asciidoctor-extensions.rb: handle "book" doctype in linkgit
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
1fc5279f 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
8a4adfdd 9"Project-Id-Version: git v2.23.0-rc2\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
8a4adfdd
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2019-08-10 20:12+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2019-08-11 07:08+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
1fc5279f 22"X-Poedit-Basepath: ..\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
50106db7 25#: advice.c:109
774cfe0c 26#, c-format
70d74821
TNQ
27msgid "%shint: %.*s%s\n"
28msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
774cfe0c 29
50106db7 30#: advice.c:162
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
70d74821
TNQ
33"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
34"hòa trộn."
b9252573 35
50106db7 36#: advice.c:164
b9252573
TNQ
37msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
38msgstr ""
39"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
40
50106db7 41#: advice.c:166
b9252573
TNQ
42msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
43msgstr ""
44"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
45
50106db7 46#: advice.c:168
b9252573
TNQ
47msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
48msgstr ""
49"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
50
50106db7 51#: advice.c:170
b9252573
TNQ
52msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
53msgstr ""
54"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
55
50106db7 56#: advice.c:172
b9252573
TNQ
57#, c-format
58msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
59msgstr ""
50106db7
TNQ
60"Việc này không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
61"hòa trộn."
b9252573 62
50106db7 63#: advice.c:180
774cfe0c 64msgid ""
8d388239 65"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 66"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 67msgstr ""
70d74821 68"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
4dcd03ea 69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
50106db7 71#: advice.c:188
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
50106db7 75#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
50106db7 79#: advice.c:195
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
50106db7 83#: advice.c:196
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
50106db7 87#: advice.c:202
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
50106db7 90"Note: switching to '%s'.\n"
b9252573
TNQ
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
50106db7 94"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
b9252573
TNQ
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
50106db7
TNQ
97"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
98"\n"
99" git switch -c <new-branch-name>\n"
100"\n"
101"Or undo this operation with:\n"
b9252573 102"\n"
50106db7
TNQ
103" git switch -\n"
104"\n"
105"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
106"false\n"
b9252573
TNQ
107"\n"
108msgstr ""
50106db7 109"Chú ý: đang chuyển sang “%s”.\n"
b9252573
TNQ
110"\n"
111"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
112"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
50106db7
TNQ
113"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chạm đến bất kỳ nhánh nào\n"
114"bằng cách chuyển trở lại một nhánh.\n"
b9252573
TNQ
115"\n"
116"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
50106db7
TNQ
117"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách dùng tùy chọn\n"
118"dòng lệnh -b. Ví dụ:\n"
119"\n"
120" git checkout -c <tên-nhánh-mới>\n"
121"\n"
122"Hoàn lại thao tác này bằng:\n"
123"\n"
124" git switch -\n"
b9252573 125"\n"
50106db7 126"Tắt hướng dẫn này bằng cách đặt biến advice.detachedHead thành false\n"
b9252573
TNQ
127"\n"
128
1fc5279f
TNQ
129#: alias.c:50
130msgid "cmdline ends with \\"
131msgstr "cmdline kết thúc với \\"
132
133#: alias.c:51
134msgid "unclosed quote"
8a4adfdd 135msgstr "chưa có dấu nháy đóng"
1fc5279f 136
50106db7 137#: apply.c:69
22973607
TNQ
138#, c-format
139msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
140msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 141
50106db7 142#: apply.c:85
22973607
TNQ
143#, c-format
144msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
145msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 146
50106db7 147#: apply.c:135
22973607
TNQ
148msgid "--reject and --3way cannot be used together."
149msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 150
50106db7 151#: apply.c:137
22973607
TNQ
152msgid "--cached and --3way cannot be used together."
153msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 154
50106db7 155#: apply.c:140
22973607
TNQ
156msgid "--3way outside a repository"
157msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 158
50106db7 159#: apply.c:151
22973607
TNQ
160msgid "--index outside a repository"
161msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 162
50106db7 163#: apply.c:154
22973607
TNQ
164msgid "--cached outside a repository"
165msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 166
50106db7 167#: apply.c:801
22973607
TNQ
168#, c-format
169msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
170msgstr ""
171"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
172"%s"
03c82da3 173
50106db7 174#: apply.c:810
22973607
TNQ
175#, c-format
176msgid "regexec returned %d for input: %s"
177msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 178
50106db7 179#: apply.c:884
22973607
TNQ
180#, c-format
181msgid "unable to find filename in patch at line %d"
182msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 183
50106db7 184#: apply.c:922
22973607
TNQ
185#, c-format
186msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
187msgstr ""
188"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 189
50106db7 190#: apply.c:928
22973607
TNQ
191#, c-format
192msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
193msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 194
50106db7 195#: apply.c:929
22973607
TNQ
196#, c-format
197msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
198msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 199
50106db7 200#: apply.c:934
22973607
TNQ
201#, c-format
202msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
203msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 204
50106db7 205#: apply.c:963
0e2a0915
TNQ
206#, c-format
207msgid "invalid mode on line %d: %s"
208msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
209
50106db7 210#: apply.c:1282
0e2a0915
TNQ
211#, c-format
212msgid "inconsistent header lines %d and %d"
213msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
214
50106db7 215#: apply.c:1460
22973607
TNQ
216#, c-format
217msgid "recount: unexpected line: %.*s"
218msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 219
50106db7 220#: apply.c:1529
22973607
TNQ
221#, c-format
222msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
223msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 224
50106db7 225#: apply.c:1551
22973607
TNQ
226#, c-format
227msgid ""
228"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
229"component (line %d)"
230msgid_plural ""
231"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
232"components (line %d)"
233msgstr[0] ""
234"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
235"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 236
50106db7 237#: apply.c:1564
22973607
TNQ
238#, c-format
239msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
240msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 241
50106db7 242#: apply.c:1752
22973607
TNQ
243msgid "new file depends on old contents"
244msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 245
50106db7 246#: apply.c:1754
22973607
TNQ
247msgid "deleted file still has contents"
248msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 249
50106db7 250#: apply.c:1788
22973607
TNQ
251#, c-format
252msgid "corrupt patch at line %d"
253msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 254
50106db7 255#: apply.c:1825
22973607
TNQ
256#, c-format
257msgid "new file %s depends on old contents"
258msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 259
50106db7 260#: apply.c:1827
22973607
TNQ
261#, c-format
262msgid "deleted file %s still has contents"
263msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 264
50106db7 265#: apply.c:1830
22973607
TNQ
266#, c-format
267msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
268msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 269
50106db7 270#: apply.c:1977
b9252573 271#, c-format
22973607
TNQ
272msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
273msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 274
50106db7 275#: apply.c:2014
b9252573 276#, c-format
22973607
TNQ
277msgid "unrecognized binary patch at line %d"
278msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 279
50106db7 280#: apply.c:2176
22973607
TNQ
281#, c-format
282msgid "patch with only garbage at line %d"
283msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 284
50106db7 285#: apply.c:2262
b9252573 286#, c-format
22973607
TNQ
287msgid "unable to read symlink %s"
288msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 289
50106db7 290#: apply.c:2266
b9252573 291#, c-format
22973607
TNQ
292msgid "unable to open or read %s"
293msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 294
50106db7 295#: apply.c:2925
b9252573 296#, c-format
22973607
TNQ
297msgid "invalid start of line: '%c'"
298msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 299
50106db7 300#: apply.c:3046
b9252573 301#, c-format
22973607
TNQ
302msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
303msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
304msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 305
50106db7 306#: apply.c:3058
b9252573 307#, c-format
22973607
TNQ
308msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
309msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 310
50106db7 311#: apply.c:3064
b9252573
TNQ
312#, c-format
313msgid ""
22973607
TNQ
314"while searching for:\n"
315"%.*s"
b9252573 316msgstr ""
22973607
TNQ
317"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
318"%.*s"
b9252573 319
50106db7 320#: apply.c:3086
b9252573 321#, c-format
22973607
TNQ
322msgid "missing binary patch data for '%s'"
323msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
324
50106db7 325#: apply.c:3094
22973607
TNQ
326#, c-format
327msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 328msgstr ""
8a4adfdd 329"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược khúc thành "
22973607 330"“%s”"
b9252573 331
50106db7 332#: apply.c:3141
b9252573 333#, c-format
22973607 334msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 335msgstr ""
22973607
TNQ
336"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
337"đủ"
b9252573 338
50106db7 339#: apply.c:3151
b9252573
TNQ
340#, c-format
341msgid ""
22973607 342"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 343msgstr ""
22973607 344"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 345
50106db7 346#: apply.c:3159
b9252573 347#, c-format
22973607
TNQ
348msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
349msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 350
50106db7 351#: apply.c:3177
b9252573 352#, c-format
22973607
TNQ
353msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
354msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 355
50106db7 356#: apply.c:3190
b9252573 357#, c-format
22973607
TNQ
358msgid "binary patch does not apply to '%s'"
359msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 360
50106db7 361#: apply.c:3196
b9252573 362#, c-format
22973607
TNQ
363msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
364msgstr ""
365"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
366"%s)"
b9252573 367
50106db7 368#: apply.c:3217
b9252573 369#, c-format
22973607
TNQ
370msgid "patch failed: %s:%ld"
371msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 372
50106db7 373#: apply.c:3340
b9252573 374#, c-format
22973607
TNQ
375msgid "cannot checkout %s"
376msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 377
50106db7 378#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
b9252573 379#, c-format
22973607
TNQ
380msgid "failed to read %s"
381msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 382
50106db7 383#: apply.c:3400
0c966d84 384#, c-format
22973607
TNQ
385msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
386msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 387
50106db7 388#: apply.c:3429 apply.c:3672
efc90c78 389#, c-format
22973607
TNQ
390msgid "path %s has been renamed/deleted"
391msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 392
50106db7 393#: apply.c:3515 apply.c:3687
efc90c78 394#, c-format
22973607
TNQ
395msgid "%s: does not exist in index"
396msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 397
50106db7 398#: apply.c:3524 apply.c:3695
efc90c78 399#, c-format
22973607
TNQ
400msgid "%s: does not match index"
401msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 402
50106db7 403#: apply.c:3559
22973607 404msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
1fc5279f 405msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 406
50106db7 407#: apply.c:3562
efc90c78 408#, c-format
22973607
TNQ
409msgid "Falling back to three-way merge...\n"
410msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 411
50106db7 412#: apply.c:3578 apply.c:3582
efc90c78 413#, c-format
22973607
TNQ
414msgid "cannot read the current contents of '%s'"
415msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 416
50106db7 417#: apply.c:3594
efc90c78 418#, c-format
22973607
TNQ
419msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
420msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 421
50106db7 422#: apply.c:3608
efc90c78 423#, c-format
22973607
TNQ
424msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
425msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 426
50106db7 427#: apply.c:3613
efc90c78 428#, c-format
22973607
TNQ
429msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
430msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 431
50106db7 432#: apply.c:3639
22973607
TNQ
433msgid "removal patch leaves file contents"
434msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 435
50106db7 436#: apply.c:3712
efc90c78 437#, c-format
22973607
TNQ
438msgid "%s: wrong type"
439msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 440
50106db7 441#: apply.c:3714
efc90c78 442#, c-format
22973607
TNQ
443msgid "%s has type %o, expected %o"
444msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 445
50106db7 446#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
28e0eb80 447#: read-cache.c:1309
efc90c78 448#, c-format
22973607
TNQ
449msgid "invalid path '%s'"
450msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 451
50106db7 452#: apply.c:3923
7db011eb 453#, c-format
22973607
TNQ
454msgid "%s: already exists in index"
455msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 456
50106db7 457#: apply.c:3926
7db011eb 458#, c-format
22973607
TNQ
459msgid "%s: already exists in working directory"
460msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 461
50106db7 462#: apply.c:3946
efc90c78 463#, c-format
22973607
TNQ
464msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
465msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 466
50106db7 467#: apply.c:3951
efc90c78 468#, c-format
22973607
TNQ
469msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
470msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 471
50106db7 472#: apply.c:3971
efc90c78 473#, c-format
22973607
TNQ
474msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
475msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 476
50106db7 477#: apply.c:3975
f2993884 478#, c-format
22973607
TNQ
479msgid "%s: patch does not apply"
480msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 481
50106db7 482#: apply.c:3990
72e3c7a8 483#, c-format
22973607
TNQ
484msgid "Checking patch %s..."
485msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 486
50106db7 487#: apply.c:4082
774cfe0c 488#, c-format
22973607
TNQ
489msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
490msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 491
50106db7 492#: apply.c:4089
db484bad 493#, c-format
22973607
TNQ
494msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
495msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 496
50106db7 497#: apply.c:4092
774cfe0c 498#, c-format
22973607
TNQ
499msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
500msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 501
50106db7 502#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
db484bad 503#, c-format
22973607
TNQ
504msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
505msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 506
50106db7 507#: apply.c:4101
774cfe0c 508#, c-format
22973607
TNQ
509msgid "could not add %s to temporary index"
510msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 511
50106db7 512#: apply.c:4111
22973607
TNQ
513#, c-format
514msgid "could not write temporary index to %s"
50106db7 515msgstr "không thể ghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 516
50106db7 517#: apply.c:4249
22973607
TNQ
518#, c-format
519msgid "unable to remove %s from index"
520msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 521
50106db7 522#: apply.c:4283
774cfe0c 523#, c-format
22973607
TNQ
524msgid "corrupt patch for submodule %s"
525msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 526
50106db7 527#: apply.c:4289
9aeb4c2b 528#, c-format
22973607 529msgid "unable to stat newly created file '%s'"
50106db7 530msgstr "không thể lấy thống kê về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 531
50106db7 532#: apply.c:4297
22973607
TNQ
533#, c-format
534msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
535msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 536
50106db7 537#: apply.c:4303 apply.c:4448
db484bad 538#, c-format
22973607
TNQ
539msgid "unable to add cache entry for %s"
540msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 541
50106db7 542#: apply.c:4346
22973607
TNQ
543#, c-format
544msgid "failed to write to '%s'"
545msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 546
50106db7 547#: apply.c:4350
4dcd03ea 548#, c-format
22973607
TNQ
549msgid "closing file '%s'"
550msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 551
50106db7 552#: apply.c:4420
774cfe0c 553#, c-format
22973607
TNQ
554msgid "unable to write file '%s' mode %o"
555msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 556
50106db7 557#: apply.c:4518
774cfe0c 558#, c-format
22973607
TNQ
559msgid "Applied patch %s cleanly."
560msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 561
50106db7 562#: apply.c:4526
22973607
TNQ
563msgid "internal error"
564msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 565
50106db7 566#: apply.c:4529
b9252573 567#, c-format
22973607
TNQ
568msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
569msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
570msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 571
50106db7 572#: apply.c:4540
b9252573 573#, c-format
22973607
TNQ
574msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
575msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 576
8a4adfdd 577#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
b9252573 578#, c-format
22973607
TNQ
579msgid "cannot open %s"
580msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 581
50106db7 582#: apply.c:4562
b9252573 583#, c-format
22973607
TNQ
584msgid "Hunk #%d applied cleanly."
585msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 586
50106db7 587#: apply.c:4566
b9252573 588#, c-format
22973607 589msgid "Rejected hunk #%d."
1fc5279f 590msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 591
50106db7 592#: apply.c:4676
b9252573 593#, c-format
22973607 594msgid "Skipped patch '%s'."
1fc5279f 595msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 596
50106db7 597#: apply.c:4684
22973607
TNQ
598msgid "unrecognized input"
599msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 600
50106db7 601#: apply.c:4704
22973607
TNQ
602msgid "unable to read index file"
603msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 604
50106db7 605#: apply.c:4859
b9252573 606#, c-format
22973607
TNQ
607msgid "can't open patch '%s': %s"
608msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 609
50106db7 610#: apply.c:4886
b9252573 611#, c-format
22973607
TNQ
612msgid "squelched %d whitespace error"
613msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
614msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 615
50106db7 616#: apply.c:4892 apply.c:4907
b9252573 617#, c-format
22973607
TNQ
618msgid "%d line adds whitespace errors."
619msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
620msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 621
50106db7 622#: apply.c:4900
b9252573 623#, c-format
22973607
TNQ
624msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
625msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
626msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 627
50106db7 628#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
22973607
TNQ
629msgid "Unable to write new index file"
630msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 631
50106db7
TNQ
632#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
633#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
634#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
635#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
636#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
637#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
22973607
TNQ
638msgid "path"
639msgstr "đường-dẫn"
b9252573 640
50106db7 641#: apply.c:4944
22973607
TNQ
642msgid "don't apply changes matching the given path"
643msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 644
50106db7 645#: apply.c:4947
22973607
TNQ
646msgid "apply changes matching the given path"
647msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 648
50106db7 649#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
22973607
TNQ
650msgid "num"
651msgstr "số"
4dcd03ea 652
50106db7 653#: apply.c:4950
22973607
TNQ
654msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
655msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 656
50106db7 657#: apply.c:4953
22973607
TNQ
658msgid "ignore additions made by the patch"
659msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 660
50106db7 661#: apply.c:4955
22973607
TNQ
662msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
663msgstr ""
664"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 665
50106db7 666#: apply.c:4959
22973607
TNQ
667msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
668msgstr ""
669"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 670
50106db7 671#: apply.c:4961
22973607
TNQ
672msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
673msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 674
50106db7 675#: apply.c:4963
22973607
TNQ
676msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
677msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 678
50106db7 679#: apply.c:4965
22973607
TNQ
680msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
681msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 682
50106db7 683#: apply.c:4967
7c73a6bf
TNQ
684msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
685msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
686
50106db7 687#: apply.c:4969
22973607
TNQ
688msgid "apply a patch without touching the working tree"
689msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 690
50106db7 691#: apply.c:4971
22973607
TNQ
692msgid "accept a patch that touches outside the working area"
693msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 694
50106db7 695#: apply.c:4974
22973607
TNQ
696msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
697msgstr ""
698"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 699
50106db7 700#: apply.c:4976
22973607
TNQ
701msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
702msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 703
50106db7 704#: apply.c:4978
22973607
TNQ
705msgid "build a temporary index based on embedded index information"
706msgstr ""
707"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 708
50106db7 709#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
22973607
TNQ
710msgid "paths are separated with NUL character"
711msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 712
50106db7 713#: apply.c:4983
22973607
TNQ
714msgid "ensure at least <n> lines of context match"
715msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 716
50106db7
TNQ
717#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
718#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
8a4adfdd 719#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
22973607
TNQ
720msgid "action"
721msgstr "hành động"
774cfe0c 722
50106db7 723#: apply.c:4985
22973607
TNQ
724msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
725msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 726
50106db7 727#: apply.c:4988 apply.c:4991
22973607
TNQ
728msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
729msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 730
50106db7 731#: apply.c:4994
22973607
TNQ
732msgid "apply the patch in reverse"
733msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 734
50106db7 735#: apply.c:4996
22973607
TNQ
736msgid "don't expect at least one line of context"
737msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 738
50106db7 739#: apply.c:4998
22973607
TNQ
740msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
741msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 742
50106db7 743#: apply.c:5000
22973607
TNQ
744msgid "allow overlapping hunks"
745msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 746
50106db7
TNQ
747#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
748#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
8a4adfdd 749#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
22973607
TNQ
750msgid "be verbose"
751msgstr "chi tiết"
774cfe0c 752
50106db7 753#: apply.c:5003
22973607
TNQ
754msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
755msgstr ""
756"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 757
50106db7 758#: apply.c:5006
22973607
TNQ
759msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
760msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 761
50106db7 762#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
22973607
TNQ
763msgid "root"
764msgstr "gốc"
774cfe0c 765
50106db7 766#: apply.c:5009
22973607
TNQ
767msgid "prepend <root> to all filenames"
768msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 769
7c73a6bf 770#: archive.c:14
22973607 771msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
50106db7 772msgstr "git archive [<các tùy chọn>] <tree-ish> [</đường/dẫn>…]"
77cc392d 773
7c73a6bf 774#: archive.c:15
22973607
TNQ
775msgid "git archive --list"
776msgstr "git archive --list"
777
7c73a6bf 778#: archive.c:16
774cfe0c 779msgid ""
22973607 780"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 781msgstr ""
50106db7
TNQ
782"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các tùy chọn>] <tree-ish> [</"
783"đường/dẫn>…]"
774cfe0c 784
7c73a6bf 785#: archive.c:17
22973607
TNQ
786msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
787msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 788
28e0eb80 789#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
22973607
TNQ
790#, c-format
791msgid "pathspec '%s' did not match any files"
792msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
793
1fc5279f
TNQ
794#: archive.c:396
795#, c-format
796msgid "no such ref: %.*s"
797msgstr "không có tham chiếu nào như thế: %.*s"
798
799#: archive.c:401
800#, c-format
801msgid "not a valid object name: %s"
802msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
803
804#: archive.c:414
805#, c-format
806msgid "not a tree object: %s"
807msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
808
50106db7 809#: archive.c:426
1fc5279f
TNQ
810msgid "current working directory is untracked"
811msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
812
50106db7 813#: archive.c:457
22973607
TNQ
814msgid "fmt"
815msgstr "định_dạng"
816
50106db7 817#: archive.c:457
22973607
TNQ
818msgid "archive format"
819msgstr "định dạng lưu trữ"
820
8a4adfdd 821#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
22973607
TNQ
822msgid "prefix"
823msgstr "tiền_tố"
824
50106db7 825#: archive.c:459
22973607
TNQ
826msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
827msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
828
50106db7
TNQ
829#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
830#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
831#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
28e0eb80 832#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
35655fe7 833#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
22973607
TNQ
834msgid "file"
835msgstr "tập_tin"
836
50106db7 837#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
22973607
TNQ
838msgid "write the archive to this file"
839msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
840
50106db7 841#: archive.c:463
22973607
TNQ
842msgid "read .gitattributes in working directory"
843msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
844
50106db7 845#: archive.c:464
22973607
TNQ
846msgid "report archived files on stderr"
847msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
848
50106db7 849#: archive.c:465
22973607
TNQ
850msgid "store only"
851msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 852
50106db7 853#: archive.c:466
22973607
TNQ
854msgid "compress faster"
855msgstr "nén nhanh hơn"
856
50106db7 857#: archive.c:474
22973607
TNQ
858msgid "compress better"
859msgstr "nén nhỏ hơn"
860
50106db7 861#: archive.c:477
22973607
TNQ
862msgid "list supported archive formats"
863msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
864
50106db7
TNQ
865#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
866#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
22973607
TNQ
867msgid "repo"
868msgstr "kho"
869
50106db7 870#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
22973607
TNQ
871msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
872msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
873
50106db7 874#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
1fc5279f 875#: builtin/notes.c:498
22973607
TNQ
876msgid "command"
877msgstr "lệnh"
878
50106db7 879#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
22973607
TNQ
880msgid "path to the remote git-upload-archive command"
881msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
882
50106db7 883#: archive.c:489
22973607 884msgid "Unexpected option --remote"
8a4adfdd 885msgstr "Gặp tùy chọn không cần --remote"
22973607 886
50106db7 887#: archive.c:491
22973607
TNQ
888msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
889msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
890
50106db7 891#: archive.c:493
22973607
TNQ
892msgid "Unexpected option --output"
893msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
894
50106db7 895#: archive.c:515
22973607
TNQ
896#, c-format
897msgid "Unknown archive format '%s'"
898msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
899
50106db7 900#: archive.c:522
774cfe0c 901#, c-format
22973607
TNQ
902msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
903msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
904
84368b62 905#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
7c73a6bf
TNQ
906#, c-format
907msgid "cannot stream blob %s"
908msgstr "không thể stream blob “%s”"
909
84368b62 910#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
7c73a6bf
TNQ
911#, c-format
912msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
913msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
914
84368b62 915#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
7c73a6bf
TNQ
916#, c-format
917msgid "cannot read %s"
918msgstr "không thể đọc %s"
919
28e0eb80 920#: archive-tar.c:459
7c73a6bf
TNQ
921#, c-format
922msgid "unable to start '%s' filter"
923msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
924
28e0eb80 925#: archive-tar.c:462
7c73a6bf
TNQ
926msgid "unable to redirect descriptor"
927msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
928
28e0eb80 929#: archive-tar.c:469
7c73a6bf
TNQ
930#, c-format
931msgid "'%s' filter reported error"
932msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
933
84368b62 934#: archive-zip.c:314
7c73a6bf
TNQ
935#, c-format
936msgid "path is not valid UTF-8: %s"
937msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
938
84368b62 939#: archive-zip.c:318
7c73a6bf
TNQ
940#, c-format
941msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
942msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
943
8a4adfdd 944#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
7c73a6bf
TNQ
945#, c-format
946msgid "deflate error (%d)"
947msgstr "lỗi giải nén (%d)"
948
84368b62 949#: archive-zip.c:609
7c73a6bf
TNQ
950#, c-format
951msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
952msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
953
1fc5279f 954#: attr.c:211
64bd31b4
TNQ
955#, c-format
956msgid "%.*s is not a valid attribute name"
957msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
958
1fc5279f
TNQ
959#: attr.c:368
960#, c-format
961msgid "%s not allowed: %s:%d"
962msgstr "%s không được phép: %s:%d"
963
964#: attr.c:408
774cfe0c 965msgid ""
22973607
TNQ
966"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
967"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 968msgstr ""
22973607
TNQ
969"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
970"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 971
84368b62 972#: bisect.c:468
22973607
TNQ
973#, c-format
974msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1fc5279f 975msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 976
1fc5279f 977#: bisect.c:678
22973607
TNQ
978#, c-format
979msgid "We cannot bisect more!\n"
980msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 981
1fc5279f 982#: bisect.c:733
22973607
TNQ
983#, c-format
984msgid "Not a valid commit name %s"
985msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 986
1fc5279f 987#: bisect.c:758
22973607
TNQ
988#, c-format
989msgid ""
990"The merge base %s is bad.\n"
991"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
992msgstr ""
993"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
994"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 995
1fc5279f 996#: bisect.c:763
77c8e543 997#, c-format
22973607
TNQ
998msgid ""
999"The merge base %s is new.\n"
1000"The property has changed between %s and [%s].\n"
1001msgstr ""
1002"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
1003"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 1004
1fc5279f 1005#: bisect.c:768
db484bad 1006#, c-format
22973607
TNQ
1007msgid ""
1008"The merge base %s is %s.\n"
1009"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1010msgstr ""
1011"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
1012"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 1013
1fc5279f 1014#: bisect.c:776
774cfe0c 1015#, c-format
22973607 1016msgid ""
a1da87b7 1017"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
1018"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1019"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1020msgstr ""
a1da87b7 1021"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
1022"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
1023"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 1024
1fc5279f 1025#: bisect.c:789
db484bad 1026#, c-format
22973607
TNQ
1027msgid ""
1028"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1029"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1030"We continue anyway."
