l10n: zh_CN: translations for git v2.1.0-rc0
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4
AS
1# Bulgarian translation of git po-file.
2# Copyright (C) 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3# This file is distributed under the same license as the git package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014.
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
9# range интервал
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории
25# switch to branch прехвърлям се/преминавам към клон
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49# fallback резервен вариант
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
57#
1c3c8410
AS
58# ----
59# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
642c7fab 60# blob обект BLOB
1c3c8410 61# ========================
642c7fab
AS
62# „“…— ●≫ѝ→
63#
64# stressed a
65# форма̀та
66# delta - разлика или делта
67# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
68#
25e2fbb4
AS
69# ========================
70# RECHECK
71# ------------------------
642c7fab 72# FIXME
25e2fbb4 73# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
74# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
75# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
76# ========================
77# GENERATE STATS
78# ------------------------
79# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
80# sort -u OUT > UNIQUE
81# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 82#
25e2fbb4 83# ========================
1c3c8410 84# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 85# ------------------------
1c3c8410
AS
86# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
87# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
88# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
89# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
90#
25e2fbb4 91# ========================
1c3c8410 92# STRINGS statistics
25e2fbb4 93# ------------------------
642c7fab 94# 2228t
25e2fbb4
AS
95#
96# ========================
1c3c8410 97# MOST IMPORTANT name asc ordering
25e2fbb4 98# ------------------------
1c3c8410 99# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
25e2fbb4
AS
100#
101# ========================
642c7fab 102# IMPORTANT strings, name asc ordering
25e2fbb4 103# ------------------------
642c7fab 104# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
25e2fbb4
AS
105#
106# ========================
1c3c8410 107# WHOLE STATISTICS strings desc, name asc ordering
25e2fbb4 108# ------------------------
642c7fab
AS
109# 144 [remote] 47 [push] 26 [revert] 12 [checkout-index] 6 [prune] 2 [verify-tag]
110# 137 [commit] 46 [pack-objects] 24 [mv] 11 [date] 6 [gpg-interface] 2 [update-server-info]
111# 114 [branch] 41 [help] 23 [repack] 11 [column] 6 [check-attr] 2 [run-command]
112# 111 [apply] 39 [init-db] 21 [rm] 10 [urlmatch] 5 [write-tree] 2 [rerere]
113# 101 [notes] 36 [add] 21 [common-cmds] 10 [shortlog] 5 [sha1_name] 2 [read-cache]
114# 100 [wt-status] 35 [reset] 19 [show-branch] 10 [merge-file] 5 [rev-parse] 2 [obstack]
115# 97 [merge] 35 [archive] 19 [read-tree] 10 [merge-base] 4 [wrapper] 2 [advice]
116# 78 [checkout] 34 [config] 19 [bundle] 10 [ls-tree] 4 [prune-packed] 1 [unpack-trees]
117# 77 [log] 32 [clean] 16 [parse-options] 10 [hash-object] 4 [notes-utils] 1 [unpack-objects]
118# 69 [clone] 30 [git-am] 15 [fsck] 10 [for-each-ref] 4 [mktree] 1 [progress]
119# 68 [index-pack] 30 [describe] 14 [show-ref] 10 [cat-file] 4 [check-mailmap] 1 [precompose_utf8]
1c3c8410 120# 68 [fetch] 29 [git-stash] 14 [gc] 9 [update-ref] 3 [verify-pack] 1 [object]
642c7fab
AS
121# 64 [tag] 29 [git-bisect] 14 [fast-export] 9 [submodule] 3 [reflog] 1 [git]
122# 64 [grep] 28 [update-index] 13 [diff] 8 [replace] 3 [pack-refs] 1 [diffcore-rename]
123# 56 [sequencer] 28 [blame] 13 [check-ignore] 8 [git-pull] 3 [count-objects] 1 [diffcore-order]
124# 55 [merge-recursive] 27 [ls-files] 12 [pathspec] 8 [fmt-merge-msg] 3 [connected] 1 [attr]
125# 54 [git-submodule] 27 [git-rebase] 12 [name-rev] 7 [symbolic-ref] 3 [bisect--helper]
1c3c8410 126#
25e2fbb4
AS
127msgid ""
128msgstr ""
129"Project-Id-Version: git master\n"
130"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
c099f8c7
AS
131"POT-Creation-Date: 2014-08-03 12:04+0300\n"
132"PO-Revision-Date: 2014-08-03 12:03+0300\n"
25e2fbb4
AS
133"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
134"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
135"Language: bg\n"
136"MIME-Version: 1.0\n"
137"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
138"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
139"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
140
1c3c8410 141#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
142#, c-format
143msgid "hint: %.*s\n"
144msgstr "Подсказка: %.*s\n"
145
c099f8c7
AS
146# TRANSFER
147#: advice.c:88
25e2fbb4 148msgid ""
c099f8c7
AS
149"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
150"as appropriate to mark resolution and make a commit, or use\n"
151"'git commit -a'."
25e2fbb4 152msgstr ""
642c7fab
AS
153"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
154"за да отбележите коригирането им и ги подадете или просто ползвайте:\n"
155"„git commit -a“"
25e2fbb4
AS
156
157#: archive.c:10
158msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
642c7fab 159msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4
AS
160
161#: archive.c:11
162msgid "git archive --list"
642c7fab 163msgstr "git archive --list"
25e2fbb4
AS
164
165#: archive.c:12
166msgid ""
167"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
168msgstr ""
642c7fab
AS
169"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
170"[ПЪТ…]"
25e2fbb4
AS
171
172#: archive.c:13
173msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
642c7fab 174msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 175
c099f8c7 176#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
25e2fbb4
AS
177#, c-format
178msgid "pathspec '%s' did not match any files"
179msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
180
1c3c8410 181#: archive.c:328
25e2fbb4 182msgid "fmt"
642c7fab 183msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 184
1c3c8410 185#: archive.c:328
25e2fbb4 186msgid "archive format"
642c7fab 187msgstr "ФОРМАТ на архива"
25e2fbb4 188
c099f8c7 189#: archive.c:329 builtin/log.c:1201
25e2fbb4 190msgid "prefix"
1c3c8410 191msgstr "префикс"
25e2fbb4 192
1c3c8410 193#: archive.c:330
25e2fbb4 194msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
642c7fab 195msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
25e2fbb4 196
c099f8c7
AS
197#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2521
198#: builtin/blame.c:2522 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:709
199#: builtin/fast-export.c:711 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:77
1c3c8410
AS
200#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:412
201#: builtin/notes.c:569 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:151
25e2fbb4
AS
202msgid "file"
203msgstr "файл"
204
1c3c8410 205#: archive.c:332 builtin/archive.c:89
25e2fbb4 206msgid "write the archive to this file"
642c7fab 207msgstr "запазване на архива в този файл"
25e2fbb4 208
1c3c8410 209#: archive.c:334
25e2fbb4 210msgid "read .gitattributes in working directory"
642c7fab 211msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 212
1c3c8410 213#: archive.c:335
25e2fbb4 214msgid "report archived files on stderr"
642c7fab 215msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 216
1c3c8410 217#: archive.c:336
25e2fbb4 218msgid "store only"
642c7fab 219msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 220
1c3c8410 221#: archive.c:337
25e2fbb4 222msgid "compress faster"
642c7fab 223msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 224
1c3c8410 225#: archive.c:345
25e2fbb4 226msgid "compress better"
642c7fab 227msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 228
1c3c8410 229#: archive.c:348
25e2fbb4 230msgid "list supported archive formats"
642c7fab 231msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 232
1c3c8410 233#: archive.c:350 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:84
25e2fbb4 234msgid "repo"
1c3c8410 235msgstr "хранилище"
25e2fbb4 236
1c3c8410 237#: archive.c:351 builtin/archive.c:91
25e2fbb4 238msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
642c7fab 239msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
25e2fbb4 240
1c3c8410 241#: archive.c:352 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:491
25e2fbb4 242msgid "command"
642c7fab 243msgstr "команда"
25e2fbb4 244
1c3c8410 245#: archive.c:353 builtin/archive.c:93
25e2fbb4 246msgid "path to the remote git-upload-archive command"
642c7fab 247msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4
AS
248
249#: attr.c:259
250msgid ""
251"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
252"Use '\\!' for literal leading exclamation."
253msgstr ""
1c3c8410
AS
254"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
255"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4
AS
256
257#: branch.c:60
258#, c-format
259msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
260msgstr ""
1c3c8410 261"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 262
1c3c8410 263#: branch.c:83
25e2fbb4
AS
264#, c-format
265msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
266msgstr ""
1c3c8410
AS
267"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
268"пребазиране."
25e2fbb4 269
1c3c8410 270#: branch.c:84
25e2fbb4
AS
271#, c-format
272msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1c3c8410 273msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
25e2fbb4 274
1c3c8410 275#: branch.c:88
25e2fbb4
AS
276#, c-format
277msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
278msgstr ""
1c3c8410 279"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 280
1c3c8410 281#: branch.c:89
25e2fbb4
AS
282#, c-format
283msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1c3c8410 284msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 285
1c3c8410 286#: branch.c:94
25e2fbb4
AS
287#, c-format
288msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1c3c8410 289msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 290
1c3c8410 291#: branch.c:95
25e2fbb4
AS
292#, c-format
293msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1c3c8410 294msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 295
1c3c8410 296#: branch.c:99
25e2fbb4
AS
297#, c-format
298msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1c3c8410 299msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 300
1c3c8410 301#: branch.c:100
25e2fbb4
AS
302#, c-format
303msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1c3c8410 304msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 305
1c3c8410 306#: branch.c:133
25e2fbb4
AS
307#, c-format
308msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1c3c8410 309msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
25e2fbb4 310
1c3c8410 311#: branch.c:178
25e2fbb4
AS
312#, c-format
313msgid "'%s' is not a valid branch name."
1c3c8410 314msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 315
1c3c8410 316#: branch.c:183
25e2fbb4
AS
317#, c-format
318msgid "A branch named '%s' already exists."
1c3c8410 319msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 320
1c3c8410 321#: branch.c:191
25e2fbb4 322msgid "Cannot force update the current branch."
1c3c8410 323msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 324
1c3c8410 325#: branch.c:211
25e2fbb4
AS
326#, c-format
327msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1c3c8410 328msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 329
1c3c8410 330#: branch.c:213
25e2fbb4
AS
331#, c-format
332msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1c3c8410 333msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
25e2fbb4 334
1c3c8410 335#: branch.c:215
25e2fbb4
AS
336msgid ""
337"\n"
338"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
339"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
340"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
341"\n"
342"If you are planning to push out a new local branch that\n"
343"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
344"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
345msgstr ""
1c3c8410
AS
346"\n"
347"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
348"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
349"\n"
350"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
351"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
352"изтласква."
25e2fbb4 353
1c3c8410 354#: branch.c:260
25e2fbb4
AS
355#, c-format
356msgid "Not a valid object name: '%s'."
1c3c8410 357msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 358
1c3c8410 359#: branch.c:280
25e2fbb4
AS
360#, c-format
361msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1c3c8410 362msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
25e2fbb4 363
1c3c8410 364#: branch.c:285
25e2fbb4
AS
365#, c-format
366msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1c3c8410 367msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 368
1c3c8410 369#: branch.c:291
25e2fbb4 370msgid "Failed to lock ref for update"
1c3c8410 371msgstr "Указателят не може да бъде заключен, за да бъде обновен"
25e2fbb4 372
1c3c8410 373#: branch.c:309
25e2fbb4 374msgid "Failed to write ref"
1c3c8410 375msgstr "Указателят не може да бъде записан"
25e2fbb4 376
1c3c8410 377#: bundle.c:33
25e2fbb4
AS
378#, c-format
379msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
642c7fab 380msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 381
1c3c8410 382#: bundle.c:60
25e2fbb4
AS
383#, c-format
384msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
642c7fab 385msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
25e2fbb4 386
c099f8c7 387#: bundle.c:86 builtin/commit.c:756
25e2fbb4
AS
388#, c-format
389msgid "could not open '%s'"
1c3c8410 390msgstr "„%s“ не може да се отвори"
25e2fbb4 391
1c3c8410 392#: bundle.c:138
25e2fbb4 393msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
642c7fab 394msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 395
c099f8c7
AS
396#: bundle.c:162 sequencer.c:630 sequencer.c:1085 builtin/log.c:330
397#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1665 builtin/merge.c:357
25e2fbb4
AS
398#: builtin/shortlog.c:158
399msgid "revision walk setup failed"
1c3c8410 400msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 401
1c3c8410 402#: bundle.c:184
25e2fbb4
AS
403#, c-format
404msgid "The bundle contains this ref:"
405msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
642c7fab
AS
406msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
407msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 408
1c3c8410 409#: bundle.c:191
25e2fbb4 410msgid "The bundle records a complete history."
