l10n: git.pot: v2.7.0 round 1 (66 new, 29 removed)
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
fbf5d8c3 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
5fc31c1f 9"Project-Id-Version: git v2.6.0-rc2\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
5fc31c1f
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2015-09-15 06:45+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2015-09-15 07:15+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
5fc31c1f 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
15fbbed7 25#: advice.c:55
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
8d388239 30#: advice.c:88
774cfe0c 31msgid ""
8d388239 32"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 33"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 34msgstr ""
db484bad 35"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
36"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
37"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 38
f2993884
TNQ
39#: advice.c:101 builtin/merge.c:1227
40msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
41msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
42
43#: advice.c:103
44msgid "Please, commit your changes before you can merge."
45msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
46
47#: advice.c:104
48msgid "Exiting because of unfinished merge."
49msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
50
51#: archive.c:12
02507f42
TNQ
52msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
53msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
03c82da3 54
f2993884 55#: archive.c:13
03c82da3
TNQ
56msgid "git archive --list"
57msgstr "git archive --list"
58
f2993884 59#: archive.c:14
03c82da3 60msgid ""
02507f42 61"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
03c82da3 62msgstr ""
02507f42
TNQ
63"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
64"[<đường-dẫn>…]"
03c82da3 65
f2993884 66#: archive.c:15
03c82da3
TNQ
67msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
68msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
69
f2993884 70#: archive.c:343 builtin/add.c:137 builtin/add.c:426 builtin/rm.c:327
44bb9364
TNQ
71#, c-format
72msgid "pathspec '%s' did not match any files"
73msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
74
f2993884 75#: archive.c:428
03c82da3 76msgid "fmt"
15fbbed7 77msgstr "định_dạng"
03c82da3 78
f2993884 79#: archive.c:428
03c82da3
TNQ
80msgid "archive format"
81msgstr "định dạng lưu trữ"
82
f2993884 83#: archive.c:429 builtin/log.c:1229
03c82da3 84msgid "prefix"
15fbbed7 85msgstr "tiền_tố"
03c82da3 86
f2993884 87#: archive.c:430
03c82da3
TNQ
88msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
89msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
90
f2993884
TNQ
91#: archive.c:431 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516 builtin/blame.c:2517
92#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
93#: builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
94#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
95#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
03c82da3 96msgid "file"
8d388239 97msgstr "tập_tin"
03c82da3 98
f2993884 99#: archive.c:432 builtin/archive.c:89
03c82da3
TNQ
100msgid "write the archive to this file"
101msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
102
f2993884 103#: archive.c:434
03c82da3
TNQ
104msgid "read .gitattributes in working directory"
105msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
106
f2993884 107#: archive.c:435
03c82da3 108msgid "report archived files on stderr"
efc90c78 109msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
03c82da3 110
f2993884 111#: archive.c:436
03c82da3 112msgid "store only"
77cc392d 113msgstr "chỉ lưu (không nén)"
03c82da3 114
f2993884 115#: archive.c:437
03c82da3
TNQ
116msgid "compress faster"
117msgstr "nén nhanh hơn"
118
f2993884 119#: archive.c:445
03c82da3
TNQ
120msgid "compress better"
121msgstr "nén nhỏ hơn"
122
f2993884 123#: archive.c:448
03c82da3 124msgid "list supported archive formats"
131fa518 125msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
03c82da3 126
f2993884 127#: archive.c:450 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
03c82da3
TNQ
128msgid "repo"
129msgstr "kho"
130
f2993884 131#: archive.c:451 builtin/archive.c:91
03c82da3 132msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
15fbbed7 133msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
03c82da3 134
f2993884 135#: archive.c:452 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
03c82da3
TNQ
136msgid "command"
137msgstr "lệnh"
138
f2993884 139#: archive.c:453 builtin/archive.c:93
03c82da3
TNQ
140msgid "path to the remote git-upload-archive command"
141msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
142
bd8202f3 143#: attr.c:265
dcc52a04 144msgid ""
3fef5536 145"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
dcc52a04
TNQ
146"Use '\\!' for literal leading exclamation."
147msgstr ""
3fef5536
TNQ
148"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
149"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
dcc52a04 150
efc90c78
TNQ
151#: branch.c:60
152#, c-format
153msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
8620ed57 154msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
efc90c78 155
15fbbed7 156#: branch.c:83
efc90c78
TNQ
157#, c-format
158msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
5832c3f2 159msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s bằng cách rebase."
efc90c78 160
15fbbed7 161#: branch.c:84
efc90c78
TNQ
162#, c-format
163msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
5832c3f2 164msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s."
efc90c78 165
15fbbed7 166#: branch.c:88
efc90c78
TNQ
167#, c-format
168msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
5832c3f2 169msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s bằng cách rebase."
efc90c78 170
15fbbed7 171#: branch.c:89
efc90c78
TNQ
172#, c-format
173msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
5832c3f2 174msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s."
efc90c78 175
15fbbed7 176#: branch.c:94
efc90c78
TNQ
177#, c-format
178msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
5832c3f2 179msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s bằng cách rebase."
efc90c78 180
15fbbed7 181#: branch.c:95
efc90c78
TNQ
182#, c-format
183msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
5832c3f2 184msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ %s."
efc90c78 185
15fbbed7 186#: branch.c:99
efc90c78
TNQ
187#, c-format
188msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
189msgstr ""
190"Nhánh %s cài đặt để theo dõi vết tham chiếu nội bộ %s bằng cách rebase."
191
15fbbed7 192#: branch.c:100
efc90c78
TNQ
193#, c-format
194msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
195msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ %s."
196
15fbbed7 197#: branch.c:133
efc90c78
TNQ
198#, c-format
199msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
5832c3f2 200msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
efc90c78 201
4dcd03ea 202#: branch.c:162
efc90c78
TNQ
203#, c-format
204msgid "'%s' is not a valid branch name."
205msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
206
4dcd03ea 207#: branch.c:167
efc90c78
TNQ
208#, c-format
209msgid "A branch named '%s' already exists."
210msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
211
4dcd03ea 212#: branch.c:175
efc90c78
TNQ
213msgid "Cannot force update the current branch."
214msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
215
4dcd03ea 216#: branch.c:195
7db011eb
TNQ
217#, c-format
218msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
219msgstr ""
5832c3f2 220"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
7db011eb
TNQ
221"nhánh."
222
4dcd03ea 223#: branch.c:197
7db011eb
TNQ
224#, c-format
225msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
5832c3f2 226msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
7db011eb 227
4dcd03ea 228#: branch.c:199
7db011eb
TNQ
229msgid ""
230"\n"
231"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
232"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
233"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
234"\n"
235"If you are planning to push out a new local branch that\n"
236"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
237"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
238msgstr ""
239"\n"
5832c3f2 240"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
7db011eb
TNQ
241"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
242"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
243"\n"
fbf5d8c3 244"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
7db011eb 245"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
44bb9364 246"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
7db011eb 247
4dcd03ea 248#: branch.c:243
efc90c78
TNQ
249#, c-format
250msgid "Not a valid object name: '%s'."
251msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
252
4dcd03ea 253#: branch.c:263
efc90c78
TNQ
254#, c-format
255msgid "Ambiguous object name: '%s'."
256msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
257
4dcd03ea 258#: branch.c:268
efc90c78
TNQ
259#, c-format
260msgid "Not a valid branch point: '%s'."
261msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
262
f2993884
TNQ
263#: branch.c:399
264#, c-format
265msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
266msgstr "“%s” đã sẵn được lấy ra tại “%s”"
267
4dcd03ea 268#: bundle.c:34
774cfe0c
TNQ
269#, c-format
270msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
77cc392d 271msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
774cfe0c 272
4dcd03ea 273#: bundle.c:61
db484bad 274#, c-format
774cfe0c 275msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
5832c3f2 276msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
774cfe0c 277
f2993884 278#: bundle.c:87 builtin/commit.c:765
774cfe0c
TNQ
279#, c-format
280msgid "could not open '%s'"
131fa518 281msgstr "không thể mở “%s”"
774cfe0c 282
4dcd03ea 283#: bundle.c:139
774cfe0c 284msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
5832c3f2 285msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
774cfe0c 286
f2993884
TNQ
287#: bundle.c:163 sequencer.c:636 sequencer.c:1083 builtin/blame.c:2708
288#: builtin/branch.c:652 builtin/commit.c:1044 builtin/log.c:334
289#: builtin/log.c:850 builtin/log.c:1457 builtin/log.c:1690 builtin/merge.c:358
44bb9364 290#: builtin/shortlog.c:158
774cfe0c 291msgid "revision walk setup failed"
e06dc12a 292msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
774cfe0c 293
4dcd03ea 294#: bundle.c:185
db484bad 295#, c-format
7db011eb
TNQ
296msgid "The bundle contains this ref:"
297msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
fbf5d8c3 298msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu:"
774cfe0c 299
4dcd03ea 300#: bundle.c:192
5714e413
TNQ
301msgid "The bundle records a complete history."
302msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
303
4dcd03ea 304#: bundle.c:194
774cfe0c 305#, c-format
7db011eb
TNQ
306msgid "The bundle requires this ref:"
307msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
fbf5d8c3 308msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
774cfe0c 309
f2993884 310#: bundle.c:253
9aeb4c2b
JX
311msgid "Could not spawn pack-objects"
312msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
313
f2993884 314#: bundle.c:264
9aeb4c2b
JX
315msgid "pack-objects died"
316msgstr "đối tượng gói đã chết"
317
f2993884 318#: bundle.c:304
774cfe0c 319msgid "rev-list died"
77cc392d 320msgstr "rev-list đã chết"
774cfe0c 321
f2993884 322#: bundle.c:353
774cfe0c
TNQ
323#, c-format
324msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
77cc392d 325msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
774cfe0c 326
f2993884 327#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1367 builtin/shortlog.c:261
9aeb4c2b
JX
328#, c-format
329msgid "unrecognized argument: %s"
330msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
331
f2993884 332#: bundle.c:449
774cfe0c 333msgid "Refusing to create empty bundle."
db484bad 334msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
774cfe0c 335
f2993884 336#: bundle.c:459
db484bad 337#, c-format
774cfe0c 338msgid "cannot create '%s'"
131fa518 339msgstr "không thể tạo “%s”"
774cfe0c 340
f2993884 341#: bundle.c:480
774cfe0c 342msgid "index-pack died"
4dcd03ea
TNQ
343msgstr "mục lục gói đã chết"
344
1e607449 345#: color.c:260
4dcd03ea
TNQ
346#, c-format
347msgid "invalid color value: %.*s"
348msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
774cfe0c 349
5fc31c1f
TNQ
350#: commit.c:40 builtin/am.c:451 builtin/am.c:487 builtin/am.c:1516
351#: builtin/am.c:2128
774cfe0c
TNQ
352#, c-format
353msgid "could not parse %s"
85ef881f 354msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
774cfe0c 355
8d388239 356#: commit.c:42
774cfe0c
TNQ
357#, c-format
358msgid "%s %s is not a commit!"