1031msgstr ""
1032"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
1033"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
1034"%s.\n"
1035"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 1036
1fc5279f 1037#: bisect.c:822
db484bad 1038#, c-format
22973607
TNQ
1039msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1040msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 1041
1fc5279f 1042#: bisect.c:865
22973607
TNQ
1043#, c-format
1044msgid "a %s revision is needed"
1045msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 1046
50106db7 1047#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
22973607
TNQ
1048#, c-format
1049msgid "could not create file '%s'"
1050msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 1051
50106db7 1052#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
774cfe0c 1053#, c-format
22973607
TNQ
1054msgid "could not read file '%s'"
1055msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 1056
28e0eb80 1057#: bisect.c:958
22973607
TNQ
1058msgid "reading bisect refs failed"
1059msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 1060
28e0eb80 1061#: bisect.c:977
22973607
TNQ
1062#, c-format
1063msgid "%s was both %s and %s\n"
1064msgstr "%s là cả %s và %s\n"
1065
28e0eb80 1066#: bisect.c:985
774cfe0c
TNQ
1067#, c-format
1068msgid ""
22973607
TNQ
1069"No testable commit found.\n"
1070"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 1071msgstr ""
1fc5279f 1072"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
22973607 1073"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 1074
28e0eb80 1075#: bisect.c:1004
db484bad 1076#, c-format
22973607
TNQ
1077msgid "(roughly %d step)"
1078msgid_plural "(roughly %d steps)"
1079msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 1080
0e2a0915
TNQ
1081#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1082#. steps)" translation.
1083#.
28e0eb80 1084#: bisect.c:1010
774cfe0c 1085#, c-format
22973607
TNQ
1086msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1087msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1088msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 1089
50106db7 1090#: blame.c:2697
0e2a0915
TNQ
1091msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1092msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
1093
50106db7 1094#: blame.c:2711
0e2a0915
TNQ
1095msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1096msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
1097
50106db7 1098#: blame.c:2732
0e2a0915
TNQ
1099msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1100msgstr ""
50106db7 1101"cùng sử dụng --reverse và --first-parent cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
0e2a0915 1102
50106db7 1103#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
8a4adfdd
TNQ
1104#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
1105#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
1106#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
70d74821 1107#: builtin/shortlog.c:192
0e2a0915
TNQ
1108msgid "revision walk setup failed"
1109msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1110
50106db7 1111#: blame.c:2759
0e2a0915
TNQ
1112msgid ""
1113"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1114msgstr ""
50106db7 1115"cùng sử dụng --reverse --first-parent yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
0e2a0915
TNQ
1116"tiên"
1117
50106db7 1118#: blame.c:2770
0e2a0915
TNQ
1119#, c-format
1120msgid "no such path %s in %s"
1121msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1122
50106db7 1123#: blame.c:2781
0e2a0915
TNQ
1124#, c-format
1125msgid "cannot read blob %s for path %s"
1126msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1127
28e0eb80 1128#: branch.c:53
22973607 1129#, c-format
774cfe0c
TNQ
1130msgid ""
1131"\n"
22973607
TNQ
1132"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1133"the remote tracking information by invoking\n"
1134"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1135msgstr ""
774cfe0c 1136"\n"
22973607
TNQ
1137"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1138"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1139"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1140
28e0eb80 1141#: branch.c:67
e06dc12a 1142#, c-format
22973607
TNQ
1143msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1144msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1145
28e0eb80 1146#: branch.c:93
22973607 1147#, c-format
bd3c9468
TNQ
1148msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1149msgstr ""
1150"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1151
28e0eb80 1152#: branch.c:94
22973607 1153#, c-format
bd3c9468
TNQ
1154msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1155msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607 1156
28e0eb80 1157#: branch.c:98
22973607 1158#, c-format
bd3c9468
TNQ
1159msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1160msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1161
28e0eb80 1162#: branch.c:99
22973607 1163#, c-format
bd3c9468
TNQ
1164msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1165msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607 1166
28e0eb80 1167#: branch.c:104
22973607 1168#, c-format
bd3c9468
TNQ
1169msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1170msgstr ""
1171"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1172
28e0eb80 1173#: branch.c:105
22973607 1174#, c-format
bd3c9468
TNQ
1175msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1176msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607 1177
28e0eb80 1178#: branch.c:109
22973607 1179#, c-format
bd3c9468 1180msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1181msgstr ""
bd3c9468 1182"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1183
28e0eb80 1184#: branch.c:110
22973607 1185#, c-format
bd3c9468
TNQ
1186msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1187msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607 1188
28e0eb80 1189#: branch.c:119
22973607
TNQ
1190msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1191msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1192
28e0eb80 1193#: branch.c:156
22973607
TNQ
1194#, c-format
1195msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1196msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1197
28e0eb80 1198#: branch.c:189
22973607
TNQ
1199#, c-format
1200msgid "'%s' is not a valid branch name."
1201msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1202
28e0eb80 1203#: branch.c:208
22973607
TNQ
1204#, c-format
1205msgid "A branch named '%s' already exists."
1206msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1207
28e0eb80 1208#: branch.c:213
22973607
TNQ
1209msgid "Cannot force update the current branch."
1210msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1211
28e0eb80 1212#: branch.c:233
22973607
TNQ
1213#, c-format
1214msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1215msgstr ""
1216"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1217"nhánh."
1218
28e0eb80 1219#: branch.c:235
72e3c7a8 1220#, c-format
22973607
TNQ
1221msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1222msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1223
28e0eb80 1224#: branch.c:237
72e3c7a8 1225msgid ""
72e3c7a8 1226"\n"
22973607
TNQ
1227"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1228"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1229"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1230"\n"
1231"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1232"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1233"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1234msgstr ""
72e3c7a8 1235"\n"
22973607
TNQ
1236"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1237"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1238"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1239"\n"
1240"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1241"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1242"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1243
28e0eb80 1244#: branch.c:281
72e3c7a8 1245#, c-format
22973607
TNQ
1246msgid "Not a valid object name: '%s'."
1247msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1248
28e0eb80 1249#: branch.c:301
22973607
TNQ
1250#, c-format
1251msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1252msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1253
28e0eb80 1254#: branch.c:306
22973607
TNQ
1255#, c-format
1256msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1257msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1258
50106db7 1259#: branch.c:364
22973607
TNQ
1260#, c-format
1261msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1262msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1263
50106db7 1264#: branch.c:387
9802f229 1265#, c-format
22973607
TNQ
1266msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1267msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1268
7c73a6bf 1269#: bundle.c:36
22973607
TNQ
1270#, c-format
1271msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1272msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1273
7c73a6bf 1274#: bundle.c:64
9802f229 1275#, c-format
22973607
TNQ
1276msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1277msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1278
50106db7
TNQ
1279#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
1280#: builtin/commit.c:791
9802f229 1281#, c-format
22973607
TNQ
1282msgid "could not open '%s'"
1283msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1284
1fc5279f 1285#: bundle.c:143
22973607
TNQ
1286msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1287msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1288
50106db7
TNQ
1289#: bundle.c:146
1290msgid "need a repository to verify a bundle"
1291msgstr "cần một kho chứa để thẩm tra một bundle"
1292
1293#: bundle.c:197
9802f229 1294#, c-format
22973607
TNQ
1295msgid "The bundle contains this ref:"
1296msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1297msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1298
50106db7 1299#: bundle.c:204
22973607
TNQ
1300msgid "The bundle records a complete history."
1301msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1302
50106db7 1303#: bundle.c:206
9802f229 1304#, c-format
22973607
TNQ
1305msgid "The bundle requires this ref:"
1306msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1307msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1308
50106db7 1309#: bundle.c:272
84368b62
TNQ
1310msgid "unable to dup bundle descriptor"
1311msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
1312
50106db7 1313#: bundle.c:279
22973607
TNQ
1314msgid "Could not spawn pack-objects"
1315msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1316
50106db7 1317#: bundle.c:290
22973607
TNQ
1318msgid "pack-objects died"
1319msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1320
50106db7 1321#: bundle.c:332
22973607
TNQ
1322msgid "rev-list died"
1323msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1324
50106db7 1325#: bundle.c:381
9802f229 1326#, c-format
22973607
TNQ
1327msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1328msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1329
8a4adfdd 1330#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
9802f229 1331#, c-format
22973607
TNQ
1332msgid "unrecognized argument: %s"
1333msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1334
50106db7 1335#: bundle.c:468
22973607
TNQ
1336msgid "Refusing to create empty bundle."
1337msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1338
50106db7 1339#: bundle.c:478
9802f229 1340#, c-format
22973607
TNQ
1341msgid "cannot create '%s'"
1342msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1343
50106db7 1344#: bundle.c:503
22973607
TNQ
1345msgid "index-pack died"
1346msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1347
1a849b56 1348#: color.c:296
22973607
TNQ
1349#, c-format
1350msgid "invalid color value: %.*s"
1351msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1352
50106db7
TNQ
1353#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1354#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
9802f229 1355#, c-format
22973607
TNQ
1356msgid "could not parse %s"
1357msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1358
84368b62 1359#: commit.c:52
9802f229 1360#, c-format
22973607
TNQ
1361msgid "%s %s is not a commit!"
