l10n: git.pot: v2.22.0 round 2 (6 new, 3 removed)
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
1fc5279f 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
28e0eb80 9"Project-Id-Version: git v2.22.0 round 1\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
28e0eb80
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2019-05-19 08:38+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
1fc5279f 22"X-Poedit-Basepath: ..\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
28e0eb80 25#: advice.c:103
774cfe0c 26#, c-format
70d74821
TNQ
27msgid "%shint: %.*s%s\n"
28msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
774cfe0c 29
28e0eb80 30#: advice.c:156
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
70d74821
TNQ
33"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
34"hòa trộn."
b9252573 35
28e0eb80 36#: advice.c:158
b9252573
TNQ
37msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
38msgstr ""
39"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
40
28e0eb80 41#: advice.c:160
b9252573
TNQ
42msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
43msgstr ""
44"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
45
28e0eb80 46#: advice.c:162
b9252573
TNQ
47msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
48msgstr ""
49"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
50
28e0eb80 51#: advice.c:164
b9252573
TNQ
52msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
53msgstr ""
54"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
55
28e0eb80 56#: advice.c:166
b9252573
TNQ
57#, c-format
58msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
59msgstr ""
60"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
61"trộn."
62
28e0eb80 63#: advice.c:174
774cfe0c 64msgid ""
8d388239 65"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 66"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 67msgstr ""
70d74821 68"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
4dcd03ea 69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
28e0eb80 71#: advice.c:182
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
28e0eb80 75#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
28e0eb80 79#: advice.c:189
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
28e0eb80 83#: advice.c:190
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
28e0eb80 87#: advice.c:196
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
1fc5279f
TNQ
116#: alias.c:50
117msgid "cmdline ends with \\"
118msgstr "cmdline kết thúc với \\"
119
120#: alias.c:51
121msgid "unclosed quote"
122msgstr "chưa đóng trích dẫn"
123
28e0eb80 124#: apply.c:63
22973607
TNQ
125#, c-format
126msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
127msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 128
28e0eb80 129#: apply.c:79
22973607
TNQ
130#, c-format
131msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
132msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 133
28e0eb80 134#: apply.c:129
22973607
TNQ
135msgid "--reject and --3way cannot be used together."
136msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 137
28e0eb80 138#: apply.c:131
22973607
TNQ
139msgid "--cached and --3way cannot be used together."
140msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 141
28e0eb80 142#: apply.c:134
22973607
TNQ
143msgid "--3way outside a repository"
144msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 145
28e0eb80 146#: apply.c:145
22973607
TNQ
147msgid "--index outside a repository"
148msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 149
28e0eb80 150#: apply.c:148
22973607
TNQ
151msgid "--cached outside a repository"
152msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 153
28e0eb80 154#: apply.c:829
22973607
TNQ
155#, c-format
156msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
157msgstr ""
158"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
159"%s"
03c82da3 160
28e0eb80 161#: apply.c:838
22973607
TNQ
162#, c-format
163msgid "regexec returned %d for input: %s"
164msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 165
28e0eb80 166#: apply.c:912
22973607
TNQ
167#, c-format
168msgid "unable to find filename in patch at line %d"
169msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 170
28e0eb80 171#: apply.c:950
22973607
TNQ
172#, c-format
173msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
174msgstr ""
175"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 176
28e0eb80 177#: apply.c:956
22973607
TNQ
178#, c-format
179msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
180msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 181
28e0eb80 182#: apply.c:957
22973607
TNQ
183#, c-format
184msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
185msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 186
28e0eb80 187#: apply.c:962
22973607
TNQ
188#, c-format
189msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
190msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 191
28e0eb80 192#: apply.c:991
0e2a0915
TNQ
193#, c-format
194msgid "invalid mode on line %d: %s"
195msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
196
28e0eb80 197#: apply.c:1310
0e2a0915
TNQ
198#, c-format
199msgid "inconsistent header lines %d and %d"
200msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
201
28e0eb80 202#: apply.c:1482
22973607
TNQ
203#, c-format
204msgid "recount: unexpected line: %.*s"
205msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 206
28e0eb80 207#: apply.c:1551
22973607
TNQ
208#, c-format
209msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
210msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 211
28e0eb80 212#: apply.c:1571
22973607
TNQ
213#, c-format
214msgid ""
215"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
216"component (line %d)"
217msgid_plural ""
218"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
219"components (line %d)"
220msgstr[0] ""
221"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
222"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 223
28e0eb80 224#: apply.c:1584
22973607
TNQ
225#, c-format
226msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
227msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 228
28e0eb80 229#: apply.c:1772
22973607
TNQ
230msgid "new file depends on old contents"
231msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 232
28e0eb80 233#: apply.c:1774
22973607
TNQ
234msgid "deleted file still has contents"
235msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 236
28e0eb80 237#: apply.c:1808
22973607
TNQ
238#, c-format
239msgid "corrupt patch at line %d"
240msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 241
28e0eb80 242#: apply.c:1845
22973607
TNQ
243#, c-format
244msgid "new file %s depends on old contents"
245msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 246
28e0eb80 247#: apply.c:1847
22973607
TNQ
248#, c-format
249msgid "deleted file %s still has contents"
250msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 251
28e0eb80 252#: apply.c:1850
22973607
TNQ
253#, c-format
254msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
255msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 256
28e0eb80 257#: apply.c:1997
b9252573 258#, c-format
22973607
TNQ
259msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
260msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 261
28e0eb80 262#: apply.c:2034
b9252573 263#, c-format
22973607
TNQ
264msgid "unrecognized binary patch at line %d"
265msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 266
28e0eb80 267#: apply.c:2196
22973607
TNQ
268#, c-format
269msgid "patch with only garbage at line %d"
270msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 271
28e0eb80 272#: apply.c:2282
b9252573 273#, c-format
22973607
TNQ
274msgid "unable to read symlink %s"
275msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 276
28e0eb80 277#: apply.c:2286
b9252573 278#, c-format
22973607
TNQ
279msgid "unable to open or read %s"
280msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 281
28e0eb80 282#: apply.c:2945
b9252573 283#, c-format
22973607
TNQ
284msgid "invalid start of line: '%c'"
285msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 286
28e0eb80 287#: apply.c:3066
b9252573 288#, c-format
22973607
TNQ
289msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
290msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
291msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 292
28e0eb80 293#: apply.c:3078
b9252573 294#, c-format
22973607
TNQ
295msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
296msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 297
28e0eb80 298#: apply.c:3084
b9252573
TNQ
299#, c-format
300msgid ""
22973607
TNQ
301"while searching for:\n"
302"%.*s"
b9252573 303msgstr ""
22973607
TNQ
304"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
305"%.*s"
b9252573 306
28e0eb80 307#: apply.c:3106
b9252573 308#, c-format
22973607
TNQ
309msgid "missing binary patch data for '%s'"
310msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
311
28e0eb80 312#: apply.c:3114
22973607
TNQ
313#, c-format
314msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 315msgstr ""
22973607
TNQ
316"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
317"“%s”"
b9252573 318
28e0eb80 319#: apply.c:3161
b9252573 320#, c-format
22973607 321msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 322msgstr ""
22973607
TNQ
323"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
324"đủ"
b9252573 325
28e0eb80 326#: apply.c:3171
b9252573
TNQ
327#, c-format
328msgid ""
22973607 329"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 330msgstr ""
22973607 331"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 332
28e0eb80 333#: apply.c:3179
b9252573 334#, c-format
22973607
TNQ
335msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
336msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 337
28e0eb80 338#: apply.c:3197
b9252573 339#, c-format
22973607
TNQ
340msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
341msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 342
28e0eb80 343#: apply.c:3210
b9252573 344#, c-format
22973607
TNQ
345msgid "binary patch does not apply to '%s'"
346msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 347
28e0eb80 348#: apply.c:3216
b9252573 349#, c-format
22973607
TNQ
350msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
351msgstr ""
352"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
353"%s)"
b9252573 354
28e0eb80 355#: apply.c:3237
b9252573 356#, c-format
22973607
TNQ
357msgid "patch failed: %s:%ld"
358msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 359
28e0eb80 360#: apply.c:3360
b9252573 361#, c-format
22973607
TNQ
362msgid "cannot checkout %s"
363msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 364
28e0eb80 365#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
b9252573 366#, c-format
22973607
TNQ
367msgid "failed to read %s"
368msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 369
28e0eb80 370#: apply.c:3420
0c966d84 371#, c-format
22973607
TNQ
372msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
373msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 374
28e0eb80 375#: apply.c:3449 apply.c:3692
efc90c78 376#, c-format
22973607
TNQ
377msgid "path %s has been renamed/deleted"
378msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 379
28e0eb80 380#: apply.c:3535 apply.c:3707
efc90c78 381#, c-format
22973607
TNQ
382msgid "%s: does not exist in index"
383msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 384
28e0eb80 385#: apply.c:3544 apply.c:3715
efc90c78 386#, c-format
22973607
TNQ
387msgid "%s: does not match index"
388msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 389
28e0eb80 390#: apply.c:3579
22973607 391msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
1fc5279f 392msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 393
28e0eb80 394#: apply.c:3582
efc90c78 395#, c-format
22973607
TNQ
396msgid "Falling back to three-way merge...\n"
397msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 398
28e0eb80 399#: apply.c:3598 apply.c:3602
efc90c78 400#, c-format
22973607
TNQ
401msgid "cannot read the current contents of '%s'"
402msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 403
28e0eb80 404#: apply.c:3614
efc90c78 405#, c-format
22973607
TNQ
406msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
407msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 408
28e0eb80 409#: apply.c:3628
efc90c78 410#, c-format
22973607
TNQ
411msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
412msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 413
28e0eb80 414#: apply.c:3633
efc90c78 415#, c-format
22973607
TNQ
416msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
417msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 418
28e0eb80 419#: apply.c:3659
22973607
TNQ
420msgid "removal patch leaves file contents"
421msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 422
28e0eb80 423#: apply.c:3732
efc90c78 424#, c-format
22973607
TNQ
425msgid "%s: wrong type"
426msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 427
28e0eb80 428#: apply.c:3734
efc90c78 429#, c-format
22973607
TNQ
430msgid "%s has type %o, expected %o"
431msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 432
28e0eb80
TNQ
433#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
434#: read-cache.c:1309
efc90c78 435#, c-format
22973607
TNQ
436msgid "invalid path '%s'"
437msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 438
28e0eb80 439#: apply.c:3943
7db011eb 440#, c-format
22973607
TNQ
441msgid "%s: already exists in index"
442msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 443
28e0eb80 444#: apply.c:3946
7db011eb 445#, c-format
22973607
TNQ
446msgid "%s: already exists in working directory"
447msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 448
28e0eb80 449#: apply.c:3966
efc90c78 450#, c-format
22973607
TNQ
451msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
452msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 453
28e0eb80 454#: apply.c:3971
efc90c78 455#, c-format
22973607
TNQ
456msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
457msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 458
28e0eb80 459#: apply.c:3991
efc90c78 460#, c-format
22973607
TNQ
461msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
462msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 463
28e0eb80 464#: apply.c:3995
f2993884 465#, c-format
22973607
TNQ
466msgid "%s: patch does not apply"
467msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 468
28e0eb80 469#: apply.c:4010
72e3c7a8 470#, c-format
22973607
TNQ
471msgid "Checking patch %s..."
472msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 473
28e0eb80 474#: apply.c:4102
774cfe0c 475#, c-format
22973607
TNQ
476msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
477msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 478
28e0eb80 479#: apply.c:4109
db484bad 480#, c-format
22973607
TNQ
481msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
482msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 483
28e0eb80 484#: apply.c:4112
774cfe0c 485#, c-format
22973607
TNQ
486msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
487msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 488
28e0eb80 489#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
db484bad 490#, c-format
22973607
TNQ
491msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
492msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 493
28e0eb80 494#: apply.c:4121
774cfe0c 495#, c-format
22973607
TNQ
496msgid "could not add %s to temporary index"
497msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 498
28e0eb80 499#: apply.c:4131
22973607
TNQ
500#, c-format
501msgid "could not write temporary index to %s"
502msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 503
28e0eb80 504#: apply.c:4269
22973607
TNQ
505#, c-format
506msgid "unable to remove %s from index"
507msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 508
28e0eb80 509#: apply.c:4303
774cfe0c 510#, c-format
22973607
TNQ
511msgid "corrupt patch for submodule %s"
512msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 513
28e0eb80 514#: apply.c:4309
9aeb4c2b 515#, c-format
22973607
TNQ
516msgid "unable to stat newly created file '%s'"
517msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 518
28e0eb80 519#: apply.c:4317
22973607
TNQ
520#, c-format
521msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
522msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 523
28e0eb80 524#: apply.c:4323 apply.c:4468
db484bad 525#, c-format
22973607
TNQ
526msgid "unable to add cache entry for %s"
527msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 528
28e0eb80 529#: apply.c:4366
22973607
TNQ
530#, c-format
531msgid "failed to write to '%s'"
532msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 533
28e0eb80 534#: apply.c:4370
4dcd03ea 535#, c-format
22973607
TNQ
536msgid "closing file '%s'"
537msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 538
28e0eb80 539#: apply.c:4440
774cfe0c 540#, c-format
22973607
TNQ
541msgid "unable to write file '%s' mode %o"
542msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 543
28e0eb80 544#: apply.c:4538
774cfe0c 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applied patch %s cleanly."
547msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 548
28e0eb80 549#: apply.c:4546
22973607
TNQ
550msgid "internal error"
551msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 552
28e0eb80 553#: apply.c:4549
b9252573 554#, c-format
22973607
TNQ
555msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
556msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
557msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 558
28e0eb80 559#: apply.c:4560
b9252573 560#, c-format
22973607
TNQ
561msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
562msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 563
28e0eb80 564#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
b9252573 565#, c-format
22973607
TNQ
566msgid "cannot open %s"
567msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 568
28e0eb80 569#: apply.c:4582
b9252573 570#, c-format
22973607
TNQ
571msgid "Hunk #%d applied cleanly."
572msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 573
28e0eb80 574#: apply.c:4586
b9252573 575#, c-format
22973607 576msgid "Rejected hunk #%d."
1fc5279f 577msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 578
28e0eb80 579#: apply.c:4696
b9252573 580#, c-format
22973607 581msgid "Skipped patch '%s'."
1fc5279f 582msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 583
28e0eb80 584#: apply.c:4704
22973607
TNQ
585msgid "unrecognized input"
586msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 587
28e0eb80 588#: apply.c:4724
22973607
TNQ
589msgid "unable to read index file"
590msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 591
28e0eb80 592#: apply.c:4879
b9252573 593#, c-format
22973607
TNQ
594msgid "can't open patch '%s': %s"
595msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 596
28e0eb80 597#: apply.c:4906
b9252573 598#, c-format
22973607
TNQ
599msgid "squelched %d whitespace error"
600msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
601msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 602
28e0eb80 603#: apply.c:4912 apply.c:4927
b9252573 604#, c-format
22973607
TNQ
605msgid "%d line adds whitespace errors."
606msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
607msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 608
28e0eb80 609#: apply.c:4920
b9252573 610#, c-format
22973607
TNQ
611msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
612msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
613msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 614
28e0eb80 615#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
22973607
TNQ
616msgid "Unable to write new index file"
617msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 618
28e0eb80
TNQ
619#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
620#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
621#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
1fc5279f 622#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
28e0eb80
TNQ
623#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
624#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
625msgid "path"
626msgstr "đường-dẫn"
b9252573 627
28e0eb80 628#: apply.c:4964
22973607
TNQ
629msgid "don't apply changes matching the given path"
630msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 631
28e0eb80 632#: apply.c:4967
22973607
TNQ
633msgid "apply changes matching the given path"
634msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 635
28e0eb80 636#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
22973607
TNQ
637msgid "num"
638msgstr "số"
4dcd03ea 639
28e0eb80 640#: apply.c:4970
22973607
TNQ
641msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
642msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 643
28e0eb80 644#: apply.c:4973
22973607
TNQ
645msgid "ignore additions made by the patch"
646msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 647
28e0eb80 648#: apply.c:4975
22973607
TNQ
649msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
650msgstr ""
651"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 652
28e0eb80 653#: apply.c:4979
22973607
TNQ
654msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
655msgstr ""
656"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 657
28e0eb80 658#: apply.c:4981
22973607
TNQ
659msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
660msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 661
28e0eb80 662#: apply.c:4983
22973607
TNQ
663msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
664msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 665
28e0eb80 666#: apply.c:4985
22973607
TNQ
667msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
668msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 669
28e0eb80 670#: apply.c:4987
7c73a6bf
TNQ
671msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
672msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
673
28e0eb80 674#: apply.c:4989
22973607
TNQ
675msgid "apply a patch without touching the working tree"
676msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 677
28e0eb80 678#: apply.c:4991
22973607
TNQ
679msgid "accept a patch that touches outside the working area"
680msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 681
28e0eb80 682#: apply.c:4994
22973607
TNQ
683msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
684msgstr ""
685"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 686
28e0eb80 687#: apply.c:4996
22973607
TNQ
688msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
689msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 690
28e0eb80 691#: apply.c:4998
22973607
TNQ
692msgid "build a temporary index based on embedded index information"
693msgstr ""
694"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 695
28e0eb80 696#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
22973607
TNQ
697msgid "paths are separated with NUL character"
698msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 699
28e0eb80 700#: apply.c:5003
22973607
TNQ
701msgid "ensure at least <n> lines of context match"
702msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 703
28e0eb80 704#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
84368b62 705#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
28e0eb80 706#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
22973607
TNQ
707msgid "action"
708msgstr "hành động"
774cfe0c 709
28e0eb80 710#: apply.c:5005
22973607
TNQ
711msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
712msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 713
28e0eb80 714#: apply.c:5008 apply.c:5011
22973607
TNQ
715msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
716msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 717
28e0eb80 718#: apply.c:5014
22973607
TNQ
719msgid "apply the patch in reverse"
720msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 721
28e0eb80 722#: apply.c:5016
22973607
TNQ
723msgid "don't expect at least one line of context"
724msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 725
28e0eb80 726#: apply.c:5018
22973607
TNQ
727msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
728msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 729
28e0eb80 730#: apply.c:5020
22973607
TNQ
731msgid "allow overlapping hunks"
732msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 733
28e0eb80
TNQ
734#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
735#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
736#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
22973607
TNQ
737msgid "be verbose"
738msgstr "chi tiết"
774cfe0c 739
28e0eb80 740#: apply.c:5023
22973607
TNQ
741msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
742msgstr ""
743"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 744
28e0eb80 745#: apply.c:5026
22973607
TNQ
746msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
747msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 748
28e0eb80 749#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
22973607
TNQ
750msgid "root"
751msgstr "gốc"
774cfe0c 752
28e0eb80 753#: apply.c:5029
22973607
TNQ
754msgid "prepend <root> to all filenames"
755msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 756
7c73a6bf 757#: archive.c:14
22973607
TNQ
758msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
759msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 760
7c73a6bf 761#: archive.c:15
22973607
TNQ
762msgid "git archive --list"
763msgstr "git archive --list"
764
7c73a6bf 765#: archive.c:16
774cfe0c 766msgid ""
22973607 767"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 768msgstr ""
22973607
TNQ
769"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
770"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 771
7c73a6bf 772#: archive.c:17
22973607
TNQ
773msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
774msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 775
28e0eb80 776#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
22973607
TNQ
777#, c-format
778msgid "pathspec '%s' did not match any files"
779msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
780
1fc5279f
TNQ
781#: archive.c:396
782#, c-format
783msgid "no such ref: %.*s"
784msgstr "không có tham chiếu nào như thế: %.*s"
785
786#: archive.c:401
787#, c-format
788msgid "not a valid object name: %s"
789msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
790
791#: archive.c:414
792#, c-format
793msgid "not a tree object: %s"
794msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
795
796#: archive.c:424
797msgid "current working directory is untracked"
798msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
799
800#: archive.c:455
22973607
TNQ
801msgid "fmt"
802msgstr "định_dạng"
803
1fc5279f 804#: archive.c:455
22973607
TNQ
805msgid "archive format"
806msgstr "định dạng lưu trữ"
807
28e0eb80 808#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
22973607
TNQ
809msgid "prefix"
810msgstr "tiền_tố"
811
1fc5279f 812#: archive.c:457
22973607
TNQ
813msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
814msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
815
28e0eb80
TNQ
816#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
817#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
818#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
819#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
820#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
22973607
TNQ
821msgid "file"
822msgstr "tập_tin"
823
1fc5279f 824#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
22973607
TNQ
825msgid "write the archive to this file"
826msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
827
1fc5279f 828#: archive.c:461
22973607
TNQ
829msgid "read .gitattributes in working directory"
830msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
831
1fc5279f 832#: archive.c:462
22973607
TNQ
833msgid "report archived files on stderr"
834msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
835
1fc5279f 836#: archive.c:463
22973607
TNQ
837msgid "store only"
838msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 839
1fc5279f 840#: archive.c:464
22973607
TNQ
841msgid "compress faster"
842msgstr "nén nhanh hơn"
843
1fc5279f 844#: archive.c:472
22973607
TNQ
845msgid "compress better"
846msgstr "nén nhỏ hơn"
847
1fc5279f 848#: archive.c:475
22973607
TNQ
849msgid "list supported archive formats"
850msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
851
28e0eb80
TNQ
852#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
853#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
22973607
TNQ
854msgid "repo"
855msgstr "kho"
856
1fc5279f 857#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
22973607
TNQ
858msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
859msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
860
28e0eb80 861#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
1fc5279f 862#: builtin/notes.c:498
22973607
TNQ
863msgid "command"
864msgstr "lệnh"
865
1fc5279f 866#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
22973607
TNQ
867msgid "path to the remote git-upload-archive command"
868msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
869
1fc5279f 870#: archive.c:487
22973607
TNQ
871msgid "Unexpected option --remote"
872msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
873
1fc5279f 874#: archive.c:489
22973607
TNQ
875msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
876msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
877
1fc5279f 878#: archive.c:491
22973607
TNQ
879msgid "Unexpected option --output"
880msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
881
1fc5279f 882#: archive.c:513
22973607
TNQ
883#, c-format
884msgid "Unknown archive format '%s'"
885msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
886
1fc5279f 887#: archive.c:520
774cfe0c 888#, c-format
22973607
TNQ
889msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
890msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
891
84368b62 892#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
7c73a6bf
TNQ
893#, c-format
894msgid "cannot stream blob %s"
895msgstr "không thể stream blob “%s”"
896
84368b62 897#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
7c73a6bf
TNQ
898#, c-format
899msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
900msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
901
84368b62 902#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
7c73a6bf
TNQ
903#, c-format
904msgid "cannot read %s"
905msgstr "không thể đọc %s"
906
28e0eb80 907#: archive-tar.c:459
7c73a6bf
TNQ
908#, c-format
909msgid "unable to start '%s' filter"
910msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
911
28e0eb80 912#: archive-tar.c:462
7c73a6bf
TNQ
913msgid "unable to redirect descriptor"
914msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
915
28e0eb80 916#: archive-tar.c:469
7c73a6bf
TNQ
917#, c-format
918msgid "'%s' filter reported error"
919msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
920
84368b62 921#: archive-zip.c:314
7c73a6bf
TNQ
922#, c-format
923msgid "path is not valid UTF-8: %s"
924msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
925
84368b62 926#: archive-zip.c:318
7c73a6bf
TNQ
927#, c-format
928msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
929msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
930
28e0eb80 931#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
7c73a6bf
TNQ
932#, c-format
933msgid "deflate error (%d)"
934msgstr "lỗi giải nén (%d)"
935
84368b62 936#: archive-zip.c:609
7c73a6bf
TNQ
937#, c-format
938msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
939msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
940
1fc5279f 941#: attr.c:211
64bd31b4
TNQ
942#, c-format
943msgid "%.*s is not a valid attribute name"
944msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
945
1fc5279f
TNQ
946#: attr.c:368
947#, c-format
948msgid "%s not allowed: %s:%d"
949msgstr "%s không được phép: %s:%d"
950
951#: attr.c:408
774cfe0c 952msgid ""
22973607
TNQ
953"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
954"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 955msgstr ""
22973607
TNQ
956"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
957"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 958
84368b62 959#: bisect.c:468
22973607
TNQ
960#, c-format
961msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1fc5279f 962msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 963
1fc5279f 964#: bisect.c:678
22973607
TNQ
965#, c-format
966msgid "We cannot bisect more!\n"
967msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 968
1fc5279f 969#: bisect.c:733
22973607
TNQ
970#, c-format
971msgid "Not a valid commit name %s"
972msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 973
1fc5279f 974#: bisect.c:758
22973607
TNQ
975#, c-format
976msgid ""
977"The merge base %s is bad.\n"
978"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
979msgstr ""
980"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
981"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 982
1fc5279f 983#: bisect.c:763
77c8e543 984#, c-format
22973607
TNQ
985msgid ""
986"The merge base %s is new.\n"
987"The property has changed between %s and [%s].\n"
988msgstr ""
989"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
990"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 991
1fc5279f 992#: bisect.c:768
db484bad 993#, c-format
22973607
TNQ
994msgid ""
995"The merge base %s is %s.\n"
996"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
997msgstr ""
998"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
999"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 1000
1fc5279f 1001#: bisect.c:776
774cfe0c 1002#, c-format
22973607 1003msgid ""
a1da87b7 1004"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
1005"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1006"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1007msgstr ""
a1da87b7 1008"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
1009"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
1010"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 1011
1fc5279f 1012#: bisect.c:789
db484bad 1013#, c-format
22973607
TNQ
1014msgid ""
1015"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1016"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1017"We continue anyway."
