l10n: git.pot: v2.14.0 round 2 (9 new, 2 removed)
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
40390522 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
40390522 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
25e2fbb4
AS
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
12# fast-forward превъртане
13# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
14# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
15# real merge същинско сливане (а не превъртане)
16# three-way merge тройно сливане
17# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
18# stale remote старо хранилище
19# rebase пребазирам
20# force (push) принудително изтласквам
21# stash/index индекс
1c3c8410
AS
22# squash commits смачкване на подавания
23# root commit начално подаване
24# fixup вкарвам подаване в предното без следа
25# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 26# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
27# bisect двоично търсене
28# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 29# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 30# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
31# sparse entry частично изтеглена директория/път
32# revision range диапазон на версиите
33# cover letter придружаващо писмо
34# reference repository еталонно хранилище
35# grafted repository хранилище с присаждане
b61937fb 36# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410
AS
37# thin pack съкратен пакет
38# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
39# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
40# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
41# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
42# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
43# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
44# commit-ish указател към подаване
45# sequence последователност/поредица
46# whitespace symbol знаци за интервали
47# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
48# backing store мястото за съхранение
49# reject отхвърлено парче
50# topic branch тематичен клон
51# empty head връх без история
52# tree-ish указател към дърво
642c7fab 53# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 54# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
55# pathspec magic опция за магически пътища
56# bitmap index индекс на база битови маски
57# mark маркер
58# plumbing команди от системно ниво
59# porcelain команди от потребителско ниво
60# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 61# repack препакетирам
642c7fab 62# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
63# token лексема
64# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
65# cwd текуща работна директория
66# untracked cache кеш за неследените файлове
67# broken/corrupt повреден
619b8f86 68# restore възстановявам
aeef7d84
AS
69# precious objects repo хранилище с важни обекти
70# linked checkout свързано изтегляне
71# term управляваща дума (за git-bisect)
72# mergetag етикет при сливане
73# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
74# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
75# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
76# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
77# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
78# hunk парче
79# binary patch двоична кръпка
80# reverse-apply прилагам в обратна посока
81# todo file команден файл
40390522
AS
82# alternate алтернативен източник
83# superproject обхващащ проект
61d4c309 84# split index разделяне на индекса
b61937fb 85# ------------------------
40390522 86# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 87# ------------------------
642c7fab 88# FIXME
25e2fbb4 89# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
90# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
91# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4 92#
25e2fbb4
AS
93msgid ""
94msgstr ""
95"Project-Id-Version: git master\n"
96"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
b61937fb
AS
97"POT-Creation-Date: 2017-07-15 11:57+0800\n"
98"PO-Revision-Date: 2017-07-14 10:54+0200\n"
25e2fbb4
AS
99"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
100"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
101"Language: bg\n"
102"MIME-Version: 1.0\n"
103"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
104"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
105"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
106
b61937fb 107#: advice.c:58
25e2fbb4
AS
108#, c-format
109msgid "hint: %.*s\n"
110msgstr "Подсказка: %.*s\n"
111
b61937fb 112#: advice.c:86
40390522
AS
113msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
114msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
115
b61937fb 116#: advice.c:88
40390522
AS
117msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
118msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
119
b61937fb 120#: advice.c:90
40390522
AS
121msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
122msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
123
b61937fb 124#: advice.c:92
40390522
AS
125msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
126msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
127
b61937fb 128#: advice.c:94
40390522
AS
129msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
130msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
131
b61937fb 132#: advice.c:96
40390522
AS
133#, c-format
134msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
135msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
136
b61937fb 137#: advice.c:104
25e2fbb4 138msgid ""
c099f8c7 139"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 140"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 141msgstr ""
642c7fab 142"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
40390522
AS
143"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
144
b61937fb 145#: advice.c:112
40390522
AS
146msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
147msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 148
b61937fb 149#: advice.c:117 builtin/merge.c:1184
aeef7d84 150msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 151msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 152
b61937fb 153#: advice.c:119
aeef7d84
AS
154msgid "Please, commit your changes before merging."
155msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
156
b61937fb 157#: advice.c:120
aeef7d84
AS
158msgid "Exiting because of unfinished merge."
159msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
160
b61937fb 161#: advice.c:126
40390522 162#, c-format
25e2fbb4 163msgid ""
40390522
AS
164"Note: checking out '%s'.\n"
165"\n"
166"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
167"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
168"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
169"\n"
170"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
171"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
172"\n"
173" git checkout -b <new-branch-name>\n"
174"\n"
25e2fbb4 175msgstr ""
40390522
AS
176"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
177"\n"
178"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
179"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
180"бъдат\n"
181"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
182"\n"
183"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
184"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
185"„commit“. Например:\n"
186"\n"
187" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
188"\n"
25e2fbb4 189
b61937fb 190#: apply.c:58
25e2fbb4 191#, c-format
40390522
AS
192msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
193msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 194
b61937fb 195#: apply.c:74
40390522
AS
196#, c-format
197msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
198msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 199
b61937fb 200#: apply.c:126
40390522
AS
201msgid "--reject and --3way cannot be used together."
202msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 203
b61937fb 204#: apply.c:128
40390522
AS
205msgid "--cached and --3way cannot be used together."
206msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 207
b61937fb 208#: apply.c:131
40390522
AS
209msgid "--3way outside a repository"
210msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 211
b61937fb 212#: apply.c:142
40390522
AS
213msgid "--index outside a repository"
214msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 215
b61937fb 216#: apply.c:145
40390522
AS
217msgid "--cached outside a repository"
218msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 219
b61937fb 220#: apply.c:836
40390522
AS
221#, c-format
222msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
223msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 224
b61937fb 225#: apply.c:845
40390522
AS
226#, c-format
227msgid "regexec returned %d for input: %s"
228msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 229
b61937fb 230#: apply.c:929
40390522
AS
231#, c-format
232msgid "unable to find filename in patch at line %d"
233msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 234
b61937fb 235#: apply.c:967
40390522
AS
236#, c-format
237msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
238msgstr ""
239"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
240"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 241
b61937fb 242#: apply.c:973
40390522
AS
243#, c-format
244msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
245msgstr ""
246"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
247"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 248
b61937fb 249#: apply.c:974
40390522
AS
250#, c-format
251msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
252msgstr ""
253"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
254"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 255
b61937fb 256#: apply.c:979
40390522
AS
257#, c-format
258msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
259msgstr ""
260"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
261"null“"
25e2fbb4 262
b61937fb
AS
263#: apply.c:1008
264#, c-format
265msgid "invalid mode on line %d: %s"
266msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
267
268#: apply.c:1326
269#, c-format
270msgid "inconsistent header lines %d and %d"
271msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
272
273#: apply.c:1498
40390522
AS
274#, c-format
275msgid "recount: unexpected line: %.*s"
276msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 277
b61937fb 278#: apply.c:1567
40390522
AS
279#, c-format
280msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
281msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 282
b61937fb 283#: apply.c:1587
40390522 284#, c-format
25e2fbb4 285msgid ""
40390522
AS
286"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
287"component (line %d)"
288msgid_plural ""
289"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
290"components (line %d)"
291msgstr[0] ""
292"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
293"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
294msgstr[1] ""
295"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
296"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 297
b61937fb 298#: apply.c:1600
0d670e78 299#, c-format
40390522 300msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 301msgstr ""
40390522 302"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 303
b61937fb 304#: apply.c:1770
40390522
AS
305msgid "new file depends on old contents"
306msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
307
b61937fb 308#: apply.c:1772
40390522
AS
309msgid "deleted file still has contents"
310msgstr "изтритият файл не е празен"
311
b61937fb 312#: apply.c:1806
25e2fbb4 313#, c-format
40390522
AS
314msgid "corrupt patch at line %d"
315msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 316
b61937fb 317#: apply.c:1843
25e2fbb4 318#, c-format
40390522
AS
319msgid "new file %s depends on old contents"
320msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 321
b61937fb 322#: apply.c:1845
25e2fbb4 323#, c-format
40390522
AS
324msgid "deleted file %s still has contents"
325msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 326
b61937fb 327#: apply.c:1848
25e2fbb4 328#, c-format
40390522
AS
329msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
330msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 331
b61937fb 332#: apply.c:1995
25e2fbb4 333#, c-format
40390522
AS
334msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
335msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 336
b61937fb 337#: apply.c:2032
25e2fbb4 338#, c-format
40390522
AS
339msgid "unrecognized binary patch at line %d"
340msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 341
b61937fb 342#: apply.c:2193
25e2fbb4 343#, c-format
40390522
AS
344msgid "patch with only garbage at line %d"
345msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 346
b61937fb 347#: apply.c:2276
25e2fbb4 348#, c-format
40390522
AS
349msgid "unable to read symlink %s"
350msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 351
b61937fb 352#: apply.c:2280
25e2fbb4 353#, c-format
40390522
AS
354msgid "unable to open or read %s"
355msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 356
b61937fb 357#: apply.c:2933
40390522
AS
358#, c-format
359msgid "invalid start of line: '%c'"
360msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 361
b61937fb 362#: apply.c:3052
25e2fbb4 363#, c-format
40390522
AS
364msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
365msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
366msgstr[0] ""
367"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
368msgstr[1] ""
369"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 370
b61937fb 371#: apply.c:3064
25e2fbb4 372#, c-format
40390522
AS
373msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
374msgstr ""
375"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 376
b61937fb 377#: apply.c:3070
25e2fbb4 378#, c-format
40390522
AS
379msgid ""
380"while searching for:\n"
381"%.*s"
382msgstr ""
383"при търсене за:\n"
384"%.*s"
25e2fbb4 385
b61937fb 386#: apply.c:3092
40390522
AS
387#, c-format
388msgid "missing binary patch data for '%s'"
389msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 390
b61937fb 391#: apply.c:3100
25e2fbb4 392#, c-format
40390522
AS
393msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
394msgstr ""
395"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
396"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 397
b61937fb 398#: apply.c:3146
25e2fbb4 399#, c-format
40390522
AS
400msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
401msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 402
b61937fb 403#: apply.c:3156
40390522 404#, c-format
25e2fbb4 405msgid ""
40390522
AS
406"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
407msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 408
b61937fb 409#: apply.c:3164
25e2fbb4 410#, c-format
40390522
AS
411msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
412msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 413
b61937fb 414#: apply.c:3182
25e2fbb4 415#, c-format
40390522
AS
416msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
417msgstr ""
418"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
419"прочетен"
25e2fbb4 420
b61937fb 421#: apply.c:3195
25e2fbb4 422#, c-format
40390522
AS
423msgid "binary patch does not apply to '%s'"
424msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 425
b61937fb 426#: apply.c:3201
aeef7d84 427#, c-format
40390522
AS
428msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
429msgstr ""
430"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
431"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 432
b61937fb 433#: apply.c:3222
0d670e78 434#, c-format
40390522
AS
435msgid "patch failed: %s:%ld"
436msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 437
b61937fb 438#: apply.c:3344
25e2fbb4 439#, c-format
40390522
AS
440msgid "cannot checkout %s"
441msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 442
b61937fb 443#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 setup.c:277
25e2fbb4 444#, c-format
40390522
AS
445msgid "failed to read %s"
446msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 447
b61937fb 448#: apply.c:3400
25e2fbb4 449#, c-format
40390522
AS
450msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
451msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 452
b61937fb 453#: apply.c:3429 apply.c:3669
25e2fbb4 454#, c-format
40390522
AS
455msgid "path %s has been renamed/deleted"
456msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 457
b61937fb 458#: apply.c:3512 apply.c:3683
25e2fbb4 459#, c-format
40390522
AS
460msgid "%s: does not exist in index"
461msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 462
b61937fb 463#: apply.c:3521 apply.c:3691
25e2fbb4 464#, c-format
40390522
AS
465msgid "%s: does not match index"
466msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
467
b61937fb 468#: apply.c:3556
40390522 469msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 470msgstr ""
40390522
AS
471"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
472"сливане."
