l10n: Update Catalan translation
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
29f90338 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
29f90338 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
1eaabd4a
AS
10# base база
11# tip връх
25e2fbb4
AS
12# unreachable object недостижим обект
13# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
14# fast-forward превъртане
15# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
16# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
17# real merge същинско сливане (а не превъртане)
18# three-way merge тройно сливане
19# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
20# stale remote старо хранилище
21# rebase пребазирам
2904c25f 22# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
23# force (push) принудително изтласквам
24# stash/index индекс
2904c25f
AS
25# squash commit вкарвам подаване в преднходното
26# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 27# root commit начално подаване
1c3c8410 28# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 29# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
30# bisect двоично търсене
31# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 32# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 33# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
34# sparse entry частично изтеглена директория/път
35# revision range диапазон на версиите
36# cover letter придружаващо писмо
37# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 38# graft присадка
1c3c8410 39# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 40# replace refs заместващи указатели
b61937fb 41# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410 42# thin pack съкратен пакет
1eaabd4a 43# pack file пакетен файл
1c3c8410
AS
44# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50# commit-ish указател към подаване
51# sequence последователност/поредица
52# whitespace symbol знаци за интервали
53# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
54# backing store мястото за съхранение
55# reject отхвърлено парче
56# topic branch тематичен клон
57# empty head връх без история
58# tree-ish указател към дърво
642c7fab 59# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 60# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
61# pathspec magic опция за магически пътища
62# bitmap index индекс на база битови маски
63# mark маркер
64# plumbing команди от системно ниво
65# porcelain команди от потребителско ниво
66# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 67# repack препакетирам
642c7fab 68# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
69# token лексема
70# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
71# cwd текуща работна директория
72# untracked cache кеш за неследените файлове
73# broken/corrupt повреден
619b8f86 74# restore възстановявам
aeef7d84
AS
75# precious objects repo хранилище с важни обекти
76# linked checkout свързано изтегляне
77# term управляваща дума (за git-bisect)
78# mergetag етикет при сливане
31243e7f
AS
79# packfile пакет
80# promisory гаратиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 81# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
82# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
83# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
84# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
85# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
86# hunk парче
87# binary patch двоична кръпка
88# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 89# todo file файл с команди
2904c25f 90# todo command запланувава команда
40390522
AS
91# alternate алтернативен източник
92# superproject обхващащ проект
61d4c309 93# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
94# truncate отрязвам
95# format string форматиращ низ
29f90338
AS
96# hook кука
97# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
98# manual, man page ръководство
99# guide въведение
31243e7f 100# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
101# cousins сестрински клони
102# expiration date дата на срок
103# is well formed е по правилата
104# namespace пространство от имена
105# repository layout устройство на хранилището
106# collection/series of patches поредица от кръпки
107# recieve получавам
108# BOM маркер за поредността на байтовете
1eaabd4a
AS
109# acknowledgment line ред за потвърждение
110# wanted-ref искан указател
111# chunk откъс
112# clean filter декодиращ филтър
113# smudge filter кодиращ филтър
114# loose object непакетиран обект
115# flush изчистване на буферите
116# flush packet изчистващ пакет
117# fork създаване на процес
118# capabilities възможности
119# remote-helper насрещна помощна програма
120#
b61937fb 121# ------------------------
40390522 122# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 123# ------------------------
642c7fab 124# FIXME
25e2fbb4 125# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
126# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
127# git fetch --al работи подобно на --all
1eaabd4a
AS
128# ------------------------
129# export PO_FILE=bg.po
130# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
131# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
132# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
133# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
134# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
25e2fbb4
AS
135msgid ""
136msgstr ""
137"Project-Id-Version: git master\n"
138"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
1eaabd4a
AS
139"POT-Creation-Date: 2018-09-04 08:50+0800\n"
140"PO-Revision-Date: 2018-09-09 11:28+0200\n"
25e2fbb4
AS
141"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
142"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
143"Language: bg\n"
144"MIME-Version: 1.0\n"
145"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
146"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
147"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
148
1eaabd4a 149#: advice.c:97
25e2fbb4 150#, c-format
2904c25f
AS
151msgid "%shint: %.*s%s\n"
152msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
25e2fbb4 153
1eaabd4a 154#: advice.c:150
40390522
AS
155msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
156msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
157
1eaabd4a 158#: advice.c:152
40390522
AS
159msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
160msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
161
1eaabd4a 162#: advice.c:154
40390522
AS
163msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
164msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
165
1eaabd4a 166#: advice.c:156
40390522
AS
167msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
168msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
169
1eaabd4a 170#: advice.c:158
40390522
AS
171msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
172msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
173
1eaabd4a 174#: advice.c:160
40390522
AS
175#, c-format
176msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
177msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
178
1eaabd4a 179#: advice.c:168
25e2fbb4 180msgid ""
c099f8c7 181"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 182"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 183msgstr ""
b8ed0ce7 184"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
40390522
AS
185"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
186
1eaabd4a 187#: advice.c:176
40390522
AS
188msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
189msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 190
1eaabd4a 191#: advice.c:181 builtin/merge.c:1286
aeef7d84 192msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 193msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 194
1eaabd4a 195#: advice.c:183
aeef7d84
AS
196msgid "Please, commit your changes before merging."
197msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
198
1eaabd4a 199#: advice.c:184
aeef7d84
AS
200msgid "Exiting because of unfinished merge."
201msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
202
1eaabd4a 203#: advice.c:190
40390522 204#, c-format
25e2fbb4 205msgid ""
40390522
AS
206"Note: checking out '%s'.\n"
207"\n"
208"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
209"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
210"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
211"\n"
212"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
213"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
214"\n"
215" git checkout -b <new-branch-name>\n"
216"\n"
25e2fbb4 217msgstr ""
40390522
AS
218"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
219"\n"
220"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
221"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
222"бъдат\n"
223"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
224"\n"
225"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
226"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
29f90338 227"„commit“. Например:\n"
40390522
AS
228"\n"
229" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
230"\n"
25e2fbb4 231
1eaabd4a 232#: apply.c:59
25e2fbb4 233#, c-format
40390522
AS
234msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
235msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 236
1eaabd4a 237#: apply.c:75
40390522
AS
238#, c-format
239msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
240msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 241
1eaabd4a 242#: apply.c:125
40390522
AS
243msgid "--reject and --3way cannot be used together."
244msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 245
1eaabd4a 246#: apply.c:127
40390522
AS
247msgid "--cached and --3way cannot be used together."
248msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 249
1eaabd4a 250#: apply.c:130
40390522
AS
251msgid "--3way outside a repository"
252msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 253
1eaabd4a 254#: apply.c:141
40390522
AS
255msgid "--index outside a repository"
256msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 257
1eaabd4a 258#: apply.c:144
40390522
AS
259msgid "--cached outside a repository"
260msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 261
1eaabd4a 262#: apply.c:826
40390522
AS
263#, c-format
264msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
265msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 266
1eaabd4a 267#: apply.c:835
40390522
AS
268#, c-format
269msgid "regexec returned %d for input: %s"
270msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 271
1eaabd4a 272#: apply.c:909
40390522
AS
273#, c-format
274msgid "unable to find filename in patch at line %d"
275msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 276
1eaabd4a 277#: apply.c:947
40390522
AS
278#, c-format
279msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
280msgstr ""
281"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
282"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 283
1eaabd4a 284#: apply.c:953
40390522
AS
285#, c-format
286msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
287msgstr ""
288"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
289"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 290
1eaabd4a 291#: apply.c:954
40390522
AS
292#, c-format
293msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
294msgstr ""
295"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
296"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 297
1eaabd4a 298#: apply.c:959
40390522
AS
299#, c-format
300msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
301msgstr ""
302"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
303"null“"
25e2fbb4 304
1eaabd4a 305#: apply.c:988
b61937fb
AS
306#, c-format
307msgid "invalid mode on line %d: %s"
308msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
309
1eaabd4a 310#: apply.c:1306
b61937fb
AS
311#, c-format
312msgid "inconsistent header lines %d and %d"
313msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
314
1eaabd4a 315#: apply.c:1478
40390522
AS
316#, c-format
317msgid "recount: unexpected line: %.*s"
318msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 319
1eaabd4a 320#: apply.c:1547
40390522
AS
321#, c-format
322msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
323msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 324
1eaabd4a 325#: apply.c:1567
40390522 326#, c-format
25e2fbb4 327msgid ""
40390522
AS
328"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
329"component (line %d)"
330msgid_plural ""
331"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
332"components (line %d)"
333msgstr[0] ""
334"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
335"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
336msgstr[1] ""
337"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
338"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 339
1eaabd4a 340#: apply.c:1580
0d670e78 341#, c-format
40390522 342msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 343msgstr ""
40390522 344"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 345
1eaabd4a 346#: apply.c:1768
40390522
AS
347msgid "new file depends on old contents"
348msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
349
1eaabd4a 350#: apply.c:1770
40390522
AS
351msgid "deleted file still has contents"
352msgstr "изтритият файл не е празен"
353
1eaabd4a 354#: apply.c:1804
25e2fbb4 355#, c-format
40390522
AS
356msgid "corrupt patch at line %d"
357msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 358
1eaabd4a 359#: apply.c:1841
25e2fbb4 360#, c-format
40390522
AS
361msgid "new file %s depends on old contents"
362msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 363
1eaabd4a 364#: apply.c:1843
25e2fbb4 365#, c-format
40390522
AS
366msgid "deleted file %s still has contents"
367msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 368
1eaabd4a 369#: apply.c:1846
25e2fbb4 370#, c-format
40390522
AS
371msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
372msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 373
1eaabd4a 374#: apply.c:1993
25e2fbb4 375#, c-format
40390522
AS
376msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
377msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 378
1eaabd4a 379#: apply.c:2030
25e2fbb4 380#, c-format
40390522
AS
381msgid "unrecognized binary patch at line %d"
382msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 383
1eaabd4a 384#: apply.c:2190
25e2fbb4 385#, c-format
40390522
AS
386msgid "patch with only garbage at line %d"
387msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 388
1eaabd4a 389#: apply.c:2276
25e2fbb4 390#, c-format
40390522
AS
391msgid "unable to read symlink %s"
392msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 393
1eaabd4a 394#: apply.c:2280
25e2fbb4 395#, c-format
40390522
AS
396msgid "unable to open or read %s"
397msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 398
1eaabd4a 399#: apply.c:2939
40390522
AS
400#, c-format
401msgid "invalid start of line: '%c'"
402msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 403
1eaabd4a 404#: apply.c:3060
25e2fbb4 405#, c-format
40390522
AS
406msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
407msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
408msgstr[0] ""
409"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
410msgstr[1] ""
411"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 412
1eaabd4a 413#: apply.c:3072
25e2fbb4 414#, c-format
40390522
AS
415msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
416msgstr ""
417"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 418
1eaabd4a 419#: apply.c:3078
25e2fbb4 420#, c-format
40390522
AS
421msgid ""
422"while searching for:\n"
423"%.*s"
424msgstr ""
425"при търсене за:\n"
426"%.*s"
25e2fbb4 427
1eaabd4a 428#: apply.c:3100
40390522
AS
429#, c-format
430msgid "missing binary patch data for '%s'"
431msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 432
1eaabd4a 433#: apply.c:3108
25e2fbb4 434#, c-format
40390522
AS
435msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
436msgstr ""
437"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
438"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 439
1eaabd4a 440#: apply.c:3154
25e2fbb4 441#, c-format
40390522
AS
442msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
443msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 444
1eaabd4a 445#: apply.c:3164
40390522 446#, c-format
25e2fbb4 447msgid ""
40390522
AS
448"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
449msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 450
1eaabd4a 451#: apply.c:3172
25e2fbb4 452#, c-format
40390522
AS
453msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
454msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 455
1eaabd4a 456#: apply.c:3190
25e2fbb4 457#, c-format
40390522
AS
458msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
459msgstr ""
460"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
461"прочетен"
25e2fbb4 462
1eaabd4a 463#: apply.c:3203
25e2fbb4 464#, c-format
40390522
AS
465msgid "binary patch does not apply to '%s'"
466msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 467
1eaabd4a 468#: apply.c:3209
aeef7d84 469#, c-format
40390522
AS
470msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
471msgstr ""
472"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
473"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 474
1eaabd4a 475#: apply.c:3230
0d670e78 476#, c-format
40390522
AS
477msgid "patch failed: %s:%ld"
478msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 479
1eaabd4a 480#: apply.c:3352
25e2fbb4 481#, c-format
40390522
AS
482msgid "cannot checkout %s"
483msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 484
1eaabd4a 485#: apply.c:3404 apply.c:3415 apply.c:3461 setup.c:278
25e2fbb4 486#, c-format
40390522
AS
487msgid "failed to read %s"
488msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 489
1eaabd4a 490#: apply.c:3412
25e2fbb4 491#, c-format
40390522
AS
492msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
493msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 494
1eaabd4a 495#: apply.c:3441 apply.c:3681
25e2fbb4 496#, c-format
40390522
AS
497msgid "path %s has been renamed/deleted"
498msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 499
1eaabd4a 500#: apply.c:3524 apply.c:3696
25e2fbb4 501#, c-format
40390522
AS
502msgid "%s: does not exist in index"
503msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 504
1eaabd4a 505#: apply.c:3533 apply.c:3704
25e2fbb4 506#, c-format
40390522
AS
507msgid "%s: does not match index"
508msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
509
1eaabd4a 510#: apply.c:3568
40390522 511msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 512msgstr ""
2904c25f 513"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
40390522 514"сливане."
