l10n: ko.po: Update Korean translation
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
0c966d84 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
72e3c7a8 9"Project-Id-Version: git v2.9.0\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
72e3c7a8
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2016-05-25 07:39+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
72e3c7a8 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
15fbbed7 25#: advice.c:55
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
8d388239 30#: advice.c:88
774cfe0c 31msgid ""
8d388239 32"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 33"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 34msgstr ""
db484bad 35"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
36"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
37"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 38
72e3c7a8 39#: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
f2993884
TNQ
40msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
41msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
42
43#: advice.c:103
843565a8
TNQ
44msgid "Please, commit your changes before merging."
45msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884
TNQ
46
47#: advice.c:104
48msgid "Exiting because of unfinished merge."
49msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
50
51#: archive.c:12
02507f42
TNQ
52msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
53msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
03c82da3 54
f2993884 55#: archive.c:13
03c82da3
TNQ
56msgid "git archive --list"
57msgstr "git archive --list"
58
f2993884 59#: archive.c:14
03c82da3 60msgid ""
02507f42 61"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
03c82da3 62msgstr ""
02507f42
TNQ
63"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
64"[<đường-dẫn>…]"
03c82da3 65
f2993884 66#: archive.c:15
03c82da3
TNQ
67msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
68msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
69
843565a8 70#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
44bb9364
TNQ
71#, c-format
72msgid "pathspec '%s' did not match any files"
73msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
74
843565a8 75#: archive.c:429
03c82da3 76msgid "fmt"
15fbbed7 77msgstr "định_dạng"
03c82da3 78
843565a8 79#: archive.c:429
03c82da3
TNQ
80msgid "archive format"
81msgstr "định dạng lưu trữ"
82
72e3c7a8 83#: archive.c:430 builtin/log.c:1395
03c82da3 84msgid "prefix"
15fbbed7 85msgstr "tiền_tố"
03c82da3 86
843565a8 87#: archive.c:431
03c82da3
TNQ
88msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
89msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
90
72e3c7a8 91#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
0c966d84 92#: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
72e3c7a8 93#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
0c966d84 94#: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
f2993884 95#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
03c82da3 96msgid "file"
8d388239 97msgstr "tập_tin"
03c82da3 98
843565a8 99#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
03c82da3
TNQ
100msgid "write the archive to this file"
101msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
102
843565a8 103#: archive.c:435
03c82da3
TNQ
104msgid "read .gitattributes in working directory"
105msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
106
843565a8 107#: archive.c:436
03c82da3 108msgid "report archived files on stderr"
efc90c78 109msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
03c82da3 110
843565a8 111#: archive.c:437
03c82da3 112msgid "store only"
77cc392d 113msgstr "chỉ lưu (không nén)"
03c82da3 114
843565a8 115#: archive.c:438
03c82da3
TNQ
116msgid "compress faster"
117msgstr "nén nhanh hơn"
118
843565a8 119#: archive.c:446
03c82da3
TNQ
120msgid "compress better"
121msgstr "nén nhỏ hơn"
122
843565a8 123#: archive.c:449
03c82da3 124msgid "list supported archive formats"
131fa518 125msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
03c82da3 126
72e3c7a8
TNQ
127#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
128#: builtin/submodule--helper.c:776
03c82da3
TNQ
129msgid "repo"
130msgstr "kho"
131
843565a8 132#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
03c82da3 133msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
15fbbed7 134msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
03c82da3 135
0c966d84 136#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
03c82da3
TNQ
137msgid "command"
138msgstr "lệnh"
139
843565a8 140#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
03c82da3
TNQ
141msgid "path to the remote git-upload-archive command"
142msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
143
0c966d84 144#: attr.c:263
dcc52a04 145msgid ""
3fef5536 146"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
dcc52a04
TNQ
147"Use '\\!' for literal leading exclamation."
148msgstr ""
3fef5536
TNQ
149"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
150"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
dcc52a04 151
0c966d84
TNQ
152#: branch.c:53
153#, c-format
154msgid ""
155"\n"
156"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
157"the remote tracking information by invoking\n"
158"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
159msgstr ""
160"\n"
161"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
162"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
163"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
164
165#: branch.c:67
efc90c78
TNQ
166#, c-format
167msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
8620ed57 168msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
efc90c78 169
0c966d84 170#: branch.c:93
efc90c78
TNQ
171#, c-format
172msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
5832c3f2 173msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s bằng cách rebase."
efc90c78 174
0c966d84 175#: branch.c:94
efc90c78
TNQ
176#, c-format
177msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
5832c3f2 178msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s."
efc90c78 179
0c966d84 180#: branch.c:98
efc90c78
TNQ
181#, c-format
182msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
5832c3f2 183msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s bằng cách rebase."
efc90c78 184
0c966d84 185#: branch.c:99
efc90c78
TNQ
186#, c-format
187msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
5832c3f2 188msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s."
efc90c78 189
0c966d84 190#: branch.c:104
efc90c78
TNQ
191#, c-format
192msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
5832c3f2 193msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s bằng cách rebase."
efc90c78 194
0c966d84 195#: branch.c:105
efc90c78
TNQ
196#, c-format
197msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
5832c3f2 198msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ %s."
efc90c78 199
0c966d84 200#: branch.c:109
efc90c78
TNQ
201#, c-format
202msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
203msgstr ""
204"Nhánh %s cài đặt để theo dõi vết tham chiếu nội bộ %s bằng cách rebase."
205
0c966d84 206#: branch.c:110
efc90c78
TNQ
207#, c-format
208msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
209msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ %s."
210
0c966d84
TNQ
211#: branch.c:119
212msgid "Unable to write upstream branch configuration"
213msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
214
215#: branch.c:156
efc90c78
TNQ
216#, c-format
217msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
5832c3f2 218msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
efc90c78 219
0c966d84 220#: branch.c:185
efc90c78
TNQ
221#, c-format
222msgid "'%s' is not a valid branch name."
223msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
224
0c966d84 225#: branch.c:190
efc90c78
TNQ
226#, c-format
227msgid "A branch named '%s' already exists."
228msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
229
0c966d84 230#: branch.c:198
efc90c78
TNQ
231msgid "Cannot force update the current branch."
232msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
233
0c966d84 234#: branch.c:218
7db011eb
TNQ
235#, c-format
236msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
237msgstr ""
5832c3f2 238"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
7db011eb
TNQ
239"nhánh."
240
0c966d84 241#: branch.c:220
7db011eb
TNQ
242#, c-format
243msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
5832c3f2 244msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
7db011eb 245
0c966d84 246#: branch.c:222
7db011eb
TNQ
247msgid ""
248"\n"
249"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
250"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
251"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
252"\n"
253"If you are planning to push out a new local branch that\n"
254"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
255"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
256msgstr ""
257"\n"
5832c3f2 258"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
7db011eb
TNQ
259"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
260"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
261"\n"
fbf5d8c3 262"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
7db011eb 263"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
44bb9364 264"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
7db011eb 265
0c966d84 266#: branch.c:266
efc90c78
TNQ
267#, c-format
268msgid "Not a valid object name: '%s'."
269msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
270
0c966d84 271#: branch.c:286
efc90c78
TNQ
272#, c-format
273msgid "Ambiguous object name: '%s'."
274msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
275
0c966d84 276#: branch.c:291
efc90c78
TNQ
277#, c-format
278msgid "Not a valid branch point: '%s'."
279msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
280
72e3c7a8 281#: branch.c:345
f2993884
TNQ
282#, c-format
283msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
284msgstr "“%s” đã sẵn được lấy ra tại “%s”"
285
72e3c7a8
TNQ
286#: branch.c:364
287#, c-format
288msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
289msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
290
4dcd03ea 291#: bundle.c:34
774cfe0c
TNQ
292#, c-format
293msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
77cc392d 294msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
774cfe0c 295
4dcd03ea 296#: bundle.c:61
db484bad 297#, c-format
774cfe0c 298msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
5832c3f2 299msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
774cfe0c 300
72e3c7a8 301#: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
774cfe0c
TNQ
302#, c-format
303msgid "could not open '%s'"
131fa518 304msgstr "không thể mở “%s”"
774cfe0c 305
4dcd03ea 306#: bundle.c:139
774cfe0c 307msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
5832c3f2 308msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
774cfe0c 309
72e3c7a8
TNQ
310#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
311#: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
312#: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
313#: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
774cfe0c 314msgid "revision walk setup failed"
e06dc12a 315msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
774cfe0c 316
4dcd03ea 317#: bundle.c:185
db484bad 318#, c-format
7db011eb
TNQ
319msgid "The bundle contains this ref:"
320msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
843565a8 321msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
774cfe0c 322
4dcd03ea 323#: bundle.c:192
5714e413
TNQ
324msgid "The bundle records a complete history."
325msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
326
4dcd03ea 327#: bundle.c:194
774cfe0c 328#, c-format
7db011eb
TNQ
329msgid "The bundle requires this ref:"
330msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
fbf5d8c3 331msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
774cfe0c 332
f2993884 333#: bundle.c:253
9aeb4c2b
JX
334msgid "Could not spawn pack-objects"
335msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
336
f2993884 337#: bundle.c:264
9aeb4c2b
JX
338msgid "pack-objects died"
339msgstr "đối tượng gói đã chết"
340
f2993884 341#: bundle.c:304
774cfe0c 342msgid "rev-list died"
77cc392d 343msgstr "rev-list đã chết"
774cfe0c 344
f2993884 345#: bundle.c:353
774cfe0c
TNQ
346#, c-format
347msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
77cc392d 348msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
774cfe0c 349
72e3c7a8 350#: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
9aeb4c2b
JX
351#, c-format
352msgid "unrecognized argument: %s"
353msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
354
72e3c7a8 355#: bundle.c:451
774cfe0c 356msgid "Refusing to create empty bundle."
843565a8 357msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
774cfe0c 358
72e3c7a8 359#: bundle.c:463
db484bad 360#, c-format
774cfe0c 361msgid "cannot create '%s'"
131fa518 362msgstr "không thể tạo “%s”"
774cfe0c 363
72e3c7a8 364#: bundle.c:491
774cfe0c 365msgid "index-pack died"
4dcd03ea
TNQ
366msgstr "mục lục gói đã chết"
367
843565a8 368#: color.c:275
4dcd03ea
TNQ
369#, c-format
370msgid "invalid color value: %.*s"
371msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
774cfe0c 372
72e3c7a8
TNQ
373#: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
374#: builtin/am.c:2134
774cfe0c
TNQ
375#, c-format
376msgid "could not parse %s"
85ef881f 377msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
774cfe0c 378
8d388239 379#: commit.c:42
774cfe0c
TNQ
380#, c-format
381msgid "%s %s is not a commit!"
