Merge branch 'master' of https://github.com/ralfth/git-po-de
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
29f90338 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
29f90338 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
1eaabd4a
AS
10# base база
11# tip връх
25e2fbb4
AS
12# unreachable object недостижим обект
13# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
14# fast-forward превъртане
15# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
3154af4a 16# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
61d4c309
AS
17# real merge същинско сливане (а не превъртане)
18# three-way merge тройно сливане
19# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
20# stale remote старо хранилище
21# rebase пребазирам
2904c25f 22# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
23# force (push) принудително изтласквам
24# stash/index индекс
3154af4a 25# squash commit вкарвам подаване в предходното
2904c25f 26# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 27# root commit начално подаване
1c3c8410 28# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 29# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
30# bisect двоично търсене
31# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 32# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 33# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
34# sparse entry частично изтеглена директория/път
35# revision range диапазон на версиите
36# cover letter придружаващо писмо
37# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 38# graft присадка
1c3c8410 39# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 40# replace refs заместващи указатели
b61937fb 41# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410 42# thin pack съкратен пакет
1eaabd4a 43# pack file пакетен файл
1c3c8410
AS
44# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50# commit-ish указател към подаване
51# sequence последователност/поредица
52# whitespace symbol знаци за интервали
53# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
54# backing store мястото за съхранение
55# reject отхвърлено парче
56# topic branch тематичен клон
57# empty head връх без история
58# tree-ish указател към дърво
642c7fab 59# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 60# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
61# pathspec magic опция за магически пътища
62# bitmap index индекс на база битови маски
63# mark маркер
64# plumbing команди от системно ниво
65# porcelain команди от потребителско ниво
66# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 67# repack препакетирам
642c7fab 68# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
69# token лексема
70# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
71# cwd текуща работна директория
72# untracked cache кеш за неследените файлове
73# broken/corrupt повреден
619b8f86 74# restore възстановявам
aeef7d84
AS
75# precious objects repo хранилище с важни обекти
76# linked checkout свързано изтегляне
77# term управляваща дума (за git-bisect)
78# mergetag етикет при сливане
31243e7f 79# packfile пакет
3154af4a 80# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 81# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
82# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
83# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
84# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
85# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
86# hunk парче
87# binary patch двоична кръпка
88# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 89# todo file файл с команди
3154af4a 90# todo command запланувана команда
40390522
AS
91# alternate алтернативен източник
92# superproject обхващащ проект
61d4c309 93# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
94# truncate отрязвам
95# format string форматиращ низ
29f90338
AS
96# hook кука
97# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
98# manual, man page ръководство
99# guide въведение
31243e7f 100# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
101# cousins сестрински клони
102# expiration date дата на срок
103# is well formed е по правилата
104# namespace пространство от имена
105# repository layout устройство на хранилището
106# collection/series of patches поредица от кръпки
107# recieve получавам
108# BOM маркер за поредността на байтовете
1eaabd4a
AS
109# acknowledgment line ред за потвърждение
110# wanted-ref искан указател
111# chunk откъс
112# clean filter декодиращ филтър
113# smudge filter кодиращ филтър
114# loose object непакетиран обект
115# flush изчистване на буферите
116# flush packet изчистващ пакет
117# fork създаване на процес
118# capabilities възможности
119# remote-helper насрещна помощна програма
3154af4a
AS
120# command alias псевдоним на команда
121# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
122# preimage предварителен вариант
123# offset отместване
124# multi-pack-index индекс за множество пакети
125# range diff диапазонна разлика
126# inter diff разлика в разликите
127# ssl backend реализация на SSL
128# delta island група разлики
129# island marks граници на групите
b61937fb 130# ------------------------
40390522 131# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 132# ------------------------
642c7fab 133# FIXME
25e2fbb4 134# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
135# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
136# git fetch --al работи подобно на --all
1eaabd4a
AS
137# ------------------------
138# export PO_FILE=bg.po
139# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
140# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
141# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
142# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
143# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
25e2fbb4
AS
144msgid ""
145msgstr ""
3154af4a 146"Project-Id-Version: git 2.20\n"
25e2fbb4 147"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
9290395f
AS
148"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
149"PO-Revision-Date: 2018-12-02 13:41+0100\n"
25e2fbb4
AS
150"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
151"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
152"Language: bg\n"
153"MIME-Version: 1.0\n"
154"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
155"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
156"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
157
3154af4a 158#: advice.c:99
25e2fbb4 159#, c-format
2904c25f
AS
160msgid "%shint: %.*s%s\n"
161msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
25e2fbb4 162
3154af4a 163#: advice.c:152
40390522
AS
164msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
165msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
166
3154af4a 167#: advice.c:154
40390522
AS
168msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
169msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
170
3154af4a 171#: advice.c:156
40390522
AS
172msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
173msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
174
3154af4a 175#: advice.c:158
40390522
AS
176msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
177msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
178
3154af4a 179#: advice.c:160
40390522
AS
180msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
181msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
182
3154af4a 183#: advice.c:162
40390522
AS
184#, c-format
185msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
186msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
187
3154af4a 188#: advice.c:170
25e2fbb4 189msgid ""
c099f8c7 190"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 191"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 192msgstr ""
b8ed0ce7 193"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
40390522
AS
194"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
195
3154af4a 196#: advice.c:178
40390522
AS
197msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
198msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 199
3154af4a 200#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
aeef7d84 201msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 202msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 203
3154af4a 204#: advice.c:185
aeef7d84
AS
205msgid "Please, commit your changes before merging."
206msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
207
3154af4a 208#: advice.c:186
aeef7d84
AS
209msgid "Exiting because of unfinished merge."
210msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
211
3154af4a 212#: advice.c:192
40390522 213#, c-format
25e2fbb4 214msgid ""
40390522
AS
215"Note: checking out '%s'.\n"
216"\n"
217"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
218"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
219"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
220"\n"
221"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
222"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
223"\n"
224" git checkout -b <new-branch-name>\n"
225"\n"
25e2fbb4 226msgstr ""
40390522
AS
227"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
228"\n"
229"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
230"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
231"бъдат\n"
232"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
233"\n"
234"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
235"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
29f90338 236"„commit“. Например:\n"
40390522
AS
237"\n"
238" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
239"\n"
25e2fbb4 240
1eaabd4a 241#: apply.c:59
25e2fbb4 242#, c-format
40390522
AS
243msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
244msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 245
1eaabd4a 246#: apply.c:75
40390522
AS
247#, c-format
248msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
249msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 250
1eaabd4a 251#: apply.c:125
40390522
AS
252msgid "--reject and --3way cannot be used together."
253msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 254
1eaabd4a 255#: apply.c:127
40390522
AS
256msgid "--cached and --3way cannot be used together."
257msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 258
1eaabd4a 259#: apply.c:130
40390522
AS
260msgid "--3way outside a repository"
261msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 262
1eaabd4a 263#: apply.c:141
40390522
AS
264msgid "--index outside a repository"
265msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 266
1eaabd4a 267#: apply.c:144
40390522
AS
268msgid "--cached outside a repository"
269msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 270
1eaabd4a 271#: apply.c:826
40390522
AS
272#, c-format
273msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
274msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 275
1eaabd4a 276#: apply.c:835
40390522
AS
277#, c-format
278msgid "regexec returned %d for input: %s"
279msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 280
1eaabd4a 281#: apply.c:909
40390522
AS
282#, c-format
283msgid "unable to find filename in patch at line %d"
284msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 285
1eaabd4a 286#: apply.c:947
40390522
AS
287#, c-format
288msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
289msgstr ""
290"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
291"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 292
1eaabd4a 293#: apply.c:953
40390522
AS
294#, c-format
295msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
296msgstr ""
297"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
298"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 299
1eaabd4a 300#: apply.c:954
40390522
AS
301#, c-format
302msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
303msgstr ""
304"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
305"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 306
1eaabd4a 307#: apply.c:959
40390522
AS
308#, c-format
309msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
310msgstr ""
311"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
312"null“"
25e2fbb4 313
1eaabd4a 314#: apply.c:988
b61937fb
AS
315#, c-format
316msgid "invalid mode on line %d: %s"
317msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
318
3154af4a 319#: apply.c:1307
b61937fb
AS
320#, c-format
321msgid "inconsistent header lines %d and %d"
322msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
323
3154af4a 324#: apply.c:1479
40390522
AS
325#, c-format
326msgid "recount: unexpected line: %.*s"
327msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 328
3154af4a 329#: apply.c:1548
40390522
AS
330#, c-format
331msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
332msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 333
3154af4a 334#: apply.c:1568
40390522 335#, c-format
25e2fbb4 336msgid ""
40390522
AS
337"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
338"component (line %d)"
339msgid_plural ""
340"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
341"components (line %d)"
342msgstr[0] ""
343"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
344"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
345msgstr[1] ""
346"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
347"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 348
3154af4a 349#: apply.c:1581
0d670e78 350#, c-format
40390522 351msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 352msgstr ""
40390522 353"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 354
3154af4a 355#: apply.c:1769
40390522
AS
356msgid "new file depends on old contents"
357msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
358
3154af4a 359#: apply.c:1771
40390522
AS
360msgid "deleted file still has contents"
361msgstr "изтритият файл не е празен"
362
3154af4a 363#: apply.c:1805
25e2fbb4 364#, c-format
40390522
AS
365msgid "corrupt patch at line %d"
366msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 367
3154af4a 368#: apply.c:1842
25e2fbb4 369#, c-format
40390522
AS
370msgid "new file %s depends on old contents"
371msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 372
3154af4a 373#: apply.c:1844
25e2fbb4 374#, c-format
40390522
AS
375msgid "deleted file %s still has contents"
376msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 377
3154af4a 378#: apply.c:1847
25e2fbb4 379#, c-format
40390522
AS
380msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
381msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 382
3154af4a 383#: apply.c:1994
25e2fbb4 384#, c-format
40390522
AS
385msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
386msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 387
3154af4a 388#: apply.c:2031
25e2fbb4 389#, c-format
40390522
AS
390msgid "unrecognized binary patch at line %d"
391msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 392
3154af4a 393#: apply.c:2193
25e2fbb4 394#, c-format
40390522
AS
395msgid "patch with only garbage at line %d"
396msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 397
3154af4a 398#: apply.c:2279
25e2fbb4 399#, c-format
40390522
AS
400msgid "unable to read symlink %s"
401msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 402
3154af4a 403#: apply.c:2283
25e2fbb4 404#, c-format
40390522
AS
405msgid "unable to open or read %s"
406msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 407
3154af4a 408#: apply.c:2942
40390522
AS
409#, c-format
410msgid "invalid start of line: '%c'"
411msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 412
3154af4a 413#: apply.c:3063
25e2fbb4 414#, c-format
40390522
AS
415msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
416msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
417msgstr[0] ""
418"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
419msgstr[1] ""
420"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 421
3154af4a 422#: apply.c:3075
25e2fbb4 423#, c-format
40390522
AS
424msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
425msgstr ""
426"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 427
3154af4a 428#: apply.c:3081
25e2fbb4 429#, c-format
40390522
AS
430msgid ""
431"while searching for:\n"
432"%.*s"
433msgstr ""
434"при търсене за:\n"
435"%.*s"
25e2fbb4 436
3154af4a 437#: apply.c:3103
40390522
AS
438#, c-format
439msgid "missing binary patch data for '%s'"
440msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 441
3154af4a 442#: apply.c:3111
25e2fbb4 443#, c-format
40390522
AS
444msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
445msgstr ""
446"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
447"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 448
3154af4a 449#: apply.c:3158
25e2fbb4 450#, c-format
40390522
AS
451msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
452msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 453
3154af4a 454#: apply.c:3168
40390522 455#, c-format
25e2fbb4 456msgid ""
40390522
AS
457"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
458msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 459
3154af4a 460#: apply.c:3176
25e2fbb4 461#, c-format
40390522
AS
462msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
463msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 464
3154af4a 465#: apply.c:3194
25e2fbb4 466#, c-format
40390522
AS
467msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
468msgstr ""
469"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
470"прочетен"
25e2fbb4 471
3154af4a 472#: apply.c:3207
25e2fbb4 473#, c-format
40390522
AS
474msgid "binary patch does not apply to '%s'"
475msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 476
3154af4a 477#: apply.c:3213
aeef7d84 478#, c-format
40390522
AS
479msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
480msgstr ""
481"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
482"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 483
3154af4a 484#: apply.c:3234
0d670e78 485#, c-format
40390522
AS
486msgid "patch failed: %s:%ld"
487msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 488
3154af4a 489#: apply.c:3356
25e2fbb4 490#, c-format
40390522
AS
491msgid "cannot checkout %s"
492msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 493
3154af4a 494#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
25e2fbb4 495#, c-format
40390522
AS
496msgid "failed to read %s"
497msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 498
3154af4a 499#: apply.c:3416
25e2fbb4 500#, c-format
40390522
AS
501msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
502msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 503
3154af4a 504#: apply.c:3445 apply.c:3688
25e2fbb4 505#, c-format
40390522
AS
506msgid "path %s has been renamed/deleted"
507msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 508
3154af4a 509#: apply.c:3531 apply.c:3703
25e2fbb4 510#, c-format
40390522
AS
511msgid "%s: does not exist in index"
512msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 513
3154af4a 514#: apply.c:3540 apply.c:3711
25e2fbb4 515#, c-format
40390522
AS
516msgid "%s: does not match index"
517msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
518
3154af4a 519#: apply.c:3575
40390522 520msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 521msgstr ""
2904c25f 522"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
40390522 523"сливане."
