l10n: Updated Bulgarian translation of git (2228t,0f,0u)
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4
AS
1# Bulgarian translation of git po-file.
2# Copyright (C) 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3# This file is distributed under the same license as the git package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014.
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
9# range интервал
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории
25# switch to branch прехвърлям се/преминавам към клон
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49# fallback резервен вариант
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
57#
1c3c8410
AS
58# ----
59# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
642c7fab 60# blob обект BLOB
1c3c8410 61# ========================
642c7fab
AS
62# „“…— ●≫ѝ→
63#
64# stressed a
65# форма̀та
66# delta - разлика или делта
67# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
68#
25e2fbb4
AS
69# ========================
70# RECHECK
71# ------------------------
642c7fab 72# FIXME
25e2fbb4 73# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
74# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
75# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
76# ========================
77# GENERATE STATS
78# ------------------------
79# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
80# sort -u OUT > UNIQUE
81# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 82#
25e2fbb4 83# ========================
1c3c8410 84# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 85# ------------------------
1c3c8410
AS
86# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
87# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
88# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
89# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
90#
25e2fbb4 91# ========================
1c3c8410 92# STRINGS statistics
25e2fbb4 93# ------------------------
642c7fab 94# 2228t
25e2fbb4
AS
95#
96# ========================
1c3c8410 97# MOST IMPORTANT name asc ordering
25e2fbb4 98# ------------------------
1c3c8410 99# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
25e2fbb4
AS
100#
101# ========================
642c7fab 102# IMPORTANT strings, name asc ordering
25e2fbb4 103# ------------------------
642c7fab 104# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
25e2fbb4
AS
105#
106# ========================
1c3c8410 107# WHOLE STATISTICS strings desc, name asc ordering
25e2fbb4 108# ------------------------
642c7fab
AS
109# 144 [remote] 47 [push] 26 [revert] 12 [checkout-index] 6 [prune] 2 [verify-tag]
110# 137 [commit] 46 [pack-objects] 24 [mv] 11 [date] 6 [gpg-interface] 2 [update-server-info]
111# 114 [branch] 41 [help] 23 [repack] 11 [column] 6 [check-attr] 2 [run-command]
112# 111 [apply] 39 [init-db] 21 [rm] 10 [urlmatch] 5 [write-tree] 2 [rerere]
113# 101 [notes] 36 [add] 21 [common-cmds] 10 [shortlog] 5 [sha1_name] 2 [read-cache]
114# 100 [wt-status] 35 [reset] 19 [show-branch] 10 [merge-file] 5 [rev-parse] 2 [obstack]
115# 97 [merge] 35 [archive] 19 [read-tree] 10 [merge-base] 4 [wrapper] 2 [advice]
116# 78 [checkout] 34 [config] 19 [bundle] 10 [ls-tree] 4 [prune-packed] 1 [unpack-trees]
117# 77 [log] 32 [clean] 16 [parse-options] 10 [hash-object] 4 [notes-utils] 1 [unpack-objects]
118# 69 [clone] 30 [git-am] 15 [fsck] 10 [for-each-ref] 4 [mktree] 1 [progress]
119# 68 [index-pack] 30 [describe] 14 [show-ref] 10 [cat-file] 4 [check-mailmap] 1 [precompose_utf8]
1c3c8410 120# 68 [fetch] 29 [git-stash] 14 [gc] 9 [update-ref] 3 [verify-pack] 1 [object]
642c7fab
AS
121# 64 [tag] 29 [git-bisect] 14 [fast-export] 9 [submodule] 3 [reflog] 1 [git]
122# 64 [grep] 28 [update-index] 13 [diff] 8 [replace] 3 [pack-refs] 1 [diffcore-rename]
123# 56 [sequencer] 28 [blame] 13 [check-ignore] 8 [git-pull] 3 [count-objects] 1 [diffcore-order]
124# 55 [merge-recursive] 27 [ls-files] 12 [pathspec] 8 [fmt-merge-msg] 3 [connected] 1 [attr]
125# 54 [git-submodule] 27 [git-rebase] 12 [name-rev] 7 [symbolic-ref] 3 [bisect--helper]
1c3c8410 126#
25e2fbb4
AS
127msgid ""
128msgstr ""
129"Project-Id-Version: git master\n"
130"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
1c3c8410 131"POT-Creation-Date: 2014-04-19 12:50+0800\n"
642c7fab 132"PO-Revision-Date: 2014-08-03 11:53+0300\n"
25e2fbb4
AS
133"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
134"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
135"Language: bg\n"
136"MIME-Version: 1.0\n"
137"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
138"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
139"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
140
1c3c8410 141#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
142#, c-format
143msgid "hint: %.*s\n"
144msgstr "Подсказка: %.*s\n"
145
1c3c8410 146#: advice.c:85
25e2fbb4
AS
147msgid ""
148"Fix them up in the work tree,\n"
149"and then use 'git add/rm <file>' as\n"
150"appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
151"or use 'git commit -a'."