4dcd03ea 359msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
774cfe0c 360
819a2276 361#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
774cfe0c 362msgid "memory exhausted"
131fa518 363msgstr "hết bộ nhớ"
774cfe0c 364
02507f42 365#: config.c:474 config.c:476
4dcd03ea
TNQ
366#, c-format
367msgid "bad config file line %d in %s"
368msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
369
02507f42 370#: config.c:592
4dcd03ea
TNQ
371#, c-format
372msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
373msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
374
02507f42 375#: config.c:594
4dcd03ea
TNQ
376#, c-format
377msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
378msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
379
02507f42 380#: config.c:679
4dcd03ea
TNQ
381#, c-format
382msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
383msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
384
02507f42 385#: config.c:757 config.c:768
4dcd03ea
TNQ
386#, c-format
387msgid "bad zlib compression level %d"
388msgstr "mức nén zlib %d là sai"
389
02507f42 390#: config.c:890
4dcd03ea
TNQ
391#, c-format
392msgid "invalid mode for object creation: %s"
393msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
394
02507f42 395#: config.c:1216
4dcd03ea
TNQ
396msgid "unable to parse command-line config"
397msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
398
02507f42 399#: config.c:1277
4dcd03ea
TNQ
400msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
401msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
402
02507f42 403#: config.c:1601
4dcd03ea
TNQ
404#, c-format
405msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
406msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
407
02507f42 408#: config.c:1603
4dcd03ea
TNQ
409#, c-format
410msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
411msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
412
02507f42 413#: config.c:1662
4dcd03ea
TNQ
414#, c-format
415msgid "%s has multiple values"
416msgstr "%s có đa giá trị"
417
418#: connected.c:69
774cfe0c 419msgid "Could not run 'git rev-list'"
131fa518 420msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
774cfe0c 421
4dcd03ea 422#: connected.c:89
db484bad 423#, c-format
774cfe0c 424msgid "failed write to rev-list: %s"
db484bad 425msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
774cfe0c 426
4dcd03ea 427#: connected.c:97
774cfe0c
TNQ
428#, c-format
429msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
db484bad 430msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
774cfe0c
TNQ
431
432#: date.c:95
433msgid "in the future"
434msgstr "trong tương lai"
435
436#: date.c:101
437#, c-format
438msgid "%lu second ago"
439msgid_plural "%lu seconds ago"
440msgstr[0] "%lu giây trước"
441
442#: date.c:108
443#, c-format
444msgid "%lu minute ago"
445msgid_plural "%lu minutes ago"
446msgstr[0] "%lu phút trước"
447
448#: date.c:115
449#, c-format
450msgid "%lu hour ago"
451msgid_plural "%lu hours ago"
452msgstr[0] "%lu giờ trước"
453
454#: date.c:122
455#, c-format
456msgid "%lu day ago"
457msgid_plural "%lu days ago"
458msgstr[0] "%lu ngày trước"
459
460#: date.c:128
461#, c-format
462msgid "%lu week ago"
463msgid_plural "%lu weeks ago"
464msgstr[0] "%lu tuần trước"
465
466#: date.c:135
467#, c-format
468msgid "%lu month ago"
469msgid_plural "%lu months ago"
470msgstr[0] "%lu tháng trước"
471
472#: date.c:146
473#, c-format
474msgid "%lu year"
475msgid_plural "%lu years"
db484bad 476msgstr[0] "%lu năm"
774cfe0c 477
15fbbed7 478#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
774cfe0c
TNQ
479#: date.c:149
480#, c-format
481msgid "%s, %lu month ago"
482msgid_plural "%s, %lu months ago"
483msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
484
819a2276 485#: date.c:154 date.c:159
774cfe0c
TNQ
486#, c-format
487msgid "%lu year ago"
488msgid_plural "%lu years ago"
489msgstr[0] "%lu năm trước"
490
5832c3f2
TNQ
491#: diffcore-order.c:24
492#, c-format
493msgid "failed to read orderfile '%s'"
494msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
495
02507f42 496#: diffcore-rename.c:536
15fbbed7
TNQ
497msgid "Performing inexact rename detection"
498msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
499
f2993884 500#: diff.c:116
774cfe0c 501#, c-format
dcc52a04 502msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
77c8e543 503msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
774cfe0c 504
f2993884 505#: diff.c:121
db484bad 506#, c-format
dcc52a04 507msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
77c8e543 508msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
774cfe0c 509
f2993884 510#: diff.c:216
77cc392d
TNQ
511#, c-format
512msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
77c8e543 513msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
77cc392d 514
f2993884 515#: diff.c:268
774cfe0c
TNQ
516#, c-format
517msgid ""
518"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
519"%s"
520msgstr ""
131fa518 521"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
db484bad 522"%s"
774cfe0c 523
f2993884 524#: diff.c:2998
8d388239
TNQ
525#, c-format
526msgid "external diff died, stopping at %s"
527msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
528
f2993884 529#: diff.c:3394
8d388239
TNQ
530msgid "--follow requires exactly one pathspec"
531msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
532
f2993884 533#: diff.c:3557
774cfe0c
TNQ
534#, c-format
535msgid ""
536"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
537"%s"
538msgstr ""
db484bad
TNQ
539"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
540"%s"
774cfe0c 541
f2993884 542#: diff.c:3571
77cc392d
TNQ
543#, c-format
544msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
77c8e543 545msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
77cc392d 546
f2993884 547#: dir.c:1853
bd8202f3
TNQ
548msgid "failed to get kernel name and information"
549msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
550
f2993884 551#: dir.c:1936
bd8202f3
TNQ
552msgid "Untracked cache is disabled on this system."
553msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống này."
554
f2993884 555#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
774cfe0c
TNQ
556msgid "could not run gpg."
557msgstr "không thể chạy gpg."
558
f2993884 559#: gpg-interface.c:178
774cfe0c 560msgid "gpg did not accept the data"
77c8e543 561msgstr "gpg đã không chấp nhận dữ liệu"
774cfe0c 562
f2993884 563#: gpg-interface.c:189
774cfe0c 564msgid "gpg failed to sign the data"
db484bad 565msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
774cfe0c 566
f2993884 567#: gpg-interface.c:222
77c8e543
TNQ
568#, c-format
569msgid "could not create temporary file '%s': %s"
570msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời “%s”: %s"
571
f2993884 572#: gpg-interface.c:225
77c8e543
TNQ
573#, c-format
574msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
575msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”: %s"
576
4dcd03ea 577#: grep.c:1718
db484bad 578#, c-format
774cfe0c 579msgid "'%s': unable to read %s"
131fa518 580msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
774cfe0c 581
4dcd03ea 582#: grep.c:1735
774cfe0c
TNQ
583#, c-format
584msgid "'%s': %s"
131fa518 585msgstr "“%s”: %s"
774cfe0c 586
4dcd03ea 587#: grep.c:1746
db484bad 588#, c-format
774cfe0c 589msgid "'%s': short read %s"
131fa518 590msgstr "“%s”: đọc ngắn %s"
774cfe0c 591
8d388239 592#: help.c:207
db484bad 593#, c-format
774cfe0c 594msgid "available git commands in '%s'"
e06dc12a 595msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
774cfe0c 596
8d388239 597#: help.c:214
774cfe0c 598msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
5832c3f2 599msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
774cfe0c 600
bd8202f3
TNQ
601#: help.c:246
602msgid "These are common Git commands used in various situations:"
603msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
77c8e543 604
bd8202f3 605#: help.c:311
774cfe0c
TNQ
606#, c-format
607msgid ""
608"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
609"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
610msgstr ""
131fa518 611"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
db484bad 612"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
774cfe0c 613
bd8202f3 614#: help.c:368
774cfe0c 615msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
db484bad 616msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
774cfe0c 617
bd8202f3 618#: help.c:390
774cfe0c
TNQ
619#, c-format
620msgid ""
621"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
622"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
623msgstr ""
131fa518 624"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
5832c3f2 625"Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”"
774cfe0c 626
bd8202f3 627#: help.c:395
db484bad 628#, c-format
774cfe0c 629msgid "in %0.1f seconds automatically..."
fbf5d8c3 630msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
774cfe0c 631
bd8202f3 632#: help.c:402
774cfe0c
TNQ
633#, c-format
634msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
131fa518 635msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
774cfe0c 636
bd8202f3 637#: help.c:406 help.c:466
774cfe0c
TNQ
638msgid ""
639"\n"
640"Did you mean this?"
641msgid_plural ""
642"\n"
643"Did you mean one of these?"
644msgstr[0] ""
645"\n"
db484bad
TNQ
646"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
647
bd8202f3 648#: help.c:462
e06dc12a
TNQ
649#, c-format
650msgid "%s: %s - %s"
651msgstr "%s: %s - %s"
652
4dcd03ea 653#: merge.c:41
dcc52a04 654msgid "failed to read the cache"
44bb9364 655msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
dcc52a04 656
5fc31c1f 657#: merge.c:94 builtin/am.c:2001 builtin/am.c:2036 builtin/checkout.c:375
f2993884 658#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:715
dcc52a04
TNQ
659msgid "unable to write new index file"
660msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
661
4dcd03ea 662#: merge-recursive.c:189
9802f229
TNQ
663#, c-format
664msgid "(bad commit)\n"
665msgstr "(commit sai)\n"
666
4dcd03ea 667#: merge-recursive.c:209
9802f229
TNQ
668#, c-format
669msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
131fa518 670msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
9802f229 671
4dcd03ea 672#: merge-recursive.c:270
9802f229
TNQ
673msgid "error building trees"
674msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
675
bd8202f3 676#: merge-recursive.c:687
9802f229
TNQ
677#, c-format
678msgid "failed to create path '%s'%s"
131fa518 679msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
9802f229 680
bd8202f3 681#: merge-recursive.c:698
9802f229
TNQ
682#, c-format
683msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
684msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
685
bd8202f3 686#: merge-recursive.c:712 merge-recursive.c:733
9802f229
TNQ
687msgid ": perhaps a D/F conflict?"
688msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
689
bd8202f3 690#: merge-recursive.c:723
9802f229
TNQ
691#, c-format
692msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
5832c3f2 693msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
9802f229 694
bd8202f3 695#: merge-recursive.c:763
9802f229
TNQ
696#, c-format
697msgid "cannot read object %s '%s'"
131fa518 698msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
9802f229 699
bd8202f3 700#: merge-recursive.c:765
9802f229
TNQ
701#, c-format
702msgid "blob expected for %s '%s'"
131fa518 703msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
9802f229 704
f2993884 705#: merge-recursive.c:788 builtin/clone.c:364
9802f229
TNQ
706#, c-format
707msgid "failed to open '%s'"
131fa518 708msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
9802f229 709
bd8202f3 710#: merge-recursive.c:796
9802f229
TNQ
711#, c-format
712msgid "failed to symlink '%s'"
44bb9364 713msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”"
9802f229 714
bd8202f3 715#: merge-recursive.c:799
9802f229
TNQ
716#, c-format
717msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
131fa518 718msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
9802f229 719
bd8202f3 720#: merge-recursive.c:937
9802f229
TNQ
721msgid "Failed to execute internal merge"
722msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
723
bd8202f3 724#: merge-recursive.c:941
9802f229
TNQ
725#, c-format
726msgid "Unable to add %s to database"
727msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
728
bd8202f3 729#: merge-recursive.c:957
9802f229
TNQ
730msgid "unsupported object type in the tree"
731msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
732
bd8202f3 733#: merge-recursive.c:1032 merge-recursive.c:1046
9802f229 734#, c-format
819a2276
TNQ
735msgid ""
736"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
737"in tree."
738msgstr ""
739"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
740"còn lại trong cây (tree)."
9802f229 741
bd8202f3 742#: merge-recursive.c:1038 merge-recursive.c:1051
9802f229 743#, c-format
819a2276
TNQ
744msgid ""
745"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
746"in tree at %s."
747msgstr ""
748"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
749"còn lại trong cây (tree) tại %s."
9802f229 750
bd8202f3 751#: merge-recursive.c:1092
9802f229
TNQ
752msgid "rename"
753msgstr "đổi tên"
754
bd8202f3 755#: merge-recursive.c:1092
9802f229
TNQ
756msgid "renamed"
757msgstr "đã đổi tên"
758
bd8202f3 759#: merge-recursive.c:1148
9802f229
TNQ
760#, c-format
761msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
762msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
763
bd8202f3 764#: merge-recursive.c:1170
9802f229 765#, c-format
819a2276
TNQ
766msgid ""
767"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
768"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
769msgstr ""
770"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
771"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
9802f229 772
bd8202f3 773#: merge-recursive.c:1175
9802f229
TNQ
774msgid " (left unresolved)"
775msgstr " (cần giải quyết)"
776
bd8202f3 777#: merge-recursive.c:1229
9802f229
TNQ
778#, c-format
779msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
819a2276
TNQ
780msgstr ""
781"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
9802f229 782
bd8202f3 783#: merge-recursive.c:1259
9802f229
TNQ
784#, c-format
785msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
786msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
787
bd8202f3 788#: merge-recursive.c:1458
9802f229
TNQ
789#, c-format
790msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
819a2276
TNQ
791msgstr ""
792"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
9802f229 793
bd8202f3 794#: merge-recursive.c:1468
9802f229
TNQ
795#, c-format
796msgid "Adding merged %s"
797msgstr "Thêm hòa trộn %s"
798
bd8202f3 799#: merge-recursive.c:1473 merge-recursive.c:1671
9802f229
TNQ
800#, c-format
801msgid "Adding as %s instead"
802msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
803
bd8202f3 804#: merge-recursive.c:1524
9802f229
TNQ
805#, c-format
806msgid "cannot read object %s"
807msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
808
bd8202f3 809#: merge-recursive.c:1527
9802f229
TNQ
810#, c-format
811msgid "object %s is not a blob"
812msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
813
bd8202f3 814#: merge-recursive.c:1575
9802f229
TNQ
815msgid "modify"
816msgstr "sửa đổi"
817
bd8202f3 818#: merge-recursive.c:1575
9802f229 819msgid "modified"
03c82da3 820msgstr "đã sửa"
9802f229 821
bd8202f3 822#: merge-recursive.c:1585
9802f229
TNQ
823msgid "content"
824msgstr "nội dung"
825
bd8202f3 826#: merge-recursive.c:1592
9802f229
TNQ
827msgid "add/add"
828msgstr "thêm/thêm"
829
bd8202f3 830#: merge-recursive.c:1626
9802f229
TNQ
831#, c-format
832msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
819a2276 833msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
9802f229 834
bd8202f3 835#: merge-recursive.c:1640
9802f229
TNQ
836#, c-format
837msgid "Auto-merging %s"
838msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
839
bd8202f3 840#: merge-recursive.c:1644 git-submodule.sh:1150
9802f229 841msgid "submodule"
03c82da3 842msgstr "mô-đun-con"
9802f229 843
bd8202f3 844#: merge-recursive.c:1645
9802f229
TNQ
845#, c-format
846msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
847msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
848
bd8202f3 849#: merge-recursive.c:1731
9802f229
TNQ
850#, c-format
851msgid "Removing %s"
852msgstr "Đang xóa %s"
853
bd8202f3 854#: merge-recursive.c:1756
9802f229
TNQ
855msgid "file/directory"
856msgstr "tập-tin/thư-mục"
857
bd8202f3 858#: merge-recursive.c:1762
9802f229 859msgid "directory/file"
d1f9c7b7 860msgstr "thư-mục/tập-tin"
9802f229 861
bd8202f3 862#: merge-recursive.c:1767
9802f229
TNQ
863#, c-format
864msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
819a2276
TNQ
865msgstr ""
866"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
867"%s"
9802f229 868
bd8202f3 869#: merge-recursive.c:1777
9802f229
TNQ
870#, c-format
871msgid "Adding %s"
f4d33434 872msgstr "Thêm \"%s\""
9802f229 873
bd8202f3 874#: merge-recursive.c:1794
9802f229
TNQ
875msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
876msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
877
bd8202f3 878#: merge-recursive.c:1813
9802f229
TNQ
879msgid "Already up-to-date!"
