asciidoctor-extensions.rb: handle "book" doctype in linkgit
[git/git.git] / po / ca.po
CommitLineData
0082d821 1# Catalan translations for Git.
0082d821 2# This file is distributed under the same license as the Git package.
16996772 3# Alex Henrie <alexhenrie24@gmail.com>, 2014-2016.
3ece05c5 4# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2016-2019
2f61b3a3 5#
298082bc 6# Terminologia i criteris utilitzats
0082d821 7#
a14eee8f
JM
8# Anglès | Català
9# -----------------+---------------------------------
7cbacabc 10# ahead | davant per
a14eee8f 11# amend | esmenar
5a36d17c 12# bundle | farcell
a14eee8f 13# broken | malmès
7cbacabc 14# delta | diferència
a14eee8f 15# deprecated | en desús
3f86f684 16# dry | simulació
298082bc 17# fatal | fatal
3f86f684 18# hook | lligam
a14eee8f
JM
19# hunk | tros
20# not supported | no està admès
21# repository | dipòsit
3f86f684 22# setting | paràmetre
a14eee8f 23# skip | ometre
298082bc 24# squelch | silenciar
a14eee8f 25# token | testimoni
3f86f684 26# unset | desassignar
d9324e4e 27# upstream | font
16996772 28#
b0340175 29# Alguns termes que són ordres específiques del git i d'àmbit molt tècnic
2f61b3a3
JM
30# hem decidit no traduir-los per facilitar-ne la compressió a l'usuari i perquè
31# no tenen una transcendència al gran públic. Es tracta de casos similars
32# a «ping» en l'àmbit de xarxes.
33#
34# Termes que mantenim en anglès:
16996772 35#
16996772 36#
a14eee8f
JM
37# Anglès | Català
38# -----------------+---------------------------------
39# blame | «blame»
40# HEAD | HEAD (f, la branca)
41# cherry pick | «cherry pick»
42# rebase | «rebase»
43# stage | «stage»
16697bdd 44# stash | «stash»
a14eee8f 45# squash | «squash»
3f86f684 46# trailer | «trailer»
a14eee8f 47# unstage | «unstage»
0082d821
AH
48msgid ""
49msgstr ""
50"Project-Id-Version: Git\n"
51"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
6a7e7c40
JM
52"POT-Creation-Date: 2019-07-30 09:59+0800\n"
53"PO-Revision-Date: 2019-07-30 08:23+0200\n"
2f61b3a3 54"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
0082d821
AH
55"Language-Team: Catalan\n"
56"Language: ca\n"
57"MIME-Version: 1.0\n"
58"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
59"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
60"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
6a7e7c40 61"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
0082d821 62
6a7e7c40
JM
63#: advice.c:109
64#, c-format
f3131eec 65msgid "%shint: %.*s%s\n"
6a7e7c40 66msgstr "%spista: %.*s%s\n"
0082d821 67
6a7e7c40 68#: advice.c:162
63b82654 69msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
298082bc 70msgstr "Fer «cherry pick» no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
63b82654 71
6a7e7c40 72#: advice.c:164
63b82654 73msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
298082bc 74msgstr "Cometre no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
63b82654 75
6a7e7c40 76#: advice.c:166
63b82654 77msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
298082bc 78msgstr "Fusionar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
63b82654 79
6a7e7c40 80#: advice.c:168
63b82654 81msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
298082bc 82msgstr "Baixar no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
63b82654 83
6a7e7c40 84#: advice.c:170
63b82654 85msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
298082bc 86msgstr "Revertir no és possible perquè teniu fitxers sense fusionar."
63b82654 87
6a7e7c40 88#: advice.c:172
63b82654
AH
89#, c-format
90msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
298082bc 91msgstr "No és possible %s perquè teniu fitxers sense fusionar."
63b82654 92
6a7e7c40 93#: advice.c:180
0082d821
AH
94msgid ""
95"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
b3e4c475 96"as appropriate to mark resolution and make a commit."
0082d821 97msgstr ""
b3e4c475
AH
98"Arregleu-los en l'arbre de treball, i després useu\n"
99"'git add/rm <fitxer>' segons sigui apropiat per a marcar la\n"
100"resolució i feu una comissió."
0082d821 101
6a7e7c40 102#: advice.c:188
63b82654
AH
103msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
104msgstr "S'està sortint a causa d'un conflicte no resolt."
105
6a7e7c40 106#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
3ffa1ab2
AH
107msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
108msgstr "No heu conclòs la vostra fusió (MERGE_HEAD existeix)."
109
6a7e7c40 110#: advice.c:195
0d8e36f3 111msgid "Please, commit your changes before merging."
16697bdd 112msgstr "Cometeu els vostres canvis abans de fusionar."
3ffa1ab2 113
6a7e7c40 114#: advice.c:196
3ffa1ab2 115msgid "Exiting because of unfinished merge."
63b82654
AH
116msgstr "S'està sortint a causa d'una fusió no terminada."
117
6a7e7c40
JM
118#: advice.c:202
119#, fuzzy, c-format
63b82654 120msgid ""
6a7e7c40 121"Note: switching to '%s'.\n"
63b82654
AH
122"\n"
123"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
124"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
6a7e7c40 125"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
63b82654
AH
126"\n"
127"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
6a7e7c40
JM
128"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
129"\n"
130" git switch -c <new-branch-name>\n"
131"\n"
132"Or undo this operation with:\n"
63b82654 133"\n"
6a7e7c40
JM
134" git switch -\n"
135"\n"
136"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
137"false\n"
63b82654
AH
138"\n"
139msgstr ""
104d6cb0 140"Avís: s'està agafant «%s».\n"
63b82654 141"\n"
bdc017d2
JM
142"Esteu en un estat de «HEAD separat». Podeu mirar al voltant, fer canvis\n"
143"experimentals i cometre'ls, i podeu descartar qualsevol comissió que feu\n"
144"en aquest estat sense cap branca realitzant un altre agafament.\n"
63b82654
AH
145"\n"
146"Si voleu crear una branca nova per a conservar les comissions que creeu,\n"
bdc017d2 147"poder fer-ho (ara o més tard) usant -b de nou amb l'ordre checkout.\n"
63b82654
AH
148"Exemple:\n"
149"\n"
150" git checkout -b <nom-de-branca-nova>\n"
3ffa1ab2 151
5a36d17c
JM
152#: alias.c:50
153msgid "cmdline ends with \\"
154msgstr "la línia d'ordres acaba amb \\"
155
156#: alias.c:51
157msgid "unclosed quote"
158msgstr ""
159
6a7e7c40 160#: apply.c:69
43a970d7
AH
161#, c-format
162msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
104d6cb0 163msgstr "opció d'espai en blanc «%s» no reconeguda"
0082d821 164
6a7e7c40 165#: apply.c:85
43a970d7
AH
166#, c-format
167msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
3f86f684 168msgstr "opció ignora l'espai en blanc «%s» no reconeguda"
0082d821 169
6a7e7c40 170#: apply.c:135
43a970d7
AH
171msgid "--reject and --3way cannot be used together."
172msgstr "--reject i --3way no es poden usar junts."
0082d821 173
6a7e7c40 174#: apply.c:137
43a970d7
AH
175msgid "--cached and --3way cannot be used together."
176msgstr "--cached i --3way no es poden usar junts."
0082d821 177
6a7e7c40 178#: apply.c:140
43a970d7
AH
179msgid "--3way outside a repository"
180msgstr "--3way fora d'un dipòsit"
0082d821 181
6a7e7c40 182#: apply.c:151
43a970d7
AH
183msgid "--index outside a repository"
184msgstr "--index fora d'un dipòsit"
0082d821 185
6a7e7c40 186#: apply.c:154
43a970d7
AH
187msgid "--cached outside a repository"
188msgstr "--cached fora d'un dipòsit"
0082d821 189
6a7e7c40 190#: apply.c:801
43a970d7
AH
191#, c-format
192msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
193msgstr "No es pot preparar l'expressió regular de marca de temps %s"
0082d821 194
6a7e7c40 195#: apply.c:810
43a970d7
AH
196#, c-format
197msgid "regexec returned %d for input: %s"
198msgstr "regexec ha retornat %d per l'entrada: %s"
0082d821 199
6a7e7c40 200#: apply.c:884
43a970d7
AH
201#, c-format
202msgid "unable to find filename in patch at line %d"
203msgstr "no s'ha pogut trobar el nom de fitxer en el pedaç a la línia %d"
0082d821 204
6a7e7c40 205#: apply.c:922
43a970d7
AH
206#, c-format
207msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
6a7e7c40
JM
208msgstr ""
209"git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null, s'ha rebut %s en la "
210"línia %d"
0082d821 211
6a7e7c40 212#: apply.c:928
43a970d7
AH
213#, c-format
214msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
6a7e7c40
JM
215msgstr ""
216"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer nou inconsistent en la línia "
217"%d"
0082d821 218
6a7e7c40 219#: apply.c:929
43a970d7
AH
220#, c-format
221msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
6a7e7c40
JM
222msgstr ""
223"git apply: git-diff incorrecte - nom de fitxer antic inconsistent en la "
224"línia %d"
0082d821 225
6a7e7c40 226#: apply.c:934
43a970d7
AH
227#, c-format
228msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
16697bdd 229msgstr "git apply: git-diff incorrecte - s'esperava /dev/null en la línia %d"
0082d821 230
6a7e7c40 231#: apply.c:963
104d6cb0 232#, c-format
1d99545f 233msgid "invalid mode on line %d: %s"
104d6cb0 234msgstr "mode no vàlid en la línia %d: %s"
1d99545f 235
6a7e7c40 236#: apply.c:1282
1d99545f
JM
237#, c-format
238msgid "inconsistent header lines %d and %d"
104d6cb0 239msgstr "línies de capçalera %d i %d inconsistents"
1d99545f 240
6a7e7c40 241#: apply.c:1460
43a970d7
AH
242#, c-format
243msgid "recount: unexpected line: %.*s"
244msgstr "recompte: línia inesperada: %.*s"
0082d821 245
6a7e7c40 246#: apply.c:1529
43a970d7
AH
247#, c-format
248msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
249msgstr "fragment de pedaç sense capçalera a la línia %d: %.*s"
0082d821 250
6a7e7c40 251#: apply.c:1551
43a970d7 252#, c-format
6a7e7c40
JM
253msgid ""
254"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
255"component (line %d)"
256msgid_plural ""
257"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
258"components (line %d)"
43a970d7 259msgstr[0] ""
6a7e7c40
JM
260"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
261"%d component de nom de camí inicial (línia %d)"
43a970d7 262msgstr[1] ""
6a7e7c40
JM
263"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer en eliminar "
264"%d components de nom de camí inicial (línia %d)"
0082d821 265
6a7e7c40 266#: apply.c:1564
43a970d7
AH
267#, c-format
268msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
6a7e7c40
JM
269msgstr ""
270"a la capçalera de git diff li manca informació de nom de fitxer (línia %d)"
0082d821 271
6a7e7c40 272#: apply.c:1752
43a970d7
AH
273msgid "new file depends on old contents"
274msgstr "el fitxer nou depèn dels continguts antics"
0082d821 275
6a7e7c40 276#: apply.c:1754
43a970d7
AH
277msgid "deleted file still has contents"
278msgstr "el fitxer suprimit encara té continguts"
0082d821 279
6a7e7c40 280#: apply.c:1788
43a970d7
AH
281#, c-format
282msgid "corrupt patch at line %d"
283msgstr "pedaç malmès a la línia %d"
0082d821 284
6a7e7c40 285#: apply.c:1825
43a970d7
AH
286#, c-format
287msgid "new file %s depends on old contents"
288msgstr "el fitxer nou %s depèn dels continguts antics"
63b82654 289
6a7e7c40 290#: apply.c:1827
43a970d7
AH
291#, c-format
292msgid "deleted file %s still has contents"
293msgstr "el fitxer suprimit %s encara té continguts"
63b82654 294
6a7e7c40 295#: apply.c:1830
43a970d7
AH
296#, c-format
297msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
298msgstr "** advertència: el fitxer %s queda buit però no se suprimeix"
63b82654 299
6a7e7c40 300#: apply.c:1977
63b82654 301#, c-format
43a970d7
AH
302msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
303msgstr "pedaç binari malmès a la línia %d: %.*s"
63b82654 304
6a7e7c40 305#: apply.c:2014
63b82654 306#, c-format
43a970d7
AH
307msgid "unrecognized binary patch at line %d"
308msgstr "pedaç binari no reconegut a la línia %d"
63b82654 309
6a7e7c40 310#: apply.c:2176
43a970d7
AH
311#, c-format
312msgid "patch with only garbage at line %d"
313msgstr "pedaç amb només escombraries a la línia %d"
0082d821 314
6a7e7c40 315#: apply.c:2262
63b82654 316#, c-format
43a970d7
AH
317msgid "unable to read symlink %s"
318msgstr "no s'ha pogut llegir l'enllaç simbòlic %s"
63b82654 319
6a7e7c40 320#: apply.c:2266
63b82654 321#, c-format
43a970d7
AH
322msgid "unable to open or read %s"
323msgstr "no s'ha pogut obrir o llegir %s"
63b82654 324
6a7e7c40 325#: apply.c:2925
63b82654 326#, c-format
43a970d7 327msgid "invalid start of line: '%c'"
5a36d17c 328msgstr "inici de línia no vàlid: «%c»"
63b82654 329
6a7e7c40 330#: apply.c:3046
63b82654 331#, c-format
43a970d7
AH
332msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
333msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
334msgstr[0] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament d'%d línia)."
335msgstr[1] "El tros #%d ha tingut èxit a %d (desplaçament de %d línies)."
63b82654 336
6a7e7c40 337#: apply.c:3058
63b82654 338#, c-format
43a970d7
AH
339msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
340msgstr "El context s'ha reduït a (%ld/%ld) per a aplicar el fragment a %d"
63b82654 341
6a7e7c40 342#: apply.c:3064
63b82654
AH
343#, c-format
344msgid ""
43a970d7
AH
345"while searching for:\n"
346"%.*s"
63b82654 347msgstr ""
43a970d7
AH
348"tot cercant:\n"
349"%.*s"
63b82654 350
6a7e7c40 351#: apply.c:3086
63b82654 352#, c-format
43a970d7 353msgid "missing binary patch data for '%s'"
104d6cb0 354msgstr "manquen les dades de pedaç binari de «%s»"
63b82654 355
6a7e7c40 356#: apply.c:3094
63b82654 357#, c-format
43a970d7 358msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
104d6cb0 359msgstr "no es pot aplicar al revés un pedaç binari sense el tros revés a «%s»"
43a970d7 360
6a7e7c40 361#: apply.c:3141
43a970d7
AH
362#, c-format
363msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
6a7e7c40
JM
364msgstr ""
365"no es pot aplicar un pedaç binari a «%s» sense la línia d'índex completa"
63b82654 366
6a7e7c40 367#: apply.c:3151
63b82654 368#, c-format
6a7e7c40
JM
369msgid ""
370"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
371msgstr ""
372"el pedaç s'aplica a «%s» (%s), el qual no coincideix amb els continguts "
373"actuals."