642c7fab 411msgstr "Пратката съдържа пълна история."
25e2fbb4 412
1c3c8410 413#: bundle.c:193
25e2fbb4
AS
414#, c-format
415msgid "The bundle requires this ref:"
416msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
642c7fab
AS
417msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
418msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 419
642c7fab 420# FIXME better message
1c3c8410 421#: bundle.c:293
25e2fbb4 422msgid "rev-list died"
642c7fab 423msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 424
c099f8c7 425#: bundle.c:299 builtin/log.c:1339 builtin/shortlog.c:261
25e2fbb4
AS
426#, c-format
427msgid "unrecognized argument: %s"
1c3c8410 428msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 429
1c3c8410 430#: bundle.c:334
25e2fbb4
AS
431#, c-format
432msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
433msgstr ""
642c7fab 434"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 435
1c3c8410 436#: bundle.c:379
25e2fbb4 437msgid "Refusing to create empty bundle."
642c7fab 438msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 439
1c3c8410 440#: bundle.c:395
25e2fbb4 441msgid "Could not spawn pack-objects"
642c7fab 442msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
25e2fbb4 443
642c7fab 444# FIXME better message
1c3c8410 445#: bundle.c:413
25e2fbb4 446msgid "pack-objects died"
642c7fab 447msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
25e2fbb4 448
1c3c8410 449#: bundle.c:416
25e2fbb4
AS
450#, c-format
451msgid "cannot create '%s'"
642c7fab 452msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4 453
642c7fab 454# FIXME better message
1c3c8410 455#: bundle.c:438
25e2fbb4 456msgid "index-pack died"
642c7fab 457msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
25e2fbb4 458
c099f8c7 459#: commit.c:53
25e2fbb4
AS
460#, c-format
461msgid "could not parse %s"
1c3c8410 462msgstr "„%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 463
c099f8c7 464#: commit.c:55
25e2fbb4
AS
465#, c-format
466msgid "%s %s is not a commit!"
1c3c8410 467msgstr "%s %s не е подаване!"
25e2fbb4
AS
468
469#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
470msgid "memory exhausted"
1c3c8410 471msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4
AS
472
473#: connected.c:70
474msgid "Could not run 'git rev-list'"
1c3c8410 475msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4
AS
476
477#: connected.c:90
478#, c-format
479msgid "failed write to rev-list: %s"
642c7fab 480msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
25e2fbb4
AS
481
482#: connected.c:98
483#, c-format
484msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
1c3c8410 485msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
25e2fbb4
AS
486
487#: date.c:95
488msgid "in the future"
642c7fab 489msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4
AS
490
491#: date.c:101
492#, c-format
493msgid "%lu second ago"
494msgid_plural "%lu seconds ago"
642c7fab
AS
495msgstr[0] "преди %lu секунда"
496msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4
AS
497
498#: date.c:108
499#, c-format
500msgid "%lu minute ago"
501msgid_plural "%lu minutes ago"
642c7fab
AS
502msgstr[0] "преди %lu минута"
503msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4
AS
504
505#: date.c:115
506#, c-format
507msgid "%lu hour ago"
508msgid_plural "%lu hours ago"
642c7fab
AS
509msgstr[0] "преди %lu час"
510msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4
AS
511
512#: date.c:122
513#, c-format
514msgid "%lu day ago"
515msgid_plural "%lu days ago"
642c7fab
AS
516msgstr[0] "преди %lu ден"
517msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4
AS
518
519#: date.c:128
520#, c-format
521msgid "%lu week ago"
522msgid_plural "%lu weeks ago"
642c7fab
AS
523msgstr[0] "преди %lu седмица"
524msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4
AS
525
526#: date.c:135
527#, c-format
528msgid "%lu month ago"
529msgid_plural "%lu months ago"
642c7fab
AS
530msgstr[0] "преди %lu месец"
531msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4
AS
532
533#: date.c:146
534#, c-format
535msgid "%lu year"
536msgid_plural "%lu years"
642c7fab
AS
537msgstr[0] "%lu година"
538msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 539
1c3c8410 540#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
25e2fbb4
AS
541#: date.c:149
542#, c-format
543msgid "%s, %lu month ago"
544msgid_plural "%s, %lu months ago"
642c7fab
AS
545msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
546msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4
AS
547
548#: date.c:154 date.c:159
549#, c-format
550msgid "%lu year ago"
551msgid_plural "%lu years ago"
642c7fab
AS
552msgstr[0] "преди %lu година"
553msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4
AS
554
555#: diffcore-order.c:24
556#, c-format
557msgid "failed to read orderfile '%s'"
1c3c8410
AS
558msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
559
560#: diffcore-rename.c:517
561msgid "Performing inexact rename detection"
562msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 563
c099f8c7 564#: diff.c:114
25e2fbb4
AS
565#, c-format
566msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
567msgstr ""
1c3c8410
AS
568" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
569"директории\n"
25e2fbb4 570
c099f8c7 571#: diff.c:119
25e2fbb4
AS
572#, c-format
573msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1c3c8410 574msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 575
c099f8c7 576#: diff.c:214
25e2fbb4
AS
577#, c-format
578msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1c3c8410 579msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 580
c099f8c7 581#: diff.c:267
25e2fbb4
AS
582#, c-format
583msgid ""
584"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
585"%s"
586msgstr ""
1c3c8410
AS
587"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
588"%s"
25e2fbb4 589
c099f8c7
AS
590#: diff.c:2934
591#, c-format
592msgid "external diff died, stopping at %s"
593msgstr ""
594"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
595
596#: diff.c:3329
597msgid "--follow requires exactly one pathspec"
598msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
599
600#: diff.c:3492
25e2fbb4
AS
601#, c-format
602msgid ""
603"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
604"%s"
605msgstr ""
1c3c8410
AS
606"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
607"%s"
25e2fbb4 608
c099f8c7 609#: diff.c:3506
25e2fbb4
AS
610#, c-format
611msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1c3c8410 612msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 613
c099f8c7 614#: gpg-interface.c:73 gpg-interface.c:145
25e2fbb4 615msgid "could not run gpg."
1c3c8410 616msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
25e2fbb4 617
c099f8c7 618#: gpg-interface.c:85
25e2fbb4 619msgid "gpg did not accept the data"
1c3c8410 620msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
25e2fbb4 621
c099f8c7 622#: gpg-interface.c:96
25e2fbb4 623msgid "gpg failed to sign the data"
1c3c8410 624msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
25e2fbb4 625
c099f8c7 626#: gpg-interface.c:129
25e2fbb4
AS
627#, c-format
628msgid "could not create temporary file '%s': %s"
1c3c8410 629msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
25e2fbb4 630
c099f8c7 631#: gpg-interface.c:132
25e2fbb4
AS
632#, c-format
633msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
1c3c8410 634msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
25e2fbb4 635
c099f8c7 636#: grep.c:1703
25e2fbb4
AS
637#, c-format
638msgid "'%s': unable to read %s"
1c3c8410 639msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 640
c099f8c7 641#: grep.c:1720
25e2fbb4
AS
642#, c-format
643msgid "'%s': %s"
1c3c8410 644msgstr "„%s“: „%s“"
25e2fbb4 645
c099f8c7 646#: grep.c:1731
25e2fbb4
AS
647#, c-format
648msgid "'%s': short read %s"
1c3c8410 649msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
25e2fbb4 650
c099f8c7 651#: help.c:207
25e2fbb4
AS
652#, c-format
653msgid "available git commands in '%s'"
654msgstr "налични команди на git от „%s“"
655
c099f8c7 656#: help.c:214
25e2fbb4 657msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
642c7fab 658msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
25e2fbb4 659
c099f8c7 660#: help.c:230
25e2fbb4
AS
661msgid "The most commonly used git commands are:"
662msgstr "Най-често употребяваните команди на git са:"
663
1c3c8410 664#: help.c:289
25e2fbb4
AS
665#, c-format
666msgid ""
667"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
668"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
669msgstr ""
670"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
671"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
672
1c3c8410
AS
673# FIXME bad message
674#: help.c:346
25e2fbb4
AS
675msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
676msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
677
1c3c8410 678#: help.c:368
25e2fbb4
AS
679#, c-format
680msgid ""
681"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
682"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
683msgstr ""
684"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
685"не\n"
686"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
687"предвид „%s“"
688
1c3c8410 689#: help.c:373
25e2fbb4
AS
690#, c-format
691msgid "in %0.1f seconds automatically..."
692msgstr "след %0.1f секунди…"
693
1c3c8410 694#: help.c:380
25e2fbb4
AS
695#, c-format
696msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
697msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Вижте изхода от „git --help“."
698
c099f8c7 699#: help.c:384 help.c:444
25e2fbb4
AS
700msgid ""
701"\n"
702"Did you mean this?"
703msgid_plural ""
704"\n"
705"Did you mean one of these?"
706msgstr[0] ""
707"\n"
708"Команда с подобно име е:"
709msgstr[1] ""
710"\n"
711"Команди с подобно име са:"
712
c099f8c7 713#: help.c:440
25e2fbb4
AS
714#, c-format
715msgid "%s: %s - %s"
716msgstr "%s: %s — %s"
717
c099f8c7 718#: merge.c:40
25e2fbb4 719msgid "failed to read the cache"
642c7fab 720msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 721
c099f8c7 722#: merge.c:93 builtin/checkout.c:356 builtin/checkout.c:556
25e2fbb4
AS
723#: builtin/clone.c:661
724msgid "unable to write new index file"
1c3c8410 725msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
25e2fbb4
AS
726
727#: merge-recursive.c:190
728#, c-format
729msgid "(bad commit)\n"
642c7fab 730msgstr "(лошо подаване)\n"
25e2fbb4 731
c099f8c7 732#: merge-recursive.c:210
25e2fbb4
AS
733#, c-format
734msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
642c7fab 735msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
25e2fbb4 736
1c3c8410 737#: merge-recursive.c:271
25e2fbb4 738msgid "error building trees"
642c7fab 739msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
25e2fbb4 740
c099f8c7 741#: merge-recursive.c:692
25e2fbb4
AS
742#, c-format
743msgid "failed to create path '%s'%s"
642c7fab 744msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
25e2fbb4 745
c099f8c7 746#: merge-recursive.c:703
25e2fbb4
AS
747#, c-format
748msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
642c7fab 749msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
25e2fbb4 750
642c7fab 751# FIXME better message
c099f8c7 752#: merge-recursive.c:717 merge-recursive.c:738
25e2fbb4 753msgid ": perhaps a D/F conflict?"
642c7fab 754msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
25e2fbb4 755
c099f8c7 756#: merge-recursive.c:728
25e2fbb4
AS
757#, c-format
758msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
759msgstr ""
642c7fab 760"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
25e2fbb4 761
c099f8c7 762#: merge-recursive.c:768
25e2fbb4
AS
763#, c-format
764msgid "cannot read object %s '%s'"
642c7fab 765msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 766
c099f8c7 767#: merge-recursive.c:770
25e2fbb4
AS
768#, c-format
769msgid "blob expected for %s '%s'"
642c7fab 770msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
25e2fbb4 771
c099f8c7 772#: merge-recursive.c:793 builtin/clone.c:317
25e2fbb4
AS
773#, c-format
774msgid "failed to open '%s'"
1c3c8410 775msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 776
c099f8c7 777#: merge-recursive.c:801
25e2fbb4
AS
778#, c-format
779msgid "failed to symlink '%s'"
642c7fab 780msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
25e2fbb4 781
c099f8c7 782#: merge-recursive.c:804
25e2fbb4
AS
783#, c-format
784msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
785msgstr ""
642c7fab 786"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
25e2fbb4 787
c099f8c7 788#: merge-recursive.c:942
25e2fbb4 789msgid "Failed to execute internal merge"
642c7fab 790msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
25e2fbb4 791
c099f8c7 792#: merge-recursive.c:946
25e2fbb4
AS
793#, c-format
794msgid "Unable to add %s to database"
642c7fab 795msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
25e2fbb4 796
c099f8c7 797#: merge-recursive.c:962
25e2fbb4 798msgid "unsupported object type in the tree"
642c7fab 799msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
25e2fbb4 800
c099f8c7 801#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1051
25e2fbb4
AS
802#, c-format
803msgid ""
804"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
805"in tree."