880msgstr "Đã cập nhật rồi!"
881
bd8202f3 882#: merge-recursive.c:1822
9802f229
TNQ
883#, c-format
884msgid "merging of trees %s and %s failed"
885msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
886
bd8202f3 887#: merge-recursive.c:1852
9802f229
TNQ
888#, c-format
889msgid "Unprocessed path??? %s"
890msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
891
bd8202f3 892#: merge-recursive.c:1900
9802f229
TNQ
893msgid "Merging:"
894msgstr "Đang trộn:"
895
bd8202f3 896#: merge-recursive.c:1913
9802f229 897#, c-format
58b66f8f
TNQ
898msgid "found %u common ancestor:"
899msgid_plural "found %u common ancestors:"
900msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
9802f229 901
bd8202f3 902#: merge-recursive.c:1950
9802f229 903msgid "merge returned no commit"
5832c3f2 904msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
9802f229 905
bd8202f3 906#: merge-recursive.c:2007
9802f229
TNQ
907#, c-format
908msgid "Could not parse object '%s'"
131fa518 909msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
9802f229 910
bd8202f3 911#: merge-recursive.c:2018 builtin/merge.c:645
9802f229
TNQ
912msgid "Unable to write index."
913msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
914
8d388239 915#: notes-utils.c:41
e06dc12a
TNQ
916msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
917msgstr ""
5832c3f2
TNQ
918"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
919"chiếu"
e06dc12a 920
f2993884 921#: notes-utils.c:100
e06dc12a
TNQ
922#, c-format
923msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
924msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
925
f2993884 926#: notes-utils.c:110
e06dc12a
TNQ
927#, c-format
928msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
5832c3f2 929msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
e06dc12a
TNQ
930
931#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
932#. environment variable, the second %s is its value
f2993884 933#: notes-utils.c:137
e06dc12a
TNQ
934#, c-format
935msgid "Bad %s value: '%s'"
936msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
937
bd8202f3 938#: object.c:242
7db011eb
TNQ
939#, c-format
940msgid "unable to parse object: %s"
941msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
942
f2993884 943#: parse-options.c:563
db484bad 944msgid "..."
fbf5d8c3 945msgstr "…"
db484bad 946
f2993884 947#: parse-options.c:581
db484bad
TNQ
948#, c-format
949msgid "usage: %s"
819a2276 950msgstr "cách dùng: %s"
db484bad
TNQ
951
952#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
953#. one in "usage: %s" translation
f2993884 954#: parse-options.c:585
db484bad
TNQ
955#, c-format
956msgid " or: %s"
819a2276 957msgstr " hoặc: %s"
db484bad 958
f2993884 959#: parse-options.c:588
db484bad
TNQ
960#, c-format
961msgid " %s"
962msgstr " %s"
774cfe0c 963
f2993884 964#: parse-options.c:622
c527aceb
TNQ
965msgid "-NUM"
966msgstr "-SỐ"
967
5832c3f2 968#: pathspec.c:133
44bb9364
TNQ
969msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
970msgstr ""
971"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
972
5832c3f2 973#: pathspec.c:143
44bb9364
TNQ
974msgid ""
975"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
976"pathspec settings"
977msgstr ""
978"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
979"tả đường dẫn toàn cục khác"
980
5832c3f2 981#: pathspec.c:177
44bb9364
TNQ
982msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
983msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
984
5832c3f2 985#: pathspec.c:183
44bb9364
TNQ
986#, c-format
987msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
988msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
989
5832c3f2 990#: pathspec.c:187
44bb9364
TNQ
991#, c-format
992msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
993msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
994
5832c3f2 995#: pathspec.c:205
77c8e543 996#, c-format
44bb9364
TNQ
997msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
998msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
999
5832c3f2 1000#: pathspec.c:230
44bb9364
TNQ
1001#, c-format
1002msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
1003msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
1004
5832c3f2 1005#: pathspec.c:241
44bb9364
TNQ
1006#, c-format
1007msgid "%s: '%s' is outside repository"
1008msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
1009
5832c3f2 1010#: pathspec.c:291
44bb9364
TNQ
1011#, c-format
1012msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
1013msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
1014
5832c3f2 1015#: pathspec.c:353
44bb9364
TNQ
1016#, c-format
1017msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
1018msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
1019
8d388239 1020#: pathspec.c:432
44bb9364
TNQ
1021#, c-format
1022msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
1023msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
1024
8d388239 1025#: pathspec.c:441
5832c3f2
TNQ
1026msgid ""
1027"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1028"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1029msgstr ""
1030"Ở đây không có gì bị loại trừ bởi: các mẫu (loại trừ).\n"
1031"Có lẽ bạn đã quên thêm hoặc là “:/” hoặc là “.”?"
1032
f2993884 1033#: pretty.c:969
4dcd03ea
TNQ
1034msgid "unable to parse --pretty format"
1035msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
1036
bd8202f3 1037#: progress.c:236
15fbbed7
TNQ
1038msgid "done"
1039msgstr "xong"
1040
f2993884 1041#: read-cache.c:1296
15fbbed7
TNQ
1042#, c-format
1043msgid ""
1044"index.version set, but the value is invalid.\n"
1045"Using version %i"
1046msgstr ""
1047"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
1048"Dùng phiên bản %i"
1049
f2993884 1050#: read-cache.c:1306
15fbbed7
TNQ
1051#, c-format
1052msgid ""
1053"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1054"Using version %i"
1055msgstr ""
1056"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
1057"Dùng phiên bản %i"
1058
f2993884
TNQ
1059#: refs.c:2941 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
1060#: builtin/merge.c:983
1061#, c-format
1062msgid "Could not open '%s' for writing"
1063msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
1064
1065#: refs.c:3001
1066#, c-format
1067msgid "could not delete reference %s: %s"
1068msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
1069
1070#: refs.c:3004
1071#, c-format
1072msgid "could not delete references: %s"
1073msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
1074
1075#: refs.c:3013
1076#, c-format
1077msgid "could not remove reference %s"
1078msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
1079
1080#: ref-filter.c:660
1081msgid "unable to parse format"
1082msgstr "không thể phân tích định dạng"
1083
bd8202f3 1084#: remote.c:792
5832c3f2
TNQ
1085#, c-format
1086msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1087msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
1088
bd8202f3 1089#: remote.c:796
5832c3f2
TNQ
1090#, c-format
1091msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1092msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
1093
bd8202f3 1094#: remote.c:800
5832c3f2
TNQ
1095#, c-format
1096msgid "%s tracks both %s and %s"
1097msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
1098
bd8202f3 1099#: remote.c:808
5832c3f2
TNQ
1100msgid "Internal error"
1101msgstr "Lỗi nội bộ"
1102
bd8202f3
TNQ
1103#: remote.c:1723 remote.c:1766
1104msgid "HEAD does not point to a branch"
1105msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
1106
1107#: remote.c:1732
1108#, c-format
1109msgid "no such branch: '%s'"
1110msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
1111
1112#: remote.c:1735
1113#, c-format
1114msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1115msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
1116
1117#: remote.c:1741
1118#, c-format
1119msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1120msgstr ""
1121"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
1122
1123#: remote.c:1756
1124#, c-format
1125msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
21f63737 1126msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
bd8202f3
TNQ
1127
1128#: remote.c:1771
1129#, c-format
1130msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1131msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
1132
1133#: remote.c:1782
1134#, c-format
1135msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
21f63737 1136msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
bd8202f3
TNQ
1137
1138#: remote.c:1795
1139msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
21f63737 1140msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
bd8202f3
TNQ
1141
1142#: remote.c:1817
1143msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
21f63737 1144msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
bd8202f3
TNQ
1145
1146#: remote.c:2124
44bb9364
TNQ
1147#, c-format
1148msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1149msgstr ""
1150"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
77c8e543 1151
bd8202f3 1152#: remote.c:2128
44bb9364
TNQ
1153msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1154msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
1155
bd8202f3 1156#: remote.c:2131
77c8e543 1157#, c-format
44bb9364
TNQ
1158msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
1159msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
77c8e543 1160
bd8202f3 1161#: remote.c:2135
774cfe0c
TNQ
1162#, c-format
1163msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1164msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
8d388239 1165msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
774cfe0c 1166
bd8202f3 1167#: remote.c:2141
77cc392d
TNQ
1168msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1169msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
1170
bd8202f3 1171#: remote.c:2144
774cfe0c
TNQ
1172#, c-format
1173msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
819a2276
TNQ
1174msgid_plural ""
1175"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1176msgstr[0] ""
21f63737
TNQ
1177"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
1178"tiếp-nhanh.\n"
774cfe0c 1179
bd8202f3 1180#: remote.c:2152
77cc392d
TNQ
1181msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1182msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
1183
bd8202f3 1184#: remote.c:2155
774cfe0c
TNQ
1185#, c-format
1186msgid ""
1187"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1188"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1189msgid_plural ""
1190"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1191"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1192msgstr[0] ""
131fa518 1193"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
5832c3f2 1194"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
db484bad 1195"tương ứng với mỗi lần.\n"
774cfe0c 1196
bd8202f3 1197#: remote.c:2165
77cc392d
TNQ
1198msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1199msgstr ""
1200" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
1201"bạn)\n"
1202
f2993884
TNQ
1203#: revision.c:2198
1204msgid "your current branch appears to be broken"
1205msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
1206
1207#: revision.c:2201
1208#, c-format
1209msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
1210msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
1211
1212#: revision.c:2395
02507f42
TNQ
1213msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1214msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
1215
1216#: run-command.c:83
e06dc12a 1217msgid "open /dev/null failed"
5832c3f2 1218msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
e06dc12a 1219
02507f42 1220#: run-command.c:85
e06dc12a
TNQ
1221#, c-format
1222msgid "dup2(%d,%d) failed"
1223msgstr "dup2(%d,%d) gặp lỗi"
1224
f2993884 1225#: send-pack.c:295
4dcd03ea
TNQ
1226msgid "failed to sign the push certificate"
1227msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
1228
f2993884 1229#: send-pack.c:404
4dcd03ea
TNQ
1230msgid "the receiving end does not support --signed push"
1231msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
1232
f2993884
TNQ
1233#: send-pack.c:406
1234msgid ""
1235"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
1236"signed push"
1237msgstr ""
1238"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
1239"signed"
1240
1241#: send-pack.c:418
a4acd09b
TNQ
1242msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1243msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
02507f42 1244
f2993884 1245#: sequencer.c:183
774cfe0c
TNQ
1246msgid ""
1247"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1248"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1249msgstr ""
db484bad 1250"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
131fa518 1251"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
774cfe0c 1252
f2993884 1253#: sequencer.c:186
774cfe0c
TNQ
1254msgid ""
1255"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1256"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1257"and commit the result with 'git commit'"
1258msgstr ""
db484bad 1259"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
131fa518 1260"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
5832c3f2 1261"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
774cfe0c 1262
f2993884 1263#: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
774cfe0c
TNQ
1264#, c-format
1265msgid "Could not write to %s"
1266msgstr "Không thể ghi vào %s"
1267
f2993884 1268#: sequencer.c:202
db484bad 1269#, c-format
774cfe0c 1270msgid "Error wrapping up %s"
db484bad 1271msgstr "Lỗi bao bọc %s"
774cfe0c 1272
f2993884 1273#: sequencer.c:217
774cfe0c 1274msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
db484bad 1275msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
774cfe0c 1276
f2993884 1277#: sequencer.c:219
774cfe0c 1278msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
21f63737 1279msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh hoàn nguyên."