25e2fbb4 515
1eaabd4a 516#: apply.c:3571
9aeb4c2b 517#, c-format
40390522
AS
518msgid "Falling back to three-way merge...\n"
519msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 520
1eaabd4a 521#: apply.c:3587 apply.c:3591
25e2fbb4 522#, c-format
40390522
AS
523msgid "cannot read the current contents of '%s'"
524msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 525
1eaabd4a 526#: apply.c:3603
6c31a5e9 527#, c-format
40390522
AS
528msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
529msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 530
1eaabd4a 531#: apply.c:3617
25e2fbb4 532#, c-format
40390522
AS
533msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
534msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 535
1eaabd4a 536#: apply.c:3622
25e2fbb4 537#, c-format
40390522
AS
538msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
539msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 540
1eaabd4a 541#: apply.c:3648
40390522
AS
542msgid "removal patch leaves file contents"
543msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 544
1eaabd4a 545#: apply.c:3721
6c31a5e9 546#, c-format
40390522
AS
547msgid "%s: wrong type"
548msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 549
1eaabd4a 550#: apply.c:3723
6c31a5e9 551#, c-format
40390522
AS
552msgid "%s has type %o, expected %o"
553msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 554
1eaabd4a 555#: apply.c:3874 apply.c:3876
6c31a5e9 556#, c-format
40390522
AS
557msgid "invalid path '%s'"
558msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 559
1eaabd4a 560#: apply.c:3932
6c31a5e9 561#, c-format
40390522
AS
562msgid "%s: already exists in index"
563msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 564
1eaabd4a 565#: apply.c:3935
6c31a5e9 566#, c-format
40390522
AS
567msgid "%s: already exists in working directory"
568msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 569
1eaabd4a 570#: apply.c:3955
6c31a5e9 571#, c-format
40390522
AS
572msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
573msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 574
1eaabd4a 575#: apply.c:3960
6c31a5e9 576#, c-format
40390522
AS
577msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
578msgstr ""
579"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 580
1eaabd4a 581#: apply.c:3980
6c31a5e9 582#, c-format
40390522
AS
583msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
584msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 585
1eaabd4a 586#: apply.c:3984
6c31a5e9 587#, c-format
40390522
AS
588msgid "%s: patch does not apply"
589msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 590
1eaabd4a 591#: apply.c:3999
0d670e78 592#, c-format
40390522
AS
593msgid "Checking patch %s..."
594msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 595
1eaabd4a 596#: apply.c:4091
0d670e78 597#, c-format
40390522
AS
598msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
599msgstr ""
600"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 601
1eaabd4a 602#: apply.c:4098
40390522
AS
603#, c-format
604msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
605msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 606
1eaabd4a 607#: apply.c:4101
40390522
AS
608#, c-format
609msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
610msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 611
1eaabd4a 612#: apply.c:4106 builtin/checkout.c:237 builtin/reset.c:140
40390522
AS
613#, c-format
614msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
615msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 616
1eaabd4a 617#: apply.c:4110
40390522
AS
618#, c-format
619msgid "could not add %s to temporary index"
620msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 621
1eaabd4a 622#: apply.c:4120
25e2fbb4 623#, c-format
40390522
AS
624msgid "could not write temporary index to %s"
625msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 626
1eaabd4a 627#: apply.c:4258
25e2fbb4 628#, c-format
40390522
AS
629msgid "unable to remove %s from index"
630msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 631
1eaabd4a 632#: apply.c:4292
25e2fbb4 633#, c-format
40390522
AS
634msgid "corrupt patch for submodule %s"
635msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 636
1eaabd4a 637#: apply.c:4298
25e2fbb4 638#, c-format
40390522
AS
639msgid "unable to stat newly created file '%s'"
640msgstr ""
641"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 642
1eaabd4a 643#: apply.c:4306
25e2fbb4 644#, c-format
40390522
AS
645msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
646msgstr ""
647"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 648
1eaabd4a 649#: apply.c:4312 apply.c:4457
25e2fbb4 650#, c-format
40390522
AS
651msgid "unable to add cache entry for %s"
652msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 653
1eaabd4a 654#: apply.c:4355
25e2fbb4 655#, c-format
40390522
AS
656msgid "failed to write to '%s'"
657msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 658
1eaabd4a 659#: apply.c:4359
25e2fbb4 660#, c-format
40390522
AS
661msgid "closing file '%s'"
662msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 663
1eaabd4a 664#: apply.c:4429
25e2fbb4 665#, c-format
40390522
AS
666msgid "unable to write file '%s' mode %o"
667msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 668
1eaabd4a 669#: apply.c:4527
25e2fbb4 670#, c-format
40390522
AS
671msgid "Applied patch %s cleanly."
672msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 673
1eaabd4a 674#: apply.c:4535
40390522
AS
675msgid "internal error"
676msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 677
1eaabd4a 678#: apply.c:4538
25e2fbb4 679#, c-format
40390522
AS
680msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
681msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
682msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
683msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 684
1eaabd4a 685#: apply.c:4549
25e2fbb4 686#, c-format
40390522
AS
687msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
688msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 689
1eaabd4a 690#: apply.c:4557 builtin/fetch.c:780 builtin/fetch.c:1048
25e2fbb4 691#, c-format
40390522
AS
692msgid "cannot open %s"
693msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 694
1eaabd4a 695#: apply.c:4571
25e2fbb4 696#, c-format
40390522
AS
697msgid "Hunk #%d applied cleanly."
698msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
699
1eaabd4a 700#: apply.c:4575
40390522
AS
701#, c-format
702msgid "Rejected hunk #%d."
703msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
704
1eaabd4a 705#: apply.c:4685
40390522
AS
706#, c-format
707msgid "Skipped patch '%s'."
708msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
709
1eaabd4a 710#: apply.c:4693
40390522
AS
711msgid "unrecognized input"
712msgstr "непознат вход"
713
1eaabd4a 714#: apply.c:4712
40390522
AS
715msgid "unable to read index file"
716msgstr "индексът не може да бъде записан"
717
1eaabd4a 718#: apply.c:4849
40390522
AS
719#, c-format
720msgid "can't open patch '%s': %s"
721msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
722
1eaabd4a 723#: apply.c:4876
40390522
AS
724#, c-format
725msgid "squelched %d whitespace error"
726msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
727msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
728msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
729
1eaabd4a 730#: apply.c:4882 apply.c:4897
40390522
AS
731#, c-format
732msgid "%d line adds whitespace errors."
733msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
734msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
735msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
736
1eaabd4a 737#: apply.c:4890
40390522
AS
738#, c-format
739msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
740msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
741msgstr[0] ""
742"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
743msgstr[1] ""
744"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
745
1eaabd4a 746#: apply.c:4906 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
40390522
AS
747msgid "Unable to write new index file"
748msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
749
1eaabd4a
AS
750#: apply.c:4933 apply.c:4936 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
751#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:115 builtin/merge.c:260
752#: builtin/pull.c:198 builtin/submodule--helper.c:406
753#: builtin/submodule--helper.c:1355 builtin/submodule--helper.c:1358
754#: builtin/submodule--helper.c:1729 builtin/submodule--helper.c:1732
755#: builtin/submodule--helper.c:1952 git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
756msgid "path"
757msgstr "път"
758
1eaabd4a 759#: apply.c:4934
40390522
AS
760msgid "don't apply changes matching the given path"
761msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
762
1eaabd4a 763#: apply.c:4937
40390522
AS
764msgid "apply changes matching the given path"
765msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
766
1eaabd4a 767#: apply.c:4939 builtin/am.c:2263
40390522
AS
768msgid "num"
769msgstr "БРОЙ"
770
1eaabd4a 771#: apply.c:4940
40390522
AS
772msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
773msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
774
1eaabd4a 775#: apply.c:4943
40390522
AS
776msgid "ignore additions made by the patch"
777msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
778
1eaabd4a 779#: apply.c:4945
40390522
AS
780msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
781msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
782
1eaabd4a 783#: apply.c:4949
40390522
AS
784msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
785msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
786
1eaabd4a 787#: apply.c:4951
40390522
AS
788msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
789msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
790
1eaabd4a 791#: apply.c:4953
40390522
AS
792msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
793msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
794
1eaabd4a 795#: apply.c:4955
40390522
AS
796msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
797msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
798
1eaabd4a
AS
799#: apply.c:4957
800msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
801msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
802
803#: apply.c:4959
40390522
AS
804msgid "apply a patch without touching the working tree"
805msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
806
1eaabd4a 807#: apply.c:4961
40390522
AS
808msgid "accept a patch that touches outside the working area"
809msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
810
1eaabd4a 811#: apply.c:4964
40390522 812msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 813msgstr ""
40390522
AS
814"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
815"summary“"
816
1eaabd4a 817#: apply.c:4966
40390522
AS
818msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
819msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
820
1eaabd4a 821#: apply.c:4968
40390522
AS
822msgid "build a temporary index based on embedded index information"
823msgstr ""
824"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
825
1eaabd4a 826#: apply.c:4971 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:516
40390522
AS
827msgid "paths are separated with NUL character"
828msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
829
1eaabd4a 830#: apply.c:4973
40390522
AS
831msgid "ensure at least <n> lines of context match"
832msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
833
1eaabd4a 834#: apply.c:4974 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
b8ed0ce7 835#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
1eaabd4a 836#: builtin/pack-objects.c:3202
40390522
AS
837msgid "action"
838msgstr "действие"
839
1eaabd4a 840#: apply.c:4975
40390522
AS
841msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
842msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
843
1eaabd4a 844#: apply.c:4978 apply.c:4981
40390522
AS
845msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
846msgstr ""
847"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
848
1eaabd4a 849#: apply.c:4984
40390522
AS
850msgid "apply the patch in reverse"
851msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
852
1eaabd4a 853#: apply.c:4986
40390522
AS
854msgid "don't expect at least one line of context"
855msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
856
1eaabd4a 857#: apply.c:4988
40390522
AS
858msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
859msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
860
1eaabd4a 861#: apply.c:4990
40390522
AS
862msgid "allow overlapping hunks"
863msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
864
1eaabd4a
AS
865#: apply.c:4991 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
866#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:671
867#: builtin/log.c:1914 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
40390522
AS
868msgid "be verbose"
869msgstr "повече подробности"
870
1eaabd4a 871#: apply.c:4993
40390522
AS
872msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
873msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
874
1eaabd4a 875#: apply.c:4996
40390522
AS
876msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
877msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
878
1eaabd4a 879#: apply.c:4998 builtin/am.c:2251
40390522
AS
880msgid "root"
881msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
882
1eaabd4a 883#: apply.c:4999
40390522
AS
884msgid "prepend <root> to all filenames"
885msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
886
1eaabd4a 887#: archive.c:14
40390522
AS
888msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
889msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
890
1eaabd4a 891#: archive.c:15
40390522
AS
892msgid "git archive --list"
893msgstr "git archive --list"
894
1eaabd4a 895#: archive.c:16
40390522
AS
896msgid ""
897"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
898msgstr ""
899"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
900"[ПЪТ…]"
901
1eaabd4a 902#: archive.c:17
40390522
AS
903msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
904msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
905
1eaabd4a 906#: archive.c:363 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:298
40390522
AS
907#, c-format
908msgid "pathspec '%s' did not match any files"
909msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
910
1eaabd4a 911#: archive.c:446
40390522
AS
912msgid "fmt"
913msgstr "ФОРМАТ"
914
1eaabd4a 915#: archive.c:446
40390522
AS
916msgid "archive format"
917msgstr "ФОРМАТ на архива"
918
1eaabd4a 919#: archive.c:447 builtin/log.c:1473
40390522
AS
920msgid "prefix"
921msgstr "ПРЕФИКС"
922
1eaabd4a 923#: archive.c:448
40390522
AS
924msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
925msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
926
1eaabd4a
AS
927#: archive.c:449 builtin/blame.c:816 builtin/blame.c:817 builtin/config.c:126
928#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:873
929#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:552 builtin/ls-files.c:555
930#: builtin/notes.c:407 builtin/notes.c:570 builtin/read-tree.c:119
31243e7f 931#: parse-options.h:165
40390522
AS
932msgid "file"
933msgstr "ФАЙЛ"
934
1eaabd4a 935#: archive.c:450 builtin/archive.c:89
40390522
AS
936msgid "write the archive to this file"
937msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
938
1eaabd4a 939#: archive.c:452
40390522
AS
940msgid "read .gitattributes in working directory"
941msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
942
1eaabd4a 943#: archive.c:453
40390522
AS
944msgid "report archived files on stderr"
945msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
946
1eaabd4a 947#: archive.c:454
40390522
AS
948msgid "store only"
949msgstr "само съхранение без компресиране"
950
1eaabd4a 951#: archive.c:455
40390522
AS
952msgid "compress faster"
953msgstr "бързо компресиране"
954
1eaabd4a 955#: archive.c:463
40390522
AS
956msgid "compress better"
957msgstr "добро компресиране"
958
1eaabd4a 959#: archive.c:466
40390522
AS
960msgid "list supported archive formats"
961msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
962
1eaabd4a
AS
963#: archive.c:468 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
964#: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1738
40390522
AS
965msgid "repo"
966msgstr "хранилище"
967
1eaabd4a 968#: archive.c:469 builtin/archive.c:91
40390522
AS
969msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
970msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
971
1eaabd4a
AS
972#: archive.c:470 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
973#: builtin/notes.c:491
40390522
AS
974msgid "command"
975msgstr "команда"
976
1eaabd4a 977#: archive.c:471 builtin/archive.c:93
40390522
AS
978msgid "path to the remote git-upload-archive command"
979msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
980
1eaabd4a 981#: archive.c:478
40390522
AS
982msgid "Unexpected option --remote"
983msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
984
1eaabd4a 985#: archive.c:480
40390522
AS
986msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
987msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
988
1eaabd4a 989#: archive.c:482
40390522
AS
990msgid "Unexpected option --output"
991msgstr "Неочаквана опция „--output“"
992
1eaabd4a 993#: archive.c:504
40390522
AS
994#, c-format
995msgid "Unknown archive format '%s'"
996msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
997
1eaabd4a 998#: archive.c:511
40390522
AS
999#, c-format
1000msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1001msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
1002
1eaabd4a
AS
1003#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:344
1004#, c-format
1005msgid "cannot stream blob %s"
1006msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
1007
1008#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:361
1009#, c-format
1010msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1011msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
1012
1013#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:352
1014#, c-format
1015msgid "cannot read %s"
1016msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
1017
1018#: archive-tar.c:458
1019#, c-format
1020msgid "unable to start '%s' filter"
1021msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
1022
1023#: archive-tar.c:461
1024msgid "unable to redirect descriptor"
1025msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1026
1027#: archive-tar.c:468
1028#, c-format
1029msgid "'%s' filter reported error"
1030msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
1031
1032#: archive-zip.c:313
1033#, c-format
1034msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1035msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
1036
1037#: archive-zip.c:317
1038#, c-format
1039msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1040msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
1041
1042#: archive-zip.c:470 builtin/pack-objects.c:216 builtin/pack-objects.c:219
1043#, c-format
1044msgid "deflate error (%d)"
1045msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
1046
1047#: archive-zip.c:605
1048#, c-format
1049msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1050msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
1051
b8ed0ce7 1052#: attr.c:218
61d4c309
AS
1053#, c-format
1054msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1055msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
1056
b8ed0ce7 1057#: attr.c:415
40390522
AS
1058msgid ""
1059"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1060"Use '\\!' for literal leading exclamation."
1061msgstr ""
1062"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1063"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
1064
1eaabd4a 1065#: bisect.c:467
40390522
AS
1066#, c-format
1067msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1068msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
1069
1eaabd4a 1070#: bisect.c:675
40390522
AS
1071#, c-format
1072msgid "We cannot bisect more!\n"
1073msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
1074
1eaabd4a 1075#: bisect.c:729
40390522
AS
1076#, c-format
1077msgid "Not a valid commit name %s"
1078msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
1079
1eaabd4a 1080#: bisect.c:753
40390522
AS
1081#, c-format
1082msgid ""
1083"The merge base %s is bad.\n"
1084"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1085msgstr ""
1086"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1087"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1088
1eaabd4a 1089#: bisect.c:758
40390522
AS
1090#, c-format
1091msgid ""
1092"The merge base %s is new.\n"
1093"The property has changed between %s and [%s].\n"
1094msgstr ""
1095"Нова база за сливане: %s.\n"
1096"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1097
1eaabd4a 1098#: bisect.c:763
40390522
AS
1099#, c-format
1100msgid ""
1101"The merge base %s is %s.\n"
1102"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1103msgstr ""
1104"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1105"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1106
1eaabd4a 1107#: bisect.c:771
40390522
AS
1108#, c-format
1109msgid ""
61d4c309 1110"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1111"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1112"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1113msgstr ""
1114"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1115"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1116"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1117
1eaabd4a 1118#: bisect.c:784
40390522
AS
1119#, c-format
1120msgid ""
1121"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1122"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1123"We continue anyway."
1124msgstr ""
1125"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1126"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1127"Двоичното търсене продължава."
1128
1eaabd4a 1129#: bisect.c:817
40390522
AS
1130#, c-format
1131msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1132msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1133
1eaabd4a 1134#: bisect.c:857
40390522
AS
1135#, c-format
1136msgid "a %s revision is needed"
1137msgstr "необходима е версия „%s“"
1138
1eaabd4a 1139#: bisect.c:876 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
40390522
AS
1140#, c-format
1141msgid "could not create file '%s'"
1142msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1143
1eaabd4a 1144#: bisect.c:927 builtin/merge.c:137
40390522
AS
1145#, c-format
1146msgid "could not read file '%s'"
1147msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1148
1eaabd4a 1149#: bisect.c:957
40390522
AS
1150msgid "reading bisect refs failed"
1151msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1152
1eaabd4a 1153#: bisect.c:976
40390522
AS
1154#, c-format
1155msgid "%s was both %s and %s\n"
1156msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1157
1eaabd4a 1158#: bisect.c:984
40390522
AS
1159#, c-format
1160msgid ""
1161"No testable commit found.\n"
1162"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1163msgstr ""
1164"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1165"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1166
1eaabd4a 1167#: bisect.c:1003
40390522
AS
1168#, c-format
1169msgid "(roughly %d step)"
1170msgid_plural "(roughly %d steps)"
1171msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1172msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1173
b61937fb
AS
1174#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1175#. steps)" translation.
1176#.
1eaabd4a 1177#: bisect.c:1009
40390522
AS
1178#, c-format
1179msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1180msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1181msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1182msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1183
1eaabd4a 1184#: blame.c:1784
b61937fb
AS
1185msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1186msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1187
1eaabd4a 1188#: blame.c:1798
b61937fb
AS
1189msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1190msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1191
1eaabd4a 1192#: blame.c:1819
b61937fb
AS
1193msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1194msgstr ""
1195"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1196"указването на крайно подаване"
1197
1eaabd4a
AS
1198#: blame.c:1828 bundle.c:162 ref-filter.c:2154 sequencer.c:1874
1199#: sequencer.c:3772 builtin/commit.c:994 builtin/log.c:372 builtin/log.c:926
1200#: builtin/log.c:1381 builtin/log.c:1713 builtin/log.c:1963 builtin/merge.c:404
1201#: builtin/pack-objects.c:3029 builtin/pack-objects.c:3044
2904c25f 1202#: builtin/shortlog.c:192
b61937fb
AS
1203msgid "revision walk setup failed"
1204msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1205
1eaabd4a 1206#: blame.c:1846
b61937fb
AS
1207msgid ""
1208"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1209msgstr ""
1210"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1211"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1212
1eaabd4a 1213#: blame.c:1857
b61937fb
AS
1214#, c-format
1215msgid "no such path %s in %s"
1216msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1217
1eaabd4a 1218#: blame.c:1868
b61937fb
AS
1219#, c-format
1220msgid "cannot read blob %s for path %s"
2904c25f 1221msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
b61937fb 1222
1eaabd4a 1223#: branch.c:52
40390522
AS
1224#, c-format
1225msgid ""
1226"\n"
1227"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1228"the remote tracking information by invoking\n"
1229"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1230msgstr ""
1231"\n"
1232"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1233"информацията за следения клон чрез:\n"
1234"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1235
1eaabd4a 1236#: branch.c:66
c099f8c7 1237#, c-format
40390522 1238msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1239msgstr ""
40390522 1240"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1241
1eaabd4a 1242#: branch.c:92
25e2fbb4 1243#, c-format
b8ed0ce7 1244msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
25e2fbb4 1245msgstr ""
b8ed0ce7 1246"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
40390522 1247"пребазиране."
