l10n: git.pot: v2.14.0 round 2 (9 new, 2 removed)
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
a1da87b7 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
0e2a0915 9"Project-Id-Version: git v2.14.0\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
0e2a0915
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2017-07-15 11:57+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2017-07-15 13:51+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
72e3c7a8 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
0e2a0915 25#: advice.c:58
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
0e2a0915 30#: advice.c:86
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
33"Cherry là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
34
0e2a0915 35#: advice.c:88
b9252573
TNQ
36msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
37msgstr ""
38"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
39
0e2a0915 40#: advice.c:90
b9252573
TNQ
41msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
42msgstr ""
43"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
44
0e2a0915 45#: advice.c:92
b9252573
TNQ
46msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
47msgstr ""
48"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
49
0e2a0915 50#: advice.c:94
b9252573
TNQ
51msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
52msgstr ""
53"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
54
0e2a0915 55#: advice.c:96
b9252573
TNQ
56#, c-format
57msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58msgstr ""
59"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
60"trộn."
61
0e2a0915 62#: advice.c:104
774cfe0c 63msgid ""
8d388239 64"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 65"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 66msgstr ""
db484bad 67"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
68"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
0e2a0915 71#: advice.c:112
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
0e2a0915 75#: advice.c:117 builtin/merge.c:1184
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
0e2a0915 79#: advice.c:119
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
0e2a0915 83#: advice.c:120
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
0e2a0915 87#: advice.c:126
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
0e2a0915 116#: apply.c:58
22973607
TNQ
117#, c-format
118msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 120
0e2a0915 121#: apply.c:74
22973607
TNQ
122#, c-format
123msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 125
0e2a0915 126#: apply.c:126
22973607
TNQ
127msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 129
0e2a0915 130#: apply.c:128
22973607
TNQ
131msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 133
0e2a0915 134#: apply.c:131
22973607
TNQ
135msgid "--3way outside a repository"
136msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 137
0e2a0915 138#: apply.c:142
22973607
TNQ
139msgid "--index outside a repository"
140msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 141
0e2a0915 142#: apply.c:145
22973607
TNQ
143msgid "--cached outside a repository"
144msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 145
0e2a0915 146#: apply.c:836
22973607
TNQ
147#, c-format
148msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149msgstr ""
150"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151"%s"
03c82da3 152
0e2a0915 153#: apply.c:845
22973607
TNQ
154#, c-format
155msgid "regexec returned %d for input: %s"
156msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 157
0e2a0915 158#: apply.c:929
22973607
TNQ
159#, c-format
160msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 162
0e2a0915 163#: apply.c:967
22973607
TNQ
164#, c-format
165msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166msgstr ""
167"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 168
0e2a0915 169#: apply.c:973
22973607
TNQ
170#, c-format
171msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 173
0e2a0915 174#: apply.c:974
22973607
TNQ
175#, c-format
176msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 178
0e2a0915 179#: apply.c:979
22973607
TNQ
180#, c-format
181msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 183
0e2a0915
TNQ
184#: apply.c:1008
185#, c-format
186msgid "invalid mode on line %d: %s"
187msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
188
189#: apply.c:1326
190#, c-format
191msgid "inconsistent header lines %d and %d"
192msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
193
194#: apply.c:1498
22973607
TNQ
195#, c-format
196msgid "recount: unexpected line: %.*s"
197msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 198
0e2a0915 199#: apply.c:1567
22973607
TNQ
200#, c-format
201msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
202msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 203
0e2a0915 204#: apply.c:1587
22973607
TNQ
205#, c-format
206msgid ""
207"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
208"component (line %d)"
209msgid_plural ""
210"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
211"components (line %d)"
212msgstr[0] ""
213"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
214"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 215
0e2a0915 216#: apply.c:1600
22973607
TNQ
217#, c-format
218msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
219msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 220
0e2a0915 221#: apply.c:1770
22973607
TNQ
222msgid "new file depends on old contents"
223msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 224
0e2a0915 225#: apply.c:1772
22973607
TNQ
226msgid "deleted file still has contents"
227msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 228
0e2a0915 229#: apply.c:1806
22973607
TNQ
230#, c-format
231msgid "corrupt patch at line %d"
232msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 233
0e2a0915 234#: apply.c:1843
22973607
TNQ
235#, c-format
236msgid "new file %s depends on old contents"
237msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 238
0e2a0915 239#: apply.c:1845
22973607
TNQ
240#, c-format
241msgid "deleted file %s still has contents"
242msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 243
0e2a0915 244#: apply.c:1848
22973607
TNQ
245#, c-format
246msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
247msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 248
0e2a0915 249#: apply.c:1995
b9252573 250#, c-format
22973607
TNQ
251msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
252msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 253
0e2a0915 254#: apply.c:2032
b9252573 255#, c-format
22973607
TNQ
256msgid "unrecognized binary patch at line %d"
257msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 258
0e2a0915 259#: apply.c:2193
22973607
TNQ
260#, c-format
261msgid "patch with only garbage at line %d"
262msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 263
0e2a0915 264#: apply.c:2276
b9252573 265#, c-format
22973607
TNQ
266msgid "unable to read symlink %s"
267msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 268
0e2a0915 269#: apply.c:2280
b9252573 270#, c-format
22973607
TNQ
271msgid "unable to open or read %s"
272msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 273
0e2a0915 274#: apply.c:2933
b9252573 275#, c-format
22973607
TNQ
276msgid "invalid start of line: '%c'"
277msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 278
0e2a0915 279#: apply.c:3052
b9252573 280#, c-format
22973607
TNQ
281msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
282msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
283msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 284
0e2a0915 285#: apply.c:3064
b9252573 286#, c-format
22973607
TNQ
287msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 289
0e2a0915 290#: apply.c:3070
b9252573
TNQ
291#, c-format
292msgid ""
22973607
TNQ
293"while searching for:\n"
294"%.*s"
b9252573 295msgstr ""
22973607
TNQ
296"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
297"%.*s"
b9252573 298
0e2a0915 299#: apply.c:3092
b9252573 300#, c-format
22973607
TNQ
301msgid "missing binary patch data for '%s'"
302msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
303
0e2a0915 304#: apply.c:3100
22973607
TNQ
305#, c-format
306msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 307msgstr ""
22973607
TNQ
308"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
309"“%s”"
b9252573 310
0e2a0915 311#: apply.c:3146
b9252573 312#, c-format
22973607 313msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 314msgstr ""
22973607
TNQ
315"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
316"đủ"
b9252573 317
0e2a0915 318#: apply.c:3156
b9252573
TNQ
319#, c-format
320msgid ""
22973607 321"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 322msgstr ""
22973607 323"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 324
0e2a0915 325#: apply.c:3164
b9252573 326#, c-format
22973607
TNQ
327msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 329
0e2a0915 330#: apply.c:3182
b9252573 331#, c-format
22973607
TNQ
332msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 334
0e2a0915 335#: apply.c:3195
b9252573 336#, c-format
22973607
TNQ
337msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 339
0e2a0915 340#: apply.c:3201
b9252573 341#, c-format
22973607
TNQ
342msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343msgstr ""
344"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
345"%s)"
b9252573 346
0e2a0915 347#: apply.c:3222
b9252573 348#, c-format
22973607
TNQ
349msgid "patch failed: %s:%ld"
350msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 351
0e2a0915 352#: apply.c:3344
b9252573 353#, c-format
22973607
TNQ
354msgid "cannot checkout %s"
355msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 356
0e2a0915 357#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 setup.c:277
b9252573 358#, c-format
22973607
TNQ
359msgid "failed to read %s"
360msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 361
0e2a0915 362#: apply.c:3400
0c966d84 363#, c-format
22973607
TNQ
364msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
365msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 366
0e2a0915 367#: apply.c:3429 apply.c:3669
efc90c78 368#, c-format
22973607
TNQ
369msgid "path %s has been renamed/deleted"
370msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 371
0e2a0915 372#: apply.c:3512 apply.c:3683
efc90c78 373#, c-format
22973607
TNQ
374msgid "%s: does not exist in index"
375msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 376
0e2a0915 377#: apply.c:3521 apply.c:3691
efc90c78 378#, c-format
22973607
TNQ
379msgid "%s: does not match index"
380msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 381
0e2a0915 382#: apply.c:3556
22973607
TNQ
383msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
384msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 385
0e2a0915 386#: apply.c:3559
efc90c78 387#, c-format
22973607
TNQ
388msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 390
0e2a0915 391#: apply.c:3575 apply.c:3579
efc90c78 392#, c-format
22973607
TNQ
393msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 395
0e2a0915 396#: apply.c:3591
efc90c78 397#, c-format
22973607
TNQ
398msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 400
0e2a0915 401#: apply.c:3605
efc90c78 402#, c-format
22973607
TNQ
403msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 405
0e2a0915 406#: apply.c:3610
efc90c78 407#, c-format
22973607
TNQ
408msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 410
0e2a0915 411#: apply.c:3636
22973607
TNQ
412msgid "removal patch leaves file contents"
413msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 414
0e2a0915 415#: apply.c:3708
efc90c78 416#, c-format
22973607
TNQ
417msgid "%s: wrong type"
418msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 419
0e2a0915 420#: apply.c:3710
efc90c78 421#, c-format
22973607
TNQ
422msgid "%s has type %o, expected %o"
423msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 424
0e2a0915 425#: apply.c:3860 apply.c:3862
efc90c78 426#, c-format
22973607
TNQ
427msgid "invalid path '%s'"
428msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 429
0e2a0915 430#: apply.c:3918
7db011eb 431#, c-format
22973607
TNQ
432msgid "%s: already exists in index"
433msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 434
0e2a0915 435#: apply.c:3921
7db011eb 436#, c-format
22973607
TNQ
437msgid "%s: already exists in working directory"
438msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 439
0e2a0915 440#: apply.c:3941
efc90c78 441#, c-format
22973607
TNQ
442msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 444
0e2a0915 445#: apply.c:3946
efc90c78 446#, c-format
22973607
TNQ
447msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 449
0e2a0915 450#: apply.c:3966
efc90c78 451#, c-format
22973607
TNQ
452msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 454
0e2a0915 455#: apply.c:3970
f2993884 456#, c-format
22973607
TNQ
457msgid "%s: patch does not apply"
458msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 459
0e2a0915 460#: apply.c:3985
72e3c7a8 461#, c-format
22973607
TNQ
462msgid "Checking patch %s..."
463msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 464
0e2a0915 465#: apply.c:4076
774cfe0c 466#, c-format
22973607
TNQ
467msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 469
0e2a0915 470#: apply.c:4083
db484bad 471#, c-format
22973607
TNQ
472msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 474
0e2a0915 475#: apply.c:4086
774cfe0c 476#, c-format
22973607
TNQ
477msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 479
0e2a0915 480#: apply.c:4091 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:138
db484bad 481#, c-format
22973607
TNQ
482msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 484
0e2a0915 485#: apply.c:4095
774cfe0c 486#, c-format
22973607
TNQ
487msgid "could not add %s to temporary index"
488msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 489
0e2a0915 490#: apply.c:4105
22973607
TNQ
491#, c-format
492msgid "could not write temporary index to %s"
493msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 494
0e2a0915 495#: apply.c:4243
22973607
TNQ
496#, c-format
497msgid "unable to remove %s from index"
498msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 499
0e2a0915 500#: apply.c:4278
774cfe0c 501#, c-format
22973607
TNQ
502msgid "corrupt patch for submodule %s"
503msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 504
0e2a0915 505#: apply.c:4284
9aeb4c2b 506#, c-format
22973607
TNQ
507msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 509
0e2a0915 510#: apply.c:4292
22973607
TNQ
511#, c-format
512msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 514
0e2a0915 515#: apply.c:4298 apply.c:4442
db484bad 516#, c-format
22973607
TNQ
517msgid "unable to add cache entry for %s"
518msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 519
0e2a0915 520#: apply.c:4339
22973607
TNQ
521#, c-format
522msgid "failed to write to '%s'"
523msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 524
0e2a0915 525#: apply.c:4343
4dcd03ea 526#, c-format
22973607
TNQ
527msgid "closing file '%s'"
528msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 529
0e2a0915 530#: apply.c:4413
774cfe0c 531#, c-format
22973607
TNQ
532msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 534
0e2a0915 535#: apply.c:4511
774cfe0c 536#, c-format
22973607
TNQ
537msgid "Applied patch %s cleanly."
538msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 539
0e2a0915 540#: apply.c:4519
22973607
TNQ
541msgid "internal error"
542msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 543
0e2a0915 544#: apply.c:4522
b9252573 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 549
0e2a0915 550#: apply.c:4533
b9252573 551#, c-format
22973607
TNQ
552msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
553msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 554
0e2a0915 555#: apply.c:4541 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:988
b9252573 556#, c-format
22973607
TNQ
557msgid "cannot open %s"
558msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 559
0e2a0915 560#: apply.c:4555
b9252573 561#, c-format
22973607
TNQ
562msgid "Hunk #%d applied cleanly."
563msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 564
0e2a0915 565#: apply.c:4559
b9252573 566#, c-format
22973607
TNQ
567msgid "Rejected hunk #%d."
568msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 569
0e2a0915 570#: apply.c:4669
b9252573 571#, c-format
22973607
TNQ
572msgid "Skipped patch '%s'."
573msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 574
0e2a0915 575#: apply.c:4677
22973607
TNQ
576msgid "unrecognized input"
577msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 578
0e2a0915 579#: apply.c:4696
22973607
TNQ
580msgid "unable to read index file"
581msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 582
0e2a0915 583#: apply.c:4833
b9252573 584#, c-format
22973607
TNQ
585msgid "can't open patch '%s': %s"
586msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 587
0e2a0915 588#: apply.c:4860
b9252573 589#, c-format
22973607
TNQ
590msgid "squelched %d whitespace error"
591msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
592msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 593
0e2a0915 594#: apply.c:4866 apply.c:4881
b9252573 595#, c-format
22973607
TNQ
596msgid "%d line adds whitespace errors."
597msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
598msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 599
0e2a0915 600#: apply.c:4874
b9252573 601#, c-format
22973607
TNQ
602msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
603msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
604msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 605
0e2a0915 606#: apply.c:4890 builtin/add.c:513 builtin/mv.c:299 builtin/rm.c:391
22973607
TNQ
607msgid "Unable to write new index file"
608msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 609
0e2a0915
TNQ
610#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
611#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:187
64bd31b4
TNQ
612#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
613#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
614#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
0e2a0915 615#: git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
616msgid "path"
617msgstr "đường-dẫn"
b9252573 618
0e2a0915 619#: apply.c:4922
22973607
TNQ
620msgid "don't apply changes matching the given path"
621msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 622
0e2a0915 623#: apply.c:4925
22973607
TNQ
624msgid "apply changes matching the given path"
625msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 626
0e2a0915 627#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
22973607
TNQ
628msgid "num"
629msgstr "số"
4dcd03ea 630
0e2a0915 631#: apply.c:4928
22973607
TNQ
632msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
633msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 634
0e2a0915 635#: apply.c:4931
22973607
TNQ
636msgid "ignore additions made by the patch"
637msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 638
0e2a0915 639#: apply.c:4933
22973607
TNQ
640msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
641msgstr ""
642"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 643
0e2a0915 644#: apply.c:4937
22973607
TNQ
645msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
646msgstr ""
647"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 648
0e2a0915 649#: apply.c:4939
22973607
TNQ
650msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
651msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 652
0e2a0915 653#: apply.c:4941
22973607
TNQ
654msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
655msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 656
0e2a0915 657#: apply.c:4943
22973607
TNQ
658msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
659msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 660
0e2a0915 661#: apply.c:4945
22973607
TNQ
662msgid "apply a patch without touching the working tree"
663msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 664
0e2a0915 665#: apply.c:4947
22973607
TNQ
666msgid "accept a patch that touches outside the working area"
667msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 668
0e2a0915 669#: apply.c:4949
22973607
TNQ
670msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
671msgstr ""
672"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 673
0e2a0915 674#: apply.c:4951
22973607
TNQ
675msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
676msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 677
0e2a0915 678#: apply.c:4953
22973607
TNQ
679msgid "build a temporary index based on embedded index information"
680msgstr ""
681"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 682
0e2a0915 683#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:515
22973607
TNQ
684msgid "paths are separated with NUL character"
685msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 686
0e2a0915 687#: apply.c:4958
22973607
TNQ
688msgid "ensure at least <n> lines of context match"
689msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 690
0e2a0915 691#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245
22973607
TNQ
692msgid "action"
693msgstr "hành động"
774cfe0c 694
0e2a0915 695#: apply.c:4960
22973607
TNQ
696msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
697msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 698
0e2a0915 699#: apply.c:4963 apply.c:4966
22973607
TNQ
700msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
701msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 702
0e2a0915 703#: apply.c:4969
22973607
TNQ
704msgid "apply the patch in reverse"
705msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 706
0e2a0915 707#: apply.c:4971
22973607
TNQ
708msgid "don't expect at least one line of context"
709msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 710
0e2a0915 711#: apply.c:4973
22973607
TNQ
712msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
713msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 714
0e2a0915 715#: apply.c:4975
22973607
TNQ
716msgid "allow overlapping hunks"
717msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 718
0e2a0915
TNQ
719#: apply.c:4976 builtin/add.c:270 builtin/check-ignore.c:21
720#: builtin/commit.c:1340 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:651
721#: builtin/log.c:1877 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
22973607
TNQ
722msgid "be verbose"
723msgstr "chi tiết"
774cfe0c 724
0e2a0915 725#: apply.c:4978
22973607
TNQ
726msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
727msgstr ""
728"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 729
0e2a0915 730#: apply.c:4981
22973607
TNQ
731msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
732msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 733
0e2a0915 734#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
22973607
TNQ
735msgid "root"
736msgstr "gốc"
774cfe0c 737
0e2a0915 738#: apply.c:4984
22973607
TNQ
739msgid "prepend <root> to all filenames"
740msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 741
0e2a0915 742#: archive.c:13
22973607
TNQ
743msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
744msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 745
0e2a0915 746#: archive.c:14
22973607
TNQ
747msgid "git archive --list"
748msgstr "git archive --list"
749
0e2a0915 750#: archive.c:15
774cfe0c 751msgid ""
22973607 752"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 753msgstr ""
22973607
TNQ
754"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
755"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 756
0e2a0915 757#: archive.c:16
22973607
TNQ
758msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
759msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 760
0e2a0915 761#: archive.c:333 builtin/add.c:154 builtin/add.c:492 builtin/rm.c:300
22973607
TNQ
762#, c-format
763msgid "pathspec '%s' did not match any files"
764msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
765
0e2a0915 766#: archive.c:418
22973607
TNQ
767msgid "fmt"
768msgstr "định_dạng"
769
0e2a0915 770#: archive.c:418
22973607
TNQ
771msgid "archive format"
772msgstr "định dạng lưu trữ"
773
0e2a0915 774#: archive.c:419 builtin/log.c:1446
22973607
TNQ
775msgid "prefix"
776msgstr "tiền_tố"
777
0e2a0915 778#: archive.c:420
22973607
TNQ
779msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
780msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
781
0e2a0915
TNQ
782#: archive.c:421 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
783#: builtin/fast-export.c:989 builtin/fast-export.c:991 builtin/grep.c:1080
784#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
785#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567 builtin/read-tree.c:120
a1da87b7 786#: parse-options.h:153
22973607
TNQ
787msgid "file"
788msgstr "tập_tin"
789
0e2a0915 790#: archive.c:422 builtin/archive.c:89
22973607
TNQ
791msgid "write the archive to this file"
792msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
793
0e2a0915 794#: archive.c:424
22973607
TNQ
795msgid "read .gitattributes in working directory"
796msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
797
0e2a0915 798#: archive.c:425
22973607
TNQ
799msgid "report archived files on stderr"
800msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
801
0e2a0915 802#: archive.c:426
22973607
TNQ
803msgid "store only"
804msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 805
0e2a0915 806#: archive.c:427
22973607
TNQ
807msgid "compress faster"
808msgstr "nén nhanh hơn"
809
0e2a0915 810#: archive.c:435
22973607
TNQ
811msgid "compress better"
812msgstr "nén nhỏ hơn"
813
0e2a0915 814#: archive.c:438
22973607
TNQ
815msgid "list supported archive formats"
816msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
817
0e2a0915 818#: archive.c:440 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:105 builtin/clone.c:108
64bd31b4 819#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
22973607
TNQ
820msgid "repo"
821msgstr "kho"
822
0e2a0915 823#: archive.c:441 builtin/archive.c:91
22973607
TNQ
824msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
825msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
826
0e2a0915 827#: archive.c:442 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:488
22973607
TNQ
828msgid "command"
829msgstr "lệnh"
830
0e2a0915 831#: archive.c:443 builtin/archive.c:93
22973607
TNQ
832msgid "path to the remote git-upload-archive command"
833msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
834
0e2a0915 835#: archive.c:450
22973607
TNQ
836msgid "Unexpected option --remote"
837msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
838
0e2a0915 839#: archive.c:452
22973607
TNQ
840msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
841msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
842
0e2a0915 843#: archive.c:454
22973607
TNQ
844msgid "Unexpected option --output"
845msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
846
0e2a0915 847#: archive.c:476
22973607
TNQ
848#, c-format
849msgid "Unknown archive format '%s'"
850msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
851
0e2a0915 852#: archive.c:483
774cfe0c 853#, c-format
22973607
TNQ
854msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
855msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
856
0e2a0915 857#: attr.c:214
64bd31b4
TNQ
858#, c-format
859msgid "%.*s is not a valid attribute name"
860msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
861
0e2a0915 862#: attr.c:410
774cfe0c 863msgid ""
22973607
TNQ
864"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
865"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 866msgstr ""
22973607
TNQ
867"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
868"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 869
0e2a0915 870#: bisect.c:447
22973607
TNQ
871#, c-format
872msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
873msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 874
0e2a0915 875#: bisect.c:655
22973607
TNQ
876#, c-format
877msgid "We cannot bisect more!\n"
878msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 879
0e2a0915 880#: bisect.c:708
22973607
TNQ
881#, c-format
882msgid "Not a valid commit name %s"
883msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 884
0e2a0915 885#: bisect.c:732
22973607
TNQ
886#, c-format
887msgid ""
888"The merge base %s is bad.\n"
889"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
890msgstr ""
891"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
892"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 893
0e2a0915 894#: bisect.c:737
77c8e543 895#, c-format
22973607
TNQ
896msgid ""
897"The merge base %s is new.\n"
898"The property has changed between %s and [%s].\n"
899msgstr ""
900"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
901"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 902
0e2a0915 903#: bisect.c:742
db484bad 904#, c-format
22973607
TNQ
905msgid ""
906"The merge base %s is %s.\n"
907"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
908msgstr ""
909"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
910"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 911
0e2a0915 912#: bisect.c:750
774cfe0c 913#, c-format
22973607 914msgid ""
a1da87b7 915"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
916"git bisect cannot work properly in this case.\n"
917"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
918msgstr ""
a1da87b7 919"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
920"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
921"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 922
0e2a0915 923#: bisect.c:763
db484bad 924#, c-format
22973607
TNQ
925msgid ""
926"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
927"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
928"We continue anyway."