806msgstr ""
642c7fab
AS
807"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
808"е оставена в дървото."
25e2fbb4 809
c099f8c7 810#: merge-recursive.c:1043 merge-recursive.c:1056
25e2fbb4
AS
811#, c-format
812msgid ""
813"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
814"in tree at %s."
815msgstr ""
642c7fab
AS
816"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
817"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 818
c099f8c7 819#: merge-recursive.c:1097
25e2fbb4 820msgid "rename"
642c7fab 821msgstr "преименуване"
25e2fbb4 822
c099f8c7 823#: merge-recursive.c:1097
25e2fbb4 824msgid "renamed"
1c3c8410 825msgstr "преименуван"
25e2fbb4 826
c099f8c7 827#: merge-recursive.c:1153
25e2fbb4
AS
828#, c-format
829msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
642c7fab 830msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 831
c099f8c7 832#: merge-recursive.c:1175
25e2fbb4
AS
833#, c-format
834msgid ""
835"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
836"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
837msgstr ""
642c7fab
AS
838"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
839"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 840
c099f8c7 841#: merge-recursive.c:1180
25e2fbb4 842msgid " (left unresolved)"
642c7fab 843msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 844
c099f8c7 845#: merge-recursive.c:1234
25e2fbb4
AS
846#, c-format
847msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
848msgstr ""
642c7fab
AS
849"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
850"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 851
c099f8c7 852#: merge-recursive.c:1264
25e2fbb4
AS
853#, c-format
854msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
642c7fab 855msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
25e2fbb4 856
c099f8c7 857#: merge-recursive.c:1463
25e2fbb4
AS
858#, c-format
859msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
860msgstr ""
642c7fab
AS
861"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
862"„%s“ е добавен в „%s“"
25e2fbb4 863
c099f8c7 864#: merge-recursive.c:1473
25e2fbb4
AS
865#, c-format
866msgid "Adding merged %s"
642c7fab 867msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
25e2fbb4 868
c099f8c7 869#: merge-recursive.c:1478 merge-recursive.c:1676
25e2fbb4
AS
870#, c-format
871msgid "Adding as %s instead"
642c7fab 872msgstr "Добавяне като „%s“"
25e2fbb4 873
c099f8c7 874#: merge-recursive.c:1529
25e2fbb4
AS
875#, c-format
876msgid "cannot read object %s"
642c7fab 877msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
25e2fbb4 878
c099f8c7 879#: merge-recursive.c:1532
25e2fbb4
AS
880#, c-format
881msgid "object %s is not a blob"
642c7fab 882msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
25e2fbb4 883
c099f8c7 884#: merge-recursive.c:1580
25e2fbb4 885msgid "modify"
642c7fab 886msgstr "промяна"
25e2fbb4 887
c099f8c7 888#: merge-recursive.c:1580
25e2fbb4 889msgid "modified"
1c3c8410 890msgstr "променен"
25e2fbb4 891
c099f8c7 892#: merge-recursive.c:1590
25e2fbb4 893msgid "content"
642c7fab 894msgstr "съдържание"
25e2fbb4 895
c099f8c7 896#: merge-recursive.c:1597
25e2fbb4 897msgid "add/add"
642c7fab 898msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 899
c099f8c7 900#: merge-recursive.c:1631
25e2fbb4
AS
901#, c-format
902msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
642c7fab 903msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 904
c099f8c7 905#: merge-recursive.c:1645
25e2fbb4
AS
906#, c-format
907msgid "Auto-merging %s"
642c7fab 908msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 909
c099f8c7 910#: merge-recursive.c:1649 git-submodule.sh:1150
25e2fbb4 911msgid "submodule"
1c3c8410 912msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 913
c099f8c7 914#: merge-recursive.c:1650
25e2fbb4
AS
915#, c-format
916msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
642c7fab 917msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 918
c099f8c7 919#: merge-recursive.c:1740
25e2fbb4
AS
920#, c-format
921msgid "Removing %s"
1c3c8410 922msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 923
c099f8c7 924#: merge-recursive.c:1765
25e2fbb4 925msgid "file/directory"
642c7fab 926msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 927
c099f8c7 928#: merge-recursive.c:1771
25e2fbb4 929msgid "directory/file"
642c7fab 930msgstr "директория/файл"
25e2fbb4 931
c099f8c7 932#: merge-recursive.c:1776
25e2fbb4
AS
933#, c-format
934msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
935msgstr ""
642c7fab
AS
936"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
937"като „%s“"
25e2fbb4 938
c099f8c7 939#: merge-recursive.c:1786
25e2fbb4
AS
940#, c-format
941msgid "Adding %s"
642c7fab 942msgstr "Добавяне на „%s“"
25e2fbb4 943
c099f8c7 944#: merge-recursive.c:1803
25e2fbb4 945msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
642c7fab 946msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
25e2fbb4 947
c099f8c7 948#: merge-recursive.c:1822
25e2fbb4 949msgid "Already up-to-date!"
642c7fab 950msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 951
c099f8c7 952#: merge-recursive.c:1831
25e2fbb4
AS
953#, c-format
954msgid "merging of trees %s and %s failed"
642c7fab 955msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 956
642c7fab 957# FIXME message
c099f8c7 958#: merge-recursive.c:1861
25e2fbb4
AS
959#, c-format
960msgid "Unprocessed path??? %s"
642c7fab 961msgstr "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git."
25e2fbb4 962
c099f8c7 963#: merge-recursive.c:1906
25e2fbb4 964msgid "Merging:"
642c7fab 965msgstr "Сливане:"
25e2fbb4 966
c099f8c7 967#: merge-recursive.c:1919
25e2fbb4
AS
968#, c-format
969msgid "found %u common ancestor:"
970msgid_plural "found %u common ancestors:"
642c7fab
AS
971msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
972msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
25e2fbb4 973
c099f8c7 974#: merge-recursive.c:1956
25e2fbb4 975msgid "merge returned no commit"
642c7fab 976msgstr "сливането не върна подаване"
25e2fbb4 977
c099f8c7 978#: merge-recursive.c:2013
25e2fbb4
AS
979#, c-format
980msgid "Could not parse object '%s'"
642c7fab 981msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
25e2fbb4 982
c099f8c7 983#: merge-recursive.c:2024 builtin/merge.c:666
25e2fbb4 984msgid "Unable to write index."
642c7fab 985msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 986
c099f8c7 987#: notes-utils.c:41
25e2fbb4
AS
988msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
989msgstr ""
1c3c8410 990"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 991
c099f8c7 992#: notes-utils.c:83
25e2fbb4
AS
993#, c-format
994msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
642c7fab 995msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 996
c099f8c7 997#: notes-utils.c:93
25e2fbb4
AS
998#, c-format
999msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
1000msgstr ""
1c3c8410 1001"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4
AS
1002
1003#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
1004#. environment variable, the second %s is its value
c099f8c7 1005#: notes-utils.c:120
25e2fbb4
AS
1006#, c-format
1007msgid "Bad %s value: '%s'"
1c3c8410 1008msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1009
1c3c8410 1010#: object.c:229
25e2fbb4
AS
1011#, c-format
1012msgid "unable to parse object: %s"
1c3c8410 1013msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1014
c099f8c7 1015#: parse-options.c:534
25e2fbb4
AS
1016msgid "..."
1017msgstr "…"
1018
c099f8c7 1019#: parse-options.c:552
25e2fbb4
AS
1020#, c-format
1021msgid "usage: %s"
1022msgstr "употреба: %s"
1023
1024#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1025#. one in "usage: %s" translation
c099f8c7 1026#: parse-options.c:556
25e2fbb4
AS
1027#, c-format
1028msgid " or: %s"
1029msgstr " или: %s"
1030
c099f8c7 1031#: parse-options.c:559
25e2fbb4
AS
1032#, c-format
1033msgid " %s"
1034msgstr " %s"
1035
c099f8c7 1036#: parse-options.c:593
25e2fbb4
AS
1037msgid "-NUM"
1038msgstr "-ЧИСЛО"
1039
1040#: pathspec.c:133
1041msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
642c7fab 1042msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1043
1044#: pathspec.c:143
1045msgid ""
1046"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1047"pathspec settings"
1048msgstr ""
642c7fab
AS
1049"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1050"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4
AS
1051
1052#: pathspec.c:177
1053msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
642c7fab 1054msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4
AS
1055
1056#: pathspec.c:183
1057#, c-format
1058msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
642c7fab 1059msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4
AS
1060
1061#: pathspec.c:187
1062#, c-format
1063msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
642c7fab 1064msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4
AS
1065
1066#: pathspec.c:205
1067#, c-format
1068msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
642c7fab 1069msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4
AS
1070
1071#: pathspec.c:230
1072#, c-format
1073msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
642c7fab 1074msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1075
1076#: pathspec.c:241
1077#, c-format
1078msgid "%s: '%s' is outside repository"
642c7fab 1079msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4
AS
1080
1081#: pathspec.c:291
1082#, c-format
1083msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
642c7fab 1084msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 1085
25e2fbb4
AS
1086#: pathspec.c:353
1087#, c-format
1088msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
642c7fab 1089msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4
AS
1090
1091#: pathspec.c:433
1092#, c-format
1093msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
642c7fab 1094msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4
AS
1095
1096#: pathspec.c:442
1097msgid ""
1098"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1099"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1100msgstr ""
642c7fab
AS
1101"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1102"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 1103
1c3c8410
AS
1104#: progress.c:224
1105msgid "done"
1106msgstr "действието завърши"
1107
c099f8c7 1108#: read-cache.c:1260
1c3c8410
AS
1109#, c-format
1110msgid ""
1111"index.version set, but the value is invalid.\n"
1112"Using version %i"
1113msgstr ""
1114"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1115"Ще се ползва версия %i"
1116
c099f8c7 1117#: read-cache.c:1270
1c3c8410
AS
1118#, c-format
1119msgid ""
1120"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1121"Using version %i"
1122msgstr ""
1123"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1124"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1125"Ще се ползва версия %i"
1126
c099f8c7 1127#: remote.c:753
25e2fbb4
AS
1128#, c-format
1129msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1130msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1131
c099f8c7 1132#: remote.c:757
25e2fbb4
AS
1133#, c-format
1134msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1135msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1136
c099f8c7 1137#: remote.c:761
25e2fbb4
AS
1138#, c-format
1139msgid "%s tracks both %s and %s"
1140msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1141
c099f8c7 1142#: remote.c:769
25e2fbb4
AS
1143msgid "Internal error"
1144msgstr "Вътрешна грешка"
1145
c099f8c7 1146#: remote.c:1943
25e2fbb4
AS
1147#, c-format
1148msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1149msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1150
c099f8c7 1151#: remote.c:1947
25e2fbb4 1152msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1c3c8410 1153msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
25e2fbb4 1154
c099f8c7 1155#: remote.c:1950
25e2fbb4
AS
1156#, c-format
1157msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
642c7fab 1158msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
25e2fbb4 1159
c099f8c7 1160#: remote.c:1954
25e2fbb4
AS
1161#, c-format
1162msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1163msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1164msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1165msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1166
c099f8c7 1167#: remote.c:1960
25e2fbb4
AS
1168msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1169msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1170
c099f8c7 1171#: remote.c:1963
25e2fbb4
AS
1172#, c-format
1173msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1174msgid_plural ""
1175"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1176msgstr[0] ""
1177"Клонът ви е с %2$d подаване след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1178msgstr[1] ""
1179"Клонът ви е с %2$d подавания след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1180
c099f8c7 1181#: remote.c:1971
25e2fbb4
AS
1182msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1183msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1184
c099f8c7 1185#: remote.c:1974
25e2fbb4
AS
1186#, c-format
1187msgid ""
1188"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1189"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1190msgid_plural ""
1191"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1192"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1193msgstr[0] ""
1194"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1195"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1196msgstr[1] ""
1197"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1198"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1199
c099f8c7 1200#: remote.c:1984
25e2fbb4
AS
1201msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1202msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1203
1204#: run-command.c:80
1205msgid "open /dev/null failed"
1206msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1207
1208#: run-command.c:82
1209#, c-format
1210msgid "dup2(%d,%d) failed"
1211msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1212
c099f8c7
AS
1213#: sequencer.c:171 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893
1214#: builtin/merge.c:1003 builtin/merge.c:1013
25e2fbb4
AS
1215#, c-format
1216msgid "Could not open '%s' for writing"
642c7fab 1217msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 1218
c099f8c7
AS
1219#: sequencer.c:173 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:785
1220#: builtin/merge.c:1005 builtin/merge.c:1018
25e2fbb4
AS
1221#, c-format
1222msgid "Could not write to '%s'"
642c7fab 1223msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1224
642c7fab 1225# FIXME git add <path…> for consistence
c099f8c7 1226#: sequencer.c:194
25e2fbb4
AS
1227msgid ""
1228"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1229"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1230msgstr ""
642c7fab
AS
1231"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1232"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
25e2fbb4 1233
c099f8c7 1234#: sequencer.c:197
25e2fbb4
AS
1235msgid ""
1236"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1237"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1238"and commit the result with 'git commit'"
1239msgstr ""
642c7fab
AS
1240"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1241"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1242"подайте резултата с командата „git commit'“."
