asciidoctor-extensions.rb: handle "book" doctype in linkgit
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
ab8f4f5d 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
ab8f4f5d 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
1eaabd4a
AS
10# base база
11# tip връх
25e2fbb4
AS
12# unreachable object недостижим обект
13# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
14# fast-forward превъртане
15# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
3154af4a 16# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
61d4c309
AS
17# real merge същинско сливане (а не превъртане)
18# three-way merge тройно сливане
19# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
20# stale remote старо хранилище
21# rebase пребазирам
2904c25f 22# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
23# force (push) принудително изтласквам
24# stash/index индекс
3154af4a 25# squash commit вкарвам подаване в предходното
2904c25f 26# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 27# root commit начално подаване
1c3c8410 28# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 29# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
30# bisect двоично търсене
31# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 32# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 33# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
34# sparse entry частично изтеглена директория/път
35# revision range диапазон на версиите
36# cover letter придружаващо писмо
37# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 38# graft присадка
1c3c8410 39# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 40# replace refs заместващи указатели
b61937fb 41# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410 42# thin pack съкратен пакет
1eaabd4a 43# pack file пакетен файл
1c3c8410
AS
44# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50# commit-ish указател към подаване
51# sequence последователност/поредица
52# whitespace symbol знаци за интервали
53# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
54# backing store мястото за съхранение
55# reject отхвърлено парче
56# topic branch тематичен клон
57# empty head връх без история
58# tree-ish указател към дърво
642c7fab 59# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 60# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
61# pathspec magic опция за магически пътища
62# bitmap index индекс на база битови маски
63# mark маркер
64# plumbing команди от системно ниво
65# porcelain команди от потребителско ниво
66# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 67# repack препакетирам
642c7fab 68# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
69# token лексема
70# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
71# cwd текуща работна директория
72# untracked cache кеш за неследените файлове
73# broken/corrupt повреден
619b8f86 74# restore възстановявам
aeef7d84
AS
75# precious objects repo хранилище с важни обекти
76# linked checkout свързано изтегляне
77# term управляваща дума (за git-bisect)
78# mergetag етикет при сливане
31243e7f 79# packfile пакет
3154af4a 80# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 81# delta - разлика, делта, обект-разлика
47e80a2c 82# ??
9c21d454
AS
83# peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
84# nested tag - непряк етикет
0d670e78
AS
85# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
86# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
87# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
88# hunk парче
89# binary patch двоична кръпка
90# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 91# todo file файл с команди
3154af4a 92# todo command запланувана команда
40390522
AS
93# alternate алтернативен източник
94# superproject обхващащ проект
61d4c309 95# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
96# truncate отрязвам
97# format string форматиращ низ
29f90338
AS
98# hook кука
99# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
100# manual, man page ръководство
101# guide въведение
31243e7f 102# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
103# cousins сестрински клони
104# expiration date дата на срок
105# is well formed е по правилата
106# namespace пространство от имена
107# repository layout устройство на хранилището
108# collection/series of patches поредица от кръпки
109# recieve получавам
110# BOM маркер за поредността на байтовете
1eaabd4a
AS
111# acknowledgment line ред за потвърждение
112# wanted-ref искан указател
113# chunk откъс
114# clean filter декодиращ филтър
115# smudge filter кодиращ филтър
116# loose object непакетиран обект
117# flush изчистване на буферите
118# flush packet изчистващ пакет
119# fork създаване на процес
120# capabilities възможности
121# remote-helper насрещна помощна програма
3154af4a
AS
122# command alias псевдоним на команда
123# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
124# preimage предварителен вариант
125# offset отместване
126# multi-pack-index индекс за множество пакети
127# range diff диапазонна разлика
128# inter diff разлика в разликите
129# ssl backend реализация на SSL
130# delta island група разлики
131# island marks граници на групите
ab8f4f5d
AS
132# reflog журнал на указателите
133# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
47e80a2c
AS
134# fanout откъс (разперване???)
135# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
136# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
137# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
5532a55b
AS
138# incremental file нарастващ файл
139# split (commit-graphr) раздробен (граф с подавания)
140# clobber (a tag) презаписвам (етикет)
141# blame извеждане на авторство
b61937fb 142# ------------------------
40390522 143# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 144# ------------------------
642c7fab 145# FIXME
25e2fbb4 146# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
147# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
148# git fetch --al работи подобно на --all
1eaabd4a
AS
149# ------------------------
150# export PO_FILE=bg.po
151# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
152# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
153# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
154# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
155# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
25e2fbb4
AS
156msgid ""
157msgstr ""
47e80a2c 158"Project-Id-Version: git 2.22\n"
25e2fbb4 159"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
5532a55b
AS
160"POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
161"PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
25e2fbb4
AS
162"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
163"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
164"Language: bg\n"
165"MIME-Version: 1.0\n"
166"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
167"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
168"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
169
5532a55b 170#: advice.c:109
47e80a2c 171#, c-format
9c21d454
AS
172msgid "%shint: %.*s%s\n"
173msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
174
5532a55b 175#: advice.c:162
9c21d454
AS
176msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
177msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
178
5532a55b 179#: advice.c:164
9c21d454
AS
180msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
181msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
182
5532a55b 183#: advice.c:166
9c21d454
AS
184msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
185msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
186
5532a55b 187#: advice.c:168
9c21d454
AS
188msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
189msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
190
5532a55b 191#: advice.c:170
9c21d454
AS
192msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
193msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
47e80a2c 194
5532a55b 195#: advice.c:172
47e80a2c 196#, c-format
9c21d454
AS
197msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
198msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
199
5532a55b 200#: advice.c:180
9c21d454
AS
201msgid ""
202"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
203"as appropriate to mark resolution and make a commit."
47e80a2c 204msgstr ""
9c21d454
AS
205"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
206"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
207
5532a55b 208#: advice.c:188
9c21d454
AS
209msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
210msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
211
5532a55b 212#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
9c21d454
AS
213msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
214msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
47e80a2c 215
5532a55b 216#: advice.c:195
9c21d454
AS
217msgid "Please, commit your changes before merging."
218msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
219
5532a55b 220#: advice.c:196
9c21d454
AS
221msgid "Exiting because of unfinished merge."
222msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
223
5532a55b 224#: advice.c:202
47e80a2c 225#, c-format
9c21d454 226msgid ""
5532a55b 227"Note: switching to '%s'.\n"
9c21d454
AS
228"\n"
229"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
230"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
5532a55b 231"state without impacting any branches by switching back to a branch.\n"
9c21d454
AS
232"\n"
233"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
5532a55b 234"do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:\n"
9c21d454 235"\n"
5532a55b
AS
236" git switch -c <new-branch-name>\n"
237"\n"
238"Or undo this operation with:\n"
239"\n"
240" git switch -\n"
241"\n"
242"Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to "
243"false\n"
9c21d454 244"\n"
47e80a2c 245msgstr ""
5532a55b 246"Бележка: преминаване към „%s“.\n"
9c21d454
AS
247"\n"
248"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
249"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
250"бъдат\n"
251"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
252"\n"
253"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
5532a55b
AS
254"направите това като зададете име на клон към опцията „-c“ на командата\n"
255"„switch“. Например:\n"
256"\n"
257" git switch -c ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
9c21d454 258"\n"
5532a55b 259"Може да отмените това действие с командата:\n"
9c21d454 260"\n"
5532a55b
AS
261" git switch -\n"
262"\n"
263"Може да спрете това съобщение със задаване на настройката „advice."
264"detachedHead“\n"
265"да е „false“.\n"
9c21d454
AS
266
267#: alias.c:50
268msgid "cmdline ends with \\"
269msgstr "командният ред завършва с „/“"
270
271#: alias.c:51
272msgid "unclosed quote"
273msgstr "кавичка без еш"
47e80a2c 274
5532a55b 275#: apply.c:69
47e80a2c 276#, c-format
9c21d454
AS
277msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
278msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
47e80a2c 279
5532a55b 280#: apply.c:85
47e80a2c 281#, c-format
9c21d454
AS
282msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
283msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
284
5532a55b 285#: apply.c:135
9c21d454
AS
286msgid "--reject and --3way cannot be used together."
287msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
288
5532a55b 289#: apply.c:137
9c21d454
AS
290msgid "--cached and --3way cannot be used together."
291msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
292
5532a55b 293#: apply.c:140
9c21d454
AS
294msgid "--3way outside a repository"
295msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
296
5532a55b 297#: apply.c:151
9c21d454
AS
298msgid "--index outside a repository"
299msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
300
5532a55b 301#: apply.c:154
9c21d454
AS
302msgid "--cached outside a repository"
303msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
47e80a2c 304
5532a55b 305#: apply.c:801
47e80a2c 306#, c-format
9c21d454
AS
307msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
308msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
47e80a2c 309
5532a55b 310#: apply.c:810
47e80a2c 311#, c-format
9c21d454
AS
312msgid "regexec returned %d for input: %s"
313msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
314
5532a55b 315#: apply.c:884
9c21d454
AS
316#, c-format
317msgid "unable to find filename in patch at line %d"
318msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
47e80a2c 319
5532a55b 320#: apply.c:922
47e80a2c 321#, c-format
9c21d454 322msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
47e80a2c 323msgstr ""
9c21d454
AS
324"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
325"null“, а бе получен „%1$s“"
47e80a2c 326
5532a55b 327#: apply.c:928
47e80a2c 328#, c-format
9c21d454 329msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
47e80a2c 330msgstr ""
9c21d454
AS
331"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
332"неправилно име на нов файл"
47e80a2c 333
5532a55b 334#: apply.c:929
47e80a2c 335#, c-format
9c21d454 336msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
47e80a2c 337msgstr ""
9c21d454
AS
338"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
339"неправилно име на стар файл"
47e80a2c 340
5532a55b 341#: apply.c:934
9c21d454
AS
342#, c-format
343msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
47e80a2c 344msgstr ""
9c21d454
AS
345"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
346"null“"
47e80a2c 347
5532a55b 348#: apply.c:963
47e80a2c 349#, c-format
9c21d454
AS
350msgid "invalid mode on line %d: %s"
351msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
47e80a2c 352
5532a55b 353#: apply.c:1282
47e80a2c 354#, c-format
9c21d454
AS
355msgid "inconsistent header lines %d and %d"
356msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
47e80a2c 357
5532a55b 358#: apply.c:1460
47e80a2c 359#, c-format
9c21d454
AS
360msgid "recount: unexpected line: %.*s"
361msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
47e80a2c 362
5532a55b 363#: apply.c:1529
9c21d454
AS
364#, c-format
365msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
366msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
367
5532a55b 368#: apply.c:1551
9c21d454 369#, c-format
47e80a2c 370msgid ""
9c21d454
AS
371"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
372"component (line %d)"
373msgid_plural ""
374"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
375"components (line %d)"
376msgstr[0] ""
377"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
378"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
379msgstr[1] ""
380"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
381"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
47e80a2c 382
5532a55b 383#: apply.c:1564
9c21d454
AS
384#, c-format
385msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
386msgstr ""
387"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
47e80a2c 388
5532a55b 389#: apply.c:1752
9c21d454
AS
390msgid "new file depends on old contents"
391msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
47e80a2c 392
5532a55b 393#: apply.c:1754
9c21d454
AS
394msgid "deleted file still has contents"
395msgstr "изтритият файл не е празен"
47e80a2c 396
5532a55b 397#: apply.c:1788
9c21d454
AS
398#, c-format
399msgid "corrupt patch at line %d"
400msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
47e80a2c 401
5532a55b 402#: apply.c:1825
9c21d454
AS
403#, c-format
404msgid "new file %s depends on old contents"
405msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
47e80a2c 406
5532a55b 407#: apply.c:1827
9c21d454
AS
408#, c-format
409msgid "deleted file %s still has contents"
410msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
47e80a2c 411
5532a55b 412#: apply.c:1830
9c21d454
AS
413#, c-format
414msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
415msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
47e80a2c 416
5532a55b 417#: apply.c:1977
9c21d454
AS
418#, c-format
419msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
420msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
47e80a2c 421
5532a55b 422#: apply.c:2014
9c21d454
AS
423#, c-format
424msgid "unrecognized binary patch at line %d"
425msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
47e80a2c 426
5532a55b 427#: apply.c:2176
9c21d454
AS
428#, c-format
429msgid "patch with only garbage at line %d"
430msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
47e80a2c 431
5532a55b 432#: apply.c:2262
9c21d454
AS
433#, c-format
434msgid "unable to read symlink %s"
435msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
47e80a2c 436
5532a55b 437#: apply.c:2266
9c21d454
AS
438#, c-format
439msgid "unable to open or read %s"
440msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
47e80a2c 441
5532a55b 442#: apply.c:2925
9c21d454
AS
443#, c-format
444msgid "invalid start of line: '%c'"
445msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
47e80a2c 446
5532a55b 447#: apply.c:3046
9c21d454
AS
448#, c-format
449msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
450msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
451msgstr[0] ""
452"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
453msgstr[1] ""
454"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
47e80a2c 455
5532a55b 456#: apply.c:3058
9c21d454
AS
457#, c-format
458msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
47e80a2c 459msgstr ""
9c21d454 460"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
47e80a2c 461
5532a55b 462#: apply.c:3064
9c21d454 463#, c-format
47e80a2c 464msgid ""
9c21d454
AS
465"while searching for:\n"
466"%.*s"
47e80a2c 467msgstr ""
9c21d454
AS
468"при търсене за:\n"
469"%.*s"
47e80a2c 470
5532a55b 471#: apply.c:3086
9c21d454
AS
472#, c-format
473msgid "missing binary patch data for '%s'"
474msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
475
5532a55b 476#: apply.c:3094
9c21d454
AS
477#, c-format
478msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
47e80a2c 479msgstr ""
9c21d454
AS
480"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
481"парче за „%s“ липсва"
47e80a2c 482
5532a55b 483#: apply.c:3141
9c21d454
AS
484#, c-format
485msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
486msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
47e80a2c 487
5532a55b 488#: apply.c:3151
9c21d454
AS
489#, c-format
490msgid ""
491"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
492msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
47e80a2c 493
5532a55b 494#: apply.c:3159
9c21d454
AS
495#, c-format
496msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
497msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
47e80a2c 498
5532a55b 499#: apply.c:3177
9c21d454
AS
500#, c-format
501msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
502msgstr ""
503"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
504"прочетен"
47e80a2c 505
5532a55b 506#: apply.c:3190
9c21d454
AS
507#, c-format
508msgid "binary patch does not apply to '%s'"
509msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
47e80a2c 510
5532a55b 511#: apply.c:3196
9c21d454
AS
512#, c-format
513msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
514msgstr ""
515"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
516"бе получено: „%s“)"
47e80a2c 517
5532a55b 518#: apply.c:3217
9c21d454
AS
519#, c-format
520msgid "patch failed: %s:%ld"
521msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
47e80a2c 522
5532a55b 523#: apply.c:3340
9c21d454
AS
524#, c-format
525msgid "cannot checkout %s"
526msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
47e80a2c 527
5532a55b 528#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
9c21d454
AS
529#, c-format
530msgid "failed to read %s"
531msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
47e80a2c 532
5532a55b 533#: apply.c:3400
9c21d454
AS
534#, c-format
535msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
536msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
47e80a2c 537
5532a55b 538#: apply.c:3429 apply.c:3672
9c21d454
AS
539#, c-format
540msgid "path %s has been renamed/deleted"
541msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
47e80a2c 542
5532a55b 543#: apply.c:3515 apply.c:3687
9c21d454
AS
544#, c-format
545msgid "%s: does not exist in index"
546msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
47e80a2c 547
5532a55b 548#: apply.c:3524 apply.c:3695
9c21d454
AS
549#, c-format
550msgid "%s: does not match index"
551msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
47e80a2c 552
5532a55b 553#: apply.c:3559
9c21d454 554msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
47e80a2c 555msgstr ""
9c21d454
AS
556"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
557"сливане."
47e80a2c 558
5532a55b 559#: apply.c:3562
9c21d454
AS
560#, c-format
561msgid "Falling back to three-way merge...\n"
562msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
47e80a2c 563
5532a55b 564#: apply.c:3578 apply.c:3582
9c21d454
AS
565#, c-format
566msgid "cannot read the current contents of '%s'"
567msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
47e80a2c 568
5532a55b 569#: apply.c:3594
9c21d454
AS
570#, c-format
571msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
572msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
47e80a2c 573
5532a55b 574#: apply.c:3608
9c21d454
AS
575#, c-format
576msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
577msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
47e80a2c 578
5532a55b 579#: apply.c:3613
9c21d454
AS
580#, c-format
581msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
582msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
47e80a2c 583
5532a55b 584#: apply.c:3639
9c21d454
AS
585msgid "removal patch leaves file contents"
586msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
47e80a2c 587
5532a55b 588#: apply.c:3712
9c21d454
AS
589#, c-format
590msgid "%s: wrong type"
591msgstr "„%s“: неправилен вид"
47e80a2c 592
5532a55b 593#: apply.c:3714
9c21d454
AS
594#, c-format
595msgid "%s has type %o, expected %o"
596msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
47e80a2c 597
5532a55b 598#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
9c21d454
AS
599#: read-cache.c:1309
600#, c-format
601msgid "invalid path '%s'"
602msgstr "неправилен път: „%s“"
47e80a2c 603
5532a55b 604#: apply.c:3923
9c21d454
AS
605#, c-format
606msgid "%s: already exists in index"
607msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
47e80a2c 608
5532a55b 609#: apply.c:3926
9c21d454
AS
610#, c-format
611msgid "%s: already exists in working directory"
612msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
47e80a2c 613
5532a55b 614#: apply.c:3946
9c21d454
AS
615#, c-format
616msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
617msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
47e80a2c 618
5532a55b 619#: apply.c:3951
9c21d454
AS
620#, c-format
621msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
47e80a2c 622msgstr ""
9c21d454 623"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
47e80a2c 624
5532a55b 625#: apply.c:3971
9c21d454
AS
626#, c-format
627msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
628msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
47e80a2c 629
5532a55b 630#: apply.c:3975
9c21d454
AS
631#, c-format
632msgid "%s: patch does not apply"
633msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
47e80a2c 634
5532a55b 635#: apply.c:3990
9c21d454
AS
636#, c-format
637msgid "Checking patch %s..."
638msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
47e80a2c 639
5532a55b 640#: apply.c:4082
9c21d454
AS
641#, c-format
642msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
47e80a2c 643msgstr ""
9c21d454 644"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
47e80a2c 645
5532a55b 646#: apply.c:4089
9c21d454
AS
647#, c-format
648msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
649msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
47e80a2c 650
5532a55b 651#: apply.c:4092
9c21d454
AS
652#, c-format
653msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
654msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
47e80a2c 655
5532a55b 656#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
9c21d454
AS
657#, c-format
658msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
659msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
47e80a2c 660
5532a55b 661#: apply.c:4101
9c21d454
AS
662#, c-format
663msgid "could not add %s to temporary index"
664msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
47e80a2c 665
5532a55b 666#: apply.c:4111
9c21d454
AS
667#, c-format
668msgid "could not write temporary index to %s"
669msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
47e80a2c 670
5532a55b 671#: apply.c:4249
47e80a2c 672#, c-format
9c21d454
AS
673msgid "unable to remove %s from index"
674msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
47e80a2c 675
5532a55b 676#: apply.c:4283
47e80a2c 677#, c-format
9c21d454
AS
678msgid "corrupt patch for submodule %s"
679msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
47e80a2c 680
5532a55b 681#: apply.c:4289
47e80a2c 682#, c-format
9c21d454 683msgid "unable to stat newly created file '%s'"
47e80a2c 684msgstr ""
9c21d454 685"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
47e80a2c 686
5532a55b 687#: apply.c:4297
47e80a2c 688#, c-format
9c21d454 689msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
47e80a2c 690msgstr ""
9c21d454 691"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
47e80a2c 692
5532a55b 693#: apply.c:4303 apply.c:4448
47e80a2c 694#, c-format
9c21d454
AS
695msgid "unable to add cache entry for %s"
696msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
47e80a2c 697
5532a55b 698#: apply.c:4346
47e80a2c 699#, c-format
9c21d454
AS
700msgid "failed to write to '%s'"
701msgstr "в „%s“ не може да се пише"
47e80a2c 702
5532a55b 703#: apply.c:4350
9c21d454
AS
704#, c-format
705msgid "closing file '%s'"
706msgstr "затваряне на файла „%s“"
47e80a2c 707
5532a55b 708#: apply.c:4420
9c21d454
AS
709#, c-format
710msgid "unable to write file '%s' mode %o"
711msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
47e80a2c 712
5532a55b 713#: apply.c:4518
9c21d454
AS
714#, c-format
715msgid "Applied patch %s cleanly."
716msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
47e80a2c 717
5532a55b 718#: apply.c:4526
9c21d454
AS
719msgid "internal error"
720msgstr "вътрешна грешка"
47e80a2c 721
5532a55b 722#: apply.c:4529
47e80a2c 723#, c-format
9c21d454
AS
724msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
725msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
726msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
727msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
47e80a2c 728
5532a55b 729#: apply.c:4540
9c21d454
AS
730#, c-format
731msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
732msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
47e80a2c 733
5532a55b 734#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
9c21d454
AS
735#, c-format
736msgid "cannot open %s"
737msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
47e80a2c 738
5532a55b 739#: apply.c:4562
9c21d454
AS
740#, c-format
741msgid "Hunk #%d applied cleanly."
742msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
47e80a2c 743
5532a55b 744#: apply.c:4566
9c21d454
AS
745#, c-format
746msgid "Rejected hunk #%d."
747msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
47e80a2c 748
5532a55b 749#: apply.c:4676
9c21d454
AS
750#, c-format
751msgid "Skipped patch '%s'."
752msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
47e80a2c 753
5532a55b 754#: apply.c:4684
9c21d454
AS
755msgid "unrecognized input"
756msgstr "непознат вход"
47e80a2c 757
5532a55b 758#: apply.c:4704
9c21d454
AS
759msgid "unable to read index file"
760msgstr "индексът не може да бъде записан"
47e80a2c 761
5532a55b 762#: apply.c:4859
47e80a2c 763#, c-format
9c21d454
AS
764msgid "can't open patch '%s': %s"
765msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
47e80a2c 766
5532a55b 767#: apply.c:4886
47e80a2c 768#, c-format
9c21d454
AS
769msgid "squelched %d whitespace error"
770msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
771msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
772msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
47e80a2c 773
5532a55b 774#: apply.c:4892 apply.c:4907
47e80a2c 775#, c-format
9c21d454
AS
776msgid "%d line adds whitespace errors."
777msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
778msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
779msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
47e80a2c 780
5532a55b 781#: apply.c:4900
47e80a2c 782#, c-format
9c21d454
AS
783msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
784msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
785msgstr[0] ""
786"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
787msgstr[1] ""
788"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
47e80a2c 789
5532a55b 790#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
9c21d454
AS
791msgid "Unable to write new index file"
792msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
47e80a2c 793
5532a55b
AS
794#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
795#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
796#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
797#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
798#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
799#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
9c21d454
AS
800msgid "path"
801msgstr "път"
47e80a2c 802
5532a55b 803#: apply.c:4944
9c21d454
AS
804msgid "don't apply changes matching the given path"
805msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
47e80a2c 806
5532a55b 807#: apply.c:4947
9c21d454
AS
808msgid "apply changes matching the given path"
809msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
47e80a2c 810
5532a55b 811#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
9c21d454
AS
812msgid "num"
813msgstr "БРОЙ"
47e80a2c 814
5532a55b 815#: apply.c:4950
9c21d454
AS
816msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
817msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
47e80a2c 818
5532a55b 819#: apply.c:4953
9c21d454
AS
820msgid "ignore additions made by the patch"
821msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
47e80a2c 822
5532a55b 823#: apply.c:4955
9c21d454
AS
824msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
825msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
47e80a2c 826
5532a55b 827#: apply.c:4959
9c21d454
AS
828msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
829msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
25e2fbb4 830
5532a55b 831#: apply.c:4961
9c21d454
AS
832msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
833msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
40390522 834
5532a55b 835#: apply.c:4963
9c21d454
AS
836msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
837msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
40390522 838
5532a55b 839#: apply.c:4965
9c21d454
AS
840msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
841msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
40390522 842
5532a55b 843#: apply.c:4967
9c21d454
AS
844msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
845msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
40390522 846
5532a55b 847#: apply.c:4969
9c21d454
AS
848msgid "apply a patch without touching the working tree"
849msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
40390522 850
5532a55b 851#: apply.c:4971
9c21d454
AS
852msgid "accept a patch that touches outside the working area"
853msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
40390522 854
5532a55b 855#: apply.c:4974
9c21d454 856msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 857msgstr ""
9c21d454
AS
858"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
859"summary“"
40390522 860
5532a55b 861#: apply.c:4976
9c21d454
AS
862msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
863msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
25e2fbb4 864
5532a55b 865#: apply.c:4978
9c21d454
AS
866msgid "build a temporary index based on embedded index information"
867msgstr ""
868"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
aeef7d84 869
5532a55b 870#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
9c21d454
AS
871msgid "paths are separated with NUL character"
872msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
aeef7d84 873
5532a55b 874#: apply.c:4983
9c21d454
AS
875msgid "ensure at least <n> lines of context match"
876msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
aeef7d84 877
5532a55b
AS
878#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
879#: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
880#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
9c21d454
AS
881msgid "action"
882msgstr "действие"
25e2fbb4 883
5532a55b 884#: apply.c:4985
9c21d454
AS
885msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
886msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
ab8f4f5d 887
5532a55b 888#: apply.c:4988 apply.c:4991
9c21d454
AS
889msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
890msgstr ""
891"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
ab8f4f5d 892
5532a55b 893#: apply.c:4994
9c21d454
AS
894msgid "apply the patch in reverse"
895msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
25e2fbb4 896
5532a55b 897#: apply.c:4996
9c21d454
AS
898msgid "don't expect at least one line of context"
899msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
25e2fbb4 900
5532a55b 901#: apply.c:4998
9c21d454
AS
902msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
903msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
25e2fbb4 904
5532a55b 905#: apply.c:5000
9c21d454
AS
906msgid "allow overlapping hunks"
907msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
25e2fbb4 908
5532a55b
AS
909#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
910#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
911#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
9c21d454
AS
912msgid "be verbose"
913msgstr "повече подробности"
25e2fbb4 914
5532a55b 915#: apply.c:5003
9c21d454
AS
916msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
917msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
25e2fbb4 918
5532a55b 919#: apply.c:5006
9c21d454
AS
920msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
921msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
25e2fbb4 922
5532a55b 923#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
9c21d454
AS
924msgid "root"
925msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
25e2fbb4 926
5532a55b 927#: apply.c:5009
9c21d454
AS
928msgid "prepend <root> to all filenames"
929msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
25e2fbb4 930
9c21d454
AS
931#: archive.c:14
932msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
933msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4 934
9c21d454
AS
935#: archive.c:15
936msgid "git archive --list"
937msgstr "git archive --list"
25e2fbb4 938
9c21d454
AS
939#: archive.c:16
940msgid ""
941"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
40390522 942msgstr ""
9c21d454
AS
943"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
944"[ПЪТ…]"
25e2fbb4 945
9c21d454
AS
946#: archive.c:17
947msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
948msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 949
9c21d454 950#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
40390522 951#, c-format
9c21d454
AS
952msgid "pathspec '%s' did not match any files"
953msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
25e2fbb4 954
9c21d454 955#: archive.c:396
b61937fb 956#, c-format
9c21d454
AS
957msgid "no such ref: %.*s"
958msgstr "такъв указател няма: %.*s"
b61937fb 959
9c21d454 960#: archive.c:401
b61937fb 961#, c-format
9c21d454
AS
962msgid "not a valid object name: %s"
963msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
b61937fb 964
9c21d454 965#: archive.c:414
40390522 966#, c-format
9c21d454
AS
967msgid "not a tree object: %s"
968msgstr "не е обект-дърво: %s"
25e2fbb4 969
5532a55b 970#: archive.c:426
9c21d454
AS
971msgid "current working directory is untracked"
972msgstr "текущата работна директория не е следена"
25e2fbb4 973
5532a55b 974#: archive.c:457
9c21d454
AS
975msgid "fmt"
976msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 977
5532a55b 978#: archive.c:457
9c21d454
AS
979msgid "archive format"
980msgstr "ФОРМАТ на архива"
0d670e78 981
5532a55b 982#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
9c21d454
AS
983msgid "prefix"
984msgstr "ПРЕФИКС"
40390522 985
5532a55b 986#: archive.c:459
9c21d454
AS
987msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
988msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
40390522 989
5532a55b
AS
990#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
991#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
992#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
9c21d454
AS
993#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
994#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
995msgid "file"
996msgstr "ФАЙЛ"
25e2fbb4 997
5532a55b 998#: archive.c:461 builtin/archive.c:90
9c21d454
AS
999msgid "write the archive to this file"
1000msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
25e2fbb4 1001
5532a55b 1002#: archive.c:463
9c21d454
AS
1003msgid "read .gitattributes in working directory"
1004msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 1005
5532a55b 1006#: archive.c:464
9c21d454
AS
1007msgid "report archived files on stderr"
1008msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 1009
5532a55b 1010#: archive.c:465
9c21d454
AS
1011msgid "store only"
1012msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 1013
5532a55b 1014#: archive.c:466
9c21d454
AS
1015msgid "compress faster"
1016msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 1017
5532a55b 1018#: archive.c:474
9c21d454
AS
1019msgid "compress better"
1020msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 1021
5532a55b 1022#: archive.c:477
9c21d454
AS
1023msgid "list supported archive formats"
1024msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 1025
5532a55b
AS
1026#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
1027#: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
9c21d454
AS
1028msgid "repo"
1029msgstr "хранилище"
25e2fbb4 1030
5532a55b 1031#: archive.c:480 builtin/archive.c:92
9c21d454
AS
1032msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
1033msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
0d670e78 1034
5532a55b 1035#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
9c21d454
AS
1036#: builtin/notes.c:498
1037msgid "command"
1038msgstr "команда"
25e2fbb4 1039
5532a55b 1040#: archive.c:482 builtin/archive.c:94
9c21d454
AS
1041msgid "path to the remote git-upload-archive command"
1042msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4 1043
5532a55b 1044#: archive.c:489
9c21d454
AS
1045msgid "Unexpected option --remote"
1046msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
25e2fbb4 1047
5532a55b 1048#: archive.c:491
9c21d454
AS
1049msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
1050msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
25e2fbb4 1051
5532a55b 1052#: archive.c:493
9c21d454
AS
1053msgid "Unexpected option --output"
1054msgstr "Неочаквана опция „--output“"
25e2fbb4 1055
5532a55b 1056#: archive.c:515
25e2fbb4 1057#, c-format
9c21d454
AS
1058msgid "Unknown archive format '%s'"
1059msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
25e2fbb4 1060
5532a55b 1061#: archive.c:522
40390522 1062#, c-format
9c21d454
AS
1063msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1064msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
25e2fbb4 1065
9c21d454 1066#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
25e2fbb4 1067#, c-format
9c21d454
AS
1068msgid "cannot stream blob %s"
1069msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
25e2fbb4 1070
9c21d454 1071#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
25e2fbb4 1072#, c-format
9c21d454
AS
1073msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1074msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
25e2fbb4 1075
9c21d454 1076#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
25e2fbb4 1077#, c-format
9c21d454
AS
1078msgid "cannot read %s"
1079msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1080
9c21d454 1081#: archive-tar.c:459
aeef7d84 1082#, c-format
9c21d454
AS
1083msgid "unable to start '%s' filter"
1084msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
aeef7d84 1085
9c21d454
AS
1086#: archive-tar.c:462
1087msgid "unable to redirect descriptor"
1088msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1089
1090#: archive-tar.c:469
0d670e78 1091#, c-format
9c21d454
AS
1092msgid "'%s' filter reported error"
1093msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
0d670e78 1094
9c21d454 1095#: archive-zip.c:314
25e2fbb4 1096#, c-format
9c21d454
AS
1097msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1098msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
25e2fbb4 1099
9c21d454 1100#: archive-zip.c:318
25e2fbb4 1101#, c-format
9c21d454
AS
1102msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1103msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
25e2fbb4 1104
5532a55b 1105#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:230 builtin/pack-objects.c:233
25e2fbb4 1106#, c-format
9c21d454
AS
1107msgid "deflate error (%d)"
1108msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
25e2fbb4 1109
9c21d454 1110#: archive-zip.c:609
25e2fbb4 1111#, c-format
9c21d454
AS
1112msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1113msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
25e2fbb4 1114
9c21d454 1115#: attr.c:211
25e2fbb4 1116#, c-format
9c21d454
AS
1117msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1118msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
25e2fbb4 1119
9c21d454 1120#: attr.c:368
25e2fbb4 1121#, c-format
9c21d454
AS
1122msgid "%s not allowed: %s:%d"
1123msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
40390522 1124
9c21d454
AS
1125#: attr.c:408
1126msgid ""
1127"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1128"Use '\\!' for literal leading exclamation."