929msgstr ""
930"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
931"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
932"%s.\n"
933"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 934
0e2a0915 935#: bisect.c:798
db484bad 936#, c-format
22973607
TNQ
937msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
938msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 939
0e2a0915 940#: bisect.c:849
22973607
TNQ
941#, c-format
942msgid "a %s revision is needed"
943msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 944
0e2a0915 945#: bisect.c:866 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:256
22973607
TNQ
946#, c-format
947msgid "could not create file '%s'"
948msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 949
0e2a0915 950#: bisect.c:917
774cfe0c 951#, c-format
22973607
TNQ
952msgid "could not read file '%s'"
953msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 954
0e2a0915 955#: bisect.c:947
22973607
TNQ
956msgid "reading bisect refs failed"
957msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 958
0e2a0915 959#: bisect.c:967
22973607
TNQ
960#, c-format
961msgid "%s was both %s and %s\n"
962msgstr "%s là cả %s và %s\n"
963
0e2a0915 964#: bisect.c:975
774cfe0c
TNQ
965#, c-format
966msgid ""
22973607
TNQ
967"No testable commit found.\n"
968"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 969msgstr ""
22973607
TNQ
970"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
971"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 972
0e2a0915 973#: bisect.c:994
db484bad 974#, c-format
22973607
TNQ
975msgid "(roughly %d step)"
976msgid_plural "(roughly %d steps)"
977msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 978
0e2a0915
TNQ
979#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
980#. steps)" translation.
981#.
72dd4a8e 982#: bisect.c:1000
774cfe0c 983#, c-format
22973607
TNQ
984msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
985msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
986msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 987
0e2a0915
TNQ
988#: blame.c:1757
989msgid "--contents and --reverse do not blend well."
990msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
991
992#: blame.c:1768
993msgid "cannot use --contents with final commit object name"
994msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
995
996#: blame.c:1788
997msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
998msgstr ""
999"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1000
1001#: blame.c:1797 bundle.c:164 ref-filter.c:1919 sequencer.c:1166
1002#: sequencer.c:2328 builtin/commit.c:1058 builtin/log.c:356 builtin/log.c:907
1003#: builtin/log.c:1357 builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1926 builtin/merge.c:360
1004#: builtin/shortlog.c:177
1005msgid "revision walk setup failed"
1006msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1007
1008#: blame.c:1815
1009msgid ""
1010"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1011msgstr ""
1012"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1013"tiên"
1014
1015#: blame.c:1826
1016#, c-format
1017msgid "no such path %s in %s"
1018msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1019
1020#: blame.c:1837
1021#, c-format
1022msgid "cannot read blob %s for path %s"
1023msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1024
22973607
TNQ
1025#: branch.c:53
1026#, c-format
774cfe0c
TNQ
1027msgid ""
1028"\n"
22973607
TNQ
1029"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1030"the remote tracking information by invoking\n"
1031"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1032msgstr ""
774cfe0c 1033"\n"
22973607
TNQ
1034"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1035"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1036"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1037
22973607 1038#: branch.c:67
e06dc12a 1039#, c-format
22973607
TNQ
1040msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1041msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1042
22973607
TNQ
1043#: branch.c:93
1044#, c-format
1045msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
1046msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s bằng cách rebase."
1047
1048#: branch.c:94
1049#, c-format
1050msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1051msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s từ %s."
1052
1053#: branch.c:98
1054#, c-format
1055msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
1056msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s bằng cách rebase."
1057
1058#: branch.c:99
1059#, c-format
1060msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1061msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ %s."
1062
1063#: branch.c:104
1064#, c-format
1065msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1066msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ %s bằng cách rebase."
1067
1068#: branch.c:105
1069#, c-format
1070msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1071msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ %s."
1072
1073#: branch.c:109
1074#, c-format
1075msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1076msgstr ""
1077"Nhánh %s cài đặt để theo dõi vết tham chiếu nội bộ %s bằng cách rebase."
1078
1079#: branch.c:110
1080#, c-format
1081msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1082msgstr "Nhánh %s cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ %s."
1083
1084#: branch.c:119
1085msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1086msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1087
1088#: branch.c:156
1089#, c-format
1090msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1091msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1092
1093#: branch.c:185
1094#, c-format
1095msgid "'%s' is not a valid branch name."
1096msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1097
1098#: branch.c:190
1099#, c-format
1100msgid "A branch named '%s' already exists."
1101msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1102
1103#: branch.c:198
1104msgid "Cannot force update the current branch."
1105msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1106
1107#: branch.c:218
1108#, c-format
1109msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1110msgstr ""
1111"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1112"nhánh."
1113
1114#: branch.c:220
72e3c7a8 1115#, c-format
22973607
TNQ
1116msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1117msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1118
1119#: branch.c:222
72e3c7a8 1120msgid ""
72e3c7a8 1121"\n"
22973607
TNQ
1122"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1123"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1124"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1125"\n"
1126"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1127"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1128"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1129msgstr ""
72e3c7a8 1130"\n"
22973607
TNQ
1131"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1132"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1133"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1134"\n"
1135"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1136"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1137"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1138
275588f9 1139#: branch.c:265
72e3c7a8 1140#, c-format
22973607
TNQ
1141msgid "Not a valid object name: '%s'."
1142msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1143
275588f9 1144#: branch.c:285
22973607
TNQ
1145#, c-format
1146msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1147msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1148
275588f9 1149#: branch.c:290
22973607
TNQ
1150#, c-format
1151msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1152msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1153
275588f9 1154#: branch.c:344
22973607
TNQ
1155#, c-format
1156msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1157msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1158
0e2a0915 1159#: branch.c:366
9802f229 1160#, c-format
22973607
TNQ
1161msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1162msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1163
22973607
TNQ
1164#: bundle.c:34
1165#, c-format
1166msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1167msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1168
0e2a0915 1169#: bundle.c:62
9802f229 1170#, c-format
22973607
TNQ
1171msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1172msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1173
0e2a0915 1174#: bundle.c:88 sequencer.c:1344 sequencer.c:1770 builtin/commit.c:778
9802f229 1175#, c-format
22973607
TNQ
1176msgid "could not open '%s'"
1177msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1178
0e2a0915 1179#: bundle.c:140
22973607
TNQ
1180msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1181msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1182
0e2a0915 1183#: bundle.c:186
9802f229 1184#, c-format
22973607
TNQ
1185msgid "The bundle contains this ref:"
1186msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1187msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1188
0e2a0915 1189#: bundle.c:193
22973607
TNQ
1190msgid "The bundle records a complete history."
1191msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1192
0e2a0915 1193#: bundle.c:195
9802f229 1194#, c-format
22973607
TNQ
1195msgid "The bundle requires this ref:"
1196msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1197msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1198
0e2a0915 1199#: bundle.c:254
22973607
TNQ
1200msgid "Could not spawn pack-objects"
1201msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1202
0e2a0915 1203#: bundle.c:265
22973607
TNQ
1204msgid "pack-objects died"
1205msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1206
0e2a0915 1207#: bundle.c:307
22973607
TNQ
1208msgid "rev-list died"
1209msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1210
0e2a0915 1211#: bundle.c:356
9802f229 1212#, c-format
22973607
TNQ
1213msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1214msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1215
0e2a0915 1216#: bundle.c:446 builtin/log.c:173 builtin/log.c:1589 builtin/shortlog.c:282
9802f229 1217#, c-format
22973607
TNQ
1218msgid "unrecognized argument: %s"
1219msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1220
0e2a0915 1221#: bundle.c:454
22973607
TNQ
1222msgid "Refusing to create empty bundle."
1223msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1224
0e2a0915 1225#: bundle.c:466
9802f229 1226#, c-format
22973607
TNQ
1227msgid "cannot create '%s'"
1228msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1229
0e2a0915 1230#: bundle.c:494
22973607
TNQ
1231msgid "index-pack died"
1232msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1233
0e2a0915 1234#: color.c:301
22973607
TNQ
1235#, c-format
1236msgid "invalid color value: %.*s"
1237msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1238
0e2a0915
TNQ
1239#: commit.c:41 sequencer.c:1582 builtin/am.c:420 builtin/am.c:456
1240#: builtin/am.c:1469 builtin/am.c:2107
9802f229 1241#, c-format
22973607
TNQ
1242msgid "could not parse %s"
1243msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1244
0e2a0915 1245#: commit.c:43
9802f229 1246#, c-format
22973607
TNQ
1247msgid "%s %s is not a commit!"
