Merge branch 'v2.9.0_rnd1_fr' of git://github.com/jnavila/git
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
e1f70371 2# Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
e1f70371 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
9# range интервал
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 25# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49# fallback резервен вариант
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
57# token лексема
58# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
59# cwd текуща работна директория
60# untracked cache кеш за неследените файлове
61# broken/corrupt повреден
619b8f86 62# restore възстановявам
aeef7d84
AS
63# precious objects repo хранилище с важни обекти
64# linked checkout свързано изтегляне
65# term управляваща дума (за git-bisect)
66# mergetag етикет при сливане
67# delta - разлика, делта, обект-разлика
1c3c8410 68# ----
aeef7d84 69# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
1c3c8410 70# ========================
642c7fab
AS
71# „“…— ●≫ѝ→
72#
642c7fab 73# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
aeef7d84 74#
642c7fab 75#
25e2fbb4
AS
76# ========================
77# RECHECK
78# ------------------------
642c7fab 79# FIXME
25e2fbb4 80# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
81# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
82# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
83# ========================
84# GENERATE STATS
85# ------------------------
86# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
87# sort -u OUT > UNIQUE
88# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 89#
25e2fbb4 90# ========================
1c3c8410 91# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 92# ------------------------
1c3c8410
AS
93# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
94# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
95# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
96# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
97#
25e2fbb4 98# ========================
1c3c8410 99# MOST IMPORTANT name asc ordering
25e2fbb4 100# ------------------------
1c3c8410 101# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
25e2fbb4
AS
102#
103# ========================
642c7fab 104# IMPORTANT strings, name asc ordering
25e2fbb4 105# ------------------------
642c7fab 106# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
25e2fbb4 107#
25e2fbb4
AS
108msgid ""
109msgstr ""
110"Project-Id-Version: git master\n"
111"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
c5e5e686
AS
112"POT-Creation-Date: 2015-12-22 22:50+0800\n"
113"PO-Revision-Date: 2015-12-28 11:32+0200\n"
25e2fbb4
AS
114"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
115"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
116"Language: bg\n"
117"MIME-Version: 1.0\n"
118"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
119"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
120"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
121
1c3c8410 122#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
123#, c-format
124msgid "hint: %.*s\n"
125msgstr "Подсказка: %.*s\n"
126
c099f8c7
AS
127# TRANSFER
128#: advice.c:88
25e2fbb4 129msgid ""
c099f8c7 130"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 131"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 132msgstr ""
642c7fab 133"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
6c31a5e9 134"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
25e2fbb4 135
aeef7d84
AS
136#: advice.c:101 builtin/merge.c:1225
137msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
138msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
139
140#: advice.c:103
141msgid "Please, commit your changes before merging."
142msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
143
144#: advice.c:104
145msgid "Exiting because of unfinished merge."
146msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
147
148#: archive.c:12
f88c1134 149msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
642c7fab 150msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4 151
aeef7d84 152#: archive.c:13
25e2fbb4 153msgid "git archive --list"
642c7fab 154msgstr "git archive --list"
25e2fbb4 155
aeef7d84 156#: archive.c:14
25e2fbb4 157msgid ""
f88c1134 158"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
25e2fbb4 159msgstr ""
642c7fab
AS
160"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
161"[ПЪТ…]"
25e2fbb4 162
aeef7d84 163#: archive.c:15
25e2fbb4 164msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
642c7fab 165msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 166
aeef7d84 167#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
25e2fbb4
AS
168#, c-format
169msgid "pathspec '%s' did not match any files"
170msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
171
aeef7d84 172#: archive.c:429
25e2fbb4 173msgid "fmt"
642c7fab 174msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 175
aeef7d84 176#: archive.c:429
25e2fbb4 177msgid "archive format"
642c7fab 178msgstr "ФОРМАТ на архива"
25e2fbb4 179
c5e5e686 180#: archive.c:430 builtin/log.c:1229
25e2fbb4 181msgid "prefix"
1c3c8410 182msgstr "префикс"
25e2fbb4 183
aeef7d84 184#: archive.c:431
25e2fbb4 185msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
642c7fab 186msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
25e2fbb4 187
aeef7d84
AS
188#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2535 builtin/blame.c:2536
189#: builtin/config.c:58 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
190#: builtin/grep.c:707 builtin/hash-object.c:99 builtin/ls-files.c:446
191#: builtin/ls-files.c:449 builtin/notes.c:395 builtin/notes.c:558
192#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
25e2fbb4
AS
193msgid "file"
194msgstr "файл"
195
aeef7d84 196#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
25e2fbb4 197msgid "write the archive to this file"
642c7fab 198msgstr "запазване на архива в този файл"
25e2fbb4 199
aeef7d84 200#: archive.c:435
25e2fbb4 201msgid "read .gitattributes in working directory"
642c7fab 202msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 203
aeef7d84 204#: archive.c:436
25e2fbb4 205msgid "report archived files on stderr"
642c7fab 206msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 207
aeef7d84 208#: archive.c:437
25e2fbb4 209msgid "store only"
642c7fab 210msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 211
aeef7d84 212#: archive.c:438
25e2fbb4 213msgid "compress faster"
642c7fab 214msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 215
aeef7d84 216#: archive.c:446
25e2fbb4 217msgid "compress better"
642c7fab 218msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 219
aeef7d84 220#: archive.c:449
25e2fbb4 221msgid "list supported archive formats"
642c7fab 222msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 223
aeef7d84 224#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:77
25e2fbb4 225msgid "repo"
1c3c8410 226msgstr "хранилище"
25e2fbb4 227
aeef7d84 228#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
25e2fbb4 229msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
642c7fab 230msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
25e2fbb4 231
aeef7d84 232#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:479
25e2fbb4 233msgid "command"
642c7fab 234msgstr "команда"
25e2fbb4 235
aeef7d84 236#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
25e2fbb4 237msgid "path to the remote git-upload-archive command"
642c7fab 238msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4 239
e1f70371 240#: attr.c:265
25e2fbb4
AS
241msgid ""
242"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
243"Use '\\!' for literal leading exclamation."
244msgstr ""
1c3c8410
AS
245"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
246"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4 247
aeef7d84 248#: branch.c:61
25e2fbb4
AS
249#, c-format
250msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
251msgstr ""
1c3c8410 252"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 253
aeef7d84 254#: branch.c:84
25e2fbb4
AS
255#, c-format
256msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
257msgstr ""
1c3c8410
AS
258"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
259"пребазиране."
25e2fbb4 260
aeef7d84 261#: branch.c:85
25e2fbb4
AS
262#, c-format
263msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1c3c8410 264msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
25e2fbb4 265
aeef7d84 266#: branch.c:89
25e2fbb4
AS
267#, c-format
268msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
269msgstr ""
1c3c8410 270"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 271
aeef7d84 272#: branch.c:90
25e2fbb4
AS
273#, c-format
274msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1c3c8410 275msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 276
aeef7d84 277#: branch.c:95
25e2fbb4
AS
278#, c-format
279msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1c3c8410 280msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 281
aeef7d84 282#: branch.c:96
25e2fbb4
AS
283#, c-format
284msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1c3c8410 285msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 286
aeef7d84 287#: branch.c:100
25e2fbb4
AS
288#, c-format
289msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1c3c8410 290msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 291
aeef7d84 292#: branch.c:101
25e2fbb4
AS
293#, c-format
294msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1c3c8410 295msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 296
aeef7d84 297#: branch.c:134
25e2fbb4
AS
298#, c-format
299msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1c3c8410 300msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
25e2fbb4 301
aeef7d84 302#: branch.c:163
25e2fbb4
AS
303#, c-format
304msgid "'%s' is not a valid branch name."
1c3c8410 305msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 306
aeef7d84 307#: branch.c:168
25e2fbb4
AS
308#, c-format
309msgid "A branch named '%s' already exists."
1c3c8410 310msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 311
aeef7d84 312#: branch.c:176
25e2fbb4 313msgid "Cannot force update the current branch."
1c3c8410 314msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 315
aeef7d84 316#: branch.c:196
25e2fbb4
AS
317#, c-format
318msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1c3c8410 319msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 320
aeef7d84 321#: branch.c:198
25e2fbb4
AS
322#, c-format
323msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1c3c8410 324msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
25e2fbb4 325
aeef7d84 326#: branch.c:200
25e2fbb4
AS
327msgid ""
328"\n"
329"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
330"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
331"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
332"\n"
333"If you are planning to push out a new local branch that\n"
334"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
335"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
336msgstr ""
1c3c8410
AS
337"\n"
338"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
339"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
340"\n"
341"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
342"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
343"изтласква."
25e2fbb4 344
aeef7d84 345#: branch.c:244
25e2fbb4
AS
346#, c-format
347msgid "Not a valid object name: '%s'."
1c3c8410 348msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 349
aeef7d84 350#: branch.c:264
25e2fbb4
AS
351#, c-format
352msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1c3c8410 353msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
25e2fbb4 354
aeef7d84 355#: branch.c:269
25e2fbb4
AS
356#, c-format
357msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1c3c8410 358msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 359
aeef7d84
AS
360#: branch.c:322
361#, c-format
362msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
363msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
364
6c31a5e9 365#: bundle.c:34
25e2fbb4
AS
366#, c-format
367msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
642c7fab 368msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 369
6c31a5e9 370#: bundle.c:61
25e2fbb4
AS
371#, c-format
372msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
642c7fab 373msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
25e2fbb4 374
f88c1134 375#: bundle.c:87 builtin/commit.c:766
25e2fbb4
AS
376#, c-format
377msgid "could not open '%s'"
1c3c8410 378msgstr "„%s“ не може да се отвори"
25e2fbb4 379
6c31a5e9 380#: bundle.c:139
25e2fbb4 381msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
642c7fab 382msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 383
aeef7d84
AS
384#: bundle.c:163 ref-filter.c:1372 sequencer.c:636 sequencer.c:1083
385#: builtin/blame.c:2734 builtin/commit.c:1045 builtin/log.c:334
c5e5e686 386#: builtin/log.c:849 builtin/log.c:1461 builtin/log.c:1694 builtin/merge.c:358
25e2fbb4
AS
387#: builtin/shortlog.c:158
388msgid "revision walk setup failed"
1c3c8410 389msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 390
6c31a5e9 391#: bundle.c:185
25e2fbb4
AS
392#, c-format
393msgid "The bundle contains this ref:"
394msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
642c7fab
AS
395msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
396msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 397
6c31a5e9 398#: bundle.c:192
25e2fbb4 399msgid "The bundle records a complete history."
642c7fab 400msgstr "Пратката съдържа пълна история."
25e2fbb4 401
6c31a5e9 402#: bundle.c:194
25e2fbb4
AS
403#, c-format
404msgid "The bundle requires this ref:"
405msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
642c7fab
AS
406msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
407msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 408
aeef7d84 409#: bundle.c:253
9aeb4c2b
JX
410msgid "Could not spawn pack-objects"
411msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
412
aeef7d84 413#: bundle.c:264
9aeb4c2b
JX
414msgid "pack-objects died"
415msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
416
aeef7d84 417#: bundle.c:304
25e2fbb4 418msgid "rev-list died"
642c7fab 419msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 420
aeef7d84 421#: bundle.c:353
25e2fbb4
AS
422#, c-format
423msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
424msgstr ""
642c7fab 425"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 426
c5e5e686 427#: bundle.c:443 builtin/log.c:157 builtin/log.c:1369 builtin/shortlog.c:261
9aeb4c2b
JX
428#, c-format
429msgid "unrecognized argument: %s"
430msgstr "непознат аргумент: %s"
431
aeef7d84 432#: bundle.c:449
25e2fbb4 433msgid "Refusing to create empty bundle."
642c7fab 434msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 435
aeef7d84 436#: bundle.c:459
25e2fbb4
AS
437#, c-format
438msgid "cannot create '%s'"
642c7fab 439msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4 440
aeef7d84 441#: bundle.c:480
25e2fbb4 442msgid "index-pack died"
642c7fab 443msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
25e2fbb4 444
aeef7d84 445#: color.c:275
6c31a5e9
AS
446#, c-format
447msgid "invalid color value: %.*s"
448msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
449
aeef7d84
AS
450#: commit.c:40 builtin/am.c:452 builtin/am.c:488 builtin/am.c:1520
451#: builtin/am.c:2149
25e2fbb4
AS
452#, c-format
453msgid "could not parse %s"
1c3c8410 454msgstr "„%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 455
aafbee8c 456#: commit.c:42
25e2fbb4
AS
457#, c-format
458msgid "%s %s is not a commit!"
