Merge remote-tracking branch 'git-po/maint'
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
fe73f3ee 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
fe73f3ee 9"Project-Id-Version: git v2.16.0\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
fe73f3ee
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2018-01-07 07:50+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-01-07 08:17+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
fe73f3ee 25#: advice.c:62
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
fe73f3ee 30#: advice.c:90
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
33"Cherry là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
34
fe73f3ee 35#: advice.c:92
b9252573
TNQ
36msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
37msgstr ""
38"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
39
fe73f3ee 40#: advice.c:94
b9252573
TNQ
41msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
42msgstr ""
43"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
44
fe73f3ee 45#: advice.c:96
b9252573
TNQ
46msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
47msgstr ""
48"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
49
fe73f3ee 50#: advice.c:98
b9252573
TNQ
51msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
52msgstr ""
53"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
54
fe73f3ee 55#: advice.c:100
b9252573
TNQ
56#, c-format
57msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58msgstr ""
59"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
60"trộn."
61
fe73f3ee 62#: advice.c:108
774cfe0c 63msgid ""
8d388239 64"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 65"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 66msgstr ""
db484bad 67"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
68"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
fe73f3ee 71#: advice.c:116
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
fe73f3ee 75#: advice.c:121 builtin/merge.c:1213
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
fe73f3ee 79#: advice.c:123
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
fe73f3ee 83#: advice.c:124
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
fe73f3ee 87#: advice.c:130
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
0e2a0915 116#: apply.c:58
22973607
TNQ
117#, c-format
118msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 120
0e2a0915 121#: apply.c:74
22973607
TNQ
122#, c-format
123msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 125
fe73f3ee 126#: apply.c:122
22973607
TNQ
127msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 129
fe73f3ee 130#: apply.c:124
22973607
TNQ
131msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 133
fe73f3ee 134#: apply.c:127
22973607
TNQ
135msgid "--3way outside a repository"
136msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 137
fe73f3ee 138#: apply.c:138
22973607
TNQ
139msgid "--index outside a repository"
140msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 141
fe73f3ee 142#: apply.c:141
22973607
TNQ
143msgid "--cached outside a repository"
144msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 145
fe73f3ee 146#: apply.c:821
22973607
TNQ
147#, c-format
148msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149msgstr ""
150"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151"%s"
03c82da3 152
fe73f3ee 153#: apply.c:830
22973607
TNQ
154#, c-format
155msgid "regexec returned %d for input: %s"
156msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 157
fe73f3ee 158#: apply.c:904
22973607
TNQ
159#, c-format
160msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 162
fe73f3ee 163#: apply.c:942
22973607
TNQ
164#, c-format
165msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166msgstr ""
167"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 168
fe73f3ee 169#: apply.c:948
22973607
TNQ
170#, c-format
171msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 173
fe73f3ee 174#: apply.c:949
22973607
TNQ
175#, c-format
176msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 178
fe73f3ee 179#: apply.c:954
22973607
TNQ
180#, c-format
181msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 183
fe73f3ee 184#: apply.c:983
0e2a0915
TNQ
185#, c-format
186msgid "invalid mode on line %d: %s"
187msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
188
fe73f3ee 189#: apply.c:1301
0e2a0915
TNQ
190#, c-format
191msgid "inconsistent header lines %d and %d"
192msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
193
fe73f3ee 194#: apply.c:1473
22973607
TNQ
195#, c-format
196msgid "recount: unexpected line: %.*s"
197msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 198
fe73f3ee 199#: apply.c:1542
22973607
TNQ
200#, c-format
201msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
202msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 203
fe73f3ee 204#: apply.c:1562
22973607
TNQ
205#, c-format
206msgid ""
207"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
208"component (line %d)"
209msgid_plural ""
210"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
211"components (line %d)"
212msgstr[0] ""
213"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
214"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 215
fe73f3ee 216#: apply.c:1575
22973607
TNQ
217#, c-format
218msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
219msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 220
fe73f3ee 221#: apply.c:1763
22973607
TNQ
222msgid "new file depends on old contents"
223msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 224
fe73f3ee 225#: apply.c:1765
22973607
TNQ
226msgid "deleted file still has contents"
227msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 228
fe73f3ee 229#: apply.c:1799
22973607
TNQ
230#, c-format
231msgid "corrupt patch at line %d"
232msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 233
fe73f3ee 234#: apply.c:1836
22973607
TNQ
235#, c-format
236msgid "new file %s depends on old contents"
237msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 238
fe73f3ee 239#: apply.c:1838
22973607
TNQ
240#, c-format
241msgid "deleted file %s still has contents"
242msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 243
fe73f3ee 244#: apply.c:1841
22973607
TNQ
245#, c-format
246msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
247msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 248
fe73f3ee 249#: apply.c:1988
b9252573 250#, c-format
22973607
TNQ
251msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
252msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 253
fe73f3ee 254#: apply.c:2025
b9252573 255#, c-format
22973607
TNQ
256msgid "unrecognized binary patch at line %d"
257msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 258
fe73f3ee 259#: apply.c:2185
22973607
TNQ
260#, c-format
261msgid "patch with only garbage at line %d"
262msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 263
fe73f3ee 264#: apply.c:2271
b9252573 265#, c-format
22973607
TNQ
266msgid "unable to read symlink %s"
267msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 268
fe73f3ee 269#: apply.c:2275
b9252573 270#, c-format
22973607
TNQ
271msgid "unable to open or read %s"
272msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 273
fe73f3ee 274#: apply.c:2934
b9252573 275#, c-format
22973607
TNQ
276msgid "invalid start of line: '%c'"
277msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 278
fe73f3ee 279#: apply.c:3055
b9252573 280#, c-format
22973607
TNQ
281msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
282msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
283msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 284
fe73f3ee 285#: apply.c:3067
b9252573 286#, c-format
22973607
TNQ
287msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 289
fe73f3ee 290#: apply.c:3073
b9252573
TNQ
291#, c-format
292msgid ""
22973607
TNQ
293"while searching for:\n"
294"%.*s"
b9252573 295msgstr ""
22973607
TNQ
296"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
297"%.*s"
b9252573 298
fe73f3ee 299#: apply.c:3095
b9252573 300#, c-format
22973607
TNQ
301msgid "missing binary patch data for '%s'"
302msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
303
fe73f3ee 304#: apply.c:3103
22973607
TNQ
305#, c-format
306msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 307msgstr ""
22973607
TNQ
308"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
309"“%s”"
b9252573 310
fe73f3ee 311#: apply.c:3149
b9252573 312#, c-format
22973607 313msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 314msgstr ""
22973607
TNQ
315"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
316"đủ"
b9252573 317
fe73f3ee 318#: apply.c:3159
b9252573
TNQ
319#, c-format
320msgid ""
22973607 321"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 322msgstr ""
22973607 323"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 324
fe73f3ee 325#: apply.c:3167
b9252573 326#, c-format
22973607
TNQ
327msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 329
fe73f3ee 330#: apply.c:3185
b9252573 331#, c-format
22973607
TNQ
332msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 334
fe73f3ee 335#: apply.c:3198
b9252573 336#, c-format
22973607
TNQ
337msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 339
fe73f3ee 340#: apply.c:3204
b9252573 341#, c-format
22973607
TNQ
342msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343msgstr ""
344"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
345"%s)"
b9252573 346
fe73f3ee 347#: apply.c:3225
b9252573 348#, c-format
22973607
TNQ
349msgid "patch failed: %s:%ld"
350msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 351
fe73f3ee 352#: apply.c:3347
b9252573 353#, c-format
22973607
TNQ
354msgid "cannot checkout %s"
355msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 356
fe73f3ee 357#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:277
b9252573 358#, c-format
22973607
TNQ
359msgid "failed to read %s"
360msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 361
fe73f3ee 362#: apply.c:3404
0c966d84 363#, c-format
22973607
TNQ
364msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
365msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 366
fe73f3ee 367#: apply.c:3433 apply.c:3673
efc90c78 368#, c-format
22973607
TNQ
369msgid "path %s has been renamed/deleted"
370msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 371
fe73f3ee 372#: apply.c:3516 apply.c:3687
efc90c78 373#, c-format
22973607
TNQ
374msgid "%s: does not exist in index"
375msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 376
fe73f3ee 377#: apply.c:3525 apply.c:3695
efc90c78 378#, c-format
22973607
TNQ
379msgid "%s: does not match index"
380msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 381
fe73f3ee 382#: apply.c:3560
22973607
TNQ
383msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
384msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 385
fe73f3ee 386#: apply.c:3563
efc90c78 387#, c-format
22973607
TNQ
388msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 390
fe73f3ee 391#: apply.c:3579 apply.c:3583
efc90c78 392#, c-format
22973607
TNQ
393msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 395
fe73f3ee 396#: apply.c:3595
efc90c78 397#, c-format
22973607
TNQ
398msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 400
fe73f3ee 401#: apply.c:3609
efc90c78 402#, c-format
22973607
TNQ
403msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 405
fe73f3ee 406#: apply.c:3614
efc90c78 407#, c-format
22973607
TNQ
408msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 410
fe73f3ee 411#: apply.c:3640
22973607
TNQ
412msgid "removal patch leaves file contents"
413msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 414
fe73f3ee 415#: apply.c:3712
efc90c78 416#, c-format
22973607
TNQ
417msgid "%s: wrong type"
418msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 419
fe73f3ee 420#: apply.c:3714
efc90c78 421#, c-format
22973607
TNQ
422msgid "%s has type %o, expected %o"
423msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 424
fe73f3ee 425#: apply.c:3864 apply.c:3866
efc90c78 426#, c-format
22973607
TNQ
427msgid "invalid path '%s'"
428msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 429
fe73f3ee 430#: apply.c:3922
7db011eb 431#, c-format
22973607
TNQ
432msgid "%s: already exists in index"
433msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 434
fe73f3ee 435#: apply.c:3925
7db011eb 436#, c-format
22973607
TNQ
437msgid "%s: already exists in working directory"
438msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 439
fe73f3ee 440#: apply.c:3945
efc90c78 441#, c-format
22973607
TNQ
442msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 444
fe73f3ee 445#: apply.c:3950
efc90c78 446#, c-format
22973607
TNQ
447msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 449
fe73f3ee 450#: apply.c:3970
efc90c78 451#, c-format
22973607
TNQ
452msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 454
fe73f3ee 455#: apply.c:3974
f2993884 456#, c-format
22973607
TNQ
457msgid "%s: patch does not apply"
458msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 459
fe73f3ee 460#: apply.c:3989
72e3c7a8 461#, c-format
22973607
TNQ
462msgid "Checking patch %s..."
463msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 464
fe73f3ee 465#: apply.c:4080
774cfe0c 466#, c-format
22973607
TNQ
467msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 469
fe73f3ee 470#: apply.c:4087
db484bad 471#, c-format
22973607
TNQ
472msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 474
fe73f3ee 475#: apply.c:4090
774cfe0c 476#, c-format
22973607
TNQ
477msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 479
fe73f3ee 480#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:236 builtin/reset.c:148
db484bad 481#, c-format
22973607
TNQ
482msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 484
fe73f3ee 485#: apply.c:4099
774cfe0c 486#, c-format
22973607
TNQ
487msgid "could not add %s to temporary index"
488msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 489
fe73f3ee 490#: apply.c:4109
22973607
TNQ
491#, c-format
492msgid "could not write temporary index to %s"
493msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 494
fe73f3ee 495#: apply.c:4247
22973607
TNQ
496#, c-format
497msgid "unable to remove %s from index"
498msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 499
fe73f3ee 500#: apply.c:4282
774cfe0c 501#, c-format
22973607
TNQ
502msgid "corrupt patch for submodule %s"
503msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 504
fe73f3ee 505#: apply.c:4288
9aeb4c2b 506#, c-format
22973607
TNQ
507msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 509
fe73f3ee 510#: apply.c:4296
22973607
TNQ
511#, c-format
512msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 514
fe73f3ee 515#: apply.c:4302 apply.c:4446
db484bad 516#, c-format
22973607
TNQ
517msgid "unable to add cache entry for %s"
518msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 519
fe73f3ee 520#: apply.c:4343
22973607
TNQ
521#, c-format
522msgid "failed to write to '%s'"
523msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 524
fe73f3ee 525#: apply.c:4347
4dcd03ea 526#, c-format
22973607
TNQ
527msgid "closing file '%s'"
528msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 529
fe73f3ee 530#: apply.c:4417
774cfe0c 531#, c-format
22973607
TNQ
532msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 534
fe73f3ee 535#: apply.c:4515
774cfe0c 536#, c-format
22973607
TNQ
537msgid "Applied patch %s cleanly."
538msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 539
fe73f3ee 540#: apply.c:4523
22973607
TNQ
541msgid "internal error"
542msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 543
fe73f3ee 544#: apply.c:4526
b9252573 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 549
fe73f3ee 550#: apply.c:4537
b9252573 551#, c-format
22973607
TNQ
552msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
553msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 554
fe73f3ee 555#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:1011
b9252573 556#, c-format
22973607
TNQ
557msgid "cannot open %s"
558msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 559
fe73f3ee 560#: apply.c:4559
b9252573 561#, c-format
22973607
TNQ
562msgid "Hunk #%d applied cleanly."
563msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 564
fe73f3ee 565#: apply.c:4563
b9252573 566#, c-format
22973607
TNQ
567msgid "Rejected hunk #%d."
568msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 569
fe73f3ee 570#: apply.c:4673
b9252573 571#, c-format
22973607
TNQ
572msgid "Skipped patch '%s'."
573msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 574
fe73f3ee 575#: apply.c:4681
22973607
TNQ
576msgid "unrecognized input"
577msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 578
fe73f3ee 579#: apply.c:4700
22973607
TNQ
580msgid "unable to read index file"
581msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 582
fe73f3ee 583#: apply.c:4837
b9252573 584#, c-format
22973607
TNQ
585msgid "can't open patch '%s': %s"
586msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 587
fe73f3ee 588#: apply.c:4864
b9252573 589#, c-format
22973607
TNQ
590msgid "squelched %d whitespace error"
591msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
592msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 593
fe73f3ee 594#: apply.c:4870 apply.c:4885
b9252573 595#, c-format
22973607
TNQ
596msgid "%d line adds whitespace errors."
597msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
598msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 599
fe73f3ee 600#: apply.c:4878
b9252573 601#, c-format
22973607
TNQ
602msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
603msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
604msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 605
fe73f3ee 606#: apply.c:4894 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
22973607
TNQ
607msgid "Unable to write new index file"
608msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 609
fe73f3ee
TNQ
610#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2220 builtin/am.c:2223
611#: builtin/clone.c:116 builtin/fetch.c:116 builtin/pull.c:193
612#: builtin/submodule--helper.c:369 builtin/submodule--helper.c:860
613#: builtin/submodule--helper.c:863 builtin/submodule--helper.c:1230
614#: builtin/submodule--helper.c:1233 builtin/submodule--helper.c:1450
0e2a0915 615#: git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
616msgid "path"
617msgstr "đường-dẫn"
b9252573 618
fe73f3ee 619#: apply.c:4922
22973607
TNQ
620msgid "don't apply changes matching the given path"
621msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 622
fe73f3ee 623#: apply.c:4925
22973607
TNQ
624msgid "apply changes matching the given path"
625msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 626
fe73f3ee 627#: apply.c:4927 builtin/am.c:2229
22973607
TNQ
628msgid "num"
629msgstr "số"
4dcd03ea 630
fe73f3ee 631#: apply.c:4928
22973607
TNQ
632msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
633msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 634
fe73f3ee 635#: apply.c:4931
22973607
TNQ
636msgid "ignore additions made by the patch"
637msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 638
fe73f3ee 639#: apply.c:4933
22973607
TNQ
640msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
641msgstr ""
642"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 643
fe73f3ee 644#: apply.c:4937
22973607
TNQ
645msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
646msgstr ""
647"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 648
fe73f3ee 649#: apply.c:4939
22973607
TNQ
650msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
651msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 652
fe73f3ee 653#: apply.c:4941
22973607
TNQ
654msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
655msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 656
fe73f3ee 657#: apply.c:4943
22973607
TNQ
658msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
659msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 660
fe73f3ee 661#: apply.c:4945
22973607
TNQ
662msgid "apply a patch without touching the working tree"
663msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 664
fe73f3ee 665#: apply.c:4947
22973607
TNQ
666msgid "accept a patch that touches outside the working area"
667msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 668
fe73f3ee 669#: apply.c:4949
22973607
TNQ
670msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
671msgstr ""
672"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 673
fe73f3ee 674#: apply.c:4951
22973607
TNQ
675msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
676msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 677
fe73f3ee 678#: apply.c:4953
22973607
TNQ
679msgid "build a temporary index based on embedded index information"
680msgstr ""
681"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 682
fe73f3ee 683#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
22973607
TNQ
684msgid "paths are separated with NUL character"
685msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 686
fe73f3ee 687#: apply.c:4958
22973607
TNQ
688msgid "ensure at least <n> lines of context match"
689msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 690
fe73f3ee 691#: apply.c:4959 builtin/am.c:2208 builtin/interpret-trailers.c:95
bd3c9468 692#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
fe73f3ee 693#: builtin/pack-objects.c:3009
22973607
TNQ
694msgid "action"
695msgstr "hành động"
774cfe0c 696
fe73f3ee 697#: apply.c:4960
22973607
TNQ
698msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
699msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 700
fe73f3ee 701#: apply.c:4963 apply.c:4966
22973607
TNQ
702msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
703msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 704
fe73f3ee 705#: apply.c:4969
22973607
TNQ
706msgid "apply the patch in reverse"
707msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 708
fe73f3ee 709#: apply.c:4971
22973607
TNQ
710msgid "don't expect at least one line of context"
711msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 712
fe73f3ee 713#: apply.c:4973
22973607
TNQ
714msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
715msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 716
fe73f3ee 717#: apply.c:4975
22973607
TNQ
718msgid "allow overlapping hunks"
719msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 720
fe73f3ee
TNQ
721#: apply.c:4976 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
722#: builtin/commit.c:1361 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:640
723#: builtin/log.c:1896 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
22973607
TNQ
724msgid "be verbose"
725msgstr "chi tiết"
774cfe0c 726
fe73f3ee 727#: apply.c:4978
22973607
TNQ
728msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
729msgstr ""
730"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 731
fe73f3ee 732#: apply.c:4981
22973607
TNQ
733msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
734msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 735
fe73f3ee 736#: apply.c:4983 builtin/am.c:2217
22973607
TNQ
737msgid "root"
738msgstr "gốc"
774cfe0c 739
fe73f3ee 740#: apply.c:4984
22973607
TNQ
741msgid "prepend <root> to all filenames"
742msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 743
0e2a0915 744#: archive.c:13
22973607
TNQ
745msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
746msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 747
0e2a0915 748#: archive.c:14
22973607
TNQ
749msgid "git archive --list"
750msgstr "git archive --list"
751
0e2a0915 752#: archive.c:15
774cfe0c 753msgid ""
22973607 754"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 755msgstr ""
22973607
TNQ
756"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
757"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 758
0e2a0915 759#: archive.c:16
22973607
TNQ
760msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
761msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 762
fe73f3ee 763#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
22973607
TNQ
764#, c-format
765msgid "pathspec '%s' did not match any files"
766msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
767
bd3c9468 768#: archive.c:436
22973607
TNQ
769msgid "fmt"
770msgstr "định_dạng"
771
bd3c9468 772#: archive.c:436
22973607
TNQ
773msgid "archive format"
774msgstr "định dạng lưu trữ"
775
fe73f3ee 776#: archive.c:437 builtin/log.c:1459
22973607
TNQ
777msgid "prefix"
778msgstr "tiền_tố"
779
bd3c9468 780#: archive.c:438
22973607
TNQ
781msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
782msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
783
fe73f3ee
TNQ
784#: archive.c:439 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:62
785#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:861
786#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
bd3c9468 787#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
a1da87b7 788#: parse-options.h:153
22973607
TNQ
789msgid "file"
790msgstr "tập_tin"
791
bd3c9468 792#: archive.c:440 builtin/archive.c:89
22973607
TNQ
793msgid "write the archive to this file"
794msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
795
bd3c9468 796#: archive.c:442
22973607
TNQ
797msgid "read .gitattributes in working directory"
798msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
799
bd3c9468 800#: archive.c:443
22973607
TNQ
801msgid "report archived files on stderr"
802msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
803
bd3c9468 804#: archive.c:444
22973607
TNQ
805msgid "store only"
806msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 807
bd3c9468 808#: archive.c:445
22973607
TNQ
809msgid "compress faster"
810msgstr "nén nhanh hơn"
811
bd3c9468 812#: archive.c:453
22973607
TNQ
813msgid "compress better"
814msgstr "nén nhỏ hơn"
815
bd3c9468 816#: archive.c:456
22973607
TNQ
817msgid "list supported archive formats"
818msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
819
bd3c9468 820#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:106 builtin/clone.c:109
fe73f3ee 821#: builtin/submodule--helper.c:872 builtin/submodule--helper.c:1239
22973607
TNQ
822msgid "repo"
823msgstr "kho"
824
bd3c9468 825#: archive.c:459 builtin/archive.c:91
22973607
TNQ
826msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
827msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
828
bd3c9468 829#: archive.c:460 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
22973607
TNQ
830msgid "command"
831msgstr "lệnh"
832
bd3c9468 833#: archive.c:461 builtin/archive.c:93
22973607
TNQ
834msgid "path to the remote git-upload-archive command"
835msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
836
bd3c9468 837#: archive.c:468
22973607
TNQ
838msgid "Unexpected option --remote"
839msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
840
bd3c9468 841#: archive.c:470
22973607
TNQ
842msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
843msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
844
bd3c9468 845#: archive.c:472
22973607
TNQ
846msgid "Unexpected option --output"
847msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
848
bd3c9468 849#: archive.c:494
22973607
TNQ
850#, c-format
851msgid "Unknown archive format '%s'"
852msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
853
bd3c9468 854#: archive.c:501
774cfe0c 855#, c-format
22973607
TNQ
856msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
857msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
858
bd3c9468 859#: attr.c:218
64bd31b4
TNQ
860#, c-format
861msgid "%.*s is not a valid attribute name"
862msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
863
bd3c9468 864#: attr.c:415
774cfe0c 865msgid ""
22973607
TNQ
866"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
867"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 868msgstr ""
22973607
TNQ
869"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
870"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 871
fe73f3ee 872#: bisect.c:458
22973607
TNQ
873#, c-format
874msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
875msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 876
fe73f3ee 877#: bisect.c:666
22973607
TNQ
878#, c-format
879msgid "We cannot bisect more!\n"
880msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 881
fe73f3ee 882#: bisect.c:720
22973607
TNQ
883#, c-format
884msgid "Not a valid commit name %s"
885msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 886
fe73f3ee 887#: bisect.c:744
22973607
TNQ
888#, c-format
889msgid ""
890"The merge base %s is bad.\n"
891"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
892msgstr ""
893"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
894"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 895
fe73f3ee 896#: bisect.c:749
77c8e543 897#, c-format
22973607
TNQ
898msgid ""
899"The merge base %s is new.\n"
900"The property has changed between %s and [%s].\n"
901msgstr ""
902"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
903"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 904
fe73f3ee 905#: bisect.c:754
db484bad 906#, c-format
22973607
TNQ
907msgid ""
908"The merge base %s is %s.\n"
909"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
910msgstr ""
911"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
912"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 913
fe73f3ee 914#: bisect.c:762
774cfe0c 915#, c-format
22973607 916msgid ""
a1da87b7 917"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
918"git bisect cannot work properly in this case.\n"
919"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
920msgstr ""
a1da87b7 921"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
922"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
923"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 924
fe73f3ee 925#: bisect.c:775
db484bad 926#, c-format
22973607
TNQ
927msgid ""
928"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
929"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
930"We continue anyway."
