Merge branch 'master' of https://github.com/vnwildman/git
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
40390522 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
40390522 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
25e2fbb4
AS
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 25# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 49# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
57# token лексема
58# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
59# cwd текуща работна директория
60# untracked cache кеш за неследените файлове
61# broken/corrupt повреден
619b8f86 62# restore възстановявам
aeef7d84
AS
63# precious objects repo хранилище с важни обекти
64# linked checkout свързано изтегляне
65# term управляваща дума (за git-bisect)
66# mergetag етикет при сливане
67# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
68# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
69# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
70# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
71# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
72# hunk парче
73# binary patch двоична кръпка
74# reverse-apply прилагам в обратна посока
75# todo file команден файл
76# octopus merge множествено сливане
77# alternate алтернативен източник
78# superproject обхващащ проект
1c3c8410 79# ----
40390522 80# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
1c3c8410 81# ========================
642c7fab
AS
82# „“…— ●≫ѝ→
83#
642c7fab 84# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
aeef7d84 85#
642c7fab 86#
25e2fbb4
AS
87# ========================
88# RECHECK
89# ------------------------
642c7fab 90# FIXME
25e2fbb4 91# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
92# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
93# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
94# ========================
95# GENERATE STATS
96# ------------------------
40390522 97# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
25e2fbb4 98# sort -u OUT > UNIQUE
40390522 99# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 100#
25e2fbb4 101# ========================
1c3c8410 102# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 103# ------------------------
40390522
AS
104# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
105# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
1c3c8410 106# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
40390522 107# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
25e2fbb4 108#
25e2fbb4
AS
109msgid ""
110msgstr ""
111"Project-Id-Version: git master\n"
112"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
40390522
AS
113"POT-Creation-Date: 2016-11-25 22:50+0800\n"
114"PO-Revision-Date: 2017-01-28 19:34+0200\n"
25e2fbb4
AS
115"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
116"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
117"Language: bg\n"
118"MIME-Version: 1.0\n"
119"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
120"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
121"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
122
1c3c8410 123#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
124#, c-format
125msgid "hint: %.*s\n"
126msgstr "Подсказка: %.*s\n"
127
40390522
AS
128#: advice.c:83
129msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
130msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
131
132#: advice.c:85
133msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
134msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
135
136#: advice.c:87
137msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
138msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
139
140#: advice.c:89
141msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
142msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
143
144#: advice.c:91
145msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
146msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
147
148#: advice.c:93
149#, c-format
150msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
151msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
152
c099f8c7 153# TRANSFER
40390522 154#: advice.c:101
25e2fbb4 155msgid ""
c099f8c7 156"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 157"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 158msgstr ""
642c7fab 159"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
40390522
AS
160"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
161
162#: advice.c:109
163msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
164msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 165
40390522 166#: advice.c:114 builtin/merge.c:1181
aeef7d84 167msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 168msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 169
40390522 170#: advice.c:116
aeef7d84
AS
171msgid "Please, commit your changes before merging."
172msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
173
40390522 174#: advice.c:117
aeef7d84
AS
175msgid "Exiting because of unfinished merge."
176msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
177
40390522
AS
178#: advice.c:123
179#, c-format
25e2fbb4 180msgid ""
40390522
AS
181"Note: checking out '%s'.\n"
182"\n"
183"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
184"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
185"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
186"\n"
187"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
188"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
189"\n"
190" git checkout -b <new-branch-name>\n"
191"\n"
25e2fbb4 192msgstr ""
40390522
AS
193"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
194"\n"
195"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
196"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
197"бъдат\n"
198"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
199"\n"
200"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
201"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
202"„commit“. Например:\n"
203"\n"
204" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
205"\n"
25e2fbb4 206
40390522 207#: apply.c:57
25e2fbb4 208#, c-format
40390522
AS
209msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
210msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 211
40390522
AS
212#: apply.c:73
213#, c-format
214msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
215msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 216
40390522
AS
217#: apply.c:125
218msgid "--reject and --3way cannot be used together."
219msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 220
40390522
AS
221#: apply.c:127
222msgid "--cached and --3way cannot be used together."
223msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 224
40390522
AS
225#: apply.c:130
226msgid "--3way outside a repository"
227msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 228
40390522
AS
229#: apply.c:141
230msgid "--index outside a repository"
231msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 232
40390522
AS
233#: apply.c:144
234msgid "--cached outside a repository"
235msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 236
40390522
AS
237#: apply.c:845
238#, c-format
239msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
240msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 241
40390522
AS
242#: apply.c:854
243#, c-format
244msgid "regexec returned %d for input: %s"
245msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 246
40390522
AS
247#: apply.c:938
248#, c-format
249msgid "unable to find filename in patch at line %d"
250msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 251
40390522
AS
252#: apply.c:977
253#, c-format
254msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
255msgstr ""
256"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
257"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 258
40390522
AS
259#: apply.c:983
260#, c-format
261msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
262msgstr ""
263"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
264"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 265
40390522
AS
266#: apply.c:984
267#, c-format
268msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
269msgstr ""
270"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
271"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 272
40390522
AS
273#: apply.c:990
274#, c-format
275msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
276msgstr ""
277"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
278"null“"
25e2fbb4 279
40390522
AS
280#: apply.c:1488
281#, c-format
282msgid "recount: unexpected line: %.*s"
283msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 284
40390522
AS
285#: apply.c:1557
286#, c-format
287msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
288msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 289
40390522
AS
290#: apply.c:1577
291#, c-format
25e2fbb4 292msgid ""
40390522
AS
293"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
294"component (line %d)"
295msgid_plural ""
296"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
297"components (line %d)"
298msgstr[0] ""
299"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
300"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
301msgstr[1] ""
302"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
303"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 304
40390522 305#: apply.c:1589
0d670e78 306#, c-format
40390522 307msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 308msgstr ""
40390522 309"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 310
40390522
AS
311#: apply.c:1759
312msgid "new file depends on old contents"
313msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
314
315#: apply.c:1761
316msgid "deleted file still has contents"
317msgstr "изтритият файл не е празен"
318
319#: apply.c:1795
25e2fbb4 320#, c-format
40390522
AS
321msgid "corrupt patch at line %d"
322msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 323
40390522 324#: apply.c:1832
25e2fbb4 325#, c-format
40390522
AS
326msgid "new file %s depends on old contents"
327msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 328
40390522 329#: apply.c:1834
25e2fbb4 330#, c-format
40390522
AS
331msgid "deleted file %s still has contents"
332msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 333
40390522 334#: apply.c:1837
25e2fbb4 335#, c-format
40390522
AS
336msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
337msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 338
40390522 339#: apply.c:1984
25e2fbb4 340#, c-format
40390522
AS
341msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
342msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 343
40390522 344#: apply.c:2021
25e2fbb4 345#, c-format
40390522
AS
346msgid "unrecognized binary patch at line %d"
347msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 348
40390522 349#: apply.c:2182
25e2fbb4 350#, c-format
40390522
AS
351msgid "patch with only garbage at line %d"
352msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 353
40390522 354#: apply.c:2274
25e2fbb4 355#, c-format
40390522
AS
356msgid "unable to read symlink %s"
357msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 358
40390522 359#: apply.c:2278
25e2fbb4 360#, c-format
40390522
AS
361msgid "unable to open or read %s"
362msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 363
40390522
AS
364#: apply.c:2931
365#, c-format
366msgid "invalid start of line: '%c'"
367msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 368
40390522 369#: apply.c:3050
25e2fbb4 370#, c-format
40390522
AS
371msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
372msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
373msgstr[0] ""
374"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
375msgstr[1] ""
376"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 377
40390522 378#: apply.c:3062
25e2fbb4 379#, c-format
40390522
AS
380msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
381msgstr ""
382"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 383
40390522 384#: apply.c:3068
25e2fbb4 385#, c-format
40390522
AS
386msgid ""
387"while searching for:\n"
388"%.*s"
389msgstr ""
390"при търсене за:\n"
391"%.*s"
25e2fbb4 392
40390522
AS
393#: apply.c:3090
394#, c-format
395msgid "missing binary patch data for '%s'"
396msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 397
40390522 398#: apply.c:3098
25e2fbb4 399#, c-format
40390522
AS
400msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
401msgstr ""
402"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
403"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 404
40390522 405#: apply.c:3144
25e2fbb4 406#, c-format
40390522
AS
407msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
408msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 409
40390522
AS
410#: apply.c:3154
411#, c-format
25e2fbb4 412msgid ""
40390522
AS
413"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
414msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 415
40390522 416#: apply.c:3162
25e2fbb4 417#, c-format
40390522
AS
418msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
419msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 420
40390522 421#: apply.c:3180
25e2fbb4 422#, c-format
40390522
AS
423msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
424msgstr ""
425"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
426"прочетен"
25e2fbb4 427
40390522 428#: apply.c:3193
25e2fbb4 429#, c-format
40390522
AS
430msgid "binary patch does not apply to '%s'"
431msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 432
40390522 433#: apply.c:3199
aeef7d84 434#, c-format
40390522
AS
435msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
436msgstr ""
437"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
438"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 439
40390522 440#: apply.c:3220
0d670e78 441#, c-format
40390522
AS
442msgid "patch failed: %s:%ld"
443msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 444
40390522 445#: apply.c:3342
25e2fbb4 446#, c-format
40390522
AS
447msgid "cannot checkout %s"
448msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 449
40390522 450#: apply.c:3390 apply.c:3401 apply.c:3447 setup.c:248
25e2fbb4 451#, c-format
40390522
AS
452msgid "failed to read %s"
453msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 454
40390522 455#: apply.c:3398
25e2fbb4 456#, c-format
40390522
AS
457msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
458msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 459
40390522 460#: apply.c:3427 apply.c:3667
25e2fbb4 461#, c-format
40390522
AS
462msgid "path %s has been renamed/deleted"
463msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 464
40390522 465#: apply.c:3510 apply.c:3681
25e2fbb4 466#, c-format
40390522
AS
467msgid "%s: does not exist in index"
468msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 469
40390522 470#: apply.c:3519 apply.c:3689
25e2fbb4 471#, c-format
40390522
AS
472msgid "%s: does not match index"
473msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
474
475#: apply.c:3554
476msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 477msgstr ""
40390522
AS
478"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
479"сливане."