25e2fbb4 473
b61937fb 474#: apply.c:3559
9aeb4c2b 475#, c-format
40390522
AS
476msgid "Falling back to three-way merge...\n"
477msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 478
b61937fb 479#: apply.c:3575 apply.c:3579
25e2fbb4 480#, c-format
40390522
AS
481msgid "cannot read the current contents of '%s'"
482msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 483
b61937fb 484#: apply.c:3591
6c31a5e9 485#, c-format
40390522
AS
486msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
487msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 488
b61937fb 489#: apply.c:3605
25e2fbb4 490#, c-format
40390522
AS
491msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
492msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 493
b61937fb 494#: apply.c:3610
25e2fbb4 495#, c-format
40390522
AS
496msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
497msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 498
b61937fb 499#: apply.c:3636
40390522
AS
500msgid "removal patch leaves file contents"
501msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 502
b61937fb 503#: apply.c:3708
6c31a5e9 504#, c-format
40390522
AS
505msgid "%s: wrong type"
506msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 507
b61937fb 508#: apply.c:3710
6c31a5e9 509#, c-format
40390522
AS
510msgid "%s has type %o, expected %o"
511msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 512
b61937fb 513#: apply.c:3860 apply.c:3862
6c31a5e9 514#, c-format
40390522
AS
515msgid "invalid path '%s'"
516msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 517
b61937fb 518#: apply.c:3918
6c31a5e9 519#, c-format
40390522
AS
520msgid "%s: already exists in index"
521msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 522
b61937fb 523#: apply.c:3921
6c31a5e9 524#, c-format
40390522
AS
525msgid "%s: already exists in working directory"
526msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 527
b61937fb 528#: apply.c:3941
6c31a5e9 529#, c-format
40390522
AS
530msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
531msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 532
b61937fb 533#: apply.c:3946
6c31a5e9 534#, c-format
40390522
AS
535msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
536msgstr ""
537"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 538
b61937fb 539#: apply.c:3966
6c31a5e9 540#, c-format
40390522
AS
541msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
542msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 543
b61937fb 544#: apply.c:3970
6c31a5e9 545#, c-format
40390522
AS
546msgid "%s: patch does not apply"
547msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 548
b61937fb 549#: apply.c:3985
0d670e78 550#, c-format
40390522
AS
551msgid "Checking patch %s..."
552msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 553
b61937fb 554#: apply.c:4076
0d670e78 555#, c-format
40390522
AS
556msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
557msgstr ""
558"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 559
b61937fb 560#: apply.c:4083
40390522
AS
561#, c-format
562msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
563msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 564
b61937fb 565#: apply.c:4086
40390522
AS
566#, c-format
567msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
568msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 569
b61937fb 570#: apply.c:4091 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:138
40390522
AS
571#, c-format
572msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
573msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 574
b61937fb 575#: apply.c:4095
40390522
AS
576#, c-format
577msgid "could not add %s to temporary index"
578msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 579
b61937fb 580#: apply.c:4105
25e2fbb4 581#, c-format
40390522
AS
582msgid "could not write temporary index to %s"
583msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 584
b61937fb 585#: apply.c:4243
25e2fbb4 586#, c-format
40390522
AS
587msgid "unable to remove %s from index"
588msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 589
b61937fb 590#: apply.c:4278
25e2fbb4 591#, c-format
40390522
AS
592msgid "corrupt patch for submodule %s"
593msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 594
b61937fb 595#: apply.c:4284
25e2fbb4 596#, c-format
40390522
AS
597msgid "unable to stat newly created file '%s'"
598msgstr ""
599"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 600
b61937fb 601#: apply.c:4292
25e2fbb4 602#, c-format
40390522
AS
603msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
604msgstr ""
605"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 606
b61937fb 607#: apply.c:4298 apply.c:4442
25e2fbb4 608#, c-format
40390522
AS
609msgid "unable to add cache entry for %s"
610msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 611
b61937fb 612#: apply.c:4339
25e2fbb4 613#, c-format
40390522
AS
614msgid "failed to write to '%s'"
615msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 616
b61937fb 617#: apply.c:4343
25e2fbb4 618#, c-format
40390522
AS
619msgid "closing file '%s'"
620msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 621
b61937fb 622#: apply.c:4413
25e2fbb4 623#, c-format
40390522
AS
624msgid "unable to write file '%s' mode %o"
625msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 626
b61937fb 627#: apply.c:4511
25e2fbb4 628#, c-format
40390522
AS
629msgid "Applied patch %s cleanly."
630msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 631
b61937fb 632#: apply.c:4519
40390522
AS
633msgid "internal error"
634msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 635
b61937fb 636#: apply.c:4522
25e2fbb4 637#, c-format
40390522
AS
638msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
639msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
640msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
641msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 642
b61937fb 643#: apply.c:4533
25e2fbb4 644#, c-format
40390522
AS
645msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
646msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 647
b61937fb 648#: apply.c:4541 builtin/fetch.c:738 builtin/fetch.c:988
25e2fbb4 649#, c-format
40390522
AS
650msgid "cannot open %s"
651msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 652
b61937fb 653#: apply.c:4555
25e2fbb4 654#, c-format
40390522
AS
655msgid "Hunk #%d applied cleanly."
656msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
657
b61937fb 658#: apply.c:4559
40390522
AS
659#, c-format
660msgid "Rejected hunk #%d."
661msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
662
b61937fb 663#: apply.c:4669
40390522
AS
664#, c-format
665msgid "Skipped patch '%s'."
666msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
667
b61937fb 668#: apply.c:4677
40390522
AS
669msgid "unrecognized input"
670msgstr "непознат вход"
671
b61937fb 672#: apply.c:4696
40390522
AS
673msgid "unable to read index file"
674msgstr "индексът не може да бъде записан"
675
b61937fb 676#: apply.c:4833
40390522
AS
677#, c-format
678msgid "can't open patch '%s': %s"
679msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
680
b61937fb 681#: apply.c:4860
40390522
AS
682#, c-format
683msgid "squelched %d whitespace error"
684msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
685msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
686msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
687
b61937fb 688#: apply.c:4866 apply.c:4881
40390522
AS
689#, c-format
690msgid "%d line adds whitespace errors."
691msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
692msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
693msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
694
b61937fb 695#: apply.c:4874
40390522
AS
696#, c-format
697msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
698msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
699msgstr[0] ""
700"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
701msgstr[1] ""
702"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
703
b61937fb 704#: apply.c:4890 builtin/add.c:513 builtin/mv.c:299 builtin/rm.c:391
40390522
AS
705msgid "Unable to write new index file"
706msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
707
b61937fb
AS
708#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2257 builtin/am.c:2260
709#: builtin/clone.c:115 builtin/fetch.c:93 builtin/pull.c:187
61d4c309
AS
710#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
711#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
712#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
b61937fb 713#: git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
714msgid "path"
715msgstr "път"
716
b61937fb 717#: apply.c:4922
40390522
AS
718msgid "don't apply changes matching the given path"
719msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
720
b61937fb 721#: apply.c:4925
40390522
AS
722msgid "apply changes matching the given path"
723msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
724
b61937fb 725#: apply.c:4927 builtin/am.c:2266
40390522
AS
726msgid "num"
727msgstr "БРОЙ"
728
b61937fb 729#: apply.c:4928
40390522
AS
730msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
731msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
732
b61937fb 733#: apply.c:4931
40390522
AS
734msgid "ignore additions made by the patch"
735msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
736
b61937fb 737#: apply.c:4933
40390522
AS
738msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
739msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
740
b61937fb 741#: apply.c:4937
40390522
AS
742msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
743msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
744
b61937fb 745#: apply.c:4939
40390522
AS
746msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
747msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
748
b61937fb 749#: apply.c:4941
40390522
AS
750msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
751msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
752
b61937fb 753#: apply.c:4943
40390522
AS
754msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
755msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
756
b61937fb 757#: apply.c:4945
40390522
AS
758msgid "apply a patch without touching the working tree"
759msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
760
b61937fb 761#: apply.c:4947
40390522
AS
762msgid "accept a patch that touches outside the working area"
763msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
764
b61937fb 765#: apply.c:4949
40390522 766msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 767msgstr ""
40390522
AS
768"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
769"summary“"
770
b61937fb 771#: apply.c:4951
40390522
AS
772msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
773msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
774
b61937fb 775#: apply.c:4953
40390522
AS
776msgid "build a temporary index based on embedded index information"
777msgstr ""
778"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
779
b61937fb 780#: apply.c:4956 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:515
40390522
AS
781msgid "paths are separated with NUL character"
782msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
783
b61937fb 784#: apply.c:4958
40390522
AS
785msgid "ensure at least <n> lines of context match"
786msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
787
b61937fb 788#: apply.c:4959 builtin/am.c:2245
40390522
AS
789msgid "action"
790msgstr "действие"
791
b61937fb 792#: apply.c:4960
40390522
AS
793msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
794msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
795
b61937fb 796#: apply.c:4963 apply.c:4966
40390522
AS
797msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
798msgstr ""
799"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
800
b61937fb 801#: apply.c:4969
40390522
AS
802msgid "apply the patch in reverse"
803msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
804
b61937fb 805#: apply.c:4971
40390522
AS
806msgid "don't expect at least one line of context"
807msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
808
b61937fb 809#: apply.c:4973
40390522
AS
810msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
811msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
812
b61937fb 813#: apply.c:4975
40390522
AS
814msgid "allow overlapping hunks"
815msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
816
b61937fb
AS
817#: apply.c:4976 builtin/add.c:270 builtin/check-ignore.c:21
818#: builtin/commit.c:1340 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:651
819#: builtin/log.c:1877 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
40390522
AS
820msgid "be verbose"
821msgstr "повече подробности"
822
b61937fb 823#: apply.c:4978
40390522
AS
824msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
825msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
826
b61937fb 827#: apply.c:4981
40390522
AS
828msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
829msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
830
b61937fb 831#: apply.c:4983 builtin/am.c:2254
40390522
AS
832msgid "root"
833msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
834
b61937fb 835#: apply.c:4984
40390522
AS
836msgid "prepend <root> to all filenames"
837msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
838
b61937fb 839#: archive.c:13
40390522
AS
840msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
841msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
842
b61937fb 843#: archive.c:14
40390522
AS
844msgid "git archive --list"
845msgstr "git archive --list"
846
b61937fb 847#: archive.c:15
40390522
AS
848msgid ""
849"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
850msgstr ""