1362msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1363
50106db7 1364#: commit.c:192
70d74821
TNQ
1365msgid ""
1366"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1367"and will be removed in a future Git version.\n"
1368"\n"
1369"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1370"to convert the grafts into replace refs.\n"
1371"\n"
1372"Turn this message off by running\n"
1373"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1374msgstr ""
1375"Việc hỗ trợ cho <GIT_DIR>/info/grafts đã lạc hậu\n"
1376"và sẽ bị xóa bỏ ở phiên bản Git tương lai.\n"
1377"\n"
1378"Vui lòng dùng \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1379"để chuyển đổi các graft thành các tham chiếu thay thế.\n"
1380"\n"
1381"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
1382"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1383
50106db7 1384#: commit.c:1127
84368b62
TNQ
1385#, c-format
1386msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1387msgstr ""
1388"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
1389
50106db7 1390#: commit.c:1130
84368b62
TNQ
1391#, c-format
1392msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1393msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
1394
50106db7 1395#: commit.c:1133
84368b62
TNQ
1396#, c-format
1397msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1398msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
1399
50106db7 1400#: commit.c:1136
84368b62
TNQ
1401#, c-format
1402msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1403msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
1404
50106db7 1405#: commit.c:1390
819a2276 1406msgid ""
22973607
TNQ
1407"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1408"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1409"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1410msgstr ""
22973607
TNQ
1411"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1412"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1413"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1414
50106db7 1415#: commit-graph.c:127
28e0eb80 1416msgid "commit-graph file is too small"
50106db7 1417msgstr "tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao quá nhỏ"
7c73a6bf 1418
50106db7 1419#: commit-graph.c:192
7c73a6bf 1420#, c-format
28e0eb80 1421msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
50106db7 1422msgstr "chữ ký đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp chữ ký %X"
7c73a6bf 1423
50106db7 1424#: commit-graph.c:199
7c73a6bf 1425#, c-format
28e0eb80 1426msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
50106db7 1427msgstr "phiên bản đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp phiên bản %X"
7c73a6bf 1428
50106db7 1429#: commit-graph.c:206
7c73a6bf 1430#, c-format
28e0eb80 1431msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
50106db7 1432msgstr "phiên bản đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %X không khớp phiên bản %X"
7c73a6bf 1433
50106db7 1434#: commit-graph.c:229
28e0eb80 1435msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1fc5279f 1436msgstr ""
50106db7
TNQ
1437"bảng tìm kiếm mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao còn thiếu; tập tin có thể sẽ "
1438"không hoàn thiện"
1fc5279f 1439
50106db7 1440#: commit-graph.c:240
7c73a6bf 1441#, c-format
28e0eb80 1442msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
50106db7 1443msgstr "bù mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không đúng chỗ %08x%08x"
7c73a6bf 1444
50106db7 1445#: commit-graph.c:283
7c73a6bf 1446#, c-format
28e0eb80 1447msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
50106db7
TNQ
1448msgstr "mã mảnh đồ-thị-các-lần-chuyển-giao %08x xuất hiện nhiều lần"
1449
1450#: commit-graph.c:347
1451msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
1452msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có không có mảnh các đồ họa cơ sở"
1453
1454#: commit-graph.c:357
1455msgid "commit-graph chain does not match"
1456msgstr "móc xích đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không khớp"
1457
1458#: commit-graph.c:404
1459#, c-format
1460msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
1461msgstr ""
1462"móc xích đồ-thị-các-lần-chuyển-giao không hợp lệ: dòng '%s' không phải là "
1463"một mã băm"
1464
1465#: commit-graph.c:430
1466msgid "unable to find all commit-graph files"
1467msgstr "không thể tìm thấy tất cả các tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
7c73a6bf 1468
8a4adfdd 1469#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
50106db7
TNQ
1470msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
1471msgstr ""
1472"vị trí lần chuyển giao không hợp lệ. đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có vẻ như đã "
1473"bị hỏng"
1474
8a4adfdd 1475#: commit-graph.c:575
7c73a6bf
TNQ
1476#, c-format
1477msgid "could not find commit %s"
1478msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
1479
8a4adfdd 1480#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
7c73a6bf
TNQ
1481#, c-format
1482msgid "unable to get type of object %s"
1483msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
1484
8a4adfdd 1485#: commit-graph.c:1034
1fc5279f
TNQ
1486msgid "Loading known commits in commit graph"
1487msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
1488
8a4adfdd 1489#: commit-graph.c:1051
1fc5279f
TNQ
1490msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1491msgstr ""
1492"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
1493"chuyển giao"
1494
8a4adfdd 1495#: commit-graph.c:1070
1fc5279f
TNQ
1496msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1497msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
84368b62 1498
8a4adfdd 1499#: commit-graph.c:1089
84368b62 1500msgid "Computing commit graph generation numbers"
50106db7 1501msgstr "Đang tính toán số tạo đồ thị các lần chuyển giao"
84368b62 1502
8a4adfdd 1503#: commit-graph.c:1163
1fc5279f
TNQ
1504#, c-format
1505msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1506msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1507msgstr[0] ""
1508"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
84368b62 1509
8a4adfdd 1510#: commit-graph.c:1176
7c73a6bf
TNQ
1511#, c-format
1512msgid "error adding pack %s"
1513msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
1514
8a4adfdd 1515#: commit-graph.c:1180
7c73a6bf
TNQ
1516#, c-format
1517msgid "error opening index for %s"
1518msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
1519
8a4adfdd 1520#: commit-graph.c:1204
1fc5279f
TNQ
1521#, c-format
1522msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1523msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1524msgstr[0] ""
1525"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
1526
8a4adfdd 1527#: commit-graph.c:1238
1fc5279f
TNQ
1528msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1529msgstr ""
1530"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
1531"tượng đã đóng gói"
1532
8a4adfdd 1533#: commit-graph.c:1253
1fc5279f
TNQ
1534msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1535msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
1536
8a4adfdd 1537#: commit-graph.c:1284
1fc5279f
TNQ
1538msgid "Finding extra edges in commit graph"
1539msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
1540
8a4adfdd 1541#: commit-graph.c:1332
50106db7
TNQ
1542msgid "failed to write correct number of base graph ids"
1543msgstr "gặp lỗi khi ghi số đúng của mã đồ họa cơ sở"
70d74821 1544
8a4adfdd 1545#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
70d74821 1546#, c-format
7c73a6bf
TNQ
1547msgid "unable to create leading directories of %s"
1548msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
1549
8a4adfdd 1550#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
50106db7
TNQ
1551#, c-format
1552msgid "unable to create '%s'"
1553msgstr "không thể tạo “%s”"
1554
8a4adfdd 1555#: commit-graph.c:1437
1fc5279f
TNQ
1556#, c-format
1557msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1558msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1559msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
1560
8a4adfdd 1561#: commit-graph.c:1478
50106db7
TNQ
1562msgid "unable to open commit-graph chain file"
1563msgstr "không thể mở tập tin mắt xích đồ thị chuyển giao"
1564
8a4adfdd 1565#: commit-graph.c:1490
50106db7
TNQ
1566msgid "failed to rename base commit-graph file"
1567msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
1568
8a4adfdd 1569#: commit-graph.c:1510
50106db7
TNQ
1570msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
1571msgstr "gặp lỗi khi đổi tên tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao tạm thời"
1572
8a4adfdd 1573#: commit-graph.c:1621
50106db7
TNQ
1574msgid "Scanning merged commits"
1575msgstr "Đang quét các lần chuyển giao đã hòa trộn"
1576
8a4adfdd 1577#: commit-graph.c:1632
50106db7
TNQ
1578#, c-format
1579msgid "unexpected duplicate commit id %s"
1580msgstr "gặp mã số tích lần chuyển giao bị trùng lặp “%s”"
1581
8a4adfdd 1582#: commit-graph.c:1657
50106db7
TNQ
1583msgid "Merging commit-graph"
1584msgstr "Đang hòa trộn đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
1585
8a4adfdd 1586#: commit-graph.c:1844
50106db7
TNQ
1587#, c-format
1588msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1589msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
1590
8a4adfdd 1591#: commit-graph.c:1855
50106db7
TNQ
1592msgid "too many commits to write graph"
1593msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
1594
8a4adfdd 1595#: commit-graph.c:1945
7c73a6bf
TNQ
1596msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1597msgstr ""
50106db7
TNQ
1598"tập tin đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là "
1599"đã hỏng"
70d74821 1600
8a4adfdd 1601#: commit-graph.c:1955
28e0eb80
TNQ
1602#, c-format
1603msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
50106db7 1604msgstr "đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
28e0eb80 1605
8a4adfdd 1606#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
28e0eb80
TNQ
1607#, c-format
1608msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1609msgstr ""
50106db7
TNQ
1610"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != "
1611"%u"
28e0eb80 1612
8a4adfdd 1613#: commit-graph.c:1972
28e0eb80
TNQ
1614#, c-format
1615msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
50106db7 1616msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ-thị-các-lần-chuyển-giao"
28e0eb80 1617
8a4adfdd 1618#: commit-graph.c:1989
84368b62
TNQ
1619msgid "Verifying commits in commit graph"
1620msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1621
8a4adfdd 1622#: commit-graph.c:2002
28e0eb80
TNQ
1623#, c-format
1624msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1625msgstr ""
1626"gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
1627"thị lần chuyển giao"
1628
8a4adfdd 1629#: commit-graph.c:2009
28e0eb80
TNQ
1630#, c-format
1631msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1632msgstr ""
50106db7
TNQ
1633"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là %s != "
1634"%s"
28e0eb80 1635
8a4adfdd 1636#: commit-graph.c:2019
28e0eb80
TNQ
1637#, c-format
1638msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1639msgstr ""
50106db7 1640"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
28e0eb80 1641
8a4adfdd 1642#: commit-graph.c:2028
28e0eb80
TNQ
1643#, c-format
1644msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
50106db7 1645msgstr "cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho %s là %s != %s"
28e0eb80 1646
8a4adfdd 1647#: commit-graph.c:2041
28e0eb80
TNQ
1648#, c-format
1649msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1650msgstr ""
50106db7
TNQ
1651"danh sách cha mẹ đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s bị chấm "
1652"dứt quá sớm"
28e0eb80 1653
8a4adfdd 1654#: commit-graph.c:2046
28e0eb80
TNQ
1655#, c-format
1656msgid ""
1657"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1658msgstr ""
50106db7
TNQ
1659"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, "
1660"nhưng không phải số không ở chỗ khác"
28e0eb80 1661
8a4adfdd 1662#: commit-graph.c:2050
28e0eb80
TNQ
1663#, c-format
1664msgid ""
1665"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1666msgstr ""
50106db7 1667"đồ-thị-các-lần-chuyển-giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
28e0eb80
TNQ
1668"giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
1669
8a4adfdd 1670#: commit-graph.c:2065
28e0eb80
TNQ
1671#, c-format
1672msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
50106db7 1673msgstr "tạo đồ-thị-các-lần-chuyển-giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
28e0eb80 1674
8a4adfdd 1675#: commit-graph.c:2071
28e0eb80
TNQ
1676#, c-format
1677msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1678msgstr ""
50106db7 1679"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ-thị-các-lần-chuyển-giao là "
28e0eb80
TNQ
1680"%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1681
1fc5279f 1682#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
22973607
TNQ
1683msgid "memory exhausted"
1684msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1685
50106db7 1686#: config.c:124
7c73a6bf
TNQ
1687#, c-format
1688msgid ""
1689"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1690"\t%s\n"
1691"from\n"
1692"\t%s\n"
1693"This might be due to circular includes."