25e2fbb4 524
3154af4a 525#: apply.c:3578
9aeb4c2b 526#, c-format
40390522
AS
527msgid "Falling back to three-way merge...\n"
528msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 529
3154af4a 530#: apply.c:3594 apply.c:3598
25e2fbb4 531#, c-format
40390522
AS
532msgid "cannot read the current contents of '%s'"
533msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 534
3154af4a 535#: apply.c:3610
6c31a5e9 536#, c-format
40390522
AS
537msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
538msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 539
3154af4a 540#: apply.c:3624
25e2fbb4 541#, c-format
40390522
AS
542msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
543msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 544
3154af4a 545#: apply.c:3629
25e2fbb4 546#, c-format
40390522
AS
547msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
548msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 549
3154af4a 550#: apply.c:3655
40390522
AS
551msgid "removal patch leaves file contents"
552msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 553
3154af4a 554#: apply.c:3728
6c31a5e9 555#, c-format
40390522
AS
556msgid "%s: wrong type"
557msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 558
3154af4a 559#: apply.c:3730
6c31a5e9 560#, c-format
40390522
AS
561msgid "%s has type %o, expected %o"
562msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 563
3154af4a 564#: apply.c:3881 apply.c:3883
6c31a5e9 565#, c-format
40390522
AS
566msgid "invalid path '%s'"
567msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 568
3154af4a 569#: apply.c:3939
6c31a5e9 570#, c-format
40390522
AS
571msgid "%s: already exists in index"
572msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 573
3154af4a 574#: apply.c:3942
6c31a5e9 575#, c-format
40390522
AS
576msgid "%s: already exists in working directory"
577msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 578
3154af4a 579#: apply.c:3962
6c31a5e9 580#, c-format
40390522
AS
581msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
582msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 583
3154af4a 584#: apply.c:3967
6c31a5e9 585#, c-format
40390522
AS
586msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
587msgstr ""
588"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 589
3154af4a 590#: apply.c:3987
6c31a5e9 591#, c-format
40390522
AS
592msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
593msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 594
3154af4a 595#: apply.c:3991
6c31a5e9 596#, c-format
40390522
AS
597msgid "%s: patch does not apply"
598msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 599
3154af4a 600#: apply.c:4006
0d670e78 601#, c-format
40390522
AS
602msgid "Checking patch %s..."
603msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 604
3154af4a 605#: apply.c:4098
0d670e78 606#, c-format
40390522
AS
607msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
608msgstr ""
609"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 610
3154af4a 611#: apply.c:4105
40390522
AS
612#, c-format
613msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
614msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 615
3154af4a 616#: apply.c:4108
40390522
AS
617#, c-format
618msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
619msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 620
3154af4a 621#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
40390522
AS
622#, c-format
623msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
624msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 625
3154af4a 626#: apply.c:4117
40390522
AS
627#, c-format
628msgid "could not add %s to temporary index"
629msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 630
3154af4a 631#: apply.c:4127
25e2fbb4 632#, c-format
40390522
AS
633msgid "could not write temporary index to %s"
634msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 635
3154af4a 636#: apply.c:4265
25e2fbb4 637#, c-format
40390522
AS
638msgid "unable to remove %s from index"
639msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 640
3154af4a 641#: apply.c:4299
25e2fbb4 642#, c-format
40390522
AS
643msgid "corrupt patch for submodule %s"
644msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 645
3154af4a 646#: apply.c:4305
25e2fbb4 647#, c-format
40390522
AS
648msgid "unable to stat newly created file '%s'"
649msgstr ""
650"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 651
3154af4a 652#: apply.c:4313
25e2fbb4 653#, c-format
40390522
AS
654msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
655msgstr ""
656"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 657
3154af4a 658#: apply.c:4319 apply.c:4464
25e2fbb4 659#, c-format
40390522
AS
660msgid "unable to add cache entry for %s"
661msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 662
3154af4a 663#: apply.c:4362
25e2fbb4 664#, c-format
40390522
AS
665msgid "failed to write to '%s'"
666msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 667
3154af4a 668#: apply.c:4366
25e2fbb4 669#, c-format
40390522
AS
670msgid "closing file '%s'"
671msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 672
3154af4a 673#: apply.c:4436
25e2fbb4 674#, c-format
40390522
AS
675msgid "unable to write file '%s' mode %o"
676msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 677
3154af4a 678#: apply.c:4534
25e2fbb4 679#, c-format
40390522
AS
680msgid "Applied patch %s cleanly."
681msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 682
3154af4a 683#: apply.c:4542
40390522
AS
684msgid "internal error"
685msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 686
3154af4a 687#: apply.c:4545
25e2fbb4 688#, c-format
40390522
AS
689msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
690msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
691msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
692msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 693
3154af4a 694#: apply.c:4556
25e2fbb4 695#, c-format
40390522
AS
696msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
697msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 698
3154af4a 699#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
25e2fbb4 700#, c-format
40390522
AS
701msgid "cannot open %s"
702msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 703
3154af4a 704#: apply.c:4578
25e2fbb4 705#, c-format
40390522
AS
706msgid "Hunk #%d applied cleanly."
707msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
708
3154af4a 709#: apply.c:4582
40390522
AS
710#, c-format
711msgid "Rejected hunk #%d."
712msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
713
3154af4a 714#: apply.c:4692
40390522
AS
715#, c-format
716msgid "Skipped patch '%s'."
717msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
718
3154af4a 719#: apply.c:4700
40390522
AS
720msgid "unrecognized input"
721msgstr "непознат вход"
722
3154af4a 723#: apply.c:4719
40390522
AS
724msgid "unable to read index file"
725msgstr "индексът не може да бъде записан"
726
3154af4a 727#: apply.c:4874
40390522
AS
728#, c-format
729msgid "can't open patch '%s': %s"
730msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
731
3154af4a 732#: apply.c:4901
40390522
AS
733#, c-format
734msgid "squelched %d whitespace error"
735msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
736msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
737msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
738
3154af4a 739#: apply.c:4907 apply.c:4922
40390522
AS
740#, c-format
741msgid "%d line adds whitespace errors."
742msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
743msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
744msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
745
3154af4a 746#: apply.c:4915
40390522
AS
747#, c-format
748msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
749msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
750msgstr[0] ""
751"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
752msgstr[1] ""
753"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
754
3154af4a 755#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
40390522
AS
756msgid "Unable to write new index file"
757msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
758
3154af4a
AS
759#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
760#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
761#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
762#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
763#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
764#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
765msgid "path"
766msgstr "път"
767
3154af4a 768#: apply.c:4959
40390522
AS
769msgid "don't apply changes matching the given path"
770msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
771
3154af4a 772#: apply.c:4962
40390522
AS
773msgid "apply changes matching the given path"
774msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
775
3154af4a 776#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
40390522
AS
777msgid "num"
778msgstr "БРОЙ"
779
3154af4a 780#: apply.c:4965
40390522
AS
781msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
782msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
783
3154af4a 784#: apply.c:4968
40390522
AS
785msgid "ignore additions made by the patch"
786msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
787
3154af4a 788#: apply.c:4970
40390522
AS
789msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
790msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
791
3154af4a 792#: apply.c:4974
40390522
AS
793msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
794msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
795
3154af4a 796#: apply.c:4976
40390522
AS
797msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
798msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
799
3154af4a 800#: apply.c:4978
40390522
AS
801msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
802msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
803
3154af4a 804#: apply.c:4980
40390522
AS
805msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
806msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
807
3154af4a 808#: apply.c:4982
1eaabd4a
AS
809msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
810msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
811
3154af4a 812#: apply.c:4984
40390522
AS
813msgid "apply a patch without touching the working tree"
814msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
815
3154af4a 816#: apply.c:4986
40390522
AS
817msgid "accept a patch that touches outside the working area"
818msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
819
3154af4a 820#: apply.c:4989
40390522 821msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 822msgstr ""
40390522
AS
823"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
824"summary“"
825
3154af4a 826#: apply.c:4991
40390522
AS
827msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
828msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
829
3154af4a 830#: apply.c:4993
40390522
AS
831msgid "build a temporary index based on embedded index information"
832msgstr ""
833"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
834
3154af4a 835#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
40390522
AS
836msgid "paths are separated with NUL character"
837msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
838
3154af4a 839#: apply.c:4998
40390522
AS
840msgid "ensure at least <n> lines of context match"
841msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
842
3154af4a
AS
843#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
844#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
9290395f 845#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
40390522
AS
846msgid "action"
847msgstr "действие"
848
3154af4a 849#: apply.c:5000
40390522
AS
850msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
851msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
852
3154af4a 853#: apply.c:5003 apply.c:5006
40390522
AS
854msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
855msgstr ""
856"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
857
3154af4a 858#: apply.c:5009
40390522
AS
859msgid "apply the patch in reverse"
860msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
861
3154af4a 862#: apply.c:5011
40390522
AS
863msgid "don't expect at least one line of context"
864msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
865
3154af4a 866#: apply.c:5013
40390522
AS
867msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
868msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
869
3154af4a 870#: apply.c:5015
40390522
AS
871msgid "allow overlapping hunks"
872msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
873
3154af4a
AS
874#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
875#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
876#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
877#: builtin/rebase--interactive.c:157
40390522
AS
878msgid "be verbose"
879msgstr "повече подробности"
880
3154af4a 881#: apply.c:5018
40390522
AS
882msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
883msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
884
3154af4a 885#: apply.c:5021
40390522
AS
886msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
887msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
888
3154af4a 889#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
40390522
AS
890msgid "root"
891msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
892
3154af4a 893#: apply.c:5024
40390522
AS
894msgid "prepend <root> to all filenames"
895msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
896
1eaabd4a 897#: archive.c:14
40390522
AS
898msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
899msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
900
1eaabd4a 901#: archive.c:15
40390522
AS
902msgid "git archive --list"
903msgstr "git archive --list"
904
1eaabd4a 905#: archive.c:16
40390522
AS
906msgid ""
907"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
908msgstr ""
909"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
910"[ПЪТ…]"
911
1eaabd4a 912#: archive.c:17
40390522
AS
913msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
914msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
915
3154af4a 916#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
40390522
AS
917#, c-format
918msgid "pathspec '%s' did not match any files"
919msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
920
3154af4a 921#: archive.c:453
40390522
AS
922msgid "fmt"
923msgstr "ФОРМАТ"
924
3154af4a 925#: archive.c:453
40390522
AS
926msgid "archive format"
927msgstr "ФОРМАТ на архива"
928
3154af4a 929#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
40390522
AS
930msgid "prefix"
931msgstr "ПРЕФИКС"
932
3154af4a 933#: archive.c:455
40390522
AS
934msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
935msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
936
3154af4a
AS
937#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
938#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
939#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
940#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
941#: parse-options.h:162
40390522
AS
942msgid "file"
943msgstr "ФАЙЛ"
944
3154af4a 945#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
40390522
AS
946msgid "write the archive to this file"
947msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
948
3154af4a 949#: archive.c:459
40390522
AS
950msgid "read .gitattributes in working directory"
951msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
952
3154af4a 953#: archive.c:460
40390522
AS
954msgid "report archived files on stderr"
955msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
956
3154af4a 957#: archive.c:461
40390522
AS
958msgid "store only"
959msgstr "само съхранение без компресиране"
960
3154af4a 961#: archive.c:462
40390522
AS
962msgid "compress faster"
963msgstr "бързо компресиране"
964
3154af4a 965#: archive.c:470
40390522
AS
966msgid "compress better"
967msgstr "добро компресиране"
968
3154af4a 969#: archive.c:473
40390522
AS
970msgid "list supported archive formats"
971msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
972
3154af4a
AS
973#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
974#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
40390522
AS
975msgid "repo"
976msgstr "хранилище"
977
3154af4a 978#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
40390522
AS
979msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
980msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
981
3154af4a
AS
982#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
983#: builtin/notes.c:496
40390522
AS
984msgid "command"
985msgstr "команда"
986
3154af4a 987#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
40390522
AS
988msgid "path to the remote git-upload-archive command"
989msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
990
3154af4a 991#: archive.c:485
40390522
AS
992msgid "Unexpected option --remote"
993msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
994
3154af4a 995#: archive.c:487
40390522
AS
996msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
997msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
998
3154af4a 999#: archive.c:489
40390522
AS
1000msgid "Unexpected option --output"
1001msgstr "Неочаквана опция „--output“"
1002
3154af4a 1003#: archive.c:511
40390522
AS
1004#, c-format
1005msgid "Unknown archive format '%s'"
1006msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
1007
3154af4a 1008#: archive.c:518
40390522
AS
1009#, c-format
1010msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1011msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
1012
3154af4a 1013#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
1eaabd4a
AS
1014#, c-format
1015msgid "cannot stream blob %s"
1016msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
1017
3154af4a 1018#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
1eaabd4a
AS
1019#, c-format
1020msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1021msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
1022
3154af4a 1023#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
1eaabd4a
AS
1024#, c-format
1025msgid "cannot read %s"
1026msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
1027
1028#: archive-tar.c:458
1029#, c-format
1030msgid "unable to start '%s' filter"
1031msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
1032
1033#: archive-tar.c:461
1034msgid "unable to redirect descriptor"
1035msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1036
1037#: archive-tar.c:468
1038#, c-format
1039msgid "'%s' filter reported error"
1040msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
1041
3154af4a 1042#: archive-zip.c:314
1eaabd4a
AS
1043#, c-format
1044msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1045msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
1046
3154af4a 1047#: archive-zip.c:318
1eaabd4a
AS
1048#, c-format
1049msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1050msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
1051
3154af4a 1052#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
1eaabd4a
AS
1053#, c-format
1054msgid "deflate error (%d)"
1055msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
1056
3154af4a 1057#: archive-zip.c:609
1eaabd4a
AS
1058#, c-format
1059msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1060msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
1061
3154af4a 1062#: attr.c:212
61d4c309
AS
1063#, c-format
1064msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1065msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
1066
3154af4a 1067#: attr.c:409
40390522
AS
1068msgid ""
1069"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1070"Use '\\!' for literal leading exclamation."
1071msgstr ""
1072"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1073"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
1074
3154af4a 1075#: bisect.c:468
40390522
AS
1076#, c-format
1077msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1078msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
1079
3154af4a 1080#: bisect.c:676
40390522
AS
1081#, c-format
1082msgid "We cannot bisect more!\n"
1083msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
1084
3154af4a 1085#: bisect.c:730
40390522
AS
1086#, c-format
1087msgid "Not a valid commit name %s"
1088msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
1089
3154af4a 1090#: bisect.c:754
40390522
AS
1091#, c-format
1092msgid ""
1093"The merge base %s is bad.\n"
1094"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1095msgstr ""
1096"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1097"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1098
3154af4a 1099#: bisect.c:759
40390522
AS
1100#, c-format
1101msgid ""
1102"The merge base %s is new.\n"
1103"The property has changed between %s and [%s].\n"
1104msgstr ""
1105"Нова база за сливане: %s.\n"
1106"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1107
3154af4a 1108#: bisect.c:764
40390522
AS
1109#, c-format
1110msgid ""
1111"The merge base %s is %s.\n"
1112"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1113msgstr ""
1114"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1115"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1116
3154af4a 1117#: bisect.c:772
40390522
AS
1118#, c-format
1119msgid ""
61d4c309 1120"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1121"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1122"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1123msgstr ""
1124"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1125"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1126"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1127
3154af4a 1128#: bisect.c:785
40390522
AS
1129#, c-format
1130msgid ""
1131"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1132"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1133"We continue anyway."
1134msgstr ""
1135"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1136"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1137"Двоичното търсене продължава."
1138
3154af4a 1139#: bisect.c:818
40390522
AS
1140#, c-format
1141msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1142msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1143
3154af4a 1144#: bisect.c:858
40390522
AS
1145#, c-format
1146msgid "a %s revision is needed"
1147msgstr "необходима е версия „%s“"
1148
3154af4a 1149#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
40390522
AS
1150#, c-format
1151msgid "could not create file '%s'"
1152msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1153
3154af4a 1154#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
40390522
AS
1155#, c-format
1156msgid "could not read file '%s'"
1157msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1158
3154af4a 1159#: bisect.c:958
40390522
AS
1160msgid "reading bisect refs failed"
1161msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1162
3154af4a 1163#: bisect.c:977
40390522
AS
1164#, c-format
1165msgid "%s was both %s and %s\n"
1166msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1167
3154af4a 1168#: bisect.c:985
40390522
AS
1169#, c-format
1170msgid ""
1171"No testable commit found.\n"
1172"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1173msgstr ""
1174"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1175"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1176
3154af4a 1177#: bisect.c:1004
40390522
AS
1178#, c-format
1179msgid "(roughly %d step)"
1180msgid_plural "(roughly %d steps)"
1181msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1182msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1183
b61937fb
AS
1184#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1185#. steps)" translation.
1186#.
3154af4a 1187#: bisect.c:1010
40390522
AS
1188#, c-format
1189msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1190msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1191msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1192msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1193
3154af4a 1194#: blame.c:1787
b61937fb
AS
1195msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1196msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1197
3154af4a 1198#: blame.c:1801
b61937fb
AS
1199msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1200msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1201
3154af4a 1202#: blame.c:1822
b61937fb
AS
1203msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1204msgstr ""
1205"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1206"указването на крайно подаване"
1207
3154af4a
AS
1208#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
1209#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
1210#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
d0a66448 1211#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
2904c25f 1212#: builtin/shortlog.c:192
b61937fb
AS
1213msgid "revision walk setup failed"
1214msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1215
3154af4a 1216#: blame.c:1849
b61937fb
AS
1217msgid ""
1218"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1219msgstr ""
1220"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1221"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1222
3154af4a 1223#: blame.c:1860
b61937fb
AS
1224#, c-format
1225msgid "no such path %s in %s"
1226msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1227
3154af4a 1228#: blame.c:1871
b61937fb
AS
1229#, c-format
1230msgid "cannot read blob %s for path %s"
2904c25f 1231msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
b61937fb 1232
1eaabd4a 1233#: branch.c:52
40390522
AS
1234#, c-format
1235msgid ""
1236"\n"
1237"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1238"the remote tracking information by invoking\n"
1239"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1240msgstr ""
1241"\n"
1242"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1243"информацията за следения клон чрез:\n"
1244"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1245
1eaabd4a 1246#: branch.c:66
c099f8c7 1247#, c-format
40390522 1248msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1249msgstr ""
40390522 1250"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1251
1eaabd4a 1252#: branch.c:92
25e2fbb4 1253#, c-format
b8ed0ce7 1254msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
25e2fbb4 1255msgstr ""
b8ed0ce7 1256"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
40390522 1257"пребазиране."