851"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
852"[ПЪТ…]"
853
b61937fb 854#: archive.c:16
40390522
AS
855msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
856msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
857
b61937fb 858#: archive.c:333 builtin/add.c:154 builtin/add.c:492 builtin/rm.c:300
40390522
AS
859#, c-format
860msgid "pathspec '%s' did not match any files"
861msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
862
b61937fb 863#: archive.c:418
40390522
AS
864msgid "fmt"
865msgstr "ФОРМАТ"
866
b61937fb 867#: archive.c:418
40390522
AS
868msgid "archive format"
869msgstr "ФОРМАТ на архива"
870
b61937fb 871#: archive.c:419 builtin/log.c:1446
40390522
AS
872msgid "prefix"
873msgstr "ПРЕФИКС"
874
b61937fb 875#: archive.c:420
40390522
AS
876msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
877msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
878
b61937fb
AS
879#: archive.c:421 builtin/blame.c:693 builtin/blame.c:694 builtin/config.c:61
880#: builtin/fast-export.c:989 builtin/fast-export.c:991 builtin/grep.c:1080
881#: builtin/hash-object.c:102 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
882#: builtin/notes.c:404 builtin/notes.c:567 builtin/read-tree.c:120
40390522
AS
883#: parse-options.h:153
884msgid "file"
885msgstr "ФАЙЛ"
886
b61937fb 887#: archive.c:422 builtin/archive.c:89
40390522
AS
888msgid "write the archive to this file"
889msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
890
b61937fb 891#: archive.c:424
40390522
AS
892msgid "read .gitattributes in working directory"
893msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
894
b61937fb 895#: archive.c:425
40390522
AS
896msgid "report archived files on stderr"
897msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
898
b61937fb 899#: archive.c:426
40390522
AS
900msgid "store only"
901msgstr "само съхранение без компресиране"
902
b61937fb 903#: archive.c:427
40390522
AS
904msgid "compress faster"
905msgstr "бързо компресиране"
906
b61937fb 907#: archive.c:435
40390522
AS
908msgid "compress better"
909msgstr "добро компресиране"
910
b61937fb 911#: archive.c:438
40390522
AS
912msgid "list supported archive formats"
913msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
914
b61937fb 915#: archive.c:440 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:105 builtin/clone.c:108
61d4c309 916#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
40390522
AS
917msgid "repo"
918msgstr "хранилище"
919
b61937fb 920#: archive.c:441 builtin/archive.c:91
40390522
AS
921msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
922msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
923
b61937fb 924#: archive.c:442 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:488
40390522
AS
925msgid "command"
926msgstr "команда"
927
b61937fb 928#: archive.c:443 builtin/archive.c:93
40390522
AS
929msgid "path to the remote git-upload-archive command"
930msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
931
b61937fb 932#: archive.c:450
40390522
AS
933msgid "Unexpected option --remote"
934msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
935
b61937fb 936#: archive.c:452
40390522
AS
937msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
938msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
939
b61937fb 940#: archive.c:454
40390522
AS
941msgid "Unexpected option --output"
942msgstr "Неочаквана опция „--output“"
943
b61937fb 944#: archive.c:476
40390522
AS
945#, c-format
946msgid "Unknown archive format '%s'"
947msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
948
b61937fb 949#: archive.c:483
40390522
AS
950#, c-format
951msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
952msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
953
b61937fb 954#: attr.c:214
61d4c309
AS
955#, c-format
956msgid "%.*s is not a valid attribute name"
957msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
958
b61937fb 959#: attr.c:410
40390522
AS
960msgid ""
961"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
962"Use '\\!' for literal leading exclamation."
963msgstr ""
964"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
965"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
966
b61937fb 967#: bisect.c:447
40390522
AS
968#, c-format
969msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
970msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
971
b61937fb 972#: bisect.c:655
40390522
AS
973#, c-format
974msgid "We cannot bisect more!\n"
975msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
976
b61937fb 977#: bisect.c:708
40390522
AS
978#, c-format
979msgid "Not a valid commit name %s"
980msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
981
b61937fb 982#: bisect.c:732
40390522
AS
983#, c-format
984msgid ""
985"The merge base %s is bad.\n"
986"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
987msgstr ""
988"Неправилна база за сливане: %s.\n"
989"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
990
b61937fb 991#: bisect.c:737
40390522
AS
992#, c-format
993msgid ""
994"The merge base %s is new.\n"
995"The property has changed between %s and [%s].\n"
996msgstr ""
997"Нова база за сливане: %s.\n"
998"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
999
b61937fb 1000#: bisect.c:742
40390522
AS
1001#, c-format
1002msgid ""
1003"The merge base %s is %s.\n"
1004"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1005msgstr ""
1006"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1007"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1008
b61937fb 1009#: bisect.c:750
40390522
AS
1010#, c-format
1011msgid ""
61d4c309 1012"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1013"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1014"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1015msgstr ""
1016"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1017"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1018"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1019
b61937fb 1020#: bisect.c:763
40390522
AS
1021#, c-format
1022msgid ""
1023"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1024"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1025"We continue anyway."
1026msgstr ""
1027"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1028"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1029"Двоичното търсене продължава."
1030
b61937fb 1031#: bisect.c:798
40390522
AS
1032#, c-format
1033msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1034msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1035
b61937fb 1036#: bisect.c:849
40390522
AS
1037#, c-format
1038msgid "a %s revision is needed"
1039msgstr "необходима е версия „%s“"
1040
b61937fb 1041#: bisect.c:866 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:256
40390522
AS
1042#, c-format
1043msgid "could not create file '%s'"
1044msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1045
b61937fb 1046#: bisect.c:917
40390522
AS
1047#, c-format
1048msgid "could not read file '%s'"
1049msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1050
b61937fb 1051#: bisect.c:947
40390522
AS
1052msgid "reading bisect refs failed"
1053msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1054
b61937fb 1055#: bisect.c:967
40390522
AS
1056#, c-format
1057msgid "%s was both %s and %s\n"
1058msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1059
b61937fb 1060#: bisect.c:975
40390522
AS
1061#, c-format
1062msgid ""
1063"No testable commit found.\n"
1064"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1065msgstr ""
1066"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1067"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1068
b61937fb 1069#: bisect.c:994
40390522
AS
1070#, c-format
1071msgid "(roughly %d step)"
1072msgid_plural "(roughly %d steps)"
1073msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1074msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1075
b61937fb
AS
1076#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1077#. steps)" translation.
1078#.
61d4c309 1079#: bisect.c:1000
40390522
AS
1080#, c-format
1081msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1082msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1083msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1084msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1085
b61937fb
AS
1086#: blame.c:1757
1087msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1088msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1089
1090#: blame.c:1768
1091msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1092msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1093
1094#: blame.c:1788
1095msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1096msgstr ""
1097"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1098"указването на крайно подаване"
1099
1100#: blame.c:1797 bundle.c:164 ref-filter.c:1919 sequencer.c:1166
1101#: sequencer.c:2328 builtin/commit.c:1058 builtin/log.c:356 builtin/log.c:907
1102#: builtin/log.c:1357 builtin/log.c:1683 builtin/log.c:1926 builtin/merge.c:360
1103#: builtin/shortlog.c:177
1104msgid "revision walk setup failed"
1105msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1106
1107#: blame.c:1815
1108msgid ""
1109"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1110msgstr ""
1111"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1112"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1113
1114#: blame.c:1826
1115#, c-format
1116msgid "no such path %s in %s"
1117msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1118
1119#: blame.c:1837
1120#, c-format
1121msgid "cannot read blob %s for path %s"
1122msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
1123
40390522
AS
1124#: branch.c:53
1125#, c-format
1126msgid ""
1127"\n"
1128"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1129"the remote tracking information by invoking\n"
1130"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1131msgstr ""
1132"\n"
1133"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1134"информацията за следения клон чрез:\n"
1135"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1136
40390522 1137#: branch.c:67
c099f8c7 1138#, c-format
40390522 1139msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1140msgstr ""
40390522 1141"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1142
40390522 1143#: branch.c:93
25e2fbb4 1144#, c-format
40390522 1145msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
25e2fbb4 1146msgstr ""
40390522
AS
1147"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
1148"пребазиране."
25e2fbb4 1149
40390522 1150#: branch.c:94
25e2fbb4 1151#, c-format
40390522
AS
1152msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1153msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
e1f70371 1154
40390522
AS
1155#: branch.c:98
1156#, c-format
1157msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
0d670e78 1158msgstr ""
40390522 1159"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 1160
40390522
AS
1161#: branch.c:99
1162#, c-format
1163msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1164msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 1165
40390522
AS
1166#: branch.c:104
1167#, c-format
1168msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1169msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1170
40390522 1171#: branch.c:105
25e2fbb4 1172#, c-format
40390522
AS
1173msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1174msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1175
40390522 1176#: branch.c:109
25e2fbb4 1177#, c-format
40390522
AS
1178msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1179msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1180
40390522 1181#: branch.c:110
25e2fbb4 1182#, c-format
40390522
AS
1183msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1184msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1185
40390522
AS
1186#: branch.c:119
1187msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1188msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1189
1190#: branch.c:156
25e2fbb4 1191#, c-format
40390522
AS
1192msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1193msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1194
40390522 1195#: branch.c:185
25e2fbb4 1196#, c-format
40390522
AS
1197msgid "'%s' is not a valid branch name."
1198msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1199
40390522 1200#: branch.c:190
25e2fbb4 1201#, c-format
40390522
AS
1202msgid "A branch named '%s' already exists."
1203msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1204
40390522
AS
1205#: branch.c:198
1206msgid "Cannot force update the current branch."
1207msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1208
40390522
AS
1209#: branch.c:218
1210#, c-format
1211msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1212msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1213
40390522 1214#: branch.c:220
25e2fbb4 1215#, c-format
40390522
AS
1216msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1217msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1218
1219#: branch.c:222
25e2fbb4 1220msgid ""
40390522
AS
1221"\n"
1222"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1223"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1224"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1225"\n"
1226"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1227"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1228"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1229msgstr ""
40390522
AS
1230"\n"
1231"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1232"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1233"\n"
1234"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1235"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1236"изтласква."
25e2fbb4 1237
40390522
AS
1238#: branch.c:265
1239#, c-format
1240msgid "Not a valid object name: '%s'."