1018msgstr ""
1019"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
1020"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
1021"%s.\n"
1022"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 1023
1fc5279f 1024#: bisect.c:822
db484bad 1025#, c-format
22973607
TNQ
1026msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1027msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 1028
1fc5279f 1029#: bisect.c:865
22973607
TNQ
1030#, c-format
1031msgid "a %s revision is needed"
1032msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 1033
28e0eb80 1034#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
22973607
TNQ
1035#, c-format
1036msgid "could not create file '%s'"
1037msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 1038
28e0eb80 1039#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
774cfe0c 1040#, c-format
22973607
TNQ
1041msgid "could not read file '%s'"
1042msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 1043
28e0eb80 1044#: bisect.c:958
22973607
TNQ
1045msgid "reading bisect refs failed"
1046msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 1047
28e0eb80 1048#: bisect.c:977
22973607
TNQ
1049#, c-format
1050msgid "%s was both %s and %s\n"
1051msgstr "%s là cả %s và %s\n"
1052
28e0eb80 1053#: bisect.c:985
774cfe0c
TNQ
1054#, c-format
1055msgid ""
22973607
TNQ
1056"No testable commit found.\n"
1057"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 1058msgstr ""
1fc5279f 1059"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
22973607 1060"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 1061
28e0eb80 1062#: bisect.c:1004
db484bad 1063#, c-format
22973607
TNQ
1064msgid "(roughly %d step)"
1065msgid_plural "(roughly %d steps)"
1066msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 1067
0e2a0915
TNQ
1068#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1069#. steps)" translation.
1070#.
28e0eb80 1071#: bisect.c:1010
774cfe0c 1072#, c-format
22973607
TNQ
1073msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1074msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1075msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 1076
28e0eb80 1077#: blame.c:1794
0e2a0915
TNQ
1078msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1079msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
1080
28e0eb80 1081#: blame.c:1808
0e2a0915
TNQ
1082msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1083msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
1084
28e0eb80 1085#: blame.c:1829
0e2a0915
TNQ
1086msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1087msgstr ""
1088"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1089
28e0eb80
TNQ
1090#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
1091#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
1092#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
1093#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
70d74821 1094#: builtin/shortlog.c:192
0e2a0915
TNQ
1095msgid "revision walk setup failed"
1096msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1097
28e0eb80 1098#: blame.c:1856
0e2a0915
TNQ
1099msgid ""
1100"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1101msgstr ""
1102"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1103"tiên"
1104
28e0eb80 1105#: blame.c:1867
0e2a0915
TNQ
1106#, c-format
1107msgid "no such path %s in %s"
1108msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1109
28e0eb80 1110#: blame.c:1878
0e2a0915
TNQ
1111#, c-format
1112msgid "cannot read blob %s for path %s"
1113msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1114
28e0eb80 1115#: branch.c:53
22973607 1116#, c-format
774cfe0c
TNQ
1117msgid ""
1118"\n"
22973607
TNQ
1119"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1120"the remote tracking information by invoking\n"
1121"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1122msgstr ""
774cfe0c 1123"\n"
22973607
TNQ
1124"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1125"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1126"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1127
28e0eb80 1128#: branch.c:67
e06dc12a 1129#, c-format
22973607
TNQ
1130msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1131msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1132
28e0eb80 1133#: branch.c:93
22973607 1134#, c-format
bd3c9468
TNQ
1135msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1136msgstr ""
1137"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1138
28e0eb80 1139#: branch.c:94
22973607 1140#, c-format
bd3c9468
TNQ
1141msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1142msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607 1143
28e0eb80 1144#: branch.c:98
22973607 1145#, c-format
bd3c9468
TNQ
1146msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1147msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1148
28e0eb80 1149#: branch.c:99
22973607 1150#, c-format
bd3c9468
TNQ
1151msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1152msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607 1153
28e0eb80 1154#: branch.c:104
22973607 1155#, c-format
bd3c9468
TNQ
1156msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1157msgstr ""
1158"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1159
28e0eb80 1160#: branch.c:105
22973607 1161#, c-format
bd3c9468
TNQ
1162msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1163msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607 1164
28e0eb80 1165#: branch.c:109
22973607 1166#, c-format
bd3c9468 1167msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1168msgstr ""
bd3c9468 1169"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1170
28e0eb80 1171#: branch.c:110
22973607 1172#, c-format
bd3c9468
TNQ
1173msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1174msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607 1175
28e0eb80 1176#: branch.c:119
22973607
TNQ
1177msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1178msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1179
28e0eb80 1180#: branch.c:156
22973607
TNQ
1181#, c-format
1182msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1183msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1184
28e0eb80 1185#: branch.c:189
22973607
TNQ
1186#, c-format
1187msgid "'%s' is not a valid branch name."
1188msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1189
28e0eb80 1190#: branch.c:208
22973607
TNQ
1191#, c-format
1192msgid "A branch named '%s' already exists."
1193msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1194
28e0eb80 1195#: branch.c:213
22973607
TNQ
1196msgid "Cannot force update the current branch."
1197msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1198
28e0eb80 1199#: branch.c:233
22973607
TNQ
1200#, c-format
1201msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1202msgstr ""
1203"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1204"nhánh."
1205
28e0eb80 1206#: branch.c:235
72e3c7a8 1207#, c-format
22973607
TNQ
1208msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1209msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1210
28e0eb80 1211#: branch.c:237
72e3c7a8 1212msgid ""
72e3c7a8 1213"\n"
22973607
TNQ
1214"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1215"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1216"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1217"\n"
1218"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1219"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1220"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1221msgstr ""
72e3c7a8 1222"\n"
22973607
TNQ
1223"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1224"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1225"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1226"\n"
1227"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1228"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1229"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1230
28e0eb80 1231#: branch.c:281
72e3c7a8 1232#, c-format
22973607
TNQ
1233msgid "Not a valid object name: '%s'."
1234msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1235
28e0eb80 1236#: branch.c:301
22973607
TNQ
1237#, c-format
1238msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1239msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1240
28e0eb80 1241#: branch.c:306
22973607
TNQ
1242#, c-format
1243msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1244msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1245
1fc5279f 1246#: branch.c:359
22973607
TNQ
1247#, c-format
1248msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1249msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1250
1fc5279f 1251#: branch.c:382
9802f229 1252#, c-format
22973607
TNQ
1253msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1254msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1255
7c73a6bf 1256#: bundle.c:36
22973607
TNQ
1257#, c-format
1258msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1259msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1260
7c73a6bf 1261#: bundle.c:64
9802f229 1262#, c-format
22973607
TNQ
1263msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1264msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1265
28e0eb80
TNQ
1266#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
1267#: builtin/commit.c:788
9802f229 1268#, c-format
22973607
TNQ
1269msgid "could not open '%s'"
1270msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1271
1fc5279f 1272#: bundle.c:143
22973607
TNQ
1273msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1274msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1275
1fc5279f 1276#: bundle.c:194
9802f229 1277#, c-format
22973607
TNQ
1278msgid "The bundle contains this ref:"
1279msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1280msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1281
1fc5279f 1282#: bundle.c:201
22973607
TNQ
1283msgid "The bundle records a complete history."
1284msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1285
1fc5279f 1286#: bundle.c:203
9802f229 1287#, c-format
22973607
TNQ
1288msgid "The bundle requires this ref:"
1289msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1290msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1291
1fc5279f 1292#: bundle.c:269
84368b62
TNQ
1293msgid "unable to dup bundle descriptor"
1294msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
1295
1fc5279f 1296#: bundle.c:276
22973607
TNQ
1297msgid "Could not spawn pack-objects"
1298msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1299
1fc5279f 1300#: bundle.c:287
22973607
TNQ
1301msgid "pack-objects died"
1302msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1303
1fc5279f 1304#: bundle.c:329
22973607
TNQ
1305msgid "rev-list died"
1306msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1307
1fc5279f 1308#: bundle.c:378
9802f229 1309#, c-format
22973607
TNQ
1310msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1311msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1312
28e0eb80 1313#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
9802f229 1314#, c-format
22973607
TNQ
1315msgid "unrecognized argument: %s"
1316msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1317
1fc5279f 1318#: bundle.c:465
22973607
TNQ
1319msgid "Refusing to create empty bundle."
1320msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1321
1fc5279f 1322#: bundle.c:475
9802f229 1323#, c-format
22973607
TNQ
1324msgid "cannot create '%s'"
1325msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1326
1fc5279f 1327#: bundle.c:500
22973607
TNQ
1328msgid "index-pack died"
1329msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1330
1a849b56 1331#: color.c:296
22973607
TNQ
1332#, c-format
1333msgid "invalid color value: %.*s"
1334msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1335
28e0eb80
TNQ
1336#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1337#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
9802f229 1338#, c-format
22973607
TNQ
1339msgid "could not parse %s"
1340msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1341
84368b62 1342#: commit.c:52
9802f229 1343#, c-format
22973607
TNQ
1344msgid "%s %s is not a commit!"