25e2fbb4 1243
642c7fab 1244# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
c099f8c7 1245#: sequencer.c:210 sequencer.c:841 sequencer.c:924
25e2fbb4
AS
1246#, c-format
1247msgid "Could not write to %s"
642c7fab 1248msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1249
642c7fab 1250# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
c099f8c7 1251#: sequencer.c:213
25e2fbb4
AS
1252#, c-format
1253msgid "Error wrapping up %s"
642c7fab 1254msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1255
c099f8c7 1256#: sequencer.c:228
25e2fbb4 1257msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
642c7fab 1258msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
25e2fbb4 1259
c099f8c7 1260#: sequencer.c:230
25e2fbb4 1261msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
642c7fab 1262msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
25e2fbb4 1263
c099f8c7 1264#: sequencer.c:233
25e2fbb4 1265msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
642c7fab 1266msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4 1267
c099f8c7
AS
1268#: sequencer.c:250
1269msgid "Failed to lock HEAD during fast_forward_to"
1270msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде заключен при тривиално сливане"
1271
25e2fbb4 1272#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
c099f8c7 1273#: sequencer.c:293
25e2fbb4
AS
1274#, c-format
1275msgid "%s: Unable to write new index file"
1c3c8410 1276msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 1277
c099f8c7 1278#: sequencer.c:324
25e2fbb4 1279msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
642c7fab 1280msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 1281
c099f8c7 1282#: sequencer.c:344
25e2fbb4 1283msgid "Unable to update cache tree\n"
642c7fab 1284msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 1285
c099f8c7 1286#: sequencer.c:391
25e2fbb4
AS
1287#, c-format
1288msgid "Could not parse commit %s\n"
642c7fab 1289msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1290
c099f8c7 1291#: sequencer.c:396
25e2fbb4
AS
1292#, c-format
1293msgid "Could not parse parent commit %s\n"
642c7fab 1294msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1295
c099f8c7 1296#: sequencer.c:462
25e2fbb4 1297msgid "Your index file is unmerged."
1c3c8410 1298msgstr "Индексът не е слят."
25e2fbb4 1299
c099f8c7 1300#: sequencer.c:481
25e2fbb4
AS
1301#, c-format
1302msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
642c7fab 1303msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
25e2fbb4 1304
c099f8c7 1305#: sequencer.c:489
25e2fbb4
AS
1306#, c-format
1307msgid "Commit %s does not have parent %d"
642c7fab 1308msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
25e2fbb4 1309
c099f8c7 1310#: sequencer.c:493
25e2fbb4
AS
1311#, c-format
1312msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
642c7fab 1313msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
25e2fbb4
AS
1314
1315#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1316#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
c099f8c7 1317#: sequencer.c:506
25e2fbb4
AS
1318#, c-format
1319msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
642c7fab 1320msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
25e2fbb4 1321
c099f8c7 1322#: sequencer.c:510
25e2fbb4
AS
1323#, c-format
1324msgid "Cannot get commit message for %s"
642c7fab 1325msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 1326
c099f8c7 1327#: sequencer.c:596
25e2fbb4
AS
1328#, c-format
1329msgid "could not revert %s... %s"
642c7fab 1330msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 1331
c099f8c7 1332#: sequencer.c:597
25e2fbb4
AS
1333#, c-format
1334msgid "could not apply %s... %s"
642c7fab 1335msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 1336
c099f8c7 1337#: sequencer.c:633
25e2fbb4 1338msgid "empty commit set passed"
642c7fab 1339msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 1340
c099f8c7 1341#: sequencer.c:641
25e2fbb4
AS
1342#, c-format
1343msgid "git %s: failed to read the index"
642c7fab 1344msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 1345
c099f8c7 1346#: sequencer.c:645
25e2fbb4
AS
1347#, c-format
1348msgid "git %s: failed to refresh the index"
642c7fab 1349msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 1350
c099f8c7 1351#: sequencer.c:705
25e2fbb4
AS
1352#, c-format
1353msgid "Cannot %s during a %s"
642c7fab 1354msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
25e2fbb4 1355
c099f8c7 1356#: sequencer.c:727
25e2fbb4
AS
1357#, c-format
1358msgid "Could not parse line %d."
642c7fab 1359msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
25e2fbb4 1360
c099f8c7 1361#: sequencer.c:732
25e2fbb4 1362msgid "No commits parsed."
642c7fab 1363msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 1364
642c7fab 1365# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
c099f8c7 1366#: sequencer.c:745
25e2fbb4
AS
1367#, c-format
1368msgid "Could not open %s"
642c7fab 1369msgstr "„%s“ не може да се прочете."
25e2fbb4 1370
c099f8c7 1371#: sequencer.c:749
25e2fbb4
AS
1372#, c-format
1373msgid "Could not read %s."
642c7fab 1374msgstr "„%s“ не може да се отвори."
25e2fbb4 1375
c099f8c7 1376#: sequencer.c:756
25e2fbb4
AS
1377#, c-format
1378msgid "Unusable instruction sheet: %s"
642c7fab 1379msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
25e2fbb4 1380
c099f8c7 1381#: sequencer.c:786
25e2fbb4
AS
1382#, c-format
1383msgid "Invalid key: %s"
642c7fab 1384msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 1385
c099f8c7 1386#: sequencer.c:789
25e2fbb4
AS
1387#, c-format
1388msgid "Invalid value for %s: %s"
642c7fab 1389msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1390
c099f8c7 1391#: sequencer.c:801
25e2fbb4
AS
1392#, c-format
1393msgid "Malformed options sheet: %s"
642c7fab 1394msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
25e2fbb4 1395
c099f8c7 1396#: sequencer.c:822
25e2fbb4
AS
1397msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1398msgstr ""
642c7fab 1399"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1400
c099f8c7 1401#: sequencer.c:823
25e2fbb4 1402msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
642c7fab 1403msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 1404
c099f8c7 1405#: sequencer.c:827
25e2fbb4
AS
1406#, c-format
1407msgid "Could not create sequencer directory %s"
642c7fab 1408msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1409
c099f8c7 1410#: sequencer.c:843 sequencer.c:928
25e2fbb4
AS
1411#, c-format
1412msgid "Error wrapping up %s."
642c7fab 1413msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1414
c099f8c7 1415#: sequencer.c:862 sequencer.c:998
25e2fbb4
AS
1416msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1417msgstr ""
642c7fab 1418"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1419
c099f8c7 1420#: sequencer.c:864
25e2fbb4 1421msgid "cannot resolve HEAD"
642c7fab 1422msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
25e2fbb4 1423
c099f8c7 1424#: sequencer.c:866
25e2fbb4
AS
1425msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1426msgstr ""
642c7fab
AS
1427"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1428"предстои да бъде създаден"
25e2fbb4 1429
c099f8c7 1430#: sequencer.c:888 builtin/apply.c:4064
25e2fbb4
AS
1431#, c-format
1432msgid "cannot open %s: %s"
642c7fab 1433msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
25e2fbb4 1434
c099f8c7 1435#: sequencer.c:891
25e2fbb4
AS
1436#, c-format
1437msgid "cannot read %s: %s"
642c7fab 1438msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 1439
c099f8c7 1440#: sequencer.c:892
25e2fbb4 1441msgid "unexpected end of file"
642c7fab 1442msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 1443
c099f8c7 1444#: sequencer.c:898
25e2fbb4
AS
1445#, c-format
1446msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1447msgstr ""
642c7fab
AS
1448"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1449"повреден"
25e2fbb4 1450
c099f8c7 1451#: sequencer.c:921
25e2fbb4
AS
1452#, c-format
1453msgid "Could not format %s."