25e2fbb4 1248
1eaabd4a 1249#: branch.c:93
25e2fbb4 1250#, c-format
b8ed0ce7
AS
1251msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1252msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
e1f70371 1253
1eaabd4a 1254#: branch.c:97
40390522 1255#, c-format
b8ed0ce7
AS
1256msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1257msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1258
1eaabd4a 1259#: branch.c:98
40390522 1260#, c-format
b8ed0ce7
AS
1261msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1262msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1263
1eaabd4a 1264#: branch.c:103
40390522 1265#, c-format
b8ed0ce7 1266msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
40390522 1267msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1268
1eaabd4a 1269#: branch.c:104
25e2fbb4 1270#, c-format
b8ed0ce7 1271msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
40390522 1272msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1273
1eaabd4a 1274#: branch.c:108
25e2fbb4 1275#, c-format
b8ed0ce7 1276msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
40390522 1277msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1278
1eaabd4a 1279#: branch.c:109
25e2fbb4 1280#, c-format
b8ed0ce7 1281msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
40390522 1282msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1283
1eaabd4a 1284#: branch.c:118
40390522
AS
1285msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1286msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1287
1eaabd4a 1288#: branch.c:155
25e2fbb4 1289#, c-format
40390522
AS
1290msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1291msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1292
1eaabd4a 1293#: branch.c:188
25e2fbb4 1294#, c-format
40390522
AS
1295msgid "'%s' is not a valid branch name."
1296msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1297
1eaabd4a 1298#: branch.c:207
25e2fbb4 1299#, c-format
40390522
AS
1300msgid "A branch named '%s' already exists."
1301msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1302
1eaabd4a 1303#: branch.c:212
40390522
AS
1304msgid "Cannot force update the current branch."
1305msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1306
1eaabd4a 1307#: branch.c:232
40390522
AS
1308#, c-format
1309msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1310msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1311
1eaabd4a 1312#: branch.c:234
25e2fbb4 1313#, c-format
40390522
AS
1314msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1315msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1316
1eaabd4a 1317#: branch.c:236
25e2fbb4 1318msgid ""
40390522
AS
1319"\n"
1320"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1321"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1322"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1323"\n"
1324"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1325"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1326"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1327msgstr ""
40390522
AS
1328"\n"
1329"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1330"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1331"\n"
1332"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1333"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1334"изтласква."
25e2fbb4 1335
1eaabd4a 1336#: branch.c:279
40390522
AS
1337#, c-format
1338msgid "Not a valid object name: '%s'."
1339msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1340
1eaabd4a 1341#: branch.c:299
25e2fbb4 1342#, c-format
40390522
AS
1343msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1344msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1345
1eaabd4a 1346#: branch.c:304
25e2fbb4 1347#, c-format
40390522
AS
1348msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1349msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1350
1eaabd4a 1351#: branch.c:358
25e2fbb4 1352#, c-format
40390522
AS
1353msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1354msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1355
1eaabd4a 1356#: branch.c:381
40390522
AS
1357#, c-format
1358msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1359msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1360
1eaabd4a 1361#: bundle.c:36
25e2fbb4 1362#, c-format
40390522
AS
1363msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1364msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1365
1eaabd4a 1366#: bundle.c:64
0d670e78 1367#, c-format
40390522
AS
1368msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1369msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1370
1eaabd4a 1371#: bundle.c:90 sequencer.c:2092 sequencer.c:2578 builtin/commit.c:768
0d670e78 1372#, c-format
40390522
AS
1373msgid "could not open '%s'"
1374msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1375
1eaabd4a 1376#: bundle.c:141
40390522
AS
1377msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1378msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1379
1eaabd4a 1380#: bundle.c:192
25e2fbb4 1381#, c-format
40390522
AS
1382msgid "The bundle contains this ref:"
1383msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1384msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1385msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1386
1eaabd4a 1387#: bundle.c:199
40390522
AS
1388msgid "The bundle records a complete history."
1389msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1390
1eaabd4a 1391#: bundle.c:201
25e2fbb4 1392#, c-format
40390522
AS
1393msgid "The bundle requires this ref:"
1394msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1395msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1396msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1397
1eaabd4a 1398#: bundle.c:260
40390522
AS
1399msgid "Could not spawn pack-objects"
1400msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1401
1eaabd4a 1402#: bundle.c:271
40390522
AS
1403msgid "pack-objects died"
1404msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1405
1eaabd4a 1406#: bundle.c:313
40390522
AS
1407msgid "rev-list died"
1408msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1409
1eaabd4a 1410#: bundle.c:362
25e2fbb4 1411#, c-format
40390522
AS
1412msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1413msgstr ""
1414"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1415
1eaabd4a 1416#: bundle.c:453 builtin/log.c:187 builtin/log.c:1618 builtin/shortlog.c:304
25e2fbb4 1417#, c-format
40390522
AS
1418msgid "unrecognized argument: %s"
1419msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1420
1eaabd4a 1421#: bundle.c:461
40390522
AS
1422msgid "Refusing to create empty bundle."
1423msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1424
1eaabd4a 1425#: bundle.c:473
25e2fbb4 1426#, c-format
40390522
AS
1427msgid "cannot create '%s'"
1428msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1429
1eaabd4a 1430#: bundle.c:501
40390522
AS
1431msgid "index-pack died"
1432msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1433
31243e7f 1434#: color.c:296
40390522
AS
1435#, c-format
1436msgid "invalid color value: %.*s"
1437msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1438
1eaabd4a
AS
1439#: commit.c:48 sequencer.c:2384 builtin/am.c:422 builtin/am.c:466
1440#: builtin/am.c:1438 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
2904c25f 1441#: builtin/replace.c:448
40390522
AS
1442#, c-format
1443msgid "could not parse %s"
1444msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1445
1eaabd4a 1446#: commit.c:50
40390522
AS
1447#, c-format
1448msgid "%s %s is not a commit!"
1449msgstr "%s %s не е подаване!"
1450
1eaabd4a 1451#: commit.c:191
2904c25f
AS
1452msgid ""
1453"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1454"and will be removed in a future Git version.\n"
1455"\n"
1456"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1457"to convert the grafts into replace refs.\n"
1458"\n"
1459"Turn this message off by running\n"
1460"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1461msgstr ""
1462"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1463"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1464"\n"
1465"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1466"указатели с командата:\n"
1467"\n"
1468" git replace --convert-graft-file\n"
1469"\n"
1470"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1471"\n"
1472" git config advice.graftFileDeprecated false"
1473
1eaabd4a 1474#: commit.c:1629
40390522
AS
1475msgid ""
1476"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1477"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1478"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1479msgstr ""
40390522
AS
1480"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1481"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1482"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1483
1eaabd4a
AS
1484#: commit-graph.c:83
1485#, c-format
1486msgid "graph file %s is too small"
1487msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
1488
1489#: commit-graph.c:90
1490#, c-format
1491msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1492msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1493
1494#: commit-graph.c:97
1495#, c-format
1496msgid "graph version %X does not match version %X"
1497msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1498
1499#: commit-graph.c:104
1500#, c-format
1501msgid "hash version %X does not match version %X"
1502msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1503
1504#: commit-graph.c:128
1505#, c-format
1506msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1507msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
1508
1509#: commit-graph.c:164
1510#, c-format
1511msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1512msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
1513
1514#: commit-graph.c:261
1515#, c-format
1516msgid "could not find commit %s"
1517msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
1518
1519#: commit-graph.c:565 builtin/pack-objects.c:2568
1520#, c-format
1521msgid "unable to get type of object %s"
1522msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
1523
1524#: commit-graph.c:730
1525#, c-format
1526msgid "error adding pack %s"
1527msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
1528
1529#: commit-graph.c:732
1530#, c-format
1531msgid "error opening index for %s"
1532msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
1533
1534#: commit-graph.c:773
2904c25f
AS
1535#, c-format
1536msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1537msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1538
1eaabd4a 1539#: commit-graph.c:800
2904c25f
AS
1540msgid "too many commits to write graph"
1541msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1542
1eaabd4a 1543#: commit-graph.c:806
2904c25f 1544#, c-format
1eaabd4a
AS
1545msgid "unable to create leading directories of %s"
1546msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
1547
1548#: commit-graph.c:904
1549msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1550msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
2904c25f 1551
29f90338 1552#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
40390522
AS
1553msgid "memory exhausted"
1554msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1555
1eaabd4a
AS
1556#: config.c:123
1557#, c-format
1558msgid ""
1559"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1560"\t%s\n"
1561"from\n"
1562"\t%s\n"
1563"This might be due to circular includes."
