Merge branch 'master' of git://github.com/nafmo/git-l10n-sv
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
0c966d84 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
22973607 9"Project-Id-Version: git v2.11.0\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
72351d7d
JX
11"POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2016-11-25 23:00+0800\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
72e3c7a8 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
15fbbed7 25#: advice.c:55
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
b9252573
TNQ
30#: advice.c:83
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
33"Cherry là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
34
35#: advice.c:85
36msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
37msgstr ""
38"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
39
40#: advice.c:87
41msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
42msgstr ""
43"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
44
45#: advice.c:89
46msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
47msgstr ""
48"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
49
50#: advice.c:91
51msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
52msgstr ""
53"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
54
55#: advice.c:93
56#, c-format
57msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58msgstr ""
59"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
60"trộn."
61
62#: advice.c:101
774cfe0c 63msgid ""
8d388239 64"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 65"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 66msgstr ""
db484bad 67"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
68"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
b9252573
TNQ
71#: advice.c:109
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
75#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
b9252573 79#: advice.c:116
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
b9252573 83#: advice.c:117
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
b9252573
TNQ
87#: advice.c:123
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
22973607
TNQ
116#: apply.c:57
117#, c-format
118msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 120
22973607
TNQ
121#: apply.c:73
122#, c-format
123msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 125
22973607
TNQ
126#: apply.c:125
127msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 129
22973607
TNQ
130#: apply.c:127
131msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 133
22973607
TNQ
134#: apply.c:130
135msgid "--3way outside a repository"
136msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 137
22973607
TNQ
138#: apply.c:141
139msgid "--index outside a repository"
140msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 141
22973607
TNQ
142#: apply.c:144
143msgid "--cached outside a repository"
144msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 145
22973607
TNQ
146#: apply.c:845
147#, c-format
148msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149msgstr ""
150"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151"%s"
03c82da3 152
22973607
TNQ
153#: apply.c:854
154#, c-format
155msgid "regexec returned %d for input: %s"
156msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 157
22973607
TNQ
158#: apply.c:938
159#, c-format
160msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 162
22973607
TNQ
163#: apply.c:977
164#, c-format
165msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166msgstr ""
167"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 168
22973607
TNQ
169#: apply.c:983
170#, c-format
171msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 173
22973607
TNQ
174#: apply.c:984
175#, c-format
176msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 178
22973607
TNQ
179#: apply.c:990
180#, c-format
181msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 183
22973607
TNQ
184#: apply.c:1488
185#, c-format
186msgid "recount: unexpected line: %.*s"
187msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 188
22973607
TNQ
189#: apply.c:1557
190#, c-format
191msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
192msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 193
22973607
TNQ
194#: apply.c:1577
195#, c-format
196msgid ""
197"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
198"component (line %d)"
199msgid_plural ""
200"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
201"components (line %d)"
202msgstr[0] ""
203"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
204"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 205
22973607
TNQ
206#: apply.c:1589
207#, c-format
208msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
209msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 210
22973607
TNQ
211#: apply.c:1759
212msgid "new file depends on old contents"
213msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 214
22973607
TNQ
215#: apply.c:1761
216msgid "deleted file still has contents"
217msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 218
22973607
TNQ
219#: apply.c:1795
220#, c-format
221msgid "corrupt patch at line %d"
222msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 223
22973607
TNQ
224#: apply.c:1832
225#, c-format
226msgid "new file %s depends on old contents"
227msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 228
22973607
TNQ
229#: apply.c:1834
230#, c-format
231msgid "deleted file %s still has contents"
232msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 233
22973607
TNQ
234#: apply.c:1837
235#, c-format
236msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
237msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 238
22973607 239#: apply.c:1984
b9252573 240#, c-format
22973607
TNQ
241msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
242msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 243
22973607 244#: apply.c:2021
b9252573 245#, c-format
22973607
TNQ
246msgid "unrecognized binary patch at line %d"
247msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 248
22973607
TNQ
249#: apply.c:2182
250#, c-format
251msgid "patch with only garbage at line %d"
252msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 253
22973607 254#: apply.c:2274
b9252573 255#, c-format
22973607
TNQ
256msgid "unable to read symlink %s"
257msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 258
22973607 259#: apply.c:2278
b9252573 260#, c-format
22973607
TNQ
261msgid "unable to open or read %s"
262msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 263
22973607 264#: apply.c:2931
b9252573 265#, c-format
22973607
TNQ
266msgid "invalid start of line: '%c'"
267msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 268
22973607 269#: apply.c:3050
b9252573 270#, c-format
22973607
TNQ
271msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
272msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
273msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 274
22973607 275#: apply.c:3062
b9252573 276#, c-format
22973607
TNQ
277msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
278msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 279
22973607 280#: apply.c:3068
b9252573
TNQ
281#, c-format
282msgid ""
22973607
TNQ
283"while searching for:\n"
284"%.*s"
b9252573 285msgstr ""
22973607
TNQ
286"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
287"%.*s"
b9252573 288
22973607 289#: apply.c:3090
b9252573 290#, c-format
22973607
TNQ
291msgid "missing binary patch data for '%s'"
292msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
293
294#: apply.c:3098
295#, c-format
296msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 297msgstr ""
22973607
TNQ
298"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
299"“%s”"
b9252573 300
22973607 301#: apply.c:3144
b9252573 302#, c-format
22973607 303msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 304msgstr ""
22973607
TNQ
305"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
306"đủ"
b9252573 307
22973607 308#: apply.c:3154
b9252573
TNQ
309#, c-format
310msgid ""
22973607 311"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 312msgstr ""
22973607 313"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 314
22973607 315#: apply.c:3162
b9252573 316#, c-format
22973607
TNQ
317msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
318msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 319
22973607 320#: apply.c:3180
b9252573 321#, c-format
22973607
TNQ
322msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
323msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 324
22973607 325#: apply.c:3193
b9252573 326#, c-format
22973607
TNQ
327msgid "binary patch does not apply to '%s'"
328msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 329
22973607 330#: apply.c:3199
b9252573 331#, c-format
22973607
TNQ
332msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
333msgstr ""
334"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
335"%s)"
b9252573 336
22973607 337#: apply.c:3220
b9252573 338#, c-format
22973607
TNQ
339msgid "patch failed: %s:%ld"
340msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 341
22973607 342#: apply.c:3342
b9252573 343#, c-format
22973607
TNQ
344msgid "cannot checkout %s"
345msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 346
22973607 347#: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
b9252573 348#, c-format
22973607
TNQ
349msgid "failed to read %s"
350msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 351
22973607 352#: apply.c:3398
0c966d84 353#, c-format
22973607
TNQ
354msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
355msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 356
22973607 357#: apply.c:3427 apply.c:3667
efc90c78 358#, c-format
22973607
TNQ
359msgid "path %s has been renamed/deleted"
360msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 361
22973607 362#: apply.c:3510 apply.c:3681
efc90c78 363#, c-format
22973607
TNQ
364msgid "%s: does not exist in index"
365msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 366
22973607 367#: apply.c:3519 apply.c:3689
efc90c78 368#, c-format
22973607
TNQ
369msgid "%s: does not match index"
370msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 371
22973607
TNQ
372#: apply.c:3554
373msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
374msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 375
22973607 376#: apply.c:3557
efc90c78 377#, c-format
22973607
TNQ
378msgid "Falling back to three-way merge...\n"
379msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 380
22973607 381#: apply.c:3573 apply.c:3577
efc90c78 382#, c-format
22973607
TNQ
383msgid "cannot read the current contents of '%s'"
384msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 385
22973607 386#: apply.c:3589
efc90c78 387#, c-format
22973607
TNQ
388msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
389msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 390
22973607 391#: apply.c:3603
efc90c78 392#, c-format
22973607
TNQ
393msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
394msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 395
22973607 396#: apply.c:3608
efc90c78 397#, c-format
22973607
TNQ
398msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
399msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 400
22973607
TNQ
401#: apply.c:3634
402msgid "removal patch leaves file contents"
403msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 404
22973607 405#: apply.c:3706
efc90c78 406#, c-format
22973607
TNQ
407msgid "%s: wrong type"
408msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 409
22973607 410#: apply.c:3708
efc90c78 411#, c-format
22973607
TNQ
412msgid "%s has type %o, expected %o"
413msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 414
22973607 415#: apply.c:3859 apply.c:3861
efc90c78 416#, c-format
22973607
TNQ
417msgid "invalid path '%s'"
418msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 419
22973607 420#: apply.c:3917
7db011eb 421#, c-format
22973607
TNQ
422msgid "%s: already exists in index"
423msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 424
22973607 425#: apply.c:3920
7db011eb 426#, c-format
22973607
TNQ
427msgid "%s: already exists in working directory"
428msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 429
22973607 430#: apply.c:3940
efc90c78 431#, c-format
22973607
TNQ
432msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
433msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 434
22973607 435#: apply.c:3945
efc90c78 436#, c-format
22973607
TNQ
437msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
438msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 439
22973607 440#: apply.c:3965
efc90c78 441#, c-format
22973607
TNQ
442msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
443msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 444
22973607 445#: apply.c:3969
f2993884 446#, c-format
22973607
TNQ
447msgid "%s: patch does not apply"
448msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 449
22973607 450#: apply.c:3984
72e3c7a8 451#, c-format
22973607
TNQ
452msgid "Checking patch %s..."
453msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 454
22973607 455#: apply.c:4075
774cfe0c 456#, c-format
22973607
TNQ
457msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
458msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 459
22973607 460#: apply.c:4082
db484bad 461#, c-format
22973607
TNQ
462msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
463msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 464
22973607 465#: apply.c:4085
774cfe0c 466#, c-format
22973607
TNQ
467msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
468msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 469
22973607 470#: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
db484bad 471#, c-format
22973607
TNQ
472msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
473msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 474
22973607 475#: apply.c:4094
774cfe0c 476#, c-format
22973607
TNQ
477msgid "could not add %s to temporary index"
478msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 479
22973607
TNQ
480#: apply.c:4104
481#, c-format
482msgid "could not write temporary index to %s"
483msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 484
22973607
TNQ
485#: apply.c:4242
486#, c-format
487msgid "unable to remove %s from index"
488msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 489
22973607 490#: apply.c:4277
774cfe0c 491#, c-format
22973607
TNQ
492msgid "corrupt patch for submodule %s"
493msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 494
22973607 495#: apply.c:4283
9aeb4c2b 496#, c-format
22973607
TNQ
497msgid "unable to stat newly created file '%s'"
498msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 499
22973607
TNQ
500#: apply.c:4291
501#, c-format
502msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
503msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 504
22973607 505#: apply.c:4297 apply.c:4441
db484bad 506#, c-format
22973607
TNQ
507msgid "unable to add cache entry for %s"
508msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 509
22973607
TNQ
510#: apply.c:4338
511#, c-format
512msgid "failed to write to '%s'"
513msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 514
22973607 515#: apply.c:4342
4dcd03ea 516#, c-format
22973607
TNQ
517msgid "closing file '%s'"
518msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 519
22973607 520#: apply.c:4412
774cfe0c 521#, c-format
22973607
TNQ
522msgid "unable to write file '%s' mode %o"
523msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 524
22973607 525#: apply.c:4510
774cfe0c 526#, c-format
22973607
TNQ
527msgid "Applied patch %s cleanly."
528msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 529
22973607
TNQ
530#: apply.c:4518
531msgid "internal error"
532msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 533
22973607 534#: apply.c:4521
b9252573 535#, c-format
22973607
TNQ
536msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
537msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
538msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 539
22973607 540#: apply.c:4532
b9252573 541#, c-format
22973607
TNQ
542msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
543msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 544
22973607 545#: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
b9252573 546#, c-format
22973607
TNQ
547msgid "cannot open %s"
548msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 549
22973607 550#: apply.c:4554
b9252573 551#, c-format
22973607
TNQ
552msgid "Hunk #%d applied cleanly."
553msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 554
22973607 555#: apply.c:4558
b9252573 556#, c-format
22973607
TNQ
557msgid "Rejected hunk #%d."
558msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 559
22973607 560#: apply.c:4668
b9252573 561#, c-format
22973607
TNQ
562msgid "Skipped patch '%s'."
563msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 564
22973607
TNQ
565#: apply.c:4676
566msgid "unrecognized input"
567msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 568
22973607
TNQ
569#: apply.c:4695
570msgid "unable to read index file"
571msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 572
22973607 573#: apply.c:4833
b9252573 574#, c-format
22973607
TNQ
575msgid "can't open patch '%s': %s"
576msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 577
22973607 578#: apply.c:4858
b9252573 579#, c-format
22973607
TNQ
580msgid "squelched %d whitespace error"
581msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
582msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 583
22973607 584#: apply.c:4864 apply.c:4879
b9252573 585#, c-format
22973607
TNQ
586msgid "%d line adds whitespace errors."
587msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
588msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 589
22973607 590#: apply.c:4872
b9252573 591#, c-format
22973607
TNQ
592msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
593msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
594msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 595
22973607
TNQ
596#: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
597msgid "Unable to write new index file"
598msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 599
22973607
TNQ
600#: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
601#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
602#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
603#: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
604#: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
605msgid "path"
606msgstr "đường-dẫn"
b9252573 607
22973607
TNQ
608#: apply.c:4920
609msgid "don't apply changes matching the given path"
610msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 611
22973607
TNQ
612#: apply.c:4923
613msgid "apply changes matching the given path"
614msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 615
22973607
TNQ
616#: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
617msgid "num"
618msgstr "số"
4dcd03ea 619
22973607
TNQ
620#: apply.c:4926
621msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
622msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 623
22973607
TNQ
624#: apply.c:4929
625msgid "ignore additions made by the patch"
626msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 627
22973607
TNQ
628#: apply.c:4931
629msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
630msgstr ""
631"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 632
22973607
TNQ
633#: apply.c:4935
634msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
635msgstr ""
636"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 637
22973607
TNQ
638#: apply.c:4937
639msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
640msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 641
22973607
TNQ
642#: apply.c:4939
643msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
644msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 645
22973607
TNQ
646#: apply.c:4941
647msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
648msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 649
22973607
TNQ
650#: apply.c:4943
651msgid "apply a patch without touching the working tree"
652msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 653
22973607
TNQ
654#: apply.c:4945
655msgid "accept a patch that touches outside the working area"
656msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 657
22973607
TNQ
658#: apply.c:4947
659msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
660msgstr ""
661"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 662
22973607
TNQ
663#: apply.c:4949
664msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
665msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 666
22973607
TNQ
667#: apply.c:4951
668msgid "build a temporary index based on embedded index information"
669msgstr ""
670"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 671
22973607
TNQ
672#: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
673msgid "paths are separated with NUL character"
674msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 675
22973607
TNQ
676#: apply.c:4956
677msgid "ensure at least <n> lines of context match"
678msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 679
22973607
TNQ
680#: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
681msgid "action"
682msgstr "hành động"
774cfe0c 683
22973607
TNQ
684#: apply.c:4958
685msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
686msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 687
22973607
TNQ
688#: apply.c:4961 apply.c:4964
689msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
690msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 691
22973607
TNQ
692#: apply.c:4967
693msgid "apply the patch in reverse"
694msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 695
22973607
TNQ
696#: apply.c:4969
697msgid "don't expect at least one line of context"
698msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 699
22973607
TNQ
700#: apply.c:4971
701msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
702msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 703
22973607
TNQ
704#: apply.c:4973
705msgid "allow overlapping hunks"
706msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 707
22973607
TNQ
708#: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
709#: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
710#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
711msgid "be verbose"
712msgstr "chi tiết"
774cfe0c 713
22973607
TNQ
714#: apply.c:4976
715msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
716msgstr ""
717"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 718
22973607
TNQ
719#: apply.c:4979
720msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
721msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 722
22973607
TNQ
723#: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
724msgid "root"
725msgstr "gốc"
774cfe0c 726
22973607
TNQ
727#: apply.c:4982
728msgid "prepend <root> to all filenames"
729msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 730
22973607
TNQ
731#: archive.c:12
732msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
733msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 734
22973607
TNQ
735#: archive.c:13
736msgid "git archive --list"
737msgstr "git archive --list"
738
739#: archive.c:14
774cfe0c 740msgid ""
22973607 741"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 742msgstr ""
22973607
TNQ
743"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
744"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 745
22973607
TNQ
746#: archive.c:15
747msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
748msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 749
22973607
TNQ
750#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
751#, c-format
752msgid "pathspec '%s' did not match any files"
753msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
754
755#: archive.c:429
756msgid "fmt"
757msgstr "định_dạng"
758
759#: archive.c:429
760msgid "archive format"
761msgstr "định dạng lưu trữ"
762
763#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
764msgid "prefix"
765msgstr "tiền_tố"
766
767#: archive.c:431
768msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
769msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
770
275588f9
JX
771#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2603
772#: builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59 builtin/fast-export.c:987
773#: builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723 builtin/hash-object.c:101
774#: builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542 builtin/notes.c:401
775#: builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
22973607
TNQ
776msgid "file"
777msgstr "tập_tin"
778
779#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
780msgid "write the archive to this file"
781msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
782
783#: archive.c:435
784msgid "read .gitattributes in working directory"
785msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
786
787#: archive.c:436
788msgid "report archived files on stderr"
789msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
790
791#: archive.c:437
792msgid "store only"
793msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 794
22973607
TNQ
795#: archive.c:438
796msgid "compress faster"
797msgstr "nén nhanh hơn"
798
799#: archive.c:446
800msgid "compress better"
801msgstr "nén nhỏ hơn"
802
803#: archive.c:449
804msgid "list supported archive formats"
805msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
806
807#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
808#: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
809msgid "repo"
810msgstr "kho"
811
812#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
813msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
814msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
815
816#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
817msgid "command"
818msgstr "lệnh"
819
820#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
821msgid "path to the remote git-upload-archive command"
822msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
823
824#: archive.c:461
825msgid "Unexpected option --remote"
826msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
827
828#: archive.c:463
829msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
830msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
831
832#: archive.c:465
833msgid "Unexpected option --output"
834msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
835
836#: archive.c:487
837#, c-format
838msgid "Unknown archive format '%s'"
839msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
840
841#: archive.c:494
774cfe0c 842#, c-format
22973607
TNQ
843msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
844msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
845
846#: attr.c:263
774cfe0c 847msgid ""
22973607
TNQ
848"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
849"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 850msgstr ""
22973607
TNQ
851"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
852"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 853
22973607 854#: bisect.c:441
77cc392d 855#, c-format
22973607
TNQ
856msgid "Could not open file '%s'"
857msgstr "Không thể mở tập tin “%s”"
77cc392d 858
22973607
TNQ
859#: bisect.c:446
860#, c-format
861msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
862msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 863
22973607
TNQ
864#: bisect.c:655
865#, c-format
866msgid "We cannot bisect more!\n"
867msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 868
22973607
TNQ
869#: bisect.c:708
870#, c-format
871msgid "Not a valid commit name %s"
872msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 873
22973607
TNQ
874#: bisect.c:732
875#, c-format
876msgid ""
877"The merge base %s is bad.\n"
878"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
879msgstr ""
880"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
881"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 882
22973607 883#: bisect.c:737
77c8e543 884#, c-format
22973607
TNQ
885msgid ""
886"The merge base %s is new.\n"
887"The property has changed between %s and [%s].\n"
888msgstr ""
889"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
890"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 891
22973607 892#: bisect.c:742
db484bad 893#, c-format
22973607
TNQ
894msgid ""
895"The merge base %s is %s.\n"
896"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
897msgstr ""
898"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
899"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 900
22973607 901#: bisect.c:750
774cfe0c 902#, c-format
22973607
TNQ
903msgid ""
904"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
905"git bisect cannot work properly in this case.\n"
906"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
907msgstr ""
908"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của %s.\n"
909"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
910"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 911
22973607 912#: bisect.c:763
db484bad 913#, c-format
22973607
TNQ
914msgid ""
915"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
916"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
917"We continue anyway."
918msgstr ""
919"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
920"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
921"%s.\n"
922"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 923
22973607 924#: bisect.c:798
db484bad 925#, c-format
22973607
TNQ
926msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
927msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 928
22973607
TNQ
929#: bisect.c:849
930#, c-format
931msgid "a %s revision is needed"
932msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 933
22973607
TNQ
934#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
935#, c-format
936msgid "could not create file '%s'"
937msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 938
22973607 939#: bisect.c:917
774cfe0c 940#, c-format
22973607
TNQ
941msgid "could not read file '%s'"
942msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 943
22973607
TNQ
944#: bisect.c:947
945msgid "reading bisect refs failed"
946msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 947
22973607
TNQ
948#: bisect.c:967
949#, c-format
950msgid "%s was both %s and %s\n"
951msgstr "%s là cả %s và %s\n"
952
953#: bisect.c:975
774cfe0c
TNQ
954#, c-format
955msgid ""
22973607
TNQ
956"No testable commit found.\n"
957"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 958msgstr ""
22973607
TNQ
959"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
960"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 961
22973607 962#: bisect.c:994
db484bad 963#, c-format
22973607
TNQ
964msgid "(roughly %d step)"
965msgid_plural "(roughly %d steps)"
966msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 967
22973607
TNQ
968#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
969#. "(roughly %d steps)" translation
970#: bisect.c:998
774cfe0c 971#, c-format
22973607
TNQ
972msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
973msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
974msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 975
22973607
TNQ
976#: branch.c:53
977#, c-format
774cfe0c
TNQ
978msgid ""
979"\n"
22973607
TNQ
980"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
981"the remote tracking information by invoking\n"
982"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
983msgstr ""
774cfe0c 984"\n"
22973607
TNQ
985"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
986"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
987"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 988
22973607 989#: branch.c:67
e06dc12a 990#, c-format
22973607
TNQ
991msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
992msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 993
22973607
TNQ
994#: branch.c:93
995#, c-format
996msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
997msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s bằng cách rebase."
998
999#: branch.c:94
1000#, c-format
1001msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1002msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s."
1003
1004#: branch.c:98
1005#, c-format
1006msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
1007msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s bằng cách rebase."
1008
1009#: branch.c:99
1010#, c-format
1011msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1012msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s."
1013
1014#: branch.c:104
1015#, c-format
1016msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1017msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s bằng cách rebase."
1018
1019#: branch.c:105
1020#, c-format
1021msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1022msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ %s."
1023
1024#: branch.c:109
1025#, c-format
1026msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1027msgstr ""
1028"Nhánh %s cài đặt để theo dõi vết tham chiếu nội bộ %s bằng cách rebase."