1248msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1249
64bd31b4 1250#: commit.c:1511
819a2276 1251msgid ""
22973607
TNQ
1252"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1253"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1254"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1255msgstr ""
22973607
TNQ
1256"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1257"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1258"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1259
22973607
TNQ
1260#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1261msgid "memory exhausted"
1262msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1263
0e2a0915 1264#: config.c:186
64bd31b4
TNQ
1265msgid "relative config include conditionals must come from files"
1266msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1267
0e2a0915 1268#: config.c:720
9802f229 1269#, c-format
22973607
TNQ
1270msgid "bad config line %d in blob %s"
1271msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1272
0e2a0915 1273#: config.c:724
9802f229 1274#, c-format
22973607
TNQ
1275msgid "bad config line %d in file %s"
1276msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1277
0e2a0915 1278#: config.c:728
9802f229 1279#, c-format
22973607
TNQ
1280msgid "bad config line %d in standard input"
1281msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1282
0e2a0915 1283#: config.c:732
9802f229 1284#, c-format
22973607
TNQ
1285msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1286msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1287
0e2a0915 1288#: config.c:736
9802f229 1289#, c-format
22973607
TNQ
1290msgid "bad config line %d in command line %s"
1291msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1292
0e2a0915 1293#: config.c:740
9802f229 1294#, c-format
22973607
TNQ
1295msgid "bad config line %d in %s"
1296msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1297
0e2a0915 1298#: config.c:868
22973607
TNQ
1299msgid "out of range"
1300msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1301
0e2a0915 1302#: config.c:868
22973607
TNQ
1303msgid "invalid unit"
1304msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1305
0e2a0915 1306#: config.c:874
22973607
TNQ
1307#, c-format
1308msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1309msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1310
0e2a0915 1311#: config.c:879
9802f229 1312#, c-format
22973607
TNQ
1313msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1314msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1315
0e2a0915 1316#: config.c:882
9802f229 1317#, c-format
22973607
TNQ
1318msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1319msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1320
0e2a0915 1321#: config.c:885
22973607
TNQ
1322#, c-format
1323msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1324msgstr ""
1325"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1326
0e2a0915 1327#: config.c:888
9802f229 1328#, c-format
22973607
TNQ
1329msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1330msgstr ""
1331"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1332
0e2a0915 1333#: config.c:891
9802f229 1334#, c-format
22973607
TNQ
1335msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1336msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1337
0e2a0915 1338#: config.c:894
22973607
TNQ
1339#, c-format
1340msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1341msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1342
0e2a0915 1343#: config.c:989
22973607
TNQ
1344#, c-format
1345msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1346msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1347
0e2a0915 1348#: config.c:1084 config.c:1095
9802f229 1349#, c-format
22973607
TNQ
1350msgid "bad zlib compression level %d"
1351msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1352
0e2a0915 1353#: config.c:1212
9802f229 1354#, c-format
22973607
TNQ
1355msgid "invalid mode for object creation: %s"
1356msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1357
0e2a0915 1358#: config.c:1368
a1da87b7
TNQ
1359#, c-format
1360msgid "bad pack compression level %d"
1361msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1362
0e2a0915 1363#: config.c:1564
22973607
TNQ
1364msgid "unable to parse command-line config"
1365msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1366
0e2a0915 1367#: config.c:1894
22973607
TNQ
1368msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1369msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1370
0e2a0915 1371#: config.c:2064
64bd31b4
TNQ
1372#, c-format
1373msgid "Invalid %s: '%s'"
1374msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1375
0e2a0915 1376#: config.c:2085
64bd31b4
TNQ
1377#, c-format
1378msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1379msgstr ""
1380"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1381
0e2a0915 1382#: config.c:2111
64bd31b4
TNQ
1383#, c-format
1384msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1385msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1386
0e2a0915 1387#: config.c:2122
9802f229 1388#, c-format
22973607
TNQ
1389msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1390msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1391
0e2a0915 1392#: config.c:2124
22973607
TNQ
1393#, c-format
1394msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1395msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1396
0e2a0915 1397#: config.c:2183
9802f229 1398#, c-format
22973607
TNQ
1399msgid "%s has multiple values"
1400msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1401
0e2a0915 1402#: config.c:2517 config.c:2745
a1da87b7
TNQ
1403#, c-format
1404msgid "fstat on %s failed"
1405msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1406
0e2a0915 1407#: config.c:2635
22973607
TNQ
1408#, c-format
1409msgid "could not set '%s' to '%s'"
1410msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1411
0e2a0915 1412#: config.c:2637 builtin/remote.c:775
9802f229 1413#, c-format
22973607
TNQ
1414msgid "could not unset '%s'"
1415msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1416
0e2a0915 1417#: connect.c:50
22973607
TNQ
1418msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1419msgstr "Máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1420
0e2a0915 1421#: connect.c:52
22973607
TNQ
1422msgid ""
1423"Could not read from remote repository.\n"
1424"\n"
1425"Please make sure you have the correct access rights\n"
1426"and the repository exists."
e06dc12a 1427msgstr ""
22973607
TNQ
1428"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1429"\n"
1430"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1431"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1432
0e2a0915 1433#: connected.c:63 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:141
22973607
TNQ
1434msgid "Checking connectivity"
1435msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1436
1437#: connected.c:75
1438msgid "Could not run 'git rev-list'"
1439msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1440
1441#: connected.c:95
1442msgid "failed write to rev-list"
1443msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1444
1445#: connected.c:102
1446msgid "failed to close rev-list's stdin"
1447msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1448
0e2a0915 1449#: convert.c:205
e06dc12a 1450#, c-format
22973607
TNQ
1451msgid ""
1452"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1453"The file will have its original line endings in your working directory."
1454msgstr ""
1455"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1456"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1457
0e2a0915 1458#: convert.c:209
e06dc12a 1459#, c-format
22973607
TNQ
1460msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1461msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s."
e06dc12a 1462
0e2a0915 1463#: convert.c:215
e06dc12a 1464#, c-format
22973607
TNQ
1465msgid ""
1466"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1467"The file will have its original line endings in your working directory."
1468msgstr ""
1469"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1470"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1471
0e2a0915 1472#: convert.c:219
7db011eb 1473#, c-format
22973607
TNQ
1474msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1475msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
7db011eb 1476
0e2a0915 1477#: date.c:116
22973607
TNQ
1478msgid "in the future"
1479msgstr "trong tương lai"
db484bad 1480
0e2a0915
TNQ
1481#: date.c:122 date.c:129 date.c:136 date.c:143 date.c:149 date.c:156 date.c:167
1482#: date.c:175 date.c:180
1483msgid "%"
1484msgid_plural "%"
1485msgstr[0] "%"
44bb9364 1486
22973607 1487#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
0e2a0915
TNQ
1488#: date.c:170
1489msgid "%s, %"
1490msgid_plural "%s, %"
1491msgstr[0] "%s, %"
44bb9364 1492
22973607 1493#: diffcore-order.c:24
44bb9364 1494#, c-format
22973607
TNQ
1495msgid "failed to read orderfile '%s'"
1496msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 1497
275588f9 1498#: diffcore-rename.c:536
22973607
TNQ
1499msgid "Performing inexact rename detection"
1500msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
1501
0e2a0915 1502#: diff.c:63
44bb9364 1503#, c-format
22973607
TNQ
1504msgid "option '%s' requires a value"
1505msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 1506
0e2a0915 1507#: diff.c:125
44bb9364 1508#, c-format
22973607
TNQ
1509msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
1510msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 1511
0e2a0915 1512#: diff.c:130
44bb9364 1513#, c-format
22973607
TNQ
1514msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1515msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 1516
0e2a0915 1517#: diff.c:282
44bb9364 1518#, c-format
22973607
TNQ
1519msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1520msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 1521
0e2a0915 1522#: diff.c:342
22973607 1523#, c-format
5832c3f2 1524msgid ""
22973607
TNQ
1525"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1526"%s"
5832c3f2 1527msgstr ""
22973607
TNQ
1528"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
1529"%s"
5832c3f2 1530
0e2a0915 1531#: diff.c:3101
22973607
TNQ
1532#, c-format
1533msgid "external diff died, stopping at %s"
1534msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 1535
0e2a0915 1536#: diff.c:3427
22973607
TNQ
1537msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1538msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 1539
0e2a0915 1540#: diff.c:3517
22973607
TNQ
1541msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1542msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 1543
0e2a0915 1544#: diff.c:3680
15fbbed7
TNQ
1545#, c-format
1546msgid ""
22973607
TNQ
1547"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1548"%s"
15fbbed7 1549msgstr ""
22973607
TNQ
1550"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
1551"%s"
15fbbed7 1552
0e2a0915 1553#: diff.c:3694
f2993884 1554#, c-format
22973607
TNQ
1555msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1556msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 1557
0e2a0915 1558#: diff.c:4716
22973607
TNQ
1559msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1560msgstr ""
1561"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 1562
0e2a0915 1563#: diff.c:4719
22973607
TNQ
1564msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1565msgstr ""
1566"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 1567
0e2a0915 1568#: diff.c:4722
f2993884 1569#, c-format
22973607
TNQ
1570msgid ""
1571"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1572msgstr ""
1573"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
1574"nữa."
f2993884 1575
0e2a0915 1576#: dir.c:1948
22973607
TNQ
1577msgid "failed to get kernel name and information"
1578msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 1579
0e2a0915 1580#: dir.c:2067
22973607
TNQ
1581msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
1582msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
0c966d84 1583
0e2a0915 1584#: dir.c:2846 dir.c:2851
64bd31b4
TNQ
1585#, c-format
1586msgid "could not create directories for %s"
1587msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
1588
0e2a0915 1589#: dir.c:2876
a1da87b7
TNQ
1590#, c-format
1591msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1592msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
1593
0e2a0915 1594#: entry.c:281
64bd31b4
TNQ
1595#, c-format
1596msgid "could not stat file '%s'"
1597msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
1598
0e2a0915 1599#: fetch-pack.c:251
22973607
TNQ
1600msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1601msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 1602
0e2a0915 1603#: fetch-pack.c:263
22973607
TNQ
1604msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1605msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được EOF"
c2d67403 1606
0e2a0915 1607#: fetch-pack.c:282 builtin/archive.c:63
72dd4a8e
TNQ
1608#, c-format
1609msgid "remote error: %s"
1610msgstr "lỗi máy chủ: %s"
1611
0e2a0915 1612#: fetch-pack.c:283
c2d67403 1613#, c-format
275588f9
JX
1614msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1615msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 1616
0e2a0915 1617#: fetch-pack.c:335
22973607
TNQ
1618msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1619msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 1620
0e2a0915 1621#: fetch-pack.c:421
843565a8 1622#, c-format
22973607
TNQ
1623msgid "invalid shallow line: %s"
1624msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 1625
0e2a0915 1626#: fetch-pack.c:427
0c966d84 1627#, c-format
22973607
TNQ
1628msgid "invalid unshallow line: %s"
1629msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 1630
0e2a0915 1631#: fetch-pack.c:429
843565a8 1632#, c-format
22973607
TNQ
1633msgid "object not found: %s"
1634msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 1635
0e2a0915 1636#: fetch-pack.c:432
0c966d84 1637#, c-format
22973607
TNQ
1638msgid "error in object: %s"
1639msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 1640
0e2a0915 1641#: fetch-pack.c:434
843565a8 1642#, c-format
22973607
TNQ
1643msgid "no shallow found: %s"
1644msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 1645
0e2a0915 1646#: fetch-pack.c:437
0c966d84 1647#, c-format
22973607
TNQ
1648msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1649msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 1650
0e2a0915 1651#: fetch-pack.c:476
843565a8 1652#, c-format
22973607
TNQ
1653msgid "got %s %d %s"
1654msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 1655
0e2a0915 1656#: fetch-pack.c:490
c2d67403 1657#, c-format
22973607
TNQ
1658msgid "invalid commit %s"
1659msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 1660
0e2a0915 1661#: fetch-pack.c:523
22973607
TNQ
1662msgid "giving up"
1663msgstr "chịu thua"
1664
0e2a0915 1665#: fetch-pack.c:533 progress.c:235
22973607
TNQ
1666msgid "done"