25e2fbb4 480
40390522 481#: apply.c:3557
9aeb4c2b 482#, c-format
40390522
AS
483msgid "Falling back to three-way merge...\n"
484msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 485
40390522 486#: apply.c:3573 apply.c:3577
25e2fbb4 487#, c-format
40390522
AS
488msgid "cannot read the current contents of '%s'"
489msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 490
40390522 491#: apply.c:3589
6c31a5e9 492#, c-format
40390522
AS
493msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
494msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 495
40390522 496#: apply.c:3603
25e2fbb4 497#, c-format
40390522
AS
498msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
499msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 500
40390522 501#: apply.c:3608
25e2fbb4 502#, c-format
40390522
AS
503msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
504msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 505
40390522
AS
506#: apply.c:3634
507msgid "removal patch leaves file contents"
508msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 509
40390522 510#: apply.c:3706
6c31a5e9 511#, c-format
40390522
AS
512msgid "%s: wrong type"
513msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 514
40390522 515#: apply.c:3708
6c31a5e9 516#, c-format
40390522
AS
517msgid "%s has type %o, expected %o"
518msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 519
40390522 520#: apply.c:3859 apply.c:3861
6c31a5e9 521#, c-format
40390522
AS
522msgid "invalid path '%s'"
523msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 524
40390522 525#: apply.c:3917
6c31a5e9 526#, c-format
40390522
AS
527msgid "%s: already exists in index"
528msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 529
40390522 530#: apply.c:3920
6c31a5e9 531#, c-format
40390522
AS
532msgid "%s: already exists in working directory"
533msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 534
40390522 535#: apply.c:3940
6c31a5e9 536#, c-format
40390522
AS
537msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
538msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 539
40390522 540#: apply.c:3945
6c31a5e9 541#, c-format
40390522
AS
542msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
543msgstr ""
544"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 545
40390522 546#: apply.c:3965
6c31a5e9 547#, c-format
40390522
AS
548msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
549msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 550
40390522 551#: apply.c:3969
6c31a5e9 552#, c-format
40390522
AS
553msgid "%s: patch does not apply"
554msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 555
40390522 556#: apply.c:3984
0d670e78 557#, c-format
40390522
AS
558msgid "Checking patch %s..."
559msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 560
40390522 561#: apply.c:4075
0d670e78 562#, c-format
40390522
AS
563msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
564msgstr ""
565"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 566
40390522
AS
567#: apply.c:4082
568#, c-format
569msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
570msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 571
40390522
AS
572#: apply.c:4085
573#, c-format
574msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
575msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 576
40390522
AS
577#: apply.c:4090 builtin/checkout.c:233 builtin/reset.c:135
578#, c-format
579msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
580msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 581
40390522
AS
582#: apply.c:4094
583#, c-format
584msgid "could not add %s to temporary index"
585msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 586
40390522 587#: apply.c:4104
25e2fbb4 588#, c-format
40390522
AS
589msgid "could not write temporary index to %s"
590msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 591
40390522 592#: apply.c:4242
25e2fbb4 593#, c-format
40390522
AS
594msgid "unable to remove %s from index"
595msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 596
40390522 597#: apply.c:4277
25e2fbb4 598#, c-format
40390522
AS
599msgid "corrupt patch for submodule %s"
600msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 601
40390522 602#: apply.c:4283
25e2fbb4 603#, c-format
40390522
AS
604msgid "unable to stat newly created file '%s'"
605msgstr ""
606"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 607
40390522 608#: apply.c:4291
25e2fbb4 609#, c-format
40390522
AS
610msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
611msgstr ""
612"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 613
40390522 614#: apply.c:4297 apply.c:4441
25e2fbb4 615#, c-format
40390522
AS
616msgid "unable to add cache entry for %s"
617msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 618
40390522 619#: apply.c:4338
25e2fbb4 620#, c-format
40390522
AS
621msgid "failed to write to '%s'"
622msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 623
40390522 624#: apply.c:4342
25e2fbb4 625#, c-format
40390522
AS
626msgid "closing file '%s'"
627msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 628
40390522 629#: apply.c:4412
25e2fbb4 630#, c-format
40390522
AS
631msgid "unable to write file '%s' mode %o"
632msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 633
40390522 634#: apply.c:4510
25e2fbb4 635#, c-format
40390522
AS
636msgid "Applied patch %s cleanly."
637msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 638
40390522
AS
639#: apply.c:4518
640msgid "internal error"
641msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 642
40390522 643#: apply.c:4521
25e2fbb4 644#, c-format
40390522
AS
645msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
646msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
647msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
648msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 649
40390522 650#: apply.c:4532
25e2fbb4 651#, c-format
40390522
AS
652msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
653msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 654
40390522 655#: apply.c:4540 builtin/fetch.c:740 builtin/fetch.c:989
25e2fbb4 656#, c-format
40390522
AS
657msgid "cannot open %s"
658msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 659
40390522 660#: apply.c:4554
25e2fbb4 661#, c-format
40390522
AS
662msgid "Hunk #%d applied cleanly."
663msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
664
665#: apply.c:4558
666#, c-format
667msgid "Rejected hunk #%d."
668msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
669
670#: apply.c:4668
671#, c-format
672msgid "Skipped patch '%s'."
673msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
674
675#: apply.c:4676
676msgid "unrecognized input"
677msgstr "непознат вход"
678
679#: apply.c:4695
680msgid "unable to read index file"
681msgstr "индексът не може да бъде записан"
682
683#: apply.c:4833
684#, c-format
685msgid "can't open patch '%s': %s"
686msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
687
688#: apply.c:4858
689#, c-format
690msgid "squelched %d whitespace error"
691msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
692msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
693msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
694
695#: apply.c:4864 apply.c:4879
696#, c-format
697msgid "%d line adds whitespace errors."
698msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
699msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
700msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
701
702#: apply.c:4872
703#, c-format
704msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
705msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
706msgstr[0] ""
707"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
708msgstr[1] ""
709"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
710
711#: apply.c:4888 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:286 builtin/rm.c:431
712msgid "Unable to write new index file"
713msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
714
715#: apply.c:4919 apply.c:4922 builtin/am.c:2277 builtin/am.c:2280
716#: builtin/clone.c:95 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
717#: builtin/submodule--helper.c:281 builtin/submodule--helper.c:407
718#: builtin/submodule--helper.c:589 builtin/submodule--helper.c:592
719#: builtin/submodule--helper.c:944 builtin/submodule--helper.c:947
720msgid "path"
721msgstr "път"
722
723#: apply.c:4920
724msgid "don't apply changes matching the given path"
725msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
726
727#: apply.c:4923
728msgid "apply changes matching the given path"
729msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
730
731#: apply.c:4925 builtin/am.c:2286
732msgid "num"
733msgstr "БРОЙ"
734
735#: apply.c:4926
736msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
737msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
738
739#: apply.c:4929
740msgid "ignore additions made by the patch"
741msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
742
743#: apply.c:4931
744msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
745msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
746
747#: apply.c:4935
748msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
749msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
750
751#: apply.c:4937
752msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
753msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
754
755#: apply.c:4939
756msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
757msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
758
759#: apply.c:4941
760msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
761msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
762
763#: apply.c:4943
764msgid "apply a patch without touching the working tree"
765msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
766
767#: apply.c:4945
768msgid "accept a patch that touches outside the working area"
769msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
770
771#: apply.c:4947
772msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 773msgstr ""
40390522
AS
774"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
775"summary“"
776
777#: apply.c:4949
778msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
779msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
780
781#: apply.c:4951
782msgid "build a temporary index based on embedded index information"
783msgstr ""
784"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
785
786#: apply.c:4954 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:505
787msgid "paths are separated with NUL character"
788msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
789
790#: apply.c:4956
791msgid "ensure at least <n> lines of context match"
792msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
793
794#: apply.c:4957 builtin/am.c:2265
795msgid "action"
796msgstr "действие"
797
798#: apply.c:4958
799msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
800msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
801
802#: apply.c:4961 apply.c:4964
803msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
804msgstr ""
805"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
806
807#: apply.c:4967
808msgid "apply the patch in reverse"
809msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
810
811#: apply.c:4969
812msgid "don't expect at least one line of context"
813msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
814
815#: apply.c:4971
816msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
817msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
818
819#: apply.c:4973
820msgid "allow overlapping hunks"
821msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
822
823#: apply.c:4974 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
824#: builtin/commit.c:1339 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:593
825#: builtin/log.c:1860 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
826msgid "be verbose"
827msgstr "повече подробности"
828
829#: apply.c:4976
830msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
831msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
832
833#: apply.c:4979
834msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
835msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
836
837#: apply.c:4981 builtin/am.c:2274
838msgid "root"
839msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
840
841#: apply.c:4982
842msgid "prepend <root> to all filenames"
843msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
844
845#: archive.c:12
846msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
847msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
848
849#: archive.c:13
850msgid "git archive --list"
851msgstr "git archive --list"
852
853#: archive.c:14
854msgid ""
855"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
856msgstr ""
857"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
858"[ПЪТ…]"
859
860#: archive.c:15
861msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
862msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
863
864#: archive.c:344 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:327
865#, c-format
866msgid "pathspec '%s' did not match any files"
867msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
868
869#: archive.c:429
870msgid "fmt"
871msgstr "ФОРМАТ"
872
873#: archive.c:429
874msgid "archive format"
875msgstr "ФОРМАТ на архива"
876
877#: archive.c:430 builtin/log.c:1429
878msgid "prefix"
879msgstr "ПРЕФИКС"
880
881#: archive.c:431
882msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
883msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
884
885#: archive.c:432 builtin/blame.c:2603 builtin/blame.c:2604 builtin/config.c:59
886#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:723
887#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:539 builtin/ls-files.c:542
888#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:109
889#: parse-options.h:153
890msgid "file"
891msgstr "ФАЙЛ"
892
893#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
894msgid "write the archive to this file"
895msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
896
897#: archive.c:435
898msgid "read .gitattributes in working directory"
899msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
900
901#: archive.c:436
902msgid "report archived files on stderr"
903msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
904
905#: archive.c:437
906msgid "store only"
907msgstr "само съхранение без компресиране"
908
909#: archive.c:438
910msgid "compress faster"
911msgstr "бързо компресиране"
912
913#: archive.c:446
914msgid "compress better"
915msgstr "добро компресиране"
916
917#: archive.c:449
918msgid "list supported archive formats"
919msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
920
921#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:85 builtin/clone.c:88
922#: builtin/submodule--helper.c:601 builtin/submodule--helper.c:953
923msgid "repo"
924msgstr "хранилище"
925
926#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
927msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
928msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
929
930#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
931msgid "command"
932msgstr "команда"
933
934#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
935msgid "path to the remote git-upload-archive command"
936msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
937
938#: archive.c:461
939msgid "Unexpected option --remote"
940msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
941
942#: archive.c:463
943msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
944msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
945
946#: archive.c:465
947msgid "Unexpected option --output"
948msgstr "Неочаквана опция „--output“"
949
950#: archive.c:487
951#, c-format
952msgid "Unknown archive format '%s'"
953msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
954
955#: archive.c:494
956#, c-format
957msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
958msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
959
960#: attr.c:263
961msgid ""
962"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
963"Use '\\!' for literal leading exclamation."