25e2fbb4 1129msgstr ""
9c21d454
AS
1130"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1131"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4 1132
9c21d454 1133#: bisect.c:468
25e2fbb4 1134#, c-format
9c21d454
AS
1135msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1136msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1137
9c21d454 1138#: bisect.c:678
6c31a5e9 1139#, c-format
9c21d454
AS
1140msgid "We cannot bisect more!\n"
1141msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
6c31a5e9 1142
9c21d454 1143#: bisect.c:733
25e2fbb4 1144#, c-format
9c21d454
AS
1145msgid "Not a valid commit name %s"
1146msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
25e2fbb4 1147
9c21d454 1148#: bisect.c:758
25e2fbb4 1149#, c-format
9c21d454
AS
1150msgid ""
1151"The merge base %s is bad.\n"
1152"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1153msgstr ""
1154"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1155"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
25e2fbb4 1156
9c21d454 1157#: bisect.c:763
6c31a5e9 1158#, c-format
9c21d454
AS
1159msgid ""
1160"The merge base %s is new.\n"
1161"The property has changed between %s and [%s].\n"
1162msgstr ""
1163"Нова база за сливане: %s.\n"
1164"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
6c31a5e9 1165
9c21d454 1166#: bisect.c:768
6c31a5e9 1167#, c-format
9c21d454
AS
1168msgid ""
1169"The merge base %s is %s.\n"
1170"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1171msgstr ""
1172"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1173"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
6c31a5e9 1174
9c21d454 1175#: bisect.c:776
6c31a5e9 1176#, c-format
9c21d454
AS
1177msgid ""
1178"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
1179"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1180"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1181msgstr ""
1182"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1183"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1184"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
6c31a5e9 1185
9c21d454 1186#: bisect.c:789
6c31a5e9 1187#, c-format
9c21d454
AS
1188msgid ""
1189"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1190"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1191"We continue anyway."
1192msgstr ""
1193"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1194"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1195"Двоичното търсене продължава."
6c31a5e9 1196
9c21d454 1197#: bisect.c:822
6c31a5e9 1198#, c-format
9c21d454
AS
1199msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1200msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
6c31a5e9 1201
9c21d454 1202#: bisect.c:865
6c31a5e9 1203#, c-format
9c21d454
AS
1204msgid "a %s revision is needed"
1205msgstr "необходима е версия „%s“"
6c31a5e9 1206
5532a55b 1207#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:254
6c31a5e9 1208#, c-format
9c21d454
AS
1209msgid "could not create file '%s'"
1210msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
6c31a5e9 1211
5532a55b 1212#: bisect.c:928 builtin/merge.c:148
6c31a5e9 1213#, c-format
9c21d454
AS
1214msgid "could not read file '%s'"
1215msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
6c31a5e9 1216
9c21d454
AS
1217#: bisect.c:958
1218msgid "reading bisect refs failed"
1219msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
6c31a5e9 1220
9c21d454 1221#: bisect.c:977
0d670e78 1222#, c-format
9c21d454
AS
1223msgid "%s was both %s and %s\n"
1224msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
0d670e78 1225
9c21d454 1226#: bisect.c:985
0d670e78 1227#, c-format
9c21d454
AS
1228msgid ""
1229"No testable commit found.\n"
1230"Maybe you started with bad path parameters?\n"
40390522 1231msgstr ""
9c21d454
AS
1232"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1233"Проверете параметрите за пътищата.\n"
0d670e78 1234
9c21d454 1235#: bisect.c:1004
40390522 1236#, c-format
9c21d454
AS
1237msgid "(roughly %d step)"
1238msgid_plural "(roughly %d steps)"
1239msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1240msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
25e2fbb4 1241
9c21d454
AS
1242#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1243#. steps)" translation.
1244#.
1245#: bisect.c:1010
40390522 1246#, c-format
9c21d454
AS
1247msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1248msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1249msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1250msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
25e2fbb4 1251
5532a55b 1252#: blame.c:2697
9c21d454
AS
1253msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1254msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
25e2fbb4 1255
5532a55b 1256#: blame.c:2711
9c21d454
AS
1257msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1258msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1259
5532a55b 1260#: blame.c:2732
9c21d454
AS
1261msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1262msgstr ""
1263"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1264"указването на крайно подаване"
1265
5532a55b
AS
1266#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
1267#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
1268#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
1269#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
9c21d454
AS
1270#: builtin/shortlog.c:192
1271msgid "revision walk setup failed"
1272msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1273
5532a55b 1274#: blame.c:2759
9c21d454
AS
1275msgid ""
1276"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1277msgstr ""
1278"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1279"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
25e2fbb4 1280
5532a55b 1281#: blame.c:2770
25e2fbb4 1282#, c-format
9c21d454
AS
1283msgid "no such path %s in %s"
1284msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 1285
5532a55b 1286#: blame.c:2781
25e2fbb4 1287#, c-format
9c21d454
AS
1288msgid "cannot read blob %s for path %s"
1289msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1290
9c21d454 1291#: branch.c:53
25e2fbb4 1292#, c-format
9c21d454
AS
1293msgid ""
1294"\n"
1295"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1296"the remote tracking information by invoking\n"
1297"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1298msgstr ""
1299"\n"
1300"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1301"информацията за следения клон чрез:\n"
1302"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1303
9c21d454 1304#: branch.c:67
25e2fbb4 1305#, c-format
9c21d454 1306msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
40390522 1307msgstr ""
9c21d454 1308"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 1309
9c21d454 1310#: branch.c:93
25e2fbb4 1311#, c-format
9c21d454 1312msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
40390522 1313msgstr ""
9c21d454
AS
1314"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
1315"пребазиране."
25e2fbb4 1316
9c21d454 1317#: branch.c:94
25e2fbb4 1318#, c-format
9c21d454
AS
1319msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1320msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
25e2fbb4 1321
9c21d454 1322#: branch.c:98
25e2fbb4 1323#, c-format
9c21d454
AS
1324msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1325msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1326
9c21d454 1327#: branch.c:99
25e2fbb4 1328#, c-format
9c21d454
AS
1329msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1330msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1331
9c21d454 1332#: branch.c:104
25e2fbb4 1333#, c-format
9c21d454
AS
1334msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1335msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1336
9c21d454 1337#: branch.c:105
25e2fbb4 1338#, c-format
9c21d454
AS
1339msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1340msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1341
9c21d454 1342#: branch.c:109
25e2fbb4 1343#, c-format
9c21d454
AS
1344msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1345msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1346
9c21d454 1347#: branch.c:110
25e2fbb4 1348#, c-format
9c21d454
AS
1349msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1350msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1351
9c21d454
AS
1352#: branch.c:119
1353msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1354msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
25e2fbb4 1355
9c21d454 1356#: branch.c:156
25e2fbb4 1357#, c-format
9c21d454
AS
1358msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1359msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
40390522 1360
9c21d454 1361#: branch.c:189
40390522 1362#, c-format
9c21d454
AS
1363msgid "'%s' is not a valid branch name."
1364msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
40390522 1365
9c21d454 1366#: branch.c:208
40390522 1367#, c-format
9c21d454
AS
1368msgid "A branch named '%s' already exists."
1369msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
40390522 1370
9c21d454
AS
1371#: branch.c:213
1372msgid "Cannot force update the current branch."
1373msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
40390522 1374
9c21d454 1375#: branch.c:233
40390522 1376#, c-format
9c21d454
AS
1377msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1378msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
40390522 1379
9c21d454 1380#: branch.c:235
40390522 1381#, c-format
9c21d454
AS
1382msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1383msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
40390522 1384
9c21d454
AS
1385#: branch.c:237
1386msgid ""
1387"\n"
1388"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1389"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1390"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1391"\n"
1392"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1393"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1394"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1395msgstr ""
1396"\n"
1397"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1398"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1399"\n"
1400"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1401"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1402"изтласква."
40390522 1403
9c21d454 1404#: branch.c:281
40390522 1405#, c-format
9c21d454
AS
1406msgid "Not a valid object name: '%s'."
1407msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
40390522 1408
9c21d454
AS
1409#: branch.c:301
1410#, c-format
1411msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1412msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
1eaabd4a 1413
9c21d454
AS
1414#: branch.c:306
1415#, c-format
1416msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1417msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
40390522 1418
5532a55b 1419#: branch.c:364
9c21d454
AS
1420#, c-format
1421msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1422msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
40390522 1423
5532a55b 1424#: branch.c:387
9c21d454
AS
1425#, c-format
1426msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1427msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
40390522 1428
9c21d454
AS
1429#: bundle.c:36
1430#, c-format
1431msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1432msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
40390522 1433
9c21d454
AS
1434#: bundle.c:64
1435#, c-format
1436msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1437msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
40390522 1438
5532a55b
AS
1439#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
1440#: builtin/commit.c:791
9c21d454
AS
1441#, c-format
1442msgid "could not open '%s'"
1443msgstr "„%s“ не може да се отвори"
40390522 1444
9c21d454
AS
1445#: bundle.c:143
1446msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1447msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
40390522 1448
5532a55b
AS
1449#: bundle.c:146
1450msgid "need a repository to verify a bundle"
1451msgstr "за проверката на пратка е необходимо хранилище"
1452
1453#: bundle.c:197
9c21d454
AS
1454#, c-format
1455msgid "The bundle contains this ref:"
1456msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1457msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1458msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
40390522 1459
5532a55b 1460#: bundle.c:204
9c21d454
AS
1461msgid "The bundle records a complete history."
1462msgstr "Пратката съдържа пълна история."
40390522 1463
5532a55b 1464#: bundle.c:206
9c21d454
AS
1465#, c-format
1466msgid "The bundle requires this ref:"
1467msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1468msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1469msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
40390522 1470
5532a55b 1471#: bundle.c:272
9c21d454
AS
1472msgid "unable to dup bundle descriptor"
1473msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
40390522 1474
5532a55b 1475#: bundle.c:279
9c21d454
AS
1476msgid "Could not spawn pack-objects"
1477msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
40390522 1478
5532a55b 1479#: bundle.c:290
9c21d454
AS
1480msgid "pack-objects died"
1481msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
40390522 1482
5532a55b 1483#: bundle.c:332
9c21d454
AS
1484msgid "rev-list died"
1485msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
40390522 1486
5532a55b 1487#: bundle.c:381
9c21d454
AS
1488#, c-format
1489msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1490msgstr ""
1491"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
40390522 1492
5532a55b 1493#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
9c21d454
AS
1494#, c-format
1495msgid "unrecognized argument: %s"
1496msgstr "непознат аргумент: %s"
40390522 1497
5532a55b 1498#: bundle.c:468
9c21d454
AS
1499msgid "Refusing to create empty bundle."
1500msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
40390522 1501
5532a55b 1502#: bundle.c:478
9c21d454
AS
1503#, c-format
1504msgid "cannot create '%s'"
1505msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
40390522 1506
5532a55b 1507#: bundle.c:503
9c21d454
AS
1508msgid "index-pack died"
1509msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
40390522 1510
9c21d454
AS
1511#: color.c:296
1512#, c-format
1513msgid "invalid color value: %.*s"
1514msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
40390522 1515
5532a55b
AS
1516#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1517#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
9c21d454
AS
1518#, c-format
1519msgid "could not parse %s"
1520msgstr "„%s“ не може да се анализира"
40390522 1521
9c21d454
AS
1522#: commit.c:52
1523#, c-format
1524msgid "%s %s is not a commit!"
1525msgstr "%s %s не е подаване!"