642c7fab 1454msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
25e2fbb4 1455
c099f8c7 1456#: sequencer.c:1066
25e2fbb4
AS
1457#, c-format
1458msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
642c7fab 1459msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 1460
c099f8c7 1461#: sequencer.c:1069
25e2fbb4
AS
1462#, c-format
1463msgid "%s: bad revision"
642c7fab 1464msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 1465
c099f8c7 1466#: sequencer.c:1103
25e2fbb4 1467msgid "Can't revert as initial commit"
642c7fab 1468msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 1469
c099f8c7 1470#: sequencer.c:1104
25e2fbb4 1471msgid "Can't cherry-pick into empty head"
642c7fab 1472msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
25e2fbb4
AS
1473
1474#: sha1_name.c:439
1475msgid ""
1476"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1477"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1478"may be created by mistake. For example,\n"
1479"\n"
1480" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1481"\n"
1482"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1483"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1484"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1485msgstr ""
642c7fab
AS
1486"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1487"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1488"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1c3c8410
AS
1489"\n"
1490" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1491"\n"
1492"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1493"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1494"да\n"
642c7fab
AS
1495"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1496"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 1497
c099f8c7 1498#: sha1_name.c:1060
25e2fbb4 1499msgid "HEAD does not point to a branch"
1c3c8410 1500msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
25e2fbb4 1501
c099f8c7 1502#: sha1_name.c:1063
25e2fbb4
AS
1503#, c-format
1504msgid "No such branch: '%s'"
1c3c8410 1505msgstr "Не съществува клон на име „%s“"
25e2fbb4 1506
c099f8c7 1507#: sha1_name.c:1065
25e2fbb4
AS
1508#, c-format
1509msgid "No upstream configured for branch '%s'"
1c3c8410 1510msgstr "Не е зададен клон-източник за клона „%s“"
25e2fbb4 1511
c099f8c7 1512#: sha1_name.c:1069
25e2fbb4
AS
1513#, c-format
1514msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1c3c8410 1515msgstr "Клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
25e2fbb4
AS
1516
1517#: submodule.c:64 submodule.c:98
1518msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1519msgstr ""
1c3c8410
AS
1520"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1521"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4
AS
1522
1523#: submodule.c:68 submodule.c:102
1524#, c-format
1525msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1c3c8410 1526msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 1527
25e2fbb4
AS
1528#: submodule.c:76
1529#, c-format
1530msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1c3c8410 1531msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 1532
25e2fbb4
AS
1533#: submodule.c:109
1534#, c-format
1535msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1c3c8410 1536msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 1537
1c3c8410 1538#: submodule.c:120
25e2fbb4 1539msgid "staging updated .gitmodules failed"
642c7fab 1540msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 1541
1c3c8410 1542#: submodule.c:1121 builtin/init-db.c:363
25e2fbb4
AS
1543#, c-format
1544msgid "Could not create git link %s"
1c3c8410 1545msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1546
1c3c8410 1547#: submodule.c:1132
25e2fbb4
AS
1548#, c-format
1549msgid "Could not set core.worktree in %s"
642c7fab 1550msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
1c3c8410 1551
c099f8c7 1552#: unpack-trees.c:202
1c3c8410
AS
1553msgid "Checking out files"
1554msgstr "Изтегляне на файлове"
25e2fbb4
AS
1555
1556#: urlmatch.c:120
1557msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
642c7fab 1558msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
25e2fbb4
AS
1559
1560#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1561#, c-format
1562msgid "invalid %XX escape sequence"
642c7fab 1563msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
25e2fbb4
AS
1564
1565#: urlmatch.c:172
1566msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
642c7fab 1567msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
25e2fbb4
AS
1568
1569#: urlmatch.c:189
1570msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
642c7fab 1571msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
25e2fbb4
AS
1572
1573#: urlmatch.c:199
1574msgid "invalid characters in host name"
642c7fab 1575msgstr "неправилни знаци в името на машина"
25e2fbb4
AS
1576
1577#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1578msgid "invalid port number"
642c7fab 1579msgstr "неправилен номер на порт"
25e2fbb4
AS
1580
1581#: urlmatch.c:322
1582msgid "invalid '..' path segment"
642c7fab 1583msgstr "неправилна част от пътя „..“"
25e2fbb4 1584
c099f8c7 1585#: wrapper.c:460
25e2fbb4
AS
1586#, c-format
1587msgid "unable to access '%s': %s"
1c3c8410 1588msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
25e2fbb4 1589
c099f8c7 1590#: wrapper.c:481
25e2fbb4
AS
1591#, c-format
1592msgid "unable to access '%s'"
1c3c8410 1593msgstr "няма достъп до „%s“"
25e2fbb4 1594
c099f8c7 1595#: wrapper.c:492
25e2fbb4
AS
1596#, c-format
1597msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1c3c8410 1598msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
25e2fbb4 1599
c099f8c7 1600#: wrapper.c:493
25e2fbb4 1601msgid "no such user"
1c3c8410 1602msgstr "такъв потребител не съществува"
25e2fbb4
AS
1603
1604#: wt-status.c:150
1605msgid "Unmerged paths:"
1c3c8410 1606msgstr "Неслети пътища:"
25e2fbb4
AS
1607
1608#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
1609#, c-format
1610msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1c3c8410 1611msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1612
1613#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
1614msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1615msgstr ""
1c3c8410 1616" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1617
1618#: wt-status.c:183
1619msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1620msgstr ""
1c3c8410 1621" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1622
1623#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
1624msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1625msgstr ""
1c3c8410
AS
1626" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
1627"конфликта)"
25e2fbb4
AS
1628
1629#: wt-status.c:187
1630msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1631msgstr ""
1c3c8410 1632" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1633
1634#: wt-status.c:198
1635msgid "Changes to be committed:"
1c3c8410 1636msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
25e2fbb4
AS
1637
1638#: wt-status.c:216
1639msgid "Changes not staged for commit:"
1c3c8410 1640msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
25e2fbb4
AS
1641
1642#: wt-status.c:220
1643msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1644msgstr ""
1c3c8410 1645" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1646
1647#: wt-status.c:222
1648msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1649msgstr ""
1c3c8410 1650" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1651
1652#: wt-status.c:223
1653msgid ""
1654" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1655msgstr ""
1c3c8410
AS
1656" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
1657"работното дърво)"
25e2fbb4
AS
1658
1659#: wt-status.c:225
1660msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1661msgstr ""
1c3c8410
AS
1662" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
1663"подмодулите)"
25e2fbb4
AS
1664
1665#: wt-status.c:237
1666#, c-format
1667msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1668msgstr ""
1c3c8410 1669" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
25e2fbb4 1670
1c3c8410 1671#: wt-status.c:252
25e2fbb4 1672msgid "both deleted:"
1c3c8410 1673msgstr "изтрити в двата случая:"
25e2fbb4 1674
1c3c8410 1675#: wt-status.c:254
25e2fbb4 1676msgid "added by us:"
1c3c8410 1677msgstr "добавени от вас:"
25e2fbb4 1678
1c3c8410 1679#: wt-status.c:256
25e2fbb4 1680msgid "deleted by them:"
1c3c8410 1681msgstr "изтрити от тях:"
25e2fbb4 1682
1c3c8410 1683#: wt-status.c:258
25e2fbb4 1684msgid "added by them:"
1c3c8410 1685msgstr "добавени от тях:"
25e2fbb4 1686
1c3c8410 1687#: wt-status.c:260
25e2fbb4 1688msgid "deleted by us:"
642c7fab 1689msgstr "изтрити от вас:"
25e2fbb4 1690
1c3c8410 1691#: wt-status.c:262
25e2fbb4 1692msgid "both added:"
1c3c8410 1693msgstr "добавени и в двата случая:"
25e2fbb4 1694
1c3c8410 1695#: wt-status.c:264
25e2fbb4 1696msgid "both modified:"
1c3c8410 1697msgstr "променени и в двата случая:"
25e2fbb4 1698
1c3c8410
AS
1699#: wt-status.c:266
1700#, c-format
1701msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1702msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1703
1c3c8410
AS
1704#: wt-status.c:274
1705msgid "new file:"
1706msgstr "нов файл:"
25e2fbb4 1707
1c3c8410
AS
1708#: wt-status.c:276
1709msgid "copied:"
1710msgstr "копиран:"
25e2fbb4 1711
1c3c8410
AS
1712#: wt-status.c:278
1713msgid "deleted:"
1714msgstr "изтрит:"
25e2fbb4 1715
1c3c8410
AS
1716#: wt-status.c:280
1717msgid "modified:"
1718msgstr "променен:"
25e2fbb4 1719
1c3c8410
AS
1720#: wt-status.c:282
1721msgid "renamed:"
1722msgstr "преименуван:"
25e2fbb4 1723
1c3c8410
AS
1724#: wt-status.c:284
1725msgid "typechange:"
1726msgstr "смяна на вида:"
1727
1728#: wt-status.c:286
1729msgid "unknown:"
1730msgstr "непозната промяна:"
1731
1732#: wt-status.c:288
1733msgid "unmerged:"
1734msgstr "неслят:"
1735
1736#: wt-status.c:370
25e2fbb4 1737msgid "new commits, "
1c3c8410 1738msgstr "нови подавания, "
25e2fbb4 1739
1c3c8410 1740#: wt-status.c:372
25e2fbb4 1741msgid "modified content, "
1c3c8410 1742msgstr "променено съдържание, "
25e2fbb4 1743
1c3c8410 1744#: wt-status.c:374
25e2fbb4 1745msgid "untracked content, "
1c3c8410 1746msgstr "неследено съдържание, "
25e2fbb4 1747
1c3c8410 1748#: wt-status.c:391
25e2fbb4
AS
1749#, c-format
1750msgid "bug: unhandled diff status %c"
1c3c8410 1751msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1752
c099f8c7 1753#: wt-status.c:772
25e2fbb4 1754msgid "Submodules changed but not updated:"
1c3c8410 1755msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
25e2fbb4 1756
c099f8c7 1757#: wt-status.c:774
25e2fbb4 1758msgid "Submodule changes to be committed:"
1c3c8410 1759msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
25e2fbb4 1760
c099f8c7 1761#: wt-status.c:853
25e2fbb4
AS
1762msgid ""
1763"Do not touch the line above.\n"
1764"Everything below will be removed."
1765msgstr ""
1c3c8410
AS
1766"Не променяйте горния ред.\n"
1767"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
25e2fbb4 1768
c099f8c7 1769#: wt-status.c:944
25e2fbb4 1770msgid "You have unmerged paths."
1c3c8410 1771msgstr "Някои пътища не са слети."
25e2fbb4 1772
c099f8c7 1773#: wt-status.c:947
25e2fbb4 1774msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1c3c8410 1775msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
25e2fbb4 1776
c099f8c7 1777#: wt-status.c:950
25e2fbb4 1778msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1c3c8410 1779msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
25e2fbb4 1780
c099f8c7 1781#: wt-status.c:953
25e2fbb4 1782msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
1c3c8410 1783msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
25e2fbb4 1784
c099f8c7 1785#: wt-status.c:963
25e2fbb4 1786msgid "You are in the middle of an am session."
1c3c8410 1787msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
25e2fbb4 1788
c099f8c7 1789#: wt-status.c:966
25e2fbb4 1790msgid "The current patch is empty."
1c3c8410 1791msgstr "Текущата кръпка е празна."
25e2fbb4 1792
c099f8c7 1793#: wt-status.c:970
25e2fbb4 1794msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1c3c8410 1795msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
25e2fbb4 1796
c099f8c7 1797#: wt-status.c:972
25e2fbb4 1798msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1799msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1800
c099f8c7 1801#: wt-status.c:974
25e2fbb4
AS
1802msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
1803msgstr ""
1c3c8410 1804" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1805
c099f8c7 1806#: wt-status.c:1034 wt-status.c:1051
25e2fbb4
AS
1807#, c-format
1808msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1809msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1810
c099f8c7 1811#: wt-status.c:1039 wt-status.c:1056
25e2fbb4 1812msgid "You are currently rebasing."
1c3c8410 1813msgstr "В момента пребазирате."
25e2fbb4 1814
c099f8c7 1815#: wt-status.c:1042
25e2fbb4 1816msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1817msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1818
c099f8c7 1819#: wt-status.c:1044
25e2fbb4 1820msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1821msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1822
c099f8c7 1823#: wt-status.c:1046
25e2fbb4
AS
1824msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
1825msgstr ""
1c3c8410 1826" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1827
c099f8c7 1828#: wt-status.c:1059
25e2fbb4 1829msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1830msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1831
c099f8c7 1832#: wt-status.c:1063
25e2fbb4
AS
1833#, c-format
1834msgid ""
1835"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1836msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1837
c099f8c7 1838#: wt-status.c:1068
25e2fbb4 1839msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1c3c8410 1840msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1841
c099f8c7 1842#: wt-status.c:1071
25e2fbb4
AS
1843msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
1844msgstr ""
1c3c8410
AS
1845" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
1846"continue“)"
25e2fbb4 1847
c099f8c7 1848#: wt-status.c:1075
25e2fbb4
AS
1849#, c-format
1850msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1851msgstr ""
1c3c8410 1852"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1853
c099f8c7 1854#: wt-status.c:1080
25e2fbb4 1855msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1c3c8410 1856msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1857
c099f8c7 1858#: wt-status.c:1083
25e2fbb4
AS
1859msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
1860msgstr ""
1c3c8410 1861" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
25e2fbb4 1862
c099f8c7 1863#: wt-status.c:1085
25e2fbb4
AS
1864msgid ""
1865" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1866msgstr ""
1c3c8410 1867" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
25e2fbb4 1868
c099f8c7 1869#: wt-status.c:1095
25e2fbb4
AS
1870#, c-format
1871msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1c3c8410 1872msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
25e2fbb4 1873
c099f8c7 1874#: wt-status.c:1100
25e2fbb4 1875msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1c3c8410 1876msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 1877
c099f8c7 1878#: wt-status.c:1103
25e2fbb4
AS
1879msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
1880msgstr ""
1c3c8410 1881" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 1882
c099f8c7 1883#: wt-status.c:1105
25e2fbb4
AS
1884msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
1885msgstr ""
1c3c8410
AS
1886" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
1887"отбиране)"
25e2fbb4 1888
c099f8c7 1889#: wt-status.c:1114
25e2fbb4
AS
1890#, c-format
1891msgid "You are currently reverting commit %s."