931msgstr ""
932"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
933"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
934"%s.\n"
935"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 936
fe73f3ee 937#: bisect.c:810
db484bad 938#, c-format
22973607
TNQ
939msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
940msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 941
fe73f3ee 942#: bisect.c:862
22973607
TNQ
943#, c-format
944msgid "a %s revision is needed"
945msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 946
fe73f3ee 947#: bisect.c:879 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:234
22973607
TNQ
948#, c-format
949msgid "could not create file '%s'"
950msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 951
fe73f3ee 952#: bisect.c:930
774cfe0c 953#, c-format
22973607
TNQ
954msgid "could not read file '%s'"
955msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 956
fe73f3ee 957#: bisect.c:960
22973607
TNQ
958msgid "reading bisect refs failed"
959msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 960
fe73f3ee 961#: bisect.c:979
22973607
TNQ
962#, c-format
963msgid "%s was both %s and %s\n"
964msgstr "%s là cả %s và %s\n"
965
fe73f3ee 966#: bisect.c:987
774cfe0c
TNQ
967#, c-format
968msgid ""
22973607
TNQ
969"No testable commit found.\n"
970"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 971msgstr ""
22973607
TNQ
972"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
973"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 974
fe73f3ee 975#: bisect.c:1006
db484bad 976#, c-format
22973607
TNQ
977msgid "(roughly %d step)"
978msgid_plural "(roughly %d steps)"
979msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 980
0e2a0915
TNQ
981#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
982#. steps)" translation.
983#.
fe73f3ee 984#: bisect.c:1012
774cfe0c 985#, c-format
22973607
TNQ
986msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
987msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
988msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 989
0e2a0915
TNQ
990#: blame.c:1757
991msgid "--contents and --reverse do not blend well."
992msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
993
994#: blame.c:1768
995msgid "cannot use --contents with final commit object name"
996msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
997
998#: blame.c:1788
999msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1000msgstr ""
1001"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1002
fe73f3ee
TNQ
1003#: blame.c:1797 bundle.c:169 ref-filter.c:1981 sequencer.c:1177
1004#: sequencer.c:2370 builtin/commit.c:1066 builtin/log.c:364 builtin/log.c:918
1005#: builtin/log.c:1368 builtin/log.c:1697 builtin/log.c:1945 builtin/merge.c:369
bd3c9468 1006#: builtin/shortlog.c:191
0e2a0915
TNQ
1007msgid "revision walk setup failed"
1008msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1009
1010#: blame.c:1815
1011msgid ""
1012"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1013msgstr ""
1014"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1015"tiên"
1016
1017#: blame.c:1826
1018#, c-format
1019msgid "no such path %s in %s"
1020msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1021
1022#: blame.c:1837
1023#, c-format
1024msgid "cannot read blob %s for path %s"
1025msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1026
22973607
TNQ
1027#: branch.c:53
1028#, c-format
774cfe0c
TNQ
1029msgid ""
1030"\n"
22973607
TNQ
1031"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1032"the remote tracking information by invoking\n"
1033"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1034msgstr ""
774cfe0c 1035"\n"
22973607
TNQ
1036"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1037"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1038"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1039
22973607 1040#: branch.c:67
e06dc12a 1041#, c-format
22973607
TNQ
1042msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1043msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1044
22973607
TNQ
1045#: branch.c:93
1046#, c-format
bd3c9468
TNQ
1047msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1048msgstr ""
1049"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1050
1051#: branch.c:94
1052#, c-format
bd3c9468
TNQ
1053msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1054msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607
TNQ
1055
1056#: branch.c:98
1057#, c-format
bd3c9468
TNQ
1058msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1059msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1060
1061#: branch.c:99
1062#, c-format
bd3c9468
TNQ
1063msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1064msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607
TNQ
1065
1066#: branch.c:104
1067#, c-format
bd3c9468
TNQ
1068msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1069msgstr ""
1070"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1071
1072#: branch.c:105
1073#, c-format
bd3c9468
TNQ
1074msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1075msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607
TNQ
1076
1077#: branch.c:109
1078#, c-format
bd3c9468 1079msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1080msgstr ""
bd3c9468 1081"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1082
1083#: branch.c:110
1084#, c-format
bd3c9468
TNQ
1085msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1086msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607
TNQ
1087
1088#: branch.c:119
1089msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1090msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1091
1092#: branch.c:156
1093#, c-format
1094msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1095msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1096
fe73f3ee 1097#: branch.c:189
22973607
TNQ
1098#, c-format
1099msgid "'%s' is not a valid branch name."
1100msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1101
fe73f3ee 1102#: branch.c:208
22973607
TNQ
1103#, c-format
1104msgid "A branch named '%s' already exists."
1105msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1106
fe73f3ee 1107#: branch.c:213
22973607
TNQ
1108msgid "Cannot force update the current branch."
1109msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1110
fe73f3ee 1111#: branch.c:233
22973607
TNQ
1112#, c-format
1113msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1114msgstr ""
1115"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1116"nhánh."
1117
fe73f3ee 1118#: branch.c:235
72e3c7a8 1119#, c-format
22973607
TNQ
1120msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1121msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1122
fe73f3ee 1123#: branch.c:237
72e3c7a8 1124msgid ""
72e3c7a8 1125"\n"
22973607
TNQ
1126"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1127"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1128"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1129"\n"
1130"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1131"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1132"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1133msgstr ""
72e3c7a8 1134"\n"
22973607
TNQ
1135"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1136"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1137"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1138"\n"
1139"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1140"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1141"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1142
fe73f3ee 1143#: branch.c:280
72e3c7a8 1144#, c-format
22973607
TNQ
1145msgid "Not a valid object name: '%s'."
1146msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1147
fe73f3ee 1148#: branch.c:300
22973607
TNQ
1149#, c-format
1150msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1151msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1152
fe73f3ee 1153#: branch.c:305
22973607
TNQ
1154#, c-format
1155msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1156msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1157
fe73f3ee 1158#: branch.c:359
22973607
TNQ
1159#, c-format
1160msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1161msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1162
fe73f3ee 1163#: branch.c:382
9802f229 1164#, c-format
22973607
TNQ
1165msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1166msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1167
22973607
TNQ
1168#: bundle.c:34
1169#, c-format
1170msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1171msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1172
0e2a0915 1173#: bundle.c:62
9802f229 1174#, c-format
22973607
TNQ
1175msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1176msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1177
fe73f3ee
TNQ
1178#: bundle.c:88 sequencer.c:1360 sequencer.c:1807 sequencer.c:2637
1179#: sequencer.c:2663 sequencer.c:2754 sequencer.c:2856 builtin/commit.c:782
9802f229 1180#, c-format
22973607
TNQ
1181msgid "could not open '%s'"
1182msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1183
0e2a0915 1184#: bundle.c:140
22973607
TNQ
1185msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1186msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1187
bd3c9468 1188#: bundle.c:193
9802f229 1189#, c-format
22973607
TNQ
1190msgid "The bundle contains this ref:"
1191msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1192msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1193
bd3c9468 1194#: bundle.c:200
22973607
TNQ
1195msgid "The bundle records a complete history."
1196msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1197
bd3c9468 1198#: bundle.c:202
9802f229 1199#, c-format
22973607
TNQ
1200msgid "The bundle requires this ref:"
1201msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1202msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1203
bd3c9468 1204#: bundle.c:261
22973607
TNQ
1205msgid "Could not spawn pack-objects"
1206msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1207
bd3c9468 1208#: bundle.c:272
22973607
TNQ
1209msgid "pack-objects died"
1210msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1211
bd3c9468 1212#: bundle.c:314
22973607
TNQ
1213msgid "rev-list died"
1214msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1215
bd3c9468 1216#: bundle.c:363
9802f229 1217#, c-format
22973607
TNQ
1218msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1219msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1220
fe73f3ee 1221#: bundle.c:453 builtin/log.c:181 builtin/log.c:1604 builtin/shortlog.c:296
9802f229 1222#, c-format
22973607
TNQ
1223msgid "unrecognized argument: %s"
1224msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1225
bd3c9468 1226#: bundle.c:461
22973607
TNQ
1227msgid "Refusing to create empty bundle."
1228msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1229
bd3c9468 1230#: bundle.c:473
9802f229 1231#, c-format
22973607
TNQ
1232msgid "cannot create '%s'"
1233msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1234
bd3c9468 1235#: bundle.c:501
22973607
TNQ
1236msgid "index-pack died"
1237msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1238
0e2a0915 1239#: color.c:301
22973607
TNQ
1240#, c-format
1241msgid "invalid color value: %.*s"
1242msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1243
fe73f3ee
TNQ
1244#: commit.c:41 sequencer.c:1614 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
1245#: builtin/am.c:1434 builtin/am.c:2069
9802f229 1246#, c-format
22973607
TNQ
1247msgid "could not parse %s"
1248msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1249
0e2a0915 1250#: commit.c:43
9802f229 1251#, c-format
22973607
TNQ
1252msgid "%s %s is not a commit!"