25e2fbb4 1258
1eaabd4a 1259#: branch.c:93
25e2fbb4 1260#, c-format
b8ed0ce7
AS
1261msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1262msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
e1f70371 1263
1eaabd4a 1264#: branch.c:97
40390522 1265#, c-format
b8ed0ce7
AS
1266msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1267msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1268
1eaabd4a 1269#: branch.c:98
40390522 1270#, c-format
b8ed0ce7
AS
1271msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1272msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1273
1eaabd4a 1274#: branch.c:103
40390522 1275#, c-format
b8ed0ce7 1276msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
40390522 1277msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1278
1eaabd4a 1279#: branch.c:104
25e2fbb4 1280#, c-format
b8ed0ce7 1281msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
40390522 1282msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1283
1eaabd4a 1284#: branch.c:108
25e2fbb4 1285#, c-format
b8ed0ce7 1286msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
40390522 1287msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1288
1eaabd4a 1289#: branch.c:109
25e2fbb4 1290#, c-format
b8ed0ce7 1291msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
40390522 1292msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1293
1eaabd4a 1294#: branch.c:118
40390522
AS
1295msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1296msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1297
1eaabd4a 1298#: branch.c:155
25e2fbb4 1299#, c-format
40390522
AS
1300msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1301msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1302
1eaabd4a 1303#: branch.c:188
25e2fbb4 1304#, c-format
40390522
AS
1305msgid "'%s' is not a valid branch name."
1306msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1307
1eaabd4a 1308#: branch.c:207
25e2fbb4 1309#, c-format
40390522
AS
1310msgid "A branch named '%s' already exists."
1311msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1312
1eaabd4a 1313#: branch.c:212
40390522
AS
1314msgid "Cannot force update the current branch."
1315msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1316
1eaabd4a 1317#: branch.c:232
40390522
AS
1318#, c-format
1319msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1320msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1321
1eaabd4a 1322#: branch.c:234
25e2fbb4 1323#, c-format
40390522
AS
1324msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1325msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1326
1eaabd4a 1327#: branch.c:236
25e2fbb4 1328msgid ""
40390522
AS
1329"\n"
1330"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1331"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1332"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1333"\n"
1334"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1335"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1336"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1337msgstr ""
40390522
AS
1338"\n"
1339"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1340"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1341"\n"
1342"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1343"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1344"изтласква."
25e2fbb4 1345
1eaabd4a 1346#: branch.c:279
40390522
AS
1347#, c-format
1348msgid "Not a valid object name: '%s'."
1349msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1350
1eaabd4a 1351#: branch.c:299
25e2fbb4 1352#, c-format
40390522
AS
1353msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1354msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1355
1eaabd4a 1356#: branch.c:304
25e2fbb4 1357#, c-format
40390522
AS
1358msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1359msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1360
1eaabd4a 1361#: branch.c:358
25e2fbb4 1362#, c-format
40390522
AS
1363msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1364msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1365
1eaabd4a 1366#: branch.c:381
40390522
AS
1367#, c-format
1368msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1369msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1370
1eaabd4a 1371#: bundle.c:36
25e2fbb4 1372#, c-format
40390522
AS
1373msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1374msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1375
1eaabd4a 1376#: bundle.c:64
0d670e78 1377#, c-format
40390522
AS
1378msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1379msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1380
3154af4a
AS
1381#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
1382#: builtin/commit.c:774
0d670e78 1383#, c-format
40390522
AS
1384msgid "could not open '%s'"
1385msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1386
1eaabd4a 1387#: bundle.c:141
40390522
AS
1388msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1389msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1390
1eaabd4a 1391#: bundle.c:192
25e2fbb4 1392#, c-format
40390522
AS
1393msgid "The bundle contains this ref:"
1394msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1395msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1396msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1397
1eaabd4a 1398#: bundle.c:199
40390522
AS
1399msgid "The bundle records a complete history."
1400msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1401
1eaabd4a 1402#: bundle.c:201
25e2fbb4 1403#, c-format
40390522
AS
1404msgid "The bundle requires this ref:"
1405msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1406msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1407msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1408
3154af4a
AS
1409#: bundle.c:267
1410msgid "unable to dup bundle descriptor"
1411msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
1412
1413#: bundle.c:274
40390522
AS
1414msgid "Could not spawn pack-objects"
1415msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1416
3154af4a 1417#: bundle.c:285
40390522
AS
1418msgid "pack-objects died"
1419msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1420
3154af4a 1421#: bundle.c:327
40390522
AS
1422msgid "rev-list died"
1423msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1424
3154af4a 1425#: bundle.c:376
25e2fbb4 1426#, c-format
40390522
AS
1427msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1428msgstr ""
1429"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1430
3154af4a 1431#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
25e2fbb4 1432#, c-format
40390522
AS
1433msgid "unrecognized argument: %s"
1434msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1435
3154af4a 1436#: bundle.c:464
40390522
AS
1437msgid "Refusing to create empty bundle."
1438msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1439
3154af4a 1440#: bundle.c:474
25e2fbb4 1441#, c-format
40390522
AS
1442msgid "cannot create '%s'"
1443msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1444
3154af4a 1445#: bundle.c:498
40390522
AS
1446msgid "index-pack died"
1447msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1448
31243e7f 1449#: color.c:296
40390522
AS
1450#, c-format
1451msgid "invalid color value: %.*s"
1452msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1453
3154af4a
AS
1454#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
1455#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
2904c25f 1456#: builtin/replace.c:448
40390522
AS
1457#, c-format
1458msgid "could not parse %s"
1459msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1460
3154af4a 1461#: commit.c:52
40390522
AS
1462#, c-format
1463msgid "%s %s is not a commit!"
1464msgstr "%s %s не е подаване!"
1465
3154af4a 1466#: commit.c:193
2904c25f
AS
1467msgid ""
1468"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1469"and will be removed in a future Git version.\n"
1470"\n"
1471"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1472"to convert the grafts into replace refs.\n"
1473"\n"
1474"Turn this message off by running\n"
1475"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1476msgstr ""
1477"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1478"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1479"\n"
1480"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1481"указатели с командата:\n"
1482"\n"
1483" git replace --convert-graft-file\n"
1484"\n"
1485"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1486"\n"
1487" git config advice.graftFileDeprecated false"
1488
3154af4a
AS
1489#: commit.c:1115
1490#, c-format
1491msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1492msgstr ""
1493"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1494
1495#: commit.c:1118
1496#, c-format
1497msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1498msgstr ""
1499"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1500
1501#: commit.c:1121
1502#, c-format
1503msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1504msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
1505
1506#: commit.c:1124
1507#, c-format
1508msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1509msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
1510
1511#: commit.c:1378
40390522
AS
1512msgid ""
1513"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1514"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1515"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1516msgstr ""
40390522
AS
1517"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1518"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1519"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1520
3154af4a 1521#: commit-graph.c:108
1eaabd4a
AS
1522#, c-format
1523msgid "graph file %s is too small"
1524msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
1525
3154af4a 1526#: commit-graph.c:115
1eaabd4a
AS
1527#, c-format
1528msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1529msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1530
3154af4a 1531#: commit-graph.c:122
1eaabd4a
AS
1532#, c-format
1533msgid "graph version %X does not match version %X"
1534msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1535
3154af4a 1536#: commit-graph.c:129
1eaabd4a
AS
1537#, c-format
1538msgid "hash version %X does not match version %X"
1539msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1540
3154af4a 1541#: commit-graph.c:153
1eaabd4a
AS
1542#, c-format
1543msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1544msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
1545
3154af4a 1546#: commit-graph.c:189
1eaabd4a
AS
1547#, c-format
1548msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1549msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
1550
3154af4a 1551#: commit-graph.c:308
1eaabd4a
AS
1552#, c-format
1553msgid "could not find commit %s"
1554msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
1555
3154af4a 1556#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
1eaabd4a
AS
1557#, c-format
1558msgid "unable to get type of object %s"
1559msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
1560
3154af4a
AS
1561#: commit-graph.c:651
1562msgid "Annotating commits in commit graph"
1563msgstr "Анотиране на подаванията в гра̀фа"
1564
1565#: commit-graph.c:691
1566msgid "Computing commit graph generation numbers"
1567msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
1568
1569#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
1570msgid "Finding commits for commit graph"
1571msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа"
1572
1573#: commit-graph.c:812
1eaabd4a
AS
1574#, c-format
1575msgid "error adding pack %s"
1576msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
1577
3154af4a 1578#: commit-graph.c:814
1eaabd4a
AS
1579#, c-format
1580msgid "error opening index for %s"
1581msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
1582
3154af4a 1583#: commit-graph.c:868
2904c25f
AS
1584#, c-format
1585msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1586msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1587
3154af4a 1588#: commit-graph.c:895
2904c25f
AS
1589msgid "too many commits to write graph"
1590msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1591
3154af4a 1592#: commit-graph.c:902 midx.c:769
2904c25f 1593#, c-format
1eaabd4a
AS
1594msgid "unable to create leading directories of %s"
1595msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
1596
3154af4a 1597#: commit-graph.c:1002
1eaabd4a
AS
1598msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1599msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
2904c25f 1600
3154af4a
AS
1601#: commit-graph.c:1046
1602msgid "Verifying commits in commit graph"
1603msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
1604
29f90338 1605#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
40390522
AS
1606msgid "memory exhausted"
1607msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1608
1eaabd4a
AS
1609#: config.c:123
1610#, c-format
1611msgid ""
1612"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1613"\t%s\n"
1614"from\n"
1615"\t%s\n"
1616"This might be due to circular includes."