1345msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1346
84368b62 1347#: commit.c:193
70d74821
TNQ
1348msgid ""
1349"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1350"and will be removed in a future Git version.\n"
1351"\n"
1352"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1353"to convert the grafts into replace refs.\n"
1354"\n"
1355"Turn this message off by running\n"
1356"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1357msgstr ""
1358"Việc hỗ trợ cho <GIT_DIR>/info/grafts đã lạc hậu\n"
1359"và sẽ bị xóa bỏ ở phiên bản Git tương lai.\n"
1360"\n"
1361"Vui lòng dùng \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1362"để chuyển đổi các graft thành các tham chiếu thay thế.\n"
1363"\n"
1364"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
1365"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1366
28e0eb80 1367#: commit.c:1128
84368b62
TNQ
1368#, c-format
1369msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1370msgstr ""
1371"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
1372
28e0eb80 1373#: commit.c:1131
84368b62
TNQ
1374#, c-format
1375msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1376msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
1377
28e0eb80 1378#: commit.c:1134
84368b62
TNQ
1379#, c-format
1380msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1381msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
1382
28e0eb80 1383#: commit.c:1137
84368b62
TNQ
1384#, c-format
1385msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1386msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
1387
28e0eb80 1388#: commit.c:1391
819a2276 1389msgid ""
22973607
TNQ
1390"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1391"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1392"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1393msgstr ""
22973607
TNQ
1394"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1395"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1396"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1397
28e0eb80
TNQ
1398#: commit-graph.c:105
1399msgid "commit-graph file is too small"
1400msgstr "tập tin đồ thị các lần chuyển giao quá nhỏ"
7c73a6bf 1401
28e0eb80 1402#: commit-graph.c:170
7c73a6bf 1403#, c-format
28e0eb80
TNQ
1404msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
1405msgstr "chữ ký đồ thị lần chuyển giao %X không khớp chữ ký %X"
7c73a6bf 1406
28e0eb80 1407#: commit-graph.c:177
7c73a6bf 1408#, c-format
28e0eb80
TNQ
1409msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
1410msgstr "phiên bản đồ đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
7c73a6bf 1411
28e0eb80 1412#: commit-graph.c:184
7c73a6bf 1413#, c-format
28e0eb80
TNQ
1414msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
1415msgstr "phiên bản đồ thị lần chuyển giao %X không khớp phiên bản %X"
7c73a6bf 1416
28e0eb80
TNQ
1417#: commit-graph.c:207
1418msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1fc5279f 1419msgstr ""
28e0eb80 1420"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin có thể sẽ không hoàn thiện"
1fc5279f 1421
28e0eb80 1422#: commit-graph.c:218
7c73a6bf 1423#, c-format
28e0eb80 1424msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
7c73a6bf
TNQ
1425msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
1426
28e0eb80 1427#: commit-graph.c:255
7c73a6bf 1428#, c-format
28e0eb80
TNQ
1429msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
1430msgstr "mã mảnh đồ thị lần chuyển giao %08x xuất hiện nhiều lần"
7c73a6bf 1431
28e0eb80 1432#: commit-graph.c:388
7c73a6bf
TNQ
1433#, c-format
1434msgid "could not find commit %s"
1435msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
1436
28e0eb80 1437#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
7c73a6bf
TNQ
1438#, c-format
1439msgid "unable to get type of object %s"
1440msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
1441
28e0eb80 1442#: commit-graph.c:763
1fc5279f
TNQ
1443msgid "Loading known commits in commit graph"
1444msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
1445
28e0eb80 1446#: commit-graph.c:779
1fc5279f
TNQ
1447msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1448msgstr ""
1449"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
1450"chuyển giao"
1451
28e0eb80 1452#: commit-graph.c:791
1fc5279f
TNQ
1453msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1454msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
84368b62 1455
28e0eb80 1456#: commit-graph.c:811
84368b62
TNQ
1457msgid "Computing commit graph generation numbers"
1458msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
1459
28e0eb80 1460#: commit-graph.c:928
1fc5279f
TNQ
1461#, c-format
1462msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1463msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1464msgstr[0] ""
1465"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
84368b62 1466
28e0eb80 1467#: commit-graph.c:941
7c73a6bf
TNQ
1468#, c-format
1469msgid "error adding pack %s"
1470msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
1471
28e0eb80 1472#: commit-graph.c:943
7c73a6bf
TNQ
1473#, c-format
1474msgid "error opening index for %s"
1475msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
1476
28e0eb80 1477#: commit-graph.c:957
1fc5279f
TNQ
1478#, c-format
1479msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1480msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1481msgstr[0] ""
1482"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
1483
28e0eb80 1484#: commit-graph.c:989
1fc5279f
TNQ
1485msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1486msgstr ""
1487"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
1488"tượng đã đóng gói"
1489
28e0eb80 1490#: commit-graph.c:1002
1fc5279f
TNQ
1491msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1492msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
1493
28e0eb80 1494#: commit-graph.c:1015
70d74821
TNQ
1495#, c-format
1496msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1497msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
1498
28e0eb80 1499#: commit-graph.c:1024
1fc5279f
TNQ
1500msgid "Finding extra edges in commit graph"
1501msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
1502
28e0eb80 1503#: commit-graph.c:1048
70d74821
TNQ
1504msgid "too many commits to write graph"
1505msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
1506
28e0eb80 1507#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
70d74821 1508#, c-format
7c73a6bf
TNQ
1509msgid "unable to create leading directories of %s"
1510msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
1511
28e0eb80 1512#: commit-graph.c:1095
1fc5279f
TNQ
1513#, c-format
1514msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1515msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1516msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
1517
28e0eb80 1518#: commit-graph.c:1160
7c73a6bf
TNQ
1519msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1520msgstr ""
1521"tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
70d74821 1522
28e0eb80
TNQ
1523#: commit-graph.c:1170
1524#, c-format
1525msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
1526msgstr "đồ thị lần chuyển giao có thứ tự OID không đúng: %s sau %s"
1527
1528#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
1529#, c-format
1530msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1531msgstr ""
1532"đồ thị lần chuyển giao có giá trị fanout không đúng: fanout[%d] = %u != %u"
1533
1534#: commit-graph.c:1187
1535#, c-format
1536msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
1537msgstr "gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao từ %s đồ thị lần chuyển giao"
1538
1539#: commit-graph.c:1204
84368b62
TNQ
1540msgid "Verifying commits in commit graph"
1541msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1542
28e0eb80
TNQ
1543#: commit-graph.c:1217
1544#, c-format
1545msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1546msgstr ""
1547"gặp lỗi khi phân tích lần chuyển giao %s từ cơ sở dữ liệu đối tượng cho đồ "
1548"thị lần chuyển giao"
1549
1550#: commit-graph.c:1224
1551#, c-format
1552msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1553msgstr ""
1554"OID cây gốc cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là %s != %s"
1555
1556#: commit-graph.c:1234
1557#, c-format
1558msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1559msgstr ""
1560"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là quá dài"
1561
1562#: commit-graph.c:1240
1563#, c-format
1564msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
1565msgstr "cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho %s là %s != %s"
1566
1567#: commit-graph.c:1253
1568#, c-format
1569msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1570msgstr ""
1571"danh sách cha mẹ đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s bị chấm dứt "
1572"quá sớm"
1573
1574#: commit-graph.c:1258
1575#, c-format
1576msgid ""
1577"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1578msgstr ""
1579"đồ thị lần chuyển giao có con số không lần tạo cho lần chuyển giao %s, nhưng "
1580"không phải số không ở chỗ khác"
1581
1582#: commit-graph.c:1262
1583#, c-format
1584msgid ""
1585"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1586msgstr ""
1587"đồ thị lần chuyển giao có con số không phải không lần tạo cho lần chuyển "
1588"giao %s, nhưng số không ở chỗ khác"
1589
1590#: commit-graph.c:1277
1591#, c-format
1592msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
1593msgstr "tạo đồ thị lần chuyển giao cho lần chuyển giao %s là %u != %u"
1594
1595#: commit-graph.c:1283
1596#, c-format
1597msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1598msgstr ""
1599"ngày chuyển giao cho lần chuyển giao %s trong đồ thị lần chuyển giao là "
1600"%<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1601
1fc5279f 1602#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
22973607
TNQ
1603msgid "memory exhausted"
1604msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1605
7c73a6bf
TNQ
1606#: config.c:123
1607#, c-format
1608msgid ""
1609"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1610"\t%s\n"
1611"from\n"
1612"\t%s\n"
1613"This might be due to circular includes."
1614msgstr ""
1615"vượt quá độ sâu bao gồm tối đa (%d) trong khi bao gồm\n"
1616"\t%s\n"
1617"từ\n"
1618"\t%s\n"
1619"Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
1620
1621#: config.c:139
1622#, c-format
1623msgid "could not expand include path '%s'"
1624msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
1625
1626#: config.c:150
1627msgid "relative config includes must come from files"
1628msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1629
1630#: config.c:190
64bd31b4
TNQ
1631msgid "relative config include conditionals must come from files"
1632msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1633
7c73a6bf
TNQ
1634#: config.c:348
1635#, c-format
1636msgid "key does not contain a section: %s"
1637msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
1638
1639#: config.c:354
1640#, c-format
1641msgid "key does not contain variable name: %s"
1642msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
1643
28e0eb80 1644#: config.c:378 sequencer.c:2459
7c73a6bf
TNQ
1645#, c-format
1646msgid "invalid key: %s"
1647msgstr "khóa không đúng: %s"
1648
1649#: config.c:384
1650#, c-format
1651msgid "invalid key (newline): %s"
1652msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
1653
1654#: config.c:420 config.c:432
1655#, c-format
1656msgid "bogus config parameter: %s"
1657msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
1658
1659#: config.c:467
1660#, c-format
1661msgid "bogus format in %s"
1662msgstr "định dạng không có thực trong %s"
1663
1664#: config.c:793
9802f229 1665#, c-format
22973607
TNQ
1666msgid "bad config line %d in blob %s"
1667msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1668
7c73a6bf 1669#: config.c:797
9802f229 1670#, c-format
22973607
TNQ
1671msgid "bad config line %d in file %s"
1672msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1673
7c73a6bf 1674#: config.c:801
9802f229 1675#, c-format
22973607
TNQ
1676msgid "bad config line %d in standard input"
1677msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1678
7c73a6bf 1679#: config.c:805
9802f229 1680#, c-format
22973607
TNQ
1681msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1682msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1683
7c73a6bf 1684#: config.c:809
9802f229 1685#, c-format
22973607
TNQ
1686msgid "bad config line %d in command line %s"
1687msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1688
7c73a6bf 1689#: config.c:813
9802f229 1690#, c-format
22973607
TNQ
1691msgid "bad config line %d in %s"
1692msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1693
7c73a6bf 1694#: config.c:952
22973607
TNQ
1695msgid "out of range"
1696msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1697
7c73a6bf 1698#: config.c:952
22973607
TNQ
1699msgid "invalid unit"
1700msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1701
7c73a6bf 1702#: config.c:958
22973607
TNQ
1703#, c-format
1704msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1705msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1706
7c73a6bf 1707#: config.c:963
9802f229 1708#, c-format
22973607
TNQ
1709msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1710msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1711
7c73a6bf 1712#: config.c:966
9802f229 1713#, c-format
22973607
TNQ
1714msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1715msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1716
7c73a6bf 1717#: config.c:969
22973607
TNQ
1718#, c-format
1719msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1720msgstr ""
1721"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1722
7c73a6bf 1723#: config.c:972
9802f229 1724#, c-format
22973607
TNQ
1725msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1726msgstr ""
1727"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1728
7c73a6bf 1729#: config.c:975
9802f229 1730#, c-format
22973607
TNQ