1694msgstr ""
1695"vượt quá độ sâu bao gồm tối đa (%d) trong khi bao gồm\n"
1696"\t%s\n"
1697"từ\n"
1698"\t%s\n"
1699"Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
1700
50106db7 1701#: config.c:140
7c73a6bf
TNQ
1702#, c-format
1703msgid "could not expand include path '%s'"
1704msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
1705
50106db7 1706#: config.c:151
7c73a6bf
TNQ
1707msgid "relative config includes must come from files"
1708msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1709
50106db7 1710#: config.c:197
64bd31b4
TNQ
1711msgid "relative config include conditionals must come from files"
1712msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1713
8a4adfdd 1714#: config.c:376
7c73a6bf
TNQ
1715#, c-format
1716msgid "key does not contain a section: %s"
1717msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
1718
8a4adfdd 1719#: config.c:382
7c73a6bf
TNQ
1720#, c-format
1721msgid "key does not contain variable name: %s"
1722msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
1723
8a4adfdd 1724#: config.c:406 sequencer.c:2463
7c73a6bf
TNQ
1725#, c-format
1726msgid "invalid key: %s"
1727msgstr "khóa không đúng: %s"
1728
8a4adfdd 1729#: config.c:412
7c73a6bf
TNQ
1730#, c-format
1731msgid "invalid key (newline): %s"
1732msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
1733
8a4adfdd 1734#: config.c:448 config.c:460
7c73a6bf
TNQ
1735#, c-format
1736msgid "bogus config parameter: %s"
1737msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
1738
8a4adfdd 1739#: config.c:495
7c73a6bf
TNQ
1740#, c-format
1741msgid "bogus format in %s"
1742msgstr "định dạng không có thực trong %s"
1743
8a4adfdd 1744#: config.c:821
9802f229 1745#, c-format
22973607
TNQ
1746msgid "bad config line %d in blob %s"
1747msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1748
8a4adfdd 1749#: config.c:825
9802f229 1750#, c-format
22973607
TNQ
1751msgid "bad config line %d in file %s"
1752msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1753
8a4adfdd 1754#: config.c:829
9802f229 1755#, c-format
22973607
TNQ
1756msgid "bad config line %d in standard input"
1757msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1758
8a4adfdd 1759#: config.c:833
9802f229 1760#, c-format
22973607
TNQ
1761msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1762msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1763
8a4adfdd 1764#: config.c:837
9802f229 1765#, c-format
22973607
TNQ
1766msgid "bad config line %d in command line %s"
1767msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1768
8a4adfdd 1769#: config.c:841
9802f229 1770#, c-format
22973607
TNQ
1771msgid "bad config line %d in %s"
1772msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1773
8a4adfdd 1774#: config.c:978
22973607
TNQ
1775msgid "out of range"
1776msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1777
8a4adfdd 1778#: config.c:978
22973607
TNQ
1779msgid "invalid unit"
1780msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1781
8a4adfdd 1782#: config.c:979
22973607
TNQ
1783#, c-format
1784msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1785msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1786
8a4adfdd 1787#: config.c:998
9802f229 1788#, c-format
22973607
TNQ
1789msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1790msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1791
8a4adfdd 1792#: config.c:1001
9802f229 1793#, c-format
22973607
TNQ
1794msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1795msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1796
8a4adfdd 1797#: config.c:1004
22973607
TNQ
1798#, c-format
1799msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1800msgstr ""
1801"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1802
8a4adfdd 1803#: config.c:1007
9802f229 1804#, c-format
22973607
TNQ
1805msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1806msgstr ""
1807"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1808
8a4adfdd 1809#: config.c:1010
9802f229 1810#, c-format
22973607
TNQ
1811msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1812msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1813
8a4adfdd 1814#: config.c:1013
22973607
TNQ
1815#, c-format
1816msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1817msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1818
8a4adfdd 1819#: config.c:1108
22973607
TNQ
1820#, c-format
1821msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1822msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1823
8a4adfdd 1824#: config.c:1117
fe73f3ee
TNQ
1825#, c-format
1826msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1827msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1828
8a4adfdd 1829#: config.c:1208
7c73a6bf
TNQ
1830#, c-format
1831msgid "abbrev length out of range: %d"
1832msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
1833
8a4adfdd 1834#: config.c:1222 config.c:1233
9802f229 1835#, c-format
22973607
TNQ
1836msgid "bad zlib compression level %d"
1837msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1838
8a4adfdd 1839#: config.c:1325
7c73a6bf
TNQ
1840msgid "core.commentChar should only be one character"
1841msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
1842
8a4adfdd 1843#: config.c:1358
9802f229 1844#, c-format
22973607
TNQ
1845msgid "invalid mode for object creation: %s"
1846msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1847
8a4adfdd 1848#: config.c:1430
7c73a6bf
TNQ
1849#, c-format
1850msgid "malformed value for %s"
1851msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
1852
8a4adfdd 1853#: config.c:1456
7c73a6bf
TNQ
1854#, c-format
1855msgid "malformed value for %s: %s"
1856msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
1857
8a4adfdd 1858#: config.c:1457
7c73a6bf
TNQ
1859msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1860msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
1861
8a4adfdd 1862#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
a1da87b7
TNQ
1863#, c-format
1864msgid "bad pack compression level %d"
1865msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1866
8a4adfdd 1867#: config.c:1639
7c73a6bf
TNQ
1868#, c-format
1869msgid "unable to load config blob object '%s'"
1870msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
1871
8a4adfdd 1872#: config.c:1642
7c73a6bf
TNQ
1873#, c-format
1874msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1875msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
1876
8a4adfdd 1877#: config.c:1659
7c73a6bf
TNQ
1878#, c-format
1879msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1880msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
1881
8a4adfdd 1882#: config.c:1689
7c73a6bf
TNQ
1883#, c-format
1884msgid "failed to parse %s"
1885msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
1886
8a4adfdd 1887#: config.c:1745
22973607
TNQ
1888msgid "unable to parse command-line config"
1889msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1890
8a4adfdd 1891#: config.c:2094
22973607
TNQ
1892msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1893msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1894
8a4adfdd 1895#: config.c:2264
64bd31b4
TNQ
1896#, c-format
1897msgid "Invalid %s: '%s'"
1898msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1899
8a4adfdd 1900#: config.c:2307
64bd31b4
TNQ
1901#, c-format
1902msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1903msgstr ""
1904"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1905
8a4adfdd 1906#: config.c:2333
64bd31b4
TNQ
1907#, c-format
1908msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1909msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1910
8a4adfdd 1911#: config.c:2379
9802f229 1912#, c-format
22973607
TNQ
1913msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1914msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1915
8a4adfdd 1916#: config.c:2381
22973607
TNQ
1917#, c-format
1918msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1919msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1920
8a4adfdd 1921#: config.c:2462
7c73a6bf
TNQ
1922#, c-format
1923msgid "invalid section name '%s'"
1924msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
1925
8a4adfdd 1926#: config.c:2494
9802f229 1927#, c-format
22973607
TNQ
1928msgid "%s has multiple values"
1929msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1930
8a4adfdd 1931#: config.c:2523
7c73a6bf
TNQ
1932#, c-format
1933msgid "failed to write new configuration file %s"
1934msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
1935
8a4adfdd 1936#: config.c:2775 config.c:3099
7c73a6bf
TNQ
1937#, c-format
1938msgid "could not lock config file %s"
1939msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
1940
8a4adfdd 1941#: config.c:2786
7c73a6bf
TNQ
1942#, c-format
1943msgid "opening %s"
1944msgstr "đang mở “%s”"
1945
8a4adfdd 1946#: config.c:2821 builtin/config.c:328
7c73a6bf
TNQ
1947#, c-format
1948msgid "invalid pattern: %s"
1949msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
1950
8a4adfdd 1951#: config.c:2846
7c73a6bf
TNQ
1952#, c-format
1953msgid "invalid config file %s"
1954msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
1955
8a4adfdd 1956#: config.c:2859 config.c:3112
a1da87b7
TNQ
1957#, c-format
1958msgid "fstat on %s failed"
1959msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1960
8a4adfdd 1961#: config.c:2870
7c73a6bf
TNQ
1962#, c-format
1963msgid "unable to mmap '%s'"
1964msgstr "không thể mmap “%s”"
1965
8a4adfdd 1966#: config.c:2879 config.c:3117
7c73a6bf
TNQ
1967#, c-format
1968msgid "chmod on %s failed"
1969msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
1970
8a4adfdd 1971#: config.c:2964 config.c:3214
7c73a6bf
TNQ
1972#, c-format
1973msgid "could not write config file %s"
1974msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
1975
8a4adfdd 1976#: config.c:2998
22973607
TNQ
1977#, c-format
1978msgid "could not set '%s' to '%s'"
1979msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1980
8a4adfdd 1981#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
9802f229 1982#, c-format
22973607
TNQ
1983msgid "could not unset '%s'"
1984msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1985
8a4adfdd 1986#: config.c:3090
7c73a6bf
TNQ
1987#, c-format
1988msgid "invalid section name: %s"
1989msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
1990
8a4adfdd 1991#: config.c:3257
7c73a6bf
TNQ
1992#, c-format
1993msgid "missing value for '%s'"
1994msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
1995
56c0bfbb 1996#: connect.c:61
7c73a6bf
TNQ
1997msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1998msgstr "máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1999
56c0bfbb 2000#: connect.c:63
22973607
TNQ
2001msgid ""
2002"Could not read from remote repository.\n"
2003"\n"
2004"Please make sure you have the correct access rights\n"
2005"and the repository exists."
e06dc12a 2006msgstr ""
22973607
TNQ
2007"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
2008"\n"
2009"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
2010"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 2011
7c73a6bf
TNQ
2012#: connect.c:81
2013#, c-format
2014msgid "server doesn't support '%s'"
2015msgstr "máy chủ không hỗ trợ “%s”"
2016
2017#: connect.c:103
2018#, c-format
2019msgid "server doesn't support feature '%s'"
2020msgstr "máy chủ không hỗ trợ tính năng “%s”"
2021
2022#: connect.c:114
2023msgid "expected flush after capabilities"
2024msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các capabilities"
2025
2026#: connect.c:233
2027#, c-format
2028msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2029msgstr "bỏ qua capabilities sau dòng đầu tiên “%s”"
2030
2031#: connect.c:252
2032msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2033msgstr "lỗi giao thức: không cần capabilities^{}"
2034
2035#: connect.c:273
2036#, c-format
2037msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
2038msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “%s”"
2039
2040#: connect.c:275
2041msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2042msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
2043
1fc5279f 2044#: connect.c:313
7c73a6bf
TNQ
2045msgid "invalid packet"
2046msgstr "gói không hợp lệ"
2047
1fc5279f 2048#: connect.c:333
7c73a6bf
TNQ
2049#, c-format
2050msgid "protocol error: unexpected '%s'"
2051msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
2052
1fc5279f 2053#: connect.c:441
7c73a6bf
TNQ
2054#, c-format
2055msgid "invalid ls-refs response: %s"
2056msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
2057
1fc5279f 2058#: connect.c:445
7c73a6bf
TNQ
2059msgid "expected flush after ref listing"
2060msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
2061
1fc5279f 2062#: connect.c:544
7c73a6bf
TNQ
2063#, c-format
2064msgid "protocol '%s' is not supported"
2065msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
2066
1fc5279f 2067#: connect.c:595
7c73a6bf
TNQ
2068msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2069msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
2070
1fc5279f 2071#: connect.c:635 connect.c:698
7c73a6bf
TNQ
2072#, c-format
2073msgid "Looking up %s ... "
1fc5279f 2074msgstr "Đang tìm kiếm %s … "
7c73a6bf 2075
1fc5279f 2076#: connect.c:639
7c73a6bf
TNQ
2077#, c-format
2078msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2079msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
2080
2081#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1fc5279f 2082#: connect.c:643 connect.c:714
7c73a6bf
TNQ
2083#, c-format
2084msgid ""
2085"done.\n"
2086"Connecting to %s (port %s) ... "
2087msgstr ""
2088"xong.\n"
2089"Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
2090
1fc5279f 2091#: connect.c:665 connect.c:742
7c73a6bf
TNQ
2092#, c-format
2093msgid ""
2094"unable to connect to %s:\n"
2095"%s"
2096msgstr ""
2097"không thể kết nối đến %s:\n"
2098"%s"
2099
2100#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1fc5279f 2101#: connect.c:671 connect.c:748
7c73a6bf
TNQ
2102msgid "done."