1617msgstr ""
1618"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1619" %s\n"
1620"от\n"
1621" %s\n"
1622"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
1623
1624#: config.c:139
1625#, c-format
1626msgid "could not expand include path '%s'"
1627msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
1628
1629#: config.c:150
1630msgid "relative config includes must come from files"
1631msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1632
1633#: config.c:190
61d4c309
AS
1634msgid "relative config include conditionals must come from files"
1635msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1636
1eaabd4a
AS
1637#: config.c:348
1638#, c-format
1639msgid "key does not contain a section: %s"
1640msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
1641
1642#: config.c:354
1643#, c-format
1644msgid "key does not contain variable name: %s"
1645msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
1646
3154af4a 1647#: config.c:378 sequencer.c:2296
1eaabd4a
AS
1648#, c-format
1649msgid "invalid key: %s"
1650msgstr "неправилен ключ: „%s“"
1651
1652#: config.c:384
1653#, c-format
1654msgid "invalid key (newline): %s"
1655msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1656
1657#: config.c:420 config.c:432
1658#, c-format
1659msgid "bogus config parameter: %s"
1660msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1661
1662#: config.c:467
1663#, c-format
1664msgid "bogus format in %s"
1665msgstr "неправилен формат в „%s“"
1666
1667#: config.c:793
25e2fbb4 1668#, c-format
40390522
AS
1669msgid "bad config line %d in blob %s"
1670msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1671
1eaabd4a 1672#: config.c:797
25e2fbb4 1673#, c-format
40390522
AS
1674msgid "bad config line %d in file %s"
1675msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1676
1eaabd4a 1677#: config.c:801
25e2fbb4 1678#, c-format
40390522
AS
1679msgid "bad config line %d in standard input"
1680msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1681
1eaabd4a 1682#: config.c:805
25e2fbb4 1683#, c-format
40390522
AS
1684msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1685msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1686
1eaabd4a 1687#: config.c:809
25e2fbb4 1688#, c-format
40390522
AS
1689msgid "bad config line %d in command line %s"
1690msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1691
1eaabd4a 1692#: config.c:813
25e2fbb4 1693#, c-format
40390522
AS
1694msgid "bad config line %d in %s"
1695msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1696
1eaabd4a 1697#: config.c:952
40390522
AS
1698msgid "out of range"
1699msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1700
1eaabd4a 1701#: config.c:952
40390522
AS
1702msgid "invalid unit"
1703msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1704
1eaabd4a 1705#: config.c:958
25e2fbb4 1706#, c-format
40390522
AS
1707msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1708msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1709
1eaabd4a 1710#: config.c:963
25e2fbb4 1711#, c-format
40390522
AS
1712msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1713msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1714
1eaabd4a 1715#: config.c:966
40390522
AS
1716#, c-format
1717msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1718msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1719
1eaabd4a 1720#: config.c:969
40390522
AS
1721#, c-format
1722msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1723msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1724
1eaabd4a 1725#: config.c:972
25e2fbb4 1726#, c-format
40390522
AS
1727msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1728msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1729
1eaabd4a 1730#: config.c:975
25e2fbb4 1731#, c-format
40390522
AS
1732msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1733msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1734
1eaabd4a 1735#: config.c:978
40390522
AS
1736#, c-format
1737msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1738msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1739
1eaabd4a 1740#: config.c:1073
25e2fbb4 1741#, c-format
40390522
AS
1742msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1743msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1744
1eaabd4a 1745#: config.c:1082
29f90338
AS
1746#, c-format
1747msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1748msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1749
1eaabd4a
AS
1750#: config.c:1173
1751#, c-format
1752msgid "abbrev length out of range: %d"
1753msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
1754
1755#: config.c:1187 config.c:1198
25e2fbb4 1756#, c-format
40390522
AS
1757msgid "bad zlib compression level %d"
1758msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1759
1eaabd4a
AS
1760#: config.c:1290
1761msgid "core.commentChar should only be one character"
1762msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
1763
1764#: config.c:1323
25e2fbb4 1765#, c-format
40390522
AS
1766msgid "invalid mode for object creation: %s"
1767msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1768
3154af4a 1769#: config.c:1395
1eaabd4a
AS
1770#, c-format
1771msgid "malformed value for %s"
1772msgstr "неправилна стойност за „%s“"
1773
3154af4a 1774#: config.c:1421
1eaabd4a
AS
1775#, c-format
1776msgid "malformed value for %s: %s"
1777msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
1778
3154af4a 1779#: config.c:1422
1eaabd4a
AS
1780msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1781msgstr ""
1782"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
1783"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
1784"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
1785"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
1786
d0a66448 1787#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
61d4c309
AS
1788#, c-format
1789msgid "bad pack compression level %d"
1790msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1791
3154af4a 1792#: config.c:1602
1eaabd4a
AS
1793#, c-format
1794msgid "unable to load config blob object '%s'"
1795msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
1796
3154af4a 1797#: config.c:1605
1eaabd4a
AS
1798#, c-format
1799msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1800msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
1801
3154af4a 1802#: config.c:1622
1eaabd4a
AS
1803#, c-format
1804msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1805msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
1806
3154af4a 1807#: config.c:1652
1eaabd4a
AS
1808#, c-format
1809msgid "failed to parse %s"
1810msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
1811
3154af4a 1812#: config.c:1705
40390522
AS
1813msgid "unable to parse command-line config"
1814msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1815
3154af4a 1816#: config.c:2037
40390522
AS
1817msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1818msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1819
3154af4a 1820#: config.c:2207
61d4c309
AS
1821#, c-format
1822msgid "Invalid %s: '%s'"
1823msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1824
3154af4a 1825#: config.c:2250
61d4c309
AS
1826#, c-format
1827msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1828msgstr ""
29f90338 1829"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
61d4c309
AS
1830"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1831
3154af4a 1832#: config.c:2276
61d4c309
AS
1833#, c-format
1834msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1835msgstr ""
1836"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1837"%d"
1838
d0a66448 1839#: config.c:2322
25e2fbb4 1840#, c-format
40390522
AS
1841msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1842msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1843
d0a66448 1844#: config.c:2324
25e2fbb4 1845#, c-format
40390522
AS
1846msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1847msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1848
d0a66448 1849#: config.c:2405
1eaabd4a
AS
1850#, c-format
1851msgid "invalid section name '%s'"
1852msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
1853
d0a66448 1854#: config.c:2437
25e2fbb4 1855#, c-format
40390522
AS
1856msgid "%s has multiple values"
1857msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1858
d0a66448 1859#: config.c:2466
1eaabd4a
AS
1860#, c-format
1861msgid "failed to write new configuration file %s"
1862msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
1863
d0a66448 1864#: config.c:2717 config.c:3041
1eaabd4a
AS
1865#, c-format
1866msgid "could not lock config file %s"
1867msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
1868
d0a66448 1869#: config.c:2728
1eaabd4a
AS
1870#, c-format
1871msgid "opening %s"
1872msgstr "отваряне на „%s“"
1873
d0a66448 1874#: config.c:2763 builtin/config.c:327
1eaabd4a
AS
1875#, c-format
1876msgid "invalid pattern: %s"
1877msgstr "неправилен шаблон: %s"
1878
d0a66448 1879#: config.c:2788
1eaabd4a
AS
1880#, c-format
1881msgid "invalid config file %s"
1882msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
1883
d0a66448 1884#: config.c:2801 config.c:3054
61d4c309
AS
1885#, c-format
1886msgid "fstat on %s failed"
1887msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1888
d0a66448 1889#: config.c:2812
1eaabd4a
AS
1890#, c-format
1891msgid "unable to mmap '%s'"
1892msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
1893
d0a66448 1894#: config.c:2821 config.c:3059
1eaabd4a
AS
1895#, c-format
1896msgid "chmod on %s failed"
1897msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
1898
d0a66448 1899#: config.c:2906 config.c:3156
1eaabd4a
AS
1900#, c-format
1901msgid "could not write config file %s"
1902msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
1903
d0a66448 1904#: config.c:2940
25e2fbb4 1905#, c-format
40390522
AS
1906msgid "could not set '%s' to '%s'"
1907msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1908
d0a66448 1909#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
40390522
AS
1910#, c-format
1911msgid "could not unset '%s'"
1912msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1913
d0a66448 1914#: config.c:3032
1eaabd4a
AS
1915#, c-format
1916msgid "invalid section name: %s"
1917msgstr "неправилно име на раздел: %s"
1918
d0a66448 1919#: config.c:3199
1eaabd4a
AS
1920#, c-format
1921msgid "missing value for '%s'"
1922msgstr "липсва стойност за „%s“"
1923
2904c25f 1924#: connect.c:61
1eaabd4a
AS
1925msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1926msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1927
2904c25f 1928#: connect.c:63
40390522
AS
1929msgid ""
1930"Could not read from remote repository.\n"
1931"\n"
1932"Please make sure you have the correct access rights\n"
1933"and the repository exists."
1934msgstr ""
1935"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1936"\n"
1937"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1938"за достъп."
25e2fbb4 1939
1eaabd4a
AS
1940#: connect.c:81
1941#, c-format
1942msgid "server doesn't support '%s'"
1943msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
1944
1945#: connect.c:103
1946#, c-format
1947msgid "server doesn't support feature '%s'"
1948msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
1949
1950#: connect.c:114
1951msgid "expected flush after capabilities"
1952msgstr ""
1953"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
1954
1955#: connect.c:233
1956#, c-format
1957msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1958msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
1959
1960#: connect.c:252
1961msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1962msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
1963
1964#: connect.c:273
1965#, c-format
1966msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1967msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
1968
1969#: connect.c:275
1970msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1971msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
1972
3154af4a 1973#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
1eaabd4a
AS
1974#, c-format
1975msgid "remote error: %s"
1976msgstr "отдалечена грешка: %s"
1977
1978#: connect.c:316
1979msgid "invalid packet"
1980msgstr "неправилен пакет"
1981
1982#: connect.c:336
1983#, c-format
1984msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1985msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
1986
1987#: connect.c:444
1988#, c-format
1989msgid "invalid ls-refs response: %s"
1990msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
1991
1992#: connect.c:448
1993msgid "expected flush after ref listing"
1994msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
1995
1996#: connect.c:547
1997#, c-format
1998msgid "protocol '%s' is not supported"
1999msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
2000
2001#: connect.c:598
2002msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2003msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
2004
2005#: connect.c:638 connect.c:701
2006#, c-format
2007msgid "Looking up %s ... "
2008msgstr "Търсене на „%s“… "
2009
2010#: connect.c:642
2011#, c-format
2012msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2013msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
2014
2015#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
2016#: connect.c:646 connect.c:717
2017#, c-format
2018msgid ""
2019"done.\n"
2020"Connecting to %s (port %s) ... "
2021msgstr ""
2022"готово.\n"
2023"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
2024
2025#: connect.c:668 connect.c:745
2026#, c-format
2027msgid ""
2028"unable to connect to %s:\n"
2029"%s"
2030msgstr ""
2031"неуспешно свързване към „%s“:\n"
2032"%s"
2033
2034#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
2035#: connect.c:674 connect.c:751
2036msgid "done."
2037msgstr "действието завърши."