152msgstr ""
642c7fab
AS
153"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
154"за да отбележите коригирането им и ги подадете или просто ползвайте:\n"
155"„git commit -a“"
25e2fbb4
AS
156
157#: archive.c:10
158msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
642c7fab 159msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4
AS
160
161#: archive.c:11
162msgid "git archive --list"
642c7fab 163msgstr "git archive --list"
25e2fbb4
AS
164
165#: archive.c:12
166msgid ""
167"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
168msgstr ""
642c7fab
AS
169"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
170"[ПЪТ…]"
25e2fbb4
AS
171
172#: archive.c:13
173msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
642c7fab 174msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 175
1c3c8410 176#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:428 builtin/rm.c:328
25e2fbb4
AS
177#, c-format
178msgid "pathspec '%s' did not match any files"
179msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
180
1c3c8410 181#: archive.c:328
25e2fbb4 182msgid "fmt"
642c7fab 183msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 184
1c3c8410 185#: archive.c:328
25e2fbb4 186msgid "archive format"
642c7fab 187msgstr "ФОРМАТ на архива"
25e2fbb4 188
1c3c8410 189#: archive.c:329 builtin/log.c:1193
25e2fbb4 190msgid "prefix"
1c3c8410 191msgstr "префикс"
25e2fbb4 192
1c3c8410 193#: archive.c:330
25e2fbb4 194msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
642c7fab 195msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
25e2fbb4 196
1c3c8410
AS
197#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2258
198#: builtin/blame.c:2259 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:680
199#: builtin/fast-export.c:682 builtin/grep.c:714 builtin/hash-object.c:77
200#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:412
201#: builtin/notes.c:569 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:151
25e2fbb4
AS
202msgid "file"
203msgstr "файл"
204
1c3c8410 205#: archive.c:332 builtin/archive.c:89
25e2fbb4 206msgid "write the archive to this file"
642c7fab 207msgstr "запазване на архива в този файл"
25e2fbb4 208
1c3c8410 209#: archive.c:334
25e2fbb4 210msgid "read .gitattributes in working directory"
642c7fab 211msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 212
1c3c8410 213#: archive.c:335
25e2fbb4 214msgid "report archived files on stderr"
642c7fab 215msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 216
1c3c8410 217#: archive.c:336
25e2fbb4 218msgid "store only"
642c7fab 219msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 220
1c3c8410 221#: archive.c:337
25e2fbb4 222msgid "compress faster"
642c7fab 223msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 224
1c3c8410 225#: archive.c:345
25e2fbb4 226msgid "compress better"
642c7fab 227msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 228
1c3c8410 229#: archive.c:348
25e2fbb4 230msgid "list supported archive formats"
642c7fab 231msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 232
1c3c8410 233#: archive.c:350 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:84
25e2fbb4 234msgid "repo"
1c3c8410 235msgstr "хранилище"
25e2fbb4 236
1c3c8410 237#: archive.c:351 builtin/archive.c:91
25e2fbb4 238msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
642c7fab 239msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
25e2fbb4 240
1c3c8410 241#: archive.c:352 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:491
25e2fbb4 242msgid "command"
642c7fab 243msgstr "команда"
25e2fbb4 244
1c3c8410 245#: archive.c:353 builtin/archive.c:93
25e2fbb4 246msgid "path to the remote git-upload-archive command"
642c7fab 247msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4
AS
248
249#: attr.c:259
250msgid ""
251"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
252"Use '\\!' for literal leading exclamation."
253msgstr ""
1c3c8410
AS
254"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
255"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4
AS
256
257#: branch.c:60
258#, c-format
259msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
260msgstr ""
1c3c8410 261"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 262
1c3c8410 263#: branch.c:83
25e2fbb4
AS
264#, c-format
265msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
266msgstr ""
1c3c8410
AS
267"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
268"пребазиране."
25e2fbb4 269
1c3c8410 270#: branch.c:84
25e2fbb4
AS
271#, c-format
272msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1c3c8410 273msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
25e2fbb4 274
1c3c8410 275#: branch.c:88
25e2fbb4
AS
276#, c-format
277msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
278msgstr ""
1c3c8410 279"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 280
1c3c8410 281#: branch.c:89
25e2fbb4
AS
282#, c-format
283msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1c3c8410 284msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 285
1c3c8410 286#: branch.c:94
25e2fbb4
AS
287#, c-format
288msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1c3c8410 289msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 290
1c3c8410 291#: branch.c:95
25e2fbb4
AS
292#, c-format
293msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1c3c8410 294msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 295
1c3c8410 296#: branch.c:99
25e2fbb4
AS
297#, c-format
298msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1c3c8410 299msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 300
1c3c8410 301#: branch.c:100
25e2fbb4
AS
302#, c-format
303msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1c3c8410 304msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 305
1c3c8410 306#: branch.c:133
25e2fbb4
AS
307#, c-format
308msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1c3c8410 309msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
25e2fbb4 310
1c3c8410 311#: branch.c:178
25e2fbb4
AS
312#, c-format
313msgid "'%s' is not a valid branch name."
1c3c8410 314msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 315
1c3c8410 316#: branch.c:183
25e2fbb4
AS
317#, c-format
318msgid "A branch named '%s' already exists."
1c3c8410 319msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 320
1c3c8410 321#: branch.c:191
25e2fbb4 322msgid "Cannot force update the current branch."
1c3c8410 323msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 324
1c3c8410 325#: branch.c:211
25e2fbb4
AS
326#, c-format
327msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1c3c8410 328msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 329
1c3c8410 330#: branch.c:213
25e2fbb4
AS
331#, c-format
332msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1c3c8410 333msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
25e2fbb4 334
1c3c8410 335#: branch.c:215
25e2fbb4
AS
336msgid ""
337"\n"
338"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
339"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
340"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
341"\n"
342"If you are planning to push out a new local branch that\n"
343"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
344"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
345msgstr ""
1c3c8410
AS
346"\n"
347"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
348"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
349"\n"
350"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
351"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
352"изтласква."
25e2fbb4 353
1c3c8410 354#: branch.c:260
25e2fbb4
AS
355#, c-format
356msgid "Not a valid object name: '%s'."
1c3c8410 357msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 358
1c3c8410 359#: branch.c:280
25e2fbb4
AS
360#, c-format
361msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1c3c8410 362msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
25e2fbb4 363
1c3c8410 364#: branch.c:285
25e2fbb4
AS
365#, c-format
366msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1c3c8410 367msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 368
1c3c8410 369#: branch.c:291
25e2fbb4 370msgid "Failed to lock ref for update"
1c3c8410 371msgstr "Указателят не може да бъде заключен, за да бъде обновен"
25e2fbb4 372
1c3c8410 373#: branch.c:309
25e2fbb4 374msgid "Failed to write ref"
1c3c8410 375msgstr "Указателят не може да бъде записан"
25e2fbb4 376
1c3c8410 377#: bundle.c:33
25e2fbb4
AS
378#, c-format
379msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
642c7fab 380msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 381
1c3c8410 382#: bundle.c:60
25e2fbb4
AS
383#, c-format
384msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
642c7fab 385msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
25e2fbb4 386
1c3c8410 387#: bundle.c:86 builtin/commit.c:706
25e2fbb4
AS
388#, c-format
389msgid "could not open '%s'"
1c3c8410 390msgstr "„%s“ не може да се отвори"
25e2fbb4 391
1c3c8410 392#: bundle.c:138
25e2fbb4 393msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
642c7fab 394msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 395
1c3c8410 396#: bundle.c:162 sequencer.c:669 sequencer.c:1123 builtin/log.c:332
25e2fbb4
AS
397#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1418 builtin/log.c:1644 builtin/merge.c:357
398#: builtin/shortlog.c:158
399msgid "revision walk setup failed"
1c3c8410 400msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 401
1c3c8410 402#: bundle.c:184
25e2fbb4
AS
403#, c-format
404msgid "The bundle contains this ref:"
405msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
642c7fab
AS
406msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
407msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 408
1c3c8410 409#: bundle.c:191
25e2fbb4 410msgid "The bundle records a complete history."
642c7fab 411msgstr "Пратката съдържа пълна история."
