l10n: vi.po: Updated translation (2477t)
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
e1f70371 2# Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
e1f70371 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
9# range интервал
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 25# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49# fallback резервен вариант
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
57# token лексема
58# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
59# cwd текуща работна директория
60# untracked cache кеш за неследените файлове
61# broken/corrupt повреден
619b8f86 62# restore възстановявам
1c3c8410
AS
63# ----
64# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
642c7fab 65# blob обект BLOB
1c3c8410 66# ========================
642c7fab
AS
67# „“…— ●≫ѝ→
68#
69# stressed a
70# форма̀та
71# delta - разлика или делта
72# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
aafbee8c 73# mergetag етикет при сливане
642c7fab 74#
25e2fbb4
AS
75# ========================
76# RECHECK
77# ------------------------
642c7fab 78# FIXME
25e2fbb4 79# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
80# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
81# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
82# ========================
83# GENERATE STATS
84# ------------------------
85# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
86# sort -u OUT > UNIQUE
87# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 88#
25e2fbb4 89# ========================
1c3c8410 90# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 91# ------------------------
1c3c8410
AS
92# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
93# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
94# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
95# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
96#
25e2fbb4 97# ========================
1c3c8410 98# MOST IMPORTANT name asc ordering
25e2fbb4 99# ------------------------
1c3c8410 100# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
25e2fbb4
AS
101#
102# ========================
642c7fab 103# IMPORTANT strings, name asc ordering
25e2fbb4 104# ------------------------
642c7fab 105# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
25e2fbb4 106#
25e2fbb4
AS
107msgid ""
108msgstr ""
109"Project-Id-Version: git master\n"
110"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
619b8f86
AS
111"POT-Creation-Date: 2015-07-14 07:19+0800\n"
112"PO-Revision-Date: 2015-07-14 19:05+0300\n"
25e2fbb4
AS
113"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
114"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
115"Language: bg\n"
116"MIME-Version: 1.0\n"
117"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
118"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
119"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
120
1c3c8410 121#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
122#, c-format
123msgid "hint: %.*s\n"
124msgstr "Подсказка: %.*s\n"
125
c099f8c7
AS
126# TRANSFER
127#: advice.c:88
25e2fbb4 128msgid ""
c099f8c7 129"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 130"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 131msgstr ""
642c7fab 132"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
6c31a5e9 133"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
25e2fbb4 134
6c31a5e9 135#: archive.c:11
f88c1134 136msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
642c7fab 137msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4 138
6c31a5e9 139#: archive.c:12
25e2fbb4 140msgid "git archive --list"
642c7fab 141msgstr "git archive --list"
25e2fbb4 142
6c31a5e9 143#: archive.c:13
25e2fbb4 144msgid ""
f88c1134 145"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
25e2fbb4 146msgstr ""
642c7fab
AS
147"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
148"[ПЪТ…]"
25e2fbb4 149
6c31a5e9 150#: archive.c:14
25e2fbb4 151msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
642c7fab 152msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 153
e1f70371 154#: archive.c:342 builtin/add.c:137 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:327
25e2fbb4
AS
155#, c-format
156msgid "pathspec '%s' did not match any files"
157msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
158
f88c1134 159#: archive.c:427
25e2fbb4 160msgid "fmt"
642c7fab 161msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 162
f88c1134 163#: archive.c:427
25e2fbb4 164msgid "archive format"
642c7fab 165msgstr "ФОРМАТ на архива"
25e2fbb4 166
f88c1134 167#: archive.c:428 builtin/log.c:1204
25e2fbb4 168msgid "prefix"
1c3c8410 169msgstr "префикс"
25e2fbb4 170
f88c1134 171#: archive.c:429
25e2fbb4 172msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
642c7fab 173msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
25e2fbb4 174
f88c1134
AS
175#: archive.c:430 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2516
176#: builtin/blame.c:2517 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:986
e1f70371 177#: builtin/fast-export.c:988 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:99
f88c1134 178#: builtin/ls-files.c:446 builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:394
e1f70371 179#: builtin/notes.c:557 builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:150
25e2fbb4
AS
180msgid "file"
181msgstr "файл"
182
f88c1134 183#: archive.c:431 builtin/archive.c:89
25e2fbb4 184msgid "write the archive to this file"
642c7fab 185msgstr "запазване на архива в този файл"
25e2fbb4 186
f88c1134 187#: archive.c:433
25e2fbb4 188msgid "read .gitattributes in working directory"
642c7fab 189msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 190
f88c1134 191#: archive.c:434
25e2fbb4 192msgid "report archived files on stderr"
642c7fab 193msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 194
f88c1134 195#: archive.c:435
25e2fbb4 196msgid "store only"
642c7fab 197msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 198
f88c1134 199#: archive.c:436
25e2fbb4 200msgid "compress faster"
642c7fab 201msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 202
f88c1134 203#: archive.c:444
25e2fbb4 204msgid "compress better"
642c7fab 205msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 206
f88c1134 207#: archive.c:447
25e2fbb4 208msgid "list supported archive formats"
642c7fab 209msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 210
e1f70371 211#: archive.c:449 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
25e2fbb4 212msgid "repo"
1c3c8410 213msgstr "хранилище"
25e2fbb4 214
f88c1134 215#: archive.c:450 builtin/archive.c:91
25e2fbb4 216msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
642c7fab 217msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
25e2fbb4 218
f88c1134 219#: archive.c:451 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:478
25e2fbb4 220msgid "command"
642c7fab 221msgstr "команда"
25e2fbb4 222
f88c1134 223#: archive.c:452 builtin/archive.c:93
25e2fbb4 224msgid "path to the remote git-upload-archive command"
642c7fab 225msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4 226
e1f70371 227#: attr.c:265
25e2fbb4
AS
228msgid ""
229"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
230"Use '\\!' for literal leading exclamation."
231msgstr ""
1c3c8410
AS
232"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
233"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4
AS
234
235#: branch.c:60
236#, c-format
237msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
238msgstr ""
1c3c8410 239"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 240
1c3c8410 241#: branch.c:83
25e2fbb4
AS
242#, c-format
243msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
244msgstr ""
1c3c8410
AS
245"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
246"пребазиране."
25e2fbb4 247
1c3c8410 248#: branch.c:84
25e2fbb4
AS
249#, c-format
250msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1c3c8410 251msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
25e2fbb4 252
1c3c8410 253#: branch.c:88
25e2fbb4
AS
254#, c-format
255msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
256msgstr ""
1c3c8410 257"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 258
1c3c8410 259#: branch.c:89
25e2fbb4
AS
260#, c-format
261msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1c3c8410 262msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 263
1c3c8410 264#: branch.c:94
25e2fbb4
AS
265#, c-format
266msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1c3c8410 267msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 268
1c3c8410 269#: branch.c:95
25e2fbb4
AS
270#, c-format
271msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1c3c8410 272msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 273
1c3c8410 274#: branch.c:99
25e2fbb4
AS
275#, c-format
276msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1c3c8410 277msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 278
1c3c8410 279#: branch.c:100
25e2fbb4
AS
280#, c-format
281msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1c3c8410 282msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 283
1c3c8410 284#: branch.c:133
25e2fbb4
AS
285#, c-format
286msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1c3c8410 287msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
25e2fbb4 288
6c31a5e9 289#: branch.c:162
25e2fbb4
AS
290#, c-format
291msgid "'%s' is not a valid branch name."
1c3c8410 292msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 293
6c31a5e9 294#: branch.c:167
25e2fbb4
AS
295#, c-format
296msgid "A branch named '%s' already exists."
1c3c8410 297msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 298
6c31a5e9 299#: branch.c:175
25e2fbb4 300msgid "Cannot force update the current branch."
1c3c8410 301msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 302
6c31a5e9 303#: branch.c:195
25e2fbb4
AS
304#, c-format
305msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1c3c8410 306msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 307
6c31a5e9 308#: branch.c:197
25e2fbb4
AS
309#, c-format
310msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1c3c8410 311msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
25e2fbb4 312
6c31a5e9 313#: branch.c:199
25e2fbb4
AS
314msgid ""
315"\n"
316"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
317"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
318"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
319"\n"
320"If you are planning to push out a new local branch that\n"
321"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
322"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
323msgstr ""
1c3c8410
AS
324"\n"
325"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
326"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
327"\n"
328"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
329"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
330"изтласква."
25e2fbb4 331
6c31a5e9 332#: branch.c:243
25e2fbb4
AS
333#, c-format
334msgid "Not a valid object name: '%s'."
1c3c8410 335msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 336
6c31a5e9 337#: branch.c:263
25e2fbb4
AS
338#, c-format
339msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1c3c8410 340msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
25e2fbb4 341
6c31a5e9 342#: branch.c:268
25e2fbb4
AS
343#, c-format
344msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1c3c8410 345msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 346
6c31a5e9 347#: bundle.c:34
25e2fbb4
AS
348#, c-format
349msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
642c7fab 350msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 351
6c31a5e9 352#: bundle.c:61
25e2fbb4
AS
353#, c-format
354msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
642c7fab 355msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
25e2fbb4 356
f88c1134 357#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
25e2fbb4
AS
358#, c-format
359msgid "could not open '%s'"
1c3c8410 360msgstr "„%s“ не може да се отвори"
25e2fbb4 361
6c31a5e9 362#: bundle.c:139
25e2fbb4 363msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
642c7fab 364msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 365
f88c1134 366#: bundle.c:163 sequencer.c:650 sequencer.c:1105 builtin/blame.c:2705
e1f70371
AS
367#: builtin/branch.c:651 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:330
368#: builtin/log.c:825 builtin/log.c:1432 builtin/log.c:1666 builtin/merge.c:358
25e2fbb4
AS
369#: builtin/shortlog.c:158
370msgid "revision walk setup failed"
1c3c8410 371msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 372
6c31a5e9 373#: bundle.c:185
25e2fbb4
AS
374#, c-format
375msgid "The bundle contains this ref:"
376msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
642c7fab
AS
377msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
378msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 379
6c31a5e9 380#: bundle.c:192
25e2fbb4 381msgid "The bundle records a complete history."
642c7fab 382msgstr "Пратката съдържа пълна история."
25e2fbb4 383
6c31a5e9 384#: bundle.c:194
25e2fbb4
AS
385#, c-format
386msgid "The bundle requires this ref:"
387msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
642c7fab
AS
388msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
389msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 390
9aeb4c2b
JX
391#: bundle.c:251
392msgid "Could not spawn pack-objects"
393msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
394
395# FIXME better message
396#: bundle.c:269
397msgid "pack-objects died"
398msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
399
642c7fab 400# FIXME better message
9aeb4c2b 401#: bundle.c:309
25e2fbb4 402msgid "rev-list died"
642c7fab 403msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 404
9aeb4c2b 405#: bundle.c:358
25e2fbb4
AS
406#, c-format
407msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
408msgstr ""
642c7fab 409"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 410
f88c1134 411#: bundle.c:437 builtin/log.c:153 builtin/log.c:1342 builtin/shortlog.c:261
9aeb4c2b
JX
412#, c-format
413msgid "unrecognized argument: %s"
414msgstr "непознат аргумент: %s"
415
f88c1134 416#: bundle.c:443
25e2fbb4 417msgid "Refusing to create empty bundle."
642c7fab 418msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 419
f88c1134 420#: bundle.c:453
25e2fbb4
AS
421#, c-format
422msgid "cannot create '%s'"
642c7fab 423msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4 424
642c7fab 425# FIXME better message
f88c1134 426#: bundle.c:474
25e2fbb4 427msgid "index-pack died"
642c7fab 428msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
25e2fbb4 429
f88c1134 430#: color.c:260
6c31a5e9
AS
431#, c-format
432msgid "invalid color value: %.*s"
433msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
434
aafbee8c 435#: commit.c:40
25e2fbb4
AS
436#, c-format
437msgid "could not parse %s"
1c3c8410 438msgstr "„%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 439
aafbee8c 440#: commit.c:42
25e2fbb4
AS
441#, c-format
442msgid "%s %s is not a commit!"