2038
2039#: connect.c:705
2040#, c-format
2041msgid "unable to look up %s (%s)"
2042msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
2043
2044#: connect.c:711
2045#, c-format
2046msgid "unknown port %s"
2047msgstr "непознат порт „%s“"
2048
2049#: connect.c:848 connect.c:1174
2050#, c-format
2051msgid "strange hostname '%s' blocked"
2052msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
2053
2054#: connect.c:850
2055#, c-format
2056msgid "strange port '%s' blocked"
2057msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
2058
2059#: connect.c:860
2060#, c-format
2061msgid "cannot start proxy %s"
2062msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
2063
2064#: connect.c:927
2065msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2066msgstr ""
2067"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2068"\n"
2069" git help pull"
2070
2071#: connect.c:1122
2072msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2073msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
2074
2075#: connect.c:1134
2076msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2077msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
2078
2079#: connect.c:1151
2080msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2081msgstr ""
2082"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
2083
2084#: connect.c:1262
2085#, c-format
2086msgid "strange pathname '%s' blocked"
2087msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
2088
2089#: connect.c:1307
2090msgid "unable to fork"
2091msgstr "неуспешно създаване на процес"
2092
3154af4a 2093#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
40390522
AS
2094msgid "Checking connectivity"
2095msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 2096
1eaabd4a 2097#: connected.c:80
40390522
AS
2098msgid "Could not run 'git rev-list'"
2099msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 2100
1eaabd4a 2101#: connected.c:100
40390522
AS
2102msgid "failed write to rev-list"
2103msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 2104
1eaabd4a 2105#: connected.c:107
40390522
AS
2106msgid "failed to close rev-list's stdin"
2107msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 2108
1eaabd4a
AS
2109#: convert.c:194
2110#, c-format
2111msgid "illegal crlf_action %d"
2112msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2113
2114#: convert.c:207
25e2fbb4 2115#, c-format
1eaabd4a 2116msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
31243e7f
AS
2117msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
2118
1eaabd4a 2119#: convert.c:209
31243e7f 2120#, c-format
40390522
AS
2121msgid ""
2122"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1eaabd4a 2123"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
2124msgstr ""
2125"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2126"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2127"директория."
25e2fbb4 2128
1eaabd4a 2129#: convert.c:217
25e2fbb4 2130#, c-format
31243e7f
AS
2131msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2132msgstr ""
2133"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
25e2fbb4 2134
1eaabd4a 2135#: convert.c:219
40390522
AS
2136#, c-format
2137msgid ""
2138"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1eaabd4a 2139"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
2140msgstr ""
2141"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2142"„%s“.\n"
2143"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2144"директория."
25e2fbb4 2145
1eaabd4a 2146#: convert.c:280
2904c25f
AS
2147#, c-format
2148msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2149msgstr ""
2150"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2151"кодиране „%s“"
2152
1eaabd4a 2153#: convert.c:287
2904c25f
AS
2154#, c-format
2155msgid ""
2156"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2157"tree-encoding."
2158msgstr ""
2159"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
2160"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
2161
1eaabd4a 2162#: convert.c:305
2904c25f
AS
2163#, c-format
2164msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2165msgstr ""
2166"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2167"„%s“"
2168
1eaabd4a 2169#: convert.c:307
2904c25f
AS
2170#, c-format
2171msgid ""
2172"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2173"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2174msgstr ""
2175"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
2176"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2177"поредността на байтовете)."
2178
1eaabd4a 2179#: convert.c:425 convert.c:496
2904c25f
AS
2180#, c-format
2181msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2182msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
2183
1eaabd4a 2184#: convert.c:468
2904c25f
AS
2185#, c-format
2186msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2187msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
2188
1eaabd4a
AS
2189#: convert.c:674
2190#, c-format
2191msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2192msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
2193
2194#: convert.c:694
2195#, c-format
2196msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2197msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
2198
2199#: convert.c:701
2200#, c-format
2201msgid "external filter '%s' failed %d"
2202msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
2203
2204#: convert.c:736 convert.c:739
2205#, c-format
2206msgid "read from external filter '%s' failed"
2207msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
2208
2209#: convert.c:742 convert.c:796
2210#, c-format
2211msgid "external filter '%s' failed"
2212msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2213
2214#: convert.c:844
2215msgid "unexpected filter type"
2216msgstr "неочакван вид филтър"
2217
2218#: convert.c:855
2219msgid "path name too long for external filter"
2220msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
2221
2222#: convert.c:929
2223#, c-format
2224msgid ""
2225"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2226"been filtered"
2227msgstr ""
2228"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2229"филтрирани"
2230
2231#: convert.c:1228
2904c25f
AS
2232msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2233msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
2234
3154af4a 2235#: convert.c:1398 convert.c:1432
1eaabd4a
AS
2236#, c-format
2237msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2238msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
2239
3154af4a 2240#: convert.c:1476
1eaabd4a
AS
2241#, c-format
2242msgid "%s: smudge filter %s failed"
2243msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
2244
b61937fb 2245#: date.c:116
40390522
AS
2246msgid "in the future"
2247msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 2248
3db60c91
AS
2249#: date.c:122
2250#, c-format
2251msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2252msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2253msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2254msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
2255
2256#: date.c:129
2257#, c-format
2258msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2259msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2260msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2261msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
2262
2263#: date.c:136
2264#, c-format
2265msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2266msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2267msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2268msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
2269
2270#: date.c:143
2271#, c-format
2272msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2273msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2274msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2275msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
2276
2277#: date.c:149
2278#, c-format
2279msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2280msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2281msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2282msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
2283
2284#: date.c:156
2285#, c-format
2286msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2287msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2288msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2289msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
2290
2291#: date.c:167
2292#, c-format
2293msgid "%<PRIuMAX> year"
2294msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2295msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2296msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2297
40390522 2298#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
b61937fb 2299#: date.c:170
3db60c91
AS
2300#, c-format
2301msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2302msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2303msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2304msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
2305
2306#: date.c:175 date.c:180
2307#, c-format
2308msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2309msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2310msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2311msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2312
3154af4a
AS
2313#: delta-islands.c:268
2314msgid "Propagating island marks"
2315msgstr "Разпространяване на границите на групите"
2316
2317#: delta-islands.c:286
2318#, c-format
2319msgid "bad tree object %s"
2320msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
2321
2322#: delta-islands.c:330
2323#, c-format
2324msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2325msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
2326
2327#: delta-islands.c:386
2328#, c-format
2329msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2330msgstr ""
2331"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
2332"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
2333
2334#: delta-islands.c:462
2335#, c-format
2336msgid "Marked %d islands, done.\n"
2337msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
2338
40390522
AS
2339#: diffcore-order.c:24
2340#, c-format
2341msgid "failed to read orderfile '%s'"
2342msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2343
3154af4a 2344#: diffcore-rename.c:544
40390522
AS
2345msgid "Performing inexact rename detection"
2346msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 2347
1eaabd4a 2348#: diff.c:108
25e2fbb4 2349#, c-format
40390522
AS
2350msgid "option '%s' requires a value"
2351msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 2352
1eaabd4a 2353#: diff.c:158
25e2fbb4 2354#, c-format
40390522 2355msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 2356msgstr ""
40390522
AS
2357" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2358"директории\n"
25e2fbb4 2359
1eaabd4a 2360#: diff.c:163
25e2fbb4 2361#, c-format
40390522
AS
2362msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2363msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 2364
1eaabd4a 2365#: diff.c:291
b8ed0ce7 2366msgid ""
1eaabd4a
AS
2367"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2368"'dimmed-zebra', 'plain'"
b8ed0ce7
AS
2369msgstr ""
2370"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
1eaabd4a
AS
2371"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2372"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
2373
2374#: diff.c:316
2375#, c-format
2376msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2377msgstr "непознатата стойност „%s“ на настройката „color-moved-ws“ се прескача"
2378
2379#: diff.c:323
2380msgid ""
2381"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2382"space modes"
2383msgstr ""
2384"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
2385"за знаците за интервали"
b8ed0ce7 2386
1eaabd4a 2387#: diff.c:394
25e2fbb4 2388#, c-format
40390522
AS
2389msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2390msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 2391
1eaabd4a 2392#: diff.c:454
40390522
AS
2393#, c-format
2394msgid ""
2395"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2396"%s"
2397msgstr ""
2398"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2399"%s"
25e2fbb4 2400
3154af4a 2401#: diff.c:4140
25e2fbb4 2402#, c-format
40390522
AS
2403msgid "external diff died, stopping at %s"
2404msgstr ""
2405"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 2406
3154af4a 2407#: diff.c:4482
40390522
AS
2408msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2409msgstr ""
2410"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2411"една с друга"
2412
3154af4a 2413#: diff.c:4485
31243e7f
AS
2414msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2415msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
2416
3154af4a 2417#: diff.c:4563
40390522
AS
2418msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2419msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
2420
3154af4a 2421#: diff.c:4729
25e2fbb4 2422#, c-format
40390522
AS
2423msgid ""
2424"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2425"%s"
2426msgstr ""
2427"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2428"%s"
25e2fbb4 2429
3154af4a 2430#: diff.c:4743
25e2fbb4 2431#, c-format
40390522
AS
2432msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2433msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 2434
3154af4a 2435#: diff.c:5823
40390522
AS
2436msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2437msgstr ""
2438"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
2439"многото файлове."