63b82654 374
6a7e7c40 375#: apply.c:3159
63b82654 376#, c-format
43a970d7 377msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
104d6cb0 378msgstr "el pedaç s'aplica a un «%s» buit però no és buit"
63b82654 379
6a7e7c40 380#: apply.c:3177
63b82654 381#, c-format
43a970d7 382msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
104d6cb0 383msgstr "no es pot llegir la postimatge %s necessària per a «%s»"
63b82654 384
6a7e7c40 385#: apply.c:3190
63b82654 386#, c-format
43a970d7 387msgid "binary patch does not apply to '%s'"
104d6cb0 388msgstr "el pedaç binari no s'aplica a «%s»"
63b82654 389
6a7e7c40 390#: apply.c:3196
63b82654 391#, c-format
43a970d7 392msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
6a7e7c40
JM
393msgstr ""
394"el pedaç binari a «%s» crea un resultat incorrecte (s'esperava %s, s'ha "
395"rebut %s)"
63b82654 396
6a7e7c40 397#: apply.c:3217
43a970d7
AH
398#, c-format
399msgid "patch failed: %s:%ld"
400msgstr "el pedaç ha fallat: %s:%ld"
63b82654 401
6a7e7c40 402#: apply.c:3340
63b82654 403#, c-format
43a970d7
AH
404msgid "cannot checkout %s"
405msgstr "no es pot agafar %s"
63b82654 406
6a7e7c40 407#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
63b82654 408#, c-format
43a970d7 409msgid "failed to read %s"
16996772 410msgstr "s'ha produït un error en llegir %s"
63b82654 411
6a7e7c40 412#: apply.c:3400
63b82654 413#, c-format
43a970d7 414msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
104d6cb0 415msgstr "s'està llegint de «%s» més enllà d'un enllaç simbòlic"
63b82654 416
6a7e7c40 417#: apply.c:3429 apply.c:3672
63b82654 418#, c-format
43a970d7
AH
419msgid "path %s has been renamed/deleted"
420msgstr "el camí %s s'ha canviat de nom / s'ha suprimit"
63b82654 421
6a7e7c40 422#: apply.c:3515 apply.c:3687
4ee278bb 423#, c-format
43a970d7
AH
424msgid "%s: does not exist in index"
425msgstr "%s: no existeix en l'índex"
4ee278bb 426
6a7e7c40 427#: apply.c:3524 apply.c:3695
0082d821 428#, c-format
43a970d7
AH
429msgid "%s: does not match index"
430msgstr "%s: no coincideix amb l'índex"
0082d821 431
6a7e7c40 432#: apply.c:3559
43a970d7 433msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
6a7e7c40
JM
434msgstr ""
435"al dipòsit li manca el blob necessari per a retrocedir a una fusió de 3 vies."
0082d821 436
6a7e7c40 437#: apply.c:3562
0082d821 438#, c-format
43a970d7
AH
439msgid "Falling back to three-way merge...\n"
440msgstr "S'està retrocedint a una fusió de 3 vies...\n"
0082d821 441
6a7e7c40 442#: apply.c:3578 apply.c:3582
0082d821 443#, c-format
43a970d7 444msgid "cannot read the current contents of '%s'"
104d6cb0 445msgstr "no es poden llegir els continguts actuals de «%s»"
0082d821 446
6a7e7c40 447#: apply.c:3594
0082d821 448#, c-format
43a970d7 449msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
16996772 450msgstr "S'ha produït un error en retrocedir a una fusió de 3 vies...\n"
0082d821 451
6a7e7c40 452#: apply.c:3608
0082d821 453#, c-format
43a970d7 454msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
104d6cb0 455msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» amb conflictes.\n"
0082d821 456
6a7e7c40 457#: apply.c:3613
0082d821 458#, c-format
43a970d7 459msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
104d6cb0 460msgstr "S'ha aplicat el pedaç a «%s» netament.\n"
0082d821 461
6a7e7c40 462#: apply.c:3639
43a970d7
AH
463msgid "removal patch leaves file contents"
464msgstr "el pedaç d'eliminació deixa els continguts dels fitxers"
0082d821 465
6a7e7c40 466#: apply.c:3712
0082d821 467#, c-format
43a970d7
AH
468msgid "%s: wrong type"
469msgstr "%s: tipus erroni"
4ee278bb 470
6a7e7c40 471#: apply.c:3714
0082d821 472#, c-format
43a970d7
AH
473msgid "%s has type %o, expected %o"
474msgstr "%s és del tipus %o, s'esperava %o"
0082d821 475
6a7e7c40
JM
476#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
477#: read-cache.c:1309
0082d821 478#, c-format
43a970d7 479msgid "invalid path '%s'"
104d6cb0 480msgstr "camí no vàlid: «%s»"
0082d821 481
6a7e7c40 482#: apply.c:3923
0082d821 483#, c-format
43a970d7
AH
484msgid "%s: already exists in index"
485msgstr "%s: ja existeix en l'índex"
0082d821 486
6a7e7c40 487#: apply.c:3926
0082d821 488#, c-format
43a970d7
AH
489msgid "%s: already exists in working directory"
490msgstr "%s: ja existeix en el directori de treball"
0082d821 491
6a7e7c40 492#: apply.c:3946
0082d821 493#, c-format
43a970d7
AH
494msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
495msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o)"
0082d821 496
6a7e7c40 497#: apply.c:3951
0082d821 498#, c-format
43a970d7
AH
499msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
500msgstr "el mode nou (%o) de %s no coincideix amb el mode antic (%o) de %s"
0082d821 501
6a7e7c40 502#: apply.c:3971
0082d821 503#, c-format
43a970d7 504msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
104d6cb0 505msgstr "el fitxer afectat «%s» és més enllà d'un enllaç simbòlic"
0082d821 506
6a7e7c40 507#: apply.c:3975
0082d821 508#, c-format
43a970d7
AH
509msgid "%s: patch does not apply"
510msgstr "%s: el pedaç no s'aplica"
0082d821 511
6a7e7c40 512#: apply.c:3990
3ffa1ab2 513#, c-format
43a970d7
AH
514msgid "Checking patch %s..."
515msgstr "S'està comprovant el pedaç %s..."
3ffa1ab2 516
6a7e7c40 517#: apply.c:4082
63b82654 518#, c-format
43a970d7
AH
519msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
520msgstr "falta la informació sha1 o és inútil per al submòdul %s"
63b82654 521
6a7e7c40 522#: apply.c:4089
0082d821 523#, c-format
43a970d7 524msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
8524bf7c 525msgstr "canvi de mode per a %s, el qual no està en la HEAD actual"
0082d821 526
6a7e7c40 527#: apply.c:4092
0082d821 528#, c-format
43a970d7
AH
529msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
530msgstr "falta informació sha1 o és inútil (%s)."
0082d821 531
6a7e7c40 532#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
0082d821 533#, c-format
43a970d7 534msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
104d6cb0 535msgstr "make_cache_entry ha fallat per al camí «%s»"
0082d821 536
6a7e7c40 537#: apply.c:4101
43a970d7
AH
538#, c-format
539msgid "could not add %s to temporary index"
16996772 540msgstr "no s'ha pogut afegir %s a l'índex temporal"
0082d821 541
6a7e7c40 542#: apply.c:4111
0082d821 543#, c-format
43a970d7
AH
544msgid "could not write temporary index to %s"
545msgstr "no s'ha pogut escriure l'índex temporal a %s"
0082d821 546
6a7e7c40 547#: apply.c:4249
43a970d7
AH
548#, c-format
549msgid "unable to remove %s from index"
550msgstr "no s'ha pogut eliminar %s de l'índex"
0082d821 551
6a7e7c40 552#: apply.c:4283
0082d821 553#, c-format
43a970d7
AH
554msgid "corrupt patch for submodule %s"
555msgstr "pedaç malmès per al submòdul %s"
0082d821 556
6a7e7c40 557#: apply.c:4289
43a970d7
AH
558#, c-format
559msgid "unable to stat newly created file '%s'"
104d6cb0 560msgstr "no s'ha pogut fer stat al fitxer novament creat «%s»"
9aeb4c2b 561
6a7e7c40 562#: apply.c:4297
43a970d7
AH
563#, c-format
564msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
6a7e7c40
JM
565msgstr ""
566"no s'ha pogut crear un magatzem de recolzament per al fitxer novament creat "
567"%s"
9aeb4c2b 568
6a7e7c40 569#: apply.c:4303 apply.c:4448
43a970d7
AH
570#, c-format
571msgid "unable to add cache entry for %s"
572msgstr "no s'ha pogut afegir una entrada de cau per a %s"
0082d821 573
6a7e7c40 574#: apply.c:4346
0082d821 575#, c-format
43a970d7 576msgid "failed to write to '%s'"
104d6cb0 577msgstr "no s'ha pogut escriure a «%s»"
0082d821 578
6a7e7c40 579#: apply.c:4350
9aeb4c2b 580#, c-format
43a970d7 581msgid "closing file '%s'"
104d6cb0 582msgstr "s'està tancant el fitxer «%s»"
9aeb4c2b 583
6a7e7c40 584#: apply.c:4420
43a970d7
AH
585#, c-format
586msgid "unable to write file '%s' mode %o"
104d6cb0 587msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer «%s» mode %o"
0082d821 588
6a7e7c40 589#: apply.c:4518
0082d821 590#, c-format
43a970d7
AH
591msgid "Applied patch %s cleanly."
592msgstr "El pedaç %s s'ha aplicat netament."
0082d821 593
6a7e7c40 594#: apply.c:4526
43a970d7
AH
595msgid "internal error"
596msgstr "error intern"
0082d821 597
6a7e7c40 598#: apply.c:4529
b3e4c475 599#, c-format
43a970d7
AH
600msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
601msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
602msgstr[0] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebuig..."
16996772 603msgstr[1] "S'està aplicant el pedaç %%s amb %d rebutjos..."
b3e4c475 604
6a7e7c40 605#: apply.c:4540
0082d821 606#, c-format
43a970d7
AH
607msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
608msgstr "s'està truncant el nom del fitxer .rej a %.*s.rej"
0082d821 609
6a7e7c40 610#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:869 builtin/fetch.c:1161
0082d821 611#, c-format
43a970d7
AH
612msgid "cannot open %s"
613msgstr "no es pot obrir %s"
0082d821 614
6a7e7c40 615#: apply.c:4562
43a970d7
AH
616#, c-format
617msgid "Hunk #%d applied cleanly."
618msgstr "El tros #%d s'ha aplicat netament."
0082d821 619
6a7e7c40 620#: apply.c:4566
63b82654 621#, c-format
43a970d7
AH
622msgid "Rejected hunk #%d."
623msgstr "S'ha rebutjat el tros #%d."
63b82654 624
6a7e7c40 625#: apply.c:4676
63b82654 626#, c-format
43a970d7 627msgid "Skipped patch '%s'."
104d6cb0 628msgstr "S'ha omès el pedaç «%s»."
63b82654 629
6a7e7c40 630#: apply.c:4684
43a970d7
AH
631msgid "unrecognized input"
632msgstr "entrada no reconeguda"
633
6a7e7c40 634#: apply.c:4704
43a970d7
AH
635msgid "unable to read index file"
636msgstr "no es pot llegir el fitxer d'índex"
637
6a7e7c40 638#: apply.c:4859
63b82654 639#, c-format
43a970d7 640msgid "can't open patch '%s': %s"
104d6cb0 641msgstr "no es pot obrir el pedaç «%s»: %s"
63b82654 642
6a7e7c40 643#: apply.c:4886
63b82654 644#, c-format
43a970d7
AH
645msgid "squelched %d whitespace error"
646msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
298082bc
JM
647msgstr[0] "s'ha silenciat %d error d'espai en blanc"
648msgstr[1] "s'han silenciat %d errors d'espai en blanc"
63b82654 649
6a7e7c40 650#: apply.c:4892 apply.c:4907
b3e4c475 651#, c-format
43a970d7
AH
652msgid "%d line adds whitespace errors."
653msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
654msgstr[0] "%d línia afegeix errors d'espai en blanc."
655msgstr[1] "%d línies afegeixen errors d'espai en blanc."
b3e4c475 656
6a7e7c40 657#: apply.c:4900
b3e4c475 658#, c-format
43a970d7
AH
659msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
660msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
6a7e7c40
JM
661msgstr[0] ""
662"S'ha aplicat %d línia després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
663msgstr[1] ""
664"S'han aplicat %d línies després d'arreglar els errors d'espai en blanc."
63b82654 665
6a7e7c40 666#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
43a970d7 667msgid "Unable to write new index file"
a14eee8f 668msgstr "No s'ha pogut escriure un fitxer d'índex nou"
b3e4c475 669
6a7e7c40
JM
670#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
671#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
672#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
673#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
674#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
675#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
43a970d7
AH
676msgid "path"
677msgstr "camí"
63b82654 678
6a7e7c40 679#: apply.c:4944
43a970d7
AH
680msgid "don't apply changes matching the given path"
681msgstr "no apliquis els canvis que coincideixin amb el camí donat"
63b82654 682
6a7e7c40 683#: apply.c:4947
43a970d7
AH
684msgid "apply changes matching the given path"
685msgstr "aplica els canvis que coincideixin amb el camí donat"
63b82654 686
6a7e7c40 687#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
43a970d7
AH
688msgid "num"
689msgstr "número"
63b82654 690
6a7e7c40 691#: apply.c:4950
43a970d7 692msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
6a7e7c40
JM
693msgstr ""
694"elimina <nombre> barres obliqües inicials dels camins de diferència "
695"tradicionals"
63b82654 696
6a7e7c40 697#: apply.c:4953
43a970d7
AH
698msgid "ignore additions made by the patch"
699msgstr "ignora afegiments fets pel pedaç"
63b82654 700
6a7e7c40 701#: apply.c:4955
43a970d7 702msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
6a7e7c40
JM
703msgstr ""
704"en lloc d'aplicar el pedaç, emet les estadístiques de diferència de l'entrada"
63b82654 705
6a7e7c40 706#: apply.c:4959
43a970d7
AH
707msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
708msgstr "mostra el nombre de línies afegides i suprimides en notació decimal"
b3e4c475 709
6a7e7c40 710#: apply.c:4961
43a970d7
AH
711msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
712msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, emet un resum de l'entrada"
b3e4c475 713
6a7e7c40 714#: apply.c:4963
43a970d7
AH
715msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
716msgstr "en lloc d'aplicar el pedaç, veges si el pedaç és aplicable"
b3e4c475 717
6a7e7c40 718#: apply.c:4965
43a970d7
AH
719msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
720msgstr "assegura que el pedaç sigui aplicable a l'índex actual"
b3e4c475 721
6a7e7c40 722#: apply.c:4967
f3131eec
JM
723msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
724msgstr ""
725
6a7e7c40 726#: apply.c:4969
43a970d7
AH
727msgid "apply a patch without touching the working tree"
728msgstr "aplica un pedaç sense tocar l'arbre de treball"
b3e4c475 729
6a7e7c40 730#: apply.c:4971
43a970d7
AH
731msgid "accept a patch that touches outside the working area"
732msgstr "accepta un pedaç que toqui fora de l'àrea de treball"
b3e4c475 733
6a7e7c40 734#: apply.c:4974
43a970d7
AH
735msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
736msgstr "aplica el pedaç també (useu amb --stat/--summary/--check)"
b3e4c475 737
6a7e7c40 738#: apply.c:4976
43a970d7
AH
739msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
740msgstr "intenta una fusió de tres vies si el pedaç no s'aplica"
b3e4c475 741
6a7e7c40 742#: apply.c:4978
43a970d7
AH
743msgid "build a temporary index based on embedded index information"
744msgstr "construeix un índex temporal basat en la informació d'índex incrustada"
b3e4c475 745
6a7e7c40 746#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
43a970d7
AH
747msgid "paths are separated with NUL character"
748msgstr "els camins se separen amb el caràcter NUL"
63b82654 749
6a7e7c40 750#: apply.c:4983
43a970d7
AH
751msgid "ensure at least <n> lines of context match"
752msgstr "assegura't que almenys <n> línies de context coincideixin"
63b82654 753
6a7e7c40
JM
754#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
755#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
756#: builtin/pack-objects.c:3319 builtin/rebase.c:1421
43a970d7
AH
757msgid "action"
758msgstr "acció"
4ee278bb 759
6a7e7c40 760#: apply.c:4985
43a970d7 761msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
6a7e7c40
JM
762msgstr ""
763"detecta les línies noves o modificades que tinguin errors d'espai en blanc"
0082d821 764
6a7e7c40 765#: apply.c:4988 apply.c:4991
43a970d7
AH
766msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
767msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc en cercar context"
0082d821 768
6a7e7c40 769#: apply.c:4994
43a970d7
AH
770msgid "apply the patch in reverse"
771msgstr "aplica el pedaç al revés"
0082d821 772
6a7e7c40 773#: apply.c:4996
43a970d7
AH
774msgid "don't expect at least one line of context"
775msgstr "no esperis almenys una línia de context"
0082d821 776
6a7e7c40 777#: apply.c:4998
43a970d7 778msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
16996772 779msgstr "deixa els trossos rebutjats en fitxers *.rej corresponents"
0082d821 780
6a7e7c40 781#: apply.c:5000
43a970d7
AH
782msgid "allow overlapping hunks"
783msgstr "permet trossos encavalcants"
0082d821 784
6a7e7c40
JM
785#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
786#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
787#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
43a970d7
AH
788msgid "be verbose"
789msgstr "sigues detallat"
0082d821 790
6a7e7c40 791#: apply.c:5003
43a970d7
AH
792msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
793msgstr "tolera una línia nova incorrectament detectada al final del fitxer"
0082d821 794
6a7e7c40 795#: apply.c:5006
43a970d7
AH
796msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
797msgstr "no confiïs en els recomptes de línia en les capçaleres dels trossos"
0082d821 798
6a7e7c40 799#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
43a970d7
AH
800msgid "root"
801msgstr "arrel"
0082d821 802
6a7e7c40 803#: apply.c:5009
43a970d7
AH
804msgid "prepend <root> to all filenames"
805msgstr "anteposa <arrel> a tots els noms de fitxer"
0082d821 806
f3131eec 807#: archive.c:14
43a970d7
AH
808msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
809msgstr "git archive [<opcions>] <arbre> [<camí>...]"