774cfe0c 1280
f2993884 1281#: sequencer.c:222
774cfe0c 1282msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
5832c3f2 1283msgstr "Chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
774cfe0c
TNQ
1284
1285#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
f2993884 1286#: sequencer.c:309
774cfe0c
TNQ
1287#, c-format
1288msgid "%s: Unable to write new index file"
db484bad 1289msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c 1290
f2993884 1291#: sequencer.c:327
774cfe0c 1292msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
db484bad 1293msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
774cfe0c 1294
f2993884 1295#: sequencer.c:347
774cfe0c 1296msgid "Unable to update cache tree\n"
db484bad 1297msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
774cfe0c 1298
f2993884 1299#: sequencer.c:399
db484bad 1300#, c-format
774cfe0c 1301msgid "Could not parse commit %s\n"
a4acd09b 1302msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
774cfe0c 1303
f2993884 1304#: sequencer.c:404
db484bad 1305#, c-format
774cfe0c 1306msgid "Could not parse parent commit %s\n"
5832c3f2 1307msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
774cfe0c 1308
f2993884 1309#: sequencer.c:469
774cfe0c 1310msgid "Your index file is unmerged."
db484bad 1311msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
774cfe0c 1312
f2993884 1313#: sequencer.c:488
774cfe0c
TNQ
1314#, c-format
1315msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
5832c3f2 1316msgstr "Lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
774cfe0c 1317
f2993884 1318#: sequencer.c:496
db484bad 1319#, c-format
774cfe0c 1320msgid "Commit %s does not have parent %d"
5832c3f2 1321msgstr "Lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
774cfe0c 1322
f2993884 1323#: sequencer.c:500
774cfe0c
TNQ
1324#, c-format
1325msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
819a2276 1326msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1327"Luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
1328"hòa trộn."
774cfe0c
TNQ
1329
1330#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1331#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
f2993884 1332#: sequencer.c:513
db484bad 1333#, c-format
774cfe0c 1334msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
db484bad 1335msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
774cfe0c 1336
f2993884 1337#: sequencer.c:517
db484bad 1338#, c-format
774cfe0c 1339msgid "Cannot get commit message for %s"
8620ed57 1340msgstr "Không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
774cfe0c 1341
f2993884 1342#: sequencer.c:603
db484bad 1343#, c-format
774cfe0c 1344msgid "could not revert %s... %s"
21f63737 1345msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
774cfe0c 1346
f2993884 1347#: sequencer.c:604
db484bad 1348#, c-format
774cfe0c 1349msgid "could not apply %s... %s"
a4acd09b 1350msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
774cfe0c 1351
f2993884 1352#: sequencer.c:639
774cfe0c 1353msgid "empty commit set passed"
5832c3f2 1354msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
774cfe0c 1355
f2993884 1356#: sequencer.c:647
db484bad 1357#, c-format
774cfe0c 1358msgid "git %s: failed to read the index"
db484bad 1359msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
774cfe0c 1360
f2993884 1361#: sequencer.c:651
db484bad 1362#, c-format
774cfe0c 1363msgid "git %s: failed to refresh the index"
db484bad 1364msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
774cfe0c 1365
f2993884 1366#: sequencer.c:711
db484bad 1367#, c-format
774cfe0c 1368msgid "Cannot %s during a %s"
db484bad 1369msgstr "Không thể %s trong khi %s"
774cfe0c 1370
f2993884 1371#: sequencer.c:733
774cfe0c
TNQ
1372#, c-format
1373msgid "Could not parse line %d."
1374msgstr "Không phân tích được dòng %d."
1375
f2993884 1376#: sequencer.c:738
774cfe0c 1377msgid "No commits parsed."
5832c3f2 1378msgstr "Không có lần chuyển giao nào được phân tích."
774cfe0c 1379
f2993884 1380#: sequencer.c:750
774cfe0c
TNQ
1381#, c-format
1382msgid "Could not open %s"
1383msgstr "Không thể mở %s"
1384
f2993884 1385#: sequencer.c:754
774cfe0c
TNQ
1386#, c-format
1387msgid "Could not read %s."
1388msgstr "Không thể đọc %s."
1389
f2993884 1390#: sequencer.c:761
db484bad 1391#, c-format
774cfe0c 1392msgid "Unusable instruction sheet: %s"
db484bad 1393msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
774cfe0c 1394
f2993884 1395#: sequencer.c:791
db484bad 1396#, c-format
774cfe0c 1397msgid "Invalid key: %s"
db484bad 1398msgstr "Khóa không đúng: %s"
774cfe0c 1399
f2993884 1400#: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
db484bad 1401#, c-format
774cfe0c 1402msgid "Invalid value for %s: %s"
db484bad 1403msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
774cfe0c 1404
f2993884 1405#: sequencer.c:804
db484bad 1406#, c-format
774cfe0c 1407msgid "Malformed options sheet: %s"
db484bad 1408msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
774cfe0c 1409
f2993884 1410#: sequencer.c:823
774cfe0c 1411msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
5832c3f2 1412msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
774cfe0c 1413
f2993884 1414#: sequencer.c:824
774cfe0c 1415msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
db484bad 1416msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
774cfe0c 1417
f2993884 1418#: sequencer.c:828
db484bad 1419#, c-format
774cfe0c 1420msgid "Could not create sequencer directory %s"
db484bad 1421msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
774cfe0c 1422
f2993884 1423#: sequencer.c:844 sequencer.c:926
db484bad 1424#, c-format
774cfe0c 1425msgid "Error wrapping up %s."
db484bad 1426msgstr "Lỗi bao bọc %s."
774cfe0c 1427
f2993884 1428#: sequencer.c:863 sequencer.c:996
774cfe0c 1429msgid "no cherry-pick or revert in progress"
21f63737 1430msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
774cfe0c 1431
f2993884 1432#: sequencer.c:865
774cfe0c 1433msgid "cannot resolve HEAD"
db484bad 1434msgstr "không thể phân giải HEAD"
774cfe0c 1435
f2993884 1436#: sequencer.c:867
774cfe0c 1437msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
9e383e88 1438msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
774cfe0c 1439
f2993884 1440#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4291
774cfe0c
TNQ
1441#, c-format
1442msgid "cannot open %s: %s"
1443msgstr "không thể mở %s: %s"
1444
f2993884 1445#: sequencer.c:890
774cfe0c
TNQ
1446#, c-format
1447msgid "cannot read %s: %s"
1448msgstr "không thể đọc %s: %s"
1449
f2993884 1450#: sequencer.c:891
774cfe0c 1451msgid "unexpected end of file"
5832c3f2 1452msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
774cfe0c 1453
f2993884 1454#: sequencer.c:897
774cfe0c
TNQ
1455#, c-format
1456msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
131fa518 1457msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
774cfe0c 1458
f2993884 1459#: sequencer.c:919
db484bad 1460#, c-format
774cfe0c 1461msgid "Could not format %s."
5832c3f2 1462msgstr "Không thể định dạng “%s”."
774cfe0c 1463
f2993884 1464#: sequencer.c:1064
efc90c78
TNQ
1465#, c-format
1466msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
1467msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
1468
f2993884 1469#: sequencer.c:1067
efc90c78
TNQ
1470#, c-format
1471msgid "%s: bad revision"
1472msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
1473
f2993884 1474#: sequencer.c:1101
774cfe0c 1475msgid "Can't revert as initial commit"
21f63737 1476msgstr "Không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
774cfe0c 1477
f2993884 1478#: sequencer.c:1102
774cfe0c 1479msgid "Can't cherry-pick into empty head"
db484bad 1480msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
774cfe0c 1481
bd8202f3
TNQ
1482#: setup.c:243
1483#, c-format
1484msgid "failed to read %s"
1485msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
1486
1487#: sha1_name.c:453
e06dc12a
TNQ
1488msgid ""
1489"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1490"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1491"may be created by mistake. For example,\n"
1492"\n"
1493" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1494"\n"
1495"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1496"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
85ef881f 1497"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
e06dc12a
TNQ
1498msgstr ""
1499"Git thường không bao giờ tạo tham chiếu mà nó kết thúc với 40 ký tự hex\n"
1500"bởi vì nó sẽ bị bỏ qua khi bạn chỉ định 40-hex. Những tham chiếu này\n"
1501"có lẽ được tạo ra bởi một sai sót nào đó. Ví dụ,\n"
1502"\n"
fbf5d8c3 1503" git checkout -b $br $(git rev-parse …)\n"
e06dc12a
TNQ
1504"\n"
1505"với \"$br\" không hiểu lý do vì sao trống rỗng và một tham chiếu 40-hex được "
1506"tạo ra.\n"
1507"Xin hãy kiểm tra những tham chiếu này và có thể xóa chúng đi. Tắt lời nhắn "
1508"này\n"
85ef881f 1509"bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
e06dc12a 1510
f2993884 1511#: submodule.c:61 submodule.c:95
44bb9364
TNQ
1512msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1513msgstr ""
1514"Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
1515"trước"
1516
f2993884 1517#: submodule.c:65 submodule.c:99
44bb9364
TNQ
1518#, c-format
1519msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1520msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
1521
f2993884 1522#: submodule.c:73
44bb9364
TNQ
1523#, c-format
1524msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1525msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
1526
f2993884 1527#: submodule.c:106
44bb9364
TNQ
1528#, c-format
1529msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1530msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
1531
f2993884 1532#: submodule.c:117
44bb9364
TNQ
1533msgid "staging updated .gitmodules failed"
1534msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
1535
f2993884 1536#: submodule.c:1045
44bb9364
TNQ
1537#, c-format
1538msgid "Could not set core.worktree in %s"
5832c3f2 1539msgstr "Không thể đặt “core.worktree” trong “%s”."