1241msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1242
40390522 1243#: branch.c:285
25e2fbb4 1244#, c-format
40390522
AS
1245msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1246msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1247
40390522 1248#: branch.c:290
25e2fbb4 1249#, c-format
40390522
AS
1250msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1251msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1252
40390522 1253#: branch.c:344
25e2fbb4 1254#, c-format
40390522
AS
1255msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1256msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1257
b61937fb 1258#: branch.c:366
40390522
AS
1259#, c-format
1260msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1261msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1262
40390522 1263#: bundle.c:34
25e2fbb4 1264#, c-format
40390522
AS
1265msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1266msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1267
b61937fb 1268#: bundle.c:62
0d670e78 1269#, c-format
40390522
AS
1270msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1271msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1272
b61937fb 1273#: bundle.c:88 sequencer.c:1344 sequencer.c:1770 builtin/commit.c:778
0d670e78 1274#, c-format
40390522
AS
1275msgid "could not open '%s'"
1276msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1277
b61937fb 1278#: bundle.c:140
40390522
AS
1279msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1280msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1281
b61937fb 1282#: bundle.c:186
25e2fbb4 1283#, c-format
40390522
AS
1284msgid "The bundle contains this ref:"
1285msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1286msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1287msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1288
b61937fb 1289#: bundle.c:193
40390522
AS
1290msgid "The bundle records a complete history."
1291msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1292
b61937fb 1293#: bundle.c:195
25e2fbb4 1294#, c-format
40390522
AS
1295msgid "The bundle requires this ref:"
1296msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1297msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1298msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1299
b61937fb 1300#: bundle.c:254
40390522
AS
1301msgid "Could not spawn pack-objects"
1302msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1303
b61937fb 1304#: bundle.c:265
40390522
AS
1305msgid "pack-objects died"
1306msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1307
b61937fb 1308#: bundle.c:307
40390522
AS
1309msgid "rev-list died"
1310msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1311
b61937fb 1312#: bundle.c:356
25e2fbb4 1313#, c-format
40390522
AS
1314msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1315msgstr ""
1316"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1317
b61937fb 1318#: bundle.c:446 builtin/log.c:173 builtin/log.c:1589 builtin/shortlog.c:282
25e2fbb4 1319#, c-format
40390522
AS
1320msgid "unrecognized argument: %s"
1321msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1322
b61937fb 1323#: bundle.c:454
40390522
AS
1324msgid "Refusing to create empty bundle."
1325msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1326
b61937fb 1327#: bundle.c:466
25e2fbb4 1328#, c-format
40390522
AS
1329msgid "cannot create '%s'"
1330msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1331
b61937fb 1332#: bundle.c:494
40390522
AS
1333msgid "index-pack died"
1334msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1335
b61937fb 1336#: color.c:301
40390522
AS
1337#, c-format
1338msgid "invalid color value: %.*s"
1339msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1340
b61937fb
AS
1341#: commit.c:41 sequencer.c:1582 builtin/am.c:420 builtin/am.c:456
1342#: builtin/am.c:1469 builtin/am.c:2107
40390522
AS
1343#, c-format
1344msgid "could not parse %s"
1345msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1346
b61937fb 1347#: commit.c:43
40390522
AS
1348#, c-format
1349msgid "%s %s is not a commit!"
1350msgstr "%s %s не е подаване!"
1351
61d4c309 1352#: commit.c:1511
40390522
AS
1353msgid ""
1354"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1355"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1356"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1357msgstr ""
40390522
AS
1358"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1359"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1360"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1361
1362#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1363msgid "memory exhausted"
1364msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1365
b61937fb 1366#: config.c:186
61d4c309
AS
1367msgid "relative config include conditionals must come from files"
1368msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1369
b61937fb 1370#: config.c:720
25e2fbb4 1371#, c-format
40390522
AS
1372msgid "bad config line %d in blob %s"
1373msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1374
b61937fb 1375#: config.c:724
25e2fbb4 1376#, c-format
40390522
AS
1377msgid "bad config line %d in file %s"
1378msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1379
b61937fb 1380#: config.c:728
25e2fbb4 1381#, c-format
40390522
AS
1382msgid "bad config line %d in standard input"
1383msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1384
b61937fb 1385#: config.c:732
25e2fbb4 1386#, c-format
40390522
AS
1387msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1388msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1389
b61937fb 1390#: config.c:736
25e2fbb4 1391#, c-format
40390522
AS
1392msgid "bad config line %d in command line %s"
1393msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1394
b61937fb 1395#: config.c:740
25e2fbb4 1396#, c-format
40390522
AS
1397msgid "bad config line %d in %s"
1398msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1399
b61937fb 1400#: config.c:868
40390522
AS
1401msgid "out of range"
1402msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1403
b61937fb 1404#: config.c:868
40390522
AS
1405msgid "invalid unit"
1406msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1407
b61937fb 1408#: config.c:874
25e2fbb4 1409#, c-format
40390522
AS
1410msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1411msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1412
b61937fb 1413#: config.c:879
25e2fbb4 1414#, c-format
40390522
AS
1415msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1416msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1417
b61937fb 1418#: config.c:882
40390522
AS
1419#, c-format
1420msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1421msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1422
b61937fb 1423#: config.c:885
40390522
AS
1424#, c-format
1425msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1426msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1427
b61937fb 1428#: config.c:888
25e2fbb4 1429#, c-format
40390522
AS
1430msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1431msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1432
b61937fb 1433#: config.c:891
25e2fbb4 1434#, c-format
40390522
AS
1435msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1436msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1437
b61937fb 1438#: config.c:894
40390522
AS
1439#, c-format
1440msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1441msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1442
b61937fb 1443#: config.c:989
25e2fbb4 1444#, c-format
40390522
AS
1445msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1446msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1447
b61937fb 1448#: config.c:1084 config.c:1095
25e2fbb4 1449#, c-format
40390522
AS
1450msgid "bad zlib compression level %d"
1451msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1452
b61937fb 1453#: config.c:1212
25e2fbb4 1454#, c-format
40390522
AS
1455msgid "invalid mode for object creation: %s"
1456msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1457
b61937fb 1458#: config.c:1368
61d4c309
AS
1459#, c-format
1460msgid "bad pack compression level %d"
1461msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1462
b61937fb 1463#: config.c:1564
40390522
AS
1464msgid "unable to parse command-line config"
1465msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1466
b61937fb 1467#: config.c:1894
40390522
AS
1468msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1469msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1470
b61937fb 1471#: config.c:2064
61d4c309
AS
1472#, c-format
1473msgid "Invalid %s: '%s'"
1474msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1475
b61937fb 1476#: config.c:2085
61d4c309
AS
1477#, c-format
1478msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1479msgstr ""
1480"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
1481"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1482
b61937fb 1483#: config.c:2111
61d4c309
AS
1484#, c-format
1485msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1486msgstr ""
1487"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1488"%d"
1489
b61937fb 1490#: config.c:2122
25e2fbb4 1491#, c-format
40390522
AS
1492msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1493msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1494
b61937fb 1495#: config.c:2124
25e2fbb4 1496#, c-format
40390522
AS
1497msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1498msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1499
b61937fb 1500#: config.c:2183
25e2fbb4 1501#, c-format
40390522
AS
1502msgid "%s has multiple values"
1503msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1504
b61937fb 1505#: config.c:2517 config.c:2745
61d4c309
AS
1506#, c-format
1507msgid "fstat on %s failed"
1508msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1509
b61937fb 1510#: config.c:2635
25e2fbb4 1511#, c-format
40390522
AS
1512msgid "could not set '%s' to '%s'"
1513msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1514
b61937fb 1515#: config.c:2637 builtin/remote.c:775
40390522
AS
1516#, c-format
1517msgid "could not unset '%s'"
1518msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1519
b61937fb 1520#: connect.c:50
40390522
AS
1521msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1522msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1523
b61937fb 1524#: connect.c:52
40390522
AS
1525msgid ""
1526"Could not read from remote repository.\n"
1527"\n"
1528"Please make sure you have the correct access rights\n"
1529"and the repository exists."
1530msgstr ""
1531"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1532"\n"
1533"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1534"за достъп."
25e2fbb4 1535
b61937fb 1536#: connected.c:63 builtin/fsck.c:191 builtin/prune.c:141
40390522
AS
1537msgid "Checking connectivity"
1538msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 1539
40390522
AS
1540#: connected.c:75
1541msgid "Could not run 'git rev-list'"
1542msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 1543
40390522
AS
1544#: connected.c:95
1545msgid "failed write to rev-list"
1546msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 1547
40390522
AS
1548#: connected.c:102
1549msgid "failed to close rev-list's stdin"
1550msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 1551
b61937fb 1552#: convert.c:205
25e2fbb4 1553#, c-format
40390522
AS
1554msgid ""
1555"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1556"The file will have its original line endings in your working directory."
1557msgstr ""
1558"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
1559"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1560"директория."
25e2fbb4 1561
b61937fb 1562#: convert.c:209
25e2fbb4 1563#, c-format
40390522
AS
1564msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1565msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
25e2fbb4 1566
b61937fb 1567#: convert.c:215
40390522
AS
1568#, c-format
1569msgid ""
1570"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1571"The file will have its original line endings in your working directory."
1572msgstr ""
1573"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
1574"„%s“.\n"
1575"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1576"директория."
25e2fbb4 1577
b61937fb 1578#: convert.c:219
25e2fbb4 1579#, c-format
40390522 1580msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
25e2fbb4 1581msgstr ""
40390522
AS
1582"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
1583
b61937fb 1584#: date.c:116
40390522
AS
1585msgid "in the future"
1586msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 1587
b61937fb
AS
1588#: date.c:122 date.c:129 date.c:136 date.c:143 date.c:149 date.c:156 date.c:167
1589#: date.c:175 date.c:180
1590msgid "%"
1591msgid_plural "%"
1592msgstr[0] "%"
1593msgstr[1] "%"
25e2fbb4 1594
40390522 1595#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
b61937fb
AS
1596#: date.c:170
1597msgid "%s, %"
1598msgid_plural "%s, %"
1599msgstr[0] "%s, %"
1600msgstr[1] "%s, %"
25e2fbb4 1601
40390522
AS
1602#: diffcore-order.c:24
1603#, c-format
1604msgid "failed to read orderfile '%s'"
1605msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1606
40390522
AS
1607#: diffcore-rename.c:536
1608msgid "Performing inexact rename detection"
1609msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 1610
b61937fb 1611#: diff.c:63
25e2fbb4 1612#, c-format
40390522
AS
1613msgid "option '%s' requires a value"
1614msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 1615
b61937fb 1616#: diff.c:125
25e2fbb4 1617#, c-format
40390522 1618msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 1619msgstr ""
40390522
AS
1620" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
1621"директории\n"
25e2fbb4 1622
b61937fb 1623#: diff.c:130
25e2fbb4 1624#, c-format
40390522
AS
1625msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1626msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 1627
b61937fb 1628#: diff.c:282
25e2fbb4 1629#, c-format
40390522
AS
1630msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1631msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 1632
b61937fb 1633#: diff.c:342
40390522
AS
1634#, c-format
1635msgid ""
1636"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1637"%s"
1638msgstr ""
1639"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
1640"%s"
25e2fbb4 1641
b61937fb 1642#: diff.c:3101
25e2fbb4 1643#, c-format
40390522
AS
1644msgid "external diff died, stopping at %s"
1645msgstr ""
1646"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 1647
b61937fb 1648#: diff.c:3427
40390522
AS
1649msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1650msgstr ""
1651"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
1652"една с друга"
1653
b61937fb 1654#: diff.c:3517
40390522
AS
1655msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1656msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
1657
b61937fb 1658#: diff.c:3680
25e2fbb4 1659#, c-format
40390522
AS
1660msgid ""
1661"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1662"%s"
1663msgstr ""
1664"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
1665"%s"
25e2fbb4 1666
b61937fb 1667#: diff.c:3694
25e2fbb4 1668#, c-format
40390522
AS
1669msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1670msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 1671
b61937fb 1672#: diff.c:4716
40390522
AS
1673msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1674msgstr ""
1675"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
1676"многото файлове."
