Sixth batch
[git/git.git] / gitk-git / po / bg.po
CommitLineData
45f884c3 1# Bulgarian translation of gitk po-file.
0e94f7aa 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
45f884c3 3# This file is distributed under the same license as the git package.
0e94f7aa 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2019.
45f884c3
AS
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gitk master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e94f7aa
JH
11"POT-Creation-Date: 2019-03-04 11:27+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2019-03-04 11:39+0100\n"
45f884c3
AS
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: gitk:140
22msgid "Couldn't get list of unmerged files:"
23msgstr "Списъкът с неслети файлове не може да бъде получен:"
24
0e94f7aa 25#: gitk:212 gitk:2403
45f884c3
AS
26msgid "Color words"
27msgstr "Оцветяване на думите"
28
0e94f7aa 29#: gitk:217 gitk:2403 gitk:8249 gitk:8282
45f884c3
AS
30msgid "Markup words"
31msgstr "Отбелязване на думите"
32
92e625d3 33#: gitk:324
45f884c3 34msgid "Error parsing revisions:"
0e94f7aa 35msgstr "Грешка при анализ на версиите:"
45f884c3 36
92e625d3 37#: gitk:380
45f884c3
AS
38msgid "Error executing --argscmd command:"
39msgstr "Грешка при изпълнение на командата с „--argscmd“."
40
92e625d3 41#: gitk:393
45f884c3 42msgid "No files selected: --merge specified but no files are unmerged."
67de23dd
JH
43msgstr ""
44"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове."
45f884c3 45
92e625d3 46#: gitk:396
45f884c3
AS
47msgid ""
48"No files selected: --merge specified but no unmerged files are within file "
49"limit."
67de23dd
JH
50msgstr ""
51"Не са избрани файлове — указана е опцията „--merge“, но няма неслети файлове "
52"в ограниченията."
45f884c3 53
92e625d3 54#: gitk:418 gitk:566
45f884c3
AS
55msgid "Error executing git log:"
56msgstr "Грешка при изпълнение на „git log“:"
57
92e625d3 58#: gitk:436 gitk:582
45f884c3
AS
59msgid "Reading"
60msgstr "Прочитане"
61
0e94f7aa 62#: gitk:496 gitk:4549
45f884c3
AS
63msgid "Reading commits..."
64msgstr "Прочитане на подаванията…"
65
0e94f7aa 66#: gitk:499 gitk:1641 gitk:4552
45f884c3
AS
67msgid "No commits selected"
68msgstr "Не са избрани подавания"
69
0e94f7aa 70#: gitk:1449 gitk:4069 gitk:12583
3f26fe76
JH
71msgid "Command line"
72msgstr "Команден ред"
73
0e94f7aa 74#: gitk:1515
45f884c3
AS
75msgid "Can't parse git log output:"
76msgstr "Изходът от „git log“ не може да се анализира:"
77
0e94f7aa 78#: gitk:1744
45f884c3
AS
79msgid "No commit information available"
80msgstr "Липсва информация за подавания"
81
0e94f7aa 82#: gitk:1907 gitk:1936 gitk:4339 gitk:9789 gitk:11388 gitk:11668
45f884c3
AS
83msgid "OK"
84msgstr "Добре"
85
0e94f7aa
JH
86#: gitk:1938 gitk:4341 gitk:9225 gitk:9304 gitk:9434 gitk:9520 gitk:9791
87#: gitk:11389 gitk:11669
45f884c3
AS
88msgid "Cancel"
89msgstr "Отказ"
90
0e94f7aa 91#: gitk:2087
482456a4 92msgid "&Update"
257000c6 93msgstr "&Обновяване"
45f884c3 94
0e94f7aa 95#: gitk:2088
482456a4 96msgid "&Reload"
257000c6 97msgstr "&Презареждане"
45f884c3 98
0e94f7aa 99#: gitk:2089
482456a4 100msgid "Reread re&ferences"
0e94f7aa 101msgstr "&Наново прочитане"
45f884c3 102
0e94f7aa 103#: gitk:2090
482456a4 104msgid "&List references"
257000c6 105msgstr "&Изброяване на указателите"
45f884c3 106
0e94f7aa 107#: gitk:2092
482456a4 108msgid "Start git &gui"
257000c6 109msgstr "&Стартиране на „git gui“"
45f884c3 110
0e94f7aa 111#: gitk:2094
482456a4 112msgid "&Quit"
257000c6 113msgstr "&Спиране на програмата"
45f884c3 114
0e94f7aa 115#: gitk:2086
482456a4 116msgid "&File"
257000c6 117msgstr "&Файл"
45f884c3 118
0e94f7aa 119#: gitk:2098
482456a4 120msgid "&Preferences"
257000c6 121msgstr "&Настройки"
45f884c3 122
0e94f7aa 123#: gitk:2097
482456a4 124msgid "&Edit"
257000c6 125msgstr "&Редактиране"
45f884c3 126
0e94f7aa 127#: gitk:2102
482456a4 128msgid "&New view..."
257000c6 129msgstr "&Нов изглед…"
45f884c3 130
0e94f7aa 131#: gitk:2103
482456a4 132msgid "&Edit view..."