0082d821 810
f3131eec 811#: archive.c:15
43a970d7
AH
812msgid "git archive --list"
813msgstr "git archive --list"
0082d821 814
f3131eec 815#: archive.c:16
6a7e7c40
JM
816msgid ""
817"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
818msgstr ""
819"git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] [<opcions>] <arbre> "
820"[<camí>...]"
1d99545f 821
f3131eec 822#: archive.c:17
43a970d7
AH
823msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
824msgstr "git archive --remote <dipòsit> [--exec <ordre>] --list"
0082d821 825
6a7e7c40 826#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
0082d821 827#, c-format
43a970d7 828msgid "pathspec '%s' did not match any files"
104d6cb0 829msgstr "l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer"
0082d821 830
5a36d17c
JM
831#: archive.c:396
832#, c-format
833msgid "no such ref: %.*s"
834msgstr "no existeix la referència: %.*s"
835
836#: archive.c:401
837#, c-format
838msgid "not a valid object name: %s"
839msgstr "no és un nom d'objecte vàlid: %s"
840
841#: archive.c:414
842#, c-format
843msgid "not a tree object: %s"
844msgstr "no és un objecte d'arbre: %s"
845
6a7e7c40 846#: archive.c:426
5a36d17c
JM
847msgid "current working directory is untracked"
848msgstr "no es segueix el directori de treball actual"
849
6a7e7c40 850#: archive.c:457
43a970d7
AH
851msgid "fmt"
852msgstr "format"
0082d821 853
6a7e7c40 854#: archive.c:457
43a970d7
AH
855msgid "archive format"
856msgstr "format d'arxiu"
0082d821 857
6a7e7c40 858#: archive.c:458 builtin/log.c:1597
43a970d7
AH
859msgid "prefix"
860msgstr "prefix"
0082d821 861
6a7e7c40 862#: archive.c:459
43a970d7
AH
863msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
864msgstr "anteposa el prefix a cada nom de camí en l'arxiu"
0082d821 865
6a7e7c40
JM
866#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
867#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
868#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
869#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
870#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
43a970d7
AH
871msgid "file"
872msgstr "fitxer"
0082d821 873
6a7e7c40 874#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
43a970d7
AH
875msgid "write the archive to this file"
876msgstr "escriu l'arxiu a aquest fitxer"
0082d821 877
6a7e7c40 878#: archive.c:463
43a970d7
AH
879msgid "read .gitattributes in working directory"
880msgstr "llegeix .gitattributes en el directori de treball"
0082d821 881
6a7e7c40 882#: archive.c:464
43a970d7
AH
883msgid "report archived files on stderr"
884msgstr "informa de fitxers arxivats en stderr"
7363e669 885
6a7e7c40 886#: archive.c:465
43a970d7
AH
887msgid "store only"
888msgstr "només emmagatzema"
7363e669 889
6a7e7c40 890#: archive.c:466
43a970d7
AH
891msgid "compress faster"
892msgstr "comprimeix més ràpidament"
0082d821 893
6a7e7c40 894#: archive.c:474
43a970d7
AH
895msgid "compress better"
896msgstr "comprimeix millor"
0082d821 897
6a7e7c40 898#: archive.c:477
43a970d7 899msgid "list supported archive formats"
16996772 900msgstr "llista els formats d'arxiu admesos"
0082d821 901
6a7e7c40
JM
902#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
903#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
43a970d7
AH
904msgid "repo"
905msgstr "dipòsit"
0082d821 906
6a7e7c40 907#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
43a970d7
AH
908msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
909msgstr "recupera l'arxiu del dipòsit remot <dipòsit>"
0082d821 910
6a7e7c40
JM
911#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
912#: builtin/notes.c:498
43a970d7
AH
913msgid "command"
914msgstr "ordre"
0082d821 915
6a7e7c40 916#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
43a970d7
AH
917msgid "path to the remote git-upload-archive command"
918msgstr "camí a l'ordre git-upload-archive remota"
0082d821 919
6a7e7c40 920#: archive.c:489
43a970d7
AH
921msgid "Unexpected option --remote"
922msgstr "Opció inesperada --remote"
0082d821 923
6a7e7c40 924#: archive.c:491
43a970d7 925msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
16697bdd 926msgstr "L'opció --exec només es pot usar juntament amb --remote"
0082d821 927
6a7e7c40 928#: archive.c:493
43a970d7
AH
929msgid "Unexpected option --output"
930msgstr "Opció inesperada --output"
0082d821 931
6a7e7c40 932#: archive.c:515
43a970d7
AH
933#, c-format
934msgid "Unknown archive format '%s'"
104d6cb0 935msgstr "Format d'arxiu desconegut «%s»"
0082d821 936
6a7e7c40 937#: archive.c:522
0082d821 938#, c-format
43a970d7 939msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
104d6cb0 940msgstr "Paràmetre no admès per al format «%s»: -%d"
43a970d7 941
d9324e4e 942#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
f3131eec
JM
943#, fuzzy, c-format
944msgid "cannot stream blob %s"
945msgstr "no es pot emmagatzemar %s"
946
d9324e4e 947#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
f3131eec
JM
948#, c-format
949msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
950msgstr "mode de fitxer no compatible: 0%o (SHA1: %s)"
951
d9324e4e 952#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
f3131eec
JM
953#, c-format
954msgid "cannot read %s"
955msgstr "no es pot llegir «%s»"
956
6a7e7c40 957#: archive-tar.c:459
f3131eec
JM
958#, c-format
959msgid "unable to start '%s' filter"
960msgstr "no s'ha pogut iniciar el filtre «%s»"
961
6a7e7c40 962#: archive-tar.c:462
f3131eec 963msgid "unable to redirect descriptor"
5a36d17c 964msgstr "no s'ha pogut redirigir el descriptor"
f3131eec 965
6a7e7c40 966#: archive-tar.c:469
5a36d17c 967#, c-format
f3131eec 968msgid "'%s' filter reported error"
5a36d17c 969msgstr "«%s» error reportat pel filtre"
f3131eec 970
d9324e4e 971#: archive-zip.c:314
f3131eec
JM
972#, c-format
973msgid "path is not valid UTF-8: %s"
5a36d17c 974msgstr "el camí no és vàlid en UTF-8: %s"
f3131eec 975
d9324e4e 976#: archive-zip.c:318
f3131eec
JM
977#, c-format
978msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
5a36d17c 979msgstr "el camí és massa llarg (%d caràcters, SHA1: %s): %s"
f3131eec 980
6a7e7c40 981#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
f3131eec
JM
982#, c-format
983msgid "deflate error (%d)"
984msgstr "error de deflació (%d)"
985
d9324e4e 986#: archive-zip.c:609
f3131eec
JM
987#, c-format
988msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
6a7e7c40 989msgstr "marca de temps massa gran per a aquest sistema: %<PRIuMAX>"
f3131eec 990
5a36d17c 991#: attr.c:211
298082bc 992#, c-format
7cbacabc
JM
993msgid "%.*s is not a valid attribute name"
994msgstr "%.*s no és un nom d'atribut vàlid"
995
5a36d17c
JM
996#: attr.c:368
997#, c-format
998msgid "%s not allowed: %s:%d"
999msgstr "%s no està permès: %s:%d"
1000
1001#: attr.c:408
0082d821 1002msgid ""
43a970d7
AH
1003"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1004"Use '\\!' for literal leading exclamation."
0082d821 1005msgstr ""
43a970d7
AH
1006"Els patrons negatius s'ignoren en els atributs de git\n"
1007"Useu '\\!' per exclamació capdavantera literal."
0082d821 1008
d9324e4e 1009#: bisect.c:468
0082d821 1010#, c-format
43a970d7 1011msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
104d6cb0 1012msgstr "Comentari amb cometes errònies en el fitxer «%s»: %s"
0082d821 1013
5a36d17c 1014#: bisect.c:678
43a970d7
AH
1015#, c-format
1016msgid "We cannot bisect more!\n"
1017msgstr "No podem bisecar més!\n"
0082d821 1018
5a36d17c 1019#: bisect.c:733
0082d821 1020#, c-format
43a970d7
AH
1021msgid "Not a valid commit name %s"
1022msgstr "No és un nom de comissió vàlid %s"
0082d821 1023
5a36d17c 1024#: bisect.c:758
63b82654
AH
1025#, c-format
1026msgid ""
43a970d7
AH
1027"The merge base %s is bad.\n"
1028"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
63b82654 1029msgstr ""
16996772 1030"La base de fusió %s és errònia.\n"
43a970d7 1031"Això vol dir que el defecte s'ha arreglat entre %s i [%s].\n"
63b82654 1032
5a36d17c 1033#: bisect.c:763
63b82654 1034#, c-format
43a970d7
AH
1035msgid ""
1036"The merge base %s is new.\n"
1037"The property has changed between %s and [%s].\n"
1038msgstr ""
1039"La base de fusió %s és nova.\n"
1040"La propietat s'ha canviat entre %s i [%s].\n"
63b82654 1041
5a36d17c 1042#: bisect.c:768
43a970d7
AH
1043#, c-format
1044msgid ""
1045"The merge base %s is %s.\n"
1046"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1047msgstr ""
1048"La base de fusió %s és %s.\n"
104d6cb0 1049"Això vol dir que la primera comissió «%s» és entre %s i [%s].\n"
0082d821 1050
5a36d17c 1051#: bisect.c:776
43a970d7
AH
1052#, c-format
1053msgid ""
2f61b3a3 1054"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
43a970d7
AH
1055"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1056"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1057msgstr ""
16996772 1058"Algunes revisions %s no són els avantpassats de la revisió %s.\n"
43a970d7
AH
1059"git bisect no pot funcionar correctament en aquest cas.\n"
1060"Potser heu confós les revisions %s i %s?\n"
0082d821 1061
5a36d17c 1062#: bisect.c:789
43a970d7
AH
1063#, c-format
1064msgid ""
1065"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1066"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1067"We continue anyway."
1068msgstr ""
16996772 1069"s'ha d'ometre la base de fusió entre %s i [%s].\n"
6a7e7c40
JM
1070"Llavors, no podem estar segurs que la primera comissió %s sigui entre %s i "
1071"%s.\n"
43a970d7 1072"Continuem de totes maneres."
0082d821 1073
5a36d17c 1074#: bisect.c:822
0082d821 1075#, c-format
43a970d7
AH
1076msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1077msgstr "Bisecant: s'ha de provar una base de fusió\n"
0082d821 1078
5a36d17c 1079#: bisect.c:865
43a970d7
AH
1080#, c-format
1081msgid "a %s revision is needed"
1082msgstr "es necessita una revisió %s"
0082d821 1083
6a7e7c40 1084#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
0082d821 1085#, c-format
43a970d7 1086msgid "could not create file '%s'"
104d6cb0 1087msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer «%s»"
0082d821 1088
6a7e7c40 1089#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
0082d821 1090#, c-format
43a970d7 1091msgid "could not read file '%s'"
104d6cb0 1092msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer «%s»"
0082d821 1093
6a7e7c40 1094#: bisect.c:958
43a970d7
AH
1095msgid "reading bisect refs failed"
1096msgstr "la lectura de les referències de bisecció ha fallat"
0082d821 1097
6a7e7c40 1098#: bisect.c:977
0082d821 1099#, c-format
43a970d7
AH
1100msgid "%s was both %s and %s\n"
1101msgstr "%s era ambdós %s i %s\n"
0082d821 1102
6a7e7c40 1103#: bisect.c:985
0082d821 1104#, c-format
43a970d7
AH
1105msgid ""
1106"No testable commit found.\n"
1107"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1108msgstr ""
7cbacabc 1109"No s'ha trobat cap comissió comprovable.\n"
16697bdd 1110"Potser heu començat amb paràmetres de camí incorrectes?\n"
0082d821 1111
6a7e7c40 1112#: bisect.c:1004
0082d821 1113#, c-format
43a970d7
AH
1114msgid "(roughly %d step)"
1115msgid_plural "(roughly %d steps)"
1116msgstr[0] "(aproximadament %d pas)"
1117msgstr[1] "(aproximadament %d passos)"
0082d821 1118
1d99545f
JM
1119#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1120#. steps)" translation.
1121#.
6a7e7c40 1122#: bisect.c:1010
0082d821 1123#, c-format
43a970d7
AH
1124msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1125msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1126msgstr[0] "Bisecant: manca %d revisió a provar després d'aquesta %s\n"
1127msgstr[1] "Bisecant: manquen %d revisions a provar després d'aquesta %s\n"
0082d821 1128
6a7e7c40 1129#: blame.c:2697
1d99545f
JM
1130msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1131msgstr "--contents i --reverse no funcionen bé juntes."