4dcd03ea 382msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
774cfe0c 383
819a2276 384#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
774cfe0c 385msgid "memory exhausted"
131fa518 386msgstr "hết bộ nhớ"
774cfe0c 387
0c966d84 388#: config.c:475 config.c:477
4dcd03ea 389#, c-format
0c966d84
TNQ
390msgid "bad config line %d in %s %s"
391msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong %s %s"
4dcd03ea 392
0c966d84 393#: config.c:593
4dcd03ea 394#, c-format
0c966d84
TNQ
395msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
396msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s %s: %s"
4dcd03ea 397
0c966d84 398#: config.c:595
4dcd03ea
TNQ
399#, c-format
400msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
401msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
402
0c966d84 403#: config.c:680
4dcd03ea
TNQ
404#, c-format
405msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
406msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
407
72e3c7a8 408#: config.c:761 config.c:772
4dcd03ea
TNQ
409#, c-format
410msgid "bad zlib compression level %d"
411msgstr "mức nén zlib %d là sai"
412
72e3c7a8 413#: config.c:890
4dcd03ea
TNQ
414#, c-format
415msgid "invalid mode for object creation: %s"
416msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
417
72e3c7a8 418#: config.c:1228
4dcd03ea
TNQ
419msgid "unable to parse command-line config"
420msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
421
72e3c7a8 422#: config.c:1284
4dcd03ea
TNQ
423msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
424msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
425
0c966d84 426#: config.c:1629
4dcd03ea
TNQ
427#, c-format
428msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
429msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
430
0c966d84 431#: config.c:1631
4dcd03ea
TNQ
432#, c-format
433msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
434msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
435
0c966d84 436#: config.c:1690
4dcd03ea
TNQ
437#, c-format
438msgid "%s has multiple values"
439msgstr "%s có đa giá trị"
440
72e3c7a8
TNQ
441#: config.c:2224
442#, c-format
443msgid "could not set '%s' to '%s'"
444msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
445
0c966d84
TNQ
446#: config.c:2226
447#, c-format
72e3c7a8
TNQ
448msgid "could not unset '%s'"
449msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
0c966d84 450
4dcd03ea 451#: connected.c:69
774cfe0c 452msgid "Could not run 'git rev-list'"
131fa518 453msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
774cfe0c 454
4dcd03ea 455#: connected.c:89
72e3c7a8
TNQ
456msgid "failed write to rev-list"
457msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
774cfe0c 458
72e3c7a8
TNQ
459#: connected.c:96
460msgid "failed to close rev-list's stdin"
461msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
774cfe0c
TNQ
462
463#: date.c:95
464msgid "in the future"
465msgstr "trong tương lai"
466
467#: date.c:101
468#, c-format
469msgid "%lu second ago"
470msgid_plural "%lu seconds ago"
471msgstr[0] "%lu giây trước"
472
473#: date.c:108
474#, c-format
475msgid "%lu minute ago"
476msgid_plural "%lu minutes ago"
477msgstr[0] "%lu phút trước"
478
479#: date.c:115
480#, c-format
481msgid "%lu hour ago"
482msgid_plural "%lu hours ago"
483msgstr[0] "%lu giờ trước"
484
485#: date.c:122
486#, c-format
487msgid "%lu day ago"
488msgid_plural "%lu days ago"
489msgstr[0] "%lu ngày trước"
490
491#: date.c:128
492#, c-format
493msgid "%lu week ago"
494msgid_plural "%lu weeks ago"
495msgstr[0] "%lu tuần trước"
496
497#: date.c:135
498#, c-format
499msgid "%lu month ago"
500msgid_plural "%lu months ago"
501msgstr[0] "%lu tháng trước"
502
503#: date.c:146
504#, c-format
505msgid "%lu year"
506msgid_plural "%lu years"
db484bad 507msgstr[0] "%lu năm"
774cfe0c 508
15fbbed7 509#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
774cfe0c
TNQ
510#: date.c:149
511#, c-format
512msgid "%s, %lu month ago"
513msgid_plural "%s, %lu months ago"
514msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
515
819a2276 516#: date.c:154 date.c:159
774cfe0c
TNQ
517#, c-format
518msgid "%lu year ago"
519msgid_plural "%lu years ago"
520msgstr[0] "%lu năm trước"
521
5832c3f2
TNQ
522#: diffcore-order.c:24
523#, c-format
524msgid "failed to read orderfile '%s'"
525msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
526
72e3c7a8 527#: diffcore-rename.c:538
15fbbed7
TNQ
528msgid "Performing inexact rename detection"
529msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
530
72e3c7a8 531#: diff.c:116
774cfe0c 532#, c-format
dcc52a04 533msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
77c8e543 534msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
774cfe0c 535
72e3c7a8 536#: diff.c:121
db484bad 537#, c-format
dcc52a04 538msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
77c8e543 539msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
774cfe0c 540
72e3c7a8 541#: diff.c:225
77cc392d
TNQ
542#, c-format
543msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
77c8e543 544msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
77cc392d 545
72e3c7a8 546#: diff.c:277
774cfe0c
TNQ
547#, c-format
548msgid ""
549"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
550"%s"
551msgstr ""
131fa518 552"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
db484bad 553"%s"
774cfe0c 554
72e3c7a8 555#: diff.c:3007
8d388239
TNQ
556#, c-format
557msgid "external diff died, stopping at %s"
558msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
559
72e3c7a8 560#: diff.c:3405
8d388239
TNQ
561msgid "--follow requires exactly one pathspec"
562msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
563
72e3c7a8 564#: diff.c:3568
774cfe0c
TNQ
565#, c-format
566msgid ""
567"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
568"%s"
569msgstr ""
db484bad
TNQ
570"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
571"%s"
774cfe0c 572
72e3c7a8 573#: diff.c:3582
77cc392d
TNQ
574#, c-format
575msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
77c8e543 576msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
77cc392d 577
72e3c7a8 578#: dir.c:1823
bd8202f3
TNQ
579msgid "failed to get kernel name and information"
580msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
581
72e3c7a8 582#: dir.c:1942
0c966d84
TNQ
583msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
584msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
bd8202f3 585
72e3c7a8 586#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
774cfe0c
TNQ
587msgid "could not run gpg."
588msgstr "không thể chạy gpg."
589
f2993884 590#: gpg-interface.c:178
774cfe0c 591msgid "gpg did not accept the data"
77c8e543 592msgstr "gpg đã không chấp nhận dữ liệu"
774cfe0c 593
f2993884 594#: gpg-interface.c:189
774cfe0c 595msgid "gpg failed to sign the data"
db484bad 596msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
774cfe0c 597
f2993884 598#: gpg-interface.c:222
77c8e543 599#, c-format
72e3c7a8
TNQ
600msgid "could not create temporary file '%s'"
601msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời “%s”"
77c8e543 602
72e3c7a8 603#: gpg-interface.c:224
77c8e543 604#, c-format
72e3c7a8
TNQ
605msgid "failed writing detached signature to '%s'"
606msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
77c8e543 607
4dcd03ea 608#: grep.c:1718
db484bad 609#, c-format
774cfe0c 610msgid "'%s': unable to read %s"
131fa518 611msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
774cfe0c 612
72e3c7a8 613#: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
774cfe0c 614#, c-format
72e3c7a8
TNQ
615msgid "failed to stat '%s'"
616msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
774cfe0c 617
4dcd03ea 618#: grep.c:1746
db484bad 619#, c-format
72e3c7a8
TNQ
620msgid "'%s': short read"
621msgstr "“%s”: đọc ngắn"
774cfe0c 622
0c966d84 623#: help.c:205
db484bad 624#, c-format
774cfe0c 625msgid "available git commands in '%s'"
e06dc12a 626msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
774cfe0c 627
0c966d84 628#: help.c:212
774cfe0c 629msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
5832c3f2 630msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
774cfe0c 631
0c966d84 632#: help.c:244
bd8202f3
TNQ
633msgid "These are common Git commands used in various situations:"
634msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
77c8e543 635
0c966d84 636#: help.c:309
774cfe0c
TNQ
637#, c-format
638msgid ""
639"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
640"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
641msgstr ""
131fa518 642"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
db484bad 643"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
774cfe0c 644
0c966d84 645#: help.c:366
774cfe0c 646msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
db484bad 647msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
774cfe0c 648
0c966d84 649#: help.c:388
774cfe0c
TNQ
650#, c-format
651msgid ""
652"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
653"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
654msgstr ""
131fa518 655"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
5832c3f2 656"Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”"
774cfe0c 657
0c966d84 658#: help.c:393
db484bad 659#, c-format
774cfe0c 660msgid "in %0.1f seconds automatically..."
fbf5d8c3 661msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
774cfe0c 662
0c966d84 663#: help.c:400
774cfe0c
TNQ
664#, c-format
665msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
131fa518 666msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
774cfe0c 667
0c966d84 668#: help.c:404 help.c:464
774cfe0c
TNQ
669msgid ""
670"\n"
671"Did you mean this?"
672msgid_plural ""
673"\n"
674"Did you mean one of these?"
675msgstr[0] ""
676"\n"
db484bad
TNQ
677"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
678
0c966d84 679#: help.c:460
e06dc12a
TNQ
680#, c-format
681msgid "%s: %s - %s"
682msgstr "%s: %s - %s"
683
72e3c7a8
TNQ
684#: lockfile.c:152
685#, c-format
686msgid ""
687"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
688"\n"
689"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
690"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
691"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
692"may have crashed in this repository earlier:\n"
693"remove the file manually to continue."
694msgstr ""
695"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
696"\n"
697"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
698"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
699"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
700"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
701"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
702
703#: lockfile.c:160
704#, c-format
705msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
706msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
707
4dcd03ea 708#: merge.c:41
dcc52a04 709msgid "failed to read the cache"
44bb9364 710msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
dcc52a04 711
72e3c7a8
TNQ
712#: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
713#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
dcc52a04
TNQ
714msgid "unable to write new index file"
715msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
716
4dcd03ea 717#: merge-recursive.c:189
9802f229
TNQ
718#, c-format
719msgid "(bad commit)\n"
720msgstr "(commit sai)\n"
721
4dcd03ea 722#: merge-recursive.c:209
9802f229
TNQ
723#, c-format
724msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
131fa518 725msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
9802f229 726
4dcd03ea 727#: merge-recursive.c:270
9802f229
TNQ
728msgid "error building trees"
729msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
730
0c966d84 731#: merge-recursive.c:689
9802f229
TNQ
732#, c-format
733msgid "failed to create path '%s'%s"
131fa518 734msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
9802f229 735
0c966d84 736#: merge-recursive.c:700
9802f229
TNQ
737#, c-format
738msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
739msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
740
0c966d84 741#: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
9802f229
TNQ
742msgid ": perhaps a D/F conflict?"
743msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
744
0c966d84 745#: merge-recursive.c:725
9802f229
TNQ
746#, c-format
747msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
5832c3f2 748msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
9802f229 749
0c966d84 750#: merge-recursive.c:765
9802f229
TNQ
751#, c-format
752msgid "cannot read object %s '%s'"
131fa518 753msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
9802f229 754
0c966d84 755#: merge-recursive.c:767
9802f229
TNQ
756#, c-format
757msgid "blob expected for %s '%s'"
131fa518 758msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
9802f229 759
72e3c7a8 760#: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
9802f229
TNQ
761#, c-format
762msgid "failed to open '%s'"
131fa518 763msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
9802f229 764
0c966d84 765#: merge-recursive.c:798
9802f229
TNQ
766#, c-format
767msgid "failed to symlink '%s'"
44bb9364 768msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”"
9802f229 769
0c966d84 770#: merge-recursive.c:801
9802f229
TNQ
771#, c-format
772msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
131fa518 773msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
9802f229 774
0c966d84 775#: merge-recursive.c:939
9802f229
TNQ
776msgid "Failed to execute internal merge"
777msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
778
0c966d84 779#: merge-recursive.c:943
9802f229
TNQ
780#, c-format
781msgid "Unable to add %s to database"
782msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
783
0c966d84 784#: merge-recursive.c:959
9802f229
TNQ
785msgid "unsupported object type in the tree"
786msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
787
0c966d84 788#: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
9802f229 789#, c-format
819a2276
TNQ
790msgid ""
791"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
792"in tree."
793msgstr ""
794"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
795"còn lại trong cây (tree)."
9802f229 796
0c966d84 797#: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
9802f229 798#, c-format
819a2276
TNQ
799msgid ""
800"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
801"in tree at %s."
802msgstr ""
803"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
804"còn lại trong cây (tree) tại %s."
9802f229 805
0c966d84 806#: merge-recursive.c:1094
9802f229
TNQ
807msgid "rename"
808msgstr "đổi tên"
809
0c966d84 810#: merge-recursive.c:1094
9802f229
TNQ
811msgid "renamed"
812msgstr "đã đổi tên"
813
0c966d84 814#: merge-recursive.c:1150
9802f229
TNQ
815#, c-format
816msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
817msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
818
0c966d84 819#: merge-recursive.c:1172
9802f229 820#, c-format
819a2276
TNQ
821msgid ""
822"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
823"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
824msgstr ""
825"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
826"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
9802f229 827
0c966d84 828#: merge-recursive.c:1177
9802f229
TNQ
829msgid " (left unresolved)"
830msgstr " (cần giải quyết)"
831
0c966d84 832#: merge-recursive.c:1231
9802f229
TNQ
833#, c-format
834msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
819a2276
TNQ
835msgstr ""
836"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
9802f229 837
0c966d84 838#: merge-recursive.c:1261
9802f229
TNQ
839#, c-format
840msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
841msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
842
0c966d84 843#: merge-recursive.c:1460
9802f229
TNQ
844#, c-format
845msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
819a2276
TNQ
846msgstr ""
847"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
9802f229 848
0c966d84 849#: merge-recursive.c:1470
9802f229
TNQ
850#, c-format
851msgid "Adding merged %s"
852msgstr "Thêm hòa trộn %s"
853
0c966d84 854#: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
9802f229
TNQ
855#, c-format
856msgid "Adding as %s instead"
857msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
858
0c966d84 859#: merge-recursive.c:1526
9802f229
TNQ
860#, c-format
861msgid "cannot read object %s"
862msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
863
0c966d84 864#: merge-recursive.c:1529
9802f229
TNQ
865#, c-format
866msgid "object %s is not a blob"
867msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
868
0c966d84 869#: merge-recursive.c:1581
9802f229
TNQ
870msgid "modify"
871msgstr "sửa đổi"
872
0c966d84 873#: merge-recursive.c:1581
9802f229 874msgid "modified"
03c82da3 875msgstr "đã sửa"
9802f229 876
0c966d84 877#: merge-recursive.c:1591
9802f229
TNQ
878msgid "content"
879msgstr "nội dung"
880
0c966d84 881#: merge-recursive.c:1598
9802f229
TNQ
882msgid "add/add"
883msgstr "thêm/thêm"
884
0c966d84 885#: merge-recursive.c:1632
9802f229
TNQ
886#, c-format
887msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
819a2276 888msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
9802f229 889
0c966d84 890#: merge-recursive.c:1646
9802f229
TNQ
891#, c-format
892msgid "Auto-merging %s"
893msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
894
72e3c7a8 895#: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
9802f229 896msgid "submodule"
03c82da3 897msgstr "mô-đun-con"
9802f229 898
0c966d84 899#: merge-recursive.c:1651
9802f229
TNQ
900#, c-format
901msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
902msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
903
0c966d84 904#: merge-recursive.c:1737
9802f229
TNQ
905#, c-format
906msgid "Removing %s"
907msgstr "Đang xóa %s"
908
0c966d84 909#: merge-recursive.c:1762
9802f229
TNQ
910msgid "file/directory"
911msgstr "tập-tin/thư-mục"
912
0c966d84 913#: merge-recursive.c:1768
9802f229 914msgid "directory/file"
d1f9c7b7 915msgstr "thư-mục/tập-tin"
9802f229 916
0c966d84 917#: merge-recursive.c:1773
9802f229
TNQ
918#, c-format
919msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
819a2276
TNQ
920msgstr ""
921"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
922"%s"
9802f229 923
72e3c7a8 924#: merge-recursive.c:1781
9802f229
TNQ
925#, c-format
926msgid "Adding %s"
f4d33434 927msgstr "Thêm \"%s\""
9802f229 928
72e3c7a8 929#: merge-recursive.c:1798
9802f229
TNQ
930msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
931msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
932
72e3c7a8 933#: merge-recursive.c:1817
9802f229
TNQ
934msgid "Already up-to-date!"