44bb9364 1540
02507f42
TNQ
1541#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
1542#: trailer.c:561
4dcd03ea
TNQ
1543#, c-format
1544msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1545msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
1546
02507f42 1547#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
4dcd03ea
TNQ
1548#, c-format
1549msgid "more than one %s"
1550msgstr "nhiều hơn một %s"
1551
02507f42 1552#: trailer.c:581
4dcd03ea 1553#, c-format
9aeb4c2b
JX
1554msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1555msgstr "thẻ thừa trống rỗng trong phần thừa “%.*s”"
4dcd03ea 1556
02507f42 1557#: trailer.c:701
4dcd03ea
TNQ
1558#, c-format
1559msgid "could not read input file '%s'"
1560msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
1561
02507f42 1562#: trailer.c:704
4dcd03ea
TNQ
1563msgid "could not read from stdin"
1564msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
1565
f2993884
TNQ
1566#: transport-helper.c:1025
1567#, c-format
1568msgid "Could not read ref %s"
1569msgstr "Không thể đọc tham chiếu %s"
1570
bd8202f3 1571#: unpack-trees.c:203
15fbbed7
TNQ
1572msgid "Checking out files"
1573msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
1574
44bb9364
TNQ
1575#: urlmatch.c:120
1576msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
5832c3f2 1577msgstr "tên lược đồ URL không hợp lệ, hoặc thiếu hậu tố “://”"
44bb9364
TNQ
1578
1579#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1580#, c-format
1581msgid "invalid %XX escape sequence"
1582msgstr "thoát chuỗi %XX không hợp lệ"
1583
1584#: urlmatch.c:172
1585msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
1586msgstr "thiếu máy chủ và lược đồ thì không phải là giao thức “file:”"
1587
1588#: urlmatch.c:189
1589msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
1590msgstr "URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
1591
1592#: urlmatch.c:199
1593msgid "invalid characters in host name"
1594msgstr "có các ký tự không hợp lệ trong tên máy"
1595
1596#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1597msgid "invalid port number"
1598msgstr "tên cổng không hợp lệ"
1599
1600#: urlmatch.c:322
1601msgid "invalid '..' path segment"
1602msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
1603
f2993884
TNQ
1604#: wrapper.c:219 wrapper.c:362
1605#, c-format
1606msgid "could not open '%s' for reading and writing"
1607msgstr "không thể mở “%s” để đọc và ghi"
1608
1609#: wrapper.c:221 wrapper.c:364
1610#, c-format
1611msgid "could not open '%s' for writing"
1612msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
1613
1614#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:337 builtin/commit.c:1688
1615#: builtin/merge.c:1076 builtin/pull.c:380
1616#, c-format
1617msgid "could not open '%s' for reading"
1618msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
1619
1620#: wrapper.c:579
03c82da3
TNQ
1621#, c-format
1622msgid "unable to access '%s': %s"
131fa518 1623msgstr "không thể truy cập “%s”: %s"
9e383e88 1624
f2993884 1625#: wrapper.c:600
7746f2e3
TNQ
1626#, c-format
1627msgid "unable to access '%s'"
77c8e543 1628msgstr "không thể truy cập “%s”"
7746f2e3 1629
f2993884 1630#: wrapper.c:611
9e383e88
TNQ
1631#, c-format
1632msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1633msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
1634
f2993884 1635#: wrapper.c:612
9e383e88
TNQ
1636msgid "no such user"
1637msgstr "không có người dùng như vậy"
774cfe0c 1638
f2993884 1639#: wrapper.c:620
4dcd03ea
TNQ
1640msgid "unable to get current working directory"
1641msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
1642
f2993884 1643#: wrapper.c:631
bd8202f3
TNQ
1644#, c-format
1645msgid "could not open %s for writing"
1646msgstr "không thể mở %s để ghi"
1647
f2993884 1648#: wrapper.c:642 builtin/am.c:424
bd8202f3
TNQ
1649#, c-format
1650msgid "could not write to %s"
1651msgstr "không thể ghi vào %s"
1652
f2993884 1653#: wrapper.c:648
bd8202f3
TNQ
1654#, c-format
1655msgid "could not close %s"
1656msgstr "không thể đóng %s"
1657
f2993884 1658#: wt-status.c:149
774cfe0c 1659msgid "Unmerged paths:"
db484bad 1660msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
774cfe0c 1661
f2993884 1662#: wt-status.c:176 wt-status.c:203
774cfe0c
TNQ
1663#, c-format
1664msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
fbf5d8c3 1665msgstr " (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
774cfe0c 1666
f2993884 1667#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
774cfe0c 1668msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
fbf5d8c3 1669msgstr " (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
774cfe0c 1670
f2993884 1671#: wt-status.c:182
5714e413 1672msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
fbf5d8c3 1673msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 1674
f2993884 1675#: wt-status.c:184 wt-status.c:188
774cfe0c 1676msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
819a2276 1677msgstr ""
fbf5d8c3 1678" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
5832c3f2 1679"cần được giải quyết)"
774cfe0c 1680
f2993884 1681#: wt-status.c:186
5714e413 1682msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
fbf5d8c3 1683msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 1684
f2993884 1685#: wt-status.c:197 wt-status.c:880
774cfe0c 1686msgid "Changes to be committed:"
db484bad 1687msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
774cfe0c 1688
f2993884 1689#: wt-status.c:215 wt-status.c:889
774cfe0c 1690msgid "Changes not staged for commit:"
5832c3f2 1691msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
774cfe0c 1692
f2993884 1693#: wt-status.c:219
774cfe0c 1694msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
fbf5d8c3 1695msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
774cfe0c 1696
f2993884 1697#: wt-status.c:221
774cfe0c 1698msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
819a2276 1699msgstr ""
fbf5d8c3 1700" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
774cfe0c 1701
f2993884 1702#: wt-status.c:222
819a2276
TNQ
1703msgid ""
1704" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1705msgstr ""
fbf5d8c3
TNQ
1706" (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
1707"làm việc)"
774cfe0c 1708
f2993884 1709#: wt-status.c:224
774cfe0c 1710msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
819a2276 1711msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1712" (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
1713"chữa trong mô-đun-con)"
774cfe0c 1714
f2993884 1715#: wt-status.c:236
774cfe0c
TNQ
1716#, c-format
1717msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
819a2276 1718msgstr ""
fbf5d8c3 1719" (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
774cfe0c 1720
f2993884 1721#: wt-status.c:251
774cfe0c 1722msgid "both deleted:"
db484bad 1723msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
774cfe0c 1724
f2993884 1725#: wt-status.c:253
774cfe0c 1726msgid "added by us:"
c527aceb 1727msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
774cfe0c 1728
f2993884 1729#: wt-status.c:255
774cfe0c 1730msgid "deleted by them:"
9e383e88 1731msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
774cfe0c 1732
f2993884 1733#: wt-status.c:257
774cfe0c 1734msgid "added by them:"
db484bad 1735msgstr "được thêm vào bởi họ:"
774cfe0c 1736
f2993884 1737#: wt-status.c:259
774cfe0c 1738msgid "deleted by us:"
c527aceb 1739msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
774cfe0c 1740
f2993884 1741#: wt-status.c:261
774cfe0c 1742msgid "both added:"
db484bad 1743msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
774cfe0c 1744
f2993884 1745#: wt-status.c:263
774cfe0c 1746msgid "both modified:"
db484bad 1747msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
774cfe0c 1748
f2993884 1749#: wt-status.c:265
15fbbed7
TNQ
1750#, c-format
1751msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1752msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái chưa hòa trộn %x"
1753
f2993884 1754#: wt-status.c:273
15fbbed7
TNQ
1755msgid "new file:"
1756msgstr "tập tin mới:"
1757
f2993884 1758#: wt-status.c:275
15fbbed7
TNQ
1759msgid "copied:"
1760msgstr "đã chép:"
774cfe0c 1761
f2993884 1762#: wt-status.c:277
15fbbed7 1763msgid "deleted:"
fbf5d8c3 1764msgstr "đã xóa:"
774cfe0c 1765
f2993884 1766#: wt-status.c:279
15fbbed7
TNQ
1767msgid "modified:"
1768msgstr "đã sửa:"
774cfe0c 1769
f2993884 1770#: wt-status.c:281
15fbbed7
TNQ
1771msgid "renamed:"
1772msgstr "đã đổi tên:"
774cfe0c 1773
f2993884 1774#: wt-status.c:283
15fbbed7
TNQ
1775msgid "typechange:"
1776msgstr "đổi-kiểu:"
774cfe0c 1777
f2993884 1778#: wt-status.c:285
15fbbed7
TNQ
1779msgid "unknown:"
1780msgstr "không hiểu:"
774cfe0c 1781
f2993884 1782#: wt-status.c:287
15fbbed7
TNQ
1783msgid "unmerged:"
1784msgstr "chưa hòa trộn:"
1785
f2993884 1786#: wt-status.c:369
5832c3f2
TNQ
1787msgid "new commits, "
1788msgstr "lần chuyển giao mới, "
774cfe0c 1789
f2993884 1790#: wt-status.c:371
5832c3f2
TNQ
1791msgid "modified content, "
1792msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
774cfe0c 1793
f2993884 1794#: wt-status.c:373
5832c3f2
TNQ
1795msgid "untracked content, "
1796msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
774cfe0c 1797
f2993884 1798#: wt-status.c:390
db484bad 1799#, c-format
774cfe0c 1800msgid "bug: unhandled diff status %c"
5832c3f2 1801msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái lệnh diff %c"
774cfe0c 1802
f2993884 1803#: wt-status.c:754
44bb9364
TNQ
1804msgid "Submodules changed but not updated:"
1805msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
1806
f2993884 1807#: wt-status.c:756
44bb9364 1808msgid "Submodule changes to be committed:"
5832c3f2 1809msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
44bb9364 1810
f2993884 1811#: wt-status.c:837
5832c3f2
TNQ
1812msgid ""
1813"Do not touch the line above.\n"
1814"Everything below will be removed."
1815msgstr ""
1816"Không động đến đường ở trên.\n"
1817"Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
1818
f2993884 1819#: wt-status.c:948
5714e413
TNQ
1820msgid "You have unmerged paths."
1821msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
1822
f2993884 1823#: wt-status.c:951
5714e413 1824msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
5832c3f2 1825msgstr " (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
5714e413 1826
f2993884 1827#: wt-status.c:954
5714e413
TNQ
1828msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1829msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
1830
f2993884 1831#: wt-status.c:957
5714e413 1832msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
f4d33434 1833msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
5714e413 1834
f2993884 1835#: wt-status.c:967
5714e413 1836msgid "You are in the middle of an am session."
131fa518 1837msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
5714e413 1838
f2993884 1839#: wt-status.c:970
5714e413
TNQ
1840msgid "The current patch is empty."
1841msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
1842
f2993884 1843#: wt-status.c:974
e06dc12a
TNQ
1844msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1845msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
5714e413 1846
f2993884 1847#: wt-status.c:976
5714e413 1848msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
c527aceb 1849msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
5714e413 1850
f2993884 1851#: wt-status.c:978
5714e413 1852msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
f4d33434 1853msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1854
f2993884
TNQ
1855#: wt-status.c:1105
1856msgid "No commands done."
1857msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
1858
1859#: wt-status.c:1108
1860#, c-format
1861msgid "Last command done (%d command done):"
1862msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
1863msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
1864
1865#: wt-status.c:1119
1866#, c-format
1867msgid " (see more in file %s)"
1868msgstr " (xem thêm trong %s)"
1869
1870#: wt-status.c:1124
1871msgid "No commands remaining."
1872msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
1873
1874#: wt-status.c:1127
1875#, c-format
1876msgid "Next command to do (%d remaining command):"
1877msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
1878msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
1879
1880#: wt-status.c:1135
1881msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
1882msgstr " (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
1883
1884#: wt-status.c:1148
c527aceb
TNQ
1885#, c-format
1886msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
5832c3f2 1887msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 1888
f2993884 1889#: wt-status.c:1153
5714e413 1890msgid "You are currently rebasing."
5832c3f2 1891msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
5714e413 1892
f2993884 1893#: wt-status.c:1167
5714e413 1894msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
5832c3f2
TNQ
1895msgstr ""
1896" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
5714e413 1897
f2993884 1898#: wt-status.c:1169
5714e413 1899msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
5832c3f2 1900msgstr " (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
5714e413 1901
f2993884 1902#: wt-status.c:1171
5714e413 1903msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
5832c3f2
TNQ
1904msgstr ""
1905" (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1906
f2993884 1907#: wt-status.c:1177
5714e413 1908msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
819a2276 1909msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1910" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
1911"continue\")"
5714e413 1912
f2993884 1913#: wt-status.c:1181
c527aceb
TNQ
1914#, c-format
1915msgid ""
1916"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1917msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1918"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
1919"đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 1920
f2993884 1921#: wt-status.c:1186
5714e413 1922msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
819a2276
TNQ
1923msgstr ""
1924"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
1925"rebase."
5714e413 1926
f2993884 1927#: wt-status.c:1189
5714e413 1928msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
819a2276 1929msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1930" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
1931"rebase --continue\")"
5714e413 1932
f2993884 1933#: wt-status.c:1193
c527aceb
TNQ
1934#, c-format
1935msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1936msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1937"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
1938"rebase nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 1939
f2993884 1940#: wt-status.c:1198
5714e413
TNQ
1941msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1942msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
1943
f2993884 1944#: wt-status.c:1201
5714e413 1945msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
5832c3f2 1946msgstr " (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
5714e413 1947
f2993884 1948#: wt-status.c:1203
819a2276
TNQ
1949msgid ""
1950" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1951msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1952" (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
1953"lòng về những thay đổi của mình)"
5714e413 1954
f2993884 1955#: wt-status.c:1213
44bb9364
TNQ
1956#, c-format
1957msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1958msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
5714e413 1959
f2993884 1960#: wt-status.c:1218
e06dc12a
TNQ
1961msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1962msgstr ""
1963" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
1964
f2993884 1965#: wt-status.c:1221
e06dc12a
TNQ
1966msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
1967msgstr ""
1968" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
1969"continue\")"
5714e413 1970
f2993884 1971#: wt-status.c:1223
e06dc12a
TNQ
1972msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
1973msgstr " (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
1974
f2993884 1975#: wt-status.c:1232
7db011eb
TNQ
1976#, c-format
1977msgid "You are currently reverting commit %s."
21f63737 1978msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
7db011eb 1979
f2993884 1980#: wt-status.c:1237
7db011eb
TNQ
1981msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1982msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
1983
f2993884 1984#: wt-status.c:1240
7db011eb
TNQ
1985msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1986msgstr ""
1987" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
1988
f2993884 1989#: wt-status.c:1242
7db011eb 1990msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
21f63737 1991msgstr " (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
7db011eb 1992
f2993884 1993#: wt-status.c:1253
c527aceb 1994#, c-format
7db011eb 1995msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
c527aceb 1996msgstr ""
7db011eb
TNQ
1997"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
1998"nhánh “%s”."
c527aceb 1999
f2993884 2000#: wt-status.c:1257
5714e413 2001msgid "You are currently bisecting."