1029
1030#: branch.c:110
1031#, c-format
1032msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1033msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ %s."
1034
1035#: branch.c:119
1036msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1037msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1038
1039#: branch.c:156
1040#, c-format
1041msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1042msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1043
1044#: branch.c:185
1045#, c-format
1046msgid "'%s' is not a valid branch name."
1047msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1048
1049#: branch.c:190
1050#, c-format
1051msgid "A branch named '%s' already exists."
1052msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1053
1054#: branch.c:198
1055msgid "Cannot force update the current branch."
1056msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1057
1058#: branch.c:218
1059#, c-format
1060msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1061msgstr ""
1062"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1063"nhánh."
1064
1065#: branch.c:220
72e3c7a8 1066#, c-format
22973607
TNQ
1067msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1068msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1069
1070#: branch.c:222
72e3c7a8 1071msgid ""
72e3c7a8 1072"\n"
22973607
TNQ
1073"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1074"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1075"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1076"\n"
1077"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1078"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1079"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1080msgstr ""
72e3c7a8 1081"\n"
22973607
TNQ
1082"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1083"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1084"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1085"\n"
1086"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1087"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1088"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1089
275588f9 1090#: branch.c:265
72e3c7a8 1091#, c-format
22973607
TNQ
1092msgid "Not a valid object name: '%s'."
1093msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1094
275588f9 1095#: branch.c:285
22973607
TNQ
1096#, c-format
1097msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1098msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1099
275588f9 1100#: branch.c:290
22973607
TNQ
1101#, c-format
1102msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1103msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1104
275588f9 1105#: branch.c:344
22973607
TNQ
1106#, c-format
1107msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1108msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1109
275588f9 1110#: branch.c:363
9802f229 1111#, c-format
22973607
TNQ
1112msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1113msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1114
22973607
TNQ
1115#: bundle.c:34
1116#, c-format
1117msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1118msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1119
22973607 1120#: bundle.c:61
9802f229 1121#, c-format
22973607
TNQ
1122msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1123msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1124
22973607 1125#: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
9802f229 1126#, c-format
22973607
TNQ
1127msgid "could not open '%s'"
1128msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1129
22973607
TNQ
1130#: bundle.c:139
1131msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1132msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1133
22973607
TNQ
1134#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
1135#: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
1136#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
1137#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
1138msgid "revision walk setup failed"
1139msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
9802f229 1140
22973607 1141#: bundle.c:185
9802f229 1142#, c-format
22973607
TNQ
1143msgid "The bundle contains this ref:"
1144msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1145msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1146
22973607
TNQ
1147#: bundle.c:192
1148msgid "The bundle records a complete history."
1149msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1150
22973607 1151#: bundle.c:194
9802f229 1152#, c-format
22973607
TNQ
1153msgid "The bundle requires this ref:"
1154msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1155msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1156
22973607
TNQ
1157#: bundle.c:253
1158msgid "Could not spawn pack-objects"
1159msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1160
22973607
TNQ
1161#: bundle.c:264
1162msgid "pack-objects died"
1163msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1164
22973607
TNQ
1165#: bundle.c:304
1166msgid "rev-list died"
1167msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1168
22973607 1169#: bundle.c:353
9802f229 1170#, c-format
22973607
TNQ
1171msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1172msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1173
22973607 1174#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
9802f229 1175#, c-format
22973607
TNQ
1176msgid "unrecognized argument: %s"
1177msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1178
22973607
TNQ
1179#: bundle.c:451
1180msgid "Refusing to create empty bundle."
1181msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1182
1183#: bundle.c:463
9802f229 1184#, c-format
22973607
TNQ
1185msgid "cannot create '%s'"
1186msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1187
22973607
TNQ
1188#: bundle.c:491
1189msgid "index-pack died"
1190msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1191
22973607
TNQ
1192#: color.c:290
1193#, c-format
1194msgid "invalid color value: %.*s"
1195msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1196
22973607
TNQ
1197#: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
1198#: builtin/am.c:2127
9802f229 1199#, c-format
22973607
TNQ
1200msgid "could not parse %s"
1201msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1202
22973607 1203#: commit.c:42
9802f229 1204#, c-format
22973607
TNQ
1205msgid "%s %s is not a commit!"
1206msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1207
1208#: commit.c:1514
819a2276 1209msgid ""
22973607
TNQ
1210"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1211"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1212"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1213msgstr ""
22973607
TNQ
1214"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1215"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1216"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1217
22973607
TNQ
1218#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1219msgid "memory exhausted"
1220msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1221
22973607 1222#: config.c:516
9802f229 1223#, c-format
22973607
TNQ
1224msgid "bad config line %d in blob %s"
1225msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1226
22973607 1227#: config.c:520
9802f229 1228#, c-format
22973607
TNQ
1229msgid "bad config line %d in file %s"
1230msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1231
22973607 1232#: config.c:524
9802f229 1233#, c-format
22973607
TNQ
1234msgid "bad config line %d in standard input"
1235msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1236
22973607 1237#: config.c:528
9802f229 1238#, c-format
22973607
TNQ
1239msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1240msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1241
22973607 1242#: config.c:532
9802f229 1243#, c-format
22973607
TNQ
1244msgid "bad config line %d in command line %s"
1245msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1246
22973607 1247#: config.c:536
9802f229 1248#, c-format
22973607
TNQ
1249msgid "bad config line %d in %s"
1250msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1251
22973607
TNQ
1252#: config.c:655
1253msgid "out of range"
1254msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1255
22973607
TNQ
1256#: config.c:655
1257msgid "invalid unit"
1258msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1259
22973607
TNQ
1260#: config.c:661
1261#, c-format
1262msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1263msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1264
22973607 1265#: config.c:666
9802f229 1266#, c-format
22973607
TNQ
1267msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1268msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1269
22973607 1270#: config.c:669
9802f229 1271#, c-format
22973607
TNQ
1272msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1273msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1274
22973607
TNQ
1275#: config.c:672
1276#, c-format
1277msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1278msgstr ""
1279"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1280
22973607 1281#: config.c:675
9802f229 1282#, c-format
22973607
TNQ
1283msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1284msgstr ""
1285"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1286
22973607 1287#: config.c:678
9802f229 1288#, c-format
22973607
TNQ
1289msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1290msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1291
22973607
TNQ
1292#: config.c:681
1293#, c-format
1294msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1295msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1296
22973607
TNQ
1297#: config.c:768
1298#, c-format
1299msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1300msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1301
22973607 1302#: config.c:852 config.c:863
9802f229 1303#, c-format
22973607
TNQ
1304msgid "bad zlib compression level %d"
1305msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1306
22973607 1307#: config.c:978
9802f229 1308#, c-format
22973607
TNQ
1309msgid "invalid mode for object creation: %s"
1310msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1311
22973607
TNQ
1312#: config.c:1312
1313msgid "unable to parse command-line config"
1314msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1315
22973607
TNQ
1316#: config.c:1362
1317msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1318msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1319
1320#: config.c:1716
9802f229 1321#, c-format
22973607
TNQ
1322msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1323msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1324
22973607
TNQ
1325#: config.c:1718
1326#, c-format
1327msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1328msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1329
22973607 1330#: config.c:1777
9802f229 1331#, c-format
22973607
TNQ
1332msgid "%s has multiple values"
1333msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1334
22973607
TNQ
1335#: config.c:2311
1336#, c-format
1337msgid "could not set '%s' to '%s'"
1338msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1339
22973607 1340#: config.c:2313
9802f229 1341#, c-format
22973607
TNQ
1342msgid "could not unset '%s'"
1343msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1344
22973607
TNQ
1345#: connect.c:49
1346msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1347msgstr "Máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1348
22973607
TNQ
1349#: connect.c:51
1350msgid ""
1351"Could not read from remote repository.\n"
1352"\n"
1353"Please make sure you have the correct access rights\n"
1354"and the repository exists."
e06dc12a 1355msgstr ""
22973607
TNQ
1356"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1357"\n"
1358"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1359"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1360
22973607
TNQ
1361#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
1362msgid "Checking connectivity"
1363msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1364
1365#: connected.c:75
1366msgid "Could not run 'git rev-list'"
1367msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1368
1369#: connected.c:95
1370msgid "failed write to rev-list"
1371msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1372
1373#: connected.c:102
1374msgid "failed to close rev-list's stdin"
1375msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1376
1377#: convert.c:201
e06dc12a 1378#, c-format
22973607
TNQ
1379msgid ""
1380"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1381"The file will have its original line endings in your working directory."
1382msgstr ""
1383"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1384"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1385
22973607 1386#: convert.c:205
e06dc12a 1387#, c-format
22973607
TNQ
1388msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1389msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s."
e06dc12a 1390
22973607 1391#: convert.c:211
e06dc12a 1392#, c-format
22973607
TNQ
1393msgid ""
1394"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1395"The file will have its original line endings in your working directory."
1396msgstr ""
1397"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1398"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1399
22973607 1400#: convert.c:215
7db011eb 1401#, c-format
22973607
TNQ
1402msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1403msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
7db011eb 1404
22973607
TNQ
1405#: date.c:97
1406msgid "in the future"
1407msgstr "trong tương lai"
db484bad 1408
22973607 1409#: date.c:103
db484bad 1410#, c-format
22973607
TNQ
1411msgid "%lu second ago"
1412msgid_plural "%lu seconds ago"
1413msgstr[0] "%lu giây trước"
db484bad 1414
22973607 1415#: date.c:110
db484bad 1416#, c-format
22973607
TNQ
1417msgid "%lu minute ago"
1418msgid_plural "%lu minutes ago"
1419msgstr[0] "%lu phút trước"
db484bad 1420
22973607 1421#: date.c:117
db484bad 1422#, c-format
22973607
TNQ
1423msgid "%lu hour ago"
1424msgid_plural "%lu hours ago"
1425msgstr[0] "%lu giờ trước"
c527aceb 1426
22973607 1427#: date.c:124
843565a8 1428#, c-format
22973607
TNQ
1429msgid "%lu day ago"
1430msgid_plural "%lu days ago"
1431msgstr[0] "%lu ngày trước"
843565a8 1432
22973607 1433#: date.c:130
843565a8 1434#, c-format
22973607
TNQ
1435msgid "%lu week ago"
1436msgid_plural "%lu weeks ago"
1437msgstr[0] "%lu tuần trước"
44bb9364 1438
22973607
TNQ
1439#: date.c:137
1440#, c-format
1441msgid "%lu month ago"
1442msgid_plural "%lu months ago"
1443msgstr[0] "%lu tháng trước"
44bb9364 1444
22973607 1445#: date.c:148
44bb9364 1446#, c-format
22973607
TNQ
1447msgid "%lu year"
1448msgid_plural "%lu years"
1449msgstr[0] "%lu năm"
44bb9364 1450
22973607
TNQ
1451#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1452#: date.c:151
44bb9364 1453#, c-format
22973607
TNQ
1454msgid "%s, %lu month ago"
1455msgid_plural "%s, %lu months ago"
1456msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
44bb9364 1457
22973607 1458#: date.c:156 date.c:161
77c8e543 1459#, c-format
22973607
TNQ
1460msgid "%lu year ago"
1461msgid_plural "%lu years ago"
1462msgstr[0] "%lu năm trước"
44bb9364 1463
22973607 1464#: diffcore-order.c:24
44bb9364 1465#, c-format
22973607
TNQ
1466msgid "failed to read orderfile '%s'"
1467msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 1468
275588f9 1469#: diffcore-rename.c:536
22973607
TNQ
1470msgid "Performing inexact rename detection"
1471msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
1472
1473#: diff.c:62
44bb9364 1474#, c-format
22973607
TNQ
1475msgid "option '%s' requires a value"
1476msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 1477
22973607 1478#: diff.c:124
44bb9364 1479#, c-format
22973607
TNQ
1480msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
1481msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 1482
22973607 1483#: diff.c:129
44bb9364 1484#, c-format
22973607
TNQ
1485msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1486msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 1487
22973607 1488#: diff.c:283
44bb9364 1489#, c-format
22973607
TNQ
1490msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1491msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 1492
22973607
TNQ
1493#: diff.c:346
1494#, c-format
5832c3f2 1495msgid ""
22973607
TNQ
1496"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1497"%s"
5832c3f2 1498msgstr ""
22973607
TNQ
1499"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
1500"%s"
5832c3f2 1501
22973607
TNQ
1502#: diff.c:3087
1503#, c-format
1504msgid "external diff died, stopping at %s"
1505msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 1506
22973607
TNQ
1507#: diff.c:3412
1508msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1509msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 1510
22973607
TNQ
1511#: diff.c:3502
1512msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1513msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 1514
22973607 1515#: diff.c:3665
15fbbed7
TNQ
1516#, c-format
1517msgid ""
22973607
TNQ
1518"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1519"%s"
15fbbed7 1520msgstr ""
22973607
TNQ
1521"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
1522"%s"
15fbbed7 1523
22973607 1524#: diff.c:3679
f2993884 1525#, c-format
22973607
TNQ
1526msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1527msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 1528
22973607
TNQ
1529#: diff.c:4700
1530msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1531msgstr ""
1532"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 1533
22973607
TNQ
1534#: diff.c:4703
1535msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1536msgstr ""
1537"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 1538
22973607 1539#: diff.c:4706
f2993884 1540#, c-format
22973607
TNQ
1541msgid ""
1542"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1543msgstr ""
1544"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
1545"nữa."