1526
5532a55b 1527#: commit.c:192
40390522 1528msgid ""
9c21d454
AS
1529"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1530"and will be removed in a future Git version.\n"
1531"\n"
1532"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1533"to convert the grafts into replace refs.\n"
1534"\n"
1535"Turn this message off by running\n"
1536"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
40390522 1537msgstr ""
9c21d454
AS
1538"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1539"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1540"\n"
1541"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1542"указатели с командата:\n"
1543"\n"
1544" git replace --convert-graft-file\n"
1545"\n"
1546"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1547"\n"
1548" git config advice.graftFileDeprecated false"
40390522 1549
5532a55b 1550#: commit.c:1127
9c21d454
AS
1551#, c-format
1552msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1553msgstr ""
1554"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
40390522 1555
5532a55b 1556#: commit.c:1130
40390522 1557#, c-format
9c21d454
AS
1558msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1559msgstr ""
1560"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
40390522 1561
5532a55b 1562#: commit.c:1133
ab8f4f5d 1563#, c-format
9c21d454
AS
1564msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1565msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
ab8f4f5d 1566
5532a55b 1567#: commit.c:1136
ab8f4f5d 1568#, c-format
9c21d454
AS
1569msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1570msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
ab8f4f5d 1571
5532a55b 1572#: commit.c:1390
9c21d454
AS
1573msgid ""
1574"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1575"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1576"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1577msgstr ""
1578"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1579"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1580"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1581
5532a55b 1582#: commit-graph.c:127
9c21d454
AS
1583msgid "commit-graph file is too small"
1584msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
1585
5532a55b 1586#: commit-graph.c:192
ab8f4f5d 1587#, c-format
9c21d454
AS
1588msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
1589msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
ab8f4f5d 1590
5532a55b 1591#: commit-graph.c:199
9c21d454
AS
1592#, c-format
1593msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
1594msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
ab8f4f5d 1595
5532a55b 1596#: commit-graph.c:206
9c21d454
AS
1597#, c-format
1598msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
1599msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
40390522 1600
5532a55b 1601#: commit-graph.c:229
9c21d454
AS
1602msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1603msgstr ""
1604"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
40390522 1605
5532a55b 1606#: commit-graph.c:240
9c21d454
AS
1607#, c-format
1608msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
1609msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
40390522 1610
5532a55b 1611#: commit-graph.c:283
9c21d454
AS
1612#, c-format
1613msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
1614msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
40390522 1615
5532a55b
AS
1616#: commit-graph.c:347
1617msgid "commit-graph has no base graphs chunk"
1618msgstr "базовият откъс липсва в гра̀фа с подаванията"
1619
1620#: commit-graph.c:357
1621msgid "commit-graph chain does not match"
1622msgstr "веригата на гра̀фа с подаванията не съвпада"
1623
1624#: commit-graph.c:404
1625#, c-format
1626msgid "invalid commit-graph chain: line '%s' not a hash"
1627msgstr ""
1628"грешка във веригата на гра̀фа с подаванията: ред „%s“ не е контролна сума"
1629
1630#: commit-graph.c:430
1631msgid "unable to find all commit-graph files"
1632msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
1633
1634#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
1635msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
1636msgstr ""
1637"неправилна позиция на подаването. Вероятно графът с подаванията е повреден"
1638
1639#: commit-graph.c:575
9c21d454
AS
1640#, c-format
1641msgid "could not find commit %s"
1642msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
40390522 1643
5532a55b 1644#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
9c21d454
AS
1645#, c-format
1646msgid "unable to get type of object %s"
1647msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
40390522 1648
5532a55b 1649#: commit-graph.c:1034
9c21d454
AS
1650msgid "Loading known commits in commit graph"
1651msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
40390522 1652
5532a55b 1653#: commit-graph.c:1051
9c21d454
AS
1654msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1655msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
40390522 1656
5532a55b 1657#: commit-graph.c:1070
9c21d454
AS
1658msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1659msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
40390522 1660
5532a55b 1661#: commit-graph.c:1089
9c21d454
AS
1662msgid "Computing commit graph generation numbers"
1663msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
40390522 1664
5532a55b 1665#: commit-graph.c:1163
9c21d454
AS
1666#, c-format
1667msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1668msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1669msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
1670msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
40390522 1671
5532a55b 1672#: commit-graph.c:1176
9c21d454
AS
1673#, c-format
1674msgid "error adding pack %s"
1675msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
40390522 1676
5532a55b 1677#: commit-graph.c:1180
9c21d454
AS
1678#, c-format
1679msgid "error opening index for %s"
1680msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
40390522 1681
5532a55b 1682#: commit-graph.c:1204
9c21d454
AS
1683#, c-format
1684msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1685msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1686msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
1687msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
40390522 1688
5532a55b 1689#: commit-graph.c:1238
9c21d454
AS
1690msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1691msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
40390522 1692
5532a55b 1693#: commit-graph.c:1253
9c21d454
AS
1694msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1695msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
40390522 1696
5532a55b 1697#: commit-graph.c:1284
9c21d454
AS
1698msgid "Finding extra edges in commit graph"
1699msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
40390522 1700
5532a55b
AS
1701#: commit-graph.c:1332
1702msgid "failed to write correct number of base graph ids"
1703msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
40390522 1704
5532a55b 1705#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
40390522 1706#, c-format
9c21d454
AS
1707msgid "unable to create leading directories of %s"
1708msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
40390522 1709
5532a55b
AS
1710#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
1711#, c-format
1712msgid "unable to create '%s'"
1713msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
1714
1715#: commit-graph.c:1437
40390522 1716#, c-format
9c21d454
AS
1717msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1718msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1719msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
1720msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
40390522 1721
5532a55b
AS
1722#: commit-graph.c:1478
1723msgid "unable to open commit-graph chain file"
1724msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
1725
1726#: commit-graph.c:1490
1727msgid "failed to rename base commit-graph file"
1728msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
1729
1730#: commit-graph.c:1510
1731msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
1732msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
1733
1734#: commit-graph.c:1621
1735msgid "Scanning merged commits"
1736msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
1737
1738#: commit-graph.c:1632
1739#, c-format
1740msgid "unexpected duplicate commit id %s"
1741msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
1742
1743#: commit-graph.c:1657
1744msgid "Merging commit-graph"
1745msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
1746
1747#: commit-graph.c:1844
1748#, c-format
1749msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1750msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1751
1752#: commit-graph.c:1855
1753msgid "too many commits to write graph"
1754msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1755
1756#: commit-graph.c:1945
9c21d454
AS
1757msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1758msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
1759
5532a55b 1760#: commit-graph.c:1955
1eaabd4a 1761#, c-format
9c21d454
AS
1762msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
1763msgstr ""
1764"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
1765"е преди „%s“, а не трябва"
1eaabd4a 1766
5532a55b 1767#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
1eaabd4a 1768#, c-format
9c21d454
AS
1769msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1770msgstr ""
1771"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
1772"трябва да е %u"
1eaabd4a 1773
5532a55b 1774#: commit-graph.c:1972
1eaabd4a 1775#, c-format
9c21d454
AS
1776msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
1777msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
1eaabd4a 1778
5532a55b 1779#: commit-graph.c:1989
9c21d454
AS
1780msgid "Verifying commits in commit graph"
1781msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
1782
5532a55b 1783#: commit-graph.c:2002
1eaabd4a 1784#, c-format
9c21d454
AS
1785msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1786msgstr ""
1787"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
1788"анализира"
1eaabd4a 1789
5532a55b 1790#: commit-graph.c:2009
9c21d454
AS
1791#, c-format
1792msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1793msgstr ""
1794"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
1795"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
1eaabd4a 1796
5532a55b 1797#: commit-graph.c:2019
1eaabd4a 1798#, c-format
9c21d454
AS
1799msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1800msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
1eaabd4a 1801
5532a55b 1802#: commit-graph.c:2028
1eaabd4a 1803#, c-format
9c21d454
AS
1804msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
1805msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
1eaabd4a 1806
5532a55b 1807#: commit-graph.c:2041
1eaabd4a 1808#, c-format
9c21d454
AS
1809msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1810msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
1eaabd4a 1811
5532a55b 1812#: commit-graph.c:2046
1eaabd4a 1813#, c-format
9c21d454
AS
1814msgid ""
1815"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1816msgstr ""
1817"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
1818"не е"
1eaabd4a 1819
5532a55b 1820#: commit-graph.c:2050
1eaabd4a 1821#, c-format
9c21d454
AS
1822msgid ""
1823"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1824msgstr ""
1825"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
1826"другаде е"
1eaabd4a 1827
5532a55b 1828#: commit-graph.c:2065
61d4c309 1829#, c-format
9c21d454
AS
1830msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
1831msgstr ""
1832"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
1833"другаде е %u"
61d4c309 1834
5532a55b 1835#: commit-graph.c:2071
ab8f4f5d 1836#, c-format
9c21d454
AS
1837msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1838msgstr ""
1839"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
1840"%<PRIuMAX>"
ab8f4f5d 1841
9c21d454
AS
1842#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1843msgid "memory exhausted"
1844msgstr "паметта свърши"
1845
5532a55b 1846#: config.c:124
9c21d454 1847#, c-format
40390522 1848msgid ""
9c21d454
AS
1849"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1850"\t%s\n"
1851"from\n"
1852"\t%s\n"
1853"This might be due to circular includes."