1c3c8410 459msgstr "%s %s не е подаване!"
25e2fbb4
AS
460
461#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
462msgid "memory exhausted"
1c3c8410 463msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 464
f88c1134 465#: config.c:474 config.c:476
6c31a5e9
AS
466#, c-format
467msgid "bad config file line %d in %s"
468msgstr "неправилен ред %d в „%s“"
469
f88c1134 470#: config.c:592
6c31a5e9
AS
471#, c-format
472msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
473msgstr ""
474"неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в раздела „%s“: %s"
475
f88c1134 476#: config.c:594
6c31a5e9
AS
477#, c-format
478msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
479msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
480
f88c1134 481#: config.c:679
6c31a5e9
AS
482#, c-format
483msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
484msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
485
f88c1134 486#: config.c:757 config.c:768
6c31a5e9
AS
487#, c-format
488msgid "bad zlib compression level %d"
489msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
490
f88c1134 491#: config.c:890
6c31a5e9
AS
492#, c-format
493msgid "invalid mode for object creation: %s"
494msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
495
f88c1134 496#: config.c:1216
6c31a5e9
AS
497msgid "unable to parse command-line config"
498msgstr "неправилни настройки от командния ред"
499
f88c1134 500#: config.c:1277
6c31a5e9
AS
501msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
502msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
503
f88c1134 504#: config.c:1601
6c31a5e9
AS
505#, c-format
506msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
507msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
508
f88c1134 509#: config.c:1603
6c31a5e9
AS
510#, c-format
511msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
512msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
513
f88c1134 514#: config.c:1662
6c31a5e9
AS
515#, c-format
516msgid "%s has multiple values"
517msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
518
519#: connected.c:69
25e2fbb4 520msgid "Could not run 'git rev-list'"
1c3c8410 521msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 522
6c31a5e9 523#: connected.c:89
25e2fbb4
AS
524#, c-format
525msgid "failed write to rev-list: %s"
642c7fab 526msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
25e2fbb4 527
6c31a5e9 528#: connected.c:97
25e2fbb4
AS
529#, c-format
530msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
1c3c8410 531msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
25e2fbb4
AS
532
533#: date.c:95
534msgid "in the future"
642c7fab 535msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4
AS
536
537#: date.c:101
538#, c-format
539msgid "%lu second ago"
540msgid_plural "%lu seconds ago"
642c7fab
AS
541msgstr[0] "преди %lu секунда"
542msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4
AS
543
544#: date.c:108
545#, c-format
546msgid "%lu minute ago"
547msgid_plural "%lu minutes ago"
642c7fab
AS
548msgstr[0] "преди %lu минута"
549msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4
AS
550
551#: date.c:115
552#, c-format
553msgid "%lu hour ago"
554msgid_plural "%lu hours ago"
642c7fab
AS
555msgstr[0] "преди %lu час"
556msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4
AS
557
558#: date.c:122
559#, c-format
560msgid "%lu day ago"
561msgid_plural "%lu days ago"
642c7fab
AS
562msgstr[0] "преди %lu ден"
563msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4
AS
564
565#: date.c:128
566#, c-format
567msgid "%lu week ago"
568msgid_plural "%lu weeks ago"
642c7fab
AS
569msgstr[0] "преди %lu седмица"
570msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4
AS
571
572#: date.c:135
573#, c-format
574msgid "%lu month ago"
575msgid_plural "%lu months ago"
642c7fab
AS
576msgstr[0] "преди %lu месец"
577msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4
AS
578
579#: date.c:146
580#, c-format
581msgid "%lu year"
582msgid_plural "%lu years"
642c7fab
AS
583msgstr[0] "%lu година"
584msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 585
1c3c8410 586#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
25e2fbb4
AS
587#: date.c:149
588#, c-format
589msgid "%s, %lu month ago"
590msgid_plural "%s, %lu months ago"
642c7fab
AS
591msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
592msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4
AS
593
594#: date.c:154 date.c:159
595#, c-format
596msgid "%lu year ago"
597msgid_plural "%lu years ago"
642c7fab
AS
598msgstr[0] "преди %lu година"
599msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4
AS
600
601#: diffcore-order.c:24
602#, c-format
603msgid "failed to read orderfile '%s'"
1c3c8410
AS
604msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
605
f88c1134 606#: diffcore-rename.c:536
1c3c8410
AS
607msgid "Performing inexact rename detection"
608msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 609
aeef7d84 610#: diff.c:115
25e2fbb4
AS
611#, c-format
612msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
613msgstr ""
1c3c8410
AS
614" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
615"директории\n"
25e2fbb4 616
aeef7d84 617#: diff.c:120
25e2fbb4
AS
618#, c-format
619msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1c3c8410 620msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 621
aeef7d84 622#: diff.c:215
25e2fbb4
AS
623#, c-format
624msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1c3c8410 625msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 626
aeef7d84 627#: diff.c:267
25e2fbb4
AS
628#, c-format
629msgid ""
630"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
631"%s"
632msgstr ""
1c3c8410
AS
633"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
634"%s"
25e2fbb4 635
aeef7d84 636#: diff.c:3000
c099f8c7
AS
637#, c-format
638msgid "external diff died, stopping at %s"
639msgstr ""
640"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
641
aeef7d84 642#: diff.c:3396
c099f8c7
AS
643msgid "--follow requires exactly one pathspec"
644msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
645
aeef7d84 646#: diff.c:3559
25e2fbb4
AS
647#, c-format
648msgid ""
649"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
650"%s"
651msgstr ""
1c3c8410
AS
652"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
653"%s"
25e2fbb4 654
aeef7d84 655#: diff.c:3573
25e2fbb4
AS
656#, c-format
657msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1c3c8410 658msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 659
aeef7d84 660#: dir.c:1915
e1f70371
AS
661msgid "failed to get kernel name and information"
662msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
663
aeef7d84 664#: dir.c:1998
e1f70371
AS
665msgid "Untracked cache is disabled on this system."
666msgstr "Кеша за неследените файлове е изключен на тази система"
667
aeef7d84 668#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:237
25e2fbb4 669msgid "could not run gpg."
1c3c8410 670msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
25e2fbb4 671
aeef7d84 672#: gpg-interface.c:178
25e2fbb4 673msgid "gpg did not accept the data"
1c3c8410 674msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
25e2fbb4 675
aeef7d84 676#: gpg-interface.c:189
25e2fbb4 677msgid "gpg failed to sign the data"
1c3c8410 678msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
25e2fbb4 679
aeef7d84 680#: gpg-interface.c:222
25e2fbb4
AS
681#, c-format
682msgid "could not create temporary file '%s': %s"
1c3c8410 683msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
25e2fbb4 684
aeef7d84 685#: gpg-interface.c:225
25e2fbb4
AS
686#, c-format
687msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
1c3c8410 688msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
25e2fbb4 689
6c31a5e9 690#: grep.c:1718
25e2fbb4
AS
691#, c-format
692msgid "'%s': unable to read %s"
1c3c8410 693msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 694
6c31a5e9 695#: grep.c:1735
25e2fbb4
AS
696#, c-format
697msgid "'%s': %s"
1c3c8410 698msgstr "„%s“: „%s“"
25e2fbb4 699
6c31a5e9 700#: grep.c:1746
25e2fbb4
AS
701#, c-format
702msgid "'%s': short read %s"
1c3c8410 703msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
25e2fbb4 704
c099f8c7 705#: help.c:207
25e2fbb4
AS
706#, c-format
707msgid "available git commands in '%s'"
708msgstr "налични команди на git от „%s“"
709
c099f8c7 710#: help.c:214
25e2fbb4 711msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
642c7fab 712msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
25e2fbb4 713
e1f70371
AS
714#: help.c:246
715msgid "These are common Git commands used in various situations:"
716msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
25e2fbb4 717
e1f70371 718#: help.c:311
25e2fbb4
AS
719#, c-format
720msgid ""
721"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
722"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
723msgstr ""
724"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
725"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
726
e1f70371 727#: help.c:368
25e2fbb4
AS
728msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
729msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
730
e1f70371 731#: help.c:390
25e2fbb4
AS
732#, c-format
733msgid ""
734"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
735"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
736msgstr ""
737"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
738"не\n"
739"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
740"предвид „%s“"
741
e1f70371 742#: help.c:395
25e2fbb4
AS
743#, c-format
744msgid "in %0.1f seconds automatically..."
745msgstr "след %0.1f секунди…"
746
e1f70371 747#: help.c:402
25e2fbb4
AS
748#, c-format
749msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
e1f70371 750msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
25e2fbb4 751
e1f70371 752#: help.c:406 help.c:466
25e2fbb4
AS
753msgid ""
754"\n"
755"Did you mean this?"
756msgid_plural ""
757"\n"
758"Did you mean one of these?"
759msgstr[0] ""
760"\n"
761"Команда с подобно име е:"
762msgstr[1] ""
763"\n"
764"Команди с подобно име са:"
765
e1f70371 766#: help.c:462
25e2fbb4
AS
767#, c-format
768msgid "%s: %s - %s"
769msgstr "%s: %s — %s"
770
6c31a5e9 771#: merge.c:41
25e2fbb4 772msgid "failed to read the cache"
642c7fab 773msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 774
aeef7d84
AS
775#: merge.c:94 builtin/am.c:2022 builtin/am.c:2057 builtin/checkout.c:376
776#: builtin/checkout.c:587 builtin/clone.c:722
25e2fbb4 777msgid "unable to write new index file"
1c3c8410 778msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
25e2fbb4 779
6c31a5e9 780#: merge-recursive.c:189
25e2fbb4
AS
781#, c-format
782msgid "(bad commit)\n"
642c7fab 783msgstr "(лошо подаване)\n"
25e2fbb4 784
6c31a5e9 785#: merge-recursive.c:209
25e2fbb4
AS
786#, c-format
787msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
642c7fab 788msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
25e2fbb4 789
6c31a5e9 790#: merge-recursive.c:270
25e2fbb4 791msgid "error building trees"
642c7fab 792msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
25e2fbb4 793
aeef7d84 794#: merge-recursive.c:686
25e2fbb4
AS
795#, c-format
796msgid "failed to create path '%s'%s"
642c7fab 797msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
25e2fbb4 798
aeef7d84 799#: merge-recursive.c:697
25e2fbb4
AS
800#, c-format
801msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
642c7fab 802msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
25e2fbb4 803
aeef7d84 804#: merge-recursive.c:711 merge-recursive.c:732
25e2fbb4 805msgid ": perhaps a D/F conflict?"
642c7fab 806msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
25e2fbb4 807
aeef7d84 808#: merge-recursive.c:722
25e2fbb4
AS
809#, c-format
810msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
811msgstr ""
642c7fab 812"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
25e2fbb4 813
aeef7d84 814#: merge-recursive.c:762
25e2fbb4
AS
815#, c-format
816msgid "cannot read object %s '%s'"
642c7fab 817msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 818
aeef7d84 819#: merge-recursive.c:764
25e2fbb4
AS
820#, c-format
821msgid "blob expected for %s '%s'"
642c7fab 822msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
25e2fbb4 823
aeef7d84 824#: merge-recursive.c:787 builtin/clone.c:369
25e2fbb4
AS
825#, c-format
826msgid "failed to open '%s'"
1c3c8410 827msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 828
aeef7d84 829#: merge-recursive.c:795
25e2fbb4
AS
830#, c-format
831msgid "failed to symlink '%s'"
642c7fab 832msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
25e2fbb4 833
aeef7d84 834#: merge-recursive.c:798
25e2fbb4
AS
835#, c-format
836msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
837msgstr ""
642c7fab 838"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
25e2fbb4 839
aeef7d84 840#: merge-recursive.c:936
25e2fbb4 841msgid "Failed to execute internal merge"
642c7fab 842msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
25e2fbb4 843
aeef7d84 844#: merge-recursive.c:940
25e2fbb4
AS
845#, c-format
846msgid "Unable to add %s to database"
642c7fab 847msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
25e2fbb4 848
aeef7d84 849#: merge-recursive.c:956
25e2fbb4 850msgid "unsupported object type in the tree"
642c7fab 851msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
25e2fbb4 852
aeef7d84 853#: merge-recursive.c:1031 merge-recursive.c:1045
25e2fbb4
AS
854#, c-format
855msgid ""
856"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
857"in tree."