f2993884 1546
22973607
TNQ
1547#: dir.c:1866
1548msgid "failed to get kernel name and information"
1549msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 1550
22973607
TNQ
1551#: dir.c:1985
1552msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
1553msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
0c966d84 1554
22973607
TNQ
1555#: fetch-pack.c:213
1556msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1557msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 1558
22973607
TNQ
1559#: fetch-pack.c:225
1560msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1561msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được EOF"
c2d67403 1562
22973607 1563#: fetch-pack.c:243
c2d67403 1564#, c-format
275588f9
JX
1565msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1566msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 1567
22973607
TNQ
1568#: fetch-pack.c:295
1569msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1570msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 1571
22973607 1572#: fetch-pack.c:381
843565a8 1573#, c-format
22973607
TNQ
1574msgid "invalid shallow line: %s"
1575msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 1576
22973607 1577#: fetch-pack.c:387
0c966d84 1578#, c-format
22973607
TNQ
1579msgid "invalid unshallow line: %s"
1580msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 1581
22973607 1582#: fetch-pack.c:389
843565a8 1583#, c-format
22973607
TNQ
1584msgid "object not found: %s"
1585msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 1586
22973607 1587#: fetch-pack.c:392
0c966d84 1588#, c-format
22973607
TNQ
1589msgid "error in object: %s"
1590msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 1591
22973607 1592#: fetch-pack.c:394
843565a8 1593#, c-format
22973607
TNQ
1594msgid "no shallow found: %s"
1595msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 1596
22973607 1597#: fetch-pack.c:397
0c966d84 1598#, c-format
22973607
TNQ
1599msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1600msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 1601
22973607 1602#: fetch-pack.c:436
843565a8 1603#, c-format
22973607
TNQ
1604msgid "got %s %d %s"
1605msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 1606
22973607 1607#: fetch-pack.c:450
c2d67403 1608#, c-format
22973607
TNQ
1609msgid "invalid commit %s"
1610msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 1611
22973607
TNQ
1612#: fetch-pack.c:483
1613msgid "giving up"
1614msgstr "chịu thua"
1615
1616#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
1617msgid "done"
1618msgstr "xong"
1619
1620#: fetch-pack.c:505
c2d67403 1621#, c-format
22973607
TNQ
1622msgid "got %s (%d) %s"
1623msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 1624
22973607 1625#: fetch-pack.c:551
0c966d84 1626#, c-format
22973607
TNQ
1627msgid "Marking %s as complete"
1628msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 1629
22973607 1630#: fetch-pack.c:697
c2d67403 1631#, c-format
22973607
TNQ
1632msgid "already have %s (%s)"
1633msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 1634
22973607
TNQ
1635#: fetch-pack.c:735
1636msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1637msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 1638
22973607
TNQ
1639#: fetch-pack.c:743
1640msgid "protocol error: bad pack header"
1641msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 1642
22973607 1643#: fetch-pack.c:799
c2d67403 1644#, c-format
22973607
TNQ
1645msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1646msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 1647
22973607 1648#: fetch-pack.c:815
c2d67403 1649#, c-format
22973607
TNQ
1650msgid "%s failed"
1651msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 1652
22973607
TNQ
1653#: fetch-pack.c:817
1654msgid "error in sideband demultiplexer"
1655msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
1656
1657#: fetch-pack.c:844
1658msgid "Server does not support shallow clients"
1659msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
1660
1661#: fetch-pack.c:848
1662msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1663msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
1664
1665#: fetch-pack.c:851
1666msgid "Server supports no-done"
1667msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
1668
1669#: fetch-pack.c:857
1670msgid "Server supports multi_ack"
1671msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
1672
1673#: fetch-pack.c:861
1674msgid "Server supports side-band-64k"
1675msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
1676
1677#: fetch-pack.c:865
1678msgid "Server supports side-band"
1679msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
1680
1681#: fetch-pack.c:869
1682msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1683msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
1684
1685#: fetch-pack.c:873
1686msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1687msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
1688
1689#: fetch-pack.c:883
1690msgid "Server supports ofs-delta"
1691msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
1692
1693#: fetch-pack.c:890
c2d67403 1694#, c-format
22973607
TNQ
1695msgid "Server version is %.*s"
1696msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 1697
22973607
TNQ
1698#: fetch-pack.c:896
1699msgid "Server does not support --shallow-since"
1700msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
1701
1702#: fetch-pack.c:900
1703msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1704msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
1705
1706#: fetch-pack.c:902
1707msgid "Server does not support --deepen"
1708msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
1709
1710#: fetch-pack.c:913
1711msgid "no common commits"
1712msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
1713
1714#: fetch-pack.c:925
1715msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1716msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
1717
1718#: fetch-pack.c:1087
1719msgid "no matching remote head"
1720msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
1721
1722#: gpg-interface.c:185
1723msgid "gpg failed to sign the data"
1724msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
1725
1726#: gpg-interface.c:215
1727msgid "could not create temporary file"
1728msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1729
1730#: gpg-interface.c:217
843565a8 1731#, c-format
22973607
TNQ
1732msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1733msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 1734
22973607 1735#: grep.c:1782
c2d67403 1736#, c-format
22973607
TNQ
1737msgid "'%s': unable to read %s"
1738msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 1739
22973607 1740#: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
c2d67403 1741#, c-format
22973607
TNQ
1742msgid "failed to stat '%s'"
1743msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 1744
22973607 1745#: grep.c:1810
843565a8 1746#, c-format
22973607
TNQ
1747msgid "'%s': short read"
1748msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 1749
22973607 1750#: help.c:203
843565a8 1751#, c-format
22973607
TNQ
1752msgid "available git commands in '%s'"
1753msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 1754
22973607
TNQ
1755#: help.c:210
1756msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1757msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
1758
1759#: help.c:241
1760msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1761msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
1762
1763#: help.c:306
5832c3f2 1764#, c-format
22973607
TNQ
1765msgid ""
1766"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1767"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1768msgstr ""
1769"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
1770"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 1771
22973607
TNQ
1772#: help.c:361
1773msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1774msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
1775
1776#: help.c:383
5832c3f2 1777#, c-format
22973607
TNQ
1778msgid ""
1779"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
1780"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
1781msgstr ""
1782"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn.\n"
1783"Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”"
5832c3f2 1784
22973607 1785#: help.c:388
5832c3f2 1786#, c-format
22973607
TNQ
1787msgid "in %0.1f seconds automatically..."
1788msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động…"
5832c3f2 1789
22973607
TNQ
1790#: help.c:395
1791#, c-format
1792msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1793msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 1794
22973607
TNQ
1795#: help.c:399 help.c:465
1796msgid ""
1797"\n"
1798"Did you mean this?"
1799msgid_plural ""
1800"\n"
1801"Did you mean one of these?"
1802msgstr[0] ""
1803"\n"
1804"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
bd8202f3 1805
22973607 1806#: help.c:461
bd8202f3 1807#, c-format
22973607
TNQ
1808msgid "%s: %s - %s"
1809msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 1810
22973607
TNQ
1811#: ident.c:334
1812msgid ""
1813"\n"
1814"*** Please tell me who you are.\n"
1815"\n"
1816"Run\n"
1817"\n"
1818" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
1819" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
1820"\n"
1821"to set your account's default identity.\n"
1822"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
1823"\n"
1824msgstr ""
1825"\n"
1826"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
1827"\n"
1828"Chạy\n"
1829"\n"
1830" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
1831" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
1832"\n"
1833"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
1834"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
1835"\n"
bd8202f3 1836
22973607 1837#: lockfile.c:152
bd8202f3 1838#, c-format
22973607
TNQ
1839msgid ""
1840"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
1841"\n"
1842"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
1843"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
1844"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
1845"may have crashed in this repository earlier:\n"
1846"remove the file manually to continue."
bd8202f3 1847msgstr ""
22973607
TNQ
1848"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
1849"\n"
1850"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
1851"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
1852"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
1853"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
1854"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 1855
22973607 1856#: lockfile.c:160
bd8202f3 1857#, c-format
22973607
TNQ
1858msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
1859msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 1860
22973607
TNQ
1861#: merge.c:41
1862msgid "failed to read the cache"
1863msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
1864
1865#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
1866#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
1867msgid "unable to write new index file"
1868msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1869
1870#: merge-recursive.c:209
1871msgid "(bad commit)\n"
1872msgstr "(commit sai)\n"
1873
1874#: merge-recursive.c:231
bd8202f3 1875#, c-format
22973607
TNQ
1876msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
1877msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
bd8202f3 1878
22973607
TNQ
1879#: merge-recursive.c:301
1880msgid "error building trees"
1881msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
1882
1883#: merge-recursive.c:720
bd8202f3 1884#, c-format
22973607
TNQ
1885msgid "failed to create path '%s'%s"
1886msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 1887
22973607
TNQ
1888#: merge-recursive.c:731
1889#, c-format
1890msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
1891msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 1892
22973607
TNQ
1893#: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
1894msgid ": perhaps a D/F conflict?"