2103msgstr "hoàn tất."
2104
1fc5279f 2105#: connect.c:702
7c73a6bf
TNQ
2106#, c-format
2107msgid "unable to look up %s (%s)"
2108msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
2109
1fc5279f 2110#: connect.c:708
7c73a6bf
TNQ
2111#, c-format
2112msgid "unknown port %s"
2113msgstr "không hiểu cổng %s"
2114
1fc5279f 2115#: connect.c:845 connect.c:1171
7c73a6bf
TNQ
2116#, c-format
2117msgid "strange hostname '%s' blocked"
2118msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
2119
1fc5279f 2120#: connect.c:847
7c73a6bf
TNQ
2121#, c-format
2122msgid "strange port '%s' blocked"
2123msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
2124
1fc5279f 2125#: connect.c:857
7c73a6bf
TNQ
2126#, c-format
2127msgid "cannot start proxy %s"
2128msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
2129
1fc5279f 2130#: connect.c:924
7c73a6bf
TNQ
2131msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2132msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
2133
1fc5279f 2134#: connect.c:1119
7c73a6bf
TNQ
2135msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2136msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
2137
1fc5279f 2138#: connect.c:1131
7c73a6bf
TNQ
2139msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2140msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
2141
1fc5279f 2142#: connect.c:1148
7c73a6bf
TNQ
2143msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2144msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
2145
28e0eb80 2146#: connect.c:1260
7c73a6bf
TNQ
2147#, c-format
2148msgid "strange pathname '%s' blocked"
2149msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
2150
28e0eb80 2151#: connect.c:1307
7c73a6bf
TNQ
2152msgid "unable to fork"
2153msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
2154
50106db7 2155#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
22973607
TNQ
2156msgid "Checking connectivity"
2157msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
2158
50106db7 2159#: connected.c:98
22973607
TNQ
2160msgid "Could not run 'git rev-list'"
2161msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
2162
50106db7 2163#: connected.c:118
22973607
TNQ
2164msgid "failed write to rev-list"
2165msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
2166
50106db7 2167#: connected.c:125
22973607
TNQ
2168msgid "failed to close rev-list's stdin"
2169msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
2170
1fc5279f 2171#: convert.c:193
7c73a6bf
TNQ
2172#, c-format
2173msgid "illegal crlf_action %d"
2174msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
2175
1fc5279f 2176#: convert.c:206
e06dc12a 2177#, c-format
7c73a6bf
TNQ
2178msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2179msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
1a849b56 2180
1fc5279f 2181#: convert.c:208
1a849b56 2182#, c-format
22973607
TNQ
2183msgid ""
2184"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
7c73a6bf 2185"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
2186msgstr ""
2187"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
7c73a6bf 2188"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 2189
1fc5279f 2190#: convert.c:216
e06dc12a 2191#, c-format
1a849b56
TNQ
2192msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2193msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
e06dc12a 2194
1fc5279f 2195#: convert.c:218
e06dc12a 2196#, c-format
22973607
TNQ
2197msgid ""
2198"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
7c73a6bf 2199"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
2200msgstr ""
2201"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
7c73a6bf 2202"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 2203
1fc5279f 2204#: convert.c:279
70d74821
TNQ
2205#, c-format
2206msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2207msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
2208
1fc5279f 2209#: convert.c:286
70d74821
TNQ
2210#, c-format
2211msgid ""
2212"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2213"tree-encoding."
2214msgstr ""
2215"Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
2216"bảng mã cây làm việc."
2217
1fc5279f 2218#: convert.c:304
70d74821
TNQ
2219#, c-format
2220msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2221msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
2222
1fc5279f 2223#: convert.c:306
70d74821
TNQ
2224#, c-format
2225msgid ""
2226"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2227"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2228msgstr ""
2229"Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
2230"UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
2231
1fc5279f 2232#: convert.c:424 convert.c:495
70d74821
TNQ
2233#, c-format
2234msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2235msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s” từ “%s” sang “%s”"
2236
1fc5279f 2237#: convert.c:467
70d74821
TNQ
2238#, c-format
2239msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2240msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
2241
1fc5279f 2242#: convert.c:673
7c73a6bf
TNQ
2243#, c-format
2244msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2245msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2246
1fc5279f 2247#: convert.c:693
7c73a6bf
TNQ
2248#, c-format
2249msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2250msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
2251
1fc5279f 2252#: convert.c:700
7c73a6bf
TNQ
2253#, c-format
2254msgid "external filter '%s' failed %d"
2255msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
2256
1fc5279f 2257#: convert.c:735 convert.c:738
7c73a6bf
TNQ
2258#, c-format
2259msgid "read from external filter '%s' failed"
2260msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
2261
1fc5279f 2262#: convert.c:741 convert.c:796
7c73a6bf
TNQ
2263#, c-format
2264msgid "external filter '%s' failed"
2265msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2266
2267#: convert.c:844
2268msgid "unexpected filter type"
2269msgstr "gặp kiểu bộ lọc thừa"
2270
2271#: convert.c:855
2272msgid "path name too long for external filter"
2273msgstr "tên đường dẫn quá dài cho bộ lọc bên ngoài"
2274
2275#: convert.c:929
2276#, c-format
2277msgid ""
2278"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2279"been filtered"
2280msgstr ""
2281"bộ lọc bên ngoài “%s” không sẵn sàng nữa mặc dù không phải tất cả các đường "
2282"dẫn đã được lọc"
2283
2284#: convert.c:1228
70d74821 2285msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
1fc5279f 2286msgstr "true/false là không phải bảng-mã-cây-làm-việc hợp lệ"
70d74821 2287
84368b62 2288#: convert.c:1398 convert.c:1432
7c73a6bf
TNQ
2289#, c-format
2290msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2291msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
2292
84368b62 2293#: convert.c:1476
7c73a6bf
TNQ
2294#, c-format
2295msgid "%s: smudge filter %s failed"
2296msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
2297
1fc5279f 2298#: date.c:137
22973607 2299msgid "in the future"
365fb9d9 2300msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 2301
1fc5279f 2302#: date.c:143
365fb9d9
TNQ
2303#, c-format
2304msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2305msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2306msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
2307
1fc5279f 2308#: date.c:150
365fb9d9
TNQ
2309#, c-format
2310msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2311msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2312msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
2313
1fc5279f 2314#: date.c:157
365fb9d9
TNQ
2315#, c-format
2316msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2317msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2318msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
2319
1fc5279f 2320#: date.c:164
365fb9d9
TNQ
2321#, c-format
2322msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2323msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2324msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
2325
1fc5279f 2326#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
2327#, c-format
2328msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2329msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2330msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
2331
1fc5279f 2332#: date.c:177
365fb9d9
TNQ
2333#, c-format
2334msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2335msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2336msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
2337
1fc5279f 2338#: date.c:188
365fb9d9
TNQ
2339#, c-format
2340msgid "%<PRIuMAX> year"
2341msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2342msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 2343
22973607 2344#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1fc5279f 2345#: date.c:191
365fb9d9
TNQ
2346#, c-format
2347msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2348msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2349msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
2350
1fc5279f 2351#: date.c:196 date.c:201
365fb9d9
TNQ
2352#, c-format
2353msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2354msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2355msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 2356
1fc5279f 2357#: delta-islands.c:272
84368b62
TNQ
2358msgid "Propagating island marks"
2359msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
2360
1fc5279f 2361#: delta-islands.c:290
84368b62
TNQ
2362#, c-format
2363msgid "bad tree object %s"
2364msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
2365
1fc5279f 2366#: delta-islands.c:334
84368b62
TNQ
2367#, c-format
2368msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2369msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
2370
1fc5279f 2371#: delta-islands.c:390
84368b62
TNQ
2372#, c-format
2373msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2374msgstr ""
2375"biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
2376
50106db7 2377#: delta-islands.c:467
84368b62
TNQ
2378#, c-format
2379msgid "Marked %d islands, done.\n"
2380msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
2381
22973607 2382#: diffcore-order.c:24
44bb9364 2383#, c-format
22973607
TNQ
2384msgid "failed to read orderfile '%s'"
2385msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 2386
84368b62 2387#: diffcore-rename.c:544
22973607
TNQ
2388msgid "Performing inexact rename detection"
2389msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
2390
28e0eb80
TNQ
2391#: diff-no-index.c:238
2392msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
50106db7 2393msgstr "git diff --no-index [<các tùy chọn>] </đường/dẫn> </đường/dẫn>"
28e0eb80
TNQ
2394
2395#: diff-no-index.c:263
2396msgid ""
2397"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2398"tree"
2399msgstr ""
2400"Không phải là một thư mục git. Dùng --no-index để so sánh hai đường dẫn bên "
2401"ngoài một cây làm việc"
44bb9364 2402
28e0eb80 2403#: diff.c:155
44bb9364 2404#, c-format
22973607
TNQ
2405msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2406msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 2407
28e0eb80 2408#: diff.c:160
44bb9364 2409#, c-format
22973607
TNQ
2410msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2411msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 2412
28e0eb80 2413#: diff.c:296
bd3c9468 2414msgid ""
7c73a6bf
TNQ
2415"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2416"'dimmed-zebra', 'plain'"
bd3c9468 2417msgstr ""
7c73a6bf
TNQ
2418"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
2419"“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
bd3c9468 2420
28e0eb80 2421#: diff.c:324
7c73a6bf 2422#, c-format
1fc5279f
TNQ
2423msgid ""
2424"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2425"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2426msgstr ""
2427"không hiểu chế độ color-moved-ws “%s”, các giá trị có thể là “ignore-space-"
2428"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
2429"change”"
7c73a6bf 2430
28e0eb80 2431#: diff.c:332
7c73a6bf 2432msgid ""
1fc5279f
TNQ
2433"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2434"whitespace modes"
7c73a6bf
TNQ
2435msgstr ""
2436"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
2437"độ khoảng trắng khác"
2438
28e0eb80 2439#: diff.c:405
44bb9364 2440#, c-format
22973607
TNQ
2441msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2442msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 2443
28e0eb80 2444#: diff.c:465
