l10n: git.pot: v2.6.0 round 1 (123 new, 41 removed)
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
fbf5d8c3 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
bd8202f3 9"Project-Id-Version: git v2.5.0\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
21f63737
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2015-07-14 07:19+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2015-07-14 07:29+0700\n"
774cfe0c
TNQ
13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
15fbbed7 25#: advice.c:55
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
8d388239 30#: advice.c:88
774cfe0c 31msgid ""
8d388239 32"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 33"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 34msgstr ""
db484bad 35"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
36"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
37"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 38
4dcd03ea 39#: archive.c:11
02507f42
TNQ
40msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
41msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
03c82da3 42
4dcd03ea 43#: archive.c:12
03c82da3
TNQ
44msgid "git archive --list"
45msgstr "git archive --list"
46
4dcd03ea 47#: archive.c:13
03c82da3 48msgid ""
02507f42 49"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
03c82da3 50msgstr ""
02507f42
TNQ
51"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
52"[<đường-dẫn>…]"
03c82da3 53
4dcd03ea 54#: archive.c:14
03c82da3
TNQ
55msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
56msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
57
bd8202f3 58#: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:327
44bb9364
TNQ
59#, c-format
60msgid "pathspec '%s' did not match any files"
61msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
62
fbf5d8c3 63#: archive.c:427
03c82da3 64msgid "fmt"
15fbbed7 65msgstr "định_dạng"
03c82da3 66
fbf5d8c3 67#: archive.c:427
03c82da3
TNQ
68msgid "archive format"
69msgstr "định dạng lưu trữ"
70
fbf5d8c3 71#: archive.c:428 builtin/log.c:1204
03c82da3 72msgid "prefix"
15fbbed7 73msgstr "tiền_tố"
03c82da3 74
fbf5d8c3 75#: archive.c:429
03c82da3
TNQ
76msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
77msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
78
02507f42
TNQ
79#: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516
80#: builtin/blame.c:2517 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
bd8202f3 81#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:99
02507f42 82#: builtin/ls-files.c:446 builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:394
bd8202f3 83#: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:150
03c82da3 84msgid "file"
8d388239 85msgstr "tập_tin"
03c82da3 86
fbf5d8c3 87#: archive.c:431 builtin/archive.c:89
03c82da3
TNQ
88msgid "write the archive to this file"
89msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
90
fbf5d8c3 91#: archive.c:433
03c82da3
TNQ
92msgid "read .gitattributes in working directory"
93msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
94
fbf5d8c3 95#: archive.c:434
03c82da3 96msgid "report archived files on stderr"
efc90c78 97msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
03c82da3 98
fbf5d8c3 99#: archive.c:435
03c82da3 100msgid "store only"
77cc392d 101msgstr "chỉ lưu (không nén)"
03c82da3 102
fbf5d8c3 103#: archive.c:436
03c82da3
TNQ
104msgid "compress faster"
105msgstr "nén nhanh hơn"
106
fbf5d8c3 107#: archive.c:444
03c82da3
TNQ
108msgid "compress better"
109msgstr "nén nhỏ hơn"
110
fbf5d8c3 111#: archive.c:447
03c82da3 112msgid "list supported archive formats"
131fa518 113msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
03c82da3 114
bd8202f3 115#: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
03c82da3
TNQ
116msgid "repo"
117msgstr "kho"
118
fbf5d8c3 119#: archive.c:450 builtin/archive.c:91
03c82da3 120msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
15fbbed7 121msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
03c82da3 122
fbf5d8c3 123#: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
03c82da3
TNQ
124msgid "command"
125msgstr "lệnh"
126
fbf5d8c3 127#: archive.c:452 builtin/archive.c:93
03c82da3
TNQ
128msgid "path to the remote git-upload-archive command"
129msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
130
bd8202f3 131#: attr.c:265
dcc52a04 132msgid ""
3fef5536 133"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
dcc52a04
TNQ
134"Use '\\!' for literal leading exclamation."
135msgstr ""
3fef5536
TNQ
136"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
137"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
dcc52a04 138
efc90c78
TNQ
139#: branch.c:60
140#, c-format
141msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
8620ed57 142msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
efc90c78 143
15fbbed7 144#: branch.c:83
efc90c78
TNQ
145#, c-format
146msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
5832c3f2 147msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s bằng cách rebase."
efc90c78 148
15fbbed7 149#: branch.c:84
efc90c78
TNQ
150#, c-format
151msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
5832c3f2 152msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s."
efc90c78 153
15fbbed7 154#: branch.c:88
efc90c78
TNQ
155#, c-format
156msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
5832c3f2 157msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s bằng cách rebase."
efc90c78 158
15fbbed7 159#: branch.c:89
efc90c78
TNQ
160#, c-format
161msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
5832c3f2 162msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s."
efc90c78 163
15fbbed7 164#: branch.c:94
efc90c78
TNQ
165#, c-format
166msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
5832c3f2 167msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s bằng cách rebase."
efc90c78 168
15fbbed7 169#: branch.c:95
efc90c78
TNQ
170#, c-format
171msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
5832c3f2 172msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ %s."
efc90c78 173
15fbbed7 174#: branch.c:99
efc90c78
TNQ
175#, c-format
176msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
177msgstr ""
178"Nhánh %s cài đặt để theo dõi vết tham chiếu nội bộ %s bằng cách rebase."
179
15fbbed7 180#: branch.c:100
efc90c78
TNQ
181#, c-format
182msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
183msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ %s."
184
15fbbed7 185#: branch.c:133
efc90c78
TNQ
186#, c-format
187msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
5832c3f2 188msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
efc90c78 189
4dcd03ea 190#: branch.c:162
efc90c78
TNQ
191#, c-format
192msgid "'%s' is not a valid branch name."
193msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
194
4dcd03ea 195#: branch.c:167
efc90c78
TNQ
196#, c-format
197msgid "A branch named '%s' already exists."
198msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
199
4dcd03ea 200#: branch.c:175
efc90c78
TNQ
201msgid "Cannot force update the current branch."
202msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
203
4dcd03ea 204#: branch.c:195
7db011eb
TNQ
205#, c-format
206msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
207msgstr ""
5832c3f2 208"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
7db011eb
TNQ
209"nhánh."
210
4dcd03ea 211#: branch.c:197
7db011eb
TNQ
212#, c-format
213msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
5832c3f2 214msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
7db011eb 215
4dcd03ea 216#: branch.c:199
7db011eb
TNQ
217msgid ""
218"\n"
219"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
220"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
221"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
222"\n"
223"If you are planning to push out a new local branch that\n"
224"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
225"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
226msgstr ""
227"\n"
5832c3f2 228"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
7db011eb
TNQ
229"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
230"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
231"\n"
fbf5d8c3 232"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
7db011eb 233"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
44bb9364 234"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
7db011eb 235
4dcd03ea 236#: branch.c:243
efc90c78
TNQ
237#, c-format
238msgid "Not a valid object name: '%s'."
239msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
240
4dcd03ea 241#: branch.c:263
efc90c78
TNQ
242#, c-format
243msgid "Ambiguous object name: '%s'."
244msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
245
4dcd03ea 246#: branch.c:268
efc90c78
TNQ
247#, c-format
248msgid "Not a valid branch point: '%s'."
249msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
250
4dcd03ea 251#: bundle.c:34
774cfe0c
TNQ
252#, c-format
253msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
77cc392d 254msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
774cfe0c 255
4dcd03ea 256#: bundle.c:61
db484bad 257#, c-format
774cfe0c 258msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
5832c3f2 259msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
774cfe0c 260
a4acd09b 261#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
774cfe0c
TNQ
262#, c-format
263msgid "could not open '%s'"
131fa518 264msgstr "không thể mở “%s”"
774cfe0c 265
4dcd03ea 266#: bundle.c:139
774cfe0c 267msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
5832c3f2 268msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
774cfe0c 269
02507f42 270#: bundle.c:163 sequencer.c:650 sequencer.c:1105 builtin/blame.c:2705
bd8202f3
TNQ
271#: builtin/branch.c:651 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:330
272#: builtin/log.c:825 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1666 builtin/merge.c:358
44bb9364 273#: builtin/shortlog.c:158
774cfe0c 274msgid "revision walk setup failed"
e06dc12a 275msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
774cfe0c 276
4dcd03ea 277#: bundle.c:185
db484bad 278#, c-format
7db011eb
TNQ
279msgid "The bundle contains this ref:"
280msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
fbf5d8c3 281msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu:"
774cfe0c 282
4dcd03ea 283#: bundle.c:192
5714e413
TNQ
284msgid "The bundle records a complete history."
285msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
286
4dcd03ea 287#: bundle.c:194
774cfe0c 288#, c-format
7db011eb
TNQ
289msgid "The bundle requires this ref:"
290msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
fbf5d8c3 291msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
774cfe0c 292
9aeb4c2b
JX
293#: bundle.c:251
294msgid "Could not spawn pack-objects"
295msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
296
297#: bundle.c:269
298msgid "pack-objects died"
299msgstr "đối tượng gói đã chết"
300
301#: bundle.c:309
774cfe0c 302msgid "rev-list died"
77cc392d 303msgstr "rev-list đã chết"
774cfe0c 304
9aeb4c2b 305#: bundle.c:358
774cfe0c
TNQ
306#, c-format
307msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
77cc392d 308msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
774cfe0c 309
02507f42 310#: bundle.c:437 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
9aeb4c2b
JX
311#, c-format
312msgid "unrecognized argument: %s"
313msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
314
02507f42 315#: bundle.c:443
774cfe0c 316msgid "Refusing to create empty bundle."
db484bad 317msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
774cfe0c 318
02507f42 319#: bundle.c:453
db484bad 320#, c-format
774cfe0c 321msgid "cannot create '%s'"
131fa518 322msgstr "không thể tạo “%s”"
774cfe0c 323
02507f42 324#: bundle.c:474
774cfe0c 325msgid "index-pack died"
4dcd03ea
TNQ
326msgstr "mục lục gói đã chết"
327
1e607449 328#: color.c:260
4dcd03ea
TNQ
329#, c-format
330msgid "invalid color value: %.*s"
331msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
774cfe0c 332
8d388239 333#: commit.c:40
774cfe0c
TNQ
334#, c-format
335msgid "could not parse %s"
85ef881f 336msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
774cfe0c 337
8d388239 338#: commit.c:42
774cfe0c
TNQ
339#, c-format
340msgid "%s %s is not a commit!"
4dcd03ea 341msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
774cfe0c 342
819a2276 343#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
774cfe0c 344msgid "memory exhausted"
131fa518 345msgstr "hết bộ nhớ"
774cfe0c 346
02507f42 347#: config.c:474 config.c:476
4dcd03ea
TNQ
348#, c-format
349msgid "bad config file line %d in %s"
350msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
351
02507f42 352#: config.c:592
4dcd03ea
TNQ
353#, c-format
354msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
355msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
356
02507f42 357#: config.c:594
4dcd03ea
TNQ
358#, c-format
359msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
360msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
361
02507f42 362#: config.c:679
4dcd03ea
TNQ
363#, c-format
364msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
365msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
366
02507f42 367#: config.c:757 config.c:768
4dcd03ea
TNQ
368#, c-format
369msgid "bad zlib compression level %d"
370msgstr "mức nén zlib %d là sai"
371
02507f42 372#: config.c:890
4dcd03ea
TNQ
373#, c-format
374msgid "invalid mode for object creation: %s"
375msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
376
02507f42 377#: config.c:1216
4dcd03ea
TNQ
378msgid "unable to parse command-line config"
379msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
380
02507f42 381#: config.c:1277
4dcd03ea
TNQ
382msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
383msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
384
02507f42 385#: config.c:1601
4dcd03ea
TNQ
386#, c-format
387msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
388msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
389
02507f42 390#: config.c:1603
4dcd03ea
TNQ
391#, c-format
392msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
393msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
394
02507f42 395#: config.c:1662
4dcd03ea
TNQ
396#, c-format
397msgid "%s has multiple values"
398msgstr "%s có đa giá trị"
399
400#: connected.c:69
774cfe0c 401msgid "Could not run 'git rev-list'"
131fa518 402msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
774cfe0c 403
4dcd03ea 404#: connected.c:89
db484bad 405#, c-format
774cfe0c 406msgid "failed write to rev-list: %s"
db484bad 407msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
774cfe0c 408
4dcd03ea 409#: connected.c:97
774cfe0c
TNQ
410#, c-format
411msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
db484bad 412msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
774cfe0c
TNQ
413
414#: date.c:95
415msgid "in the future"
416msgstr "trong tương lai"
417
418#: date.c:101
419#, c-format
420msgid "%lu second ago"
421msgid_plural "%lu seconds ago"
422msgstr[0] "%lu giây trước"
423
424#: date.c:108
425#, c-format
426msgid "%lu minute ago"
427msgid_plural "%lu minutes ago"
428msgstr[0] "%lu phút trước"
429
430#: date.c:115
431#, c-format
432msgid "%lu hour ago"
433msgid_plural "%lu hours ago"
434msgstr[0] "%lu giờ trước"
435
436#: date.c:122
437#, c-format
438msgid "%lu day ago"
439msgid_plural "%lu days ago"
440msgstr[0] "%lu ngày trước"
441
442#: date.c:128
443#, c-format
444msgid "%lu week ago"
445msgid_plural "%lu weeks ago"
446msgstr[0] "%lu tuần trước"
447
448#: date.c:135
449#, c-format
450msgid "%lu month ago"
451msgid_plural "%lu months ago"
452msgstr[0] "%lu tháng trước"
453
454#: date.c:146
455#, c-format
456msgid "%lu year"
457msgid_plural "%lu years"
db484bad 458msgstr[0] "%lu năm"
774cfe0c 459
15fbbed7 460#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
774cfe0c
TNQ
461#: date.c:149
462#, c-format
463msgid "%s, %lu month ago"
464msgid_plural "%s, %lu months ago"
465msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
466
819a2276 467#: date.c:154 date.c:159
774cfe0c
TNQ
468#, c-format
469msgid "%lu year ago"
470msgid_plural "%lu years ago"
471msgstr[0] "%lu năm trước"
472
5832c3f2
TNQ
473#: diffcore-order.c:24
474#, c-format
475msgid "failed to read orderfile '%s'"
476msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
477
02507f42 478#: diffcore-rename.c:536
15fbbed7
TNQ
479msgid "Performing inexact rename detection"
480msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
481
8d388239 482#: diff.c:114
774cfe0c 483#, c-format
dcc52a04 484msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
77c8e543 485msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
774cfe0c 486
8d388239 487#: diff.c:119
db484bad 488#, c-format
dcc52a04 489msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
77c8e543 490msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
774cfe0c 491
8d388239 492#: diff.c:214
77cc392d
TNQ
493#, c-format
494msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
77c8e543 495msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
77cc392d 496
4dcd03ea 497#: diff.c:266
774cfe0c
TNQ
498#, c-format
499msgid ""
500"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
501"%s"
502msgstr ""
131fa518 503"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
db484bad 504"%s"
774cfe0c 505
bd8202f3 506#: diff.c:2997
8d388239
TNQ
507#, c-format
508msgid "external diff died, stopping at %s"
509msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
510
bd8202f3 511#: diff.c:3393
8d388239
TNQ
512msgid "--follow requires exactly one pathspec"
513msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
514
bd8202f3 515#: diff.c:3556
774cfe0c
TNQ
516#, c-format
517msgid ""
518"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
519"%s"
520msgstr ""
db484bad
TNQ
521"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
522"%s"
774cfe0c 523
bd8202f3 524#: diff.c:3570
77cc392d
TNQ
525#, c-format
526msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
77c8e543 527msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
77cc392d 528
bd8202f3
TNQ
529#: dir.c:1852
530msgid "failed to get kernel name and information"
531msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
532
533#: dir.c:1945
534msgid "Untracked cache is disabled on this system."
535msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống này."
536
4dcd03ea 537#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
774cfe0c
TNQ
538msgid "could not run gpg."
539msgstr "không thể chạy gpg."
540
4dcd03ea 541#: gpg-interface.c:141
774cfe0c 542msgid "gpg did not accept the data"
77c8e543 543msgstr "gpg đã không chấp nhận dữ liệu"
774cfe0c 544
4dcd03ea 545#: gpg-interface.c:152
774cfe0c 546msgid "gpg failed to sign the data"
db484bad 547msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
774cfe0c 548
4dcd03ea 549#: gpg-interface.c:185
77c8e543
TNQ
550#, c-format
551msgid "could not create temporary file '%s': %s"
552msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời “%s”: %s"
553
4dcd03ea 554#: gpg-interface.c:188
77c8e543
TNQ
555#, c-format
556msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
557msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”: %s"
558
4dcd03ea 559#: grep.c:1718
db484bad 560#, c-format
774cfe0c 561msgid "'%s': unable to read %s"
131fa518 562msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
774cfe0c 563
4dcd03ea 564#: grep.c:1735
774cfe0c
TNQ
565#, c-format
566msgid "'%s': %s"
131fa518 567msgstr "“%s”: %s"
774cfe0c 568
4dcd03ea 569#: grep.c:1746
db484bad 570#, c-format
774cfe0c 571msgid "'%s': short read %s"
131fa518 572msgstr "“%s”: đọc ngắn %s"
774cfe0c 573
8d388239 574#: help.c:207
db484bad 575#, c-format
774cfe0c 576msgid "available git commands in '%s'"
e06dc12a 577msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
774cfe0c 578
8d388239 579#: help.c:214
774cfe0c 580msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
5832c3f2 581msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
774cfe0c 582
bd8202f3
TNQ
583#: help.c:246
584msgid "These are common Git commands used in various situations:"
585msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
77c8e543 586
bd8202f3 587#: help.c:311
774cfe0c
TNQ
588#, c-format
589msgid ""
590"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
591"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
592msgstr ""
131fa518 593"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
db484bad 594"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
774cfe0c 595
bd8202f3 596#: help.c:368
774cfe0c 597msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
db484bad 598msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
774cfe0c 599
bd8202f3 600#: help.c:390
774cfe0c
TNQ
601#, c-format
602msgid ""
603"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
604"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
605msgstr ""
131fa518 606"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
5832c3f2 607"Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”"
774cfe0c 608
bd8202f3 609#: help.c:395
db484bad 610#, c-format
774cfe0c 611msgid "in %0.1f seconds automatically..."
fbf5d8c3 612msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
774cfe0c 613
bd8202f3 614#: help.c:402
774cfe0c
TNQ
615#, c-format
616msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
131fa518 617msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
774cfe0c 618
bd8202f3 619#: help.c:406 help.c:466
774cfe0c
TNQ
620msgid ""
621"\n"
622"Did you mean this?"
623msgid_plural ""
624"\n"
625"Did you mean one of these?"
626msgstr[0] ""
627"\n"
db484bad
TNQ
628"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
629
bd8202f3 630#: help.c:462
e06dc12a
TNQ
631#, c-format
632msgid "%s: %s - %s"
633msgstr "%s: %s - %s"
634
bd8202f3 635#: lockfile.c:345
4dcd03ea
TNQ
636msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
637msgstr "LỖI: mở lại tập tin khóa mà nó lại đang được mở"
638
bd8202f3 639#: lockfile.c:347
4dcd03ea
TNQ
640msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
641msgstr "LỖI: mở lại tập tin khóa mà nó đã được chuyển giao"
642
643#: merge.c:41
dcc52a04 644msgid "failed to read the cache"
44bb9364 645msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
dcc52a04 646
21f63737
TNQ
647#: merge.c:94 builtin/checkout.c:376 builtin/checkout.c:587
648#: builtin/clone.c:647
dcc52a04
TNQ
649msgid "unable to write new index file"
650msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
651
4dcd03ea 652#: merge-recursive.c:189
9802f229
TNQ
653#, c-format
654msgid "(bad commit)\n"
655msgstr "(commit sai)\n"
656
4dcd03ea 657#: merge-recursive.c:209
9802f229
TNQ
658#, c-format
659msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
131fa518 660msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
9802f229 661
4dcd03ea 662#: merge-recursive.c:270
9802f229
TNQ
663msgid "error building trees"
664msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
665
bd8202f3 666#: merge-recursive.c:687
9802f229
TNQ
667#, c-format
668msgid "failed to create path '%s'%s"
131fa518 669msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
9802f229 670
bd8202f3 671#: merge-recursive.c:698
9802f229
TNQ
672#, c-format
673msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
674msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
675
bd8202f3 676#: merge-recursive.c:712 merge-recursive.c:733
9802f229
TNQ
677msgid ": perhaps a D/F conflict?"
678msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
679
bd8202f3 680#: merge-recursive.c:723
9802f229
TNQ
681#, c-format
682msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
5832c3f2 683msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
9802f229 684
bd8202f3 685#: merge-recursive.c:763
9802f229
TNQ
686#, c-format
687msgid "cannot read object %s '%s'"
131fa518 688msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
9802f229 689
bd8202f3 690#: merge-recursive.c:765
9802f229
TNQ
691#, c-format
692msgid "blob expected for %s '%s'"
131fa518 693msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
9802f229 694
21f63737 695#: merge-recursive.c:788 builtin/clone.c:306
9802f229
TNQ
696#, c-format
697msgid "failed to open '%s'"
131fa518 698msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”"
9802f229 699
bd8202f3 700#: merge-recursive.c:796
9802f229
TNQ
701#, c-format
702msgid "failed to symlink '%s'"
44bb9364 703msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”"
9802f229 704
bd8202f3 705#: merge-recursive.c:799
9802f229
TNQ
706#, c-format
707msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
131fa518 708msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
9802f229 709
bd8202f3 710#: merge-recursive.c:937
9802f229
TNQ
711msgid "Failed to execute internal merge"
712msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
713
bd8202f3 714#: merge-recursive.c:941
9802f229
TNQ
715#, c-format
716msgid "Unable to add %s to database"
717msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
718
bd8202f3 719#: merge-recursive.c:957
9802f229
TNQ
720msgid "unsupported object type in the tree"
721msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
722
bd8202f3 723#: merge-recursive.c:1032 merge-recursive.c:1046
9802f229 724#, c-format
819a2276
TNQ
725msgid ""
726"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
727"in tree."
728msgstr ""
729"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
730"còn lại trong cây (tree)."
9802f229 731
bd8202f3 732#: merge-recursive.c:1038 merge-recursive.c:1051
9802f229 733#, c-format
819a2276
TNQ
734msgid ""
735"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
736"in tree at %s."
737msgstr ""
738"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
739"còn lại trong cây (tree) tại %s."
9802f229 740
bd8202f3 741#: merge-recursive.c:1092
9802f229
TNQ
742msgid "rename"
743msgstr "đổi tên"
744
bd8202f3 745#: merge-recursive.c:1092
9802f229
TNQ
746msgid "renamed"
747msgstr "đã đổi tên"
748
bd8202f3 749#: merge-recursive.c:1148
9802f229
TNQ
750#, c-format
751msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
752msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
753
bd8202f3 754#: merge-recursive.c:1170
9802f229 755#, c-format
819a2276
TNQ
756msgid ""
757"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
758"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
759msgstr ""
760"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
761"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
9802f229 762
bd8202f3 763#: merge-recursive.c:1175
9802f229
TNQ
764msgid " (left unresolved)"
765msgstr " (cần giải quyết)"
766
bd8202f3 767#: merge-recursive.c:1229
9802f229
TNQ
768#, c-format
769msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
819a2276
TNQ
770msgstr ""
771"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
9802f229 772
bd8202f3 773#: merge-recursive.c:1259
9802f229
TNQ
774#, c-format
775msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
776msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
777
bd8202f3 778#: merge-recursive.c:1458
9802f229
TNQ
779#, c-format
780msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
819a2276
TNQ
781msgstr ""
782"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
9802f229 783
bd8202f3 784#: merge-recursive.c:1468
9802f229
TNQ
785#, c-format
786msgid "Adding merged %s"
787msgstr "Thêm hòa trộn %s"
788
bd8202f3 789#: merge-recursive.c:1473 merge-recursive.c:1671
9802f229
TNQ
790#, c-format
791msgid "Adding as %s instead"
792msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
793
bd8202f3 794#: merge-recursive.c:1524
9802f229
TNQ
795#, c-format
796msgid "cannot read object %s"
797msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
798
bd8202f3 799#: merge-recursive.c:1527
9802f229
TNQ
800#, c-format
801msgid "object %s is not a blob"
802msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
803
bd8202f3 804#: merge-recursive.c:1575
9802f229
TNQ
805msgid "modify"
806msgstr "sửa đổi"
807
bd8202f3 808#: merge-recursive.c:1575
9802f229 809msgid "modified"
03c82da3 810msgstr "đã sửa"
9802f229 811
bd8202f3 812#: merge-recursive.c:1585
9802f229
TNQ
813msgid "content"
814msgstr "nội dung"
815
bd8202f3 816#: merge-recursive.c:1592
9802f229
TNQ
817msgid "add/add"
818msgstr "thêm/thêm"
819
bd8202f3 820#: merge-recursive.c:1626
9802f229
TNQ
821#, c-format
822msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
819a2276 823msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
9802f229 824
bd8202f3 825#: merge-recursive.c:1640
9802f229
TNQ
826#, c-format
827msgid "Auto-merging %s"
828msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
829
bd8202f3 830#: merge-recursive.c:1644 git-submodule.sh:1150
9802f229 831msgid "submodule"
03c82da3 832msgstr "mô-đun-con"
9802f229 833
bd8202f3 834#: merge-recursive.c:1645
9802f229
TNQ
835#, c-format
836msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
837msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
838
bd8202f3 839#: merge-recursive.c:1731
9802f229
TNQ
840#, c-format
841msgid "Removing %s"
842msgstr "Đang xóa %s"
843
bd8202f3 844#: merge-recursive.c:1756
9802f229
TNQ
845msgid "file/directory"
846msgstr "tập-tin/thư-mục"
847
bd8202f3 848#: merge-recursive.c:1762
9802f229 849msgid "directory/file"
d1f9c7b7 850msgstr "thư-mục/tập-tin"
9802f229 851
bd8202f3 852#: merge-recursive.c:1767
9802f229
TNQ
853#, c-format
854msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
819a2276
TNQ
855msgstr ""
856"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
857"%s"
9802f229 858
bd8202f3 859#: merge-recursive.c:1777
9802f229
TNQ
860#, c-format
861msgid "Adding %s"
f4d33434 862msgstr "Thêm \"%s\""
9802f229 863
bd8202f3 864#: merge-recursive.c:1794
9802f229
TNQ
865msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
866msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
867
bd8202f3 868#: merge-recursive.c:1813
9802f229
TNQ
869msgid "Already up-to-date!"