1c3c8410 443msgstr "%s %s не е подаване!"
25e2fbb4
AS
444
445#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
446msgid "memory exhausted"
1c3c8410 447msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 448
f88c1134 449#: config.c:474 config.c:476
6c31a5e9
AS
450#, c-format
451msgid "bad config file line %d in %s"
452msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
453
f88c1134 454#: config.c:592
6c31a5e9
AS
455#, c-format
456msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
457msgstr ""
458"неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
459
f88c1134 460#: config.c:594
6c31a5e9
AS
461#, c-format
462msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
463msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
464
f88c1134 465#: config.c:679
6c31a5e9
AS
466#, c-format
467msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
468msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
469
f88c1134 470#: config.c:757 config.c:768
6c31a5e9
AS
471#, c-format
472msgid "bad zlib compression level %d"
473msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
474
f88c1134 475#: config.c:890
6c31a5e9
AS
476#, c-format
477msgid "invalid mode for object creation: %s"
478msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
479
f88c1134 480#: config.c:1216
6c31a5e9
AS
481msgid "unable to parse command-line config"
482msgstr "неправилни настройки от командния ред"
483
f88c1134 484#: config.c:1277
6c31a5e9
AS
485msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
486msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
487
f88c1134 488#: config.c:1601
6c31a5e9
AS
489#, c-format
490msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
491msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
492
f88c1134 493#: config.c:1603
6c31a5e9
AS
494#, c-format
495msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
496msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
497
f88c1134 498#: config.c:1662
6c31a5e9
AS
499#, c-format
500msgid "%s has multiple values"
501msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
502
503#: connected.c:69
25e2fbb4 504msgid "Could not run 'git rev-list'"
1c3c8410 505msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 506
6c31a5e9 507#: connected.c:89
25e2fbb4
AS
508#, c-format
509msgid "failed write to rev-list: %s"
642c7fab 510msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
25e2fbb4 511
6c31a5e9 512#: connected.c:97
25e2fbb4
AS
513#, c-format
514msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
1c3c8410 515msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
25e2fbb4
AS
516
517#: date.c:95
518msgid "in the future"
642c7fab 519msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4
AS
520
521#: date.c:101
522#, c-format
523msgid "%lu second ago"
524msgid_plural "%lu seconds ago"
642c7fab
AS
525msgstr[0] "преди %lu секунда"
526msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4
AS
527
528#: date.c:108
529#, c-format
530msgid "%lu minute ago"
531msgid_plural "%lu minutes ago"
642c7fab
AS
532msgstr[0] "преди %lu минута"
533msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4
AS
534
535#: date.c:115
536#, c-format
537msgid "%lu hour ago"
538msgid_plural "%lu hours ago"
642c7fab
AS
539msgstr[0] "преди %lu час"
540msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4
AS
541
542#: date.c:122
543#, c-format
544msgid "%lu day ago"
545msgid_plural "%lu days ago"
642c7fab
AS
546msgstr[0] "преди %lu ден"
547msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4
AS
548
549#: date.c:128
550#, c-format
551msgid "%lu week ago"
552msgid_plural "%lu weeks ago"
642c7fab
AS
553msgstr[0] "преди %lu седмица"
554msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4
AS
555
556#: date.c:135
557#, c-format
558msgid "%lu month ago"
559msgid_plural "%lu months ago"
642c7fab
AS
560msgstr[0] "преди %lu месец"
561msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4
AS
562
563#: date.c:146
564#, c-format
565msgid "%lu year"
566msgid_plural "%lu years"
642c7fab
AS
567msgstr[0] "%lu година"
568msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 569
1c3c8410 570#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
25e2fbb4
AS
571#: date.c:149
572#, c-format
573msgid "%s, %lu month ago"
574msgid_plural "%s, %lu months ago"
642c7fab
AS
575msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
576msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4
AS
577
578#: date.c:154 date.c:159
579#, c-format
580msgid "%lu year ago"
581msgid_plural "%lu years ago"
642c7fab
AS
582msgstr[0] "преди %lu година"
583msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4
AS
584
585#: diffcore-order.c:24
586#, c-format
587msgid "failed to read orderfile '%s'"
1c3c8410
AS
588msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
589
f88c1134 590#: diffcore-rename.c:536
1c3c8410
AS
591msgid "Performing inexact rename detection"
592msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 593
c099f8c7 594#: diff.c:114
25e2fbb4
AS
595#, c-format
596msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
597msgstr ""
1c3c8410
AS
598" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
599"директории\n"
25e2fbb4 600
c099f8c7 601#: diff.c:119
25e2fbb4
AS
602#, c-format
603msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1c3c8410 604msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 605
c099f8c7 606#: diff.c:214
25e2fbb4
AS
607#, c-format
608msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1c3c8410 609msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 610
6c31a5e9 611#: diff.c:266
25e2fbb4
AS
612#, c-format
613msgid ""
614"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
615"%s"
616msgstr ""
1c3c8410
AS
617"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
618"%s"
25e2fbb4 619
e1f70371 620#: diff.c:2997
c099f8c7
AS
621#, c-format
622msgid "external diff died, stopping at %s"
623msgstr ""
624"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
625
e1f70371 626#: diff.c:3393
c099f8c7
AS
627msgid "--follow requires exactly one pathspec"
628msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
629
e1f70371 630#: diff.c:3556
25e2fbb4
AS
631#, c-format
632msgid ""
633"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
634"%s"
635msgstr ""
1c3c8410
AS
636"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
637"%s"
25e2fbb4 638
e1f70371 639#: diff.c:3570
25e2fbb4
AS
640#, c-format
641msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1c3c8410 642msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 643
e1f70371
AS
644#: dir.c:1852
645msgid "failed to get kernel name and information"
646msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
647
648#: dir.c:1945
649msgid "Untracked cache is disabled on this system."
650msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
651
6c31a5e9 652#: gpg-interface.c:129 gpg-interface.c:200
25e2fbb4 653msgid "could not run gpg."
1c3c8410 654msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
25e2fbb4 655
6c31a5e9 656#: gpg-interface.c:141
25e2fbb4 657msgid "gpg did not accept the data"
1c3c8410 658msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
25e2fbb4 659
6c31a5e9 660#: gpg-interface.c:152
25e2fbb4 661msgid "gpg failed to sign the data"
1c3c8410 662msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
25e2fbb4 663
6c31a5e9 664#: gpg-interface.c:185
25e2fbb4
AS
665#, c-format
666msgid "could not create temporary file '%s': %s"
1c3c8410 667msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
25e2fbb4 668
6c31a5e9 669#: gpg-interface.c:188
25e2fbb4
AS
670#, c-format
671msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
1c3c8410 672msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
25e2fbb4 673
6c31a5e9 674#: grep.c:1718
25e2fbb4
AS
675#, c-format
676msgid "'%s': unable to read %s"
1c3c8410 677msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 678
6c31a5e9 679#: grep.c:1735
25e2fbb4
AS
680#, c-format
681msgid "'%s': %s"
1c3c8410 682msgstr "„%s“: „%s“"
25e2fbb4 683
6c31a5e9 684#: grep.c:1746
25e2fbb4
AS
685#, c-format
686msgid "'%s': short read %s"
1c3c8410 687msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
25e2fbb4 688
c099f8c7 689#: help.c:207
25e2fbb4
AS
690#, c-format
691msgid "available git commands in '%s'"
692msgstr "налични команди на git от „%s“"
693
c099f8c7 694#: help.c:214
25e2fbb4 695msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
642c7fab 696msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
25e2fbb4 697
e1f70371
AS
698#: help.c:246
699msgid "These are common Git commands used in various situations:"
700msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
25e2fbb4 701
e1f70371 702#: help.c:311
25e2fbb4
AS
703#, c-format
704msgid ""
705"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
706"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
707msgstr ""
708"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
709"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
710
1c3c8410 711# FIXME bad message
e1f70371 712#: help.c:368
25e2fbb4
AS
713msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
714msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
715
e1f70371 716#: help.c:390
25e2fbb4
AS
717#, c-format
718msgid ""
719"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
720"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
721msgstr ""
722"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
723"не\n"
724"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
725"предвид „%s“"
726
e1f70371 727#: help.c:395
25e2fbb4
AS
728#, c-format
729msgid "in %0.1f seconds automatically..."
730msgstr "след %0.1f секунди…"
731
e1f70371 732#: help.c:402
25e2fbb4
AS
733#, c-format
734msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
e1f70371 735msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
25e2fbb4 736
e1f70371 737#: help.c:406 help.c:466
25e2fbb4
AS
738msgid ""
739"\n"
740"Did you mean this?"
741msgid_plural ""
742"\n"
743"Did you mean one of these?"
744msgstr[0] ""
745"\n"
746"Команда с подобно име е:"
747msgstr[1] ""
748"\n"
749"Команди с подобно име са:"
750
e1f70371 751#: help.c:462
25e2fbb4
AS
752#, c-format
753msgid "%s: %s - %s"
754msgstr "%s: %s — %s"
755
e1f70371 756#: lockfile.c:345
6c31a5e9
AS
757msgid "BUG: reopen a lockfile that is still open"
758msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка"
759
e1f70371 760#: lockfile.c:347
6c31a5e9
AS
761msgid "BUG: reopen a lockfile that has been committed"
762msgstr "ГРЕШКА В GIT: преотваряне на файл-ключалка, който е подаден"
763
764#: merge.c:41
25e2fbb4 765msgid "failed to read the cache"
642c7fab 766msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 767
619b8f86
AS
768#: merge.c:94 builtin/checkout.c:376 builtin/checkout.c:587
769#: builtin/clone.c:647
25e2fbb4 770msgid "unable to write new index file"
1c3c8410 771msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
25e2fbb4 772
6c31a5e9 773#: merge-recursive.c:189
25e2fbb4
AS
774#, c-format
775msgid "(bad commit)\n"
642c7fab 776msgstr "(лошо подаване)\n"
25e2fbb4 777
6c31a5e9 778#: merge-recursive.c:209
25e2fbb4
AS
779#, c-format
780msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
642c7fab 781msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
25e2fbb4 782
6c31a5e9 783#: merge-recursive.c:270
25e2fbb4 784msgid "error building trees"
642c7fab 785msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
25e2fbb4 786
e1f70371 787#: merge-recursive.c:687
25e2fbb4
AS
788#, c-format
789msgid "failed to create path '%s'%s"
642c7fab 790msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
25e2fbb4 791
e1f70371 792#: merge-recursive.c:698
25e2fbb4
AS
793#, c-format
794msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
642c7fab 795msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
25e2fbb4 796
642c7fab 797# FIXME better message
e1f70371 798#: merge-recursive.c:712 merge-recursive.c:733
25e2fbb4 799msgid ": perhaps a D/F conflict?"