1c3c8410 1892msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
25e2fbb4 1893
c099f8c7 1894#: wt-status.c:1119
25e2fbb4 1895msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 1896msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 1897
c099f8c7 1898#: wt-status.c:1122
25e2fbb4 1899msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 1900msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 1901
c099f8c7 1902#: wt-status.c:1124
25e2fbb4
AS
1903msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
1904msgstr ""
1c3c8410
AS
1905" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
1906"подаване)"
25e2fbb4 1907
c099f8c7 1908#: wt-status.c:1135
25e2fbb4
AS
1909#, c-format
1910msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
1c3c8410 1911msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
25e2fbb4 1912
c099f8c7 1913#: wt-status.c:1139
25e2fbb4 1914msgid "You are currently bisecting."
1c3c8410 1915msgstr "В момента търсите двоично."
25e2fbb4 1916
c099f8c7 1917#: wt-status.c:1142
25e2fbb4
AS
1918msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
1919msgstr ""
1c3c8410
AS
1920" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
1921"състояние и клон)"
25e2fbb4 1922
c099f8c7 1923#: wt-status.c:1317
25e2fbb4 1924msgid "On branch "
1c3c8410 1925msgstr "На клон "
25e2fbb4 1926
c099f8c7 1927#: wt-status.c:1324
25e2fbb4 1928msgid "rebase in progress; onto "
1c3c8410 1929msgstr "извършвате пребазиране върху "
25e2fbb4 1930
c099f8c7 1931#: wt-status.c:1331
25e2fbb4 1932msgid "HEAD detached at "
642c7fab 1933msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при подаване "
25e2fbb4 1934
c099f8c7 1935#: wt-status.c:1333
25e2fbb4 1936msgid "HEAD detached from "
1c3c8410 1937msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
25e2fbb4 1938
c099f8c7 1939#: wt-status.c:1336
25e2fbb4 1940msgid "Not currently on any branch."
642c7fab 1941msgstr "Извън всички клони."
25e2fbb4 1942
c099f8c7 1943#: wt-status.c:1353
25e2fbb4 1944msgid "Initial commit"
1c3c8410 1945msgstr "Първоначално подаване"
25e2fbb4 1946
c099f8c7 1947#: wt-status.c:1367
25e2fbb4 1948msgid "Untracked files"
1c3c8410 1949msgstr "Неследени файлове"
25e2fbb4 1950
c099f8c7 1951#: wt-status.c:1369
25e2fbb4 1952msgid "Ignored files"
1c3c8410 1953msgstr "Игнорирани файлове"
25e2fbb4 1954
c099f8c7 1955#: wt-status.c:1373
25e2fbb4
AS
1956#, c-format
1957msgid ""
1958"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
1959"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
1960"new files yourself (see 'git help status')."
1961msgstr ""
1c3c8410
AS
1962"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
1963"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
642c7fab 1964"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
1c3c8410 1965"За повече подробности погледнете „git status help“."
25e2fbb4 1966
c099f8c7 1967#: wt-status.c:1379
25e2fbb4
AS
1968#, c-format
1969msgid "Untracked files not listed%s"
1c3c8410 1970msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
25e2fbb4 1971
c099f8c7 1972#: wt-status.c:1381
25e2fbb4 1973msgid " (use -u option to show untracked files)"
1c3c8410 1974msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
25e2fbb4 1975
c099f8c7 1976#: wt-status.c:1387
25e2fbb4 1977msgid "No changes"
1c3c8410 1978msgstr "Няма промени"
25e2fbb4 1979
c099f8c7 1980#: wt-status.c:1392
25e2fbb4
AS
1981#, c-format
1982msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
1983msgstr ""
1c3c8410
AS
1984"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
1985"„git commit -a“)\n"
25e2fbb4 1986
c099f8c7 1987#: wt-status.c:1395
25e2fbb4
AS
1988#, c-format
1989msgid "no changes added to commit\n"
1c3c8410 1990msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
25e2fbb4 1991
c099f8c7 1992#: wt-status.c:1398
25e2fbb4
AS
1993#, c-format
1994msgid ""
1995"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
1996"track)\n"
1997msgstr ""
1c3c8410
AS
1998"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
1999"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2000
c099f8c7 2001#: wt-status.c:1401
25e2fbb4
AS
2002#, c-format
2003msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1c3c8410 2004msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
25e2fbb4 2005
c099f8c7 2006#: wt-status.c:1404
25e2fbb4
AS
2007#, c-format
2008msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2009msgstr ""
1c3c8410
AS
2010"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
2011"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2012
c099f8c7 2013#: wt-status.c:1407 wt-status.c:1412
25e2fbb4
AS
2014#, c-format
2015msgid "nothing to commit\n"
1c3c8410 2016msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
25e2fbb4 2017
c099f8c7 2018#: wt-status.c:1410
25e2fbb4
AS
2019#, c-format
2020msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2021msgstr ""
1c3c8410
AS
2022"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2023"неследените файлове)\n"
25e2fbb4 2024
c099f8c7 2025#: wt-status.c:1414
25e2fbb4
AS
2026#, c-format
2027msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1c3c8410 2028msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
25e2fbb4 2029
c099f8c7 2030#: wt-status.c:1523
25e2fbb4 2031msgid "HEAD (no branch)"
1c3c8410 2032msgstr "HEAD (извън клон)"
25e2fbb4 2033
c099f8c7 2034#: wt-status.c:1529
25e2fbb4 2035msgid "Initial commit on "
642c7fab 2036msgstr "Първоначално подаване на клон"
25e2fbb4 2037
c099f8c7 2038#: wt-status.c:1561
25e2fbb4 2039msgid "gone"
1c3c8410 2040msgstr "изтрит"
25e2fbb4 2041
c099f8c7 2042#: wt-status.c:1563 wt-status.c:1571
25e2fbb4 2043msgid "behind "
1c3c8410 2044msgstr "назад с "
25e2fbb4 2045
1c3c8410 2046#: builtin/add.c:21
25e2fbb4 2047msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
642c7fab 2048msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
25e2fbb4 2049
1c3c8410 2050#: builtin/add.c:64
25e2fbb4
AS
2051#, c-format
2052msgid "unexpected diff status %c"
1c3c8410 2053msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
25e2fbb4 2054
1c3c8410 2055#: builtin/add.c:69 builtin/commit.c:261
25e2fbb4 2056msgid "updating files failed"
1c3c8410 2057msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
25e2fbb4 2058
1c3c8410 2059#: builtin/add.c:79
25e2fbb4
AS
2060#, c-format
2061msgid "remove '%s'\n"
1c3c8410 2062msgstr "изтриване на „%s“\n"
25e2fbb4 2063
1c3c8410 2064#: builtin/add.c:133
25e2fbb4 2065msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1c3c8410 2066msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
25e2fbb4 2067
c099f8c7 2068#: builtin/add.c:193 builtin/rev-parse.c:781
25e2fbb4 2069msgid "Could not read the index"
1c3c8410 2070msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2071
1c3c8410 2072#: builtin/add.c:204
25e2fbb4
AS
2073#, c-format
2074msgid "Could not open '%s' for writing."
1c3c8410 2075msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
25e2fbb4 2076
1c3c8410 2077#: builtin/add.c:208
25e2fbb4 2078msgid "Could not write patch"
1c3c8410 2079msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
25e2fbb4 2080
1c3c8410 2081#: builtin/add.c:213
25e2fbb4
AS
2082#, c-format
2083msgid "Could not stat '%s'"
1c3c8410 2084msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
25e2fbb4 2085
1c3c8410 2086#: builtin/add.c:215
25e2fbb4 2087msgid "Empty patch. Aborted."
1c3c8410 2088msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
25e2fbb4 2089
1c3c8410 2090#: builtin/add.c:221
25e2fbb4
AS
2091#, c-format
2092msgid "Could not apply '%s'"
1c3c8410 2093msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2094
1c3c8410 2095#: builtin/add.c:231
25e2fbb4
AS
2096msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2097msgstr ""
1c3c8410 2098"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
25e2fbb4 2099
c099f8c7
AS
2100#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:70
2101#: builtin/prune-packed.c:77 builtin/push.c:488 builtin/remote.c:1366
25e2fbb4
AS
2102#: builtin/rm.c:269
2103msgid "dry run"
2104msgstr "пробно изпълнeние"
2105
c099f8c7
AS
2106#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4413 builtin/check-ignore.c:19
2107#: builtin/commit.c:1329 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:611
2108#: builtin/log.c:1613 builtin/mv.c:69 builtin/read-tree.c:113
25e2fbb4
AS
2109msgid "be verbose"
2110msgstr "повече подробности"
2111
1c3c8410 2112#: builtin/add.c:251
25e2fbb4 2113msgid "interactive picking"
1c3c8410 2114msgstr "интерактивно отбиране на промени"
25e2fbb4 2115
c099f8c7 2116#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1102 builtin/reset.c:285
25e2fbb4 2117msgid "select hunks interactively"
1c3c8410 2118msgstr "интерактивен избор на парчета код"
25e2fbb4 2119
1c3c8410 2120#: builtin/add.c:253
25e2fbb4 2121msgid "edit current diff and apply"
1c3c8410 2122msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
25e2fbb4 2123
1c3c8410 2124#: builtin/add.c:254
25e2fbb4 2125msgid "allow adding otherwise ignored files"
1c3c8410 2126msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
25e2fbb4 2127
1c3c8410 2128#: builtin/add.c:255
25e2fbb4 2129msgid "update tracked files"
1c3c8410 2130msgstr "обновяване на следените файлове"
25e2fbb4 2131
1c3c8410 2132#: builtin/add.c:256
25e2fbb4 2133msgid "record only the fact that the path will be added later"
1c3c8410 2134msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
25e2fbb4 2135
1c3c8410 2136#: builtin/add.c:257
25e2fbb4 2137msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1c3c8410 2138msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
25e2fbb4 2139
1c3c8410 2140#: builtin/add.c:260
25e2fbb4
AS
2141msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2142msgstr ""
1c3c8410
AS
2143"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2144"no-all“)"
25e2fbb4 2145
1c3c8410 2146#: builtin/add.c:262
25e2fbb4 2147msgid "don't add, only refresh the index"
1c3c8410 2148msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
25e2fbb4 2149
1c3c8410 2150#: builtin/add.c:263
25e2fbb4
AS
2151msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2152msgstr ""
1c3c8410 2153"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
25e2fbb4 2154
1c3c8410 2155#: builtin/add.c:264
25e2fbb4
AS
2156msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2157msgstr ""
1c3c8410
AS
2158"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2159"игнорират"
25e2fbb4 2160
1c3c8410 2161#: builtin/add.c:286
25e2fbb4
AS
2162#, c-format
2163msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
642c7fab 2164msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
25e2fbb4 2165
1c3c8410 2166#: builtin/add.c:287
25e2fbb4 2167msgid "no files added"
1c3c8410 2168msgstr "не са добавени файлове"
25e2fbb4 2169
1c3c8410 2170#: builtin/add.c:293
25e2fbb4 2171msgid "adding files failed"
1c3c8410 2172msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
25e2fbb4 2173
c099f8c7 2174#: builtin/add.c:329
25e2fbb4 2175msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1c3c8410 2176msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
25e2fbb4 2177
c099f8c7 2178#: builtin/add.c:336
25e2fbb4 2179msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1c3c8410 2180msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
25e2fbb4 2181
c099f8c7 2182#: builtin/add.c:357
25e2fbb4
AS
2183#, c-format
2184msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1c3c8410 2185msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
25e2fbb4 2186
c099f8c7 2187#: builtin/add.c:358
25e2fbb4
AS
2188#, c-format
2189msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1c3c8410 2190msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
25e2fbb4 2191
c099f8c7
AS
2192#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:920
2193#: builtin/commit.c:319 builtin/mv.c:90 builtin/reset.c:234 builtin/rm.c:299
25e2fbb4
AS
2194msgid "index file corrupt"
2195msgstr "файлът с индекса е повреден"
2196
c099f8c7 2197#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4508 builtin/mv.c:280 builtin/rm.c:431
25e2fbb4 2198msgid "Unable to write new index file"
1c3c8410 2199msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
25e2fbb4
AS
2200
2201#: builtin/apply.c:57
2202msgid "git apply [options] [<patch>...]"