40390522 1854msgstr ""
9c21d454
AS
1855"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1856" %s\n"
1857"от\n"
1858" %s\n"
1859"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
40390522 1860
5532a55b 1861#: config.c:140
40390522 1862#, c-format
9c21d454
AS
1863msgid "could not expand include path '%s'"
1864msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
40390522 1865
5532a55b 1866#: config.c:151
9c21d454
AS
1867msgid "relative config includes must come from files"
1868msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1869
5532a55b 1870#: config.c:197
9c21d454
AS
1871msgid "relative config include conditionals must come from files"
1872msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1873
5532a55b 1874#: config.c:376
40390522 1875#, c-format
9c21d454
AS
1876msgid "key does not contain a section: %s"
1877msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
40390522 1878
5532a55b 1879#: config.c:382
40390522 1880#, c-format
9c21d454
AS
1881msgid "key does not contain variable name: %s"
1882msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
40390522 1883
5532a55b 1884#: config.c:406 sequencer.c:2463
40390522 1885#, c-format
9c21d454
AS
1886msgid "invalid key: %s"
1887msgstr "неправилен ключ: „%s“"
40390522 1888
5532a55b 1889#: config.c:412
40390522 1890#, c-format
9c21d454
AS
1891msgid "invalid key (newline): %s"
1892msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1893
5532a55b 1894#: config.c:448 config.c:460
9c21d454
AS
1895#, c-format
1896msgid "bogus config parameter: %s"
1897msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1898
5532a55b 1899#: config.c:495
9c21d454
AS
1900#, c-format
1901msgid "bogus format in %s"
1902msgstr "неправилен формат в „%s“"
1903
5532a55b 1904#: config.c:821
9c21d454
AS
1905#, c-format
1906msgid "bad config line %d in blob %s"
1907msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
40390522 1908
5532a55b 1909#: config.c:825
40390522 1910#, c-format
9c21d454
AS
1911msgid "bad config line %d in file %s"
1912msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
40390522 1913
5532a55b 1914#: config.c:829
40390522 1915#, c-format
9c21d454
AS
1916msgid "bad config line %d in standard input"
1917msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
40390522 1918
5532a55b 1919#: config.c:833
40390522 1920#, c-format
9c21d454
AS
1921msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1922msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
40390522 1923
5532a55b 1924#: config.c:837
40390522 1925#, c-format
9c21d454
AS
1926msgid "bad config line %d in command line %s"
1927msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
40390522 1928
5532a55b 1929#: config.c:841
40390522 1930#, c-format
9c21d454
AS
1931msgid "bad config line %d in %s"
1932msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
40390522 1933
5532a55b 1934#: config.c:978
9c21d454
AS
1935msgid "out of range"
1936msgstr "извън диапазона"
1937
5532a55b 1938#: config.c:978
9c21d454
AS
1939msgid "invalid unit"
1940msgstr "неправилна мерна единица"
1941
5532a55b 1942#: config.c:979
40390522 1943#, c-format
9c21d454
AS
1944msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1945msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
40390522 1946
5532a55b 1947#: config.c:998
40390522 1948#, c-format
9c21d454
AS
1949msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1950msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
40390522 1951
5532a55b 1952#: config.c:1001
9c21d454
AS
1953#, c-format
1954msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1955msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
40390522 1956
5532a55b 1957#: config.c:1004
40390522 1958#, c-format
9c21d454
AS
1959msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1960msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
40390522 1961
5532a55b 1962#: config.c:1007
40390522 1963#, c-format
9c21d454
AS
1964msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1965msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
40390522 1966
5532a55b 1967#: config.c:1010
40390522 1968#, c-format
9c21d454
AS
1969msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1970msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
40390522 1971
5532a55b 1972#: config.c:1013
40390522 1973#, c-format
9c21d454
AS
1974msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1975msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
40390522 1976
5532a55b 1977#: config.c:1108
9c21d454
AS
1978#, c-format
1979msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1980msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
b61937fb 1981
5532a55b 1982#: config.c:1117
9c21d454
AS
1983#, c-format
1984msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1985msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
b61937fb 1986
5532a55b 1987#: config.c:1208
9c21d454
AS
1988#, c-format
1989msgid "abbrev length out of range: %d"
1990msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
b61937fb 1991
5532a55b 1992#: config.c:1222 config.c:1233
9c21d454
AS
1993#, c-format
1994msgid "bad zlib compression level %d"
1995msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
b61937fb 1996
5532a55b 1997#: config.c:1325
9c21d454
AS
1998msgid "core.commentChar should only be one character"
1999msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
b61937fb 2000
5532a55b 2001#: config.c:1358
b61937fb 2002#, c-format
9c21d454
AS
2003msgid "invalid mode for object creation: %s"
2004msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
b61937fb 2005
5532a55b 2006#: config.c:1430
b61937fb 2007#, c-format
9c21d454
AS
2008msgid "malformed value for %s"
2009msgstr "неправилна стойност за „%s“"
b61937fb 2010
5532a55b 2011#: config.c:1456
40390522 2012#, c-format
9c21d454
AS
2013msgid "malformed value for %s: %s"
2014msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
2015
5532a55b 2016#: config.c:1457
9c21d454 2017msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
40390522 2018msgstr ""
9c21d454
AS
2019"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
2020"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
2021"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
2022"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
25e2fbb4 2023
5532a55b 2024#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
c099f8c7 2025#, c-format
9c21d454
AS
2026msgid "bad pack compression level %d"
2027msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
c099f8c7 2028
5532a55b 2029#: config.c:1639
25e2fbb4 2030#, c-format
9c21d454
AS
2031msgid "unable to load config blob object '%s'"
2032msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
25e2fbb4 2033
5532a55b 2034#: config.c:1642
25e2fbb4 2035#, c-format
9c21d454
AS
2036msgid "reference '%s' does not point to a blob"
2037msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
e1f70371 2038
5532a55b 2039#: config.c:1659
40390522 2040#, c-format
9c21d454
AS
2041msgid "unable to resolve config blob '%s'"
2042msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
25e2fbb4 2043
5532a55b 2044#: config.c:1689
40390522 2045#, c-format
9c21d454
AS
2046msgid "failed to parse %s"
2047msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 2048
5532a55b 2049#: config.c:1745
9c21d454
AS
2050msgid "unable to parse command-line config"
2051msgstr "неправилни настройки от командния ред"
2052
5532a55b 2053#: config.c:2094
9c21d454
AS
2054msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
2055msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
2056
5532a55b 2057#: config.c:2264
40390522 2058#, c-format
9c21d454
AS
2059msgid "Invalid %s: '%s'"
2060msgstr "Неправилен %s: „%s“"
25e2fbb4 2061
5532a55b 2062#: config.c:2307
25e2fbb4 2063#, c-format
9c21d454
AS
2064msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
2065msgstr ""
2066"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
2067"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
25e2fbb4 2068
5532a55b 2069#: config.c:2333
25e2fbb4 2070#, c-format
9c21d454
AS
2071msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
2072msgstr ""
2073"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
2074"%d"
25e2fbb4 2075
5532a55b 2076#: config.c:2379
25e2fbb4 2077#, c-format
9c21d454
AS
2078msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
2079msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 2080
5532a55b 2081#: config.c:2381
9c21d454
AS
2082#, c-format
2083msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
2084msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
40390522 2085
5532a55b 2086#: config.c:2462
25e2fbb4 2087#, c-format
9c21d454
AS
2088msgid "invalid section name '%s'"
2089msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
25e2fbb4 2090
5532a55b 2091#: config.c:2494
25e2fbb4 2092#, c-format
9c21d454
AS
2093msgid "%s has multiple values"
2094msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 2095
5532a55b 2096#: config.c:2523
25e2fbb4 2097#, c-format
9c21d454
AS
2098msgid "failed to write new configuration file %s"
2099msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
25e2fbb4 2100
5532a55b 2101#: config.c:2775 config.c:3099
9c21d454
AS
2102#, c-format
2103msgid "could not lock config file %s"
2104msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
25e2fbb4 2105
5532a55b 2106#: config.c:2786
40390522 2107#, c-format
9c21d454
AS
2108msgid "opening %s"
2109msgstr "отваряне на „%s“"
25e2fbb4 2110
5532a55b 2111#: config.c:2821 builtin/config.c:328
25e2fbb4 2112#, c-format
9c21d454
AS
2113msgid "invalid pattern: %s"
2114msgstr "неправилен шаблон: %s"
40390522 2115
5532a55b 2116#: config.c:2846
9c21d454
AS
2117#, c-format
2118msgid "invalid config file %s"
2119msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
25e2fbb4 2120
5532a55b 2121#: config.c:2859 config.c:3112
40390522 2122#, c-format
9c21d454
AS
2123msgid "fstat on %s failed"
2124msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
25e2fbb4 2125
5532a55b 2126#: config.c:2870
25e2fbb4 2127#, c-format
9c21d454
AS
2128msgid "unable to mmap '%s'"
2129msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
25e2fbb4 2130
5532a55b 2131#: config.c:2879 config.c:3117
25e2fbb4 2132#, c-format
9c21d454
AS
2133msgid "chmod on %s failed"
2134msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
25e2fbb4 2135
5532a55b 2136#: config.c:2964 config.c:3214
25e2fbb4 2137#, c-format
9c21d454
AS
2138msgid "could not write config file %s"
2139msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 2140
5532a55b 2141#: config.c:2998
40390522 2142#, c-format
9c21d454
AS
2143msgid "could not set '%s' to '%s'"
2144msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 2145
5532a55b 2146#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
25e2fbb4 2147#, c-format
9c21d454
AS
2148msgid "could not unset '%s'"
2149msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 2150
5532a55b 2151#: config.c:3090
0d670e78 2152#, c-format
9c21d454
AS
2153msgid "invalid section name: %s"
2154msgstr "неправилно име на раздел: %s"
0d670e78 2155
5532a55b 2156#: config.c:3257
0d670e78 2157#, c-format
9c21d454
AS
2158msgid "missing value for '%s'"
2159msgstr "липсва стойност за „%s“"
0d670e78 2160
9c21d454
AS
2161#: connect.c:61
2162msgid "the remote end hung up upon initial contact"
2163msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 2164
9c21d454
AS
2165#: connect.c:63
2166msgid ""
2167"Could not read from remote repository.\n"
2168"\n"
2169"Please make sure you have the correct access rights\n"
2170"and the repository exists."
2171msgstr ""
2172"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
2173"\n"
2174"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
2175"за достъп."
2176
2177#: connect.c:81
25e2fbb4 2178#, c-format
9c21d454
AS
2179msgid "server doesn't support '%s'"
2180msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
25e2fbb4 2181
9c21d454
AS
2182#: connect.c:103
2183#, c-format
2184msgid "server doesn't support feature '%s'"
2185msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
40390522 2186
9c21d454
AS
2187#: connect.c:114
2188msgid "expected flush after capabilities"
2189msgstr ""
2190"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
2191
2192#: connect.c:233
25e2fbb4 2193#, c-format
9c21d454
AS
2194msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2195msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
25e2fbb4 2196
9c21d454
AS
2197#: connect.c:252
2198msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2199msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
3154af4a 2200
9c21d454
AS
2201#: connect.c:273
2202#, c-format
2203msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
2204msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
40390522 2205
9c21d454
AS
2206#: connect.c:275
2207msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2208msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
40390522 2209
9c21d454
AS
2210#: connect.c:313
2211msgid "invalid packet"
2212msgstr "неправилен пакет"
25e2fbb4 2213
9c21d454 2214#: connect.c:333
25e2fbb4 2215#, c-format
9c21d454
AS
2216msgid "protocol error: unexpected '%s'"
2217msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
25e2fbb4 2218
9c21d454 2219#: connect.c:441
25e2fbb4 2220#, c-format
9c21d454
AS
2221msgid "invalid ls-refs response: %s"
2222msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
25e2fbb4 2223
9c21d454
AS
2224#: connect.c:445
2225msgid "expected flush after ref listing"
2226msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
25e2fbb4 2227
9c21d454 2228#: connect.c:544
25e2fbb4 2229#, c-format
9c21d454
AS
2230msgid "protocol '%s' is not supported"
2231msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
40390522 2232
9c21d454
AS
2233#: connect.c:595
2234msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2235msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
40390522 2236
9c21d454 2237#: connect.c:635 connect.c:698
40390522 2238#, c-format
9c21d454
AS
2239msgid "Looking up %s ... "
2240msgstr "Търсене на „%s“… "
40390522 2241
9c21d454 2242#: connect.c:639
40390522 2243#, c-format
9c21d454
AS
2244msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2245msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
2904c25f 2246
9c21d454
AS
2247#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
2248#: connect.c:643 connect.c:714
3154af4a 2249#, c-format
9c21d454
AS
2250msgid ""
2251"done.\n"
2252"Connecting to %s (port %s) ... "
3154af4a 2253msgstr ""
9c21d454
AS
2254"готово.\n"
2255"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
3154af4a 2256
9c21d454 2257#: connect.c:665 connect.c:742
3154af4a 2258#, c-format
9c21d454
AS
2259msgid ""
2260"unable to connect to %s:\n"
2261"%s"
3154af4a 2262msgstr ""
9c21d454
AS
2263"неуспешно свързване към „%s“:\n"
2264"%s"
3154af4a 2265
9c21d454
AS
2266#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
2267#: connect.c:671 connect.c:748
2268msgid "done."
2269msgstr "действието завърши."