870msgstr "Đã cập nhật rồi!"
871
bd8202f3 872#: merge-recursive.c:1822
9802f229
TNQ
873#, c-format
874msgid "merging of trees %s and %s failed"
875msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
876
bd8202f3 877#: merge-recursive.c:1852
9802f229
TNQ
878#, c-format
879msgid "Unprocessed path??? %s"
880msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
881
bd8202f3 882#: merge-recursive.c:1900
9802f229
TNQ
883msgid "Merging:"
884msgstr "Đang trộn:"
885
bd8202f3 886#: merge-recursive.c:1913
9802f229 887#, c-format
58b66f8f
TNQ
888msgid "found %u common ancestor:"
889msgid_plural "found %u common ancestors:"
890msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
9802f229 891
bd8202f3 892#: merge-recursive.c:1950
9802f229 893msgid "merge returned no commit"
5832c3f2 894msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
9802f229 895
bd8202f3 896#: merge-recursive.c:2007
9802f229
TNQ
897#, c-format
898msgid "Could not parse object '%s'"
131fa518 899msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
9802f229 900
bd8202f3 901#: merge-recursive.c:2018 builtin/merge.c:645
9802f229
TNQ
902msgid "Unable to write index."
903msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
904
8d388239 905#: notes-utils.c:41
e06dc12a
TNQ
906msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
907msgstr ""
5832c3f2
TNQ
908"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
909"chiếu"
e06dc12a 910
fbf5d8c3 911#: notes-utils.c:82
e06dc12a
TNQ
912#, c-format
913msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
914msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
915
fbf5d8c3 916#: notes-utils.c:92
e06dc12a
TNQ
917#, c-format
918msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
5832c3f2 919msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
e06dc12a
TNQ
920
921#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
922#. environment variable, the second %s is its value
fbf5d8c3 923#: notes-utils.c:119
e06dc12a
TNQ
924#, c-format
925msgid "Bad %s value: '%s'"
926msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
927
bd8202f3 928#: object.c:242
7db011eb
TNQ
929#, c-format
930msgid "unable to parse object: %s"
931msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
932
4dcd03ea 933#: parse-options.c:546
db484bad 934msgid "..."
fbf5d8c3 935msgstr "…"
db484bad 936
4dcd03ea 937#: parse-options.c:564
db484bad
TNQ
938#, c-format
939msgid "usage: %s"
819a2276 940msgstr "cách dùng: %s"
db484bad
TNQ
941
942#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
943#. one in "usage: %s" translation
4dcd03ea 944#: parse-options.c:568
db484bad
TNQ
945#, c-format
946msgid " or: %s"
819a2276 947msgstr " hoặc: %s"
db484bad 948
4dcd03ea 949#: parse-options.c:571
db484bad
TNQ
950#, c-format
951msgid " %s"
952msgstr " %s"
774cfe0c 953
4dcd03ea 954#: parse-options.c:605
c527aceb
TNQ
955msgid "-NUM"
956msgstr "-SỐ"
957
5832c3f2 958#: pathspec.c:133
44bb9364
TNQ
959msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
960msgstr ""
961"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
962
5832c3f2 963#: pathspec.c:143
44bb9364
TNQ
964msgid ""
965"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
966"pathspec settings"
967msgstr ""
968"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
969"tả đường dẫn toàn cục khác"
970
5832c3f2 971#: pathspec.c:177
44bb9364
TNQ
972msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
973msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
974
5832c3f2 975#: pathspec.c:183
44bb9364
TNQ
976#, c-format
977msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
978msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
979
5832c3f2 980#: pathspec.c:187
44bb9364
TNQ
981#, c-format
982msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
983msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
984
5832c3f2 985#: pathspec.c:205
77c8e543 986#, c-format
44bb9364
TNQ
987msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
988msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
989
5832c3f2 990#: pathspec.c:230
44bb9364
TNQ
991#, c-format
992msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
993msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
994
5832c3f2 995#: pathspec.c:241
44bb9364
TNQ
996#, c-format
997msgid "%s: '%s' is outside repository"
998msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
999
5832c3f2 1000#: pathspec.c:291
44bb9364
TNQ
1001#, c-format
1002msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
1003msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
1004
5832c3f2 1005#: pathspec.c:353
44bb9364
TNQ
1006#, c-format
1007msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
1008msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
1009
8d388239 1010#: pathspec.c:432
44bb9364
TNQ
1011#, c-format
1012msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
1013msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
1014
8d388239 1015#: pathspec.c:441
5832c3f2
TNQ
1016msgid ""
1017"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1018"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1019msgstr ""
1020"Ở đây không có gì bị loại trừ bởi: các mẫu (loại trừ).\n"
1021"Có lẽ bạn đã quên thêm hoặc là “:/” hoặc là “.”?"
1022
4dcd03ea
TNQ
1023#: pretty.c:968
1024msgid "unable to parse --pretty format"
1025msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
1026
bd8202f3 1027#: progress.c:236
15fbbed7
TNQ
1028msgid "done"
1029msgstr "xong"
1030
bd8202f3 1031#: read-cache.c:1295
15fbbed7
TNQ
1032#, c-format
1033msgid ""
1034"index.version set, but the value is invalid.\n"
1035"Using version %i"
1036msgstr ""
1037"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
1038"Dùng phiên bản %i"
1039
bd8202f3 1040#: read-cache.c:1305
15fbbed7
TNQ
1041#, c-format
1042msgid ""
1043"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1044"Using version %i"
1045msgstr ""
1046"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
1047"Dùng phiên bản %i"
1048
bd8202f3 1049#: remote.c:792
5832c3f2
TNQ
1050#, c-format
1051msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1052msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
1053
bd8202f3 1054#: remote.c:796
5832c3f2
TNQ
1055#, c-format
1056msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1057msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
1058
bd8202f3 1059#: remote.c:800
5832c3f2
TNQ
1060#, c-format
1061msgid "%s tracks both %s and %s"
1062msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
1063
bd8202f3 1064#: remote.c:808
5832c3f2
TNQ
1065msgid "Internal error"
1066msgstr "Lỗi nội bộ"
1067
bd8202f3
TNQ
1068#: remote.c:1723 remote.c:1766
1069msgid "HEAD does not point to a branch"
1070msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
1071
1072#: remote.c:1732
1073#, c-format
1074msgid "no such branch: '%s'"
1075msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
1076
1077#: remote.c:1735
1078#, c-format
1079msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1080msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
1081
1082#: remote.c:1741
1083#, c-format
1084msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1085msgstr ""
1086"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
1087
1088#: remote.c:1756
1089#, c-format
1090msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
21f63737 1091msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
bd8202f3
TNQ
1092
1093#: remote.c:1771
1094#, c-format
1095msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1096msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
1097
1098#: remote.c:1782
1099#, c-format
1100msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
21f63737 1101msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
bd8202f3
TNQ
1102
1103#: remote.c:1795
1104msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
21f63737 1105msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
bd8202f3
TNQ
1106
1107#: remote.c:1817
1108msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
21f63737 1109msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
bd8202f3
TNQ
1110
1111#: remote.c:2124
44bb9364
TNQ
1112#, c-format
1113msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1114msgstr ""
1115"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
77c8e543 1116
bd8202f3 1117#: remote.c:2128
44bb9364
TNQ
1118msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1119msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
1120
bd8202f3 1121#: remote.c:2131
77c8e543 1122#, c-format
44bb9364
TNQ
1123msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
1124msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
77c8e543 1125
bd8202f3 1126#: remote.c:2135
774cfe0c
TNQ
1127#, c-format
1128msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1129msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
8d388239 1130msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
774cfe0c 1131
bd8202f3 1132#: remote.c:2141
77cc392d
TNQ
1133msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1134msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
1135
bd8202f3 1136#: remote.c:2144
774cfe0c
TNQ
1137#, c-format
1138msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
819a2276
TNQ
1139msgid_plural ""
1140"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1141msgstr[0] ""
21f63737
TNQ
1142"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
1143"tiếp-nhanh.\n"
774cfe0c 1144
bd8202f3 1145#: remote.c:2152
77cc392d
TNQ
1146msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1147msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
1148
bd8202f3 1149#: remote.c:2155
774cfe0c
TNQ
1150#, c-format
1151msgid ""
1152"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1153"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1154msgid_plural ""
1155"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1156"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1157msgstr[0] ""
131fa518 1158"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
5832c3f2 1159"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
db484bad 1160"tương ứng với mỗi lần.\n"
774cfe0c 1161
bd8202f3 1162#: remote.c:2165
77cc392d
TNQ
1163msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1164msgstr ""
1165" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
1166"bạn)\n"
1167
bd8202f3 1168#: revision.c:2366
02507f42
TNQ
1169msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1170msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
1171
1172#: run-command.c:83
e06dc12a 1173msgid "open /dev/null failed"
5832c3f2 1174msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
e06dc12a 1175
02507f42 1176#: run-command.c:85
e06dc12a
TNQ
1177#, c-format
1178msgid "dup2(%d,%d) failed"
1179msgstr "dup2(%d,%d) gặp lỗi"
1180
02507f42 1181#: send-pack.c:272
4dcd03ea
TNQ
1182msgid "failed to sign the push certificate"
1183msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
1184
bd8202f3 1185#: send-pack.c:378
4dcd03ea
TNQ
1186msgid "the receiving end does not support --signed push"
1187msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
1188
bd8202f3 1189#: send-pack.c:389
a4acd09b
TNQ
1190msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1191msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
02507f42 1192
bd8202f3
TNQ
1193#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
1194#: builtin/merge.c:983
774cfe0c
TNQ
1195#, c-format
1196msgid "Could not open '%s' for writing"
131fa518 1197msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
774cfe0c 1198
bd8202f3
TNQ
1199#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:763 builtin/merge.c:975
1200#: builtin/merge.c:988
774cfe0c
TNQ
1201#, c-format
1202msgid "Could not write to '%s'"
131fa518 1203msgstr "Không thể ghi vào “%s”"
774cfe0c 1204
4dcd03ea 1205#: sequencer.c:195
774cfe0c
TNQ
1206msgid ""
1207"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1208"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1209msgstr ""
db484bad 1210"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
131fa518 1211"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
774cfe0c 1212
4dcd03ea 1213#: sequencer.c:198
774cfe0c
TNQ
1214msgid ""
1215"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1216"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1217"and commit the result with 'git commit'"
1218msgstr ""
db484bad 1219"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
131fa518 1220"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
5832c3f2 1221"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
774cfe0c 1222
02507f42 1223#: sequencer.c:211 sequencer.c:861 sequencer.c:944
774cfe0c
TNQ
1224#, c-format
1225msgid "Could not write to %s"
1226msgstr "Không thể ghi vào %s"
1227
4dcd03ea 1228#: sequencer.c:214
db484bad 1229#, c-format
774cfe0c 1230msgid "Error wrapping up %s"
db484bad 1231msgstr "Lỗi bao bọc %s"
774cfe0c 1232
4dcd03ea 1233#: sequencer.c:229
774cfe0c 1234msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
db484bad 1235msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
774cfe0c 1236
4dcd03ea 1237#: sequencer.c:231
774cfe0c 1238msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
21f63737 1239msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh hoàn nguyên."
774cfe0c 1240
4dcd03ea 1241#: sequencer.c:234
774cfe0c 1242msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
5832c3f2 1243msgstr "Chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
774cfe0c
TNQ
1244
1245#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
fbf5d8c3 1246#: sequencer.c:321
774cfe0c
TNQ
1247#, c-format
1248msgid "%s: Unable to write new index file"
db484bad 1249msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c 1250
fbf5d8c3 1251#: sequencer.c:339
774cfe0c 1252msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
db484bad 1253msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
774cfe0c 1254
fbf5d8c3 1255#: sequencer.c:359
774cfe0c 1256msgid "Unable to update cache tree\n"
db484bad 1257msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
774cfe0c 1258
02507f42 1259#: sequencer.c:411
db484bad 1260#, c-format
774cfe0c 1261msgid "Could not parse commit %s\n"
a4acd09b 1262msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
774cfe0c 1263
02507f42 1264#: sequencer.c:416
db484bad 1265#, c-format
774cfe0c 1266msgid "Could not parse parent commit %s\n"
5832c3f2 1267msgstr "Không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
774cfe0c 1268
02507f42 1269#: sequencer.c:482
774cfe0c 1270msgid "Your index file is unmerged."
db484bad 1271msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
774cfe0c 1272
02507f42 1273#: sequencer.c:501
774cfe0c
TNQ
1274#, c-format
1275msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
5832c3f2 1276msgstr "Lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
774cfe0c 1277
02507f42 1278#: sequencer.c:509
db484bad 1279#, c-format
774cfe0c 1280msgid "Commit %s does not have parent %d"
5832c3f2 1281msgstr "Lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
774cfe0c 1282
02507f42 1283#: sequencer.c:513
774cfe0c
TNQ
1284#, c-format
1285msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
819a2276 1286msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1287"Luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
1288"hòa trộn."