964msgstr ""
965"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
966"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
967
968#: bisect.c:441
969#, c-format
970msgid "Could not open file '%s'"
971msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
972
973#: bisect.c:446
974#, c-format
975msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
976msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
977
978#: bisect.c:655
979#, c-format
980msgid "We cannot bisect more!\n"
981msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
982
983#: bisect.c:708
984#, c-format
985msgid "Not a valid commit name %s"
986msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
987
988#: bisect.c:732
989#, c-format
990msgid ""
991"The merge base %s is bad.\n"
992"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
993msgstr ""
994"Неправилна база за сливане: %s.\n"
995"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
996
997#: bisect.c:737
998#, c-format
999msgid ""
1000"The merge base %s is new.\n"
1001"The property has changed between %s and [%s].\n"
1002msgstr ""
1003"Нова база за сливане: %s.\n"
1004"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1005
1006#: bisect.c:742
1007#, c-format
1008msgid ""
1009"The merge base %s is %s.\n"
1010"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1011msgstr ""
1012"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1013"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1014
1015#: bisect.c:750
1016#, c-format
1017msgid ""
1018"Some %s revs are not ancestor of the %s rev.\n"
1019"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1020"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1021msgstr ""
1022"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1023"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1024"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1025
1026#: bisect.c:763
1027#, c-format
1028msgid ""
1029"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1030"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1031"We continue anyway."
1032msgstr ""
1033"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1034"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1035"Двоичното търсене продължава."
1036
1037#: bisect.c:798
1038#, c-format
1039msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1040msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1041
1042#: bisect.c:849
1043#, c-format
1044msgid "a %s revision is needed"
1045msgstr "необходима е версия „%s“"
1046
1047#: bisect.c:866 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:248
1048#, c-format
1049msgid "could not create file '%s'"
1050msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1051
1052#: bisect.c:917
1053#, c-format
1054msgid "could not read file '%s'"
1055msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1056
1057#: bisect.c:947
1058msgid "reading bisect refs failed"
1059msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1060
1061#: bisect.c:967
1062#, c-format
1063msgid "%s was both %s and %s\n"
1064msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1065
1066#: bisect.c:975
1067#, c-format
1068msgid ""
1069"No testable commit found.\n"
1070"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1071msgstr ""
1072"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1073"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1074
1075#: bisect.c:994
1076#, c-format
1077msgid "(roughly %d step)"
1078msgid_plural "(roughly %d steps)"
1079msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1080msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1081
1082#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
1083#. "(roughly %d steps)" translation
1084#: bisect.c:998
1085#, c-format
1086msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1087msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1088msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1089msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1090
1091#: branch.c:53
1092#, c-format
1093msgid ""
1094"\n"
1095"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1096"the remote tracking information by invoking\n"
1097"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1098msgstr ""
1099"\n"
1100"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1101"информацията за следения клон чрез:\n"
1102"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1103
40390522 1104#: branch.c:67
c099f8c7 1105#, c-format
40390522 1106msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1107msgstr ""
40390522 1108"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1109
40390522 1110#: branch.c:93
25e2fbb4 1111#, c-format
40390522 1112msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
25e2fbb4 1113msgstr ""
40390522
AS
1114"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
1115"пребазиране."
25e2fbb4 1116
40390522 1117#: branch.c:94
25e2fbb4 1118#, c-format
40390522
AS
1119msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1120msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
e1f70371 1121
40390522
AS
1122#: branch.c:98
1123#, c-format
1124msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
0d670e78 1125msgstr ""
40390522 1126"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 1127
40390522
AS
1128#: branch.c:99
1129#, c-format
1130msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1131msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 1132
40390522
AS
1133#: branch.c:104
1134#, c-format
1135msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1136msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1137
40390522 1138#: branch.c:105
25e2fbb4 1139#, c-format
40390522
AS
1140msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1141msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1142
40390522 1143#: branch.c:109
25e2fbb4 1144#, c-format
40390522
AS
1145msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1146msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1147
40390522 1148#: branch.c:110
25e2fbb4 1149#, c-format
40390522
AS
1150msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1151msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1152
40390522
AS
1153#: branch.c:119
1154msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1155msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1156
1157#: branch.c:156
25e2fbb4 1158#, c-format
40390522
AS
1159msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1160msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1161
40390522 1162#: branch.c:185
25e2fbb4 1163#, c-format
40390522
AS
1164msgid "'%s' is not a valid branch name."
1165msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1166
40390522 1167#: branch.c:190
25e2fbb4 1168#, c-format
40390522
AS
1169msgid "A branch named '%s' already exists."
1170msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1171
40390522
AS
1172#: branch.c:198
1173msgid "Cannot force update the current branch."
1174msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1175
40390522
AS
1176#: branch.c:218
1177#, c-format
1178msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1179msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1180
40390522 1181#: branch.c:220
25e2fbb4 1182#, c-format
40390522
AS
1183msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1184msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1185
1186#: branch.c:222
25e2fbb4 1187msgid ""
40390522
AS
1188"\n"
1189"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1190"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1191"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1192"\n"
1193"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1194"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1195"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1196msgstr ""
40390522
AS
1197"\n"
1198"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1199"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1200"\n"
1201"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1202"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1203"изтласква."
25e2fbb4 1204
40390522
AS
1205#: branch.c:265
1206#, c-format
1207msgid "Not a valid object name: '%s'."
1208msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1209
40390522 1210#: branch.c:285
25e2fbb4 1211#, c-format
40390522
AS
1212msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1213msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1214
40390522 1215#: branch.c:290
25e2fbb4 1216#, c-format
40390522
AS
1217msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1218msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1219
40390522 1220#: branch.c:344
25e2fbb4 1221#, c-format
40390522
AS
1222msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1223msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1224
40390522
AS
1225#: branch.c:363
1226#, c-format
1227msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1228msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1229
40390522 1230#: bundle.c:34
25e2fbb4 1231#, c-format
40390522
AS
1232msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1233msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1234
40390522 1235#: bundle.c:61
0d670e78 1236#, c-format
40390522
AS
1237msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1238msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1239
40390522 1240#: bundle.c:87 sequencer.c:963 builtin/commit.c:777
0d670e78 1241#, c-format
40390522
AS
1242msgid "could not open '%s'"
1243msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1244
40390522
AS
1245#: bundle.c:139
1246msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1247msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1248
40390522
AS
1249#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:830 sequencer.c:1374
1250#: builtin/blame.c:2814 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:348
1251#: builtin/log.c:890 builtin/log.c:1340 builtin/log.c:1666 builtin/log.c:1909
1252#: builtin/merge.c:356 builtin/shortlog.c:170
1253msgid "revision walk setup failed"
1254msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 1255
40390522 1256#: bundle.c:185
25e2fbb4 1257#, c-format
40390522
AS
1258msgid "The bundle contains this ref:"
1259msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1260msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1261msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1262
40390522
AS
1263#: bundle.c:192
1264msgid "The bundle records a complete history."
1265msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1266
1267#: bundle.c:194
25e2fbb4 1268#, c-format
40390522
AS
1269msgid "The bundle requires this ref:"
1270msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1271msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1272msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1273
40390522
AS
1274#: bundle.c:253
1275msgid "Could not spawn pack-objects"
1276msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1277
1278#: bundle.c:264
1279msgid "pack-objects died"
1280msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1281
1282#: bundle.c:304
1283msgid "rev-list died"
1284msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1285
40390522 1286#: bundle.c:353
25e2fbb4 1287#, c-format
40390522
AS
1288msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1289msgstr ""
1290"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1291
40390522 1292#: bundle.c:443 builtin/log.c:165 builtin/log.c:1572 builtin/shortlog.c:273
25e2fbb4 1293#, c-format
40390522
AS
1294msgid "unrecognized argument: %s"
1295msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1296
40390522
AS
1297#: bundle.c:451
1298msgid "Refusing to create empty bundle."
1299msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1300
40390522 1301#: bundle.c:463
25e2fbb4 1302#, c-format
40390522
AS
1303msgid "cannot create '%s'"
1304msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1305
1306#: bundle.c:491
1307msgid "index-pack died"
1308msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1309
1310#: color.c:290
1311#, c-format
1312msgid "invalid color value: %.*s"
1313msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1314
1315#: commit.c:40 builtin/am.c:421 builtin/am.c:457 builtin/am.c:1493
1316#: builtin/am.c:2127
1317#, c-format
1318msgid "could not parse %s"
1319msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1320
1321#: commit.c:42
1322#, c-format
1323msgid "%s %s is not a commit!"
1324msgstr "%s %s не е подаване!"
1325
1326#: commit.c:1514
1327msgid ""
1328"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1329"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1330"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1331msgstr ""
40390522
AS
1332"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1333"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1334"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1335
1336#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1337msgid "memory exhausted"
1338msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1339
40390522 1340#: config.c:516
25e2fbb4 1341#, c-format
40390522
AS
1342msgid "bad config line %d in blob %s"
1343msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1344
40390522 1345#: config.c:520
25e2fbb4 1346#, c-format
40390522
AS
1347msgid "bad config line %d in file %s"
1348msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1349
40390522 1350#: config.c:524
25e2fbb4 1351#, c-format
40390522
AS
1352msgid "bad config line %d in standard input"
1353msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1354
40390522 1355#: config.c:528
25e2fbb4 1356#, c-format
40390522
AS
1357msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1358msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1359
40390522 1360#: config.c:532
25e2fbb4 1361#, c-format
40390522
AS
1362msgid "bad config line %d in command line %s"
1363msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1364
40390522 1365#: config.c:536
25e2fbb4 1366#, c-format
40390522
AS
1367msgid "bad config line %d in %s"
1368msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1369
1370#: config.c:655
1371msgid "out of range"
1372msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1373
40390522
AS
1374#: config.c:655
1375msgid "invalid unit"
1376msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1377
40390522 1378#: config.c:661
25e2fbb4 1379#, c-format
40390522
AS
1380msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1381msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1382
40390522 1383#: config.c:666
25e2fbb4 1384#, c-format
40390522
AS
1385msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1386msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1387
40390522
AS
1388#: config.c:669
1389#, c-format
1390msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1391msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1392
40390522
AS
1393#: config.c:672
1394#, c-format
1395msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1396msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1397
40390522 1398#: config.c:675
25e2fbb4 1399#, c-format
40390522
AS
1400msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1401msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1402
40390522 1403#: config.c:678
25e2fbb4 1404#, c-format
40390522
AS
1405msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1406msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1407
40390522
AS
1408#: config.c:681
1409#, c-format
1410msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1411msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1412
40390522 1413#: config.c:768
25e2fbb4 1414#, c-format
40390522
AS
1415msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1416msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1417
40390522 1418#: config.c:852 config.c:863
25e2fbb4 1419#, c-format
40390522
AS
1420msgid "bad zlib compression level %d"
1421msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1422
40390522 1423#: config.c:978
25e2fbb4 1424#, c-format
40390522
AS
1425msgid "invalid mode for object creation: %s"
1426msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1427
1428#: config.c:1312
1429msgid "unable to parse command-line config"
1430msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1431
1432#: config.c:1362
1433msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1434msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1435
40390522 1436#: config.c:1716
25e2fbb4 1437#, c-format
40390522
AS
1438msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1439msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1440
40390522 1441#: config.c:1718
25e2fbb4 1442#, c-format
40390522
AS
1443msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1444msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1445
40390522 1446#: config.c:1777
25e2fbb4 1447#, c-format
40390522
AS
1448msgid "%s has multiple values"
1449msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1450
40390522 1451#: config.c:2311
25e2fbb4 1452#, c-format
40390522
AS
1453msgid "could not set '%s' to '%s'"
1454msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1455
40390522
AS
1456#: config.c:2313
1457#, c-format
1458msgid "could not unset '%s'"
1459msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1460
40390522
AS
1461#: connect.c:49
1462msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1463msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1464
40390522
AS
1465#: connect.c:51
1466msgid ""
1467"Could not read from remote repository.\n"
1468"\n"
1469"Please make sure you have the correct access rights\n"
1470"and the repository exists."