257000c6 133msgstr "&Редактиране на изгледа…"
45f884c3 134
0e94f7aa 135#: gitk:2104
482456a4 136msgid "&Delete view"
257000c6 137msgstr "&Изтриване на изгледа"
45f884c3 138
0e94f7aa 139#: gitk:2106
482456a4 140msgid "&All files"
257000c6 141msgstr "&Всички файлове"
45f884c3 142
0e94f7aa 143#: gitk:2101
482456a4 144msgid "&View"
257000c6 145msgstr "&Изглед"
45f884c3 146
0e94f7aa 147#: gitk:2111 gitk:2121
482456a4 148msgid "&About gitk"
257000c6 149msgstr "&Относно gitk"
45f884c3 150
0e94f7aa 151#: gitk:2112 gitk:2126
482456a4 152msgid "&Key bindings"
257000c6 153msgstr "&Клавишни комбинации"
45f884c3 154
0e94f7aa 155#: gitk:2110 gitk:2125
482456a4 156msgid "&Help"
257000c6 157msgstr "Помо&щ"
45f884c3 158
0e94f7aa 159#: gitk:2203 gitk:8681
45f884c3
AS
160msgid "SHA1 ID:"
161msgstr "SHA1:"
162
0e94f7aa 163#: gitk:2247
45f884c3
AS
164msgid "Row"
165msgstr "Ред"
166
0e94f7aa 167#: gitk:2285
45f884c3
AS
168msgid "Find"
169msgstr "Търсене"
170
0e94f7aa 171#: gitk:2313
45f884c3
AS
172msgid "commit"
173msgstr "подаване"
174
0e94f7aa
JH
175#: gitk:2317 gitk:2319 gitk:4711 gitk:4734 gitk:4758 gitk:6779 gitk:6851
176#: gitk:6936
45f884c3
AS
177msgid "containing:"
178msgstr "съдържащо:"
179
0e94f7aa 180#: gitk:2320 gitk:3550 gitk:3555 gitk:4787
45f884c3 181msgid "touching paths:"
0e94f7aa 182msgstr "в пътищата:"
45f884c3 183
0e94f7aa 184#: gitk:2321 gitk:4801
45f884c3
AS
185msgid "adding/removing string:"
186msgstr "добавящо/премахващо низ"
187
0e94f7aa 188#: gitk:2322 gitk:4803
45f884c3
AS
189msgid "changing lines matching:"
190msgstr "променящо редове напасващи:"
191
0e94f7aa 192#: gitk:2331 gitk:2333 gitk:4790
45f884c3
AS
193msgid "Exact"
194msgstr "Точно"
195
0e94f7aa 196#: gitk:2333 gitk:4878 gitk:6747
45f884c3
AS
197msgid "IgnCase"
198msgstr "Без регистър"
199
0e94f7aa 200#: gitk:2333 gitk:4760 gitk:4876 gitk:6743
45f884c3 201msgid "Regexp"
67de23dd 202msgstr "Рег. израз"
45f884c3 203
0e94f7aa 204#: gitk:2335 gitk:2336 gitk:4898 gitk:4928 gitk:4935 gitk:6872 gitk:6940
45f884c3
AS
205msgid "All fields"
206msgstr "Всички полета"
207
0e94f7aa 208#: gitk:2336 gitk:4895 gitk:4928 gitk:6810
45f884c3
AS
209msgid "Headline"
210msgstr "Първи ред"
211
0e94f7aa 212#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:6940 gitk:7413
45f884c3
AS
213msgid "Comments"
214msgstr "Коментари"
215
0e94f7aa
JH
216#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:4900 gitk:4935 gitk:6810 gitk:7348 gitk:8859
217#: gitk:8874
45f884c3
AS
218msgid "Author"
219msgstr "Автор"
220
0e94f7aa 221#: gitk:2337 gitk:4895 gitk:6810 gitk:7350
45f884c3
AS
222msgid "Committer"
223msgstr "Подаващ"
224
0e94f7aa 225#: gitk:2371
45f884c3
AS
226msgid "Search"
227msgstr "Търсене"
228
0e94f7aa 229#: gitk:2379
45f884c3
AS
230msgid "Diff"
231msgstr "Разлики"
232
0e94f7aa 233#: gitk:2381
45f884c3
AS
234msgid "Old version"
235msgstr "Стара версия"
236
0e94f7aa 237#: gitk:2383
45f884c3
AS
238msgid "New version"
239msgstr "Нова версия"
240
0e94f7aa 241#: gitk:2386
45f884c3
AS
242msgid "Lines of context"
243msgstr "Контекст в редове"
244
0e94f7aa 245#: gitk:2396
45f884c3
AS
246msgid "Ignore space change"
247msgstr "Празните знаци без значение"
248
0e94f7aa 249#: gitk:2400 gitk:2402 gitk:7983 gitk:8235
45f884c3
AS
250msgid "Line diff"
251msgstr "Поредови разлики"
252
0e94f7aa 253#: gitk:2467
45f884c3
AS
254msgid "Patch"
255msgstr "Кръпка"
256
0e94f7aa 257#: gitk:2469
45f884c3
AS
258msgid "Tree"
259msgstr "Дърво"
260
0e94f7aa 261#: gitk:2639 gitk:2660
45f884c3
AS
262msgid "Diff this -> selected"
263msgstr "Разлики между това и избраното"
264
0e94f7aa 265#: gitk:2640 gitk:2661
45f884c3
AS
266msgid "Diff selected -> this"
267msgstr "Разлики между избраното и това"
268
0e94f7aa 269#: gitk:2641 gitk:2662
45f884c3
AS
270msgid "Make patch"
271msgstr "Създаване на кръпка"
272
0e94f7aa 273#: gitk:2642 gitk:9283
45f884c3
AS
274msgid "Create tag"
275msgstr "Създаване на етикет"
276
0e94f7aa 277#: gitk:2643
257000c6
JH
278msgid "Copy commit summary"
279msgstr "Копиране на информацията за подаване"
280
0e94f7aa 281#: gitk:2644 gitk:9414
45f884c3
AS
282msgid "Write commit to file"
283msgstr "Запазване на подаването във файл"
284
0e94f7aa 285#: gitk:2645
45f884c3
AS
286msgid "Create new branch"
287msgstr "Създаване на нов клон"
288
0e94f7aa 289#: gitk:2646
45f884c3
AS
290msgid "Cherry-pick this commit"
291msgstr "Отбиране на това подаване"
292
0e94f7aa 293#: gitk:2647
45f884c3
AS
294msgid "Reset HEAD branch to here"
295msgstr "Привеждане на върха на клона към текущото подаване"
296
0e94f7aa 297#: gitk:2648
45f884c3
AS
298msgid "Mark this commit"
299msgstr "Отбелязване на това подаване"
300
0e94f7aa 301#: gitk:2649
45f884c3
AS
302msgid "Return to mark"
303msgstr "Връщане към отбелязаното подаване"
304
0e94f7aa 305#: gitk:2650
45f884c3
AS
306msgid "Find descendant of this and mark"
307msgstr "Откриване и отбелязване на наследниците"
308
0e94f7aa 309#: gitk:2651
45f884c3
AS
310msgid "Compare with marked commit"
311msgstr "Сравнение с отбелязаното подаване"
312
0e94f7aa 313#: gitk:2652 gitk:2663
45f884c3
AS
314msgid "Diff this -> marked commit"
315msgstr "Разлики между това и отбелязаното"
316
0e94f7aa 317#: gitk:2653 gitk:2664
45f884c3
AS
318msgid "Diff marked commit -> this"
319msgstr "Разлики между отбелязаното и това"
320
0e94f7aa 321#: gitk:2654
45f884c3
AS
322msgid "Revert this commit"
323msgstr "Отмяна на това подаване"
324
0e94f7aa 325#: gitk:2670