642c7fab 2203msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
25e2fbb4
AS
2204
2205#: builtin/apply.c:110
2206#, c-format
2207msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
642c7fab 2208msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4
AS
2209
2210#: builtin/apply.c:125
2211#, c-format
2212msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
642c7fab 2213msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 2214
c099f8c7 2215#: builtin/apply.c:825
25e2fbb4
AS
2216#, c-format
2217msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
642c7fab 2218msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 2219
c099f8c7 2220#: builtin/apply.c:834
25e2fbb4
AS
2221#, c-format
2222msgid "regexec returned %d for input: %s"
642c7fab 2223msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 2224
c099f8c7 2225#: builtin/apply.c:915
25e2fbb4
AS
2226#, c-format
2227msgid "unable to find filename in patch at line %d"
642c7fab 2228msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 2229
c099f8c7 2230#: builtin/apply.c:947
25e2fbb4
AS
2231#, c-format
2232msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
2233msgstr ""
642c7fab
AS
2234"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
2235"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 2236
c099f8c7 2237#: builtin/apply.c:951
25e2fbb4
AS
2238#, c-format
2239msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
2240msgstr ""
642c7fab
AS
2241"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2242"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 2243
c099f8c7 2244#: builtin/apply.c:952
25e2fbb4
AS
2245#, c-format
2246msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
2247msgstr ""
642c7fab
AS
2248"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2249"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 2250
c099f8c7 2251#: builtin/apply.c:959
25e2fbb4
AS
2252#, c-format
2253msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
2254msgstr ""
642c7fab
AS
2255"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
2256"null“"
25e2fbb4
AS
2257
2258#: builtin/apply.c:1422
2259#, c-format
2260msgid "recount: unexpected line: %.*s"
642c7fab 2261msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4
AS
2262
2263#: builtin/apply.c:1479
2264#, c-format
2265msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
642c7fab 2266msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4
AS
2267
2268#: builtin/apply.c:1496
2269#, c-format
2270msgid ""
2271"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2272"component (line %d)"
2273msgid_plural ""
2274"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2275"components (line %d)"
2276msgstr[0] ""
642c7fab
AS
2277"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
2278"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 2279msgstr[1] ""
642c7fab
AS
2280"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
2281"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4
AS
2282
2283#: builtin/apply.c:1656
2284msgid "new file depends on old contents"
642c7fab 2285msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4
AS
2286
2287#: builtin/apply.c:1658
2288msgid "deleted file still has contents"
642c7fab 2289msgstr "изтритият файл не е празен"
25e2fbb4
AS
2290
2291#: builtin/apply.c:1684
2292#, c-format
2293msgid "corrupt patch at line %d"
642c7fab 2294msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4
AS
2295
2296#: builtin/apply.c:1720
2297#, c-format
2298msgid "new file %s depends on old contents"
642c7fab 2299msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4
AS
2300
2301#: builtin/apply.c:1722
2302#, c-format
2303msgid "deleted file %s still has contents"
642c7fab 2304msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 2305
1c3c8410 2306# FIXME - double **??
25e2fbb4
AS
2307#: builtin/apply.c:1725
2308#, c-format
2309msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1c3c8410 2310msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4
AS
2311
2312#: builtin/apply.c:1871
2313#, c-format
2314msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
642c7fab 2315msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 2316
25e2fbb4
AS
2317#: builtin/apply.c:1900
2318#, c-format
2319msgid "unrecognized binary patch at line %d"
642c7fab 2320msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4
AS
2321
2322#: builtin/apply.c:1986
2323#, c-format
2324msgid "patch with only garbage at line %d"
642c7fab 2325msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4
AS
2326
2327#: builtin/apply.c:2076
2328#, c-format
2329msgid "unable to read symlink %s"
642c7fab 2330msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4
AS
2331
2332#: builtin/apply.c:2080
2333#, c-format
2334msgid "unable to open or read %s"
642c7fab 2335msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4
AS
2336
2337#: builtin/apply.c:2688
2338#, c-format
2339msgid "invalid start of line: '%c'"
642c7fab 2340msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
25e2fbb4
AS
2341
2342#: builtin/apply.c:2806
2343#, c-format
2344msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
2345msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
2346msgstr[0] ""
642c7fab 2347"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
25e2fbb4 2348msgstr[1] ""
642c7fab 2349"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4
AS
2350
2351#: builtin/apply.c:2818
2352#, c-format
2353msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
2354msgstr ""
642c7fab 2355"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4
AS
2356
2357#: builtin/apply.c:2824
2358#, c-format
2359msgid ""
2360"while searching for:\n"
2361"%.*s"
2362msgstr ""
642c7fab
AS
2363"при търсене за:\n"
2364"%.*s"
25e2fbb4
AS
2365
2366#: builtin/apply.c:2843
2367#, c-format
2368msgid "missing binary patch data for '%s'"
642c7fab 2369msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4
AS
2370
2371#: builtin/apply.c:2946
2372#, c-format
2373msgid "binary patch does not apply to '%s'"
642c7fab 2374msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4
AS
2375
2376#: builtin/apply.c:2952
2377#, c-format
2378msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
2379msgstr ""
642c7fab
AS
2380"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
2381"„%s“, а бе получено: „%s“)"
25e2fbb4
AS
2382
2383#: builtin/apply.c:2973
2384#, c-format
2385msgid "patch failed: %s:%ld"
642c7fab 2386msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
25e2fbb4 2387
c099f8c7 2388#: builtin/apply.c:3097
25e2fbb4
AS
2389#, c-format
2390msgid "cannot checkout %s"
642c7fab 2391msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 2392
c099f8c7 2393#: builtin/apply.c:3142 builtin/apply.c:3151 builtin/apply.c:3196
25e2fbb4
AS
2394#, c-format
2395msgid "read of %s failed"
642c7fab 2396msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
25e2fbb4 2397
c099f8c7 2398#: builtin/apply.c:3176 builtin/apply.c:3398
25e2fbb4
AS
2399#, c-format
2400msgid "path %s has been renamed/deleted"
642c7fab 2401msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 2402
c099f8c7 2403#: builtin/apply.c:3257 builtin/apply.c:3412
25e2fbb4
AS
2404#, c-format
2405msgid "%s: does not exist in index"
642c7fab 2406msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 2407
c099f8c7 2408#: builtin/apply.c:3261 builtin/apply.c:3404 builtin/apply.c:3426
25e2fbb4
AS
2409#, c-format
2410msgid "%s: %s"
642c7fab 2411msgstr "„%s“: %s"
25e2fbb4 2412
c099f8c7 2413#: builtin/apply.c:3266 builtin/apply.c:3420
25e2fbb4
AS
2414#, c-format
2415msgid "%s: does not match index"
642c7fab 2416msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
25e2fbb4 2417
c099f8c7 2418#: builtin/apply.c:3368
25e2fbb4 2419msgid "removal patch leaves file contents"
642c7fab 2420msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 2421
c099f8c7 2422#: builtin/apply.c:3437
25e2fbb4
AS
2423#, c-format
2424msgid "%s: wrong type"
642c7fab 2425msgstr "„%s“: неправилен вид"
25e2fbb4 2426
c099f8c7 2427#: builtin/apply.c:3439
25e2fbb4
AS
2428#, c-format
2429msgid "%s has type %o, expected %o"
642c7fab 2430msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
25e2fbb4 2431
c099f8c7 2432#: builtin/apply.c:3540
25e2fbb4
AS
2433#, c-format
2434msgid "%s: already exists in index"
642c7fab 2435msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
25e2fbb4 2436
c099f8c7 2437#: builtin/apply.c:3543
25e2fbb4
AS
2438#, c-format
2439msgid "%s: already exists in working directory"
642c7fab 2440msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
25e2fbb4 2441
c099f8c7 2442#: builtin/apply.c:3563
25e2fbb4
AS
2443#, c-format
2444msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
642c7fab 2445msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
25e2fbb4 2446
c099f8c7 2447#: builtin/apply.c:3568
25e2fbb4
AS
2448#, c-format
2449msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
2450msgstr ""
642c7fab 2451"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
25e2fbb4 2452
c099f8c7 2453#: builtin/apply.c:3576
25e2fbb4
AS
2454#, c-format
2455msgid "%s: patch does not apply"
642c7fab 2456msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2457
c099f8c7 2458#: builtin/apply.c:3589
25e2fbb4
AS
2459#, c-format
2460msgid "Checking patch %s..."
642c7fab 2461msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
25e2fbb4 2462
c099f8c7 2463#: builtin/apply.c:3682 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
25e2fbb4
AS
2464#, c-format
2465msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1c3c8410 2466msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 2467
c099f8c7 2468#: builtin/apply.c:3825
25e2fbb4
AS
2469#, c-format
2470msgid "unable to remove %s from index"
642c7fab 2471msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 2472
c099f8c7 2473#: builtin/apply.c:3854
25e2fbb4
AS
2474#, c-format
2475msgid "corrupt patch for submodule %s"
642c7fab 2476msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 2477
c099f8c7 2478#: builtin/apply.c:3858
25e2fbb4
AS
2479#, c-format
2480msgid "unable to stat newly created file '%s'"
2481msgstr ""
642c7fab 2482"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 2483
c099f8c7 2484#: builtin/apply.c:3863
25e2fbb4
AS
2485#, c-format
2486msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
2487msgstr ""
642c7fab 2488"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 2489
c099f8c7 2490#: builtin/apply.c:3866 builtin/apply.c:3974
25e2fbb4
AS
2491#, c-format
2492msgid "unable to add cache entry for %s"
642c7fab 2493msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 2494
c099f8c7 2495#: builtin/apply.c:3899
25e2fbb4
AS
2496#, c-format
2497msgid "closing file '%s'"
642c7fab 2498msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 2499
c099f8c7 2500#: builtin/apply.c:3948
25e2fbb4
AS
2501#, c-format
2502msgid "unable to write file '%s' mode %o"
642c7fab 2503msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 2504
c099f8c7 2505#: builtin/apply.c:4035
25e2fbb4
AS
2506#, c-format
2507msgid "Applied patch %s cleanly."
642c7fab 2508msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
25e2fbb4 2509
c099f8c7 2510#: builtin/apply.c:4043
25e2fbb4 2511msgid "internal error"
642c7fab 2512msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 2513
c099f8c7 2514#: builtin/apply.c:4046
25e2fbb4
AS
2515#, c-format
2516msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
2517msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
642c7fab
AS
2518msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
2519msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 2520
c099f8c7 2521#: builtin/apply.c:4056
25e2fbb4
AS
2522#, c-format
2523msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
642c7fab 2524msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 2525
c099f8c7 2526#: builtin/apply.c:4077
25e2fbb4
AS
2527#, c-format
2528msgid "Hunk #%d applied cleanly."
642c7fab 2529msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
25e2fbb4 2530
c099f8c7 2531#: builtin/apply.c:4080
25e2fbb4
AS
2532#, c-format
2533msgid "Rejected hunk #%d."