935msgstr "Đã cập nhật rồi!"
936
72e3c7a8 937#: merge-recursive.c:1826
9802f229
TNQ
938#, c-format
939msgid "merging of trees %s and %s failed"
843565a8 940msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
9802f229 941
72e3c7a8 942#: merge-recursive.c:1856
9802f229
TNQ
943#, c-format
944msgid "Unprocessed path??? %s"
945msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
946
72e3c7a8 947#: merge-recursive.c:1904
9802f229
TNQ
948msgid "Merging:"
949msgstr "Đang trộn:"
950
72e3c7a8 951#: merge-recursive.c:1917
9802f229 952#, c-format
58b66f8f
TNQ
953msgid "found %u common ancestor:"
954msgid_plural "found %u common ancestors:"
955msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
9802f229 956
72e3c7a8 957#: merge-recursive.c:1954
9802f229 958msgid "merge returned no commit"
5832c3f2 959msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
9802f229 960
72e3c7a8 961#: merge-recursive.c:2011
9802f229
TNQ
962#, c-format
963msgid "Could not parse object '%s'"
131fa518 964msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
9802f229 965
72e3c7a8 966#: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
9802f229
TNQ
967msgid "Unable to write index."
968msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
969
8d388239 970#: notes-utils.c:41
e06dc12a
TNQ
971msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
972msgstr ""
5832c3f2
TNQ
973"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
974"chiếu"
e06dc12a 975
f2993884 976#: notes-utils.c:100
e06dc12a
TNQ
977#, c-format
978msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
979msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
980
f2993884 981#: notes-utils.c:110
e06dc12a
TNQ
982#, c-format
983msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
5832c3f2 984msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
e06dc12a
TNQ
985
986#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
987#. environment variable, the second %s is its value
f2993884 988#: notes-utils.c:137
e06dc12a
TNQ
989#, c-format
990msgid "Bad %s value: '%s'"
991msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
992
bd8202f3 993#: object.c:242
7db011eb
TNQ
994#, c-format
995msgid "unable to parse object: %s"
996msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
997
72e3c7a8 998#: parse-options.c:572
db484bad 999msgid "..."
fbf5d8c3 1000msgstr "…"
db484bad 1001
72e3c7a8 1002#: parse-options.c:590
db484bad
TNQ
1003#, c-format
1004msgid "usage: %s"
819a2276 1005msgstr "cách dùng: %s"
db484bad
TNQ
1006
1007#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1008#. one in "usage: %s" translation
72e3c7a8 1009#: parse-options.c:594
db484bad
TNQ
1010#, c-format
1011msgid " or: %s"
819a2276 1012msgstr " hoặc: %s"
db484bad 1013
72e3c7a8 1014#: parse-options.c:597
db484bad
TNQ
1015#, c-format
1016msgid " %s"
1017msgstr " %s"
774cfe0c 1018
72e3c7a8 1019#: parse-options.c:631
c527aceb
TNQ
1020msgid "-NUM"
1021msgstr "-SỐ"
1022
843565a8
TNQ
1023#: parse-options-cb.c:108
1024#, c-format
1025msgid "malformed object name '%s'"
1026msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
1027
72e3c7a8 1028#: path.c:796
843565a8
TNQ
1029#, c-format
1030msgid "Could not make %s writable by group"
1031msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
1032
5832c3f2 1033#: pathspec.c:133
44bb9364
TNQ
1034msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
1035msgstr ""
1036"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
1037
5832c3f2 1038#: pathspec.c:143
44bb9364
TNQ
1039msgid ""
1040"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1041"pathspec settings"
1042msgstr ""
1043"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
1044"tả đường dẫn toàn cục khác"
1045
5832c3f2 1046#: pathspec.c:177
44bb9364
TNQ
1047msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
1048msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
1049
5832c3f2 1050#: pathspec.c:183
44bb9364
TNQ
1051#, c-format
1052msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
1053msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
1054
5832c3f2 1055#: pathspec.c:187
44bb9364
TNQ
1056#, c-format
1057msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
1058msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
1059
5832c3f2 1060#: pathspec.c:205
77c8e543 1061#, c-format
44bb9364
TNQ
1062msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
1063msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
1064
5832c3f2 1065#: pathspec.c:230
44bb9364
TNQ
1066#, c-format
1067msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
1068msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
1069
5832c3f2 1070#: pathspec.c:241
44bb9364
TNQ
1071#, c-format
1072msgid "%s: '%s' is outside repository"
1073msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
1074
5832c3f2 1075#: pathspec.c:291
44bb9364
TNQ
1076#, c-format
1077msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
1078msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
1079
5832c3f2 1080#: pathspec.c:353
44bb9364
TNQ
1081#, c-format
1082msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
1083msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
1084
0c966d84 1085#: pathspec.c:433
44bb9364
TNQ
1086#, c-format
1087msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
1088msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
1089
0c966d84 1090#: pathspec.c:442
5832c3f2
TNQ
1091msgid ""
1092"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1093"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1094msgstr ""
1095"Ở đây không có gì bị loại trừ bởi: các mẫu (loại trừ).\n"
1096"Có lẽ bạn đã quên thêm hoặc là “:/” hoặc là “.”?"
1097
72e3c7a8 1098#: pretty.c:971
4dcd03ea
TNQ
1099msgid "unable to parse --pretty format"
1100msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
1101
843565a8 1102#: progress.c:235
15fbbed7
TNQ
1103msgid "done"
1104msgstr "xong"
1105
843565a8 1106#: read-cache.c:1281
15fbbed7
TNQ
1107#, c-format
1108msgid ""
1109"index.version set, but the value is invalid.\n"
1110"Using version %i"
1111msgstr ""
1112"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
1113"Dùng phiên bản %i"
1114
843565a8 1115#: read-cache.c:1291
15fbbed7
TNQ
1116#, c-format
1117msgid ""
1118"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1119"Using version %i"
1120msgstr ""
1121"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
1122"Dùng phiên bản %i"
1123
72e3c7a8
TNQ
1124#: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
1125#: builtin/merge.c:995
f2993884
TNQ
1126#, c-format
1127msgid "Could not open '%s' for writing"
1128msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
1129
72e3c7a8 1130#: refs/files-backend.c:2243
f2993884
TNQ
1131#, c-format
1132msgid "could not delete reference %s: %s"
1133msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
1134
72e3c7a8 1135#: refs/files-backend.c:2246
f2993884
TNQ
1136#, c-format
1137msgid "could not delete references: %s"
1138msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
1139
72e3c7a8 1140#: refs/files-backend.c:2255
f2993884
TNQ
1141#, c-format
1142msgid "could not remove reference %s"
1143msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
1144
0c966d84 1145#: ref-filter.c:55
843565a8 1146#, c-format
0c966d84
TNQ
1147msgid "expected format: %%(color:<color>)"
1148msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
1149
1150#: ref-filter.c:57
1151#, c-format
1152msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
1153msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
1154
1155#: ref-filter.c:71
1156#, c-format
1157msgid "unrecognized format: %%(%s)"
1158msgstr "không nhận ra định dạng: %%(%s)"
843565a8 1159
c2d67403
TNQ
1160#: ref-filter.c:77
1161#, c-format
1162msgid "%%(body) does not take arguments"
1163msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
1164
1165#: ref-filter.c:84
1166#, c-format
1167msgid "%%(subject) does not take arguments"
1168msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
1169
0c966d84 1170#: ref-filter.c:101
843565a8
TNQ
1171#, c-format
1172msgid "positive value expected contents:lines=%s"
1173msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
1174
0c966d84 1175#: ref-filter.c:103
843565a8 1176#, c-format
0c966d84
TNQ
1177msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
1178msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
843565a8 1179
0c966d84
TNQ
1180#: ref-filter.c:113
1181#, c-format
1182msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
1183msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
f2993884 1184
0c966d84 1185#: ref-filter.c:135
843565a8
TNQ
1186#, c-format
1187msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
1188msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
1189
0c966d84
TNQ
1190#: ref-filter.c:147
1191#, c-format
1192msgid "unrecognized position:%s"
1193msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
1194
1195#: ref-filter.c:151
843565a8 1196#, c-format
0c966d84
TNQ
1197msgid "unrecognized width:%s"
1198msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
843565a8 1199
0c966d84
TNQ
1200#: ref-filter.c:157
1201#, c-format
1202msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
1203msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
1204
1205#: ref-filter.c:161
843565a8
TNQ
1206#, c-format
1207msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
1208msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
1209
c2d67403
TNQ
1210#: ref-filter.c:244
1211#, c-format
1212msgid "malformed field name: %.*s"
1213msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
1214
1215#: ref-filter.c:270
1216#, c-format
1217msgid "unknown field name: %.*s"
1218msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
1219
0c966d84
TNQ
1220#: ref-filter.c:372
1221#, c-format
1222msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
1223msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
1224
c2d67403
TNQ
1225#: ref-filter.c:424
1226#, c-format
1227msgid "malformed format string %s"
1228msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
1229
1230#: ref-filter.c:878
1231msgid ":strip= requires a positive integer argument"
1232msgstr ":strip= cần một đối số nguyên dương"
1233
1234#: ref-filter.c:883
1235#, c-format
1236msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
1237msgstr "tham chiếu “%s” không có %ld thành phần để mà :strip"
1238
1239#: ref-filter.c:1046
1240#, c-format
1241msgid "unknown %.*s format %s"
1242msgstr "Không hiểu định dạng %.*s %s"
1243
1244#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
1245#, c-format
1246msgid "missing object %s for %s"
1247msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
1248
1249#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
1250#, c-format
1251msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
1252msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
1253
0c966d84 1254#: ref-filter.c:1311
843565a8
TNQ
1255#, c-format
1256msgid "malformed object at '%s'"
1257msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
1258
c2d67403
TNQ
1259#: ref-filter.c:1373
1260#, c-format
1261msgid "ignoring ref with broken name %s"
1262msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
1263
1264#: ref-filter.c:1378
1265#, c-format
1266msgid "ignoring broken ref %s"
1267msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
1268
0c966d84 1269#: ref-filter.c:1651
843565a8
TNQ
1270#, c-format
1271msgid "format: %%(end) atom missing"
1272msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
1273
0c966d84 1274#: ref-filter.c:1705
843565a8
TNQ
1275#, c-format
1276msgid "malformed object name %s"
1277msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
1278
72e3c7a8 1279#: remote.c:746
5832c3f2
TNQ
1280#, c-format
1281msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1282msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
1283
72e3c7a8 1284#: remote.c:750
5832c3f2
TNQ
1285#, c-format
1286msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1287msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
1288
72e3c7a8 1289#: remote.c:754
5832c3f2
TNQ
1290#, c-format
1291msgid "%s tracks both %s and %s"
1292msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
1293
72e3c7a8 1294#: remote.c:762
5832c3f2
TNQ
1295msgid "Internal error"
1296msgstr "Lỗi nội bộ"
1297
72e3c7a8 1298#: remote.c:1678 remote.c:1721
bd8202f3
TNQ
1299msgid "HEAD does not point to a branch"
1300msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
1301
72e3c7a8 1302#: remote.c:1687
bd8202f3
TNQ
1303#, c-format
1304msgid "no such branch: '%s'"
1305msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
1306
72e3c7a8 1307#: remote.c:1690
bd8202f3
TNQ
1308#, c-format
1309msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1310msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
1311
72e3c7a8 1312#: remote.c:1696
bd8202f3
TNQ
1313#, c-format
1314msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1315msgstr ""
1316"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
1317
72e3c7a8 1318#: remote.c:1711
bd8202f3
TNQ
1319#, c-format
1320msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