25e2fbb4 1677
b61937fb 1678#: diff.c:4719
40390522
AS
1679msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1680msgstr ""
1681"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 1682
b61937fb 1683#: diff.c:4722
aeef7d84 1684#, c-format
40390522
AS
1685msgid ""
1686"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1687msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 1688
b61937fb 1689#: dir.c:1948
40390522
AS
1690msgid "failed to get kernel name and information"
1691msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 1692
b61937fb 1693#: dir.c:2067
40390522 1694msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
25e2fbb4 1695msgstr ""
40390522 1696"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
25e2fbb4 1697
b61937fb 1698#: dir.c:2846 dir.c:2851
61d4c309
AS
1699#, c-format
1700msgid "could not create directories for %s"
1701msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
1702
b61937fb 1703#: dir.c:2876
61d4c309
AS
1704#, c-format
1705msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1706msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
1707
b61937fb 1708#: entry.c:281
61d4c309
AS
1709#, c-format
1710msgid "could not stat file '%s'"
1711msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
1712
b61937fb 1713#: fetch-pack.c:251
40390522
AS
1714msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1715msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 1716
b61937fb 1717#: fetch-pack.c:263
40390522
AS
1718msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1719msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
1720
b61937fb 1721#: fetch-pack.c:282 builtin/archive.c:63
61d4c309
AS
1722#, c-format
1723msgid "remote error: %s"
1724msgstr "отдалечена грешка: %s"
1725
b61937fb 1726#: fetch-pack.c:283
25e2fbb4 1727#, c-format
40390522
AS
1728msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1729msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
25e2fbb4 1730
b61937fb 1731#: fetch-pack.c:335
40390522
AS
1732msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1733msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
1734
b61937fb 1735#: fetch-pack.c:421
25e2fbb4 1736#, c-format
40390522
AS
1737msgid "invalid shallow line: %s"
1738msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1739
b61937fb 1740#: fetch-pack.c:427
25e2fbb4 1741#, c-format
40390522
AS
1742msgid "invalid unshallow line: %s"
1743msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1744
b61937fb 1745#: fetch-pack.c:429
25e2fbb4 1746#, c-format
40390522
AS
1747msgid "object not found: %s"
1748msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 1749
b61937fb 1750#: fetch-pack.c:432
25e2fbb4 1751#, c-format
40390522
AS
1752msgid "error in object: %s"
1753msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 1754
b61937fb 1755#: fetch-pack.c:434
25e2fbb4 1756#, c-format
40390522
AS
1757msgid "no shallow found: %s"
1758msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 1759
b61937fb 1760#: fetch-pack.c:437
25e2fbb4 1761#, c-format
40390522
AS
1762msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1763msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
25e2fbb4 1764
b61937fb 1765#: fetch-pack.c:476
25e2fbb4 1766#, c-format
40390522
AS
1767msgid "got %s %d %s"
1768msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 1769
b61937fb 1770#: fetch-pack.c:490
40390522
AS
1771#, c-format
1772msgid "invalid commit %s"
1773msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 1774
b61937fb 1775#: fetch-pack.c:523
40390522
AS
1776msgid "giving up"
1777msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 1778
b61937fb 1779#: fetch-pack.c:533 progress.c:235
1c3c8410
AS
1780msgid "done"
1781msgstr "действието завърши"
1782
b61937fb 1783#: fetch-pack.c:545
1c3c8410 1784#, c-format
40390522
AS
1785msgid "got %s (%d) %s"
1786msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 1787
b61937fb 1788#: fetch-pack.c:591
1c3c8410 1789#, c-format
40390522
AS
1790msgid "Marking %s as complete"
1791msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 1792
b61937fb 1793#: fetch-pack.c:775
aeef7d84 1794#, c-format
40390522
AS
1795msgid "already have %s (%s)"
1796msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 1797
b61937fb 1798#: fetch-pack.c:813
40390522
AS
1799msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1800msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 1801
b61937fb 1802#: fetch-pack.c:821
40390522
AS
1803msgid "protocol error: bad pack header"
1804msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 1805
b61937fb 1806#: fetch-pack.c:877
aeef7d84 1807#, c-format
40390522
AS
1808msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1809msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 1810
b61937fb 1811#: fetch-pack.c:893
aeef7d84 1812#, c-format
40390522
AS
1813msgid "%s failed"
1814msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 1815
b61937fb 1816#: fetch-pack.c:895
40390522
AS
1817msgid "error in sideband demultiplexer"
1818msgstr "грешка в демултиплексора"
1819
b61937fb 1820#: fetch-pack.c:922
40390522
AS
1821msgid "Server does not support shallow clients"
1822msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
1823
b61937fb 1824#: fetch-pack.c:926
40390522
AS
1825msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1826msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
1827
b61937fb 1828#: fetch-pack.c:929
40390522
AS
1829msgid "Server supports no-done"
1830msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
1831
b61937fb 1832#: fetch-pack.c:935
40390522
AS
1833msgid "Server supports multi_ack"
1834msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
1835
b61937fb 1836#: fetch-pack.c:939
40390522
AS
1837msgid "Server supports side-band-64k"
1838msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
1839
b61937fb 1840#: fetch-pack.c:943
40390522
AS
1841msgid "Server supports side-band"
1842msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
1843
b61937fb 1844#: fetch-pack.c:947
40390522
AS
1845msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1846msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
1847
b61937fb 1848#: fetch-pack.c:951
40390522
AS
1849msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1850msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
1851
b61937fb 1852#: fetch-pack.c:961
40390522
AS
1853msgid "Server supports ofs-delta"
1854msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
1855
b61937fb 1856#: fetch-pack.c:968
0d670e78 1857#, c-format
40390522
AS
1858msgid "Server version is %.*s"
1859msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 1860
b61937fb 1861#: fetch-pack.c:974
40390522
AS
1862msgid "Server does not support --shallow-since"
1863msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
1864
b61937fb 1865#: fetch-pack.c:978
40390522
AS
1866msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1867msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
1868
b61937fb 1869#: fetch-pack.c:980
40390522
AS
1870msgid "Server does not support --deepen"
1871msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
1872
b61937fb 1873#: fetch-pack.c:991
40390522
AS
1874msgid "no common commits"
1875msgstr "няма общи подавания"
1876
b61937fb 1877#: fetch-pack.c:1003
40390522
AS
1878msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1879msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
1880
b61937fb 1881#: fetch-pack.c:1165
40390522
AS
1882msgid "no matching remote head"
1883msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
1884
b61937fb 1885#: fetch-pack.c:1187
61d4c309
AS
1886#, c-format
1887msgid "no such remote ref %s"
1888msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
1889
b61937fb 1890#: fetch-pack.c:1190
61d4c309
AS
1891#, c-format
1892msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1893msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
1894
b61937fb 1895#: gpg-interface.c:181
40390522
AS
1896msgid "gpg failed to sign the data"
1897msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
1898
b61937fb 1899#: gpg-interface.c:211
40390522
AS
1900msgid "could not create temporary file"
1901msgstr "не може да се създаде временен файл"
1902
b61937fb 1903#: gpg-interface.c:213
0d670e78 1904#, c-format
40390522
AS
1905msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1906msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 1907
b61937fb 1908#: graph.c:97
61d4c309
AS
1909#, c-format
1910msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
1911msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
1912
b61937fb 1913#: grep.c:1981
0d670e78 1914#, c-format
40390522
AS
1915msgid "'%s': unable to read %s"
1916msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 1917
b61937fb 1918#: grep.c:1998 builtin/clone.c:403 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:134
0d670e78 1919#, c-format
40390522
AS
1920msgid "failed to stat '%s'"
1921msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 1922
b61937fb 1923#: grep.c:2009
aeef7d84 1924#, c-format
40390522
AS
1925msgid "'%s': short read"
1926msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
aeef7d84 1927
b61937fb 1928#: help.c:179
aeef7d84 1929#, c-format
40390522
AS
1930msgid "available git commands in '%s'"
1931msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 1932
b61937fb 1933#: help.c:186
40390522
AS
1934msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1935msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
1936
b61937fb 1937#: help.c:217
40390522
AS
1938msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1939msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
1940
b61937fb 1941#: help.c:281
0d670e78 1942#, c-format
40390522
AS
1943msgid ""
1944"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1945"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1946msgstr ""
1947"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
1948"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 1949
b61937fb 1950#: help.c:336
40390522
AS
1951msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1952msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
1953
b61937fb 1954#: help.c:358
aeef7d84 1955#, c-format
b61937fb 1956msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
40390522
AS
1957msgstr ""
1958"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
b61937fb
AS
1959"не съществува."
1960
1961#: help.c:363
1962#, c-format
1963msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
1964msgstr ""
1965"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
aeef7d84 1966
b61937fb 1967#: help.c:368
aeef7d84 1968#, c-format
b61937fb
AS
1969msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
1970msgstr ""
1971"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
1972"имате предвид „%s“."
aeef7d84 1973
b61937fb 1974#: help.c:376
0d670e78 1975#, c-format
40390522
AS
1976msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1977msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 1978
b61937fb 1979#: help.c:380
40390522
AS
1980msgid ""
1981"\n"
b61937fb 1982"The most similar command is"
40390522
AS
1983msgid_plural ""
1984"\n"
b61937fb 1985"The most similar commands are"
40390522
AS
1986msgstr[0] ""
1987"\n"
b61937fb 1988"Най-близката команда е"
40390522
AS
1989msgstr[1] ""
1990"\n"
b61937fb 1991"Най-близките команди са"
40390522 1992
b61937fb
AS
1993#: help.c:395
1994msgid "git version [<options>]"
1995msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
1996
1997#: help.c:456
0d670e78 1998#, c-format
40390522
AS
1999msgid "%s: %s - %s"
2000msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 2001
b61937fb
AS
2002#: help.c:460
2003msgid ""
2004"\n"
2005"Did you mean this?"
2006msgid_plural ""
2007"\n"
2008"Did you mean one of these?"