2270
2271#: connect.c:702
3154af4a 2272#, c-format
9c21d454
AS
2273msgid "unable to look up %s (%s)"
2274msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
3154af4a 2275
9c21d454 2276#: connect.c:708
3154af4a 2277#, c-format
9c21d454
AS
2278msgid "unknown port %s"
2279msgstr "непознат порт „%s“"
3154af4a 2280
9c21d454
AS
2281#: connect.c:845 connect.c:1171
2282#, c-format
2283msgid "strange hostname '%s' blocked"
2284msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
40390522 2285
9c21d454 2286#: connect.c:847
1eaabd4a 2287#, c-format
9c21d454
AS
2288msgid "strange port '%s' blocked"
2289msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
1eaabd4a 2290
9c21d454 2291#: connect.c:857
1eaabd4a 2292#, c-format
9c21d454
AS
2293msgid "cannot start proxy %s"
2294msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
1eaabd4a 2295
9c21d454
AS
2296#: connect.c:924
2297msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2298msgstr ""
2299"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2300"\n"
2301" git help pull"
3154af4a 2302
9c21d454
AS
2303#: connect.c:1119
2304msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2305msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
ab8f4f5d 2306
9c21d454
AS
2307#: connect.c:1131
2308msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2309msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
ab8f4f5d 2310
9c21d454
AS
2311#: connect.c:1148
2312msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2313msgstr ""
2314"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
3154af4a 2315
9c21d454 2316#: connect.c:1260
ab8f4f5d 2317#, c-format
9c21d454
AS
2318msgid "strange pathname '%s' blocked"
2319msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
3154af4a 2320
9c21d454
AS
2321#: connect.c:1307
2322msgid "unable to fork"
2323msgstr "неуспешно създаване на процес"
1eaabd4a 2324
5532a55b 2325#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
9c21d454
AS
2326msgid "Checking connectivity"
2327msgstr "Проверка на свързаността"
1eaabd4a 2328
5532a55b 2329#: connected.c:98
9c21d454
AS
2330msgid "Could not run 'git rev-list'"
2331msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
ab8f4f5d 2332
5532a55b 2333#: connected.c:118
9c21d454
AS
2334msgid "failed write to rev-list"
2335msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
ab8f4f5d 2336
5532a55b 2337#: connected.c:125
9c21d454
AS
2338msgid "failed to close rev-list's stdin"
2339msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
ab8f4f5d 2340
9c21d454 2341#: convert.c:193
2904c25f 2342#, c-format
9c21d454
AS
2343msgid "illegal crlf_action %d"
2344msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2904c25f 2345
9c21d454
AS
2346#: convert.c:206
2347#, c-format
2348msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2349msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
ab8f4f5d 2350
9c21d454
AS
2351#: convert.c:208
2352#, c-format
2353msgid ""
2354"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2355"The file will have its original line endings in your working directory"
2356msgstr ""
2357"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2358"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2359"директория."
2904c25f 2360
9c21d454 2361#: convert.c:216
2904c25f 2362#, c-format
9c21d454
AS
2363msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2364msgstr ""
2365"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
1eaabd4a 2366
9c21d454 2367#: convert.c:218
ab8f4f5d 2368#, c-format
9c21d454
AS
2369msgid ""
2370"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2371"The file will have its original line endings in your working directory"
2372msgstr ""
2373"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2374"„%s“.\n"
2375"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2376"директория."
ab8f4f5d 2377
9c21d454
AS
2378#: convert.c:279
2379#, c-format
2380msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2381msgstr ""
2382"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2383"кодиране „%s“"
2904c25f 2384
9c21d454
AS
2385#: convert.c:286
2386#, c-format
2387msgid ""
2388"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2389"tree-encoding."
2390msgstr ""
2391"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
2392"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
3154af4a 2393
9c21d454
AS
2394#: convert.c:304
2395#, c-format
2396msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2397msgstr ""
2398"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2399"„%s“"
25e2fbb4 2400
9c21d454 2401#: convert.c:306
1eaabd4a
AS
2402#, c-format
2403msgid ""
9c21d454
AS
2404"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2405"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
1eaabd4a 2406msgstr ""
9c21d454
AS
2407"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
2408"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2409"поредността на байтовете)."
1eaabd4a 2410
9c21d454 2411#: convert.c:424 convert.c:495
1eaabd4a 2412#, c-format
9c21d454
AS
2413msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2414msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
1eaabd4a 2415
9c21d454
AS
2416#: convert.c:467
2417#, c-format
2418msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2419msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
1eaabd4a 2420
9c21d454
AS
2421#: convert.c:673
2422#, c-format
2423msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2424msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
61d4c309 2425
9c21d454 2426#: convert.c:693
1eaabd4a 2427#, c-format
9c21d454
AS
2428msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2429msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
1eaabd4a 2430
9c21d454 2431#: convert.c:700
1eaabd4a 2432#, c-format
9c21d454
AS
2433msgid "external filter '%s' failed %d"
2434msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
1eaabd4a 2435
9c21d454 2436#: convert.c:735 convert.c:738
1eaabd4a 2437#, c-format
9c21d454
AS
2438msgid "read from external filter '%s' failed"
2439msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
1eaabd4a 2440
9c21d454 2441#: convert.c:741 convert.c:796
1eaabd4a 2442#, c-format
9c21d454
AS
2443msgid "external filter '%s' failed"
2444msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2445
2446#: convert.c:844
2447msgid "unexpected filter type"
2448msgstr "неочакван вид филтър"
2449
2450#: convert.c:855
2451msgid "path name too long for external filter"
2452msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
1eaabd4a 2453
9c21d454 2454#: convert.c:929
1eaabd4a 2455#, c-format
9c21d454
AS
2456msgid ""
2457"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2458"been filtered"
2459msgstr ""
2460"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2461"филтрирани"
1eaabd4a 2462
9c21d454
AS
2463#: convert.c:1228
2464msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2465msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
1eaabd4a 2466
9c21d454 2467#: convert.c:1398 convert.c:1432
25e2fbb4 2468#, c-format
9c21d454
AS
2469msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2470msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
25e2fbb4 2471
9c21d454 2472#: convert.c:1476
25e2fbb4 2473#, c-format
9c21d454
AS
2474msgid "%s: smudge filter %s failed"
2475msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
25e2fbb4 2476
9c21d454
AS
2477#: date.c:137
2478msgid "in the future"
2479msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 2480
9c21d454 2481#: date.c:143
25e2fbb4 2482#, c-format
9c21d454
AS
2483msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2484msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2485msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2486msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
25e2fbb4 2487
9c21d454 2488#: date.c:150
25e2fbb4 2489#, c-format
9c21d454
AS
2490msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2491msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2492msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2493msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
25e2fbb4 2494
9c21d454 2495#: date.c:157
25e2fbb4 2496#, c-format
9c21d454
AS
2497msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2498msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2499msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2500msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
25e2fbb4 2501
9c21d454 2502#: date.c:164
25e2fbb4 2503#, c-format
9c21d454
AS
2504msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2505msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2506msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2507msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
25e2fbb4 2508
9c21d454 2509#: date.c:170
25e2fbb4 2510#, c-format
9c21d454
AS
2511msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2512msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2513msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2514msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
25e2fbb4 2515
9c21d454 2516#: date.c:177
40390522 2517#, c-format
9c21d454
AS
2518msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2519msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2520msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2521msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
25e2fbb4 2522
9c21d454 2523#: date.c:188
40390522 2524#, c-format
9c21d454
AS
2525msgid "%<PRIuMAX> year"
2526msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2527msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2528msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2529
9c21d454
AS
2530#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2531#: date.c:191
25e2fbb4 2532#, c-format
9c21d454
AS
2533msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2534msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2535msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2536msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
25e2fbb4 2537
9c21d454 2538#: date.c:196 date.c:201
25e2fbb4 2539#, c-format
9c21d454
AS
2540msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2541msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2542msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2543msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2544
9c21d454
AS
2545#: delta-islands.c:272
2546msgid "Propagating island marks"
2547msgstr "Разпространяване на границите на групите"
2548
2549#: delta-islands.c:290
40390522 2550#, c-format
9c21d454
AS
2551msgid "bad tree object %s"
2552msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
25e2fbb4 2553
9c21d454 2554#: delta-islands.c:334
25e2fbb4 2555#, c-format
9c21d454
AS
2556msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2557msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
25e2fbb4 2558
9c21d454 2559#: delta-islands.c:390
29f90338 2560#, c-format
9c21d454
AS
2561msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2562msgstr ""
2563"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
2564"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
29f90338 2565
5532a55b 2566#: delta-islands.c:467
1eaabd4a 2567#, c-format
9c21d454
AS
2568msgid "Marked %d islands, done.\n"
2569msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
1eaabd4a 2570
9c21d454 2571#: diffcore-order.c:24
25e2fbb4 2572#, c-format
9c21d454
AS
2573msgid "failed to read orderfile '%s'"
2574msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2575
9c21d454
AS
2576#: diffcore-rename.c:544
2577msgid "Performing inexact rename detection"
2578msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
1eaabd4a 2579
9c21d454
AS
2580#: diff-no-index.c:238
2581msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
2582msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
40390522 2583
9c21d454
AS
2584#: diff-no-index.c:263
2585msgid ""
2586"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2587"tree"
2588msgstr ""
2589"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
2590"пътища извън работно дърво"
2591
2592#: diff.c:155
1eaabd4a 2593#, c-format
9c21d454
AS
2594msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2595msgstr ""
2596" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2597"директории\n"
1eaabd4a 2598
9c21d454 2599#: diff.c:160
1eaabd4a 2600#, c-format
9c21d454
AS
2601msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2602msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
1eaabd4a 2603
9c21d454
AS
2604#: diff.c:296
2605msgid ""
2606"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2607"'dimmed-zebra', 'plain'"
1eaabd4a 2608msgstr ""
9c21d454
AS
2609"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
2610"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2611"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
1eaabd4a 2612
9c21d454 2613#: diff.c:324
61d4c309 2614#, c-format
9c21d454
AS
2615msgid ""
2616"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2617"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2618msgstr ""
2619"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
2620"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
2621"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
2622"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
2623"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
2624"форматиране)"
61d4c309 2625
9c21d454
AS
2626#: diff.c:332
2627msgid ""
2628"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2629"whitespace modes"
2630msgstr ""
2631"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
2632"за празни знаци"
1eaabd4a 2633
9c21d454 2634#: diff.c:405
1eaabd4a 2635#, c-format
9c21d454
AS
2636msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2637msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
1eaabd4a 2638
9c21d454 2639#: diff.c:465
1eaabd4a 2640#, c-format
9c21d454
AS
2641msgid ""