25e2fbb4 412
1c3c8410 413#: bundle.c:193
25e2fbb4
AS
414#, c-format
415msgid "The bundle requires this ref:"
416msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
642c7fab
AS
417msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
418msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 419
642c7fab 420# FIXME better message
1c3c8410 421#: bundle.c:293
25e2fbb4 422msgid "rev-list died"
642c7fab 423msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 424
1c3c8410 425#: bundle.c:299 builtin/log.c:1329 builtin/shortlog.c:261
25e2fbb4
AS
426#, c-format
427msgid "unrecognized argument: %s"
1c3c8410 428msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 429
1c3c8410 430#: bundle.c:334
25e2fbb4
AS
431#, c-format
432msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
433msgstr ""
642c7fab 434"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 435
1c3c8410 436#: bundle.c:379
25e2fbb4 437msgid "Refusing to create empty bundle."
642c7fab 438msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 439
1c3c8410 440#: bundle.c:395
25e2fbb4 441msgid "Could not spawn pack-objects"
642c7fab 442msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
25e2fbb4 443
642c7fab 444# FIXME better message
1c3c8410 445#: bundle.c:413
25e2fbb4 446msgid "pack-objects died"
642c7fab 447msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
25e2fbb4 448
1c3c8410 449#: bundle.c:416
25e2fbb4
AS
450#, c-format
451msgid "cannot create '%s'"
642c7fab 452msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4 453
642c7fab 454# FIXME better message
1c3c8410 455#: bundle.c:438
25e2fbb4 456msgid "index-pack died"
642c7fab 457msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
25e2fbb4 458
1c3c8410 459#: commit.c:54
25e2fbb4
AS
460#, c-format
461msgid "could not parse %s"
1c3c8410 462msgstr "„%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 463
1c3c8410 464#: commit.c:56
25e2fbb4
AS
465#, c-format
466msgid "%s %s is not a commit!"
1c3c8410 467msgstr "%s %s не е подаване!"
25e2fbb4
AS
468
469#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
470msgid "memory exhausted"
1c3c8410 471msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4
AS
472
473#: connected.c:70
474msgid "Could not run 'git rev-list'"
1c3c8410 475msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4
AS
476
477#: connected.c:90
478#, c-format
479msgid "failed write to rev-list: %s"
642c7fab 480msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
25e2fbb4
AS
481
482#: connected.c:98
483#, c-format
484msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
1c3c8410 485msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
25e2fbb4
AS
486
487#: date.c:95
488msgid "in the future"
642c7fab 489msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4
AS
490
491#: date.c:101
492#, c-format
493msgid "%lu second ago"
494msgid_plural "%lu seconds ago"
642c7fab
AS
495msgstr[0] "преди %lu секунда"
496msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4
AS
497
498#: date.c:108
499#, c-format
500msgid "%lu minute ago"
501msgid_plural "%lu minutes ago"
642c7fab
AS
502msgstr[0] "преди %lu минута"
503msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4
AS
504
505#: date.c:115
506#, c-format
507msgid "%lu hour ago"
508msgid_plural "%lu hours ago"
642c7fab
AS
509msgstr[0] "преди %lu час"
510msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4
AS
511
512#: date.c:122
513#, c-format
514msgid "%lu day ago"
515msgid_plural "%lu days ago"
642c7fab
AS
516msgstr[0] "преди %lu ден"
517msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4
AS
518
519#: date.c:128
520#, c-format
521msgid "%lu week ago"
522msgid_plural "%lu weeks ago"
642c7fab
AS
523msgstr[0] "преди %lu седмица"
524msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4
AS
525
526#: date.c:135
527#, c-format
528msgid "%lu month ago"
529msgid_plural "%lu months ago"
642c7fab
AS
530msgstr[0] "преди %lu месец"
531msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4
AS
532
533#: date.c:146
534#, c-format
535msgid "%lu year"
536msgid_plural "%lu years"
642c7fab
AS
537msgstr[0] "%lu година"
538msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 539
1c3c8410 540#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
25e2fbb4
AS
541#: date.c:149
542#, c-format
543msgid "%s, %lu month ago"
544msgid_plural "%s, %lu months ago"
642c7fab
AS
545msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
546msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4
AS
547
548#: date.c:154 date.c:159
549#, c-format
550msgid "%lu year ago"
551msgid_plural "%lu years ago"
642c7fab
AS
552msgstr[0] "преди %lu година"
553msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4
AS
554
555#: diffcore-order.c:24
556#, c-format
557msgid "failed to read orderfile '%s'"
1c3c8410
AS
558msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
559
560#: diffcore-rename.c:517
561msgid "Performing inexact rename detection"
562msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4
AS
563
564#: diff.c:113
565#, c-format
566msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
567msgstr ""
1c3c8410
AS
568" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
569"директории\n"
25e2fbb4
AS
570
571#: diff.c:118
572#, c-format
573msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1c3c8410 574msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4
AS
575
576#: diff.c:213
577#, c-format
578msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1c3c8410 579msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4
AS
580
581#: diff.c:263
582#, c-format
583msgid ""
584"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
585"%s"
586msgstr ""
1c3c8410
AS
587"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
588"%s"
25e2fbb4 589
1c3c8410 590#: diff.c:3495
25e2fbb4
AS
591#, c-format
592msgid ""
593"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
594"%s"
595msgstr ""
1c3c8410
AS
596"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
597"%s"
25e2fbb4 598
1c3c8410 599#: diff.c:3509
25e2fbb4
AS
600#, c-format
601msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1c3c8410 602msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4
AS
603
604#: gpg-interface.c:59 gpg-interface.c:131
605msgid "could not run gpg."