1564msgstr ""
1565"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1566" %s\n"
1567"от\n"
1568" %s\n"
1569"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
1570
1571#: config.c:139
1572#, c-format
1573msgid "could not expand include path '%s'"
1574msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
1575
1576#: config.c:150
1577msgid "relative config includes must come from files"
1578msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1579
1580#: config.c:190
61d4c309
AS
1581msgid "relative config include conditionals must come from files"
1582msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1583
1eaabd4a
AS
1584#: config.c:348
1585#, c-format
1586msgid "key does not contain a section: %s"
1587msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
1588
1589#: config.c:354
1590#, c-format
1591msgid "key does not contain variable name: %s"
1592msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
1593
1594#: config.c:378 sequencer.c:2206
1595#, c-format
1596msgid "invalid key: %s"
1597msgstr "неправилен ключ: „%s“"
1598
1599#: config.c:384
1600#, c-format
1601msgid "invalid key (newline): %s"
1602msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1603
1604#: config.c:420 config.c:432
1605#, c-format
1606msgid "bogus config parameter: %s"
1607msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1608
1609#: config.c:467
1610#, c-format
1611msgid "bogus format in %s"
1612msgstr "неправилен формат в „%s“"
1613
1614#: config.c:793
25e2fbb4 1615#, c-format
40390522
AS
1616msgid "bad config line %d in blob %s"
1617msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1618
1eaabd4a 1619#: config.c:797
25e2fbb4 1620#, c-format
40390522
AS
1621msgid "bad config line %d in file %s"
1622msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1623
1eaabd4a 1624#: config.c:801
25e2fbb4 1625#, c-format
40390522
AS
1626msgid "bad config line %d in standard input"
1627msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1628
1eaabd4a 1629#: config.c:805
25e2fbb4 1630#, c-format
40390522
AS
1631msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1632msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1633
1eaabd4a 1634#: config.c:809
25e2fbb4 1635#, c-format
40390522
AS
1636msgid "bad config line %d in command line %s"
1637msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1638
1eaabd4a 1639#: config.c:813
25e2fbb4 1640#, c-format
40390522
AS
1641msgid "bad config line %d in %s"
1642msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1643
1eaabd4a 1644#: config.c:952
40390522
AS
1645msgid "out of range"
1646msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1647
1eaabd4a 1648#: config.c:952
40390522
AS
1649msgid "invalid unit"
1650msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1651
1eaabd4a 1652#: config.c:958
25e2fbb4 1653#, c-format
40390522
AS
1654msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1655msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1656
1eaabd4a 1657#: config.c:963
25e2fbb4 1658#, c-format
40390522
AS
1659msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1660msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1661
1eaabd4a 1662#: config.c:966
40390522
AS
1663#, c-format
1664msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1665msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1666
1eaabd4a 1667#: config.c:969
40390522
AS
1668#, c-format
1669msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1670msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1671
1eaabd4a 1672#: config.c:972
25e2fbb4 1673#, c-format
40390522
AS
1674msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1675msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1676
1eaabd4a 1677#: config.c:975
25e2fbb4 1678#, c-format
40390522
AS
1679msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1680msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1681
1eaabd4a 1682#: config.c:978
40390522
AS
1683#, c-format
1684msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1685msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1686
1eaabd4a 1687#: config.c:1073
25e2fbb4 1688#, c-format
40390522
AS
1689msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1690msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1691
1eaabd4a 1692#: config.c:1082
29f90338
AS
1693#, c-format
1694msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1695msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1696
1eaabd4a
AS
1697#: config.c:1173
1698#, c-format
1699msgid "abbrev length out of range: %d"
1700msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
1701
1702#: config.c:1187 config.c:1198
25e2fbb4 1703#, c-format
40390522
AS
1704msgid "bad zlib compression level %d"
1705msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1706
1eaabd4a
AS
1707#: config.c:1290
1708msgid "core.commentChar should only be one character"
1709msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
1710
1711#: config.c:1323
25e2fbb4 1712#, c-format
40390522
AS
1713msgid "invalid mode for object creation: %s"
1714msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1715
1eaabd4a
AS
1716#: config.c:1403
1717#, c-format
1718msgid "malformed value for %s"
1719msgstr "неправилна стойност за „%s“"
1720
1721#: config.c:1429
1722#, c-format
1723msgid "malformed value for %s: %s"
1724msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
1725
1726#: config.c:1430
1727msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1728msgstr ""
1729"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
1730"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
1731"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
1732"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
1733
1734#: config.c:1489 builtin/pack-objects.c:3279
61d4c309
AS
1735#, c-format
1736msgid "bad pack compression level %d"
1737msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1738
1eaabd4a
AS
1739#: config.c:1610
1740#, c-format
1741msgid "unable to load config blob object '%s'"
1742msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
1743
1744#: config.c:1613
1745#, c-format
1746msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1747msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
1748
1749#: config.c:1630
1750#, c-format
1751msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1752msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
1753
1754#: config.c:1660
1755#, c-format
1756msgid "failed to parse %s"
1757msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
1758
1759#: config.c:1700
40390522
AS
1760msgid "unable to parse command-line config"
1761msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1762
1eaabd4a 1763#: config.c:2032
40390522
AS
1764msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1765msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1766
1eaabd4a 1767#: config.c:2202
61d4c309
AS
1768#, c-format
1769msgid "Invalid %s: '%s'"
1770msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1771
1eaabd4a 1772#: config.c:2245
61d4c309
AS
1773#, c-format
1774msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1775msgstr ""
29f90338 1776"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
61d4c309
AS
1777"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1778
1eaabd4a 1779#: config.c:2271
61d4c309
AS
1780#, c-format
1781msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1782msgstr ""
1783"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1784"%d"
1785
1eaabd4a 1786#: config.c:2296
25e2fbb4 1787#, c-format
40390522
AS
1788msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1789msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1790
1eaabd4a 1791#: config.c:2298
25e2fbb4 1792#, c-format
40390522
AS
1793msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1794msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1795
1eaabd4a
AS
1796#: config.c:2379
1797#, c-format
1798msgid "invalid section name '%s'"
1799msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
1800
1801#: config.c:2411
25e2fbb4 1802#, c-format
40390522
AS
1803msgid "%s has multiple values"
1804msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1805
1eaabd4a
AS
1806#: config.c:2440
1807#, c-format
1808msgid "failed to write new configuration file %s"
1809msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
1810
1811#: config.c:2691 config.c:3015
1812#, c-format
1813msgid "could not lock config file %s"
1814msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
1815
1816#: config.c:2702
1817#, c-format
1818msgid "opening %s"
1819msgstr "отваряне на „%s“"
1820
1821#: config.c:2737 builtin/config.c:324
1822#, c-format
1823msgid "invalid pattern: %s"
1824msgstr "неправилен шаблон: %s"
1825
1826#: config.c:2762
1827#, c-format
1828msgid "invalid config file %s"
1829msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
1830
1831#: config.c:2775 config.c:3028
61d4c309
AS
1832#, c-format
1833msgid "fstat on %s failed"
1834msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1835
1eaabd4a
AS
1836#: config.c:2786
1837#, c-format
1838msgid "unable to mmap '%s'"
1839msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
1840
1841#: config.c:2795 config.c:3033
1842#, c-format
1843msgid "chmod on %s failed"
1844msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
1845
1846#: config.c:2880 config.c:3130
1847#, c-format
1848msgid "could not write config file %s"
1849msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
1850
1851#: config.c:2914
25e2fbb4 1852#, c-format
40390522
AS
1853msgid "could not set '%s' to '%s'"
1854msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1855
1eaabd4a 1856#: config.c:2916 builtin/remote.c:781
40390522
AS
1857#, c-format
1858msgid "could not unset '%s'"
1859msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1860
1eaabd4a
AS
1861#: config.c:3006
1862#, c-format
1863msgid "invalid section name: %s"
1864msgstr "неправилно име на раздел: %s"
1865
1866#: config.c:3173
1867#, c-format
1868msgid "missing value for '%s'"
1869msgstr "липсва стойност за „%s“"
1870
2904c25f 1871#: connect.c:61
1eaabd4a
AS
1872msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1873msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1874
2904c25f 1875#: connect.c:63
40390522
AS
1876msgid ""
1877"Could not read from remote repository.\n"
1878"\n"
1879"Please make sure you have the correct access rights\n"
1880"and the repository exists."
1881msgstr ""
1882"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1883"\n"
1884"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1885"за достъп."
25e2fbb4 1886
1eaabd4a
AS
1887#: connect.c:81
1888#, c-format
1889msgid "server doesn't support '%s'"
1890msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
1891
1892#: connect.c:103
1893#, c-format
1894msgid "server doesn't support feature '%s'"
1895msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
1896
1897#: connect.c:114
1898msgid "expected flush after capabilities"
1899msgstr ""
1900"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
1901
1902#: connect.c:233
1903#, c-format
1904msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1905msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
1906
1907#: connect.c:252
1908msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1909msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
1910
1911#: connect.c:273
1912#, c-format
1913msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1914msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
1915
1916#: connect.c:275
1917msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1918msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
1919
1920#: connect.c:310 fetch-pack.c:183 builtin/archive.c:63
1921#, c-format
1922msgid "remote error: %s"
1923msgstr "отдалечена грешка: %s"
1924
1925#: connect.c:316
1926msgid "invalid packet"
1927msgstr "неправилен пакет"
1928
1929#: connect.c:336
1930#, c-format
1931msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1932msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
1933
1934#: connect.c:444
1935#, c-format
1936msgid "invalid ls-refs response: %s"
1937msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
1938
1939#: connect.c:448
1940msgid "expected flush after ref listing"
1941msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
1942
1943#: connect.c:547
1944#, c-format
1945msgid "protocol '%s' is not supported"
1946msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
1947
1948#: connect.c:598
1949msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1950msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
1951
1952#: connect.c:638 connect.c:701
1953#, c-format
1954msgid "Looking up %s ... "
1955msgstr "Търсене на „%s“… "
1956
1957#: connect.c:642
1958#, c-format
1959msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1960msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
1961
1962#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1963#: connect.c:646 connect.c:717
1964#, c-format
1965msgid ""
1966"done.\n"
1967"Connecting to %s (port %s) ... "
1968msgstr ""
1969"готово.\n"
1970"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
1971
1972#: connect.c:668 connect.c:745
1973#, c-format
1974msgid ""
1975"unable to connect to %s:\n"
1976"%s"
1977msgstr ""
1978"неуспешно свързване към „%s“:\n"
1979"%s"
1980
1981#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1982#: connect.c:674 connect.c:751
1983msgid "done."
1984msgstr "действието завърши."
1985
1986#: connect.c:705
1987#, c-format
1988msgid "unable to look up %s (%s)"
1989msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
1990
1991#: connect.c:711
1992#, c-format
1993msgid "unknown port %s"
1994msgstr "непознат порт „%s“"
1995
1996#: connect.c:848 connect.c:1174
1997#, c-format
1998msgid "strange hostname '%s' blocked"
1999msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
2000
2001#: connect.c:850
2002#, c-format
2003msgid "strange port '%s' blocked"
2004msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
2005
2006#: connect.c:860
2007#, c-format
2008msgid "cannot start proxy %s"
2009msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
2010
2011#: connect.c:927
2012msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2013msgstr ""
2014"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2015"\n"
2016" git help pull"
2017
2018#: connect.c:1122
2019msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2020msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
2021
2022#: connect.c:1134
2023msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2024msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
2025
2026#: connect.c:1151
2027msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2028msgstr ""
2029"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
2030
2031#: connect.c:1262
2032#, c-format
2033msgid "strange pathname '%s' blocked"
2034msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
2035
2036#: connect.c:1307
2037msgid "unable to fork"
2038msgstr "неуспешно създаване на процес"
2039
2040#: connected.c:68 builtin/fsck.c:203 builtin/prune.c:146
40390522
AS
2041msgid "Checking connectivity"
2042msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 2043
1eaabd4a 2044#: connected.c:80
40390522
AS
2045msgid "Could not run 'git rev-list'"
2046msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 2047
1eaabd4a 2048#: connected.c:100
40390522
AS
2049msgid "failed write to rev-list"
2050msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 2051
1eaabd4a 2052#: connected.c:107
40390522
AS
2053msgid "failed to close rev-list's stdin"
2054msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 2055
1eaabd4a
AS
2056#: convert.c:194
2057#, c-format
2058msgid "illegal crlf_action %d"
2059msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2060
2061#: convert.c:207
25e2fbb4 2062#, c-format
1eaabd4a 2063msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
31243e7f
AS
2064msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
2065
1eaabd4a 2066#: convert.c:209
31243e7f 2067#, c-format
40390522
AS
2068msgid ""
2069"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1eaabd4a 2070"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
2071msgstr ""
2072"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2073"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2074"директория."