1471msgstr ""
1472"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1473"\n"
1474"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1475"за достъп."
25e2fbb4 1476
40390522
AS
1477#: connected.c:63 builtin/fsck.c:173 builtin/prune.c:140
1478msgid "Checking connectivity"
1479msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 1480
40390522
AS
1481#: connected.c:75
1482msgid "Could not run 'git rev-list'"
1483msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 1484
40390522
AS
1485#: connected.c:95
1486msgid "failed write to rev-list"
1487msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 1488
40390522
AS
1489#: connected.c:102
1490msgid "failed to close rev-list's stdin"
1491msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 1492
40390522 1493#: convert.c:201
25e2fbb4 1494#, c-format
40390522
AS
1495msgid ""
1496"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1497"The file will have its original line endings in your working directory."
1498msgstr ""
1499"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
1500"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1501"директория."
25e2fbb4 1502
40390522 1503#: convert.c:205
25e2fbb4 1504#, c-format
40390522
AS
1505msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1506msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
25e2fbb4 1507
40390522
AS
1508#: convert.c:211
1509#, c-format
1510msgid ""
1511"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1512"The file will have its original line endings in your working directory."
1513msgstr ""
1514"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
1515"„%s“.\n"
1516"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1517"директория."
25e2fbb4 1518
40390522 1519#: convert.c:215
25e2fbb4 1520#, c-format
40390522 1521msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
25e2fbb4 1522msgstr ""
40390522
AS
1523"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
1524
1525#: date.c:97
1526msgid "in the future"
1527msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 1528
40390522 1529#: date.c:103
25e2fbb4 1530#, c-format
40390522
AS
1531msgid "%lu second ago"
1532msgid_plural "%lu seconds ago"
1533msgstr[0] "преди %lu секунда"
1534msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4 1535
40390522
AS
1536#: date.c:110
1537#, c-format
1538msgid "%lu minute ago"
1539msgid_plural "%lu minutes ago"
1540msgstr[0] "преди %lu минута"
1541msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4 1542
40390522
AS
1543#: date.c:117
1544#, c-format
1545msgid "%lu hour ago"
1546msgid_plural "%lu hours ago"
1547msgstr[0] "преди %lu час"
1548msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4 1549
40390522 1550#: date.c:124
25e2fbb4 1551#, c-format
40390522
AS
1552msgid "%lu day ago"
1553msgid_plural "%lu days ago"
1554msgstr[0] "преди %lu ден"
1555msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4 1556
40390522 1557#: date.c:130
25e2fbb4 1558#, c-format
40390522
AS
1559msgid "%lu week ago"
1560msgid_plural "%lu weeks ago"
1561msgstr[0] "преди %lu седмица"
1562msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4 1563
40390522
AS
1564#: date.c:137
1565#, c-format
1566msgid "%lu month ago"
1567msgid_plural "%lu months ago"
1568msgstr[0] "преди %lu месец"
1569msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4 1570
40390522 1571#: date.c:148
25e2fbb4 1572#, c-format
40390522
AS
1573msgid "%lu year"
1574msgid_plural "%lu years"
1575msgstr[0] "%lu година"
1576msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 1577
40390522
AS
1578#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1579#: date.c:151
1580#, c-format
1581msgid "%s, %lu month ago"
1582msgid_plural "%s, %lu months ago"
1583msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
1584msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4 1585
40390522 1586#: date.c:156 date.c:161
25e2fbb4 1587#, c-format
40390522
AS
1588msgid "%lu year ago"
1589msgid_plural "%lu years ago"
1590msgstr[0] "преди %lu година"
1591msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4 1592
40390522
AS
1593#: diffcore-order.c:24
1594#, c-format
1595msgid "failed to read orderfile '%s'"
1596msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1597
40390522
AS
1598#: diffcore-rename.c:536
1599msgid "Performing inexact rename detection"
1600msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 1601
40390522 1602#: diff.c:62
25e2fbb4 1603#, c-format
40390522
AS
1604msgid "option '%s' requires a value"
1605msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 1606
40390522 1607#: diff.c:124
25e2fbb4 1608#, c-format
40390522 1609msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 1610msgstr ""
40390522
AS
1611" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
1612"директории\n"
25e2fbb4 1613
40390522 1614#: diff.c:129
25e2fbb4 1615#, c-format
40390522
AS
1616msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1617msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 1618
40390522 1619#: diff.c:283
25e2fbb4 1620#, c-format
40390522
AS
1621msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1622msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 1623
40390522
AS
1624#: diff.c:346
1625#, c-format
1626msgid ""
1627"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1628"%s"
1629msgstr ""
1630"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
1631"%s"
25e2fbb4 1632
40390522 1633#: diff.c:3087
25e2fbb4 1634#, c-format
40390522
AS
1635msgid "external diff died, stopping at %s"
1636msgstr ""
1637"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 1638
40390522
AS
1639#: diff.c:3412
1640msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1641msgstr ""
1642"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
1643"една с друга"
1644
1645#: diff.c:3502
1646msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1647msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
1648
1649#: diff.c:3665
25e2fbb4 1650#, c-format
40390522
AS
1651msgid ""
1652"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1653"%s"
1654msgstr ""
1655"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
1656"%s"
25e2fbb4 1657
40390522 1658#: diff.c:3679
25e2fbb4 1659#, c-format
40390522
AS
1660msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1661msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 1662
40390522
AS
1663#: diff.c:4700
1664msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1665msgstr ""
1666"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
1667"многото файлове."
25e2fbb4 1668
40390522
AS
1669#: diff.c:4703
1670msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1671msgstr ""
1672"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 1673
40390522 1674#: diff.c:4706
aeef7d84 1675#, c-format
40390522
AS
1676msgid ""
1677"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1678msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 1679
40390522
AS
1680#: dir.c:1866
1681msgid "failed to get kernel name and information"
1682msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 1683
40390522
AS
1684#: dir.c:1985
1685msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
25e2fbb4 1686msgstr ""
40390522 1687"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
25e2fbb4 1688
40390522
AS
1689#: fetch-pack.c:213
1690msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1691msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 1692
40390522
AS
1693#: fetch-pack.c:225
1694msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1695msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
1696
1697#: fetch-pack.c:243
25e2fbb4 1698#, c-format
40390522
AS
1699msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1700msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
25e2fbb4 1701
40390522
AS
1702#: fetch-pack.c:295
1703msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1704msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
1705
1706#: fetch-pack.c:381
25e2fbb4 1707#, c-format
40390522
AS
1708msgid "invalid shallow line: %s"
1709msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1710
40390522 1711#: fetch-pack.c:387
25e2fbb4 1712#, c-format
40390522
AS
1713msgid "invalid unshallow line: %s"
1714msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1715
40390522 1716#: fetch-pack.c:389
25e2fbb4 1717#, c-format
40390522
AS
1718msgid "object not found: %s"
1719msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 1720
40390522 1721#: fetch-pack.c:392
25e2fbb4 1722#, c-format
40390522
AS
1723msgid "error in object: %s"
1724msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 1725
40390522 1726#: fetch-pack.c:394
25e2fbb4 1727#, c-format
40390522
AS
1728msgid "no shallow found: %s"
1729msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 1730
40390522 1731#: fetch-pack.c:397
25e2fbb4 1732#, c-format
40390522
AS
1733msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1734msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
25e2fbb4 1735
40390522 1736#: fetch-pack.c:436
25e2fbb4 1737#, c-format
40390522
AS
1738msgid "got %s %d %s"
1739msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 1740
40390522
AS
1741#: fetch-pack.c:450
1742#, c-format
1743msgid "invalid commit %s"
1744msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 1745
40390522
AS
1746#: fetch-pack.c:483
1747msgid "giving up"
1748msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 1749
40390522 1750#: fetch-pack.c:493 progress.c:235
1c3c8410
AS
1751msgid "done"
1752msgstr "действието завърши"
1753
40390522 1754#: fetch-pack.c:505
1c3c8410 1755#, c-format
40390522
AS
1756msgid "got %s (%d) %s"
1757msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 1758
40390522 1759#: fetch-pack.c:551
1c3c8410 1760#, c-format
40390522
AS
1761msgid "Marking %s as complete"
1762msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 1763
40390522 1764#: fetch-pack.c:697
aeef7d84 1765#, c-format
40390522
AS
1766msgid "already have %s (%s)"
1767msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 1768
40390522
AS
1769#: fetch-pack.c:735
1770msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1771msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 1772
40390522
AS
1773#: fetch-pack.c:743
1774msgid "protocol error: bad pack header"
1775msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 1776
40390522 1777#: fetch-pack.c:799
aeef7d84 1778#, c-format
40390522
AS
1779msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1780msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 1781
40390522 1782#: fetch-pack.c:815
aeef7d84 1783#, c-format
40390522
AS
1784msgid "%s failed"
1785msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 1786
40390522
AS
1787#: fetch-pack.c:817
1788msgid "error in sideband demultiplexer"
1789msgstr "грешка в демултиплексора"
1790
1791#: fetch-pack.c:844
1792msgid "Server does not support shallow clients"
1793msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
1794
1795#: fetch-pack.c:848
1796msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1797msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
1798
1799#: fetch-pack.c:851
1800msgid "Server supports no-done"
1801msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
1802
1803#: fetch-pack.c:857
1804msgid "Server supports multi_ack"
1805msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
1806
1807#: fetch-pack.c:861
1808msgid "Server supports side-band-64k"
1809msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
1810
1811#: fetch-pack.c:865
1812msgid "Server supports side-band"
1813msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
1814
1815#: fetch-pack.c:869
1816msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1817msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
1818
1819#: fetch-pack.c:873
1820msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1821msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
1822
1823#: fetch-pack.c:883
1824msgid "Server supports ofs-delta"
1825msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
1826
1827#: fetch-pack.c:890
0d670e78 1828#, c-format
40390522
AS
1829msgid "Server version is %.*s"
1830msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 1831
40390522
AS
1832#: fetch-pack.c:896
1833msgid "Server does not support --shallow-since"
1834msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
1835
1836#: fetch-pack.c:900
1837msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1838msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
1839
1840#: fetch-pack.c:902
1841msgid "Server does not support --deepen"
1842msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
1843
1844#: fetch-pack.c:913
1845msgid "no common commits"
1846msgstr "няма общи подавания"
1847
1848#: fetch-pack.c:925
1849msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1850msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
1851
1852#: fetch-pack.c:1087
1853msgid "no matching remote head"
1854msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
1855
1856#: gpg-interface.c:185
1857msgid "gpg failed to sign the data"
1858msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
1859
1860#: gpg-interface.c:215
1861msgid "could not create temporary file"
1862msgstr "не може да се създаде временен файл"
1863
1864#: gpg-interface.c:217
0d670e78 1865#, c-format
40390522
AS
1866msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1867msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 1868
40390522 1869#: grep.c:1782
0d670e78 1870#, c-format
40390522
AS
1871msgid "'%s': unable to read %s"
1872msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 1873
40390522 1874#: grep.c:1799 builtin/clone.c:381 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
0d670e78 1875#, c-format
40390522
AS
1876msgid "failed to stat '%s'"
1877msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 1878
40390522 1879#: grep.c:1810
aeef7d84 1880#, c-format
40390522
AS
1881msgid "'%s': short read"
1882msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
aeef7d84 1883
40390522 1884#: help.c:203
aeef7d84 1885#, c-format
40390522
AS
1886msgid "available git commands in '%s'"
1887msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 1888
40390522
AS
1889#: help.c:210
1890msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1891msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
1892
1893#: help.c:241
1894msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1895msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
1896
1897#: help.c:306
0d670e78 1898#, c-format
40390522
AS
1899msgid ""
1900"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1901"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1902msgstr ""
1903"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
1904"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 1905
40390522
AS
1906#: help.c:361
1907msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1908msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
1909
1910#: help.c:383
aeef7d84 1911#, c-format
40390522
AS
1912msgid ""
1913"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
1914"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
1915msgstr ""
1916"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
1917"не\n"
1918"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
1919"предвид „%s“"
aeef7d84 1920
40390522 1921#: help.c:388
aeef7d84 1922#, c-format
40390522
AS
1923msgid "in %0.1f seconds automatically..."