1c3c8410 606msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
25e2fbb4
AS
607
608#: gpg-interface.c:71
609msgid "gpg did not accept the data"
1c3c8410 610msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
25e2fbb4
AS
611
612#: gpg-interface.c:82
613msgid "gpg failed to sign the data"
1c3c8410 614msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
25e2fbb4
AS
615
616#: gpg-interface.c:115
617#, c-format
618msgid "could not create temporary file '%s': %s"
1c3c8410 619msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
25e2fbb4
AS
620
621#: gpg-interface.c:118
622#, c-format
623msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
1c3c8410 624msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
25e2fbb4 625
1c3c8410 626#: grep.c:1698
25e2fbb4
AS
627#, c-format
628msgid "'%s': unable to read %s"
1c3c8410 629msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 630
1c3c8410 631#: grep.c:1715
25e2fbb4
AS
632#, c-format
633msgid "'%s': %s"
1c3c8410 634msgstr "„%s“: „%s“"
25e2fbb4 635
1c3c8410 636#: grep.c:1726
25e2fbb4
AS
637#, c-format
638msgid "'%s': short read %s"
1c3c8410 639msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
25e2fbb4 640
1c3c8410 641#: help.c:209
25e2fbb4
AS
642#, c-format
643msgid "available git commands in '%s'"
644msgstr "налични команди на git от „%s“"
645
1c3c8410 646#: help.c:216
25e2fbb4 647msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
642c7fab 648msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
25e2fbb4 649
1c3c8410 650#: help.c:232
25e2fbb4
AS
651msgid "The most commonly used git commands are:"
652msgstr "Най-често употребяваните команди на git са:"
653
1c3c8410 654#: help.c:289
25e2fbb4
AS
655#, c-format
656msgid ""
657"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
658"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
659msgstr ""
660"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
661"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
662
1c3c8410
AS
663# FIXME bad message
664#: help.c:346
25e2fbb4
AS
665msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
666msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
667
1c3c8410 668#: help.c:368
25e2fbb4
AS
669#, c-format
670msgid ""
671"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
672"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
673msgstr ""
674"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
675"не\n"
676"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
677"предвид „%s“"
678
1c3c8410 679#: help.c:373
25e2fbb4
AS
680#, c-format
681msgid "in %0.1f seconds automatically..."
682msgstr "след %0.1f секунди…"
683
1c3c8410 684#: help.c:380
25e2fbb4
AS
685#, c-format
686msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
687msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Вижте изхода от „git --help“."
688
1c3c8410 689#: help.c:384 help.c:443
25e2fbb4
AS
690msgid ""
691"\n"
692"Did you mean this?"
693msgid_plural ""
694"\n"
695"Did you mean one of these?"
696msgstr[0] ""
697"\n"
698"Команда с подобно име е:"
699msgstr[1] ""
700"\n"
701"Команди с подобно име са:"
702
1c3c8410 703#: help.c:439
25e2fbb4
AS
704#, c-format
705msgid "%s: %s - %s"
706msgstr "%s: %s — %s"
707
708#: merge.c:56
709msgid "failed to read the cache"
642c7fab 710msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 711
1c3c8410 712#: merge.c:110 builtin/checkout.c:357 builtin/checkout.c:558
25e2fbb4
AS
713#: builtin/clone.c:661
714msgid "unable to write new index file"
1c3c8410 715msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
25e2fbb4
AS
716
717#: merge-recursive.c:190
718#, c-format
719msgid "(bad commit)\n"
642c7fab 720msgstr "(лошо подаване)\n"
25e2fbb4 721
1c3c8410 722#: merge-recursive.c:208
25e2fbb4
AS
723#, c-format
724msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
642c7fab 725msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
25e2fbb4 726
1c3c8410 727#: merge-recursive.c:271
25e2fbb4 728msgid "error building trees"
642c7fab 729msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
25e2fbb4 730
1c3c8410 731#: merge-recursive.c:675
25e2fbb4
AS
732#, c-format
733msgid "failed to create path '%s'%s"
642c7fab 734msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
25e2fbb4 735
1c3c8410 736#: merge-recursive.c:686
25e2fbb4
AS
737#, c-format
738msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
642c7fab 739msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
25e2fbb4 740
642c7fab 741# FIXME better message
1c3c8410 742#: merge-recursive.c:700 merge-recursive.c:721
25e2fbb4 743msgid ": perhaps a D/F conflict?"
642c7fab 744msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
25e2fbb4 745
1c3c8410 746#: merge-recursive.c:711
25e2fbb4
AS
747#, c-format
748msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
749msgstr ""
642c7fab 750"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
25e2fbb4 751
1c3c8410 752#: merge-recursive.c:751
25e2fbb4
AS
753#, c-format
754msgid "cannot read object %s '%s'"
642c7fab 755msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 756
1c3c8410 757#: merge-recursive.c:753
25e2fbb4
AS
758#, c-format
759msgid "blob expected for %s '%s'"
642c7fab 760msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
25e2fbb4 761
1c3c8410 762#: merge-recursive.c:776 builtin/clone.c:317
25e2fbb4
AS
763#, c-format
764msgid "failed to open '%s'"
1c3c8410 765msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 766
1c3c8410 767#: merge-recursive.c:784
25e2fbb4
AS
768#, c-format
769msgid "failed to symlink '%s'"
642c7fab 770msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
25e2fbb4 771
1c3c8410 772#: merge-recursive.c:787
25e2fbb4
AS
773#, c-format
774msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
775msgstr ""
642c7fab 776"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
25e2fbb4 777
1c3c8410 778#: merge-recursive.c:925
25e2fbb4 779msgid "Failed to execute internal merge"
642c7fab 780msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
25e2fbb4 781
1c3c8410 782#: merge-recursive.c:929
25e2fbb4
AS
783#, c-format
784msgid "Unable to add %s to database"
642c7fab 785msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
25e2fbb4 786
1c3c8410 787#: merge-recursive.c:945
25e2fbb4 788msgid "unsupported object type in the tree"
642c7fab 789msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
25e2fbb4 790
1c3c8410 791#: merge-recursive.c:1024 merge-recursive.c:1038
25e2fbb4
AS
792#, c-format
793msgid ""
794"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
795"in tree."
796msgstr ""
642c7fab
AS
797"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
798"е оставена в дървото."
25e2fbb4 799
1c3c8410 800#: merge-recursive.c:1030 merge-recursive.c:1043
25e2fbb4
AS
801#, c-format
802msgid ""
803"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
804"in tree at %s."