858msgstr ""
642c7fab
AS
859"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
860"е оставена в дървото."
25e2fbb4 861
aeef7d84 862#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1050
25e2fbb4
AS
863#, c-format
864msgid ""
865"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
866"in tree at %s."
867msgstr ""
642c7fab
AS
868"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
869"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 870
aeef7d84 871#: merge-recursive.c:1091
25e2fbb4 872msgid "rename"
642c7fab 873msgstr "преименуване"
25e2fbb4 874
aeef7d84 875#: merge-recursive.c:1091
25e2fbb4 876msgid "renamed"
1c3c8410 877msgstr "преименуван"
25e2fbb4 878
aeef7d84 879#: merge-recursive.c:1147
25e2fbb4
AS
880#, c-format
881msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
642c7fab 882msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 883
aeef7d84 884#: merge-recursive.c:1169
25e2fbb4
AS
885#, c-format
886msgid ""
887"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
888"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
889msgstr ""
642c7fab
AS
890"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
891"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 892
aeef7d84 893#: merge-recursive.c:1174
25e2fbb4 894msgid " (left unresolved)"
642c7fab 895msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 896
aeef7d84 897#: merge-recursive.c:1228
25e2fbb4
AS
898#, c-format
899msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
900msgstr ""
642c7fab
AS
901"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
902"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 903
aeef7d84 904#: merge-recursive.c:1258
25e2fbb4
AS
905#, c-format
906msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
642c7fab 907msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
25e2fbb4 908
aeef7d84 909#: merge-recursive.c:1457
25e2fbb4
AS
910#, c-format
911msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
912msgstr ""
642c7fab
AS
913"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
914"„%s“ е добавен в „%s“"
25e2fbb4 915
aeef7d84 916#: merge-recursive.c:1467
25e2fbb4
AS
917#, c-format
918msgid "Adding merged %s"
642c7fab 919msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
25e2fbb4 920
aeef7d84 921#: merge-recursive.c:1472 merge-recursive.c:1674
25e2fbb4
AS
922#, c-format
923msgid "Adding as %s instead"
642c7fab 924msgstr "Добавяне като „%s“"
25e2fbb4 925
aeef7d84 926#: merge-recursive.c:1523
25e2fbb4
AS
927#, c-format
928msgid "cannot read object %s"
642c7fab 929msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
25e2fbb4 930
aeef7d84 931#: merge-recursive.c:1526
25e2fbb4
AS
932#, c-format
933msgid "object %s is not a blob"
642c7fab 934msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
25e2fbb4 935
aeef7d84 936#: merge-recursive.c:1578
25e2fbb4 937msgid "modify"
642c7fab 938msgstr "промяна"
25e2fbb4 939
aeef7d84 940#: merge-recursive.c:1578
25e2fbb4 941msgid "modified"
1c3c8410 942msgstr "променен"
25e2fbb4 943
aeef7d84 944#: merge-recursive.c:1588
25e2fbb4 945msgid "content"
642c7fab 946msgstr "съдържание"
25e2fbb4 947
aeef7d84 948#: merge-recursive.c:1595
25e2fbb4 949msgid "add/add"
642c7fab 950msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 951
aeef7d84 952#: merge-recursive.c:1629
25e2fbb4
AS
953#, c-format
954msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
642c7fab 955msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 956
aeef7d84 957#: merge-recursive.c:1643
25e2fbb4
AS
958#, c-format
959msgid "Auto-merging %s"
642c7fab 960msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 961
aeef7d84 962#: merge-recursive.c:1647 git-submodule.sh:1025
25e2fbb4 963msgid "submodule"
1c3c8410 964msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 965
aeef7d84 966#: merge-recursive.c:1648
25e2fbb4
AS
967#, c-format
968msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
642c7fab 969msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 970
aeef7d84 971#: merge-recursive.c:1734
25e2fbb4
AS
972#, c-format
973msgid "Removing %s"
1c3c8410 974msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 975
aeef7d84 976#: merge-recursive.c:1759
25e2fbb4 977msgid "file/directory"
642c7fab 978msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 979
aeef7d84 980#: merge-recursive.c:1765
25e2fbb4 981msgid "directory/file"
642c7fab 982msgstr "директория/файл"
25e2fbb4 983
aeef7d84 984#: merge-recursive.c:1770
25e2fbb4
AS
985#, c-format
986msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
987msgstr ""
642c7fab
AS
988"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
989"като „%s“"
25e2fbb4 990
aeef7d84 991#: merge-recursive.c:1780
25e2fbb4
AS
992#, c-format
993msgid "Adding %s"
642c7fab 994msgstr "Добавяне на „%s“"
25e2fbb4 995
aeef7d84 996#: merge-recursive.c:1797
25e2fbb4 997msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
642c7fab 998msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
25e2fbb4 999
aeef7d84 1000#: merge-recursive.c:1816
25e2fbb4 1001msgid "Already up-to-date!"
642c7fab 1002msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 1003
aeef7d84 1004#: merge-recursive.c:1825
25e2fbb4
AS
1005#, c-format
1006msgid "merging of trees %s and %s failed"
642c7fab 1007msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 1008
aeef7d84 1009#: merge-recursive.c:1855
25e2fbb4
AS
1010#, c-format
1011msgid "Unprocessed path??? %s"
6c31a5e9
AS
1012msgstr ""
1013"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
1014"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
25e2fbb4 1015
aeef7d84 1016#: merge-recursive.c:1903
25e2fbb4 1017msgid "Merging:"
642c7fab 1018msgstr "Сливане:"
25e2fbb4 1019
aeef7d84 1020#: merge-recursive.c:1916
25e2fbb4
AS
1021#, c-format
1022msgid "found %u common ancestor:"
1023msgid_plural "found %u common ancestors:"
642c7fab
AS
1024msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
1025msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
25e2fbb4 1026
aeef7d84 1027#: merge-recursive.c:1953
25e2fbb4 1028msgid "merge returned no commit"
642c7fab 1029msgstr "сливането не върна подаване"
25e2fbb4 1030
aeef7d84 1031#: merge-recursive.c:2010
25e2fbb4
AS
1032#, c-format
1033msgid "Could not parse object '%s'"
642c7fab 1034msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
25e2fbb4 1035
aeef7d84 1036#: merge-recursive.c:2021 builtin/merge.c:645
25e2fbb4 1037msgid "Unable to write index."
642c7fab 1038msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1039
c099f8c7 1040#: notes-utils.c:41
25e2fbb4
AS
1041msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
1042msgstr ""
1c3c8410 1043"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 1044
aeef7d84 1045#: notes-utils.c:100
25e2fbb4
AS
1046#, c-format
1047msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
642c7fab 1048msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 1049
aeef7d84 1050#: notes-utils.c:110
25e2fbb4
AS
1051#, c-format
1052msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
1053msgstr ""
1c3c8410 1054"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4
AS
1055
1056#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
1057#. environment variable, the second %s is its value
aeef7d84 1058#: notes-utils.c:137
25e2fbb4
AS
1059#, c-format
1060msgid "Bad %s value: '%s'"
1c3c8410 1061msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1062
e1f70371 1063#: object.c:242
25e2fbb4
AS
1064#, c-format
1065msgid "unable to parse object: %s"
1c3c8410 1066msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1067
aeef7d84 1068#: parse-options.c:570
25e2fbb4
AS
1069msgid "..."
1070msgstr "…"
1071
aeef7d84 1072#: parse-options.c:588
25e2fbb4
AS
1073#, c-format
1074msgid "usage: %s"
1075msgstr "употреба: %s"
1076
1077#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1078#. one in "usage: %s" translation
aeef7d84 1079#: parse-options.c:592
25e2fbb4
AS
1080#, c-format
1081msgid " or: %s"
1082msgstr " или: %s"
1083
aeef7d84 1084#: parse-options.c:595
25e2fbb4
AS
1085#, c-format
1086msgid " %s"
1087msgstr " %s"
1088
aeef7d84 1089#: parse-options.c:629
25e2fbb4
AS
1090msgid "-NUM"
1091msgstr "-ЧИСЛО"
1092
aeef7d84
AS
1093#: parse-options-cb.c:108
1094#, c-format
1095msgid "malformed object name '%s'"
1096msgstr "неправилно име на обект „%s“"
1097
1098#: path.c:752
1099#, c-format
1100msgid "Could not make %s writable by group"
1101msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
1102
25e2fbb4
AS
1103#: pathspec.c:133
1104msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
642c7fab 1105msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1106
1107#: pathspec.c:143
1108msgid ""
1109"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1110"pathspec settings"
1111msgstr ""
642c7fab
AS
1112"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1113"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4
AS
1114
1115#: pathspec.c:177
1116msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
642c7fab 1117msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4
AS
1118
1119#: pathspec.c:183
1120#, c-format
1121msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
642c7fab 1122msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4
AS
1123
1124#: pathspec.c:187
1125#, c-format
1126msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
642c7fab 1127msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4
AS
1128
1129#: pathspec.c:205
1130#, c-format
1131msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
642c7fab 1132msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4
AS
1133
1134#: pathspec.c:230
1135#, c-format
1136msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
642c7fab 1137msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1138
1139#: pathspec.c:241
1140#, c-format
1141msgid "%s: '%s' is outside repository"
642c7fab 1142msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4
AS
1143
1144#: pathspec.c:291
1145#, c-format
1146msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
642c7fab 1147msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 1148
25e2fbb4
AS
1149#: pathspec.c:353
1150#, c-format
1151msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
642c7fab 1152msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 1153
aafbee8c 1154#: pathspec.c:432
25e2fbb4
AS
1155#, c-format
1156msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
642c7fab 1157msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 1158
aafbee8c 1159#: pathspec.c:441
25e2fbb4
AS
1160msgid ""
1161"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1162"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1163msgstr ""
642c7fab
AS
1164"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1165"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 1166
aeef7d84 1167#: pretty.c:969
6c31a5e9
AS
1168msgid "unable to parse --pretty format"
1169msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
1170
aeef7d84 1171#: progress.c:235
1c3c8410
AS
1172msgid "done"
1173msgstr "действието завърши"
1174
aeef7d84 1175#: read-cache.c:1281
1c3c8410
AS
1176#, c-format
1177msgid ""
1178"index.version set, but the value is invalid.\n"
1179"Using version %i"
1180msgstr ""
1181"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1182"Ще се ползва версия %i"
1183
aeef7d84 1184#: read-cache.c:1291
1c3c8410
AS
1185#, c-format
1186msgid ""
1187"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1188"Using version %i"
1189msgstr ""
1190"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1191"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1192"Ще се ползва версия %i"
1193
aeef7d84
AS
1194#: refs.c:543 builtin/merge.c:760 builtin/merge.c:871 builtin/merge.c:973
1195#: builtin/merge.c:983
1196#, c-format
1197msgid "Could not open '%s' for writing"
1198msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
1199
1200#: refs/files-backend.c:2359
1201#, c-format
1202msgid "could not delete reference %s: %s"
1203msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
1204
1205#: refs/files-backend.c:2362
1206#, c-format
1207msgid "could not delete references: %s"
1208msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
1209
1210#: refs/files-backend.c:2371
1211#, c-format
1212msgid "could not remove reference %s"
1213msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
1214
1215#: ref-filter.c:245
1216#, c-format
1217msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
1218msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
1219
1220#: ref-filter.c:704
1221#, c-format
1222msgid "positive value expected contents:lines=%s"
1223msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
1224
1225#: ref-filter.c:833
1226#, c-format
1227msgid "expected format: %%(color:<color>)"
1228msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
1229
1230#: ref-filter.c:835
1231msgid "unable to parse format"
1232msgstr "форматът не може да бъде анализиран"
1233
1234#: ref-filter.c:870
1235#, c-format
1236msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
1237msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
1238
1239#: ref-filter.c:893
1240#, c-format
1241msgid "improper format entered align:%s"
1242msgstr "въведен е неправилен формат align:%s"
1243
1244#: ref-filter.c:898
1245#, c-format
1246msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
1247msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
1248
1249#: ref-filter.c:1219
1250#, c-format
1251msgid "malformed object at '%s'"