1924msgstr "след %0.1f секунди…"
aeef7d84 1925
40390522 1926#: help.c:395
0d670e78 1927#, c-format
40390522
AS
1928msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1929msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 1930
40390522
AS
1931#: help.c:399 help.c:465
1932msgid ""
1933"\n"
1934"Did you mean this?"
1935msgid_plural ""
1936"\n"
1937"Did you mean one of these?"
1938msgstr[0] ""
1939"\n"
1940"Команда с подобно име е:"
1941msgstr[1] ""
1942"\n"
1943"Команди с подобно име са:"
1944
1945#: help.c:461
0d670e78 1946#, c-format
40390522
AS
1947msgid "%s: %s - %s"
1948msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 1949
40390522
AS
1950#: ident.c:334
1951msgid ""
1952"\n"
1953"*** Please tell me who you are.\n"
1954"\n"
1955"Run\n"
1956"\n"
1957" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
1958" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
1959"\n"
1960"to set your account's default identity.\n"
1961"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
1962"\n"
1963msgstr ""
1964"\n"
1965"●●● Въведете самоличност.\n"
1966"\n"
1967"Изпълнете:\n"
1968"\n"
1969" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
1970" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
1971"\n"
1972"и въведете данни за себе си.\n"
1973"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
1974"хранилище.\n"
1975"\n"
1976
1977#: lockfile.c:152
aeef7d84 1978#, c-format
40390522
AS
1979msgid ""
1980"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
1981"\n"
1982"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
1983"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
1984"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
1985"may have crashed in this repository earlier:\n"
1986"remove the file manually to continue."
1987msgstr ""
1988"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
1989"\n"
1990"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
1991"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
1992"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
1993"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
1994"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 1995
40390522 1996#: lockfile.c:160
0d670e78 1997#, c-format
40390522
AS
1998msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
1999msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 2000
40390522
AS
2001#: merge.c:41
2002msgid "failed to read the cache"
2003msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
2004
2005#: merge.c:96 builtin/am.c:2000 builtin/am.c:2035 builtin/checkout.c:374
2006#: builtin/checkout.c:588 builtin/clone.c:731
2007msgid "unable to write new index file"
2008msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
2009
2010#: merge-recursive.c:209
2011msgid "(bad commit)\n"
2012msgstr "(лошо подаване)\n"
2013
2014#: merge-recursive.c:231
0d670e78 2015#, c-format
40390522
AS
2016msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
2017msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
0d670e78 2018
40390522
AS
2019#: merge-recursive.c:301
2020msgid "error building trees"
2021msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
2022
2023#: merge-recursive.c:720
0d670e78 2024#, c-format
40390522
AS
2025msgid "failed to create path '%s'%s"
2026msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 2027
40390522 2028#: merge-recursive.c:731
0d670e78 2029#, c-format
40390522
AS
2030msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2031msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 2032
40390522
AS
2033#: merge-recursive.c:745 merge-recursive.c:764
2034msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2035msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 2036
40390522 2037#: merge-recursive.c:754
0d670e78 2038#, c-format
40390522
AS
2039msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2040msgstr ""
2041"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 2042
40390522 2043#: merge-recursive.c:796 builtin/cat-file.c:34
0d670e78 2044#, c-format
40390522
AS
2045msgid "cannot read object %s '%s'"
2046msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 2047
40390522 2048#: merge-recursive.c:798
0d670e78 2049#, c-format
40390522
AS
2050msgid "blob expected for %s '%s'"
2051msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 2052
40390522 2053#: merge-recursive.c:822
0d670e78 2054#, c-format
40390522
AS
2055msgid "failed to open '%s': %s"
2056msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 2057
40390522 2058#: merge-recursive.c:833
aeef7d84 2059#, c-format
40390522
AS
2060msgid "failed to symlink '%s': %s"
2061msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 2062
40390522 2063#: merge-recursive.c:838
0d670e78 2064#, c-format
40390522
AS
2065msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2066msgstr ""
2067"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 2068
40390522
AS
2069#: merge-recursive.c:978
2070msgid "Failed to execute internal merge"
2071msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 2072
40390522 2073#: merge-recursive.c:982
aeef7d84 2074#, c-format
40390522
AS
2075msgid "Unable to add %s to database"
2076msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 2077
40390522 2078#: merge-recursive.c:1081 merge-recursive.c:1095
aeef7d84 2079#, c-format
40390522
AS
2080msgid ""
2081"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2082"in tree."
2083msgstr ""
2084"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2085"е оставена в дървото."
aeef7d84 2086
40390522 2087#: merge-recursive.c:1087 merge-recursive.c:1100
25e2fbb4 2088#, c-format
40390522
AS
2089msgid ""
2090"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2091"in tree at %s."
2092msgstr ""
2093"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2094"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 2095
40390522
AS
2096#: merge-recursive.c:1143
2097msgid "rename"
2098msgstr "преименуване"
2099
2100#: merge-recursive.c:1143
2101msgid "renamed"
2102msgstr "преименуван"
2103
2104#: merge-recursive.c:1200
25e2fbb4 2105#, c-format
40390522
AS
2106msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2107msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 2108
40390522 2109#: merge-recursive.c:1225
25e2fbb4 2110#, c-format
40390522
AS
2111msgid ""
2112"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2113"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
2114msgstr ""
2115"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2116"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 2117
40390522
AS
2118#: merge-recursive.c:1230
2119msgid " (left unresolved)"
2120msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 2121
40390522
AS
2122#: merge-recursive.c:1292
2123#, c-format
2124msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
2125msgstr ""
2126"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2127"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
e1f70371 2128
40390522 2129#: merge-recursive.c:1325
e1f70371 2130#, c-format
40390522
AS
2131msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2132msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
e1f70371 2133
40390522 2134#: merge-recursive.c:1531
e1f70371 2135#, c-format
40390522
AS
2136msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2137msgstr ""
2138"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
2139"„%s“ е добавен в „%s“"
e1f70371 2140
40390522 2141#: merge-recursive.c:1546
e1f70371 2142#, c-format
40390522
AS
2143msgid "Adding merged %s"
2144msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
e1f70371 2145
40390522 2146#: merge-recursive.c:1553 merge-recursive.c:1766
e1f70371 2147#, c-format
40390522
AS
2148msgid "Adding as %s instead"
2149msgstr "Добавяне като „%s“"
e1f70371 2150
40390522 2151#: merge-recursive.c:1610
e1f70371 2152#, c-format
40390522
AS
2153msgid "cannot read object %s"
2154msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
e1f70371 2155
40390522 2156#: merge-recursive.c:1613
e1f70371 2157#, c-format
40390522
AS
2158msgid "object %s is not a blob"
2159msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
e1f70371 2160
40390522
AS
2161#: merge-recursive.c:1666
2162msgid "modify"
2163msgstr "промяна"
e1f70371 2164
40390522
AS
2165#: merge-recursive.c:1666
2166msgid "modified"
2167msgstr "променен"
e1f70371 2168
40390522
AS
2169#: merge-recursive.c:1676
2170msgid "content"
2171msgstr "съдържание"
25e2fbb4 2172
40390522
AS
2173#: merge-recursive.c:1683
2174msgid "add/add"
2175msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 2176
40390522 2177#: merge-recursive.c:1718
25e2fbb4 2178#, c-format
40390522
AS
2179msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2180msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 2181
40390522 2182#: merge-recursive.c:1732
25e2fbb4 2183#, c-format
40390522
AS
2184msgid "Auto-merging %s"
2185msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 2186
40390522
AS
2187#: merge-recursive.c:1736 git-submodule.sh:924
2188msgid "submodule"
2189msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 2190
40390522 2191#: merge-recursive.c:1737
25e2fbb4 2192#, c-format
40390522
AS
2193msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2194msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 2195
40390522 2196#: merge-recursive.c:1831
25e2fbb4 2197#, c-format
40390522
AS
2198msgid "Removing %s"
2199msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 2200
40390522
AS
2201#: merge-recursive.c:1857
2202msgid "file/directory"
2203msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 2204
40390522
AS
2205#: merge-recursive.c:1863
2206msgid "directory/file"
2207msgstr "директория/файл"
aeef7d84 2208
40390522 2209#: merge-recursive.c:1868
aeef7d84 2210#, c-format
40390522
AS
2211msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2212msgstr ""
2213"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
2214"като „%s“"
aeef7d84 2215
40390522
AS
2216#: merge-recursive.c:1877
2217#, c-format
2218msgid "Adding %s"
2219msgstr "Добавяне на „%s“"
f88c1134 2220
40390522
AS
2221#: merge-recursive.c:1914
2222msgid "Already up-to-date!"