25e2fbb4 2075
1eaabd4a 2076#: convert.c:217
25e2fbb4 2077#, c-format
31243e7f
AS
2078msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2079msgstr ""
2080"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
25e2fbb4 2081
1eaabd4a 2082#: convert.c:219
40390522
AS
2083#, c-format
2084msgid ""
2085"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1eaabd4a 2086"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
2087msgstr ""
2088"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2089"„%s“.\n"
2090"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2091"директория."
25e2fbb4 2092
1eaabd4a 2093#: convert.c:280
2904c25f
AS
2094#, c-format
2095msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2096msgstr ""
2097"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2098"кодиране „%s“"
2099
1eaabd4a 2100#: convert.c:287
2904c25f
AS
2101#, c-format
2102msgid ""
2103"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2104"tree-encoding."
2105msgstr ""
2106"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
2107"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
2108
1eaabd4a 2109#: convert.c:305
2904c25f
AS
2110#, c-format
2111msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2112msgstr ""
2113"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2114"„%s“"
2115
1eaabd4a 2116#: convert.c:307
2904c25f
AS
2117#, c-format
2118msgid ""
2119"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2120"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2121msgstr ""
2122"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
2123"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2124"поредността на байтовете)."
2125
1eaabd4a 2126#: convert.c:425 convert.c:496
2904c25f
AS
2127#, c-format
2128msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2129msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
2130
1eaabd4a 2131#: convert.c:468
2904c25f
AS
2132#, c-format
2133msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2134msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
2135
1eaabd4a
AS
2136#: convert.c:674
2137#, c-format
2138msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2139msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
2140
2141#: convert.c:694
2142#, c-format
2143msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2144msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
2145
2146#: convert.c:701
2147#, c-format
2148msgid "external filter '%s' failed %d"
2149msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
2150
2151#: convert.c:736 convert.c:739
2152#, c-format
2153msgid "read from external filter '%s' failed"
2154msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
2155
2156#: convert.c:742 convert.c:796
2157#, c-format
2158msgid "external filter '%s' failed"
2159msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2160
2161#: convert.c:844
2162msgid "unexpected filter type"
2163msgstr "неочакван вид филтър"
2164
2165#: convert.c:855
2166msgid "path name too long for external filter"
2167msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
2168
2169#: convert.c:929
2170#, c-format
2171msgid ""
2172"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2173"been filtered"
2174msgstr ""
2175"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2176"филтрирани"
2177
2178#: convert.c:1228
2904c25f
AS
2179msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2180msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
2181
1eaabd4a
AS
2182#: convert.c:1402 convert.c:1436
2183#, c-format
2184msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2185msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
2186
2187#: convert.c:1480
2188#, c-format
2189msgid "%s: smudge filter %s failed"
2190msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
2191
b61937fb 2192#: date.c:116
40390522
AS
2193msgid "in the future"
2194msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 2195
3db60c91
AS
2196#: date.c:122
2197#, c-format
2198msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2199msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2200msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2201msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
2202
2203#: date.c:129
2204#, c-format
2205msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2206msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2207msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2208msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
2209
2210#: date.c:136
2211#, c-format
2212msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2213msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2214msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2215msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
2216
2217#: date.c:143
2218#, c-format
2219msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2220msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2221msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2222msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
2223
2224#: date.c:149
2225#, c-format
2226msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2227msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2228msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2229msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
2230
2231#: date.c:156
2232#, c-format
2233msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2234msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2235msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2236msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
2237
2238#: date.c:167
2239#, c-format
2240msgid "%<PRIuMAX> year"
2241msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2242msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2243msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2244
40390522 2245#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
b61937fb 2246#: date.c:170
3db60c91
AS
2247#, c-format
2248msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2249msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2250msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2251msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
2252
2253#: date.c:175 date.c:180
2254#, c-format
2255msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2256msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2257msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2258msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2259
40390522
AS
2260#: diffcore-order.c:24
2261#, c-format
2262msgid "failed to read orderfile '%s'"
2263msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2264
1eaabd4a 2265#: diffcore-rename.c:536
40390522
AS
2266msgid "Performing inexact rename detection"
2267msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 2268
1eaabd4a 2269#: diff.c:108
25e2fbb4 2270#, c-format
40390522
AS
2271msgid "option '%s' requires a value"
2272msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 2273
1eaabd4a 2274#: diff.c:158
25e2fbb4 2275#, c-format
40390522 2276msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 2277msgstr ""
40390522
AS
2278" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2279"директории\n"
25e2fbb4 2280
1eaabd4a 2281#: diff.c:163
25e2fbb4 2282#, c-format
40390522
AS
2283msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2284msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 2285
1eaabd4a 2286#: diff.c:291
b8ed0ce7 2287msgid ""
1eaabd4a
AS
2288"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2289"'dimmed-zebra', 'plain'"
b8ed0ce7
AS
2290msgstr ""
2291"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
1eaabd4a
AS
2292"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2293"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
2294
2295#: diff.c:316
2296#, c-format
2297msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2298msgstr "непознатата стойност „%s“ на настройката „color-moved-ws“ се прескача"
2299
2300#: diff.c:323
2301msgid ""
2302"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2303"space modes"
2304msgstr ""
2305"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
2306"за знаците за интервали"
b8ed0ce7 2307
1eaabd4a 2308#: diff.c:394
25e2fbb4 2309#, c-format
40390522
AS
2310msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2311msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 2312
1eaabd4a 2313#: diff.c:454
40390522
AS
2314#, c-format
2315msgid ""
2316"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2317"%s"
2318msgstr ""
2319"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2320"%s"
25e2fbb4 2321
1eaabd4a 2322#: diff.c:4096
25e2fbb4 2323#, c-format
40390522
AS
2324msgid "external diff died, stopping at %s"
2325msgstr ""
2326"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 2327
1eaabd4a 2328#: diff.c:4427
40390522
AS
2329msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2330msgstr ""
2331"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2332"една с друга"
2333
1eaabd4a 2334#: diff.c:4430
31243e7f
AS
2335msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2336msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
2337
1eaabd4a 2338#: diff.c:4508
40390522
AS
2339msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2340msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
2341
1eaabd4a 2342#: diff.c:4674
25e2fbb4 2343#, c-format
40390522
AS
2344msgid ""
2345"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2346"%s"
2347msgstr ""
2348"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2349"%s"
25e2fbb4 2350
1eaabd4a 2351#: diff.c:4688
25e2fbb4 2352#, c-format
40390522
AS
2353msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2354msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 2355
1eaabd4a 2356#: diff.c:5766
40390522
AS
2357msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2358msgstr ""
2359"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
2360"многото файлове."
25e2fbb4 2361
1eaabd4a 2362#: diff.c:5769
40390522
AS
2363msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2364msgstr ""
2365"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 2366
1eaabd4a 2367#: diff.c:5772
aeef7d84 2368#, c-format
40390522
AS
2369msgid ""
2370"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2371msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 2372
1eaabd4a
AS
2373#: dir.c:569
2374#, c-format
2375msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2376msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
2377
2378#: dir.c:958
2379#, c-format
2380msgid "cannot use %s as an exclude file"
2381msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
2382
2383#: dir.c:1873
31243e7f
AS
2384#, c-format
2385msgid "could not open directory '%s'"
2386msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
2387
1eaabd4a 2388#: dir.c:2115
40390522
AS
2389msgid "failed to get kernel name and information"
2390msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 2391
1eaabd4a
AS
2392#: dir.c:2239
2393msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
25e2fbb4 2394msgstr ""
1eaabd4a
AS
2395"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
2396
2397#: dir.c:3037
2398#, c-format
2399msgid "index file corrupt in repo %s"
2400msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
25e2fbb4 2401
1eaabd4a 2402#: dir.c:3082 dir.c:3087
61d4c309
AS
2403#, c-format
2404msgid "could not create directories for %s"
2405msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
2406
1eaabd4a 2407#: dir.c:3116
61d4c309
AS
2408#, c-format
2409msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2410msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
2411
29f90338
AS
2412#: editor.c:61
2413#, c-format
2414msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2415msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
2416
1eaabd4a 2417#: entry.c:178
b8ed0ce7
AS
2418msgid "Filtering content"
2419msgstr "Филтриране на съдържанието"
2420
1eaabd4a 2421#: entry.c:437
61d4c309
AS
2422#, c-format
2423msgid "could not stat file '%s'"
2424msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
2425
1eaabd4a
AS
2426#: environment.c:150
2427#, c-format
2428msgid "bad git namespace path \"%s\""
2429msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
2430
2431#: environment.c:332
2432#, c-format
2433msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2434msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
2435
2436#: exec-cmd.c:361
2437#, c-format
2438msgid "too many args to run %s"
2439msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
2440
31243e7f
AS
2441#: fetch-object.c:17
2442msgid "Remote with no URL"
2443msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
2444
1eaabd4a 2445#: fetch-pack.c:152
40390522
AS
2446msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2447msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 2448
1eaabd4a 2449#: fetch-pack.c:164
31243e7f
AS
2450msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2451msgstr ""
1eaabd4a 2452"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
40390522 2453
1eaabd4a 2454#: fetch-pack.c:184
25e2fbb4 2455#, c-format
40390522 2456msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1eaabd4a 2457msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
25e2fbb4 2458
1eaabd4a 2459#: fetch-pack.c:254
40390522
AS
2460msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2461msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
2462
1eaabd4a 2463#: fetch-pack.c:342 fetch-pack.c:1257
25e2fbb4 2464#, c-format
40390522
AS
2465msgid "invalid shallow line: %s"
2466msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 2467
1eaabd4a 2468#: fetch-pack.c:348 fetch-pack.c:1263
25e2fbb4 2469#, c-format
40390522
AS
2470msgid "invalid unshallow line: %s"
2471msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 2472
1eaabd4a 2473#: fetch-pack.c:350 fetch-pack.c:1265
25e2fbb4 2474#, c-format
40390522
AS
2475msgid "object not found: %s"
2476msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 2477
1eaabd4a 2478#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1268
25e2fbb4 2479#, c-format
40390522
AS
2480msgid "error in object: %s"
2481msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 2482
1eaabd4a 2483#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1270
25e2fbb4 2484#, c-format
40390522
AS
2485msgid "no shallow found: %s"
2486msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 2487
1eaabd4a 2488#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1273
25e2fbb4 2489#, c-format
40390522 2490msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1eaabd4a 2491msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
25e2fbb4 2492
1eaabd4a 2493#: fetch-pack.c:399
25e2fbb4 2494#, c-format
40390522
AS
2495msgid "got %s %d %s"
2496msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 2497
1eaabd4a 2498#: fetch-pack.c:416
40390522
AS
2499#, c-format
2500msgid "invalid commit %s"
2501msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 2502