1252msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
1253
1254#: ref-filter.c:1561
1255#, c-format
1256msgid "format: %%(end) atom missing"
1257msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
1258
1259#: ref-filter.c:1615
1260#, c-format
1261msgid "malformed object name %s"
1262msgstr "неправилно име на обект „%s“"
1263
1264#: remote.c:756
25e2fbb4
AS
1265#, c-format
1266msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1267msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1268
aeef7d84 1269#: remote.c:760
25e2fbb4
AS
1270#, c-format
1271msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1272msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1273
aeef7d84 1274#: remote.c:764
25e2fbb4
AS
1275#, c-format
1276msgid "%s tracks both %s and %s"
1277msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1278
aeef7d84 1279#: remote.c:772
25e2fbb4
AS
1280msgid "Internal error"
1281msgstr "Вътрешна грешка"
1282
aeef7d84 1283#: remote.c:1687 remote.c:1730
e1f70371
AS
1284msgid "HEAD does not point to a branch"
1285msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
1286
aeef7d84 1287#: remote.c:1696
e1f70371
AS
1288#, c-format
1289msgid "no such branch: '%s'"
1290msgstr "няма клон на име „%s“"
1291
aeef7d84 1292#: remote.c:1699
e1f70371
AS
1293#, c-format
1294msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1295msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
1296
aeef7d84 1297#: remote.c:1705
e1f70371
AS
1298#, c-format
1299msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1300msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
1301
aeef7d84 1302#: remote.c:1720
e1f70371
AS
1303#, c-format
1304msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
1305msgstr ""
1306"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
1307"хранилището „%s“"
1308
aeef7d84 1309#: remote.c:1735
e1f70371
AS
1310#, c-format
1311msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1312msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
1313
aeef7d84 1314#: remote.c:1746
e1f70371
AS
1315#, c-format
1316msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
1317msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
1318
aeef7d84 1319#: remote.c:1759
e1f70371
AS
1320msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
1321msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
1322
aeef7d84 1323#: remote.c:1781
e1f70371
AS
1324msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
1325msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
1326
aeef7d84 1327#: remote.c:2083
25e2fbb4
AS
1328#, c-format
1329msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1330msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1331
aeef7d84 1332#: remote.c:2087
25e2fbb4 1333msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1c3c8410 1334msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
25e2fbb4 1335
aeef7d84 1336#: remote.c:2090
25e2fbb4
AS
1337#, c-format
1338msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
642c7fab 1339msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
25e2fbb4 1340
aeef7d84 1341#: remote.c:2094
25e2fbb4
AS
1342#, c-format
1343msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1344msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1345msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1346msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1347
aeef7d84 1348#: remote.c:2100
25e2fbb4
AS
1349msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1350msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1351
aeef7d84 1352#: remote.c:2103
25e2fbb4
AS
1353#, c-format
1354msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1355msgid_plural ""
1356"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1357msgstr[0] ""
e1f70371 1358"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
25e2fbb4 1359msgstr[1] ""
e1f70371 1360"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
25e2fbb4 1361
aeef7d84 1362#: remote.c:2111
25e2fbb4
AS
1363msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1364msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1365
aeef7d84 1366#: remote.c:2114
25e2fbb4
AS
1367#, c-format
1368msgid ""
1369"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1370"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1371msgid_plural ""
1372"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1373"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1374msgstr[0] ""
1375"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1376"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1377msgstr[1] ""
1378"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1379"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1380
aeef7d84 1381#: remote.c:2124
25e2fbb4
AS
1382msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1383msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1384
c5e5e686 1385#: revision.c:2193
aeef7d84
AS
1386msgid "your current branch appears to be broken"
1387msgstr "Текущият клон е повреден"
1388
c5e5e686 1389#: revision.c:2196
aeef7d84
AS
1390#, c-format
1391msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
1392msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
1393
c5e5e686 1394#: revision.c:2390
f88c1134
AS
1395msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1396msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
1397
aeef7d84 1398#: run-command.c:90
25e2fbb4
AS
1399msgid "open /dev/null failed"
1400msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1401
aeef7d84 1402#: run-command.c:92
25e2fbb4
AS
1403#, c-format
1404msgid "dup2(%d,%d) failed"
1405msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1406
aeef7d84 1407#: send-pack.c:295
6c31a5e9
AS
1408msgid "failed to sign the push certificate"
1409msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
1410
aeef7d84 1411#: send-pack.c:404
6c31a5e9
AS
1412msgid "the receiving end does not support --signed push"
1413msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
1414
aeef7d84
AS
1415#: send-pack.c:406
1416msgid ""
1417"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
1418"signed push"
1419msgstr ""
1420"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
1421"използва сертификат"
1422
1423#: send-pack.c:418
f88c1134
AS
1424msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1425msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
1426
642c7fab 1427# FIXME git add <path…> for consistence
aeef7d84 1428#: sequencer.c:183
25e2fbb4
AS
1429msgid ""
1430"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1431"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1432msgstr ""
642c7fab
AS
1433"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1434"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
25e2fbb4 1435
aeef7d84 1436#: sequencer.c:186
25e2fbb4
AS
1437msgid ""
1438"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1439"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1440"and commit the result with 'git commit'"
1441msgstr ""
642c7fab
AS
1442"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1443"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1444"подайте резултата с командата „git commit'“."
25e2fbb4 1445
642c7fab 1446# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
aeef7d84 1447#: sequencer.c:199 sequencer.c:842 sequencer.c:922
25e2fbb4
AS
1448#, c-format
1449msgid "Could not write to %s"
642c7fab 1450msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1451
aeef7d84 1452#: sequencer.c:202
25e2fbb4
AS
1453#, c-format
1454msgid "Error wrapping up %s"
642c7fab 1455msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1456
aeef7d84 1457#: sequencer.c:217
25e2fbb4 1458msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
642c7fab 1459msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
25e2fbb4 1460
aeef7d84 1461#: sequencer.c:219
25e2fbb4 1462msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
642c7fab 1463msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
25e2fbb4 1464
aeef7d84 1465#: sequencer.c:222
25e2fbb4 1466msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
642c7fab 1467msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4
AS
1468
1469#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
aeef7d84 1470#: sequencer.c:309
25e2fbb4
AS
1471#, c-format
1472msgid "%s: Unable to write new index file"
1c3c8410 1473msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 1474
aeef7d84 1475#: sequencer.c:327
25e2fbb4 1476msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
642c7fab 1477msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 1478
aeef7d84 1479#: sequencer.c:347
25e2fbb4 1480msgid "Unable to update cache tree\n"
642c7fab 1481msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 1482
aeef7d84 1483#: sequencer.c:399
25e2fbb4
AS
1484#, c-format
1485msgid "Could not parse commit %s\n"
642c7fab 1486msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1487
aeef7d84 1488#: sequencer.c:404
25e2fbb4
AS
1489#, c-format
1490msgid "Could not parse parent commit %s\n"
642c7fab 1491msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1492
aeef7d84 1493#: sequencer.c:469
25e2fbb4 1494msgid "Your index file is unmerged."
1c3c8410 1495msgstr "Индексът не е слят."
25e2fbb4 1496
aeef7d84 1497#: sequencer.c:488
25e2fbb4
AS
1498#, c-format
1499msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
642c7fab 1500msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
25e2fbb4 1501
aeef7d84 1502#: sequencer.c:496
25e2fbb4
AS
1503#, c-format
1504msgid "Commit %s does not have parent %d"
642c7fab 1505msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
25e2fbb4 1506
aeef7d84 1507#: sequencer.c:500
25e2fbb4
AS
1508#, c-format
1509msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
642c7fab 1510msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
25e2fbb4
AS
1511
1512#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1513#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
aeef7d84 1514#: sequencer.c:513
25e2fbb4
AS
1515#, c-format
1516msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
642c7fab 1517msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
25e2fbb4 1518
aeef7d84 1519#: sequencer.c:517
25e2fbb4
AS
1520#, c-format
1521msgid "Cannot get commit message for %s"
642c7fab 1522msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 1523
aeef7d84 1524#: sequencer.c:603
25e2fbb4
AS
1525#, c-format
1526msgid "could not revert %s... %s"
642c7fab 1527msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 1528
aeef7d84 1529#: sequencer.c:604
25e2fbb4
AS
1530#, c-format
1531msgid "could not apply %s... %s"
642c7fab 1532msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 1533
aeef7d84 1534#: sequencer.c:639
25e2fbb4 1535msgid "empty commit set passed"
642c7fab 1536msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 1537
aeef7d84 1538#: sequencer.c:647
25e2fbb4
AS
1539#, c-format
1540msgid "git %s: failed to read the index"
642c7fab 1541msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 1542
aeef7d84 1543#: sequencer.c:651
25e2fbb4
AS
1544#, c-format
1545msgid "git %s: failed to refresh the index"
642c7fab 1546msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 1547
aeef7d84 1548#: sequencer.c:711
25e2fbb4
AS
1549#, c-format
1550msgid "Cannot %s during a %s"
642c7fab 1551msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
25e2fbb4 1552
aeef7d84 1553#: sequencer.c:733
25e2fbb4
AS
1554#, c-format
1555msgid "Could not parse line %d."
642c7fab 1556msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
25e2fbb4 1557
aeef7d84 1558#: sequencer.c:738
25e2fbb4 1559msgid "No commits parsed."
642c7fab 1560msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 1561
642c7fab 1562# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
aeef7d84 1563#: sequencer.c:750
25e2fbb4
AS
1564#, c-format
1565msgid "Could not open %s"
642c7fab 1566msgstr "„%s“ не може да се прочете."
25e2fbb4 1567
aeef7d84 1568#: sequencer.c:754
25e2fbb4
AS
1569#, c-format
1570msgid "Could not read %s."
642c7fab 1571msgstr "„%s“ не може да се отвори."
25e2fbb4 1572
aeef7d84 1573#: sequencer.c:761
25e2fbb4
AS
1574#, c-format
1575msgid "Unusable instruction sheet: %s"
642c7fab 1576msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
25e2fbb4 1577
aeef7d84 1578#: sequencer.c:791
25e2fbb4
AS
1579#, c-format
1580msgid "Invalid key: %s"
642c7fab 1581msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 1582
aeef7d84 1583#: sequencer.c:794 builtin/pull.c:47 builtin/pull.c:49
25e2fbb4
AS
1584#, c-format
1585msgid "Invalid value for %s: %s"
642c7fab 1586msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1587
aeef7d84 1588#: sequencer.c:804
25e2fbb4
AS
1589#, c-format
1590msgid "Malformed options sheet: %s"
642c7fab 1591msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
25e2fbb4 1592
aeef7d84 1593#: sequencer.c:823
25e2fbb4
AS
1594msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1595msgstr ""
642c7fab 1596"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1597
aeef7d84 1598#: sequencer.c:824
25e2fbb4 1599msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
642c7fab 1600msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 1601
aeef7d84 1602#: sequencer.c:828
25e2fbb4
AS
1603#, c-format
1604msgid "Could not create sequencer directory %s"
642c7fab 1605msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1606
aeef7d84 1607#: sequencer.c:844 sequencer.c:926
25e2fbb4
AS
1608#, c-format
1609msgid "Error wrapping up %s."