2009msgstr[0] ""
2010"\n"
2011"Команда с подобно име е:"
2012msgstr[1] ""
2013"\n"
2014"Команди с подобно име са:"
2015
2016#: ident.c:342
40390522
AS
2017msgid ""
2018"\n"
2019"*** Please tell me who you are.\n"
2020"\n"
2021"Run\n"
2022"\n"
2023" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2024" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2025"\n"
2026"to set your account's default identity.\n"
2027"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2028"\n"
2029msgstr ""
2030"\n"
2031"●●● Въведете самоличност.\n"
2032"\n"
2033"Изпълнете:\n"
2034"\n"
2035" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2036" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2037"\n"
2038"и въведете данни за себе си.\n"
2039"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2040"хранилище.\n"
2041"\n"
2042
b61937fb 2043#: ident.c:366
61d4c309
AS
2044msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2045msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2046
b61937fb 2047#: ident.c:371
61d4c309
AS
2048#, c-format
2049msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2050msgstr ""
2051"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2052"„%s“)"
2053
b61937fb 2054#: ident.c:381
61d4c309
AS
2055msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2056msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
2057
b61937fb 2058#: ident.c:387
61d4c309
AS
2059#, c-format
2060msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2061msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
2062
b61937fb 2063#: ident.c:395
61d4c309
AS
2064#, c-format
2065msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2066msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
2067
b61937fb 2068#: ident.c:401
61d4c309
AS
2069#, c-format
2070msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2071msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
2072
b61937fb 2073#: ident.c:416 builtin/commit.c:612
61d4c309
AS
2074#, c-format
2075msgid "invalid date format: %s"
2076msgstr "неправилен формат на дата: %s"
2077
40390522 2078#: lockfile.c:152
aeef7d84 2079#, c-format
40390522
AS
2080msgid ""
2081"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2082"\n"
2083"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2084"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2085"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2086"may have crashed in this repository earlier:\n"
2087"remove the file manually to continue."
2088msgstr ""
2089"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
2090"\n"
2091"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
2092"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
2093"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
2094"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
2095"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 2096
40390522 2097#: lockfile.c:160
0d670e78 2098#, c-format
40390522
AS
2099msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2100msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 2101
40390522
AS
2102#: merge.c:41
2103msgid "failed to read the cache"
2104msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
2105
b61937fb
AS
2106#: merge.c:96 builtin/am.c:1980 builtin/am.c:2015 builtin/checkout.c:377
2107#: builtin/checkout.c:591 builtin/clone.c:753
40390522
AS
2108msgid "unable to write new index file"
2109msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
2110
b61937fb 2111#: merge-recursive.c:210
40390522
AS
2112msgid "(bad commit)\n"
2113msgstr "(лошо подаване)\n"
2114
b61937fb 2115#: merge-recursive.c:232 merge-recursive.c:240
0d670e78 2116#, c-format
40390522
AS
2117msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
2118msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
0d670e78 2119
b61937fb 2120#: merge-recursive.c:304
40390522
AS
2121msgid "error building trees"
2122msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
2123
b61937fb 2124#: merge-recursive.c:728
0d670e78 2125#, c-format
40390522
AS
2126msgid "failed to create path '%s'%s"
2127msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 2128
b61937fb 2129#: merge-recursive.c:739
0d670e78 2130#, c-format
40390522
AS
2131msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2132msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 2133
b61937fb 2134#: merge-recursive.c:753 merge-recursive.c:772
40390522
AS
2135msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2136msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 2137
b61937fb 2138#: merge-recursive.c:762
0d670e78 2139#, c-format
40390522
AS
2140msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2141msgstr ""
2142"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 2143
b61937fb 2144#: merge-recursive.c:804 builtin/cat-file.c:36
0d670e78 2145#, c-format
40390522
AS
2146msgid "cannot read object %s '%s'"
2147msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 2148
b61937fb 2149#: merge-recursive.c:806
0d670e78 2150#, c-format
40390522
AS
2151msgid "blob expected for %s '%s'"
2152msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 2153
b61937fb 2154#: merge-recursive.c:830
0d670e78 2155#, c-format
40390522
AS
2156msgid "failed to open '%s': %s"
2157msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 2158
b61937fb 2159#: merge-recursive.c:841
aeef7d84 2160#, c-format
40390522
AS
2161msgid "failed to symlink '%s': %s"
2162msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 2163
b61937fb 2164#: merge-recursive.c:846
0d670e78 2165#, c-format
40390522
AS
2166msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2167msgstr ""
2168"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 2169
b61937fb 2170#: merge-recursive.c:986
40390522
AS
2171msgid "Failed to execute internal merge"
2172msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 2173
b61937fb 2174#: merge-recursive.c:990
aeef7d84 2175#, c-format
40390522
AS
2176msgid "Unable to add %s to database"
2177msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 2178
b61937fb 2179#: merge-recursive.c:1093
aeef7d84 2180#, c-format
40390522
AS
2181msgid ""
2182"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2183"in tree."
2184msgstr ""
2185"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2186"е оставена в дървото."
aeef7d84 2187
b61937fb 2188#: merge-recursive.c:1098
61d4c309
AS
2189#, c-format
2190msgid ""
2191"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2192"left in tree."
2193msgstr ""
2194"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2195"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
2196
b61937fb 2197#: merge-recursive.c:1105
25e2fbb4 2198#, c-format
40390522
AS
2199msgid ""
2200"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2201"in tree at %s."
2202msgstr ""
2203"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2204"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 2205
b61937fb 2206#: merge-recursive.c:1110
61d4c309
AS
2207#, c-format
2208msgid ""
2209"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2210"left in tree at %s."
2211msgstr ""
2212"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2213"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
2214
b61937fb 2215#: merge-recursive.c:1144
40390522
AS
2216msgid "rename"
2217msgstr "преименуване"
2218
b61937fb 2219#: merge-recursive.c:1144
40390522
AS
2220msgid "renamed"
2221msgstr "преименуван"
2222
b61937fb 2223#: merge-recursive.c:1201
25e2fbb4 2224#, c-format
40390522
AS
2225msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2226msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 2227
b61937fb 2228#: merge-recursive.c:1226
25e2fbb4 2229#, c-format
40390522
AS
2230msgid ""
2231"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2232"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
2233msgstr ""
2234"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2235"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 2236
b61937fb 2237#: merge-recursive.c:1231
40390522
AS
2238msgid " (left unresolved)"
2239msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 2240
b61937fb 2241#: merge-recursive.c:1293
40390522
AS
2242#, c-format
2243msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
2244msgstr ""
2245"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2246"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
e1f70371 2247
b61937fb 2248#: merge-recursive.c:1326
e1f70371 2249#, c-format
40390522
AS
2250msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2251msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
e1f70371 2252
b61937fb 2253#: merge-recursive.c:1529
e1f70371 2254#, c-format
40390522
AS
2255msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2256msgstr ""
2257"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
2258"„%s“ е добавен в „%s“"
e1f70371 2259
b61937fb 2260#: merge-recursive.c:1544
e1f70371 2261#, c-format
40390522
AS
2262msgid "Adding merged %s"
2263msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
e1f70371 2264
b61937fb 2265#: merge-recursive.c:1551 merge-recursive.c:1781
e1f70371 2266#, c-format
40390522
AS
2267msgid "Adding as %s instead"
2268msgstr "Добавяне като „%s“"
e1f70371 2269
b61937fb 2270#: merge-recursive.c:1608
e1f70371 2271#, c-format
40390522
AS
2272msgid "cannot read object %s"
2273msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
e1f70371 2274
b61937fb 2275#: merge-recursive.c:1611
e1f70371 2276#, c-format
40390522
AS
2277msgid "object %s is not a blob"
2278msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
e1f70371 2279
b61937fb 2280#: merge-recursive.c:1680
40390522
AS
2281msgid "modify"
2282msgstr "промяна"
e1f70371 2283
b61937fb 2284#: merge-recursive.c:1680
40390522
AS
2285msgid "modified"
2286msgstr "променен"
e1f70371 2287
b61937fb 2288#: merge-recursive.c:1690
40390522
AS
2289msgid "content"
2290msgstr "съдържание"
25e2fbb4 2291
b61937fb 2292#: merge-recursive.c:1697
40390522
AS
2293msgid "add/add"
2294msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 2295
b61937fb 2296#: merge-recursive.c:1733
25e2fbb4 2297#, c-format
40390522
AS
2298msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2299msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 2300
b61937fb 2301#: merge-recursive.c:1747
25e2fbb4 2302#, c-format
40390522
AS
2303msgid "Auto-merging %s"
2304msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 2305
b61937fb 2306#: merge-recursive.c:1751 git-submodule.sh:945
40390522
AS
2307msgid "submodule"
2308msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 2309
b61937fb 2310#: merge-recursive.c:1752
25e2fbb4 2311#, c-format
40390522
AS
2312msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2313msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 2314
b61937fb 2315#: merge-recursive.c:1846
25e2fbb4 2316#, c-format
40390522
AS
2317msgid "Removing %s"
2318msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 2319
b61937fb 2320#: merge-recursive.c:1872
40390522
AS
2321msgid "file/directory"
2322msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 2323
b61937fb 2324#: merge-recursive.c:1878
40390522
AS
2325msgid "directory/file"
2326msgstr "директория/файл"
aeef7d84 2327
b61937fb 2328#: merge-recursive.c:1884
aeef7d84 2329#, c-format
40390522
AS
2330msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2331msgstr ""
2332"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
2333"като „%s“"
aeef7d84 2334
b61937fb 2335#: merge-recursive.c:1893
40390522
AS
2336#, c-format
2337msgid "Adding %s"
2338msgstr "Добавяне на „%s“"
f88c1134 2339
b61937fb 2340#: merge-recursive.c:1930
40390522
AS
2341msgid "Already up-to-date!"
2342msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 2343
b61937fb 2344#: merge-recursive.c:1939
25e2fbb4 2345#, c-format
40390522
AS
2346msgid "merging of trees %s and %s failed"
2347msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 2348
b61937fb 2349#: merge-recursive.c:2022
40390522
AS
2350msgid "Merging:"
2351msgstr "Сливане:"
6c31a5e9 2352
b61937fb 2353#: merge-recursive.c:2035
40390522
AS
2354#, c-format
2355msgid "found %u common ancestor:"
2356msgid_plural "found %u common ancestors:"
2357msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
2358msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
6c31a5e9 2359
b61937fb 2360#: merge-recursive.c:2074
40390522
AS
2361msgid "merge returned no commit"
2362msgstr "сливането не върна подаване"
aeef7d84 2363
b61937fb 2364#: merge-recursive.c:2137
40390522
AS
2365#, c-format
2366msgid "Could not parse object '%s'"
2367msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
f88c1134 2368
b61937fb 2369#: merge-recursive.c:2151 builtin/merge.c:646 builtin/merge.c:793
40390522
AS
2370msgid "Unable to write index."