774cfe0c
TNQ
1289
1290#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1291#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
02507f42 1292#: sequencer.c:526
db484bad 1293#, c-format
774cfe0c 1294msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
db484bad 1295msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
774cfe0c 1296
02507f42 1297#: sequencer.c:530
db484bad 1298#, c-format
774cfe0c 1299msgid "Cannot get commit message for %s"
8620ed57 1300msgstr "Không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
774cfe0c 1301
02507f42 1302#: sequencer.c:616
db484bad 1303#, c-format
774cfe0c 1304msgid "could not revert %s... %s"
21f63737 1305msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
774cfe0c 1306
02507f42 1307#: sequencer.c:617
db484bad 1308#, c-format
774cfe0c 1309msgid "could not apply %s... %s"
a4acd09b 1310msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
774cfe0c 1311
02507f42 1312#: sequencer.c:653
774cfe0c 1313msgid "empty commit set passed"
5832c3f2 1314msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
774cfe0c 1315
02507f42 1316#: sequencer.c:661
db484bad 1317#, c-format
774cfe0c 1318msgid "git %s: failed to read the index"
db484bad 1319msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
774cfe0c 1320
02507f42 1321#: sequencer.c:665
db484bad 1322#, c-format
774cfe0c 1323msgid "git %s: failed to refresh the index"
db484bad 1324msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
774cfe0c 1325
02507f42 1326#: sequencer.c:725
db484bad 1327#, c-format
774cfe0c 1328msgid "Cannot %s during a %s"
db484bad 1329msgstr "Không thể %s trong khi %s"
774cfe0c 1330
02507f42 1331#: sequencer.c:747
774cfe0c
TNQ
1332#, c-format
1333msgid "Could not parse line %d."
1334msgstr "Không phân tích được dòng %d."
1335
02507f42 1336#: sequencer.c:752
774cfe0c 1337msgid "No commits parsed."
5832c3f2 1338msgstr "Không có lần chuyển giao nào được phân tích."
774cfe0c 1339
02507f42 1340#: sequencer.c:765
774cfe0c
TNQ
1341#, c-format
1342msgid "Could not open %s"
1343msgstr "Không thể mở %s"
1344
02507f42 1345#: sequencer.c:769
774cfe0c
TNQ
1346#, c-format
1347msgid "Could not read %s."
1348msgstr "Không thể đọc %s."
1349
02507f42 1350#: sequencer.c:776
db484bad 1351#, c-format
774cfe0c 1352msgid "Unusable instruction sheet: %s"
db484bad 1353msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
774cfe0c 1354
02507f42 1355#: sequencer.c:806
db484bad 1356#, c-format
774cfe0c 1357msgid "Invalid key: %s"
db484bad 1358msgstr "Khóa không đúng: %s"
774cfe0c 1359
02507f42 1360#: sequencer.c:809
db484bad 1361#, c-format
774cfe0c 1362msgid "Invalid value for %s: %s"
db484bad 1363msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
774cfe0c 1364
02507f42 1365#: sequencer.c:821
db484bad 1366#, c-format
774cfe0c 1367msgid "Malformed options sheet: %s"
db484bad 1368msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
774cfe0c 1369
02507f42 1370#: sequencer.c:842
774cfe0c 1371msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
5832c3f2 1372msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
774cfe0c 1373
02507f42 1374#: sequencer.c:843
774cfe0c 1375msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
db484bad 1376msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
774cfe0c 1377
02507f42 1378#: sequencer.c:847
db484bad 1379#, c-format
774cfe0c 1380msgid "Could not create sequencer directory %s"
db484bad 1381msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
774cfe0c 1382
02507f42 1383#: sequencer.c:863 sequencer.c:948
db484bad 1384#, c-format
774cfe0c 1385msgid "Error wrapping up %s."
db484bad 1386msgstr "Lỗi bao bọc %s."
774cfe0c 1387
02507f42 1388#: sequencer.c:882 sequencer.c:1018
774cfe0c 1389msgid "no cherry-pick or revert in progress"
21f63737 1390msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
774cfe0c 1391
02507f42 1392#: sequencer.c:884
774cfe0c 1393msgid "cannot resolve HEAD"
db484bad 1394msgstr "không thể phân giải HEAD"
774cfe0c 1395
02507f42 1396#: sequencer.c:886
774cfe0c 1397msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
9e383e88 1398msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
774cfe0c 1399
bd8202f3 1400#: sequencer.c:908 builtin/apply.c:4291
774cfe0c
TNQ
1401#, c-format
1402msgid "cannot open %s: %s"
1403msgstr "không thể mở %s: %s"
1404
02507f42 1405#: sequencer.c:911
774cfe0c
TNQ
1406#, c-format
1407msgid "cannot read %s: %s"
1408msgstr "không thể đọc %s: %s"
1409
02507f42 1410#: sequencer.c:912
774cfe0c 1411msgid "unexpected end of file"
5832c3f2 1412msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
774cfe0c 1413
02507f42 1414#: sequencer.c:918
774cfe0c
TNQ
1415#, c-format
1416msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
131fa518 1417msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
774cfe0c 1418
02507f42 1419#: sequencer.c:941
db484bad 1420#, c-format
774cfe0c 1421msgid "Could not format %s."
5832c3f2 1422msgstr "Không thể định dạng “%s”."
774cfe0c 1423
02507f42 1424#: sequencer.c:1086
efc90c78
TNQ
1425#, c-format
1426msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
1427msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
1428
02507f42 1429#: sequencer.c:1089
efc90c78
TNQ
1430#, c-format
1431msgid "%s: bad revision"
1432msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
1433
02507f42 1434#: sequencer.c:1123
774cfe0c 1435msgid "Can't revert as initial commit"
21f63737 1436msgstr "Không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
774cfe0c 1437
02507f42 1438#: sequencer.c:1124
774cfe0c 1439msgid "Can't cherry-pick into empty head"
db484bad 1440msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
774cfe0c 1441
bd8202f3
TNQ
1442#: setup.c:243
1443#, c-format
1444msgid "failed to read %s"
1445msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
1446
1447#: sha1_name.c:453
e06dc12a
TNQ
1448msgid ""
1449"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1450"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1451"may be created by mistake. For example,\n"
1452"\n"
1453" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1454"\n"
1455"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1456"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
85ef881f 1457"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
e06dc12a
TNQ
1458msgstr ""
1459"Git thường không bao giờ tạo tham chiếu mà nó kết thúc với 40 ký tự hex\n"
1460"bởi vì nó sẽ bị bỏ qua khi bạn chỉ định 40-hex. Những tham chiếu này\n"
1461"có lẽ được tạo ra bởi một sai sót nào đó. Ví dụ,\n"
1462"\n"
fbf5d8c3 1463" git checkout -b $br $(git rev-parse …)\n"
e06dc12a
TNQ
1464"\n"
1465"với \"$br\" không hiểu lý do vì sao trống rỗng và một tham chiếu 40-hex được "
1466"tạo ra.\n"
1467"Xin hãy kiểm tra những tham chiếu này và có thể xóa chúng đi. Tắt lời nhắn "
1468"này\n"
85ef881f 1469"bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
e06dc12a 1470
44bb9364
TNQ
1471#: submodule.c:64 submodule.c:98
1472msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1473msgstr ""
1474"Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
1475"trước"
1476
1477#: submodule.c:68 submodule.c:102
1478#, c-format
1479msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1480msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
1481
44bb9364
TNQ
1482#: submodule.c:76
1483#, c-format
1484msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1485msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
1486
44bb9364
TNQ
1487#: submodule.c:109
1488#, c-format
1489msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1490msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
1491
15fbbed7 1492#: submodule.c:120
44bb9364
TNQ
1493msgid "staging updated .gitmodules failed"
1494msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
1495
bd8202f3 1496#: submodule.c:1115
44bb9364
TNQ
1497#, c-format
1498msgid "Could not set core.worktree in %s"
5832c3f2 1499msgstr "Không thể đặt “core.worktree” trong “%s”."
44bb9364 1500
02507f42
TNQ
1501#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
1502#: trailer.c:561
4dcd03ea
TNQ
1503#, c-format
1504msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1505msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
1506
02507f42 1507#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
4dcd03ea
TNQ
1508#, c-format
1509msgid "more than one %s"
1510msgstr "nhiều hơn một %s"
1511
02507f42 1512#: trailer.c:581
4dcd03ea 1513#, c-format
9aeb4c2b
JX
1514msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1515msgstr "thẻ thừa trống rỗng trong phần thừa “%.*s”"
4dcd03ea 1516
02507f42 1517#: trailer.c:701
4dcd03ea
TNQ
1518#, c-format
1519msgid "could not read input file '%s'"
1520msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
1521
02507f42 1522#: trailer.c:704
4dcd03ea
TNQ
1523msgid "could not read from stdin"
1524msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
1525
bd8202f3 1526#: unpack-trees.c:203
15fbbed7
TNQ
1527msgid "Checking out files"
1528msgstr "Đang lấy ra các tập tin"
1529
44bb9364
TNQ
1530#: urlmatch.c:120
1531msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
5832c3f2 1532msgstr "tên lược đồ URL không hợp lệ, hoặc thiếu hậu tố “://”"
44bb9364
TNQ
1533
1534#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1535#, c-format
1536msgid "invalid %XX escape sequence"
1537msgstr "thoát chuỗi %XX không hợp lệ"
1538
1539#: urlmatch.c:172
1540msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
1541msgstr "thiếu máy chủ và lược đồ thì không phải là giao thức “file:”"
1542
1543#: urlmatch.c:189
1544msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
1545msgstr "URL kiểu “file:” không được chứa cổng"
1546
1547#: urlmatch.c:199
1548msgid "invalid characters in host name"
1549msgstr "có các ký tự không hợp lệ trong tên máy"
1550
1551#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1552msgid "invalid port number"
1553msgstr "tên cổng không hợp lệ"
1554
1555#: urlmatch.c:322
1556msgid "invalid '..' path segment"
1557msgstr "đoạn đường dẫn “..” không hợp lệ"
1558
02507f42 1559#: wrapper.c:523
03c82da3
TNQ
1560#, c-format
1561msgid "unable to access '%s': %s"
131fa518 1562msgstr "không thể truy cập “%s”: %s"
9e383e88 1563
02507f42 1564#: wrapper.c:544
7746f2e3
TNQ
1565#, c-format
1566msgid "unable to access '%s'"
77c8e543 1567msgstr "không thể truy cập “%s”"
7746f2e3 1568
02507f42 1569#: wrapper.c:555
9e383e88
TNQ
1570#, c-format
1571msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1572msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
1573
02507f42 1574#: wrapper.c:556
9e383e88
TNQ
1575msgid "no such user"
1576msgstr "không có người dùng như vậy"
774cfe0c 1577
02507f42 1578#: wrapper.c:564
4dcd03ea
TNQ
1579msgid "unable to get current working directory"
1580msgstr "Không thể lấy thư mục làm việc hiện hành"
1581
bd8202f3
TNQ
1582#: wrapper.c:575
1583#, c-format
1584msgid "could not open %s for writing"
1585msgstr "không thể mở %s để ghi"
1586
1587#: wrapper.c:587
1588#, c-format
1589msgid "could not write to %s"
1590msgstr "không thể ghi vào %s"
1591
1592#: wrapper.c:593
1593#, c-format
1594msgid "could not close %s"
1595msgstr "không thể đóng %s"
1596
5832c3f2 1597#: wt-status.c:150
774cfe0c 1598msgid "Unmerged paths:"
db484bad 1599msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
774cfe0c 1600
5832c3f2 1601#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
774cfe0c
TNQ
1602#, c-format
1603msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
fbf5d8c3 1604msgstr " (dùng \"git reset %s <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
774cfe0c 1605
5832c3f2 1606#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
774cfe0c 1607msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
fbf5d8c3 1608msgstr " (dùng \"git rm --cached <tập-tin>…\" để bỏ ra khỏi bệ phóng)"
774cfe0c 1609
5832c3f2 1610#: wt-status.c:183
5714e413 1611msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
fbf5d8c3 1612msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 1613
5832c3f2 1614#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
774cfe0c 1615msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
819a2276 1616msgstr ""
fbf5d8c3 1617" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là "
5832c3f2 1618"cần được giải quyết)"
774cfe0c 1619
5832c3f2 1620#: wt-status.c:187
5714e413 1621msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
fbf5d8c3 1622msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>…\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 1623
bd8202f3 1624#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
774cfe0c 1625msgid "Changes to be committed:"
db484bad 1626msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
774cfe0c 1627
bd8202f3 1628#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
774cfe0c 1629msgid "Changes not staged for commit:"
5832c3f2 1630msgstr "Các thay đổi chưa được đặt lên bệ phóng để chuyển giao:"
774cfe0c 1631
5832c3f2 1632#: wt-status.c:220