1895msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 1896
22973607 1897#: merge-recursive.c:754
44bb9364 1898#, c-format
22973607
TNQ
1899msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
1900msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 1901
22973607
TNQ
1902#: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
1903#, c-format
1904msgid "cannot read object %s '%s'"
1905msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
1906
1907#: merge-recursive.c:798
1908#, c-format
1909msgid "blob expected for %s '%s'"
1910msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
1911
1912#: merge-recursive.c:822
1913#, c-format
1914msgid "failed to open '%s': %s"
1915msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 1916
22973607 1917#: merge-recursive.c:833
77c8e543 1918#, c-format
22973607
TNQ
1919msgid "failed to symlink '%s': %s"
1920msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 1921
22973607 1922#: merge-recursive.c:838
774cfe0c 1923#, c-format
22973607
TNQ
1924msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
1925msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 1926
22973607
TNQ
1927#: merge-recursive.c:978
1928msgid "Failed to execute internal merge"
1929msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 1930
22973607 1931#: merge-recursive.c:982
774cfe0c 1932#, c-format
22973607
TNQ
1933msgid "Unable to add %s to database"
1934msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 1935
22973607 1936#: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
774cfe0c
TNQ
1937#, c-format
1938msgid ""
22973607
TNQ
1939"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
1940"in tree."
77cc392d 1941msgstr ""
22973607
TNQ
1942"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
1943"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 1944
22973607 1945#: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
f2993884 1946#, c-format
22973607
TNQ
1947msgid ""
1948"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
1949"in tree at %s."
1950msgstr ""
1951"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
1952"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 1953
22973607
TNQ
1954#: merge-recursive.c:1143
1955msgid "rename"
1956msgstr "đổi tên"
02507f42 1957
22973607
TNQ
1958#: merge-recursive.c:1143
1959msgid "renamed"
1960msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 1961
22973607 1962#: merge-recursive.c:1200
e06dc12a 1963#, c-format
22973607
TNQ
1964msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
1965msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 1966
22973607
TNQ
1967#: merge-recursive.c:1225
1968#, c-format
f2993884 1969msgid ""
22973607
TNQ
1970"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
1971"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 1972msgstr ""
22973607
TNQ
1973"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
1974"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 1975
22973607
TNQ
1976#: merge-recursive.c:1230
1977msgid " (left unresolved)"
1978msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 1979
22973607
TNQ
1980#: merge-recursive.c:1292
1981#, c-format
1982msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 1983msgstr ""
22973607 1984"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 1985
22973607 1986#: merge-recursive.c:1325
774cfe0c 1987#, c-format
22973607
TNQ
1988msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
1989msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
774cfe0c 1990
22973607 1991#: merge-recursive.c:1531
db484bad 1992#, c-format
22973607
TNQ
1993msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
1994msgstr ""
1995"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
774cfe0c 1996
22973607
TNQ
1997#: merge-recursive.c:1546
1998#, c-format
1999msgid "Adding merged %s"
2000msgstr "Thêm hòa trộn %s"
774cfe0c 2001
22973607
TNQ
2002#: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
2003#, c-format
2004msgid "Adding as %s instead"
2005msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
774cfe0c 2006
22973607 2007#: merge-recursive.c:1610
b9252573 2008#, c-format
22973607
TNQ
2009msgid "cannot read object %s"
2010msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
b9252573 2011
22973607 2012#: merge-recursive.c:1613
774cfe0c 2013#, c-format
22973607
TNQ
2014msgid "object %s is not a blob"
2015msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
2016
2017#: merge-recursive.c:1666
2018msgid "modify"
2019msgstr "sửa đổi"
2020
2021#: merge-recursive.c:1666
2022msgid "modified"
2023msgstr "đã sửa"
774cfe0c 2024
22973607
TNQ
2025#: merge-recursive.c:1676
2026msgid "content"
2027msgstr "nội dung"
774cfe0c 2028
22973607
TNQ
2029#: merge-recursive.c:1683
2030msgid "add/add"
2031msgstr "thêm/thêm"
774cfe0c 2032
22973607 2033#: merge-recursive.c:1718
db484bad 2034#, c-format
22973607
TNQ
2035msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2036msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
774cfe0c 2037
22973607 2038#: merge-recursive.c:1732
db484bad 2039#, c-format
22973607
TNQ
2040msgid "Auto-merging %s"
2041msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
774cfe0c 2042
22973607
TNQ
2043#: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
2044msgid "submodule"
2045msgstr "mô-đun-con"
774cfe0c 2046
22973607 2047#: merge-recursive.c:1737
774cfe0c 2048#, c-format
22973607
TNQ
2049msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2050msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
774cfe0c 2051
22973607 2052#: merge-recursive.c:1831
db484bad 2053#, c-format
22973607
TNQ
2054msgid "Removing %s"
2055msgstr "Đang xóa %s"
774cfe0c 2056
22973607
TNQ
2057#: merge-recursive.c:1857
2058msgid "file/directory"
2059msgstr "tập-tin/thư-mục"
774cfe0c 2060
22973607
TNQ
2061#: merge-recursive.c:1863
2062msgid "directory/file"
2063msgstr "thư-mục/tập-tin"
774cfe0c 2064
22973607 2065#: merge-recursive.c:1868
db484bad 2066#, c-format
22973607
TNQ
2067msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2068msgstr ""
2069"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
2070"%s"
774cfe0c 2071
22973607 2072#: merge-recursive.c:1877
db484bad 2073#, c-format
22973607
TNQ
2074msgid "Adding %s"
2075msgstr "Thêm \"%s\""
2076
2077#: merge-recursive.c:1914
2078msgid "Already up-to-date!"
2079msgstr "Đã cập nhật rồi!"
774cfe0c 2080
22973607 2081#: merge-recursive.c:1923
db484bad 2082#, c-format
22973607
TNQ
2083msgid "merging of trees %s and %s failed"
2084msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
774cfe0c 2085
22973607
TNQ
2086#: merge-recursive.c:2006
2087msgid "Merging:"
2088msgstr "Đang trộn:"
774cfe0c 2089
22973607 2090#: merge-recursive.c:2019
db484bad 2091#, c-format
22973607
TNQ
2092msgid "found %u common ancestor:"
2093msgid_plural "found %u common ancestors:"
2094msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
2095
2096#: merge-recursive.c:2058
2097msgid "merge returned no commit"
2098msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
774cfe0c 2099
22973607 2100#: merge-recursive.c:2121
db484bad 2101#, c-format
22973607
TNQ
2102msgid "Could not parse object '%s'"
2103msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
774cfe0c 2104
22973607
TNQ
2105#: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
2106msgid "Unable to write index."
2107msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
b9252573 2108
22973607
TNQ
2109#: notes-merge.c:273
2110#, c-format
2111msgid ""
2112"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2113"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2114"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
2115msgstr ""
2116"Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
2117"Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
2118"chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
2119"chú mới."
774cfe0c 2120
22973607
TNQ
2121#: notes-merge.c:280
2122#, c-format
2123msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2124msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
b9252573 2125
22973607
TNQ
2126#: notes-utils.c:41
2127msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
b9252573 2128msgstr ""
22973607
TNQ
2129"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
2130"chiếu"
b9252573 2131
22973607 2132#: notes-utils.c:100
774cfe0c 2133#, c-format
22973607
TNQ
2134msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2135msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
774cfe0c 2136
22973607
TNQ
2137#: notes-utils.c:110
2138#, c-format
2139msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2140msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
774cfe0c 2141
22973607
TNQ
2142#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
2143#. environment variable, the second %s is its value
2144#: notes-utils.c:137
774cfe0c 2145#, c-format
22973607
TNQ
2146msgid "Bad %s value: '%s'"
2147msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
774cfe0c 2148
22973607 2149#: object.c:242
774cfe0c 2150#, c-format
22973607
TNQ
2151msgid "unable to parse object: %s"
2152msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
774cfe0c 2153
22973607
TNQ
2154#: parse-options.c:572
2155msgid "..."
2156msgstr "…"
774cfe0c 2157
22973607 2158#: parse-options.c:590
db484bad 2159#, c-format
22973607
TNQ
2160msgid "usage: %s"
2161msgstr "cách dùng: %s"
774cfe0c 2162
22973607
TNQ
2163#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
2164#. one in "usage: %s" translation
2165#: parse-options.c:594
db484bad 2166#, c-format
22973607
TNQ
2167msgid " or: %s"
2168msgstr " hoặc: %s"
774cfe0c 2169
22973607 2170#: parse-options.c:597
db484bad 2171#, c-format
22973607
TNQ
2172msgid " %s"
2173msgstr " %s"
774cfe0c 2174
22973607
TNQ
2175#: parse-options.c:631
2176msgid "-NUM"
2177msgstr "-SỐ"
774cfe0c 2178
22973607
TNQ
2179#: parse-options-cb.c:108
2180#, c-format
2181msgid "malformed object name '%s'"
2182msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
774cfe0c 2183
22973607 2184#: path.c:826
db484bad 2185#, c-format
22973607
TNQ
2186msgid "Could not make %s writable by group"
2187msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
774cfe0c 2188
22973607
TNQ
2189#: pathspec.c:133
2190msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2191msgstr ""
2192"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
774cfe0c 2193
22973607
TNQ
2194#: pathspec.c:143
2195msgid ""
2196"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2197"pathspec settings"
2198msgstr ""
2199"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
2200"tả đường dẫn toàn cục khác"
774cfe0c 2201
22973607
TNQ
2202#: pathspec.c:177
2203msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2204msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
774cfe0c 2205
22973607 2206#: pathspec.c:183
774cfe0c 2207#, c-format
22973607
TNQ
2208msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2209msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
774cfe0c 2210
22973607 2211#: pathspec.c:187
774cfe0c 2212#, c-format
22973607
TNQ
2213msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2214msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
774cfe0c 2215
22973607
TNQ
2216#: pathspec.c:205
2217#, c-format
2218msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2219msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
774cfe0c 2220
22973607 2221#: pathspec.c:230
774cfe0c 2222#, c-format
22973607
TNQ
2223msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2224msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
774cfe0c 2225
22973607 2226#: pathspec.c:241
db484bad 2227#, c-format
22973607
TNQ
2228msgid "%s: '%s' is outside repository"
2229msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2230
22973607 2231#: pathspec.c:291
efc90c78 2232#, c-format
22973607
TNQ
2233msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
2234msgstr "Đặc tả đường dẫn “%s” thì ở trong mô-đun-con “%.*s”"
efc90c78 2235
22973607 2236#: pathspec.c:353
efc90c78 2237#, c-format
22973607
TNQ
2238msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2239msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
efc90c78 2240
22973607
TNQ
2241#: pathspec.c:408
2242msgid ""
2243"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
2244"use . instead if you meant to match all paths"
2245msgstr ""
2246"chuỗi rỗng làm đặc tả đường dẫn không hợp lệ ở lần phát hành kế tiếp. Vui "
2247"lòng dùng . để thay thế nếu ý bạn là khớp mọi đường dẫn"
774cfe0c 2248
22973607 2249#: pathspec.c:440
b9252573 2250#, c-format
22973607
TNQ
2251msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2252msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2253
2254#: pathspec.c:449
b9252573 2255msgid ""
22973607
TNQ
2256"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
2257"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
b9252573 2258msgstr ""
22973607
TNQ
2259"Ở đây không có gì bị loại trừ bởi: các mẫu (loại trừ).\n"
2260"Có lẽ bạn đã quên thêm hoặc là “:/” hoặc là “.”?"