22973607 2445#, c-format
5832c3f2 2446msgid ""
22973607
TNQ
2447"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2448"%s"
5832c3f2 2449msgstr ""
22973607
TNQ
2450"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
2451"%s"
5832c3f2 2452
50106db7 2453#: diff.c:4215
22973607
TNQ
2454#, c-format
2455msgid "external diff died, stopping at %s"
2456msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 2457
50106db7 2458#: diff.c:4560
22973607
TNQ
2459msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2460msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 2461
50106db7 2462#: diff.c:4563
1a849b56
TNQ
2463msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2464msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
2465
50106db7 2466#: diff.c:4641
22973607
TNQ
2467msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2468msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 2469
50106db7 2470#: diff.c:4689
28e0eb80
TNQ
2471#, c-format
2472msgid "invalid --stat value: %s"
2473msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
2474
50106db7 2475#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
35655fe7 2476#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
28e0eb80
TNQ
2477#, c-format
2478msgid "%s expects a numerical value"
2479msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
2480
50106db7 2481#: diff.c:4726
15fbbed7
TNQ
2482#, c-format
2483msgid ""
22973607
TNQ
2484"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2485"%s"
15fbbed7 2486msgstr ""
22973607
TNQ
2487"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
2488"%s"
15fbbed7 2489
50106db7 2490#: diff.c:4811
28e0eb80
TNQ
2491#, c-format
2492msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2493msgstr "không hiểu lớp thay đổi “%c” trong --diff-filter=%s"
2494
50106db7 2495#: diff.c:4835
28e0eb80
TNQ
2496#, c-format
2497msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2498msgstr "không hiểu giá trị sau ws-error-highlight=%.*s"
2499
50106db7 2500#: diff.c:4849
28e0eb80
TNQ
2501#, c-format
2502msgid "unable to resolve '%s'"
2503msgstr "không thể phân giải “%s”"
2504
50106db7 2505#: diff.c:4899 diff.c:4905
28e0eb80
TNQ
2506#, c-format
2507msgid "%s expects <n>/<m> form"
2508msgstr "%s cần dạng <n>/<m>"
2509
50106db7 2510#: diff.c:4917
28e0eb80
TNQ
2511#, c-format
2512msgid "%s expects a character, got '%s'"
2513msgstr "%s cần một ký tự, nhưng lại nhận được “%s”"
2514
50106db7 2515#: diff.c:4938
28e0eb80
TNQ
2516#, c-format
2517msgid "bad --color-moved argument: %s"
2518msgstr "đối số --color-moved sai: %s"
2519
50106db7 2520#: diff.c:4957
28e0eb80
TNQ
2521#, c-format
2522msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2523msgstr "chế độ “%s” không hợp lệ trong --color-moved-ws"
2524
50106db7 2525#: diff.c:4997
28e0eb80
TNQ
2526msgid ""
2527"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2528"\"histogram\""
2529msgstr ""
2530"tùy chọn diff-algorithm chấp nhận \"myers\", \"minimal\", \"patience\" và "
2531"\"histogram\""
2532
50106db7 2533#: diff.c:5033 diff.c:5053
f2993884 2534#, c-format
28e0eb80
TNQ
2535msgid "invalid argument to %s"
2536msgstr "tham số cho %s không hợp lệ"
2537
50106db7 2538#: diff.c:5191
28e0eb80
TNQ
2539#, c-format
2540msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2541msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
2542
50106db7 2543#: diff.c:5247
28e0eb80
TNQ
2544#, c-format
2545msgid "bad --word-diff argument: %s"
2546msgstr "đối số --word-diff sai: %s"
2547
50106db7 2548#: diff.c:5270
28e0eb80
TNQ
2549msgid "Diff output format options"
2550msgstr "Các tùy chọn định dạng khi xuất các khác biệt"
2551
50106db7 2552#: diff.c:5272 diff.c:5278
28e0eb80
TNQ
2553msgid "generate patch"
2554msgstr "tạo miếng vá"
2555
8a4adfdd 2556#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
28e0eb80
TNQ
2557msgid "suppress diff output"
2558msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
2559
50106db7 2560#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
28e0eb80
TNQ
2561msgid "<n>"
2562msgstr "<n>"
2563
50106db7 2564#: diff.c:5281 diff.c:5284
28e0eb80
TNQ
2565msgid "generate diffs with <n> lines context"
2566msgstr "tạo khác biệt với <n> dòng ngữ cảnh"
2567
50106db7 2568#: diff.c:5286
28e0eb80
TNQ
2569msgid "generate the diff in raw format"
2570msgstr "tạo khác biệt ở định dạng thô"
2571
50106db7 2572#: diff.c:5289
28e0eb80
TNQ
2573msgid "synonym for '-p --raw'"
2574msgstr "đồng nghĩa với “-p --raw”"
2575
50106db7 2576#: diff.c:5293
28e0eb80
TNQ
2577msgid "synonym for '-p --stat'"
2578msgstr "đồng nghĩa với “-p --stat”"
2579
50106db7 2580#: diff.c:5297
28e0eb80
TNQ
2581msgid "machine friendly --stat"
2582msgstr "--stat thuận tiện cho máy đọc"
2583
50106db7 2584#: diff.c:5300
28e0eb80
TNQ
2585msgid "output only the last line of --stat"
2586msgstr "chỉ xuất những dòng cuối của --stat"
2587
50106db7 2588#: diff.c:5302 diff.c:5310
28e0eb80
TNQ
2589msgid "<param1,param2>..."
2590msgstr "<tham_số_1,tham_số_2>…"
2591
50106db7 2592#: diff.c:5303
28e0eb80
TNQ
2593msgid ""
2594"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2595msgstr "đầu ra phân phối của số lượng thay đổi tương đối cho mỗi thư mục con"
2596
50106db7 2597#: diff.c:5307
28e0eb80
TNQ
2598msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2599msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=cumulative"
2600
50106db7 2601#: diff.c:5311
28e0eb80
TNQ
2602msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2603msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=files,param1,param2…"
2604
50106db7 2605#: diff.c:5315
28e0eb80
TNQ
2606msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
2607msgstr ""
2608"cảnh báo nếu các thay đổi đưa ra các bộ tạo xung đột hay lỗi khoảng trắng"
2609
50106db7 2610#: diff.c:5318
28e0eb80
TNQ
2611msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2612msgstr "tổng hợp dạng xúc tích như là tạo, đổi tên và các thay đổi chế độ"
2613
50106db7 2614#: diff.c:5321
28e0eb80
TNQ
2615msgid "show only names of changed files"
2616msgstr "chỉ hiển thị tên của các tập tin đổi"
2617
50106db7 2618#: diff.c:5324
28e0eb80
TNQ
2619msgid "show only names and status of changed files"
2620msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin và tình trạng của các tập tin bị thay đổi"
2621
50106db7 2622#: diff.c:5326
28e0eb80 2623msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
50106db7 2624msgstr "<rộng>[,<name-width>[,<số-lượng>]]"
28e0eb80 2625
50106db7 2626#: diff.c:5327
28e0eb80
TNQ
2627msgid "generate diffstat"
2628msgstr "tạo diffstat"
2629
50106db7 2630#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
28e0eb80
TNQ
2631msgid "<width>"
2632msgstr "<rộng>"
2633
50106db7 2634#: diff.c:5330
28e0eb80
TNQ
2635msgid "generate diffstat with a given width"
2636msgstr "tạo diffstat với độ rộng đã cho"
2637
50106db7 2638#: diff.c:5333
28e0eb80
TNQ
2639msgid "generate diffstat with a given name width"
2640msgstr "tạo diffstat với tên độ rộng đã cho"
2641
50106db7 2642#: diff.c:5336
28e0eb80
TNQ
2643msgid "generate diffstat with a given graph width"
2644msgstr "tạo diffstat với độ rộng đồ thị đã cho"
2645
50106db7 2646#: diff.c:5338
28e0eb80
TNQ
2647msgid "<count>"
2648msgstr "<số_lượng>"
2649
50106db7 2650#: diff.c:5339
28e0eb80
TNQ
2651msgid "generate diffstat with limited lines"
2652msgstr "tạo diffstat với các dòng bị giới hạn"
2653
50106db7 2654#: diff.c:5342
28e0eb80
TNQ
2655msgid "generate compact summary in diffstat"
2656msgstr "tạo tổng hợp xúc tích trong diffstat"
2657
50106db7 2658#: diff.c:5345
28e0eb80
TNQ
2659msgid "output a binary diff that can be applied"
2660msgstr "xuất ra một khác biệt dạng nhị phân cái mà có thể được áp dụng"
2661
50106db7 2662#: diff.c:5348
28e0eb80
TNQ
2663msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2664msgstr ""
2665"hiển thị đầy đủ các tên đối tượng pre- và post-image trên các dòng \"mục lục"
2666"\""
2667
50106db7 2668#: diff.c:5350
28e0eb80
TNQ
2669msgid "show colored diff"
2670msgstr "hiển thị thay đổi được tô màu"
2671
50106db7 2672#: diff.c:5351
28e0eb80 2673msgid "<kind>"
50106db7 2674msgstr "<kiểu>"
28e0eb80 2675
50106db7 2676#: diff.c:5352
28e0eb80
TNQ
2677msgid ""
2678"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2679"diff"
2680msgstr ""
2681"tô sang các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
2682"trong khác biệt"
2683
50106db7 2684#: diff.c:5355
28e0eb80
TNQ
2685msgid ""
2686"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2687"--numstat"
2688msgstr ""
2689"không munge tên đường dẫn và sử dụng NUL làm bộ phân tách trường đầu ra "
2690"trong --raw hay --numstat"
2691
50106db7 2692#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
28e0eb80 2693msgid "<prefix>"
50106db7 2694msgstr "<tiền_tố>"
28e0eb80 2695
50106db7 2696#: diff.c:5359
28e0eb80
TNQ
2697msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2698msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
2699
50106db7 2700#: diff.c:5362
77e19621
TNQ
2701msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
2702msgstr "hiển thị tiền tố đích đã cho thay cho \"b/\""
28e0eb80 2703
50106db7 2704#: diff.c:5365
28e0eb80
TNQ
2705msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2706msgstr "treo vào trước một tiền tố bổ sung cho mỗi dòng kết xuất"
2707
50106db7 2708#: diff.c:5368
28e0eb80
TNQ
2709msgid "do not show any source or destination prefix"
2710msgstr "đừng hiển thị bất kỳ tiền tố nguồn hay đích"
2711
50106db7 2712#: diff.c:5371
28e0eb80
TNQ
2713msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
2714msgstr ""
2715"hiển thị ngữ cảnh giữa các khúc khác biệt khi đạt đến số lượng dòng đã chỉ "
2716"định"
2717
50106db7 2718#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
28e0eb80
TNQ
2719msgid "<char>"
2720msgstr "<ký_tự>"
2721
50106db7 2722#: diff.c:5376
28e0eb80
TNQ
2723msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2724msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng được thêm mới thay cho “+”"
2725
50106db7 2726#: diff.c:5381
28e0eb80
TNQ
2727msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2728msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng đã cũ thay cho “-”"
2729
50106db7 2730#: diff.c:5386
28e0eb80
TNQ
2731msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2732msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một ngữ cảnh thay cho “”"
2733
50106db7 2734#: diff.c:5389
28e0eb80
TNQ
2735msgid "Diff rename options"
2736msgstr "Tùy chọn khác biệt đổi tên"
2737
50106db7 2738#: diff.c:5390
28e0eb80
TNQ
2739msgid "<n>[/<m>]"
2740msgstr "<n>[/<m>]"
2741
50106db7 2742#: diff.c:5391
28e0eb80
TNQ
2743msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2744msgstr "ngắt các thay đổi ghi lại hoàn thiện thành cặp của xóa và tạo"
2745
50106db7 2746#: diff.c:5395
28e0eb80
TNQ
2747msgid "detect renames"
2748msgstr "dò tìm các tên thay đổi"
2749
50106db7 2750#: diff.c:5399
28e0eb80
TNQ
2751msgid "omit the preimage for deletes"
2752msgstr "bỏ qua preimage (tiền ảnh??) cho các việc xóa"
2753
50106db7 2754#: diff.c:5402
28e0eb80
TNQ
2755msgid "detect copies"
2756msgstr "dò bản sao"
2757
50106db7 2758#: diff.c:5406
28e0eb80
TNQ
2759msgid "use unmodified files as source to find copies"
2760msgstr "dùng các tập tin không bị chỉnh sửa như là nguồn để tìm các bản sao"
2761
50106db7 2762#: diff.c:5408
28e0eb80
TNQ
2763msgid "disable rename detection"
2764msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
2765
50106db7 2766#: diff.c:5411
28e0eb80
TNQ
2767msgid "use empty blobs as rename source"
2768msgstr "dung các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
2769
50106db7 2770#: diff.c:5413
28e0eb80
TNQ
2771msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2772msgstr "tiếp tục liệt kê lịch sử của một tập tin ngoài đổi tên"
2773
50106db7 2774#: diff.c:5416
28e0eb80
TNQ
2775msgid ""
2776"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2777"given limit"
2778msgstr ""
2779"ngăn cản dò tìm đổi tên/bản sao nếu số lượng của đích đổi tên/bản sao vượt "
2780"quá giới hạn đưa ra"
2781
50106db7 2782#: diff.c:5418
28e0eb80
TNQ
2783msgid "Diff algorithm options"
2784msgstr "Tùy chọn thuật toán khác biệt"
2785
50106db7 2786#: diff.c:5420
28e0eb80
TNQ
2787msgid "produce the smallest possible diff"
2788msgstr "sản sinh khác biệt ít nhất có thể"
f2993884 2789
50106db7 2790#: diff.c:5423
28e0eb80
TNQ
2791msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2792msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi so sánh các dòng"
2793
50106db7 2794#: diff.c:5426
28e0eb80
TNQ
2795msgid "ignore changes in amount of whitespace"
2796msgstr "lờ đi sự thay đổi do số lượng khoảng trắng gây ra"