25e2fbb4 2440
3154af4a 2441#: diff.c:5826
40390522
AS
2442msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2443msgstr ""
2444"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 2445
3154af4a 2446#: diff.c:5829
aeef7d84 2447#, c-format
40390522
AS
2448msgid ""
2449"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2450msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 2451
3154af4a 2452#: dir.c:576
1eaabd4a
AS
2453#, c-format
2454msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2455msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
2456
3154af4a 2457#: dir.c:965
1eaabd4a
AS
2458#, c-format
2459msgid "cannot use %s as an exclude file"
2460msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
2461
3154af4a 2462#: dir.c:1880
31243e7f
AS
2463#, c-format
2464msgid "could not open directory '%s'"
2465msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
2466
3154af4a 2467#: dir.c:2122
40390522
AS
2468msgid "failed to get kernel name and information"
2469msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 2470
3154af4a 2471#: dir.c:2246
1eaabd4a 2472msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
25e2fbb4 2473msgstr ""
1eaabd4a
AS
2474"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
2475
3154af4a 2476#: dir.c:3047
1eaabd4a
AS
2477#, c-format
2478msgid "index file corrupt in repo %s"
2479msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
25e2fbb4 2480
3154af4a 2481#: dir.c:3092 dir.c:3097
61d4c309
AS
2482#, c-format
2483msgid "could not create directories for %s"
2484msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
2485
3154af4a 2486#: dir.c:3126
61d4c309
AS
2487#, c-format
2488msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2489msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
2490
3154af4a 2491#: editor.c:73
29f90338
AS
2492#, c-format
2493msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2494msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
2495
1eaabd4a 2496#: entry.c:178
b8ed0ce7
AS
2497msgid "Filtering content"
2498msgstr "Филтриране на съдържанието"
2499
3154af4a 2500#: entry.c:465
61d4c309
AS
2501#, c-format
2502msgid "could not stat file '%s'"
2503msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
2504
1eaabd4a
AS
2505#: environment.c:150
2506#, c-format
2507msgid "bad git namespace path \"%s\""
2508msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
2509
2510#: environment.c:332
2511#, c-format
2512msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2513msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
2514
2515#: exec-cmd.c:361
2516#, c-format
2517msgid "too many args to run %s"
2518msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
2519
31243e7f
AS
2520#: fetch-object.c:17
2521msgid "Remote with no URL"
2522msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
2523
3154af4a 2524#: fetch-pack.c:151
40390522
AS
2525msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2526msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 2527
3154af4a 2528#: fetch-pack.c:163
31243e7f
AS
2529msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2530msgstr ""
1eaabd4a 2531"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
40390522 2532
3154af4a 2533#: fetch-pack.c:183
25e2fbb4 2534#, c-format
40390522 2535msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1eaabd4a 2536msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
25e2fbb4 2537
3154af4a 2538#: fetch-pack.c:253
40390522
AS
2539msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2540msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
2541
3154af4a 2542#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
25e2fbb4 2543#, c-format
40390522
AS
2544msgid "invalid shallow line: %s"
2545msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 2546
3154af4a 2547#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
25e2fbb4 2548#, c-format
40390522
AS
2549msgid "invalid unshallow line: %s"
2550msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 2551
3154af4a 2552#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
25e2fbb4 2553#, c-format
40390522
AS
2554msgid "object not found: %s"
2555msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 2556
3154af4a 2557#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
25e2fbb4 2558#, c-format
40390522
AS
2559msgid "error in object: %s"
2560msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 2561
3154af4a 2562#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
25e2fbb4 2563#, c-format
40390522
AS
2564msgid "no shallow found: %s"
2565msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 2566
3154af4a 2567#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
25e2fbb4 2568#, c-format
40390522 2569msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1eaabd4a 2570msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
25e2fbb4 2571
3154af4a 2572#: fetch-pack.c:404
25e2fbb4 2573#, c-format
40390522
AS
2574msgid "got %s %d %s"
2575msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 2576
3154af4a 2577#: fetch-pack.c:421
40390522
AS
2578#, c-format
2579msgid "invalid commit %s"
2580msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 2581
3154af4a 2582#: fetch-pack.c:452
40390522
AS
2583msgid "giving up"
2584msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 2585
3154af4a 2586#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
1c3c8410
AS
2587msgid "done"
2588msgstr "действието завърши"
2589
3154af4a 2590#: fetch-pack.c:476
1c3c8410 2591#, c-format
40390522
AS
2592msgid "got %s (%d) %s"
2593msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 2594
3154af4a 2595#: fetch-pack.c:522
1c3c8410 2596#, c-format
40390522
AS
2597msgid "Marking %s as complete"
2598msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 2599
1eaabd4a 2600#: fetch-pack.c:764
aeef7d84 2601#, c-format
40390522
AS
2602msgid "already have %s (%s)"
2603msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 2604
1eaabd4a 2605#: fetch-pack.c:803
40390522
AS
2606msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2607msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 2608
1eaabd4a 2609#: fetch-pack.c:811
40390522
AS
2610msgid "protocol error: bad pack header"
2611msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 2612
1eaabd4a 2613#: fetch-pack.c:879
aeef7d84 2614#, c-format
40390522
AS
2615msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2616msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 2617
1eaabd4a 2618#: fetch-pack.c:895
aeef7d84 2619#, c-format
40390522
AS
2620msgid "%s failed"
2621msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 2622
1eaabd4a 2623#: fetch-pack.c:897
40390522
AS
2624msgid "error in sideband demultiplexer"
2625msgstr "грешка в демултиплексора"
2626
1eaabd4a 2627#: fetch-pack.c:926
40390522
AS
2628msgid "Server does not support shallow clients"
2629msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
2630
1eaabd4a 2631#: fetch-pack.c:930
40390522
AS
2632msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2633msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
2634
1eaabd4a 2635#: fetch-pack.c:933
40390522
AS
2636msgid "Server supports no-done"
2637msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
2638
1eaabd4a 2639#: fetch-pack.c:939
40390522
AS
2640msgid "Server supports multi_ack"
2641msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
2642
1eaabd4a 2643#: fetch-pack.c:943
40390522
AS
2644msgid "Server supports side-band-64k"
2645msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
2646
1eaabd4a 2647#: fetch-pack.c:947
40390522
AS
2648msgid "Server supports side-band"
2649msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
2650
1eaabd4a 2651#: fetch-pack.c:951
40390522
AS
2652msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2653msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
2654
1eaabd4a 2655#: fetch-pack.c:955
40390522
AS
2656msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2657msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
2658
1eaabd4a 2659#: fetch-pack.c:965
40390522
AS
2660msgid "Server supports ofs-delta"
2661msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
2662
3154af4a 2663#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
31243e7f
AS
2664msgid "Server supports filter"
2665msgstr "Сървърът поддържа филтри"
2666
1eaabd4a 2667#: fetch-pack.c:979
0d670e78 2668#, c-format
40390522
AS
2669msgid "Server version is %.*s"
2670msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 2671
1eaabd4a 2672#: fetch-pack.c:985
40390522
AS
2673msgid "Server does not support --shallow-since"
2674msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
2675
1eaabd4a 2676#: fetch-pack.c:989
40390522
AS
2677msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2678msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
2679
1eaabd4a 2680#: fetch-pack.c:991
40390522
AS
2681msgid "Server does not support --deepen"
2682msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
2683
3154af4a 2684#: fetch-pack.c:1008
40390522
AS
2685msgid "no common commits"
2686msgstr "няма общи подавания"
2687
3154af4a 2688#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
40390522
AS
2689msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2690msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
2691
3154af4a 2692#: fetch-pack.c:1153
2904c25f
AS
2693msgid "Server does not support shallow requests"
2694msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
2695
3154af4a 2696#: fetch-pack.c:1199
1eaabd4a
AS
2697#, c-format
2698msgid "error reading section header '%s'"
2699msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
2700
3154af4a 2701#: fetch-pack.c:1205
1eaabd4a
AS
2702#, c-format
2703msgid "expected '%s', received '%s'"
2704msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
2705
3154af4a 2706#: fetch-pack.c:1244
1eaabd4a
AS
2707#, c-format
2708msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2709msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
2710
3154af4a 2711#: fetch-pack.c:1249
1eaabd4a
AS
2712#, c-format
2713msgid "error processing acks: %d"
2714msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
2715
3154af4a
AS
2716#: fetch-pack.c:1259
2717msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2718msgstr ""
2719"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
2720
2721#: fetch-pack.c:1261
2722msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2723msgstr ""
2724"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
2725"други раздели"
2726
2727#: fetch-pack.c:1298
1eaabd4a
AS
2728#, c-format
2729msgid "error processing shallow info: %d"
2730msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
2731
3154af4a 2732#: fetch-pack.c:1314
1eaabd4a
AS
2733#, c-format
2734msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2735msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
2736
3154af4a 2737#: fetch-pack.c:1324
1eaabd4a
AS
2738#, c-format
2739msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2740msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
2741
3154af4a 2742#: fetch-pack.c:1328
1eaabd4a
AS
2743#, c-format
2744msgid "error processing wanted refs: %d"
2745msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
2746
3154af4a 2747#: fetch-pack.c:1642
40390522
AS
2748msgid "no matching remote head"
2749msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
2750
3154af4a 2751#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
1eaabd4a
AS
2752msgid "remote did not send all necessary objects"
2753msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
2754
3154af4a 2755#: fetch-pack.c:1686
61d4c309
AS
2756#, c-format
2757msgid "no such remote ref %s"
2758msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
2759
3154af4a 2760#: fetch-pack.c:1689
61d4c309
AS
2761#, c-format
2762msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2763msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
2764
3154af4a 2765#: gpg-interface.c:318
40390522
AS
2766msgid "gpg failed to sign the data"
2767msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
2768
3154af4a 2769#: gpg-interface.c:344
40390522
AS
2770msgid "could not create temporary file"
2771msgstr "не може да се създаде временен файл"
2772
3154af4a 2773#: gpg-interface.c:347
0d670e78 2774#, c-format
40390522
AS
2775msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2776msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 2777
b61937fb 2778#: graph.c:97
61d4c309
AS
2779#, c-format
2780msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2781msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
2782
3154af4a 2783#: grep.c:2113
0d670e78 2784#, c-format
40390522
AS
2785msgid "'%s': unable to read %s"
2786msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 2787
3154af4a 2788#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
31243e7f 2789#: builtin/rm.c:134
0d670e78 2790#, c-format
40390522
AS
2791msgid "failed to stat '%s'"
2792msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 2793
3154af4a 2794#: grep.c:2141
aeef7d84 2795#, c-format
40390522 2796msgid "'%s': short read"
b8ed0ce7 2797msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
aeef7d84 2798
2904c25f
AS
2799#: help.c:23
2800msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2801msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
2802
2803#: help.c:24
2804msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2805msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
2806
2807#: help.c:25
2808msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2809msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
2810
2811#: help.c:26
2812msgid "grow, mark and tweak your common history"
2813msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
2814
2815#: help.c:27
2816msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2817msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
2818
2819#: help.c:31
2820msgid "Main Porcelain Commands"
2821msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
2822
2823#: help.c:32
2824msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2825msgstr "Помощни команди/Променящи"
2826
2827#: help.c:33
2828msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2829msgstr "Помощни команди/Запитващи"
2830
2831#: help.c:34
2832msgid "Interacting with Others"
2833msgstr "Съвместна работа с други хора"
2834
2835#: help.c:35
2836msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2837msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
2838
2839#: help.c:36
2840msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2841msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
2842
2843#: help.c:37
2844msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2845msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
2846
2847#: help.c:38
2848msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2849msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
2850
3154af4a 2851#: help.c:296
aeef7d84 2852#, c-format
40390522
AS
2853msgid "available git commands in '%s'"
2854msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 2855
3154af4a 2856#: help.c:303
40390522
AS
2857msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2858msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
2859
3154af4a 2860#: help.c:312
40390522
AS
2861msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2862msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
2863
3154af4a 2864#: help.c:361 git.c:90
2904c25f
AS
2865#, c-format
2866msgid "unsupported command listing type '%s'"
2867msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
2868
3154af4a 2869#: help.c:408
2904c25f
AS
2870msgid "The common Git guides are:"
2871msgstr "Популярните въведения в Git са:"
2872
3154af4a
AS
2873#: help.c:517
2874msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2875msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
2876
2877#: help.c:522
2878msgid "External commands"
2879msgstr "Външни команди"
2880
2881#: help.c:530
2882msgid "Command aliases"
2883msgstr "Псевдоними на командите"
2884
2885#: help.c:594
0d670e78 2886#, c-format
40390522
AS
2887msgid ""
2888"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2889"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2890msgstr ""
2891"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
2892"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 2893
3154af4a 2894#: help.c:653
40390522
AS
2895msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2896msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
2897
3154af4a 2898#: help.c:675
aeef7d84 2899#, c-format
b61937fb 2900msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
40390522
AS
2901msgstr ""
2902"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
b61937fb
AS
2903"не съществува."