21f63737 1321msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
bd8202f3 1322
72e3c7a8 1323#: remote.c:1726
bd8202f3
TNQ
1324#, c-format
1325msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1326msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
1327
72e3c7a8 1328#: remote.c:1737
bd8202f3
TNQ
1329#, c-format
1330msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
21f63737 1331msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
bd8202f3 1332
72e3c7a8 1333#: remote.c:1750
bd8202f3 1334msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
21f63737 1335msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
bd8202f3 1336
72e3c7a8 1337#: remote.c:1772
bd8202f3 1338msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
21f63737 1339msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
bd8202f3 1340
72e3c7a8 1341#: remote.c:2074
44bb9364
TNQ
1342#, c-format
1343msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1344msgstr ""
1345"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
77c8e543 1346
72e3c7a8 1347#: remote.c:2078
44bb9364
TNQ
1348msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1349msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
1350
72e3c7a8 1351#: remote.c:2081
77c8e543 1352#, c-format
44bb9364
TNQ
1353msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
1354msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
77c8e543 1355
72e3c7a8 1356#: remote.c:2085
774cfe0c
TNQ
1357#, c-format
1358msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1359msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
8d388239 1360msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
774cfe0c 1361
72e3c7a8 1362#: remote.c:2091
77cc392d
TNQ
1363msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1364msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
1365
72e3c7a8 1366#: remote.c:2094
774cfe0c
TNQ
1367#, c-format
1368msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
819a2276
TNQ
1369msgid_plural ""
1370"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1371msgstr[0] ""
21f63737
TNQ
1372"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
1373"tiếp-nhanh.\n"
774cfe0c 1374
72e3c7a8 1375#: remote.c:2102
77cc392d
TNQ
1376msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1377msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
1378
72e3c7a8 1379#: remote.c:2105
774cfe0c
TNQ
1380#, c-format
1381msgid ""
1382"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1383"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1384msgid_plural ""
1385"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1386"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1387msgstr[0] ""
131fa518 1388"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
5832c3f2 1389"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
db484bad 1390"tương ứng với mỗi lần.\n"
774cfe0c 1391
72e3c7a8 1392#: remote.c:2115
77cc392d
TNQ
1393msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1394msgstr ""
1395" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
1396"bạn)\n"
1397
72e3c7a8 1398#: revision.c:2142
f2993884
TNQ
1399msgid "your current branch appears to be broken"
1400msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
1401
72e3c7a8 1402#: revision.c:2145
f2993884
TNQ
1403#, c-format
1404msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
1405msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
1406
72e3c7a8 1407#: revision.c:2339
02507f42
TNQ
1408msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1409msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
1410
0c966d84 1411#: run-command.c:92
e06dc12a 1412msgid "open /dev/null failed"
5832c3f2 1413msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
e06dc12a 1414
0c966d84 1415#: run-command.c:94
e06dc12a
TNQ
1416#, c-format
1417msgid "dup2(%d,%d) failed"
1418msgstr "dup2(%d,%d) gặp lỗi"
1419
f2993884 1420#: send-pack.c:295
4dcd03ea
TNQ
1421msgid "failed to sign the push certificate"
1422msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
1423
f2993884 1424#: send-pack.c:404
4dcd03ea
TNQ
1425msgid "the receiving end does not support --signed push"
1426msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
1427
f2993884
TNQ
1428#: send-pack.c:406
1429msgid ""
1430"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
1431"signed push"
1432msgstr ""
1433"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
1434"signed"
1435
1436#: send-pack.c:418
a4acd09b
TNQ
1437msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1438msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
02507f42 1439
0c966d84 1440#: sequencer.c:174
774cfe0c
TNQ
1441msgid ""
1442"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1443"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1444msgstr ""
db484bad 1445"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
131fa518 1446"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
774cfe0c 1447
0c966d84 1448#: sequencer.c:177
774cfe0c
TNQ
1449msgid ""
1450"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1451"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1452"and commit the result with 'git commit'"
1453msgstr ""
db484bad 1454"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
131fa518 1455"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
5832c3f2 1456"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
774cfe0c 1457
72e3c7a8 1458#: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
774cfe0c
TNQ
1459#, c-format
1460msgid "Could not write to %s"
1461msgstr "Không thể ghi vào %s"
1462
0c966d84 1463#: sequencer.c:193
db484bad 1464#, c-format
774cfe0c 1465msgid "Error wrapping up %s"
db484bad 1466msgstr "Lỗi bao bọc %s"
774cfe0c 1467
0c966d84 1468#: sequencer.c:208
774cfe0c 1469msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
db484bad 1470msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
774cfe0c 1471
0c966d84 1472#: sequencer.c:210
774cfe0c 1473msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
21f63737 1474msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh hoàn nguyên."
774cfe0c 1475
0c966d84 1476#: sequencer.c:213
774cfe0c 1477msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
5832c3f2 1478msgstr "Chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
774cfe0c
TNQ
1479
1480#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
0c966d84 1481#: sequencer.c:300
774cfe0c
TNQ
1482#, c-format
1483msgid "%s: Unable to write new index file"
db484bad 1484msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c 1485
0c966d84 1486#: sequencer.c:318
774cfe0c 1487msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
843565a8 1488msgstr "Không thể phân giải lần chuyển giao HEAD\n"
774cfe0c 1489
0c966d84 1490#: sequencer.c:338
774cfe0c 1491msgid "Unable to update cache tree\n"
db484bad 1492msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
774cfe0c 1493
0c966d84 1494#: sequencer.c:390
db484bad 1495#, c-format
774cfe0c 1496msgid "Could not parse commit %s\n"
a4acd09b 1497msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
774cfe0c 1498
0c966d84 1499#: sequencer.c:395
db484bad 1500#, c-format
774cfe0c 1501msgid "Could not parse parent commit %s\n"
5832c3f2 1502msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
774cfe0c 1503
0c966d84 1504#: sequencer.c:460
774cfe0c 1505msgid "Your index file is unmerged."
db484bad 1506msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
774cfe0c 1507
0c966d84 1508#: sequencer.c:479
774cfe0c
TNQ
1509#, c-format
1510msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
5832c3f2 1511msgstr "Lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
774cfe0c 1512
0c966d84 1513#: sequencer.c:487
db484bad 1514#, c-format
774cfe0c 1515msgid "Commit %s does not have parent %d"
5832c3f2 1516msgstr "Lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
774cfe0c 1517
0c966d84 1518#: sequencer.c:491
774cfe0c
TNQ
1519#, c-format
1520msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
819a2276 1521msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1522"Luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
1523"hòa trộn."
774cfe0c
TNQ
1524
1525#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1526#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
0c966d84 1527#: sequencer.c:504
db484bad 1528#, c-format
774cfe0c 1529msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
db484bad 1530msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
774cfe0c 1531
0c966d84 1532#: sequencer.c:508
db484bad 1533#, c-format
774cfe0c 1534msgid "Cannot get commit message for %s"
8620ed57 1535msgstr "Không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
774cfe0c 1536
0c966d84 1537#: sequencer.c:594
db484bad 1538#, c-format
774cfe0c 1539msgid "could not revert %s... %s"
21f63737 1540msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
774cfe0c 1541
0c966d84 1542#: sequencer.c:595
db484bad 1543#, c-format
774cfe0c 1544msgid "could not apply %s... %s"
a4acd09b 1545msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
774cfe0c 1546
0c966d84 1547#: sequencer.c:630
774cfe0c 1548msgid "empty commit set passed"
5832c3f2 1549msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
774cfe0c 1550
0c966d84 1551#: sequencer.c:638
db484bad 1552#, c-format
774cfe0c 1553msgid "git %s: failed to read the index"
db484bad 1554msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
774cfe0c 1555
0c966d84 1556#: sequencer.c:642
db484bad 1557#, c-format
774cfe0c 1558msgid "git %s: failed to refresh the index"
db484bad 1559msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
774cfe0c 1560
0c966d84 1561#: sequencer.c:702
db484bad 1562#, c-format
774cfe0c 1563msgid "Cannot %s during a %s"
db484bad 1564msgstr "Không thể %s trong khi %s"
774cfe0c 1565
0c966d84 1566#: sequencer.c:724
774cfe0c
TNQ
1567#, c-format
1568msgid "Could not parse line %d."
1569msgstr "Không phân tích được dòng %d."
1570
0c966d84 1571#: sequencer.c:729
774cfe0c 1572msgid "No commits parsed."
5832c3f2 1573msgstr "Không có lần chuyển giao nào được phân tích."
774cfe0c 1574
0c966d84 1575#: sequencer.c:741
774cfe0c
TNQ
1576#, c-format
1577msgid "Could not open %s"
1578msgstr "Không thể mở %s"
1579
0c966d84 1580#: sequencer.c:745
774cfe0c
TNQ
1581#, c-format
1582msgid "Could not read %s."
1583msgstr "Không thể đọc %s."
1584
0c966d84 1585#: sequencer.c:752
db484bad 1586#, c-format
774cfe0c 1587msgid "Unusable instruction sheet: %s"
db484bad 1588msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
774cfe0c 1589
0c966d84 1590#: sequencer.c:782
db484bad 1591#, c-format
774cfe0c 1592msgid "Invalid key: %s"
db484bad 1593msgstr "Khóa không đúng: %s"
774cfe0c 1594
0c966d84 1595#: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
db484bad 1596#, c-format
774cfe0c 1597msgid "Invalid value for %s: %s"
db484bad 1598msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
774cfe0c 1599
0c966d84 1600#: sequencer.c:795
db484bad 1601#, c-format
774cfe0c 1602msgid "Malformed options sheet: %s"
db484bad 1603msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
774cfe0c 1604
0c966d84 1605#: sequencer.c:814
774cfe0c 1606msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
5832c3f2 1607msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
774cfe0c 1608
0c966d84 1609#: sequencer.c:815
774cfe0c 1610msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
db484bad 1611msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
774cfe0c 1612
0c966d84 1613#: sequencer.c:819
db484bad 1614#, c-format
774cfe0c 1615msgid "Could not create sequencer directory %s"
db484bad 1616msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
774cfe0c 1617
72e3c7a8 1618#: sequencer.c:835 sequencer.c:916
db484bad 1619#, c-format
774cfe0c 1620msgid "Error wrapping up %s."
db484bad 1621msgstr "Lỗi bao bọc %s."
774cfe0c 1622
72e3c7a8 1623#: sequencer.c:854 sequencer.c:986
774cfe0c 1624msgid "no cherry-pick or revert in progress"
21f63737 1625msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
774cfe0c 1626
0c966d84 1627#: sequencer.c:856
774cfe0c 1628msgid "cannot resolve HEAD"
db484bad 1629msgstr "không thể phân giải HEAD"
774cfe0c 1630
0c966d84 1631#: sequencer.c:858
774cfe0c 1632msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
9e383e88 1633msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
774cfe0c 1634
72e3c7a8 1635#: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
774cfe0c 1636#, c-format
72e3c7a8
TNQ
1637msgid "cannot open %s"
1638msgstr "không mở được “%s”"
774cfe0c 1639
72e3c7a8 1640#: sequencer.c:880
774cfe0c
TNQ
1641#, c-format
1642msgid "cannot read %s: %s"
1643msgstr "không thể đọc %s: %s"
1644
72e3c7a8 1645#: sequencer.c:881
774cfe0c 1646msgid "unexpected end of file"
5832c3f2 1647msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
774cfe0c 1648
72e3c7a8 1649#: sequencer.c:887
774cfe0c
TNQ
1650#, c-format
1651msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
131fa518 1652msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
774cfe0c 1653
72e3c7a8 1654#: sequencer.c:909
db484bad 1655#, c-format
774cfe0c 1656msgid "Could not format %s."
5832c3f2 1657msgstr "Không thể định dạng “%s”."