45f884c3
AS
326msgid "Check out this branch"
327msgstr "Изтегляне на този клон"
328
0e94f7aa
JH
329#: gitk:2671
330msgid "Rename this branch"
331msgstr "Преименуване на този клон"
332
333#: gitk:2672
45f884c3
AS
334msgid "Remove this branch"
335msgstr "Изтриване на този клон"
336
0e94f7aa 337#: gitk:2673
3f26fe76
JH
338msgid "Copy branch name"
339msgstr "Копиране на името на клона"
340
0e94f7aa 341#: gitk:2680
45f884c3
AS
342msgid "Highlight this too"
343msgstr "Отбелязване и на това"
344
0e94f7aa 345#: gitk:2681
45f884c3
AS
346msgid "Highlight this only"
347msgstr "Отбелязване само на това"
348
0e94f7aa 349#: gitk:2682
45f884c3
AS
350msgid "External diff"
351msgstr "Външна програма за разлики"
352
0e94f7aa 353#: gitk:2683
45f884c3
AS
354msgid "Blame parent commit"
355msgstr "Анотиране на родителското подаване"
356
0e94f7aa 357#: gitk:2684
3f26fe76
JH
358msgid "Copy path"
359msgstr "Копиране на пътя"
360
0e94f7aa 361#: gitk:2691
45f884c3
AS
362msgid "Show origin of this line"
363msgstr "Показване на произхода на този ред"
364
0e94f7aa 365#: gitk:2692
45f884c3
AS
366msgid "Run git gui blame on this line"
367msgstr "Изпълнение на „git gui blame“ върху този ред"
368
0e94f7aa 369#: gitk:3036
257000c6
JH
370msgid "About gitk"
371msgstr "Относно gitk"
372
0e94f7aa 373#: gitk:3038
45f884c3
AS
374msgid ""
375"\n"
376"Gitk - a commit viewer for git\n"
377"\n"
ffac48d0 378"Copyright © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
45f884c3
AS
379"\n"
380"Use and redistribute under the terms of the GNU General Public License"
381msgstr ""
382"\n"
383"Gitk — визуализация на подаванията в Git\n"
384"\n"
ffac48d0 385"Авторски права: © 2005-2016 Paul Mackerras\n"
45f884c3
AS
386"\n"
387"Използвайте и разпространявайте при условията на ОПЛ на ГНУ"
388
0e94f7aa 389#: gitk:3046 gitk:3113 gitk:10004
45f884c3
AS
390msgid "Close"
391msgstr "Затваряне"
392
0e94f7aa 393#: gitk:3067
45f884c3
AS
394msgid "Gitk key bindings"
395msgstr "Клавишни комбинации"
396
0e94f7aa 397#: gitk:3070
45f884c3
AS
398msgid "Gitk key bindings:"
399msgstr "Клавишни комбинации:"
400
0e94f7aa 401#: gitk:3072
45f884c3
AS
402#, tcl-format
403msgid "<%s-Q>\t\tQuit"
404msgstr "<%s-Q>\t\tСпиране на програмата"
405
0e94f7aa 406#: gitk:3073
45f884c3
AS
407#, tcl-format
408msgid "<%s-W>\t\tClose window"
409msgstr "<%s-W>\t\tЗатваряне на прозореца"
410
0e94f7aa 411#: gitk:3074
45f884c3
AS
412msgid "<Home>\t\tMove to first commit"
413msgstr "<Home>\t\tКъм първото подаване"
414
0e94f7aa 415#: gitk:3075
45f884c3
AS
416msgid "<End>\t\tMove to last commit"
417msgstr "<End>\t\tКъм последното подаване"
418
0e94f7aa 419#: gitk:3076
45f884c3
AS
420msgid "<Up>, p, k\tMove up one commit"
421msgstr "<Up>, p, k\tЕдно подаване нагоре"
422
0e94f7aa 423#: gitk:3077
45f884c3
AS
424msgid "<Down>, n, j\tMove down one commit"
425msgstr "<Down>, n, j\tЕдно подаване надолу"
426
0e94f7aa 427#: gitk:3078
45f884c3
AS
428msgid "<Left>, z, h\tGo back in history list"
429msgstr "<Left>, z, h\tНазад в историята"
430
0e94f7aa 431#: gitk:3079
45f884c3
AS
432msgid "<Right>, x, l\tGo forward in history list"
433msgstr "<Right>, x, l\tНапред в историята"
434
0e94f7aa 435#: gitk:3080
92e625d3
JH
436#, tcl-format
437msgid "<%s-n>\tGo to n-th parent of current commit in history list"
3f26fe76 438msgstr "<%s-n>\tКъм n-тия родител на текущото подаване в историята"
92e625d3 439
0e94f7aa 440#: gitk:3081
45f884c3 441msgid "<PageUp>\tMove up one page in commit list"
67de23dd 442msgstr "<PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подаванията"
45f884c3 443
0e94f7aa 444#: gitk:3082
45f884c3 445msgid "<PageDown>\tMove down one page in commit list"
67de23dd 446msgstr "<PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подаванията"
45f884c3 447
0e94f7aa 448#: gitk:3083
45f884c3
AS
449#, tcl-format
450msgid "<%s-Home>\tScroll to top of commit list"
451msgstr "<%s-Home>\tКъм началото на списъка с подаванията"
452
0e94f7aa 453#: gitk:3084
45f884c3
AS
454#, tcl-format
455msgid "<%s-End>\tScroll to bottom of commit list"
456msgstr "<%s-End>\tКъм края на списъка с подаванията"
457
0e94f7aa 458#: gitk:3085
45f884c3
AS
459#, tcl-format
460msgid "<%s-Up>\tScroll commit list up one line"
67de23dd 461msgstr "<%s-Up>\tРед нагоре в списъка с подавания"
45f884c3 462
0e94f7aa 463#: gitk:3086
45f884c3
AS
464#, tcl-format
465msgid "<%s-Down>\tScroll commit list down one line"
67de23dd 466msgstr "<%s-Down>\tРед надолу в списъка с подавания"
45f884c3 467
0e94f7aa 468#: gitk:3087
45f884c3
AS
469#, tcl-format
470msgid "<%s-PageUp>\tScroll commit list up one page"
67de23dd 471msgstr "<%s-PageUp>\tСтраница нагоре в списъка с подавания"
45f884c3 472
0e94f7aa 473#: gitk:3088
45f884c3
AS
474#, tcl-format
475msgid "<%s-PageDown>\tScroll commit list down one page"
67de23dd 476msgstr "<%s-PageDown>\tСтраница надолу в списъка с подавания"
45f884c3 477
0e94f7aa 478#: gitk:3089
45f884c3
AS
479msgid "<Shift-Up>\tFind backwards (upwards, later commits)"
480msgstr "<Shift-Up>\tТърсене назад (визуално нагоре, исторически — последващи)"
481
0e94f7aa 482#: gitk:3090
45f884c3 483msgid "<Shift-Down>\tFind forwards (downwards, earlier commits)"
67de23dd
JH
484msgstr ""
485"<Shift-Down>\tТърсене напред (визуално надолу, исторически — предхождащи)"
45f884c3 486
0e94f7aa 487#: gitk:3091
45f884c3 488msgid "<Delete>, b\tScroll diff view up one page"
67de23dd 489msgstr "<Delete>, b\tСтраница нагоре в изгледа за разлики"