1731msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1732msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1733
7c73a6bf 1734#: config.c:978
22973607
TNQ
1735#, c-format
1736msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1737msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1738
7c73a6bf 1739#: config.c:1073
22973607
TNQ
1740#, c-format
1741msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1742msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1743
7c73a6bf 1744#: config.c:1082
fe73f3ee
TNQ
1745#, c-format
1746msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1747msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1748
7c73a6bf
TNQ
1749#: config.c:1173
1750#, c-format
1751msgid "abbrev length out of range: %d"
1752msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
1753
1754#: config.c:1187 config.c:1198
9802f229 1755#, c-format
22973607
TNQ
1756msgid "bad zlib compression level %d"
1757msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1758
7c73a6bf
TNQ
1759#: config.c:1290
1760msgid "core.commentChar should only be one character"
1761msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
1762
1763#: config.c:1323
9802f229 1764#, c-format
22973607
TNQ
1765msgid "invalid mode for object creation: %s"
1766msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1767
84368b62 1768#: config.c:1395
7c73a6bf
TNQ
1769#, c-format
1770msgid "malformed value for %s"
1771msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
1772
84368b62 1773#: config.c:1421
7c73a6bf
TNQ
1774#, c-format
1775msgid "malformed value for %s: %s"
1776msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
1777
84368b62 1778#: config.c:1422
7c73a6bf
TNQ
1779msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1780msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
1781
28e0eb80 1782#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
a1da87b7
TNQ
1783#, c-format
1784msgid "bad pack compression level %d"
1785msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1786
28e0eb80 1787#: config.c:1604
7c73a6bf
TNQ
1788#, c-format
1789msgid "unable to load config blob object '%s'"
1790msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
1791
28e0eb80 1792#: config.c:1607
7c73a6bf
TNQ
1793#, c-format
1794msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1795msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
1796
28e0eb80 1797#: config.c:1624
7c73a6bf
TNQ
1798#, c-format
1799msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1800msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
1801
28e0eb80 1802#: config.c:1654
7c73a6bf
TNQ
1803#, c-format
1804msgid "failed to parse %s"
1805msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
1806
28e0eb80 1807#: config.c:1710
22973607
TNQ
1808msgid "unable to parse command-line config"
1809msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1810
28e0eb80 1811#: config.c:2059
22973607
TNQ
1812msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1813msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1814
28e0eb80 1815#: config.c:2229
64bd31b4
TNQ
1816#, c-format
1817msgid "Invalid %s: '%s'"
1818msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1819
28e0eb80 1820#: config.c:2272
64bd31b4
TNQ
1821#, c-format
1822msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1823msgstr ""
1824"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1825
28e0eb80 1826#: config.c:2298
64bd31b4
TNQ
1827#, c-format
1828msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1829msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1830
28e0eb80 1831#: config.c:2344
9802f229 1832#, c-format
22973607
TNQ
1833msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1834msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1835
28e0eb80 1836#: config.c:2346
22973607
TNQ
1837#, c-format
1838msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1839msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1840
28e0eb80 1841#: config.c:2427
7c73a6bf
TNQ
1842#, c-format
1843msgid "invalid section name '%s'"
1844msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
1845
28e0eb80 1846#: config.c:2459
9802f229 1847#, c-format
22973607
TNQ
1848msgid "%s has multiple values"
1849msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1850
28e0eb80 1851#: config.c:2488
7c73a6bf
TNQ
1852#, c-format
1853msgid "failed to write new configuration file %s"
1854msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
1855
28e0eb80 1856#: config.c:2740 config.c:3064
7c73a6bf
TNQ
1857#, c-format
1858msgid "could not lock config file %s"
1859msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
1860
28e0eb80 1861#: config.c:2751
7c73a6bf
TNQ
1862#, c-format
1863msgid "opening %s"
1864msgstr "đang mở “%s”"
1865
28e0eb80 1866#: config.c:2786 builtin/config.c:328
7c73a6bf
TNQ
1867#, c-format
1868msgid "invalid pattern: %s"
1869msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
1870
28e0eb80 1871#: config.c:2811
7c73a6bf
TNQ
1872#, c-format
1873msgid "invalid config file %s"
1874msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
1875
28e0eb80 1876#: config.c:2824 config.c:3077
a1da87b7
TNQ
1877#, c-format
1878msgid "fstat on %s failed"
1879msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1880
28e0eb80 1881#: config.c:2835
7c73a6bf
TNQ
1882#, c-format
1883msgid "unable to mmap '%s'"
1884msgstr "không thể mmap “%s”"
1885
28e0eb80 1886#: config.c:2844 config.c:3082
7c73a6bf
TNQ
1887#, c-format
1888msgid "chmod on %s failed"
1889msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
1890
28e0eb80 1891#: config.c:2929 config.c:3179
7c73a6bf
TNQ
1892#, c-format
1893msgid "could not write config file %s"
1894msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
1895
28e0eb80 1896#: config.c:2963
22973607
TNQ
1897#, c-format
1898msgid "could not set '%s' to '%s'"
1899msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1900
28e0eb80 1901#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
9802f229 1902#, c-format
22973607
TNQ
1903msgid "could not unset '%s'"
1904msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1905
28e0eb80 1906#: config.c:3055
7c73a6bf
TNQ
1907#, c-format
1908msgid "invalid section name: %s"
1909msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
1910
28e0eb80 1911#: config.c:3222
7c73a6bf
TNQ
1912#, c-format
1913msgid "missing value for '%s'"
1914msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
1915
56c0bfbb 1916#: connect.c:61
7c73a6bf
TNQ
1917msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1918msgstr "máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1919
56c0bfbb 1920#: connect.c:63
22973607
TNQ
1921msgid ""
1922"Could not read from remote repository.\n"
1923"\n"
1924"Please make sure you have the correct access rights\n"
1925"and the repository exists."
e06dc12a 1926msgstr ""
22973607
TNQ
1927"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1928"\n"
1929"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1930"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1931
7c73a6bf
TNQ
1932#: connect.c:81
1933#, c-format
1934msgid "server doesn't support '%s'"
1935msgstr "máy chủ không hỗ trợ “%s”"
1936
1937#: connect.c:103
1938#, c-format
1939msgid "server doesn't support feature '%s'"
1940msgstr "máy chủ không hỗ trợ tính năng “%s”"
1941
1942#: connect.c:114
1943msgid "expected flush after capabilities"
1944msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các capabilities"
1945
1946#: connect.c:233
1947#, c-format
1948msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1949msgstr "bỏ qua capabilities sau dòng đầu tiên “%s”"
1950
1951#: connect.c:252
1952msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1953msgstr "lỗi giao thức: không cần capabilities^{}"
1954
1955#: connect.c:273
1956#, c-format
1957msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1958msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “%s”"
1959
1960#: connect.c:275
1961msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1962msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
1963
1fc5279f 1964#: connect.c:313
7c73a6bf
TNQ
1965msgid "invalid packet"
1966msgstr "gói không hợp lệ"
1967
1fc5279f 1968#: connect.c:333
7c73a6bf
TNQ
1969#, c-format
1970msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1971msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
1972
1fc5279f 1973#: connect.c:441
7c73a6bf
TNQ
1974#, c-format
1975msgid "invalid ls-refs response: %s"
1976msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
1977
1fc5279f 1978#: connect.c:445
7c73a6bf
TNQ
1979msgid "expected flush after ref listing"
1980msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
1981
1fc5279f 1982#: connect.c:544
7c73a6bf
TNQ
1983#, c-format
1984msgid "protocol '%s' is not supported"
1985msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
1986
1fc5279f 1987#: connect.c:595
7c73a6bf
TNQ
1988msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1989msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
1990
1fc5279f 1991#: connect.c:635 connect.c:698
7c73a6bf
TNQ
1992#, c-format
1993msgid "Looking up %s ... "
1fc5279f 1994msgstr "Đang tìm kiếm %s … "
7c73a6bf 1995
1fc5279f 1996#: connect.c:639
7c73a6bf
TNQ
1997#, c-format
1998msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1999msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
2000
2001#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1fc5279f 2002#: connect.c:643 connect.c:714
7c73a6bf
TNQ
2003#, c-format
2004msgid ""
2005"done.\n"
2006"Connecting to %s (port %s) ... "
2007msgstr ""
2008"xong.\n"
2009"Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
2010
1fc5279f 2011#: connect.c:665 connect.c:742
7c73a6bf
TNQ
2012#, c-format
2013msgid ""
2014"unable to connect to %s:\n"
2015"%s"
2016msgstr ""
2017"không thể kết nối đến %s:\n"
2018"%s"
2019
2020#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1fc5279f 2021#: connect.c:671 connect.c:748
7c73a6bf
TNQ
2022msgid "done."
2023msgstr "hoàn tất."
2024
1fc5279f 2025#: connect.c:702
7c73a6bf
TNQ
2026#, c-format
2027msgid "unable to look up %s (%s)"
2028msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
2029
1fc5279f 2030#: connect.c:708
7c73a6bf
TNQ
2031#, c-format
2032msgid "unknown port %s"
2033msgstr "không hiểu cổng %s"
2034
1fc5279f 2035#: connect.c:845 connect.c:1171
7c73a6bf
TNQ
2036#, c-format
2037msgid "strange hostname '%s' blocked"
2038msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
2039
1fc5279f 2040#: connect.c:847
7c73a6bf
TNQ
2041#, c-format
2042msgid "strange port '%s' blocked"
2043msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
2044
1fc5279f 2045#: connect.c:857
7c73a6bf
TNQ
2046#, c-format
2047msgid "cannot start proxy %s"
2048msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
2049
1fc5279f 2050#: connect.c:924
7c73a6bf
TNQ
2051msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2052msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
2053
1fc5279f 2054#: connect.c:1119
7c73a6bf
TNQ
2055msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2056msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
2057
1fc5279f 2058#: connect.c:1131
7c73a6bf
TNQ
2059msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2060msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
2061
1fc5279f 2062#: connect.c:1148
7c73a6bf
TNQ
2063msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2064msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
2065
28e0eb80 2066#: connect.c:1260
7c73a6bf
TNQ
2067#, c-format
2068msgid "strange pathname '%s' blocked"
2069msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
2070
28e0eb80 2071#: connect.c:1307
7c73a6bf
TNQ
2072msgid "unable to fork"
2073msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
2074
28e0eb80 2075#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
22973607
TNQ
2076msgid "Checking connectivity"
2077msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
2078
28e0eb80 2079#: connected.c:97
22973607
TNQ
2080msgid "Could not run 'git rev-list'"
2081msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
2082
28e0eb80 2083#: connected.c:117
22973607
TNQ
2084msgid "failed write to rev-list"
2085msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
2086
28e0eb80 2087#: connected.c:124
22973607
TNQ
2088msgid "failed to close rev-list's stdin"
2089msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
2090
1fc5279f 2091#: convert.c:193
7c73a6bf
TNQ
2092#, c-format
2093msgid "illegal crlf_action %d"
2094msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
2095
1fc5279f 2096#: convert.c:206
e06dc12a 2097#, c-format
7c73a6bf
TNQ
2098msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2099msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
1a849b56 2100
1fc5279f 2101#: convert.c:208
1a849b56 2102#, c-format
22973607
TNQ
2103msgid ""
2104"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
7c73a6bf 2105"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
2106msgstr ""
2107"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
7c73a6bf 2108"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 2109
1fc5279f 2110#: convert.c:216
e06dc12a 2111#, c-format
1a849b56
TNQ
2112msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2113msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
e06dc12a 2114
1fc5279f 2115#: convert.c:218
e06dc12a 2116#, c-format
22973607
TNQ
2117msgid ""
2118"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
7c73a6bf 2119"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
2120msgstr ""
2121"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
7c73a6bf 2122"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 2123
1fc5279f 2124#: convert.c:279
70d74821
TNQ
2125#, c-format
2126msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2127msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
2128
1fc5279f 2129#: convert.c:286
70d74821
TNQ
2130#, c-format
2131msgid ""
2132"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2133"tree-encoding."
2134msgstr ""
2135"Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
2136"bảng mã cây làm việc."