642c7fab 1610msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1611
aeef7d84 1612#: sequencer.c:863 sequencer.c:996
25e2fbb4
AS
1613msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1614msgstr ""
642c7fab 1615"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1616
aeef7d84 1617#: sequencer.c:865
25e2fbb4 1618msgid "cannot resolve HEAD"
642c7fab 1619msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
25e2fbb4 1620
aeef7d84 1621#: sequencer.c:867
25e2fbb4
AS
1622msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1623msgstr ""
642c7fab
AS
1624"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1625"предстои да бъде създаден"
25e2fbb4 1626
aeef7d84 1627#: sequencer.c:887 builtin/apply.c:4287
25e2fbb4
AS
1628#, c-format
1629msgid "cannot open %s: %s"
642c7fab 1630msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
25e2fbb4 1631
aeef7d84 1632#: sequencer.c:890
25e2fbb4
AS
1633#, c-format
1634msgid "cannot read %s: %s"
642c7fab 1635msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 1636
aeef7d84 1637#: sequencer.c:891
25e2fbb4 1638msgid "unexpected end of file"
642c7fab 1639msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 1640
aeef7d84 1641#: sequencer.c:897
25e2fbb4
AS
1642#, c-format
1643msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1644msgstr ""
642c7fab
AS
1645"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1646"повреден"
25e2fbb4 1647
aeef7d84 1648#: sequencer.c:919
25e2fbb4
AS
1649#, c-format
1650msgid "Could not format %s."
642c7fab 1651msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
25e2fbb4 1652
aeef7d84 1653#: sequencer.c:1064
25e2fbb4
AS
1654#, c-format
1655msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
642c7fab 1656msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 1657
aeef7d84 1658#: sequencer.c:1067
25e2fbb4
AS
1659#, c-format
1660msgid "%s: bad revision"
642c7fab 1661msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 1662
aeef7d84 1663#: sequencer.c:1101
25e2fbb4 1664msgid "Can't revert as initial commit"
642c7fab 1665msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 1666
aeef7d84 1667#: sequencer.c:1102
25e2fbb4 1668msgid "Can't cherry-pick into empty head"
642c7fab 1669msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
25e2fbb4 1670
aeef7d84 1671#: setup.c:248
e1f70371
AS
1672#, c-format
1673msgid "failed to read %s"
1674msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1675
aeef7d84 1676#: sha1_name.c:463
25e2fbb4
AS
1677msgid ""
1678"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1679"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1680"may be created by mistake. For example,\n"
1681"\n"
1682" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1683"\n"
1684"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1685"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1686"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1687msgstr ""
642c7fab
AS
1688"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1689"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1690"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1c3c8410
AS
1691"\n"
1692" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1693"\n"
1694"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1695"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1696"да\n"
642c7fab
AS
1697"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1698"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 1699
aeef7d84 1700#: submodule.c:61 submodule.c:95
25e2fbb4
AS
1701msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1702msgstr ""
1c3c8410
AS
1703"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1704"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4 1705
aeef7d84 1706#: submodule.c:65 submodule.c:99
25e2fbb4
AS
1707#, c-format
1708msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1c3c8410 1709msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 1710
aeef7d84 1711#: submodule.c:73
25e2fbb4
AS
1712#, c-format
1713msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1c3c8410 1714msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 1715
aeef7d84 1716#: submodule.c:106
25e2fbb4
AS
1717#, c-format
1718msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1c3c8410 1719msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 1720
aeef7d84 1721#: submodule.c:117
25e2fbb4 1722msgid "staging updated .gitmodules failed"
642c7fab 1723msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 1724
aeef7d84 1725#: submodule.c:1040
25e2fbb4
AS
1726#, c-format
1727msgid "Could not set core.worktree in %s"
642c7fab 1728msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
1c3c8410 1729
f88c1134
AS
1730#: trailer.c:491 trailer.c:495 trailer.c:499 trailer.c:553 trailer.c:557
1731#: trailer.c:561
6c31a5e9
AS
1732#, c-format
1733msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1734msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
1735
aeef7d84 1736#: trailer.c:543 trailer.c:548 builtin/remote.c:296
6c31a5e9
AS
1737#, c-format
1738msgid "more than one %s"
1739msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
1740
f88c1134 1741#: trailer.c:581
6c31a5e9 1742#, c-format
9aeb4c2b
JX
1743msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1744msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
6c31a5e9 1745
f88c1134 1746#: trailer.c:701
6c31a5e9
AS
1747#, c-format
1748msgid "could not read input file '%s'"
1749msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
1750
f88c1134 1751#: trailer.c:704
6c31a5e9
AS
1752msgid "could not read from stdin"
1753msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
1754
aeef7d84
AS
1755#: transport-helper.c:1025
1756#, c-format
1757msgid "Could not read ref %s"
1758msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
1759
e1f70371 1760#: unpack-trees.c:203
1c3c8410
AS
1761msgid "Checking out files"
1762msgstr "Изтегляне на файлове"
25e2fbb4
AS
1763
1764#: urlmatch.c:120
1765msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
642c7fab 1766msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
25e2fbb4
AS
1767
1768#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1769#, c-format
1770msgid "invalid %XX escape sequence"
642c7fab 1771msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
25e2fbb4
AS
1772
1773#: urlmatch.c:172
1774msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
642c7fab 1775msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
25e2fbb4
AS
1776
1777#: urlmatch.c:189
1778msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
642c7fab 1779msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
25e2fbb4
AS
1780
1781#: urlmatch.c:199
1782msgid "invalid characters in host name"
642c7fab 1783msgstr "неправилни знаци в името на машина"
25e2fbb4
AS
1784
1785#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1786msgid "invalid port number"
642c7fab 1787msgstr "неправилен номер на порт"
25e2fbb4
AS
1788
1789#: urlmatch.c:322
1790msgid "invalid '..' path segment"
642c7fab 1791msgstr "неправилна част от пътя „..“"
25e2fbb4 1792
aeef7d84
AS
1793#: wrapper.c:219 wrapper.c:362
1794#, c-format
1795msgid "could not open '%s' for reading and writing"
1796msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
1797
1798#: wrapper.c:221 wrapper.c:364
1799#, c-format
1800msgid "could not open '%s' for writing"
1801msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
1802
1803#: wrapper.c:223 wrapper.c:366 builtin/am.c:338 builtin/commit.c:1691
1804#: builtin/merge.c:1074 builtin/pull.c:380
1805#, c-format
1806msgid "could not open '%s' for reading"
1807msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
1808
1809#: wrapper.c:579
25e2fbb4
AS
1810#, c-format
1811msgid "unable to access '%s': %s"
1c3c8410 1812msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
25e2fbb4 1813
aeef7d84 1814#: wrapper.c:600
25e2fbb4
AS
1815#, c-format
1816msgid "unable to access '%s'"
1c3c8410 1817msgstr "няма достъп до „%s“"
25e2fbb4 1818
c5e5e686 1819#: wrapper.c:608
6c31a5e9
AS
1820msgid "unable to get current working directory"
1821msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
1822
c5e5e686 1823#: wrapper.c:635
e1f70371
AS
1824#, c-format
1825msgid "could not open %s for writing"
1826msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
1827
1828# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
c5e5e686 1829#: wrapper.c:646 builtin/am.c:425
e1f70371
AS
1830#, c-format
1831msgid "could not write to %s"
1832msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
1833
c5e5e686 1834#: wrapper.c:652
e1f70371
AS
1835#, c-format
1836msgid "could not close %s"
1837msgstr "„%s“ не може да се затвори"
1838
aeef7d84 1839#: wt-status.c:149
25e2fbb4 1840msgid "Unmerged paths:"
1c3c8410 1841msgstr "Неслети пътища:"
25e2fbb4 1842
aeef7d84 1843#: wt-status.c:176 wt-status.c:203
25e2fbb4
AS
1844#, c-format
1845msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1c3c8410 1846msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4 1847
aeef7d84 1848#: wt-status.c:178 wt-status.c:205
25e2fbb4
AS
1849msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1850msgstr ""
1c3c8410 1851" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4 1852
aeef7d84 1853#: wt-status.c:182
25e2fbb4
AS
1854msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1855msgstr ""
1c3c8410 1856" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4 1857
aeef7d84 1858#: wt-status.c:184 wt-status.c:188
25e2fbb4
AS
1859msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1860msgstr ""
1c3c8410
AS
1861" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
1862"конфликта)"
25e2fbb4 1863
aeef7d84 1864#: wt-status.c:186
25e2fbb4
AS
1865msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1866msgstr ""
1c3c8410 1867" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4 1868
aeef7d84 1869#: wt-status.c:197 wt-status.c:880
25e2fbb4 1870msgid "Changes to be committed:"
1c3c8410 1871msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
25e2fbb4 1872
aeef7d84 1873#: wt-status.c:215 wt-status.c:889
25e2fbb4 1874msgid "Changes not staged for commit:"
1c3c8410 1875msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
25e2fbb4 1876
aeef7d84 1877#: wt-status.c:219
25e2fbb4
AS
1878msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1879msgstr ""
1c3c8410 1880" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4 1881
aeef7d84 1882#: wt-status.c:221
25e2fbb4
AS
1883msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1884msgstr ""
1c3c8410 1885" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4 1886
aeef7d84 1887#: wt-status.c:222
25e2fbb4
AS
1888msgid ""
1889" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1890msgstr ""
1c3c8410
AS
1891" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
1892"работното дърво)"
25e2fbb4 1893
aeef7d84 1894#: wt-status.c:224
25e2fbb4
AS
1895msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1896msgstr ""
1c3c8410
AS
1897" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
1898"подмодулите)"
25e2fbb4 1899
aeef7d84 1900#: wt-status.c:236
25e2fbb4
AS
1901#, c-format
1902msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1903msgstr ""
1c3c8410 1904" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
25e2fbb4 1905
aeef7d84 1906#: wt-status.c:251
25e2fbb4 1907msgid "both deleted:"
1c3c8410 1908msgstr "изтрити в двата случая:"
25e2fbb4 1909
aeef7d84 1910#: wt-status.c:253
25e2fbb4 1911msgid "added by us:"
1c3c8410 1912msgstr "добавени от вас:"
25e2fbb4 1913
aeef7d84 1914#: wt-status.c:255
25e2fbb4 1915msgid "deleted by them:"
1c3c8410 1916msgstr "изтрити от тях:"
25e2fbb4 1917
aeef7d84 1918#: wt-status.c:257
25e2fbb4 1919msgid "added by them:"
1c3c8410 1920msgstr "добавени от тях:"
25e2fbb4 1921
aeef7d84 1922#: wt-status.c:259
25e2fbb4 1923msgid "deleted by us:"
642c7fab 1924msgstr "изтрити от вас:"
25e2fbb4 1925
aeef7d84 1926#: wt-status.c:261
25e2fbb4 1927msgid "both added:"
1c3c8410 1928msgstr "добавени и в двата случая:"
25e2fbb4 1929
aeef7d84 1930#: wt-status.c:263
25e2fbb4 1931msgid "both modified:"
1c3c8410 1932msgstr "променени и в двата случая:"
25e2fbb4 1933
aeef7d84 1934#: wt-status.c:265
1c3c8410
AS
1935#, c-format
1936msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1937msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1938
aeef7d84 1939#: wt-status.c:273
1c3c8410
AS
1940msgid "new file:"
1941msgstr "нов файл:"
25e2fbb4 1942
aeef7d84 1943#: wt-status.c:275
1c3c8410
AS
1944msgid "copied:"
1945msgstr "копиран:"
25e2fbb4 1946
aeef7d84 1947#: wt-status.c:277
1c3c8410
AS
1948msgid "deleted:"
1949msgstr "изтрит:"
25e2fbb4 1950
aeef7d84 1951#: wt-status.c:279
1c3c8410
AS
1952msgid "modified:"
1953msgstr "променен:"
25e2fbb4 1954
aeef7d84 1955#: wt-status.c:281
1c3c8410
AS
1956msgid "renamed:"
1957msgstr "преименуван:"
25e2fbb4 1958
aeef7d84 1959#: wt-status.c:283
1c3c8410
AS
1960msgid "typechange:"
1961msgstr "смяна на вида:"
1962
aeef7d84 1963#: wt-status.c:285
1c3c8410
AS
1964msgid "unknown:"
1965msgstr "непозната промяна:"
1966
aeef7d84 1967#: wt-status.c:287
1c3c8410
AS
1968msgid "unmerged:"
1969msgstr "неслят:"
1970
aeef7d84 1971#: wt-status.c:369
25e2fbb4 1972msgid "new commits, "
1c3c8410 1973msgstr "нови подавания, "
25e2fbb4 1974
aeef7d84 1975#: wt-status.c:371
25e2fbb4 1976msgid "modified content, "
1c3c8410 1977msgstr "променено съдържание, "
25e2fbb4 1978
aeef7d84 1979#: wt-status.c:373
25e2fbb4 1980msgid "untracked content, "
1c3c8410 1981msgstr "неследено съдържание, "
25e2fbb4 1982
aeef7d84 1983#: wt-status.c:390
25e2fbb4
AS
1984#, c-format
1985msgid "bug: unhandled diff status %c"
1c3c8410 1986msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1987
aeef7d84 1988#: wt-status.c:754
25e2fbb4 1989msgid "Submodules changed but not updated:"
1c3c8410 1990msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
25e2fbb4 1991
aeef7d84 1992#: wt-status.c:756
25e2fbb4 1993msgid "Submodule changes to be committed:"
1c3c8410 1994msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
25e2fbb4 1995
aeef7d84 1996#: wt-status.c:837
25e2fbb4
AS
1997msgid ""
1998"Do not touch the line above.\n"
1999"Everything below will be removed."