45f884c3 490
0e94f7aa 491#: gitk:3092
45f884c3 492msgid "<Backspace>\tScroll diff view up one page"
67de23dd 493msgstr "<Backspace>\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
45f884c3 494
0e94f7aa 495#: gitk:3093
45f884c3 496msgid "<Space>\t\tScroll diff view down one page"
67de23dd 497msgstr "<Space>\t\tСтраница надолу в изгледа за разлики"
45f884c3 498
0e94f7aa 499#: gitk:3094
45f884c3 500msgid "u\t\tScroll diff view up 18 lines"
67de23dd 501msgstr "u\t\t18 реда нагоре в изгледа за разлики"
45f884c3 502
0e94f7aa 503#: gitk:3095
45f884c3 504msgid "d\t\tScroll diff view down 18 lines"
67de23dd 505msgstr "d\t\t18 реда надолу в изгледа за разлики"
45f884c3 506
0e94f7aa 507#: gitk:3096
45f884c3
AS
508#, tcl-format
509msgid "<%s-F>\t\tFind"
510msgstr "<%s-F>\t\tТърсене"
511
0e94f7aa 512#: gitk:3097
45f884c3
AS
513#, tcl-format
514msgid "<%s-G>\t\tMove to next find hit"
515msgstr "<%s-G>\t\tКъм следващата поява"
516
0e94f7aa 517#: gitk:3098
45f884c3
AS
518msgid "<Return>\tMove to next find hit"
519msgstr "<Return>\tКъм следващата поява"
520
0e94f7aa 521#: gitk:3099
3f26fe76
JH
522msgid "g\t\tGo to commit"
523msgstr "g\t\tКъм последното подаване"
524
0e94f7aa 525#: gitk:3100
45f884c3
AS
526msgid "/\t\tFocus the search box"
527msgstr "/\t\tФокус върху полето за търсене"
528
0e94f7aa 529#: gitk:3101
45f884c3
AS
530msgid "?\t\tMove to previous find hit"
531msgstr "?\t\tКъм предишната поява"
532
0e94f7aa 533#: gitk:3102
45f884c3 534msgid "f\t\tScroll diff view to next file"
67de23dd 535msgstr "f\t\tСледващ файл в изгледа за разлики"
45f884c3 536
0e94f7aa 537#: gitk:3103
45f884c3
AS
538#, tcl-format
539msgid "<%s-S>\t\tSearch for next hit in diff view"
540msgstr "<%s-S>\t\tТърсене на следващата поява в изгледа за разлики"
541
0e94f7aa 542#: gitk:3104
45f884c3
AS
543#, tcl-format
544msgid "<%s-R>\t\tSearch for previous hit in diff view"
545msgstr "<%s-R>\t\tТърсене на предишната поява в изгледа за разлики"
546
0e94f7aa 547#: gitk:3105
45f884c3
AS
548#, tcl-format
549msgid "<%s-KP+>\tIncrease font size"
550msgstr "<%s-KP+>\tПо-голям размер на шрифта"
551
0e94f7aa 552#: gitk:3106
45f884c3
AS
553#, tcl-format
554msgid "<%s-plus>\tIncrease font size"
555msgstr "<%s-plus>\tПо-голям размер на шрифта"
556
0e94f7aa 557#: gitk:3107
45f884c3
AS
558#, tcl-format
559msgid "<%s-KP->\tDecrease font size"
560msgstr "<%s-KP->\tПо-малък размер на шрифта"
561
0e94f7aa 562#: gitk:3108
45f884c3
AS
563#, tcl-format
564msgid "<%s-minus>\tDecrease font size"
565msgstr "<%s-minus>\tПо-малък размер на шрифта"
566
0e94f7aa 567#: gitk:3109
45f884c3
AS
568msgid "<F5>\t\tUpdate"
569msgstr "<F5>\t\tОбновяване"
570
0e94f7aa 571#: gitk:3574 gitk:3583
45f884c3
AS
572#, tcl-format
573msgid "Error creating temporary directory %s:"
574msgstr "Грешка при създаването на временната директория „%s“:"
575
0e94f7aa 576#: gitk:3596
45f884c3
AS
577#, tcl-format
578msgid "Error getting \"%s\" from %s:"
579msgstr "Грешка при получаването на „%s“ от %s:"
580
0e94f7aa 581#: gitk:3659
45f884c3
AS
582msgid "command failed:"
583msgstr "неуспешно изпълнение на команда:"
584
0e94f7aa 585#: gitk:3808
45f884c3
AS
586msgid "No such commit"
587msgstr "Такова подаване няма"
588
0e94f7aa 589#: gitk:3822
45f884c3 590msgid "git gui blame: command failed:"
67de23dd 591msgstr "„git gui blame“: неуспешно изпълнение на команда:"
45f884c3 592
0e94f7aa 593#: gitk:3853
45f884c3
AS
594#, tcl-format
595msgid "Couldn't read merge head: %s"
596msgstr "Върхът за сливане не може да бъде прочетен: %s"
597
0e94f7aa 598#: gitk:3861
45f884c3
AS
599#, tcl-format
600msgid "Error reading index: %s"
601msgstr "Грешка при прочитане на индекса: %s"
602
0e94f7aa 603#: gitk:3886
45f884c3
AS
604#, tcl-format
605msgid "Couldn't start git blame: %s"
606msgstr "Командата „git blame“ не може да бъде стартирана: %s"
607
0e94f7aa 608#: gitk:3889 gitk:6778
45f884c3
AS
609msgid "Searching"
610msgstr "Търсене"
611
0e94f7aa 612#: gitk:3921
45f884c3
AS
613#, tcl-format
614msgid "Error running git blame: %s"
615msgstr "Грешка при изпълнението на „git blame“: %s"
616
0e94f7aa 617#: gitk:3949
45f884c3
AS
618#, tcl-format
619msgid "That line comes from commit %s, which is not in this view"
3f26fe76 620msgstr "Този ред идва от подаването %s, което не е в изгледа"
45f884c3 621
0e94f7aa 622#: gitk:3963
45f884c3
AS
623msgid "External diff viewer failed:"
624msgstr "Неуспешно изпълнение на външната програма за разлики:"
625
0e94f7aa 626#: gitk:4067
257000c6
JH
627msgid "All files"
628msgstr "Всички файлове"
629
0e94f7aa 630#: gitk:4091
257000c6
JH
631msgid "View"
632msgstr "Изглед"
633
0e94f7aa 634#: gitk:4094
45f884c3
AS
635msgid "Gitk view definition"
636msgstr "Дефиниция на изглед в Gitk"
637
0e94f7aa 638#: gitk:4098
45f884c3
AS
639msgid "Remember this view"
640msgstr "Запазване на този изглед"
641
0e94f7aa 642#: gitk:4099
45f884c3
AS
643msgid "References (space separated list):"
644msgstr "Указатели (списък с разделител интервал):"
645
0e94f7aa 646#: gitk:4100
45f884c3
AS
647msgid "Branches & tags:"
648msgstr "Клони и етикети:"
649
0e94f7aa 650#: gitk:4101
45f884c3
AS
651msgid "All refs"
652msgstr "Всички указатели"
653
0e94f7aa 654#: gitk:4102
45f884c3
AS
655msgid "All (local) branches"
656msgstr "Всички (локални) клони"
657
0e94f7aa 658#: gitk:4103
45f884c3
AS
659msgid "All tags"
660msgstr "Всички етикети"
661
0e94f7aa 662#: gitk:4104
45f884c3
AS
663msgid "All remote-tracking branches"