2137
1fc5279f 2138#: convert.c:304
70d74821
TNQ
2139#, c-format
2140msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2141msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
2142
1fc5279f 2143#: convert.c:306
70d74821
TNQ
2144#, c-format
2145msgid ""
2146"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2147"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2148msgstr ""
2149"Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
2150"UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
2151
1fc5279f 2152#: convert.c:424 convert.c:495
70d74821
TNQ
2153#, c-format
2154msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2155msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s” từ “%s” sang “%s”"
2156
1fc5279f 2157#: convert.c:467
70d74821
TNQ
2158#, c-format
2159msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2160msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
2161
1fc5279f 2162#: convert.c:673
7c73a6bf
TNQ
2163#, c-format
2164msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2165msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2166
1fc5279f 2167#: convert.c:693
7c73a6bf
TNQ
2168#, c-format
2169msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2170msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
2171
1fc5279f 2172#: convert.c:700
7c73a6bf
TNQ
2173#, c-format
2174msgid "external filter '%s' failed %d"
2175msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
2176
1fc5279f 2177#: convert.c:735 convert.c:738
7c73a6bf
TNQ
2178#, c-format
2179msgid "read from external filter '%s' failed"
2180msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
2181
1fc5279f 2182#: convert.c:741 convert.c:796
7c73a6bf
TNQ
2183#, c-format
2184msgid "external filter '%s' failed"
2185msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2186
2187#: convert.c:844
2188msgid "unexpected filter type"
2189msgstr "gặp kiểu bộ lọc thừa"
2190
2191#: convert.c:855
2192msgid "path name too long for external filter"
2193msgstr "tên đường dẫn quá dài cho bộ lọc bên ngoài"
2194
2195#: convert.c:929
2196#, c-format
2197msgid ""
2198"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2199"been filtered"
2200msgstr ""
2201"bộ lọc bên ngoài “%s” không sẵn sàng nữa mặc dù không phải tất cả các đường "
2202"dẫn đã được lọc"
2203
2204#: convert.c:1228
70d74821 2205msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
1fc5279f 2206msgstr "true/false là không phải bảng-mã-cây-làm-việc hợp lệ"
70d74821 2207
84368b62 2208#: convert.c:1398 convert.c:1432
7c73a6bf
TNQ
2209#, c-format
2210msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2211msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
2212
84368b62 2213#: convert.c:1476
7c73a6bf
TNQ
2214#, c-format
2215msgid "%s: smudge filter %s failed"
2216msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
2217
1fc5279f 2218#: date.c:137
22973607 2219msgid "in the future"
365fb9d9 2220msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 2221
1fc5279f 2222#: date.c:143
365fb9d9
TNQ
2223#, c-format
2224msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2225msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2226msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
2227
1fc5279f 2228#: date.c:150
365fb9d9
TNQ
2229#, c-format
2230msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2231msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2232msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
2233
1fc5279f 2234#: date.c:157
365fb9d9
TNQ
2235#, c-format
2236msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2237msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2238msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
2239
1fc5279f 2240#: date.c:164
365fb9d9
TNQ
2241#, c-format
2242msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2243msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2244msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
2245
1fc5279f 2246#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
2247#, c-format
2248msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2249msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2250msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
2251
1fc5279f 2252#: date.c:177
365fb9d9
TNQ
2253#, c-format
2254msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2255msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2256msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
2257
1fc5279f 2258#: date.c:188
365fb9d9
TNQ
2259#, c-format
2260msgid "%<PRIuMAX> year"
2261msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2262msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 2263
22973607 2264#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1fc5279f 2265#: date.c:191
365fb9d9
TNQ
2266#, c-format
2267msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2268msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2269msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
2270
1fc5279f 2271#: date.c:196 date.c:201
365fb9d9
TNQ
2272#, c-format
2273msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2274msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2275msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 2276
1fc5279f 2277#: delta-islands.c:272
84368b62
TNQ
2278msgid "Propagating island marks"
2279msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
2280
1fc5279f 2281#: delta-islands.c:290
84368b62
TNQ
2282#, c-format
2283msgid "bad tree object %s"
2284msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
2285
1fc5279f 2286#: delta-islands.c:334
84368b62
TNQ
2287#, c-format
2288msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2289msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
2290
1fc5279f 2291#: delta-islands.c:390
84368b62
TNQ
2292#, c-format
2293msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2294msgstr ""
2295"biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
2296
1fc5279f 2297#: delta-islands.c:466
84368b62
TNQ
2298#, c-format
2299msgid "Marked %d islands, done.\n"
2300msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
2301
22973607 2302#: diffcore-order.c:24
44bb9364 2303#, c-format
22973607
TNQ
2304msgid "failed to read orderfile '%s'"
2305msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 2306
84368b62 2307#: diffcore-rename.c:544
22973607
TNQ
2308msgid "Performing inexact rename detection"
2309msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
2310
28e0eb80
TNQ
2311#: diff-no-index.c:238
2312msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
2313msgstr "git diff --no-index [<các-tùy-chọn>] <đường-dẫn> <đường-dẫn>"
2314
2315#: diff-no-index.c:263
2316msgid ""
2317"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2318"tree"
2319msgstr ""
2320"Không phải là một thư mục git. Dùng --no-index để so sánh hai đường dẫn bên "
2321"ngoài một cây làm việc"
44bb9364 2322
28e0eb80 2323#: diff.c:155
44bb9364 2324#, c-format
22973607
TNQ
2325msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2326msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 2327
28e0eb80 2328#: diff.c:160
44bb9364 2329#, c-format
22973607
TNQ
2330msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2331msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 2332
28e0eb80 2333#: diff.c:296
bd3c9468 2334msgid ""
7c73a6bf
TNQ
2335"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2336"'dimmed-zebra', 'plain'"
bd3c9468 2337msgstr ""
7c73a6bf
TNQ
2338"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
2339"“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
bd3c9468 2340
28e0eb80 2341#: diff.c:324
7c73a6bf 2342#, c-format
1fc5279f
TNQ
2343msgid ""
2344"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2345"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2346msgstr ""
2347"không hiểu chế độ color-moved-ws “%s”, các giá trị có thể là “ignore-space-"
2348"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
2349"change”"
7c73a6bf 2350
28e0eb80 2351#: diff.c:332
7c73a6bf 2352msgid ""
1fc5279f
TNQ
2353"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2354"whitespace modes"
7c73a6bf
TNQ
2355msgstr ""
2356"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
2357"độ khoảng trắng khác"
2358
28e0eb80 2359#: diff.c:405
44bb9364 2360#, c-format
22973607
TNQ
2361msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2362msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 2363
28e0eb80 2364#: diff.c:465
22973607 2365#, c-format
5832c3f2 2366msgid ""
22973607
TNQ
2367"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2368"%s"
5832c3f2 2369msgstr ""
22973607
TNQ
2370"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
2371"%s"
5832c3f2 2372
28e0eb80 2373#: diff.c:4210
22973607
TNQ
2374#, c-format
2375msgid "external diff died, stopping at %s"
2376msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 2377
28e0eb80 2378#: diff.c:4555
22973607
TNQ
2379msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2380msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 2381
28e0eb80 2382#: diff.c:4558
1a849b56
TNQ
2383msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2384msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
2385
28e0eb80 2386#: diff.c:4636
22973607
TNQ
2387msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2388msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 2389
28e0eb80
TNQ
2390#: diff.c:4684
2391#, c-format
2392msgid "invalid --stat value: %s"
2393msgstr "giá trị --stat không hợp lệ: “%s”"
2394
2395#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5216
2396#: parse-options.c:200
2397#, c-format
2398msgid "%s expects a numerical value"
2399msgstr "tùy chọn “%s” cần một giá trị bằng số"
2400
2401#: diff.c:4721
15fbbed7
TNQ
2402#, c-format
2403msgid ""
22973607
TNQ
2404"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2405"%s"
15fbbed7 2406msgstr ""
22973607
TNQ
2407"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
2408"%s"
15fbbed7 2409
28e0eb80
TNQ
2410#: diff.c:4806
2411#, c-format
2412msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2413msgstr "không hiểu lớp thay đổi “%c” trong --diff-filter=%s"
2414
2415#: diff.c:4830
2416#, c-format
2417msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2418msgstr "không hiểu giá trị sau ws-error-highlight=%.*s"
2419
2420#: diff.c:4844
2421#, c-format
2422msgid "unable to resolve '%s'"
2423msgstr "không thể phân giải “%s”"
2424
2425#: diff.c:4894 diff.c:4900
2426#, c-format
2427msgid "%s expects <n>/<m> form"
2428msgstr "%s cần dạng <n>/<m>"
2429
2430#: diff.c:4912
2431#, c-format
2432msgid "%s expects a character, got '%s'"
2433msgstr "%s cần một ký tự, nhưng lại nhận được “%s”"
2434
2435#: diff.c:4933
2436#, c-format
2437msgid "bad --color-moved argument: %s"
2438msgstr "đối số --color-moved sai: %s"
2439
2440#: diff.c:4952
2441#, c-format
2442msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2443msgstr "chế độ “%s” không hợp lệ trong --color-moved-ws"
2444
2445#: diff.c:4992
2446msgid ""
2447"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2448"\"histogram\""
2449msgstr ""
2450"tùy chọn diff-algorithm chấp nhận \"myers\", \"minimal\", \"patience\" và "
2451"\"histogram\""
2452
2453#: diff.c:5028 diff.c:5048
f2993884 2454#, c-format
28e0eb80
TNQ
2455msgid "invalid argument to %s"
2456msgstr "tham số cho %s không hợp lệ"
2457
2458#: diff.c:5186
2459#, c-format
2460msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2461msgstr "gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
2462
2463#: diff.c:5240
2464#, c-format
2465msgid "bad --word-diff argument: %s"
2466msgstr "đối số --word-diff sai: %s"
2467
2468#: diff.c:5263
2469msgid "Diff output format options"
2470msgstr "Các tùy chọn định dạng khi xuất các khác biệt"
2471
2472#: diff.c:5265 diff.c:5271
2473msgid "generate patch"
2474msgstr "tạo miếng vá"
2475
2476#: diff.c:5268 builtin/log.c:167
2477msgid "suppress diff output"
2478msgstr "chặn mọi kết xuất từ diff"
2479
2480#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
2481msgid "<n>"
2482msgstr "<n>"
2483
2484#: diff.c:5274 diff.c:5277
2485msgid "generate diffs with <n> lines context"
2486msgstr "tạo khác biệt với <n> dòng ngữ cảnh"
2487
2488#: diff.c:5279
2489msgid "generate the diff in raw format"
2490msgstr "tạo khác biệt ở định dạng thô"
2491
2492#: diff.c:5282
2493msgid "synonym for '-p --raw'"
2494msgstr "đồng nghĩa với “-p --raw”"
2495
2496#: diff.c:5286
2497msgid "synonym for '-p --stat'"
2498msgstr "đồng nghĩa với “-p --stat”"
2499
2500#: diff.c:5290
2501msgid "machine friendly --stat"
2502msgstr "--stat thuận tiện cho máy đọc"
2503
2504#: diff.c:5293
2505msgid "output only the last line of --stat"
2506msgstr "chỉ xuất những dòng cuối của --stat"
2507
2508#: diff.c:5295 diff.c:5303
2509msgid "<param1,param2>..."