1eaabd4a 2503#: fetch-pack.c:447
40390522
AS
2504msgid "giving up"
2505msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 2506
1eaabd4a 2507#: fetch-pack.c:459 progress.c:229
1c3c8410
AS
2508msgid "done"
2509msgstr "действието завърши"
2510
1eaabd4a 2511#: fetch-pack.c:471
1c3c8410 2512#, c-format
40390522
AS
2513msgid "got %s (%d) %s"
2514msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 2515
1eaabd4a 2516#: fetch-pack.c:517
1c3c8410 2517#, c-format
40390522
AS
2518msgid "Marking %s as complete"
2519msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 2520
1eaabd4a 2521#: fetch-pack.c:764
aeef7d84 2522#, c-format
40390522
AS
2523msgid "already have %s (%s)"
2524msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 2525
1eaabd4a 2526#: fetch-pack.c:803
40390522
AS
2527msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2528msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 2529
1eaabd4a 2530#: fetch-pack.c:811
40390522
AS
2531msgid "protocol error: bad pack header"
2532msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 2533
1eaabd4a 2534#: fetch-pack.c:879
aeef7d84 2535#, c-format
40390522
AS
2536msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2537msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 2538
1eaabd4a 2539#: fetch-pack.c:895
aeef7d84 2540#, c-format
40390522
AS
2541msgid "%s failed"
2542msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 2543
1eaabd4a 2544#: fetch-pack.c:897
40390522
AS
2545msgid "error in sideband demultiplexer"
2546msgstr "грешка в демултиплексора"
2547
1eaabd4a 2548#: fetch-pack.c:926
40390522
AS
2549msgid "Server does not support shallow clients"
2550msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
2551
1eaabd4a 2552#: fetch-pack.c:930
40390522
AS
2553msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2554msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
2555
1eaabd4a 2556#: fetch-pack.c:933
40390522
AS
2557msgid "Server supports no-done"
2558msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
2559
1eaabd4a 2560#: fetch-pack.c:939
40390522
AS
2561msgid "Server supports multi_ack"
2562msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
2563
1eaabd4a 2564#: fetch-pack.c:943
40390522
AS
2565msgid "Server supports side-band-64k"
2566msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
2567
1eaabd4a 2568#: fetch-pack.c:947
40390522
AS
2569msgid "Server supports side-band"
2570msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
2571
1eaabd4a 2572#: fetch-pack.c:951
40390522
AS
2573msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2574msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
2575
1eaabd4a 2576#: fetch-pack.c:955
40390522
AS
2577msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2578msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
2579
1eaabd4a 2580#: fetch-pack.c:965
40390522
AS
2581msgid "Server supports ofs-delta"
2582msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
2583
1eaabd4a 2584#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1150
31243e7f
AS
2585msgid "Server supports filter"
2586msgstr "Сървърът поддържа филтри"
2587
1eaabd4a 2588#: fetch-pack.c:979
0d670e78 2589#, c-format
40390522
AS
2590msgid "Server version is %.*s"
2591msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 2592
1eaabd4a 2593#: fetch-pack.c:985
40390522
AS
2594msgid "Server does not support --shallow-since"
2595msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
2596
1eaabd4a 2597#: fetch-pack.c:989
40390522
AS
2598msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2599msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
2600
1eaabd4a 2601#: fetch-pack.c:991
40390522
AS
2602msgid "Server does not support --deepen"
2603msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
2604
1eaabd4a 2605#: fetch-pack.c:1004
40390522
AS
2606msgid "no common commits"
2607msgstr "няма общи подавания"
2608
1eaabd4a 2609#: fetch-pack.c:1016 fetch-pack.c:1393
40390522
AS
2610msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2611msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
2612
1eaabd4a 2613#: fetch-pack.c:1145
2904c25f
AS
2614msgid "Server does not support shallow requests"
2615msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
2616
1eaabd4a
AS
2617#: fetch-pack.c:1191
2618#, c-format
2619msgid "error reading section header '%s'"
2620msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
2621
2622#: fetch-pack.c:1197
2623#, c-format
2624msgid "expected '%s', received '%s'"
2625msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
2626
2627#: fetch-pack.c:1236
2628#, c-format
2629msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2630msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
2631
2632#: fetch-pack.c:1241
2633#, c-format
2634msgid "error processing acks: %d"
2635msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
2636
2637#: fetch-pack.c:1278
2638#, c-format
2639msgid "error processing shallow info: %d"
2640msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
2641
2642#: fetch-pack.c:1294
2643#, c-format
2644msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2645msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
2646
2647#: fetch-pack.c:1304
2648#, c-format
2649msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2650msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
2651
2652#: fetch-pack.c:1308
2653#, c-format
2654msgid "error processing wanted refs: %d"
2655msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
2656
2657#: fetch-pack.c:1603
40390522
AS
2658msgid "no matching remote head"
2659msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
2660
1eaabd4a
AS
2661#: fetch-pack.c:1621 builtin/clone.c:664
2662msgid "remote did not send all necessary objects"
2663msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
2664
2665#: fetch-pack.c:1647
61d4c309
AS
2666#, c-format
2667msgid "no such remote ref %s"
2668msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
2669
1eaabd4a 2670#: fetch-pack.c:1650
61d4c309
AS
2671#, c-format
2672msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2673msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
2674
1eaabd4a 2675#: gpg-interface.c:253
40390522
AS
2676msgid "gpg failed to sign the data"
2677msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
2678
1eaabd4a 2679#: gpg-interface.c:279
40390522
AS
2680msgid "could not create temporary file"
2681msgstr "не може да се създаде временен файл"
2682
1eaabd4a 2683#: gpg-interface.c:282
0d670e78 2684#, c-format
40390522
AS
2685msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2686msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 2687
b61937fb 2688#: graph.c:97
61d4c309
AS
2689#, c-format
2690msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2691msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
2692
1eaabd4a 2693#: grep.c:2115
0d670e78 2694#, c-format
40390522
AS
2695msgid "'%s': unable to read %s"
2696msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 2697
1eaabd4a 2698#: grep.c:2132 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
31243e7f 2699#: builtin/rm.c:134
0d670e78 2700#, c-format
40390522
AS
2701msgid "failed to stat '%s'"
2702msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 2703
1eaabd4a 2704#: grep.c:2143
aeef7d84 2705#, c-format
40390522 2706msgid "'%s': short read"
b8ed0ce7 2707msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
aeef7d84 2708
2904c25f
AS
2709#: help.c:23
2710msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2711msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
2712
2713#: help.c:24
2714msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2715msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
2716
2717#: help.c:25
2718msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2719msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
2720
2721#: help.c:26
2722msgid "grow, mark and tweak your common history"
2723msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
2724
2725#: help.c:27
2726msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2727msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
2728
2729#: help.c:31
2730msgid "Main Porcelain Commands"
2731msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
2732
2733#: help.c:32
2734msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2735msgstr "Помощни команди/Променящи"
2736
2737#: help.c:33
2738msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2739msgstr "Помощни команди/Запитващи"
2740
2741#: help.c:34
2742msgid "Interacting with Others"
2743msgstr "Съвместна работа с други хора"
2744
2745#: help.c:35
2746msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2747msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
2748
2749#: help.c:36
2750msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2751msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
2752
2753#: help.c:37
2754msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2755msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
2756
2757#: help.c:38
2758msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2759msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
2760
2761#: help.c:293
aeef7d84 2762#, c-format
40390522
AS
2763msgid "available git commands in '%s'"
2764msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 2765
2904c25f 2766#: help.c:300
40390522
AS
2767msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2768msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
2769
2904c25f 2770#: help.c:309
40390522
AS
2771msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2772msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
2773
2904c25f
AS
2774#: help.c:358 git.c:90
2775#, c-format
2776msgid "unsupported command listing type '%s'"
2777msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
2778
2779#: help.c:405
2780msgid "The common Git guides are:"
2781msgstr "Популярните въведения в Git са:"
2782
1eaabd4a 2783#: help.c:552
0d670e78 2784#, c-format
40390522
AS
2785msgid ""
2786"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2787"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2788msgstr ""
2789"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
2790"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 2791
1eaabd4a 2792#: help.c:611
40390522
AS
2793msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2794msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
2795
1eaabd4a 2796#: help.c:633
aeef7d84 2797#, c-format
b61937fb 2798msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
40390522
AS
2799msgstr ""
2800"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
b61937fb
AS
2801"не съществува."
2802
1eaabd4a 2803#: help.c:638
b61937fb
AS
2804#, c-format
2805msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2806msgstr ""
2807"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
aeef7d84 2808
1eaabd4a 2809#: help.c:643
aeef7d84 2810#, c-format
b61937fb
AS
2811msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2812msgstr ""
2813"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
2814"имате предвид „%s“."
aeef7d84 2815
1eaabd4a 2816#: help.c:651
0d670e78 2817#, c-format
40390522
AS
2818msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2819msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 2820
1eaabd4a 2821#: help.c:655
40390522
AS
2822msgid ""
2823"\n"
b61937fb 2824"The most similar command is"
40390522
AS
2825msgid_plural ""
2826"\n"
b61937fb 2827"The most similar commands are"
40390522
AS
2828msgstr[0] ""
2829"\n"
b61937fb 2830"Най-близката команда е"
40390522
AS
2831msgstr[1] ""
2832"\n"
b61937fb 2833"Най-близките команди са"
40390522 2834
1eaabd4a 2835#: help.c:670
b61937fb
AS
2836msgid "git version [<options>]"
2837msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
2838
1eaabd4a 2839#: help.c:738
0d670e78 2840#, c-format
40390522
AS
2841msgid "%s: %s - %s"
2842msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 2843
1eaabd4a 2844#: help.c:742
b61937fb
AS
2845msgid ""
2846"\n"
2847"Did you mean this?"
2848msgid_plural ""
2849"\n"
2850"Did you mean one of these?"
2851msgstr[0] ""
2852"\n"
2853"Команда с подобно име е:"
2854msgstr[1] ""
2855"\n"
2856"Команди с подобно име са:"
2857
2858#: ident.c:342
40390522
AS
2859msgid ""
2860"\n"
2861"*** Please tell me who you are.\n"
2862"\n"
2863"Run\n"
2864"\n"
2865" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2866" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2867"\n"
2868"to set your account's default identity.\n"
2869"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2870"\n"
2871msgstr ""
2872"\n"
2873"●●● Въведете самоличност.\n"
2874"\n"
2875"Изпълнете:\n"
2876"\n"
2877" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2878" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2879"\n"
2880"и въведете данни за себе си.\n"
2881"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2882"хранилище.\n"
2883"\n"
2884
b61937fb 2885#: ident.c:366
61d4c309
AS
2886msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2887msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2888
b61937fb 2889#: ident.c:371
61d4c309
AS
2890#, c-format
2891msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2892msgstr ""
2893"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2894"„%s“)"
2895
b61937fb 2896#: ident.c:381
61d4c309
AS
2897msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2898msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
2899
b61937fb 2900#: ident.c:387
61d4c309
AS
2901#, c-format
2902msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2903msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
2904
b61937fb 2905#: ident.c:395
61d4c309
AS
2906#, c-format
2907msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2908msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
2909
b61937fb 2910#: ident.c:401
61d4c309
AS
2911#, c-format
2912msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2913msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
2914
1eaabd4a 2915#: ident.c:416 builtin/commit.c:600
61d4c309
AS
2916#, c-format
2917msgid "invalid date format: %s"
2918msgstr "неправилен формат на дата: %s"
2919
31243e7f
AS
2920#: list-objects-filter-options.c:36
2921msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2922msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
29f90338 2923
31243e7f
AS
2924#: list-objects-filter-options.c:126
2925msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2926msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
29f90338 2927
b8ed0ce7 2928#: lockfile.c:151
aeef7d84 2929#, c-format
40390522
AS
2930msgid ""
2931"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2932"\n"
2933"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2934"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2935"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2936"may have crashed in this repository earlier:\n"
2937"remove the file manually to continue."