2000msgstr ""
1c3c8410
AS
2001"Не променяйте горния ред.\n"
2002"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
25e2fbb4 2003
aeef7d84 2004#: wt-status.c:948
25e2fbb4 2005msgid "You have unmerged paths."
1c3c8410 2006msgstr "Някои пътища не са слети."
25e2fbb4 2007
aeef7d84 2008#: wt-status.c:951
25e2fbb4 2009msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1c3c8410 2010msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
25e2fbb4 2011
aeef7d84 2012#: wt-status.c:954
25e2fbb4 2013msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1c3c8410 2014msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
25e2fbb4 2015
aeef7d84 2016#: wt-status.c:957
25e2fbb4 2017msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
1c3c8410 2018msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
25e2fbb4 2019
aeef7d84 2020#: wt-status.c:967
25e2fbb4 2021msgid "You are in the middle of an am session."
1c3c8410 2022msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
25e2fbb4 2023
aeef7d84 2024#: wt-status.c:970
25e2fbb4 2025msgid "The current patch is empty."
1c3c8410 2026msgstr "Текущата кръпка е празна."
25e2fbb4 2027
aeef7d84 2028#: wt-status.c:974
25e2fbb4 2029msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1c3c8410 2030msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
25e2fbb4 2031
aeef7d84 2032#: wt-status.c:976
25e2fbb4 2033msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 2034msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 2035
aeef7d84 2036#: wt-status.c:978
25e2fbb4
AS
2037msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
2038msgstr ""
1c3c8410 2039" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 2040
aeef7d84
AS
2041#: wt-status.c:1105
2042msgid "No commands done."
2043msgstr "Не са изпълнени команди."
2044
2045#: wt-status.c:1108
2046#, c-format
2047msgid "Last command done (%d command done):"
2048msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
2049msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
2050msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
2051
2052#: wt-status.c:1119
2053#, c-format
2054msgid " (see more in file %s)"
2055msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
2056
2057#: wt-status.c:1124
2058msgid "No commands remaining."
2059msgstr "Не остават повече команди."
2060
2061#: wt-status.c:1127
2062#, c-format
2063msgid "Next command to do (%d remaining command):"
2064msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
2065msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
2066msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
2067
2068#: wt-status.c:1135
2069msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
2070msgstr ""
2071" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
2072
2073#: wt-status.c:1148
25e2fbb4
AS
2074#, c-format
2075msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 2076msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 2077
aeef7d84 2078#: wt-status.c:1153
25e2fbb4 2079msgid "You are currently rebasing."
1c3c8410 2080msgstr "В момента пребазирате."
25e2fbb4 2081
aeef7d84 2082#: wt-status.c:1167
25e2fbb4 2083msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 2084msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 2085
aeef7d84 2086#: wt-status.c:1169
25e2fbb4 2087msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 2088msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 2089
aeef7d84 2090#: wt-status.c:1171
25e2fbb4
AS
2091msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
2092msgstr ""
1c3c8410 2093" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 2094
aeef7d84 2095#: wt-status.c:1177
25e2fbb4 2096msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 2097msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 2098
aeef7d84 2099#: wt-status.c:1181
25e2fbb4
AS
2100#, c-format
2101msgid ""
2102"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 2103msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 2104
aeef7d84 2105#: wt-status.c:1186
25e2fbb4 2106msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1c3c8410 2107msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 2108
aeef7d84 2109#: wt-status.c:1189
25e2fbb4
AS
2110msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
2111msgstr ""
1c3c8410
AS
2112" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
2113"continue“)"
25e2fbb4 2114
aeef7d84 2115#: wt-status.c:1193
25e2fbb4
AS
2116#, c-format
2117msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
2118msgstr ""
1c3c8410 2119"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 2120
aeef7d84 2121#: wt-status.c:1198
25e2fbb4 2122msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1c3c8410 2123msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 2124
aeef7d84 2125#: wt-status.c:1201
25e2fbb4
AS
2126msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
2127msgstr ""
1c3c8410 2128" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
25e2fbb4 2129
aeef7d84 2130#: wt-status.c:1203
25e2fbb4
AS
2131msgid ""
2132" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
2133msgstr ""
1c3c8410 2134" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
25e2fbb4 2135
aeef7d84 2136#: wt-status.c:1213
25e2fbb4
AS
2137#, c-format
2138msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1c3c8410 2139msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
25e2fbb4 2140
aeef7d84 2141#: wt-status.c:1218
25e2fbb4 2142msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1c3c8410 2143msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 2144
aeef7d84 2145#: wt-status.c:1221
25e2fbb4
AS
2146msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
2147msgstr ""
1c3c8410 2148" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 2149
aeef7d84 2150#: wt-status.c:1223
25e2fbb4
AS
2151msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
2152msgstr ""
1c3c8410
AS
2153" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
2154"отбиране)"
25e2fbb4 2155
aeef7d84 2156#: wt-status.c:1232
25e2fbb4
AS
2157#, c-format
2158msgid "You are currently reverting commit %s."
1c3c8410 2159msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
25e2fbb4 2160
aeef7d84 2161#: wt-status.c:1237
25e2fbb4 2162msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 2163msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 2164
aeef7d84 2165#: wt-status.c:1240
25e2fbb4 2166msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 2167msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 2168
aeef7d84 2169#: wt-status.c:1242
25e2fbb4
AS
2170msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
2171msgstr ""
1c3c8410
AS
2172" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
2173"подаване)"
25e2fbb4 2174
aeef7d84 2175#: wt-status.c:1253
25e2fbb4
AS
2176#, c-format
2177msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
1c3c8410 2178msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
25e2fbb4 2179
aeef7d84 2180#: wt-status.c:1257
25e2fbb4 2181msgid "You are currently bisecting."
1c3c8410 2182msgstr "В момента търсите двоично."
25e2fbb4 2183
aeef7d84 2184#: wt-status.c:1260
25e2fbb4
AS
2185msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
2186msgstr ""
1c3c8410
AS
2187" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
2188"състояние и клон)"
25e2fbb4 2189
aeef7d84 2190#: wt-status.c:1438
25e2fbb4 2191msgid "On branch "
1c3c8410 2192msgstr "На клон "
25e2fbb4 2193
aeef7d84
AS
2194#: wt-status.c:1444
2195msgid "interactive rebase in progress; onto "
2196msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
2197
2198#: wt-status.c:1446
25e2fbb4 2199msgid "rebase in progress; onto "
1c3c8410 2200msgstr "извършвате пребазиране върху "
25e2fbb4 2201
aeef7d84 2202#: wt-status.c:1451
25e2fbb4 2203msgid "HEAD detached at "
f88c1134 2204msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
25e2fbb4 2205
aeef7d84 2206#: wt-status.c:1453
25e2fbb4 2207msgid "HEAD detached from "
1c3c8410 2208msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
25e2fbb4 2209
aeef7d84 2210#: wt-status.c:1456
25e2fbb4 2211msgid "Not currently on any branch."
642c7fab 2212msgstr "Извън всички клони."
25e2fbb4 2213
aeef7d84 2214#: wt-status.c:1474
25e2fbb4 2215msgid "Initial commit"
1c3c8410 2216msgstr "Първоначално подаване"
25e2fbb4 2217
aeef7d84 2218#: wt-status.c:1488
25e2fbb4 2219msgid "Untracked files"
1c3c8410 2220msgstr "Неследени файлове"
25e2fbb4 2221
aeef7d84 2222#: wt-status.c:1490
25e2fbb4 2223msgid "Ignored files"
1c3c8410 2224msgstr "Игнорирани файлове"
25e2fbb4 2225
aeef7d84 2226#: wt-status.c:1494
25e2fbb4
AS
2227#, c-format
2228msgid ""
2229"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
2230"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
2231"new files yourself (see 'git help status')."
2232msgstr ""
1c3c8410
AS
2233"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
2234"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
642c7fab 2235"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
1c3c8410 2236"За повече подробности погледнете „git status help“."
25e2fbb4 2237
aeef7d84 2238#: wt-status.c:1500
25e2fbb4
AS
2239#, c-format
2240msgid "Untracked files not listed%s"
1c3c8410 2241msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
25e2fbb4 2242
aeef7d84 2243#: wt-status.c:1502
25e2fbb4 2244msgid " (use -u option to show untracked files)"
1c3c8410 2245msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
25e2fbb4 2246
aeef7d84 2247#: wt-status.c:1508
25e2fbb4 2248msgid "No changes"
1c3c8410 2249msgstr "Няма промени"
25e2fbb4 2250
aeef7d84 2251#: wt-status.c:1513
25e2fbb4
AS
2252#, c-format
2253msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
2254msgstr ""
1c3c8410
AS
2255"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
2256"„git commit -a“)\n"
25e2fbb4 2257
aeef7d84 2258#: wt-status.c:1516
25e2fbb4
AS
2259#, c-format
2260msgid "no changes added to commit\n"
1c3c8410 2261msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
25e2fbb4 2262
aeef7d84 2263#: wt-status.c:1519
25e2fbb4
AS
2264#, c-format
2265msgid ""
2266"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
2267"track)\n"
2268msgstr ""
1c3c8410
AS
2269"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
2270"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2271
aeef7d84 2272#: wt-status.c:1522
25e2fbb4
AS
2273#, c-format
2274msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1c3c8410 2275msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
25e2fbb4 2276
aeef7d84 2277#: wt-status.c:1525
25e2fbb4
AS
2278#, c-format
2279msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2280msgstr ""
1c3c8410
AS
2281"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
2282"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2283
aeef7d84 2284#: wt-status.c:1528 wt-status.c:1533
25e2fbb4
AS
2285#, c-format
2286msgid "nothing to commit\n"
1c3c8410 2287msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
25e2fbb4 2288
aeef7d84 2289#: wt-status.c:1531
25e2fbb4
AS
2290#, c-format
2291msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2292msgstr ""
1c3c8410
AS
2293"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2294"неследените файлове)\n"
25e2fbb4 2295
aeef7d84 2296#: wt-status.c:1535
25e2fbb4
AS
2297#, c-format
2298msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1c3c8410 2299msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
25e2fbb4 2300
aeef7d84 2301#: wt-status.c:1642
25e2fbb4 2302msgid "Initial commit on "
642c7fab 2303msgstr "Първоначално подаване на клон"
25e2fbb4 2304
aeef7d84
AS
2305#: wt-status.c:1646
2306msgid "HEAD (no branch)"
2307msgstr "HEAD (извън клон)"
2308
2309#: wt-status.c:1675
25e2fbb4 2310msgid "gone"
1c3c8410 2311msgstr "изтрит"
25e2fbb4 2312
aeef7d84 2313#: wt-status.c:1677 wt-status.c:1685
25e2fbb4 2314msgid "behind "
1c3c8410 2315msgstr "назад с "
25e2fbb4 2316
aeef7d84 2317#: compat/precompose_utf8.c:56 builtin/clone.c:408
9aeb4c2b
JX
2318#, c-format
2319msgid "failed to unlink '%s'"
2320msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2321
6c31a5e9 2322#: builtin/add.c:22
f88c1134 2323msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
642c7fab 2324msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
25e2fbb4 2325
6c31a5e9 2326#: builtin/add.c:65
25e2fbb4
AS
2327#, c-format
2328msgid "unexpected diff status %c"
1c3c8410 2329msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
25e2fbb4 2330
aeef7d84 2331#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:278
25e2fbb4 2332msgid "updating files failed"
1c3c8410 2333msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
25e2fbb4 2334
6c31a5e9 2335#: builtin/add.c:80
25e2fbb4
AS
2336#, c-format
2337msgid "remove '%s'\n"
1c3c8410 2338msgstr "изтриване на „%s“\n"
25e2fbb4 2339
6c31a5e9 2340#: builtin/add.c:134
25e2fbb4 2341msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1c3c8410 2342msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
25e2fbb4 2343
e1f70371 2344#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:796
25e2fbb4 2345msgid "Could not read the index"
1c3c8410 2346msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2347
6c31a5e9 2348#: builtin/add.c:205
25e2fbb4
AS
2349#, c-format
2350msgid "Could not open '%s' for writing."