1667msgstr "xong"
1668
0e2a0915 1669#: fetch-pack.c:545
c2d67403 1670#, c-format
22973607
TNQ
1671msgid "got %s (%d) %s"
1672msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 1673
0e2a0915 1674#: fetch-pack.c:591
0c966d84 1675#, c-format
22973607
TNQ
1676msgid "Marking %s as complete"
1677msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 1678
0e2a0915 1679#: fetch-pack.c:775
c2d67403 1680#, c-format
22973607
TNQ
1681msgid "already have %s (%s)"
1682msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 1683
0e2a0915 1684#: fetch-pack.c:813
22973607
TNQ
1685msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1686msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 1687
0e2a0915 1688#: fetch-pack.c:821
22973607
TNQ
1689msgid "protocol error: bad pack header"
1690msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 1691
0e2a0915 1692#: fetch-pack.c:877
c2d67403 1693#, c-format
22973607
TNQ
1694msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1695msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 1696
0e2a0915 1697#: fetch-pack.c:893
c2d67403 1698#, c-format
22973607
TNQ
1699msgid "%s failed"
1700msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 1701
0e2a0915 1702#: fetch-pack.c:895
22973607
TNQ
1703msgid "error in sideband demultiplexer"
1704msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
1705
0e2a0915 1706#: fetch-pack.c:922
22973607
TNQ
1707msgid "Server does not support shallow clients"
1708msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
1709
0e2a0915 1710#: fetch-pack.c:926
22973607
TNQ
1711msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1712msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
1713
0e2a0915 1714#: fetch-pack.c:929
22973607
TNQ
1715msgid "Server supports no-done"
1716msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
1717
0e2a0915 1718#: fetch-pack.c:935
22973607
TNQ
1719msgid "Server supports multi_ack"
1720msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
1721
0e2a0915 1722#: fetch-pack.c:939
22973607
TNQ
1723msgid "Server supports side-band-64k"
1724msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
1725
0e2a0915 1726#: fetch-pack.c:943
22973607
TNQ
1727msgid "Server supports side-band"
1728msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
1729
0e2a0915 1730#: fetch-pack.c:947
22973607
TNQ
1731msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1732msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
1733
0e2a0915 1734#: fetch-pack.c:951
22973607
TNQ
1735msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1736msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
1737
0e2a0915 1738#: fetch-pack.c:961
22973607
TNQ
1739msgid "Server supports ofs-delta"
1740msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
1741
0e2a0915 1742#: fetch-pack.c:968
c2d67403 1743#, c-format
22973607
TNQ
1744msgid "Server version is %.*s"
1745msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 1746
0e2a0915 1747#: fetch-pack.c:974
22973607
TNQ
1748msgid "Server does not support --shallow-since"
1749msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
1750
0e2a0915 1751#: fetch-pack.c:978
22973607
TNQ
1752msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1753msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
1754
0e2a0915 1755#: fetch-pack.c:980
22973607
TNQ
1756msgid "Server does not support --deepen"
1757msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
1758
0e2a0915 1759#: fetch-pack.c:991
22973607
TNQ
1760msgid "no common commits"
1761msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
1762
0e2a0915 1763#: fetch-pack.c:1003
22973607
TNQ
1764msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1765msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
1766
0e2a0915 1767#: fetch-pack.c:1165
22973607
TNQ
1768msgid "no matching remote head"
1769msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
1770
0e2a0915 1771#: fetch-pack.c:1187
64bd31b4
TNQ
1772#, c-format
1773msgid "no such remote ref %s"
1774msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
1775
0e2a0915 1776#: fetch-pack.c:1190
64bd31b4
TNQ
1777#, c-format
1778msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1779msgstr ""
1780"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
1781
0e2a0915 1782#: gpg-interface.c:181
22973607
TNQ
1783msgid "gpg failed to sign the data"
1784msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
1785
0e2a0915 1786#: gpg-interface.c:211
22973607
TNQ
1787msgid "could not create temporary file"
1788msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1789
0e2a0915 1790#: gpg-interface.c:213
843565a8 1791#, c-format
22973607
TNQ
1792msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1793msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 1794
0e2a0915 1795#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
1796#, c-format
1797msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
1798msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
1799
0e2a0915 1800#: grep.c:1981
c2d67403 1801#, c-format
22973607
TNQ
1802msgid "'%s': unable to read %s"
1803msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 1804
0e2a0915 1805#: grep.c:1998 builtin/clone.c:403 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
c2d67403 1806#, c-format
22973607
TNQ
1807msgid "failed to stat '%s'"
1808msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 1809
0e2a0915 1810#: grep.c:2009
843565a8 1811#, c-format
22973607
TNQ
1812msgid "'%s': short read"
1813msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 1814
0e2a0915 1815#: help.c:179
843565a8 1816#, c-format
22973607
TNQ
1817msgid "available git commands in '%s'"
1818msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 1819
0e2a0915 1820#: help.c:186
22973607
TNQ
1821msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1822msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
1823
0e2a0915 1824#: help.c:217
22973607
TNQ
1825msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1826msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
1827
0e2a0915 1828#: help.c:281
5832c3f2 1829#, c-format
22973607
TNQ
1830msgid ""
1831"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1832"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1833msgstr ""
1834"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
1835"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 1836
0e2a0915 1837#: help.c:336
22973607
TNQ
1838msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1839msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
1840
0e2a0915 1841#: help.c:358
5832c3f2 1842#, c-format
0e2a0915
TNQ
1843msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
1844msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
5832c3f2 1845
0e2a0915 1846#: help.c:363
5832c3f2 1847#, c-format
0e2a0915
TNQ
1848msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
1849msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
5832c3f2 1850
0e2a0915
TNQ
1851#: help.c:368
1852#, c-format
1853msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
1854msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
1855
1856#: help.c:376
22973607
TNQ
1857#, c-format
1858msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1859msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 1860
0e2a0915 1861#: help.c:380
22973607
TNQ
1862msgid ""
1863"\n"
0e2a0915 1864"The most similar command is"
22973607
TNQ
1865msgid_plural ""
1866"\n"
0e2a0915 1867"The most similar commands are"
22973607
TNQ
1868msgstr[0] ""
1869"\n"
0e2a0915 1870"Những lệnh giống nhất là"
bd8202f3 1871
0e2a0915
TNQ
1872#: help.c:395
1873msgid "git version [<options>]"
1874msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
1875
1876#: help.c:456
bd8202f3 1877#, c-format
22973607
TNQ
1878msgid "%s: %s - %s"
1879msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 1880
0e2a0915
TNQ
1881#: help.c:460
1882msgid ""
1883"\n"
1884"Did you mean this?"
1885msgid_plural ""
1886"\n"
1887"Did you mean one of these?"
1888msgstr[0] ""
1889"\n"
1890"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
1891
1892#: ident.c:342
22973607
TNQ
1893msgid ""
1894"\n"
1895"*** Please tell me who you are.\n"
1896"\n"
1897"Run\n"
1898"\n"
1899" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
1900" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
1901"\n"
1902"to set your account's default identity.\n"
1903"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
1904"\n"
1905msgstr ""
1906"\n"
1907"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
1908"\n"
1909"Chạy\n"
1910"\n"
1911" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
1912" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
1913"\n"
1914"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
1915"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
1916"\n"
bd8202f3 1917
0e2a0915 1918#: ident.c:366
64bd31b4
TNQ
1919msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
1920msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
1921
0e2a0915 1922#: ident.c:371
64bd31b4
TNQ
1923#, c-format
1924msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
1925msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
1926
0e2a0915 1927#: ident.c:381
64bd31b4
TNQ
1928msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
1929msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
1930
0e2a0915 1931#: ident.c:387
64bd31b4
TNQ
1932#, c-format
1933msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
1934msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
1935
0e2a0915 1936#: ident.c:395
64bd31b4
TNQ
1937#, c-format
1938msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
1939msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
1940
0e2a0915 1941#: ident.c:401
64bd31b4
TNQ
1942#, c-format
1943msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
1944msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
1945
0e2a0915 1946#: ident.c:416 builtin/commit.c:612
64bd31b4
TNQ
1947#, c-format
1948msgid "invalid date format: %s"
1949msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
1950
22973607 1951#: lockfile.c:152
bd8202f3 1952#, c-format
22973607
TNQ
1953msgid ""
1954"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
1955"\n"
1956"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
1957"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
1958"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
1959"may have crashed in this repository earlier:\n"
1960"remove the file manually to continue."
bd8202f3 1961msgstr ""
22973607
TNQ
1962"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
1963"\n"
1964"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
1965"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
1966"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
1967"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
1968"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 1969
22973607 1970#: lockfile.c:160
bd8202f3 1971#, c-format
22973607
TNQ
1972msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
1973msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 1974
22973607
TNQ
1975#: merge.c:41
1976msgid "failed to read the cache"
1977msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
1978
0e2a0915
TNQ
1979#: merge.c:96 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2015 builtin/checkout.c:377
1980#: builtin/checkout.c:591 builtin/clone.c:753
22973607
TNQ
1981msgid "unable to write new index file"
1982msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1983
0e2a0915 1984#: merge-recursive.c:210
22973607
TNQ
1985msgid "(bad commit)\n"
1986msgstr "(commit sai)\n"
1987
0e2a0915 1988#: merge-recursive.c:232 merge-recursive.c:240
bd8202f3 1989#, c-format
22973607
TNQ
1990msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
1991msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
bd8202f3 1992
0e2a0915 1993#: merge-recursive.c:304
22973607
TNQ
1994msgid "error building trees"
1995msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
1996
0e2a0915 1997#: merge-recursive.c:728
bd8202f3 1998#, c-format
22973607
TNQ
1999msgid "failed to create path '%s'%s"
2000msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 2001
0e2a0915 2002#: merge-recursive.c:739
22973607
TNQ
2003#, c-format
2004msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2005msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 2006
0e2a0915 2007#: merge-recursive.c:753 merge-recursive.c:772
22973607
TNQ
2008msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2009msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 2010
0e2a0915 2011#: merge-recursive.c:762
44bb9364 2012#, c-format
22973607
TNQ
2013msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2014msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 2015
0e2a0915 2016#: merge-recursive.c:804 builtin/cat-file.c:36
22973607
TNQ
2017#, c-format
2018msgid "cannot read object %s '%s'"
2019msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2020
0e2a0915 2021#: merge-recursive.c:806
22973607
TNQ
2022#, c-format
2023msgid "blob expected for %s '%s'"
2024msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
2025
0e2a0915 2026#: merge-recursive.c:830
22973607
TNQ
2027#, c-format
2028msgid "failed to open '%s': %s"
2029msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 2030
0e2a0915 2031#: merge-recursive.c:841
77c8e543 2032#, c-format
22973607
TNQ
2033msgid "failed to symlink '%s': %s"
2034msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 2035
0e2a0915 2036#: merge-recursive.c:846
774cfe0c 2037#, c-format
22973607
TNQ
2038msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2039msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 2040
0e2a0915 2041#: merge-recursive.c:986
22973607
TNQ
2042msgid "Failed to execute internal merge"
2043msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 2044
0e2a0915 2045#: merge-recursive.c:990
774cfe0c 2046#, c-format
22973607
TNQ
2047msgid "Unable to add %s to database"
2048msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 2049
0e2a0915 2050#: merge-recursive.c:1093
774cfe0c
TNQ
2051#, c-format
2052msgid ""
22973607
TNQ
2053"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2054"in tree."
77cc392d 2055msgstr ""
22973607
TNQ
2056"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2057"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 2058
0e2a0915 2059#: merge-recursive.c:1098
64bd31b4
TNQ
2060#, c-format
2061msgid ""
2062"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2063"left in tree."
2064msgstr ""
2065"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2066"của %s còn lại trong cây (tree)."
2067
0e2a0915 2068#: merge-recursive.c:1105
f2993884 2069#, c-format
22973607
TNQ
2070msgid ""
2071"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2072"in tree at %s."
2073msgstr ""
2074"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2075"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 2076
0e2a0915 2077#: merge-recursive.c:1110
64bd31b4
TNQ
2078#, c-format
2079msgid ""
2080"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2081"left in tree at %s."