2938msgstr ""
2939"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
2940"\n"
2941"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
2942"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
2943"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
2944"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
2945"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 2946
b8ed0ce7 2947#: lockfile.c:159
0d670e78 2948#, c-format
40390522
AS
2949msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2950msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 2951
1eaabd4a 2952#: merge.c:40
40390522
AS
2953msgid "failed to read the cache"
2954msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
2955
1eaabd4a
AS
2956#: merge.c:105 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:380
2957#: builtin/checkout.c:608 builtin/clone.c:763
40390522
AS
2958msgid "unable to write new index file"
2959msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
2960
1eaabd4a 2961#: merge-recursive.c:303
40390522
AS
2962msgid "(bad commit)\n"
2963msgstr "(лошо подаване)\n"
2964
1eaabd4a 2965#: merge-recursive.c:325
2904c25f
AS
2966#, c-format
2967msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2968msgstr ""
2969"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
2970"преустановено."
2971
1eaabd4a 2972#: merge-recursive.c:333
0d670e78 2973#, c-format
2904c25f
AS
2974msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2975msgstr ""
2976"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
2977"Сливането е преустановено."
0d670e78 2978
1eaabd4a 2979#: merge-recursive.c:415
40390522
AS
2980msgid "error building trees"
2981msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
2982
1eaabd4a 2983#: merge-recursive.c:886
0d670e78 2984#, c-format
40390522
AS
2985msgid "failed to create path '%s'%s"
2986msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 2987
1eaabd4a 2988#: merge-recursive.c:897
0d670e78 2989#, c-format
40390522
AS
2990msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2991msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 2992
1eaabd4a 2993#: merge-recursive.c:911 merge-recursive.c:930
40390522
AS
2994msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2995msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 2996
1eaabd4a 2997#: merge-recursive.c:920
0d670e78 2998#, c-format
40390522
AS
2999msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
3000msgstr ""
3001"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 3002
1eaabd4a 3003#: merge-recursive.c:962 builtin/cat-file.c:39
0d670e78 3004#, c-format
40390522
AS
3005msgid "cannot read object %s '%s'"
3006msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 3007
1eaabd4a 3008#: merge-recursive.c:964
0d670e78 3009#, c-format
40390522
AS
3010msgid "blob expected for %s '%s'"
3011msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 3012
1eaabd4a 3013#: merge-recursive.c:988
0d670e78 3014#, c-format
40390522
AS
3015msgid "failed to open '%s': %s"
3016msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 3017
1eaabd4a 3018#: merge-recursive.c:999
aeef7d84 3019#, c-format
40390522
AS
3020msgid "failed to symlink '%s': %s"
3021msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 3022
1eaabd4a 3023#: merge-recursive.c:1004
0d670e78 3024#, c-format
40390522
AS
3025msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
3026msgstr ""
3027"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 3028
1eaabd4a 3029#: merge-recursive.c:1191
2904c25f
AS
3030#, c-format
3031msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3032msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
3033
1eaabd4a 3034#: merge-recursive.c:1198
2904c25f
AS
3035#, c-format
3036msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3037msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
3038
1eaabd4a 3039#: merge-recursive.c:1205
2904c25f
AS
3040#, c-format
3041msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3042msgstr ""
3043"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
3044"подаванията)"
3045
1eaabd4a 3046#: merge-recursive.c:1213 merge-recursive.c:1225
2904c25f
AS
3047#, c-format
3048msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3049msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
3050
1eaabd4a 3051#: merge-recursive.c:1216 merge-recursive.c:1228
2904c25f 3052#, c-format
e530425b
AS
3053msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3054msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
2904c25f 3055
1eaabd4a 3056#: merge-recursive.c:1250
2904c25f
AS
3057#, c-format
3058msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3059msgstr ""
3060"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
3061"от подаванията)"
3062
1eaabd4a 3063#: merge-recursive.c:1254
2904c25f
AS
3064#, c-format
3065msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3066msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
3067
1eaabd4a 3068#: merge-recursive.c:1255
2904c25f
AS
3069msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3070msgstr ""
3071"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
3072"подмодула:\n"
3073
1eaabd4a 3074#: merge-recursive.c:1258
2904c25f
AS
3075#, c-format
3076msgid ""
3077"If this is correct simply add it to the index for example\n"
3078"by using:\n"
3079"\n"
3080" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3081"\n"
3082"which will accept this suggestion.\n"
3083msgstr ""
3084"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
3085"\n"
3086" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3087"\n"
3088"Това приема предложеното.\n"
3089
1eaabd4a 3090#: merge-recursive.c:1267
2904c25f
AS
3091#, c-format
3092msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3093msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
3094
1eaabd4a 3095#: merge-recursive.c:1326
40390522
AS
3096msgid "Failed to execute internal merge"
3097msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 3098
1eaabd4a 3099#: merge-recursive.c:1331
aeef7d84 3100#, c-format
40390522
AS
3101msgid "Unable to add %s to database"
3102msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 3103
1eaabd4a 3104#: merge-recursive.c:1363
2904c25f
AS
3105#, c-format
3106msgid "Auto-merging %s"
3107msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
3108
1eaabd4a 3109#: merge-recursive.c:1434
2904c25f
AS
3110#, c-format
3111msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3112msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
3113
1eaabd4a 3114#: merge-recursive.c:1501
aeef7d84 3115#, c-format
40390522
AS
3116msgid ""
3117"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3118"in tree."
3119msgstr ""
3120"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
3121"е оставена в дървото."
aeef7d84 3122
1eaabd4a 3123#: merge-recursive.c:1506
61d4c309
AS
3124#, c-format
3125msgid ""
3126"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3127"left in tree."
3128msgstr ""
3129"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
3130"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
3131
1eaabd4a 3132#: merge-recursive.c:1513
25e2fbb4 3133#, c-format
40390522
AS
3134msgid ""
3135"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3136"in tree at %s."
3137msgstr ""
3138"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
3139"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 3140
1eaabd4a 3141#: merge-recursive.c:1518
61d4c309
AS
3142#, c-format
3143msgid ""
3144"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3145"left in tree at %s."
3146msgstr ""
3147"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
3148"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
3149
1eaabd4a 3150#: merge-recursive.c:1552
40390522
AS
3151msgid "rename"
3152msgstr "преименуване"
3153
1eaabd4a 3154#: merge-recursive.c:1552
40390522
AS
3155msgid "renamed"
3156msgstr "преименуван"
3157
1eaabd4a
AS
3158#: merge-recursive.c:1606 merge-recursive.c:1762 merge-recursive.c:2394
3159#: merge-recursive.c:3129
2904c25f
AS
3160#, c-format
3161msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3162msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
3163
1eaabd4a 3164#: merge-recursive.c:1620
25e2fbb4 3165#, c-format
40390522
AS
3166msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3167msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 3168
1eaabd4a 3169#: merge-recursive.c:1625
2904c25f
AS
3170#, c-format
3171msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3172msgstr ""
3173"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
3174"Вместо него се добавя „%s“"
3175
1eaabd4a 3176#: merge-recursive.c:1651
25e2fbb4 3177#, c-format
40390522
AS
3178msgid ""
3179"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3180"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
3181msgstr ""
3182"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
3183"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 3184
1eaabd4a 3185#: merge-recursive.c:1656
40390522
AS
3186msgid " (left unresolved)"
3187msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 3188
1eaabd4a 3189#: merge-recursive.c:1720
40390522
AS
3190#, c-format
3191msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
3192msgstr ""
3193"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
3194"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
e1f70371 3195
1eaabd4a 3196#: merge-recursive.c:1759
e1f70371 3197#, c-format
40390522
AS
3198msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
3199msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
e1f70371 3200
1eaabd4a 3201#: merge-recursive.c:1771
2904c25f
AS
3202#, c-format
3203msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3204msgstr ""
3205"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
3206
1eaabd4a 3207#: merge-recursive.c:1977
2904c25f
AS
3208#, c-format
3209msgid ""
3210"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3211"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3212"getting a majority of the files."
3213msgstr ""
3214"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
3215"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
3216"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
3217
1eaabd4a 3218#: merge-recursive.c:2009
2904c25f
AS
3219#, c-format
3220msgid ""
3221"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3222"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3223msgstr ""
3224"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
3225"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
3226
1eaabd4a 3227#: merge-recursive.c:2019
2904c25f
AS
3228#, c-format
3229msgid ""
3230"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3231"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3232msgstr ""
3233"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
3234"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
3235"на тези пътища там: %s."
3236
1eaabd4a 3237#: merge-recursive.c:2111
2904c25f
AS
3238#, c-format
3239msgid ""
3240"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3241">%s in %s"
3242msgstr ""
3243"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
3244"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
3245
1eaabd4a 3246#: merge-recursive.c:2356
2904c25f
AS
3247#, c-format
3248msgid ""
3249"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3250"renamed."
3251msgstr ""
3252"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
3253"„%s“ също е с променено име."
3254
1eaabd4a 3255#: merge-recursive.c:2762
e1f70371 3256#, c-format
40390522
AS
3257msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
3258msgstr ""
3259"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
3260"„%s“ е добавен в „%s“"
e1f70371 3261
1eaabd4a 3262#: merge-recursive.c:2777
e1f70371 3263#, c-format
40390522
AS
3264msgid "Adding merged %s"
3265msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
e1f70371 3266
1eaabd4a 3267#: merge-recursive.c:2784 merge-recursive.c:3132
e1f70371 3268#, c-format
40390522
AS
3269msgid "Adding as %s instead"
3270msgstr "Добавяне като „%s“"
e1f70371 3271
1eaabd4a 3272#: merge-recursive.c:2941
e1f70371 3273#, c-format
40390522
AS
3274msgid "cannot read object %s"
3275msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
e1f70371 3276
1eaabd4a 3277#: merge-recursive.c:2944
e1f70371 3278#, c-format
40390522
AS
3279msgid "object %s is not a blob"
3280msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
e1f70371 3281
1eaabd4a 3282#: merge-recursive.c:3013
40390522
AS
3283msgid "modify"
3284msgstr "промяна"
e1f70371 3285
1eaabd4a 3286#: merge-recursive.c:3013
40390522
AS
3287msgid "modified"
3288msgstr "променен"
e1f70371 3289
1eaabd4a 3290#: merge-recursive.c:3024
40390522
AS
3291msgid "content"
3292msgstr "съдържание"
25e2fbb4 3293
1eaabd4a 3294#: merge-recursive.c:3031
40390522
AS
3295msgid "add/add"
3296msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 3297
1eaabd4a 3298#: merge-recursive.c:3076
25e2fbb4 3299#, c-format
40390522
AS
3300msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3301msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 3302
1eaabd4a 3303#: merge-recursive.c:3098 git-submodule.sh:865