2642"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2643"%s"
2644msgstr ""
2645"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2646"%s"
1eaabd4a 2647
5532a55b 2648#: diff.c:4215
1eaabd4a 2649#, c-format
9c21d454
AS
2650msgid "external diff died, stopping at %s"
2651msgstr ""
2652"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
2653
5532a55b 2654#: diff.c:4560
9c21d454
AS
2655msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2656msgstr ""
2657"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2658"една с друга"
1eaabd4a 2659
5532a55b 2660#: diff.c:4563
9c21d454
AS
2661msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2662msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
40390522 2663
5532a55b 2664#: diff.c:4641
9c21d454
AS
2665msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2666msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
25e2fbb4 2667
5532a55b 2668#: diff.c:4689
61d4c309 2669#, c-format
9c21d454
AS
2670msgid "invalid --stat value: %s"
2671msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
61d4c309 2672
5532a55b 2673#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
9c21d454 2674#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
61d4c309 2675#, c-format
9c21d454
AS
2676msgid "%s expects a numerical value"
2677msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
61d4c309 2678
5532a55b 2679#: diff.c:4726
61d4c309 2680#, c-format
9c21d454
AS
2681msgid ""
2682"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2683"%s"
61d4c309 2684msgstr ""
9c21d454
AS
2685"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2686"%s"
61d4c309 2687
5532a55b 2688#: diff.c:4811
25e2fbb4 2689#, c-format
9c21d454
AS
2690msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2691msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
25e2fbb4 2692
5532a55b 2693#: diff.c:4835
25e2fbb4 2694#, c-format
9c21d454
AS
2695msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2696msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
25e2fbb4 2697
5532a55b 2698#: diff.c:4849
1eaabd4a 2699#, c-format
9c21d454
AS
2700msgid "unable to resolve '%s'"
2701msgstr "„%s“ не може да се открие"
1eaabd4a 2702
5532a55b 2703#: diff.c:4899 diff.c:4905
25e2fbb4 2704#, c-format
9c21d454
AS
2705msgid "%s expects <n>/<m> form"
2706msgstr ""
2707"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
2708"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
25e2fbb4 2709
5532a55b 2710#: diff.c:4917
1eaabd4a 2711#, c-format
9c21d454
AS
2712msgid "%s expects a character, got '%s'"
2713msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
1eaabd4a 2714
5532a55b 2715#: diff.c:4938
1eaabd4a 2716#, c-format
9c21d454
AS
2717msgid "bad --color-moved argument: %s"
2718msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
1eaabd4a 2719
5532a55b 2720#: diff.c:4957
1eaabd4a 2721#, c-format
9c21d454
AS
2722msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2723msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
1eaabd4a 2724
5532a55b 2725#: diff.c:4997
9c21d454
AS
2726msgid ""
2727"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2728"\"histogram\""
2729msgstr ""
2730"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
2731"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
2732"„histogram“ (хистограмен)"
1eaabd4a 2733
5532a55b 2734#: diff.c:5033 diff.c:5053
1eaabd4a 2735#, c-format
9c21d454
AS
2736msgid "invalid argument to %s"
2737msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
1eaabd4a 2738
5532a55b 2739#: diff.c:5191
61d4c309 2740#, c-format
9c21d454
AS
2741msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2742msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
61d4c309 2743
5532a55b 2744#: diff.c:5247
1eaabd4a 2745#, c-format
9c21d454
AS
2746msgid "bad --word-diff argument: %s"
2747msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
1eaabd4a 2748
5532a55b 2749#: diff.c:5270
9c21d454
AS
2750msgid "Diff output format options"
2751msgstr "Формат на изхода за разликите"
1eaabd4a 2752
5532a55b 2753#: diff.c:5272 diff.c:5278
9c21d454
AS
2754msgid "generate patch"
2755msgstr "създаване на кръпки"
1eaabd4a 2756
5532a55b 2757#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
9c21d454
AS
2758msgid "suppress diff output"
2759msgstr "без извеждане на разликите"
25e2fbb4 2760
5532a55b 2761#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
9c21d454
AS
2762msgid "<n>"
2763msgstr "БРОЙ"
25e2fbb4 2764
5532a55b 2765#: diff.c:5281 diff.c:5284
9c21d454
AS
2766msgid "generate diffs with <n> lines context"
2767msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
1eaabd4a 2768
5532a55b 2769#: diff.c:5286
9c21d454
AS
2770msgid "generate the diff in raw format"
2771msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
1eaabd4a 2772
5532a55b 2773#: diff.c:5289
9c21d454
AS
2774msgid "synonym for '-p --raw'"
2775msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
25e2fbb4 2776
5532a55b 2777#: diff.c:5293
9c21d454
AS
2778msgid "synonym for '-p --stat'"
2779msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
2780
5532a55b 2781#: diff.c:5297
9c21d454
AS
2782msgid "machine friendly --stat"
2783msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
2784
5532a55b 2785#: diff.c:5300
9c21d454
AS
2786msgid "output only the last line of --stat"
2787msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
2788
5532a55b 2789#: diff.c:5302 diff.c:5310
9c21d454
AS
2790msgid "<param1,param2>..."
2791msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
2792
5532a55b 2793#: diff.c:5303
40390522 2794msgid ""
9c21d454
AS
2795"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2796msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
25e2fbb4 2797
5532a55b 2798#: diff.c:5307
9c21d454
AS
2799msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2800msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
1eaabd4a 2801
5532a55b 2802#: diff.c:5311
9c21d454
AS
2803msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2804msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
1eaabd4a 2805
5532a55b 2806#: diff.c:5315
9c21d454 2807msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
1eaabd4a 2808msgstr ""
9c21d454
AS
2809"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
2810"празните знаци"
1eaabd4a 2811
5532a55b 2812#: diff.c:5318
9c21d454
AS
2813msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2814msgstr ""
2815"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
2816"режима на достъп"
1eaabd4a 2817
5532a55b 2818#: diff.c:5321
9c21d454
AS
2819msgid "show only names of changed files"
2820msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
1eaabd4a 2821
5532a55b 2822#: diff.c:5324
9c21d454
AS
2823msgid "show only names and status of changed files"
2824msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
1eaabd4a 2825
5532a55b 2826#: diff.c:5326
9c21d454
AS
2827msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2828msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
1eaabd4a 2829
5532a55b 2830#: diff.c:5327
9c21d454
AS
2831msgid "generate diffstat"
2832msgstr "извеждане на статистика за промените"
1eaabd4a 2833
5532a55b 2834#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
9c21d454
AS
2835msgid "<width>"
2836msgstr "ШИРОЧИНА"
1eaabd4a 2837
5532a55b 2838#: diff.c:5330
9c21d454
AS
2839msgid "generate diffstat with a given width"
2840msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
1eaabd4a 2841
5532a55b 2842#: diff.c:5333
9c21d454
AS
2843msgid "generate diffstat with a given name width"
2844msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
1eaabd4a 2845
5532a55b 2846#: diff.c:5336
9c21d454
AS
2847msgid "generate diffstat with a given graph width"
2848msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
2849
5532a55b 2850#: diff.c:5338
9c21d454
AS
2851msgid "<count>"
2852msgstr "БРОЙ"
2853
5532a55b 2854#: diff.c:5339
9c21d454
AS
2855msgid "generate diffstat with limited lines"
2856msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
2857
5532a55b 2858#: diff.c:5342
9c21d454
AS
2859msgid "generate compact summary in diffstat"
2860msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
2861
5532a55b 2862#: diff.c:5345
9c21d454
AS
2863msgid "output a binary diff that can be applied"
2864msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
1eaabd4a 2865
5532a55b 2866#: diff.c:5348
9c21d454
AS
2867msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2868msgstr ""
2869"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
2870"преди и след промяната"
1eaabd4a 2871
5532a55b 2872#: diff.c:5350
9c21d454
AS
2873msgid "show colored diff"
2874msgstr "разлики в цвят"
1eaabd4a 2875
5532a55b 2876#: diff.c:5351
9c21d454
AS
2877msgid "<kind>"
2878msgstr "ВИД"
1eaabd4a 2879
5532a55b 2880#: diff.c:5352
1eaabd4a 2881msgid ""
9c21d454
AS
2882"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2883"diff"
1eaabd4a 2884msgstr ""
9c21d454
AS
2885"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
2886"преди и след разликата,"
1eaabd4a 2887
5532a55b 2888#: diff.c:5355
1eaabd4a 2889msgid ""
9c21d454
AS
2890"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2891"--numstat"
1eaabd4a 2892msgstr ""
9c21d454
AS
2893"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
2894"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
1eaabd4a 2895
5532a55b 2896#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
9c21d454
AS
2897msgid "<prefix>"
2898msgstr "ПРЕФИКС"
1eaabd4a 2899
5532a55b 2900#: diff.c:5359
9c21d454
AS
2901msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2902msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
1eaabd4a 2903
5532a55b 2904#: diff.c:5362
de2b0545 2905msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
9c21d454 2906msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
1eaabd4a 2907
5532a55b 2908#: diff.c:5365
9c21d454
AS
2909msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2910msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
1eaabd4a 2911
5532a55b 2912#: diff.c:5368
9c21d454
AS
2913msgid "do not show any source or destination prefix"
2914msgstr "без префикс за източника и целта"
1eaabd4a 2915
5532a55b 2916#: diff.c:5371
9c21d454 2917msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
1eaabd4a 2918msgstr ""
9c21d454
AS
2919"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
2920"БРОЙ редове"
1eaabd4a 2921
5532a55b 2922#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
9c21d454
AS
2923msgid "<char>"
2924msgstr "ЗНАК"
1eaabd4a 2925
5532a55b 2926#: diff.c:5376
9c21d454
AS
2927msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2928msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
1eaabd4a 2929
5532a55b 2930#: diff.c:5381
9c21d454
AS
2931msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2932msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
1eaabd4a 2933
5532a55b 2934#: diff.c:5386
9c21d454
AS
2935msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2936msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
1eaabd4a 2937
5532a55b 2938#: diff.c:5389
9c21d454
AS
2939msgid "Diff rename options"
2940msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
25e2fbb4 2941
5532a55b 2942#: diff.c:5390
9c21d454
AS
2943msgid "<n>[/<m>]"
2944msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
25e2fbb4 2945
5532a55b 2946#: diff.c:5391
9c21d454
AS
2947msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2948msgstr ""
2949"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
25e2fbb4 2950
5532a55b 2951#: diff.c:5395
9c21d454
AS
2952msgid "detect renames"
2953msgstr "засичане на преименуванията"
25e2fbb4 2954
5532a55b 2955#: diff.c:5399
9c21d454
AS
2956msgid "omit the preimage for deletes"
2957msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
1eaabd4a 2958
5532a55b 2959#: diff.c:5402
9c21d454
AS
2960msgid "detect copies"
2961msgstr "засичане на копиранията"
31243e7f 2962
5532a55b 2963#: diff.c:5406
9c21d454
AS
2964msgid "use unmodified files as source to find copies"
2965msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
25e2fbb4 2966
5532a55b 2967#: diff.c:5408
9c21d454
AS
2968msgid "disable rename detection"
2969msgstr "без търсене на преименувания"
25e2fbb4 2970
5532a55b 2971#: diff.c:5411
9c21d454
AS
2972msgid "use empty blobs as rename source"
2973msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
25e2fbb4 2974
5532a55b 2975#: diff.c:5413
9c21d454 2976msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2904c25f 2977msgstr ""
9c21d454
AS
2978"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
2979"на файл"
2904c25f 2980
5532a55b 2981#: diff.c:5416
2904c25f 2982msgid ""
9c21d454
AS
2983"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2984"given limit"
2904c25f 2985msgstr ""
9c21d454 2986"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
2904c25f 2987
5532a55b 2988#: diff.c:5418
9c21d454
AS
2989msgid "Diff algorithm options"
2990msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
2904c25f 2991
5532a55b 2992#: diff.c:5420
9c21d454
AS
2993msgid "produce the smallest possible diff"
2994msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
2904c25f 2995
5532a55b 2996#: diff.c:5423
9c21d454
AS
2997msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2998msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
2904c25f 2999
5532a55b 3000#: diff.c:5426
9c21d454
AS
3001msgid "ignore changes in amount of whitespace"
3002msgstr "без промени в празните знаци"
1eaabd4a 3003
5532a55b 3004#: diff.c:5429
9c21d454
AS
3005msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
3006msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
1eaabd4a 3007
5532a55b 3008#: diff.c:5432
9c21d454
AS
3009msgid "ignore carrier-return at the end of line"
3010msgstr "без промени в знаците за край на ред"
1eaabd4a 3011
5532a55b 3012#: diff.c:5435
9c21d454
AS
3013msgid "ignore changes whose lines are all blank"
3014msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
1eaabd4a 3015
5532a55b 3016#: diff.c:5438
9c21d454
AS