805msgstr ""
642c7fab
AS
806"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
807"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 808
1c3c8410 809#: merge-recursive.c:1084
25e2fbb4 810msgid "rename"
642c7fab 811msgstr "преименуване"
25e2fbb4 812
1c3c8410 813#: merge-recursive.c:1084
25e2fbb4 814msgid "renamed"
1c3c8410 815msgstr "преименуван"
25e2fbb4 816
1c3c8410 817#: merge-recursive.c:1140
25e2fbb4
AS
818#, c-format
819msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
642c7fab 820msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 821
1c3c8410 822#: merge-recursive.c:1162
25e2fbb4
AS
823#, c-format
824msgid ""
825"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
826"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
827msgstr ""
642c7fab
AS
828"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
829"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 830
1c3c8410 831#: merge-recursive.c:1167
25e2fbb4 832msgid " (left unresolved)"
642c7fab 833msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 834
1c3c8410 835#: merge-recursive.c:1221
25e2fbb4
AS
836#, c-format
837msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
838msgstr ""
642c7fab
AS
839"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
840"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 841
1c3c8410 842#: merge-recursive.c:1251
25e2fbb4
AS
843#, c-format
844msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
642c7fab 845msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
25e2fbb4 846
1c3c8410 847#: merge-recursive.c:1450
25e2fbb4
AS
848#, c-format
849msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
850msgstr ""
642c7fab
AS
851"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
852"„%s“ е добавен в „%s“"
25e2fbb4 853
1c3c8410 854#: merge-recursive.c:1460
25e2fbb4
AS
855#, c-format
856msgid "Adding merged %s"
642c7fab 857msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
25e2fbb4 858
1c3c8410 859#: merge-recursive.c:1465 merge-recursive.c:1663
25e2fbb4
AS
860#, c-format
861msgid "Adding as %s instead"
642c7fab 862msgstr "Добавяне като „%s“"
25e2fbb4 863
1c3c8410 864#: merge-recursive.c:1516
25e2fbb4
AS
865#, c-format
866msgid "cannot read object %s"
642c7fab 867msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
25e2fbb4 868
1c3c8410 869#: merge-recursive.c:1519
25e2fbb4
AS
870#, c-format
871msgid "object %s is not a blob"
642c7fab 872msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
25e2fbb4 873
1c3c8410 874#: merge-recursive.c:1567
25e2fbb4 875msgid "modify"
642c7fab 876msgstr "промяна"
25e2fbb4 877
1c3c8410 878#: merge-recursive.c:1567
25e2fbb4 879msgid "modified"
1c3c8410 880msgstr "променен"
25e2fbb4 881
1c3c8410 882#: merge-recursive.c:1577
25e2fbb4 883msgid "content"
642c7fab 884msgstr "съдържание"
25e2fbb4 885
1c3c8410 886#: merge-recursive.c:1584
25e2fbb4 887msgid "add/add"
642c7fab 888msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 889
1c3c8410 890#: merge-recursive.c:1618
25e2fbb4
AS
891#, c-format
892msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
642c7fab 893msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 894
1c3c8410 895#: merge-recursive.c:1632
25e2fbb4
AS
896#, c-format
897msgid "Auto-merging %s"
642c7fab 898msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 899
1c3c8410 900#: merge-recursive.c:1636 git-submodule.sh:1149
25e2fbb4 901msgid "submodule"
1c3c8410 902msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 903
1c3c8410 904#: merge-recursive.c:1637
25e2fbb4
AS
905#, c-format
906msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
642c7fab 907msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 908
1c3c8410 909#: merge-recursive.c:1727
25e2fbb4
AS
910#, c-format
911msgid "Removing %s"
1c3c8410 912msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 913
1c3c8410 914#: merge-recursive.c:1752
25e2fbb4 915msgid "file/directory"
642c7fab 916msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 917
1c3c8410 918#: merge-recursive.c:1758
25e2fbb4 919msgid "directory/file"
642c7fab 920msgstr "директория/файл"
25e2fbb4 921
1c3c8410 922#: merge-recursive.c:1763
25e2fbb4
AS
923#, c-format
924msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
925msgstr ""
642c7fab
AS
926"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
927"като „%s“"
25e2fbb4 928
1c3c8410 929#: merge-recursive.c:1773
25e2fbb4
AS
930#, c-format
931msgid "Adding %s"
642c7fab 932msgstr "Добавяне на „%s“"
25e2fbb4 933
1c3c8410 934#: merge-recursive.c:1790
25e2fbb4 935msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
642c7fab 936msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
25e2fbb4 937
1c3c8410 938#: merge-recursive.c:1809
25e2fbb4 939msgid "Already up-to-date!"
642c7fab 940msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 941
1c3c8410 942#: merge-recursive.c:1818
25e2fbb4
AS
943#, c-format
944msgid "merging of trees %s and %s failed"
642c7fab 945msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 946
642c7fab 947# FIXME message
1c3c8410 948#: merge-recursive.c:1848
25e2fbb4
AS
949#, c-format
950msgid "Unprocessed path??? %s"
642c7fab 951msgstr "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git."
25e2fbb4 952
1c3c8410 953#: merge-recursive.c:1893
25e2fbb4 954msgid "Merging:"
642c7fab 955msgstr "Сливане:"
25e2fbb4 956
1c3c8410 957#: merge-recursive.c:1906
25e2fbb4
AS
958#, c-format
959msgid "found %u common ancestor:"
960msgid_plural "found %u common ancestors:"
642c7fab
AS
961msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
962msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
25e2fbb4 963
1c3c8410 964#: merge-recursive.c:1943
25e2fbb4 965msgid "merge returned no commit"
642c7fab 966msgstr "сливането не върна подаване"
25e2fbb4 967
1c3c8410 968#: merge-recursive.c:2000
25e2fbb4
AS
969#, c-format
970msgid "Could not parse object '%s'"
642c7fab 971msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
25e2fbb4 972
1c3c8410 973#: merge-recursive.c:2012 builtin/merge.c:668
25e2fbb4 974msgid "Unable to write index."
642c7fab 975msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4
AS
976
977#: notes-utils.c:40
978msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
979msgstr ""
1c3c8410 980"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4
AS
981
982#: notes-utils.c:81
983#, c-format
984msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
642c7fab 985msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4
AS
986
987#: notes-utils.c:91
988#, c-format
989msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
990msgstr ""
1c3c8410 991"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4
AS
992
993#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
994#. environment variable, the second %s is its value
995#: notes-utils.c:118
996#, c-format
997msgid "Bad %s value: '%s'"
1c3c8410 998msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 999
1c3c8410 1000#: object.c:229
25e2fbb4
AS
1001#, c-format
1002msgid "unable to parse object: %s"
1c3c8410 1003msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1004
1c3c8410 1005#: parse-options.c:532
25e2fbb4
AS
1006msgid "..."