774cfe0c 1633msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
fbf5d8c3 1634msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ chuyển giao)"
774cfe0c 1635
5832c3f2 1636#: wt-status.c:222
774cfe0c 1637msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
819a2276 1638msgstr ""
fbf5d8c3 1639" (dùng \"git add/rm <tập-tin>…\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
774cfe0c 1640
5832c3f2 1641#: wt-status.c:223
819a2276
TNQ
1642msgid ""
1643" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1644msgstr ""
fbf5d8c3
TNQ
1645" (dùng \"git checkout -- <tập-tin>…\" để loại bỏ các thay đổi trong thư mục "
1646"làm việc)"
774cfe0c 1647
5832c3f2 1648#: wt-status.c:225
774cfe0c 1649msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
819a2276 1650msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1651" (chuyển giao hoặc là loại bỏ các nội dung chưa được theo dõi hay đã sửa "
1652"chữa trong mô-đun-con)"
774cfe0c 1653
5832c3f2 1654#: wt-status.c:237
774cfe0c
TNQ
1655#, c-format
1656msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
819a2276 1657msgstr ""
fbf5d8c3 1658" (dùng \"git %s <tập-tin>…\" để thêm vào những gì cần được chuyển giao)"
774cfe0c 1659
15fbbed7 1660#: wt-status.c:252
774cfe0c 1661msgid "both deleted:"
db484bad 1662msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
774cfe0c 1663
15fbbed7 1664#: wt-status.c:254
774cfe0c 1665msgid "added by us:"
c527aceb 1666msgstr "được thêm vào bởi chúng ta:"
774cfe0c 1667
15fbbed7 1668#: wt-status.c:256
774cfe0c 1669msgid "deleted by them:"
9e383e88 1670msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
774cfe0c 1671
15fbbed7 1672#: wt-status.c:258
774cfe0c 1673msgid "added by them:"
db484bad 1674msgstr "được thêm vào bởi họ:"
774cfe0c 1675
15fbbed7 1676#: wt-status.c:260
774cfe0c 1677msgid "deleted by us:"
c527aceb 1678msgstr "bị xóa bởi chúng ta:"
774cfe0c 1679
15fbbed7 1680#: wt-status.c:262
774cfe0c 1681msgid "both added:"
db484bad 1682msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
774cfe0c 1683
15fbbed7 1684#: wt-status.c:264
774cfe0c 1685msgid "both modified:"
db484bad 1686msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
774cfe0c 1687
15fbbed7
TNQ
1688#: wt-status.c:266
1689#, c-format
1690msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1691msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái chưa hòa trộn %x"
1692
1693#: wt-status.c:274
1694msgid "new file:"
1695msgstr "tập tin mới:"
1696
1697#: wt-status.c:276
1698msgid "copied:"
1699msgstr "đã chép:"
774cfe0c 1700
15fbbed7
TNQ
1701#: wt-status.c:278
1702msgid "deleted:"
fbf5d8c3 1703msgstr "đã xóa:"
774cfe0c 1704
15fbbed7
TNQ
1705#: wt-status.c:280
1706msgid "modified:"
1707msgstr "đã sửa:"
774cfe0c 1708
15fbbed7
TNQ
1709#: wt-status.c:282
1710msgid "renamed:"
1711msgstr "đã đổi tên:"
774cfe0c 1712
15fbbed7
TNQ
1713#: wt-status.c:284
1714msgid "typechange:"
1715msgstr "đổi-kiểu:"
774cfe0c 1716
15fbbed7
TNQ
1717#: wt-status.c:286
1718msgid "unknown:"
1719msgstr "không hiểu:"
774cfe0c 1720
15fbbed7
TNQ
1721#: wt-status.c:288
1722msgid "unmerged:"
1723msgstr "chưa hòa trộn:"
1724
1725#: wt-status.c:370
5832c3f2
TNQ
1726msgid "new commits, "
1727msgstr "lần chuyển giao mới, "
774cfe0c 1728
15fbbed7 1729#: wt-status.c:372
5832c3f2
TNQ
1730msgid "modified content, "
1731msgstr "nội dung bị sửa đổi, "
774cfe0c 1732
15fbbed7 1733#: wt-status.c:374
5832c3f2
TNQ
1734msgid "untracked content, "
1735msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
774cfe0c 1736
15fbbed7 1737#: wt-status.c:391
db484bad 1738#, c-format
774cfe0c 1739msgid "bug: unhandled diff status %c"
5832c3f2 1740msgstr "lỗi: không thể tiếp nhận trạng thái lệnh diff %c"
774cfe0c 1741
bd8202f3 1742#: wt-status.c:755
44bb9364
TNQ
1743msgid "Submodules changed but not updated:"
1744msgstr "Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
1745
bd8202f3 1746#: wt-status.c:757
44bb9364 1747msgid "Submodule changes to be committed:"
5832c3f2 1748msgstr "Những mô-đun-con thay đổi đã được chuyển giao:"
44bb9364 1749
bd8202f3 1750#: wt-status.c:838
5832c3f2
TNQ
1751msgid ""
1752"Do not touch the line above.\n"
1753"Everything below will be removed."
1754msgstr ""
1755"Không động đến đường ở trên.\n"
1756"Mọi thứ phía dưới sẽ được xóa bỏ."
1757
bd8202f3 1758#: wt-status.c:949
5714e413
TNQ
1759msgid "You have unmerged paths."
1760msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
1761
bd8202f3 1762#: wt-status.c:952
5714e413 1763msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
5832c3f2 1764msgstr " (sửa các xung đột rồi chạy \"git commit\")"
5714e413 1765
bd8202f3 1766#: wt-status.c:955
5714e413
TNQ
1767msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1768msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
1769
bd8202f3 1770#: wt-status.c:958
5714e413 1771msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
f4d33434 1772msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
5714e413 1773
bd8202f3 1774#: wt-status.c:968
5714e413 1775msgid "You are in the middle of an am session."
131fa518 1776msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên “am”."
5714e413 1777
bd8202f3 1778#: wt-status.c:971
5714e413
TNQ
1779msgid "The current patch is empty."
1780msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
1781
bd8202f3 1782#: wt-status.c:975
e06dc12a
TNQ
1783msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1784msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --continue\")"
5714e413 1785
bd8202f3 1786#: wt-status.c:977
5714e413 1787msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
c527aceb 1788msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua miếng vá này)"
5714e413 1789
bd8202f3 1790#: wt-status.c:979
5714e413 1791msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
f4d33434 1792msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1793
bd8202f3 1794#: wt-status.c:1039 wt-status.c:1056
c527aceb
TNQ
1795#, c-format
1796msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
5832c3f2 1797msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 1798
bd8202f3 1799#: wt-status.c:1044 wt-status.c:1061
5714e413 1800msgid "You are currently rebasing."
5832c3f2 1801msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc “rebase” (“cải tổ”)."
5714e413 1802
bd8202f3 1803#: wt-status.c:1047
5714e413 1804msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
5832c3f2
TNQ
1805msgstr ""
1806" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\")"
5714e413 1807
bd8202f3 1808#: wt-status.c:1049
5714e413 1809msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
5832c3f2 1810msgstr " (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
5714e413 1811
bd8202f3 1812#: wt-status.c:1051
5714e413 1813msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
5832c3f2
TNQ
1814msgstr ""
1815" (dùng lệnh “cải tổ” \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1816
bd8202f3 1817#: wt-status.c:1064
5714e413 1818msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
819a2276 1819msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1820" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --"
1821"continue\")"
5714e413 1822
bd8202f3 1823#: wt-status.c:1068
c527aceb
TNQ
1824#, c-format
1825msgid ""
1826"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1827msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1828"Bạn hiện nay đang thực hiện việc chia tách một lần chuyển giao trong khi "
1829"đang “rebase” nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 1830
bd8202f3 1831#: wt-status.c:1073
5714e413 1832msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
819a2276
TNQ
1833msgstr ""
1834"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
1835"rebase."
5714e413 1836
bd8202f3 1837#: wt-status.c:1076
5714e413 1838msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
819a2276 1839msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1840" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy lệnh “cải tổ” \"git "
1841"rebase --continue\")"
5714e413 1842
bd8202f3 1843#: wt-status.c:1080
c527aceb
TNQ
1844#, c-format
1845msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1846msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1847"Bạn hiện nay đang thực hiện việc sửa chữa một lần chuyển giao trong khi đang "
1848"rebase nhánh “%s” trên “%s”."
c527aceb 1849
bd8202f3 1850#: wt-status.c:1085
5714e413
TNQ
1851msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1852msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
1853
bd8202f3 1854#: wt-status.c:1088
5714e413 1855msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
5832c3f2 1856msgstr " (dùng \"git commit --amend\" để “tu bổ” lần chuyển giao hiện tại)"
5714e413 1857
bd8202f3 1858#: wt-status.c:1090
819a2276
TNQ
1859msgid ""
1860" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1861msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1862" (chạy lệnh “cải tổ” \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài "
1863"lòng về những thay đổi của mình)"
5714e413 1864
bd8202f3 1865#: wt-status.c:1100
44bb9364
TNQ
1866#, c-format
1867msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1868msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick lần chuyển giao %s."
5714e413 1869
bd8202f3 1870#: wt-status.c:1105
e06dc12a
TNQ
1871msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1872msgstr ""
1873" (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git cherry-pick --continue\")"
1874
bd8202f3 1875#: wt-status.c:1108
e06dc12a
TNQ
1876msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
1877msgstr ""
1878" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git cherry-pick --"
1879"continue\")"
5714e413 1880
bd8202f3 1881#: wt-status.c:1110
e06dc12a
TNQ
1882msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
1883msgstr " (dùng \"git cherry-pick --abort\" để hủy bỏ thao tác cherry-pick)"
1884
bd8202f3 1885#: wt-status.c:1119
7db011eb
TNQ
1886#, c-format
1887msgid "You are currently reverting commit %s."
21f63737 1888msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác hoàn nguyên lần chuyển giao “%s”."
7db011eb 1889
bd8202f3 1890#: wt-status.c:1124
7db011eb
TNQ
1891msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1892msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git revert --continue\")"
1893
bd8202f3 1894#: wt-status.c:1127
7db011eb
TNQ
1895msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1896msgstr ""
1897" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git revert --continue\")"
1898
bd8202f3 1899#: wt-status.c:1129
7db011eb 1900msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
21f63737 1901msgstr " (dùng \"git revert --abort\" để hủy bỏ thao tác hoàn nguyên)"
7db011eb 1902
bd8202f3 1903#: wt-status.c:1140
c527aceb 1904#, c-format
7db011eb 1905msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
c527aceb 1906msgstr ""
7db011eb
TNQ
1907"Bạn hiện nay đang thực hiện thao tác di chuyển nửa bước (bisect), bắt đầu từ "
1908"nhánh “%s”."
c527aceb 1909
bd8202f3 1910#: wt-status.c:1144
5714e413 1911msgid "You are currently bisecting."
44bb9364 1912msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (di chuyển nửa bước)."
5714e413 1913
bd8202f3 1914#: wt-status.c:1147
5714e413 1915msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
f4d33434 1916msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1917
bd8202f3 1918#: wt-status.c:1324
774cfe0c 1919msgid "On branch "
819a2276 1920msgstr "Trên nhánh "
774cfe0c 1921
bd8202f3 1922#: wt-status.c:1331
e06dc12a 1923msgid "rebase in progress; onto "
44bb9364 1924msgstr "rebase đang được thực hiện: lên trên "
e06dc12a 1925
bd8202f3 1926#: wt-status.c:1336
7db011eb 1927msgid "HEAD detached at "
44bb9364 1928msgstr "HEAD được tách rời tại "
7db011eb 1929
bd8202f3 1930#: wt-status.c:1338
7db011eb 1931msgid "HEAD detached from "
5832c3f2 1932msgstr "HEAD được tách rời từ "
7db011eb 1933
bd8202f3 1934#: wt-status.c:1341
774cfe0c 1935msgid "Not currently on any branch."
db484bad 1936msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
774cfe0c 1937
bd8202f3 1938#: wt-status.c:1358
774cfe0c 1939msgid "Initial commit"
5832c3f2 1940msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo"
774cfe0c 1941
bd8202f3 1942#: wt-status.c:1372
03c82da3
TNQ
1943msgid "Untracked files"
1944msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi"
774cfe0c 1945
bd8202f3 1946#: wt-status.c:1374
03c82da3
TNQ
1947msgid "Ignored files"
1948msgstr "Những tập tin bị lờ đi"
774cfe0c 1949
bd8202f3 1950#: wt-status.c:1378
7db011eb 1951#, c-format
efc90c78
TNQ
1952msgid ""
1953"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
1954"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
1955"new files yourself (see 'git help status')."
7db011eb 1956msgstr ""
efc90c78
TNQ
1957"Cần %.2f giây để liệt kê tất cả các tập tin chưa được theo dõi. “status -"
1958"uno”\n"
1959"có lẽ làm nó nhanh hơn, nhưng bạn phải cẩn thận đừng quên mình phải\n"
1960"tự thêm các tập tin mới (xem “git help status”.."