b9252573 2261
22973607
TNQ
2262#: pretty.c:971
2263msgid "unable to parse --pretty format"
2264msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
2265
2266#: read-cache.c:1315
b9252573
TNQ
2267#, c-format
2268msgid ""
22973607
TNQ
2269"index.version set, but the value is invalid.\n"
2270"Using version %i"
b9252573 2271msgstr ""
22973607
TNQ
2272"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2273"Dùng phiên bản %i"
b9252573 2274
22973607 2275#: read-cache.c:1325
b9252573
TNQ
2276#, c-format
2277msgid ""
22973607
TNQ
2278"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2279"Using version %i"
b9252573 2280msgstr ""
22973607
TNQ
2281"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2282"Dùng phiên bản %i"
774cfe0c 2283
22973607 2284#: refs.c:576 builtin/merge.c:840
bd8202f3 2285#, c-format
22973607
TNQ
2286msgid "Could not open '%s' for writing"
2287msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
bd8202f3 2288
22973607 2289#: refs/files-backend.c:2481
72e3c7a8 2290#, c-format
22973607
TNQ
2291msgid "could not delete reference %s: %s"
2292msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
72e3c7a8 2293
22973607
TNQ
2294#: refs/files-backend.c:2484
2295#, c-format
2296msgid "could not delete references: %s"
2297msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
72e3c7a8 2298
22973607 2299#: refs/files-backend.c:2493
b9252573 2300#, c-format
22973607
TNQ
2301msgid "could not remove reference %s"
2302msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
b9252573 2303
22973607
TNQ
2304#: ref-filter.c:55
2305#, c-format
2306msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2307msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
b9252573 2308
22973607
TNQ
2309#: ref-filter.c:57
2310#, c-format
2311msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2312msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
b9252573 2313
22973607 2314#: ref-filter.c:71
b9252573 2315#, c-format
22973607
TNQ
2316msgid "unrecognized format: %%(%s)"
2317msgstr "không nhận ra định dạng: %%(%s)"
b9252573 2318
22973607 2319#: ref-filter.c:77
b9252573 2320#, c-format
22973607
TNQ
2321msgid "%%(body) does not take arguments"
2322msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
b9252573 2323
22973607 2324#: ref-filter.c:84
b9252573 2325#, c-format
22973607
TNQ
2326msgid "%%(subject) does not take arguments"
2327msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
b9252573 2328
22973607
TNQ
2329#: ref-filter.c:101
2330#, c-format
2331msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2332msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
c2d67403 2333
22973607 2334#: ref-filter.c:103
c2d67403 2335#, c-format
22973607
TNQ
2336msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2337msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
c2d67403 2338
22973607 2339#: ref-filter.c:113
c2d67403 2340#, c-format
22973607
TNQ
2341msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2342msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
c2d67403 2343
22973607
TNQ
2344#: ref-filter.c:135
2345#, c-format
2346msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2347msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
e06dc12a 2348
22973607
TNQ
2349#: ref-filter.c:147
2350#, c-format
2351msgid "unrecognized position:%s"
2352msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
44bb9364 2353
22973607
TNQ
2354#: ref-filter.c:151
2355#, c-format
2356msgid "unrecognized width:%s"
2357msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
2358
2359#: ref-filter.c:157
2360#, c-format
2361msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2362msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
2363
2364#: ref-filter.c:161
2365#, c-format
2366msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2367msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
2368
2369#: ref-filter.c:244
44bb9364 2370#, c-format
22973607
TNQ
2371msgid "malformed field name: %.*s"
2372msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
44bb9364 2373
22973607 2374#: ref-filter.c:270
44bb9364 2375#, c-format
22973607
TNQ
2376msgid "unknown field name: %.*s"
2377msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
44bb9364 2378
22973607 2379#: ref-filter.c:372
44bb9364 2380#, c-format
22973607
TNQ
2381msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
2382msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
44bb9364 2383
22973607
TNQ
2384#: ref-filter.c:424
2385#, c-format
2386msgid "malformed format string %s"
2387msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
44bb9364 2388
22973607
TNQ
2389#: ref-filter.c:878
2390msgid ":strip= requires a positive integer argument"
2391msgstr ":strip= cần một đối số nguyên dương"
72e3c7a8 2392
22973607 2393#: ref-filter.c:883
72e3c7a8 2394#, c-format
22973607
TNQ
2395msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
2396msgstr "tham chiếu “%s” không có %ld thành phần để mà :strip"
72e3c7a8 2397
22973607 2398#: ref-filter.c:1046
c2d67403 2399#, c-format
22973607
TNQ
2400msgid "unknown %.*s format %s"
2401msgstr "Không hiểu định dạng %.*s %s"
c2d67403 2402
22973607 2403#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
4dcd03ea 2404#, c-format
22973607
TNQ
2405msgid "missing object %s for %s"
2406msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
4dcd03ea 2407
22973607 2408#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
4dcd03ea 2409#, c-format
22973607
TNQ
2410msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2411msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
4dcd03ea 2412
22973607 2413#: ref-filter.c:1311
4dcd03ea 2414#, c-format
22973607
TNQ
2415msgid "malformed object at '%s'"
2416msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
4dcd03ea 2417
22973607 2418#: ref-filter.c:1373
4dcd03ea 2419#, c-format
22973607
TNQ
2420msgid "ignoring ref with broken name %s"
2421msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
4dcd03ea 2422
22973607 2423#: ref-filter.c:1378
0c966d84 2424#, c-format
22973607
TNQ
2425msgid "ignoring broken ref %s"
2426msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
0c966d84 2427
22973607 2428#: ref-filter.c:1633
0c966d84 2429#, c-format
22973607
TNQ
2430msgid "format: %%(end) atom missing"
2431msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
0c966d84 2432
22973607 2433#: ref-filter.c:1687
0c966d84 2434#, c-format
22973607
TNQ
2435msgid "malformed object name %s"
2436msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
0c966d84 2437
22973607 2438#: remote.c:746
0c966d84 2439#, c-format
22973607
TNQ
2440msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2441msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
0c966d84 2442
22973607 2443#: remote.c:750
b9252573 2444#, c-format
22973607
TNQ
2445msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2446msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
b9252573 2447
22973607 2448#: remote.c:754
b9252573 2449#, c-format
22973607
TNQ
2450msgid "%s tracks both %s and %s"
2451msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
b9252573 2452
22973607
TNQ
2453#: remote.c:762
2454msgid "Internal error"
2455msgstr "Lỗi nội bộ"
b9252573 2456
22973607
TNQ
2457#: remote.c:1677 remote.c:1720
2458msgid "HEAD does not point to a branch"
2459msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
b9252573 2460
22973607
TNQ
2461#: remote.c:1686
2462#, c-format
2463msgid "no such branch: '%s'"
2464msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
b9252573 2465
22973607 2466#: remote.c:1689
f2993884 2467#, c-format
22973607
TNQ
2468msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2469msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
f2993884 2470
22973607 2471#: remote.c:1695
72e3c7a8 2472#, c-format
22973607 2473msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
72e3c7a8 2474msgstr ""
22973607 2475"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
72e3c7a8 2476
22973607 2477#: remote.c:1710
72e3c7a8 2478#, c-format
22973607
TNQ
2479msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
2480msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
72e3c7a8 2481
22973607 2482#: remote.c:1725
72e3c7a8 2483#, c-format
22973607
TNQ
2484msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2485msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
72e3c7a8 2486
22973607 2487#: remote.c:1736
72e3c7a8 2488#, c-format
22973607
TNQ
2489msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2490msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
72e3c7a8 2491
22973607
TNQ
2492#: remote.c:1749
2493msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2494msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
2495
2496#: remote.c:1771
2497msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2498msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
2499
2500#: remote.c:2073
72e3c7a8 2501#, c-format
22973607 2502msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
72e3c7a8 2503msgstr ""
22973607 2504"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
72e3c7a8 2505
22973607
TNQ
2506#: remote.c:2077
2507msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2508msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
2509
2510#: remote.c:2080
72e3c7a8 2511#, c-format
22973607
TNQ
2512msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
2513msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
72e3c7a8 2514
22973607 2515#: remote.c:2084
72e3c7a8 2516#, c-format
22973607
TNQ
2517msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2518msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2519msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
72e3c7a8 2520
22973607
TNQ
2521#: remote.c:2090
2522msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2523msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
2524
2525#: remote.c:2093
72e3c7a8 2526#, c-format
22973607
TNQ
2527msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2528msgid_plural ""
2529"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
2530msgstr[0] ""
2531"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
2532"tiếp-nhanh.\n"
2533
2534#: remote.c:2101
2535msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2536msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
72e3c7a8 2537
22973607 2538#: remote.c:2104
72e3c7a8
TNQ
2539#, c-format
2540msgid ""
22973607
TNQ
2541"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2542"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2543msgid_plural ""
2544"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2545"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2546msgstr[0] ""
2547"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
2548"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
2549"tương ứng với mỗi lần.\n"
2550
2551#: remote.c:2114
2552msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
72e3c7a8 2553msgstr ""
22973607
TNQ
2554" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
2555"bạn)\n"
72e3c7a8 2556
22973607
TNQ
2557#: revision.c:2158
2558msgid "your current branch appears to be broken"
2559msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
2560
2561#: revision.c:2161
72e3c7a8 2562#, c-format
22973607
TNQ
2563msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2564msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
72e3c7a8 2565
22973607
TNQ
2566#: revision.c:2355
2567msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2568msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
2569
2570#: run-command.c:106
2571msgid "open /dev/null failed"
2572msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
2573
2574#: run-command.c:108
72e3c7a8 2575#, c-format
22973607
TNQ
2576msgid "dup2(%d,%d) failed"
2577msgstr "dup2(%d,%d) gặp lỗi"
2578
2579#: send-pack.c:297
2580msgid "failed to sign the push certificate"
2581msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
2582
2583#: send-pack.c:410
2584msgid "the receiving end does not support --signed push"
2585msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
2586
2587#: send-pack.c:412
72e3c7a8 2588msgid ""
22973607
TNQ
2589"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2590"signed push"
72e3c7a8 2591msgstr ""
22973607
TNQ
2592"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
2593"signed"
72e3c7a8 2594
22973607
TNQ
2595#: send-pack.c:424
2596msgid "the receiving end does not support --atomic push"
2597msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
2598
2599#: send-pack.c:429
2600msgid "the receiving end does not support push options"
2601msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
2602
2603#: sequencer.c:171
2604msgid "revert"
2605msgstr "hoàn nguyên"
2606
2607#: sequencer.c:171
2608msgid "cherry-pick"
2609msgstr "cherry-pick"
2610
2611#: sequencer.c:228
72e3c7a8 2612msgid ""
22973607
TNQ
2613"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2614"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
72e3c7a8 2615msgstr ""
22973607
TNQ
2616"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2617"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
72e3c7a8 2618
22973607 2619#: sequencer.c:231
72e3c7a8 2620msgid ""
22973607
TNQ
2621"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2622"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
2623"and commit the result with 'git commit'"
72e3c7a8 2624msgstr ""
22973607
TNQ
2625"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2626"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
2627"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
72e3c7a8 2628
22973607 2629#: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
72e3c7a8 2630#, c-format
22973607
TNQ
2631msgid "could not lock '%s'"
2632msgstr "không thể khóa “%s”"
72e3c7a8 2633
22973607 2634#: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
72e3c7a8 2635#, c-format
22973607
TNQ
2636msgid "could not write to '%s'"
2637msgstr "không thể ghi vào “%s”"
72e3c7a8 2638
22973607 2639#: sequencer.c:251
72e3c7a8 2640#, c-format
72351d7d 2641msgid "could not write eol to '%s'"
22973607 2642msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
72e3c7a8 2643
22973607 2644#: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
72e3c7a8 2645#, c-format
22973607
TNQ
2646msgid "failed to finalize '%s'."