1132
6a7e7c40 1133#: blame.c:2711
1d99545f
JM
1134msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1135msgstr "no es pot usar --contents amb el nom d'objecte de la comissió final"
1136
6a7e7c40 1137#: blame.c:2732
1d99545f 1138msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
6a7e7c40
JM
1139msgstr ""
1140"--reverse i --first-parent-together requereixen una última comissió "
1141"especificada"
1d99545f 1142
6a7e7c40
JM
1143#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
1144#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:404 builtin/log.c:980
1145#: builtin/log.c:1468 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
1146#: builtin/pack-objects.c:3142 builtin/pack-objects.c:3157
1147#: builtin/shortlog.c:192
1d99545f
JM
1148msgid "revision walk setup failed"
1149msgstr "la configuració del passeig per revisions ha fallat"
1150
6a7e7c40
JM
1151#: blame.c:2759
1152msgid ""
1153"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1154msgstr ""
1155"--reverse --first-parent junts requereixen un rang de la cadena de mares "
1156"primeres"
1d99545f 1157
6a7e7c40 1158#: blame.c:2770
1d99545f
JM
1159#, c-format
1160msgid "no such path %s in %s"
1161msgstr "no hi ha tal camí %s en %s"
1162
6a7e7c40 1163#: blame.c:2781
1d99545f
JM
1164#, c-format
1165msgid "cannot read blob %s for path %s"
1166msgstr "no es pot llegir el blob %s per al camí %s"
1167
6a7e7c40 1168#: branch.c:53
0082d821 1169#, c-format
43a970d7
AH
1170msgid ""
1171"\n"
1172"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1173"the remote tracking information by invoking\n"
1174"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1175msgstr ""
1176"\n"
1177"Després de corregir la causa de l'error, podeu\n"
1178"intentar corregir la informació de seguiment remot\n"
1179"invocant \"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
0082d821 1180
6a7e7c40 1181#: branch.c:67
0082d821 1182#, c-format
43a970d7
AH
1183msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1184msgstr "No s'està establint la branca %s com a la seva pròpia font."
0082d821 1185
6a7e7c40 1186#: branch.c:93
0082d821 1187#, c-format
104d6cb0 1188msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
6a7e7c40
JM
1189msgstr ""
1190"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s» "
1191"fent «rebase»."
0082d821 1192
6a7e7c40 1193#: branch.c:94
0082d821 1194#, c-format
104d6cb0 1195msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
6a7e7c40
JM
1196msgstr ""
1197"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca remota «%s» de «%s»."
0082d821 1198
6a7e7c40 1199#: branch.c:98
0082d821 1200#, c-format
104d6cb0 1201msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
6a7e7c40
JM
1202msgstr ""
1203"La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s» fent "
1204"«rebase»."
0082d821 1205
6a7e7c40 1206#: branch.c:99
0082d821 1207#, c-format
104d6cb0
JM
1208msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1209msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la branca local «%s»."
0082d821 1210
6a7e7c40 1211#: branch.c:104
0082d821 1212#, c-format
104d6cb0 1213msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
6a7e7c40
JM
1214msgstr ""
1215"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s» fent "
1216"«rebase»."
0082d821 1217
6a7e7c40 1218#: branch.c:105
43a970d7 1219#, c-format
104d6cb0 1220msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
6a7e7c40
JM
1221msgstr ""
1222"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència remota «%s»."
0082d821 1223
6a7e7c40 1224#: branch.c:109
0082d821 1225#, c-format
104d6cb0 1226msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
6a7e7c40
JM
1227msgstr ""
1228"La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s» fent "
1229"«rebase»."
0082d821 1230
6a7e7c40 1231#: branch.c:110
0082d821 1232#, c-format
104d6cb0
JM
1233msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1234msgstr "La branca «%s» està configurada per a seguir la referència local «%s»."
0082d821 1235
6a7e7c40 1236#: branch.c:119
43a970d7
AH
1237msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1238msgstr "No es pot escriure la configuració de la branca font"
1239
6a7e7c40 1240#: branch.c:156
0082d821 1241#, c-format
43a970d7
AH
1242msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1243msgstr "No seguint: informació ambigua per a la referència %s"
0082d821 1244
6a7e7c40 1245#: branch.c:189
0082d821 1246#, c-format
43a970d7 1247msgid "'%s' is not a valid branch name."
104d6cb0 1248msgstr "«%s» no és un nom de branca vàlid."
0082d821 1249
6a7e7c40 1250#: branch.c:208
0082d821 1251#, c-format
43a970d7 1252msgid "A branch named '%s' already exists."
104d6cb0 1253msgstr "Una branca amb nom «%s» ja existeix."
0082d821 1254
6a7e7c40 1255#: branch.c:213
43a970d7
AH
1256msgid "Cannot force update the current branch."
1257msgstr "No es pot actualitzar la branca actual a la força."
1258
6a7e7c40 1259#: branch.c:233
0082d821 1260#, c-format
43a970d7 1261msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
6a7e7c40
JM
1262msgstr ""
1263"No es pot configurar la informació de seguiment; el punt inicial «%s» no és "
1264"una branca."
0082d821 1265
6a7e7c40 1266#: branch.c:235
0082d821 1267#, c-format
43a970d7 1268msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
104d6cb0 1269msgstr "la branca font demanada «%s» no existeix"
0082d821 1270
6a7e7c40 1271#: branch.c:237
43a970d7
AH
1272msgid ""
1273"\n"
1274"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1275"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1276"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1277"\n"
1278"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1279"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1280"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1281msgstr ""
1282"\n"
1283"Si teniu pensat basar el vostre treball en una branca\n"
1284"font que ja existeix al remot, pot ser que necessiteu\n"
16697bdd 1285"executar «git fetch» per a obtenir-la.\n"
43a970d7
AH
1286"\n"
1287"Si teniu pensat pujar una branca local nova que seguirà\n"
1288"la seva contrapart remota, pot ser que vulgueu usar\n"
16697bdd 1289"«git push -u» per a establir la configuració font\n"
43a970d7 1290"mentre pugeu."
0082d821 1291
6a7e7c40 1292#: branch.c:281
43a970d7
AH
1293#, c-format
1294msgid "Not a valid object name: '%s'."
104d6cb0 1295msgstr "No és un nom d'objecte vàlid: «%s»."
0082d821 1296
6a7e7c40 1297#: branch.c:301
43a970d7
AH
1298#, c-format
1299msgid "Ambiguous object name: '%s'."
104d6cb0 1300msgstr "Nom d'objecte ambigu: «%s»."
0082d821 1301
6a7e7c40 1302#: branch.c:306
43a970d7
AH
1303#, c-format
1304msgid "Not a valid branch point: '%s'."
104d6cb0 1305msgstr "No és un punt de ramificació vàlid: «%s»."
0082d821 1306
6a7e7c40 1307#: branch.c:364
0082d821 1308#, c-format
43a970d7 1309msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
104d6cb0 1310msgstr "«%s» ja s'ha agafat a «%s»"
0082d821 1311
6a7e7c40 1312#: branch.c:387
0082d821 1313#, c-format
43a970d7 1314msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
104d6cb0 1315msgstr "HEAD de l'arbre de treball %s no està actualitzat"
0082d821 1316
f3131eec 1317#: bundle.c:36
43a970d7
AH
1318#, c-format
1319msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
104d6cb0 1320msgstr "«%s» no sembla un fitxer de farcell v2"
0082d821 1321
f3131eec 1322#: bundle.c:64
0082d821 1323#, c-format
43a970d7
AH
1324msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1325msgstr "capçalera no reconeguda: %s%s (%d)"
0082d821 1326
6a7e7c40
JM
1327#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
1328#: builtin/commit.c:791
0082d821 1329#, c-format
43a970d7 1330msgid "could not open '%s'"
104d6cb0 1331msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
0082d821 1332
5a36d17c 1333#: bundle.c:143
43a970d7
AH
1334msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1335msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
0082d821 1336
6a7e7c40
JM
1337#: bundle.c:146
1338msgid "need a repository to verify a bundle"
1339msgstr "cal un dipòsit per verificar un farcell"
1340
1341#: bundle.c:197
0082d821 1342#, c-format
43a970d7
AH
1343msgid "The bundle contains this ref:"
1344msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1345msgstr[0] "El farcell conté aquesta referència:"
1346msgstr[1] "El farcell conté aquestes %d referències:"
0082d821 1347
6a7e7c40 1348#: bundle.c:204
43a970d7
AH
1349msgid "The bundle records a complete history."
1350msgstr "El farcell registra una història completa."
0082d821 1351
6a7e7c40 1352#: bundle.c:206
0082d821 1353#, c-format
43a970d7
AH
1354msgid "The bundle requires this ref:"
1355msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1356msgstr[0] "El farcell requereix aquesta referència:"
1357msgstr[1] "El farcell requereix aquestes %d referències:"
0082d821 1358
6a7e7c40 1359#: bundle.c:272
d9324e4e 1360msgid "unable to dup bundle descriptor"
5a36d17c 1361msgstr "no s'ha pogut duplicar el descriptor del farcell"
d9324e4e 1362
6a7e7c40 1363#: bundle.c:279
43a970d7
AH
1364msgid "Could not spawn pack-objects"
1365msgstr "No s'ha pogut executar el pack-objects"
0082d821 1366
6a7e7c40 1367#: bundle.c:290
43a970d7
AH
1368msgid "pack-objects died"
1369msgstr "El pack-objects s'ha mort"
0082d821 1370
6a7e7c40 1371#: bundle.c:332
43a970d7
AH
1372msgid "rev-list died"
1373msgstr "El rev-list s'ha mort"
0082d821 1374
6a7e7c40 1375#: bundle.c:381
0082d821 1376#, c-format
43a970d7 1377msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
104d6cb0 1378msgstr "les opcions de la llista de revisions exclouen la referència «%s»"
0082d821 1379
6a7e7c40 1380#: bundle.c:460 builtin/log.c:212 builtin/log.c:1749 builtin/shortlog.c:306
43a970d7
AH
1381#, c-format
1382msgid "unrecognized argument: %s"
1383msgstr "paràmetre no reconegut: %s"
0082d821 1384
6a7e7c40 1385#: bundle.c:468
43a970d7
AH
1386msgid "Refusing to create empty bundle."
1387msgstr "S'està refusant crear un farcell buit."
0082d821 1388
6a7e7c40 1389#: bundle.c:478
0082d821 1390#, c-format
43a970d7 1391msgid "cannot create '%s'"
104d6cb0 1392msgstr "no es pot crear «%s»"
0082d821 1393
6a7e7c40 1394#: bundle.c:503
43a970d7
AH
1395msgid "index-pack died"
1396msgstr "L'index-pack s'ha mort"
1397
b5827d23 1398#: color.c:296
0082d821 1399#, c-format
43a970d7
AH
1400msgid "invalid color value: %.*s"
1401msgstr "valor de color no vàlid: %.*s"
0082d821 1402
6a7e7c40
JM
1403#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1404#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
0082d821 1405#, c-format
43a970d7
AH
1406msgid "could not parse %s"
1407msgstr "no s'ha pogut analitzar %s"
0082d821 1408
d9324e4e 1409#: commit.c:52
0082d821 1410#, c-format
43a970d7
AH
1411msgid "%s %s is not a commit!"
1412msgstr "%s %s no és una comissió!"
0082d821 1413
6a7e7c40 1414#: commit.c:192
f3131eec
JM
1415msgid ""
1416"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1417"and will be removed in a future Git version.\n"
1418"\n"
1419"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1420"to convert the grafts into replace refs.\n"
1421"\n"
1422"Turn this message off by running\n"
1423"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1424msgstr ""
1425
6a7e7c40 1426#: commit.c:1127
d9324e4e
JM
1427#, c-format
1428msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1429msgstr "La comissió %s té una signatura GPG no fiable, suposadament de %s."
1430
6a7e7c40 1431#: commit.c:1130
d9324e4e
JM
1432#, c-format
1433msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1434msgstr "La comissió %s té una signatura GPG incorrecta suposadament de %s."
1435
6a7e7c40 1436#: commit.c:1133
d9324e4e
JM
1437#, c-format
1438msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1439msgstr "La comissió %s no té signatura GPG."