1253msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1254
fe73f3ee 1255#: commit.c:1524
819a2276 1256msgid ""
22973607
TNQ
1257"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1258"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1259"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1260msgstr ""
22973607
TNQ
1261"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1262"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1263"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1264
fe73f3ee 1265#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
22973607
TNQ
1266msgid "memory exhausted"
1267msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1268
fe73f3ee 1269#: config.c:186
64bd31b4
TNQ
1270msgid "relative config include conditionals must come from files"
1271msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1272
fe73f3ee 1273#: config.c:720
9802f229 1274#, c-format
22973607
TNQ
1275msgid "bad config line %d in blob %s"
1276msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1277
fe73f3ee 1278#: config.c:724
9802f229 1279#, c-format
22973607
TNQ
1280msgid "bad config line %d in file %s"
1281msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1282
fe73f3ee 1283#: config.c:728
9802f229 1284#, c-format
22973607
TNQ
1285msgid "bad config line %d in standard input"
1286msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1287
fe73f3ee 1288#: config.c:732
9802f229 1289#, c-format
22973607
TNQ
1290msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1291msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1292
fe73f3ee 1293#: config.c:736
9802f229 1294#, c-format
22973607
TNQ
1295msgid "bad config line %d in command line %s"
1296msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1297
fe73f3ee 1298#: config.c:740
9802f229 1299#, c-format
22973607
TNQ
1300msgid "bad config line %d in %s"
1301msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1302
fe73f3ee 1303#: config.c:868
22973607
TNQ
1304msgid "out of range"
1305msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1306
fe73f3ee 1307#: config.c:868
22973607
TNQ
1308msgid "invalid unit"
1309msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1310
fe73f3ee 1311#: config.c:874
22973607
TNQ
1312#, c-format
1313msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1314msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1315
fe73f3ee 1316#: config.c:879
9802f229 1317#, c-format
22973607
TNQ
1318msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1319msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1320
fe73f3ee 1321#: config.c:882
9802f229 1322#, c-format
22973607
TNQ
1323msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1324msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1325
fe73f3ee 1326#: config.c:885
22973607
TNQ
1327#, c-format
1328msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1329msgstr ""
1330"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1331
fe73f3ee 1332#: config.c:888
9802f229 1333#, c-format
22973607
TNQ
1334msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1335msgstr ""
1336"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1337
fe73f3ee 1338#: config.c:891
9802f229 1339#, c-format
22973607
TNQ
1340msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1341msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1342
fe73f3ee 1343#: config.c:894
22973607
TNQ
1344#, c-format
1345msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1346msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1347
fe73f3ee 1348#: config.c:989
22973607
TNQ
1349#, c-format
1350msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1351msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1352
fe73f3ee
TNQ
1353#: config.c:998
1354#, c-format
1355msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1356msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1357
1358#: config.c:1094 config.c:1105
9802f229 1359#, c-format
22973607
TNQ
1360msgid "bad zlib compression level %d"
1361msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1362
fe73f3ee 1363#: config.c:1222
9802f229 1364#, c-format
22973607
TNQ
1365msgid "invalid mode for object creation: %s"
1366msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1367
fe73f3ee 1368#: config.c:1378
a1da87b7
TNQ
1369#, c-format
1370msgid "bad pack compression level %d"
1371msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1372
fe73f3ee 1373#: config.c:1574
22973607
TNQ
1374msgid "unable to parse command-line config"
1375msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1376
fe73f3ee 1377#: config.c:1906
22973607
TNQ
1378msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1379msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1380
fe73f3ee 1381#: config.c:2093
64bd31b4
TNQ
1382#, c-format
1383msgid "Invalid %s: '%s'"
1384msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1385
fe73f3ee 1386#: config.c:2136
64bd31b4
TNQ
1387#, c-format
1388msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1389msgstr ""
1390"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1391
fe73f3ee 1392#: config.c:2162
64bd31b4
TNQ
1393#, c-format
1394msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1395msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1396
fe73f3ee 1397#: config.c:2187
9802f229 1398#, c-format
22973607
TNQ
1399msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1400msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1401
fe73f3ee 1402#: config.c:2189
22973607
TNQ
1403#, c-format
1404msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1405msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1406
fe73f3ee 1407#: config.c:2248
9802f229 1408#, c-format
22973607
TNQ
1409msgid "%s has multiple values"
1410msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1411
fe73f3ee 1412#: config.c:2591 config.c:2808
a1da87b7
TNQ
1413#, c-format
1414msgid "fstat on %s failed"
1415msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1416
fe73f3ee 1417#: config.c:2698
22973607
TNQ
1418#, c-format
1419msgid "could not set '%s' to '%s'"
1420msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1421
fe73f3ee 1422#: config.c:2700 builtin/remote.c:776
9802f229 1423#, c-format
22973607
TNQ
1424msgid "could not unset '%s'"
1425msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1426
fe73f3ee 1427#: connect.c:52
22973607
TNQ
1428msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1429msgstr "Máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1430
fe73f3ee 1431#: connect.c:54
22973607
TNQ
1432msgid ""
1433"Could not read from remote repository.\n"
1434"\n"
1435"Please make sure you have the correct access rights\n"
1436"and the repository exists."
e06dc12a 1437msgstr ""
22973607
TNQ
1438"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1439"\n"
1440"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1441"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1442
bd3c9468 1443#: connected.c:64 builtin/fsck.c:183 builtin/prune.c:141
22973607
TNQ
1444msgid "Checking connectivity"
1445msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1446
bd3c9468 1447#: connected.c:76
22973607
TNQ
1448msgid "Could not run 'git rev-list'"
1449msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1450
bd3c9468 1451#: connected.c:96
22973607
TNQ
1452msgid "failed write to rev-list"
1453msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1454
bd3c9468 1455#: connected.c:103
22973607
TNQ
1456msgid "failed to close rev-list's stdin"
1457msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1458
0e2a0915 1459#: convert.c:205
e06dc12a 1460#, c-format
22973607
TNQ
1461msgid ""
1462"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1463"The file will have its original line endings in your working directory."
1464msgstr ""
1465"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1466"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1467
0e2a0915 1468#: convert.c:209
e06dc12a 1469#, c-format
22973607
TNQ
1470msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1471msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s."
e06dc12a 1472
0e2a0915 1473#: convert.c:215
e06dc12a 1474#, c-format
22973607
TNQ
1475msgid ""
1476"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1477"The file will have its original line endings in your working directory."
1478msgstr ""
1479"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1480"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1481
0e2a0915 1482#: convert.c:219
7db011eb 1483#, c-format
22973607
TNQ
1484msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1485msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
7db011eb 1486
0e2a0915 1487#: date.c:116
22973607 1488msgid "in the future"
365fb9d9 1489msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 1490
365fb9d9
TNQ
1491#: date.c:122
1492#, c-format
1493msgid "%<PRIuMAX> second ago"
1494msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
1495msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
1496
1497#: date.c:129
1498#, c-format
1499msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
1500msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
1501msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
1502
1503#: date.c:136
1504#, c-format
1505msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
1506msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
1507msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
1508
1509#: date.c:143
1510#, c-format
1511msgid "%<PRIuMAX> day ago"
1512msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
1513msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
1514
1515#: date.c:149
1516#, c-format
1517msgid "%<PRIuMAX> week ago"
1518msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
1519msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
1520
1521#: date.c:156
1522#, c-format
1523msgid "%<PRIuMAX> month ago"
1524msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
1525msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
1526
1527#: date.c:167
1528#, c-format
1529msgid "%<PRIuMAX> year"
1530msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
1531msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 1532
22973607 1533#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
0e2a0915 1534#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
1535#, c-format
1536msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
1537msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
1538msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
1539
1540#: date.c:175 date.c:180
1541#, c-format
1542msgid "%<PRIuMAX> year ago"
1543msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
1544msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 1545
22973607 1546#: diffcore-order.c:24
44bb9364 1547#, c-format
22973607
TNQ
1548msgid "failed to read orderfile '%s'"
1549msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 1550
fe73f3ee 1551#: diffcore-rename.c:535
22973607
TNQ
1552msgid "Performing inexact rename detection"
1553msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
1554
bd3c9468 1555#: diff.c:74
44bb9364 1556#, c-format
22973607
TNQ
1557msgid "option '%s' requires a value"
1558msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 1559
bd3c9468 1560#: diff.c:152
44bb9364 1561#, c-format
22973607
TNQ
1562msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
1563msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 1564
bd3c9468 1565#: diff.c:157
44bb9364 1566#, c-format
22973607
TNQ
1567msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1568msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 1569
bd3c9468
TNQ
1570#: diff.c:281
1571msgid ""
1572"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
1573"'plain'"
1574msgstr ""
1575"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “zebra”, "
1576"“dimmed_zebra”, “plain”"
1577
1578#: diff.c:341
44bb9364 1579#, c-format
22973607
TNQ
1580msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1581msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 1582
fe73f3ee 1583#: diff.c:401
22973607 1584#, c-format
5832c3f2 1585msgid ""
22973607
TNQ
1586"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1587"%s"
5832c3f2 1588msgstr ""
22973607
TNQ
1589"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
1590"%s"
5832c3f2 1591
fe73f3ee 1592#: diff.c:3799
22973607
TNQ
1593#, c-format
1594msgid "external diff died, stopping at %s"
1595msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 1596
fe73f3ee 1597#: diff.c:4127
22973607
TNQ
1598msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1599msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 1600
fe73f3ee 1601#: diff.c:4215
22973607
TNQ
1602msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1603msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 1604
fe73f3ee 1605#: diff.c:4381
15fbbed7
TNQ
1606#, c-format
1607msgid ""
22973607
TNQ
1608"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1609"%s"
15fbbed7 1610msgstr ""
22973607
TNQ
1611"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
1612"%s"
15fbbed7 1613
fe73f3ee 1614#: diff.c:4395
f2993884 1615#, c-format
22973607
TNQ
1616msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1617msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 1618
fe73f3ee 1619#: diff.c:5446
22973607
TNQ
1620msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1621msgstr ""
1622"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 1623
fe73f3ee 1624#: diff.c:5449
22973607
TNQ
1625msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1626msgstr ""
1627"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 1628
fe73f3ee 1629#: diff.c:5452
f2993884 1630#, c-format
22973607
TNQ
1631msgid ""
1632"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1633msgstr ""
1634"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
1635"nữa."