642c7fab 2534msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
25e2fbb4 2535
c099f8c7 2536#: builtin/apply.c:4230
25e2fbb4 2537msgid "unrecognized input"
642c7fab 2538msgstr "непознат вход"
25e2fbb4 2539
c099f8c7 2540#: builtin/apply.c:4241
25e2fbb4 2541msgid "unable to read index file"
1c3c8410 2542msgstr "индексът не може да бъде записан"
25e2fbb4 2543
c099f8c7
AS
2544#: builtin/apply.c:4360 builtin/apply.c:4363 builtin/clone.c:90
2545#: builtin/fetch.c:93
25e2fbb4 2546msgid "path"
1c3c8410 2547msgstr "път"
25e2fbb4 2548
c099f8c7 2549#: builtin/apply.c:4361
25e2fbb4 2550msgid "don't apply changes matching the given path"
642c7fab 2551msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4 2552
c099f8c7 2553#: builtin/apply.c:4364
25e2fbb4 2554msgid "apply changes matching the given path"
642c7fab 2555msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4 2556
c099f8c7 2557#: builtin/apply.c:4366
25e2fbb4 2558msgid "num"
642c7fab 2559msgstr "БРОЙ"
25e2fbb4 2560
c099f8c7 2561#: builtin/apply.c:4367
25e2fbb4 2562msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
642c7fab 2563msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
25e2fbb4 2564
c099f8c7 2565#: builtin/apply.c:4370
25e2fbb4 2566msgid "ignore additions made by the patch"
642c7fab 2567msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
25e2fbb4 2568
c099f8c7 2569#: builtin/apply.c:4372
25e2fbb4 2570msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
642c7fab 2571msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
25e2fbb4 2572
c099f8c7 2573#: builtin/apply.c:4376
25e2fbb4 2574msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
642c7fab 2575msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
25e2fbb4 2576
c099f8c7 2577#: builtin/apply.c:4378
25e2fbb4 2578msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
642c7fab 2579msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
25e2fbb4 2580
c099f8c7 2581#: builtin/apply.c:4380
25e2fbb4 2582msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
642c7fab 2583msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
25e2fbb4 2584
c099f8c7 2585#: builtin/apply.c:4382
25e2fbb4 2586msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
642c7fab 2587msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
25e2fbb4 2588
c099f8c7 2589#: builtin/apply.c:4384
25e2fbb4 2590msgid "apply a patch without touching the working tree"
642c7fab 2591msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
25e2fbb4 2592
c099f8c7 2593#: builtin/apply.c:4386
25e2fbb4
AS
2594msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
2595msgstr ""
642c7fab
AS
2596"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
2597"summary“"
25e2fbb4 2598
c099f8c7 2599#: builtin/apply.c:4388
25e2fbb4 2600msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
642c7fab 2601msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
25e2fbb4 2602
c099f8c7 2603#: builtin/apply.c:4390
25e2fbb4
AS
2604msgid "build a temporary index based on embedded index information"
2605msgstr ""
642c7fab 2606"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
25e2fbb4 2607
c099f8c7 2608#: builtin/apply.c:4392 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
25e2fbb4 2609msgid "paths are separated with NUL character"
1c3c8410 2610msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
25e2fbb4 2611
c099f8c7 2612#: builtin/apply.c:4395
25e2fbb4 2613msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1c3c8410 2614msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
25e2fbb4 2615
c099f8c7 2616#: builtin/apply.c:4396
25e2fbb4 2617msgid "action"
642c7fab 2618msgstr "действие"
25e2fbb4 2619
c099f8c7 2620#: builtin/apply.c:4397
25e2fbb4 2621msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
642c7fab 2622msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4 2623
c099f8c7 2624#: builtin/apply.c:4400 builtin/apply.c:4403
25e2fbb4
AS
2625msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
2626msgstr ""
642c7fab 2627"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
25e2fbb4 2628
c099f8c7 2629#: builtin/apply.c:4406
25e2fbb4 2630msgid "apply the patch in reverse"
642c7fab 2631msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
25e2fbb4 2632
c099f8c7 2633#: builtin/apply.c:4408
25e2fbb4 2634msgid "don't expect at least one line of context"
642c7fab 2635msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
25e2fbb4 2636
c099f8c7 2637#: builtin/apply.c:4410
25e2fbb4 2638msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
642c7fab 2639msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
25e2fbb4 2640
c099f8c7 2641#: builtin/apply.c:4412
25e2fbb4 2642msgid "allow overlapping hunks"
642c7fab 2643msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
25e2fbb4 2644
c099f8c7 2645#: builtin/apply.c:4415
25e2fbb4 2646msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
642c7fab 2647msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
25e2fbb4 2648
c099f8c7 2649#: builtin/apply.c:4418
25e2fbb4 2650msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
642c7fab 2651msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
25e2fbb4 2652
c099f8c7 2653#: builtin/apply.c:4420
25e2fbb4 2654msgid "root"
642c7fab 2655msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
25e2fbb4 2656
c099f8c7 2657#: builtin/apply.c:4421
25e2fbb4 2658msgid "prepend <root> to all filenames"
642c7fab 2659msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
25e2fbb4 2660
c099f8c7 2661#: builtin/apply.c:4443
25e2fbb4 2662msgid "--3way outside a repository"
642c7fab 2663msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2664
c099f8c7 2665#: builtin/apply.c:4451
25e2fbb4 2666msgid "--index outside a repository"
642c7fab 2667msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2668
c099f8c7 2669#: builtin/apply.c:4454
25e2fbb4 2670msgid "--cached outside a repository"
642c7fab 2671msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2672
c099f8c7 2673#: builtin/apply.c:4470
25e2fbb4
AS
2674#, c-format
2675msgid "can't open patch '%s'"
642c7fab 2676msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 2677
c099f8c7 2678#: builtin/apply.c:4484
25e2fbb4
AS
2679#, c-format
2680msgid "squelched %d whitespace error"
2681msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
642c7fab
AS
2682msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
2683msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4 2684
c099f8c7 2685#: builtin/apply.c:4490 builtin/apply.c:4500
25e2fbb4
AS
2686#, c-format
2687msgid "%d line adds whitespace errors."
2688msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
642c7fab
AS
2689msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
2690msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
25e2fbb4
AS
2691
2692#: builtin/archive.c:17
2693#, c-format
2694msgid "could not create archive file '%s'"
642c7fab 2695msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4
AS
2696
2697#: builtin/archive.c:20
2698msgid "could not redirect output"
642c7fab 2699msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
25e2fbb4
AS
2700
2701#: builtin/archive.c:37
2702msgid "git archive: Remote with no URL"
642c7fab 2703msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
25e2fbb4
AS
2704
2705#: builtin/archive.c:58
2706msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
642c7fab 2707msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
25e2fbb4
AS
2708
2709#: builtin/archive.c:61
2710#, c-format
2711msgid "git archive: NACK %s"
642c7fab 2712msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
25e2fbb4
AS
2713
2714#: builtin/archive.c:63
2715#, c-format
2716msgid "remote error: %s"
642c7fab 2717msgstr "отдалечена грешка: %s"
25e2fbb4
AS
2718
2719#: builtin/archive.c:64
2720msgid "git archive: protocol error"
642c7fab 2721msgstr "git archive: протоколна грешка"
25e2fbb4
AS
2722
2723#: builtin/archive.c:68
2724msgid "git archive: expected a flush"
642c7fab 2725msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
25e2fbb4
AS
2726
2727#: builtin/bisect--helper.c:7
2728msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
1c3c8410 2729msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
25e2fbb4
AS
2730
2731#: builtin/bisect--helper.c:17
2732msgid "perform 'git bisect next'"
1c3c8410 2733msgstr "извършване на „git bisect next“"
25e2fbb4
AS
2734
2735#: builtin/bisect--helper.c:19
2736msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
2737msgstr ""
1c3c8410 2738"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
25e2fbb4 2739
c099f8c7 2740#: builtin/blame.c:30
25e2fbb4 2741msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
642c7fab 2742msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИИ_ЗА_ВЕРСИЯТА] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
25e2fbb4 2743
c099f8c7 2744#: builtin/blame.c:35
25e2fbb4 2745msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
1c3c8410 2746msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
25e2fbb4 2747
c099f8c7 2748#: builtin/blame.c:2505
25e2fbb4 2749msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
1c3c8410 2750msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
25e2fbb4 2751
1c3c8410 2752# FIXME SHA-1 -> SHA1
c099f8c7 2753#: builtin/blame.c:2506
25e2fbb4
AS
2754msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
2755msgstr ""
1c3c8410
AS
2756"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
2757"е изключена)"
25e2fbb4 2758
c099f8c7 2759#: builtin/blame.c:2507
25e2fbb4
AS
2760msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
2761msgstr ""
1c3c8410
AS
2762"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
2763"изключена)"
25e2fbb4 2764
c099f8c7 2765#: builtin/blame.c:2508
25e2fbb4 2766msgid "Show work cost statistics"
1c3c8410 2767msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
25e2fbb4 2768
c099f8c7 2769#: builtin/blame.c:2509
25e2fbb4 2770msgid "Show output score for blame entries"
1c3c8410 2771msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
25e2fbb4 2772
c099f8c7 2773#: builtin/blame.c:2510
25e2fbb4
AS
2774msgid "Show original filename (Default: auto)"
2775msgstr ""
1c3c8410 2776"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
25e2fbb4 2777
c099f8c7 2778#: builtin/blame.c:2511
25e2fbb4
AS
2779msgid "Show original linenumber (Default: off)"
2780msgstr ""
1c3c8410 2781"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2782
c099f8c7 2783#: builtin/blame.c:2512
25e2fbb4 2784msgid "Show in a format designed for machine consumption"
1c3c8410 2785msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
25e2fbb4 2786
c099f8c7 2787#: builtin/blame.c:2513
25e2fbb4
AS
2788msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
2789msgstr ""
642c7fab
AS
2790"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
2791"ред"
25e2fbb4 2792
c099f8c7 2793#: builtin/blame.c:2514
25e2fbb4
AS
2794msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
2795msgstr ""
1c3c8410
AS
2796"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
2797"изключена)"
25e2fbb4 2798
c099f8c7 2799#: builtin/blame.c:2515
25e2fbb4 2800msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
1c3c8410 2801msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2802
c099f8c7 2803#: builtin/blame.c:2516
25e2fbb4 2804msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
1c3c8410 2805msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2806
c099f8c7 2807#: builtin/blame.c:2517
25e2fbb4 2808msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
642c7fab 2809msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2810
c099f8c7 2811#: builtin/blame.c:2518
25e2fbb4
AS
2812msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
2813msgstr ""
1c3c8410
AS
2814"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
2815"изключена)"
25e2fbb4 2816
c099f8c7 2817#: builtin/blame.c:2519
25e2fbb4 2818msgid "Ignore whitespace differences"
1c3c8410 2819msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
25e2fbb4 2820
c099f8c7 2821#: builtin/blame.c:2520
25e2fbb4 2822msgid "Spend extra cycles to find better match"
1c3c8410 2823msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
25e2fbb4 2824
c099f8c7 2825#: builtin/blame.c:2521
25e2fbb4 2826msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
1c3c8410 2827msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
25e2fbb4 2828
c099f8c7 2829#: builtin/blame.c:2522
25e2fbb4 2830msgid "Use <file>'s contents as the final image"
1c3c8410 2831msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
25e2fbb4 2832
c099f8c7 2833#: builtin/blame.c:2523 builtin/blame.c:2524
25e2fbb4 2834msgid "score"
1c3c8410 2835msgstr "напасване на редовете"
25e2fbb4 2836
c099f8c7 2837#: builtin/blame.c:2523
25e2fbb4
AS
2838msgid "Find line copies within and across files"
2839msgstr ""
1c3c8410
AS
2840"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
2841"към друг"
25e2fbb4 2842
c099f8c7 2843#: builtin/blame.c:2524
25e2fbb4
AS
2844msgid "Find line movements within and across files"
2845msgstr ""
1c3c8410
AS
2846"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
2847"файл към друг"
25e2fbb4 2848
c099f8c7 2849#: builtin/blame.c:2525
25e2fbb4 2850msgid "n,m"
1c3c8410 2851msgstr "n,m"
25e2fbb4 2852
c099f8c7 2853#: builtin/blame.c:2525
25e2fbb4
AS
2854msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
2855msgstr ""
1c3c8410
AS
2856"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
2857"започва от 1"
25e2fbb4 2858
c099f8c7
AS
2859#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
2860#. display width for a relative timestamp in "git blame"
2861#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
2862#. takes 22 places, is the longest among various forms of
2863#. relative timestamps, but your language may need more or
2864#. fewer display columns.
2865#: builtin/blame.c:2603
2866msgid "4 years, 11 months ago"
2867msgstr "преди 4 години и 11 месеца"
2868
25e2fbb4
AS
2869#: builtin/branch.c:24
2870msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
642c7fab 2871msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
25e2fbb4
AS
2872
2873#: builtin/branch.c:25
2874msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
642c7fab 2875msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
25e2fbb4
AS
2876
2877#: builtin/branch.c:26
2878msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
642c7fab 2879msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
25e2fbb4
AS
2880
2881#: builtin/branch.c:27