2647msgstr "gặp lỗi khi finalize “%s”"
72e3c7a8 2648
22973607 2649#: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
72e3c7a8 2650#, c-format
22973607
TNQ
2651msgid "could not read '%s'"
2652msgstr "Không thể đọc “%s”."
72e3c7a8 2653
22973607 2654#: sequencer.c:305
72e3c7a8 2655#, c-format
22973607
TNQ
2656msgid "your local changes would be overwritten by %s."
2657msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
72e3c7a8 2658
22973607
TNQ
2659#: sequencer.c:309
2660msgid "commit your changes or stash them to proceed."
2661msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
2662
2663#: sequencer.c:324
72e3c7a8 2664#, c-format
22973607
TNQ
2665msgid "%s: fast-forward"
2666msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
72e3c7a8 2667
22973607
TNQ
2668#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
2669#: sequencer.c:399
72e3c7a8 2670#, c-format
22973607
TNQ
2671msgid "%s: Unable to write new index file"
2672msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
72e3c7a8 2673
22973607
TNQ
2674#: sequencer.c:418
2675msgid "could not resolve HEAD commit\n"
2676msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD\n"
2677
2678#: sequencer.c:438
2679msgid "unable to update cache tree\n"
2680msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
2681
2682#: sequencer.c:483
72e3c7a8
TNQ
2683#, c-format
2684msgid ""
22973607
TNQ
2685"you have staged changes in your working tree\n"
2686"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
2687"\n"
2688" git commit --amend %s\n"
2689"\n"
2690"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
2691"\n"
2692" git commit %s\n"
2693"\n"
2694"In both cases, once you're done, continue with:\n"
2695"\n"
2696" git rebase --continue\n"
72e3c7a8 2697msgstr ""
22973607
TNQ
2698"bạn có các thay đổi so với trong bệ phóng trong thư mục làm việc của bạn.\n"
2699"Nếu các thay đổi này là muốn squash vào lần chuyển giao kế trước, chạy:\n"
2700"\n"
2701" git commit --amend %s\n"
2702"\n"
2703"Nếu chúng có ý là đi đến lần chuyển giao mới, thì chạy:\n"
2704"\n"
2705" git commit %s\n"
2706"\n"
2707"Trong cả hai trường hợp, một khi bạn làm xong, tiếp tục bằng:\n"
2708"\n"
2709" git rebase --continue\n"
72e3c7a8 2710
22973607 2711#: sequencer.c:567
72e3c7a8 2712#, c-format
22973607
TNQ
2713msgid "could not parse commit %s\n"
2714msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
72e3c7a8 2715
22973607 2716#: sequencer.c:572
72e3c7a8 2717#, c-format
22973607
TNQ
2718msgid "could not parse parent commit %s\n"
2719msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
72e3c7a8 2720
22973607
TNQ
2721#: sequencer.c:656
2722msgid "your index file is unmerged."
2723msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
15fbbed7 2724
22973607
TNQ
2725#: sequencer.c:675
2726#, c-format
2727msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
2728msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
44bb9364 2729
22973607 2730#: sequencer.c:683
44bb9364 2731#, c-format
22973607
TNQ
2732msgid "commit %s does not have parent %d"
2733msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
44bb9364 2734
22973607
TNQ
2735#: sequencer.c:687
2736#, c-format
2737msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
2738msgstr ""
2739"luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
2740"hòa trộn."
44bb9364 2741
22973607
TNQ
2742#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
2743#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
2744#: sequencer.c:700
2745#, c-format
2746msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
2747msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
44bb9364 2748
22973607
TNQ
2749#: sequencer.c:705
2750#, c-format
2751msgid "cannot get commit message for %s"
2752msgstr "không thể lấy ghi chú lần chuyển giao cho %s"
44bb9364 2753
22973607
TNQ
2754#: sequencer.c:797
2755#, c-format
2756msgid "could not revert %s... %s"
2757msgstr "không thể hoàn nguyên %s… %s"
44bb9364 2758
22973607
TNQ
2759#: sequencer.c:798
2760#, c-format
2761msgid "could not apply %s... %s"
2762msgstr "không thể áp dụng miếng vá %s… %s"
44bb9364 2763
22973607
TNQ
2764#: sequencer.c:833
2765msgid "empty commit set passed"
2766msgstr "lần chuyển giao trống rỗng đặt là hợp quy cách"
2767
2768#: sequencer.c:843
b9252573 2769#, c-format
22973607
TNQ
2770msgid "git %s: failed to read the index"
2771msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
b9252573 2772
22973607 2773#: sequencer.c:850
f2993884 2774#, c-format
22973607
TNQ
2775msgid "git %s: failed to refresh the index"
2776msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
f2993884 2777
22973607 2778#: sequencer.c:944
f2993884 2779#, c-format
22973607
TNQ
2780msgid "invalid line %d: %.*s"
2781msgstr "dòng không hợp lệ %d: %.*s"
f2993884 2782
22973607
TNQ
2783#: sequencer.c:950
2784msgid "no commits parsed."
2785msgstr "không có lần chuyển giao nào được phân tích."
2786
2787#: sequencer.c:966
f2993884 2788#, c-format
22973607
TNQ
2789msgid "could not read '%s'."
2790msgstr "không thể đọc “%s”."
f2993884 2791
22973607 2792#: sequencer.c:972
7746f2e3 2793#, c-format
22973607
TNQ
2794msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
2795msgstr "bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
2796
2797#: sequencer.c:983
2798msgid "cannot cherry-pick during a revert."
2799msgstr "không thể cherry-pick trong khi hoàn nguyên."
2800
2801#: sequencer.c:985
2802msgid "cannot revert during a cherry-pick."
2803msgstr "không thể thực hiện việc hoàn nguyên trong khi đang cherry-pick."
7746f2e3 2804
22973607
TNQ
2805#: sequencer.c:1028
2806#, c-format
2807msgid "invalid key: %s"
2808msgstr "khóa không đúng: %s"
4dcd03ea 2809
22973607 2810#: sequencer.c:1031
bd8202f3 2811#, c-format
22973607
TNQ
2812msgid "invalid value for %s: %s"
2813msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ: %s"
bd8202f3 2814
22973607 2815#: sequencer.c:1063
bd8202f3 2816#, c-format
22973607
TNQ
2817msgid "malformed options sheet: '%s'"
2818msgstr "bảng tùy chọn dị hình: “%s”"
bd8202f3 2819
22973607
TNQ
2820#: sequencer.c:1101
2821msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
2822msgstr "có một thao tác “cherry-pick” hoặc “revert” đang được thực hiện"
2823
2824#: sequencer.c:1102
2825msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
2826msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
774cfe0c 2827
22973607 2828#: sequencer.c:1106
774cfe0c 2829#, c-format
22973607
TNQ
2830msgid "could not create sequencer directory '%s'"
2831msgstr "không thể tạo thư mục xếp dãy “%s”"
774cfe0c 2832
22973607
TNQ
2833#: sequencer.c:1120
2834msgid "could not lock HEAD"
2835msgstr "không thể khóa HEAD"
774cfe0c 2836
22973607
TNQ
2837#: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
2838msgid "no cherry-pick or revert in progress"
2839msgstr "không cherry-pick hay hoàn nguyên trong tiến trình"
5714e413 2840
22973607
TNQ
2841#: sequencer.c:1153
2842msgid "cannot resolve HEAD"
2843msgstr "không thể phân giải HEAD"
774cfe0c 2844
22973607
TNQ
2845#: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
2846msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
2847msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
5714e413 2848
22973607
TNQ
2849#: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
2850#, c-format
2851msgid "cannot open '%s'"
2852msgstr "không mở được “%s”"
774cfe0c 2853
22973607
TNQ
2854#: sequencer.c:1177
2855#, c-format
2856msgid "cannot read '%s': %s"
2857msgstr "không thể đọc “%s”: %s"
774cfe0c 2858
22973607
TNQ
2859#: sequencer.c:1178
2860msgid "unexpected end of file"
2861msgstr "gặp kết thúc tập tin đột xuất"
774cfe0c 2862
22973607
TNQ
2863#: sequencer.c:1184
2864#, c-format
2865msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
2866msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
774cfe0c 2867
22973607
TNQ
2868#: sequencer.c:1354
2869#, c-format
2870msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
2871msgstr "%s: không thể cherry-pick một %s"
2872
2873#: sequencer.c:1358
2874#, c-format
2875msgid "%s: bad revision"
2876msgstr "%s: điểm xét duyệt sai"
2877
2878#: sequencer.c:1391
2879msgid "can't revert as initial commit"
2880msgstr "không thể hoàn nguyên một lần chuyển giao khởi tạo"
2881
2882#: setup.c:160
2883#, c-format
819a2276 2884msgid ""
22973607
TNQ
2885"%s: no such path in the working tree.\n"
2886"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
819a2276 2887msgstr ""
22973607
TNQ
2888"%s: không có đường dẫn nào như thế ở trong cây làm việc.\n"
2889"Dùng “git <lệnh> -- <đường/dẫn>…” để chỉ định đường dẫn mà nó không tồn tại "
2890"một cách nội bộ."
774cfe0c 2891
22973607
TNQ
2892#: setup.c:173
2893#, c-format
2894msgid ""
2895"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
2896"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
2897"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
819a2276 2898msgstr ""
22973607
TNQ
2899"tham số chưa rõ ràng “%s”: chưa biết điểm xem xét hay đường dẫn không trong "
2900"cây làm việc.\n"
2901"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
2902"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
774cfe0c 2903
22973607 2904#: setup.c:223
774cfe0c 2905#, c-format
22973607
TNQ
2906msgid ""
2907"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
2908"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
2909"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
819a2276 2910msgstr ""
22973607
TNQ
2911"tham số chưa rõ ràng “%s”: cả điểm xem xét và tên tập tin.\n"
2912"Dùng “--” để ngăn cách các đường dẫn khỏi điểm xem xét, như thế này:\n"
2913"“git <lệnh> [<điểm xem xét>…] -- [<tập tin>…]”"
774cfe0c 2914
22973607
TNQ
2915#: setup.c:468
2916#, c-format
2917msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
2918msgstr "Cần phiên bản kho git <= %d, nhưng lại nhận được %d"
774cfe0c 2919
22973607
TNQ
2920#: setup.c:476
2921msgid "unknown repository extensions found:"
2922msgstr "tìm thấy phần mở rộng kho chưa biết:"
774cfe0c 2923
22973607
TNQ
2924#: setup.c:762
2925#, c-format
2926msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
2927msgstr "Không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): %s"
774cfe0c 2928
22973607
TNQ
2929#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
2930msgid "Cannot come back to cwd"
2931msgstr "Không thể quay lại cwd"
774cfe0c 2932
22973607
TNQ
2933#: setup.c:845
2934msgid "Unable to read current working directory"
2935msgstr "Không thể đọc thư mục làm việc hiện hành"
774cfe0c 2936
22973607
TNQ
2937#: setup.c:920
2938#, c-format
2939msgid ""
2940"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
2941"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
2942msgstr ""
2943"Không phải là kho git (hay bất kỳ cha mẹ nào đến điểm gắn kết %s)\n"
2944"Dừng tại biên của hệ thống tập tin (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM chưa "
2945"đặt)."