1007msgstr "…"
1008
1c3c8410 1009#: parse-options.c:550
25e2fbb4
AS
1010#, c-format
1011msgid "usage: %s"
1012msgstr "употреба: %s"
1013
1014#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1015#. one in "usage: %s" translation
1c3c8410 1016#: parse-options.c:554
25e2fbb4
AS
1017#, c-format
1018msgid " or: %s"
1019msgstr " или: %s"
1020
1c3c8410 1021#: parse-options.c:557
25e2fbb4
AS
1022#, c-format
1023msgid " %s"
1024msgstr " %s"
1025
1c3c8410 1026#: parse-options.c:591
25e2fbb4
AS
1027msgid "-NUM"
1028msgstr "-ЧИСЛО"
1029
1030#: pathspec.c:133
1031msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
642c7fab 1032msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1033
1034#: pathspec.c:143
1035msgid ""
1036"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1037"pathspec settings"
1038msgstr ""
642c7fab
AS
1039"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1040"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4
AS
1041
1042#: pathspec.c:177
1043msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
642c7fab 1044msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4
AS
1045
1046#: pathspec.c:183
1047#, c-format
1048msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
642c7fab 1049msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4
AS
1050
1051#: pathspec.c:187
1052#, c-format
1053msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
642c7fab 1054msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4
AS
1055
1056#: pathspec.c:205
1057#, c-format
1058msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
642c7fab 1059msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4
AS
1060
1061#: pathspec.c:230
1062#, c-format
1063msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
642c7fab 1064msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1065
1066#: pathspec.c:241
1067#, c-format
1068msgid "%s: '%s' is outside repository"
642c7fab 1069msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4
AS
1070
1071#: pathspec.c:291
1072#, c-format
1073msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
642c7fab 1074msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 1075
25e2fbb4
AS
1076#: pathspec.c:353
1077#, c-format
1078msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
642c7fab 1079msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4
AS
1080
1081#: pathspec.c:433
1082#, c-format
1083msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
642c7fab 1084msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4
AS
1085
1086#: pathspec.c:442
1087msgid ""
1088"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1089"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1090msgstr ""
642c7fab
AS
1091"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1092"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 1093
1c3c8410
AS
1094#: progress.c:224
1095msgid "done"
1096msgstr "действието завърши"
1097
1098#: read-cache.c:1238
1099#, c-format
1100msgid ""
1101"index.version set, but the value is invalid.\n"
1102"Using version %i"
1103msgstr ""
1104"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1105"Ще се ползва версия %i"
1106
1107#: read-cache.c:1248
1108#, c-format
1109msgid ""
1110"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1111"Using version %i"
1112msgstr ""
1113"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1114"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1115"Ще се ползва версия %i"
1116
1117#: remote.c:758
25e2fbb4
AS
1118#, c-format
1119msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1120msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1121
1c3c8410 1122#: remote.c:762
25e2fbb4
AS
1123#, c-format
1124msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1125msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1126
1c3c8410 1127#: remote.c:766
25e2fbb4
AS
1128#, c-format
1129msgid "%s tracks both %s and %s"
1130msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1131
1c3c8410 1132#: remote.c:774
25e2fbb4
AS
1133msgid "Internal error"
1134msgstr "Вътрешна грешка"
1135
1c3c8410 1136#: remote.c:1948
25e2fbb4
AS
1137#, c-format
1138msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1139msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1140
1c3c8410 1141#: remote.c:1952
25e2fbb4 1142msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1c3c8410 1143msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
25e2fbb4 1144
1c3c8410 1145#: remote.c:1955
25e2fbb4
AS
1146#, c-format
1147msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
642c7fab 1148msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
25e2fbb4 1149
1c3c8410 1150#: remote.c:1959
25e2fbb4
AS
1151#, c-format
1152msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1153msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1154msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1155msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1156
1c3c8410 1157#: remote.c:1965
25e2fbb4
AS
1158msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1159msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1160
1c3c8410 1161#: remote.c:1968
25e2fbb4
AS
1162#, c-format
1163msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1164msgid_plural ""
1165"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1166msgstr[0] ""
1167"Клонът ви е с %2$d подаване след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1168msgstr[1] ""
1169"Клонът ви е с %2$d подавания след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1170
1c3c8410 1171#: remote.c:1976
25e2fbb4
AS
1172msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1173msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1174
1c3c8410 1175#: remote.c:1979
25e2fbb4
AS
1176#, c-format
1177msgid ""
1178"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1179"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1180msgid_plural ""
1181"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1182"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1183msgstr[0] ""
1184"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1185"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1186msgstr[1] ""
1187"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1188"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1189
1c3c8410 1190#: remote.c:1989
25e2fbb4
AS
1191msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1192msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1193
1194#: run-command.c:80
1195msgid "open /dev/null failed"
1196msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1197
1198#: run-command.c:82
1199#, c-format
1200msgid "dup2(%d,%d) failed"
1201msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1202
1c3c8410
AS
1203#: sequencer.c:206 builtin/merge.c:786 builtin/merge.c:899
1204#: builtin/merge.c:1009 builtin/merge.c:1019
25e2fbb4
AS
1205#, c-format
1206msgid "Could not open '%s' for writing"
642c7fab 1207msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 1208
1c3c8410
AS
1209#: sequencer.c:208 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:789
1210#: builtin/merge.c:1011 builtin/merge.c:1024
25e2fbb4
AS
1211#, c-format
1212msgid "Could not write to '%s'"
642c7fab 1213msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1214
642c7fab 1215# FIXME git add <path…> for consistence
25e2fbb4
AS
1216#: sequencer.c:229
1217msgid ""
1218"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1219"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1220msgstr ""
642c7fab
AS
1221"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1222"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
25e2fbb4
AS
1223
1224#: sequencer.c:232
1225msgid ""
1226"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1227"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1228"and commit the result with 'git commit'"
1229msgstr ""
642c7fab
AS
1230"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1231"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1232"подайте резултата с командата „git commit'“."
25e2fbb4 1233
642c7fab 1234# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
1c3c8410 1235#: sequencer.c:245 sequencer.c:879 sequencer.c:962
25e2fbb4
AS
1236#, c-format
1237msgid "Could not write to %s"
642c7fab 1238msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1239
642c7fab 1240# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
25e2fbb4
AS
1241#: sequencer.c:248
1242#, c-format
1243msgid "Error wrapping up %s"
642c7fab 1244msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4
AS
1245
1246#: sequencer.c:263
1247msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
642c7fab 1248msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
25e2fbb4
AS
1249
1250#: sequencer.c:265
1251msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
642c7fab 1252msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
25e2fbb4
AS
1253
1254#: sequencer.c:268
1255msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
642c7fab 1256msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4
AS
1257
1258#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
1259#: sequencer.c:325
1260#, c-format
1261msgid "%s: Unable to write new index file"
1c3c8410 1262msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4
AS
1263
1264#: sequencer.c:356
1265msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
642c7fab 1266msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4
AS
1267
1268#: sequencer.c:378
1269msgid "Unable to update cache tree\n"
642c7fab 1270msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 1271
1c3c8410 1272#: sequencer.c:430
25e2fbb4
AS
1273#, c-format
1274msgid "Could not parse commit %s\n"
642c7fab 1275msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1276
1c3c8410 1277#: sequencer.c:435
25e2fbb4
AS
1278#, c-format
1279msgid "Could not parse parent commit %s\n"
642c7fab 1280msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1281
1c3c8410 1282#: sequencer.c:501
25e2fbb4 1283msgid "Your index file is unmerged."