f2993884 1636
fe73f3ee 1637#: dir.c:2100
22973607
TNQ
1638msgid "failed to get kernel name and information"
1639msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 1640
fe73f3ee 1641#: dir.c:2219
22973607
TNQ
1642msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
1643msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
0c966d84 1644
fe73f3ee 1645#: dir.c:3002 dir.c:3007
64bd31b4
TNQ
1646#, c-format
1647msgid "could not create directories for %s"
1648msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
1649
fe73f3ee 1650#: dir.c:3032
a1da87b7
TNQ
1651#, c-format
1652msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1653msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
1654
fe73f3ee
TNQ
1655#: editor.c:61
1656#, c-format
1657msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
1658msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
1659
1660#: entry.c:177
bd3c9468
TNQ
1661msgid "Filtering content"
1662msgstr "Nội dung lọc"
1663
fe73f3ee 1664#: entry.c:435
64bd31b4
TNQ
1665#, c-format
1666msgid "could not stat file '%s'"
1667msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
1668
bd3c9468 1669#: fetch-pack.c:252
22973607
TNQ
1670msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1671msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 1672
bd3c9468 1673#: fetch-pack.c:264
22973607
TNQ
1674msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1675msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được EOF"
c2d67403 1676
bd3c9468 1677#: fetch-pack.c:283 builtin/archive.c:63
72dd4a8e
TNQ
1678#, c-format
1679msgid "remote error: %s"
1680msgstr "lỗi máy chủ: %s"
1681
bd3c9468 1682#: fetch-pack.c:284
c2d67403 1683#, c-format
275588f9
JX
1684msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1685msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 1686
bd3c9468 1687#: fetch-pack.c:336
22973607
TNQ
1688msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1689msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 1690
bd3c9468 1691#: fetch-pack.c:422
843565a8 1692#, c-format
22973607
TNQ
1693msgid "invalid shallow line: %s"
1694msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 1695
bd3c9468 1696#: fetch-pack.c:428
0c966d84 1697#, c-format
22973607
TNQ
1698msgid "invalid unshallow line: %s"
1699msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 1700
bd3c9468 1701#: fetch-pack.c:430
843565a8 1702#, c-format
22973607
TNQ
1703msgid "object not found: %s"
1704msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 1705
bd3c9468 1706#: fetch-pack.c:433
0c966d84 1707#, c-format
22973607
TNQ
1708msgid "error in object: %s"
1709msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 1710
bd3c9468 1711#: fetch-pack.c:435
843565a8 1712#, c-format
22973607
TNQ
1713msgid "no shallow found: %s"
1714msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 1715
bd3c9468 1716#: fetch-pack.c:438
0c966d84 1717#, c-format
22973607
TNQ
1718msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1719msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 1720
bd3c9468 1721#: fetch-pack.c:477
843565a8 1722#, c-format
22973607
TNQ
1723msgid "got %s %d %s"
1724msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 1725
bd3c9468 1726#: fetch-pack.c:491
c2d67403 1727#, c-format
22973607
TNQ
1728msgid "invalid commit %s"
1729msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 1730
bd3c9468 1731#: fetch-pack.c:524
22973607
TNQ
1732msgid "giving up"
1733msgstr "chịu thua"
1734
fe73f3ee 1735#: fetch-pack.c:534 progress.c:229
22973607
TNQ
1736msgid "done"
1737msgstr "xong"
1738
bd3c9468 1739#: fetch-pack.c:546
c2d67403 1740#, c-format
22973607
TNQ
1741msgid "got %s (%d) %s"
1742msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 1743
bd3c9468 1744#: fetch-pack.c:592
0c966d84 1745#, c-format
22973607
TNQ
1746msgid "Marking %s as complete"
1747msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 1748
fe73f3ee 1749#: fetch-pack.c:777
c2d67403 1750#, c-format
22973607
TNQ
1751msgid "already have %s (%s)"
1752msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 1753
fe73f3ee 1754#: fetch-pack.c:815
22973607
TNQ
1755msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1756msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 1757
fe73f3ee 1758#: fetch-pack.c:823
22973607
TNQ
1759msgid "protocol error: bad pack header"
1760msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 1761
fe73f3ee 1762#: fetch-pack.c:879
c2d67403 1763#, c-format
22973607
TNQ
1764msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1765msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 1766
fe73f3ee 1767#: fetch-pack.c:895
c2d67403 1768#, c-format
22973607
TNQ
1769msgid "%s failed"
1770msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 1771
fe73f3ee 1772#: fetch-pack.c:897
22973607
TNQ
1773msgid "error in sideband demultiplexer"
1774msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
1775
fe73f3ee 1776#: fetch-pack.c:924
22973607
TNQ
1777msgid "Server does not support shallow clients"
1778msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
1779
fe73f3ee 1780#: fetch-pack.c:928
22973607
TNQ
1781msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1782msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
1783
fe73f3ee 1784#: fetch-pack.c:931
22973607
TNQ
1785msgid "Server supports no-done"
1786msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
1787
fe73f3ee 1788#: fetch-pack.c:937
22973607
TNQ
1789msgid "Server supports multi_ack"
1790msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
1791
fe73f3ee 1792#: fetch-pack.c:941
22973607
TNQ
1793msgid "Server supports side-band-64k"
1794msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
1795
fe73f3ee 1796#: fetch-pack.c:945
22973607
TNQ
1797msgid "Server supports side-band"
1798msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
1799
fe73f3ee 1800#: fetch-pack.c:949
22973607
TNQ
1801msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1802msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
1803
fe73f3ee 1804#: fetch-pack.c:953
22973607
TNQ
1805msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1806msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
1807
fe73f3ee 1808#: fetch-pack.c:963
22973607
TNQ
1809msgid "Server supports ofs-delta"
1810msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
1811
fe73f3ee 1812#: fetch-pack.c:970
c2d67403 1813#, c-format
22973607
TNQ
1814msgid "Server version is %.*s"
1815msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 1816
fe73f3ee 1817#: fetch-pack.c:976
22973607
TNQ
1818msgid "Server does not support --shallow-since"
1819msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
1820
fe73f3ee 1821#: fetch-pack.c:980
22973607
TNQ
1822msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1823msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
1824
fe73f3ee 1825#: fetch-pack.c:982
22973607
TNQ
1826msgid "Server does not support --deepen"
1827msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
1828
fe73f3ee 1829#: fetch-pack.c:993
22973607
TNQ
1830msgid "no common commits"
1831msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
1832
fe73f3ee 1833#: fetch-pack.c:1005
22973607
TNQ
1834msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1835msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
1836
fe73f3ee 1837#: fetch-pack.c:1167
22973607
TNQ
1838msgid "no matching remote head"
1839msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
1840
fe73f3ee 1841#: fetch-pack.c:1189
64bd31b4
TNQ
1842#, c-format
1843msgid "no such remote ref %s"
1844msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
1845
fe73f3ee 1846#: fetch-pack.c:1192
64bd31b4
TNQ
1847#, c-format
1848msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1849msgstr ""
1850"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
1851
0e2a0915 1852#: gpg-interface.c:181
22973607
TNQ
1853msgid "gpg failed to sign the data"
1854msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
1855
0e2a0915 1856#: gpg-interface.c:211
22973607
TNQ
1857msgid "could not create temporary file"
1858msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1859
bd3c9468 1860#: gpg-interface.c:214
843565a8 1861#, c-format
22973607
TNQ
1862msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1863msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 1864
0e2a0915 1865#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
1866#, c-format
1867msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
1868msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
1869
fe73f3ee 1870#: grep.c:2017
c2d67403 1871#, c-format
22973607
TNQ
1872msgid "'%s': unable to read %s"
1873msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 1874
fe73f3ee 1875#: grep.c:2034 builtin/clone.c:404 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
c2d67403 1876#, c-format
22973607
TNQ
1877msgid "failed to stat '%s'"
1878msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 1879
fe73f3ee 1880#: grep.c:2045
843565a8 1881#, c-format
22973607
TNQ
1882msgid "'%s': short read"
1883msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 1884
0e2a0915 1885#: help.c:179
843565a8 1886#, c-format
22973607
TNQ
1887msgid "available git commands in '%s'"
1888msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 1889
0e2a0915 1890#: help.c:186
22973607
TNQ
1891msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1892msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
1893
0e2a0915 1894#: help.c:217
22973607
TNQ
1895msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1896msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
1897
0e2a0915 1898#: help.c:281
5832c3f2 1899#, c-format
22973607
TNQ
1900msgid ""
1901"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1902"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1903msgstr ""
1904"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
1905"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 1906
0e2a0915 1907#: help.c:336
22973607
TNQ
1908msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1909msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
1910
0e2a0915 1911#: help.c:358
5832c3f2 1912#, c-format
0e2a0915
TNQ
1913msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
1914msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
5832c3f2 1915
0e2a0915 1916#: help.c:363
5832c3f2 1917#, c-format
0e2a0915
TNQ
1918msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
1919msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
5832c3f2 1920
0e2a0915
TNQ
1921#: help.c:368
1922#, c-format
1923msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
1924msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
1925
1926#: help.c:376
22973607
TNQ
1927#, c-format
1928msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1929msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 1930
0e2a0915 1931#: help.c:380
22973607
TNQ
1932msgid ""
1933"\n"
0e2a0915 1934"The most similar command is"
22973607
TNQ
1935msgid_plural ""
1936"\n"
0e2a0915 1937"The most similar commands are"
22973607
TNQ
1938msgstr[0] ""
1939"\n"
0e2a0915 1940"Những lệnh giống nhất là"
bd8202f3 1941
0e2a0915
TNQ
1942#: help.c:395
1943msgid "git version [<options>]"
1944msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
1945
fe73f3ee 1946#: help.c:462
bd8202f3 1947#, c-format
22973607
TNQ
1948msgid "%s: %s - %s"
1949msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 1950
fe73f3ee 1951#: help.c:466
0e2a0915
TNQ
1952msgid ""
1953"\n"
1954"Did you mean this?"
1955msgid_plural ""
1956"\n"
1957"Did you mean one of these?"
1958msgstr[0] ""
1959"\n"
1960"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
1961
1962#: ident.c:342
22973607
TNQ
1963msgid ""
1964"\n"
1965"*** Please tell me who you are.\n"
1966"\n"
1967"Run\n"
1968"\n"
1969" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
1970" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
1971"\n"
1972"to set your account's default identity.\n"
1973"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
1974"\n"
1975msgstr ""
1976"\n"
1977"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
1978"\n"
1979"Chạy\n"
1980"\n"
1981" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
1982" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
1983"\n"
1984"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
1985"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
1986"\n"
bd8202f3 1987
0e2a0915 1988#: ident.c:366
64bd31b4
TNQ
1989msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
1990msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
1991
0e2a0915 1992#: ident.c:371
64bd31b4
TNQ
1993#, c-format
1994msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
1995msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
1996
0e2a0915 1997#: ident.c:381
64bd31b4
TNQ
1998msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
1999msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
2000
0e2a0915 2001#: ident.c:387
64bd31b4
TNQ
2002#, c-format
2003msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2004msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
2005
0e2a0915 2006#: ident.c:395
64bd31b4
TNQ
2007#, c-format
2008msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2009msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
2010
0e2a0915 2011#: ident.c:401
64bd31b4
TNQ
2012#, c-format
2013msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2014msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
2015
bd3c9468 2016#: ident.c:416 builtin/commit.c:616
64bd31b4
TNQ
2017#, c-format
2018msgid "invalid date format: %s"
2019msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
2020
fe73f3ee
TNQ
2021#: list-objects-filter-options.c:30
2022msgid "multiple object filter types cannot be combined"
2023msgstr "không thể tổ hợp các kiểu lọc nhiều đối tượng"
2024
2025#: list-objects-filter-options.c:41 list-objects-filter-options.c:68
2026#, c-format
2027msgid "invalid filter-spec expression '%s'"
2028msgstr "biểu thức đặc tả bộ lọc “%s” không hợp lệ"
2029
bd3c9468 2030#: lockfile.c:151
bd8202f3 2031#, c-format
22973607
TNQ
2032msgid ""
2033"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2034"\n"
2035"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2036"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2037"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2038"may have crashed in this repository earlier:\n"
2039"remove the file manually to continue."
