свършва неочаквано след „%s“"
5236
5237 #: refs.c:1063
5238 #, c-format
5239 msgid "log for %s is empty"
5240 msgstr "журналът с подаванията за указателя „%s“ е празен"
5241
5242 #: refs.c:1155
5243 #, c-format
5244 msgid "refusing to update ref with bad name '%s'"
5245 msgstr "указател не може да се обнови с грешно име „%s“"
5246
5247 #: refs.c:1231
5248 #, c-format
5249 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
5250 msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
5251
5252 #: refs.c:2012
5253 #, c-format
5254 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
5255 msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
5256
5257 #: refs.c:2044
5258 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
5259 msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
5260
5261 #: refs.c:2140 refs.c:2170
5262 #, c-format
5263 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
5264 msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
5265
5266 #: refs.c:2146 refs.c:2181
5267 #, c-format
5268 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
5269 msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
5270
5271 #: refs/files-backend.c:1234
5272 #, c-format
5273 msgid "could not remove reference %s"
5274 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
5275
5276 #: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
5277 #: refs/packed-backend.c:1542
5278 #, c-format
5279 msgid "could not delete reference %s: %s"
5280 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
5281
5282 #: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
5283 #, c-format
5284 msgid "could not delete references: %s"
5285 msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
5286
5287 #: refspec.c:137
5288 #, c-format
5289 msgid "invalid refspec '%s'"
5290 msgstr "неправилен указател: „%s“"
5291
5292 #: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
5293 msgid "gone"
5294 msgstr "изтрит"
5295
5296 #: ref-filter.c:43
5297 #, c-format
5298 msgid "ahead %d"
5299 msgstr "напред с %d"
5300
5301 #: ref-filter.c:44
5302 #, c-format
5303 msgid "behind %d"
5304 msgstr "назад с %d"
5305
5306 #: ref-filter.c:45
5307 #, c-format
5308 msgid "ahead %d, behind %d"
5309 msgstr "напред с %d, назад с %d"
5310
5311 #: ref-filter.c:162
5312 #, c-format
5313 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
5314 msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
5315
5316 #: ref-filter.c:164
5317 #, c-format
5318 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
5319 msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
5320
5321 #: ref-filter.c:186
5322 #, c-format
5323 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
5324 msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
5325
5326 #: ref-filter.c:190
5327 #, c-format
5328 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
5329 msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
5330
5331 #: ref-filter.c:192
5332 #, c-format
5333 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
5334 msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
5335
5336 #: ref-filter.c:247
5337 #, c-format
5338 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
5339 msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
5340
5341 #: ref-filter.c:269
5342 #, c-format
5343 msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
5344 msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
5345
5346 #: ref-filter.c:277
5347 #, c-format
5348 msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
5349 msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
5350
5351 #: ref-filter.c:289
5352 #, c-format
5353 msgid "%%(body) does not take arguments"
5354 msgstr "%%(body) не приема аргументи"
5355
5356 #: ref-filter.c:298
5357 #, c-format
5358 msgid "%%(subject) does not take arguments"
5359 msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
5360
5361 #: ref-filter.c:320
5362 #, c-format
5363 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
5364 msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
5365
5366 #: ref-filter.c:349
5367 #, c-format
5368 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
5369 msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
5370
5371 #: ref-filter.c:351
5372 #, c-format
5373 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
5374 msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
5375
5376 #: ref-filter.c:366
5377 #, c-format
5378 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
5379 msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
5380
5381 #: ref-filter.c:370
5382 #, c-format
5383 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
5384 msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
5385
5386 #: ref-filter.c:400
5387 #, c-format
5388 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
5389 msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
5390
5391 #: ref-filter.c:412
5392 #, c-format
5393 msgid "unrecognized position:%s"
5394 msgstr "непозната позиция: %s"
5395
5396 #: ref-filter.c:419
5397 #, c-format
5398 msgid "unrecognized width:%s"
5399 msgstr "непозната широчина: %s"
5400
5401 #: ref-filter.c:428
5402 #, c-format
5403 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
5404 msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
5405
5406 #: ref-filter.c:436
5407 #, c-format
5408 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
5409 msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
5410
5411 #: ref-filter.c:454
5412 #, c-format
5413 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
5414 msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
5415
5416 #: ref-filter.c:556
5417 #, c-format
5418 msgid "malformed field name: %.*s"
5419 msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
5420
5421 #: ref-filter.c:583
5422 #, c-format
5423 msgid "unknown field name: %.*s"
5424 msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
5425
5426 #: ref-filter.c:587
5427 #, c-format
5428 msgid ""
5429 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
5430 msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
5431
5432 #: ref-filter.c:711
5433 #, c-format
5434 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
5435 msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
5436
5437 #: ref-filter.c:774
5438 #, c-format
5439 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
5440 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
5441
5442 #: ref-filter.c:776
5443 #, c-format
5444 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
5445 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
5446
5447 #: ref-filter.c:778
5448 #, c-format
5449 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
5450 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
5451
5452 #: ref-filter.c:806
5453 #, c-format
5454 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
5455 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
5456
5457 #: ref-filter.c:808
5458 #, c-format
5459 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
5460 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
5461
5462 #: ref-filter.c:810
5463 #, c-format
5464 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
5465 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
5466
5467 #: ref-filter.c:825
5468 #, c-format
5469 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
5470 msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
5471
5472 #: ref-filter.c:882
5473 #, c-format
5474 msgid "malformed format string %s"
5475 msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
5476
5477 #: ref-filter.c:1485
5478 #, c-format
5479 msgid "no branch, rebasing %s"
5480 msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
5481
5482 #: ref-filter.c:1488
5483 #, c-format
5484 msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
5485 msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
5486
5487 #: ref-filter.c:1491