2797
50106db7 2798#: diff.c:5429
28e0eb80
TNQ
2799msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
2800msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi ở cuối dòng EOL"
2801
50106db7 2802#: diff.c:5432
28e0eb80
TNQ
2803msgid "ignore carrier-return at the end of line"
2804msgstr "bỏ qua ký tự về đầu dòng tại cuối dòng"
2805
50106db7 2806#: diff.c:5435
28e0eb80
TNQ
2807msgid "ignore changes whose lines are all blank"
2808msgstr "bỏ qua các thay đổi cho toàn bộ các dòng là trống"
2809
50106db7 2810#: diff.c:5438
28e0eb80
TNQ
2811msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
2812msgstr "heuristic để dịch hạn biên của khối khác biệt cho dễ đọc"
2813
50106db7 2814#: diff.c:5441
28e0eb80
TNQ
2815msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
2816msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"patience diff\""
2817
50106db7 2818#: diff.c:5445
28e0eb80
TNQ
2819msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
2820msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"histogram diff\""
2821
50106db7 2822#: diff.c:5447
28e0eb80
TNQ
2823msgid "<algorithm>"
2824msgstr "<thuật toán>"
2825
50106db7 2826#: diff.c:5448
28e0eb80
TNQ
2827msgid "choose a diff algorithm"
2828msgstr "chọn một thuật toán khác biệt"
2829
50106db7 2830#: diff.c:5450
28e0eb80
TNQ
2831msgid "<text>"
2832msgstr "<văn bản>"
2833
50106db7 2834#: diff.c:5451
28e0eb80
TNQ
2835msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
2836msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"anchored diff\""
2837
50106db7 2838#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
28e0eb80
TNQ
2839msgid "<mode>"
2840msgstr "<chế độ>"
2841
50106db7 2842#: diff.c:5454
28e0eb80
TNQ
2843msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
2844msgstr ""
2845"hiển thị khác biệt từ, sử dung <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
2846
50106db7 2847#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
28e0eb80
TNQ
2848msgid "<regex>"
2849msgstr "<regex>"
2850
50106db7 2851#: diff.c:5457
28e0eb80
TNQ
2852msgid "use <regex> to decide what a word is"
2853msgstr "dùng <regex> để quyết định từ là cái gì"
2854
50106db7 2855#: diff.c:5460
28e0eb80
TNQ
2856msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2857msgstr "tương đương với --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2858
50106db7 2859#: diff.c:5463
35655fe7
TNQ
2860msgid "moved lines of code are colored differently"
2861msgstr "các dòng di chuyển của mã mà được tô màu khác nhau"
28e0eb80 2862
50106db7 2863#: diff.c:5466
28e0eb80
TNQ
2864msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
2865msgstr "bỏ qua khoảng trắng như thế nào trong --color-moved"
2866
50106db7 2867#: diff.c:5469
35655fe7 2868msgid "Other diff options"
28e0eb80
TNQ
2869msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
2870
50106db7 2871#: diff.c:5471
28e0eb80
TNQ
2872msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
2873msgstr ""
2874"khi chạy từ thư mục con, thự thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
2875"đường dẫn liên quan"
2876
50106db7 2877#: diff.c:5475
28e0eb80
TNQ
2878msgid "treat all files as text"
2879msgstr "coi mọi tập tin là dạng văn bản thường"
2880
50106db7 2881#: diff.c:5477
28e0eb80
TNQ
2882msgid "swap two inputs, reverse the diff"
2883msgstr "tráo đổi hai đầu vào, đảo ngược khác biệt"
2884
50106db7 2885#: diff.c:5479
28e0eb80
TNQ
2886msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
2887msgstr "thoát với mã 1 nếu không có khác biệt gì, 0 nếu ngược lại"
2888
50106db7 2889#: diff.c:5481
28e0eb80
TNQ
2890msgid "disable all output of the program"
2891msgstr "tắt mọi kết xuất của chương trình"
2892
50106db7 2893#: diff.c:5483
28e0eb80
TNQ
2894msgid "allow an external diff helper to be executed"
2895msgstr "cho phép mộ bộ hỗ trợ xuất khác biệt ở bên ngoài được phép thực thi"
2896
50106db7 2897#: diff.c:5485
28e0eb80
TNQ
2898msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
2899msgstr ""
2900"chạy các bộ lọc văn bản thông thường bên ngoài khi so sánh các tập tin nhị "
2901"phân"
2902
50106db7 2903#: diff.c:5487
28e0eb80
TNQ
2904msgid "<when>"
2905msgstr "<khi>"
2906
50106db7 2907#: diff.c:5488
28e0eb80
TNQ
2908msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
2909msgstr "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con trong khi tạo khác biệt"
2910
50106db7 2911#: diff.c:5491
28e0eb80
TNQ
2912msgid "<format>"
2913msgstr "<định dạng>"
2914
50106db7 2915#: diff.c:5492
28e0eb80
TNQ
2916msgid "specify how differences in submodules are shown"
2917msgstr "chi định khác biệt bao nhiêu trong các mô đun con được hiển thị"
2918
50106db7 2919#: diff.c:5496
28e0eb80
TNQ
2920msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
2921msgstr "ẩn các mục “git add -N” từ bảng mục lục"
2922
50106db7 2923#: diff.c:5499
28e0eb80
TNQ
2924msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
2925msgstr "coi các mục “git add -N” như là có thật trong bảng mục lục"
2926
50106db7 2927#: diff.c:5501
28e0eb80
TNQ
2928msgid "<string>"
2929msgstr "<chuỗi>"
2930
50106db7 2931#: diff.c:5502
28e0eb80
TNQ
2932msgid ""
2933"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2934"string"
2935msgstr ""
2936"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của "
2937"chuỗi được chỉ ra"
2938
50106db7 2939#: diff.c:5505
28e0eb80
TNQ
2940msgid ""
2941"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2942"regex"
2943msgstr ""
2944"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của biểu "
2945"thức chính quy được chỉ ra"
2946
50106db7 2947#: diff.c:5508
28e0eb80
TNQ
2948msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
2949msgstr "hiển thị tất cả các thay đổi trong một bộ các thay đổi với -S hay -G"
2950
50106db7 2951#: diff.c:5511
28e0eb80
TNQ
2952msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
2953msgstr "coi <chuỗi> trong -S như là biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
2954
50106db7 2955#: diff.c:5514
28e0eb80
TNQ
2956msgid "control the order in which files appear in the output"
2957msgstr "điều khiển thứ tự xuát hiện các tập tin trong kết xuất"
2958
50106db7 2959#: diff.c:5515
28e0eb80
TNQ
2960msgid "<object-id>"
2961msgstr "<mã-số-đối-tượng>"
2962
50106db7 2963#: diff.c:5516
28e0eb80
TNQ
2964msgid ""
2965"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2966"object"
2967msgstr ""
2968"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của đối "
2969"tượng được chỉ ra"
2970
50106db7 2971#: diff.c:5518
28e0eb80
TNQ
2972msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
2973msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
2974
50106db7 2975#: diff.c:5519
28e0eb80
TNQ
2976msgid "select files by diff type"
2977msgstr "chọn các tập tin theo kiểu khác biệt"
2978
50106db7 2979#: diff.c:5521
28e0eb80
TNQ
2980msgid "<file>"
2981msgstr "<tập_tin>"
2982
50106db7 2983#: diff.c:5522
28e0eb80
TNQ
2984msgid "Output to a specific file"
2985msgstr "Xuất ra một tập tin cụ thể"
2986
50106db7 2987#: diff.c:6177
22973607
TNQ
2988msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2989msgstr ""
2990"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 2991
50106db7 2992#: diff.c:6180
22973607
TNQ
2993msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2994msgstr ""
2995"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 2996
50106db7 2997#: diff.c:6183
f2993884 2998#, c-format
22973607
TNQ
2999msgid ""
3000"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
3001msgstr ""
3002"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
3003"nữa."
f2993884 3004
28e0eb80 3005#: dir.c:537
7c73a6bf
TNQ
3006#, c-format
3007msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
3008msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
3009
28e0eb80 3010#: dir.c:926
7c73a6bf
TNQ
3011#, c-format
3012msgid "cannot use %s as an exclude file"
3013msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
3014
28e0eb80 3015#: dir.c:1843
1a849b56
TNQ
3016#, c-format
3017msgid "could not open directory '%s'"
3018msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
3019
28e0eb80 3020#: dir.c:2085
22973607
TNQ
3021msgid "failed to get kernel name and information"
3022msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 3023
28e0eb80 3024#: dir.c:2209
7c73a6bf 3025msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
1fc5279f 3026msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
0c966d84 3027
28e0eb80 3028#: dir.c:3013
7c73a6bf
TNQ
3029#, c-format
3030msgid "index file corrupt in repo %s"
3031msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
3032
28e0eb80 3033#: dir.c:3058 dir.c:3063
64bd31b4
TNQ
3034#, c-format
3035msgid "could not create directories for %s"
3036msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
3037
28e0eb80 3038#: dir.c:3092
a1da87b7
TNQ
3039#, c-format
3040msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
3041msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
3042
84368b62 3043#: editor.c:73
fe73f3ee
TNQ
3044#, c-format
3045msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
3046msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
3047
7c73a6bf 3048#: entry.c:178
bd3c9468
TNQ
3049msgid "Filtering content"
3050msgstr "Nội dung lọc"
3051
28e0eb80 3052#: entry.c:476
64bd31b4
TNQ
3053#, c-format
3054msgid "could not stat file '%s'"
3055msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
3056
7c73a6bf
TNQ
3057#: environment.c:150
3058#, c-format
3059msgid "bad git namespace path \"%s\""
3060msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
3061
3062#: environment.c:332
3063#, c-format
3064msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
3065msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
3066
28e0eb80 3067#: exec-cmd.c:363
7c73a6bf
TNQ
3068#, c-format
3069msgid "too many args to run %s"
3070msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
3071
1a849b56
TNQ
3072#: fetch-object.c:17
3073msgid "Remote with no URL"
3074msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
3075
84368b62 3076#: fetch-pack.c:151
22973607
TNQ
3077msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
3078msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 3079
1fc5279f
TNQ
3080#: fetch-pack.c:154
3081msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
3082msgstr "git fetch-pack: cần một gói đẩy sau danh sách shallow"
3083
3084#: fetch-pack.c:165
1a849b56
TNQ
3085msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
3086msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
c2d67403 3087
1fc5279f 3088#: fetch-pack.c:185
c2d67403 3089#, c-format
275588f9
JX
3090msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
3091msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 3092
28e0eb80
TNQ
3093#: fetch-pack.c:196
3094msgid "unable to write to remote"
3095msgstr "không thể ghi lên máy phục vụ"
3096
3097#: fetch-pack.c:258
22973607
TNQ
3098msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
3099msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 3100
50106db7 3101#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
843565a8 3102#, c-format
22973607
TNQ
3103msgid "invalid shallow line: %s"
3104msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 3105
50106db7 3106#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
0c966d84 3107#, c-format
22973607
TNQ
3108msgid "invalid unshallow line: %s"
3109msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 3110
50106db7 3111#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
843565a8 3112#, c-format
22973607 3113msgid "object not found: %s"
1fc5279f 3114msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 3115
50106db7 3116#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
0c966d84 3117#, c-format
22973607
TNQ
3118msgid "error in object: %s"
3119msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 3120
50106db7 3121#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
843565a8 3122#, c-format
22973607
TNQ
3123msgid "no shallow found: %s"
3124msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 3125
50106db7 3126#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
0c966d84 3127#, c-format
22973607
TNQ
3128msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
3129msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 3130
28e0eb80 3131#: fetch-pack.c:417
843565a8 3132#, c-format
22973607
TNQ
3133msgid "got %s %d %s"
3134msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 3135
28e0eb80 3136#: fetch-pack.c:434
c2d67403 3137#, c-format
22973607
TNQ
3138msgid "invalid commit %s"
3139msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"