bd8202f3 2040msgstr ""
22973607
TNQ
2041"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
2042"\n"
2043"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
2044"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
2045"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
2046"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
2047"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 2048
bd3c9468 2049#: lockfile.c:159
bd8202f3 2050#, c-format
22973607
TNQ
2051msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2052msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 2053
fe73f3ee 2054#: merge.c:74
22973607
TNQ
2055msgid "failed to read the cache"
2056msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
2057
fe73f3ee
TNQ
2058#: merge.c:128 builtin/am.c:1943 builtin/am.c:1977 builtin/checkout.c:379
2059#: builtin/checkout.c:600 builtin/clone.c:754
22973607
TNQ
2060msgid "unable to write new index file"
2061msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2062
bd3c9468 2063#: merge-recursive.c:235
22973607
TNQ
2064msgid "(bad commit)\n"
2065msgstr "(commit sai)\n"
2066
bd3c9468 2067#: merge-recursive.c:257 merge-recursive.c:265
bd8202f3 2068#, c-format
22973607
TNQ
2069msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
2070msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
bd8202f3 2071
bd3c9468 2072#: merge-recursive.c:329
22973607
TNQ
2073msgid "error building trees"
2074msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
2075
bd3c9468 2076#: merge-recursive.c:752
bd8202f3 2077#, c-format
22973607
TNQ
2078msgid "failed to create path '%s'%s"
2079msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 2080
bd3c9468 2081#: merge-recursive.c:763
22973607
TNQ
2082#, c-format
2083msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2084msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 2085
bd3c9468 2086#: merge-recursive.c:777 merge-recursive.c:796
22973607
TNQ
2087msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2088msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 2089
bd3c9468 2090#: merge-recursive.c:786
44bb9364 2091#, c-format
22973607
TNQ
2092msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2093msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 2094
bd3c9468 2095#: merge-recursive.c:828 builtin/cat-file.c:37
22973607
TNQ
2096#, c-format
2097msgid "cannot read object %s '%s'"
2098msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2099
bd3c9468 2100#: merge-recursive.c:830
22973607
TNQ
2101#, c-format
2102msgid "blob expected for %s '%s'"
2103msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
2104
bd3c9468 2105#: merge-recursive.c:854
22973607
TNQ
2106#, c-format
2107msgid "failed to open '%s': %s"
2108msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 2109
bd3c9468 2110#: merge-recursive.c:865
77c8e543 2111#, c-format
22973607
TNQ
2112msgid "failed to symlink '%s': %s"
2113msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 2114
bd3c9468 2115#: merge-recursive.c:870
774cfe0c 2116#, c-format
22973607
TNQ
2117msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2118msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 2119
bd3c9468 2120#: merge-recursive.c:1010
22973607
TNQ
2121msgid "Failed to execute internal merge"
2122msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 2123
bd3c9468 2124#: merge-recursive.c:1014
774cfe0c 2125#, c-format
22973607
TNQ
2126msgid "Unable to add %s to database"
2127msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 2128
bd3c9468 2129#: merge-recursive.c:1117
774cfe0c
TNQ
2130#, c-format
2131msgid ""
22973607
TNQ
2132"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2133"in tree."
77cc392d 2134msgstr ""
22973607
TNQ
2135"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2136"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 2137
bd3c9468 2138#: merge-recursive.c:1122
64bd31b4
TNQ
2139#, c-format
2140msgid ""
2141"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2142"left in tree."
2143msgstr ""
2144"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2145"của %s còn lại trong cây (tree)."
2146
bd3c9468 2147#: merge-recursive.c:1129
f2993884 2148#, c-format
22973607
TNQ
2149msgid ""
2150"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2151"in tree at %s."
2152msgstr ""
2153"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2154"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 2155
bd3c9468 2156#: merge-recursive.c:1134
64bd31b4
TNQ
2157#, c-format
2158msgid ""
2159"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2160"left in tree at %s."
2161msgstr ""
2162"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2163"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
2164
bd3c9468 2165#: merge-recursive.c:1168
22973607
TNQ
2166msgid "rename"
2167msgstr "đổi tên"
02507f42 2168
bd3c9468 2169#: merge-recursive.c:1168
22973607
TNQ
2170msgid "renamed"
2171msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 2172
bd3c9468 2173#: merge-recursive.c:1225
e06dc12a 2174#, c-format
22973607
TNQ
2175msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2176msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 2177
bd3c9468 2178#: merge-recursive.c:1250
22973607 2179#, c-format
f2993884 2180msgid ""
22973607
TNQ
2181"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2182"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 2183msgstr ""
22973607
TNQ
2184"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
2185"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 2186
bd3c9468 2187#: merge-recursive.c:1255
22973607
TNQ
2188msgid " (left unresolved)"
2189msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 2190
bd3c9468 2191#: merge-recursive.c:1317
22973607
TNQ
2192#, c-format
2193msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 2194msgstr ""
22973607 2195"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 2196
bd3c9468 2197#: merge-recursive.c:1350
774cfe0c 2198#, c-format
22973607
TNQ
2199msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2200msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
774cfe0c 2201
bd3c9468 2202#: merge-recursive.c:1553
db484bad 2203#, c-format
22973607
TNQ
2204msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2205msgstr ""
2206"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
774cfe0c 2207
bd3c9468 2208#: merge-recursive.c:1568
22973607
TNQ
2209#, c-format
2210msgid "Adding merged %s"
2211msgstr "Thêm hòa trộn %s"
774cfe0c 2212
bd3c9468 2213#: merge-recursive.c:1575 merge-recursive.c:1805
22973607
TNQ
2214#, c-format
2215msgid "Adding as %s instead"
2216msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
774cfe0c 2217
bd3c9468 2218#: merge-recursive.c:1632
b9252573 2219#, c-format
22973607
TNQ
2220msgid "cannot read object %s"
2221msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
b9252573 2222
bd3c9468 2223#: merge-recursive.c:1635
774cfe0c 2224#, c-format
22973607
TNQ
2225msgid "object %s is not a blob"
2226msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
2227
bd3c9468 2228#: merge-recursive.c:1704
22973607
TNQ
2229msgid "modify"
2230msgstr "sửa đổi"
2231
bd3c9468 2232#: merge-recursive.c:1704
22973607
TNQ
2233msgid "modified"
2234msgstr "đã sửa"
774cfe0c 2235
bd3c9468 2236#: merge-recursive.c:1714
22973607
TNQ
2237msgid "content"
2238msgstr "nội dung"
774cfe0c 2239
bd3c9468 2240#: merge-recursive.c:1721
22973607
TNQ
2241msgid "add/add"
2242msgstr "thêm/thêm"
774cfe0c 2243
bd3c9468 2244#: merge-recursive.c:1757
db484bad 2245#, c-format
22973607
TNQ
2246msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2247msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
774cfe0c 2248
bd3c9468 2249#: merge-recursive.c:1771
db484bad 2250#, c-format
22973607
TNQ
2251msgid "Auto-merging %s"
2252msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
774cfe0c 2253
fe73f3ee 2254#: merge-recursive.c:1775 git-submodule.sh:932
22973607
TNQ
2255msgid "submodule"
2256msgstr "mô-đun-con"
774cfe0c 2257
bd3c9468 2258#: merge-recursive.c:1776
774cfe0c 2259#, c-format
22973607
TNQ
2260msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2261msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
774cfe0c 2262
bd3c9468 2263#: merge-recursive.c:1870
db484bad 2264#, c-format
22973607
TNQ
2265msgid "Removing %s"
2266msgstr "Đang xóa %s"
774cfe0c 2267
bd3c9468 2268#: merge-recursive.c:1896
22973607
TNQ
2269msgid "file/directory"
2270msgstr "tập-tin/thư-mục"
774cfe0c 2271
bd3c9468 2272#: merge-recursive.c:1902
22973607
TNQ
2273msgid "directory/file"
2274msgstr "thư-mục/tập-tin"
774cfe0c 2275
fe73f3ee 2276#: merge-recursive.c:1909
db484bad 2277#, c-format
22973607
TNQ
2278msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2279msgstr ""
2280"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
2281"%s"
774cfe0c 2282
fe73f3ee 2283#: merge-recursive.c:1918
db484bad 2284#, c-format
22973607
TNQ
2285msgid "Adding %s"
2286msgstr "Thêm \"%s\""
2287
fe73f3ee
TNQ
2288#: merge-recursive.c:1958
2289#, c-format
2290msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
2291msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể hòa trộn (bẩn: %s)"
2292
2293#: merge-recursive.c:1962
bd3c9468 2294msgid "Already up to date!"
22973607 2295msgstr "Đã cập nhật rồi!"
774cfe0c 2296
fe73f3ee 2297#: merge-recursive.c:1971
db484bad 2298#, c-format
22973607
TNQ
2299msgid "merging of trees %s and %s failed"
2300msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
774cfe0c 2301
fe73f3ee 2302#: merge-recursive.c:2068
22973607
TNQ
2303msgid "Merging:"
2304msgstr "Đang trộn:"
774cfe0c 2305
fe73f3ee 2306#: merge-recursive.c:2081
db484bad 2307#, c-format
22973607
TNQ
2308msgid "found %u common ancestor:"
2309msgid_plural "found %u common ancestors:"
2310msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
2311
fe73f3ee 2312#: merge-recursive.c:2120
22973607
TNQ
2313msgid "merge returned no commit"
2314msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
774cfe0c 2315
fe73f3ee 2316#: merge-recursive.c:2183
db484bad 2317#, c-format
22973607
TNQ
2318msgid "Could not parse object '%s'"
2319msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
774cfe0c 2320
fe73f3ee 2321#: merge-recursive.c:2197 builtin/merge.c:656 builtin/merge.c:815
22973607
TNQ
2322msgid "Unable to write index."
2323msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
b9252573 2324
bd3c9468 2325#: notes-merge.c:272
22973607
TNQ
2326#, c-format
2327msgid ""
2328"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2329"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2330"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
2331msgstr ""
2332"Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
2333"Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
2334"chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
2335"chú mới."
774cfe0c 2336
bd3c9468 2337#: notes-merge.c:279
22973607
TNQ
2338#, c-format
2339msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2340msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
b9252573 2341
0e2a0915 2342#: notes-utils.c:42
22973607 2343msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
b9252573 2344msgstr ""
22973607
TNQ
2345"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
2346"chiếu"
b9252573 2347
0e2a0915 2348#: notes-utils.c:101
774cfe0c 2349#, c-format
22973607
TNQ
2350msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2351msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
774cfe0c 2352
0e2a0915 2353#: notes-utils.c:111
22973607
TNQ
2354#, c-format
2355msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2356msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
774cfe0c 2357
0e2a0915
TNQ
2358#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2359#. the environment variable, the second %s is
2360#. its value.
2361#.
2362#: notes-utils.c:141
774cfe0c 2363#, c-format
22973607
TNQ
2364msgid "Bad %s value: '%s'"
2365msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
774cfe0c 2366
bd3c9468 2367#: object.c:239
774cfe0c 2368#, c-format
22973607
TNQ
2369msgid "unable to parse object: %s"
2370msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
774cfe0c 2371
bd3c9468
TNQ
2372#: packfile.c:556
2373msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2374msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
2375
2376#: packfile.c:1683
2377#, c-format
2378msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2379msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
2380
2381#: packfile.c:1687
2382#, c-format
2383msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2384msgstr ""
2385"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
2386
0e2a0915 2387#: parse-options.c:573
22973607
TNQ
2388msgid "..."
2389msgstr "…"
774cfe0c 2390
bd3c9468 2391#: parse-options.c:592
db484bad 2392#, c-format
22973607
TNQ
2393msgid "usage: %s"
2394msgstr "cách dùng: %s"
774cfe0c 2395
22973607 2396#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
0e2a0915
TNQ
2397#. one in "usage: %s" translation.
2398#.
bd3c9468 2399#: parse-options.c:598
db484bad 2400#, c-format
22973607
TNQ
2401msgid " or: %s"
2402msgstr " hoặc: %s"
774cfe0c 2403
bd3c9468 2404#: parse-options.c:601
db484bad 2405#, c-format
22973607
TNQ
2406msgid " %s"
2407msgstr " %s"
774cfe0c 2408
bd3c9468 2409#: parse-options.c:640
22973607
TNQ
2410msgid "-NUM"
2411msgstr "-SỐ"
774cfe0c 2412
22973607
TNQ
2413#: parse-options-cb.c:108
2414#, c-format
2415msgid "malformed object name '%s'"
2416msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
774cfe0c 2417
bd3c9468 2418#: path.c:891
db484bad 2419#, c-format
22973607
TNQ
2420msgid "Could not make %s writable by group"
2421msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
774cfe0c 2422
0e2a0915 2423#: pathspec.c:129
64bd31b4
TNQ
2424msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2425msgstr ""
2426"Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
2427
0e2a0915 2428#: pathspec.c:147
64bd31b4
TNQ
2429msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2430msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
2431
0e2a0915 2432#: pathspec.c:150
64bd31b4
TNQ
2433msgid "attr spec must not be empty"
2434msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
2435
0e2a0915 2436#: pathspec.c:193
64bd31b4
TNQ
2437#, c-format
2438msgid "invalid attribute name %s"
2439msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
2440
0e2a0915 2441#: pathspec.c:258
22973607
TNQ
2442msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2443msgstr ""
2444"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
774cfe0c 2445
0e2a0915 2446#: pathspec.c:265
22973607
TNQ
2447msgid ""
2448"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2449"pathspec settings"
2450msgstr ""
2451"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
2452"tả đường dẫn toàn cục khác"
774cfe0c 2453
0e2a0915 2454#: pathspec.c:305
22973607
TNQ
2455msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2456msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
774cfe0c 2457
0e2a0915 2458#: pathspec.c:326
774cfe0c 2459#, c-format
22973607
TNQ
2460msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2461msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
774cfe0c 2462
0e2a0915 2463#: pathspec.c:331
774cfe0c 2464#, c-format
22973607
TNQ
2465msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2466msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
774cfe0c 2467
0e2a0915 2468#: pathspec.c:369
22973607
TNQ
2469#, c-format
2470msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2471msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
774cfe0c 2472
0e2a0915 2473#: pathspec.c:428
774cfe0c 2474#, c-format
22973607
TNQ
2475msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2476msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
774cfe0c 2477
0e2a0915 2478#: pathspec.c:441
db484bad 2479#, c-format
22973607
TNQ
2480msgid "%s: '%s' is outside repository"
2481msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2482
0e2a0915 2483#: pathspec.c:515
efc90c78 2484#, c-format
a1da87b7
TNQ
2485msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2486msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
efc90c78 2487
0e2a0915 2488#: pathspec.c:525
efc90c78 2489#, c-format
22973607
TNQ
2490msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2491msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
efc90c78 2492
fe73f3ee 2493#: pathspec.c:592
b9252573 2494#, c-format
22973607
TNQ
2495msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2496msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2497
bd3c9468 2498#: pretty.c:962
22973607
TNQ
2499msgid "unable to parse --pretty format"
2500msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
2501
fe73f3ee 2502#: read-cache.c:1472
b9252573
TNQ
2503#, c-format
2504msgid ""
22973607
TNQ
2505"index.version set, but the value is invalid.\n"
2506"Using version %i"
b9252573 2507msgstr ""
22973607
TNQ
2508"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2509"Dùng phiên bản %i"
b9252573 2510
fe73f3ee 2511#: read-cache.c:1482
b9252573
TNQ
2512#, c-format
2513msgid ""
22973607
TNQ
2514"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2515"Using version %i"
b9252573 2516msgstr ""
22973607
TNQ
2517"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2518"Dùng phiên bản %i"
774cfe0c 2519
fe73f3ee 2520#: read-cache.c:2370 sequencer.c:2731 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
0e2a0915
TNQ
2521#, c-format
2522msgid "could not close '%s'"
2523msgstr "không thể đóng “%s”"
2524
fe73f3ee 2525#: read-cache.c:2442 sequencer.c:1369 sequencer.c:2096
64bd31b4 2526#, c-format
72dd4a8e
TNQ
2527msgid "could not stat '%s'"
2528msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
64bd31b4 2529
fe73f3ee 2530#: read-cache.c:2455
64bd31b4
TNQ
2531#, c-format
2532msgid "unable to open git dir: %s"
2533msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
2534
fe73f3ee 2535#: read-cache.c:2467
64bd31b4
TNQ
2536#, c-format
2537msgid "unable to unlink: %s"
2538msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
2539
fe73f3ee 2540#: refs.c:706
bd8202f3 2541#, c-format
22973607
TNQ
2542msgid "Could not open '%s' for writing"
2543msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
bd8202f3 2544
fe73f3ee 2545#: refs.c:1850
72dd4a8e
TNQ
2546msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2547msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
2548
fe73f3ee 2549#: refs/files-backend.c:1189
bd3c9468
TNQ
2550#, c-format
2551msgid "could not remove reference %s"
2552msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
2553
fe73f3ee
TNQ
2554#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1524
2555#: refs/packed-backend.c:1534
72e3c7a8 2556#, c-format
22973607
TNQ
2557msgid "could not delete reference %s: %s"
2558msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
72e3c7a8 2559
fe73f3ee 2560#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1537
22973607
TNQ
2561#, c-format
2562msgid "could not delete references: %s"
2563msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
72e3c7a8 2564
fe73f3ee 2565#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1816
64bd31b4
TNQ
2566msgid "gone"
2567msgstr "đã ra đi"
2568
2569#: ref-filter.c:36
2570#, c-format
2571msgid "ahead %d"
2572msgstr "phía trước %d"
2573
2574#: ref-filter.c:37
2575#, c-format
2576msgid "behind %d"
2577msgstr "đằng sau %d"
2578
2579#: ref-filter.c:38
2580#, c-format
2581msgid "ahead %d, behind %d"
2582msgstr "trước %d, sau %d"
2583
fe73f3ee 2584#: ref-filter.c:107
22973607
TNQ
2585#, c-format
2586msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2587msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
b9252573 2588
fe73f3ee 2589#: ref-filter.c:109
22973607
TNQ
2590#, c-format
2591msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2592msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
b9252573 2593
fe73f3ee 2594#: ref-filter.c:129
64bd31b4
TNQ
2595#, c-format
2596msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2597msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
2598
fe73f3ee 2599#: ref-filter.c:133
64bd31b4
TNQ
2600#, c-format
2601msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2602msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
2603
fe73f3ee 2604#: ref-filter.c:135
b9252573 2605#, c-format
64bd31b4
TNQ
2606msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2607msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
b9252573 2608
fe73f3ee 2609#: ref-filter.c:184
b9252573 2610#, c-format
22973607
TNQ
2611msgid "%%(body) does not take arguments"
2612msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
b9252573 2613
fe73f3ee 2614#: ref-filter.c:191
b9252573 2615#, c-format
22973607
TNQ
2616msgid "%%(subject) does not take arguments"
2617msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
b9252573 2618
fe73f3ee 2619#: ref-filter.c:209
a1da87b7 2620#, c-format
c744f54e
TNQ
2621msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
2622msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
a1da87b7 2623
fe73f3ee 2624#: ref-filter.c:232
22973607
TNQ
2625#, c-format
2626msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2627msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
c2d67403 2628
fe73f3ee 2629#: ref-filter.c:234
c2d67403 2630#, c-format
22973607
TNQ
2631msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2632msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
c2d67403 2633
fe73f3ee 2634#: ref-filter.c:247
64bd31b4
TNQ
2635#, c-format
2636msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2637msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
2638
fe73f3ee 2639#: ref-filter.c:251
c2d67403 2640#, c-format
22973607
TNQ
2641msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2642msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
c2d67403 2643
fe73f3ee 2644#: ref-filter.c:278
22973607
TNQ
2645#, c-format
2646msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2647msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
e06dc12a 2648
fe73f3ee 2649#: ref-filter.c:290
22973607
TNQ
2650#, c-format
2651msgid "unrecognized position:%s"
2652msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
44bb9364 2653
fe73f3ee 2654#: ref-filter.c:294
22973607
TNQ
2655#, c-format
2656msgid "unrecognized width:%s"
2657msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
2658
fe73f3ee 2659#: ref-filter.c:300
22973607
TNQ
2660#, c-format
2661msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2662msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
2663
fe73f3ee 2664#: ref-filter.c:304
22973607
TNQ
2665#, c-format
2666msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2667msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
2668
fe73f3ee 2669#: ref-filter.c:319
64bd31b4
TNQ
2670#, c-format
2671msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2672msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
2673
fe73f3ee 2674#: ref-filter.c:409
44bb9364 2675#, c-format
22973607
TNQ
2676msgid "malformed field name: %.*s"
2677msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
44bb9364 2678
fe73f3ee 2679#: ref-filter.c:435
44bb9364 2680#, c-format
22973607
TNQ
2681msgid "unknown field name: %.*s"
2682msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
44bb9364 2683
fe73f3ee 2684#: ref-filter.c:547
64bd31b4
TNQ
2685#, c-format
2686msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2687msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2688
fe73f3ee 2689#: ref-filter.c:607
64bd31b4
TNQ
2690#, c-format
2691msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
2692msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
2693
fe73f3ee 2694#: ref-filter.c:609
64bd31b4
TNQ
2695#, c-format
2696msgid "format: %%(then) atom used more than once"
2697msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
2698
fe73f3ee 2699#: ref-filter.c:611
64bd31b4
TNQ
2700#, c-format
2701msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
2702msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
2703
fe73f3ee 2704#: ref-filter.c:637
64bd31b4
TNQ
2705#, c-format
2706msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
2707msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
2708
fe73f3ee 2709#: ref-filter.c:639
64bd31b4
TNQ
2710#, c-format
2711msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
2712msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2713
fe73f3ee 2714#: ref-filter.c:641
64bd31b4
TNQ
2715#, c-format
2716msgid "format: %%(else) atom used more than once"
2717msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
2718
fe73f3ee 2719#: ref-filter.c:654
44bb9364 2720#, c-format
22973607
TNQ
2721msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
2722msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
44bb9364 2723
fe73f3ee 2724#: ref-filter.c:709
22973607
TNQ
2725#, c-format
2726msgid "malformed format string %s"
2727msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
44bb9364 2728
fe73f3ee 2729#: ref-filter.c:1313
64bd31b4
TNQ
2730#, c-format
2731msgid "(no branch, rebasing %s)"
2732msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
72e3c7a8 2733
fe73f3ee 2734#: ref-filter.c:1316
72e3c7a8 2735#, c-format
64bd31b4
TNQ
2736msgid "(no branch, bisect started on %s)"
2737msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
72e3c7a8 2738
0e2a0915
TNQ
2739#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2740#. detached at " in wt-status.c
2741#.
fe73f3ee 2742#: ref-filter.c:1324
c2d67403 2743#, c-format
64bd31b4
TNQ
2744msgid "(HEAD detached at %s)"
2745msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
c2d67403 2746
0e2a0915
TNQ
2747#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2748#. detached from " in wt-status.c
2749#.