44bb9364 2002msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
5714e413 2003
f2993884 2004#: wt-status.c:1260
5714e413 2005msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
f4d33434 2006msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 2007
f2993884 2008#: wt-status.c:1437
774cfe0c 2009msgid "On branch "
819a2276 2010msgstr "Trên nhánh "
774cfe0c 2011
f2993884
TNQ
2012#: wt-status.c:1445
2013msgid "interactive rebase in progress; onto "
2014msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
2015
2016#: wt-status.c:1447
e06dc12a 2017msgid "rebase in progress; onto "
44bb9364 2018msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
e06dc12a 2019
f2993884 2020#: wt-status.c:1452
7db011eb 2021msgid "HEAD detached at "
44bb9364 2022msgstr "HEAD được tách rời tại "
7db011eb 2023
f2993884 2024#: wt-status.c:1454
7db011eb 2025msgid "HEAD detached from "
5832c3f2 2026msgstr "HEAD được tách rời từ "
7db011eb 2027
f2993884 2028#: wt-status.c:1457
774cfe0c 2029msgid "Not currently on any branch."
db484bad 2030msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
774cfe0c 2031
f2993884 2032#: wt-status.c:1474
774cfe0c 2033msgid "Initial commit"
5832c3f2 2034msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
774cfe0c 2035
f2993884 2036#: wt-status.c:1488
03c82da3
TNQ
2037msgid "Untracked files"
2038msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
774cfe0c 2039
f2993884 2040#: wt-status.c:1490
03c82da3
TNQ
2041msgid "Ignored files"
2042msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
774cfe0c 2043
f2993884 2044#: wt-status.c:1494
7db011eb 2045#, c-format
efc90c78
TNQ
2046msgid ""
2047"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
2048"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
2049"new files yourself (see 'git help status')."
7db011eb 2050msgstr ""
efc90c78
TNQ
2051"Cần %.2f giây để liệt kê tất cả các tập tin chưa được theo dõi. “status -"
2052"uno”\n"
2053"có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
2054"tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
7db011eb 2055
f2993884 2056#: wt-status.c:1500
db484bad 2057#, c-format
774cfe0c 2058msgid "Untracked files not listed%s"
5832c3f2 2059msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
774cfe0c 2060
f2993884 2061#: wt-status.c:1502
774cfe0c 2062msgid " (use -u option to show untracked files)"
f4d33434 2063msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 2064
f2993884 2065#: wt-status.c:1508
774cfe0c 2066msgid "No changes"
db484bad 2067msgstr "Không có thay đổi nào"
774cfe0c 2068
f2993884 2069#: wt-status.c:1513
db484bad 2070#, c-format
03c82da3
TNQ
2071msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
2072msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2073"không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
2074"\"git commit -a\")\n"
774cfe0c 2075
f2993884 2076#: wt-status.c:1516
774cfe0c 2077#, c-format
03c82da3 2078msgid "no changes added to commit\n"
5832c3f2 2079msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
03c82da3 2080
f2993884 2081#: wt-status.c:1519
03c82da3
TNQ
2082#, c-format
2083msgid ""
2084"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
2085"track)\n"
819a2276 2086msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2087"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
2088"theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
774cfe0c 2089
f2993884 2090#: wt-status.c:1522
03c82da3
TNQ
2091#, c-format
2092msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
2093msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2094"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
2095"theo dõi hiện diện\n"
774cfe0c 2096
f2993884 2097#: wt-status.c:1525
db484bad 2098#, c-format
03c82da3
TNQ
2099msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2100msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2101"không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
2102"đưa vào theo dõi)\n"
774cfe0c 2103
f2993884 2104#: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
03c82da3
TNQ
2105#, c-format
2106msgid "nothing to commit\n"
5832c3f2 2107msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
774cfe0c 2108
f2993884 2109#: wt-status.c:1531
03c82da3
TNQ
2110#, c-format
2111msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2112msgstr ""
5832c3f2 2113"không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
774cfe0c 2114
f2993884 2115#: wt-status.c:1535
03c82da3
TNQ
2116#, c-format
2117msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
5832c3f2 2118msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
774cfe0c 2119
f2993884 2120#: wt-status.c:1644
774cfe0c 2121msgid "HEAD (no branch)"
819a2276 2122msgstr "HEAD (không nhánh)"
774cfe0c 2123
f2993884 2124#: wt-status.c:1650
774cfe0c 2125msgid "Initial commit on "
5832c3f2 2126msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo trên "
774cfe0c 2127
f2993884 2128#: wt-status.c:1677
44bb9364
TNQ
2129msgid "gone"
2130msgstr "đã ra đi"
2131
f2993884 2132#: wt-status.c:1679 wt-status.c:1687
774cfe0c 2133msgid "behind "
819a2276 2134msgstr "đằng sau "
774cfe0c 2135
f2993884 2136#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:403
77c8e543
TNQ
2137#, c-format
2138msgid "failed to unlink '%s'"
5832c3f2 2139msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
77c8e543 2140
4dcd03ea 2141#: builtin/add.c:22
02507f42
TNQ
2142msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
2143msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
03c82da3 2144
4dcd03ea 2145#: builtin/add.c:65
db484bad 2146#, c-format
774cfe0c 2147msgid "unexpected diff status %c"
db484bad 2148msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
774cfe0c 2149
a4acd09b 2150#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
774cfe0c 2151msgid "updating files failed"
db484bad 2152msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
774cfe0c 2153
4dcd03ea 2154#: builtin/add.c:80
db484bad 2155#, c-format
774cfe0c 2156msgid "remove '%s'\n"
131fa518 2157msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
774cfe0c 2158
4dcd03ea 2159#: builtin/add.c:134
774cfe0c 2160msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
819a2276 2161msgstr ""
5832c3f2 2162"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
774cfe0c 2163
f2993884 2164#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:799
774cfe0c 2165msgid "Could not read the index"
db484bad 2166msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
774cfe0c 2167
4dcd03ea 2168#: builtin/add.c:205
db484bad 2169#, c-format
774cfe0c 2170msgid "Could not open '%s' for writing."
c527aceb 2171msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
774cfe0c 2172
4dcd03ea 2173#: builtin/add.c:209
774cfe0c 2174msgid "Could not write patch"
db484bad 2175msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
774cfe0c 2176
bd8202f3
TNQ
2177#: builtin/add.c:212
2178msgid "editing patch failed"
2179msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
2180
2181#: builtin/add.c:215
db484bad 2182#, c-format
774cfe0c 2183msgid "Could not stat '%s'"
5832c3f2 2184msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
774cfe0c 2185
bd8202f3 2186#: builtin/add.c:217
774cfe0c 2187msgid "Empty patch. Aborted."
5832c3f2 2188msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
774cfe0c 2189
bd8202f3 2190#: builtin/add.c:222
db484bad 2191#, c-format
774cfe0c 2192msgid "Could not apply '%s'"
5832c3f2 2193msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
774cfe0c 2194
bd8202f3 2195#: builtin/add.c:232
774cfe0c 2196msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
819a2276
TNQ
2197msgstr ""
2198"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
2199"của bạn:\n"
774cfe0c 2200
f2993884
TNQ
2201#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:896 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
2202#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:545
2203#: builtin/remote.c:1339 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
03c82da3
TNQ
2204msgid "dry run"
2205msgstr "chạy thử"
2206
bd8202f3 2207#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4580 builtin/check-ignore.c:19
f2993884
TNQ
2208#: builtin/commit.c:1321 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:636
2209#: builtin/log.c:1641 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
03c82da3
TNQ
2210msgid "be verbose"
2211msgstr "chi tiết"
2212
bd8202f3 2213#: builtin/add.c:252
03c82da3
TNQ
2214msgid "interactive picking"
2215msgstr "sửa bằng cách tương tác"
2216
f2993884 2217#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1152 builtin/reset.c:286
03c82da3 2218msgid "select hunks interactively"
5832c3f2 2219msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
03c82da3 2220
bd8202f3 2221#: builtin/add.c:254
03c82da3
TNQ
2222msgid "edit current diff and apply"
2223msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
2224
bd8202f3 2225#: builtin/add.c:255
03c82da3
TNQ
2226msgid "allow adding otherwise ignored files"
2227msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
2228
bd8202f3 2229#: builtin/add.c:256
03c82da3 2230msgid "update tracked files"
5832c3f2 2231msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
03c82da3 2232
bd8202f3 2233#: builtin/add.c:257
03c82da3
TNQ
2234msgid "record only the fact that the path will be added later"
2235msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
2236
bd8202f3 2237#: builtin/add.c:258
03c82da3
TNQ
2238msgid "add changes from all tracked and untracked files"
2239msgstr ""
2240"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
2241"vết"
2242
bd8202f3 2243#: builtin/add.c:261
efc90c78
TNQ
2244msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2245msgstr ""
2246"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
2247
bd8202f3 2248#: builtin/add.c:263
03c82da3
TNQ
2249msgid "don't add, only refresh the index"
2250msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
2251
bd8202f3 2252#: builtin/add.c:264
03c82da3
TNQ
2253msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2254msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
2255
bd8202f3 2256#: builtin/add.c:265
03c82da3
TNQ
2257msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2258msgstr ""
2259"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
2260
bd8202f3 2261#: builtin/add.c:287
774cfe0c
TNQ
2262#, c-format
2263msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
db484bad 2264msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
774cfe0c 2265
bd8202f3 2266#: builtin/add.c:294
774cfe0c 2267msgid "adding files failed"
db484bad 2268msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
774cfe0c 2269
bd8202f3 2270#: builtin/add.c:330
774cfe0c 2271msgid "-A and -u are mutually incompatible"
db484bad 2272msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
774cfe0c 2273
bd8202f3 2274#: builtin/add.c:337
774cfe0c 2275msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
f4d33434 2276msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
774cfe0c 2277
bd8202f3 2278#: builtin/add.c:358
db484bad 2279#, c-format
774cfe0c 2280msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
db484bad 2281msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
774cfe0c 2282
bd8202f3 2283#: builtin/add.c:359
774cfe0c
TNQ
2284#, c-format
2285msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
5832c3f2 2286msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
774cfe0c 2287
f2993884
TNQ
2288#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:940
2289#: builtin/commit.c:336 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
774cfe0c 2290msgid "index file corrupt"
db484bad 2291msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 2292
f2993884 2293#: builtin/add.c:445 builtin/apply.c:4678 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
774cfe0c 2294msgid "Unable to write new index file"
db484bad
TNQ
2295msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2296
f2993884
TNQ
2297#: builtin/am.c:41
2298#, c-format
2299msgid "could not stat %s"
2300msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
2301
5fc31c1f 2302#: builtin/am.c:270 builtin/am.c:1345 builtin/commit.c:737 builtin/merge.c:1079
f2993884
TNQ
2303#, c-format
2304msgid "could not read '%s'"
2305msgstr "Không thể đọc “%s”."
2306
2307#: builtin/am.c:444
2308msgid "could not parse author script"
2309msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
2310
2311#: builtin/am.c:521
2312#, c-format
2313msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
2314msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
2315
2316#: builtin/am.c:562 builtin/notes.c:300
2317#, c-format
2318msgid "Malformed input line: '%s'."
2319msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
2320
2321#: builtin/am.c:599 builtin/notes.c:315
2322#, c-format
2323msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
2324msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
2325
2326#: builtin/am.c:625
2327msgid "fseek failed"
2328msgstr "fseek gặp lỗi"
2329
2330#: builtin/am.c:786 builtin/am.c:874
2331#, c-format
2332msgid "could not open '%s' for reading: %s"
2333msgstr "không thể mở “%s” để đọc: %s"
2334
2335#: builtin/am.c:793
2336#, c-format
2337msgid "could not open '%s' for writing: %s"
2338msgstr "Không thể mở “%s” để ghi: %s"
2339
2340#: builtin/am.c:802
2341#, c-format
2342msgid "could not parse patch '%s'"
2343msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
2344
2345#: builtin/am.c:867
2346msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
2347msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
2348
2349#: builtin/am.c:915
2350msgid "invalid timestamp"
2351msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
2352
2353#: builtin/am.c:918 builtin/am.c:926
2354msgid "invalid Date line"
2355msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
2356
2357#: builtin/am.c:923
2358msgid "invalid timezone offset"
2359msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
2360
2361#: builtin/am.c:1010
2362msgid "Patch format detection failed."
2363msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
2364
2365#: builtin/am.c:1015 builtin/clone.c:368
2366#, c-format
2367msgid "failed to create directory '%s'"
2368msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
2369
2370#: builtin/am.c:1019
2371msgid "Failed to split patches."