664msgstr "Всички следящи клони"
665
0e94f7aa 666#: gitk:4105
45f884c3
AS
667msgid "Commit Info (regular expressions):"
668msgstr "Информация за подаване (рег. изр.):"
669
0e94f7aa 670#: gitk:4106
45f884c3
AS
671msgid "Author:"
672msgstr "Автор:"
673
0e94f7aa 674#: gitk:4107
45f884c3
AS
675msgid "Committer:"
676msgstr "Подал:"
677
0e94f7aa 678#: gitk:4108
45f884c3
AS
679msgid "Commit Message:"
680msgstr "Съобщение при подаване:"
681
0e94f7aa 682#: gitk:4109
45f884c3 683msgid "Matches all Commit Info criteria"
3f26fe76 684msgstr "Съвпадение по всички характеристики на подаването"
45f884c3 685
0e94f7aa 686#: gitk:4110
3f26fe76
JH
687msgid "Matches no Commit Info criteria"
688msgstr "Не съвпада по никоя от характеристиките на подаването"
92e625d3 689
0e94f7aa 690#: gitk:4111
45f884c3
AS
691msgid "Changes to Files:"
692msgstr "Промени по файловете:"
693
0e94f7aa 694#: gitk:4112
45f884c3
AS
695msgid "Fixed String"
696msgstr "Дословен низ"
697
0e94f7aa 698#: gitk:4113
45f884c3
AS
699msgid "Regular Expression"
700msgstr "Регулярен израз"
701
0e94f7aa 702#: gitk:4114
45f884c3
AS
703msgid "Search string:"
704msgstr "Низ за търсене:"
705
0e94f7aa 706#: gitk:4115
45f884c3
AS
707msgid ""
708"Commit Dates (\"2 weeks ago\", \"2009-03-17 15:27:38\", \"March 17, 2009 "
709"15:27:38\"):"
67de23dd
JH
710msgstr ""
711"Дата на подаване („2 weeks ago“ (преди 2 седмици), „2009-03-17 15:27:38“, "
712"„March 17, 2009 15:27:38“):"
45f884c3 713
0e94f7aa 714#: gitk:4116
45f884c3
AS
715msgid "Since:"
716msgstr "От:"
717
0e94f7aa 718#: gitk:4117
45f884c3
AS
719msgid "Until:"
720msgstr "До:"
721
0e94f7aa 722#: gitk:4118
45f884c3 723msgid "Limit and/or skip a number of revisions (positive integer):"
67de23dd
JH
724msgstr ""
725"Ограничаване и/или прескачане на определен брой версии (неотрицателно цяло "
726"число):"
45f884c3 727
0e94f7aa 728#: gitk:4119
45f884c3
AS
729msgid "Number to show:"
730msgstr "Брой показани:"
731
0e94f7aa 732#: gitk:4120
45f884c3
AS
733msgid "Number to skip:"
734msgstr "Брой прескочени:"
735
0e94f7aa 736#: gitk:4121
45f884c3
AS
737msgid "Miscellaneous options:"
738msgstr "Разни:"
739
0e94f7aa 740#: gitk:4122
45f884c3
AS
741msgid "Strictly sort by date"
742msgstr "Подреждане по дата"
743
0e94f7aa 744#: gitk:4123
45f884c3
AS
745msgid "Mark branch sides"
746msgstr "Отбелязване на страните по клона"
747
0e94f7aa 748#: gitk:4124
45f884c3 749msgid "Limit to first parent"
67de23dd 750msgstr "Само първия родител"
45f884c3 751
0e94f7aa 752#: gitk:4125
45f884c3
AS
753msgid "Simple history"
754msgstr "Опростена история"
755
0e94f7aa 756#: gitk:4126
45f884c3
AS
757msgid "Additional arguments to git log:"
758msgstr "Допълнителни аргументи към „git log“:"
759
0e94f7aa 760#: gitk:4127
45f884c3
AS
761msgid "Enter files and directories to include, one per line:"
762msgstr "Въведете файловете и директориите за включване, по елемент на ред"
763
0e94f7aa 764#: gitk:4128
45f884c3 765msgid "Command to generate more commits to include:"
67de23dd
JH
766msgstr ""
767"Команда за генерирането на допълнителни подавания, които да бъдат включени:"
45f884c3 768
0e94f7aa 769#: gitk:4252
45f884c3
AS
770msgid "Gitk: edit view"
771msgstr "Gitk: редактиране на изглед"
772
0e94f7aa 773#: gitk:4260
45f884c3
AS
774msgid "-- criteria for selecting revisions"
775msgstr "— критерии за избор на версии"
776
0e94f7aa 777#: gitk:4265
45f884c3
AS
778msgid "View Name"
779msgstr "Име на изглед"
780
0e94f7aa 781#: gitk:4340
45f884c3
AS
782msgid "Apply (F5)"
783msgstr "Прилагане (F5)"
784
0e94f7aa 785#: gitk:4378
45f884c3
AS
786msgid "Error in commit selection arguments:"
787msgstr "Грешка в аргументите за избор на подавания:"
788
0e94f7aa 789#: gitk:4433 gitk:4486 gitk:4948 gitk:4962 gitk:6232 gitk:12524 gitk:12525
45f884c3
AS
790msgid "None"
791msgstr "Няма"
792
0e94f7aa 793#: gitk:5045 gitk:5050
45f884c3
AS
794msgid "Descendant"
795msgstr "Наследник"
796
0e94f7aa 797#: gitk:5046
45f884c3
AS
798msgid "Not descendant"
799msgstr "Не е наследник"
800
0e94f7aa 801#: gitk:5053 gitk:5058
45f884c3
AS
802msgid "Ancestor"
803msgstr "Предшественик"
804
0e94f7aa 805#: gitk:5054
45f884c3
AS
806msgid "Not ancestor"
807msgstr "Не е предшественик"
808
0e94f7aa 809#: gitk:5348
45f884c3
AS
810msgid "Local changes checked in to index but not committed"
811msgstr "Локални промени добавени към индекса, но неподадени"
812
0e94f7aa 813#: gitk:5384
45f884c3
AS
814msgid "Local uncommitted changes, not checked in to index"
815msgstr "Локални промени извън индекса"
816
0e94f7aa 817#: gitk:7158
45f884c3
AS
818msgid "and many more"
819msgstr "и още много"
820
0e94f7aa 821#: gitk:7161
45f884c3
AS
822msgid "many"
823msgstr "много"
824
0e94f7aa 825#: gitk:7352
45f884c3
AS
826msgid "Tags:"
827msgstr "Етикети:"
828
0e94f7aa 829#: gitk:7369 gitk:7375 gitk:8854
45f884c3
AS
830msgid "Parent"
831msgstr "Родител"
832
0e94f7aa 833#: gitk:7380
45f884c3
AS
834msgid "Child"
835msgstr "Дете"
836
0e94f7aa 837#: gitk:7389
45f884c3
AS
838msgid "Branch"
839msgstr "Клон"
840
0e94f7aa 841#: gitk:7392
45f884c3
AS
842msgid "Follows"
843msgstr "Следва"
844
0e94f7aa 845#: gitk:7395
45f884c3
AS
846msgid "Precedes"
847msgstr "Предшества"
848
0e94f7aa 849#: gitk:7990
45f884c3
AS
850#, tcl-format
851msgid "Error getting diffs: %s"
852msgstr "Грешка при получаването на разликите: %s"
853
0e94f7aa 854#: gitk:8679
45f884c3
AS
855msgid "Goto:"
856msgstr "Към ред:"
857
0e94f7aa 858#: gitk:8700