2082msgstr ""
2083"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2084"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
2085
0e2a0915 2086#: merge-recursive.c:1144
22973607
TNQ
2087msgid "rename"
2088msgstr "đổi tên"
02507f42 2089
0e2a0915 2090#: merge-recursive.c:1144
22973607
TNQ
2091msgid "renamed"
2092msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 2093
0e2a0915 2094#: merge-recursive.c:1201
e06dc12a 2095#, c-format
22973607
TNQ
2096msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2097msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 2098
0e2a0915 2099#: merge-recursive.c:1226
22973607 2100#, c-format
f2993884 2101msgid ""
22973607
TNQ
2102"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2103"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 2104msgstr ""
22973607
TNQ
2105"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
2106"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 2107
0e2a0915 2108#: merge-recursive.c:1231
22973607
TNQ
2109msgid " (left unresolved)"
2110msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 2111
0e2a0915 2112#: merge-recursive.c:1293
22973607
TNQ
2113#, c-format
2114msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 2115msgstr ""
22973607 2116"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 2117
0e2a0915 2118#: merge-recursive.c:1326
774cfe0c 2119#, c-format
22973607
TNQ
2120msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2121msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
774cfe0c 2122
0e2a0915 2123#: merge-recursive.c:1529
db484bad 2124#, c-format
22973607
TNQ
2125msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2126msgstr ""
2127"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
774cfe0c 2128
0e2a0915 2129#: merge-recursive.c:1544
22973607
TNQ
2130#, c-format
2131msgid "Adding merged %s"
2132msgstr "Thêm hòa trộn %s"
774cfe0c 2133
0e2a0915 2134#: merge-recursive.c:1551 merge-recursive.c:1781
22973607
TNQ
2135#, c-format
2136msgid "Adding as %s instead"
2137msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
774cfe0c 2138
0e2a0915 2139#: merge-recursive.c:1608
b9252573 2140#, c-format
22973607
TNQ
2141msgid "cannot read object %s"
2142msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
b9252573 2143
0e2a0915 2144#: merge-recursive.c:1611
774cfe0c 2145#, c-format
22973607
TNQ
2146msgid "object %s is not a blob"
2147msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
2148
0e2a0915 2149#: merge-recursive.c:1680
22973607
TNQ
2150msgid "modify"
2151msgstr "sửa đổi"
2152
0e2a0915 2153#: merge-recursive.c:1680
22973607
TNQ
2154msgid "modified"
2155msgstr "đã sửa"
774cfe0c 2156
0e2a0915 2157#: merge-recursive.c:1690
22973607
TNQ
2158msgid "content"
2159msgstr "nội dung"
774cfe0c 2160
0e2a0915 2161#: merge-recursive.c:1697
22973607
TNQ
2162msgid "add/add"
2163msgstr "thêm/thêm"
774cfe0c 2164
0e2a0915 2165#: merge-recursive.c:1733
db484bad 2166#, c-format
22973607
TNQ
2167msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2168msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
774cfe0c 2169
0e2a0915 2170#: merge-recursive.c:1747
db484bad 2171#, c-format
22973607
TNQ
2172msgid "Auto-merging %s"
2173msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
774cfe0c 2174
0e2a0915 2175#: merge-recursive.c:1751 git-submodule.sh:945
22973607
TNQ
2176msgid "submodule"
2177msgstr "mô-đun-con"
774cfe0c 2178
0e2a0915 2179#: merge-recursive.c:1752
774cfe0c 2180#, c-format
22973607
TNQ
2181msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2182msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
774cfe0c 2183
0e2a0915 2184#: merge-recursive.c:1846
db484bad 2185#, c-format
22973607
TNQ
2186msgid "Removing %s"
2187msgstr "Đang xóa %s"
774cfe0c 2188
0e2a0915 2189#: merge-recursive.c:1872
22973607
TNQ
2190msgid "file/directory"
2191msgstr "tập-tin/thư-mục"
774cfe0c 2192
0e2a0915 2193#: merge-recursive.c:1878
22973607
TNQ
2194msgid "directory/file"
2195msgstr "thư-mục/tập-tin"
774cfe0c 2196
0e2a0915 2197#: merge-recursive.c:1884
db484bad 2198#, c-format
22973607
TNQ
2199msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2200msgstr ""
2201"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
2202"%s"
774cfe0c 2203
0e2a0915 2204#: merge-recursive.c:1893
db484bad 2205#, c-format
22973607
TNQ
2206msgid "Adding %s"
2207msgstr "Thêm \"%s\""
2208
0e2a0915 2209#: merge-recursive.c:1930
22973607
TNQ
2210msgid "Already up-to-date!"
2211msgstr "Đã cập nhật rồi!"
774cfe0c 2212
0e2a0915 2213#: merge-recursive.c:1939
db484bad 2214#, c-format
22973607
TNQ
2215msgid "merging of trees %s and %s failed"
2216msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
774cfe0c 2217
0e2a0915 2218#: merge-recursive.c:2022
22973607
TNQ
2219msgid "Merging:"
2220msgstr "Đang trộn:"
774cfe0c 2221
0e2a0915 2222#: merge-recursive.c:2035
db484bad 2223#, c-format
22973607
TNQ
2224msgid "found %u common ancestor:"
2225msgid_plural "found %u common ancestors:"
2226msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
2227
0e2a0915 2228#: merge-recursive.c:2074
22973607
TNQ
2229msgid "merge returned no commit"
2230msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
774cfe0c 2231
0e2a0915 2232#: merge-recursive.c:2137
db484bad 2233#, c-format
22973607
TNQ
2234msgid "Could not parse object '%s'"
2235msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
774cfe0c 2236
0e2a0915 2237#: merge-recursive.c:2151 builtin/merge.c:646 builtin/merge.c:793
22973607
TNQ
2238msgid "Unable to write index."
2239msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
b9252573 2240
22973607
TNQ
2241#: notes-merge.c:273
2242#, c-format
2243msgid ""
2244"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2245"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2246"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
2247msgstr ""
2248"Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
2249"Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
2250"chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
2251"chú mới."
774cfe0c 2252
22973607
TNQ
2253#: notes-merge.c:280
2254#, c-format
2255msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2256msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
b9252573 2257
0e2a0915 2258#: notes-utils.c:42
22973607 2259msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
b9252573 2260msgstr ""
22973607
TNQ
2261"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
2262"chiếu"
b9252573 2263
0e2a0915 2264#: notes-utils.c:101
774cfe0c 2265#, c-format
22973607
TNQ
2266msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2267msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
774cfe0c 2268
0e2a0915 2269#: notes-utils.c:111
22973607
TNQ
2270#, c-format
2271msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2272msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
774cfe0c 2273
0e2a0915
TNQ
2274#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2275#. the environment variable, the second %s is
2276#. its value.
2277#.
2278#: notes-utils.c:141
774cfe0c 2279#, c-format
22973607
TNQ
2280msgid "Bad %s value: '%s'"
2281msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
774cfe0c 2282
5271df1d 2283#: object.c:240
774cfe0c 2284#, c-format
22973607
TNQ
2285msgid "unable to parse object: %s"
2286msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
774cfe0c 2287
0e2a0915 2288#: parse-options.c:573
22973607
TNQ
2289msgid "..."
2290msgstr "…"
774cfe0c 2291
0e2a0915 2292#: parse-options.c:591
db484bad 2293#, c-format
22973607
TNQ
2294msgid "usage: %s"
2295msgstr "cách dùng: %s"
774cfe0c 2296
22973607 2297#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
0e2a0915
TNQ
2298#. one in "usage: %s" translation.
2299#.
2300#: parse-options.c:597
db484bad 2301#, c-format
22973607
TNQ
2302msgid " or: %s"
2303msgstr " hoặc: %s"
774cfe0c 2304
0e2a0915 2305#: parse-options.c:600
db484bad 2306#, c-format
22973607
TNQ
2307msgid " %s"
2308msgstr " %s"
774cfe0c 2309
0e2a0915 2310#: parse-options.c:634
22973607
TNQ
2311msgid "-NUM"
2312msgstr "-SỐ"
774cfe0c 2313
22973607
TNQ
2314#: parse-options-cb.c:108
2315#, c-format
2316msgid "malformed object name '%s'"
2317msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
774cfe0c 2318
0e2a0915 2319#: path.c:890
db484bad 2320#, c-format
22973607
TNQ
2321msgid "Could not make %s writable by group"
2322msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
774cfe0c 2323
0e2a0915 2324#: pathspec.c:129
64bd31b4
TNQ
2325msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2326msgstr ""
2327"Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
2328
0e2a0915 2329#: pathspec.c:147
64bd31b4
TNQ
2330msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2331msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
2332
0e2a0915 2333#: pathspec.c:150
64bd31b4
TNQ
2334msgid "attr spec must not be empty"
2335msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
2336
0e2a0915 2337#: pathspec.c:193
64bd31b4
TNQ
2338#, c-format
2339msgid "invalid attribute name %s"
2340msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
2341
0e2a0915 2342#: pathspec.c:258
22973607
TNQ
2343msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2344msgstr ""
2345"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
774cfe0c 2346
0e2a0915 2347#: pathspec.c:265
22973607
TNQ
2348msgid ""
2349"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2350"pathspec settings"
2351msgstr ""
2352"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
2353"tả đường dẫn toàn cục khác"
774cfe0c 2354
0e2a0915 2355#: pathspec.c:305
22973607
TNQ
2356msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2357msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
774cfe0c 2358
0e2a0915 2359#: pathspec.c:326
774cfe0c 2360#, c-format
22973607
TNQ
2361msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2362msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
774cfe0c 2363
0e2a0915 2364#: pathspec.c:331
774cfe0c 2365#, c-format
22973607
TNQ
2366msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2367msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
774cfe0c 2368
0e2a0915 2369#: pathspec.c:369
22973607
TNQ
2370#, c-format
2371msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2372msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
774cfe0c 2373
0e2a0915 2374#: pathspec.c:428
774cfe0c 2375#, c-format
22973607
TNQ
2376msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2377msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
774cfe0c 2378
0e2a0915 2379#: pathspec.c:441
db484bad 2380#, c-format
22973607
TNQ
2381msgid "%s: '%s' is outside repository"
2382msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2383
0e2a0915 2384#: pathspec.c:515
efc90c78 2385#, c-format
a1da87b7
TNQ
2386msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2387msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
efc90c78 2388
0e2a0915 2389#: pathspec.c:525
efc90c78 2390#, c-format
22973607
TNQ
2391msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2392msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
efc90c78 2393
0e2a0915 2394#: pathspec.c:575
22973607
TNQ
2395msgid ""
2396"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
2397"use . instead if you meant to match all paths"
2398msgstr ""
2399"chuỗi rỗng làm đặc tả đường dẫn không hợp lệ ở lần phát hành kế tiếp. Vui "
2400"lòng dùng . để thay thế nếu ý bạn là khớp mọi đường dẫn"
774cfe0c 2401
0e2a0915 2402#: pathspec.c:599
b9252573 2403#, c-format
22973607
TNQ
2404msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2405msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2406
0e2a0915 2407#: pretty.c:963
22973607
TNQ
2408msgid "unable to parse --pretty format"
2409msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
2410
0e2a0915 2411#: read-cache.c:1443
b9252573
TNQ
2412#, c-format
2413msgid ""
22973607
TNQ
2414"index.version set, but the value is invalid.\n"
2415"Using version %i"
b9252573 2416msgstr ""
22973607
TNQ
2417"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2418"Dùng phiên bản %i"
b9252573 2419
0e2a0915 2420#: read-cache.c:1453
b9252573
TNQ
2421#, c-format
2422msgid ""
22973607
TNQ