774cfe0c 1658
72e3c7a8 1659#: sequencer.c:1054
efc90c78
TNQ
1660#, c-format
1661msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
1662msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
1663
72e3c7a8 1664#: sequencer.c:1057
efc90c78
TNQ
1665#, c-format
1666msgid "%s: bad revision"
1667msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
1668
72e3c7a8 1669#: sequencer.c:1091
774cfe0c 1670msgid "Can't revert as initial commit"
21f63737 1671msgstr "Không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
774cfe0c 1672
72e3c7a8 1673#: sequencer.c:1092
774cfe0c 1674msgid "Can't cherry-pick into empty head"
db484bad 1675msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
774cfe0c 1676
72e3c7a8 1677#: setup.c:248
bd8202f3
TNQ
1678#, c-format
1679msgid "failed to read %s"
1680msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
1681
72e3c7a8
TNQ
1682#: setup.c:468
1683#, c-format
1684msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
1685msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
1686
1687#: setup.c:476
1688msgid "unknown repository extensions found:"
1689msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
1690
c2d67403
TNQ
1691#: sha1_file.c:1080
1692msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
1693msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
1694
72e3c7a8 1695#: sha1_file.c:2458
c2d67403
TNQ
1696#, c-format
1697msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
1698msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
1699
72e3c7a8 1700#: sha1_file.c:2462
c2d67403
TNQ
1701#, c-format
1702msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
1703msgstr ""
1704"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
1705
0c966d84 1706#: sha1_name.c:462
e06dc12a
TNQ
1707msgid ""
1708"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1709"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1710"may be created by mistake. For example,\n"
1711"\n"
1712" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1713"\n"
1714"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1715"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
85ef881f 1716"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
e06dc12a
TNQ
1717msgstr ""
1718"Git thường không bao giờ tạo tham chiếu mà nó kết thúc với 40 ký tự hex\n"
1719"bởi vì nó sẽ bị bỏ qua khi bạn chỉ định 40-hex. Những tham chiếu này\n"
1720"có lẽ được tạo ra bởi một sai sót nào đó. Ví dụ,\n"
1721"\n"
fbf5d8c3 1722" git checkout -b $br $(git rev-parse …)\n"
e06dc12a
TNQ
1723"\n"
1724"với \"$br\" không hiểu lý do vì sao trống rỗng và một tham chiếu 40-hex được "
1725"tạo ra.\n"
1726"Xin hãy kiểm tra những tham chiếu này và có thể xóa chúng đi. Tắt lời nhắn "
1727"này\n"
85ef881f 1728"bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
e06dc12a 1729
72e3c7a8 1730#: submodule.c:64 submodule.c:98
44bb9364
TNQ
1731msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1732msgstr ""
1733"Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
1734"trước"
1735
72e3c7a8 1736#: submodule.c:68 submodule.c:102
44bb9364
TNQ
1737#, c-format
1738msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1739msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
1740
72e3c7a8 1741#: submodule.c:76
44bb9364
TNQ
1742#, c-format
1743msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1744msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
1745
72e3c7a8 1746#: submodule.c:109
44bb9364
TNQ
1747#, c-format
1748msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1749msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
1750
72e3c7a8 1751#: submodule.c:120
44bb9364
TNQ
1752msgid "staging updated .gitmodules failed"
1753msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
1754
72e3c7a8
TNQ
1755#: submodule.c:177
1756msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
1757msgstr "không cho phép giá trị âm ở submodule.fetchJobs"
1758
1759#: submodule-config.c:355
1760#, c-format
1761msgid "invalid value for %s"
1762msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
1763
c2d67403
TNQ
1764#: trailer.c:237
1765#, c-format
1766msgid "running trailer command '%s' failed"
1767msgstr "chạy lệnh kéo theo “%s” gặp lỗi"
1768
0c966d84
TNQ
1769#: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
1770#: trailer.c:562
4dcd03ea
TNQ
1771#, c-format
1772msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1773msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
1774
0c966d84 1775#: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
4dcd03ea
TNQ
1776#, c-format
1777msgid "more than one %s"
1778msgstr "nhiều hơn một %s"
1779
0c966d84 1780#: trailer.c:582
4dcd03ea 1781#, c-format
9aeb4c2b
JX
1782msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1783msgstr "thẻ thừa trống rỗng trong phần thừa “%.*s”"
4dcd03ea 1784
0c966d84 1785#: trailer.c:702
4dcd03ea
TNQ
1786#, c-format
1787msgid "could not read input file '%s'"
1788msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
1789
0c966d84 1790#: trailer.c:705
4dcd03ea
TNQ
1791msgid "could not read from stdin"
1792msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
1793
0c966d84
TNQ
1794#: trailer.c:857 builtin/am.c:42
1795#, c-format
1796msgid "could not stat %s"
1797msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
1798
1799#: trailer.c:859
1800#, c-format
1801msgid "file %s is not a regular file"
1802msgstr "\"%s\" không phải là tập tin bình thường"
1803
1804#: trailer.c:861
1805#, c-format
1806msgid "file %s is not writable by user"
1807msgstr "tập tin %s người dùng không thể ghi được"
1808
1809#: trailer.c:873
1810msgid "could not open temporary file"
1811msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1812
1813#: trailer.c:912
1814#, c-format
1815msgid "could not rename temporary file to %s"
1816msgstr "không thể đổi tên tập tin tạm thời thành %s"
1817
1818#: transport-helper.c:1041
f2993884
TNQ
1819#, c-format
1820msgid "Could not read ref %s"
1821msgstr "Không thể đọc tham chiếu %s"
1822
72e3c7a8
TNQ
1823#: unpack-trees.c:64
1824#, c-format
1825msgid ""
1826"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
1827"%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
1828msgstr ""
1829"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1830"checkout:\n"
1831"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn có "
1832"thể chuyển nhánh."
1833
1834#: unpack-trees.c:66
1835#, c-format
1836msgid ""
1837"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
1838"%%s"
1839msgstr ""
1840"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1841"checkout:\n"
1842"%%s"
1843
1844#: unpack-trees.c:69
1845#, c-format
1846msgid ""
1847"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
1848"%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
1849msgstr ""
1850"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1851"hòa trộn:\n"
1852"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn có "
1853"thể hòa trộn."
1854
1855#: unpack-trees.c:71
1856#, c-format
1857msgid ""
1858"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
1859"%%s"
1860msgstr ""
1861"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1862"hòa trộn:\n"
1863"%%s"
1864
1865#: unpack-trees.c:74
1866#, c-format
1867msgid ""
1868"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
1869"%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
1870msgstr ""
1871"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1872"%s:\n"
1873"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn có "
1874"thể %s."
1875
1876#: unpack-trees.c:76
1877#, c-format
1878msgid ""
1879"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
1880"%%s"
1881msgstr ""
1882"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1883"%s:\n"
1884"%%s"
1885
1886#: unpack-trees.c:81
1887#, c-format
1888msgid ""
1889"Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
1890"%s"
1891msgstr ""
1892"Việc cập nhật các thư mục sau đây có thể làm mất các tập tin theo dõi trong "
1893"nó:\n"
1894"%s"
1895
1896#: unpack-trees.c:85
1897#, c-format
1898msgid ""
1899"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
1900"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
1901msgstr ""
1902"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh "
1903"checkout:\n"
1904"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể chuyển nhánh."
1905
1906#: unpack-trees.c:87
1907#, c-format
1908msgid ""
1909"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
1910"%%s"
1911msgstr ""
1912"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh "
1913"checkout:\n"
1914"%%s"
1915
1916#: unpack-trees.c:90
1917#, c-format
1918msgid ""
1919"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
1920"%%sPlease move or remove them before you can merge."
1921msgstr ""
1922"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh hòa "
1923"trộn:\n"
1924"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể hòa trộn."
1925
1926#: unpack-trees.c:92
1927#, c-format
1928msgid ""
1929"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
1930"%%s"
1931msgstr ""
1932"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi lệnh hòa "
1933"trộn:\n"
1934"%%s"
1935
1936#: unpack-trees.c:95
1937#, c-format
1938msgid ""
1939"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
1940"%%sPlease move or remove them before you can %s."
1941msgstr ""
1942"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
1943"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể %s."
1944
1945#: unpack-trees.c:97
1946#, c-format
1947msgid ""
1948"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
1949"%%s"
1950msgstr ""
1951"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị gỡ bỏ bởi %s:\n"
1952"%%s"
1953
1954#: unpack-trees.c:102
1955#, c-format
1956msgid ""
1957"The following untracked working tree files would be overwritten by "
1958"checkout:\n"
1959"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
1960msgstr ""
1961"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1962"checkout:\n"
1963"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể chuyển nhánh."
1964
1965#: unpack-trees.c:104
1966#, c-format
1967msgid ""
1968"The following untracked working tree files would be overwritten by "
1969"checkout:\n"
1970"%%s"
1971msgstr ""
1972"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1973"checkout:\n"
1974"%%s"
1975
1976#: unpack-trees.c:107
1977#, c-format
1978msgid ""
1979"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
1980"%%sPlease move or remove them before you can merge."
1981msgstr ""
1982"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1983"hòa trộn:\n"
1984"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể hòa trộn."
1985
1986#: unpack-trees.c:109
1987#, c-format
1988msgid ""
1989"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
1990"%%s"
1991msgstr ""
1992"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
1993"hòa trộn:\n"
1994"%%s"
1995
1996#: unpack-trees.c:112
1997#, c-format
1998msgid ""
1999"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
2000"%%sPlease move or remove them before you can %s."
2001msgstr ""
2002"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
2003"%s:\n"
2004"%%sVui lòng di chuyển hay gỡ bỏ chúng trước khi bạn có thể %s."
2005
2006#: unpack-trees.c:114
2007#, c-format
2008msgid ""
2009"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
2010"%%s"
2011msgstr ""
2012"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
2013"%s:\n"
2014"%%s"
2015
2016#: unpack-trees.c:121
2017#, c-format
2018msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
2019msgstr "Mục “%s” đè lên “%s”. Không thể buộc."
2020
2021#: unpack-trees.c:124
2022#, c-format
2023msgid ""
2024"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
2025"%s"
2026msgstr ""
2027"Không thể cập nhật checkout rải rác: các mục tin sau đây chưa cập nhật:\n"
2028"%s"
2029
2030#: unpack-trees.c:126
2031#, c-format
2032msgid ""
2033"The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
2034"update:\n"
2035"%s"
2036msgstr ""
2037"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị ghi đè bởi cập "
2038"nhật checkout rải rác:\n"
2039"%s"
2040
2041#: unpack-trees.c:128
2042#, c-format
2043msgid ""
2044"The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
2045"update:\n"
2046"%s"
2047msgstr ""
2048"Các tập tin cây làm việc chưa được theo dõi sau đây sẽ bị xóa bỏ bởi cập "
2049"nhật checkout rải rác:\n"
2050"%s"
2051
2052#: unpack-trees.c:205
2053#, c-format
2054msgid "Aborting\n"
2055msgstr "Bãi bỏ\n"
2056
2057#: unpack-trees.c:237
15fbbed7
TNQ
2058msgid "Checking out files"
2059msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
2060
44bb9364
TNQ
2061#: urlmatch.c:120
2062msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
5832c3f2 2063msgstr "tên lược đồ URL không hợp lệ, hoặc thiếu hậu tố “://”"
44bb9364
TNQ
2064
2065#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
2066#, c-format
2067msgid "invalid %XX escape sequence"
2068msgstr "thoát chuỗi %XX không hợp lệ"
2069
2070#: urlmatch.c:172
2071msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
2072msgstr "thiếu máy chủ và lược đồ thì không phải là giao thức “file:”"
2073
2074#: urlmatch.c:189
2075msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
2076msgstr "URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
2077
2078#: urlmatch.c:199
2079msgid "invalid characters in host name"
2080msgstr "có các ký tự không hợp lệ trong tên máy"
2081
2082#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
2083msgid "invalid port number"
2084msgstr "tên cổng không hợp lệ"
2085
2086#: urlmatch.c:322
2087msgid "invalid '..' path segment"
2088msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
2089
0c966d84 2090#: wrapper.c:222 wrapper.c:381
f2993884
TNQ
2091#, c-format
2092msgid "could not open '%s' for reading and writing"
2093msgstr "không thể mở “%s” để đọc và ghi"
2094
72e3c7a8 2095#: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
f2993884
TNQ
2096#, c-format
2097msgid "could not open '%s' for writing"
2098msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
2099
72e3c7a8
TNQ
2100#: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
2101#: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
2102#: builtin/pull.c:407
f2993884
TNQ
2103#, c-format
2104msgid "could not open '%s' for reading"
2105msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
2106
72e3c7a8 2107#: wrapper.c:594 wrapper.c:615
7746f2e3
TNQ
2108#, c-format
2109msgid "unable to access '%s'"
77c8e543 2110msgstr "không thể truy cập “%s”"
7746f2e3 2111
72e3c7a8 2112#: wrapper.c:623
4dcd03ea
TNQ
2113msgid "unable to get current working directory"
2114msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
2115
72e3c7a8 2116#: wrapper.c:650
bd8202f3
TNQ
2117#, c-format
2118msgid "could not open %s for writing"
2119msgstr "không thể mở %s để ghi"
2120
72e3c7a8 2121#: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
bd8202f3
TNQ
2122#, c-format
2123msgid "could not write to %s"
2124msgstr "không thể ghi vào %s"
2125
72e3c7a8 2126#: wrapper.c:667
bd8202f3
TNQ
2127#, c-format
2128msgid "could not close %s"
2129msgstr "không thể đóng %s"
2130
72e3c7a8 2131#: wt-status.c:150
774cfe0c 2132msgid "Unmerged paths:"