1440
6a7e7c40 1441#: commit.c:1136
d9324e4e
JM
1442#, c-format
1443msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1444msgstr "La comissió %s té una signatura GPG bona de %s\n"
1445
6a7e7c40 1446#: commit.c:1390
43a970d7
AH
1447msgid ""
1448"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1449"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1450"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1451msgstr ""
16996772
JM
1452"Advertència: el missatge de comissió no és compatible amb UTF-8.\n"
1453"Potser voleu esmenar-lo després de corregir el missatge, o establir\n"
43a970d7
AH
1454"la variable de configuració i18n.commitencoding a la codificació que\n"
1455"usi el vostre projecte.\n"
0082d821 1456
6a7e7c40
JM
1457#: commit-graph.c:127
1458msgid "commit-graph file is too small"
f3131eec
JM
1459msgstr ""
1460
6a7e7c40 1461#: commit-graph.c:192
f3131eec 1462#, c-format
6a7e7c40
JM
1463msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
1464msgstr "la signatura del graf de comissions %X no coincideix amb la signatura %X"
f3131eec 1465
6a7e7c40
JM
1466#: commit-graph.c:199
1467#, c-format
1468msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
1469msgstr "la versió del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
f3131eec 1470
6a7e7c40
JM
1471#: commit-graph.c:206
1472#, c-format
1473msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
1474msgstr "la versió del hash del graf de comissions %X no coincideix amb la versió %X"
1475
1476#: commit-graph.c:229
1477msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1478msgstr ""
f3131eec 1479
6a7e7c40
JM
1480#: commit-graph.c:240
1481#, c-format
1482msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
5a36d17c
JM
1483msgstr ""
1484
6a7e7c40 1485#: commit-graph.c:283
f3131eec 1486#, c-format
6a7e7c40
JM
1487msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
1488msgstr ""
1489
1490#: commit-graph.c:347
1491msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
f3131eec
JM
1492msgstr ""
1493
6a7e7c40
JM
1494#: commit-graph.c:357
1495msgid "commit-graph chain does not match"
1496msgstr "la cadena del graf de comissions no coincideix"
1497
1498#: commit-graph.c:404
f3131eec 1499#, c-format
6a7e7c40 1500msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
f3131eec
JM
1501msgstr ""
1502
6a7e7c40
JM
1503#: commit-graph.c:430
1504msgid "unable to find all commit-graph files"
1505msgstr "no es poden trobar tots els fitxers del graf de comissions"
1506
1507#: commit-graph.c:553 commit-graph.c:613
1508msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
1509msgstr "posició de la comissió no vàlida. Probablement el graf de comissions està malmès"
1510
1511#: commit-graph.c:574
f3131eec
JM
1512#, c-format
1513msgid "could not find commit %s"
1514msgstr "no s'ha pogut trobar la comissió %s"
1515
6a7e7c40 1516#: commit-graph.c:1001 builtin/pack-objects.c:2651
f3131eec
JM
1517#, c-format
1518msgid "unable to get type of object %s"
1519msgstr "no s'ha pogut obtenir el tipus de l'objecte: %s"
1520
6a7e7c40 1521#: commit-graph.c:1033
5a36d17c
JM
1522msgid "Loading known commits in commit graph"
1523msgstr "S'estan carregant comissions conegudes al graf de comissions"
1524
6a7e7c40 1525#: commit-graph.c:1050
5a36d17c
JM
1526msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1527msgstr "S'estan expandint les comissions abastables al graf de comissions"
1528
6a7e7c40 1529#: commit-graph.c:1069
5a36d17c
JM
1530msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1531msgstr "S'estan netejant les marques de comissions al graf de comissions"
d9324e4e 1532
6a7e7c40 1533#: commit-graph.c:1088
d9324e4e 1534msgid "Computing commit graph generation numbers"
6a7e7c40 1535msgstr "S'estan calculant els nombres de generació del graf de comissions"
d9324e4e 1536
6a7e7c40
JM
1537#: commit-graph.c:1162
1538#, c-format
5a36d17c
JM
1539msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1540msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
6a7e7c40
JM
1541msgstr[0] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquet"
1542msgstr[1] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions en %d paquets"
d9324e4e 1543
6a7e7c40 1544#: commit-graph.c:1175
f3131eec
JM
1545#, c-format
1546msgid "error adding pack %s"
1547msgstr "error en afegir paquet %s"
1548
6a7e7c40 1549#: commit-graph.c:1179
f3131eec
JM
1550#, c-format
1551msgid "error opening index for %s"
1552msgstr "s'ha produït un error en obrir l'índex per «%s»"
1553
6a7e7c40
JM
1554#: commit-graph.c:1203
1555#, c-format
5a36d17c
JM
1556msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1557msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
6a7e7c40
JM
1558msgstr[0] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referència"
1559msgstr[1] "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions des de %d referències"
5a36d17c 1560
6a7e7c40 1561#: commit-graph.c:1237
5a36d17c 1562msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
6a7e7c40 1563msgstr "S'estan cercant les comissions pel graf de comissions entre els objectes empaquetats"
5a36d17c 1564
6a7e7c40 1565#: commit-graph.c:1252
5a36d17c 1566msgid "Counting distinct commits in commit graph"
6a7e7c40 1567msgstr "S'estant comptant les comissions diferents al graf de comissions"
f3131eec 1568
6a7e7c40 1569#: commit-graph.c:1283
5a36d17c 1570msgid "Finding extra edges in commit graph"
6a7e7c40 1571msgstr "S'estan cercant les vores addicionals al graf de comissions"
5a36d17c 1572
6a7e7c40
JM
1573#: commit-graph.c:1331
1574msgid "failed to write correct number of base graph ids"
1575msgstr "s'ha produït un error en escriure el nombre correcte d'ids base del graf"
f3131eec 1576
6a7e7c40 1577#: commit-graph.c:1364 midx.c:811
f3131eec
JM
1578#, c-format
1579msgid "unable to create leading directories of %s"
1580msgstr "no s'han pogut crear els directoris inicials de «%s»"
1581
6a7e7c40
JM
1582#: commit-graph.c:1376 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:251
1583#, c-format
1584msgid "unable to create '%s'"
1585msgstr "no s'ha pogut crear «%s»"
1586
1587#: commit-graph.c:1436
5a36d17c
JM
1588#, c-format
1589msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1590msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1591msgstr[0] "S'està escrivint el graf de comissions en %d pas"
1592msgstr[1] "S'està escrivint el graf de comissions en %d passos"
1593
6a7e7c40
JM
1594#: commit-graph.c:1477
1595msgid "unable to open commit-graph chain file"
1596msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'encadenament del graf de comissions"
1597
1598#: commit-graph.c:1489
1599msgid "failed to rename base commit-graph file"
1600msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer base del graf de comissions"
1601
1602#: commit-graph.c:1509
1603msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
1604msgstr "no s'ha pogut canviar el nom del fitxer temporal del graf de comissions"
1605
1606#: commit-graph.c:1620
1607msgid "Scanning merged commits"
1608msgstr "S'estan escanejant les comissions fusionades"
1609
1610#: commit-graph.c:1631
1611#, c-format
1612msgid "unexpected duplicate commit id %s"
1613msgstr "id de comissió duplicat %s no esperat"
1614
1615#: commit-graph.c:1656
1616msgid "Merging commit-graph"
1617msgstr "S'està fusionant el graf de comissions"
1618
1619#: commit-graph.c:1842
1620#, c-format
1621msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1622msgstr "el format del graf de comissions no pot escriure %d comissions"
1623
1624#: commit-graph.c:1853
1625msgid "too many commits to write graph"
1626msgstr "massa comissions per escriure un graf"
1627
1628#: commit-graph.c:1943
f3131eec 1629msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
6a7e7c40
JM
1630msgstr ""
1631"el fitxer commit-graph (graf de comissions) té una suma de verificació "
1632"incorrecta i probablement és corrupte"
1633
1634#: commit-graph.c:1953
1635#, c-format
1636msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
1637msgstr ""
f3131eec 1638
6a7e7c40
JM
1639#: commit-graph.c:1963 commit-graph.c:1978
1640#, c-format
1641msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1642msgstr ""
1643
1644#: commit-graph.c:1970
1645#, c-format
1646msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
1647msgstr "s'ha produït un error en analitzar la comissió %s del graf de comissions"
1648
1649#: commit-graph.c:1987
d9324e4e 1650msgid "Verifying commits in commit graph"
6a7e7c40
JM
1651msgstr "S'estan verificant les comissions al graf de comissions"
1652
1653#: commit-graph.c:2000
1654#, c-format
1655msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1656msgstr ""
1657
1658#: commit-graph.c:2007
1659#, c-format
1660msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1661msgstr ""
1662
1663#: commit-graph.c:2017
1664#, c-format
1665msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1666msgstr ""
1667
1668#: commit-graph.c:2026
1669#, c-format
1670msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
1671msgstr ""
1672
1673#: commit-graph.c:2039
1674#, c-format
1675msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1676msgstr ""
1677
1678#: commit-graph.c:2044
1679#, c-format
1680msgid ""
1681"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1682msgstr ""
1683
1684#: commit-graph.c:2048
1685#, c-format
1686msgid ""
1687"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1688msgstr ""
1689
1690#: commit-graph.c:2063
1691#, c-format
1692msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
1693msgstr ""
1694
1695#: commit-graph.c:2069
1696#, c-format
1697msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1698msgstr ""
d9324e4e 1699
5a36d17c 1700#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
43a970d7
AH
1701msgid "memory exhausted"
1702msgstr "memòria esgotada"
1703
6a7e7c40 1704#: config.c:124
f3131eec
JM
1705#, c-format
1706msgid ""
1707"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1708"\t%s\n"
1709"from\n"
1710"\t%s\n"
1711"This might be due to circular includes."
1712msgstr ""
1713
6a7e7c40 1714#: config.c:140
f3131eec
JM
1715#, c-format
1716msgid "could not expand include path '%s'"
1717msgstr "no s'ha pogut expandir el camí d'inclusió «%s»"
1718
6a7e7c40 1719#: config.c:151
f3131eec 1720msgid "relative config includes must come from files"
d9324e4e 1721msgstr "les inclusions de configuració relatives han de venir de fitxers"
f3131eec 1722
6a7e7c40 1723#: config.c:197
7cbacabc 1724msgid "relative config include conditionals must come from files"
6a7e7c40
JM
1725msgstr ""
1726"els condicionals d'inclusió de configuració relatius han de venir de fitxers"
7cbacabc 1727
6a7e7c40 1728#: config.c:375
f3131eec
JM
1729#, c-format
1730msgid "key does not contain a section: %s"
1731msgstr "la clau no conté una secció: «%s»"
1732
6a7e7c40 1733#: config.c:381
f3131eec
JM
1734#, c-format
1735msgid "key does not contain variable name: %s"
1736msgstr "la clau no conté un nom de variable: «%s»"
1737
6a7e7c40 1738#: config.c:405 sequencer.c:2463
f3131eec
JM
1739#, c-format
1740msgid "invalid key: %s"
1741msgstr "clau no vàlida: %s"
1742
6a7e7c40 1743#: config.c:411
f3131eec
JM
1744#, c-format
1745msgid "invalid key (newline): %s"
1746msgstr "clau no vàlida (línea nova): %s"
1747
6a7e7c40 1748#: config.c:447 config.c:459
f3131eec
JM
1749#, c-format
1750msgid "bogus config parameter: %s"
1751msgstr "paràmetre de configuració erroni: %s"
1752
6a7e7c40 1753#: config.c:494
f3131eec
JM
1754#, c-format
1755msgid "bogus format in %s"
1756msgstr "format erroni a %s"
1757
6a7e7c40 1758#: config.c:820
0082d821 1759#, c-format
43a970d7 1760msgid "bad config line %d in blob %s"
16996772 1761msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob %s"
0082d821 1762
6a7e7c40 1763#: config.c:824
0082d821 1764#, c-format
43a970d7 1765msgid "bad config line %d in file %s"
16996772 1766msgstr "línia de configuració %d errònia en el fitxer %s"
0082d821 1767
6a7e7c40 1768#: config.c:828
0082d821 1769#, c-format
43a970d7 1770msgid "bad config line %d in standard input"
16996772 1771msgstr "línia de configuració %d errònia en l'entrada estàndard"
0082d821 1772
6a7e7c40 1773#: config.c:832
43a970d7
AH
1774#, c-format
1775msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
16996772 1776msgstr "línia de configuració %d errònia en el blob de submòdul %s"
0082d821 1777
6a7e7c40 1778#: config.c:836
0d8e36f3 1779#, c-format
43a970d7 1780msgid "bad config line %d in command line %s"
16996772 1781msgstr "línia de configuració %d errònia en la línia d'ordres %s"
0d8e36f3 1782
6a7e7c40 1783#: config.c:840
0d8e36f3 1784#, c-format
43a970d7 1785msgid "bad config line %d in %s"
16996772 1786msgstr "línia de configuració %d errònia en %s"
0d8e36f3 1787
6a7e7c40 1788#: config.c:977
43a970d7
AH
1789msgid "out of range"
1790msgstr "fora de rang"
0082d821 1791
6a7e7c40 1792#: config.c:977
43a970d7
AH
1793msgid "invalid unit"
1794msgstr "unitat no vàlida"
0082d821 1795
6a7e7c40 1796#: config.c:978
43a970d7
AH
1797#, c-format
1798msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
104d6cb0 1799msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s»: %s"
0082d821 1800
6a7e7c40 1801#: config.c:997
0082d821 1802#, c-format
43a970d7 1803msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
104d6cb0 1804msgstr "valor de configuració numèric erroni «%s» per «%s» en el blob %s: %s"
0082d821 1805
6a7e7c40 1806#: config.c:1000
0082d821 1807#, c-format
43a970d7 1808msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
104d6cb0 1809msgstr "valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en el fitxer %s: %s"
0082d821 1810
6a7e7c40 1811#: config.c:1003
0082d821 1812#, c-format
43a970d7 1813msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
6a7e7c40
JM
1814msgstr ""
1815"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en l'entrada estàndard: %s"
0082d821 1816
6a7e7c40 1817#: config.c:1006
0082d821 1818#, c-format
43a970d7 1819msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
6a7e7c40
JM
1820msgstr ""
1821"valor de configuració numèric «%s» erroni' per «%s» en el blob de submòdul "
1822"%s: %s"
0082d821 1823
6a7e7c40 1824#: config.c:1009
0082d821 1825#, c-format
43a970d7 1826msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
6a7e7c40
JM
1827msgstr ""
1828"valor de configuració numèric «%s» erroni per «%s» en la línia d'ordres %s: "
1829"%s"
0082d821 1830
6a7e7c40 1831#: config.c:1012
0082d821 1832#, c-format
43a970d7 1833msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
16697bdd 1834msgstr "valor de configuració numèric incorrecte «%s» per «%s» en %s: %s"
0082d821 1835
6a7e7c40 1836#: config.c:1107
0082d821 1837#, c-format
43a970d7 1838msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
104d6cb0 1839msgstr "s'ha produït un error en expandir el directori d'usuari en: «%s»"
0082d821 1840
6a7e7c40 1841#: config.c:1116
b5827d23
JM
1842#, c-format
1843msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1844msgstr "«%s» per a «%s» no és una marca de temps vàlida"
1845
6a7e7c40 1846#: config.c:1207
f3131eec
JM
1847#, c-format
1848msgid "abbrev length out of range: %d"
1849msgstr ""
1850
6a7e7c40 1851#: config.c:1221 config.c:1232
0082d821 1852#, c-format
43a970d7 1853msgid "bad zlib compression level %d"
16697bdd 1854msgstr "nivell de compressió de zlib incorrecte %d"
0082d821 1855
6a7e7c40 1856#: config.c:1324
f3131eec
JM
1857msgid "core.commentChar should only be one character"
1858msgstr ""
1859
6a7e7c40 1860#: config.c:1357
43a970d7
AH
1861#, c-format
1862msgid "invalid mode for object creation: %s"
1863msgstr "mode de creació d'objecte no vàlid: %s"
0082d821 1864
6a7e7c40 1865#: config.c:1429
f3131eec
JM
1866#, c-format
1867msgid "malformed value for %s"
1868msgstr "valor no vàlid per a %s"
1869
6a7e7c40 1870#: config.c:1455
f3131eec
JM
1871#, c-format
1872msgid "malformed value for %s: %s"
1873msgstr "valor no vàlid per a %s: %s"
1874
6a7e7c40 1875#: config.c:1456
f3131eec
JM
1876msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1877msgstr ""
1878
6a7e7c40 1879#: config.c:1517 builtin/pack-objects.c:3399
2f61b3a3
JM
1880#, c-format
1881msgid "bad pack compression level %d"
1882msgstr "nivell de compressió de paquet %d Erroni"
1883
6a7e7c40 1884#: config.c:1638
f3131eec
JM
1885#, c-format
1886msgid "unable to load config blob object '%s'"
1887msgstr "no s'ha pogut carregar l'objecte blob de configuració «%s»"
1888
6a7e7c40 1889#: config.c:1641
f3131eec
JM
1890#, c-format
1891msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1892msgstr "la referència «%s» no assenyala a un blob"
1893
6a7e7c40 1894#: config.c:1658
f3131eec
JM
1895#, c-format
1896msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1897msgstr "no s'ha pogut resoldre el blob de configuració: «%s»"
1898
6a7e7c40 1899#: config.c:1688
f3131eec
JM
1900#, c-format
1901msgid "failed to parse %s"
1902msgstr "s'ha produït un error en analitzar %s"
1903
6a7e7c40 1904#: config.c:1744
43a970d7
AH
1905msgid "unable to parse command-line config"
1906msgstr "no s'ha pogut analitzar la configuració de la línia d'ordres"
b3e4c475 1907
6a7e7c40 1908#: config.c:2093
43a970d7
AH
1909msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1910msgstr "un error desconegut ha ocorregut en llegir els fitxers de configuració"
0082d821 1911
6a7e7c40 1912#: config.c:2263
7cbacabc
JM
1913#, c-format
1914msgid "Invalid %s: '%s'"
104d6cb0 1915msgstr "%s no vàlid: «%s»"
7cbacabc 1916
6a7e7c40 1917#: config.c:2306
7cbacabc
JM
1918#, c-format
1919msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
6a7e7c40
JM
1920msgstr ""
1921"valor «%s» a core.untrackedCache desconegut; utilitzant el valor per defecte "
1922"«keep»"
7cbacabc 1923
6a7e7c40 1924#: config.c:2332
7cbacabc
JM
1925#, c-format
1926msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
3f86f684 1927msgstr "valor «%d» a splitIndex.maxPercentChange ha d'estar entre 0 i 100"
7cbacabc 1928
6a7e7c40 1929#: config.c:2378
0082d821 1930#, c-format
43a970d7 1931msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
104d6cb0 1932msgstr "no s'ha pogut analitzar «%s» de la configuració de la línia d'ordres"
0082d821 1933
6a7e7c40 1934#: config.c:2380
0082d821 1935#, c-format
43a970d7 1936msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
104d6cb0 1937msgstr "variable de configuració «%s» errònia en el fitxer «%s» a la línia %d"
0082d821 1938
6a7e7c40 1939#: config.c:2461
f3131eec
JM
1940#, c-format
1941msgid "invalid section name '%s'"
1942msgstr "nom de secció no vàlid «%s»"
1943
6a7e7c40 1944#: config.c:2493
3ffa1ab2 1945#, c-format
43a970d7
AH
1946msgid "%s has multiple values"
1947msgstr "%s té múltiples valors"
3ffa1ab2 1948
6a7e7c40 1949#: config.c:2522
f3131eec
JM
1950#, c-format
1951msgid "failed to write new configuration file %s"
1952msgstr "no es pot escriure un nou fitxer de configuració %s"
1953
6a7e7c40 1954#: config.c:2774 config.c:3098
f3131eec
JM
1955#, c-format
1956msgid "could not lock config file %s"
1957msgstr "no s'ha pogut blocar el fitxer de configuració %s"
1958
6a7e7c40 1959#: config.c:2785
f3131eec
JM
1960#, c-format
1961msgid "opening %s"
1962msgstr "s'està obrint %s"
1963
6a7e7c40 1964#: config.c:2820 builtin/config.c:328
f3131eec
JM
1965#, c-format
1966msgid "invalid pattern: %s"
1967msgstr "patró no vàlid: %s"
1968
6a7e7c40 1969#: config.c:2845
f3131eec
JM
1970#, c-format
1971msgid "invalid config file %s"
5a36d17c 1972msgstr "fitxer de configuració no vàlid %s"
f3131eec 1973
6a7e7c40 1974#: config.c:2858 config.c:3111
2f61b3a3
JM
1975#, c-format
1976msgid "fstat on %s failed"
5a36d17c 1977msgstr "ha fallat «fstat» a %s"
2f61b3a3 1978
6a7e7c40 1979#: config.c:2869
5a36d17c 1980#, c-format
f3131eec 1981msgid "unable to mmap '%s'"
5a36d17c 1982msgstr "no s'ha pogut fer «mmap» «%s»"
f3131eec 1983
6a7e7c40 1984#: config.c:2878 config.c:3116
f3131eec
JM
1985#, c-format
1986msgid "chmod on %s failed"
1987msgstr "ha fallat chmod a %s"
1988
6a7e7c40 1989#: config.c:2963 config.c:3213
f3131eec
JM
1990#, c-format
1991msgid "could not write config file %s"
1992msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer de configuració «%s»"
1993
6a7e7c40 1994#: config.c:2997
3ffa1ab2 1995#, c-format
43a970d7 1996msgid "could not set '%s' to '%s'"
104d6cb0 1997msgstr "no s'ha pogut establir «%s» a «%s»"
3ffa1ab2 1998
6a7e7c40 1999#: config.c:2999 builtin/remote.c:782
3ffa1ab2 2000#, c-format
43a970d7 2001msgid "could not unset '%s'"
3f86f684 2002msgstr "no s'ha pogut desassignar «%s»"
43a970d7 2003
6a7e7c40 2004#: config.c:3089
f3131eec
JM
2005#, c-format
2006msgid "invalid section name: %s"
2007msgstr "nom de secció no vàlida: %s"
2008
6a7e7c40 2009#: config.c:3256
f3131eec
JM
2010#, c-format
2011msgid "missing value for '%s'"
2012msgstr "falta el valor per «%s»"
43a970d7 2013
f3131eec
JM
2014#: connect.c:61
2015msgid "the remote end hung up upon initial contact"
2016msgstr "el costat remot ha penjat en el moment de contacte inicial"
2017
2018#: connect.c:63
43a970d7
AH
2019msgid ""
2020"Could not read from remote repository.\n"
2021"\n"
2022"Please make sure you have the correct access rights\n"
2023"and the repository exists."