2223msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 2224
40390522 2225#: merge-recursive.c:1923
25e2fbb4 2226#, c-format
40390522
AS
2227msgid "merging of trees %s and %s failed"
2228msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 2229
40390522
AS
2230#: merge-recursive.c:2006
2231msgid "Merging:"
2232msgstr "Сливане:"
6c31a5e9 2233
40390522
AS
2234#: merge-recursive.c:2019
2235#, c-format
2236msgid "found %u common ancestor:"
2237msgid_plural "found %u common ancestors:"
2238msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
2239msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
6c31a5e9 2240
40390522
AS
2241#: merge-recursive.c:2058
2242msgid "merge returned no commit"
2243msgstr "сливането не върна подаване"
aeef7d84 2244
40390522
AS
2245#: merge-recursive.c:2121
2246#, c-format
2247msgid "Could not parse object '%s'"
2248msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
f88c1134 2249
40390522
AS
2250#: merge-recursive.c:2135 builtin/merge.c:641 builtin/merge.c:788
2251msgid "Unable to write index."
2252msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2253
40390522
AS
2254#: notes-merge.c:273
2255#, c-format
25e2fbb4 2256msgid ""
40390522
AS
2257"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2258"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2259"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
25e2fbb4 2260msgstr ""
40390522
AS
2261"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
2262"съществува).\n"
2263"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
2264"\n"
2265" git notes merge --commit\n"
2266"\n"
2267"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
2268"\n"
2269" git notes merge --abort"
25e2fbb4 2270
40390522 2271#: notes-merge.c:280
25e2fbb4 2272#, c-format
40390522
AS
2273msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2274msgstr ""
2275"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
25e2fbb4 2276
40390522
AS
2277#: notes-utils.c:41
2278msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
2279msgstr ""
2280"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 2281
40390522 2282#: notes-utils.c:100
25e2fbb4 2283#, c-format
40390522
AS
2284msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2285msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 2286
40390522
AS
2287#: notes-utils.c:110
2288#, c-format
2289msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2290msgstr ""
2291"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4 2292
40390522
AS
2293#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
2294#. environment variable, the second %s is its value
2295#: notes-utils.c:137
25e2fbb4 2296#, c-format
40390522
AS
2297msgid "Bad %s value: '%s'"
2298msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 2299
40390522 2300#: object.c:242
25e2fbb4 2301#, c-format
40390522
AS
2302msgid "unable to parse object: %s"
2303msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 2304
40390522
AS
2305#: parse-options.c:572
2306msgid "..."
2307msgstr "…"
25e2fbb4 2308
40390522 2309#: parse-options.c:590
25e2fbb4 2310#, c-format
40390522
AS
2311msgid "usage: %s"
2312msgstr "употреба: %s"
25e2fbb4 2313
40390522
AS
2314#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
2315#. one in "usage: %s" translation
2316#: parse-options.c:594
25e2fbb4 2317#, c-format
40390522
AS
2318msgid " or: %s"
2319msgstr " или: %s"
25e2fbb4 2320
40390522 2321#: parse-options.c:597
25e2fbb4 2322#, c-format
40390522
AS
2323msgid " %s"
2324msgstr " %s"
25e2fbb4 2325
40390522
AS
2326#: parse-options.c:631
2327msgid "-NUM"
2328msgstr "-ЧИСЛО"
25e2fbb4 2329
40390522 2330#: parse-options-cb.c:108
25e2fbb4 2331#, c-format
40390522
AS
2332msgid "malformed object name '%s'"
2333msgstr "неправилно име на обект „%s“"
25e2fbb4 2334
40390522 2335#: path.c:826
25e2fbb4 2336#, c-format
40390522
AS
2337msgid "Could not make %s writable by group"
2338msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
25e2fbb4 2339
40390522
AS
2340#: pathspec.c:133
2341msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2342msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2343
40390522
AS
2344#: pathspec.c:143
2345msgid ""
2346"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2347"pathspec settings"
2348msgstr ""
2349"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
2350"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4 2351
40390522
AS
2352#: pathspec.c:177
2353msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2354msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4 2355
40390522 2356#: pathspec.c:183
25e2fbb4 2357#, c-format
40390522
AS
2358msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2359msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4 2360
40390522 2361#: pathspec.c:187
25e2fbb4 2362#, c-format
40390522
AS
2363msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2364msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4 2365
40390522 2366#: pathspec.c:205
25e2fbb4 2367#, c-format
40390522
AS
2368msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2369msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4 2370
40390522 2371#: pathspec.c:230
25e2fbb4 2372#, c-format
40390522
AS
2373msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2374msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2375
40390522 2376#: pathspec.c:241
25e2fbb4 2377#, c-format
40390522
AS
2378msgid "%s: '%s' is outside repository"
2379msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4 2380
40390522 2381#: pathspec.c:291
25e2fbb4 2382#, c-format
40390522
AS
2383msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
2384msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 2385
40390522 2386#: pathspec.c:353
25e2fbb4 2387#, c-format
40390522
AS
2388msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2389msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 2390
40390522
AS
2391#: pathspec.c:408
2392msgid ""
2393"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
2394"use . instead if you meant to match all paths"
2395msgstr ""
2396"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
2397"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
2398"„.“"
25e2fbb4 2399
40390522 2400#: pathspec.c:440
25e2fbb4 2401#, c-format
40390522
AS
2402msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2403msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 2404
40390522
AS
2405#: pathspec.c:449
2406msgid ""
2407"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
2408"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
25e2fbb4 2409msgstr ""
40390522
AS
2410"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
2411"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 2412
40390522
AS
2413#: pretty.c:971
2414msgid "unable to parse --pretty format"
2415msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2416
40390522 2417#: read-cache.c:1315
25e2fbb4 2418#, c-format
40390522
AS
2419msgid ""
2420"index.version set, but the value is invalid.\n"
2421"Using version %i"
25e2fbb4 2422msgstr ""
40390522
AS
2423"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
2424"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2425
40390522
AS
2426#: read-cache.c:1325
2427#, c-format
2428msgid ""
2429"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2430"Using version %i"
25e2fbb4 2431msgstr ""
40390522
AS
2432"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
2433"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
2434"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2435
40390522 2436#: refs.c:576 builtin/merge.c:840
25e2fbb4 2437#, c-format
40390522
AS
2438msgid "Could not open '%s' for writing"
2439msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 2440
40390522 2441#: refs/files-backend.c:2481
25e2fbb4 2442#, c-format
40390522
AS
2443msgid "could not delete reference %s: %s"
2444msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
25e2fbb4 2445
40390522
AS
2446#: refs/files-backend.c:2484
2447#, c-format
2448msgid "could not delete references: %s"
2449msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
25e2fbb4 2450
40390522 2451#: refs/files-backend.c:2493
25e2fbb4 2452#, c-format
40390522
AS
2453msgid "could not remove reference %s"
2454msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 2455
40390522 2456#: ref-filter.c:55
25e2fbb4 2457#, c-format
40390522
AS
2458msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2459msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
25e2fbb4 2460
40390522 2461#: ref-filter.c:57
25e2fbb4 2462#, c-format
40390522
AS
2463msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2464msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
25e2fbb4 2465
40390522 2466#: ref-filter.c:71
25e2fbb4 2467#, c-format
40390522
AS
2468msgid "unrecognized format: %%(%s)"
2469msgstr "непознат формат: %%(%s)"
25e2fbb4 2470
40390522
AS
2471#: ref-filter.c:77
2472#, c-format
2473msgid "%%(body) does not take arguments"
2474msgstr "%%(body) не приема аргументи"
25e2fbb4 2475
40390522
AS
2476#: ref-filter.c:84
2477#, c-format
2478msgid "%%(subject) does not take arguments"
2479msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
25e2fbb4 2480
40390522 2481#: ref-filter.c:101
e1f70371 2482#, c-format
40390522
AS
2483msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2484msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
e1f70371 2485
40390522 2486#: ref-filter.c:103
0d670e78 2487#, c-format
40390522
AS
2488msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2489msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
0d670e78 2490
40390522
AS
2491#: ref-filter.c:113
2492#, c-format
2493msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2494msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
0d670e78 2495
40390522
AS
2496#: ref-filter.c:135
2497#, c-format
2498msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2499msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
0d670e78 2500
40390522 2501#: ref-filter.c:147
0d670e78 2502#, c-format
40390522
AS
2503msgid "unrecognized position:%s"
2504msgstr "непозната позиция: %s"
0d670e78 2505
40390522 2506#: ref-filter.c:151
0d670e78 2507#, c-format
40390522
AS
2508msgid "unrecognized width:%s"
2509msgstr "непозната широчина: %s"
0d670e78 2510
40390522
AS
2511#: ref-filter.c:157
2512#, c-format
2513msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2514msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
25e2fbb4 2515
40390522
AS
2516#: ref-filter.c:161
2517#, c-format
2518msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2519msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
25e2fbb4 2520
40390522 2521#: ref-filter.c:244
25e2fbb4 2522#, c-format
40390522
AS
2523msgid "malformed field name: %.*s"
2524msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2525
40390522 2526#: ref-filter.c:270
25e2fbb4 2527#, c-format
40390522
AS
2528msgid "unknown field name: %.*s"
2529msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2530
40390522 2531#: ref-filter.c:372
25e2fbb4 2532#, c-format
40390522
AS
2533msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
2534msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
25e2fbb4 2535
40390522
AS
2536#: ref-filter.c:424
2537#, c-format
2538msgid "malformed format string %s"
2539msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
25e2fbb4 2540
40390522
AS
2541#: ref-filter.c:878
2542msgid ":strip= requires a positive integer argument"
2543msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
0d670e78 2544
40390522 2545#: ref-filter.c:883
25e2fbb4 2546#, c-format
40390522
AS
2547msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
2548msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
1c3c8410 2549
40390522 2550#: ref-filter.c:1046
0d670e78 2551#, c-format
40390522
AS
2552msgid "unknown %.*s format %s"
2553msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
0d670e78 2554
40390522 2555#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
6c31a5e9 2556#, c-format
40390522
AS
2557msgid "missing object %s for %s"
2558msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
6c31a5e9 2559
40390522 2560#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
6c31a5e9 2561#, c-format
40390522
AS
2562msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2563msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
6c31a5e9 2564
40390522 2565#: ref-filter.c:1311
6c31a5e9 2566#, c-format
40390522
AS
2567msgid "malformed object at '%s'"
2568msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
6c31a5e9 2569
40390522 2570#: ref-filter.c:1373
6c31a5e9 2571#, c-format
40390522
AS
2572msgid "ignoring ref with broken name %s"
2573msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
6c31a5e9 2574
40390522 2575#: ref-filter.c:1378
0d670e78 2576#, c-format
40390522
AS
2577msgid "ignoring broken ref %s"
2578msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
0d670e78 2579
40390522 2580#: ref-filter.c:1633
0d670e78 2581#, c-format