2372msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
2373
2374#: builtin/am.c:1151 builtin/commit.c:362
2375msgid "unable to write index file"
2376msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
2377
2378#: builtin/am.c:1202
2379#, c-format
2380msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
2381msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
2382
2383#: builtin/am.c:1203
2384#, c-format
2385msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
2386msgstr ""
2387"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
2388
2389#: builtin/am.c:1204
2390#, c-format
2391msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
2392msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
2393
5fc31c1f 2394#: builtin/am.c:1339
f2993884
TNQ
2395msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
2396msgstr "Miếng vá trống rỗng. Quá trình chia nhỏ miếng vá có lỗi?"
2397
5fc31c1f 2398#: builtin/am.c:1413 builtin/log.c:1345
f2993884
TNQ
2399#, c-format
2400msgid "invalid ident line: %s"
2401msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
2402
5fc31c1f 2403#: builtin/am.c:1440
f2993884
TNQ
2404#, c-format
2405msgid "unable to parse commit %s"
2406msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
2407
5fc31c1f 2408#: builtin/am.c:1614
f2993884
TNQ
2409msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
2410msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
2411
5fc31c1f 2412#: builtin/am.c:1616
f2993884
TNQ
2413msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
2414msgstr ""
2415"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
2416
5fc31c1f 2417#: builtin/am.c:1635
f2993884
TNQ
2418msgid ""
2419"Did you hand edit your patch?\n"
2420"It does not apply to blobs recorded in its index."
2421msgstr ""
2422"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
2423"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
2424
5fc31c1f 2425#: builtin/am.c:1641
f2993884
TNQ
2426msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
2427msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
2428
5fc31c1f 2429#: builtin/am.c:1666
f2993884
TNQ
2430msgid "Failed to merge in the changes."
2431msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
2432
5fc31c1f 2433#: builtin/am.c:1691 builtin/merge.c:632
f2993884
TNQ
2434msgid "git write-tree failed to write a tree"
2435msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
2436
5fc31c1f 2437#: builtin/am.c:1698
f2993884
TNQ
2438msgid "applying to an empty history"
2439msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
2440
5fc31c1f 2441#: builtin/am.c:1711 builtin/commit.c:1752 builtin/merge.c:829
f2993884
TNQ
2442#: builtin/merge.c:854
2443msgid "failed to write commit object"
2444msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
2445
5fc31c1f 2446#: builtin/am.c:1743 builtin/am.c:1747
f2993884
TNQ
2447#, c-format
2448msgid "cannot resume: %s does not exist."
2449msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
2450
5fc31c1f 2451#: builtin/am.c:1763
f2993884
TNQ
2452msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
2453msgstr ""
2454"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
2455
5fc31c1f 2456#: builtin/am.c:1768
f2993884
TNQ
2457msgid "Commit Body is:"
2458msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
2459
2460#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
2461#. in your translation. The program will only accept English
2462#. input at this point.
2463#.
5fc31c1f 2464#: builtin/am.c:1778
f2993884
TNQ
2465msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
2466msgstr ""
2467"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/đồng ý tất cả "
2468"[a]: "
2469
5fc31c1f 2470#: builtin/am.c:1828
f2993884
TNQ
2471#, c-format
2472msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
2473msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
2474
5fc31c1f 2475#: builtin/am.c:1863 builtin/am.c:1934
f2993884
TNQ
2476#, c-format
2477msgid "Applying: %.*s"
2478msgstr "Áp dụng: %.*s"
2479
5fc31c1f 2480#: builtin/am.c:1879
f2993884
TNQ
2481msgid "No changes -- Patch already applied."
2482msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
2483
5fc31c1f 2484#: builtin/am.c:1887
f2993884
TNQ
2485#, c-format
2486msgid "Patch failed at %s %.*s"
2487msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
2488
5fc31c1f 2489#: builtin/am.c:1893
f2993884
TNQ
2490#, c-format
2491msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
2492msgstr "Bản sao chép của miếng vá mà nó gặp lỗi thì được tìm thấy trong: %s"
2493
5fc31c1f 2494#: builtin/am.c:1937
f2993884
TNQ
2495msgid ""
2496"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
2497"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
2498"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
2499msgstr ""
2500"Không có thay đổi nào - bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?\n"
2501"Nếu ở đây không có gì còn lại stage, tình cờ là có một số thứ khác\n"
2502"đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
2503"vá này."
2504
5fc31c1f 2505#: builtin/am.c:1944
f2993884
TNQ
2506msgid ""
2507"You still have unmerged paths in your index.\n"
2508"Did you forget to use 'git add'?"
2509msgstr ""
2510"Bạn vẫn có những đường dẫn chưa được hòa trộn trong bảng mục lục của mình.\n"
2511"Bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?"
2512
5fc31c1f 2513#: builtin/am.c:2052 builtin/am.c:2056 builtin/am.c:2068 builtin/reset.c:308
f2993884
TNQ
2514#: builtin/reset.c:316
2515#, c-format
2516msgid "Could not parse object '%s'."
2517msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”."
2518
5fc31c1f 2519#: builtin/am.c:2104
f2993884
TNQ
2520msgid "failed to clean index"
2521msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
2522
5fc31c1f 2523#: builtin/am.c:2138
f2993884
TNQ
2524msgid ""
2525"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
2526"Not rewinding to ORIG_HEAD"
2527msgstr ""
2528"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
2529"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
2530
5fc31c1f 2531#: builtin/am.c:2199
f2993884
TNQ
2532#, c-format
2533msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
2534msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
2535
5fc31c1f 2536#: builtin/am.c:2221
f2993884
TNQ
2537msgid "git am [options] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
2538msgstr "git am [các-tùy-chọn] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
2539
5fc31c1f 2540#: builtin/am.c:2222
f2993884
TNQ
2541msgid "git am [options] (--continue | --skip | --abort)"
2542msgstr "git am [các-tùy-chọn] (--continue | --skip | --abort)"
2543
5fc31c1f 2544#: builtin/am.c:2228
f2993884
TNQ
2545msgid "run interactively"
2546msgstr "chạy kiểu tương tác"
2547
5fc31c1f 2548#: builtin/am.c:2230
f2993884
TNQ
2549msgid "historical option -- no-op"
2550msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
2551
5fc31c1f 2552#: builtin/am.c:2232
f2993884
TNQ
2553msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
2554msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
2555
5fc31c1f 2556#: builtin/am.c:2233 builtin/init-db.c:509 builtin/prune-packed.c:57
f2993884
TNQ
2557#: builtin/repack.c:171
2558msgid "be quiet"
2559msgstr "im lặng"
2560
5fc31c1f 2561#: builtin/am.c:2235
f2993884
TNQ
2562msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
2563msgstr "Thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
2564
5fc31c1f 2565#: builtin/am.c:2238
f2993884
TNQ
2566msgid "recode into utf8 (default)"
2567msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
2568
5fc31c1f 2569#: builtin/am.c:2240
f2993884
TNQ
2570msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
2571msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
2572
5fc31c1f 2573#: builtin/am.c:2242
f2993884
TNQ
2574msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
2575msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
2576
5fc31c1f 2577#: builtin/am.c:2244
f2993884
TNQ
2578msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
2579msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
2580
5fc31c1f 2581#: builtin/am.c:2246
f2993884
TNQ
2582msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
2583msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
2584
5fc31c1f 2585#: builtin/am.c:2249
f2993884
TNQ
2586msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
2587msgstr ""
2588"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
2589
5fc31c1f 2590#: builtin/am.c:2252
f2993884
TNQ
2591msgid "strip everything before a scissors line"
2592msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
2593
5fc31c1f 2594#: builtin/am.c:2253 builtin/apply.c:4563
f2993884
TNQ
2595msgid "action"
2596msgstr "hành động"
2597
5fc31c1f
TNQ
2598#: builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260 builtin/am.c:2263
2599#: builtin/am.c:2266 builtin/am.c:2269 builtin/am.c:2272 builtin/am.c:2275
2600#: builtin/am.c:2281
f2993884
TNQ
2601msgid "pass it through git-apply"
2602msgstr "chuyển nó qua git-apply"
2603
5fc31c1f 2604#: builtin/am.c:2262 builtin/apply.c:4587
f2993884
TNQ
2605msgid "root"
2606msgstr "root"
2607
5fc31c1f 2608#: builtin/am.c:2265 builtin/am.c:2268 builtin/apply.c:4525
f2993884
TNQ
2609#: builtin/apply.c:4528 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
2610#: builtin/pull.c:167
2611msgid "path"
2612msgstr "đường-dẫn"
2613
5fc31c1f 2614#: builtin/am.c:2271 builtin/fmt-merge-msg.c:669 builtin/fmt-merge-msg.c:672
f2993884
TNQ
2615#: builtin/grep.c:698 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
2616#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:664
2617#: builtin/show-ref.c:180 builtin/tag.c:591 parse-options.h:132
2618#: parse-options.h:134 parse-options.h:243
2619msgid "n"
2620msgstr "n"
2621
5fc31c1f 2622#: builtin/am.c:2274 builtin/apply.c:4531
f2993884
TNQ
2623msgid "num"
2624msgstr "số"
2625
5fc31c1f 2626#: builtin/am.c:2277 builtin/for-each-ref.c:34 builtin/replace.c:438
f2993884
TNQ
2627msgid "format"
2628msgstr "định dạng"
2629
5fc31c1f 2630#: builtin/am.c:2278
f2993884
TNQ
2631msgid "format the patch(es) are in"
2632msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
2633
5fc31c1f 2634#: builtin/am.c:2284
f2993884
TNQ
2635msgid "override error message when patch failure occurs"
2636msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
2637
5fc31c1f 2638#: builtin/am.c:2286
f2993884
TNQ
2639msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
2640msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
2641
5fc31c1f 2642#: builtin/am.c:2289
f2993884
TNQ
2643msgid "synonyms for --continue"
2644msgstr "đồng nghĩa với --continue"
2645
5fc31c1f 2646#: builtin/am.c:2292
f2993884
TNQ
2647msgid "skip the current patch"
2648msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
2649
5fc31c1f 2650#: builtin/am.c:2295
f2993884
TNQ
2651msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
2652msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
2653
5fc31c1f 2654#: builtin/am.c:2299
f2993884
TNQ
2655msgid "lie about committer date"
2656msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
2657
5fc31c1f 2658#: builtin/am.c:2301
f2993884
TNQ
2659msgid "use current timestamp for author date"
2660msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
2661
5fc31c1f 2662#: builtin/am.c:2303 builtin/commit.c:1590 builtin/merge.c:225
f2993884
TNQ
2663#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:606
2664msgid "key-id"
2665msgstr "mã-số-khóa"
2666
5fc31c1f 2667#: builtin/am.c:2304
f2993884
TNQ
2668msgid "GPG-sign commits"
2669msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
2670
5fc31c1f 2671#: builtin/am.c:2307
f2993884
TNQ
2672msgid "(internal use for git-rebase)"
2673msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
2674
5fc31c1f 2675#: builtin/am.c:2322
f2993884
TNQ
2676msgid ""
2677"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
2678"it will be removed. Please do not use it anymore."
2679msgstr ""
2680"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
2681"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
2682
5fc31c1f 2683#: builtin/am.c:2329
f2993884
TNQ
2684msgid "failed to read the index"
2685msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
2686
5fc31c1f 2687#: builtin/am.c:2344
f2993884
TNQ
2688#, c-format
2689msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
2690msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
2691
5fc31c1f 2692#: builtin/am.c:2368
f2993884
TNQ
2693#, c-format
2694msgid ""
2695"Stray %s directory found.\n"
2696"Use \"git am --abort\" to remove it."