db484bad 2133msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
774cfe0c 2134
72e3c7a8 2135#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
774cfe0c
TNQ
2136#, c-format
2137msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
fbf5d8c3 2138msgstr " (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
774cfe0c 2139
72e3c7a8 2140#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
774cfe0c 2141msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
fbf5d8c3 2142msgstr " (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
774cfe0c 2143
72e3c7a8 2144#: wt-status.c:183
5714e413 2145msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
fbf5d8c3 2146msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 2147
72e3c7a8 2148#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
774cfe0c 2149msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
819a2276 2150msgstr ""
fbf5d8c3 2151" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
5832c3f2 2152"cần được giải quyết)"
774cfe0c 2153
72e3c7a8 2154#: wt-status.c:187
5714e413 2155msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
fbf5d8c3 2156msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 2157
72e3c7a8 2158#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
774cfe0c 2159msgid "Changes to be committed:"
db484bad 2160msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
774cfe0c 2161
72e3c7a8 2162#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
774cfe0c 2163msgid "Changes not staged for commit:"
5832c3f2 2164msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
774cfe0c 2165
72e3c7a8 2166#: wt-status.c:220
774cfe0c 2167msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
fbf5d8c3 2168msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
774cfe0c 2169
72e3c7a8 2170#: wt-status.c:222
774cfe0c 2171msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
819a2276 2172msgstr ""
fbf5d8c3 2173" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
774cfe0c 2174
72e3c7a8 2175#: wt-status.c:223
819a2276
TNQ
2176msgid ""
2177" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
2178msgstr ""
fbf5d8c3
TNQ
2179" (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
2180"làm việc)"
774cfe0c 2181
72e3c7a8 2182#: wt-status.c:225
774cfe0c 2183msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
819a2276 2184msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2185" (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
2186"chữa trong mô-đun-con)"
774cfe0c 2187
72e3c7a8 2188#: wt-status.c:237
774cfe0c
TNQ
2189#, c-format
2190msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
819a2276 2191msgstr ""
fbf5d8c3 2192" (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
774cfe0c 2193
72e3c7a8 2194#: wt-status.c:252
774cfe0c 2195msgid "both deleted:"
db484bad 2196msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
774cfe0c 2197
72e3c7a8 2198#: wt-status.c:254
774cfe0c 2199msgid "added by us:"
c527aceb 2200msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
774cfe0c 2201
72e3c7a8 2202#: wt-status.c:256
774cfe0c 2203msgid "deleted by them:"
9e383e88 2204msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
774cfe0c 2205
72e3c7a8 2206#: wt-status.c:258
774cfe0c 2207msgid "added by them:"
db484bad 2208msgstr "được thêm vào bởi họ:"
774cfe0c 2209
72e3c7a8 2210#: wt-status.c:260
774cfe0c 2211msgid "deleted by us:"
c527aceb 2212msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
774cfe0c 2213
72e3c7a8 2214#: wt-status.c:262
774cfe0c 2215msgid "both added:"
db484bad 2216msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
774cfe0c 2217
72e3c7a8 2218#: wt-status.c:264
774cfe0c 2219msgid "both modified:"
db484bad 2220msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
774cfe0c 2221
72e3c7a8 2222#: wt-status.c:266
15fbbed7
TNQ
2223#, c-format
2224msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
2225msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái chưa hòa trộn %x"
2226
72e3c7a8 2227#: wt-status.c:274
15fbbed7
TNQ
2228msgid "new file:"
2229msgstr "tập tin mới:"
2230
72e3c7a8 2231#: wt-status.c:276
15fbbed7
TNQ
2232msgid "copied:"
2233msgstr "đã chép:"
774cfe0c 2234
72e3c7a8 2235#: wt-status.c:278
15fbbed7 2236msgid "deleted:"
fbf5d8c3 2237msgstr "đã xóa:"
774cfe0c 2238
72e3c7a8 2239#: wt-status.c:280
15fbbed7
TNQ
2240msgid "modified:"
2241msgstr "đã sửa:"
774cfe0c 2242
72e3c7a8 2243#: wt-status.c:282
15fbbed7
TNQ
2244msgid "renamed:"
2245msgstr "đã đổi tên:"
774cfe0c 2246
72e3c7a8 2247#: wt-status.c:284
15fbbed7
TNQ
2248msgid "typechange:"
2249msgstr "đổi-kiểu:"
774cfe0c 2250
72e3c7a8 2251#: wt-status.c:286
15fbbed7
TNQ
2252msgid "unknown:"
2253msgstr "không hiểu:"
774cfe0c 2254
72e3c7a8 2255#: wt-status.c:288
15fbbed7
TNQ
2256msgid "unmerged:"
2257msgstr "chưa hòa trộn:"
2258
72e3c7a8 2259#: wt-status.c:370
5832c3f2
TNQ
2260msgid "new commits, "
2261msgstr "lần chuyển giao mới, "
774cfe0c 2262
72e3c7a8 2263#: wt-status.c:372
5832c3f2
TNQ
2264msgid "modified content, "
2265msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
774cfe0c 2266
72e3c7a8 2267#: wt-status.c:374
5832c3f2
TNQ
2268msgid "untracked content, "
2269msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
774cfe0c 2270
72e3c7a8 2271#: wt-status.c:391
db484bad 2272#, c-format
774cfe0c 2273msgid "bug: unhandled diff status %c"
5832c3f2 2274msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái lệnh diff %c"
774cfe0c 2275
72e3c7a8 2276#: wt-status.c:755
44bb9364
TNQ
2277msgid "Submodules changed but not updated:"
2278msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
2279
72e3c7a8 2280#: wt-status.c:757
44bb9364 2281msgid "Submodule changes to be committed:"
5832c3f2 2282msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
44bb9364 2283
72e3c7a8 2284#: wt-status.c:838
5832c3f2
TNQ
2285msgid ""
2286"Do not touch the line above.\n"
2287"Everything below will be removed."
2288msgstr ""
2289"Không động đến đường ở trên.\n"
2290"Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
2291
72e3c7a8 2292#: wt-status.c:949
5714e413
TNQ
2293msgid "You have unmerged paths."
2294msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
2295
72e3c7a8 2296#: wt-status.c:952
5714e413 2297msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
5832c3f2 2298msgstr " (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
5714e413 2299
72e3c7a8 2300#: wt-status.c:956
5714e413
TNQ
2301msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
2302msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
2303
72e3c7a8 2304#: wt-status.c:959
5714e413 2305msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
f4d33434 2306msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
5714e413 2307
72e3c7a8 2308#: wt-status.c:969
5714e413 2309msgid "You are in the middle of an am session."
131fa518 2310msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
5714e413 2311
72e3c7a8 2312#: wt-status.c:972
5714e413
TNQ
2313msgid "The current patch is empty."
2314msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
2315
72e3c7a8 2316#: wt-status.c:976
e06dc12a
TNQ
2317msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
2318msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
5714e413 2319
72e3c7a8 2320#: wt-status.c:978
5714e413 2321msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
c527aceb 2322msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
5714e413 2323
72e3c7a8 2324#: wt-status.c:980
5714e413 2325msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
f4d33434 2326msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 2327
f2993884
TNQ
2328#: wt-status.c:1105
2329msgid "No commands done."
2330msgstr "Không thực hiện lệnh nào."
2331
2332#: wt-status.c:1108
2333#, c-format
2334msgid "Last command done (%d command done):"
2335msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
2336msgstr[0] "Lệnh thực hiện cuối (%d lệnh được thực thi):"
2337
2338#: wt-status.c:1119
2339#, c-format
2340msgid " (see more in file %s)"
2341msgstr " (xem thêm trong %s)"
2342
2343#: wt-status.c:1124
2344msgid "No commands remaining."
2345msgstr "Không có lệnh nào còn lại."
2346
2347#: wt-status.c:1127
2348#, c-format
2349msgid "Next command to do (%d remaining command):"
2350msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
2351msgstr[0] "Lệnh cần làm kế tiếp (%d lệnh còn lại):"
2352
2353#: wt-status.c:1135
2354msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
2355msgstr " (dùng lệnh \"git rebase --edit-todo\" để xem và sửa)"
2356
2357#: wt-status.c:1148
c527aceb
TNQ
2358#, c-format
2359msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
5832c3f2 2360msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 2361
f2993884 2362#: wt-status.c:1153
5714e413 2363msgid "You are currently rebasing."
5832c3f2 2364msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
5714e413 2365
f2993884 2366#: wt-status.c:1167
5714e413 2367msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
5832c3f2
TNQ
2368msgstr ""
2369" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
5714e413 2370
f2993884 2371#: wt-status.c:1169
5714e413 2372msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
5832c3f2 2373msgstr " (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
5714e413 2374
f2993884 2375#: wt-status.c:1171
5714e413 2376msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
5832c3f2
TNQ
2377msgstr ""
2378" (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
5714e413 2379
f2993884 2380#: wt-status.c:1177
5714e413 2381msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
819a2276 2382msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2383" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
2384"continue\")"
5714e413 2385
f2993884 2386#: wt-status.c:1181
c527aceb
TNQ
2387#, c-format
2388msgid ""
2389"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
2390msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2391"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
2392"đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 2393
f2993884 2394#: wt-status.c:1186
5714e413 2395msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
819a2276
TNQ
2396msgstr ""
2397"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
2398"rebase."
5714e413 2399
f2993884 2400#: wt-status.c:1189
5714e413 2401msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
819a2276 2402msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2403" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
2404"rebase --continue\")"
5714e413 2405
f2993884 2406#: wt-status.c:1193
c527aceb
TNQ
2407#, c-format
2408msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
2409msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2410"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
2411"rebase nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 2412
f2993884 2413#: wt-status.c:1198
5714e413
TNQ
2414msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
2415msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
2416
f2993884 2417#: wt-status.c:1201
5714e413 2418msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
5832c3f2 2419msgstr " (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
5714e413 2420
f2993884 2421#: wt-status.c:1203
819a2276
TNQ
2422msgid ""
2423" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
2424msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2425" (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
2426"lòng về những thay đổi của mình)"
5714e413 2427
f2993884 2428#: wt-status.c:1213
44bb9364
TNQ
2429#, c-format
2430msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
2431msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
5714e413 2432
f2993884 2433#: wt-status.c:1218
e06dc12a
TNQ
2434msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
2435msgstr ""
2436" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
2437
f2993884 2438#: wt-status.c:1221
e06dc12a
TNQ
2439msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
2440msgstr ""
2441" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
2442"continue\")"
5714e413 2443
f2993884 2444#: wt-status.c:1223
e06dc12a
TNQ
2445msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
2446msgstr " (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
2447
f2993884 2448#: wt-status.c:1232
7db011eb
TNQ
2449#, c-format
2450msgid "You are currently reverting commit %s."
21f63737 2451msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
7db011eb 2452
f2993884 2453#: wt-status.c:1237
7db011eb
TNQ
2454msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
2455msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
2456
f2993884 2457#: wt-status.c:1240
7db011eb
TNQ
2458msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
2459msgstr ""
2460" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
2461
f2993884 2462#: wt-status.c:1242
7db011eb 2463msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
21f63737 2464msgstr " (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
7db011eb 2465
f2993884 2466#: wt-status.c:1253
c527aceb 2467#, c-format
7db011eb 2468msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
c527aceb 2469msgstr ""
7db011eb
TNQ
2470"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
2471"nhánh “%s”."
c527aceb 2472
f2993884 2473#: wt-status.c:1257
5714e413 2474msgid "You are currently bisecting."
44bb9364 2475msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
5714e413 2476
f2993884 2477#: wt-status.c:1260
5714e413 2478msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
f4d33434 2479msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 2480
72e3c7a8 2481#: wt-status.c:1460
774cfe0c 2482msgid "On branch "
819a2276 2483msgstr "Trên nhánh "
774cfe0c 2484
72e3c7a8 2485#: wt-status.c:1466
f2993884
TNQ
2486msgid "interactive rebase in progress; onto "
2487msgstr "rebase ở chế độ tương tác đang được thực hiện; lên trên "
2488
72e3c7a8 2489#: wt-status.c:1468
e06dc12a 2490msgid "rebase in progress; onto "
44bb9364 2491msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
e06dc12a 2492
72e3c7a8 2493#: wt-status.c:1473
7db011eb 2494msgid "HEAD detached at "
44bb9364 2495msgstr "HEAD được tách rời tại "
7db011eb 2496
72e3c7a8 2497#: wt-status.c:1475
7db011eb 2498msgid "HEAD detached from "
5832c3f2 2499msgstr "HEAD được tách rời từ "
7db011eb 2500
72e3c7a8 2501#: wt-status.c:1478
774cfe0c 2502msgid "Not currently on any branch."
db484bad 2503msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
774cfe0c 2504
72e3c7a8 2505#: wt-status.c:1496
774cfe0c 2506msgid "Initial commit"
5832c3f2 2507msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
774cfe0c 2508
72e3c7a8 2509#: wt-status.c:1510
03c82da3
TNQ
2510msgid "Untracked files"
2511msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
774cfe0c 2512
72e3c7a8 2513#: wt-status.c:1512
03c82da3
TNQ
2514msgid "Ignored files"
2515msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
774cfe0c 2516
72e3c7a8 2517#: wt-status.c:1516
7db011eb 2518#, c-format
efc90c78
TNQ
2519msgid ""
2520"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
2521"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
2522"new files yourself (see 'git help status')."