2423"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2424"Using version %i"
b9252573 2425msgstr ""
22973607
TNQ
2426"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2427"Dùng phiên bản %i"
774cfe0c 2428
0e2a0915
TNQ
2429#: read-cache.c:2308 builtin/merge.c:1019
2430#, c-format
2431msgid "could not close '%s'"
2432msgstr "không thể đóng “%s”"
2433
2434#: read-cache.c:2383 sequencer.c:1353 sequencer.c:2054
64bd31b4 2435#, c-format
72dd4a8e
TNQ
2436msgid "could not stat '%s'"
2437msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
64bd31b4 2438
0e2a0915 2439#: read-cache.c:2396
64bd31b4
TNQ
2440#, c-format
2441msgid "unable to open git dir: %s"
2442msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
2443
0e2a0915 2444#: read-cache.c:2408
64bd31b4
TNQ
2445#, c-format
2446msgid "unable to unlink: %s"
2447msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
2448
0e2a0915 2449#: refs.c:622
bd8202f3 2450#, c-format
22973607
TNQ
2451msgid "Could not open '%s' for writing"
2452msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
bd8202f3 2453
0e2a0915 2454#: refs.c:1769
72dd4a8e
TNQ
2455msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2456msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
2457
0e2a0915 2458#: refs/files-backend.c:1664
72e3c7a8 2459#, c-format
22973607
TNQ
2460msgid "could not delete reference %s: %s"
2461msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
72e3c7a8 2462
0e2a0915 2463#: refs/files-backend.c:1667
22973607
TNQ
2464#, c-format
2465msgid "could not delete references: %s"
2466msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
72e3c7a8 2467
0e2a0915 2468#: refs/files-backend.c:1676
b9252573 2469#, c-format
22973607
TNQ
2470msgid "could not remove reference %s"
2471msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
b9252573 2472
0e2a0915 2473#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
64bd31b4
TNQ
2474msgid "gone"
2475msgstr "đã ra đi"
2476
2477#: ref-filter.c:36
2478#, c-format
2479msgid "ahead %d"
2480msgstr "phía trước %d"
2481
2482#: ref-filter.c:37
2483#, c-format
2484msgid "behind %d"
2485msgstr "đằng sau %d"
2486
2487#: ref-filter.c:38
2488#, c-format
2489msgid "ahead %d, behind %d"
2490msgstr "trước %d, sau %d"
2491
0e2a0915 2492#: ref-filter.c:105
22973607
TNQ
2493#, c-format
2494msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2495msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
b9252573 2496
0e2a0915 2497#: ref-filter.c:107
22973607
TNQ
2498#, c-format
2499msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2500msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
b9252573 2501
0e2a0915 2502#: ref-filter.c:121
64bd31b4
TNQ
2503#, c-format
2504msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2505msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
2506
0e2a0915 2507#: ref-filter.c:125
64bd31b4
TNQ
2508#, c-format
2509msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2510msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
2511
0e2a0915 2512#: ref-filter.c:127
b9252573 2513#, c-format
64bd31b4
TNQ
2514msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2515msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
b9252573 2516
0e2a0915 2517#: ref-filter.c:167
b9252573 2518#, c-format
22973607
TNQ
2519msgid "%%(body) does not take arguments"
2520msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
b9252573 2521
0e2a0915 2522#: ref-filter.c:174
b9252573 2523#, c-format
22973607
TNQ
2524msgid "%%(subject) does not take arguments"
2525msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
b9252573 2526
0e2a0915 2527#: ref-filter.c:181
a1da87b7
TNQ
2528#, c-format
2529msgid "%%(trailers) does not take arguments"
2530msgstr "%%(trailers) không nhận các đối số"
2531
0e2a0915 2532#: ref-filter.c:200
22973607
TNQ
2533#, c-format
2534msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2535msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
c2d67403 2536
0e2a0915 2537#: ref-filter.c:202
c2d67403 2538#, c-format
22973607
TNQ
2539msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2540msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
c2d67403 2541
0e2a0915 2542#: ref-filter.c:215
64bd31b4
TNQ
2543#, c-format
2544msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2545msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
2546
0e2a0915 2547#: ref-filter.c:219
c2d67403 2548#, c-format
22973607
TNQ
2549msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2550msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
c2d67403 2551
0e2a0915 2552#: ref-filter.c:246
22973607
TNQ
2553#, c-format
2554msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2555msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
e06dc12a 2556
0e2a0915 2557#: ref-filter.c:258
22973607
TNQ
2558#, c-format
2559msgid "unrecognized position:%s"
2560msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
44bb9364 2561
0e2a0915 2562#: ref-filter.c:262
22973607
TNQ
2563#, c-format
2564msgid "unrecognized width:%s"
2565msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
2566
0e2a0915 2567#: ref-filter.c:268
22973607
TNQ
2568#, c-format
2569msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2570msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
2571
0e2a0915 2572#: ref-filter.c:272
22973607
TNQ
2573#, c-format
2574msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2575msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
2576
0e2a0915 2577#: ref-filter.c:287
64bd31b4
TNQ
2578#, c-format
2579msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2580msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
2581
0e2a0915 2582#: ref-filter.c:378
44bb9364 2583#, c-format
22973607
TNQ
2584msgid "malformed field name: %.*s"
2585msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
44bb9364 2586
0e2a0915 2587#: ref-filter.c:404
44bb9364 2588#, c-format
22973607
TNQ
2589msgid "unknown field name: %.*s"
2590msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
44bb9364 2591
0e2a0915 2592#: ref-filter.c:508
64bd31b4
TNQ
2593#, c-format
2594msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2595msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2596
0e2a0915 2597#: ref-filter.c:568
64bd31b4
TNQ
2598#, c-format
2599msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
2600msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
2601
0e2a0915 2602#: ref-filter.c:570
64bd31b4
TNQ
2603#, c-format
2604msgid "format: %%(then) atom used more than once"
2605msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
2606
0e2a0915 2607#: ref-filter.c:572
64bd31b4
TNQ
2608#, c-format
2609msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
2610msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
2611
0e2a0915 2612#: ref-filter.c:598
64bd31b4
TNQ
2613#, c-format
2614msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
2615msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
2616
0e2a0915 2617#: ref-filter.c:600
64bd31b4
TNQ
2618#, c-format
2619msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
2620msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2621
0e2a0915 2622#: ref-filter.c:602
64bd31b4
TNQ
2623#, c-format
2624msgid "format: %%(else) atom used more than once"
2625msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
2626
0e2a0915 2627#: ref-filter.c:615
44bb9364 2628#, c-format
22973607
TNQ
2629msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
2630msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
44bb9364 2631
0e2a0915 2632#: ref-filter.c:670
22973607
TNQ
2633#, c-format
2634msgid "malformed format string %s"
2635msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
44bb9364 2636
0e2a0915 2637#: ref-filter.c:1254
64bd31b4
TNQ
2638#, c-format
2639msgid "(no branch, rebasing %s)"
2640msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
72e3c7a8 2641
0e2a0915 2642#: ref-filter.c:1257
72e3c7a8 2643#, c-format
64bd31b4
TNQ
2644msgid "(no branch, bisect started on %s)"
2645msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
72e3c7a8 2646
0e2a0915
TNQ
2647#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2648#. detached at " in wt-status.c
2649#.
2650#: ref-filter.c:1265
c2d67403 2651#, c-format
64bd31b4
TNQ
2652msgid "(HEAD detached at %s)"
2653msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
c2d67403 2654
0e2a0915
TNQ
2655#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2656#. detached from " in wt-status.c
2657#.
2658#: ref-filter.c:1272
64bd31b4
TNQ
2659#, c-format
2660msgid "(HEAD detached from %s)"
2661msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
2662
0e2a0915 2663#: ref-filter.c:1276
64bd31b4
TNQ
2664msgid "(no branch)"
2665msgstr "(không nhánh)"
2666
0e2a0915 2667#: ref-filter.c:1426 ref-filter.c:1457
4dcd03ea 2668#, c-format
22973607
TNQ
2669msgid "missing object %s for %s"
2670msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
4dcd03ea 2671
0e2a0915 2672#: ref-filter.c:1429 ref-filter.c:1460
4dcd03ea 2673#, c-format
22973607
TNQ
2674msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2675msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
4dcd03ea 2676
0e2a0915 2677#: ref-filter.c:1760
4dcd03ea 2678#, c-format
22973607
TNQ
2679msgid "malformed object at '%s'"
2680msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
4dcd03ea 2681
0e2a0915 2682#: ref-filter.c:1827
4dcd03ea 2683#, c-format
22973607
TNQ
2684msgid "ignoring ref with broken name %s"
2685msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
4dcd03ea 2686
0e2a0915 2687#: ref-filter.c:1832
0c966d84 2688#, c-format
22973607
TNQ
2689msgid "ignoring broken ref %s"
2690msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
0c966d84 2691
0e2a0915 2692#: ref-filter.c:2095
0c966d84 2693#, c-format
22973607
TNQ
2694msgid "format: %%(end) atom missing"
2695msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
0c966d84 2696
0e2a0915 2697#: ref-filter.c:2176
0c966d84 2698#, c-format
22973607
TNQ
2699msgid "malformed object name %s"
2700msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
0c966d84 2701
0e2a0915 2702#: remote.c:747
0c966d84 2703#, c-format
22973607
TNQ
2704msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2705msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
0c966d84 2706
0e2a0915 2707#: remote.c:751
b9252573 2708#, c-format
22973607
TNQ
2709msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2710msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
b9252573 2711
0e2a0915 2712#: remote.c:755
b9252573 2713#, c-format
22973607
TNQ
2714msgid "%s tracks both %s and %s"
2715msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
b9252573 2716
0e2a0915 2717#: remote.c:763
22973607
TNQ
2718msgid "Internal error"
2719msgstr "Lỗi nội bộ"
b9252573 2720
0e2a0915 2721#: remote.c:1680 remote.c:1782
22973607
TNQ
2722msgid "HEAD does not point to a branch"
2723msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
b9252573 2724
0e2a0915 2725#: remote.c:1689
22973607
TNQ
2726#, c-format
2727msgid "no such branch: '%s'"
2728msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
b9252573 2729
0e2a0915 2730#: remote.c:1692
f2993884 2731#, c-format
22973607
TNQ
2732msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2733msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
f2993884 2734
0e2a0915 2735#: remote.c:1698
72e3c7a8 2736#, c-format
22973607 2737msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
72e3c7a8 2738msgstr ""
22973607 2739"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
72e3c7a8 2740
0e2a0915 2741#: remote.c:1713
72e3c7a8 2742#, c-format
22973607
TNQ
2743msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
2744msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
72e3c7a8 2745
0e2a0915 2746#: remote.c:1725
72e3c7a8 2747#, c-format
22973607
TNQ
2748msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2749msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
72e3c7a8 2750
0e2a0915 2751#: remote.c:1736
72e3c7a8 2752#, c-format
22973607
TNQ
2753msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2754msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
72e3c7a8 2755
0e2a0915 2756#: remote.c:1749