2371msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2372
40390522
AS
2373#: notes-merge.c:273
2374#, c-format
25e2fbb4 2375msgid ""
40390522
AS
2376"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2377"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2378"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
25e2fbb4 2379msgstr ""
40390522
AS
2380"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
2381"съществува).\n"
2382"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
2383"\n"
61d4c309 2384" git notes merge --commit\n"
40390522
AS
2385"\n"
2386"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
2387"\n"
61d4c309 2388" git notes merge --abort"
25e2fbb4 2389
40390522 2390#: notes-merge.c:280
25e2fbb4 2391#, c-format
40390522
AS
2392msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2393msgstr ""
2394"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
25e2fbb4 2395
b61937fb 2396#: notes-utils.c:42
40390522
AS
2397msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
2398msgstr ""
2399"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 2400
b61937fb 2401#: notes-utils.c:101
25e2fbb4 2402#, c-format
40390522
AS
2403msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2404msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 2405
b61937fb 2406#: notes-utils.c:111
40390522
AS
2407#, c-format
2408msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2409msgstr ""
2410"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4 2411
b61937fb
AS
2412#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2413#. the environment variable, the second %s is
2414#. its value.
2415#.
2416#: notes-utils.c:141
25e2fbb4 2417#, c-format
40390522
AS
2418msgid "Bad %s value: '%s'"
2419msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 2420
61d4c309 2421#: object.c:240
25e2fbb4 2422#, c-format
40390522
AS
2423msgid "unable to parse object: %s"
2424msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 2425
b61937fb 2426#: parse-options.c:573
40390522
AS
2427msgid "..."
2428msgstr "…"
25e2fbb4 2429
b61937fb 2430#: parse-options.c:591
25e2fbb4 2431#, c-format
40390522
AS
2432msgid "usage: %s"
2433msgstr "употреба: %s"
25e2fbb4 2434
40390522 2435#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
b61937fb
AS
2436#. one in "usage: %s" translation.
2437#.
2438#: parse-options.c:597
25e2fbb4 2439#, c-format
40390522
AS
2440msgid " or: %s"
2441msgstr " или: %s"
25e2fbb4 2442
b61937fb 2443#: parse-options.c:600
25e2fbb4 2444#, c-format
40390522
AS
2445msgid " %s"
2446msgstr " %s"
25e2fbb4 2447
b61937fb 2448#: parse-options.c:634
40390522
AS
2449msgid "-NUM"
2450msgstr "-ЧИСЛО"
25e2fbb4 2451
40390522 2452#: parse-options-cb.c:108
25e2fbb4 2453#, c-format
40390522
AS
2454msgid "malformed object name '%s'"
2455msgstr "неправилно име на обект „%s“"
25e2fbb4 2456
b61937fb 2457#: path.c:890
25e2fbb4 2458#, c-format
40390522
AS
2459msgid "Could not make %s writable by group"
2460msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
25e2fbb4 2461
b61937fb 2462#: pathspec.c:129
61d4c309
AS
2463msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2464msgstr ""
2465"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
2466
b61937fb 2467#: pathspec.c:147
61d4c309
AS
2468msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2469msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
2470
b61937fb 2471#: pathspec.c:150
61d4c309
AS
2472msgid "attr spec must not be empty"
2473msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
2474
b61937fb 2475#: pathspec.c:193
61d4c309
AS
2476#, c-format
2477msgid "invalid attribute name %s"
2478msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
2479
b61937fb 2480#: pathspec.c:258
40390522
AS
2481msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2482msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2483
b61937fb 2484#: pathspec.c:265
40390522
AS
2485msgid ""
2486"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2487"pathspec settings"
2488msgstr ""
2489"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
2490"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4 2491
b61937fb 2492#: pathspec.c:305
40390522
AS
2493msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2494msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4 2495
b61937fb 2496#: pathspec.c:326
25e2fbb4 2497#, c-format
40390522
AS
2498msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2499msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4 2500
b61937fb 2501#: pathspec.c:331
25e2fbb4 2502#, c-format
40390522
AS
2503msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2504msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4 2505
b61937fb 2506#: pathspec.c:369
25e2fbb4 2507#, c-format
40390522
AS
2508msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2509msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4 2510
b61937fb 2511#: pathspec.c:428
25e2fbb4 2512#, c-format
40390522
AS
2513msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2514msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2515
b61937fb 2516#: pathspec.c:441
25e2fbb4 2517#, c-format
40390522
AS
2518msgid "%s: '%s' is outside repository"
2519msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4 2520
b61937fb 2521#: pathspec.c:515
25e2fbb4 2522#, c-format
61d4c309
AS
2523msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2524msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
25e2fbb4 2525
b61937fb 2526#: pathspec.c:525
25e2fbb4 2527#, c-format
40390522
AS
2528msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2529msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 2530
b61937fb 2531#: pathspec.c:575
40390522
AS
2532msgid ""
2533"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
2534"use . instead if you meant to match all paths"
2535msgstr ""
2536"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
2537"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
2538"„.“"
25e2fbb4 2539
b61937fb 2540#: pathspec.c:599
25e2fbb4 2541#, c-format
40390522
AS
2542msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2543msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 2544
b61937fb 2545#: pretty.c:963
40390522
AS
2546msgid "unable to parse --pretty format"
2547msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2548
b61937fb 2549#: read-cache.c:1443
25e2fbb4 2550#, c-format
40390522
AS
2551msgid ""
2552"index.version set, but the value is invalid.\n"
2553"Using version %i"
25e2fbb4 2554msgstr ""
40390522
AS
2555"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
2556"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2557
b61937fb 2558#: read-cache.c:1453
40390522
AS
2559#, c-format
2560msgid ""
2561"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2562"Using version %i"
25e2fbb4 2563msgstr ""
40390522
AS
2564"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
2565"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
2566"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2567
b61937fb
AS
2568#: read-cache.c:2308 builtin/merge.c:1019
2569#, c-format
2570msgid "could not close '%s'"
2571msgstr "„%s“ не може да се затвори"
2572
2573#: read-cache.c:2383 sequencer.c:1353 sequencer.c:2054
61d4c309 2574#, c-format
3e69979f 2575msgid "could not stat '%s'"
61d4c309
AS
2576msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
2577
b61937fb 2578#: read-cache.c:2396
61d4c309
AS
2579#, c-format
2580msgid "unable to open git dir: %s"
2581msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
2582
b61937fb 2583#: read-cache.c:2408
61d4c309
AS
2584#, c-format
2585msgid "unable to unlink: %s"
2586msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2587
b61937fb 2588#: refs.c:622
25e2fbb4 2589#, c-format
40390522
AS
2590msgid "Could not open '%s' for writing"
2591msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 2592
b61937fb 2593#: refs.c:1769
61d4c309
AS
2594msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2595msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
2596
b61937fb 2597#: refs/files-backend.c:1664
25e2fbb4 2598#, c-format
40390522
AS
2599msgid "could not delete reference %s: %s"
2600msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
25e2fbb4 2601
b61937fb 2602#: refs/files-backend.c:1667
40390522
AS
2603#, c-format
2604msgid "could not delete references: %s"
2605msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
25e2fbb4 2606
b61937fb 2607#: refs/files-backend.c:1676
25e2fbb4 2608#, c-format
40390522
AS
2609msgid "could not remove reference %s"
2610msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 2611
b61937fb 2612#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1811
61d4c309
AS
2613msgid "gone"
2614msgstr "изтрит"
2615
2616#: ref-filter.c:36
2617#, c-format
2618msgid "ahead %d"
2619msgstr "напред с %d"
2620
2621#: ref-filter.c:37
2622#, c-format
2623msgid "behind %d"
2624msgstr "назад с %d"
2625
2626#: ref-filter.c:38
2627#, c-format
2628msgid "ahead %d, behind %d"
2629msgstr "напред с %d, назад с %d"
2630
b61937fb 2631#: ref-filter.c:105
25e2fbb4 2632#, c-format
40390522
AS
2633msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2634msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
25e2fbb4 2635
b61937fb 2636#: ref-filter.c:107
25e2fbb4 2637#, c-format
40390522
AS
2638msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2639msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
25e2fbb4 2640
b61937fb 2641#: ref-filter.c:121
25e2fbb4 2642#, c-format
61d4c309
AS
2643msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2644msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
25e2fbb4 2645
b61937fb 2646#: ref-filter.c:125
61d4c309
AS
2647#, c-format
2648msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2649msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
2650
b61937fb 2651#: ref-filter.c:127
61d4c309
AS
2652#, c-format
2653msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2654msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
2655
b61937fb 2656#: ref-filter.c:167
40390522
AS
2657#, c-format
2658msgid "%%(body) does not take arguments"
2659msgstr "%%(body) не приема аргументи"
25e2fbb4 2660
b61937fb 2661#: ref-filter.c:174
40390522
AS
2662#, c-format
2663msgid "%%(subject) does not take arguments"
2664msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
25e2fbb4 2665
b61937fb 2666#: ref-filter.c:181
61d4c309
AS
2667#, c-format
2668msgid "%%(trailers) does not take arguments"
2669msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
2670
b61937fb 2671#: ref-filter.c:200
e1f70371 2672#, c-format
40390522
AS
2673msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2674msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
e1f70371 2675
b61937fb 2676#: ref-filter.c:202
0d670e78 2677#, c-format
40390522
AS
2678msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2679msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
0d670e78 2680
b61937fb 2681#: ref-filter.c:215
61d4c309
AS
2682#, c-format
2683msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2684msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
2685
b61937fb 2686#: ref-filter.c:219
40390522
AS
2687#, c-format
2688msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2689msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
0d670e78 2690
b61937fb 2691#: ref-filter.c:246
40390522
AS
2692#, c-format
2693msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2694msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
0d670e78 2695
b61937fb 2696#: ref-filter.c:258
0d670e78 2697#, c-format
40390522
AS
2698msgid "unrecognized position:%s"
2699msgstr "непозната позиция: %s"
0d670e78 2700
b61937fb 2701#: ref-filter.c:262
0d670e78 2702#, c-format
40390522
AS
2703msgid "unrecognized width:%s"
2704msgstr "непозната широчина: %s"
0d670e78 2705
b61937fb 2706#: ref-filter.c:268
40390522
AS
2707#, c-format
2708msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2709msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
25e2fbb4 2710
b61937fb 2711#: ref-filter.c:272
40390522
AS
2712#, c-format
2713msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2714msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
25e2fbb4 2715
b61937fb 2716#: ref-filter.c:287
61d4c309
AS
2717#, c-format
2718msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2719msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
2720
b61937fb 2721#: ref-filter.c:378
25e2fbb4 2722#, c-format
40390522
AS
2723msgid "malformed field name: %.*s"
2724msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2725
b61937fb 2726#: ref-filter.c:404
25e2fbb4 2727#, c-format
40390522
AS
2728msgid "unknown field name: %.*s"
2729msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2730
b61937fb 2731#: ref-filter.c:508
61d4c309
AS
2732#, c-format
2733msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2734msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
2735
b61937fb 2736#: ref-filter.c:568
61d4c309
AS
2737#, c-format
2738msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
2739msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
2740
b61937fb 2741#: ref-filter.c:570
61d4c309
AS
2742#, c-format
2743msgid "format: %%(then) atom used more than once"
2744msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
2745
b61937fb 2746#: ref-filter.c:572
61d4c309
AS
2747#, c-format
2748msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
2749msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
2750
b61937fb 2751#: ref-filter.c:598
61d4c309
AS
2752#, c-format
2753msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
2754msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
2755
b61937fb 2756#: ref-filter.c:600
61d4c309
AS
2757#, c-format
2758msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
2759msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
2760
b61937fb 2761#: ref-filter.c:602
61d4c309
AS
2762#, c-format
2763msgid "format: %%(else) atom used more than once"
2764msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
2765
b61937fb 2766#: ref-filter.c:615
25e2fbb4 2767#, c-format
40390522 2768msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
61d4c309 2769msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
25e2fbb4 2770
b61937fb 2771#: ref-filter.c:670
40390522
AS
2772#, c-format
2773msgid "malformed format string %s"
2774msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
25e2fbb4 2775
b61937fb 2776#: ref-filter.c:1254
61d4c309
AS
2777#, c-format
2778msgid "(no branch, rebasing %s)"
2779msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
2780
b61937fb 2781#: ref-filter.c:1257
61d4c309
AS
2782#, c-format
2783msgid "(no branch, bisect started on %s)"
2784msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
0d670e78 2785
b61937fb
AS
2786#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2787#. detached at " in wt-status.c
2788#.