7db011eb 1961
bd8202f3 1962#: wt-status.c:1384
db484bad 1963#, c-format
774cfe0c 1964msgid "Untracked files not listed%s"
5832c3f2 1965msgstr "Những tập tin chưa được theo dõi không được liệt kê ra %s"
774cfe0c 1966
bd8202f3 1967#: wt-status.c:1386
774cfe0c 1968msgid " (use -u option to show untracked files)"
f4d33434 1969msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 1970
bd8202f3 1971#: wt-status.c:1392
774cfe0c 1972msgid "No changes"
db484bad 1973msgstr "Không có thay đổi nào"
774cfe0c 1974
bd8202f3 1975#: wt-status.c:1397
db484bad 1976#, c-format
03c82da3
TNQ
1977msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
1978msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1979"không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao (dùng \"git add\" và/hoặc "
1980"\"git commit -a\")\n"
774cfe0c 1981
bd8202f3 1982#: wt-status.c:1400
774cfe0c 1983#, c-format
03c82da3 1984msgid "no changes added to commit\n"
5832c3f2 1985msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào để chuyển giao\n"
03c82da3 1986
bd8202f3 1987#: wt-status.c:1403
03c82da3
TNQ
1988#, c-format
1989msgid ""
1990"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
1991"track)\n"
819a2276 1992msgstr ""
5832c3f2
TNQ
1993"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
1994"theo dõi hiện diện (dùng \"git add\" để đưa vào theo dõi)\n"
774cfe0c 1995
bd8202f3 1996#: wt-status.c:1406
03c82da3
TNQ
1997#, c-format
1998msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1999msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2000"không có gì được thêm vào lần chuyển giao nhưng có những tập tin chưa được "
2001"theo dõi hiện diện\n"
774cfe0c 2002
bd8202f3 2003#: wt-status.c:1409
db484bad 2004#, c-format
03c82da3
TNQ
2005msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2006msgstr ""
5832c3f2
TNQ
2007"không có gì để chuyển giao (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để "
2008"đưa vào theo dõi)\n"
774cfe0c 2009
bd8202f3 2010#: wt-status.c:1412 wt-status.c:1417
03c82da3
TNQ
2011#, c-format
2012msgid "nothing to commit\n"
5832c3f2 2013msgstr "không có gì để chuyển giao\n"
774cfe0c 2014
bd8202f3 2015#: wt-status.c:1415
03c82da3
TNQ
2016#, c-format
2017msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2018msgstr ""
5832c3f2 2019"không có gì để chuyển giao (dùng -u xem các tập tin chưa được theo dõi)\n"
774cfe0c 2020
bd8202f3 2021#: wt-status.c:1419
03c82da3
TNQ
2022#, c-format
2023msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
5832c3f2 2024msgstr "không có gì để chuyển giao, thư mục làm việc sạch sẽ\n"
774cfe0c 2025
bd8202f3 2026#: wt-status.c:1528
774cfe0c 2027msgid "HEAD (no branch)"
819a2276 2028msgstr "HEAD (không nhánh)"
774cfe0c 2029
bd8202f3 2030#: wt-status.c:1534
774cfe0c 2031msgid "Initial commit on "
5832c3f2 2032msgstr "Lần chuyển giao khởi tạo trên "
774cfe0c 2033
bd8202f3 2034#: wt-status.c:1561
44bb9364
TNQ
2035msgid "gone"
2036msgstr "đã ra đi"
2037
bd8202f3 2038#: wt-status.c:1563 wt-status.c:1571
774cfe0c 2039msgid "behind "
819a2276 2040msgstr "đằng sau "
774cfe0c 2041
21f63737 2042#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:345
77c8e543
TNQ
2043#, c-format
2044msgid "failed to unlink '%s'"
5832c3f2 2045msgstr "gặp lỗi khi bỏ liên kết (unlink) “%s”"
77c8e543 2046
4dcd03ea 2047#: builtin/add.c:22
02507f42
TNQ
2048msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
2049msgstr "git add [<các-tùy-chọn>] [--] <pathspec>…"
03c82da3 2050
4dcd03ea 2051#: builtin/add.c:65
db484bad 2052#, c-format
774cfe0c 2053msgid "unexpected diff status %c"
db484bad 2054msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
774cfe0c 2055
a4acd09b 2056#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
774cfe0c 2057msgid "updating files failed"
db484bad 2058msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
774cfe0c 2059
4dcd03ea 2060#: builtin/add.c:80
db484bad 2061#, c-format
774cfe0c 2062msgid "remove '%s'\n"
131fa518 2063msgstr "gỡ bỏ “%s”\n"
774cfe0c 2064
4dcd03ea 2065#: builtin/add.c:134
774cfe0c 2066msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
819a2276 2067msgstr ""
5832c3f2 2068"Đưa ra khỏi bệ phóng các thay đổi sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
774cfe0c 2069
bd8202f3 2070#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
774cfe0c 2071msgid "Could not read the index"
db484bad 2072msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
774cfe0c 2073
4dcd03ea 2074#: builtin/add.c:205
db484bad 2075#, c-format
774cfe0c 2076msgid "Could not open '%s' for writing."
c527aceb 2077msgstr "Không thể mở “%s” để ghi."
774cfe0c 2078
4dcd03ea 2079#: builtin/add.c:209
774cfe0c 2080msgid "Could not write patch"
db484bad 2081msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
774cfe0c 2082
bd8202f3
TNQ
2083#: builtin/add.c:212
2084msgid "editing patch failed"
2085msgstr "gặp lỗi khi sửa miếng vá"
2086
2087#: builtin/add.c:215
db484bad 2088#, c-format
774cfe0c 2089msgid "Could not stat '%s'"
5832c3f2 2090msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
774cfe0c 2091
bd8202f3 2092#: builtin/add.c:217
774cfe0c 2093msgid "Empty patch. Aborted."
5832c3f2 2094msgstr "Miếng vá trống rỗng. Nên bỏ qua."
774cfe0c 2095
bd8202f3 2096#: builtin/add.c:222
db484bad 2097#, c-format
774cfe0c 2098msgid "Could not apply '%s'"
5832c3f2 2099msgstr "Không thể áp dụng miếng vá “%s”"
774cfe0c 2100
bd8202f3 2101#: builtin/add.c:232
774cfe0c 2102msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
819a2276
TNQ
2103msgstr ""
2104"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
2105"của bạn:\n"
774cfe0c 2106
bd8202f3
TNQ
2107#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:874 builtin/fetch.c:107 builtin/mv.c:110
2108#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:508 builtin/remote.c:1369
2109#: builtin/rm.c:268
03c82da3
TNQ
2110msgid "dry run"
2111msgstr "chạy thử"
2112
bd8202f3
TNQ
2113#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4580 builtin/check-ignore.c:19
2114#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:616
4dcd03ea 2115#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
03c82da3
TNQ
2116msgid "be verbose"
2117msgstr "chi tiết"
2118
bd8202f3 2119#: builtin/add.c:252
03c82da3
TNQ
2120msgid "interactive picking"
2121msgstr "sửa bằng cách tương tác"
2122
21f63737 2123#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1221 builtin/reset.c:286
03c82da3 2124msgid "select hunks interactively"
5832c3f2 2125msgstr "chọn “hunks” theo kiểu tương tác"
03c82da3 2126
bd8202f3 2127#: builtin/add.c:254
03c82da3
TNQ
2128msgid "edit current diff and apply"
2129msgstr "sửa diff hiện nay và áp dụng nó"
2130
bd8202f3 2131#: builtin/add.c:255
03c82da3
TNQ
2132msgid "allow adding otherwise ignored files"
2133msgstr "cho phép thêm các tập tin bị bỏ qua khác"
2134
bd8202f3 2135#: builtin/add.c:256
03c82da3 2136msgid "update tracked files"
5832c3f2 2137msgstr "cập nhật các tập tin được theo dõi"
03c82da3 2138
bd8202f3 2139#: builtin/add.c:257
03c82da3
TNQ
2140msgid "record only the fact that the path will be added later"
2141msgstr "chỉ ghi lại sự việc mà đường dẫn sẽ được thêm vào sau"
2142
bd8202f3 2143#: builtin/add.c:258
03c82da3
TNQ
2144msgid "add changes from all tracked and untracked files"
2145msgstr ""
2146"thêm các thay đổi từ tất cả các tập tin có cũng như không được theo dõi dấu "
2147"vết"
2148
bd8202f3 2149#: builtin/add.c:261
efc90c78
TNQ
2150msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2151msgstr ""
2152"lờ đi các đường dẫn bị gỡ bỏ trong cây thư mục làm việc (giống với --no-all)"
2153
bd8202f3 2154#: builtin/add.c:263
03c82da3
TNQ
2155msgid "don't add, only refresh the index"
2156msgstr "không thêm, chỉ làm tươi mới bảng mục lục"
2157
bd8202f3 2158#: builtin/add.c:264
03c82da3
TNQ
2159msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2160msgstr "chie bỏ qua những tập tin mà nó không thể được thêm vào bởi vì gặp lỗi"
2161
bd8202f3 2162#: builtin/add.c:265
03c82da3
TNQ
2163msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2164msgstr ""
2165"kiểm tra xem - thậm chí thiếu - tập tin bị bỏ qua trong quá trình chạy thử"
2166
bd8202f3 2167#: builtin/add.c:287
774cfe0c
TNQ
2168#, c-format
2169msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
db484bad 2170msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
774cfe0c 2171
bd8202f3 2172#: builtin/add.c:294
774cfe0c 2173msgid "adding files failed"
db484bad 2174msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
774cfe0c 2175
bd8202f3 2176#: builtin/add.c:330
774cfe0c 2177msgid "-A and -u are mutually incompatible"
db484bad 2178msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
774cfe0c 2179
bd8202f3 2180#: builtin/add.c:337
774cfe0c 2181msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
f4d33434 2182msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
774cfe0c 2183
bd8202f3 2184#: builtin/add.c:358
db484bad 2185#, c-format
774cfe0c 2186msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
db484bad 2187msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
774cfe0c 2188
bd8202f3 2189#: builtin/add.c:359
774cfe0c
TNQ
2190#, c-format
2191msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
5832c3f2 2192msgstr "Có lẽ ý bạn là “git add .” phải không?\n"
774cfe0c 2193
bd8202f3
TNQ
2194#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:918
2195#: builtin/commit.c:335 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
774cfe0c 2196msgid "index file corrupt"
db484bad 2197msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 2198
bd8202f3 2199#: builtin/add.c:447 builtin/apply.c:4678 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
774cfe0c 2200msgid "Unable to write new index file"
db484bad
TNQ
2201msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2202
02507f42
TNQ
2203#: builtin/apply.c:59
2204msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
2205msgstr "git apply [<các-tùy-chọn>] [<miếng-vá>…]"
774cfe0c 2206
02507f42 2207#: builtin/apply.c:112
db484bad 2208#, c-format
774cfe0c 2209msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
131fa518 2210msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
774cfe0c 2211
02507f42 2212#: builtin/apply.c:127
db484bad 2213#, c-format
774cfe0c 2214msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
131fa518 2215msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
774cfe0c 2216
02507f42 2217#: builtin/apply.c:822
db484bad 2218#, c-format
774cfe0c 2219msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
819a2276
TNQ
2220msgstr ""
2221"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
2222"%s"
774cfe0c 2223
02507f42 2224#: builtin/apply.c:831
db484bad 2225#, c-format
774cfe0c 2226msgid "regexec returned %d for input: %s"
5832c3f2 2227msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
774cfe0c 2228
02507f42 2229#: builtin/apply.c:912
db484bad 2230#, c-format
774cfe0c 2231msgid "unable to find filename in patch at line %d"
db484bad 2232msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
774cfe0c 2233
02507f42 2234#: builtin/apply.c:944
774cfe0c
TNQ
2235#, c-format
2236msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
5832c3f2
TNQ
2237msgstr ""
2238"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
774cfe0c 2239
02507f42 2240#: builtin/apply.c:948
774cfe0c 2241#, c-format
db484bad 2242msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
5832c3f2 2243msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
db484bad 2244
02507f42 2245#: builtin/apply.c:949
db484bad
TNQ
2246#, c-format
2247msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
5832c3f2 2248msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
774cfe0c 2249
02507f42 2250#: builtin/apply.c:956
774cfe0c
TNQ
2251#, c-format
2252msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
5832c3f2 2253msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
774cfe0c 2254
02507f42 2255#: builtin/apply.c:1419
db484bad 2256#, c-format
774cfe0c 2257msgid "recount: unexpected line: %.*s"
c527aceb 2258msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
774cfe0c 2259
02507f42 2260#: builtin/apply.c:1476
774cfe0c
TNQ
2261#, c-format
2262msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
db484bad 2263msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c 2264
02507f42 2265#: builtin/apply.c:1493
774cfe0c 2266#, c-format
819a2276
TNQ
2267msgid ""
2268"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2269"component (line %d)"
2270msgid_plural ""
2271"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2272"components (line %d)"
2273msgstr[0] ""
2274"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
2275"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
774cfe0c 2276
bd8202f3 2277#: builtin/apply.c:1659
774cfe0c 2278msgid "new file depends on old contents"
db484bad 2279msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 2280
bd8202f3 2281#: builtin/apply.c:1661
774cfe0c 2282msgid "deleted file still has contents"
db484bad 2283msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
774cfe0c 2284
bd8202f3 2285#: builtin/apply.c:1687
db484bad 2286#, c-format
774cfe0c 2287msgid "corrupt patch at line %d"
db484bad 2288msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
774cfe0c 2289
bd8202f3 2290#: builtin/apply.c:1723
774cfe0c
TNQ
2291#, c-format
2292msgid "new file %s depends on old contents"
db484bad 2293msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 2294
bd8202f3 2295#: builtin/apply.c:1725
774cfe0c
TNQ
2296#, c-format
2297msgid "deleted file %s still has contents"
db484bad 2298msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
774cfe0c 2299
bd8202f3 2300#: builtin/apply.c:1728
774cfe0c
TNQ
2301#, c-format
2302msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
db484bad 2303msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
774cfe0c 2304
bd8202f3 2305#: builtin/apply.c:1874
774cfe0c
TNQ
2306#, c-format
2307msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
db484bad 2308msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c 2309
bd8202f3 2310#: builtin/apply.c:1903
774cfe0c
TNQ
2311#, c-format
2312msgid "unrecognized binary patch at line %d"
db484bad 2313msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
774cfe0c 2314
bd8202f3 2315#: builtin/apply.c:2054
774cfe0c
TNQ
2316#, c-format
2317msgid "patch with only garbage at line %d"
5832c3f2 2318msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
774cfe0c 2319
bd8202f3 2320#: builtin/apply.c:2144
774cfe0c
TNQ
2321#, c-format
2322msgid "unable to read symlink %s"