1c3c8410 1284msgstr "Индексът не е слят."
25e2fbb4 1285
1c3c8410 1286#: sequencer.c:520
25e2fbb4
AS
1287#, c-format
1288msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
642c7fab 1289msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
25e2fbb4 1290
1c3c8410 1291#: sequencer.c:528
25e2fbb4
AS
1292#, c-format
1293msgid "Commit %s does not have parent %d"
642c7fab 1294msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
25e2fbb4 1295
1c3c8410 1296#: sequencer.c:532
25e2fbb4
AS
1297#, c-format
1298msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
642c7fab 1299msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
25e2fbb4
AS
1300
1301#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1302#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
1c3c8410 1303#: sequencer.c:545
25e2fbb4
AS
1304#, c-format
1305msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
642c7fab 1306msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
25e2fbb4 1307
1c3c8410 1308#: sequencer.c:549
25e2fbb4
AS
1309#, c-format
1310msgid "Cannot get commit message for %s"
642c7fab 1311msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 1312
1c3c8410 1313#: sequencer.c:635
25e2fbb4
AS
1314#, c-format
1315msgid "could not revert %s... %s"
642c7fab 1316msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 1317
1c3c8410 1318#: sequencer.c:636
25e2fbb4
AS
1319#, c-format
1320msgid "could not apply %s... %s"
642c7fab 1321msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 1322
1c3c8410 1323#: sequencer.c:672
25e2fbb4 1324msgid "empty commit set passed"
642c7fab 1325msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 1326
1c3c8410 1327#: sequencer.c:680
25e2fbb4
AS
1328#, c-format
1329msgid "git %s: failed to read the index"
642c7fab 1330msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 1331
1c3c8410 1332#: sequencer.c:685
25e2fbb4
AS
1333#, c-format
1334msgid "git %s: failed to refresh the index"
642c7fab 1335msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 1336
1c3c8410 1337#: sequencer.c:743
25e2fbb4
AS
1338#, c-format
1339msgid "Cannot %s during a %s"
642c7fab 1340msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
25e2fbb4 1341
1c3c8410 1342#: sequencer.c:765
25e2fbb4
AS
1343#, c-format
1344msgid "Could not parse line %d."
642c7fab 1345msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
25e2fbb4 1346
1c3c8410 1347#: sequencer.c:770
25e2fbb4 1348msgid "No commits parsed."
642c7fab 1349msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 1350
642c7fab 1351# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
1c3c8410 1352#: sequencer.c:783
25e2fbb4
AS
1353#, c-format
1354msgid "Could not open %s"
642c7fab 1355msgstr "„%s“ не може да се прочете."
25e2fbb4 1356
1c3c8410 1357#: sequencer.c:787
25e2fbb4
AS
1358#, c-format
1359msgid "Could not read %s."
642c7fab 1360msgstr "„%s“ не може да се отвори."
25e2fbb4 1361
1c3c8410 1362#: sequencer.c:794
25e2fbb4
AS
1363#, c-format
1364msgid "Unusable instruction sheet: %s"
642c7fab 1365msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
25e2fbb4 1366
1c3c8410 1367#: sequencer.c:824
25e2fbb4
AS
1368#, c-format
1369msgid "Invalid key: %s"
642c7fab 1370msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 1371
1c3c8410 1372#: sequencer.c:827
25e2fbb4
AS
1373#, c-format
1374msgid "Invalid value for %s: %s"
642c7fab 1375msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1376
1c3c8410 1377#: sequencer.c:839
25e2fbb4
AS
1378#, c-format
1379msgid "Malformed options sheet: %s"
642c7fab 1380msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
25e2fbb4 1381
1c3c8410 1382#: sequencer.c:860
25e2fbb4
AS
1383msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1384msgstr ""
642c7fab 1385"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1386
1c3c8410 1387#: sequencer.c:861
25e2fbb4 1388msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
642c7fab 1389msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 1390
1c3c8410 1391#: sequencer.c:865
25e2fbb4
AS
1392#, c-format
1393msgid "Could not create sequencer directory %s"
642c7fab 1394msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1395
1c3c8410 1396#: sequencer.c:881 sequencer.c:966
25e2fbb4
AS
1397#, c-format
1398msgid "Error wrapping up %s."
642c7fab 1399msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1400
1c3c8410 1401#: sequencer.c:900 sequencer.c:1036
25e2fbb4
AS
1402msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1403msgstr ""
642c7fab 1404"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1405
1c3c8410 1406#: sequencer.c:902
25e2fbb4 1407msgid "cannot resolve HEAD"
642c7fab 1408msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
25e2fbb4 1409
1c3c8410 1410#: sequencer.c:904
25e2fbb4
AS
1411msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1412msgstr ""
642c7fab
AS
1413"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1414"предстои да бъде създаден"
25e2fbb4 1415
1c3c8410 1416#: sequencer.c:926 builtin/apply.c:4061
25e2fbb4
AS
1417#, c-format
1418msgid "cannot open %s: %s"
642c7fab 1419msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
25e2fbb4 1420
1c3c8410 1421#: sequencer.c:929
25e2fbb4
AS
1422#, c-format
1423msgid "cannot read %s: %s"
642c7fab 1424msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 1425
1c3c8410 1426#: sequencer.c:930
25e2fbb4 1427msgid "unexpected end of file"
642c7fab 1428msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 1429
1c3c8410 1430#: sequencer.c:936
25e2fbb4
AS
1431#, c-format
1432msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1433msgstr ""
642c7fab
AS
1434"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1435"повреден"
25e2fbb4 1436
1c3c8410 1437#: sequencer.c:959
25e2fbb4
AS
1438#, c-format
1439msgid "Could not format %s."