2510msgstr "<tham_số_1,tham_số_2>…"
2511
2512#: diff.c:5296
2513msgid ""
2514"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2515msgstr "đầu ra phân phối của số lượng thay đổi tương đối cho mỗi thư mục con"
2516
2517#: diff.c:5300
2518msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2519msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=cumulative"
2520
2521#: diff.c:5304
2522msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2523msgstr "đồng nghĩa với --dirstat=files,param1,param2…"
2524
2525#: diff.c:5308
2526msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
2527msgstr ""
2528"cảnh báo nếu các thay đổi đưa ra các bộ tạo xung đột hay lỗi khoảng trắng"
2529
2530#: diff.c:5311
2531msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2532msgstr "tổng hợp dạng xúc tích như là tạo, đổi tên và các thay đổi chế độ"
2533
2534#: diff.c:5314
2535msgid "show only names of changed files"
2536msgstr "chỉ hiển thị tên của các tập tin đổi"
2537
2538#: diff.c:5317
2539msgid "show only names and status of changed files"
2540msgstr "chỉ hiển thị tên tập tin và tình trạng của các tập tin bị thay đổi"
2541
2542#: diff.c:5319
2543msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2544msgstr "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2545
2546#: diff.c:5320
2547msgid "generate diffstat"
2548msgstr "tạo diffstat"
2549
2550#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
2551msgid "<width>"
2552msgstr "<rộng>"
2553
2554#: diff.c:5323
2555msgid "generate diffstat with a given width"
2556msgstr "tạo diffstat với độ rộng đã cho"
2557
2558#: diff.c:5326
2559msgid "generate diffstat with a given name width"
2560msgstr "tạo diffstat với tên độ rộng đã cho"
2561
2562#: diff.c:5329
2563msgid "generate diffstat with a given graph width"
2564msgstr "tạo diffstat với độ rộng đồ thị đã cho"
2565
2566#: diff.c:5331
2567msgid "<count>"
2568msgstr "<số_lượng>"
2569
2570#: diff.c:5332
2571msgid "generate diffstat with limited lines"
2572msgstr "tạo diffstat với các dòng bị giới hạn"
2573
2574#: diff.c:5335
2575msgid "generate compact summary in diffstat"
2576msgstr "tạo tổng hợp xúc tích trong diffstat"
2577
2578#: diff.c:5338
2579msgid "output a binary diff that can be applied"
2580msgstr "xuất ra một khác biệt dạng nhị phân cái mà có thể được áp dụng"
2581
2582#: diff.c:5341
2583msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2584msgstr ""
2585"hiển thị đầy đủ các tên đối tượng pre- và post-image trên các dòng \"mục lục"
2586"\""
2587
2588#: diff.c:5343
2589msgid "show colored diff"
2590msgstr "hiển thị thay đổi được tô màu"
2591
2592#: diff.c:5344
2593msgid "<kind>"
2594msgstr "<kind>"
2595
2596#: diff.c:5345
2597msgid ""
2598"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2599"diff"
2600msgstr ""
2601"tô sang các lỗi về khoảng trắng trong các dòng “context”, “old” và “new” "
2602"trong khác biệt"
2603
2604#: diff.c:5348
2605msgid ""
2606"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2607"--numstat"
2608msgstr ""
2609"không munge tên đường dẫn và sử dụng NUL làm bộ phân tách trường đầu ra "
2610"trong --raw hay --numstat"
2611
2612#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
2613msgid "<prefix>"
2614msgstr "<tiền tố>"
2615
2616#: diff.c:5352
2617msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2618msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"a/\""
2619
2620#: diff.c:5355
2621msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
2622msgstr "hiển thị tiền tố nguồn đã cho thay cho \"b/\""
2623
2624#: diff.c:5358
2625msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2626msgstr "treo vào trước một tiền tố bổ sung cho mỗi dòng kết xuất"
2627
2628#: diff.c:5361
2629msgid "do not show any source or destination prefix"
2630msgstr "đừng hiển thị bất kỳ tiền tố nguồn hay đích"
2631
2632#: diff.c:5364
2633msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
2634msgstr ""
2635"hiển thị ngữ cảnh giữa các khúc khác biệt khi đạt đến số lượng dòng đã chỉ "
2636"định"
2637
2638#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
2639msgid "<char>"
2640msgstr "<ký_tự>"
2641
2642#: diff.c:5369
2643msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2644msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng được thêm mới thay cho “+”"
2645
2646#: diff.c:5374
2647msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2648msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một dòng đã cũ thay cho “-”"
2649
2650#: diff.c:5379
2651msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2652msgstr "chỉ định một ký tự để biểu thị một ngữ cảnh thay cho “”"
2653
2654#: diff.c:5382
2655msgid "Diff rename options"
2656msgstr "Tùy chọn khác biệt đổi tên"
2657
2658#: diff.c:5383
2659msgid "<n>[/<m>]"
2660msgstr "<n>[/<m>]"
2661
2662#: diff.c:5384
2663msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2664msgstr "ngắt các thay đổi ghi lại hoàn thiện thành cặp của xóa và tạo"
2665
2666#: diff.c:5388
2667msgid "detect renames"
2668msgstr "dò tìm các tên thay đổi"
2669
2670#: diff.c:5392
2671msgid "omit the preimage for deletes"
2672msgstr "bỏ qua preimage (tiền ảnh??) cho các việc xóa"
2673
2674#: diff.c:5395
2675msgid "detect copies"
2676msgstr "dò bản sao"
2677
2678#: diff.c:5399
2679msgid "use unmodified files as source to find copies"
2680msgstr "dùng các tập tin không bị chỉnh sửa như là nguồn để tìm các bản sao"
2681
2682#: diff.c:5401
2683msgid "disable rename detection"
2684msgstr "tắt dò tìm đổi tên"
2685
2686#: diff.c:5404
2687msgid "use empty blobs as rename source"
2688msgstr "dung các blob trống rống như là nguồn đổi tên"
2689
2690#: diff.c:5406
2691msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2692msgstr "tiếp tục liệt kê lịch sử của một tập tin ngoài đổi tên"
2693
2694#: diff.c:5409
2695msgid ""
2696"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2697"given limit"
2698msgstr ""
2699"ngăn cản dò tìm đổi tên/bản sao nếu số lượng của đích đổi tên/bản sao vượt "
2700"quá giới hạn đưa ra"
2701
2702#: diff.c:5411
2703msgid "Diff algorithm options"
2704msgstr "Tùy chọn thuật toán khác biệt"
2705
2706#: diff.c:5413
2707msgid "produce the smallest possible diff"
2708msgstr "sản sinh khác biệt ít nhất có thể"
f2993884 2709
28e0eb80
TNQ
2710#: diff.c:5416
2711msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2712msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi so sánh các dòng"
2713
2714#: diff.c:5419
2715msgid "ignore changes in amount of whitespace"
2716msgstr "lờ đi sự thay đổi do số lượng khoảng trắng gây ra"
2717
2718#: diff.c:5422
2719msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
2720msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi ở cuối dòng EOL"
2721
2722#: diff.c:5425
2723msgid "ignore carrier-return at the end of line"
2724msgstr "bỏ qua ký tự về đầu dòng tại cuối dòng"
2725
2726#: diff.c:5428
2727msgid "ignore changes whose lines are all blank"
2728msgstr "bỏ qua các thay đổi cho toàn bộ các dòng là trống"
2729
2730#: diff.c:5431
2731msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
2732msgstr "heuristic để dịch hạn biên của khối khác biệt cho dễ đọc"
2733
2734#: diff.c:5434
2735msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
2736msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"patience diff\""
2737
2738#: diff.c:5438
2739msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
2740msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"histogram diff\""
2741
2742#: diff.c:5440
2743msgid "<algorithm>"
2744msgstr "<thuật toán>"
2745
2746#: diff.c:5441
2747msgid "choose a diff algorithm"
2748msgstr "chọn một thuật toán khác biệt"
2749
2750#: diff.c:5443
2751msgid "<text>"
2752msgstr "<văn bản>"
2753
2754#: diff.c:5444
2755msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
2756msgstr "tạo khác biệt sử dung thuật toán \"anchored diff\""
2757
2758#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
2759msgid "<mode>"
2760msgstr "<chế độ>"
2761
2762#: diff.c:5447
2763msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
2764msgstr ""
2765"hiển thị khác biệt từ, sử dung <chế độ> để bỏ giới hạn các từ bị thay đổi"
2766
2767#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
2768msgid "<regex>"
2769msgstr "<regex>"
2770
2771#: diff.c:5450
2772msgid "use <regex> to decide what a word is"
2773msgstr "dùng <regex> để quyết định từ là cái gì"
2774
2775#: diff.c:5453
2776msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2777msgstr "tương đương với --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2778
2779#: diff.c:5456
2780msgid "move lines of code are colored differently"
2781msgstr "di chuyển các dòng của mã mà được tô màu khác nhau"
2782
2783#: diff.c:5459
2784msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
2785msgstr "bỏ qua khoảng trắng như thế nào trong --color-moved"
2786
2787#: diff.c:5462
2788msgid "Diff other options"
2789msgstr "Các tùy chọn khác biệt khác"
2790
2791#: diff.c:5464
2792msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
2793msgstr ""
2794"khi chạy từ thư mục con, thự thi các thay đổi bên ngoài và hiển thị các "
2795"đường dẫn liên quan"
2796
2797#: diff.c:5468
2798msgid "treat all files as text"
2799msgstr "coi mọi tập tin là dạng văn bản thường"
2800
2801#: diff.c:5470
2802msgid "swap two inputs, reverse the diff"
2803msgstr "tráo đổi hai đầu vào, đảo ngược khác biệt"
2804
2805#: diff.c:5472
2806msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
2807msgstr "thoát với mã 1 nếu không có khác biệt gì, 0 nếu ngược lại"
2808
2809#: diff.c:5474
2810msgid "disable all output of the program"
2811msgstr "tắt mọi kết xuất của chương trình"
2812
2813#: diff.c:5476
2814msgid "allow an external diff helper to be executed"
2815msgstr "cho phép mộ bộ hỗ trợ xuất khác biệt ở bên ngoài được phép thực thi"
2816
2817#: diff.c:5478
2818msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
2819msgstr ""
2820"chạy các bộ lọc văn bản thông thường bên ngoài khi so sánh các tập tin nhị "
2821"phân"
2822
2823#: diff.c:5480
2824msgid "<when>"
2825msgstr "<khi>"
2826
2827#: diff.c:5481
2828msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
2829msgstr "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun-con trong khi tạo khác biệt"
2830
2831#: diff.c:5484
2832msgid "<format>"
2833msgstr "<định dạng>"
2834
2835#: diff.c:5485
2836msgid "specify how differences in submodules are shown"
2837msgstr "chi định khác biệt bao nhiêu trong các mô đun con được hiển thị"
2838
2839#: diff.c:5489
2840msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
2841msgstr "ẩn các mục “git add -N” từ bảng mục lục"
2842
2843#: diff.c:5492
2844msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
2845msgstr "coi các mục “git add -N” như là có thật trong bảng mục lục"
2846
2847#: diff.c:5494
2848msgid "<string>"
2849msgstr "<chuỗi>"
2850
2851#: diff.c:5495
2852msgid ""
2853"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2854"string"
2855msgstr ""
2856"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của "
2857"chuỗi được chỉ ra"
2858
2859#: diff.c:5498
2860msgid ""
2861"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2862"regex"
2863msgstr ""
2864"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của biểu "
2865"thức chính quy được chỉ ra"
2866
2867#: diff.c:5501
2868msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
2869msgstr "hiển thị tất cả các thay đổi trong một bộ các thay đổi với -S hay -G"
2870
2871#: diff.c:5504
2872msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
2873msgstr "coi <chuỗi> trong -S như là biểu thức chính qui POSIX có mở rộng"
2874
2875#: diff.c:5507
2876msgid "control the order in which files appear in the output"
2877msgstr "điều khiển thứ tự xuát hiện các tập tin trong kết xuất"
2878
2879#: diff.c:5508
2880msgid "<object-id>"
2881msgstr "<mã-số-đối-tượng>"
2882
2883#: diff.c:5509
2884msgid ""
2885"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
2886"object"
2887msgstr ""
2888"tìm các khác biệt cái mà thay đổi số lượng xảy ra của các phát sinh của đối "
2889"tượng được chỉ ra"
2890
2891#: diff.c:5511
2892msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
2893msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
2894
2895#: diff.c:5512
2896msgid "select files by diff type"
2897msgstr "chọn các tập tin theo kiểu khác biệt"
2898
2899#: diff.c:5514
2900msgid "<file>"
2901msgstr "<tập_tin>"
2902
2903#: diff.c:5515
2904msgid "Output to a specific file"
2905msgstr "Xuất ra một tập tin cụ thể"
2906
2907#: diff.c:6148
22973607
TNQ
2908msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2909msgstr ""
2910"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 2911
28e0eb80 2912#: diff.c:6151
22973607
TNQ
2913msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2914msgstr ""
2915"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 2916
28e0eb80 2917#: diff.c:6154
f2993884 2918#, c-format
22973607
TNQ
2919msgid ""
2920"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2921msgstr ""
2922"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
2923"nữa."