2024msgstr ""
2025"No s'ha pogut llegir del dipòsit remot.\n"
2026"\n"
16697bdd 2027"Assegureu-vos que tingueu els permisos\n"
43a970d7
AH
2028"d'accés correctes i que el dipòsit existeixi."
2029
f3131eec
JM
2030#: connect.c:81
2031#, c-format
2032msgid "server doesn't support '%s'"
2033msgstr "el servidor no és compatible amb «%s»"
43a970d7 2034
f3131eec
JM
2035#: connect.c:103
2036#, c-format
2037msgid "server doesn't support feature '%s'"
5a36d17c 2038msgstr "el servidor no és compatible amb la característica «%s»"
3ffa1ab2 2039
f3131eec
JM
2040#: connect.c:114
2041msgid "expected flush after capabilities"
2042msgstr ""
43a970d7 2043
f3131eec 2044#: connect.c:233
3ffa1ab2 2045#, c-format
f3131eec
JM
2046msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2047msgstr ""
b5827d23 2048
f3131eec
JM
2049#: connect.c:252
2050msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2051msgstr ""
2052
2053#: connect.c:273
5a36d17c 2054#, c-format
f3131eec 2055msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
6a7e7c40
JM
2056msgstr ""
2057"s'ha produït un error de protocol: s'esperava shallow sha-1, s'ha rebut «%s»"
f3131eec
JM
2058
2059#: connect.c:275
2060msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2061msgstr ""
2062
5a36d17c 2063#: connect.c:313
f3131eec
JM
2064msgid "invalid packet"
2065msgstr "paquet no vàlid"
2066
5a36d17c
JM
2067#: connect.c:333
2068#, c-format
f3131eec 2069msgid "protocol error: unexpected '%s'"
5a36d17c 2070msgstr "s'ha produït un error de protocol: no s'esperava «%s»"
f3131eec 2071
5a36d17c 2072#: connect.c:441
6a7e7c40 2073#, c-format
f3131eec 2074msgid "invalid ls-refs response: %s"
6a7e7c40 2075msgstr "resposta de ls-refs no vàlida: %s"
f3131eec 2076
5a36d17c 2077#: connect.c:445
f3131eec 2078msgid "expected flush after ref listing"
43a970d7 2079msgstr ""
3ffa1ab2 2080
5a36d17c 2081#: connect.c:544
0d8e36f3 2082#, c-format
f3131eec
JM
2083msgid "protocol '%s' is not supported"
2084msgstr "el protocol «%s» no és compatible"
4ee278bb 2085
5a36d17c 2086#: connect.c:595
f3131eec 2087msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
5a36d17c 2088msgstr "no s'ha pogut establir SO_KEEPALIVE al sòcol"
f3131eec 2089
5a36d17c
JM
2090#: connect.c:635 connect.c:698
2091#, c-format
f3131eec 2092msgid "Looking up %s ... "
5a36d17c 2093msgstr "S'està cercant %s..."
f3131eec 2094
5a36d17c
JM
2095#: connect.c:639
2096#, c-format
f3131eec 2097msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
5a36d17c 2098msgstr "no s'ha pogut trobar %s (port %s) (%s)"
f3131eec
JM
2099
2100#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
5a36d17c 2101#: connect.c:643 connect.c:714
4ee278bb 2102#, c-format
43a970d7 2103msgid ""
f3131eec
JM
2104"done.\n"
2105"Connecting to %s (port %s) ... "
43a970d7 2106msgstr ""
5a36d17c
JM
2107"fet.\n"
2108"S'està connectant a %s (port %s) ... "
4ee278bb 2109
5a36d17c 2110#: connect.c:665 connect.c:742
f3131eec
JM
2111#, c-format
2112msgid ""
2113"unable to connect to %s:\n"
2114"%s"
d9324e4e
JM
2115msgstr ""
2116"no s'ha pogut connectar a %s:\n"
f3131eec 2117"%s"
43a970d7 2118
f3131eec 2119#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
5a36d17c 2120#: connect.c:671 connect.c:748
f3131eec
JM
2121msgid "done."
2122msgstr "fet."
2123
5a36d17c
JM
2124#: connect.c:702
2125#, c-format
f3131eec 2126msgid "unable to look up %s (%s)"
5a36d17c 2127msgstr "no s'ha pogut trobar %s (%s)"
f3131eec 2128
5a36d17c 2129#: connect.c:708
4ee278bb 2130#, c-format
f3131eec
JM
2131msgid "unknown port %s"
2132msgstr "port desconegut %s"
0d8e36f3 2133
5a36d17c 2134#: connect.c:845 connect.c:1171
4ee278bb 2135#, c-format
f3131eec 2136msgid "strange hostname '%s' blocked"
6a7e7c40 2137msgstr "s'ha bloquejat el nom estrany d'amfitrió «%s»"
4ee278bb 2138
5a36d17c 2139#: connect.c:847
f3131eec
JM
2140#, c-format
2141msgid "strange port '%s' blocked"
6a7e7c40 2142msgstr "s'ha bloquejat el port estrany «%s»"
f3131eec 2143
5a36d17c
JM
2144#: connect.c:857
2145#, c-format
f3131eec 2146msgid "cannot start proxy %s"
5a36d17c 2147msgstr "no s'ha pogut iniciar servidor intermediari «%s»"
f3131eec 2148
5a36d17c 2149#: connect.c:924
f3131eec 2150msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
6a7e7c40 2151msgstr "no s'ha especificat un camí; vegeu «git help pull» per la sintaxis vàlida per URL"
f3131eec 2152
5a36d17c 2153#: connect.c:1119
f3131eec 2154msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
5a36d17c 2155msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -4"
f3131eec 2156
5a36d17c 2157#: connect.c:1131
f3131eec 2158msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
5a36d17c 2159msgstr "la variant «simple» d'ssh no és compatible amb -6"
f3131eec 2160
5a36d17c 2161#: connect.c:1148
f3131eec 2162msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
5a36d17c 2163msgstr "la variant «simple» d'ssh no permet definir el port"
f3131eec 2164
6a7e7c40 2165#: connect.c:1260
f3131eec
JM
2166#, c-format
2167msgid "strange pathname '%s' blocked"
5a36d17c 2168msgstr "s'ha bloquejat el nom de fitxer extrany «%s»"
f3131eec 2169
6a7e7c40 2170#: connect.c:1307
f3131eec 2171msgid "unable to fork"
5a36d17c 2172msgstr "no s'ha pogut bifurcar"
f3131eec 2173
6a7e7c40 2174#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
f3131eec
JM
2175msgid "Checking connectivity"
2176msgstr "S'està comprovant la connectivitat"
2177
6a7e7c40 2178#: connected.c:98
f3131eec
JM
2179msgid "Could not run 'git rev-list'"
2180msgstr "No s'ha pogut executar 'git rev-list'"
2181
6a7e7c40 2182#: connected.c:118
f3131eec
JM
2183msgid "failed write to rev-list"
2184msgstr "escriptura fallada al rev-list"
2185
6a7e7c40 2186#: connected.c:125
f3131eec
JM
2187msgid "failed to close rev-list's stdin"
2188msgstr "s'ha produït un error en tancar l'stdin del rev-list"
2189
5a36d17c 2190#: convert.c:193
f3131eec
JM
2191#, c-format
2192msgid "illegal crlf_action %d"
2193msgstr ""
2194
5a36d17c 2195#: convert.c:206
b0340175 2196#, c-format
f3131eec 2197msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
b0340175 2198msgstr "CRLF es reemplaçà per LF en %s."
f3131eec 2199
5a36d17c 2200#: convert.c:208
b0340175 2201#, c-format
f3131eec
JM
2202msgid ""
2203"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2204"The file will have its original line endings in your working directory"
2205msgstr ""
b0340175 2206"CRLF serà reemplaçat per LF en %s.\n"
6a7e7c40
JM
2207"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
2208"directori de treball."
f3131eec 2209
5a36d17c 2210#: convert.c:216
f3131eec
JM
2211#, c-format
2212msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
b0340175 2213msgstr "LF es reemplaçà per LF en %s"
f3131eec 2214
5a36d17c 2215#: convert.c:218
b0340175 2216#, c-format
f3131eec
JM
2217msgid ""
2218"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2219"The file will have its original line endings in your working directory"
2220msgstr ""
b0340175 2221"LF serà reemplaçat per CRLF en %s.\n"
6a7e7c40
JM
2222"El fitxer tindrà els seus terminadors de línia originals en el vostre "
2223"directori de treball."
f3131eec 2224
5a36d17c 2225#: convert.c:279
f3131eec
JM
2226#, c-format
2227msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2228msgstr ""
2229
5a36d17c 2230#: convert.c:286
f3131eec 2231#, c-format
6a7e7c40
JM
2232msgid ""
2233"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2234"tree-encoding."