5832c3f2 2323msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
774cfe0c 2324
bd8202f3 2325#: builtin/apply.c:2148
db484bad 2326#, c-format
774cfe0c 2327msgid "unable to open or read %s"
c527aceb 2328msgstr "không thể mở hay đọc %s"
774cfe0c 2329
bd8202f3 2330#: builtin/apply.c:2781
db484bad 2331#, c-format
774cfe0c 2332msgid "invalid start of line: '%c'"
131fa518 2333msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
774cfe0c 2334
bd8202f3 2335#: builtin/apply.c:2900
774cfe0c
TNQ
2336#, c-format
2337msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
2338msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
db484bad 2339msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
774cfe0c 2340
bd8202f3 2341#: builtin/apply.c:2912
774cfe0c
TNQ
2342#, c-format
2343msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
5832c3f2 2344msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
774cfe0c 2345
bd8202f3 2346#: builtin/apply.c:2918
db484bad 2347#, c-format
774cfe0c
TNQ
2348msgid ""
2349"while searching for:\n"
2350"%.*s"
db484bad 2351msgstr ""
5832c3f2 2352"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
db484bad 2353"%.*s"
774cfe0c 2354
bd8202f3 2355#: builtin/apply.c:2938
774cfe0c
TNQ
2356#, c-format
2357msgid "missing binary patch data for '%s'"
131fa518 2358msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
774cfe0c 2359
bd8202f3 2360#: builtin/apply.c:3039
774cfe0c
TNQ
2361#, c-format
2362msgid "binary patch does not apply to '%s'"
131fa518 2363msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
774cfe0c 2364
bd8202f3 2365#: builtin/apply.c:3045
774cfe0c
TNQ
2366#, c-format
2367msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
819a2276 2368msgstr ""
131fa518 2369"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
03c82da3 2370"%s)"
774cfe0c 2371
bd8202f3 2372#: builtin/apply.c:3066
db484bad 2373#, c-format
774cfe0c 2374msgid "patch failed: %s:%ld"
5832c3f2 2375msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
774cfe0c 2376
bd8202f3 2377#: builtin/apply.c:3190
db484bad 2378#, c-format
fd4652ed 2379msgid "cannot checkout %s"
15fbbed7 2380msgstr "không thể lấy ra %s"
774cfe0c 2381
bd8202f3 2382#: builtin/apply.c:3235 builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3291
774cfe0c
TNQ
2383#, c-format
2384msgid "read of %s failed"
2385msgstr "đọc %s gặp lỗi"
2386
bd8202f3 2387#: builtin/apply.c:3243
02507f42
TNQ
2388#, c-format
2389msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
2390msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2391
bd8202f3 2392#: builtin/apply.c:3271 builtin/apply.c:3493
db484bad 2393#, c-format
fd4652ed 2394msgid "path %s has been renamed/deleted"
5832c3f2 2395msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
774cfe0c 2396
bd8202f3 2397#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3507
db484bad 2398#, c-format
fd4652ed
TNQ
2399msgid "%s: does not exist in index"
2400msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
774cfe0c 2401
bd8202f3 2402#: builtin/apply.c:3356 builtin/apply.c:3499 builtin/apply.c:3521
774cfe0c
TNQ
2403#, c-format
2404msgid "%s: %s"
2405msgstr "%s: %s"
2406
bd8202f3 2407#: builtin/apply.c:3361 builtin/apply.c:3515
db484bad 2408#, c-format
774cfe0c 2409msgid "%s: does not match index"
db484bad 2410msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
774cfe0c 2411
bd8202f3 2412#: builtin/apply.c:3463
fd4652ed
TNQ
2413msgid "removal patch leaves file contents"
2414msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
2415
bd8202f3 2416#: builtin/apply.c:3532
774cfe0c
TNQ
2417#, c-format
2418msgid "%s: wrong type"
2419msgstr "%s: sai kiểu"
2420
bd8202f3 2421#: builtin/apply.c:3534
db484bad 2422#, c-format
774cfe0c 2423msgid "%s has type %o, expected %o"
5832c3f2 2424msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
774cfe0c 2425
bd8202f3 2426#: builtin/apply.c:3693 builtin/apply.c:3695
02507f42
TNQ
2427#, c-format
2428msgid "invalid path '%s'"
2429msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
2430
bd8202f3 2431#: builtin/apply.c:3750
db484bad 2432#, c-format
774cfe0c 2433msgid "%s: already exists in index"
db484bad 2434msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
774cfe0c 2435
bd8202f3 2436#: builtin/apply.c:3753
fd4652ed
TNQ
2437#, c-format
2438msgid "%s: already exists in working directory"
2439msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
2440
bd8202f3 2441#: builtin/apply.c:3773
db484bad 2442#, c-format
9e383e88
TNQ
2443msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
2444msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
774cfe0c 2445
bd8202f3 2446#: builtin/apply.c:3778
db484bad 2447#, c-format
9e383e88
TNQ
2448msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
2449msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
2450
bd8202f3 2451#: builtin/apply.c:3798
02507f42
TNQ
2452#, c-format
2453msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
2454msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2455
bd8202f3 2456#: builtin/apply.c:3802
9e383e88 2457#, c-format
774cfe0c 2458msgid "%s: patch does not apply"
db484bad 2459msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
774cfe0c 2460
bd8202f3 2461#: builtin/apply.c:3816
db484bad 2462#, c-format
774cfe0c 2463msgid "Checking patch %s..."
fbf5d8c3 2464msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
774cfe0c 2465
21f63737 2466#: builtin/apply.c:3909 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
774cfe0c
TNQ
2467#, c-format
2468msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
131fa518 2469msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
774cfe0c 2470
bd8202f3 2471#: builtin/apply.c:4052
db484bad 2472#, c-format
774cfe0c 2473msgid "unable to remove %s from index"
db484bad 2474msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 2475
bd8202f3 2476#: builtin/apply.c:4081
774cfe0c 2477#, c-format
e06dc12a 2478msgid "corrupt patch for submodule %s"
5832c3f2 2479msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 2480
bd8202f3 2481#: builtin/apply.c:4085
db484bad 2482#, c-format
774cfe0c 2483msgid "unable to stat newly created file '%s'"
15fbbed7 2484msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 2485
bd8202f3 2486#: builtin/apply.c:4090
774cfe0c
TNQ
2487#, c-format
2488msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
5832c3f2 2489msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 2490
bd8202f3 2491#: builtin/apply.c:4093 builtin/apply.c:4201
db484bad 2492#, c-format
774cfe0c 2493msgid "unable to add cache entry for %s"
44bb9364 2494msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 2495
bd8202f3 2496#: builtin/apply.c:4126
774cfe0c
TNQ
2497#, c-format
2498msgid "closing file '%s'"
131fa518 2499msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 2500
bd8202f3 2501#: builtin/apply.c:4175
db484bad 2502#, c-format
774cfe0c 2503msgid "unable to write file '%s' mode %o"
5832c3f2 2504msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 2505
bd8202f3 2506#: builtin/apply.c:4262
db484bad 2507#, c-format
774cfe0c 2508msgid "Applied patch %s cleanly."
15fbbed7 2509msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 2510
bd8202f3 2511#: builtin/apply.c:4270
774cfe0c
TNQ
2512msgid "internal error"
2513msgstr "lỗi nội bộ"
2514
bd8202f3 2515#: builtin/apply.c:4273
db484bad 2516#, c-format
774cfe0c
TNQ
2517msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
2518msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
fbf5d8c3 2519msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
db484bad 2520
bd8202f3 2521#: builtin/apply.c:4283
db484bad
TNQ
2522#, c-format
2523msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
44bb9364 2524msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
db484bad 2525
bd8202f3 2526#: builtin/apply.c:4304
db484bad
TNQ
2527#, c-format
2528msgid "Hunk #%d applied cleanly."
2529msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
2530
bd8202f3 2531#: builtin/apply.c:4307
db484bad
TNQ
2532#, c-format
2533msgid "Rejected hunk #%d."
15fbbed7 2534msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
db484bad 2535
bd8202f3 2536#: builtin/apply.c:4397
db484bad
TNQ
2537msgid "unrecognized input"
2538msgstr "không thừa nhận đầu vào"
2539
bd8202f3 2540#: builtin/apply.c:4408
db484bad
TNQ
2541msgid "unable to read index file"
2542msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
2543
bd8202f3 2544#: builtin/apply.c:4525 builtin/apply.c:4528 builtin/clone.c:85
02507f42 2545#: builtin/fetch.c:92
db484bad
TNQ
2546msgid "path"
2547msgstr "đường-dẫn"
2548
bd8202f3 2549#: builtin/apply.c:4526
db484bad
TNQ
2550msgid "don't apply changes matching the given path"
2551msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
2552
bd8202f3 2553#: builtin/apply.c:4529
db484bad
TNQ
2554msgid "apply changes matching the given path"
2555msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
2556
bd8202f3 2557#: builtin/apply.c:4531
db484bad
TNQ
2558msgid "num"
2559msgstr "số"
2560
bd8202f3 2561#: builtin/apply.c:4532
db484bad 2562msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
5832c3f2 2563msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
db484bad 2564
bd8202f3 2565#: builtin/apply.c:4535
db484bad 2566msgid "ignore additions made by the patch"
5832c3f2 2567msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
db484bad 2568
bd8202f3 2569#: builtin/apply.c:4537
db484bad 2570msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
819a2276
TNQ
2571msgstr ""
2572"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
db484bad 2573
bd8202f3 2574#: builtin/apply.c:4541
03c82da3 2575msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
819a2276
TNQ
2576msgstr ""
2577"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
db484bad 2578
bd8202f3 2579#: builtin/apply.c:4543
db484bad
TNQ
2580msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
2581msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
2582
bd8202f3 2583#: builtin/apply.c:4545
db484bad
TNQ
2584msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
2585msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
2586
bd8202f3 2587#: builtin/apply.c:4547
db484bad
TNQ
2588msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
2589msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
2590
bd8202f3 2591#: builtin/apply.c:4549
db484bad
TNQ
2592msgid "apply a patch without touching the working tree"
2593msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
2594
bd8202f3 2595#: builtin/apply.c:4551
02507f42
TNQ
2596msgid "accept a patch that touches outside the working area"
2597msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
2598
bd8202f3 2599#: builtin/apply.c:4553
db484bad 2600msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
819a2276 2601msgstr ""
f4d33434 2602"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
db484bad 2603
bd8202f3 2604#: builtin/apply.c:4555
fd4652ed
TNQ
2605msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
2606msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
2607
bd8202f3 2608#: builtin/apply.c:4557
db484bad 2609msgid "build a temporary index based on embedded index information"
819a2276
TNQ
2610msgstr ""
2611"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
db484bad 2612
bd8202f3 2613#: builtin/apply.c:4559 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
db484bad
TNQ
2614msgid "paths are separated with NUL character"
2615msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
2616
bd8202f3 2617#: builtin/apply.c:4562
db484bad
TNQ
2618msgid "ensure at least <n> lines of context match"
2619msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
2620
bd8202f3 2621#: builtin/apply.c:4563
db484bad
TNQ
2622msgid "action"
2623msgstr "hành động"
2624
bd8202f3 2625#: builtin/apply.c:4564
db484bad
TNQ
2626msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
2627msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
2628
bd8202f3 2629#: builtin/apply.c:4567 builtin/apply.c:4570
db484bad 2630msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
5832c3f2 2631msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
db484bad 2632
bd8202f3 2633#: builtin/apply.c:4573
db484bad
TNQ
2634msgid "apply the patch in reverse"
2635msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
2636
bd8202f3 2637#: builtin/apply.c:4575
db484bad
TNQ
2638msgid "don't expect at least one line of context"
2639msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
2640
bd8202f3 2641#: builtin/apply.c:4577
db484bad
TNQ
2642msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
2643msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 2644
bd8202f3 2645#: builtin/apply.c:4579
db484bad
TNQ
2646msgid "allow overlapping hunks"
2647msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 2648
bd8202f3 2649#: builtin/apply.c:4582
db484bad 2650msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
819a2276
TNQ
2651msgstr ""
2652"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
774cfe0c 2653
bd8202f3 2654#: builtin/apply.c:4585
db484bad
TNQ
2655msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
2656msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
774cfe0c 2657
bd8202f3 2658#: builtin/apply.c:4587
db484bad
TNQ
2659msgid "root"
2660msgstr "root"
774cfe0c 2661
bd8202f3 2662#: builtin/apply.c:4588
db484bad
TNQ
2663msgid "prepend <root> to all filenames"
2664msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
2665
bd8202f3 2666#: builtin/apply.c:4610
fd4652ed
TNQ
2667msgid "--3way outside a repository"
2668msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
2669
bd8202f3 2670#: builtin/apply.c:4618
774cfe0c 2671msgid "--index outside a repository"
db484bad 2672msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2673
bd8202f3 2674#: builtin/apply.c:4621
774cfe0c 2675msgid "--cached outside a repository"
db484bad 2676msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2677
bd8202f3 2678#: builtin/apply.c:4640
db484bad 2679#, c-format
774cfe0c 2680msgid "can't open patch '%s'"
131fa518 2681msgstr "không thể mở miếng vá “%s”"
774cfe0c 2682
bd8202f3 2683#: builtin/apply.c:4654
db484bad 2684#, c-format
774cfe0c
TNQ
2685msgid "squelched %d whitespace error"
2686msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
db484bad 2687msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
774cfe0c 2688
bd8202f3 2689#: builtin/apply.c:4660 builtin/apply.c:4670
774cfe0c
TNQ
2690#, c-format
2691msgid "%d line adds whitespace errors."