7db011eb 2523msgstr ""
efc90c78
TNQ
2524"Cần %.2f giây để liệt kê tất cả các tập tin chưa được theo dõi. “status -"
2525"uno”\n"
2526"có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
2527"tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
7db011eb 2528
72e3c7a8 2529#: wt-status.c:1522
db484bad 2530#, c-format
774cfe0c 2531msgid "Untracked files not listed%s"
5832c3f2 2532msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
774cfe0c 2533
72e3c7a8 2534#: wt-status.c:1524
774cfe0c 2535msgid " (use -u option to show untracked files)"
f4d33434 2536msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 2537
72e3c7a8 2538#: wt-status.c:1530
774cfe0c 2539msgid "No changes"
db484bad 2540msgstr "Không có thay đổi nào"
774cfe0c 2541
72e3c7a8 2542#: wt-status.c:1535
db484bad 2543#, c-format
03c82da3
TNQ
2544msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
2545msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2546"không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
2547"\"git commit -a\")\n"
774cfe0c 2548
72e3c7a8 2549#: wt-status.c:1538
774cfe0c 2550#, c-format
03c82da3 2551msgid "no changes added to commit\n"
5832c3f2 2552msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
03c82da3 2553
72e3c7a8 2554#: wt-status.c:1541
03c82da3
TNQ
2555#, c-format
2556msgid ""
2557"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
2558"track)\n"
819a2276 2559msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2560"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
2561"theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
774cfe0c 2562
72e3c7a8 2563#: wt-status.c:1544
03c82da3
TNQ
2564#, c-format
2565msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
2566msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2567"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
2568"theo dõi hiện diện\n"
774cfe0c 2569
72e3c7a8 2570#: wt-status.c:1547
db484bad 2571#, c-format
03c82da3
TNQ
2572msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2573msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2574"không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
2575"đưa vào theo dõi)\n"
774cfe0c 2576
72e3c7a8 2577#: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
03c82da3
TNQ
2578#, c-format
2579msgid "nothing to commit\n"
5832c3f2 2580msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
774cfe0c 2581
72e3c7a8 2582#: wt-status.c:1553
03c82da3
TNQ
2583#, c-format
2584msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2585msgstr ""
5832c3f2 2586"không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
774cfe0c 2587
72e3c7a8 2588#: wt-status.c:1557
03c82da3
TNQ
2589#, c-format
2590msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
5832c3f2 2591msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
774cfe0c 2592
72e3c7a8 2593#: wt-status.c:1664
774cfe0c 2594msgid "Initial commit on "
5832c3f2 2595msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo trên "
774cfe0c 2596
72e3c7a8 2597#: wt-status.c:1668
843565a8
TNQ
2598msgid "HEAD (no branch)"
2599msgstr "HEAD (không nhánh)"
2600
72e3c7a8 2601#: wt-status.c:1697
44bb9364
TNQ
2602msgid "gone"
2603msgstr "đã ra đi"
2604
72e3c7a8 2605#: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
774cfe0c 2606msgid "behind "
819a2276 2607msgstr "đằng sau "
774cfe0c 2608
72e3c7a8 2609#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
c2d67403
TNQ
2610msgid "ahead "
2611msgstr "phía trước "
2612
72e3c7a8 2613#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
77c8e543
TNQ
2614#, c-format
2615msgid "failed to unlink '%s'"
5832c3f2 2616msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
77c8e543 2617
4dcd03ea 2618#: builtin/add.c:22
02507f42
TNQ
2619msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
2620msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
03c82da3 2621
4dcd03ea 2622#: builtin/add.c:65
db484bad 2623#, c-format
774cfe0c 2624msgid "unexpected diff status %c"
db484bad 2625msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
774cfe0c 2626
72e3c7a8 2627#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
774cfe0c 2628msgid "updating files failed"
db484bad 2629msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
774cfe0c 2630
4dcd03ea 2631#: builtin/add.c:80
db484bad 2632#, c-format
774cfe0c 2633msgid "remove '%s'\n"
131fa518 2634msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
774cfe0c 2635
4dcd03ea 2636#: builtin/add.c:134
774cfe0c 2637msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
819a2276 2638msgstr ""
5832c3f2 2639"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
774cfe0c 2640
72e3c7a8 2641#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
774cfe0c 2642msgid "Could not read the index"
db484bad 2643msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
774cfe0c 2644
4dcd03ea 2645#: builtin/add.c:205
db484bad 2646#, c-format
774cfe0c 2647msgid "Could not open '%s' for writing."
c527aceb 2648msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
774cfe0c 2649
4dcd03ea 2650#: builtin/add.c:209
774cfe0c 2651msgid "Could not write patch"
db484bad 2652msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
774cfe0c 2653
bd8202f3
TNQ
2654#: builtin/add.c:212
2655msgid "editing patch failed"
2656msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
2657
2658#: builtin/add.c:215
db484bad 2659#, c-format
774cfe0c 2660msgid "Could not stat '%s'"
5832c3f2 2661msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
774cfe0c 2662
bd8202f3 2663#: builtin/add.c:217
774cfe0c 2664msgid "Empty patch. Aborted."
5832c3f2 2665msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
774cfe0c 2666
bd8202f3 2667#: builtin/add.c:222
db484bad 2668#, c-format
774cfe0c 2669msgid "Could not apply '%s'"
5832c3f2 2670msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
774cfe0c 2671
bd8202f3 2672#: builtin/add.c:232
774cfe0c 2673msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
819a2276
TNQ
2674msgstr ""
2675"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
2676"của bạn:\n"
774cfe0c 2677
0c966d84 2678#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
72e3c7a8
TNQ
2679#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
2680#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
03c82da3
TNQ
2681msgid "dry run"
2682msgstr "chạy thử"
2683
72e3c7a8
TNQ
2684#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
2685#: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
2686#: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
03c82da3
TNQ
2687msgid "be verbose"
2688msgstr "chi tiết"
2689
bd8202f3 2690#: builtin/add.c:252
03c82da3
TNQ
2691msgid "interactive picking"
2692msgstr "sửa bằng cách tương tác"
2693
72e3c7a8 2694#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
03c82da3 2695msgid "select hunks interactively"
5832c3f2 2696msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
03c82da3 2697
bd8202f3 2698#: builtin/add.c:254
03c82da3
TNQ
2699msgid "edit current diff and apply"
2700msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
2701
bd8202f3 2702#: builtin/add.c:255
03c82da3
TNQ
2703msgid "allow adding otherwise ignored files"
2704msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
2705
bd8202f3 2706#: builtin/add.c:256
03c82da3 2707msgid "update tracked files"
5832c3f2 2708msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
03c82da3 2709
bd8202f3 2710#: builtin/add.c:257
03c82da3
TNQ
2711msgid "record only the fact that the path will be added later"
2712msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
2713
bd8202f3 2714#: builtin/add.c:258
03c82da3
TNQ
2715msgid "add changes from all tracked and untracked files"
2716msgstr ""
2717"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
2718"vết"
2719
bd8202f3 2720#: builtin/add.c:261
efc90c78
TNQ
2721msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2722msgstr ""
2723"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
2724
bd8202f3 2725#: builtin/add.c:263
03c82da3
TNQ
2726msgid "don't add, only refresh the index"
2727msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
2728
bd8202f3 2729#: builtin/add.c:264
03c82da3
TNQ
2730msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2731msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
2732
bd8202f3 2733#: builtin/add.c:265
03c82da3
TNQ
2734msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2735msgstr ""
2736"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
2737
bd8202f3 2738#: builtin/add.c:287
774cfe0c
TNQ
2739#, c-format
2740msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
db484bad 2741msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
774cfe0c 2742
bd8202f3 2743#: builtin/add.c:294
774cfe0c 2744msgid "adding files failed"
db484bad 2745msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
774cfe0c 2746
bd8202f3 2747#: builtin/add.c:330
774cfe0c 2748msgid "-A and -u are mutually incompatible"
db484bad 2749msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
774cfe0c 2750
bd8202f3 2751#: builtin/add.c:337
774cfe0c 2752msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
f4d33434 2753msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
774cfe0c 2754
843565a8 2755#: builtin/add.c:352
db484bad 2756#, c-format
774cfe0c 2757msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
db484bad 2758msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
774cfe0c 2759
843565a8 2760#: builtin/add.c:353
774cfe0c
TNQ
2761#, c-format
2762msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
5832c3f2 2763msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
774cfe0c 2764
0c966d84 2765#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
72e3c7a8
TNQ
2766#: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
2767#: builtin/submodule--helper.c:240
774cfe0c 2768msgid "index file corrupt"
db484bad 2769msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 2770
72e3c7a8 2771#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
774cfe0c 2772msgid "Unable to write new index file"
db484bad
TNQ
2773msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2774
72e3c7a8 2775#: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
f2993884
TNQ
2776#, c-format
2777msgid "could not read '%s'"
2778msgstr "Không thể đọc “%s”."
2779
0c966d84 2780#: builtin/am.c:430
f2993884
TNQ
2781msgid "could not parse author script"
2782msgstr "không thể phân tích cú pháp văn lệnh tác giả"
2783
0c966d84 2784#: builtin/am.c:507
f2993884
TNQ
2785#, c-format
2786msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
2787msgstr "“%s” bị xóa bởi móc applypatch-msg"
2788
0c966d84 2789#: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
f2993884
TNQ
2790#, c-format
2791msgid "Malformed input line: '%s'."
2792msgstr "Dòng đầu vào dị hình: “%s”."
2793
0c966d84 2794#: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
f2993884
TNQ
2795#, c-format
2796msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
2797msgstr "Gặp lỗi khi sao chép ghi chú (note) từ “%s” tới “%s”"
2798
0c966d84 2799#: builtin/am.c:611
f2993884
TNQ
2800msgid "fseek failed"
2801msgstr "fseek gặp lỗi"
2802
0c966d84 2803#: builtin/am.c:788
f2993884
TNQ
2804#, c-format
2805msgid "could not parse patch '%s'"
2806msgstr "không thể phân tích cú pháp “%s”"
2807
0c966d84 2808#: builtin/am.c:853
f2993884
TNQ
2809msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
2810msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
2811
72e3c7a8 2812#: builtin/am.c:900
f2993884
TNQ
2813msgid "invalid timestamp"
2814msgstr "dấu thời gian không hợp lệ"
2815
72e3c7a8 2816#: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
f2993884
TNQ
2817msgid "invalid Date line"
2818msgstr "dòng Ngày tháng không hợp lệ"
2819
72e3c7a8 2820#: builtin/am.c:908
f2993884
TNQ
2821msgid "invalid timezone offset"
2822msgstr "độ lệch múi giờ không hợp lệ"
2823
72e3c7a8 2824#: builtin/am.c:995
f2993884
TNQ
2825msgid "Patch format detection failed."
2826msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
2827
72e3c7a8 2828#: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
f2993884
TNQ
2829#, c-format
2830msgid "failed to create directory '%s'"
2831msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
2832
72e3c7a8 2833#: builtin/am.c:1004
f2993884
TNQ
2834msgid "Failed to split patches."
2835msgstr "Gặp lỗi khi chia nhỏ các miếng vá."
2836
72e3c7a8 2837#: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
f2993884
TNQ
2838msgid "unable to write index file"
2839msgstr "không thể ghi tập tin lưu mục lục"
2840
72e3c7a8 2841#: builtin/am.c:1187
f2993884
TNQ
2842#, c-format
2843msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
2844msgstr "Khi bạn đã phân giải xong trục trặc này, hãy chạy \"%s --continue\"."
2845
72e3c7a8 2846#: builtin/am.c:1188
f2993884
TNQ
2847#, c-format
2848msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
2849msgstr ""
2850"Nếu bạn muốn bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh \"%s --skip\" để thay thế."
2851
72e3c7a8 2852#: builtin/am.c:1189
f2993884
TNQ
2853#, c-format
2854msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
2855msgstr "Để phục hồi lại nhánh gốc và dừng vá, hãy chạy \"%s --abort\"."
2856
72e3c7a8 2857#: builtin/am.c:1327
f2993884
TNQ
2858msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
2859msgstr "Miếng vá trống rỗng. Quá trình chia nhỏ miếng vá có lỗi?"
2860
72e3c7a8 2861#: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
f2993884
TNQ
2862#, c-format
2863msgid "invalid ident line: %s"
2864msgstr "dòng thụt lề không hợp lệ: %s"
2865
72e3c7a8 2866#: builtin/am.c:1428
f2993884
TNQ
2867#, c-format
2868msgid "unable to parse commit %s"
2869msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao “%s”"
2870
72e3c7a8 2871#: builtin/am.c:1630
f2993884
TNQ
2872msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
2873msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
2874
72e3c7a8 2875#: builtin/am.c:1632
f2993884
TNQ
2876msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
2877msgstr ""
2878"Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở…"
2879
72e3c7a8 2880#: builtin/am.c:1651
f2993884
TNQ
2881msgid ""
2882"Did you hand edit your patch?\n"
2883"It does not apply to blobs recorded in its index."