f3131eec
JM
2235msgstr ""
2236
5a36d17c 2237#: convert.c:304
f3131eec
JM
2238#, c-format
2239msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2240msgstr ""
2241
5a36d17c 2242#: convert.c:306
f3131eec
JM
2243#, c-format
2244msgid ""
6a7e7c40
JM
2245"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2246"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
f3131eec
JM
2247msgstr ""
2248
5a36d17c 2249#: convert.c:424 convert.c:495
b0340175 2250#, c-format
f3131eec 2251msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
b0340175 2252msgstr "s'ha produït un error en codificar «%s» des de %s a %s"
f3131eec 2253
5a36d17c 2254#: convert.c:467
f3131eec
JM
2255#, c-format
2256msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
b0340175 2257msgstr "codificar «%s» des de %s a %s i cap enrere no és el mateix"
f3131eec 2258
5a36d17c 2259#: convert.c:673
b0340175 2260#, c-format
f3131eec 2261msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
b0340175 2262msgstr "no es pot bifurcar per a executar el filtre extern «%s»"
f3131eec 2263
5a36d17c 2264#: convert.c:693
b0340175 2265#, c-format
f3131eec 2266msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
b0340175 2267msgstr "no es pot alimentar l'entrada al filtre extern «%s»"
f3131eec 2268
5a36d17c 2269#: convert.c:700
f3131eec
JM
2270#, c-format
2271msgid "external filter '%s' failed %d"
2272msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat %d"
2273
5a36d17c 2274#: convert.c:735 convert.c:738
f3131eec
JM
2275#, c-format
2276msgid "read from external filter '%s' failed"
2277msgstr "la lectura del filtre extern «%s» ha fallat"
2278
5a36d17c 2279#: convert.c:741 convert.c:796
f3131eec
JM
2280#, c-format
2281msgid "external filter '%s' failed"
2282msgstr "el filtre extern «%s» ha fallat"
2283
2284#: convert.c:844
f3131eec 2285msgid "unexpected filter type"
b0340175 2286msgstr "tipus de filtre inesperat"
f3131eec
JM
2287
2288#: convert.c:855
2289msgid "path name too long for external filter"
2290msgstr ""
2291
2292#: convert.c:929
2293#, c-format
6a7e7c40
JM
2294msgid ""
2295"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2296"been filtered"
f3131eec
JM
2297msgstr ""
2298
2299#: convert.c:1228
2300msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2301msgstr ""
2302
d9324e4e 2303#: convert.c:1398 convert.c:1432
6a7e7c40 2304#, c-format
f3131eec 2305msgid "%s: clean filter '%s' failed"
6a7e7c40 2306msgstr "%s: el filtre de netejat «%s» ha fallat"
f3131eec 2307
d9324e4e 2308#: convert.c:1476
f3131eec
JM
2309#, fuzzy, c-format
2310msgid "%s: smudge filter %s failed"
2311msgstr "s'ha produït un error en actualitzar els fitxers"
2312
5a36d17c 2313#: date.c:137
f3131eec
JM
2314msgid "in the future"
2315msgstr "en el futur"
2316
5a36d17c 2317#: date.c:143
f3131eec
JM
2318#, c-format
2319msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2320msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2321msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> segon"
2322msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> segons"
2323
5a36d17c 2324#: date.c:150
f3131eec
JM
2325#, c-format
2326msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2327msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2328msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> minut"
2329msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> minuts"
2330
5a36d17c 2331#: date.c:157
0d8e36f3 2332#, c-format
1d99545f
JM
2333msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2334msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2335msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> hora"
2336msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> hores"
0d8e36f3 2337
5a36d17c 2338#: date.c:164
0d8e36f3 2339#, c-format
1d99545f
JM
2340msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2341msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2342msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> dia"
2343msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> dies"
0d8e36f3 2344
5a36d17c 2345#: date.c:170
4ee278bb 2346#, c-format
1d99545f
JM
2347msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2348msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2349msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> setmana"
2350msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> setmanes"
3ffa1ab2 2351
5a36d17c 2352#: date.c:177
0d8e36f3 2353#, c-format
1d99545f
JM
2354msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2355msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2356msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> mes"
2357msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> mesos"
0d8e36f3 2358
5a36d17c 2359#: date.c:188
4ee278bb 2360#, c-format
1d99545f
JM
2361msgid "%<PRIuMAX> year"
2362msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2363msgstr[0] "%<PRIuMAX> any"
2364msgstr[1] "%<PRIuMAX> anys"
4ee278bb 2365
43a970d7 2366#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
5a36d17c 2367#: date.c:191
4ee278bb 2368#, c-format
1d99545f
JM
2369msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2370msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2371msgstr[0] "fa %s i %<PRIuMAX> mes"
2372msgstr[1] "fa %s i %<PRIuMAX> mesos"
4ee278bb 2373
5a36d17c 2374#: date.c:196 date.c:201
0d8e36f3 2375#, c-format
1d99545f
JM
2376msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2377msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2378msgstr[0] "fa %<PRIuMAX> any"
2379msgstr[1] "fa %<PRIuMAX> anys"
0d8e36f3 2380
5a36d17c 2381#: delta-islands.c:272
d9324e4e 2382msgid "Propagating island marks"
5a36d17c 2383msgstr "S'estan propagant les marques d'illa"
d9324e4e 2384
5a36d17c
JM
2385#: delta-islands.c:290
2386#, c-format
d9324e4e 2387msgid "bad tree object %s"
5a36d17c 2388msgstr "objecte d'arbre malmès %s"
d9324e4e 2389
5a36d17c
JM
2390#: delta-islands.c:334
2391#, c-format
d9324e4e 2392msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
6a7e7c40
JM
2393msgstr ""
2394"s'ha produït un error en carregar l'expressió regular de l'illa per «%s»: %s"
d9324e4e 2395
5a36d17c 2396#: delta-islands.c:390
d9324e4e
JM
2397#, c-format
2398msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
6a7e7c40
JM
2399msgstr ""
2400"l'expressió regular de l'illa des de la configuració té massa grups de "
2401"captura (màx=%d)"
d9324e4e 2402
6a7e7c40 2403#: delta-islands.c:467
d9324e4e
JM
2404#, c-format
2405msgid "Marked %d islands, done.\n"
5a36d17c 2406msgstr "Marcades %d illes, fet.\n"
d9324e4e 2407
43a970d7 2408#: diffcore-order.c:24
0d8e36f3 2409#, c-format
43a970d7 2410msgid "failed to read orderfile '%s'"
104d6cb0 2411msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'ordres «%s»"
0d8e36f3 2412
d9324e4e 2413#: diffcore-rename.c:544
43a970d7
AH
2414msgid "Performing inexact rename detection"
2415msgstr "S'està realitzant una detecció inexacta de canvis de nom"
2416
6a7e7c40
JM
2417#: diff-no-index.c:238
2418msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
2419msgstr "git diff --no-index [<opcions>] <camí> <camí>"
4ee278bb 2420
6a7e7c40
JM
2421#: diff-no-index.c:263
2422msgid ""
2423"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2424"tree"
2425msgstr ""
2426"No és un dipòsit Git. Useu --no-index per a comparar dos camins fora del "
2427"directori de treball"
2428
2429
2430#: diff.c:155
4ee278bb 2431#, c-format
43a970d7 2432msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
6a7e7c40
JM
2433msgstr ""
2434" S'ha produït un error en analitzar el percentatge limitant de dirstat "
2435"«%s»\n"
4ee278bb 2436
6a7e7c40 2437#: diff.c:160
4ee278bb 2438#, c-format
43a970d7 2439msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
104d6cb0
JM
2440msgstr " Paràmetre de dirstat desconegut «%s»\n"
2441
6a7e7c40
JM
2442#: diff.c:296
2443msgid ""
2444"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2445"'dimmed-zebra', 'plain'"
2446msgstr ""
2447"el paràmetre de color en moviment ha de ser «no», «default», «blocks», "
2448"«zebra», «dimmed-zebra» o «plain»"
4ee278bb 2449
6a7e7c40 2450#: diff.c:324
f3131eec 2451#, c-format
5a36d17c 2452msgid ""
6a7e7c40
JM
2453"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2454"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
f3131eec
JM
2455msgstr ""
2456
6a7e7c40
JM
2457#: diff.c:332
2458msgid ""
2459"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2460"whitespace modes"
f3131eec
JM
2461msgstr ""
2462
6a7e7c40 2463#: diff.c:405
4ee278bb 2464#, c-format
43a970d7 2465msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
6a7e7c40
JM
2466msgstr ""
2467"Valor desconegut de la variable de configuració de 'diff.submodule': «%s»"
4ee278bb 2468
6a7e7c40 2469#: diff.c:465
43a970d7
AH
2470#, c-format
2471msgid ""
2472"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2473"%s"
2474msgstr ""
2475"S'han trobat errors en la variable de configuració 'diff.dirstat':\n"
2476"%s"
4ee278bb 2477
6a7e7c40 2478#: diff.c:4215
4ee278bb 2479#, c-format
43a970d7
AH
2480msgid "external diff died, stopping at %s"
2481msgstr "el diff external s'ha mort, s'està aturant a %s"
4ee278bb 2482
6a7e7c40 2483#: diff.c:4560
43a970d7 2484msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
b5827d23 2485msgstr "--name-only, --name-status, --check i -s són mútuament excloents"
43a970d7 2486
6a7e7c40 2487#: diff.c:4563
b5827d23
JM
2488msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2489msgstr "-G, -S and --find-object són mútuament excloents"
2490
6a7e7c40 2491#: diff.c:4641
43a970d7
AH
2492msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2493msgstr "--follow requereix exactament una especificació de camí"
2494
6a7e7c40
JM
2495#: diff.c:4689
2496#, c-format
2497msgid "invalid --stat value: %s"
2498msgstr "valor --stat no vàlid: %s"
2499
2500#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
2501#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
2502#, c-format
2503msgid "%s expects a numerical value"
2504msgstr "%s espera un valor numèric"
2505
2506#: diff.c:4726
4ee278bb 2507#, c-format
43a970d7
AH
2508msgid ""
2509"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2510"%s"
2511msgstr ""
16996772 2512"S'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --dirstat/-X:\n"
43a970d7 2513"%s"
4ee278bb 2514
6a7e7c40 2515#: diff.c:4811
4ee278bb 2516#, c-format
6a7e7c40
JM
2517msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2518msgstr "classe de canvi «%c» desconeguda a --diff-filter=%s"
b5827d23 2519
6a7e7c40 2520#: diff.c:4835
f3131eec 2521#, c-format
6a7e7c40
JM
2522msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2523msgstr "valor desconegut després de ws-error-highlight=%.*s"
f3131eec 2524
6a7e7c40 2525#: diff.c:4849
f3131eec 2526#, c-format
6a7e7c40
JM
2527msgid "unable to resolve '%s'"
2528msgstr "no s'ha pogut resoldre «%s»"
f3131eec 2529
6a7e7c40 2530#: diff.c:4899 diff.c:4905
b5827d23 2531#, c-format
6a7e7c40
JM
2532msgid "%s expects <n>/<m> form"
2533msgstr ""
f3131eec 2534
6a7e7c40 2535#: diff.c:4917
f3131eec 2536#, c-format
6a7e7c40
JM
2537msgid "%s expects a character, got '%s'"
2538msgstr "%s esperava un caràcter, s'ha rebut «%s»"
43a970d7 2539
6a7e7c40 2540#: diff.c:4938
7cbacabc 2541#, c-format
6a7e7c40
JM
2542msgid "bad --color-moved argument: %s"
2543msgstr "paràmetre --color-moved incorrecte: %s"
7cbacabc 2544
6a7e7c40 2545#: diff.c:4957
2f61b3a3 2546#, c-format
6a7e7c40
JM
2547msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2548msgstr "mode «%s» no vàlid en -color-moved-ws"
2f61b3a3 2549
6a7e7c40
JM
2550#: diff.c:4997
2551msgid ""
2552"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2553"\"histogram\""
b5827d23 2554msgstr ""
6a7e7c40
JM
2555"l'opció diff-algorithm accepta «myers», «minimalminimal», \"patience\" and "
2556"«histogram»"
b5827d23 2557
6a7e7c40 2558#: diff.c:5033 diff.c:5053
7cbacabc 2559#, c-format
6a7e7c40
JM
2560msgid "invalid argument to %s"
2561msgstr "argument no vàlid a %s"
7cbacabc 2562
6a7e7c40 2563#: diff.c:5191
f3131eec 2564#, c-format
6a7e7c40 2565msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
f3131eec 2566msgstr ""
6a7e7c40 2567"s'ha produït un error en analitzar el paràmetre d'opció de --submodule: «%s»"
f3131eec 2568
6a7e7c40 2569#: diff.c:5247
f3131eec 2570#, c-format
6a7e7c40
JM
2571msgid "bad --word-diff argument: %s"
2572msgstr "paràmetre --word-diff incorrecte: %s"
f3131eec 2573
6a7e7c40
JM
2574#: diff.c:5270
2575msgid "Diff output format options"
2576msgstr "Opcions del format de sortida del diff"
f3131eec 2577
6a7e7c40
JM
2578#: diff.c:5272 diff.c:5278
2579msgid "generate patch"
2580msgstr "generant pedaç"
b5827d23 2581
6a7e7c40
JM
2582#: diff.c:5275 builtin/log.c:182
2583msgid "suppress diff output"
2584msgstr "omet la sortida de diferències"
43a970d7 2585
6a7e7c40
JM
2586#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
2587msgid "<n>"
2588msgstr "<n>"
5a36d17c 2589
6a7e7c40
JM
2590#: diff.c:5281 diff.c:5284
2591msgid "generate diffs with <n> lines context"
2592msgstr "genera diffs amb <n> línies de context"
2593
2594#: diff.c:5286
2595msgid "generate the diff in raw format"
2596msgstr "genera el diff en format cru"
2597
2598#: diff.c:5289
2599msgid "synonym for '-p --raw'"
2600msgstr "sinònim de per a «-p --raw»"
2601
2602#: diff.c:5293
2603msgid "synonym for '-p --stat'"
2604msgstr "sinònim de per a «-p --stat»"
2605
2606#: diff.c:5297
2607msgid "machine friendly --stat"
2608msgstr "llegible per màquina --stat"
2609
2610#: diff.c:5300
2611msgid "output only the last line of --stat"
2612msgstr "mostra només l'última línia de --stat"
2613
2614#: diff.c:5302 diff.c:5310
2615msgid "<param1,param2>..."
2616msgstr "<param1,param2>..."
2617
2618#: diff.c:5303
2619msgid ""
2620"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2621msgstr ""
2622
2623#: diff.c:5307
2624msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2625msgstr "sinònim per -dirstat=cumulative"
2626
2627#: diff.c:5311
2628msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2629msgstr "sinònim per --dirstat=files,param1,param2..."