2692msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
db484bad 2693msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
774cfe0c
TNQ
2694
2695#: builtin/archive.c:17
db484bad 2696#, c-format
774cfe0c 2697msgid "could not create archive file '%s'"
131fa518 2698msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) “%s”"
774cfe0c
TNQ
2699
2700#: builtin/archive.c:20
774cfe0c 2701msgid "could not redirect output"
db484bad 2702msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
774cfe0c
TNQ
2703
2704#: builtin/archive.c:37
2705msgid "git archive: Remote with no URL"
db484bad 2706msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
774cfe0c
TNQ
2707
2708#: builtin/archive.c:58
2709msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
44bb9364 2710msgstr "git archive: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được EOF"
774cfe0c 2711
7db011eb 2712#: builtin/archive.c:61
db484bad 2713#, c-format
774cfe0c 2714msgid "git archive: NACK %s"
db484bad 2715msgstr "git archive: NACK %s"
774cfe0c 2716
7db011eb 2717#: builtin/archive.c:63
db484bad 2718#, c-format
774cfe0c 2719msgid "remote error: %s"
db484bad 2720msgstr "lỗi máy chủ: %s"
774cfe0c 2721
7db011eb 2722#: builtin/archive.c:64
774cfe0c 2723msgid "git archive: protocol error"
db484bad 2724msgstr "git archive: lỗi giao thức"
774cfe0c 2725
7db011eb 2726#: builtin/archive.c:68
774cfe0c 2727msgid "git archive: expected a flush"
44bb9364 2728msgstr "git archive: cần một flush (đẩy dữ liệu lên đĩa)"
774cfe0c 2729
03c82da3
TNQ
2730#: builtin/bisect--helper.c:7
2731msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
2732msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
2733
2734#: builtin/bisect--helper.c:17
2735msgid "perform 'git bisect next'"
131fa518 2736msgstr "thực hiện “git bisect next”"
03c82da3
TNQ
2737
2738#: builtin/bisect--helper.c:19
2739msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
2740msgstr ""
5832c3f2 2741"cập nhật BISECT_HEAD thay vì lấy ra (checking out) lần chuyển giao hiện hành"
03c82da3 2742
bd8202f3
TNQ
2743#: builtin/blame.c:31
2744msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
2745msgstr "git blame [<các-tùy-chọn>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <tập-tin>"
03c82da3 2746
bd8202f3 2747#: builtin/blame.c:36
02507f42
TNQ
2748msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
2749msgstr "<rev-opts> được mô tả trong tài liệu git-rev-list(1)"
03c82da3 2750
02507f42 2751#: builtin/blame.c:2500
03c82da3 2752msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
131fa518 2753msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
03c82da3 2754
02507f42 2755#: builtin/blame.c:2501
03c82da3
TNQ
2756msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
2757msgstr ""
131fa518 2758"Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
03c82da3 2759
02507f42 2760#: builtin/blame.c:2502
03c82da3
TNQ
2761msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
2762msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
2763
02507f42 2764#: builtin/blame.c:2503
03c82da3
TNQ
2765msgid "Show work cost statistics"
2766msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
2767
02507f42 2768#: builtin/blame.c:2504
03c82da3 2769msgid "Show output score for blame entries"
131fa518 2770msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
03c82da3 2771
02507f42 2772#: builtin/blame.c:2505
03c82da3
TNQ
2773msgid "Show original filename (Default: auto)"
2774msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
2775
02507f42 2776#: builtin/blame.c:2506
03c82da3
TNQ
2777msgid "Show original linenumber (Default: off)"
2778msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
2779
02507f42 2780#: builtin/blame.c:2507
03c82da3
TNQ
2781msgid "Show in a format designed for machine consumption"
2782msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
2783
02507f42 2784#: builtin/blame.c:2508
03c82da3 2785msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
131fa518 2786msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
03c82da3 2787
02507f42 2788#: builtin/blame.c:2509
03c82da3 2789msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
a4acd09b 2790msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra với git-annotate (Mặc định: off)"
03c82da3 2791
02507f42 2792#: builtin/blame.c:2510
03c82da3
TNQ
2793msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
2794msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
2795
02507f42 2796#: builtin/blame.c:2511
03c82da3 2797msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
5832c3f2 2798msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao dạng dài (Mặc định: off)"
03c82da3 2799
02507f42 2800#: builtin/blame.c:2512
03c82da3
TNQ
2801msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
2802msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
2803
02507f42 2804#: builtin/blame.c:2513
03c82da3
TNQ
2805msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
2806msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
2807
02507f42 2808#: builtin/blame.c:2514
03c82da3
TNQ
2809msgid "Ignore whitespace differences"
2810msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
2811
02507f42 2812#: builtin/blame.c:2515
03c82da3
TNQ
2813msgid "Spend extra cycles to find better match"
2814msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
2815
02507f42 2816#: builtin/blame.c:2516
03c82da3
TNQ
2817msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
2818msgstr ""
131fa518 2819"Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
03c82da3 2820
02507f42 2821#: builtin/blame.c:2517
03c82da3
TNQ
2822msgid "Use <file>'s contents as the final image"
2823msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
2824
02507f42 2825#: builtin/blame.c:2518 builtin/blame.c:2519
03c82da3
TNQ
2826msgid "score"
2827msgstr "điểm số"
2828
02507f42 2829#: builtin/blame.c:2518
03c82da3
TNQ
2830msgid "Find line copies within and across files"
2831msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
2832
02507f42 2833#: builtin/blame.c:2519
03c82da3
TNQ
2834msgid "Find line movements within and across files"
2835msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
2836
02507f42 2837#: builtin/blame.c:2520
03c82da3
TNQ
2838msgid "n,m"
2839msgstr "n,m"
2840
02507f42 2841#: builtin/blame.c:2520
03c82da3
TNQ
2842msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
2843msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
2844
8d388239
TNQ
2845#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
2846#. display width for a relative timestamp in "git blame"
2847#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
2848#. takes 22 places, is the longest among various forms of
2849#. relative timestamps, but your language may need more or
2850#. fewer display columns.
02507f42 2851#: builtin/blame.c:2601
8d388239
TNQ
2852msgid "4 years, 11 months ago"
2853msgstr "4 năm, 11 tháng trước"
2854
7db011eb 2855#: builtin/branch.c:24
02507f42
TNQ
2856msgid "git branch [<options>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
2857msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
03c82da3 2858
7db011eb 2859#: builtin/branch.c:25
02507f42
TNQ
2860msgid "git branch [<options>] [-l] [-f] <branch-name> [<start-point>]"
2861msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-l] [-f] <tên-nhánh> [<điểm-đầu>]"
03c82da3 2862
7db011eb 2863#: builtin/branch.c:26
02507f42
TNQ
2864msgid "git branch [<options>] [-r] (-d | -D) <branch-name>..."
2865msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] [-r] (-d | -D) <tên-nhánh> …"
03c82da3 2866
7db011eb 2867#: builtin/branch.c:27
02507f42
TNQ
2868msgid "git branch [<options>] (-m | -M) [<old-branch>] <new-branch>"
2869msgstr "git branch [<các-tùy-chọn>] (-m | -M) [<nhánh-cũ>] <nhánh-mới>"
03c82da3 2870
bd8202f3 2871#: builtin/branch.c:150
774cfe0c
TNQ
2872#, c-format
2873msgid ""
2874"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
2875" '%s', but not yet merged to HEAD."
2876msgstr ""
131fa518
TNQ
2877"đang xóa nhánh “%s” mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
2878" “%s”, nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
774cfe0c 2879
bd8202f3 2880#: builtin/branch.c:154
774cfe0c
TNQ
2881#, c-format
2882msgid ""
2883"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
2884" '%s', even though it is merged to HEAD."
2885msgstr ""
131fa518
TNQ
2886"không xóa nhánh “%s” cái mà chưa được hòa trộn vào\n"
2887" “%s”, cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
774cfe0c 2888
bd8202f3 2889#: builtin/branch.c:168
dcc52a04
TNQ
2890#, c-format
2891msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
5832c3f2 2892msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao cho “%s”"
dcc52a04 2893
bd8202f3 2894#: builtin/branch.c:172
dcc52a04
TNQ
2895#, c-format
2896msgid ""
2897"The branch '%s' is not fully merged.\n"
2898"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
2899msgstr ""
2900"Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
2901"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
2902
bd8202f3 2903#: builtin/branch.c:185
dcc52a04
TNQ
2904msgid "Update of config-file failed"
2905msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
2906
bd8202f3 2907#: builtin/branch.c:213
774cfe0c 2908msgid "cannot use -a with -d"
f4d33434 2909msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
774cfe0c 2910
bd8202f3 2911#: builtin/branch.c:219
774cfe0c 2912msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
5832c3f2 2913msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao cho HEAD"
774cfe0c 2914
bd8202f3 2915#: builtin/branch.c:227
774cfe0c
TNQ
2916#, c-format
2917msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
131fa518 2918msgstr "Không thể xóa nhánh “%s” cái mà bạn hiện nay đang ở."
774cfe0c 2919
bd8202f3 2920#: builtin/branch.c:243
db484bad 2921#, c-format
bd8202f3
TNQ
2922msgid "remote-tracking branch '%s' not found."
2923msgstr "không tìm thấy nhánh theo dõi máy chủ “%s”."
774cfe0c 2924
bd8202f3 2925#: builtin/branch.c:244
db484bad 2926#, c-format
774cfe0c 2927msgid "branch '%s' not found."
131fa518 2928msgstr "không tìm thấy nhánh “%s”."
774cfe0c 2929
bd8202f3 2930#: builtin/branch.c:258
db484bad 2931#, c-format
bd8202f3
TNQ
2932msgid "Error deleting remote-tracking branch '%s'"
2933msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh theo dõi máy chủ “%s”"
774cfe0c 2934
bd8202f3 2935#: builtin/branch.c:259
db484bad 2936#, c-format
774cfe0c 2937msgid "Error deleting branch '%s'"
fbf5d8c3 2938msgstr "Gặp lỗi khi xóa bỏ nhánh “%s”"
774cfe0c 2939
bd8202f3 2940#: builtin/branch.c:266
db484bad 2941#, c-format
bd8202f3
TNQ
2942msgid "Deleted remote-tracking branch %s (was %s).\n"
2943msgstr "Đã xóa nhánh theo dõi máy chủ \"%s\" (từng là %s).\n"
774cfe0c 2944
bd8202f3 2945#: builtin/branch.c:267
db484bad 2946#, c-format
774cfe0c 2947msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
131fa518 2948msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
774cfe0c 2949
bd8202f3 2950#: builtin/branch.c:368
774cfe0c
TNQ
2951#, c-format
2952msgid "branch '%s' does not point at a commit"
5832c3f2 2953msgstr "nhánh “%s” không chỉ đến một lần chuyển giao nào cả"
774cfe0c 2954
bd8202f3 2955#: builtin/branch.c:451
774cfe0c 2956#, c-format
44bb9364
TNQ
2957msgid "[%s: gone]"
2958msgstr "[%s: đã ra đi]"
2959
bd8202f3 2960#: builtin/branch.c:456
44bb9364
TNQ
2961#, c-format
2962msgid "[%s]"
2963msgstr "[%s]"
2964
bd8202f3 2965#: builtin/branch.c:461
44bb9364 2966#, c-format
db484bad 2967msgid "[%s: behind %d]"
a4acd09b 2968msgstr "[%s: đứng sau %d]"
db484bad 2969
bd8202f3 2970#: builtin/branch.c:463
db484bad
TNQ
2971#, c-format