15fbbed7 2946
22973607
TNQ
2947#: setup.c:927
2948#, c-format
2949msgid "Cannot change to '%s/..'"
2950msgstr "Không thể chuyển sang “%s/..”"
774cfe0c 2951
22973607
TNQ
2952#: setup.c:989
2953#, c-format
2954msgid ""
2955"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
2956"The owner of files must always have read and write permissions."
2957msgstr ""
2958"Gặp vấn đề với gía trị chế độ tập tin core.sharedRepository (0%.3o).\n"
2959"người sở hữu tập tin phải luôn có quyền đọc và ghi."
774cfe0c 2960
22973607
TNQ
2961#: sha1_file.c:473
2962#, c-format
2963msgid "path '%s' does not exist"
2964msgstr "đường dẫn “%s” không tồn tại"
774cfe0c 2965
22973607
TNQ
2966#: sha1_file.c:499
2967#, c-format
2968msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
2969msgstr "kho tham chiếu “%s” như là lấy ra liên kết vẫn chưa được hỗ trợ."
774cfe0c 2970
22973607
TNQ
2971#: sha1_file.c:505
2972#, c-format
2973msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
2974msgstr "kho tham chiếu “%s” không phải là một kho nội bộ."
774cfe0c 2975
22973607
TNQ
2976#: sha1_file.c:511
2977#, c-format
2978msgid "reference repository '%s' is shallow"
2979msgstr "kho tham chiếu “%s” là nông"
774cfe0c 2980
22973607
TNQ
2981#: sha1_file.c:519
2982#, c-format
2983msgid "reference repository '%s' is grafted"
2984msgstr "kho tham chiếu “%s” bị cấy ghép"
15fbbed7 2985
22973607
TNQ
2986#: sha1_file.c:1159
2987msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2988msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
774cfe0c 2989
22973607
TNQ
2990#: sha1_file.c:2592
2991#, c-format
2992msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2993msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
774cfe0c 2994
22973607
TNQ
2995#: sha1_file.c:2596
2996#, c-format
2997msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2998msgstr ""
2999"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
774cfe0c 3000
22973607
TNQ
3001#: sha1_name.c:407
3002#, c-format
3003msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
3004msgstr "tóm lược SHA1 %s chưa rõ ràng"
44bb9364 3005
22973607
TNQ
3006#: sha1_name.c:418
3007msgid "The candidates are:"
3008msgstr "Các ứng cử là:"
44bb9364 3009
275588f9 3010#: sha1_name.c:578
5832c3f2 3011msgid ""
22973607
TNQ
3012"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
3013"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
3014"may be created by mistake. For example,\n"
3015"\n"
3016" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
3017"\n"
3018"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
3019"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
3020"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
5832c3f2 3021msgstr ""
22973607
TNQ
3022"Git thường không bao giờ tạo tham chiếu mà nó kết thúc với 40 ký tự hex\n"
3023"bởi vì nó sẽ bị bỏ qua khi bạn chỉ định 40-hex. Những tham chiếu này\n"
3024"có lẽ được tạo ra bởi một sai sót nào đó. Ví dụ,\n"
3025"\n"
3026" git checkout -b $br $(git rev-parse …)\n"
3027"\n"
3028"với \"$br\" không hiểu lý do vì sao trống rỗng và một tham chiếu 40-hex được "
3029"tạo ra.\n"
3030"Xin hãy kiểm tra những tham chiếu này và có thể xóa chúng đi. Tắt lời nhắn "
3031"này\n"
3032"bằng cách chạy lệnh \"git config advice.objectNameWarning false\""
b9252573 3033
22973607
TNQ
3034#: submodule.c:64 submodule.c:98
3035msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
3036msgstr ""
3037"Không thể thay đổi .gitmodules chưa hòa trộn, hãy giải quyết xung đột trộn "
3038"trước"
5714e413 3039
22973607
TNQ
3040#: submodule.c:68 submodule.c:102
3041#, c-format
3042msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
3043msgstr "Không thể tìm thấy phần trong .gitmodules nơi mà đường_dẫn=%s"
5714e413 3044
22973607
TNQ
3045#: submodule.c:76
3046#, c-format
3047msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
3048msgstr "Không thể cập nhật mục .gitmodules %s"
5714e413 3049
22973607
TNQ
3050#: submodule.c:109
3051#, c-format
3052msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
3053msgstr "Không thể gỡ bỏ mục .gitmodules dành cho %s"
5714e413 3054
22973607
TNQ
3055#: submodule.c:120
3056msgid "staging updated .gitmodules failed"
3057msgstr "gặp lỗi khi tổ chức .gitmodules đã cập nhật"
5714e413 3058
22973607
TNQ
3059#: submodule.c:158
3060msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
3061msgstr "không cho phép giá trị âm ở submodule.fetchJobs"
5714e413 3062
22973607
TNQ
3063#: submodule-config.c:358
3064#, c-format
3065msgid "invalid value for %s"
3066msgstr "giá trị cho %s không hợp lệ"
5714e413 3067
22973607
TNQ
3068#: trailer.c:238
3069#, c-format
3070msgid "running trailer command '%s' failed"
3071msgstr "chạy lệnh kéo theo “%s” gặp lỗi"
f2993884 3072
22973607
TNQ
3073#: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
3074#: trailer.c:541
f2993884 3075#, c-format
22973607
TNQ
3076msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
3077msgstr "không hiểu giá trị “%s” cho khóa “%s”"
f2993884 3078
22973607 3079#: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
f2993884 3080#, c-format
22973607
TNQ
3081msgid "more than one %s"
3082msgstr "nhiều hơn một %s"
f2993884 3083
22973607
TNQ
3084#: trailer.c:672
3085#, c-format
3086msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
3087msgstr "thẻ thừa trống rỗng trong phần thừa “%.*s”"
f2993884 3088
22973607 3089#: trailer.c:695
f2993884 3090#, c-format
22973607
TNQ
3091msgid "could not read input file '%s'"
3092msgstr "không đọc được tập tin đầu vào “%s”"
f2993884 3093
22973607
TNQ
3094#: trailer.c:698
3095msgid "could not read from stdin"
3096msgstr "không thể đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
f2993884 3097
22973607 3098#: trailer.c:929 builtin/am.c:44
c527aceb 3099#, c-format
22973607
TNQ
3100msgid "could not stat %s"
3101msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về %s"
c527aceb 3102
22973607
TNQ
3103#: trailer.c:931
3104#, c-format
3105msgid "file %s is not a regular file"
3106msgstr "\"%s\" không phải là tập tin bình thường"
5714e413 3107
22973607
TNQ
3108#: trailer.c:933
3109#, c-format
3110msgid "file %s is not writable by user"
3111msgstr "tập tin %s người dùng không thể ghi được"
5714e413 3112
22973607
TNQ
3113#: trailer.c:945
3114msgid "could not open temporary file"
3115msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
5714e413 3116
22973607
TNQ
3117#: trailer.c:983
3118#, c-format
3119msgid "could not rename temporary file to %s"
3120msgstr "không thể đổi tên tập tin tạm thời thành %s"
5714e413 3121
22973607
TNQ
3122#: transport.c:62
3123#, c-format
3124msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
3125msgstr "Không thể đặt thượng nguồn của “%s” thành “%s” của “%s”\n"
5714e413 3126
22973607
TNQ
3127#: transport.c:151
3128#, c-format
3129msgid "transport: invalid depth option '%s'"
3130msgstr "vận chuyển: tùy chọn độ sâu “%s” không hợp lệ"
3131
3132#: transport.c:817
c527aceb
TNQ
3133#, c-format
3134msgid ""
22973607
TNQ
3135"The following submodule paths contain changes that can\n"
3136"not be found on any remote:\n"
c527aceb 3137msgstr ""
22973607
TNQ
3138"Các đường dẫn mô-đun-con sau đây có chứa các thay đổi cái mà\n"
3139"có thể được tìm thấy trên mọi máy phục vụ:\n"
c527aceb 3140
22973607
TNQ
3141#: transport.c:821
3142#, c-format
3143msgid ""
3144"\n"
3145"Please try\n"
3146"\n"
3147"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
3148"\n"
3149"or cd to the path and use\n"
3150"\n"
3151"\tgit push\n"
3152"\n"
3153"to push them to a remote.\n"
3154"\n"
819a2276 3155msgstr ""
22973607
TNQ
3156"\n"
3157"Hãy thử\n"
3158"\n"
3159"\tgit push --recurse-submodules=on-demand\n"
3160"\n"
3161"hoặc cd đến đường dẫn và dùng\n"
3162"\n"
3163"\tgit push\n"
3164"\n"
3165"để đẩy chúng lên máy phục vụ.\n"
3166"\n"
5714e413 3167
22973607
TNQ
3168#: transport.c:829
3169msgid "Aborting."
3170msgstr "Bãi bỏ."
5714e413 3171
22973607 3172#: transport-helper.c:1075
c527aceb 3173#, c-format
22973607
TNQ
3174msgid "Could not read ref %s"
3175msgstr "Không thể đọc tham chiếu %s"
c527aceb 3176
22973607
TNQ
3177#: tree-walk.c:31
3178msgid "too-short tree object"
3179msgstr "đối tượng cây quá ngắn"
5714e413 3180
22973607
TNQ
3181#: tree-walk.c:37
3182msgid "malformed mode in tree entry"
3183msgstr "chế độ dị hình trong đề mục cây"
5714e413 3184
22973607
TNQ
3185#: tree-walk.c:41
3186msgid "empty filename in tree entry"
3187msgstr "tên tập tin trống rỗng trong mục tin cây"
3188
3189#: tree-walk.c:113
3190msgid "too-short tree file"
3191msgstr "tập tin cây quá ngắn"
3192
3193#: unpack-trees.c:64
3194#, c-format
819a2276 3195msgid ""
22973607
TNQ
3196"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
3197"%%sPlease commit your changes or stash them before you switch branches."
819a2276 3198msgstr ""
22973607
TNQ
3199"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3200"checkout:\n"
3201"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn "
3202"chuyển nhánh."
5714e413 3203
22973607 3204#: unpack-trees.c:66
44bb9364 3205#, c-format
22973607
TNQ
3206msgid ""
3207"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
3208"%%s"
e06dc12a 3209msgstr ""
22973607
TNQ
3210"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3211"checkout:\n"
3212"%%s"
e06dc12a 3213
22973607
TNQ
3214#: unpack-trees.c:69
3215#, c-format
3216msgid ""
3217"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3218"%%sPlease commit your changes or stash them before you merge."
e06dc12a 3219msgstr ""
22973607
TNQ
3220"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3221"hòa trộn:\n"
3222"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn hòa "
3223"trộn."
e06dc12a 3224
22973607 3225#: unpack-trees.c:71
7db011eb 3226#, c-format
22973607
TNQ
3227msgid ""
3228"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3229"%%s"
7db011eb 3230msgstr ""
22973607
TNQ
3231"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3232"hòa trộn:\n"
3233"%%s"
7db011eb 3234
22973607 3235#: unpack-trees.c:74
c527aceb 3236#, c-format
22973607
TNQ
3237msgid ""
3238"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
3239"%%sPlease commit your changes or stash them before you %s."
c527aceb 3240msgstr ""
22973607
TNQ
3241"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3242"%s:\n"
3243"%%sVui lòng chuyển giao các thay đổi hay tạm cất chúng đi trước khi bạn %s."
774cfe0c 3244
22973607
TNQ
3245#: unpack-trees.c:76
3246#, c-format
3247msgid ""
3248"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
3249"%%s"
3250msgstr ""
3251"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3252"%s:\n"
3253"%%s"