2697msgstr ""
2698"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
2699"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
2700
5fc31c1f 2701#: builtin/am.c:2374
f2993884
TNQ
2702msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
2703msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
2704
02507f42
TNQ
2705#: builtin/apply.c:59
2706msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
2707msgstr "git apply [<các-tùy-chọn>] [<miếng-vá>…]"
774cfe0c 2708
02507f42 2709#: builtin/apply.c:112
db484bad 2710#, c-format
774cfe0c 2711msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
131fa518 2712msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
774cfe0c 2713
02507f42 2714#: builtin/apply.c:127
db484bad 2715#, c-format
774cfe0c 2716msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
131fa518 2717msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
774cfe0c 2718
02507f42 2719#: builtin/apply.c:822
db484bad 2720#, c-format
774cfe0c 2721msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
819a2276
TNQ
2722msgstr ""
2723"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
2724"%s"
774cfe0c 2725
02507f42 2726#: builtin/apply.c:831
db484bad 2727#, c-format
774cfe0c 2728msgid "regexec returned %d for input: %s"
5832c3f2 2729msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
774cfe0c 2730
02507f42 2731#: builtin/apply.c:912
db484bad 2732#, c-format
774cfe0c 2733msgid "unable to find filename in patch at line %d"
db484bad 2734msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
774cfe0c 2735
02507f42 2736#: builtin/apply.c:944
774cfe0c
TNQ
2737#, c-format
2738msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
5832c3f2
TNQ
2739msgstr ""
2740"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
774cfe0c 2741
02507f42 2742#: builtin/apply.c:948
774cfe0c 2743#, c-format
db484bad 2744msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
5832c3f2 2745msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
db484bad 2746
02507f42 2747#: builtin/apply.c:949
db484bad
TNQ
2748#, c-format
2749msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
5832c3f2 2750msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
774cfe0c 2751
02507f42 2752#: builtin/apply.c:956
774cfe0c
TNQ
2753#, c-format
2754msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
5832c3f2 2755msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
774cfe0c 2756
02507f42 2757#: builtin/apply.c:1419
db484bad 2758#, c-format
774cfe0c 2759msgid "recount: unexpected line: %.*s"
c527aceb 2760msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
774cfe0c 2761
02507f42 2762#: builtin/apply.c:1476
774cfe0c
TNQ
2763#, c-format
2764msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
db484bad 2765msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c 2766
02507f42 2767#: builtin/apply.c:1493
774cfe0c 2768#, c-format
819a2276
TNQ
2769msgid ""
2770"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2771"component (line %d)"
2772msgid_plural ""
2773"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2774"components (line %d)"
2775msgstr[0] ""
2776"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
2777"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
774cfe0c 2778
bd8202f3 2779#: builtin/apply.c:1659
774cfe0c 2780msgid "new file depends on old contents"
db484bad 2781msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 2782
bd8202f3 2783#: builtin/apply.c:1661
774cfe0c 2784msgid "deleted file still has contents"
db484bad 2785msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
774cfe0c 2786
bd8202f3 2787#: builtin/apply.c:1687
db484bad 2788#, c-format
774cfe0c 2789msgid "corrupt patch at line %d"
db484bad 2790msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
774cfe0c 2791
bd8202f3 2792#: builtin/apply.c:1723
774cfe0c
TNQ
2793#, c-format
2794msgid "new file %s depends on old contents"
db484bad 2795msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 2796
bd8202f3 2797#: builtin/apply.c:1725
774cfe0c
TNQ
2798#, c-format
2799msgid "deleted file %s still has contents"
db484bad 2800msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
774cfe0c 2801
bd8202f3 2802#: builtin/apply.c:1728
774cfe0c
TNQ
2803#, c-format
2804msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
db484bad 2805msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
774cfe0c 2806
bd8202f3 2807#: builtin/apply.c:1874
774cfe0c
TNQ
2808#, c-format
2809msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
db484bad 2810msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c 2811
bd8202f3 2812#: builtin/apply.c:1903
774cfe0c
TNQ
2813#, c-format
2814msgid "unrecognized binary patch at line %d"
db484bad 2815msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
774cfe0c 2816
bd8202f3 2817#: builtin/apply.c:2054
774cfe0c
TNQ
2818#, c-format
2819msgid "patch with only garbage at line %d"
5832c3f2 2820msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
774cfe0c 2821
bd8202f3 2822#: builtin/apply.c:2144
774cfe0c
TNQ
2823#, c-format
2824msgid "unable to read symlink %s"
5832c3f2 2825msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
774cfe0c 2826
bd8202f3 2827#: builtin/apply.c:2148
db484bad 2828#, c-format
774cfe0c 2829msgid "unable to open or read %s"
c527aceb 2830msgstr "không thể mở hay đọc %s"
774cfe0c 2831
bd8202f3 2832#: builtin/apply.c:2781
db484bad 2833#, c-format
774cfe0c 2834msgid "invalid start of line: '%c'"
131fa518 2835msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
774cfe0c 2836
bd8202f3 2837#: builtin/apply.c:2900
774cfe0c
TNQ
2838#, c-format
2839msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
2840msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
db484bad 2841msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
774cfe0c 2842
bd8202f3 2843#: builtin/apply.c:2912
774cfe0c
TNQ
2844#, c-format
2845msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
5832c3f2 2846msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
774cfe0c 2847
bd8202f3 2848#: builtin/apply.c:2918
db484bad 2849#, c-format
774cfe0c
TNQ
2850msgid ""
2851"while searching for:\n"
2852"%.*s"
db484bad 2853msgstr ""
5832c3f2 2854"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
db484bad 2855"%.*s"
774cfe0c 2856
bd8202f3 2857#: builtin/apply.c:2938
774cfe0c
TNQ
2858#, c-format
2859msgid "missing binary patch data for '%s'"
131fa518 2860msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
774cfe0c 2861
bd8202f3 2862#: builtin/apply.c:3039
774cfe0c
TNQ
2863#, c-format
2864msgid "binary patch does not apply to '%s'"
131fa518 2865msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
774cfe0c 2866
bd8202f3 2867#: builtin/apply.c:3045
774cfe0c
TNQ
2868#, c-format
2869msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
819a2276 2870msgstr ""
131fa518 2871"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
03c82da3 2872"%s)"
774cfe0c 2873
bd8202f3 2874#: builtin/apply.c:3066
db484bad 2875#, c-format
774cfe0c 2876msgid "patch failed: %s:%ld"
5832c3f2 2877msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
774cfe0c 2878
bd8202f3 2879#: builtin/apply.c:3190
db484bad 2880#, c-format
fd4652ed 2881msgid "cannot checkout %s"
15fbbed7 2882msgstr "không thể lấy ra %s"
774cfe0c 2883
bd8202f3 2884#: builtin/apply.c:3235 builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3291
774cfe0c
TNQ
2885#, c-format
2886msgid "read of %s failed"
2887msgstr "đọc %s gặp lỗi"
2888
bd8202f3 2889#: builtin/apply.c:3243
02507f42
TNQ
2890#, c-format
2891msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
2892msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2893
bd8202f3 2894#: builtin/apply.c:3271 builtin/apply.c:3493
db484bad 2895#, c-format
fd4652ed 2896msgid "path %s has been renamed/deleted"
5832c3f2 2897msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
774cfe0c 2898
bd8202f3 2899#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3507
db484bad 2900#, c-format
fd4652ed
TNQ
2901msgid "%s: does not exist in index"
2902msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
774cfe0c 2903
bd8202f3 2904#: builtin/apply.c:3356 builtin/apply.c:3499 builtin/apply.c:3521
774cfe0c
TNQ
2905#, c-format
2906msgid "%s: %s"
2907msgstr "%s: %s"
2908
bd8202f3 2909#: builtin/apply.c:3361 builtin/apply.c:3515
db484bad 2910#, c-format
774cfe0c 2911msgid "%s: does not match index"
db484bad 2912msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
774cfe0c 2913
bd8202f3 2914#: builtin/apply.c:3463
fd4652ed
TNQ
2915msgid "removal patch leaves file contents"
2916msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
2917
bd8202f3 2918#: builtin/apply.c:3532
774cfe0c
TNQ
2919#, c-format
2920msgid "%s: wrong type"
2921msgstr "%s: sai kiểu"
2922
bd8202f3 2923#: builtin/apply.c:3534
db484bad 2924#, c-format
774cfe0c 2925msgid "%s has type %o, expected %o"
5832c3f2 2926msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
774cfe0c 2927
bd8202f3 2928#: builtin/apply.c:3693 builtin/apply.c:3695
02507f42
TNQ
2929#, c-format
2930msgid "invalid path '%s'"
2931msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
2932
bd8202f3 2933#: builtin/apply.c:3750
db484bad 2934#, c-format
774cfe0c 2935msgid "%s: already exists in index"
db484bad 2936msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
774cfe0c 2937
bd8202f3 2938#: builtin/apply.c:3753
fd4652ed
TNQ
2939#, c-format
2940msgid "%s: already exists in working directory"
2941msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
2942
bd8202f3 2943#: builtin/apply.c:3773
db484bad 2944#, c-format
9e383e88
TNQ
2945msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
2946msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
774cfe0c 2947
bd8202f3 2948#: builtin/apply.c:3778
db484bad 2949#, c-format
9e383e88
TNQ
2950msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
2951msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
2952
bd8202f3 2953#: builtin/apply.c:3798
02507f42
TNQ
2954#, c-format
2955msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
2956msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2957
bd8202f3 2958#: builtin/apply.c:3802
9e383e88 2959#, c-format
774cfe0c 2960msgid "%s: patch does not apply"
db484bad 2961msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
774cfe0c 2962
bd8202f3 2963#: builtin/apply.c:3816
db484bad 2964#, c-format
774cfe0c 2965msgid "Checking patch %s..."
fbf5d8c3 2966msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
774cfe0c 2967
f2993884 2968#: builtin/apply.c:3909 builtin/checkout.c:232 builtin/reset.c:135
774cfe0c
TNQ
2969#, c-format
2970msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
131fa518 2971msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
774cfe0c 2972
bd8202f3 2973#: builtin/apply.c:4052
db484bad 2974#, c-format
774cfe0c 2975msgid "unable to remove %s from index"
db484bad 2976msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 2977
bd8202f3 2978#: builtin/apply.c:4081
774cfe0c 2979#, c-format
e06dc12a 2980msgid "corrupt patch for submodule %s"
5832c3f2 2981msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 2982
bd8202f3 2983#: builtin/apply.c:4085
db484bad 2984#, c-format
774cfe0c 2985msgid "unable to stat newly created file '%s'"
15fbbed7 2986msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 2987
bd8202f3 2988#: builtin/apply.c:4090
774cfe0c
TNQ
2989#, c-format
2990msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
5832c3f2 2991msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 2992
bd8202f3 2993#: builtin/apply.c:4093 builtin/apply.c:4201
db484bad 2994#, c-format
774cfe0c 2995msgid "unable to add cache entry for %s"
44bb9364 2996msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 2997
bd8202f3 2998#: builtin/apply.c:4126
774cfe0c
TNQ
2999#, c-format
3000msgid "closing file '%s'"
131fa518 3001msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 3002
bd8202f3 3003#: builtin/apply.c:4175
db484bad 3004#, c-format
774cfe0c 3005msgid "unable to write file '%s' mode %o"
5832c3f2 3006msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 3007
bd8202f3 3008#: builtin/apply.c:4262
db484bad 3009#, c-format
774cfe0c 3010msgid "Applied patch %s cleanly."
15fbbed7 3011msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 3012
bd8202f3 3013#: builtin/apply.c:4270
774cfe0c
TNQ
3014msgid "internal error"
3015msgstr "lỗi nội bộ"
3016
bd8202f3 3017#: builtin/apply.c:4273
db484bad 3018#, c-format
774cfe0c
TNQ
3019msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
3020msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
fbf5d8c3 3021msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
db484bad 3022
bd8202f3 3023#: builtin/apply.c:4283
db484bad
TNQ
3024#, c-format
3025msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
44bb9364 3026msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
db484bad 3027
bd8202f3 3028#: builtin/apply.c:4304
db484bad
TNQ
3029#, c-format
3030msgid "Hunk #%d applied cleanly."
3031msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
3032
bd8202f3 3033#: builtin/apply.c:4307
db484bad
TNQ
3034#, c-format
3035msgid "Rejected hunk #%d."
15fbbed7 3036msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
db484bad 3037
bd8202f3 3038#: builtin/apply.c:4397
db484bad
TNQ
3039msgid "unrecognized input"
3040msgstr "không thừa nhận đầu vào"
3041
bd8202f3 3042#: builtin/apply.c:4408
db484bad
TNQ
3043msgid "unable to read index file"
3044msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
3045
bd8202f3 3046#: builtin/apply.c:4526
db484bad
TNQ
3047msgid "don't apply changes matching the given path"
3048msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
3049
bd8202f3 3050#: builtin/apply.c:4529
db484bad
TNQ
3051msgid "apply changes matching the given path"
3052msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
3053
bd8202f3 3054#: builtin/apply.c:4532
db484bad 3055msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
5832c3f2 3056msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
db484bad 3057
bd8202f3 3058#: builtin/apply.c:4535
db484bad 3059msgid "ignore additions made by the patch"
5832c3f2 3060msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
db484bad 3061
bd8202f3 3062#: builtin/apply.c:4537
db484bad 3063msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
819a2276
TNQ
3064msgstr ""
3065"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
db484bad 3066
bd8202f3 3067#: builtin/apply.c:4541
03c82da3 3068msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
819a2276
TNQ
3069msgstr ""
3070"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"