2630
2631#: diff.c:5315
2632msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
2633msgstr ""
2634
2635#: diff.c:5318
2636msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2637msgstr ""
2638
2639#: diff.c:5321
2640msgid "show only names of changed files"
2641msgstr "mostra només els noms de fitxers canviats"
2642
2643#: diff.c:5324
2644msgid "show only names and status of changed files"
2645msgstr "mostra només els noms i l'estat dels fitxers canviats"
2646
2647#: diff.c:5326
2648msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2649msgstr ""
2650
2651#: diff.c:5327
2652msgid "generate diffstat"
2653msgstr "genera diffstat"
2654
2655#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
2656msgid "<width>"
2657msgstr "<amplada>"
2658
2659#: diff.c:5330
2660msgid "generate diffstat with a given width"
2661msgstr "genera diffstat amb una amplada donada"
2662
2663#: diff.c:5333
2664msgid "generate diffstat with a given name width"
2665msgstr "genera diffstat amb un nom d'amplada donat"
2666
2667#: diff.c:5336
2668msgid "generate diffstat with a given graph width"
2669msgstr "genera diffstat amb una amplada de graf donada"
2670
2671#: diff.c:5338
2672msgid "<count>"
2673msgstr "<comptador>"
2674
2675#: diff.c:5339
2676msgid "generate diffstat with limited lines"
2677msgstr "genera diffstat amb línies limitades"
2678
2679#: diff.c:5342
2680msgid "generate compact summary in diffstat"
2681msgstr "genera un resum compacte a diffstat"
2682
2683#: diff.c:5345
2684msgid "output a binary diff that can be applied"
2685msgstr "diff amb sortida binaria que pot ser aplicada"
2686
2687#: diff.c:5348
2688msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2689msgstr ""
2690
2691#: diff.c:5350
2692msgid "show colored diff"
2693msgstr "mostra un diff amb colors"
2694
2695#: diff.c:5351
2696msgid "<kind>"
2697msgstr ""
2698
2699#: diff.c:5352
2700msgid ""
2701"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2702"diff"
2703msgstr ""
2704
2705#: diff.c:5355
2706msgid ""
2707"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2708"--numstat"
2709msgstr ""
2710
2711#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
2712msgid "<prefix>"
2713msgstr "<prefix>"
2714
2715#: diff.c:5359
2716msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2717msgstr ""
2718
2719#: diff.c:5362
2720msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
2721msgstr ""
2722
2723#: diff.c:5365
2724msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2725msgstr "afegir un prefix addicional per a cada línia de sortida"
2726
2727#: diff.c:5368
2728msgid "do not show any source or destination prefix"
2729msgstr "no mostris cap prefix d'origen o destí"
2730
2731#: diff.c:5371
2732#, fuzzy
2733msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
2734msgstr "Crea un clon superficial truncat al nombre de revisions especificat"
2735
2736#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
2737msgid "<char>"
2738msgstr "<char>"
2739
2740#: diff.c:5376
2741msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2742msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar una línia nova en comptes de «+»"
2743
2744#: diff.c:5381
2745msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2746msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar una línia antiga en comptes de «-»"
2747
2748#: diff.c:5386
2749msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2750msgstr "especifiqueu el caràcter per a indicar context en comptes de « »"
2751
2752#: diff.c:5389
2753msgid "Diff rename options"
2754msgstr "Opcions de canvi de nom del diff"
2755
2756#: diff.c:5390
2757msgid "<n>[/<m>]"
2758msgstr "<n>[/<m>]"
2759
2760#: diff.c:5391
2761msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2762msgstr "divideix els canvis de reescriptura completa en parells de suprimir i crear"
2763
2764#: diff.c:5395
2765msgid "detect renames"
2766msgstr "detecta els canvis de noms"
2767
2768#: diff.c:5399
2769msgid "omit the preimage for deletes"
2770msgstr "omet les preimatges per les supressions"
2771
2772#: diff.c:5402
2773msgid "detect copies"
2774msgstr "detecta còpies"
2775
2776#: diff.c:5406
2777msgid "use unmodified files as source to find copies"
2778msgstr "usa els fitxers no modificats com a font per trobar còpies"
2779
2780#: diff.c:5408
2781msgid "disable rename detection"
2782msgstr "inhabilita la detecció de canvis de nom"
2783
2784#: diff.c:5411
2785msgid "use empty blobs as rename source"
2786msgstr "usa els blobs buits com a font de canvi de nom"
2787
2788#: diff.c:5413
2789msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2790msgstr "continua llistant l'històric d'un un fitxer més enllà dels canvis de nom"
2791
2792#: diff.c:5416
2793msgid ""
2794"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2795"given limit"
2796msgstr ""
2797
2798#: diff.c:5418
2799msgid "Diff algorithm options"
2800msgstr "Opcions d'algorisme Diff"
2801
2802#: diff.c:5420
2803msgid "produce the smallest possible diff"
2804msgstr "produeix el diff més petit possible"
2805
2806#: diff.c:5423
2807msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2808msgstr "ignora els espai en blanc en comparar línies"
2809
2810#: diff.c:5426
2811msgid "ignore changes in amount of whitespace"
2812msgstr "ignora els canvis en la quantitat d'espai en blanc"
2813
2814#: diff.c:5429
2815msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
2816msgstr "ignora els canvis d'espai en blanc al final de la línia"
2817
2818#: diff.c:5432
2819msgid "ignore carrier-return at the end of line"
2820msgstr "ignora els retorns de línia al final de la línia"
2821
2822#: diff.c:5435
2823msgid "ignore changes whose lines are all blank"
2824msgstr "ignora els canvis en línies que estan en blanc"
2825
2826#: diff.c:5438
2827msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
2828msgstr ""
2829
2830#: diff.c:5441
2831msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
2832msgstr "genera diff usant l'algorisme «patience diff»"
2833
2834#: diff.c:5445
2835msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
2836msgstr "genera diff usant l'algorisme «histogram diff»"
2837
2838#: diff.c:5447
2839msgid "<algorithm>"
2840msgstr "<algorisme>"
2841
2842#: diff.c:5448
2843msgid "choose a diff algorithm"
2844msgstr "escolliu un algorisme pel diff"
2845
2846#: diff.c:5450
2847msgid "<text>"
2848msgstr "<text>"
2849
2850#: diff.c:5451
2851msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
2852msgstr "genera diff usant l'algorisme «anchored diff»"
2853
2854#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
2855msgid "<mode>"
2856msgstr "<mode>"
2857
2858#: diff.c:5454
2859msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
2860msgstr ""
2861
2862#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
2863msgid "<regex>"
2864msgstr "<regex>"
2865
2866#: diff.c:5457
2867msgid "use <regex> to decide what a word is"
2868msgstr ""
2869
2870#: diff.c:5460
2871msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2872msgstr "equivalent a --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2873
2874#: diff.c:5463
2875msgid "moved lines of code are colored differently"
2876msgstr ""
2877
2878#: diff.c:5466
2879msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
2880msgstr ""
2881
2882#: diff.c:5469
2883#, fuzzy
2884msgid "Other diff options"
2885msgstr "Opcions genèriques"
2886
2887#: diff.c:5471
2888msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
2889msgstr ""
2890
2891#: diff.c:5475
2892msgid "treat all files as text"
2893msgstr "tracta tots els fitxers com a text"
2894
2895#: diff.c:5477
2896msgid "swap two inputs, reverse the diff"
2897msgstr ""
2898
2899#: diff.c:5479
2900msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
2901msgstr "surt amb 1 si hi ha diferències, 0 en cas contrari"
2902
2903#: diff.c:5481
2904msgid "disable all output of the program"
2905msgstr "inhabilita totes les sortides del programa"
2906
2907#: diff.c:5483
2908msgid "allow an external diff helper to be executed"
2909msgstr ""
2910
2911#: diff.c:5485
2912msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
2913msgstr ""
2914
2915#: diff.c:5487
2916msgid "<when>"
2917msgstr "<quan>"
2918
2919#: diff.c:5488
2920msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
2921msgstr "ignora els canvis als submòduls en la generació del diff"
2922
2923#: diff.c:5491
2924msgid "<format>"
2925msgstr "<format>"
2926
2927#: diff.c:5492
2928msgid "specify how differences in submodules are shown"
2929msgstr "especifiqueu com es mostren els canvis als submòduls"
2930
2931#: diff.c:5496
2932#, fuzzy
2933msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
2934msgstr "usa .gitattributes només des de l'índex"
2935
2936#: diff.c:5499
2937msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
2938msgstr ""
2939
2940#: diff.c:5501
2941msgid "<string>"
2942msgstr "<cadena>"
2943
2944#: diff.c:5502
2945msgid ""
2946"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2947"string"
2948msgstr ""
2949
2950#: diff.c:5505
2951msgid ""
2952"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2953"regex"
2954msgstr ""
2955
2956#: diff.c:5508
2957#, fuzzy
2958msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
2959msgstr "mostra els fitxers coincidents en el paginador"
2960
2961#: diff.c:5511
2962#, fuzzy
2963msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
2964msgstr "usa les expressions regulars POSIX ampliades"
2965
2966#: diff.c:5514
2967#, fuzzy
2968msgid "control the order in which files appear in the output"
2969msgstr "mostra en la sortida els altres fitxers"
2970
2971#: diff.c:5515
2972#, fuzzy
2973msgid "<object-id>"
2974msgstr "objecte"
2975
2976#: diff.c:5516
2977msgid ""
2978"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2979"object"
2980msgstr ""
2981
2982#: diff.c:5518
2983msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
2984msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
2985
2986#: diff.c:5519
2987msgid "select files by diff type"
2988msgstr "seleccioneu els fitxer per tipus de diff"
2989
2990#: diff.c:5521
2991msgid "<file>"
2992msgstr "<fitxer>"
2993
2994#: diff.c:5522
2995msgid "Output to a specific file"
2996msgstr "Sortida a un fitxer específic"
2997
2998#: diff.c:6177
2999msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
3000msgstr "s'ha omès la detecció de canvi de nom inexacta a causa de massa fitxers."
3001
3002#: diff.c:6180
3003msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
3004msgstr ""
3005"només s'han trobat còpies des de camins modificats a causa de massa fitxers."
3006
3007#: diff.c:6183
3008#, c-format
3009msgid ""
3010"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
3011msgstr ""
3012"potser voleu establir la vostra variable %s a almenys %d i tornar a intentar "
3013"l'ordre."
3014
3015#: dir.c:537
3016#, c-format
3017msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
3018msgstr ""
3019"l'especificació de camí «%s» no ha coincidit amb cap fitxer que git conegui"
3020
3021#: dir.c:926
3022#, c-format
3023msgid "cannot use %s as an exclude file"
3024msgstr "no es pot usar %s com a fitxer d'exclusió"
3025
3026#: dir.c:1843
3027#, c-format
3028msgid "could not open directory '%s'"
3029msgstr "no s'ha pogut obrir el directori «%s»"
3030
3031#: dir.c:2085
3032msgid "failed to get kernel name and information"
3033msgstr "s'ha produït un error en obtenir el nombre i la informació del nucli"
3034
3035#: dir.c:2209
3036msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
3037msgstr ""
3038"la memòria cau no seguida està inhabilitada en aquest sistema o ubicació"
3039
3040#: dir.c:3013
3041#, c-format
3042msgid "index file corrupt in repo %s"
3043msgstr "el fitxer d'índex al dipòsit %s és malmès"
3044
3045#: dir.c:3058 dir.c:3063
3046#, c-format
3047msgid "could not create directories for %s"
3048msgstr "no s'han pogut crear directoris per %s"
3049
3050#: dir.c:3092
3051#, c-format
3052msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
3053msgstr "no s'ha pogut migrar el directori de «%s» a «%s»"
3054
3055#: editor.c:73
3056#, c-format
3057msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
3058msgstr ""
3059
3060#: entry.c:178
3061msgid "Filtering content"
3062msgstr "S'està filtrant el contingut"
3063
3064#: entry.c:476
3065#, c-format
3066msgid "could not stat file '%s'"
3067msgstr "no s'ha pogut fer «stat» sobre el fitxer «%s»"
3068
3069#: environment.c:150
3070#, c-format
3071msgid "bad git namespace path \"%s\""
3072msgstr ""
3073
3074#: environment.c:332
3075#, c-format
3076msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
3077msgstr "no s'ha pogut establir GIT_DIR a «%s»"
3078
3079#: exec-cmd.c:363
3080#, c-format
3081msgid "too many args to run %s"
3082msgstr "hi ha massa arguments per a executar %s"
3083
3084#: fetch-object.c:17
3085msgid "Remote with no URL"
3086msgstr "Remot sense URL"
3087
3088#: fetch-pack.c:151
3089msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
3090msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
3091
3092#: fetch-pack.c:154
3093#, fuzzy
3094msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
3095msgstr "git fetch-pack: llista superficial esperada"
3096
3097#: fetch-pack.c:165
3098msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
3099msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut un paquet de neteja"
43a970d7 3100
5a36d17c 3101#: fetch-pack.c:185
0d8e36f3 3102#, c-format
43a970d7 3103msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
16697bdd 3104msgstr "git fetch-pack: s'esperava ACK/NAK, s'ha rebut «%s»"
0d8e36f3 3105
6a7e7c40
JM
3106#: fetch-pack.c:196
3107msgid "unable to write to remote"
3108msgstr "no s'ha pogut escriure al remot"
3109
3110#: fetch-pack.c:258
43a970d7
AH
3111msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
3112msgstr "--stateless-rpc requereix multi_ack_detailed"
3113
6a7e7c40 3114#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
4ee278bb 3115#, c-format
43a970d7
AH
3116msgid "invalid shallow line: %s"
3117msgstr "línia de shallow no vàlida: %s"
4ee278bb 3118
6a7e7c40 3119#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
4ee278bb 3120#, c-format
43a970d7
AH
3121msgid "invalid unshallow line: %s"
3122msgstr "línia d'unshallow no vàlida: %s"
4ee278bb 3123
6a7e7c40 3124#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
0d8e36f3 3125#, c-format
43a970d7
AH
3126msgid "object not found: %s"
3127msgstr "objecte no trobat: %s"
0d8e36f3 3128
6a7e7c40 3129#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
0d8e36f3 3130#, c-format
43a970d7
AH
3131msgid "error in object: %s"
3132msgstr "error en objecte: %s"
0d8e36f3 3133
6a7e7c40 3134#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
0082d821 3135#, c-format
43a970d7 3136msgid "no shallow found: %s"
16996772 3137msgstr "no s'ha trobat cap shallow: %s"
0082d821 3138
6a7e7c40 3139#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
0082d821 3140#, c-format
43a970d7
AH
3141msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
3142msgstr "s'esperava shallow/unshallow, s'ha rebut %s"
0082d821 3143
6a7e7c40 3144#: fetch-pack.c:417
0082d821 3145#, c-format
43a970d7 3146msgid "got %s %d %s"
16697bdd 3147msgstr "s'ha rebut %s %d %s"
0082d821 3148
6a7e7c40 3149#: fetch-pack.c:434
43a970d7
AH
3150#, c-format
3151msgid "invalid commit %s"
3152msgstr "comissió no vàlida %s"
0082d821 3153
6a7e7c40 3154#: fetch-pack.c:465
43a970d7 3155msgid "giving up"
6a7e7c40 3156msgstr "s'abandona"
7363e669 3157
6a7e7c40 3158#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
43a970d7
AH
3159msgid "done"
3160msgstr "fet"
7363e669 3161
6a7e7c40 3162#: fetch-pack.c:489
7363e669 3163#, c-format
43a970d7
AH
3164msgid "got %s (%d) %s"
3165msgstr "s'ha rebut %s (%d) %s"
7363e669 3166
6a7e7c40 3167#: fetch-pack.c:535
7363e669 3168#, c-format
43a970d7
AH
3169msgid "Marking %s as complete"
3170msgstr "S'està marcant %s com a complet"
7363e669 3171
6a7e7c40 3172#: fetch-pack.c:744
7363e669 3173#, c-format
43a970d7
AH
3174msgid "already have %s (%s)"
3175msgstr "ja es té %s (%s)"
7363e669 3176
6a7e7c40 3177#: fetch-pack.c:783
43a970d7 3178msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1d99545f 3179msgstr "fetch-pack: no s'ha pogut bifurcar del desmultiplexor de banda lateral"
43a970d7 3180
6a7e7c40 3181#: fetch-pack.c:791
43a970d7 3182msgid "protocol error: bad pack header"
16996772 3183msgstr "error de protocol: capçalera de paquet errònia"
43a970d7 3184
6a7e7c40 3185#: fetch-pack.c:859
7363e669 3186#, c-format
43a970d7
AH
3187msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
3188msgstr "fetch-pack: no es pot bifurcar de %s"
7363e669 3189
6a7e7c40 3190#: fetch-pack.c:875
7363e669 3191#, c-format
43a970d7
AH
3192msgid "%s failed"
3193msgstr "%s ha fallat"
7363e669 3194
6a7e7c40 3195#: fetch-pack.c:877
43a970d7 3196msgid "error in sideband demultiplexer"
1d99545f 3197msgstr "error en desmultiplexor de banda lateral"
7363e669 3198
6a7e7c40 3199#: fetch-pack.c:908
3ffa1ab2 3200#, c-format
43a970d7
AH
3201msgid "Server version is %.*s"
3202msgstr "La versió del servidor és %.*s"
0082d821 3203
6a7e7c40
JM
3204#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
3205#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
3206#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
3207#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
3208#, c-format
3209msgid "Server supports %s"
3210msgstr "El servidor accepta %s"
3211
3212#: fetch-pack.c:915
3213msgid "Server does not support shallow clients"
3214msgstr "El servidor no permet clients superficials"
3215
3216#: fetch-pack.c:975
43a970d7
AH
3217msgid "Server does not support --shallow-since"
3218msgstr "El servidor no admet --shallow-since"
b3e4c475 3219
6a7e7c40 3220#: fetch-pack.c:980
43a970d7
AH
3221msgid "Server does not support --shallow-exclude"
3222msgstr "El servidor no admet --shallow-exclude"
0082d821 3223
6a7e7c40 3224#: fetch-pack.c:984
43a970d7
AH
3225msgid "Server does not support --deepen"
3226msgstr "El servidor no admet --deepen"
b3e4c475 3227
6a7e7c40 3228#: fetch-pack.c:1001
43a970d7
AH
3229msgid "no common commits"
3230msgstr "cap comissió en comú"
3ffa1ab2 3231
6a7e7c40 3232#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
43a970d7
AH
3233msgid "git fetch-pack: fetch failed."
3234msgstr "git fetch-pack: l'obtenció ha fallat."
d03ead98 3235
6a7e7c40 3236#: fetch-pack.c:1151
f3131eec 3237msgid "Server does not support shallow requests"
5a36d17c 3238msgstr "El servidor no permet peticions superficials"
f3131eec 3239
6a7e7c40
JM
3240#: fetch-pack.c:1157
3241msgid "Server supports filter"
3242msgstr "El servidor accepta filtratge"
3243
5a36d17c 3244#: fetch-pack.c:1184
6a7e7c40
JM
3245msgid "unable to write request to remote"
3246msgstr "no s'ha pogut escriure la petició al remot"
3247
3248#: fetc