1c3c8410 2351msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
25e2fbb4 2352
6c31a5e9 2353#: builtin/add.c:209
25e2fbb4 2354msgid "Could not write patch"
1c3c8410 2355msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
25e2fbb4 2356
e1f70371
AS
2357#: builtin/add.c:212
2358msgid "editing patch failed"
2359msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
2360
2361#: builtin/add.c:215
25e2fbb4
AS
2362#, c-format
2363msgid "Could not stat '%s'"
1c3c8410 2364msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
25e2fbb4 2365
e1f70371 2366#: builtin/add.c:217
25e2fbb4 2367msgid "Empty patch. Aborted."
1c3c8410 2368msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
25e2fbb4 2369
e1f70371 2370#: builtin/add.c:222
25e2fbb4
AS
2371#, c-format
2372msgid "Could not apply '%s'"
1c3c8410 2373msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2374
e1f70371 2375#: builtin/add.c:232
25e2fbb4
AS
2376msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2377msgstr ""
1c3c8410 2378"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
25e2fbb4 2379
aeef7d84 2380#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:894 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:110
c5e5e686 2381#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:182 builtin/push.c:543
aeef7d84 2382#: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
25e2fbb4
AS
2383msgid "dry run"
2384msgstr "пробно изпълнeние"
2385
aeef7d84
AS
2386#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4571 builtin/check-ignore.c:19
2387#: builtin/commit.c:1322 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:558
c5e5e686 2388#: builtin/log.c:1645 builtin/mv.c:109 builtin/read-tree.c:114
25e2fbb4
AS
2389msgid "be verbose"
2390msgstr "повече подробности"
2391
e1f70371 2392#: builtin/add.c:252
25e2fbb4 2393msgid "interactive picking"
1c3c8410 2394msgstr "интерактивно отбиране на промени"
25e2fbb4 2395
aeef7d84 2396#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1153 builtin/reset.c:286
25e2fbb4 2397msgid "select hunks interactively"
1c3c8410 2398msgstr "интерактивен избор на парчета код"
25e2fbb4 2399
e1f70371 2400#: builtin/add.c:254
25e2fbb4 2401msgid "edit current diff and apply"
1c3c8410 2402msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
25e2fbb4 2403
e1f70371 2404#: builtin/add.c:255
25e2fbb4 2405msgid "allow adding otherwise ignored files"
1c3c8410 2406msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
25e2fbb4 2407
e1f70371 2408#: builtin/add.c:256
25e2fbb4 2409msgid "update tracked files"
1c3c8410 2410msgstr "обновяване на следените файлове"
25e2fbb4 2411
e1f70371 2412#: builtin/add.c:257
25e2fbb4 2413msgid "record only the fact that the path will be added later"
1c3c8410 2414msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
25e2fbb4 2415
e1f70371 2416#: builtin/add.c:258
25e2fbb4 2417msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1c3c8410 2418msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
25e2fbb4 2419
e1f70371 2420#: builtin/add.c:261
25e2fbb4
AS
2421msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2422msgstr ""
1c3c8410
AS
2423"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2424"no-all“)"
25e2fbb4 2425
e1f70371 2426#: builtin/add.c:263
25e2fbb4 2427msgid "don't add, only refresh the index"
1c3c8410 2428msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
25e2fbb4 2429
e1f70371 2430#: builtin/add.c:264
25e2fbb4
AS
2431msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2432msgstr ""
1c3c8410 2433"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
25e2fbb4 2434
e1f70371 2435#: builtin/add.c:265
25e2fbb4
AS
2436msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2437msgstr ""
1c3c8410
AS
2438"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2439"игнорират"
25e2fbb4 2440
e1f70371 2441#: builtin/add.c:287
25e2fbb4
AS
2442#, c-format
2443msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
642c7fab 2444msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
25e2fbb4 2445
e1f70371 2446#: builtin/add.c:294
25e2fbb4 2447msgid "adding files failed"
1c3c8410 2448msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
25e2fbb4 2449
e1f70371 2450#: builtin/add.c:330
25e2fbb4 2451msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1c3c8410 2452msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
25e2fbb4 2453
e1f70371 2454#: builtin/add.c:337
25e2fbb4 2455msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1c3c8410 2456msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
25e2fbb4 2457
aeef7d84 2458#: builtin/add.c:352
25e2fbb4
AS
2459#, c-format
2460msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1c3c8410 2461msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
25e2fbb4 2462
aeef7d84 2463#: builtin/add.c:353
25e2fbb4
AS
2464#, c-format
2465msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1c3c8410 2466msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
25e2fbb4 2467
aeef7d84
AS
2468#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:938
2469#: builtin/commit.c:337 builtin/mv.c:130 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
2470#: builtin/submodule--helper.c:40
25e2fbb4
AS
2471msgid "index file corrupt"
2472msgstr "файлът с индекса е повреден"
2473
aeef7d84 2474#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4669 builtin/mv.c:279 builtin/rm.c:430
25e2fbb4 2475msgid "Unable to write new index file"
1c3c8410 2476msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
25e2fbb4 2477
aeef7d84 2478#: builtin/am.c:42
25e2fbb4 2479#, c-format
aeef7d84
AS
2480msgid "could not stat %s"
2481msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
25e2fbb4 2482
aeef7d84 2483#: builtin/am.c:271 builtin/commit.c:738 builtin/merge.c:1077
25e2fbb4 2484#, c-format
aeef7d84
AS
2485msgid "could not read '%s'"
2486msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2487
aeef7d84
AS
2488#: builtin/am.c:445
2489msgid "could not parse author script"
2490msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
25e2fbb4 2491
aeef7d84 2492#: builtin/am.c:522
25e2fbb4 2493#, c-format
aeef7d84
AS
2494msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
2495msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
25e2fbb4 2496
aeef7d84 2497#: builtin/am.c:563 builtin/notes.c:300
25e2fbb4 2498#, c-format
aeef7d84
AS
2499msgid "Malformed input line: '%s'."
2500msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
25e2fbb4 2501
aeef7d84 2502#: builtin/am.c:600 builtin/notes.c:315
25e2fbb4 2503#, c-format
aeef7d84
AS
2504msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
2505msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
25e2fbb4 2506
aeef7d84
AS
2507#: builtin/am.c:626
2508msgid "fseek failed"
2509msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
25e2fbb4 2510
aeef7d84 2511#: builtin/am.c:787 builtin/am.c:875
25e2fbb4 2512#, c-format
aeef7d84
AS
2513msgid "could not open '%s' for reading: %s"
2514msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за четене: %s"
25e2fbb4 2515
aeef7d84 2516#: builtin/am.c:794
25e2fbb4 2517#, c-format
aeef7d84
AS
2518msgid "could not open '%s' for writing: %s"
2519msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
25e2fbb4 2520
aeef7d84 2521#: builtin/am.c:803
25e2fbb4 2522#, c-format
aeef7d84
AS
2523msgid "could not parse patch '%s'"
2524msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2525
aeef7d84
AS
2526#: builtin/am.c:868
2527msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
2528msgstr ""
2529"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
25e2fbb4 2530
aeef7d84
AS
2531#: builtin/am.c:916
2532msgid "invalid timestamp"
2533msgstr "неправилна стойност за време"
25e2fbb4 2534
aeef7d84
AS
2535#: builtin/am.c:919 builtin/am.c:927
2536msgid "invalid Date line"
2537msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
25e2fbb4 2538
aeef7d84
AS
2539#: builtin/am.c:924
2540msgid "invalid timezone offset"
2541msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
25e2fbb4 2542
aeef7d84
AS
2543#: builtin/am.c:1011
2544msgid "Patch format detection failed."
2545msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
25e2fbb4 2546
aeef7d84 2547#: builtin/am.c:1016 builtin/clone.c:373
25e2fbb4 2548#, c-format
aeef7d84
AS
2549msgid "failed to create directory '%s'"
2550msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 2551
aeef7d84
AS
2552#: builtin/am.c:1020
2553msgid "Failed to split patches."
2554msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
25e2fbb4 2555
aeef7d84
AS
2556#: builtin/am.c:1152 builtin/commit.c:363
2557msgid "unable to write index file"
2558msgstr "индексът не може да бъде записан"
25e2fbb4 2559
aeef7d84 2560#: builtin/am.c:1203
25e2fbb4 2561#, c-format
aeef7d84
AS
2562msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
2563msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
25e2fbb4 2564
aeef7d84 2565#: builtin/am.c:1204
25e2fbb4 2566#, c-format
aeef7d84
AS
2567msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
2568msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
25e2fbb4 2569
aeef7d84 2570#: builtin/am.c:1205
25e2fbb4 2571#, c-format
aeef7d84
AS
2572msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
2573msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
25e2fbb4 2574
aeef7d84
AS
2575#: builtin/am.c:1343
2576msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
2577msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
25e2fbb4 2578
c5e5e686 2579#: builtin/am.c:1417 builtin/log.c:1347
25e2fbb4 2580#, c-format
aeef7d84
AS
2581msgid "invalid ident line: %s"
2582msgstr "грешна идентичност: %s"
25e2fbb4 2583
aeef7d84 2584#: builtin/am.c:1444
25e2fbb4 2585#, c-format
aeef7d84
AS
2586msgid "unable to parse commit %s"
2587msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
25e2fbb4 2588
aeef7d84
AS
2589#: builtin/am.c:1646
2590msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 2591msgstr ""
aeef7d84
AS
2592"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
2593"сливане."
25e2fbb4 2594
aeef7d84
AS
2595#: builtin/am.c:1648
2596msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
2597msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
2598
2599#: builtin/am.c:1667
2600msgid ""
2601"Did you hand edit your patch?\n"
2602"It does not apply to blobs recorded in its index."
2603msgstr ""
2604"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
2605"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
2606
2607#: builtin/am.c:1673
2608msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
2609msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
2610
2611#: builtin/am.c:1688
2612msgid "Failed to merge in the changes."
2613msgstr "Неуспешно сливане на промените."
2614
2615#: builtin/am.c:1712 builtin/merge.c:632
2616msgid "git write-tree failed to write a tree"
2617msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
2618
2619#: builtin/am.c:1719
2620msgid "applying to an empty history"
2621msgstr "прилагане върху празна история"
2622
2623#: builtin/am.c:1732 builtin/commit.c:1755 builtin/merge.c:829
2624#: builtin/merge.c:854
2625msgid "failed to write commit object"
2626msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
2627
2628#: builtin/am.c:1764 builtin/am.c:1768
2629#, c-format
2630msgid "cannot resume: %s does not exist."
2631msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
2632
2633#: builtin/am.c:1784
2634msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
2635msgstr ""
2636"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
2637"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
2638
2639#: builtin/am.c:1789
2640msgid "Commit Body is:"
2641msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
2642
2643#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
2644#. in your translation. The program will only accept English
2645#. input at this point.
2646#.
2647#: builtin/am.c:1799
2648msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
2649msgstr ""
2650"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
2651"на всичко:"
2652
2653#: builtin/am.c:1849
2654#, c-format
2655msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
2656msgstr ""
2657"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
2658
2659#: builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1955
2660#, c-format
2661msgid "Applying: %.*s"
2662msgstr "Прилагане: %.*s"
2663
2664#: builtin/am.c:1900
2665msgid "No changes -- Patch already applied."