fe73f3ee 2750#: ref-filter.c:1331
64bd31b4
TNQ
2751#, c-format
2752msgid "(HEAD detached from %s)"
2753msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
2754
fe73f3ee 2755#: ref-filter.c:1335
64bd31b4
TNQ
2756msgid "(no branch)"
2757msgstr "(không nhánh)"
2758
fe73f3ee 2759#: ref-filter.c:1488 ref-filter.c:1519
4dcd03ea 2760#, c-format
22973607
TNQ
2761msgid "missing object %s for %s"
2762msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
4dcd03ea 2763
fe73f3ee 2764#: ref-filter.c:1491 ref-filter.c:1522
4dcd03ea 2765#, c-format
22973607
TNQ
2766msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2767msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
4dcd03ea 2768
fe73f3ee 2769#: ref-filter.c:1822
4dcd03ea 2770#, c-format
22973607
TNQ
2771msgid "malformed object at '%s'"
2772msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
4dcd03ea 2773
fe73f3ee 2774#: ref-filter.c:1889
4dcd03ea 2775#, c-format
22973607
TNQ
2776msgid "ignoring ref with broken name %s"
2777msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
4dcd03ea 2778
fe73f3ee 2779#: ref-filter.c:1894
0c966d84 2780#, c-format
22973607
TNQ
2781msgid "ignoring broken ref %s"
2782msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
0c966d84 2783
fe73f3ee 2784#: ref-filter.c:2156
0c966d84 2785#, c-format
22973607
TNQ
2786msgid "format: %%(end) atom missing"
2787msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
0c966d84 2788
fe73f3ee 2789#: ref-filter.c:2250
0c966d84 2790#, c-format
22973607
TNQ
2791msgid "malformed object name %s"
2792msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
0c966d84 2793
fe73f3ee 2794#: remote.c:780
0c966d84 2795#, c-format
22973607
TNQ
2796msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2797msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
0c966d84 2798
fe73f3ee 2799#: remote.c:784
b9252573 2800#, c-format
22973607
TNQ
2801msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2802msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
b9252573 2803
fe73f3ee 2804#: remote.c:788
b9252573 2805#, c-format
22973607
TNQ
2806msgid "%s tracks both %s and %s"
2807msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
b9252573 2808
fe73f3ee 2809#: remote.c:796
22973607
TNQ
2810msgid "Internal error"
2811msgstr "Lỗi nội bộ"
b9252573 2812
fe73f3ee 2813#: remote.c:1711 remote.c:1813
22973607
TNQ
2814msgid "HEAD does not point to a branch"
2815msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
b9252573 2816
fe73f3ee 2817#: remote.c:1720
22973607
TNQ
2818#, c-format
2819msgid "no such branch: '%s'"
2820msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
b9252573 2821
fe73f3ee 2822#: remote.c:1723
f2993884 2823#, c-format
22973607
TNQ
2824msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2825msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
f2993884 2826
fe73f3ee 2827#: remote.c:1729
72e3c7a8 2828#, c-format
22973607 2829msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
72e3c7a8 2830msgstr ""
22973607 2831"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
72e3c7a8 2832
fe73f3ee 2833#: remote.c:1744
72e3c7a8 2834#, c-format
22973607
TNQ
2835msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
2836msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
72e3c7a8 2837
fe73f3ee 2838#: remote.c:1756
72e3c7a8 2839#, c-format
22973607
TNQ
2840msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2841msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
72e3c7a8 2842
fe73f3ee 2843#: remote.c:1767
72e3c7a8 2844#, c-format
22973607
TNQ
2845msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2846msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
72e3c7a8 2847
fe73f3ee 2848#: remote.c:1780
22973607
TNQ
2849msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2850msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
2851
fe73f3ee 2852#: remote.c:1802
22973607
TNQ
2853msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2854msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
2855
fe73f3ee 2856#: remote.c:2106
72e3c7a8 2857#, c-format
22973607 2858msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
72e3c7a8 2859msgstr ""
22973607 2860"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
72e3c7a8 2861
fe73f3ee 2862#: remote.c:2110
22973607
TNQ
2863msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2864msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
2865
fe73f3ee 2866#: remote.c:2113
72e3c7a8 2867#, c-format
bd3c9468 2868msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
22973607 2869msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
72e3c7a8 2870
fe73f3ee 2871#: remote.c:2117
72e3c7a8 2872#, c-format
22973607
TNQ
2873msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2874msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2875msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
72e3c7a8 2876
fe73f3ee 2877#: remote.c:2123
22973607
TNQ
2878msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2879msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
2880
fe73f3ee 2881#: remote.c:2126
72e3c7a8 2882#, c-format
22973607
TNQ
2883msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2884msgid_plural ""
2885"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
2886msgstr[0] ""
2887"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
2888"tiếp-nhanh.\n"
2889
fe73f3ee 2890#: remote.c:2134
22973607
TNQ
2891msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2892msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
72e3c7a8 2893
fe73f3ee 2894#: remote.c:2137
72e3c7a8
TNQ
2895#, c-format
2896msgid ""
22973607
TNQ
2897"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2898"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2899msgid_plural ""
2900"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2901"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2902msgstr[0] ""
2903"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
2904"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
2905"tương ứng với mỗi lần.\n"
2906
fe73f3ee 2907#: remote.c:2147
22973607 2908msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
72e3c7a8 2909msgstr ""
22973607
TNQ
2910" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
2911"bạn)\n"
72e3c7a8 2912
fe73f3ee 2913#: revision.c:2268
22973607
TNQ
2914msgid "your current branch appears to be broken"
2915msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
2916
fe73f3ee 2917#: revision.c:2271
72e3c7a8 2918#, c-format
22973607
TNQ
2919msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2920msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
72e3c7a8 2921
fe73f3ee 2922#: revision.c:2465
22973607
TNQ
2923msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2924msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
2925
fe73f3ee 2926#: run-command.c:645
22973607
TNQ
2927msgid "open /dev/null failed"
2928msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
2929
fe73f3ee
TNQ
2930#: run-command.c:1188
2931#, c-format
2932msgid ""
2933"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
2934"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
2935msgstr ""
2936"Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
2937"Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
2938
2939#: send-pack.c:141
64bd31b4
TNQ
2940#, c-format
2941msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
2942msgstr "không thể phân tích tình trạng unpack máy chủ: %s"
2943
fe73f3ee 2944#: send-pack.c:143
64bd31b4
TNQ
2945#, c-format
2946msgid "remote unpack failed: %s"
2947msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
2948
fe73f3ee 2949#: send-pack.c:306
22973607
TNQ
2950msgid "failed to sign the push certificate"
2951msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
2952
fe73f3ee 2953#: send-pack.c:419
22973607
TNQ
2954msgid "the receiving end does not support --signed push"
2955msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
2956
fe73f3ee 2957#: send-pack.c:421
72e3c7a8 2958msgid ""
22973607
TNQ
2959"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2960"signed push"
72e3c7a8 2961msgstr ""
22973607
TNQ
2962"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
2963"signed"
72e3c7a8 2964
fe73f3ee 2965#: send-pack.c:433
22973607
TNQ
2966msgid "the receiving end does not support --atomic push"
2967msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
2968
fe73f3ee 2969#: send-pack.c:438
22973607
TNQ
2970msgid "the receiving end does not support push options"
2971msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
2972
bd3c9468 2973#: sequencer.c:218
22973607
TNQ
2974msgid "revert"
2975msgstr "hoàn nguyên"
2976
bd3c9468 2977#: sequencer.c:220
22973607
TNQ
2978msgid "cherry-pick"
2979msgstr "cherry-pick"
2980
bd3c9468 2981#: sequencer.c:222
a1da87b7
TNQ
2982msgid "rebase -i"
2983msgstr "rebase -i"
2984
bd3c9468 2985#: sequencer.c:224
a1da87b7
TNQ
2986#, c-format
2987msgid "Unknown action: %d"
2988msgstr "Không nhận ra thao tác: %d"
2989
bd3c9468 2990#: sequencer.c:281
72e3c7a8 2991msgid ""
22973607
TNQ
2992"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2993"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
72e3c7a8 2994msgstr ""
22973607
TNQ
2995"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2996"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
72e3c7a8 2997
bd3c9468 2998#: sequencer.c:284
72e3c7a8 2999msgid ""
22973607
TNQ
3000"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3001"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
3002"and commit the result with 'git commit'"
72e3c7a8 3003msgstr ""
22973607
TNQ
3004"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
3005"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
3006"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
72e3c7a8 3007
fe73f3ee 3008#: sequencer.c:297 sequencer.c:1718
72e3c7a8 3009#, c-format
22973607
TNQ
3010msgid "could not lock '%s'"
3011msgstr "không thể khóa “%s”"
72e3c7a8 3012
fe73f3ee
TNQ
3013#: sequencer.c:300 sequencer.c:1595 sequencer.c:1723 sequencer.c:1737
3014#: sequencer.c:2729 sequencer.c:2800 wrapper.c:656
72e3c7a8 3015#, c-format
22973607
TNQ
3016msgid "could not write to '%s'"
3017msgstr "không thể ghi vào “%s”"
72e3c7a8 3018
bd3c9468 3019#: sequencer.c:304
72e3c7a8 3020#, c-format
72351d7d 3021msgid "could not write eol to '%s'"
22973607 3022msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
72e3c7a8 3023
fe73f3ee 3024#: sequencer.c:308 sequencer.c:1600 sequencer.c:1725
72e3c7a8 3025#, c-format
22973607
TNQ
3026msgid "failed to finalize '%s'."
3027msgstr "gặp lỗi khi finalize “%s”"
72e3c7a8 3028
fe73f3ee
TNQ
3029#: sequencer.c:332 sequencer.c:829 sequencer.c:1621 builtin/am.c:259
3030#: builtin/commit.c:754 builtin/merge.c:1046
72e3c7a8 3031#, c-format
22973607
TNQ
3032msgid "could not read '%s'"
3033msgstr "Không thể đọc “%s”."
72e3c7a8 3034
bd3c9468 3035#: sequencer.c:358
72e3c7a8 3036#, c-format
22973607
TNQ
3037msgid "your local changes would be overwritten by %s."
3038msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
72e3c7a8 3039
bd3c9468 3040#: sequencer.c:362
22973607
TNQ
3041msgid "commit your changes or stash them to proceed."
3042msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
3043
bd3c9468 3044#: sequencer.c:391
72e3c7a8 3045#, c-format
22973607
TNQ
3046msgid "%s: fast-forward"
3047msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
72e3c7a8 3048
a1da87b7 3049#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
0e2a0915 3050#. "rebase -i".
a1da87b7 3051#.
fe73f3ee 3052#: sequencer.c:477
72e3c7a8 3053#, c-format
22973607
TNQ
3054msgid "%s: Unable to write new index file"
3055msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
72e3c7a8 3056
fe73f3ee
TNQ
3057#: sequencer.c:496
3058msgid "could not resolve HEAD commit"
3059msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD"
22973607 3060
fe73f3ee
TNQ
3061#: sequencer.c:516
3062msgid "unable to update cache tree"
3063msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm"
22973607 3064
fe73f3ee 3065#: sequencer.c:600
72e3c7a8
TNQ
3066#, c-format
3067msgid ""
22973607
TNQ
3068"you have staged changes in your working tree\n"
3069"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
3070"\n"
3071" git commit --amend %s\n"
3072"\n"
3073"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
3074"\n"
3075" git commit %s\n"
3076"\n"
3077"In both cases, once you're done, continue with:\n"
3078"\n"