40390522
AS
2582msgid "format: %%(end) atom missing"
2583msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
0d670e78 2584
40390522 2585#: ref-filter.c:1687
0d670e78 2586#, c-format
40390522
AS
2587msgid "malformed object name %s"
2588msgstr "неправилно име на обект „%s“"
0d670e78 2589
40390522 2590#: remote.c:746
0d670e78 2591#, c-format
40390522
AS
2592msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2593msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
0d670e78 2594
40390522 2595#: remote.c:750
aeef7d84 2596#, c-format
40390522
AS
2597msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2598msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
aeef7d84 2599
40390522 2600#: remote.c:754
0d670e78 2601#, c-format
40390522
AS
2602msgid "%s tracks both %s and %s"
2603msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
0d670e78 2604
40390522
AS
2605#: remote.c:762
2606msgid "Internal error"
2607msgstr "Вътрешна грешка"
0d670e78 2608
40390522
AS
2609#: remote.c:1677 remote.c:1720
2610msgid "HEAD does not point to a branch"
2611msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
0d670e78 2612
40390522 2613#: remote.c:1686
0d670e78 2614#, c-format
40390522
AS
2615msgid "no such branch: '%s'"
2616msgstr "няма клон на име „%s“"
0d670e78 2617
40390522 2618#: remote.c:1689
0d670e78 2619#, c-format
40390522
AS
2620msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2621msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
0d670e78 2622
40390522 2623#: remote.c:1695
0d670e78 2624#, c-format
40390522
AS
2625msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
2626msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
0d670e78 2627
40390522 2628#: remote.c:1710
0d670e78 2629#, c-format
40390522 2630msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
0d670e78 2631msgstr ""
40390522
AS
2632"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
2633"хранилището „%s“"
0d670e78 2634
40390522 2635#: remote.c:1725
0d670e78 2636#, c-format
40390522
AS
2637msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2638msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
0d670e78 2639
40390522 2640#: remote.c:1736
0d670e78 2641#, c-format
40390522
AS
2642msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2643msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
0d670e78 2644
40390522
AS
2645#: remote.c:1749
2646msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2647msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
2648
2649#: remote.c:1771
2650msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2651msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
2652
2653#: remote.c:2073
0d670e78 2654#, c-format
40390522
AS
2655msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
2656msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
0d670e78 2657
40390522
AS
2658#: remote.c:2077
2659msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2660msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
2661
2662#: remote.c:2080
0d670e78 2663#, c-format
40390522
AS
2664msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
2665msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
0d670e78 2666
40390522 2667#: remote.c:2084
0d670e78 2668#, c-format
40390522
AS
2669msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2670msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2671msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
2672msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
0d670e78 2673
40390522
AS
2674#: remote.c:2090
2675msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2676msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
2677
2678#: remote.c:2093
0d670e78 2679#, c-format
40390522
AS
2680msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2681msgid_plural ""
2682"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
2683msgstr[0] ""
2684"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
2685msgstr[1] ""
2686"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
0d670e78 2687
40390522
AS
2688#: remote.c:2101
2689msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2690msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
2691
2692#: remote.c:2104
0d670e78
AS
2693#, c-format
2694msgid ""
40390522
AS
2695"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2696"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2697msgid_plural ""
2698"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2699"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2700msgstr[0] ""
2701"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
2702"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
2703msgstr[1] ""
2704"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
2705"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
0d670e78 2706
40390522
AS
2707#: remote.c:2114
2708msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
2709msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
2710
2711#: revision.c:2158
2712msgid "your current branch appears to be broken"
2713msgstr "Текущият клон е повреден"
2714
2715#: revision.c:2161
0d670e78 2716#, c-format
40390522
AS
2717msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2718msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
2719
2720#: revision.c:2355
2721msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2722msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
0d670e78 2723
40390522
AS
2724#: run-command.c:106
2725msgid "open /dev/null failed"
2726msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
0d670e78 2727
40390522 2728#: run-command.c:108
0d670e78 2729#, c-format
40390522
AS
2730msgid "dup2(%d,%d) failed"
2731msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
2732
2733#: send-pack.c:297
2734msgid "failed to sign the push certificate"
2735msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
2736
2737#: send-pack.c:410
2738msgid "the receiving end does not support --signed push"
2739msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
2740
2741#: send-pack.c:412
0d670e78 2742msgid ""
40390522
AS
2743"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2744"signed push"
0d670e78 2745msgstr ""
40390522
AS
2746"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
2747"използва сертификат"
0d670e78 2748
40390522
AS
2749#: send-pack.c:424
2750msgid "the receiving end does not support --atomic push"
2751msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
2752
2753#: send-pack.c:429
2754msgid "the receiving end does not support push options"
2755msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
2756
2757#: sequencer.c:171
2758msgid "revert"
2759msgstr "отмяна"
2760
2761#: sequencer.c:171
2762msgid "cherry-pick"
2763msgstr "отбиране"
2764
2765#: sequencer.c:228
0d670e78 2766msgid ""
40390522
AS
2767"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2768"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
0d670e78 2769msgstr ""
40390522
AS
2770"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
2771"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
0d670e78 2772
40390522 2773#: sequencer.c:231
0d670e78 2774msgid ""
40390522
AS
2775"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
2776"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
2777"and commit the result with 'git commit'"
0d670e78 2778msgstr ""
40390522
AS
2779"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
2780"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
2781"подайте резултата с командата „git commit'“."
0d670e78 2782
40390522 2783#: sequencer.c:244 sequencer.c:1209
0d670e78 2784#, c-format
40390522
AS
2785msgid "could not lock '%s'"
2786msgstr "„%s“ не може да се заключи"
0d670e78 2787
40390522 2788#: sequencer.c:247 sequencer.c:1125 sequencer.c:1214
0d670e78 2789#, c-format
40390522
AS
2790msgid "could not write to '%s'"
2791msgstr "в „%s“ не може да се пише"
0d670e78 2792
40390522
AS
2793# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
2794#: sequencer.c:251
0d670e78 2795#, c-format
40390522
AS
2796msgid "could not write eol to '%s'"
2797msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
0d670e78 2798
40390522 2799#: sequencer.c:255 sequencer.c:1130 sequencer.c:1216
0d670e78 2800#, c-format
40390522
AS
2801msgid "failed to finalize '%s'."
2802msgstr "„%s“ не може да се завърши."
0d670e78 2803
40390522 2804#: sequencer.c:279 builtin/am.c:259 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1032
0d670e78 2805#, c-format
40390522
AS
2806msgid "could not read '%s'"
2807msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2808
40390522 2809#: sequencer.c:305
25e2fbb4 2810#, c-format
40390522
AS
2811msgid "your local changes would be overwritten by %s."
2812msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
25e2fbb4 2813
40390522
AS
2814#: sequencer.c:309
2815msgid "commit your changes or stash them to proceed."
2816msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4 2817
40390522
AS
2818#: sequencer.c:324
2819#, c-format
2820msgid "%s: fast-forward"
2821msgstr "%s: тривиално сливане"
25e2fbb4 2822
40390522
AS
2823#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
2824#: sequencer.c:399
2825#, c-format
2826msgid "%s: Unable to write new index file"
2827msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 2828
40390522
AS
2829#: sequencer.c:418
2830msgid "could not resolve HEAD commit\n"
2831msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 2832
40390522
AS
2833#: sequencer.c:438
2834msgid "unable to update cache tree\n"
2835msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 2836
40390522 2837#: sequencer.c:483
aeef7d84 2838#, c-format
40390522
AS
2839msgid ""
2840"you have staged changes in your working tree\n"
2841"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
2842"\n"
2843" git commit --amend %s\n"
2844"\n"
2845"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
2846"\n"
2847" git commit %s\n"
2848"\n"
2849"In both cases, once you're done, continue with:\n"
2850"\n"
2851" git rebase --continue\n"
2852msgstr ""
2853"в това работно дърво има скатани промени.\n"
2854"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
2855"\n"
2856" git commit --amend %s\n"
2857"\n"
2858"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
2859"\n"
2860" git commit %s\n"
2861"\n"
2862"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
2863"\n"
2864" git rebase --continue\n"
aeef7d84 2865
40390522 2866#: sequencer.c:567
aeef7d84 2867#, c-format
40390522
AS
2868msgid "could not parse commit %s\n"
2869msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
aeef7d84 2870
40390522 2871#: sequencer.c:572
aeef7d84 2872#, c-format
40390522
AS
2873msgid "could not parse parent commit %s\n"
2874msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
aeef7d84 2875
40390522
AS
2876#: sequencer.c:656
2877msgid "your index file is unmerged."
2878msgstr "индексът не е слят."
25e2fbb4 2879
40390522
AS
2880#: sequencer.c:675
2881#, c-format
2882msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
2883msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
6c31a5e9 2884
40390522 2885#: sequencer.c:683
e1f70371 2886#, c-format
40390522
AS
2887msgid "commit %s does not have parent %d"
2888msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
e1f70371 2889
40390522 2890#: sequencer.c:687
e1f70371 2891#, c-format
40390522
AS
2892msgid "mainline was specified but commit %s is not a merge."
2893msgstr "указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
e1f70371 2894
40390522
AS
2895#. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
2896#. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
2897#: sequencer.c:700
e1f70371 2898#, c-format
40390522
AS
2899msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
2900msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
e1f70371 2901
40390522
AS
2902#: sequencer.c:705
2903#, c-format
2904msgid "cannot get commit message for %s"
2905msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 2906
40390522 2907#: sequencer.c:797
25e2fbb4 2908#, c-format
40390522
AS
2909msgid "could not revert %s... %s"
2910msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 2911
40390522
AS
2912#: sequencer.c:798
2913#, c-format
2914msgid "could not apply %s... %s"
2915msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 2916
40390522
AS
2917#: sequencer.c:833
2918msgid "empty commit set passed"
2919msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 2920
40390522
AS
2921#: sequencer.c:843
2922#, c-format
2923msgid "git %s: failed to read the index"
2924msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 2925
40390522
AS
2926#: sequencer.c:850
2927#, c-format
2928msgid "git %s: failed to refresh the index"
2929msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 2930
40390522
AS
2931#: sequencer.c:944
2932#, c-format
2933msgid "invalid line %d: %.*s"
2934msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
25e2fbb4 2935
40390522
AS
2936#: sequencer.c:950
2937msgid "no commits parsed."