2666msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
2667
2668#: builtin/am.c:1908
2669#, c-format
2670msgid "Patch failed at %s %.*s"
2671msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
2672
2673#: builtin/am.c:1914
2674#, c-format
2675msgid "The copy of the patch that failed is found in: %s"
2676msgstr "Дубликат на проблемната кръпка се намира в: %s"
2677
2678#: builtin/am.c:1958
2679msgid ""
2680"No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
2681"If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
2682"already introduced the same changes; you might want to skip this patch."
2683msgstr ""
2684"Без промени — възможно е да не сте изпълнили „git add“.\n"
2685"Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
2686"кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
2687
2688#: builtin/am.c:1965
2689msgid ""
2690"You still have unmerged paths in your index.\n"
2691"Did you forget to use 'git add'?"
2692msgstr ""
2693"Индексът все още съдържа неслети промени.\n"
2694"Възможно е да не сте изпълнили „git add“."
2695
2696#: builtin/am.c:2073 builtin/am.c:2077 builtin/am.c:2089 builtin/reset.c:308
2697#: builtin/reset.c:316
2698#, c-format
2699msgid "Could not parse object '%s'."
2700msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
2701
2702#: builtin/am.c:2125
2703msgid "failed to clean index"
2704msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
2705
2706#: builtin/am.c:2159
2707msgid ""
2708"You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
2709"Not rewinding to ORIG_HEAD"
2710msgstr ""
2711"Изглежда указателят „HEAD“ е променен и не сочи към същия обект както по "
2712"времето\n"
2713"на последното неуспешно изпълнение на „git am“. Указателят се задава да сочи "
2714"към\n"
2715"„ORIG_HEAD“"
2716
2717#: builtin/am.c:2220
2718#, c-format
2719msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
2720msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
2721
2722#: builtin/am.c:2253
2723msgid "git am [<options>] [(<mbox>|<Maildir>)...]"
2724msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА]…"
2725
2726#: builtin/am.c:2254
2727msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
2728msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
2729
2730#: builtin/am.c:2260
2731msgid "run interactively"
2732msgstr "интерактивна работа"
2733
2734#: builtin/am.c:2262
2735msgid "historical option -- no-op"
2736msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
2737
2738#: builtin/am.c:2264
2739msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
2740msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
2741
2742#: builtin/am.c:2265 builtin/init-db.c:474 builtin/prune-packed.c:57
2743#: builtin/repack.c:171
2744msgid "be quiet"
2745msgstr "без извеждане на информация"
2746
2747#: builtin/am.c:2267
2748msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
2749msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
2750
2751#: builtin/am.c:2270
2752msgid "recode into utf8 (default)"
2753msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
2754
2755#: builtin/am.c:2272
2756msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
2757msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
2758
2759#: builtin/am.c:2274
2760msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
2761msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
2762
2763#: builtin/am.c:2276
2764msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
2765msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
2766
2767#: builtin/am.c:2278
2768msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
2769msgstr ""
2770"подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
2771
2772#: builtin/am.c:2281
2773msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
2774msgstr ""
2775"без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
2776"от „am.keepcr“"
2777
2778#: builtin/am.c:2284
2779msgid "strip everything before a scissors line"
2780msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
2781
2782#: builtin/am.c:2285 builtin/apply.c:4554
2783msgid "action"
2784msgstr "действие"
2785
2786#: builtin/am.c:2286 builtin/am.c:2289 builtin/am.c:2292 builtin/am.c:2295
2787#: builtin/am.c:2298 builtin/am.c:2301 builtin/am.c:2304 builtin/am.c:2307
2788#: builtin/am.c:2313
2789msgid "pass it through git-apply"
2790msgstr "прекарване през „git-apply“"
2791
2792#: builtin/am.c:2294 builtin/apply.c:4578
2793msgid "root"
2794msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
2795
2796#: builtin/am.c:2297 builtin/am.c:2300 builtin/apply.c:4516
2797#: builtin/apply.c:4519 builtin/clone.c:85 builtin/fetch.c:93
2798#: builtin/pull.c:167 builtin/submodule--helper.c:78
2799#: builtin/submodule--helper.c:166 builtin/submodule--helper.c:169
2800msgid "path"
2801msgstr "път"
2802
2803#: builtin/am.c:2303 builtin/fmt-merge-msg.c:666 builtin/fmt-merge-msg.c:669
2804#: builtin/grep.c:693 builtin/merge.c:198 builtin/pull.c:127
2805#: builtin/repack.c:178 builtin/repack.c:182 builtin/show-branch.c:645
2806#: builtin/show-ref.c:175 builtin/tag.c:340 parse-options.h:132
2807#: parse-options.h:134 parse-options.h:244
2808msgid "n"
2809msgstr "БРОЙ"
2810
2811#: builtin/am.c:2306 builtin/apply.c:4522
2812msgid "num"
2813msgstr "БРОЙ"
2814
2815#: builtin/am.c:2309 builtin/for-each-ref.c:37 builtin/replace.c:438
2816#: builtin/tag.c:372
2817msgid "format"
2818msgstr "ФОРМАТ"
2819
2820#: builtin/am.c:2310
2821msgid "format the patch(es) are in"
2822msgstr "формат на кръпките"
2823
2824#: builtin/am.c:2316
2825msgid "override error message when patch failure occurs"
2826msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
2827
2828#: builtin/am.c:2318
2829msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
2830msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
2831
2832#: builtin/am.c:2321
2833msgid "synonyms for --continue"
2834msgstr "синоними на „--continue“"
2835
2836#: builtin/am.c:2324
2837msgid "skip the current patch"
2838msgstr "прескачане на текущата кръпка"
2839
2840#: builtin/am.c:2327
2841msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
2842msgstr ""
2843"възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
2844"прилагането на кръпката."
2845
2846#: builtin/am.c:2331
2847msgid "lie about committer date"
2848msgstr "дата за подаване различна от първоначалнота"
2849
2850#: builtin/am.c:2333
2851msgid "use current timestamp for author date"
2852msgstr "използване на текущото време като това за автор"
2853
2854#: builtin/am.c:2335 builtin/commit.c:1593 builtin/merge.c:225
2855#: builtin/pull.c:155 builtin/revert.c:92 builtin/tag.c:355
2856msgid "key-id"
2857msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
2858
2859#: builtin/am.c:2336
2860msgid "GPG-sign commits"
2861msgstr "подписване на подаванията с GPG"
2862
2863#: builtin/am.c:2339
2864msgid "(internal use for git-rebase)"
2865msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
2866
2867#: builtin/am.c:2354
2868msgid ""
2869"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
2870"it will be removed. Please do not use it anymore."
2871msgstr ""
2872"Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
2873"ще бъдат премахнати в бъдеще. Не ги ползвайте."
2874
2875#: builtin/am.c:2361
2876msgid "failed to read the index"
2877msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
2878
2879#: builtin/am.c:2376
2880#, c-format
2881msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
2882msgstr ""
2883"предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
2884"файл „mbox“."
2885
2886#: builtin/am.c:2400
2887#, c-format
2888msgid ""
2889"Stray %s directory found.\n"
2890"Use \"git am --abort\" to remove it."
2891msgstr ""
2892"Открита е излишна директория „%s“.\n"
2893"Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
2894
2895#: builtin/am.c:2406
2896msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
2897msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
2898
2899#: builtin/apply.c:59
2900msgid "git apply [<options>] [<patch>...]"
2901msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
2902
2903#: builtin/apply.c:111
2904#, c-format
2905msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
2906msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
2907
2908#: builtin/apply.c:126
2909#, c-format
2910msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
2911msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
2912
2913#: builtin/apply.c:818
2914#, c-format
2915msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
2916msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
2917
2918#: builtin/apply.c:827
2919#, c-format
2920msgid "regexec returned %d for input: %s"
2921msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
2922
2923#: builtin/apply.c:908
2924#, c-format
2925msgid "unable to find filename in patch at line %d"
2926msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
2927
2928#: builtin/apply.c:940
2929#, c-format
2930msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
2931msgstr ""
2932"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
2933"null“, а бе получен „%1$s“"
2934
2935#: builtin/apply.c:944
2936#, c-format
2937msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
2938msgstr ""
2939"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2940"неправилно име на нов файл"
2941
2942#: builtin/apply.c:945
2943#, c-format
2944msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
2945msgstr ""
2946"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2947"неправилно име на стар файл"
2948
2949#: builtin/apply.c:952
2950#, c-format
2951msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
2952msgstr ""
2953"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
2954"null“"
2955
2956#: builtin/apply.c:1415
2957#, c-format
2958msgid "recount: unexpected line: %.*s"
2959msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
2960
2961#: builtin/apply.c:1472
2962#, c-format
2963msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
2964msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
2965
2966#: builtin/apply.c:1489
2967#, c-format
2968msgid ""
2969"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2970"component (line %d)"
2971msgid_plural ""
2972"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2973"components (line %d)"
2974msgstr[0] ""
2975"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
2976"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
2977msgstr[1] ""
2978"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
2979"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
2980
2981#: builtin/apply.c:1655
2982msgid "new file depends on old contents"
2983msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
2984
2985#: builtin/apply.c:1657
2986msgid "deleted file still has contents"
2987msgstr "изтритият файл не е празен"
2988
2989#: builtin/apply.c:1683
2990#, c-format
2991msgid "corrupt patch at line %d"
2992msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
2993
2994#: builtin/apply.c:1719
2995#, c-format
2996msgid "new file %s depends on old contents"
2997msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
2998
2999#: builtin/apply.c:1721
3000#, c-format
3001msgid "deleted file %s still has contents"
3002msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
3003
3004#: builtin/apply.c:1724
3005#, c-format
3006msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
3007msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
3008
3009#: builtin/apply.c:1870
3010#, c-format
3011msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
3012msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
3013
3014#: builtin/apply.c:1899
3015#, c-format
3016msgid "unrecognized binary patch at line %d"
3017msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
3018
3019#: builtin/apply.c:2050
3020#, c-format
3021msgid "patch with only garbage at line %d"
3022msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
3023
3024#: builtin/apply.c:2140
3025#, c-format
3026msgid "unable to read symlink %s"
3027msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
3028
3029#: builtin/apply.c:2144
3030#, c-format
3031msgid "unable to open or read %s"
3032msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
3033
3034#: builtin/apply.c:2777
3035#, c-format
3036msgid "invalid start of line: '%c'"
3037msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
3038
3039#: builtin/apply.c:2896
3040#, c-format
3041msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
3042msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
3043msgstr[0] ""
3044"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
3045msgstr[1] ""
3046"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
3047
3048#: builtin/apply.c:2908
3049#, c-format
3050msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
3051msgstr ""
3052"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
3053
3054#: builtin/apply.c:2914
3055#, c-format
3056msgid ""
3057"while searching for:\n"
25e2fbb4
AS
3058"%.*s"
3059msgstr ""
642c7fab
AS
3060"при търсене за:\n"
3061"%.*s"
25e2fbb4 3062
aeef7d84 3063#: builtin/apply.c:2934
25e2fbb4
AS
3064#, c-format
3065msgid "missing binary patch data for '%s'"
642c7fab 3066msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 3067
aeef7d84 3068#: builtin/apply.c:3035
25e2fbb4
AS
3069#, c-format
3070msgid "binary patch does not apply to '%s'"
642c7fab 3071msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 3072
aeef7d84 3073#: builtin/apply.c:3041
25e2fbb4
AS
3074#, c-format
3075msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
3076msgstr ""
642c7fab
AS
3077"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
3078"„%s“, а бе получено: „%s“)"
25e2fbb4 3079
aeef7d84 3080#: builtin/apply.c:3062
25e2fbb4
AS
3081#, c-format
3082msgid "patch failed: %s:%ld"
642c7fab 3083msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
25e2fbb4 3084
aeef7d84 3085#: builtin/apply.c:3186
25e2fbb4
AS
3086#, c-format
3087msgid "cannot checkout %s"
642c7fab 3088msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 3089
aeef7d84 3090#: builtin/apply.c:3231 builtin/apply.c:3242 builtin/apply.c:3287
25e2fbb4
AS
3091#, c-format
3092msgid "read of %s failed"
642c7fab 3093msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
25e2fbb4 3094</