45f884c3
AS
859#, tcl-format
860msgid "Short SHA1 id %s is ambiguous"
67de23dd 861msgstr "Съкратената сума по SHA1 %s не е еднозначна"
45f884c3 862
0e94f7aa 863#: gitk:8707
45f884c3
AS
864#, tcl-format
865msgid "Revision %s is not known"
866msgstr "Непозната версия %s"
867
0e94f7aa 868#: gitk:8717
45f884c3
AS
869#, tcl-format
870msgid "SHA1 id %s is not known"
67de23dd 871msgstr "Непозната сума по SHA1 %s"
45f884c3 872
0e94f7aa 873#: gitk:8719
45f884c3
AS
874#, tcl-format
875msgid "Revision %s is not in the current view"
876msgstr "Версия %s не е в текущия изглед"
877
0e94f7aa 878#: gitk:8861 gitk:8876
45f884c3
AS
879msgid "Date"
880msgstr "Дата"
881
0e94f7aa 882#: gitk:8864
45f884c3
AS
883msgid "Children"
884msgstr "Деца"
885
0e94f7aa 886#: gitk:8927
45f884c3
AS
887#, tcl-format
888msgid "Reset %s branch to here"
889msgstr "Зануляване на клона „%s“ към текущото подаване"
890
0e94f7aa 891#: gitk:8929
45f884c3
AS
892msgid "Detached head: can't reset"
893msgstr "Несвързан връх: невъзможно зануляване"
894
0e94f7aa 895#: gitk:9034 gitk:9040
45f884c3
AS
896msgid "Skipping merge commit "
897msgstr "Пропускане на подаването на сливането"
898
0e94f7aa 899#: gitk:9049 gitk:9054
45f884c3
AS
900msgid "Error getting patch ID for "
901msgstr "Грешка при получаването на идентификатора на "
902
0e94f7aa 903#: gitk:9050 gitk:9055
45f884c3
AS
904msgid " - stopping\n"
905msgstr " — спиране\n"
906
0e94f7aa 907#: gitk:9060 gitk:9063 gitk:9071 gitk:9085 gitk:9094
45f884c3
AS
908msgid "Commit "
909msgstr "Подаване"
910
0e94f7aa 911#: gitk:9064
45f884c3
AS
912msgid ""
913" is the same patch as\n"
914" "
915msgstr ""
916" е същата кръпка като\n"
917" "
918
0e94f7aa 919#: gitk:9072
45f884c3
AS
920msgid ""
921" differs from\n"
922" "
923msgstr ""
924" се различава от\n"
925" "
926
0e94f7aa 927#: gitk:9074
45f884c3
AS
928msgid ""
929"Diff of commits:\n"
930"\n"
67de23dd
JH
931msgstr ""
932"Разлика между подаванията:\n"
933"\n"
45f884c3 934
0e94f7aa 935#: gitk:9086 gitk:9095
45f884c3
AS
936#, tcl-format
937msgid " has %s children - stopping\n"
938msgstr " има %s деца — спиране\n"
939
0e94f7aa 940#: gitk:9114
45f884c3
AS
941#, tcl-format
942msgid "Error writing commit to file: %s"
943msgstr "Грешка при запазването на подаването във файл: %s"
944
0e94f7aa 945#: gitk:9120
45f884c3
AS
946#, tcl-format
947msgid "Error diffing commits: %s"
948msgstr "Грешка при изчисляването на разликите между подаванията: %s"
949
0e94f7aa 950#: gitk:9166
45f884c3
AS
951msgid "Top"
952msgstr "Най-горе"
953
0e94f7aa 954#: gitk:9167
45f884c3
AS
955msgid "From"
956msgstr "От"
957
0e94f7aa 958#: gitk:9172
45f884c3
AS
959msgid "To"
960msgstr "До"
961
0e94f7aa 962#: gitk:9196
45f884c3
AS
963msgid "Generate patch"
964msgstr "Генериране на кръпка"
965
0e94f7aa 966#: gitk:9198
45f884c3
AS
967msgid "From:"
968msgstr "От:"
969
0e94f7aa 970#: gitk:9207
45f884c3
AS
971msgid "To:"
972msgstr "До:"
973
0e94f7aa 974#: gitk:9216
45f884c3
AS
975msgid "Reverse"
976msgstr "Обръщане"
977
0e94f7aa 978#: gitk:9218 gitk:9428
45f884c3
AS
979msgid "Output file:"
980msgstr "Запазване във файла:"
981
0e94f7aa 982#: gitk:9224
45f884c3
AS
983msgid "Generate"
984msgstr "Генериране"
985
0e94f7aa 986#: gitk:9262
45f884c3
AS
987msgid "Error creating patch:"
988msgstr "Грешка при създаването на кръпка:"
989
0e94f7aa 990#: gitk:9285 gitk:9416 gitk:9504
45f884c3
AS
991msgid "ID:"
992msgstr "Идентификатор:"
993
0e94f7aa 994#: gitk:9294
45f884c3
AS
995msgid "Tag name:"
996msgstr "Име на етикет:"
997
0e94f7aa 998#: gitk:9297
45f884c3
AS
999msgid "Tag message is optional"
1000msgstr "Съобщението за етикет е незадължително"
1001
0e94f7aa 1002#: gitk:9299
45f884c3
AS
1003msgid "Tag message:"
1004msgstr "Съобщение за етикет:"
1005
0e94f7aa 1006#: gitk:9303 gitk:9474
45f884c3
AS
1007msgid "Create"
1008msgstr "Създаване"
1009
0e94f7aa 1010#: gitk:9321
45f884c3
AS
1011msgid "No tag name specified"
1012msgstr "Липсва име на етикет"
1013
0e94f7aa 1014#: gitk:9325
45f884c3
AS
1015#, tcl-format
1016msgid "Tag \"%s\" already exists"
1017msgstr "Етикетът „%s“ вече съществува"
1018
0e94f7aa 1019#: gitk:9335
45f884c3
AS
1020msgid "Error creating tag:"
1021msgstr "Грешка при създаването на етикет:"
1022
0e94f7aa 1023#: gitk:9425
45f884c3
AS
1024msgid "Command:"
1025msgstr "Команда:"
1026
0e94f7aa 1027#: gitk:9433
45f884c3 1028msgid "Write"
67de23dd 1029msgstr "Запазване"
45f884c3 1030
0e94f7aa 1031#: gitk:9451
45f884c3
AS
1032msgid "Error writing commit:"
1033msgstr "Грешка при запазването на подаването:"
1034
0e94f7aa
JH
1035#: gitk:9473
1036msgid "Create branch"
1037msgstr "Създаване на клон"
1038
1039#: gitk:9489
1040#, tcl-format
1041msgid "Rename branch %s"
1042msgstr "Преименуване на клона „%s“"
1043
1044#: gitk:9490
1045msgid "Rename"
1046msgstr "Преименуване"
1047
1048#: gitk:9514
45f884c3
AS
1049msgid "Name:"
1050msgstr "Име:"
1051
0e94f7aa 1052#: gitk:9538
45f884c3
AS
1053msgid "Please specify a name for the new branch"
1054msgstr "Укажете име за новия клон"
1055
0e94f7aa 1056#: gitk:9543
45f884c3
AS
1057#, tcl-format
1058msgid "Branch '%s' already exists. Overwrite?"
1059msgstr "Клонът „%s“ вече съществува. Да бъде ли презаписан?"
1060
0e94f7aa
JH
1061#: gitk:9587
1062msgid "Please specify a new name for the branch"
1063msgstr "Укажете ново име за клона"
1064
1065#: gitk:9650
45f884c3
AS
1066#, tcl-format
1067msgid "Commit %s is already included in branch %s -- really re-apply it?"