2904
3154af4a 2905#: help.c:680
b61937fb
AS
2906#, c-format
2907msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2908msgstr ""
2909"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
aeef7d84 2910
3154af4a 2911#: help.c:685
aeef7d84 2912#, c-format
b61937fb
AS
2913msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2914msgstr ""
2915"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
2916"имате предвид „%s“."
aeef7d84 2917
3154af4a 2918#: help.c:693
0d670e78 2919#, c-format
40390522
AS
2920msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2921msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 2922
3154af4a 2923#: help.c:697
40390522
AS
2924msgid ""
2925"\n"
b61937fb 2926"The most similar command is"
40390522
AS
2927msgid_plural ""
2928"\n"
b61937fb 2929"The most similar commands are"
40390522
AS
2930msgstr[0] ""
2931"\n"
b61937fb 2932"Най-близката команда е"
40390522
AS
2933msgstr[1] ""
2934"\n"
b61937fb 2935"Най-близките команди са"
40390522 2936
3154af4a 2937#: help.c:712
b61937fb
AS
2938msgid "git version [<options>]"
2939msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
2940
3154af4a 2941#: help.c:780
0d670e78 2942#, c-format
40390522
AS
2943msgid "%s: %s - %s"
2944msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 2945
3154af4a 2946#: help.c:784
b61937fb
AS
2947msgid ""
2948"\n"
2949"Did you mean this?"
2950msgid_plural ""
2951"\n"
2952"Did you mean one of these?"
2953msgstr[0] ""
2954"\n"
2955"Команда с подобно име е:"
2956msgstr[1] ""
2957"\n"
2958"Команди с подобно име са:"
2959
3154af4a 2960#: ident.c:345
40390522
AS
2961msgid ""
2962"\n"
2963"*** Please tell me who you are.\n"
2964"\n"
2965"Run\n"
2966"\n"
2967" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2968" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2969"\n"
2970"to set your account's default identity.\n"
2971"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2972"\n"
2973msgstr ""
2974"\n"
2975"●●● Въведете самоличност.\n"
2976"\n"
2977"Изпълнете:\n"
2978"\n"
2979" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2980" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2981"\n"
2982"и въведете данни за себе си.\n"
2983"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2984"хранилище.\n"
2985"\n"
2986
3154af4a 2987#: ident.c:369
61d4c309
AS
2988msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2989msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2990
3154af4a 2991#: ident.c:374
61d4c309
AS
2992#, c-format
2993msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2994msgstr ""
2995"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2996"„%s“)"
2997
3154af4a 2998#: ident.c:384
61d4c309
AS
2999msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
3000msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
3001
3154af4a 3002#: ident.c:390
61d4c309
AS
3003#, c-format
3004msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
3005msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
3006
3154af4a 3007#: ident.c:398
61d4c309
AS
3008#, c-format
3009msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
3010msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
3011
3154af4a 3012#: ident.c:404
61d4c309
AS
3013#, c-format
3014msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
3015msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
3016
3154af4a 3017#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
61d4c309
AS
3018#, c-format
3019msgid "invalid date format: %s"
3020msgstr "неправилен формат на дата: %s"
3021
3154af4a 3022#: list-objects-filter-options.c:35
31243e7f
AS
3023msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
3024msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
29f90338 3025
3154af4a
AS
3026#: list-objects-filter-options.c:58
3027msgid "only 'tree:0' is supported"
3028msgstr "поддържа се единствено „tree:0“"
3029
3030#: list-objects-filter-options.c:137
31243e7f
AS
3031msgid "cannot change partial clone promisor remote"
3032msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
29f90338 3033
b8ed0ce7 3034#: lockfile.c:151
aeef7d84 3035#, c-format
40390522
AS
3036msgid ""
3037"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
3038"\n"
3039"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
3040"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
3041"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
3042"may have crashed in this repository earlier:\n"
3043"remove the file manually to continue."
3044msgstr ""
3045"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
3046"\n"
3047"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
3048"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
3049"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
3050"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
3051"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 3052
b8ed0ce7 3053#: lockfile.c:159
0d670e78 3054#, c-format
40390522
AS
3055msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
3056msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 3057
3154af4a 3058#: merge.c:41
40390522
AS
3059msgid "failed to read the cache"
3060msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
3061
3154af4a
AS
3062#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
3063#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
40390522
AS
3064msgid "unable to write new index file"
3065msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
3066
3154af4a 3067#: merge-recursive.c:323
40390522
AS
3068msgid "(bad commit)\n"
3069msgstr "(лошо подаване)\n"
3070
3154af4a 3071#: merge-recursive.c:345
2904c25f
AS
3072#, c-format
3073msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
3074msgstr ""
3075"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
3076"преустановено."
3077
3154af4a 3078#: merge-recursive.c:353
0d670e78 3079#, c-format
2904c25f
AS
3080msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
3081msgstr ""
3082"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
3083"Сливането е преустановено."
0d670e78 3084
3154af4a 3085#: merge-recursive.c:435
40390522
AS
3086msgid "error building trees"
3087msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
3088
3154af4a 3089#: merge-recursive.c:906
0d670e78 3090#, c-format
40390522
AS
3091msgid "failed to create path '%s'%s"
3092msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 3093
3154af4a 3094#: merge-recursive.c:917
0d670e78 3095#, c-format
40390522
AS
3096msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
3097msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 3098
3154af4a 3099#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
40390522
AS
3100msgid ": perhaps a D/F conflict?"
3101msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 3102
3154af4a 3103#: merge-recursive.c:940
0d670e78 3104#, c-format
40390522
AS
3105msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
3106msgstr ""
3107"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 3108
3154af4a 3109#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
0d670e78 3110#, c-format
40390522
AS
3111msgid "cannot read object %s '%s'"
3112msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 3113
3154af4a 3114#: merge-recursive.c:984
0d670e78 3115#, c-format
40390522
AS
3116msgid "blob expected for %s '%s'"
3117msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 3118
3154af4a 3119#: merge-recursive.c:1008
0d670e78 3120#, c-format
40390522
AS
3121msgid "failed to open '%s': %s"
3122msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 3123
3154af4a 3124#: merge-recursive.c:1019
aeef7d84 3125#, c-format
40390522
AS
3126msgid "failed to symlink '%s': %s"
3127msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 3128
3154af4a 3129#: merge-recursive.c:1024
0d670e78 3130#, c-format
40390522
AS
3131msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
3132msgstr ""
3133"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 3134
3154af4a 3135#: merge-recursive.c:1212
2904c25f
AS
3136#, c-format
3137msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3138msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
3139
3154af4a 3140#: merge-recursive.c:1219
2904c25f
AS
3141#, c-format
3142msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3143msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
3144
3154af4a 3145#: merge-recursive.c:1226
2904c25f
AS
3146#, c-format
3147msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3148msgstr ""
3149"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
3150"подаванията)"
3151
3154af4a 3152#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
2904c25f
AS
3153#, c-format
3154msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3155msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
3156
3154af4a 3157#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
2904c25f 3158#, c-format
e530425b
AS
3159msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3160msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
2904c25f 3161
3154af4a 3162#: merge-recursive.c:1271
2904c25f
AS
3163#, c-format
3164msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3165msgstr ""
3166"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
3167"от подаванията)"
3168
3154af4a 3169#: merge-recursive.c:1275
2904c25f
AS
3170#, c-format
3171msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3172msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
3173
3154af4a 3174#: merge-recursive.c:1276
2904c25f
AS
3175msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3176msgstr ""
3177"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
3178"подмодула:\n"
3179
3154af4a 3180#: merge-recursive.c:1279
2904c25f
AS
3181#, c-format
3182msgid ""
3183"If this is correct simply add it to the index for example\n"
3184"by using:\n"
3185"\n"
3186" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3187"\n"
3188"which will accept this suggestion.\n"
3189msgstr ""
3190"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
3191"\n"
3192" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3193"\n"
3194"Това приема предложеното.\n"
3195
3154af4a 3196#: merge-recursive.c:1288
2904c25f
AS
3197#, c-format
3198msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3199msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
3200
3154af4a 3201#: merge-recursive.c:1358
40390522
AS
3202msgid "Failed to execute internal merge"
3203msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 3204
3154af4a 3205#: merge-recursive.c:1363
aeef7d84 3206#, c-format
40390522
AS
3207msgid "Unable to add %s to database"
3208msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 3209
3154af4a 3210#: merge-recursive.c:1395
2904c25f
AS
3211#, c-format
3212msgid "Auto-merging %s"
3213msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
3214
3154af4a 3215#: merge-recursive.c:1416
2904c25f
AS
3216#, c-format
3217msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3218msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
3219
3154af4a 3220#: merge-recursive.c:1483
aeef7d84 3221#, c-format
40390522
AS
3222msgid ""
3223"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3224"in tree."
3225msgstr ""
3226"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
3227"е оставена в дървото."
aeef7d84 3228
3154af4a 3229#: merge-recursive.c:1488
61d4c309
AS
3230#, c-format
3231msgid ""
3232"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3233"left in tree."
3234msgstr ""
3235"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
3236"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
3237
3154af4a 3238#: merge-recursive.c:1495
25e2fbb4 3239#, c-format
40390522
AS
3240msgid ""
3241"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3242"in tree at %s."
3243msgstr ""
3244"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
3245"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 3246
3154af4a 3247#: merge-recursive.c:1500
61d4c309
AS
3248#, c-format
3249msgid ""
3250"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3251"left in tree at %s."
3252msgstr ""
3253"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
3254"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
3255
3154af4a 3256#: merge-recursive.c:1534
40390522
AS
3257msgid "rename"
3258msgstr "преименуване"
3259
3154af4a 3260#: merge-recursive.c:1534
40390522
AS
3261msgid "renamed"
3262msgstr "преименуван"
3263
3154af4a
AS
3264#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
3265#: merge-recursive.c:3124