2938msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 2939
40390522
AS
2940#: sequencer.c:966
2941#, c-format
2942msgid "could not read '%s'."
2943msgstr "от „%s“ не може да се чете."
25e2fbb4 2944
40390522
AS
2945#: sequencer.c:972
2946#, c-format
2947msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
2948msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
25e2fbb4 2949
40390522
AS
2950#: sequencer.c:983
2951msgid "cannot cherry-pick during a revert."
25e2fbb4 2952msgstr ""
40390522 2953"по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
25e2fbb4 2954
40390522
AS
2955#: sequencer.c:985
2956msgid "cannot revert during a cherry-pick."
2957msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
25e2fbb4 2958
40390522 2959#: sequencer.c:1028
25e2fbb4 2960#, c-format
40390522
AS
2961msgid "invalid key: %s"
2962msgstr "неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 2963
40390522
AS
2964#: sequencer.c:1031
2965#, c-format
2966msgid "invalid value for %s: %s"
2967msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 2968
40390522 2969#: sequencer.c:1063
1c3c8410 2970#, c-format
40390522
AS
2971msgid "malformed options sheet: '%s'"
2972msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
25e2fbb4 2973
40390522
AS
2974#: sequencer.c:1101
2975msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
2976msgstr ""
2977"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 2978
40390522
AS
2979#: sequencer.c:1102
2980msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
2981msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 2982
40390522
AS
2983#: sequencer.c:1106
2984#, c-format
2985msgid "could not create sequencer directory '%s'"
2986msgstr "директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 2987
40390522
AS
2988#: sequencer.c:1120
2989msgid "could not lock HEAD"
2990msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
25e2fbb4 2991
40390522
AS
2992#: sequencer.c:1151 sequencer.c:1289
2993msgid "no cherry-pick or revert in progress"
2994msgstr ""
2995"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 2996
40390522
AS
2997#: sequencer.c:1153
2998msgid "cannot resolve HEAD"
2999msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
1c3c8410 3000
40390522
AS
3001#: sequencer.c:1155 sequencer.c:1189
3002msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
3003msgstr ""
3004"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
3005"предстои да бъде създаден"
1c3c8410 3006
40390522
AS
3007#: sequencer.c:1175 builtin/grep.c:578
3008#, c-format
3009msgid "cannot open '%s'"
3010msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
1c3c8410 3011
40390522
AS
3012#: sequencer.c:1177
3013#, c-format
3014msgid "cannot read '%s': %s"
3015msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 3016
40390522
AS
3017#: sequencer.c:1178
3018msgid "unexpected end of file"
3019msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 3020
40390522
AS
3021#: sequencer.c:1184
3022#, c-format
3023msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
3024msgstr ""
3025"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
3026"повреден"
25e2fbb4 3027
40390522 3028#: sequencer.c:1354
25e2fbb4 3029#, c-format
40390522
AS
3030msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
3031msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 3032
40390522
AS
3033#: sequencer.c:1358
3034#, c-format
3035msgid "%s: bad revision"
3036msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 3037
40390522
AS
3038#: sequencer.c:1391
3039msgid "can't revert as initial commit"
3040msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 3041
40390522
AS
3042#: setup.c:160
3043#, c-format
25e2fbb4 3044msgid ""
40390522
AS
3045"%s: no such path in the working tree.\n"
3046"Use 'git <command> -- <path>...' to specify paths that do not exist locally."
25e2fbb4 3047msgstr ""
40390522
AS
3048"%s: в това работно дърво няма такъв път.\n"
3049"За да указвате пътища, които локално не съществуват, използвайте:\n"
3050"\n"
3051" git КОМАНДА -- ПЪТ…"
25e2fbb4 3052
40390522
AS
3053#: setup.c:173
3054#, c-format
3055msgid ""
3056"ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
3057"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
3058"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
3059msgstr ""
3060"нееднозначен аргумент „%s: непозната версия или пътят не е част от работното "
3061"дърво.\n"
3062"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
3063"\n"
3064" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
25e2fbb4 3065
40390522
AS
3066#: setup.c:223
3067#, c-format
3068msgid ""
3069"ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
3070"Use '--' to separate paths from revisions, like this:\n"
3071"'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"
3072msgstr ""
3073"нееднозначен аргумент „%s: както версия, така и път.\n"
3074"Разделяйте пътищата от версиите с „--“, ето така:\n"
3075"\n"
3076" git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
25e2fbb4 3077
40390522
AS
3078#: setup.c:468
3079#, c-format
3080msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
3081msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
25e2fbb4 3082
40390522
AS
3083#: setup.c:476
3084msgid "unknown repository extensions found:"
3085msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
25e2fbb4 3086
40390522
AS
3087#: setup.c:762
3088#, c-format
3089msgid "Not a git repository (or any of the parent directories): %s"
3090msgstr ""
3091"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
3092"git: %s"
25e2fbb4 3093
40390522
AS
3094#: setup.c:764 setup.c:915 builtin/index-pack.c:1641
3095msgid "Cannot come back to cwd"
3096msgstr "Процесът не може да се върне към предишната работна директория"
25e2fbb4 3097
40390522
AS
3098#: setup.c:845
3099msgid "Unable to read current working directory"
3100msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 3101
40390522
AS
3102#: setup.c:920
3103#, c-format
3104msgid ""
3105"Not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
3106"Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set)."
3107msgstr ""
3108"Нито тази, нито която и да е от по-горните директории (до точката на "
3109"монтиране „%s“), не е хранилище на git.\n"
3110"Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
3111"„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
25e2fbb4 3112
40390522
AS
3113#: setup.c:927
3114#, c-format
3115msgid "Cannot change to '%s/..'"
3116msgstr "Не може да се влезе в директорията „%s“"
3117
3118#: setup.c:989
3119#, c-format
3120msgid ""
3121"Problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
3122"The owner of files must always have read and write permissions."
25e2fbb4 3123msgstr ""
40390522
AS
3124"Зададеният в „core.sharedRepository“ режим за достъп до файлове е неправилен "
3125"(0%.3o).\n"
3126"Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
25e2fbb4 3127
40390522
AS
3128#: sha1_file.c:473
3129#, c-format
3130msgid "path '%s' does not exist"
3131msgstr "пътят „%s“ не съществува."
aeef7d84 3132
40390522 3133#: sha1_file.c:499
aeef7d84 3134#, c-format
40390522
AS
3135msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
3136msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
aeef7d84 3137
40390522 3138#: sha1_file.c:505
aeef7d84 3139#, c-format
40390522
AS
3140msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
3141msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
aeef7d84 3142
40390522
AS
3143#: sha1_file.c:511
3144#, c-format
3145msgid "reference repository '%s' is shallow"
3146msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
aeef7d84 3147
40390522 3148#: sha1_file.c:519
aeef7d84 3149#, c-format
40390522
AS
3150msgid "reference repository '%s' is grafted"
3151msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
aeef7d84 3152
40390522
AS
3153#: sha1_file.c:1159
3154msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
aeef7d84 3155msgstr ""
40390522 3156"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
aeef7d84 3157
40390522 3158#: sha1_file.c:2592
25e2fbb4 3159#, c-format
40390522
AS
3160msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
3161msgstr ""
3162"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
3163"индексът да е повреден)"
25e2fbb4 3164
40390522
AS
3165#: sha1_file.c:2596
3166#, c-format
3167msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
3168msgstr ""
3169"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
3170"да е отрязан)"
25e2fbb4 3171
40390522
AS
3172#: sha1_name.c:407
3173#, c-format
3174msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
3175msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
25e2fbb4 3176
40390522
AS
3177#: sha1_name.c:418
3178msgid "The candidates are:"
3179msgstr "Възможностите са:"
25e2fbb4 3180
40390522
AS
3181#: sha1_name.c:578
3182msgid ""
3183"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
3184"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
3185"may be created by mistake. For example,\n"
3186"\n"
3187" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
3188"\n"
3189"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
3190"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
3191"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
25e2fbb4 3192msgstr ""
40390522
AS
3193"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
3194"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
3195"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
3196"\n"
3197" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
3198"\n"
3199"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
3200"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
3201"да\n"
3202"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
3203"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 3204
40390522
AS
3205#: submodule.c:64 submodule.c:98
3206msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
3207msgstr ""
3208"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
3209"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4 3210
40390522 3211#: submodule.c:68 submodule.c:102
25e2fbb4 3212#, c-format
40390522
AS
3213msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
3214msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 3215
40390522
AS
3216#: submodule.c:76
3217#, c-format
3218msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
3219msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 3220
40390522
AS
3221#: submodule.c:109
3222#, c-format
3223msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
3224msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
3225
3226#: submodule.c:120
3227msgid "staging updated .gitmodules failed"
3228msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 3229
40390522
AS
3230#: submodule.c:158
3231msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
3232msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
3233
3234#: submodule-config.c:358
25e2fbb4 3235#, c-format
40390522
AS
3236msgid "invalid value for %s"
3237msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
25e2fbb4 3238
40390522
AS
3239#: trailer.c:238
3240#, c-format
3241msgid "running trailer command '%s' failed"
3242msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
25e2fbb4 3243
40390522
AS
3244#: trailer.c:471 trailer.c:475 trailer.c:479 trailer.c:533 trailer.c:537
3245#: trailer.c:541
3246#, c-format
3247msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
3248msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
25e2fbb4 3249
40390522
AS
3250#: trailer.c:523 trailer.c:528 builtin/remote.c:289
3251#, c-format
3252msgid "more than one %s"
3253msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
25e2fbb4 3254
40390522 3255#: trailer.c:672
25e2fbb4 3256#, c-format
40390522
AS
3257msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
3258msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
25e2fbb4 3259
40390522
AS
3260#: trailer.c:695
3261#, c-format
3262msgid "could not read input file '%s'"
3263msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 3264
40390522
AS
3265#: trailer.c:698
3266msgid "could not read from stdin"
3267msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
25e2fbb4 3268
40390522
AS
3269#: trailer.c:929 builtin/am.c:44
3270#, c-format
3271msgid "could not stat %s"
3272msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
25e2fbb4 3273
40390522 3274#: trailer.c:931
25e2fbb4 3275#, c-format
40390522
AS
3276msgid "file %s is not a regular file"
3277msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
25e2fbb4 3278
40390522
AS
3279#: trailer.c:933
3280#, c-format
3281msgid "file %s is not writable by user"
3282msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
25e2fbb4 3283
40390522
AS
3284#: trailer.c:945
3285msgid "could not open temporary file"
3286msgstr "временният файл не може да се отвори"
25e2fbb4 3287
40390522
AS