642c7fab 800msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
25e2fbb4 801
e1f70371 802#: merge-recursive.c:723
25e2fbb4
AS
803#, c-format
804msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
805msgstr ""
642c7fab 806"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
25e2fbb4 807
e1f70371 808#: merge-recursive.c:763
25e2fbb4
AS
809#, c-format
810msgid "cannot read object %s '%s'"
642c7fab 811msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 812
e1f70371 813#: merge-recursive.c:765
25e2fbb4
AS
814#, c-format
815msgid "blob expected for %s '%s'"
642c7fab 816msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
25e2fbb4 817
619b8f86 818#: merge-recursive.c:788 builtin/clone.c:306
25e2fbb4
AS
819#, c-format
820msgid "failed to open '%s'"
1c3c8410 821msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 822
e1f70371 823#: merge-recursive.c:796
25e2fbb4
AS
824#, c-format
825msgid "failed to symlink '%s'"
642c7fab 826msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
25e2fbb4 827
e1f70371 828#: merge-recursive.c:799
25e2fbb4
AS
829#, c-format
830msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
831msgstr ""
642c7fab 832"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
25e2fbb4 833
e1f70371 834#: merge-recursive.c:937
25e2fbb4 835msgid "Failed to execute internal merge"
642c7fab 836msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
25e2fbb4 837
e1f70371 838#: merge-recursive.c:941
25e2fbb4
AS
839#, c-format
840msgid "Unable to add %s to database"
642c7fab 841msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
25e2fbb4 842
e1f70371 843#: merge-recursive.c:957
25e2fbb4 844msgid "unsupported object type in the tree"
642c7fab 845msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
25e2fbb4 846
e1f70371 847#: merge-recursive.c:1032 merge-recursive.c:1046
25e2fbb4
AS
848#, c-format
849msgid ""
850"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
851"in tree."
852msgstr ""
642c7fab
AS
853"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
854"е оставена в дървото."
25e2fbb4 855
e1f70371 856#: merge-recursive.c:1038 merge-recursive.c:1051
25e2fbb4
AS
857#, c-format
858msgid ""
859"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
860"in tree at %s."
861msgstr ""
642c7fab
AS
862"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
863"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 864
e1f70371 865#: merge-recursive.c:1092
25e2fbb4 866msgid "rename"
642c7fab 867msgstr "преименуване"
25e2fbb4 868
e1f70371 869#: merge-recursive.c:1092
25e2fbb4 870msgid "renamed"
1c3c8410 871msgstr "преименуван"
25e2fbb4 872
e1f70371 873#: merge-recursive.c:1148
25e2fbb4
AS
874#, c-format
875msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
642c7fab 876msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 877
e1f70371 878#: merge-recursive.c:1170
25e2fbb4
AS
879#, c-format
880msgid ""
881"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
882"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
883msgstr ""
642c7fab
AS
884"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
885"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 886
e1f70371 887#: merge-recursive.c:1175
25e2fbb4 888msgid " (left unresolved)"
642c7fab 889msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 890
e1f70371 891#: merge-recursive.c:1229
25e2fbb4
AS
892#, c-format
893msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
894msgstr ""
642c7fab
AS
895"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
896"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 897
e1f70371 898#: merge-recursive.c:1259
25e2fbb4
AS
899#, c-format
900msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
642c7fab 901msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
25e2fbb4 902
e1f70371 903#: merge-recursive.c:1458
25e2fbb4
AS
904#, c-format
905msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
906msgstr ""
642c7fab
AS
907"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
908"„%s“ е добавен в „%s“"
25e2fbb4 909
e1f70371 910#: merge-recursive.c:1468
25e2fbb4
AS
911#, c-format
912msgid "Adding merged %s"
642c7fab 913msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
25e2fbb4 914
e1f70371 915#: merge-recursive.c:1473 merge-recursive.c:1671
25e2fbb4
AS
916#, c-format
917msgid "Adding as %s instead"
642c7fab 918msgstr "Добавяне като „%s“"
25e2fbb4 919
e1f70371 920#: merge-recursive.c:1524
25e2fbb4
AS
921#, c-format
922msgid "cannot read object %s"
642c7fab 923msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
25e2fbb4 924
e1f70371 925#: merge-recursive.c:1527
25e2fbb4
AS
926#, c-format
927msgid "object %s is not a blob"
642c7fab 928msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
25e2fbb4 929
e1f70371 930#: merge-recursive.c:1575
25e2fbb4 931msgid "modify"
642c7fab 932msgstr "промяна"
25e2fbb4 933
e1f70371 934#: merge-recursive.c:1575
25e2fbb4 935msgid "modified"
1c3c8410 936msgstr "променен"
25e2fbb4 937
e1f70371 938#: merge-recursive.c:1585
25e2fbb4 939msgid "content"
642c7fab 940msgstr "съдържание"
25e2fbb4 941
e1f70371 942#: merge-recursive.c:1592
25e2fbb4 943msgid "add/add"
642c7fab 944msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 945
e1f70371 946#: merge-recursive.c:1626
25e2fbb4
AS
947#, c-format
948msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
642c7fab 949msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 950
e1f70371 951#: merge-recursive.c:1640
25e2fbb4
AS
952#, c-format
953msgid "Auto-merging %s"
642c7fab 954msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 955
e1f70371 956#: merge-recursive.c:1644 git-submodule.sh:1150
25e2fbb4 957msgid "submodule"
1c3c8410 958msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 959
e1f70371 960#: merge-recursive.c:1645
25e2fbb4
AS
961#, c-format
962msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
642c7fab 963msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 964
e1f70371 965#: merge-recursive.c:1731
25e2fbb4
AS
966#, c-format
967msgid "Removing %s"
1c3c8410 968msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 969
e1f70371 970#: merge-recursive.c:1756
25e2fbb4 971msgid "file/directory"
642c7fab 972msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 973
e1f70371 974#: merge-recursive.c:1762
25e2fbb4 975msgid "directory/file"
642c7fab 976msgstr "директория/файл"
25e2fbb4 977
e1f70371 978#: merge-recursive.c:1767
25e2fbb4
AS
979#, c-format
980msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
981msgstr ""
642c7fab
AS
982"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
983"като „%s“"
25e2fbb4 984
e1f70371 985#: merge-recursive.c:1777
25e2fbb4
AS
986#, c-format
987msgid "Adding %s"
642c7fab 988msgstr "Добавяне на „%s“"
25e2fbb4 989
e1f70371 990#: merge-recursive.c:1794
25e2fbb4 991msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
642c7fab 992msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
25e2fbb4 993
e1f70371 994#: merge-recursive.c:1813
25e2fbb4 995msgid "Already up-to-date!"
642c7fab 996msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 997
e1f70371 998#: merge-recursive.c:1822
25e2fbb4
AS
999#, c-format
1000msgid "merging of trees %s and %s failed"
642c7fab 1001msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 1002
642c7fab 1003# FIXME message
e1f70371 1004#: merge-recursive.c:1852
25e2fbb4
AS
1005#, c-format
1006msgid "Unprocessed path??? %s"
6c31a5e9
AS
1007msgstr ""
1008"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
1009"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
25e2fbb4 1010
e1f70371 1011#: merge-recursive.c:1900
25e2fbb4 1012msgid "Merging:"
642c7fab 1013msgstr "Сливане:"
25e2fbb4 1014
e1f70371 1015#: merge-recursive.c:1913
25e2fbb4
AS
1016#, c-format
1017msgid "found %u common ancestor:"
1018msgid_plural "found %u common ancestors:"
642c7fab
AS
1019msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
1020msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
25e2fbb4 1021
e1f70371 1022#: merge-recursive.c:1950
25e2fbb4 1023msgid "merge returned no commit"
642c7fab 1024msgstr "сливането не върна подаване"
25e2fbb4 1025
e1f70371 1026#: merge-recursive.c:2007
25e2fbb4
AS
1027#, c-format
1028msgid "Could not parse object '%s'"
642c7fab 1029msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
25e2fbb4 1030
e1f70371 1031#: merge-recursive.c:2018 builtin/merge.c:645
25e2fbb4 1032msgid "Unable to write index."
642c7fab 1033msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1034
c099f8c7 1035#: notes-utils.c:41
25e2fbb4
AS
1036msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
1037msgstr ""
1c3c8410 1038"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 1039
f88c1134 1040#: notes-utils.c:82
25e2fbb4
AS
1041#, c-format
1042msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
642c7fab 1043msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 1044
f88c1134 1045#: notes-utils.c:92
25e2fbb4
AS
1046#, c-format
1047msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
1048msgstr ""
1c3c8410 1049"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4
AS
1050
1051#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
1052#. environment variable, the second %s is its value
f88c1134 1053#: notes-utils.c:119
25e2fbb4
AS
1054#, c-format
1055msgid "Bad %s value: '%s'"
1c3c8410 1056msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1057
e1f70371 1058#: object.c:242
25e2fbb4
AS
1059#, c-format
1060msgid "unable to parse object: %s"
1c3c8410 1061msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1062
6c31a5e9 1063#: parse-options.c:546
25e2fbb4
AS
1064msgid "..."
1065msgstr "…"
1066
6c31a5e9 1067#: parse-options.c:564
25e2fbb4
AS
1068#, c-format
1069msgid "usage: %s"
1070msgstr "употреба: %s"
1071
1072#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1073#. one in "usage: %s" translation
6c31a5e9 1074#: parse-options.c:568
25e2fbb4
AS
1075#, c-format
1076msgid " or: %s"
1077msgstr " или: %s"
1078
6c31a5e9 1079#: parse-options.c:571
25e2fbb4
AS
1080#, c-format
1081msgid " %s"
1082msgstr " %s"
1083
6c31a5e9 1084#: parse-options.c:605
25e2fbb4
AS
1085msgid "-NUM"
1086msgstr "-ЧИСЛО"
1087
1088#: pathspec.c:133
1089msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
642c7fab 1090msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1091
1092#: pathspec.c:143
1093msgid ""
1094"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1095"pathspec settings"
1096msgstr ""
642c7fab
AS
1097"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1098"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4
AS
1099
1100#: pathspec.c:177
1101msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
642c7fab 1102msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4
AS
1103
1104#: pathspec.c:183
1105#, c-format
1106msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
642c7fab 1107msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4
AS
1108
1109#: pathspec.c:187
1110#, c-format
1111msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
642c7fab 1112msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4
AS
1113
1114#: pathspec.c:205
1115#, c-format
1116msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
642c7fab 1117msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4
AS
1118
1119#: pathspec.c:230
1120#, c-format
1121msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
642c7fab 1122msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1123
1124#: pathspec.c:241
1125#, c-format
1126msgid "%s: '%s' is outside repository"
642c7fab 1127msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4
AS
1128
1129#: pathspec.c:291
1130#, c-format
1131msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
642c7fab 1132msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 1133
25e2fbb4
AS
1134#: pathspec.c:353
1135#, c-format
1136msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
642c7fab 1137msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 1138
aafbee8c 1139#: pathspec.c:432
25e2fbb4
AS
1140#, c-format
1141msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
642c7fab 1142msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 1143
aafbee8c 1144#: pathspec.c:441
25e2fbb4
AS
1145msgid ""
1146"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1147"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1148msgstr ""
642c7fab
AS
1149"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1150"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 1151
6c31a5e9
AS
1152#: pretty.c:968
1153msgid "unable to parse --pretty format"
1154msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
1155
e1f70371 1156#: progress.c:236
1c3c8410
AS
1157msgid "done"
1158msgstr "действието завърши"
1159
e1f70371 1160#: read-cache.c:1295
1c3c8410
AS
1161#, c-format
1162msgid ""
1163"index.version set, but the value is invalid.\n"
1164"Using version %i"
1165msgstr ""
1166"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1167"Ще се ползва версия %i"
1168
e1f70371 1169#: read-cache.c:1305
1c3c8410
AS
1170#, c-format
1171msgid ""
1172"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1173"Using version %i"
1174msgstr ""
1175"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1176"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1177"Ще се ползва версия %i"
1178
e1f70371 1179#: remote.c:792
25e2fbb4
AS
1180#, c-format
1181msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1182msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1183
e1f70371 1184#: remote.c:796
25e2fbb4
AS
1185#, c-format
1186msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1187msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1188
e1f70371 1189#: remote.c:800
25e2fbb4
AS
1190#, c-format
1191msgid "%s tracks both %s and %s"
1192msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1193
e1f70371 1194#: remote.c:808
25e2fbb4
AS
1195msgid "Internal error"
1196msgstr "Вътрешна грешка"
1197
e1f70371
AS
1198#: remote.c:1723 remote.c:1766
1199msgid "HEAD does not point to a branch"
1200msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
1201
1202#: remote.c:1732
1203#, c-format
1204msgid "no such branch: '%s'"
1205msgstr "няма клон на име „%s“"
1206
1207#: remote.c:1735
1208#, c-format
1209msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1210msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
1211
1212#: remote.c:1741
1213#, c-format
1214msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1215msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
1216
1217#: remote.c:1756
1218#, c-format
1219msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
1220msgstr ""
1221"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
1222"хранилището „%s“"
1223
1224#: remote.c:1771
1225#, c-format
1226msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1227msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
1228
1229#: remote.c:1782
1230#, c-format
1231msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
1232msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
1233
1234#: remote.c:1795
1235msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
1236msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
1237
1238#: remote.c:1817
1239msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
1240msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
1241
1242#: remote.c:2124
25e2fbb4
AS
1243#, c-format
1244msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1245msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1246
e1f70371 1247#: remote.c:2128
25e2fbb4 1248msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1c3c8410 1249msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
25e2fbb4 1250
e1f70371 1251#: remote.c:2131
25e2fbb4
AS
1252#, c-format
1253msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
642c7fab 1254msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
25e2fbb4 1255
e1f70371 1256#: remote.c:2135
25e2fbb4
AS
1257#, c-format
1258msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1259msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1260msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1261msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1262
e1f70371 1263#: remote.c:2141
25e2fbb4
AS
1264msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1265msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1266
e1f70371 1267#: remote.c:2144
25e2fbb4
AS
1268#, c-format
1269msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1270msgid_plural ""
1271"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1272msgstr[0] ""
e1f70371 1273"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
25e2fbb4 1274msgstr[1] ""
e1f70371 1275"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
25e2fbb4 1276
e1f70371 1277#: remote.c:2152
25e2fbb4
AS
1278msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1279msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1280
e1f70371 1281#: remote.c:2155
25e2fbb4
AS
1282#, c-format
1283msgid ""
1284"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1285"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1286msgid_plural ""
1287"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1288"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1289msgstr[0] ""
1290"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1291"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1292msgstr[1] ""
1293"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1294"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1295
e1f70371 1296#: remote.c:2165
25e2fbb4
AS
1297msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1298msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1299
e1f70371 1300#: revision.c:2366
f88c1134
AS
1301msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1302msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
1303
1304#: run-command.c:83
25e2fbb4
AS
1305msgid "open /dev/null failed"
1306msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1307
f88c1134 1308#: run-command.c:85
25e2fbb4
AS
1309#, c-format
1310msgid "dup2(%d,%d) failed"
1311msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1312
f88c1134 1313#: send-pack.c:272
6c31a5e9
AS
1314msgid "failed to sign the push certificate"
1315msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
1316
e1f70371 1317#: send-pack.c:378
6c31a5e9
AS
1318msgid "the receiving end does not support --signed push"
1319msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
1320
e1f70371 1321#: send-pack.c:389
f88c1134
AS
1322msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1323msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
1324
e1f70371
AS
1325#: sequencer.c:172 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
1326#: builtin/merge.c:983
25e2fbb4
AS
1327#, c-format
1328msgid "Could not open '%s' for writing"
642c7fab 1329msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 1330
e1f70371
AS
1331#: sequencer.c:174 builtin/merge.c:344 builtin/merge.c:763 builtin/merge.c:975
1332#: builtin/merge.c:988
25e2fbb4
AS
1333#, c-format
1334msgid "Could not write to '%s'"
642c7fab 1335msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1336
642c7fab 1337# FIXME git add <path…> for consistence
6c31a5e9 1338#: sequencer.c:195
25e2fbb4
AS
1339msgid ""
1340"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1341"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1342msgstr ""
642c7fab
AS
1343"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1344"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
25e2fbb4 1345
6c31a5e9 1346#: sequencer.c:198
25e2fbb4
AS
1347msgid ""
1348"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1349"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1350"and commit the result with 'git commit'"
1351msgstr ""
642c7fab
AS
1352"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1353"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1354"подайте резултата с командата „git commit'“."
25e2fbb4 1355
642c7fab 1356# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
f88c1134 1357#: sequencer.c:211 sequencer.c:861 sequencer.c:944
25e2fbb4
AS
1358#, c-format
1359msgid "Could not write to %s"
642c7fab 1360msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1361
642c7fab 1362# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
6c31a5e9 1363#: sequencer.c:214
25e2fbb4
AS
1364#, c-format
1365msgid "Error wrapping up %s"
642c7fab 1366msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1367
6c31a5e9 1368#: sequencer.c:229
25e2fbb4 1369msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
642c7fab 1370msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
25e2fbb4 1371
6c31a5e9 1372#: sequencer.c:231
25e2fbb4 1373msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
642c7fab 1374msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
25e2fbb4 1375
6c31a5e9 1376#: sequencer.c:234
25e2fbb4 1377msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
642c7fab 1378msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4
AS
1379
1380#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
f88c1134 1381#: sequencer.c:321
25e2fbb4
AS
1382#, c-format
1383msgid "%s: Unable to write new index file"
1c3c8410 1384msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 1385
f88c1134 1386#: sequencer.c:339
25e2fbb4 1387msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
642c7fab 1388msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 1389
f88c1134 1390#: sequencer.c:359
25e2fbb4 1391msgid "Unable to update cache tree\n"
642c7fab 1392msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 1393
f88c1134 1394#: sequencer.c:411
25e2fbb4
AS
1395#, c-format
1396msgid "Could not parse commit %s\n"
642c7fab 1397msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1398
f88c1134 1399#: sequencer.c:416
25e2fbb4
AS
1400#, c-format
1401msgid "Could not parse parent commit %s\n"
642c7fab 1402msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1403
f88c1134 1404#: sequencer.c:482
25e2fbb4 1405msgid "Your index file is unmerged."
1c3c8410 1406msgstr "Индексът не е слят."
25e2fbb4 1407
f88c1134 1408#: sequencer.c:501
25e2fbb4
AS
1409#, c-format
1410msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
642c7fab 1411msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
25e2fbb4 1412
f88c1134 1413#: sequencer.c:509
25e2fbb4
AS
1414#, c-format
1415msgid "Commit %s does not have parent %d"
642c7fab 1416msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
25e2fbb4 1417
f88c1134 1418#: sequencer.c:513
25e2fbb4
AS
1419#, c-format
1420msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
642c7fab 1421msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
25e2fbb4
AS
1422
1423#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1424#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
f88c1134 1425#: sequencer.c:526
25e2fbb4
AS
1426#, c-format
1427msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
642c7fab 1428msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
25e2fbb4 1429
f88c1134 1430#: sequencer.c:530
25e2fbb4
AS
1431#, c-format
1432msgid "Cannot get commit message for %s"
642c7fab 1433msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 1434
f88c1134 1435#: sequencer.c:616
25e2fbb4
AS
1436#, c-format
1437msgid "could not revert %s... %s"
642c7fab 1438msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 1439
f88c1134 1440#: sequencer.c:617
25e2fbb4
AS
1441#, c-format
1442msgid "could not apply %s... %s"
642c7fab 1443msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 1444
f88c1134 1445#: sequencer.c:653
25e2fbb4 1446msgid "empty commit set passed"
642c7fab 1447msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 1448
f88c1134 1449#: sequencer.c:661
25e2fbb4
AS
1450#, c-format
1451msgid "git %s: failed to read the index"
642c7fab 1452msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 1453
f88c1134 1454#: sequencer.c:665
25e2fbb4
AS
1455#, c-format
1456msgid "git %s: failed to refresh the index"
642c7fab 1457msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 1458
f88c1134 1459#: sequencer.c:725
25e2fbb4
AS
1460#, c-format
1461msgid "Cannot %s during a %s"
642c7fab 1462msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
25e2fbb4 1463
f88c1134 1464#: sequencer.c:747
25e2fbb4
AS
1465#, c-format
1466msgid "Could not parse line %d."
642c7fab 1467msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
25e2fbb4 1468
f88c1134 1469#: sequencer.c:752
25e2fbb4 1470msgid "No commits parsed."
642c7fab 1471msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 1472
642c7fab 1473# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
f88c1134 1474#: sequencer.c:765
25e2fbb4
AS
1475#, c-format
1476msgid "Could not open %s"
642c7fab 1477msgstr "„%s“ не може да се прочете."
25e2fbb4 1478
f88c1134 1479#: sequencer.c:769
25e2fbb4
AS
1480#, c-format
1481msgid "Could not read %s."
642c7fab 1482msgstr "„%s“ не може да се отвори."
25e2fbb4 1483
f88c1134 1484#: sequencer.c:776
25e2fbb4
AS
1485#, c-format
1486msgid "Unusable instruction sheet: %s"
642c7fab 1487msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
25e2fbb4 1488
f88c1134 1489#: sequencer.c:806
25e2fbb4
AS
1490#, c-format
1491msgid "Invalid key: %s"
642c7fab 1492msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 1493
f88c1134 1494#: sequencer.c:809
25e2fbb4
AS
1495#, c-format
1496msgid "Invalid value for %s: %s"
642c7fab 1497msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1498
f88c1134 1499#: sequencer.c:821
25e2fbb4
AS
1500#, c-format
1501msgid "Malformed options sheet: %s"
642c7fab 1502msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
25e2fbb4 1503
f88c1134 1504#: sequencer.c:842
25e2fbb4
AS
1505msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1506msgstr ""
642c7fab 1507"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1508
f88c1134 1509#: sequencer.c:843
25e2fbb4 1510msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
642c7fab 1511msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 1512
f88c1134 1513#: sequencer.c:847
25e2fbb4
AS
1514#, c-format
1515msgid "Could not create sequencer directory %s"
642c7fab 1516msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1517
f88c1134 1518#: sequencer.c:863 sequencer.c:948
25e2fbb4
AS
1519#, c-format
1520msgid "Error wrapping up %s."
642c7fab 1521msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1522
f88c1134 1523#: sequencer.c:882 sequencer.c:1018
25e2fbb4
AS
1524msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1525msgstr ""
642c7fab 1526"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1527
f88c1134 1528#: sequencer.c:884
25e2fbb4 1529msgid "cannot resolve HEAD"
642c7fab 1530msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
25e2fbb4 1531
f88c1134 1532#: sequencer.c:886
25e2fbb4
AS
1533msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1534msgstr ""
642c7fab
AS
1535"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1536"предстои да бъде създаден"
25e2fbb4 1537
e1f70371 1538#: sequencer.c:908 builtin/apply.c:4291
25e2fbb4
AS
1539#, c-format
1540msgid "cannot open %s: %s"
642c7fab 1541msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
25e2fbb4 1542
f88c1134 1543#: sequencer.c:911
25e2fbb4
AS
1544#, c-format
1545msgid "cannot read %s: %s"
642c7fab 1546msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 1547
f88c1134 1548#: sequencer.c:912
25e2fbb4 1549msgid "unexpected end of file"
642c7fab 1550msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 1551
f88c1134 1552#: sequencer.c:918
25e2fbb4
AS
1553#, c-format
1554msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1555msgstr ""
642c7fab
AS
1556"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1557"повреден"
25e2fbb4 1558
f88c1134 1559#: sequencer.c:941
25e2fbb4
AS
1560#, c-format
1561msgid "Could not format %s."
642c7fab 1562msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
25e2fbb4 1563
f88c1134 1564#: sequencer.c:1086
25e2fbb4
AS
1565#, c-format
1566msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
642c7fab 1567msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 1568
f88c1134 1569#: sequencer.c:1089
25e2fbb4
AS
1570#, c-format
1571msgid "%s: bad revision"
642c7fab 1572msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 1573
f88c1134 1574#: sequencer.c:1123
25e2fbb4 1575msgid "Can't revert as initial commit"
642c7fab 1576msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 1577
f88c1134 1578#: sequencer.c:1124
25e2fbb4 1579msgid "Can't cherry-pick into empty head"
642c7fab 1580msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
25e2fbb4 1581
e1f70371
AS
1582#: setup.c:243
1583#, c-format
1584msgid "failed to read %s"
1585msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1586
1587#: sha1_name.c:453
25e2fbb4
AS
1588msgid ""
1589"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1590"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1591"may be created by mistake. For example,\n"
1592"\n"
1593" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1594"\n"
1595"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1596"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1597"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1598msgstr ""
642c7fab
AS
1599"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1600"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1601"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1c3c8410
AS
1602"\n"
1603" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1604"\n"
1605"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1606"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1607"да\n"
642c7fab
AS
1608"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1609"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 1610
25e2fbb4
AS
1611#: submodule.c:64 submodule.c:98
1612msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1613msgstr ""
1c3c8410
AS
1614"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1615"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4
AS
1616
1617#: submodule.c:68 submodule.c:102
1618#, c-format
1619msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1c3c8410 1620msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 1621
25e2fbb4
AS
1622#: submodule.c:76
1623#, c-format
1624msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1c3c8410 1625msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 1626
25e2fbb4
AS
1627#: submodule.c:109
1628#, c-format
1629msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1c3c8410 1630msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 1631
1c3c8410 1632#: submodule.c:120
25e2fbb4 1633msgid "staging updated .gitmodules failed"
642c7fab 1634msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 1635
e1f70371 1636#: submodule.c:1115
25e2fbb4
AS
1637#, c-format
1638msgid "Could not set core.worktree in %s"
642c7fab 1639msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
1c3c8410 1640
f88c1134
AS
1641#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
1642#: trailer.c:561
6c31a5e9
AS
1643#, c-format
1644msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1645msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
1646
f88c1134 1647#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:290
6c31a5e9
AS
1648#, c-format
1649msgid "more than one %s"
1650msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
1651
f88c1134 1652#: trailer.c:581
6c31a5e9 1653#, c-format
9aeb4c2b
JX
1654msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1655msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
6c31a5e9 1656
f88c1134 1657#: trailer.c:701
6c31a5e9
AS
1658#, c-format
1659msgid "could not read input file '%s'"
1660msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
1661
f88c1134 1662#: trailer.c:704
6c31a5e9
AS
1663msgid "could not read from stdin"
1664msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
1665
e1f70371 1666#: unpack-trees.c:203
1c3c8410
AS
1667msgid "Checking out files"
1668msgstr "Изтегляне на файлове"
25e2fbb4
AS
1669
1670#: urlmatch.c:120
1671msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
642c7fab 1672msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
25e2fbb4
AS
1673
1674#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1675#, c-format
1676msgid "invalid %XX escape sequence"
642c7fab 1677msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
25e2fbb4
AS
1678
1679#: urlmatch.c:172
1680msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
642c7fab 1681msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
25e2fbb4
AS
1682
1683#: urlmatch.c:189
1684msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
642c7fab 1685msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
25e2fbb4
AS
1686
1687#: urlmatch.c:199
1688msgid "invalid characters in host name"
642c7fab 1689msgstr "неправилни знаци в името на машина"
25e2fbb4
AS
1690
1691#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1692msgid "invalid port number"
642c7fab 1693msgstr "неправилен номер на порт"
25e2fbb4
AS
1694
1695#: urlmatch.c:322
1696msgid "invalid '..' path segment"
642c7fab 1697msgstr "неправилна част от пътя „..“"
25e2fbb4 1698
f88c1134 1699#: wrapper.c:523
25e2fbb4
AS
1700#, c-format
1701msgid "unable to access '%s': %s"
1c3c8410 1702msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
25e2fbb4 1703
f88c1134 1704#: wrapper.c:544
25e2fbb4
AS
1705#, c-format
1706msgid "unable to access '%s'"
1c3c8410 1707msgstr "няма достъп до „%s“"
25e2fbb4 1708
f88c1134 1709#: wrapper.c:555
25e2fbb4
AS
1710#, c-format
1711msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1c3c8410 1712msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
25e2fbb4 1713
f88c1134 1714#: wrapper.c:556
25e2fbb4 1715msgid "no such user"
1c3c8410 1716msgstr "такъв потребител не съществува"
25e2fbb4 1717
f88c1134 1718#: wrapper.c:564
6c31a5e9
AS
1719msgid "unable to get current working directory"
1720msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
1721
e1f70371
AS
1722#: wrapper.c:575
1723#, c-format
1724msgid "could not open %s for writing"
1725msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
1726
1727# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
1728#: wrapper.c:587
1729#, c-format
1730msgid "could not write to %s"
1731msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
1732
1733#: wrapper.c:593
1734#, c-format
1735msgid "could not close %s"
1736msgstr "„%s“ не може да се затвори"
1737
25e2fbb4
AS
1738#: wt-status.c:150
1739msgid "Unmerged paths:"
1c3c8410 1740msgstr "Неслети пътища:"
25e2fbb4
AS
1741
1742#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
1743#, c-format
1744msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1c3c8410 1745msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1746
1747#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
1748msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1749msgstr ""
1c3c8410 1750" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1751
1752#: wt-status.c:183
1753msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1754msgstr ""
1c3c8410 1755" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1756
1757#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
1758msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1759msgstr ""
1c3c8410
AS
1760" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
1761"конфликта)"
25e2fbb4
AS
1762
1763#: wt-status.c:187
1764msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1765msgstr ""
1c3c8410 1766" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4 1767
e1f70371 1768#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
25e2fbb4 1769msgid "Changes to be committed:"
1c3c8410 1770msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
25e2fbb4 1771
e1f70371 1772#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
25e2fbb4 1773msgid "Changes not staged for commit:"
1c3c8410 1774msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
25e2fbb4
AS
1775
1776#: wt-status.c:220
1777msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1778msgstr ""
1c3c8410 1779" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1780
1781#: wt-status.c:222
1782msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1783msgstr ""
1c3c8410 1784" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1785
1786#: wt-status.c:223
1787msgid ""
1788" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1789msgstr ""
1c3c8410
AS
1790" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
1791"работното дърво)"
25e2fbb4
AS
1792
1793#: wt-status.c:225
1794msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1795msgstr ""
1c3c8410
AS
1796" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
1797"подмодулите)"
25e2fbb4
AS
1798
1799#: wt-status.c:237
1800#, c-format
1801msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1802msgstr ""
1c3c8410 1803" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
25e2fbb4 1804
1c3c8410 1805#: wt-status.c:252
25e2fbb4 1806msgid "both deleted:"
1c3c8410 1807msgstr "изтрити в двата случая:"
25e2fbb4 1808
1c3c8410 1809#: wt-status.c:254
25e2fbb4 1810msgid "added by us:"
1c3c8410 1811msgstr "добавени от вас:"
25e2fbb4 1812
1c3c8410 1813#: wt-status.c:256
25e2fbb4 1814msgid "deleted by them:"
1c3c8410 1815msgstr "изтрити от тях:"
25e2fbb4 1816
1c3c8410 1817#: wt-status.c:258
25e2fbb4 1818msgid "added by them:"
1c3c8410 1819msgstr "добавени от тях:"
25e2fbb4 1820
1c3c8410 1821#: wt-status.c:260
25e2fbb4 1822msgid "deleted by us:"
642c7fab 1823msgstr "изтрити от вас:"
25e2fbb4 1824
1c3c8410 1825#: wt-status.c:262
25e2fbb4 1826msgid "both added:"
1c3c8410 1827msgstr "добавени и в двата случая:"
25e2fbb4 1828
1c3c8410 1829#: wt-status.c:264
25e2fbb4 1830msgid "both modified:"
1c3c8410 1831msgstr "променени и в двата случая:"
25e2fbb4 1832
1c3c8410
AS
1833#: wt-status.c:266
1834#, c-format
1835msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1836msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1837
1c3c8410
AS
1838#: wt-status.c:274
1839msgid "new file:"
1840msgstr "нов файл:"
25e2fbb4 1841
1c3c8410
AS
1842#: wt-status.c:276
1843msgid "copied:"
1844msgstr "копиран:"
25e2fbb4 1845
1c3c8410
AS
1846#: wt-status.c:278
1847msgid "deleted:"
1848msgstr "изтрит:"
25e2fbb4 1849
1c3c8410
AS
1850#: wt-status.c:280
1851msgid "modified:"
1852msgstr "променен:"
25e2fbb4 1853
1c3c8410
AS
1854#: wt-status.c:282
1855msgid "renamed:"
1856msgstr "преименуван:"
25e2fbb4 1857
1c3c8410
AS
1858#: wt-status.c:284
1859msgid "typechange:"
1860msgstr "смяна на вида:"
1861
1862#: wt-status.c:286
1863msgid "unknown:"
1864msgstr "непозната промяна:"
1865
1866#: wt-status.c:288
1867msgid "unmerged:"
1868msgstr "неслят:"
1869
1870#: wt-status.c:370
25e2fbb4 1871msgid "new commits, "
1c3c8410 1872msgstr "нови подавания, "
25e2fbb4 1873
1c3c8410 1874#: wt-status.c:372
25e2fbb4 1875msgid "modified content, "
1c3c8410 1876msgstr "променено съдържание, "
25e2fbb4 1877
1c3c8410 1878#: wt-status.c:374
25e2fbb4 1879msgid "untracked content, "
1c3c8410 1880msgstr "неследено съдържание, "
25e2fbb4 1881
1c3c8410 1882#: wt-status.c:391
25e2fbb4
AS
1883#, c-format
1884msgid "bug: unhandled diff status %c"
1c3c8410 1885msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1886
e1f70371 1887#: wt-status.c:755
25e2fbb4 1888msgid "Submodules changed but not updated:"
1c3c8410 1889msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
25e2fbb4 1890
e1f70371 1891#: wt-status.c:757
25e2fbb4 1892msgid "Submodule changes to be committed:"
1c3c8410 1893msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
25e2fbb4 1894
e1f70371 1895#: wt-status.c:838
25e2fbb4
AS
1896msgid ""
1897"Do not touch the line above.\n"
1898"Everything below will be removed."
1899msgstr ""
1c3c8410
AS
1900"Не променяйте горния ред.\n"
1901"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
25e2fbb4 1902
e1f70371 1903#: wt-status.c:949
25e2fbb4 1904msgid "You have unmerged paths."
1c3c8410 1905msgstr "Някои пътища не са слети."
25e2fbb4 1906
e1f70371 1907#: wt-status.c:952
25e2fbb4 1908msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1c3c8410 1909msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
25e2fbb4 1910
e1f70371 1911#: wt-status.c:955
25e2fbb4 1912msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1c3c8410 1913msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
25e2fbb4 1914
e1f70371 1915#: wt-status.c:958
25e2fbb4 1916msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
1c3c8410 1917msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
25e2fbb4 1918
e1f70371 1919#: wt-status.c:968
25e2fbb4 1920msgid "You are in the middle of an am session."
1c3c8410 1921msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
25e2fbb4 1922
e1f70371 1923#: wt-status.c:971
25e2fbb4 1924msgid "The current patch is empty."
1c3c8410 1925msgstr "Текущата кръпка е празна."
25e2fbb4 1926
e1f70371 1927#: wt-status.c:975
25e2fbb4 1928msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1c3c8410 1929msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
25e2fbb4 1930
e1f70371 1931#: wt-status.c:977
25e2fbb4 1932msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1933msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1934
e1f70371 1935#: wt-status.c:979
25e2fbb4
AS
1936msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
1937msgstr ""
1c3c8410 1938" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1939
e1f70371 1940#: wt-status.c:1039 wt-status.c:1056
25e2fbb4
AS
1941#, c-format
1942msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1943msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1944
e1f70371 1945#: wt-status.c:1044 wt-status.c:1061
25e2fbb4 1946msgid "You are currently rebasing."
1c3c8410 1947msgstr "В момента пребазирате."
25e2fbb4 1948
e1f70371 1949#: wt-status.c:1047
25e2fbb4 1950msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1951msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1952
e1f70371 1953#: wt-status.c:1049
25e2fbb4 1954msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1955msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1956
e1f70371 1957#: wt-status.c:1051
25e2fbb4
AS
1958msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
1959msgstr ""
1c3c8410 1960" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1961
e1f70371 1962#: wt-status.c:1064
25e2fbb4 1963msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1964msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1965
e1f70371 1966#: wt-status.c:1068
25e2fbb4
AS
1967#, c-format
1968msgid ""
1969"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1970msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1971
e1f70371 1972#: wt-status.c:1073
25e2fbb4 1973msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1c3c8410 1974msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1975
e1f70371 1976#: wt-status.c:1076
25e2fbb4
AS
1977msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
1978msgstr ""
1c3c8410
AS
1979" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
1980"continue“)"
25e2fbb4 1981
e1f70371 1982#: wt-status.c:1080
25e2fbb4
AS
1983#, c-format
1984msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1985msgstr ""
1c3c8410 1986"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1987
e1f70371 1988#: wt-status.c:1085
25e2fbb4 1989msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1c3c8410 1990msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1991
e1f70371 1992#: wt-status.c:1088
25e2fbb4
AS
1993msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
1994msgstr ""
1c3c8410 1995" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
25e2fbb4 1996
e1f70371 1997#: wt-status.c:1090
25e2fbb4
AS
1998msgid ""
1999" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
2000msgstr ""
1c3c8410 2001" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
25e2fbb4 2002
e1f70371 2003#: wt-status.c:1100
25e2fbb4
AS
2004#, c-format
2005msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1c3c8410 2006msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
25e2fbb4 2007
e1f70371 2008#: wt-status.c:1105
25e2fbb4 2009msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1c3c8410 2010msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 2011
e1f70371 2012#: wt-status.c:1108
25e2fbb4
AS
2013msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
2014msgstr ""
1c3c8410 2015" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 2016
e1f70371 2017#: wt-status.c:1110
25e2fbb4
AS
2018msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
2019msgstr ""
1c3c8410
AS
2020" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
2021"отбиране)"
25e2fbb4 2022
e1f70371 2023#: wt-status.c:1119
25e2fbb4
AS
2024#, c-format
2025msgid "You are currently reverting commit %s."
1c3c8410 2026msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
25e2fbb4 2027
e1f70371 2028#: wt-status.c:1124
25e2fbb4 2029msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 2030msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 2031
e1f70371 2032#: wt-status.c:1127
25e2fbb4 2033msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 2034msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 2035
e1f70371 2036#: wt-status.c:1129
25e2fbb4
AS
2037msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
2038msgstr ""
1c3c8410
AS
2039" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
2040"подаване)"
25e2fbb4 2041
e1f70371 2042#: wt-status.c:1140
25e2fbb4
AS
2043#, c-format
2044msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
1c3c8410 2045msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
25e2fbb4 2046
e1f70371 2047#: wt-status.c:1144
25e2fbb4 2048msgid "You are currently bisecting."
1c3c8410 2049msgstr "В момента търсите двоично."
25e2fbb4 2050
e1f70371 2051#: wt-status.c:1147
25e2fbb4
AS
2052msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
2053msgstr ""
1c3c8410
AS
2054" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
2055"състояние и клон)"
25e2fbb4 2056
e1f70371 2057#: wt-status.c:1324
25e2fbb4 2058msgid "On branch "
1c3c8410 2059msgstr "На клон "
25e2fbb4 2060
e1f70371 2061#: wt-status.c:1331
25e2fbb4 2062msgid "rebase in progress; onto "
1c3c8410 2063msgstr "извършвате пребазиране върху "
25e2fbb4 2064
e1f70371 2065#: wt-status.c:1336
25e2fbb4 2066msgid "HEAD detached at "
f88c1134 2067msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
25e2fbb4 2068
e1f70371 2069#: wt-status.c:1338
25e2fbb4 2070msgid "HEAD detached from "
1c3c8410 2071msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
25e2fbb4 2072
e1f70371 2073#: wt-status.c:1341
25e2fbb4 2074msgid "Not currently on any branch."
642c7fab 2075msgstr "Извън всички клони."
25e2fbb4 2076
e1f70371 2077#: wt-status.c:1358
25e2fbb4 2078msgid "Initial commit"
1c3c8410 2079msgstr "Първоначално подаване"
25e2fbb4 2080
e1f70371 2081#: wt-status.c:1372
25e2fbb4 2082msgid "Untracked files"
1c3c8410 2083msgstr "Неследени файлове"
25e2fbb4 2084
e1f70371 2085#: wt-status.c:1374
25e2fbb4 2086msgid "Ignored files"
1c3c8410 2087msgstr "Игнорирани файлове"
25e2fbb4 2088
e1f70371 2089#: wt-status.c:1378
25e2fbb4
AS
2090#, c-format
2091msgid ""
2092"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
2093"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
2094"new files yourself (see 'git help status')."
2095msgstr ""
1c3c8410
AS
2096"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
2097"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
642c7fab 2098"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
1c3c8410 2099"За повече подробности погледнете „git status help“."
25e2fbb4 2100
e1f70371 2101#: wt-status.c:1384
25e2fbb4
AS
2102#, c-format
2103msgid "Untracked files not listed%s"
1c3c8410 2104msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
25e2fbb4 2105
e1f70371 2106#: wt-status.c:1386
25e2fbb4 2107msgid " (use -u option to show untracked files)"
1c3c8410 2108msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
25e2fbb4 2109
e1f70371 2110#: wt-status.c:1392
25e2fbb4 2111msgid "No changes"
1c3c8410 2112msgstr "Няма промени"
25e2fbb4 2113
e1f70371 2114#: wt-status.c:1397
25e2fbb4
AS
2115#, c-format
2116msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
2117msgstr ""
1c3c8410
AS
2118"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
2119"„git commit -a“)\n"
25e2fbb4 2120
e1f70371 2121#: wt-status.c:1400
25e2fbb4
AS
2122#, c-format
2123msgid "no changes added to commit\n"
1c3c8410 2124msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
25e2fbb4 2125
e1f70371 2126#: wt-status.c:1403
25e2fbb4
AS
2127#, c-format
2128msgid ""
2129"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
2130"track)\n"
2131msgstr ""
1c3c8410
AS
2132"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
2133"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2134
e1f70371 2135#: wt-status.c:1406
25e2fbb4
AS
2136#, c-format
2137msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1c3c8410 2138msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
25e2fbb4 2139
e1f70371 2140#: wt-status.c:1409
25e2fbb4
AS
2141#, c-format
2142msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2143msgstr ""
1c3c8410
AS
2144"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
2145"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2146
e1f70371 2147#: wt-status.c:1412 wt-status.c:1417
25e2fbb4
AS
2148#, c-format
2149msgid "nothing to commit\n"
1c3c8410 2150msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
25e2fbb4 2151
e1f70371 2152#: wt-status.c:1415
25e2fbb4
AS
2153#, c-format
2154msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2155msgstr ""
1c3c8410
AS
2156"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2157"неследените файлове)\n"
25e2fbb4 2158
e1f70371 2159#: wt-status.c:1419
25e2fbb4
AS
2160#, c-format
2161msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1c3c8410 2162msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
25e2fbb4 2163
e1f70371 2164#: wt-status.c:1528
25e2fbb4 2165msgid "HEAD (no branch)"
1c3c8410 2166msgstr "HEAD (извън клон)"
25e2fbb4 2167
e1f70371 2168#: wt-status.c:1534
25e2fbb4 2169msgid "Initial commit on "
642c7fab 2170msgstr "Първоначално подаване на клон"
25e2fbb4 2171
e1f70371 2172#: wt-status.c:1561
25e2fbb4 2173msgid "gone"
1c3c8410 2174msgstr "изтрит"
25e2fbb4 2175
e1f70371 2176#: wt-status.c:1563 wt-status.c:1571
25e2fbb4 2177msgid "behind "
1c3c8410 2178msgstr "назад с "
25e2fbb4 2179
619b8f86 2180#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:345
9aeb4c2b
JX
2181#, c-format
2182msgid "failed to unlink '%s'"
2183msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2184
6c31a5e9 2185#: builtin/add.c:22
f88c1134 2186msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
642c7fab 2187msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
25e2fbb4 2188
6c31a5e9 2189#: builtin/add.c:65
25e2fbb4
AS
2190#, c-format
2191msgid "unexpected diff status %c"
1c3c8410 2192msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
25e2fbb4 2193
f88c1134 2194#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:277
25e2fbb4 2195msgid "updating files failed"
1c3c8410 2196msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
25e2fbb4 2197
6c31a5e9 2198#: builtin/add.c:80
25e2fbb4
AS
2199#, c-format
2200msgid "remove '%s'\n"
1c3c8410 2201msgstr "изтриване на „%s“\n"
25e2fbb4 2202
6c31a5e9 2203#: builtin/add.c:134
25e2fbb4 2204msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1c3c8410 2205msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
25e2fbb4 2206
e1f70371 2207#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
25e2fbb4 2208msgid "Could not read the index"
1c3c8410 2209msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2210
6c31a5e9 2211#: builtin/add.c:205
25e2fbb4
AS
2212#, c-format
2213msgid "Could not open '%s' for writing."
1c3c8410 2214msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
25e2fbb4 2215
6c31a5e9 2216#: builtin/add.c:209
25e2fbb4 2217msgid "Could not write patch"
1c3c8410 2218msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
25e2fbb4 2219
e1f70371
AS
2220#: builtin/add.c:212
2221msgid "editing patch failed"
2222msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
2223
2224#: builtin/add.c:215
25e2fbb4
AS
2225#, c-format
2226msgid "Could not stat '%s'"
1c3c8410 2227msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
25e2fbb4 2228
e1f70371 2229#: builtin/add.c:217
25e2fbb4 2230msgid "Empty patch. Aborted."
1c3c8410 2231msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
25e2fbb4 2232
e1f70371 2233#: builtin/add.c:222
25e2fbb4
AS
2234#, c-format
2235msgid "Could not apply '%s'"
1c3c8410 2236msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2237
e1f70371 2238#: builtin/add.c:232
25e2fbb4
AS
2239msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2240msgstr ""
1c3c8410 2241"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
25e2fbb4 2242
e1f70371
AS
2243#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:874 builtin/fetch.c:107 builtin/mv.c:110
2244#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/push.c:508 builtin/remote.c:1369
2245#: builtin/rm.c:268
25e2fbb4
AS
2246msgid "dry run"
2247msgstr "пробно изпълнeние"
2248
e1f70371
AS
2249#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4580 builtin/check-ignore.c:19
2250#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:63 builtin/fsck.c:616
6c31a5e9 2251#: builtin/log.c:1617 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
25e2fbb4
AS
2252msgid "be verbose"
2253msgstr "повече подробности"
2254
e1f70371 2255#: builtin/add.c:252
25e2fbb4 2256msgid "interactive picking"
1c3c8410 2257msgstr "интерактивно отбиране на промени"
25e2fbb4 2258
619b8f86 2259#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1221 builtin/reset.c:286
25e2fbb4 2260msgid "select hunks interactively"
1c3c8410 2261msgstr "интерактивен избор на парчета код"
25e2fbb4 2262
e1f70371 2263#: builtin/add.c:254
25e2fbb4 2264msgid "edit current diff and apply"
1c3c8410 2265msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
25e2fbb4 2266
e1f70371 2267#: builtin/add.c:255
25e2fbb4 2268msgid "allow adding otherwise ignored files"
1c3c8410 2269msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
25e2fbb4 2270
e1f70371 2271#: builtin/add.c:256
25e2fbb4 2272msgid "update tracked files"
1c3c8410 2273msgstr "обновяване на следените файлове"
25e2fbb4 2274
e1f70371 2275#: builtin/add.c:257
25e2fbb4 2276msgid "record only the fact that the path will be added later"
1c3c8410 2277msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
25e2fbb4 2278
e1f70371 2279#: builtin/add.c:258
25e2fbb4 2280msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1c3c8410 2281msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
25e2fbb4 2282
e1f70371 2283#: builtin/add.c:261
25e2fbb4
AS
2284msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2285msgstr ""
1c3c8410
AS
2286"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2287"no-all“)"
25e2fbb4 2288
e1f70371 2289#: builtin/add.c:263
25e2fbb4 2290msgid "don't add, only refresh the index"
1c3c8410 2291msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
25e2fbb4 2292
e1f70371 2293#: builtin/add.c:264
25e2fbb4
AS
2294msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2295msgstr ""
1c3c8410 2296"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
25e2fbb4 2297
e1f70371 2298#: builtin/add.c:265
25e2fbb4
AS
2299msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2300msgstr ""
1c3c8410
AS
2301"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2302"игнорират"
25e2fbb4 2303
e1f70371 2304#: builtin/add.c:287
25e2fbb4
AS
2305#, c-format
2306msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
642c7fab 2307msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
25e2fbb4 2308
e1f70371 2309#: builtin/add.c:294
25e2fbb4 2310msgid "adding files failed"
1c3c8410 2311msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
25e2fbb4 2312
e1f70371 2313#: builtin/add.c:330
25e2fbb4 2314msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1c3c8410 2315msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
25e2fbb4 2316
e1f70371 2317#: builtin/add.c:337
25e2fbb4 2318msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1c3c8410 2319msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
25e2fbb4 2320
e1f70371 2321#: builtin/add.c:358
25e2fbb4
AS
2322#, c-format
2323msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1c3c8410 2324msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
25e2fbb4 2325
e1f70371 2326#: builtin/add.c:359
25e2fbb4
AS
2327#, c-format
2328msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1c3c8410 2329msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
25e2fbb4 2330
e1f70371
AS
2331#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:918
2332#: builtin/commit.c:335 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
25e2fbb4
AS
2333msgid "index file corrupt"
2334msgstr "файлът с индекса е повреден"
2335
e1f70371 2336#: builtin/add.c:447 builtin/apply.c:4678 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
25e2fbb4 2337msgid "Unable to write new index file"
1c3c8410 2338msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
25e2fbb4 2339
f88c1134
AS
2340#: builtin/apply.c:59
2341msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
642c7fab 2342msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
25e2fbb4 2343
f88c1134 2344#: builtin/apply.c:112
25e2fbb4
AS
2345#, c-format
2346msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
642c7fab 2347msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 2348
f88c1134 2349#: builtin/apply.c:127
25e2fbb4
AS
2350#, c-format
2351msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
642c7fab 2352msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 2353
f88c1134 2354#: builtin/apply.c:822
25e2fbb4
AS
2355#, c-format
2356msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
642c7fab 2357msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 2358
f88c1134 2359#: builtin/apply.c:831
25e2fbb4
AS
2360#, c-format
2361msgid "regexec returned %d for input: %s"
642c7fab 2362msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 2363
f88c1134 2364#: builtin/apply.c:912
25e2fbb4
AS
2365#, c-format
2366msgid "unable to find filename in patch at line %d"
642c7fab 2367msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 2368
f88c1134 2369#: builtin/apply.c:944
25e2fbb4
AS
2370#, c-format
2371msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
2372msgstr ""
642c7fab
AS
2373"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
2374"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 2375
f88c1134 2376#: builtin/apply.c:948
25e2fbb4
AS
2377#, c-format
2378msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
2379msgstr ""
642c7fab
AS
2380"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2381"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 2382
f88c1134 2383#: builtin/apply.c:949
25e2fbb4
AS
2384#, c-format
2385msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
2386msgstr ""
642c7fab
AS
2387"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2388"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 2389
f88c1134 2390#: builtin/apply.c:956
25e2fbb4
AS
2391#, c-format
2392msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
2393msgstr ""
642c7fab
AS
2394"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
2395"null“"
25e2fbb4 2396
f88c1134 2397#: builtin/apply.c:1419
25e2fbb4
AS
2398#, c-format
2399msgid "recount: unexpected line: %.*s"
642c7fab 2400msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 2401
f88c1134 2402#: builtin/apply.c:1476
25e2fbb4
AS
2403#, c-format
2404msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
642c7fab 2405msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 2406
f88c1134 2407#: builtin/apply.c:1493
25e2fbb4
AS
2408#, c-format
2409msgid ""
2410"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2411"component (line %d)"
2412msgid_plural ""
2413"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2414"components (line %d)"
2415msgstr[0] ""
642c7fab
AS
2416"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
2417"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 2418msgstr[1] ""
642c7fab
AS
2419"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
2420"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 2421
e1f70371 2422#: builtin/apply.c:1659
25e2fbb4 2423msgid "new file depends on old contents"
642c7fab 2424msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 2425
e1f70371 2426#: builtin/apply.c:1661
25e2fbb4 2427msgid "deleted file still has contents"
642c7fab 2428msgstr "изтритият файл не е празен"
25e2fbb4 2429
e1f70371 2430#: builtin/apply.c:1687
25e2fbb4
AS
2431#, c-format
2432msgid "corrupt patch at line %d"
642c7fab 2433msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 2434
e1f70371 2435#: builtin/apply.c:1723
25e2fbb4
AS
2436#, c-format
2437msgid "new file %s depends on old contents"
642c7fab 2438msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 2439
e1f70371 2440#: builtin/apply.c:1725
25e2fbb4
AS
2441#, c-format
2442msgid "deleted file %s still has contents"
642c7fab 2443msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 2444
1c3c8410 2445# FIXME - double **??
e1f70371 2446#: builtin/apply.c:1728
25e2fbb4
AS
2447#, c-format
2448msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1c3c8410 2449msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 2450
e1f70371 2451#: builtin/apply.c:1874
25e2fbb4
AS
2452#, c-format
2453msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
642c7fab 2454msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 2455
e1f70371 2456#: builtin/apply.c:1903
25e2fbb4
AS
2457#, c-format
2458msgid "unrecognized binary patch at line %d"
642c7fab 2459msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 2460
e1f70371 2461#: builtin/apply.c:2054
25e2fbb4
AS
2462#, c-format
2463msgid "patch with only garbage at line %d"
642c7fab 2464msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 2465
e1f70371 2466#: builtin/apply.c:2144
25e2fbb4
AS
2467#, c-format
2468msgid "unable to read symlink %s"
642c7fab 2469msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 2470
e1f70371 2471#: builtin/apply.c:2148
25e2fbb4
AS
2472#, c-format
2473msgid "unable to open or read %s"
642c7fab 2474msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 2475
e1f70371 2476#: builtin/apply.c:2781
25e2fbb4
AS
2477#, c-format
2478msgid "invalid start of line: '%c'"
642c7fab 2479msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
25e2fbb4 2480
e1f70371 2481#: builtin/apply.c:2900
25e2fbb4
AS
2482#, c-format
2483msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
2484msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
2485msgstr[0] ""
642c7fab 2486"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
25e2fbb4 2487msgstr[1] ""
642c7fab 2488"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 2489
e1f70371 2490#: builtin/apply.c:2912
25e2fbb4
AS
2491#, c-format
2492msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
2493msgstr ""
642c7fab 2494"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 2495
e1f70371 2496#: builtin/apply.c:2918
25e2fbb4
AS
2497#, c-format
2498msgid ""
2499"while searching for:\n"
2500"%.*s"
2501msgstr ""
642c7fab
AS
2502"при търсене за:\n"
2503"%.*s"
25e2fbb4 2504
e1f70371 2505#: builtin/apply.c:2938
25e2fbb4
AS
2506#, c-format
2507msgid "missing binary patch data for '%s'"
642c7fab 2508msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 2509
e1f70371 2510#: builtin/apply.c:3039
25e2fbb4
AS
2511#, c-format
2512msgid "binary patch does not apply to '%s'"
642c7fab 2513msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 2514
e1f70371 2515#: builtin/apply.c:3045
25e2fbb4
AS
2516#, c-format
2517msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
2518msgstr ""
642c7fab
AS
2519"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
2520"„%s“, а бе получено: „%s“)"
25e2fbb4 2521
e1f70371 2522#: builtin/apply.c:3066
25e2fbb4
AS
2523#, c-format
2524msgid "patch failed: %s:%ld"
642c7fab 2525msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
25e2fbb4 2526
e1f70371 2527#: builtin/apply.c:3190
25e2fbb4
AS
2528#, c-format
2529msgid "cannot checkout %s"
642c7fab 2530msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 2531
e1f70371 2532#: builtin/apply.c:3235 builtin/apply.c:3246 builtin/apply.c:3291
25e2fbb4
AS
2533#, c-format
2534msgid "read of %s failed"
642c7fab 2535msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
25e2fbb4 2536
e1f70371 2537#: builtin/apply.c:3243
f88c1134
AS
2538#, c-format
2539msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
2540msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
2541
e1f70371 2542#: builtin/apply.c:3271 builtin/apply.c:3493
25e2fbb4
AS
2543#, c-format
2544msgid "path %s has been renamed/deleted"
642c7fab 2545msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 2546
e1f70371 2547#: builtin/apply.c:3352 builtin/apply.c:3507
25e2fbb4
AS
2548#, c-format
2549msgid "%s: does not exist in index"
642c7fab 2550msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 2551
e1f70371 2552#: builtin/apply.c:3356 builtin/apply.c:3499 builtin/apply.c:3521
25e2fbb4
AS
2553#, c-format
2554msgid "%s: %s"
642c7fab 2555msgstr "„%s“: %s"
25e2fbb4 2556
e1f70371 2557#: builtin/apply.c:3361 builtin/apply.c:3515
25e2fbb4
AS
2558#, c-format
2559msgid "%s: does not match index"
642c7fab 2560msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
25e2fbb4 2561
e1f70371 2562#: builtin/apply.c:3463
25e2fbb4 2563msgid "removal patch leaves file contents"
642c7fab 2564msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 2565
e1f70371 2566#: builtin/apply.c:3532
25e2fbb4
AS
2567#, c-format
2568msgid "%s: wrong type"
642c7fab 2569msgstr "„%s“: неправилен вид"
25e2fbb4 2570
e1f70371 2571#: builtin/apply.c:3534
25e2fbb4
AS
2572#, c-format
2573msgid "%s has type %o, expected %o"
642c7fab 2574msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
25e2fbb4 2575
e1f70371 2576#: builtin/apply.c:3693 builtin/apply.c:3695
f88c1134
AS
2577#, c-format
2578msgid "invalid path '%s'"
2579msgstr "неправилен път: „%s“"
2580
e1f70371 2581#: builtin/apply.c:3750
25e2fbb4
AS
2582#, c-format
2583msgid "%s: already exists in index"
642c7fab 2584msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
25e2fbb4 2585
e1f70371 2586#: builtin/apply.c:3753
25e2fbb4
AS
2587#, c-format
2588msgid "%s: already exists in working directory"
e1f70371 2589msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
25e2fbb4 2590
e1f70371 2591#: builtin/apply.c:3773
25e2fbb4
AS
2592#, c-format
2593msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
642c7fab 2594msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
25e2fbb4 2595
e1f70371 2596#: builtin/apply.c:3778
25e2fbb4
AS
2597#, c-format
2598msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
2599msgstr ""
642c7fab 2600"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
25e2fbb4 2601
e1f70371 2602#: builtin/apply.c:3798
f88c1134
AS
2603#, c-format
2604msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
2605msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
2606
e1f70371 2607#: builtin/apply.c:3802
25e2fbb4
AS
2608#, c-format
2609msgid "%s: patch does not apply"
642c7fab 2610msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2611
e1f70371 2612#: builtin/apply.c:3816
25e2fbb4
AS
2613#, c-format
2614msgid "Checking patch %s..."