22973607
TNQ
2757msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2758msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
2759
0e2a0915 2760#: remote.c:1771
22973607
TNQ
2761msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2762msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
2763
0e2a0915 2764#: remote.c:2076
72e3c7a8 2765#, c-format
22973607 2766msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
72e3c7a8 2767msgstr ""
22973607 2768"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
72e3c7a8 2769
0e2a0915 2770#: remote.c:2080
22973607
TNQ
2771msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2772msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
2773
0e2a0915 2774#: remote.c:2083
72e3c7a8 2775#, c-format
22973607
TNQ
2776msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
2777msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
72e3c7a8 2778
0e2a0915 2779#: remote.c:2087
72e3c7a8 2780#, c-format
22973607
TNQ
2781msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2782msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2783msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
72e3c7a8 2784
0e2a0915 2785#: remote.c:2093
22973607
TNQ
2786msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2787msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
2788
0e2a0915 2789#: remote.c:2096
72e3c7a8 2790#, c-format
22973607
TNQ
2791msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2792msgid_plural ""
2793"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
2794msgstr[0] ""
2795"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
2796"tiếp-nhanh.\n"
2797
0e2a0915 2798#: remote.c:2104
22973607
TNQ
2799msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2800msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
72e3c7a8 2801
0e2a0915 2802#: remote.c:2107
72e3c7a8
TNQ
2803#, c-format
2804msgid ""
22973607
TNQ
2805"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2806"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2807msgid_plural ""
2808"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2809"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2810msgstr[0] ""
2811"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
2812"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
2813"tương ứng với mỗi lần.\n"
2814
0e2a0915 2815#: remote.c:2117
22973607 2816msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
72e3c7a8 2817msgstr ""
22973607
TNQ
2818" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
2819"bạn)\n"
72e3c7a8 2820
0e2a0915 2821#: revision.c:2187
22973607
TNQ
2822msgid "your current branch appears to be broken"
2823msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
2824
0e2a0915 2825#: revision.c:2190
72e3c7a8 2826#, c-format
22973607
TNQ
2827msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2828msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
72e3c7a8 2829
0e2a0915 2830#: revision.c:2384
22973607
TNQ
2831msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2832msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
2833
0e2a0915 2834#: run-command.c:644
22973607
TNQ
2835msgid "open /dev/null failed"
2836msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
2837
0e2a0915 2838#: send-pack.c:151
64bd31b4
TNQ
2839#, c-format
2840msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
2841msgstr "không thể phân tích tình trạng unpack máy chủ: %s"
2842
0e2a0915 2843#: send-pack.c:153
64bd31b4
TNQ
2844#, c-format
2845msgid "remote unpack failed: %s"
2846msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
2847
0e2a0915 2848#: send-pack.c:316
22973607
TNQ
2849msgid "failed to sign the push certificate"
2850msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
2851
0e2a0915 2852#: send-pack.c:429
22973607
TNQ
2853msgid "the receiving end does not support --signed push"
2854msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
2855
0e2a0915 2856#: send-pack.c:431
72e3c7a8 2857msgid ""
22973607
TNQ
2858"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2859"signed push"
72e3c7a8 2860msgstr ""
22973607
TNQ
2861"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
2862"signed"
72e3c7a8 2863
0e2a0915 2864#: send-pack.c:443
22973607
TNQ
2865msgid "the receiving end does not support --atomic push"
2866msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
2867
0e2a0915 2868#: send-pack.c:448
22973607
TNQ
2869msgid "the receiving end does not support push options"
2870msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
2871
0e2a0915 2872#: sequencer.c:216
22973607
TNQ
2873msgid "revert"
2874msgstr "hoàn nguyên"
2875
0e2a0915 2876#: sequencer.c:218
22973607
TNQ
2877msgid "cherry-pick"
2878msgstr "cherry-pick"
2879
0e2a0915 2880#: sequencer.c:220
a1da87b7
TNQ
2881msgid "rebase -i"
2882msgstr "rebase -i"
2883
0e2a0915 2884#: sequencer.c:222
a1da87b7
TNQ
2885#, c-format
2886msgid "Unknown action: %d"
2887msgstr "Không nhận ra thao tác: %d"
2888
0e2a0915 2889#: sequencer.c:279
72e3c7a8 2890msgid ""
22973607
TNQ
2891"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2892"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
72e3c7a8 2893msgstr ""
22973607
TNQ
2894"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2895"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
72e3c7a8 2896
0e2a0915 2897#: sequencer.c:282
72e3c7a8 2898msgid ""
22973607
TNQ
2899"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2900"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
2901"and commit the result with 'git commit'"
72e3c7a8 2902msgstr ""
22973607
TNQ
2903"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
2904"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
2905"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
72e3c7a8 2906
0e2a0915 2907#: sequencer.c:295 sequencer.c:1685
72e3c7a8 2908#, c-format
22973607
TNQ
2909msgid "could not lock '%s'"
2910msgstr "không thể khóa “%s”"
72e3c7a8 2911
0e2a0915 2912#: sequencer.c:298 sequencer.c:1563 sequencer.c:1690 sequencer.c:1704
72e3c7a8 2913#, c-format
22973607
TNQ
2914msgid "could not write to '%s'"
2915msgstr "không thể ghi vào “%s”"
72e3c7a8 2916
0e2a0915 2917#: sequencer.c:302
72e3c7a8 2918#, c-format
72351d7d 2919msgid "could not write eol to '%s'"
22973607 2920msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
72e3c7a8 2921
0e2a0915 2922#: sequencer.c:306 sequencer.c:1568 sequencer.c:1692
72e3c7a8 2923#, c-format
22973607
TNQ
2924msgid "failed to finalize '%s'."
2925msgstr "gặp lỗi khi finalize “%s”"
72e3c7a8 2926
0e2a0915
TNQ
2927#: sequencer.c:330 sequencer.c:817 sequencer.c:1589 builtin/am.c:258
2928#: builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1017
72e3c7a8 2929#, c-format
22973607
TNQ
2930msgid "could not read '%s'"
2931msgstr "Không thể đọc “%s”."
72e3c7a8 2932
0e2a0915 2933#: sequencer.c:356
72e3c7a8 2934#, c-format
22973607
TNQ
2935msgid "your local changes would be overwritten by %s."
2936msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
72e3c7a8 2937
0e2a0915 2938#: sequencer.c:360
22973607
TNQ
2939msgid "commit your changes or stash them to proceed."
2940msgstr "chuyển giao các thay đổi của bạn hay tạm cất (stash) chúng để xử lý."
2941
0e2a0915 2942#: sequencer.c:389
72e3c7a8 2943#, c-format
22973607
TNQ
2944msgid "%s: fast-forward"
2945msgstr "%s: chuyển-tiếp-nhanh"
72e3c7a8 2946
a1da87b7 2947#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
0e2a0915 2948#. "rebase -i".
a1da87b7 2949#.
0e2a0915 2950#: sequencer.c:472
72e3c7a8 2951#, c-format
22973607
TNQ
2952msgid "%s: Unable to write new index file"
2953msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
72e3c7a8 2954
0e2a0915 2955#: sequencer.c:491
22973607
TNQ
2956msgid "could not resolve HEAD commit\n"
2957msgstr "không thể phân giải lần chuyển giao HEAD\n"
2958
0e2a0915 2959#: sequencer.c:511
22973607
TNQ
2960msgid "unable to update cache tree\n"
2961msgstr "không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
2962
0e2a0915 2963#: sequencer.c:595
72e3c7a8
TNQ
2964#, c-format
2965msgid ""
22973607
TNQ
2966"you have staged changes in your working tree\n"
2967"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
2968"\n"
2969" git commit --amend %s\n"
2970"\n"
2971"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
2972"\n"
2973" git commit %s\n"
2974"\n"
2975"In both cases, once you're done, continue with:\n"
2976"\n"
2977" git rebase --continue\n"
72e3c7a8 2978msgstr ""
22973607
TNQ
2979"bạn có các thay đổi so với trong bệ phóng trong thư mục làm việc của bạn.\n"
2980"Nếu các thay đổi này là muốn squash vào lần chuyển giao kế trước, chạy:\n"
2981"\n"
2982" git commit --amend %s\n"
2983"\n"
2984"Nếu chúng có ý là đi đến lần chuyển giao mới, thì chạy:\n"
2985"\n"
2986" git commit %s\n"
2987"\n"
2988"Trong cả hai trường hợp, một khi bạn làm xong, tiếp tục bằng:\n"
2989"\n"
2990" git rebase --continue\n"
72e3c7a8 2991
0e2a0915 2992#: sequencer.c:697
72e3c7a8 2993#, c-format
22973607
TNQ
2994msgid "could not parse commit %s\n"
2995msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao %s\n"
72e3c7a8 2996
0e2a0915 2997#: sequencer.c:702
72e3c7a8 2998#, c-format
22973607
TNQ
2999msgid "could not parse parent commit %s\n"
3000msgstr "không thể phân tích lần chuyển giao cha mẹ “%s”\n"
72e3c7a8 3001
0e2a0915 3002#: sequencer.c:824
a1da87b7
TNQ
3003#, c-format
3004msgid ""
3005"unexpected 1st line of squash message:\n"
3006"\n"
3007"\t%.*s"
3008msgstr ""
3009"không cần dòng thứ nhất của ghi chú squash:\n"
3010"\n"
3011"\t%.*s"
3012
0e2a0915 3013#: sequencer.c:830
a1da87b7
TNQ
3014#, c-format
3015msgid ""
3016"invalid 1st line of squash message:\n"
3017"\n"
3018"\t%.*s"
3019msgstr ""
3020"dòng thứ nhất của ghi chú squash không hợp lệ:\n"
3021"\n"
3022"\t%.*s"
3023
0e2a0915 3024#: sequencer.c:836 sequencer.c:861
a1da87b7
TNQ
3025#, c-format
3026msgid "This is a combination of %d commits."
3027msgstr "Đây là tổ hợp của %d lần chuyển giao."
3028
0e2a0915 3029#: sequencer.c:845
a1da87b7
TNQ
3030msgid "need a HEAD to fixup"
3031msgstr "cần một HEAD để sửa"
3032
0e2a0915 3033#: sequencer.c:847
a1da87b7
TNQ
3034msgid "could not read HEAD"
3035msgstr "không thể đọc HEAD"
3036
0e2a0915 3037#: sequencer.c:849
a1da87b7
TNQ
3038msgid "could not read HEAD's commit message"
3039msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của HEAD"
3040
0e2a0915 3041#: sequencer.c:855
a1da87b7
TNQ
3042#, c-format
3043msgid "cannot write '%s'"
3044msgstr "không thể ghi “%s”"
3045
0e2a0915 3046#: sequencer.c:864 git-rebase--interactive.sh:445
a1da87b7
TNQ
3047msgid "This is the 1st commit message:"
3048msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ nhất:"
3049
0e2a0915 3050#: sequencer.c:872
a1da87b7
TNQ
3051#, c-format
3052msgid "could not read commit message of %s"
3053msgstr "không thể đọc phần chú thích (message) của %s"
3054
0e2a0915 3055#: sequencer.c:879
a1da87b7
TNQ
3056#, c-format
3057msgid "This is the commit message #%d:"
3058msgstr "Đây là chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d:"
3059
0e2a0915 3060#: sequencer.c:884
a1da87b7
TNQ
3061#, c-format
3062msgid "The commit message #%d will be skipped:"
3063msgstr "Chú thích cho lần chuyển giao thứ #%d sẽ bị bỏ qua:"
3064
0e2a0915 3065#: sequencer.c:889
a1da87b7
TNQ
3066#, c-format
3067msgid "unknown command: %d"
3068msgstr "không hiểu câu lệnh %d"
3069
0e2a0915 3070#: sequencer.c:955
22973607
TNQ
3071msgid "your index file is unmerged."
3072msgstr "tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
15fbbed7 3073
0e2a0915 3074#: sequencer.c:973
22973607
TNQ
3075#, c-format
3076msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
3077msgstr "lần chuyển giao %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
44bb9364 3078
0e2a0915 3079#: sequencer.c:981
44bb9364 3080#, c-format
22973607
TNQ
3081msgid "commit %s does not have parent %d"
3082msgstr "lần chuyển giao %s không có cha mẹ %d"
44bb9364 3083
0e2a0915 3084#: sequencer.c:985
22973607
TNQ
3085#, c-format
3086msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
3087msgstr ""
3088"luồng chính đã được chỉ ra nhưng lần chuyển giao %s không phải là một lần "
3089"hòa trộn."
44bb9364 3090
0e2a0915 3091#: sequencer.c:991