f2993884 2924
28e0eb80 2925#: dir.c:537
7c73a6bf
TNQ
2926#, c-format
2927msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2928msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
2929
28e0eb80 2930#: dir.c:926
7c73a6bf
TNQ
2931#, c-format
2932msgid "cannot use %s as an exclude file"
2933msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
2934
28e0eb80 2935#: dir.c:1843
1a849b56
TNQ
2936#, c-format
2937msgid "could not open directory '%s'"
2938msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
2939
28e0eb80 2940#: dir.c:2085
22973607
TNQ
2941msgid "failed to get kernel name and information"
2942msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 2943
28e0eb80 2944#: dir.c:2209
7c73a6bf 2945msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
1fc5279f 2946msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
0c966d84 2947
28e0eb80 2948#: dir.c:3013
7c73a6bf
TNQ
2949#, c-format
2950msgid "index file corrupt in repo %s"
2951msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
2952
28e0eb80 2953#: dir.c:3058 dir.c:3063
64bd31b4
TNQ
2954#, c-format
2955msgid "could not create directories for %s"
2956msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
2957
28e0eb80 2958#: dir.c:3092
a1da87b7
TNQ
2959#, c-format
2960msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2961msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
2962
84368b62 2963#: editor.c:73
fe73f3ee
TNQ
2964#, c-format
2965msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2966msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
2967
7c73a6bf 2968#: entry.c:178
bd3c9468
TNQ
2969msgid "Filtering content"
2970msgstr "Nội dung lọc"
2971
28e0eb80 2972#: entry.c:476
64bd31b4
TNQ
2973#, c-format
2974msgid "could not stat file '%s'"
2975msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
2976
7c73a6bf
TNQ
2977#: environment.c:150
2978#, c-format
2979msgid "bad git namespace path \"%s\""
2980msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
2981
2982#: environment.c:332
2983#, c-format
2984msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2985msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
2986
28e0eb80 2987#: exec-cmd.c:363
7c73a6bf
TNQ
2988#, c-format
2989msgid "too many args to run %s"
2990msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
2991
1a849b56
TNQ
2992#: fetch-object.c:17
2993msgid "Remote with no URL"
2994msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
2995
84368b62 2996#: fetch-pack.c:151
22973607
TNQ
2997msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2998msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 2999
1fc5279f
TNQ
3000#: fetch-pack.c:154
3001msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
3002msgstr "git fetch-pack: cần một gói đẩy sau danh sách shallow"
3003
3004#: fetch-pack.c:165
1a849b56
TNQ
3005msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
3006msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
c2d67403 3007
1fc5279f 3008#: fetch-pack.c:185
c2d67403 3009#, c-format
275588f9
JX
3010msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
3011msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 3012
28e0eb80
TNQ
3013#: fetch-pack.c:196
3014msgid "unable to write to remote"
3015msgstr "không thể ghi lên máy phục vụ"
3016
3017#: fetch-pack.c:258
22973607
TNQ
3018msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
3019msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 3020
28e0eb80 3021#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1271
843565a8 3022#, c-format
22973607
TNQ
3023msgid "invalid shallow line: %s"
3024msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 3025
28e0eb80 3026#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1277
0c966d84 3027#, c-format
22973607
TNQ
3028msgid "invalid unshallow line: %s"
3029msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 3030
28e0eb80 3031#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1279
843565a8 3032#, c-format
22973607 3033msgid "object not found: %s"
1fc5279f 3034msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 3035
28e0eb80 3036#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1282
0c966d84 3037#, c-format
22973607
TNQ
3038msgid "error in object: %s"
3039msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 3040
28e0eb80 3041#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1284
843565a8 3042#, c-format
22973607
TNQ
3043msgid "no shallow found: %s"
3044msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 3045
28e0eb80 3046#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1288
0c966d84 3047#, c-format
22973607
TNQ
3048msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
3049msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 3050
28e0eb80 3051#: fetch-pack.c:417
843565a8 3052#, c-format
22973607
TNQ
3053msgid "got %s %d %s"
3054msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 3055
28e0eb80 3056#: fetch-pack.c:434
c2d67403 3057#, c-format
22973607
TNQ
3058msgid "invalid commit %s"
3059msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 3060
28e0eb80 3061#: fetch-pack.c:465
22973607
TNQ
3062msgid "giving up"
3063msgstr "chịu thua"
3064
28e0eb80 3065#: fetch-pack.c:477 progress.c:284
22973607
TNQ
3066msgid "done"
3067msgstr "xong"
3068
28e0eb80 3069#: fetch-pack.c:489
c2d67403 3070#, c-format
22973607
TNQ
3071msgid "got %s (%d) %s"
3072msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 3073
28e0eb80 3074#: fetch-pack.c:535
0c966d84 3075#, c-format
22973607
TNQ
3076msgid "Marking %s as complete"
3077msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 3078
28e0eb80 3079#: fetch-pack.c:744
c2d67403 3080#, c-format
22973607
TNQ
3081msgid "already have %s (%s)"
3082msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 3083
28e0eb80 3084#: fetch-pack.c:783
22973607
TNQ
3085msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
3086msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 3087
28e0eb80 3088#: fetch-pack.c:791
22973607
TNQ
3089msgid "protocol error: bad pack header"
3090msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 3091
28e0eb80 3092#: fetch-pack.c:859
c2d67403 3093#, c-format
22973607
TNQ
3094msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
3095msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 3096
28e0eb80 3097#: fetch-pack.c:875
c2d67403 3098#, c-format
22973607
TNQ
3099msgid "%s failed"
3100msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 3101
28e0eb80 3102#: fetch-pack.c:877
22973607
TNQ
3103msgid "error in sideband demultiplexer"
3104msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
3105
28e0eb80 3106#: fetch-pack.c:906
22973607
TNQ
3107msgid "Server does not support shallow clients"
3108msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
3109
28e0eb80 3110#: fetch-pack.c:910
22973607
TNQ
3111msgid "Server supports multi_ack_detailed"
3112msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
3113
28e0eb80 3114#: fetch-pack.c:913
22973607
TNQ
3115msgid "Server supports no-done"
3116msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
3117
28e0eb80 3118#: fetch-pack.c:919
22973607
TNQ
3119msgid "Server supports multi_ack"
3120msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
3121
28e0eb80 3122#: fetch-pack.c:923
22973607
TNQ
3123msgid "Server supports side-band-64k"
3124msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
3125
28e0eb80 3126#: fetch-pack.c:927
22973607
TNQ
3127msgid "Server supports side-band"
3128msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
3129
28e0eb80 3130#: fetch-pack.c:931
22973607
TNQ
3131msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
3132msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
3133
28e0eb80 3134#: fetch-pack.c:935
22973607
TNQ
3135msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
3136msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
3137
28e0eb80 3138#: fetch-pack.c:945
22973607
TNQ
3139msgid "Server supports ofs-delta"
3140msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
3141
28e0eb80 3142#: fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:1144
1a849b56
TNQ
3143msgid "Server supports filter"
3144msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
3145
28e0eb80 3146#: fetch-pack.c:959
c2d67403 3147#, c-format
22973607
TNQ
3148msgid "Server version is %.*s"
3149msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 3150
28e0eb80 3151#: fetch-pack.c:965
22973607
TNQ
3152msgid "Server does not support --shallow-since"
3153msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
3154
28e0eb80 3155#: fetch-pack.c:969
22973607
TNQ
3156msgid "Server does not support --shallow-exclude"
3157msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
3158
28e0eb80 3159#: fetch-pack.c:971
22973607
TNQ
3160msgid "Server does not support --deepen"
3161msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
3162
28e0eb80 3163#: fetch-pack.c:988
22973607
TNQ
3164msgid "no common commits"
3165msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
3166
28e0eb80 3167#: fetch-pack.c:1000 fetch-pack.c:1449
22973607
TNQ
3168msgid "git fetch-pack: fetch failed."
3169msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
3170
28e0eb80 3171#: fetch-pack.c:1138
70d74821
TNQ
3172msgid "Server does not support shallow requests"
3173msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
3174
28e0eb80
TNQ
3175#: fetch-pack.c:1171
3176msgid "unable to write request to remote"
3177msgstr "không thể ghi các yêu cầu lên máy phục vụ"
3178
3179#: fetch-pack.c:1189
7c73a6bf
TNQ
3180#, c-format
3181msgid "error reading section header '%s'"
3182msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
3183
28e0eb80 3184#: fetch-pack.c:1195
7c73a6bf
TNQ
3185#, c-format
3186msgid "expected '%s', received '%s'"
3187msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
3188
28e0eb80 3189#: fetch-pack.c:1234
7c73a6bf
TNQ
3190#, c-format
3191msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
3192msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
3193
28e0eb80 3194#: fetch-pack.c:1239
7c73a6bf
TNQ
3195#, c-format
3196msgid "error processing acks: %d"
3197msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
3198
28e0eb80 3199#: fetch-pack.c:1249
84368b62
TNQ
3200msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
3201msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
3202
28e0eb80 3203#: fetch-pack.c:1251
84368b62
TNQ
3204msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
3205msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
3206
28e0eb80 3207#: fetch-pack.c:1293
7c73a6bf
TNQ
3208#, c-format
3209msgid "error processing shallow info: %d"
3210msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
3211
28e0eb80 3212#: fetch-pack.c:1340
7c73a6bf
TNQ
3213#, c-format
3214msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
3215msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
3216
28e0eb80 3217#: fetch-pack.c:1345
7c73a6bf
TNQ
3218#, c-format
3219msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
3220msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
3221
28e0eb80 3222#: fetch-pack.c:1350
7c73a6bf
TNQ
3223#, c-format
3224msgid "error processing wanted refs: %d"
3225msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
3226
28e0eb80 3227#: fetch-pack.c:1676
22973607
TNQ
3228msgid "no matching remote head"
3229msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
3230
28e0eb80 3231#: fetch-pack.c:1699 builtin/clone.c:676
7c73a6bf
TNQ
3232msgid "remote did not send all necessary objects"
3233msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
3234
28e0eb80 3235#: fetch-pack.c:1726
64bd31b4
TNQ
3236#, c-format
3237msgid "no such remote ref %s"
1fc5279f 3238msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
64bd31b4 3239
28e0eb80 3240#: fetch-pack.c:1729
64bd31b4
TNQ
3241#, c-format
3242msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
3243msgstr ""
3244"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
3245
84368b62 3246#: gpg-interface.c:318
22973607
TNQ
3247msgid "gpg failed to sign the data"
3248msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
3249
84368b62 3250#: gpg-interface.c:344
22973607
TNQ
3251msgid "could not create temporary file"
3252msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
3253
84368b62 3254#: gpg-interface.c:347
843565a8 3255#, c-format
22973607
TNQ
3256msgid "failed writing detached signature to '%s'"
3257msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 3258
0e2a0915 3259#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
3260#, c-format
3261msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
3262msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
3263
84368b62 3264#: grep.c:2113
c2d67403 3265#, c-format
22973607
TNQ
3266msgid "'%s': unable to read %s"
3267msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 3268
28e0eb80 3269#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:414 builtin/diff.c:82
1fc5279f 3270#: builtin/rm.c:135
c2d67403 3271#, c-format
22973607
TNQ
3272msgid "failed to stat '%s'"
3273msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 3274
84368b62 3275#: grep.c:2141
843565a8 3276#, c-format
22973607
TNQ
3277msgid "'%s': short read"
3278msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 3279
56c0bfbb
TNQ
3280#: help.c:23
3281msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
3282msgstr "bắt đầu một vùng làm việc (xem thêm: git help tutorial)"
3283
3284#: help.c:24
3285msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
3286msgstr "làm việc trên thay đổi hiện tại (xem thêm: git help everyday)"
3287
3288#: help.c:25
3289msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
3290msgstr "xem xét lịch sử tình trạng (xem thêm: git help revisions)"
3291
3292#: help.c:26
3293msgid "grow, mark and tweak your common history"
3294msgstr "thêm, ghi dấu và chỉnh lịch sử chung của bạn"
3295
3296#: help.c:27
3297msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
3298msgstr "làm việc nhóm (xem thêm: git help workflows)"
3299
3300#: help.c:31
3301msgid "Main Porcelain Commands"
3302msgstr "Các lệnh Porcelain chính"
3303
3304#: help.c:32
3305msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
3306msgstr "Lệnh/thao tác thứ cấp"
3307
3308#: help.c:33
3309msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
3310msgstr "Lệnh/bộ hỏi thứ cấp"
3311
3312#: help.c:34
3313msgid "Interacting with Others"
3314msgstr "Tương tác với những cái khác"
3315
3316#: help.c:35
3317msgid "Low-level Commands / Manipulators"
3318msgstr "Lệnh/thao tác ở mức thấp"
3319
3320#: help.c:36
3321msgid "Low-level Commands / Interrogators"
3322msgstr "Lệnh/bộ hỏi ở mức thấp"
3323
3324#: help.c:37
3325msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
3326msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
3327
3328#: help.c:38
3329msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
3330msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
3331
1fc5279f 3332#: help.c:298
843565a8 3333#, c-format
22973607
TNQ
3334msgid "available git commands in '%s'"
3335msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 3336
1fc5279f 3337#: