l10n: git.pot: v2.22.0 round 2 (6 new, 3 removed)
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
ab8f4f5d 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
ab8f4f5d 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
1eaabd4a
AS
10# base база
11# tip връх
25e2fbb4
AS
12# unreachable object недостижим обект
13# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
14# fast-forward превъртане
15# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
3154af4a 16# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
61d4c309
AS
17# real merge същинско сливане (а не превъртане)
18# three-way merge тройно сливане
19# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
20# stale remote старо хранилище
21# rebase пребазирам
2904c25f 22# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
23# force (push) принудително изтласквам
24# stash/index индекс
3154af4a 25# squash commit вкарвам подаване в предходното
2904c25f 26# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 27# root commit начално подаване
1c3c8410 28# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 29# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
30# bisect двоично търсене
31# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 32# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 33# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
34# sparse entry частично изтеглена директория/път
35# revision range диапазон на версиите
36# cover letter придружаващо писмо
37# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 38# graft присадка
1c3c8410 39# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 40# replace refs заместващи указатели
b61937fb 41# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410 42# thin pack съкратен пакет
1eaabd4a 43# pack file пакетен файл
1c3c8410
AS
44# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50# commit-ish указател към подаване
51# sequence последователност/поредица
52# whitespace symbol знаци за интервали
53# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
54# backing store мястото за съхранение
55# reject отхвърлено парче
56# topic branch тематичен клон
57# empty head връх без история
58# tree-ish указател към дърво
642c7fab 59# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 60# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
61# pathspec magic опция за магически пътища
62# bitmap index индекс на база битови маски
63# mark маркер
64# plumbing команди от системно ниво
65# porcelain команди от потребителско ниво
66# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 67# repack препакетирам
642c7fab 68# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
69# token лексема
70# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
71# cwd текуща работна директория
72# untracked cache кеш за неследените файлове
73# broken/corrupt повреден
619b8f86 74# restore възстановявам
aeef7d84
AS
75# precious objects repo хранилище с важни обекти
76# linked checkout свързано изтегляне
77# term управляваща дума (за git-bisect)
78# mergetag етикет при сливане
31243e7f 79# packfile пакет
3154af4a 80# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 81# delta - разлика, делта, обект-разлика
47e80a2c 82# ??
0d670e78 83# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
47e80a2c 84# nested tag - пак същото -
0d670e78
AS
85# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
86# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
87# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
88# hunk парче
89# binary patch двоична кръпка
90# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 91# todo file файл с команди
3154af4a 92# todo command запланувана команда
40390522
AS
93# alternate алтернативен източник
94# superproject обхващащ проект
61d4c309 95# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
96# truncate отрязвам
97# format string форматиращ низ
29f90338
AS
98# hook кука
99# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
100# manual, man page ръководство
101# guide въведение
31243e7f 102# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
103# cousins сестрински клони
104# expiration date дата на срок
105# is well formed е по правилата
106# namespace пространство от имена
107# repository layout устройство на хранилището
108# collection/series of patches поредица от кръпки
109# recieve получавам
110# BOM маркер за поредността на байтовете
1eaabd4a
AS
111# acknowledgment line ред за потвърждение
112# wanted-ref искан указател
113# chunk откъс
114# clean filter декодиращ филтър
115# smudge filter кодиращ филтър
116# loose object непакетиран обект
117# flush изчистване на буферите
118# flush packet изчистващ пакет
119# fork създаване на процес
120# capabilities възможности
121# remote-helper насрещна помощна програма
3154af4a
AS
122# command alias псевдоним на команда
123# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
124# preimage предварителен вариант
125# offset отместване
126# multi-pack-index индекс за множество пакети
127# range diff диапазонна разлика
128# inter diff разлика в разликите
129# ssl backend реализация на SSL
130# delta island група разлики
131# island marks граници на групите
ab8f4f5d
AS
132# reflog журнал на указателите
133# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
47e80a2c
AS
134# fanout откъс (разперване???)
135# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
136# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
137# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
b61937fb 138# ------------------------
40390522 139# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 140# ------------------------
642c7fab 141# FIXME
25e2fbb4 142# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
143# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
144# git fetch --al работи подобно на --all
1eaabd4a
AS
145# ------------------------
146# export PO_FILE=bg.po
147# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
148# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
149# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
150# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
151# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
25e2fbb4
AS
152msgid ""
153msgstr ""
47e80a2c 154"Project-Id-Version: git 2.22\n"
25e2fbb4 155"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
47e80a2c
AS
156"POT-Creation-Date: 2019-05-14 17:09+0800\n"
157"PO-Revision-Date: 2019-05-29 10:27+0200\n"
25e2fbb4
AS
158"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
159"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
160"Language: bg\n"
161"MIME-Version: 1.0\n"
162"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
163"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
164"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
165
47e80a2c
AS
166#: commit-graph.c:1170
167#, c-format
168msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
169msgstr ""
170"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
171"е преди „%s“, а не трябва"
172
173#: commit-graph.c:1180 commit-graph.c:1195
174#, c-format
175msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
176msgstr ""
177"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
178"трябва да е %u"
179
180#: commit-graph.c:1217
181#, c-format
182msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
183msgstr ""
184"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
185"анализира"
186
187#: commit-graph.c:1224
188#, c-format
189msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
190msgstr ""
191"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
192"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
193
194#: commit-graph.c:1234
195#, c-format
196msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
197msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
198
199#: commit-graph.c:1240
200#, c-format
201msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
202msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
203
204#: commit-graph.c:1253
205#, c-format
206msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
207msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
208
209#: commit-graph.c:1258
210#, c-format
211msgid ""
212"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
213msgstr ""
214"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
215"не е"
216
217#: commit-graph.c:1262
218#, c-format
219msgid ""
220"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
221msgstr ""
222"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
223"другаде е"
224
225#: commit-graph.c:1277
226#, c-format
227msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
228msgstr ""
229"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
230"другаде е %u"
231
232#: diff-no-index.c:263
233msgid ""
234"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
235"tree"
236msgstr ""
237"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
238"пътища извън работно дърво"
239
240#: diff.c:4806
241#, c-format
242msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
243msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
244
245#: diff.c:4830
246#, c-format
247msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
248msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
249
250#: diff.c:4894 diff.c:4900
251#, c-format
252msgid "%s expects <n>/<m> form"
253msgstr ""
254"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
255"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
256
257#: diff.c:4992
258msgid ""
259"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
260"\"histogram\""
261msgstr ""
262"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
263"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
264"„histogram“ (хистограмен)"
265
266#: diff.c:5263
267msgid "Diff output format options"
268msgstr "Формат на изхода за разликите"
269
270#: diff.c:5273 diff.c:5387 diff.c:5394
271msgid "<n>"
272msgstr "БРОЙ"
273
274#: diff.c:5279
275msgid "generate the diff in raw format"
276msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
277
278#: diff.c:5295 diff.c:5303
279msgid "<param1,param2>..."
280msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
281
282#: diff.c:5296
283msgid ""
284"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
285msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
286
287#: diff.c:5304
288msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
289msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
290
291#: diff.c:5308
292msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
293msgstr ""
294"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
295"празните знаци"
296
297#: diff.c:5311
298msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
299msgstr ""
300"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
301"режима на достъп"
302
303#: diff.c:5319
304msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
305msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
306
307#: diff.c:5322 diff.c:5325 diff.c:5328
308msgid "<width>"
309msgstr "ШИРОЧИНА"
310
311#: diff.c:5323
312msgid "generate diffstat with a given width"
313msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
314
315#: diff.c:5326
316msgid "generate diffstat with a given name width"
317msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
318
319#: diff.c:5329
320msgid "generate diffstat with a given graph width"
321msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
322
323#: diff.c:5331
324msgid "<count>"
325msgstr "БРОЙ"
326
327#: diff.c:5332
328msgid "generate diffstat with limited lines"
329msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
330
331#: diff.c:5335
332msgid "generate compact summary in diffstat"
333msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
334
335#: diff.c:5338
336msgid "output a binary diff that can be applied"
337msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
338
339#: diff.c:5341
340msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
341msgstr ""
342"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
343"преди и след промяната"
344
345#: diff.c:5343
346msgid "show colored diff"
347msgstr "разлики в цвят"
348
349#: diff.c:5344
350msgid "<kind>"
351msgstr "ВИД"
352
353#: diff.c:5345
354msgid ""
355"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
356"diff"
357msgstr ""
358"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
359"преди и след разликата,"
360
361#: diff.c:5348
362msgid ""
363"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
364"--numstat"
365msgstr ""
366"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
367"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
368
369#: diff.c:5352
370msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
371msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
372
373#: diff.c:5355
374msgid "show the given source prefix instead of \"b/\""
375msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
376
377#: diff.c:5358
378msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
379msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
380
381#: diff.c:5361
382msgid "do not show any source or destination prefix"
383msgstr "без префикс за източника и целта"
384
385#: diff.c:5368 diff.c:5373 diff.c:5378
386msgid "<char>"
387msgstr "ЗНАК"
388
389#: diff.c:5369
390msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
391msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
392
393#: diff.c:5374
394msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
395msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
396
397#: diff.c:5379
398msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
399msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
400
401#: diff.c:5384
402msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
403msgstr ""
404"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
405
406#: diff.c:5395
407msgid "detect copies"
408msgstr "засичане на копиранията"
409
410#: diff.c:5399
411msgid "use unmodified files as source to find copies"
412msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
413
414#: diff.c:5404
415msgid "use empty blobs as rename source"
416msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
417
418#: diff.c:5406
419msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
420msgstr ""
421"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
422"на файл"
423
424#: diff.c:5409
425msgid ""
426"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
427"given limit"
428msgstr ""
429"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
430
431#: diff.c:5413
432msgid "produce the smallest possible diff"
433msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
434
435#: diff.c:5425
436msgid "ignore carrier-return at the end of line"
437msgstr "без промени в знаците за край на ред"
438
439#: diff.c:5428
440msgid "ignore changes whose lines are all blank"
441msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
442
443#: diff.c:5431
444msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
445msgstr ""
446"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
447
448#: diff.c:5434
449msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
450msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
451
452#: diff.c:5438
453msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
454msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
455
456#: diff.c:5440
457msgid "<algorithm>"
458msgstr "АЛГОРИТЪМ"
459
460#: diff.c:5441
461msgid "choose a diff algorithm"
462msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
463
464#: diff.c:5444
465msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
466msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
467
468#: diff.c:5447
469msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
470msgstr ""
471"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
472
473#: diff.c:5449 diff.c:5452 diff.c:5497
474msgid "<regex>"
475msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
476
477#: diff.c:5450
478msgid "use <regex> to decide what a word is"
479msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
480
481#: diff.c:5453
482msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
483msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
484
485#: diff.c:5456
486msgid "move lines of code are colored differently"
487msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
488
489#: diff.c:5459
490msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
491msgstr ""
492"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
493
494#: diff.c:5464
495msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
496msgstr ""
497"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
498"се ползват относителни пътища"
499
500#: diff.c:5470
501msgid "swap two inputs, reverse the diff"
502msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
503
504#: diff.c:5472
505msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
506msgstr ""
507"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
508"случай — с 0"
509
510#: diff.c:5474
511msgid "disable all output of the program"
512msgstr "без всякакъв изход от програмата"
513
514#: diff.c:5476
515msgid "allow an external diff helper to be executed"
516msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
517
518#: diff.c:5478
519msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
520msgstr ""
521"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
522
523#: diff.c:5485
524msgid "specify how differences in submodules are shown"
525msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
526
527#: diff.c:5492
528msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
529msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
530
531#: diff.c:5495
532msgid ""
533"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
534"string"
535msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
536
537#: diff.c:5498
538msgid ""
539"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
540"regex"
541msgstr ""
542"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
543"на регулярния израз"
544
545#: diff.c:5509
546msgid ""
547"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
548"object"
549msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
550
551#: diff.c:5511
552msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
553msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
554
555#: diff.c:5512
556msgid "select files by diff type"
557msgstr "избор на файловете по вид разлика"
558
559#: list-objects.c:129
560#, c-format
561msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
562msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
563
564#: list-objects.c:142
565#, c-format
566msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
567msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
568
569#: merge-recursive.c:3170
570#, c-format
571msgid ""
572"Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
573"moving it to %s."
574msgstr ""
575"Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
576"„%s“. Обектът се мести в „%s“."
577
578#: merge-recursive.c:3173
579#, c-format
580msgid ""
581"CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
582"in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
583msgstr ""
584"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
585"преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
586
587#: merge-recursive.c:3177
588#, c-format
589msgid ""
590"Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
591"%s; moving it to %s."
592msgstr ""
593"Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
594"преименувана в „%s“. Обектът се мести в „%s“."
595
596#: merge-recursive.c:3180
597#, c-format
598msgid ""
599"CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
600"was renamed in %s, suggesting it should perhaps be moved to %s."
601msgstr ""
602"КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
603"която е преименувана в „%s“. Предложението е да преместите обекта в „%s“."
604
605#: midx.c:1034
606msgid "Looking for referenced packfiles"
607msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
608
609#: midx.c:1053
610msgid "Verifying OID order in MIDX"
611msgstr ""
612"Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
613"множество пакетни файлове)"
614
615#: revision.c:2683
616msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
617msgstr ""
618"опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
619"p“ и „-s“"
620
621#: transport.c:260
622msgid "server options require protocol version 2 or later"
623msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
624
625#: builtin/checkout.c:744
626#, c-format
627msgid ""
628"cannot continue with staged changes in the following files:\n"
629"%s"
630msgstr ""
631"не може да се продължи с промени в следните файлове, които са добавени в "
632"индекса:\n"
633"%s"
634
635#: builtin/commit-tree.c:18
636msgid ""
637"git commit-tree [(-p <parent>)...] [-S[<keyid>]] [(-m <message>)...] [(-F "
638"<file>)...] <tree>"
639msgstr ""
640"git commit-tree [(-p РОДИТЕЛ)…] [-S[ИДЕНТИФИКАТОР]] [(-m СЪОБЩЕНИЕ)…] [(-F "
641"ФАЙЛ)…] ДЪРВО"
642
643#: builtin/difftool.c:730
644msgid "difftool requires worktree or --no-index"
645msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
646
647#: builtin/rebase.c:1498
648msgid ""
649"the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
650"See its entry in 'git help config' for details."
651msgstr ""
652"поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
653"За повече информация вижте „git help config“."
654
655#: builtin/stash.c:24 builtin/stash.c:47
656msgid "git stash drop [-q|--quiet] [<stash>]"
657msgstr "git stash drop [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
658
659#: builtin/stash.c:25
660msgid "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
661msgstr "git stash ( pop | apply ) [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
662
663#: builtin/stash.c:27 builtin/stash.c:67
664msgid "git stash clear"
665msgstr "git stash clear"
666
667#: builtin/stash.c:28 builtin/stash.c:77
668msgid ""
669"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
670" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message <message>]\n"
671" [--] [<pathspec>...]]"
672msgstr ""
673"git stash [push [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
674" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ]\n"
675" [--] [ПЪТ…]]"
676
677#: builtin/stash.c:31 builtin/stash.c:84
678msgid ""
679"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
680" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [<message>]"
681msgstr ""
682"git stash save [-p|--patch] [-k|--[no-]keep-index] [-q|--quiet]\n"
683" [-u|--include-untracked] [-a|--all] [СЪОБЩЕНИЕ]"
684
685#: builtin/stash.c:52
686msgid "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
687msgstr "git stash pop [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
688
689#: builtin/stash.c:57
690msgid "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [<stash>]"
691msgstr "git stash apply [--index] [-q|--quiet] [СКАТАНО]"
692
693#: builtin/stash.c:72
694msgid "git stash store [-m|--message <message>] [-q|--quiet] <commit>"
695msgstr "git stash store [-m|--message СЪОБЩЕНИЕ] [-q|--quiet] ПОДАВАНЕ"
696
697#: builtin/stash.c:1467 builtin/stash.c:1503
698msgid "stash in patch mode"
699msgstr "скатаване в режим за кръпки"
700
701#: builtin/tag.c:210
702#, c-format
703msgid ""
704"You have created a nested tag. The object referred to by your new is\n"
705"already a tag. If you meant to tag the object that it points to, use:\n"
706"\n"
707"\tgit tag -f %s %s^{}"
708msgstr ""
709"Създали сте непряк етикет — обектът, сочен от новосъздадения етикет,\n"
710"е също етикет. Ако вместо това искате новият етикет да сочи към това,\n"
711"което се сочи от стария, изпълнете:\n"
712"\n"
713" git tag -f %s %s^{}"
714
715#: remote-curl.c:584
716msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
717msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
718
719#: remote-curl.c:664
720msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
721msgstr ""
722"данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
723"настройката „http.postBuffer“"
724
725#: remote-curl.c:879
726#, c-format
727msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
728msgstr ""
729"заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
730"декомпресиране: %d"
731
732#: remote-curl.c:883
733#, c-format
734msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
735msgstr ""
736"заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
737
738#: remote-curl.c:1076
739msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
740msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
741
742#: remote-curl.c:1360
743msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
744msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
745
746#: remote-curl.c:1392
747msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
748msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
749
750#: remote-curl.c:1399
751msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
752msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
753
754#: remote-curl.c:1439
755#, c-format
756msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
757msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
758
759#: commit-graph.c:105
760msgid "commit-graph file is too small"
761msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
762
763#: commit-graph.c:170
764#, c-format
765msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
766msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
767
768#: commit-graph.c:177
769#, c-format
770msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
771msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
772
773#: commit-graph.c:184
774#, c-format
775msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
776msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
777
778#: commit-graph.c:207
779msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
780msgstr ""
781"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
782
783#: commit-graph.c:218
784#, c-format
785msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
786msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
787
788#: commit-graph.c:255
789#, c-format
790msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
791msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
792
793#: commit-graph.c:1187
794#, c-format
795msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
796msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
797
798#: commit-graph.c:1283
799#, c-format
800msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
801msgstr ""
802"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
803"%<PRIuMAX>"
804
805#: diff-no-index.c:238
806msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
807msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
808
809#: diff.c:4684
810#, c-format
811msgid "invalid --stat value: %s"
812msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
813
814#: diff.c:4844
815#, c-format
816msgid "unable to resolve '%s'"
817msgstr "„%s“ не може да се открие"
818
819#: diff.c:4912
820#, c-format
821msgid "%s expects a character, got '%s'"
822msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
823
824#: diff.c:4933
825#, c-format
826msgid "bad --color-moved argument: %s"
827msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
828
829#: diff.c:4952
830#, c-format
831msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
832msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
833
834#: diff.c:5028 diff.c:5048
835#, c-format
836msgid "invalid argument to %s"
837msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
838
839#: diff.c:5186
840#, c-format
841msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
842msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
843
844#: diff.c:5240
845#, c-format
846msgid "bad --word-diff argument: %s"
847msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
848
849#: diff.c:5265 diff.c:5271
850msgid "generate patch"
851msgstr "създаване на кръпки"
852
853#: diff.c:5274 diff.c:5277
854msgid "generate diffs with <n> lines context"
855msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
856
857#: diff.c:5282
858msgid "synonym for '-p --raw'"
859msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
860
861#: diff.c:5286
862msgid "synonym for '-p --stat'"
863msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
864
865#: diff.c:5290
866msgid "machine friendly --stat"
867msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
868
869#: diff.c:5293
870msgid "output only the last line of --stat"
871msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
872
873#: diff.c:5300
874msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
875msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
876
877#: diff.c:5314
878msgid "show only names of changed files"
879msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
880
881#: diff.c:5317
882msgid "show only names and status of changed files"
883msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
884
885#: diff.c:5320
886msgid "generate diffstat"
887msgstr "извеждане на статистика за промените"
888
889#: diff.c:5351 diff.c:5354 diff.c:5357 diff.c:5463
890msgid "<prefix>"
891msgstr "ПРЕФИКС"
892
893#: diff.c:5364
894msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
895msgstr ""
896"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
897"БРОЙ редове"
898
899#: diff.c:5382
900msgid "Diff rename options"
901msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
902
903#: diff.c:5383
904msgid "<n>[/<m>]"
905msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
906
907#: diff.c:5388
908msgid "detect renames"
909msgstr "засичане на преименуванията"
910
911#: diff.c:5392
912msgid "omit the preimage for deletes"
913msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
914
915#: diff.c:5401
916msgid "disable rename detection"
917msgstr "без търсене на преименувания"
918
919#: diff.c:5411
920msgid "Diff algorithm options"
921msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
922
923#: diff.c:5416
924msgid "ignore whitespace when comparing lines"
925msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
926
927#: diff.c:5419
928msgid "ignore changes in amount of whitespace"
929msgstr "без промени в празните знаци"
930
931#: diff.c:5422
932msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
933msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
934
935#: diff.c:5443
936msgid "<text>"
937msgstr "ТЕКСТ"
938
939#: diff.c:5446 diff.c:5455 diff.c:5458
940msgid "<mode>"
941msgstr "РЕЖИМ"
942
943#: diff.c:5462
944msgid "Diff other options"
945msgstr "Други опции за разлики"
946
947#: diff.c:5468
948msgid "treat all files as text"
949msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
950
951#: diff.c:5480
952msgid "<when>"
953msgstr "КОГА"
954
955#: diff.c:5481
956msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
957msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
958
959#: diff.c:5484
960msgid "<format>"
961msgstr "ФОРМАТ"
962
963#: diff.c:5489
964msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
965msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
966
967#: diff.c:5494
968msgid "<string>"
969msgstr "НИЗ"
970
971#: diff.c:5501
972msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
973msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
974
975#: diff.c:5504
976msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
977msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
978
979#: diff.c:5507
980msgid "control the order in which files appear in the output"
981msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
982
983#: diff.c:5508
984msgid "<object-id>"
985msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
986
987#: diff.c:5514
988msgid "<file>"
989msgstr "ФАЙЛ"
990
991#: diff.c:5515
992msgid "Output to a specific file"
993msgstr "Изход към указания файл"
994
995#: fetch-pack.c:196
996msgid "unable to write to remote"
997msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
998
999#: fetch-pack.c:1171
1000msgid "unable to write request to remote"
1001msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
1002
1003#: list-objects.c:378
1004#, c-format
1005msgid "unable to load root tree for commit %s"
1006msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
1007
1008#: midx.c:1081
1009msgid "Sorting objects by packfile"
1010msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
1011
1012#: pkt-line.c:92
1013msgid "unable to write flush packet"
1014msgstr "пакетът за изчистване на буферите не може да се запише"
1015
1016#: pkt-line.c:99
1017msgid "unable to write delim packet"
1018msgstr "разделящият пакет не може да се запише"
1019
1020#: read-cache.c:723
1021#, c-format
1022msgid "'%s' does not have a commit checked out"
1023msgstr "не е изтеглено подаване в „%s“"
1024
1025#: sequencer.c:2164
1026#, c-format
1027msgid "could not parse '%.*s'"
1028msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
1029
1030#: transport.c:259
1031msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
1032msgstr ""
1033"За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
1034
1035#: wt-status.c:1392
1036msgid "Cherry-pick currently in progress."
1037msgstr "В момента се извършва отбиране на подавания."
1038
1039#: wt-status.c:1405
1040msgid " (run \"git cherry-pick --continue\" to continue)"
1041msgstr " (за да продължите, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
1042
1043#: wt-status.c:1420
1044msgid "Revert currently in progress."
1045msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
1046
1047#: wt-status.c:1432
1048msgid " (run \"git revert --continue\" to continue)"
1049msgstr " (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
1050
1051#: builtin/branch.c:452
1052msgid "could not resolve HEAD"
1053msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да се установи"
1054
1055#: builtin/branch.c:458
1056#, c-format
1057msgid "HEAD (%s) points outside of refs/heads/"
1058msgstr "„HEAD“ (%s) сочи извън директорията „refs/heads“"
1059
1060#: builtin/branch.c:639
1061msgid "show current branch name"
1062msgstr "извеждане на името на текущия клон"
1063
1064#: builtin/checkout.c:751
1065#, c-format
1066msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
1067msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
1068
1069#: builtin/checkout.c:1390
1070msgid "use overlay mode (default)"
1071msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
1072
1073#: builtin/checkout.c:1425
1074msgid "-p and --overlay are mutually exclusive"
1075msgstr "опциите „-p“ и „--overlay“ са несъвместими"
1076
1077#: builtin/commit-tree.c:31
1078#, c-format
1079msgid "duplicate parent %s ignored"
1080msgstr "прескачане на повтарящ се родител: „%s“"
1081
1082#: builtin/commit-tree.c:56 builtin/commit-tree.c:136 builtin/log.c:520
1083#, c-format
1084msgid "not a valid object name %s"
1085msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
1086
1087#: builtin/commit-tree.c:93
1088#, c-format
1089msgid "git commit-tree: failed to open '%s'"
1090msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се отвори"
1091
1092#: builtin/commit-tree.c:96
1093#, c-format
1094msgid "git commit-tree: failed to read '%s'"
1095msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се прочете"
1096
1097#: builtin/commit-tree.c:98
1098#, c-format
1099msgid "git commit-tree: failed to close '%s'"
1100msgstr "git commit-tree: „%s“ не може да се затвори"
1101
1102#: builtin/commit-tree.c:111
1103msgid "parent"
1104msgstr "родител"
1105
1106#: builtin/commit-tree.c:112
1107msgid "id of a parent commit object"
1108msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
1109
1110#: builtin/commit-tree.c:118
1111msgid "read commit log message from file"
1112msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
1113
1114#: builtin/commit-tree.c:133
1115msgid "must give exactly one tree"
1116msgstr "трябва да е точно едно дърво"
1117
1118#: builtin/commit-tree.c:140
1119msgid "git commit-tree: failed to read"
1120msgstr "git commit-tree: не може да се прочете"
1121
1122#: builtin/commit.c:1192
1123#, c-format
1124msgid "paths '%s ...' with -a does not make sense"
1125msgstr "опцията „-a“ е несъвместима със задаването на пътища: „%s…“"
1126
1127#: builtin/commit-graph.c:68 builtin/commit-graph.c:105
1128#, c-format
1129msgid "Could not open commit-graph '%s'"
1130msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
1131
1132#: builtin/difftool.c:715
1133msgid "passed to `diff`"
1134msgstr "подава се към „diff“"
1135
1136#: builtin/gc.c:126
1137#, c-format
1138msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
1139msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
1140
1141#: builtin/log.c:544 builtin/log.c:638
1142#, c-format
1143msgid "could not read object %s"
1144msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
1145
1146#: builtin/log.c:663
1147#, c-format
1148msgid "unknown type: %d"
1149msgstr "неизвестен вид: %d"
1150
1151#: builtin/log.c:901
1152#, c-format
1153msgid "cannot open patch file %s"
1154msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
1155
1156#: builtin/log.c:918
1157msgid "need exactly one range"
1158msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
1159
1160#: builtin/log.c:928
1161msgid "not a range"
1162msgstr "не е диапазон"
1163
1164#: builtin/log.c:1051
1165msgid "cover letter needs email format"
1166msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
1167
1168#: builtin/log.c:1057
1169msgid "failed to create cover-letter file"
1170msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
1171
1172#: builtin/log.c:1221
1173msgid "two output directories?"
1174msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
1175
1176#: builtin/log.c:1332 builtin/log.c:2076 builtin/log.c:2078 builtin/log.c:2090
1177#, c-format
1178msgid "unknown commit %s"
1179msgstr "непознато подаване: „%s“"
1180
1181#: builtin/log.c:1347
1182msgid "could not find exact merge base"
1183msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
1184
1185#: builtin/log.c:1351
1186msgid ""
1187"failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
1188"please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
1189"Or you could specify base commit by --base=<base-commit-id> manually"
1190msgstr ""
1191"следеният клон не може да бъде установен. Ако искате ръчно да го\n"
1192"зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
1193"Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
1194
1195#: builtin/log.c:1371
1196msgid "failed to find exact merge base"
1197msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
1198
1199#: builtin/log.c:1952
1200msgid "failed to create output files"
1201msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
1202
1203#: builtin/merge.c:808
1204msgid ""
1205"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
1206"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
1207"\n"
1208msgstr ""
1209"В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
1210"сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
1211
1212#: builtin/merge.c:813
1213msgid "An empty message aborts the commit.\n"
1214msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
1215
1216#: builtin/merge.c:816
1217#, c-format
1218msgid ""
1219"Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
1220"the commit.\n"
1221msgstr ""
1222"Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
1223"съобщение преустановява подаването.\n"
1224
1225#: builtin/read-tree.c:157
1226msgid "suppress feedback messages"
1227msgstr "без информационни съобщения"
1228
1229#: builtin/rebase.c:167 builtin/rebase.c:193 builtin/rebase.c:217
1230#, c-format
1231msgid "could not write '%s'."
1232msgstr "„%s“ не може да се запише."
1233
1234#: builtin/rebase.c:1445
1235msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
1236msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
1237
1238#: builtin/rebase.c:1545
1239msgid ""
1240"git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
1241msgstr ""
1242"Опцията „--preserve-merges“ е остаряла. Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
1243"нея."
1244
1245#: builtin/replace.c:383
1246#, c-format
1247msgid "could not parse %s as a commit"
1248msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
1249
1250#: builtin/stash.c:22 builtin/stash.c:37
1251msgid "git stash list [<options>]"
1252msgstr "git stash list [ОПЦИЯ…]"
1253
1254#: builtin/stash.c:23 builtin/stash.c:42
1255msgid "git stash show [<options>] [<stash>]"
1256msgstr "git stash show [ОПЦИЯ…] [СКАТАНО]"
1257
1258#: builtin/stash.c:26 builtin/stash.c:62
1259msgid "git stash branch <branchname> [<stash>]"
1260msgstr "git stash branch КЛОН [СКАТАНО]"
1261
1262#: builtin/stash.c:127
1263#, c-format
1264msgid "'%s' is not a stash-like commit"
1265msgstr "„%s“ не е подаване, приличащо на нещо скатано"
1266
1267#: builtin/stash.c:147
1268#, c-format
1269msgid "Too many revisions specified:%s"
1270msgstr "Указани са прекалено много версии:%s"
1271
1272#: builtin/stash.c:175
1273#, c-format
1274msgid "%s is not a valid reference"
1275msgstr "„%s“ е неправилно име за указател"
1276
1277#: builtin/stash.c:403
1278msgid "cannot apply a stash in the middle of a merge"
1279msgstr "по време на сливане не може да приложите нещо скатано"
1280
1281#: builtin/stash.c:414
1282#, c-format
1283msgid "could not generate diff %s^!."
1284msgstr "файлът с разликите „%s^!“ не може да се генерира"
1285
1286#: builtin/stash.c:421
1287msgid "conflicts in index.Try without --index."
1288msgstr ""
1289"в индекса има конфликти. Пробвайте да изпълните командата без опцията „--"
1290"index“."
1291
1292#: builtin/stash.c:427
1293msgid "could not save index tree"
1294msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
1295
1296#: builtin/stash.c:434
1297msgid "could not restore untracked files from stash"
1298msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
1299
1300#: builtin/stash.c:448
1301#, c-format
1302msgid "Merging %s with %s"
1303msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
1304
1305#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
1306msgid "attempt to recreate the index"
1307msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
1308
1309#: builtin/stash.c:549
1310#, c-format
1311msgid "Dropped %s (%s)"
1312msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
1313
1314#: builtin/stash.c:552
1315#, c-format
1316msgid "%s: Could not drop stash entry"
1317msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
1318
1319#: builtin/stash.c:577
1320#, c-format
1321msgid "'%s' is not a stash reference"
1322msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
1323
1324#: builtin/stash.c:789 builtin/stash.c:826
1325#, c-format
1326msgid "Cannot update %s with %s"
1327msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
1328
1329#: builtin/stash.c:807 builtin/stash.c:1474 builtin/stash.c:1510
1330msgid "stash message"
1331msgstr "съобщение при скатаване"
1332
1333#: builtin/stash.c:817
1334msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
1335msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
1336
1337#: builtin/stash.c:1284
1338msgid "Did you forget to 'git add'?"
1339msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
1340
1341#: builtin/stash.c:1326
1342#, c-format
1343msgid "Saved working directory and index state %s"
1344msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
1345
1346#: builtin/stash.c:1465 builtin/stash.c:1501
1347msgid "keep index"
1348msgstr "запазване на индекса"
1349
1350#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
1351msgid "quiet mode"
1352msgstr "без извеждане на информация"
1353
1354#: builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
1355msgid "include untracked files in stash"
1356msgstr "скатаване и на неследените файлове"
1357
1358#: builtin/stash.c:1472 builtin/stash.c:1508
1359msgid "include ignore files"
1360msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
1361
1362#: builtin/submodule--helper.c:569
1363msgid "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] <command>"
1364msgstr "git submodule--helper foreach [--quiet] [--recursive] [--] КОМАНДА"
1365
1366#: builtin/submodule--helper.c:712
1367msgid "git submodule--helper init [<options>] [<path>]"
1368msgstr "git submodule--helper init [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
1369
1370#: builtin/submodule--helper.c:2099
1371msgid "git submodule--helper absorb-git-dirs [<options>] [<path>...]"
1372msgstr "git submodule--helper absorb-git-dirs [ОПЦИЯ…] [ПЪТ…]"
1373
1374#: builtin/submodule--helper.c:2159
1375msgid "unset the config in the .gitmodules file"
1376msgstr "изтриване на настройка във файла „.gitmodules“"
1377
1378#: builtin/submodule--helper.c:2164
1379msgid "git submodule--helper config <name> [<value>]"
1380msgstr "git submodule--helper config ИМЕ [СТОЙНОСТ]"
1381
1382#: builtin/submodule--helper.c:2165
1383msgid "git submodule--helper config --unset <name>"
1384msgstr "git submodule--helper config --unset ИМЕ"
1385
1386#: builtin/tag.c:25
1387msgid ""
1388"git tag [-a | -s | -u <key-id>] [-f] [-m <msg> | -F <file>]\n"
1389"\t\t<tagname> [<head>]"
1390msgstr ""
1391"git tag [-a | -s | -u ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ] [-f] [-m СЪОБЩЕНИЕ | -F ФАЙЛ]\n"
1392" ЕТИКЕТ [ВРЪХ]"
1393
1394#: t/helper/test-serve-v2.c:7
1395msgid "test-tool serve-v2 [<options>]"
1396msgstr "test-tool serve-v2 [ОПЦИЯ…]"
1397
1398#: remote-curl.c:157
1399#, c-format
1400msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
1401msgstr ""
1402"неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
1403"„%s“"
1404
1405#: remote-curl.c:254
1406#, c-format
1407msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
1408msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
1409
1410#: remote-curl.c:355
1411msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
1412msgstr ""
1413"неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
1414"пакет „flush“"
1415
1416#: remote-curl.c:386
1417#, c-format
1418msgid "invalid server response; got '%s'"
1419msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
1420
1421#: remote-curl.c:446
1422#, c-format
1423msgid "repository '%s' not found"
1424msgstr "хранилището „%s“ липсва"
1425
1426#: remote-curl.c:450
1427#, c-format
1428msgid "Authentication failed for '%s'"
1429msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
1430
1431#: remote-curl.c:454
1432#, c-format
1433msgid "unable to access '%s': %s"
1434msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
1435
1436#: remote-curl.c:724
1437#, c-format
1438msgid "RPC failed; %s"
1439msgstr "Неуспешно отдалечено извикване. %s"
1440
1441#: remote-curl.c:764
1442msgid "cannot handle pushes this big"
1443msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
1444
1445#: remote-curl.c:1014
1446msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
1447msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
1448
1449#: remote-curl.c:1028
1450msgid "fetch failed."
1451msgstr "неуспешно доставяне."
1452
1453#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
1454#, c-format
1455msgid "protocol error: expected sha/ref, got %s'"
1456msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
1457
1458#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
1459#, c-format
1460msgid "http transport does not support %s"
1461msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
1462
1463#: remote-curl.c:1174
1464msgid "git-http-push failed"
1465msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
1466
1467#: command-list.h:113
1468msgid "Add or parse structured information in commit messages"
1469msgstr ""
1470"Добавяне или обработка на структурирана информация в съобщенията при подаване"
1471
1472#: git-submodule.sh:239
1473#, sh-format
1474msgid "'$sm_path' does not have a commit checked out"
1475msgstr "в „${sm_path}“ не е изтеглено подаване"
1476
1477#: git-submodule.sh:606
1478#, sh-format
1479msgid ""
1480"Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
1481"$sha1:"
1482msgstr ""
1483"Неуспешно доставяне в пътя към подмодул „${displaypath}“, опит за директно "
1484"доставяне на „${sha1}“"
1485
1486#: advice.c:103
25e2fbb4 1487#, c-format
2904c25f
AS
1488msgid "%shint: %.*s%s\n"
1489msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
25e2fbb4 1490
47e80a2c 1491#: advice.c:156
40390522
AS
1492msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
1493msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
1494
47e80a2c 1495#: advice.c:158
40390522
AS
1496msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
1497msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
1498
47e80a2c 1499#: advice.c:160
40390522
AS
1500msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
1501msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
1502
47e80a2c 1503#: advice.c:162
40390522
AS
1504msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
1505msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
1506
47e80a2c 1507#: advice.c:164
40390522
AS
1508msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
1509msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
1510
47e80a2c 1511#: advice.c:166
40390522
AS
1512#, c-format
1513msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
1514msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
1515
47e80a2c 1516#: advice.c:174
25e2fbb4 1517msgid ""
c099f8c7 1518"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 1519"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 1520msgstr ""
b8ed0ce7 1521"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
40390522
AS
1522"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
1523
47e80a2c 1524#: advice.c:182
40390522
AS
1525msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
1526msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 1527
47e80a2c 1528#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
aeef7d84 1529msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 1530msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 1531
47e80a2c 1532#: advice.c:189
aeef7d84
AS
1533msgid "Please, commit your changes before merging."
1534msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
1535
47e80a2c 1536#: advice.c:190
aeef7d84
AS
1537msgid "Exiting because of unfinished merge."
1538msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
1539
47e80a2c 1540#: advice.c:196
40390522 1541#, c-format
25e2fbb4 1542msgid ""
40390522
AS
1543"Note: checking out '%s'.\n"
1544"\n"
1545"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
1546"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
1547"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
1548"\n"
1549"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
1550"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
1551"\n"
1552" git checkout -b <new-branch-name>\n"
1553"\n"
25e2fbb4 1554msgstr ""
40390522
AS
1555"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
1556"\n"
1557"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
1558"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
1559"бъдат\n"
1560"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
1561"\n"
1562"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
1563"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
29f90338 1564"„commit“. Например:\n"
40390522
AS
1565"\n"
1566" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
1567"\n"
25e2fbb4 1568
ab8f4f5d
AS
1569#: alias.c:50
1570msgid "cmdline ends with \\"
1571msgstr "командният ред завършва с „/“"
1572
1573#: alias.c:51
1574msgid "unclosed quote"
1575msgstr "кавичка без еш"
1576
47e80a2c 1577#: apply.c:63
25e2fbb4 1578#, c-format
40390522
AS
1579msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
1580msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 1581
47e80a2c 1582#: apply.c:79
40390522
AS
1583#, c-format
1584msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
1585msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 1586
47e80a2c 1587#: apply.c:129
40390522
AS
1588msgid "--reject and --3way cannot be used together."
1589msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 1590
47e80a2c 1591#: apply.c:131
40390522
AS
1592msgid "--cached and --3way cannot be used together."
1593msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 1594
47e80a2c 1595#: apply.c:134
40390522
AS
1596msgid "--3way outside a repository"
1597msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 1598
47e80a2c 1599#: apply.c:145
40390522
AS
1600msgid "--index outside a repository"
1601msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 1602
47e80a2c 1603#: apply.c:148
40390522
AS
1604msgid "--cached outside a repository"
1605msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 1606
47e80a2c 1607#: apply.c:829
40390522
AS
1608#, c-format
1609msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
1610msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 1611
47e80a2c 1612#: apply.c:838
40390522
AS
1613#, c-format
1614msgid "regexec returned %d for input: %s"
1615msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 1616
47e80a2c 1617#: apply.c:912
40390522
AS
1618#, c-format
1619msgid "unable to find filename in patch at line %d"
1620msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 1621
47e80a2c 1622#: apply.c:950
40390522
AS
1623#, c-format
1624msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
1625msgstr ""
1626"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
1627"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 1628
47e80a2c 1629#: apply.c:956
40390522
AS
1630#, c-format
1631msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
1632msgstr ""
1633"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
1634"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 1635
47e80a2c 1636#: apply.c:957
40390522
AS
1637#, c-format
1638msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
1639msgstr ""
1640"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
1641"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 1642
47e80a2c 1643#: apply.c:962
40390522
AS
1644#, c-format
1645msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
1646msgstr ""
1647"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
1648"null“"
25e2fbb4 1649
47e80a2c 1650#: apply.c:991
b61937fb
AS
1651#, c-format
1652msgid "invalid mode on line %d: %s"
1653msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
1654
47e80a2c 1655#: apply.c:1310
b61937fb
AS
1656#, c-format
1657msgid "inconsistent header lines %d and %d"
1658msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
1659
47e80a2c 1660#: apply.c:1482
40390522
AS
1661#, c-format
1662msgid "recount: unexpected line: %.*s"
1663msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 1664
47e80a2c 1665#: apply.c:1551
40390522
AS
1666#, c-format
1667msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
1668msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 1669
47e80a2c 1670#: apply.c:1571
40390522 1671#, c-format
25e2fbb4 1672msgid ""
40390522
AS
1673"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1674"component (line %d)"
1675msgid_plural ""
1676"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1677"components (line %d)"
1678msgstr[0] ""
1679"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
1680"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
1681msgstr[1] ""
1682"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
1683"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 1684
47e80a2c 1685#: apply.c:1584
0d670e78 1686#, c-format
40390522 1687msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 1688msgstr ""
40390522 1689"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 1690
47e80a2c 1691#: apply.c:1772
40390522
AS
1692msgid "new file depends on old contents"
1693msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
1694
47e80a2c 1695#: apply.c:1774
40390522
AS
1696msgid "deleted file still has contents"
1697msgstr "изтритият файл не е празен"
1698
47e80a2c 1699#: apply.c:1808
25e2fbb4 1700#, c-format
40390522
AS
1701msgid "corrupt patch at line %d"
1702msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 1703
47e80a2c 1704#: apply.c:1845
25e2fbb4 1705#, c-format
40390522
AS
1706msgid "new file %s depends on old contents"
1707msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 1708
47e80a2c 1709#: apply.c:1847
25e2fbb4 1710#, c-format
40390522
AS
1711msgid "deleted file %s still has contents"
1712msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 1713
47e80a2c 1714#: apply.c:1850
25e2fbb4 1715#, c-format
40390522
AS
1716msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1717msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 1718
47e80a2c 1719#: apply.c:1997
25e2fbb4 1720#, c-format
40390522
AS
1721msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
1722msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 1723
47e80a2c 1724#: apply.c:2034
25e2fbb4 1725#, c-format
40390522
AS
1726msgid "unrecognized binary patch at line %d"
1727msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 1728
47e80a2c 1729#: apply.c:2196
25e2fbb4 1730#, c-format
40390522
AS
1731msgid "patch with only garbage at line %d"
1732msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 1733
47e80a2c 1734#: apply.c:2282
25e2fbb4 1735#, c-format
40390522
AS
1736msgid "unable to read symlink %s"
1737msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 1738
47e80a2c 1739#: apply.c:2286
25e2fbb4 1740#, c-format
40390522
AS
1741msgid "unable to open or read %s"
1742msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 1743
47e80a2c 1744#: apply.c:2945
40390522
AS
1745#, c-format
1746msgid "invalid start of line: '%c'"
1747msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 1748
47e80a2c 1749#: apply.c:3066
25e2fbb4 1750#, c-format
40390522
AS
1751msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
1752msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
1753msgstr[0] ""
1754"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
1755msgstr[1] ""
1756"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 1757
47e80a2c 1758#: apply.c:3078
25e2fbb4 1759#, c-format
40390522
AS
1760msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
1761msgstr ""
1762"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 1763
47e80a2c 1764#: apply.c:3084
25e2fbb4 1765#, c-format
40390522
AS
1766msgid ""
1767"while searching for:\n"
1768"%.*s"
1769msgstr ""
1770"при търсене за:\n"
1771"%.*s"
25e2fbb4 1772
47e80a2c 1773#: apply.c:3106
40390522
AS
1774#, c-format
1775msgid "missing binary patch data for '%s'"
1776msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 1777
47e80a2c 1778#: apply.c:3114
25e2fbb4 1779#, c-format
40390522
AS
1780msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
1781msgstr ""
1782"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
1783"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 1784
47e80a2c 1785#: apply.c:3161
25e2fbb4 1786#, c-format
40390522
AS
1787msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
1788msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 1789
47e80a2c 1790#: apply.c:3171
40390522 1791#, c-format
25e2fbb4 1792msgid ""
40390522
AS
1793"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
1794msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 1795
47e80a2c 1796#: apply.c:3179
25e2fbb4 1797#, c-format
40390522
AS
1798msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
1799msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 1800
47e80a2c 1801#: apply.c:3197
25e2fbb4 1802#, c-format
40390522
AS
1803msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
1804msgstr ""
1805"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
1806"прочетен"
25e2fbb4 1807
47e80a2c 1808#: apply.c:3210
25e2fbb4 1809#, c-format
40390522
AS
1810msgid "binary patch does not apply to '%s'"
1811msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 1812
47e80a2c 1813#: apply.c:3216
aeef7d84 1814#, c-format
40390522
AS
1815msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
1816msgstr ""
1817"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
1818"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 1819
47e80a2c 1820#: apply.c:3237
0d670e78 1821#, c-format
40390522
AS
1822msgid "patch failed: %s:%ld"
1823msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 1824
47e80a2c 1825#: apply.c:3360
25e2fbb4 1826#, c-format
40390522
AS
1827msgid "cannot checkout %s"
1828msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 1829
47e80a2c 1830#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
25e2fbb4 1831#, c-format
40390522
AS
1832msgid "failed to read %s"
1833msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1834
47e80a2c 1835#: apply.c:3420
25e2fbb4 1836#, c-format
40390522
AS
1837msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
1838msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 1839
47e80a2c 1840#: apply.c:3449 apply.c:3692
25e2fbb4 1841#, c-format
40390522
AS
1842msgid "path %s has been renamed/deleted"
1843msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 1844
47e80a2c 1845#: apply.c:3535 apply.c:3707
25e2fbb4 1846#, c-format
40390522
AS
1847msgid "%s: does not exist in index"
1848msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 1849
47e80a2c 1850#: apply.c:3544 apply.c:3715
25e2fbb4 1851#, c-format
40390522
AS
1852msgid "%s: does not match index"
1853msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
1854
47e80a2c 1855#: apply.c:3579
40390522 1856msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 1857msgstr ""
2904c25f 1858"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
40390522 1859"сливане."
25e2fbb4 1860
47e80a2c 1861#: apply.c:3582
9aeb4c2b 1862#, c-format
40390522
AS
1863msgid "Falling back to three-way merge...\n"
1864msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 1865
47e80a2c 1866#: apply.c:3598 apply.c:3602
25e2fbb4 1867#, c-format
40390522
AS
1868msgid "cannot read the current contents of '%s'"
1869msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 1870
47e80a2c 1871#: apply.c:3614
6c31a5e9 1872#, c-format
40390522
AS
1873msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
1874msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 1875
47e80a2c 1876#: apply.c:3628
25e2fbb4 1877#, c-format
40390522
AS
1878msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
1879msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 1880
47e80a2c 1881#: apply.c:3633
25e2fbb4 1882#, c-format
40390522
AS
1883msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
1884msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 1885
47e80a2c 1886#: apply.c:3659
40390522
AS
1887msgid "removal patch leaves file contents"
1888msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 1889
47e80a2c 1890#: apply.c:3732
6c31a5e9 1891#, c-format
40390522
AS
1892msgid "%s: wrong type"
1893msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 1894
47e80a2c 1895#: apply.c:3734
6c31a5e9 1896#, c-format
40390522
AS
1897msgid "%s has type %o, expected %o"
1898msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 1899
47e80a2c
AS
1900#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
1901#: read-cache.c:1309
6c31a5e9 1902#, c-format
40390522
AS
1903msgid "invalid path '%s'"
1904msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 1905
47e80a2c 1906#: apply.c:3943
6c31a5e9 1907#, c-format
40390522
AS
1908msgid "%s: already exists in index"
1909msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 1910
47e80a2c 1911#: apply.c:3946
6c31a5e9 1912#, c-format
40390522
AS
1913msgid "%s: already exists in working directory"
1914msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 1915
47e80a2c 1916#: apply.c:3966
6c31a5e9 1917#, c-format
40390522
AS
1918msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
1919msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 1920
47e80a2c 1921#: apply.c:3971
6c31a5e9 1922#, c-format
40390522
AS
1923msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
1924msgstr ""
1925"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 1926
47e80a2c 1927#: apply.c:3991
6c31a5e9 1928#, c-format
40390522
AS
1929msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
1930msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 1931
47e80a2c 1932#: apply.c:3995
6c31a5e9 1933#, c-format
40390522
AS
1934msgid "%s: patch does not apply"
1935msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 1936
47e80a2c 1937#: apply.c:4010
0d670e78 1938#, c-format
40390522
AS
1939msgid "Checking patch %s..."
1940msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 1941
47e80a2c 1942#: apply.c:4102
0d670e78 1943#, c-format
40390522
AS
1944msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
1945msgstr ""
1946"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 1947
47e80a2c 1948#: apply.c:4109
40390522
AS
1949#, c-format
1950msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
1951msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 1952
47e80a2c 1953#: apply.c:4112
40390522
AS
1954#, c-format
1955msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
1956msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 1957
47e80a2c 1958#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
40390522
AS
1959#, c-format
1960msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1961msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 1962
47e80a2c 1963#: apply.c:4121
40390522
AS
1964#, c-format
1965msgid "could not add %s to temporary index"
1966msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 1967
47e80a2c 1968#: apply.c:4131
25e2fbb4 1969#, c-format
40390522
AS
1970msgid "could not write temporary index to %s"
1971msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 1972
47e80a2c 1973#: apply.c:4269
25e2fbb4 1974#, c-format
40390522
AS
1975msgid "unable to remove %s from index"
1976msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 1977
47e80a2c 1978#: apply.c:4303
25e2fbb4 1979#, c-format
40390522
AS
1980msgid "corrupt patch for submodule %s"
1981msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 1982
47e80a2c 1983#: apply.c:4309
25e2fbb4 1984#, c-format
40390522
AS
1985msgid "unable to stat newly created file '%s'"
1986msgstr ""
1987"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 1988
47e80a2c 1989#: apply.c:4317
25e2fbb4 1990#, c-format
40390522
AS
1991msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
1992msgstr ""
1993"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 1994
47e80a2c 1995#: apply.c:4323 apply.c:4468
25e2fbb4 1996#, c-format
40390522
AS
1997msgid "unable to add cache entry for %s"
1998msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 1999
47e80a2c 2000#: apply.c:4366
25e2fbb4 2001#, c-format
40390522
AS
2002msgid "failed to write to '%s'"
2003msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 2004
47e80a2c 2005#: apply.c:4370
25e2fbb4 2006#, c-format
40390522
AS
2007msgid "closing file '%s'"
2008msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 2009
47e80a2c 2010#: apply.c:4440
25e2fbb4 2011#, c-format
40390522
AS
2012msgid "unable to write file '%s' mode %o"
2013msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 2014
47e80a2c 2015#: apply.c:4538
25e2fbb4 2016#, c-format
40390522
AS
2017msgid "Applied patch %s cleanly."
2018msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 2019
47e80a2c 2020#: apply.c:4546
40390522
AS
2021msgid "internal error"
2022msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 2023
47e80a2c 2024#: apply.c:4549
25e2fbb4 2025#, c-format
40390522
AS
2026msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
2027msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
2028msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
2029msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 2030
47e80a2c 2031#: apply.c:4560
25e2fbb4 2032#, c-format
40390522
AS
2033msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
2034msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 2035
47e80a2c 2036#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
25e2fbb4 2037#, c-format
40390522
AS
2038msgid "cannot open %s"
2039msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 2040
47e80a2c 2041#: apply.c:4582
25e2fbb4 2042#, c-format
40390522
AS
2043msgid "Hunk #%d applied cleanly."
2044msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
2045
47e80a2c 2046#: apply.c:4586
40390522
AS
2047#, c-format
2048msgid "Rejected hunk #%d."
2049msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
2050
47e80a2c 2051#: apply.c:4696
40390522
AS
2052#, c-format
2053msgid "Skipped patch '%s'."
2054msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
2055
47e80a2c 2056#: apply.c:4704
40390522
AS
2057msgid "unrecognized input"
2058msgstr "непознат вход"
2059
47e80a2c 2060#: apply.c:4724
40390522
AS
2061msgid "unable to read index file"
2062msgstr "индексът не може да бъде записан"
2063
47e80a2c 2064#: apply.c:4879
40390522
AS
2065#, c-format
2066msgid "can't open patch '%s': %s"
2067msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
2068
47e80a2c 2069#: apply.c:4906
40390522
AS
2070#, c-format
2071msgid "squelched %d whitespace error"
2072msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
2073msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
2074msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
2075
47e80a2c 2076#: apply.c:4912 apply.c:4927
40390522
AS
2077#, c-format
2078msgid "%d line adds whitespace errors."
2079msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
2080msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
2081msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
2082
47e80a2c 2083#: apply.c:4920
40390522
AS
2084#, c-format
2085msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
2086msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
2087msgstr[0] ""
2088"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
2089msgstr[1] ""
2090"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
2091
47e80a2c 2092#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
40390522
AS
2093msgid "Unable to write new index file"
2094msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
2095
47e80a2c
AS
2096#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
2097#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
2098#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
ab8f4f5d 2099#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
47e80a2c
AS
2100#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
2101#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
2102msgid "path"
2103msgstr "път"
2104
47e80a2c 2105#: apply.c:4964
40390522
AS
2106msgid "don't apply changes matching the given path"
2107msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
2108
47e80a2c 2109#: apply.c:4967
40390522
AS
2110msgid "apply changes matching the given path"
2111msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
2112
47e80a2c 2113#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
40390522
AS
2114msgid "num"
2115msgstr "БРОЙ"
2116
47e80a2c 2117#: apply.c:4970
40390522
AS
2118msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
2119msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
2120
47e80a2c 2121#: apply.c:4973
40390522
AS
2122msgid "ignore additions made by the patch"
2123msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
2124
47e80a2c 2125#: apply.c:4975
40390522
AS
2126msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
2127msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
2128
47e80a2c 2129#: apply.c:4979
40390522
AS
2130msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
2131msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
2132
47e80a2c 2133#: apply.c:4981
40390522
AS
2134msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
2135msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
2136
47e80a2c 2137#: apply.c:4983
40390522
AS
2138msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
2139msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
2140
47e80a2c 2141#: apply.c:4985
40390522
AS
2142msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
2143msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
2144
47e80a2c 2145#: apply.c:4987
1eaabd4a
AS
2146msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
2147msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
2148
47e80a2c 2149#: apply.c:4989
40390522
AS
2150msgid "apply a patch without touching the working tree"
2151msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
2152
47e80a2c 2153#: apply.c:4991
40390522
AS
2154msgid "accept a patch that touches outside the working area"
2155msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
2156
47e80a2c 2157#: apply.c:4994
40390522 2158msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 2159msgstr ""
40390522
AS
2160"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
2161"summary“"
2162
47e80a2c 2163#: apply.c:4996
40390522
AS
2164msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
2165msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
2166
47e80a2c 2167#: apply.c:4998
40390522
AS
2168msgid "build a temporary index based on embedded index information"
2169msgstr ""
2170"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
2171
47e80a2c 2172#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
40390522
AS
2173msgid "paths are separated with NUL character"
2174msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
2175
47e80a2c 2176#: apply.c:5003
40390522
AS
2177msgid "ensure at least <n> lines of context match"
2178msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
2179
47e80a2c 2180#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
3154af4a 2181#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
47e80a2c 2182#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
40390522
AS
2183msgid "action"
2184msgstr "действие"
2185
47e80a2c 2186#: apply.c:5005
40390522
AS
2187msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
2188msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
2189
47e80a2c 2190#: apply.c:5008 apply.c:5011
40390522
AS
2191msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
2192msgstr ""
2193"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
2194
47e80a2c 2195#: apply.c:5014
40390522
AS
2196msgid "apply the patch in reverse"
2197msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
2198
47e80a2c 2199#: apply.c:5016
40390522
AS
2200msgid "don't expect at least one line of context"
2201msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
2202
47e80a2c 2203#: apply.c:5018
40390522
AS
2204msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
2205msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
2206
47e80a2c 2207#: apply.c:5020
40390522
AS
2208msgid "allow overlapping hunks"
2209msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
2210
47e80a2c
AS
2211#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
2212#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
2213#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
40390522
AS
2214msgid "be verbose"
2215msgstr "повече подробности"
2216
47e80a2c 2217#: apply.c:5023
40390522
AS
2218msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
2219msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
2220
47e80a2c 2221#: apply.c:5026
40390522
AS
2222msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
2223msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
2224
47e80a2c 2225#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
40390522
AS
2226msgid "root"
2227msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
2228
47e80a2c 2229#: apply.c:5029
40390522
AS
2230msgid "prepend <root> to all filenames"
2231msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
2232
1eaabd4a 2233#: archive.c:14
40390522
AS
2234msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
2235msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
2236
1eaabd4a 2237#: archive.c:15
40390522
AS
2238msgid "git archive --list"
2239msgstr "git archive --list"
2240
1eaabd4a 2241#: archive.c:16
40390522
AS
2242msgid ""
2243"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
2244msgstr ""
2245"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
2246"[ПЪТ…]"
2247
1eaabd4a 2248#: archive.c:17
40390522
AS
2249msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
2250msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
2251
47e80a2c 2252#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
40390522
AS
2253#, c-format
2254msgid "pathspec '%s' did not match any files"
2255msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
2256
ab8f4f5d
AS
2257#: archive.c:396
2258#, c-format
2259msgid "no such ref: %.*s"
2260msgstr "такъв указател няма: %.*s"
2261
2262#: archive.c:401
2263#, c-format
2264msgid "not a valid object name: %s"
2265msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
2266
2267#: archive.c:414
2268#, c-format
2269msgid "not a tree object: %s"
2270msgstr "не е обект-дърво: %s"
2271
2272#: archive.c:424
2273msgid "current working directory is untracked"
2274msgstr "текущата работна директория не е следена"
2275
2276#: archive.c:455
40390522
AS
2277msgid "fmt"
2278msgstr "ФОРМАТ"
2279
ab8f4f5d 2280#: archive.c:455
40390522
AS
2281msgid "archive format"
2282msgstr "ФОРМАТ на архива"
2283
47e80a2c 2284#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
40390522
AS
2285msgid "prefix"
2286msgstr "ПРЕФИКС"
2287
ab8f4f5d 2288#: archive.c:457
40390522
AS
2289msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
2290msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
2291
47e80a2c
AS
2292#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
2293#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
2294#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
2295#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
2296#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:176
40390522
AS
2297msgid "file"
2298msgstr "ФАЙЛ"
2299
ab8f4f5d 2300#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
40390522
AS
2301msgid "write the archive to this file"
2302msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
2303
ab8f4f5d 2304#: archive.c:461
40390522
AS
2305msgid "read .gitattributes in working directory"
2306msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
2307
ab8f4f5d 2308#: archive.c:462
40390522
AS
2309msgid "report archived files on stderr"
2310msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
2311
ab8f4f5d 2312#: archive.c:463
40390522
AS
2313msgid "store only"
2314msgstr "само съхранение без компресиране"
2315
ab8f4f5d 2316#: archive.c:464
40390522
AS
2317msgid "compress faster"
2318msgstr "бързо компресиране"
2319
ab8f4f5d 2320#: archive.c:472
40390522
AS
2321msgid "compress better"
2322msgstr "добро компресиране"
2323
ab8f4f5d 2324#: archive.c:475
40390522
AS
2325msgid "list supported archive formats"
2326msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
2327
47e80a2c
AS
2328#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
2329#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
40390522
AS
2330msgid "repo"
2331msgstr "хранилище"
2332
ab8f4f5d 2333#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
40390522
AS
2334msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
2335msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
2336
47e80a2c 2337#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:713
ab8f4f5d 2338#: builtin/notes.c:498
40390522
AS
2339msgid "command"
2340msgstr "команда"
2341
ab8f4f5d 2342#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
40390522
AS
2343msgid "path to the remote git-upload-archive command"
2344msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
2345
ab8f4f5d 2346#: archive.c:487
40390522
AS
2347msgid "Unexpected option --remote"
2348msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
2349
ab8f4f5d 2350#: archive.c:489
40390522
AS
2351msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
2352msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
2353
ab8f4f5d 2354#: archive.c:491
40390522
AS
2355msgid "Unexpected option --output"
2356msgstr "Неочаквана опция „--output“"
2357
ab8f4f5d 2358#: archive.c:513
40390522
AS
2359#, c-format
2360msgid "Unknown archive format '%s'"
2361msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
2362
ab8f4f5d 2363#: archive.c:520
40390522
AS
2364#, c-format
2365msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
2366msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
2367
3154af4a 2368#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
1eaabd4a
AS
2369#, c-format
2370msgid "cannot stream blob %s"
2371msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
2372
3154af4a 2373#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
1eaabd4a
AS
2374#, c-format
2375msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
2376msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
2377
3154af4a 2378#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
1eaabd4a
AS
2379#, c-format
2380msgid "cannot read %s"
2381msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
2382
47e80a2c 2383#: archive-tar.c:459
1eaabd4a
AS
2384#, c-format
2385msgid "unable to start '%s' filter"
2386msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
2387
47e80a2c 2388#: archive-tar.c:462
1eaabd4a
AS
2389msgid "unable to redirect descriptor"
2390msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
2391
47e80a2c 2392#: archive-tar.c:469
1eaabd4a
AS
2393#, c-format
2394msgid "'%s' filter reported error"
2395msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
2396
3154af4a 2397#: archive-zip.c:314
1eaabd4a
AS
2398#, c-format
2399msgid "path is not valid UTF-8: %s"
2400msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
2401
3154af4a 2402#: archive-zip.c:318
1eaabd4a
AS
2403#, c-format
2404msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
2405msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
2406
47e80a2c 2407#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
1eaabd4a
AS
2408#, c-format
2409msgid "deflate error (%d)"
2410msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
2411
3154af4a 2412#: archive-zip.c:609
1eaabd4a
AS
2413#, c-format
2414msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
2415msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
2416
ab8f4f5d 2417#: attr.c:211
61d4c309
AS
2418#, c-format
2419msgid "%.*s is not a valid attribute name"
2420msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
2421
ab8f4f5d
AS
2422#: attr.c:368
2423#, c-format
2424msgid "%s not allowed: %s:%d"
2425msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
2426
2427#: attr.c:408
40390522
AS
2428msgid ""
2429"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
2430"Use '\\!' for literal leading exclamation."
2431msgstr ""
2432"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
2433"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
2434
3154af4a 2435#: bisect.c:468
40390522
AS
2436#, c-format
2437msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
2438msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
2439
ab8f4f5d 2440#: bisect.c:678
40390522
AS
2441#, c-format
2442msgid "We cannot bisect more!\n"
2443msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
2444
ab8f4f5d 2445#: bisect.c:733
40390522
AS
2446#, c-format
2447msgid "Not a valid commit name %s"
2448msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
2449
ab8f4f5d 2450#: bisect.c:758
40390522
AS
2451#, c-format
2452msgid ""
2453"The merge base %s is bad.\n"
2454"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
2455msgstr ""
2456"Неправилна база за сливане: %s.\n"
2457"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
2458
ab8f4f5d 2459#: bisect.c:763
40390522
AS
2460#, c-format
2461msgid ""
2462"The merge base %s is new.\n"
2463"The property has changed between %s and [%s].\n"
2464msgstr ""
2465"Нова база за сливане: %s.\n"
2466"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
2467
ab8f4f5d 2468#: bisect.c:768
40390522
AS
2469#, c-format
2470msgid ""
2471"The merge base %s is %s.\n"
2472"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
2473msgstr ""
2474"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
2475"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
2476
ab8f4f5d 2477#: bisect.c:776
40390522
AS
2478#, c-format
2479msgid ""
61d4c309 2480"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
2481"git bisect cannot work properly in this case.\n"
2482"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
2483msgstr ""
2484"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
2485"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
2486"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
2487
ab8f4f5d 2488#: bisect.c:789
40390522
AS
2489#, c-format
2490msgid ""
2491"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
2492"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
2493"We continue anyway."
2494msgstr ""
2495"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
2496"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
2497"Двоичното търсене продължава."
2498
ab8f4f5d 2499#: bisect.c:822
40390522
AS
2500#, c-format
2501msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
2502msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
2503
ab8f4f5d 2504#: bisect.c:865
40390522
AS
2505#, c-format
2506msgid "a %s revision is needed"
2507msgstr "необходима е версия „%s“"
2508
47e80a2c 2509#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
40390522
AS
2510#, c-format
2511msgid "could not create file '%s'"
2512msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
2513
47e80a2c 2514#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
40390522
AS
2515#, c-format
2516msgid "could not read file '%s'"
2517msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
2518
47e80a2c 2519#: bisect.c:958
40390522
AS
2520msgid "reading bisect refs failed"
2521msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
2522
47e80a2c 2523#: bisect.c:977
40390522
AS
2524#, c-format
2525msgid "%s was both %s and %s\n"
2526msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
2527
47e80a2c 2528#: bisect.c:985
40390522
AS
2529#, c-format
2530msgid ""
2531"No testable commit found.\n"
2532"Maybe you started with bad path parameters?\n"
2533msgstr ""
2534"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
2535"Проверете параметрите за пътищата.\n"
2536
47e80a2c 2537#: bisect.c:1004
40390522
AS
2538#, c-format
2539msgid "(roughly %d step)"
2540msgid_plural "(roughly %d steps)"
2541msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
2542msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
2543
b61937fb
AS
2544#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
2545#. steps)" translation.
2546#.
47e80a2c 2547#: bisect.c:1010
40390522
AS
2548#, c-format
2549msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
2550msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
2551msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
2552msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
2553
47e80a2c 2554#: blame.c:1794
b61937fb
AS
2555msgid "--contents and --reverse do not blend well."
2556msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
2557
47e80a2c 2558#: blame.c:1808
b61937fb
AS
2559msgid "cannot use --contents with final commit object name"
2560msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
2561
47e80a2c 2562#: blame.c:1829
b61937fb
AS
2563msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
2564msgstr ""
2565"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
2566"указването на крайно подаване"
2567
47e80a2c
AS
2568#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
2569#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
2570#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
2571#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
2904c25f 2572#: builtin/shortlog.c:192
b61937fb
AS
2573msgid "revision walk setup failed"
2574msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
2575
47e80a2c 2576#: blame.c:1856
b61937fb
AS
2577msgid ""
2578"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
2579msgstr ""
2580"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
2581"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
2582
47e80a2c 2583#: blame.c:1867
b61937fb
AS
2584#, c-format
2585msgid "no such path %s in %s"
2586msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
2587
47e80a2c 2588#: blame.c:1878
b61937fb
AS
2589#, c-format
2590msgid "cannot read blob %s for path %s"
2904c25f 2591msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
b61937fb 2592
47e80a2c 2593#: branch.c:53
40390522
AS
2594#, c-format
2595msgid ""
2596"\n"
2597"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
2598"the remote tracking information by invoking\n"
2599"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
2600msgstr ""
2601"\n"
2602"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
2603"информацията за следения клон чрез:\n"
2604"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 2605
47e80a2c 2606#: branch.c:67
c099f8c7 2607#, c-format
40390522 2608msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 2609msgstr ""
40390522 2610"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 2611
47e80a2c 2612#: branch.c:93
25e2fbb4 2613#, c-format
b8ed0ce7 2614msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
25e2fbb4 2615msgstr ""
b8ed0ce7 2616"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
40390522 2617"пребазиране."
25e2fbb4 2618
47e80a2c 2619#: branch.c:94
25e2fbb4 2620#, c-format
b8ed0ce7
AS
2621msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
2622msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
e1f70371 2623
47e80a2c 2624#: branch.c:98
40390522 2625#, c-format
b8ed0ce7
AS
2626msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
2627msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 2628
47e80a2c 2629#: branch.c:99
40390522 2630#, c-format
b8ed0ce7
AS
2631msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
2632msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 2633
47e80a2c 2634#: branch.c:104
40390522 2635#, c-format
b8ed0ce7 2636msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
40390522 2637msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 2638
47e80a2c 2639#: branch.c:105
25e2fbb4 2640#, c-format
b8ed0ce7 2641msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
40390522 2642msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 2643
47e80a2c 2644#: branch.c:109
25e2fbb4 2645#, c-format
b8ed0ce7 2646msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
40390522 2647msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 2648
47e80a2c 2649#: branch.c:110
25e2fbb4 2650#, c-format
b8ed0ce7 2651msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
40390522 2652msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 2653
47e80a2c 2654#: branch.c:119
40390522
AS
2655msgid "Unable to write upstream branch configuration"
2656msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
2657
47e80a2c 2658#: branch.c:156
25e2fbb4 2659#, c-format
40390522
AS
2660msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
2661msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 2662
47e80a2c 2663#: branch.c:189
25e2fbb4 2664#, c-format
40390522
AS
2665msgid "'%s' is not a valid branch name."
2666msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 2667
47e80a2c 2668#: branch.c:208
25e2fbb4 2669#, c-format
40390522
AS
2670msgid "A branch named '%s' already exists."
2671msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 2672
47e80a2c 2673#: branch.c:213
40390522
AS
2674msgid "Cannot force update the current branch."
2675msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 2676
47e80a2c 2677#: branch.c:233
40390522
AS
2678#, c-format
2679msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
2680msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 2681
47e80a2c 2682#: branch.c:235
25e2fbb4 2683#, c-format
40390522
AS
2684msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
2685msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
2686
47e80a2c 2687#: branch.c:237
25e2fbb4 2688msgid ""
40390522
AS
2689"\n"
2690"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
2691"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
2692"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
2693"\n"
2694"If you are planning to push out a new local branch that\n"
2695"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
2696"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 2697msgstr ""
40390522
AS
2698"\n"
2699"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
2700"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
2701"\n"
2702"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
2703"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
2704"изтласква."
25e2fbb4 2705
47e80a2c 2706#: branch.c:281
40390522
AS
2707#, c-format
2708msgid "Not a valid object name: '%s'."
2709msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 2710
47e80a2c 2711#: branch.c:301
25e2fbb4 2712#, c-format
40390522
AS
2713msgid "Ambiguous object name: '%s'."
2714msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 2715
47e80a2c 2716#: branch.c:306
25e2fbb4 2717#, c-format
40390522
AS
2718msgid "Not a valid branch point: '%s'."
2719msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 2720
ab8f4f5d 2721#: branch.c:359
25e2fbb4 2722#, c-format
40390522
AS
2723msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
2724msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 2725
ab8f4f5d 2726#: branch.c:382
40390522
AS
2727#, c-format
2728msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
2729msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 2730
1eaabd4a 2731#: bundle.c:36
25e2fbb4 2732#, c-format
40390522
AS
2733msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
2734msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 2735
1eaabd4a 2736#: bundle.c:64
0d670e78 2737#, c-format
40390522
AS
2738msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
2739msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 2740
47e80a2c
AS
2741#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
2742#: builtin/commit.c:788
0d670e78 2743#, c-format
40390522
AS
2744msgid "could not open '%s'"
2745msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 2746
ab8f4f5d 2747#: bundle.c:143
40390522
AS
2748msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
2749msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 2750
ab8f4f5d 2751#: bundle.c:194
25e2fbb4 2752#, c-format
40390522
AS
2753msgid "The bundle contains this ref:"
2754msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
2755msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
2756msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 2757
ab8f4f5d 2758#: bundle.c:201
40390522
AS
2759msgid "The bundle records a complete history."
2760msgstr "Пратката съдържа пълна история."
2761
ab8f4f5d 2762#: bundle.c:203
25e2fbb4 2763#, c-format
40390522
AS
2764msgid "The bundle requires this ref:"
2765msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
2766msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
2767msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 2768
ab8f4f5d 2769#: bundle.c:269
3154af4a
AS
2770msgid "unable to dup bundle descriptor"
2771msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
2772
ab8f4f5d 2773#: bundle.c:276
40390522
AS
2774msgid "Could not spawn pack-objects"
2775msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
2776
ab8f4f5d 2777#: bundle.c:287
40390522
AS
2778msgid "pack-objects died"
2779msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
2780
ab8f4f5d 2781#: bundle.c:329
40390522
AS
2782msgid "rev-list died"
2783msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 2784
ab8f4f5d 2785#: bundle.c:378
25e2fbb4 2786#, c-format
40390522
AS
2787msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
2788msgstr ""
2789"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 2790
47e80a2c 2791#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
25e2fbb4 2792#, c-format
40390522
AS
2793msgid "unrecognized argument: %s"
2794msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 2795
ab8f4f5d 2796#: bundle.c:465
40390522
AS
2797msgid "Refusing to create empty bundle."
2798msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 2799
ab8f4f5d 2800#: bundle.c:475
25e2fbb4 2801#, c-format
40390522
AS
2802msgid "cannot create '%s'"
2803msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
2804
ab8f4f5d 2805#: bundle.c:500
40390522
AS
2806msgid "index-pack died"
2807msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
2808
31243e7f 2809#: color.c:296
40390522
AS
2810#, c-format
2811msgid "invalid color value: %.*s"
2812msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
2813
47e80a2c
AS
2814#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
2815#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
40390522
AS
2816#, c-format
2817msgid "could not parse %s"
2818msgstr "„%s“ не може да се анализира"
2819
3154af4a 2820#: commit.c:52
40390522
AS
2821#, c-format
2822msgid "%s %s is not a commit!"
2823msgstr "%s %s не е подаване!"
2824
3154af4a 2825#: commit.c:193
2904c25f
AS
2826msgid ""
2827"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
2828"and will be removed in a future Git version.\n"
2829"\n"
2830"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
2831"to convert the grafts into replace refs.\n"
2832"\n"
2833"Turn this message off by running\n"
2834"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
2835msgstr ""
2836"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
2837"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
2838"\n"
2839"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
2840"указатели с командата:\n"
2841"\n"
2842" git replace --convert-graft-file\n"
2843"\n"
2844"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
2845"\n"
2846" git config advice.graftFileDeprecated false"
2847
47e80a2c 2848#: commit.c:1128
3154af4a
AS
2849#, c-format
2850msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
2851msgstr ""
2852"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
2853
47e80a2c 2854#: commit.c:1131
3154af4a
AS
2855#, c-format
2856msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
2857msgstr ""
2858"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
2859
47e80a2c 2860#: commit.c:1134
3154af4a
AS
2861#, c-format
2862msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
2863msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
2864
47e80a2c 2865#: commit.c:1137
3154af4a
AS
2866#, c-format
2867msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
2868msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
2869
47e80a2c 2870#: commit.c:1391
40390522
AS
2871msgid ""
2872"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
2873"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
2874"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 2875msgstr ""
40390522
AS
2876"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
2877"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
2878"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
2879
47e80a2c 2880#: commit-graph.c:388
1eaabd4a
AS
2881#, c-format
2882msgid "could not find commit %s"
2883msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
2884
47e80a2c 2885#: commit-graph.c:730 builtin/pack-objects.c:2649
1eaabd4a
AS
2886#, c-format
2887msgid "unable to get type of object %s"
2888msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
2889
47e80a2c 2890#: commit-graph.c:763
ab8f4f5d
AS
2891msgid "Loading known commits in commit graph"
2892msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
3154af4a 2893
47e80a2c 2894#: commit-graph.c:779
ab8f4f5d
AS
2895msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
2896msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
2897
47e80a2c 2898#: commit-graph.c:791
ab8f4f5d
AS
2899msgid "Clearing commit marks in commit graph"
2900msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
2901
47e80a2c 2902#: commit-graph.c:811
3154af4a
AS
2903msgid "Computing commit graph generation numbers"
2904msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
2905
47e80a2c 2906#: commit-graph.c:928
ab8f4f5d
AS
2907#, c-format
2908msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
2909msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
2910msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
2911msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
3154af4a 2912
47e80a2c 2913#: commit-graph.c:941
1eaabd4a
AS
2914#, c-format
2915msgid "error adding pack %s"
2916msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
2917
47e80a2c 2918#: commit-graph.c:943
1eaabd4a
AS
2919#, c-format
2920msgid "error opening index for %s"
2921msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
2922
47e80a2c 2923#: commit-graph.c:957
ab8f4f5d
AS
2924#, c-format
2925msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
2926msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
2927msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
2928msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
2929
47e80a2c 2930#: commit-graph.c:989
ab8f4f5d
AS
2931msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
2932msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
2933
47e80a2c 2934#: commit-graph.c:1002
ab8f4f5d
AS
2935msgid "Counting distinct commits in commit graph"
2936msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
2937
47e80a2c 2938#: commit-graph.c:1015
2904c25f
AS
2939#, c-format
2940msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
2941msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
2942
47e80a2c 2943#: commit-graph.c:1024
ab8f4f5d
AS
2944msgid "Finding extra edges in commit graph"
2945msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
2946
47e80a2c 2947#: commit-graph.c:1048
2904c25f
AS
2948msgid "too many commits to write graph"
2949msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
2950
47e80a2c 2951#: commit-graph.c:1055 midx.c:805
2904c25f 2952#, c-format
1eaabd4a
AS
2953msgid "unable to create leading directories of %s"
2954msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
2955
47e80a2c 2956#: commit-graph.c:1095
ab8f4f5d
AS
2957#, c-format
2958msgid "Writing out commit graph in %d pass"
2959msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
2960msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
2961msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
2962
47e80a2c 2963#: commit-graph.c:1160
1eaabd4a
AS
2964msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
2965msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
2904c25f 2966
47e80a2c 2967#: commit-graph.c:1204
3154af4a
AS
2968msgid "Verifying commits in commit graph"
2969msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
2970
ab8f4f5d 2971#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
40390522
AS
2972msgid "memory exhausted"
2973msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 2974
1eaabd4a
AS
2975#: config.c:123
2976#, c-format
2977msgid ""
2978"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
2979"\t%s\n"
2980"from\n"
2981"\t%s\n"
2982"This might be due to circular includes."
2983msgstr ""
2984"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
2985" %s\n"
2986"от\n"
2987" %s\n"
2988"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
2989
2990#: config.c:139
2991#, c-format
2992msgid "could not expand include path '%s'"
2993msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
2994
2995#: config.c:150
2996msgid "relative config includes must come from files"
2997msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
2998
2999#: config.c:190
61d4c309
AS
3000msgid "relative config include conditionals must come from files"
3001msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
3002
1eaabd4a
AS
3003#: config.c:348
3004#, c-format
3005msgid "key does not contain a section: %s"
3006msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
3007
3008#: config.c:354
3009#, c-format
3010msgid "key does not contain variable name: %s"
3011msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
3012
47e80a2c 3013#: config.c:378 sequencer.c:2459
1eaabd4a
AS
3014#, c-format
3015msgid "invalid key: %s"
3016msgstr "неправилен ключ: „%s“"
3017
3018#: config.c:384
3019#, c-format
3020msgid "invalid key (newline): %s"
3021msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
3022
3023#: config.c:420 config.c:432
3024#, c-format
3025msgid "bogus config parameter: %s"
3026msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
3027
3028#: config.c:467
3029#, c-format
3030msgid "bogus format in %s"
3031msgstr "неправилен формат в „%s“"
3032
3033#: config.c:793
25e2fbb4 3034#, c-format
40390522
AS
3035msgid "bad config line %d in blob %s"
3036msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 3037
1eaabd4a 3038#: config.c:797
25e2fbb4 3039#, c-format
40390522
AS
3040msgid "bad config line %d in file %s"
3041msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 3042
1eaabd4a 3043#: config.c:801
25e2fbb4 3044#, c-format
40390522
AS
3045msgid "bad config line %d in standard input"
3046msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 3047
1eaabd4a 3048#: config.c:805
25e2fbb4 3049#, c-format
40390522
AS
3050msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
3051msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 3052
1eaabd4a 3053#: config.c:809
25e2fbb4 3054#, c-format
40390522
AS
3055msgid "bad config line %d in command line %s"
3056msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 3057
1eaabd4a 3058#: config.c:813
25e2fbb4 3059#, c-format
40390522
AS
3060msgid "bad config line %d in %s"
3061msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
3062
1eaabd4a 3063#: config.c:952
40390522
AS
3064msgid "out of range"
3065msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 3066
1eaabd4a 3067#: config.c:952
40390522
AS
3068msgid "invalid unit"
3069msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 3070
1eaabd4a 3071#: config.c:958
25e2fbb4 3072#, c-format
40390522
AS
3073msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
3074msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 3075
1eaabd4a 3076#: config.c:963
25e2fbb4 3077#, c-format
40390522
AS
3078msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
3079msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 3080
1eaabd4a 3081#: config.c:966
40390522
AS
3082#, c-format
3083msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
3084msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 3085
1eaabd4a 3086#: config.c:969
40390522
AS
3087#, c-format
3088msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
3089msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 3090
1eaabd4a 3091#: config.c:972
25e2fbb4 3092#, c-format
40390522
AS
3093msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
3094msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 3095
1eaabd4a 3096#: config.c:975
25e2fbb4 3097#, c-format
40390522
AS
3098msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
3099msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 3100
1eaabd4a 3101#: config.c:978
40390522
AS
3102#, c-format
3103msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
3104msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 3105
1eaabd4a 3106#: config.c:1073
25e2fbb4 3107#, c-format
40390522
AS
3108msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
3109msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 3110
1eaabd4a 3111#: config.c:1082
29f90338
AS
3112#, c-format
3113msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
3114msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
3115
1eaabd4a
AS
3116#: config.c:1173
3117#, c-format
3118msgid "abbrev length out of range: %d"
3119msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
3120
3121#: config.c:1187 config.c:1198
25e2fbb4 3122#, c-format
40390522
AS
3123msgid "bad zlib compression level %d"
3124msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 3125
1eaabd4a
AS
3126#: config.c:1290
3127msgid "core.commentChar should only be one character"
3128msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
3129
3130#: config.c:1323
25e2fbb4 3131#, c-format
40390522
AS
3132msgid "invalid mode for object creation: %s"
3133msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
3134
3154af4a 3135#: config.c:1395
1eaabd4a
AS
3136#, c-format
3137msgid "malformed value for %s"
3138msgstr "неправилна стойност за „%s“"
3139
3154af4a 3140#: config.c:1421
1eaabd4a
AS
3141#, c-format
3142msgid "malformed value for %s: %s"
3143msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
3144
3154af4a 3145#: config.c:1422
1eaabd4a
AS
3146msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
3147msgstr ""
3148"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
3149"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
3150"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
3151"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
3152
47e80a2c 3153#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
61d4c309
AS
3154#, c-format
3155msgid "bad pack compression level %d"
3156msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
3157
47e80a2c 3158#: config.c:1604
1eaabd4a
AS
3159#, c-format
3160msgid "unable to load config blob object '%s'"
3161msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
3162
47e80a2c 3163#: config.c:1607
1eaabd4a
AS
3164#, c-format
3165msgid "reference '%s' does not point to a blob"
3166msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
3167
47e80a2c 3168#: config.c:1624
1eaabd4a
AS
3169#, c-format
3170msgid "unable to resolve config blob '%s'"
3171msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
3172
47e80a2c 3173#: config.c:1654
1eaabd4a
AS
3174#, c-format
3175msgid "failed to parse %s"
3176msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
3177
47e80a2c 3178#: config.c:1710
40390522
AS
3179msgid "unable to parse command-line config"
3180msgstr "неправилни настройки от командния ред"
3181
47e80a2c 3182#: config.c:2059
40390522
AS
3183msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
3184msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 3185
47e80a2c 3186#: config.c:2229
61d4c309
AS
3187#, c-format
3188msgid "Invalid %s: '%s'"
3189msgstr "Неправилен %s: „%s“"
3190
47e80a2c 3191#: config.c:2272
61d4c309
AS
3192#, c-format
3193msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
3194msgstr ""
29f90338 3195"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
61d4c309
AS
3196"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
3197
47e80a2c 3198#: config.c:2298
61d4c309
AS
3199#, c-format
3200msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
3201msgstr ""
3202"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
3203"%d"
3204
47e80a2c 3205#: config.c:2344
25e2fbb4 3206#, c-format
40390522
AS
3207msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
3208msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 3209
47e80a2c 3210#: config.c:2346
25e2fbb4 3211#, c-format
40390522
AS
3212msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
3213msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 3214
47e80a2c 3215#: config.c:2427
1eaabd4a
AS
3216#, c-format
3217msgid "invalid section name '%s'"
3218msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
3219
47e80a2c 3220#: config.c:2459
25e2fbb4 3221#, c-format
40390522
AS
3222msgid "%s has multiple values"
3223msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 3224
47e80a2c 3225#: config.c:2488
1eaabd4a
AS
3226#, c-format
3227msgid "failed to write new configuration file %s"
3228msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
3229
47e80a2c 3230#: config.c:2740 config.c:3064
1eaabd4a
AS
3231#, c-format
3232msgid "could not lock config file %s"
3233msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
3234
47e80a2c 3235#: config.c:2751
1eaabd4a
AS
3236#, c-format
3237msgid "opening %s"
3238msgstr "отваряне на „%s“"
3239
47e80a2c 3240#: config.c:2786 builtin/config.c:328
1eaabd4a
AS
3241#, c-format
3242msgid "invalid pattern: %s"
3243msgstr "неправилен шаблон: %s"
3244
47e80a2c 3245#: config.c:2811
1eaabd4a
AS
3246#, c-format
3247msgid "invalid config file %s"
3248msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
3249
47e80a2c 3250#: config.c:2824 config.c:3077
61d4c309
AS
3251#, c-format
3252msgid "fstat on %s failed"
3253msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
3254
47e80a2c 3255#: config.c:2835
1eaabd4a
AS
3256#, c-format
3257msgid "unable to mmap '%s'"
3258msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
3259
47e80a2c 3260#: config.c:2844 config.c:3082
1eaabd4a
AS
3261#, c-format
3262msgid "chmod on %s failed"
3263msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
3264
47e80a2c 3265#: config.c:2929 config.c:3179
1eaabd4a
AS
3266#, c-format
3267msgid "could not write config file %s"
3268msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
3269
47e80a2c 3270#: config.c:2963
25e2fbb4 3271#, c-format
40390522
AS
3272msgid "could not set '%s' to '%s'"
3273msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 3274
47e80a2c 3275#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
40390522
AS
3276#, c-format
3277msgid "could not unset '%s'"
3278msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 3279
47e80a2c 3280#: config.c:3055
1eaabd4a
AS
3281#, c-format
3282msgid "invalid section name: %s"
3283msgstr "неправилно име на раздел: %s"
3284
47e80a2c 3285#: config.c:3222
1eaabd4a
AS
3286#, c-format
3287msgid "missing value for '%s'"
3288msgstr "липсва стойност за „%s“"
3289
2904c25f 3290#: connect.c:61
1eaabd4a
AS
3291msgid "the remote end hung up upon initial contact"
3292msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 3293
2904c25f 3294#: connect.c:63
40390522
AS
3295msgid ""
3296"Could not read from remote repository.\n"
3297"\n"
3298"Please make sure you have the correct access rights\n"
3299"and the repository exists."
3300msgstr ""
3301"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
3302"\n"
3303"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
3304"за достъп."
25e2fbb4 3305
1eaabd4a
AS
3306#: connect.c:81
3307#, c-format
3308msgid "server doesn't support '%s'"
3309msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
3310
3311#: connect.c:103
3312#, c-format
3313msgid "server doesn't support feature '%s'"
3314msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
3315
3316#: connect.c:114
3317msgid "expected flush after capabilities"
3318msgstr ""
3319"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
3320
3321#: connect.c:233
3322#, c-format
3323msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
3324msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
3325
3326#: connect.c:252
3327msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
3328msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
3329
3330#: connect.c:273
3331#, c-format
3332msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
3333msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
3334
3335#: connect.c:275
3336msgid "repository on the other end cannot be shallow"
3337msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
3338
ab8f4f5d 3339#: connect.c:313
1eaabd4a
AS
3340msgid "invalid packet"
3341msgstr "неправилен пакет"
3342
ab8f4f5d 3343#: connect.c:333
1eaabd4a
AS
3344#, c-format
3345msgid "protocol error: unexpected '%s'"
3346msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
3347
ab8f4f5d 3348#: connect.c:441
1eaabd4a
AS
3349#, c-format
3350msgid "invalid ls-refs response: %s"
3351msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
3352
ab8f4f5d 3353#: connect.c:445
1eaabd4a
AS
3354msgid "expected flush after ref listing"
3355msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
3356
ab8f4f5d 3357#: connect.c:544
1eaabd4a
AS
3358#, c-format
3359msgid "protocol '%s' is not supported"
3360msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
3361
ab8f4f5d 3362#: connect.c:595
1eaabd4a
AS
3363msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
3364msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
3365
ab8f4f5d 3366#: connect.c:635 connect.c:698
1eaabd4a
AS
3367#, c-format
3368msgid "Looking up %s ... "
3369msgstr "Търсене на „%s“… "
3370
ab8f4f5d 3371#: connect.c:639
1eaabd4a
AS
3372#, c-format
3373msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
3374msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
3375
3376#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
ab8f4f5d 3377#: connect.c:643 connect.c:714
1eaabd4a
AS
3378#, c-format
3379msgid ""
3380"done.\n"
3381"Connecting to %s (port %s) ... "
3382msgstr ""
3383"готово.\n"
3384"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
3385
ab8f4f5d 3386#: connect.c:665 connect.c:742
1eaabd4a
AS
3387#, c-format
3388msgid ""
3389"unable to connect to %s:\n"
3390"%s"
3391msgstr ""
3392"неуспешно свързване към „%s“:\n"
3393"%s"
3394
3395#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
ab8f4f5d 3396#: connect.c:671 connect.c:748
1eaabd4a
AS
3397msgid "done."
3398msgstr "действието завърши."
3399
ab8f4f5d 3400#: connect.c:702
1eaabd4a
AS
3401#, c-format
3402msgid "unable to look up %s (%s)"
3403msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
3404
ab8f4f5d 3405#: connect.c:708
1eaabd4a
AS
3406#, c-format
3407msgid "unknown port %s"
3408msgstr "непознат порт „%s“"
3409
ab8f4f5d 3410#: connect.c:845 connect.c:1171
1eaabd4a
AS
3411#, c-format
3412msgid "strange hostname '%s' blocked"
3413msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
3414
ab8f4f5d 3415#: connect.c:847
1eaabd4a
AS
3416#, c-format
3417msgid "strange port '%s' blocked"
3418msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
3419
ab8f4f5d 3420#: connect.c:857
1eaabd4a
AS
3421#, c-format
3422msgid "cannot start proxy %s"
3423msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
3424
ab8f4f5d 3425#: connect.c:924
1eaabd4a
AS
3426msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
3427msgstr ""
3428"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
3429"\n"
3430" git help pull"
3431
ab8f4f5d 3432#: connect.c:1119
1eaabd4a
AS
3433msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
3434msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
3435
ab8f4f5d 3436#: connect.c:1131
1eaabd4a
AS
3437msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
3438msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
3439
ab8f4f5d 3440#: connect.c:1148
1eaabd4a
AS
3441msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
3442msgstr ""
3443"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
3444
47e80a2c 3445#: connect.c:1260
1eaabd4a
AS
3446#, c-format
3447msgid "strange pathname '%s' blocked"
3448msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
3449
47e80a2c 3450#: connect.c:1307
1eaabd4a
AS
3451msgid "unable to fork"
3452msgstr "неуспешно създаване на процес"
3453
47e80a2c 3454#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
40390522 3455msgid "Checking connectivity"
ab8f4f5d 3456msgstr "Проверка на свързаността"
25e2fbb4 3457
47e80a2c 3458#: connected.c:97
40390522
AS
3459msgid "Could not run 'git rev-list'"
3460msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 3461
47e80a2c 3462#: connected.c:117
40390522
AS
3463msgid "failed write to rev-list"
3464msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 3465
47e80a2c 3466#: connected.c:124
40390522
AS
3467msgid "failed to close rev-list's stdin"
3468msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 3469
ab8f4f5d 3470#: convert.c:193
1eaabd4a
AS
3471#, c-format
3472msgid "illegal crlf_action %d"
3473msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
3474
ab8f4f5d 3475#: convert.c:206
25e2fbb4 3476#, c-format
1eaabd4a 3477msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
31243e7f
AS
3478msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
3479
ab8f4f5d 3480#: convert.c:208
31243e7f 3481#, c-format
40390522
AS
3482msgid ""
3483"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1eaabd4a 3484"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
3485msgstr ""
3486"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
3487"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
3488"директория."
25e2fbb4 3489
ab8f4f5d 3490#: convert.c:216
25e2fbb4 3491#, c-format
31243e7f
AS
3492msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
3493msgstr ""
3494"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
25e2fbb4 3495
ab8f4f5d 3496#: convert.c:218
40390522
AS
3497#, c-format
3498msgid ""
3499"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1eaabd4a 3500"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
3501msgstr ""
3502"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
3503"„%s“.\n"
3504"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
3505"директория."
25e2fbb4 3506
ab8f4f5d 3507#: convert.c:279
2904c25f
AS
3508#, c-format
3509msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
3510msgstr ""
3511"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
3512"кодиране „%s“"
3513
ab8f4f5d 3514#: convert.c:286
2904c25f
AS
3515#, c-format
3516msgid ""
3517"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
3518"tree-encoding."
3519msgstr ""
3520"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
3521"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
3522
ab8f4f5d 3523#: convert.c:304
2904c25f
AS
3524#, c-format
3525msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
3526msgstr ""
3527"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
3528"„%s“"
3529
ab8f4f5d 3530#: convert.c:306
2904c25f
AS
3531#, c-format
3532msgid ""
3533"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
3534"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
3535msgstr ""
3536"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
3537"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
3538"поредността на байтовете)."
3539
ab8f4f5d 3540#: convert.c:424 convert.c:495
2904c25f
AS
3541#, c-format
3542msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
3543msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
3544