67de23dd
JH
1068msgstr ""
1069"Подаването „%s“ вече е включено в клона „%s“ — да бъде ли приложено отново?"
45f884c3 1070
0e94f7aa 1071#: gitk:9655
45f884c3
AS
1072msgid "Cherry-picking"
1073msgstr "Отбиране"
1074
0e94f7aa 1075#: gitk:9664
45f884c3
AS
1076#, tcl-format
1077msgid ""
1078"Cherry-pick failed because of local changes to file '%s'.\n"
1079"Please commit, reset or stash your changes and try again."
1080msgstr ""
1081"Неуспешно отбиране, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
1082"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
1083
0e94f7aa 1084#: gitk:9670
45f884c3
AS
1085msgid ""
1086"Cherry-pick failed because of merge conflict.\n"
1087"Do you wish to run git citool to resolve it?"
1088msgstr ""
1089"Неуспешно отбиране поради конфликти при сливане.\n"
1090"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1091
0e94f7aa 1092#: gitk:9686 gitk:9744
45f884c3
AS
1093msgid "No changes committed"
1094msgstr "Не са подадени промени"
1095
0e94f7aa 1096#: gitk:9713
45f884c3
AS
1097#, tcl-format
1098msgid "Commit %s is not included in branch %s -- really revert it?"
1099msgstr "Подаването „%s“ не е включено в клона „%s“. Да бъде ли отменено?"
1100
0e94f7aa 1101#: gitk:9718
45f884c3
AS
1102msgid "Reverting"
1103msgstr "Отмяна"
1104
0e94f7aa 1105#: gitk:9726
45f884c3
AS
1106#, tcl-format
1107msgid ""
1108"Revert failed because of local changes to the following files:%s Please "
1109"commit, reset or stash your changes and try again."
1110msgstr ""
1111"Неуспешна отмяна, защото във файла „%s“ има локални промени.\n"
0e94f7aa 1112"Подайте, занулете или ги скатайте и пробвайте отново."
45f884c3 1113
0e94f7aa 1114#: gitk:9730
45f884c3
AS
1115msgid ""
1116"Revert failed because of merge conflict.\n"
1117" Do you wish to run git citool to resolve it?"
1118msgstr ""
1119"Неуспешно отмяна поради конфликти при сливане.\n"
1120"Искате ли да ги коригирате чрез „git citool“?"
1121
0e94f7aa 1122#: gitk:9773
45f884c3
AS
1123msgid "Confirm reset"
1124msgstr "Потвърждаване на зануляването"
1125
0e94f7aa 1126#: gitk:9775
45f884c3
AS
1127#, tcl-format
1128msgid "Reset branch %s to %s?"
67de23dd 1129msgstr "Да се занули ли клонът „%s“ към „%s“?"
45f884c3 1130
0e94f7aa 1131#: gitk:9777
45f884c3
AS
1132msgid "Reset type:"
1133msgstr "Вид зануляване:"
1134
0e94f7aa 1135#: gitk:9780
45f884c3
AS
1136msgid "Soft: Leave working tree and index untouched"
1137msgstr "Слабо: работното дърво и индекса остават същите"
1138
0e94f7aa 1139#: gitk:9783
45f884c3
AS
1140msgid "Mixed: Leave working tree untouched, reset index"
1141msgstr "Смесено: работното дърво остава същото, индексът се занулява"
1142
0e94f7aa 1143#: gitk:9786
45f884c3
AS
1144msgid ""
1145"Hard: Reset working tree and index\n"
1146"(discard ALL local changes)"
1147msgstr ""
1148"Силно: зануляване и на работното дърво, и на индекса\n"
0e94f7aa 1149"(ВСИЧКИ локални промени ще бъдат безвъзвратно загубени)"
45f884c3 1150
0e94f7aa 1151#: gitk:9803
45f884c3
AS
1152msgid "Resetting"
1153msgstr "Зануляване"
1154
0e94f7aa
JH
1155#: gitk:9876
1156#, tcl-format
1157msgid "A local branch named %s exists already"
1158msgstr "Вече съществува локален клон „%s“."
1159
1160#: gitk:9884
45f884c3
AS
1161msgid "Checking out"
1162msgstr "Изтегляне"
1163
0e94f7aa 1164#: gitk:9943
45f884c3
AS
1165msgid "Cannot delete the currently checked-out branch"
1166msgstr "Текущо изтегленият клон не може да бъде изтрит"
1167
0e94f7aa 1168#: gitk:9949
45f884c3
AS
1169#, tcl-format
1170msgid ""
1171"The commits on branch %s aren't on any other branch.\n"
1172"Really delete branch %s?"
1173msgstr ""
1174"Подаванията на клона „%s“ не са на никой друг клон.\n"
0e94f7aa 1175"Наистина ли искате да изтриете клона „%s“?"
45f884c3 1176
0e94f7aa 1177#: gitk:9980
45f884c3
AS
1178#, tcl-format
1179msgid "Tags and heads: %s"
1180msgstr "Етикети и върхове: %s"
1181
0e94f7aa 1182#: gitk:9997
45f884c3
AS
1183msgid "Filter"
1184msgstr "Филтриране"
1185
0e94f7aa 1186#: gitk:10293
45f884c3
AS
1187msgid ""
1188"Error reading commit topology information; branch and preceding/following "
1189"tag information will be incomplete."
67de23dd
JH
1190msgstr ""
1191"Грешка при прочитането на топологията на подаванията. Информацията за клона "
1192"и предшестващите/следващите етикети ще е непълна."
45f884c3 1193
0e94f7aa 1194#: gitk:11270
45f884c3
AS
1195msgid "Tag"
1196msgstr "Етикет"
1197
0e94f7aa 1198#: gitk:11274
45f884c3
AS
1199msgid "Id"
1200msgstr "Идентификатор"
1201
0e94f7aa 1202#: gitk:11357
45f884c3
AS
1203msgid "Gitk font chooser"
1204msgstr "Избор на шрифт за Gitk"
1205
0e94f7aa 1206#: gitk:11374
45f884c3
AS
1207msgid "B"
1208msgstr "Ч"
1209
0e94f7aa 1210#: gitk:11377
45f884c3
AS
1211msgid "I"
1212msgstr "К"
1213
0e94f7aa 1214#: gitk:11495
45f884c3
AS
1215msgid "Commit list display options"
1216msgstr "Настройки на списъка с подавания"
1217
0e94f7aa 1218#: gitk:11498
45f884c3
AS
1219msgid "Maximum graph width (lines)"
1220msgstr "Максимална широчина на графа (в редове)"
1221
0e94f7aa 1222#: gitk:11502
92e625d3 1223#, no-tcl-format
45f884c3
AS
1224msgid "Maximum graph width (% of pane)"
1225msgstr "Максимална широчина на графа (% от панела)"
1226
0e94f7aa 1227#: gitk:11505
45f884c3
AS
1228msgid "Show local changes"
1229msgstr "Показване на локалните промени"
1230
0e94f7aa 1231#: gitk:11508
45f884c3
AS
1232msgid "Auto-select SHA1 (length)"
1233msgstr "Автоматично избиране на SHA1 (дължина)"
1234
0e94f7aa 1235#: gitk:11512
45f884c3
AS
1236msgid "Hide remote refs"
1237msgstr "Скриване на отдалечените указатели"
1238
0e94f7aa 1239#: gitk:11516
45f884c3
AS
1240msgid "Diff display options"
1241msgstr "Настройки на показването на разликите"
1242
0e94f7aa 1243#: gitk:11518
45f884c3
AS
1244msgid "Tab spacing"
1245msgstr "Широчина на табулатора"
1246
0e94f7aa 1247#: gitk:11521
45f884c3
AS
1248msgid "Display nearby tags/heads"
1249msgstr "Извеждане на близките етикети и върхове"
1250
0e94f7aa 1251#: gitk:11524
45f884c3
AS
1252msgid "Maximum # tags/heads to show"
1253msgstr "Максимален брой етикети/върхове за показване"
1254
0e94f7aa 1255#: gitk:11527
45f884c3
AS
1256msgid "Limit diffs to listed paths"
1257msgstr "Разлика само в избраните пътища"
1258
0e94f7aa 1259#: gitk:11530
45f884c3
AS
1260msgid "Support per-file encodings"
1261msgstr "Поддръжка на различни кодирания за всеки файл"
1262
0e94f7aa 1263#: gitk:11536 gitk:11683
45f884c3
AS
1264msgid "External diff tool"
1265msgstr "Външен инструмент за разлики"
1266
0e94f7aa 1267#: gitk:11537
45f884c3
AS
1268msgid "Choose..."