2789#: ref-filter.c:1265
25e2fbb4 2790#, c-format
61d4c309
AS
2791msgid "(HEAD detached at %s)"
2792msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
1c3c8410 2793
b61937fb
AS
2794#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2795#. detached from " in wt-status.c
2796#.
2797#: ref-filter.c:1272
0d670e78 2798#, c-format
61d4c309
AS
2799msgid "(HEAD detached from %s)"
2800msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
2801
b61937fb 2802#: ref-filter.c:1276
61d4c309
AS
2803msgid "(no branch)"
2804msgstr "(извън клон)"
0d670e78 2805
b61937fb 2806#: ref-filter.c:1426 ref-filter.c:1457
6c31a5e9 2807#, c-format
40390522
AS
2808msgid "missing object %s for %s"
2809msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
6c31a5e9 2810
b61937fb 2811#: ref-filter.c:1429 ref-filter.c:1460
6c31a5e9 2812#, c-format
40390522
AS
2813msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2814msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
6c31a5e9 2815
b61937fb 2816#: ref-filter.c:1760
6c31a5e9 2817#, c-format
40390522
AS
2818msgid "malformed object at '%s'"
2819msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
6c31a5e9 2820
b61937fb 2821#: ref-filter.c:1827
6c31a5e9 2822#, c-format
40390522
AS
2823msgid "ignoring ref with broken name %s"
2824msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
6c31a5e9 2825
b61937fb 2826#: ref-filter.c:1832
0d670e78 2827#, c-format
40390522
AS
2828msgid "ignoring broken ref %s"
2829msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
0d670e78 2830
b61937fb 2831#: ref-filter.c:2095
0d670e78 2832#, c-format
40390522
AS
2833msgid "format: %%(end) atom missing"
2834msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
0d670e78 2835
b61937fb 2836#: ref-filter.c:2176
0d670e78 2837#, c-format
40390522
AS
2838msgid "malformed object name %s"
2839msgstr "неправилно име на обект „%s“"
0d670e78 2840
b61937fb 2841#: remote.c:747
0d670e78 2842#, c-format
40390522
AS
2843msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2844msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
0d670e78 2845
b61937fb 2846#: remote.c:751
aeef7d84 2847#, c-format
40390522
AS
2848msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2849msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
aeef7d84 2850
b61937fb 2851#: remote.c:755
0d670e78 2852#, c-format
40390522
AS
2853msgid "%s tracks both %s and %s"
2854msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
0d670e78 2855
b61937fb 2856#: remote.c:763
40390522
AS
2857msgid "Internal error"
2858msgstr "Вътрешна грешка"
0d670e78 2859
b61937fb 2860#: remote.c:1680 remote.c:1782
40390522
AS
2861msgid "HEAD does not point to a branch"
2862msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
0d670e78 2863
b61937fb 2864#: remote.c:1689
0d670e78 2865#, c-format
40390522
AS
2866msgid "no such branch: '%s'"
2867msgstr "няма клон на име „%s“"
0d670e78 2868
b61937fb 2869#: remote.c:1692
0d670e78 2870#, c-format
40390522
AS
2871msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2872msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
0d670e78 2873
b61937fb 2874#: remote.c:1698
0d670e78 2875#, c-format
40390522
AS
2876msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
2877msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
0d670e78 2878
b61937fb 2879#: remote.c:1713
0d670e78 2880#, c-format
40390522 2881msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
0d670e78 2882msgstr ""
40390522
AS
2883"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
2884"хранилището „%s“"
0d670e78 2885
b61937fb 2886#: remote.c:1725
0d670e78 2887#, c-format
40390522
AS
2888msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2889msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
0d670e78 2890
b61937fb 2891#: remote.c:1736
0d670e78 2892#, c-format
40390522
AS
2893msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2894msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
0d670e78 2895
b61937fb 2896#: remote.c:1749
40390522
AS
2897msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2898msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
2899
b61937fb 2900#: remote.c:1771
40390522
AS
2901msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2902msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
2903
b61937fb 2904#: remote.c:2076
0d670e78 2905#, c-format
40390522
AS
2906msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
2907msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
0d670e78 2908
b61937fb 2909#: remote.c:2080
40390522
AS
2910msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2911msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
2912
b61937fb 2913#: remote.c:2083
0d670e78 2914#, c-format
40390522
AS
2915msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
2916msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
0d670e78 2917
b61937fb 2918#: remote.c:2087
0d670e78 2919#, c-format
40390522
AS
2920msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2921msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2922msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
2923msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
0d670e78 2924
b61937fb 2925#: remote.c:2093
40390522
AS
2926msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2927msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
2928
b61937fb 2929#: remote.c:2096
0d670e78 2930#, c-format
40390522
AS
2931msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2932msgid_plural ""
2933"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
61d4c309
AS
2934msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
2935msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
0d670e78 2936
b61937fb 2937#: remote.c:2104
40390522
AS
2938msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2939msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
2940
b61937fb 2941#: remote.c:2107
0d670e78
AS
2942#, c-format
2943msgid ""
40390522
AS
2944"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2945"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2946msgid_plural ""
2947"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2948"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2949msgstr[0] ""
2950"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
2951"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
2952msgstr[1] ""
2953"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
2954"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
0d670e78 2955
b61937fb 2956#: remote.c:2117
40390522
AS
2957msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
2958msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
2959
b61937fb 2960#: revision.c:2187
40390522
AS
2961msgid "your current branch appears to be broken"
2962msgstr "Текущият клон е повреден"
2963
b61937fb 2964#: revision.c:2190
0d670e78 2965#, c-format
40390522
AS
2966msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2967msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
2968
b61937fb 2969#: revision.c:2384
40390522
AS
2970msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2971msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
0d670e78 2972
b61937fb 2973#: run-command.c:644
40390522
AS
2974msgid "open /dev/null failed"
2975msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
0d670e78 2976
b61937fb 2977#: send-pack.c:151
61d4c309
AS
2978#, c-format
2979msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
2980msgstr ""
2981"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
2982
b61937fb 2983#: send-pack.c:153
61d4c309
AS
2984#, c-format
2985msgid "remote unpack failed: %s"
2986msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
2987
b61937fb 2988#: send-pack.c:316
40390522
AS
2989msgid "failed to sign the push certificate"
2990msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
2991
b61937fb 2992#: send-pack.c:429
40390522
AS
2993msgid "the receiving end does not support --signed push"
2994msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
2995
b61937fb 2996#: send-pack.c:431
0d670e78 2997msgid ""
40390522
AS
2998"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2999"signed push"
0d670e78 3000msgstr ""
40390522
AS
3001"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
3002"използва сертификат"
0d670e78 3003
b61937fb 3004#: send-pack.c:443
40390522
AS
3005msgid "the receiving end does not support --atomic push"
3006msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
3007
b61937fb 3008#: send-pack.c:448
40390522
AS
3009msgid "the receiving end does not support push options"
3010msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
3011
b61937fb 3012#: sequencer.c:216
40390522
AS
3013msgid "revert"
3014msgstr "отмяна"
3015
b61937fb 3016#: sequencer.c:218
40390522
AS
3017msgid "cherry-pick"
3018msgstr "отбиране"
3019
b61937fb 3020#: sequencer.c:220
61d4c309
AS
3021msgid "rebase -i"
3022msgstr "rebase -i"
3023
b61937fb 3024#: sequencer.c:222
61d4c309
AS
3025#, c-format
3026msgid "Unknown action: %d"
3027msgstr "Неизвестно действие: %d"
3028
b61937fb 3029#: sequencer.c:279
0d670e78 3030msgid ""
40390522
AS
3031"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3032"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
0d670e78 3033msgstr ""
40390522
AS
3034"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
3035"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
0d670e78 3036
b61937fb 3037#: sequencer.c:282
0d670e78 3038msgid ""
40390522
AS
3039"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3040"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
3041"and commit the result with 'git commit'"
0d670e78 3042msgstr ""
40390522
AS
3043"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
3044"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
3045"подайте резултата с командата „git commit'“."
0d670e78 3046
b61937fb 3047#: sequencer.c:295 sequencer.c:1685
0d670e78 3048#, c-format
40390522
AS
3049msgid "could not lock '%s'"
3050msgstr "„%s“ не може да се заключи"
0d670e78 3051
b61937fb 3052#: sequencer.c:298 sequencer.c:1563 sequencer.c:1690 sequencer.c:1704
0d670e78 3053#, c-format
40390522
AS
3054msgid "could not write to '%s'"
3055msgstr "в „%s“ не може да се пише"
0d670e78 3056
b61937fb 3057#: sequencer.c:302
0d670e78 3058#, c-format
40390522
AS
3059msgid "could not write eol to '%s'"
3060msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
0d670e78 3061
b61937fb 3062#: sequencer.c:306 sequencer.c:1568 sequencer.c:1692
0d670e78 3063#, c-format
40390522
AS
3064msgid "failed to finalize '%s'."
3065msgstr "„%s“ не може да се завърши."
0d670e78 3066
b61937fb
AS
3067#: sequencer.c:330 sequencer.c:817 sequencer.c:1589 builtin/am.c:258
3068#: builtin/commit.c:750 builtin/merge.c:1017
0d670e78 3069#, c-format
40390522
AS
3070msgid "could not read '%s'"
3071msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 3072
b61937fb 3073#: sequencer.c:356
25e2fbb4 3074#, c-format
40390522
AS
3075msgid "your local changes would be overwritten by %s."
3076msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
25e2fbb4 3077
b61937fb 3078#: sequencer.c:360
40390522
AS
3079msgid "commit your changes or stash them to proceed."
3080msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4