642c7fab 2615msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
25e2fbb4 2616
619b8f86 2617#: builtin/apply.c:3909 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
25e2fbb4
AS
2618#, c-format
2619msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1c3c8410 2620msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 2621
e1f70371 2622#: builtin/apply.c:4052
25e2fbb4
AS
2623#, c-format
2624msgid "unable to remove %s from index"
642c7fab 2625msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 2626
e1f70371 2627#: builtin/apply.c:4081
25e2fbb4
AS
2628#, c-format
2629msgid "corrupt patch for submodule %s"
642c7fab 2630msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 2631
e1f70371 2632#: builtin/apply.c:4085
25e2fbb4
AS
2633#, c-format
2634msgid "unable to stat newly created file '%s'"
2635msgstr ""
642c7fab 2636"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 2637
e1f70371 2638#: builtin/apply.c:4090
25e2fbb4
AS
2639#, c-format
2640msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
2641msgstr ""
642c7fab 2642"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 2643
e1f70371 2644#: builtin/apply.c:4093 builtin/apply.c:4201
25e2fbb4
AS
2645#, c-format
2646msgid "unable to add cache entry for %s"
642c7fab 2647msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 2648
e1f70371 2649#: builtin/apply.c:4126
25e2fbb4
AS
2650#, c-format
2651msgid "closing file '%s'"
642c7fab 2652msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 2653
e1f70371 2654#: builtin/apply.c:4175
25e2fbb4
AS
2655#, c-format
2656msgid "unable to write file '%s' mode %o"
642c7fab 2657msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 2658
e1f70371 2659#: builtin/apply.c:4262
25e2fbb4
AS
2660#, c-format
2661msgid "Applied patch %s cleanly."
642c7fab 2662msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
25e2fbb4 2663
e1f70371 2664#: builtin/apply.c:4270
25e2fbb4 2665msgid "internal error"
642c7fab 2666msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 2667
e1f70371 2668#: builtin/apply.c:4273
25e2fbb4
AS
2669#, c-format
2670msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
2671msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
642c7fab
AS
2672msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
2673msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 2674
e1f70371 2675#: builtin/apply.c:4283
25e2fbb4
AS
2676#, c-format
2677msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
642c7fab 2678msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 2679
e1f70371 2680#: builtin/apply.c:4304
25e2fbb4
AS
2681#, c-format
2682msgid "Hunk #%d applied cleanly."
642c7fab 2683msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
25e2fbb4 2684
e1f70371 2685#: builtin/apply.c:4307
25e2fbb4
AS
2686#, c-format
2687msgid "Rejected hunk #%d."
642c7fab 2688msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
25e2fbb4 2689
e1f70371 2690#: builtin/apply.c:4397
25e2fbb4 2691msgid "unrecognized input"
642c7fab 2692msgstr "непознат вход"
25e2fbb4 2693
e1f70371 2694#: builtin/apply.c:4408
25e2fbb4 2695msgid "unable to read index file"
1c3c8410 2696msgstr "индексът не може да бъде записан"
25e2fbb4 2697
e1f70371 2698#: builtin/apply.c:4525 builtin/apply.c:4528 builtin/clone.c:85
f88c1134 2699#: builtin/fetch.c:92
25e2fbb4 2700msgid "path"
1c3c8410 2701msgstr "път"
25e2fbb4 2702
e1f70371 2703#: builtin/apply.c:4526
25e2fbb4 2704msgid "don't apply changes matching the given path"
642c7fab 2705msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4 2706
e1f70371 2707#: builtin/apply.c:4529
25e2fbb4 2708msgid "apply changes matching the given path"
642c7fab 2709msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4 2710
e1f70371 2711#: builtin/apply.c:4531
25e2fbb4 2712msgid "num"
642c7fab 2713msgstr "БРОЙ"
25e2fbb4 2714
e1f70371 2715#: builtin/apply.c:4532
25e2fbb4 2716msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
642c7fab 2717msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
25e2fbb4 2718
e1f70371 2719#: builtin/apply.c:4535
25e2fbb4 2720msgid "ignore additions made by the patch"
642c7fab 2721msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
25e2fbb4 2722
e1f70371 2723#: builtin/apply.c:4537
25e2fbb4 2724msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
642c7fab 2725msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
25e2fbb4 2726
e1f70371 2727#: builtin/apply.c:4541
25e2fbb4 2728msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
642c7fab 2729msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
25e2fbb4 2730
e1f70371 2731#: builtin/apply.c:4543
25e2fbb4 2732msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
642c7fab 2733msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
25e2fbb4 2734
e1f70371 2735#: builtin/apply.c:4545
25e2fbb4 2736msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
642c7fab 2737msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
25e2fbb4 2738
e1f70371 2739#: builtin/apply.c:4547
25e2fbb4 2740msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
642c7fab 2741msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
25e2fbb4 2742
e1f70371 2743#: builtin/apply.c:4549
25e2fbb4 2744msgid "apply a patch without touching the working tree"
642c7fab 2745msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
25e2fbb4 2746
e1f70371 2747#: builtin/apply.c:4551
f88c1134
AS
2748msgid "accept a patch that touches outside the working area"
2749msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
2750
e1f70371 2751#: builtin/apply.c:4553
25e2fbb4
AS
2752msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
2753msgstr ""
642c7fab
AS
2754"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
2755"summary“"
25e2fbb4 2756
e1f70371 2757#: builtin/apply.c:4555
25e2fbb4 2758msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
642c7fab 2759msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
25e2fbb4 2760
e1f70371 2761#: builtin/apply.c:4557
25e2fbb4
AS
2762msgid "build a temporary index based on embedded index information"
2763msgstr ""
642c7fab 2764"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
25e2fbb4 2765
e1f70371 2766#: builtin/apply.c:4559 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:412
25e2fbb4 2767msgid "paths are separated with NUL character"
1c3c8410 2768msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
25e2fbb4 2769
e1f70371 2770#: builtin/apply.c:4562
25e2fbb4 2771msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1c3c8410 2772msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
25e2fbb4 2773
e1f70371 2774#: builtin/apply.c:4563
25e2fbb4 2775msgid "action"
642c7fab 2776msgstr "действие"
25e2fbb4 2777
e1f70371 2778#: builtin/apply.c:4564
25e2fbb4 2779msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
642c7fab 2780msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4 2781
e1f70371 2782#: builtin/apply.c:4567 builtin/apply.c:4570
25e2fbb4
AS
2783msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
2784msgstr ""
642c7fab 2785"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
25e2fbb4 2786
e1f70371 2787#: builtin/apply.c:4573
25e2fbb4 2788msgid "apply the patch in reverse"
642c7fab 2789msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
25e2fbb4 2790
e1f70371 2791#: builtin/apply.c:4575
25e2fbb4 2792msgid "don't expect at least one line of context"
642c7fab 2793msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
25e2fbb4 2794
e1f70371 2795#: builtin/apply.c:4577
25e2fbb4 2796msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
642c7fab 2797msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
25e2fbb4 2798
e1f70371 2799#: builtin/apply.c:4579
25e2fbb4 2800msgid "allow overlapping hunks"
642c7fab 2801msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
25e2fbb4 2802
e1f70371 2803#: builtin/apply.c:4582
25e2fbb4 2804msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
642c7fab 2805msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
25e2fbb4 2806
e1f70371 2807#: builtin/apply.c:4585
25e2fbb4 2808msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
642c7fab 2809msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
25e2fbb4 2810
e1f70371 2811#: builtin/apply.c:4587
25e2fbb4 2812msgid "root"
642c7fab 2813msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
25e2fbb4 2814
e1f70371 2815#: builtin/apply.c:4588
25e2fbb4 2816msgid "prepend <root> to all filenames"
642c7fab 2817msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
25e2fbb4 2818
e1f70371 2819#: builtin/apply.c:4610
25e2fbb4 2820msgid "--3way outside a repository"
642c7fab 2821msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2822
e1f70371 2823#: builtin/apply.c:4618
25e2fbb4 2824msgid "--index outside a repository"
642c7fab 2825msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2826
e1f70371 2827#: builtin/apply.c:4621
25e2fbb4 2828msgid "--cached outside a repository"
642c7fab 2829msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2830
e1f70371 2831#: builtin/apply.c:4640
25e2fbb4
AS
2832#, c-format
2833msgid "can't open patch '%s'"
642c7fab 2834msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 2835
e1f70371 2836#: builtin/apply.c:4654
25e2fbb4
AS
2837#, c-format
2838msgid "squelched %d whitespace error"
2839msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
642c7fab
AS
2840msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
2841msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4 2842
e1f70371 2843#: builtin/apply.c:4660 builtin/apply.c:4670
25e2fbb4
AS
2844#, c-format
2845msgid "%d line adds whitespace errors."
2846msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
642c7fab
AS
2847msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
2848msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
25e2fbb4
AS
2849
2850#: builtin/archive.c:17
2851#, c-format
2852msgid "could not create archive file '%s'"
642c7fab 2853msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4
AS
2854
2855#: builtin/archive.c:20
2856msgid "could not redirect output"
642c7fab 2857msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
25e2fbb4
AS
2858
2859#: builtin/archive.c:37
2860msgid "git archive: Remote with no URL"
642c7fab 2861msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
25e2fbb4
AS
2862
2863#: builtin/archive.c:58
2864msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
642c7fab 2865msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
25e2fbb4
AS
2866
2867#: builtin/archive.c:61
2868#, c-format
2869msgid "git archive: NACK %s"
642c7fab 2870msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
25e2fbb4
AS
2871
2872#: builtin/archive.c:63
2873#, c-format
2874msgid "remote error: %s"
642c7fab 2875msgstr "отдалечена грешка: %s"
25e2fbb4
AS
2876
2877#: builtin/archive.c:64
2878msgid "git archive: protocol error"
642c7fab 2879msgstr "git archive: протоколна грешка"
25e2fbb4
AS
2880
2881#: builtin/archive.c:68
2882msgid "git archive: expected a flush"
642c7fab 2883msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
25e2fbb4
AS
2884
2885#: builtin/bisect--helper.c:7
2886msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
1c3c8410 2887msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
25e2fbb4
AS
2888
2889#: builtin/bisect--helper.c:17
2890msgid "perform 'git bisect next'"