1269msgstr "Избор…"
1270
0e94f7aa 1271#: gitk:11542
45f884c3
AS
1272msgid "General options"
1273msgstr "Общи настройки"
1274
0e94f7aa 1275#: gitk:11545
45f884c3
AS
1276msgid "Use themed widgets"
1277msgstr "Използване на тема за графичните обекти"
1278
0e94f7aa 1279#: gitk:11547
45f884c3
AS
1280msgid "(change requires restart)"
1281msgstr "(промяната изисква рестартиране на Gitk)"
1282
0e94f7aa 1283#: gitk:11549
45f884c3
AS
1284msgid "(currently unavailable)"
1285msgstr "(в момента недостъпно)"
1286
0e94f7aa 1287#: gitk:11560
45f884c3
AS
1288msgid "Colors: press to choose"
1289msgstr "Цветове: избира се с натискане"
1290
0e94f7aa 1291#: gitk:11563
45f884c3
AS
1292msgid "Interface"
1293msgstr "Интерфейс"
1294
0e94f7aa 1295#: gitk:11564
45f884c3
AS
1296msgid "interface"
1297msgstr "интерфейс"
1298
0e94f7aa 1299#: gitk:11567
45f884c3
AS
1300msgid "Background"
1301msgstr "Фон"
1302
0e94f7aa 1303#: gitk:11568 gitk:11598
45f884c3 1304msgid "background"
67de23dd 1305msgstr "фон"
45f884c3 1306
0e94f7aa 1307#: gitk:11571
45f884c3
AS
1308msgid "Foreground"
1309msgstr "Знаци"
1310
0e94f7aa 1311#: gitk:11572
45f884c3
AS
1312msgid "foreground"
1313msgstr "знаци"
1314
0e94f7aa 1315#: gitk:11575
45f884c3
AS
1316msgid "Diff: old lines"
1317msgstr "Разлика: стари редове"
1318
0e94f7aa 1319#: gitk:11576
45f884c3
AS
1320msgid "diff old lines"
1321msgstr "разлика, стари редове"
1322
0e94f7aa 1323#: gitk:11580
45f884c3
AS
1324msgid "Diff: new lines"
1325msgstr "Разлика: нови редове"
1326
0e94f7aa 1327#: gitk:11581
45f884c3
AS
1328msgid "diff new lines"
1329msgstr "разлика, нови редове"
1330
0e94f7aa 1331#: gitk:11585
45f884c3
AS
1332msgid "Diff: hunk header"
1333msgstr "Разлика: начало на парче"
1334
0e94f7aa 1335#: gitk:11587
45f884c3
AS
1336msgid "diff hunk header"
1337msgstr "разлика, начало на парче"
1338
0e94f7aa 1339#: gitk:11591
45f884c3
AS
1340msgid "Marked line bg"
1341msgstr "Фон на отбелязан ред"
1342
0e94f7aa 1343#: gitk:11593
45f884c3 1344msgid "marked line background"
67de23dd 1345msgstr "фон на отбелязан ред"
45f884c3 1346
0e94f7aa 1347#: gitk:11597
45f884c3
AS
1348msgid "Select bg"
1349msgstr "Избор на фон"
1350
0e94f7aa 1351#: gitk:11606
45f884c3
AS
1352msgid "Fonts: press to choose"
1353msgstr "Шрифтове: избира се с натискане"
1354
0e94f7aa 1355#: gitk:11608
45f884c3
AS
1356msgid "Main font"
1357msgstr "Основен шрифт"
1358
0e94f7aa 1359#: gitk:11609
45f884c3
AS
1360msgid "Diff display font"
1361msgstr "Шрифт за разликите"
1362
0e94f7aa 1363#: gitk:11610
45f884c3
AS
1364msgid "User interface font"
1365msgstr "Шрифт на интерфейса"
1366
0e94f7aa 1367#: gitk:11632
45f884c3
AS
1368msgid "Gitk preferences"
1369msgstr "Настройки на Gitk"
1370
0e94f7aa 1371#: gitk:11641
45f884c3
AS
1372msgid "General"
1373msgstr "Общи"
1374
0e94f7aa 1375#: gitk:11642
45f884c3
AS
1376msgid "Colors"
1377msgstr "Цветове"
1378
0e94f7aa 1379#: gitk:11643
45f884c3
AS
1380msgid "Fonts"
1381msgstr "Шрифтове"
1382
0e94f7aa 1383#: gitk:11693
45f884c3
AS
1384#, tcl-format
1385msgid "Gitk: choose color for %s"
67de23dd 1386msgstr "Gitk: избор на цвят на „%s“"
45f884c3 1387
0e94f7aa 1388#: gitk:12206
3f26fe76
JH
1389msgid ""
1390"Sorry, gitk cannot run with this version of Tcl/Tk.\n"
1391" Gitk requires at least Tcl/Tk 8.4."
1392msgstr ""
1393"Тази версия на Tcl/Tk не се поддържа от Gitk.\n"
1394" Необходима ви е поне Tcl/Tk 8.4."
1395
0e94f7aa 1396#: gitk:12416
45f884c3
AS
1397msgid "Cannot find a git repository here."
1398msgstr "Тук липсва хранилище на Git."
1399
0e94f7aa 1400#: gitk:12463
45f884c3
AS
1401#, tcl-format
1402msgid "Ambiguous argument '%s': both revision and filename"
1403msgstr "Нееднозначен аргумент „%s“: има и такава версия, и такъв файл"
1404
0e94f7aa 1405#: gitk:12475
45f884c3
AS
1406msgid "Bad arguments to gitk:"
1407msgstr "Неправилни аргументи на gitk:"