2884msgstr ""
2885"Bạn đã sửa miếng vá của mình bằng cách thủ công à?\n"
2886"Nó không thể áp dụng các blob đã được ghi lại trong bảng mục lục của nó."
2887
72e3c7a8 2888#: builtin/am.c:1657
f2993884
TNQ
2889msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
2890msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và “hòa trộn 3-đường”…"
2891
72e3c7a8 2892#: builtin/am.c:1672
f2993884
TNQ
2893msgid "Failed to merge in the changes."
2894msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
2895
72e3c7a8 2896#: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
f2993884
TNQ
2897msgid "git write-tree failed to write a tree"
2898msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
2899
72e3c7a8 2900#: builtin/am.c:1703
f2993884
TNQ
2901msgid "applying to an empty history"
2902msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
2903
72e3c7a8
TNQ
2904#: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
2905#: builtin/merge.c:866
f2993884
TNQ
2906msgid "failed to write commit object"
2907msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao"
2908
72e3c7a8 2909#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
f2993884
TNQ
2910#, c-format
2911msgid "cannot resume: %s does not exist."
2912msgstr "không thể phục hồi: %s không tồn tại."
2913
72e3c7a8 2914#: builtin/am.c:1768
f2993884
TNQ
2915msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
2916msgstr ""
2917"không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
2918
72e3c7a8 2919#: builtin/am.c:1773
f2993884
TNQ
2920msgid "Commit Body is:"
2921msgstr "Thân của lần chuyển giao là:"
2922
2923#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
2924#. in your translation. The program will only accept English
2925#. input at this point.
2926#.
72e3c7a8 2927#: builtin/am.c:1783
f2993884
TNQ
2928msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
2929msgstr ""
843565a8
TNQ
2930"Áp dụng? đồng ý [y]/khô[n]g/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/chấp nhận tất "
2931"cả [a]: "
f2993884 2932
72e3c7a8 2933#: builtin/am.c:1833
f2993884
TNQ
2934#, c-format
2935msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
2936msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể áp dụng các miếng vá (bẩn: %s)"
2937
72e3c7a8 2938#: builtin/am.c:1868 builtin/am.c:1940
f2993884
TNQ
2939#, c-format
2940msgid "Applying: %.*s"
2941msgstr "Áp dụng: %.*s"
2942
72e3c7a8 2943#: builtin/am.c:1884
f2993884
TNQ
2944msgid "No changes -- Patch already applied."
2945msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
2946
72e3c7a8 2947#: builtin/am.c:1892
f2993884
TNQ
2948#, c-format
2949msgid "Patch failed at %s %.*s"
2950msgstr "Gặp lỗi khi vá tại %s %.*s"
2951
72e3c7a8 2952#: builtin/am.c:1898
f2993884
TNQ
2953#, c-format
2954msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
2955msgstr "Bản sao chép của miếng vá mà nó gặp lỗi thì được tìm thấy trong: %s"
2956
72e3c7a8 2957#: builtin/am.c:1943
f2993884
TNQ
2958msgid ""
2959"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
2960"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
2961"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
2962msgstr ""
2963"Không có thay đổi nào - bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?\n"
2964"Nếu ở đây không có gì còn lại stage, tình cờ là có một số thứ khác\n"
2965"đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng "
2966"vá này."
2967
72e3c7a8 2968#: builtin/am.c:1950
f2993884
TNQ
2969msgid ""
2970"You still have unmerged paths in your index.\n"
2971"Did you forget to use 'git add'?"
2972msgstr ""
2973"Bạn vẫn có những đường dẫn chưa được hòa trộn trong bảng mục lục của mình.\n"
2974"Bạn đã quên sử dụng lệnh “git add” à?"
2975
72e3c7a8 2976#: builtin/am.c:2058 builtin/am.c:2062 builtin/am.c:2074 builtin/reset.c:308
f2993884
TNQ
2977#: builtin/reset.c:316
2978#, c-format
2979msgid "Could not parse object '%s'."
2980msgstr "không thể phân tích đối tượng “%s”."
2981
72e3c7a8 2982#: builtin/am.c:2110
f2993884
TNQ
2983msgid "failed to clean index"
2984msgstr "gặp lỗi khi dọn bảng mục lục"
2985
72e3c7a8 2986#: builtin/am.c:2144
f2993884
TNQ
2987msgid ""
2988"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
2989"Not rewinding to ORIG_HEAD"
2990msgstr ""
2991"Bạn có lẽ đã có HEAD đã bị di chuyển đi kể từ lần “am” thất bại cuối cùng.\n"
2992"Không thể chuyển tới ORIG_HEAD"
2993
72e3c7a8 2994#: builtin/am.c:2205
f2993884
TNQ
2995#, c-format
2996msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
2997msgstr "Giá trị không hợp lệ cho --patch-format: %s"
2998
72e3c7a8 2999#: builtin/am.c:2238
843565a8
TNQ
3000msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
3001msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] [(<mbox>|<Maildir>)…]"
f2993884 3002
72e3c7a8 3003#: builtin/am.c:2239
843565a8
TNQ
3004msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
3005msgstr "git am [<các-tùy-chọn>] (--continue | --skip | --abort)"
f2993884 3006
72e3c7a8 3007#: builtin/am.c:2245
f2993884
TNQ
3008msgid "run interactively"
3009msgstr "chạy kiểu tương tác"
3010
72e3c7a8 3011#: builtin/am.c:2247
f2993884
TNQ
3012msgid "historical option -- no-op"
3013msgstr "tùy chọn lịch sử -- không-toán-tử"
3014
72e3c7a8 3015#: builtin/am.c:2249
f2993884
TNQ
3016msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
3017msgstr "cho phép quay trở lại để hòa trộn kiểu “3way” nếu cần"
3018
72e3c7a8 3019#: builtin/am.c:2250 builtin/init-db.c:478 builtin/prune-packed.c:57
f2993884
TNQ
3020#: builtin/repack.c:171
3021msgid "be quiet"
3022msgstr "im lặng"
3023
72e3c7a8 3024#: builtin/am.c:2252
f2993884
TNQ
3025msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
3026msgstr "Thêm dòng Signed-off-by cho ghi chú của lần chuyển giao"
3027
72e3c7a8 3028#: builtin/am.c:2255
f2993884
TNQ
3029msgid "recode into utf8 (default)"
3030msgstr "chuyển mã thành utf8 (mặc định)"
3031
72e3c7a8 3032#: builtin/am.c:2257
f2993884
TNQ
3033msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
3034msgstr "chuyển cờ -k cho git-mailinfo"
3035
72e3c7a8 3036#: builtin/am.c:2259
f2993884
TNQ
3037msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
3038msgstr "chuyển cờ -b cho git-mailinfo"
3039
72e3c7a8 3040#: builtin/am.c:2261
f2993884 3041msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
843565a8 3042msgstr "chuyển cờ -m cho git-mailinfo"
f2993884 3043
72e3c7a8 3044#: builtin/am.c:2263
f2993884
TNQ
3045msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
3046msgstr "chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit với định dạng mbox"
3047
72e3c7a8 3048#: builtin/am.c:2266
f2993884
TNQ
3049msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
3050msgstr ""
3051"đừng chuyển cờ --keep-cr cho git-mailsplit không phụ thuộc vào am.keepcr"
3052
72e3c7a8 3053#: builtin/am.c:2269
f2993884
TNQ
3054msgid "strip everything before a scissors line"
3055msgstr "cắt mọi thứ trước dòng scissors"
3056
72e3c7a8 3057#: builtin/am.c:2270 builtin/apply.c:4546
f2993884
TNQ
3058msgid "action"
3059msgstr "hành động"
3060
72e3c7a8
TNQ
3061#: builtin/am.c:2271 builtin/am.c:2274 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
3062#: builtin/am.c:2283 builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292
3063#: builtin/am.c:2298
f2993884
TNQ
3064msgid "pass it through git-apply"
3065msgstr "chuyển nó qua git-apply"
3066
72e3c7a8 3067#: builtin/am.c:2279 builtin/apply.c:4570
f2993884 3068msgid "root"
843565a8 3069msgstr "gốc"
f2993884 3070
72e3c7a8
TNQ
3071#: builtin/am.c:2282 builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4508
3072#: builtin/apply.c:4511 builtin/clone.c:90 builtin/fetch.c:95
3073#: builtin/pull.c:179 builtin/submodule--helper.c:277
3074#: builtin/submodule--helper.c:404 builtin/submodule--helper.c:485
3075#: builtin/submodule--helper.c:488 builtin/submodule--helper.c:767
3076#: builtin/submodule--helper.c:770
f2993884
TNQ
3077msgid "path"
3078msgstr "đường-dẫn"
3079
72e3c7a8
TNQ
3080#: builtin/am.c:2288 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
3081#: builtin/grep.c:706 builtin/merge.c:199 builtin/pull.c:134 builtin/pull.c:193
843565a8
TNQ
3082#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
3083#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
3084#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
f2993884
TNQ
3085msgid "n"
3086msgstr "n"
3087
72e3c7a8 3088#: builtin/am.c:2291 builtin/apply.c:4514
f2993884
TNQ
3089msgid "num"
3090msgstr "số"
3091
72e3c7a8 3092#: builtin/am.c:2294 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
843565a8 3093#: builtin/tag.c:372
f2993884
TNQ
3094msgid "format"
3095msgstr "định dạng"
3096
72e3c7a8 3097#: builtin/am.c:2295
f2993884
TNQ
3098msgid "format the patch(es) are in"
3099msgstr "định dạng (các) miếng vá theo"
3100
72e3c7a8 3101#: builtin/am.c:2301
f2993884
TNQ
3102msgid "override error message when patch failure occurs"
3103msgstr "đè lên các lời nhắn lỗi khi xảy ra lỗi vá nghiêm trọng"
3104
72e3c7a8 3105#: builtin/am.c:2303
f2993884
TNQ
3106msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
3107msgstr "tiếp tục áp dụng các miếng vá sau khi giải quyết xung đột"
3108
72e3c7a8 3109#: builtin/am.c:2306
f2993884
TNQ
3110msgid "synonyms for --continue"
3111msgstr "đồng nghĩa với --continue"
3112
72e3c7a8 3113#: builtin/am.c:2309
f2993884
TNQ
3114msgid "skip the current patch"
3115msgstr "bỏ qua miếng vá hiện hành"
3116
72e3c7a8 3117#: builtin/am.c:2312
f2993884
TNQ
3118msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
3119msgstr "phục hồi lại nhánh gốc và loại bỏ thao tác vá."
3120
72e3c7a8 3121#: builtin/am.c:2316
f2993884
TNQ
3122msgid "lie about committer date"
3123msgstr "nói dối về ngày chuyển giao"
3124
72e3c7a8 3125#: builtin/am.c:2318
f2993884
TNQ
3126msgid "use current timestamp for author date"
3127msgstr "dùng dấu thời gian hiện tại cho ngày tác giả"
3128
72e3c7a8
TNQ
3129#: builtin/am.c:2320 builtin/commit.c:1609 builtin/merge.c:228
3130#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
f2993884
TNQ
3131msgid "key-id"
3132msgstr "mã-số-khóa"
3133
72e3c7a8 3134#: builtin/am.c:2321
f2993884
TNQ
3135msgid "GPG-sign commits"
3136msgstr "lần chuyển giao ký-GPG"
3137
72e3c7a8 3138#: builtin/am.c:2324
f2993884
TNQ
3139msgid "(internal use for git-rebase)"
3140msgstr "(dùng nội bộ cho git-rebase)"
3141
72e3c7a8 3142#: builtin/am.c:2339
f2993884
TNQ
3143msgid ""
3144"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
3145"it will be removed. Please do not use it anymore."
3146msgstr ""
3147"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
3148"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
3149
72e3c7a8 3150#: builtin/am.c:2346
f2993884
TNQ
3151msgid "failed to read the index"
3152msgstr "gặp lỗi đọc bảng mục lục"
3153
72e3c7a8 3154#: builtin/am.c:2361
f2993884
TNQ
3155#, c-format
3156msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
3157msgstr "thư mục rebase trước %s không sẵn có nhưng mbox lại đưa ra."
3158
72e3c7a8 3159#: builtin/am.c:2385
f2993884
TNQ
3160#, c-format
3161msgid ""
3162"Stray %s directory found.\n"
3163"Use \"git am --abort\" to remove it."
3164msgstr ""
3165"Tìm thấy thư mục lạc %s.\n"
3166"Dùng \"git am --abort\" để loại bỏ nó đi."
3167
72e3c7a8 3168#: builtin/am.c:2391
f2993884
TNQ
3169msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
3170msgstr "Thao tác phân giải không được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
3171
02507f42
TNQ
3172#: builtin/apply.c:59
3173msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
3174msgstr "git apply [<các-tùy-chọn>] [<miếng-vá>…]"
774cfe0c 3175
843565a8 3176#: builtin/apply.c:111
db484bad 3177#, c-format
774cfe0c 3178msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
131fa518 3179msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
774cfe0c 3180
843565a8