642c7fab 1440msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
25e2fbb4 1441
1c3c8410 1442#: sequencer.c:1104
25e2fbb4
AS
1443#, c-format
1444msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
642c7fab 1445msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 1446
1c3c8410 1447#: sequencer.c:1107
25e2fbb4
AS
1448#, c-format
1449msgid "%s: bad revision"
642c7fab 1450msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 1451
1c3c8410 1452#: sequencer.c:1141
25e2fbb4 1453msgid "Can't revert as initial commit"
642c7fab 1454msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 1455
1c3c8410 1456#: sequencer.c:1142
25e2fbb4 1457msgid "Can't cherry-pick into empty head"
642c7fab 1458msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
25e2fbb4
AS
1459
1460#: sha1_name.c:439
1461msgid ""
1462"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1463"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1464"may be created by mistake. For example,\n"
1465"\n"
1466" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1467"\n"
1468"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1469"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1470"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1471msgstr ""
642c7fab
AS
1472"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1473"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1474"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1c3c8410
AS
1475"\n"
1476" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1477"\n"
1478"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1479"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1480"да\n"
642c7fab
AS
1481"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1482"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 1483
1c3c8410 1484#: sha1_name.c:1072
25e2fbb4 1485msgid "HEAD does not point to a branch"
1c3c8410 1486msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
25e2fbb4 1487
1c3c8410 1488#: sha1_name.c:1075
25e2fbb4
AS
1489#, c-format
1490msgid "No such branch: '%s'"
1c3c8410 1491msgstr "Не съществува клон на име „%s“"
25e2fbb4 1492
1c3c8410 1493#: sha1_name.c:1077
25e2fbb4
AS
1494#, c-format
1495msgid "No upstream configured for branch '%s'"
1c3c8410 1496msgstr "Не е зададен клон-източник за клона „%s“"
25e2fbb4 1497
1c3c8410 1498#: sha1_name.c:1081
25e2fbb4
AS
1499#, c-format
1500msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1c3c8410 1501msgstr "Клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
25e2fbb4
AS
1502
1503#: submodule.c:64 submodule.c:98
1504msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1505msgstr ""
1c3c8410
AS
1506"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1507"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4
AS
1508
1509#: submodule.c:68 submodule.c:102
1510#, c-format
1511msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1c3c8410 1512msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 1513
25e2fbb4
AS
1514#: submodule.c:76
1515#, c-format
1516msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1c3c8410 1517msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 1518
25e2fbb4
AS
1519#: submodule.c:109
1520#, c-format
1521msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1c3c8410 1522msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 1523
1c3c8410 1524#: submodule.c:120
25e2fbb4 1525msgid "staging updated .gitmodules failed"
642c7fab 1526msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 1527
1c3c8410 1528#: submodule.c:1121 builtin/init-db.c:363
25e2fbb4
AS
1529#, c-format
1530msgid "Could not create git link %s"
1c3c8410 1531msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1532
1c3c8410 1533#: submodule.c:1132
25e2fbb4
AS
1534#, c-format
1535msgid "Could not set core.worktree in %s"
642c7fab 1536msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
1c3c8410
AS
1537
1538#: unpack-trees.c:206
1539msgid "Checking out files"
1540msgstr "Изтегляне на файлове"
25e2fbb4
AS
1541
1542#: urlmatch.c:120
1543msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
642c7fab 1544msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
25e2fbb4
AS
1545
1546#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1547#, c-format
1548msgid "invalid %XX escape sequence"
642c7fab 1549msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
25e2fbb4
AS
1550
1551#: urlmatch.c:172
1552msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
642c7fab 1553msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
25e2fbb4
AS
1554
1555#: urlmatch.c:189
1556msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
642c7fab 1557msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
25e2fbb4
AS
1558
1559#: urlmatch.c:199
1560msgid "invalid characters in host name"
642c7fab 1561msgstr "неправилни знаци в името на машина"
25e2fbb4
AS
1562
1563#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1564msgid "invalid port number"
642c7fab 1565msgstr "неправилен номер на порт"
25e2fbb4
AS
1566
1567#: urlmatch.c:322
1568msgid "invalid '..' path segment"
642c7fab 1569msgstr "неправилна част от пътя „..“"
25e2fbb4
AS
1570
1571#: wrapper.c:422
1572#, c-format
1573msgid "unable to access '%s': %s"
1c3c8410 1574msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
25e2fbb4
AS
1575
1576#: wrapper.c:443
1577#, c-format
1578msgid "unable to access '%s'"
1c3c8410 1579msgstr "няма достъп до „%s“"
25e2fbb4
AS
1580
1581#: wrapper.c:454
1582#, c-format
1583msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1c3c8410 1584msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
25e2fbb4
AS
1585
1586#: wrapper.c:455
1587msgid "no such user"
1c3c8410 1588msgstr "такъв потребител не съществува"
25e2fbb4
AS
1589
1590#: wt-status.c:150
1591msgid "Unmerged paths:"
1c3c8410 1592msgstr "Неслети пътища:"
25e2fbb4
AS
1593
1594#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
1595#, c-format
1596msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1c3c8410 1597msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1598
1599#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
1600msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1601msgstr ""
1c3c8410 1602" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1603
1604#: wt-status.c:183
1605msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1606msgstr ""
1c3c8410 1607" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1608
1609#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
1610msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1611msgstr ""
1c3c8410
AS
1612" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
1613"конфликта)"
25e2fbb4
AS
1614
1615#: wt-status.c:187
1616msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1617msgstr ""
1c3c8410 1618" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1619
1620#: wt-status.c:198
1621msgid "Changes to be committed:"
1c3c8410 1622msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
25e2fbb4
AS
1623
1624#: wt-status.c:216
1625msgid "Changes not staged for commit:"
1c3c8410 1626msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
25e2fbb4
AS
1627
1628#: wt-status.c:220
1629msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1630msgstr ""
1c3c8410 1631" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1632
1633#: wt-status.c:222
1634msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1635msgstr ""
1c3c8410 1636" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1637
1638#: wt-status.c:223
1639msgid ""
1640" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1641msgstr ""
1c3c8410
AS
1642" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
1643"работното дърво)"
25e2fbb4
AS
1644
1645#: wt-status.c:225
1646msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1647msgstr ""
1c3c8410
AS
1648" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
1649"подмодулите)"
25e2fbb4
AS
1650
1651#: wt-status.c:237
1652#, c-format
1653msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1654msgstr ""
1c3c8410 1655" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
25e2fbb4 1656
1c3c8410 1657#: wt-status.c:252
25e2fbb4 1658msgid "both deleted:"
1c3c8410 1659msgstr "изтрити в двата случая:"
25e2fbb4 1660
1c3c8410 1661#: wt-status.c:254
25e2fbb4 1662msgid "added by us:"
1c3c8410 1663msgstr "добавени от вас:"
25e2fbb4 1664
1c3c8410 1665#: wt-status.c:256
25e2fbb4 1666msgid "deleted by them:"
1c3c8410 1667msgstr "изтрити от тях:"
25e2fbb4 1668
1c3c8410 1669#: wt-status.c:258
25e2fbb4 1670msgid "added by them:"
1c3c8410 1671msgstr "добавени от тях:"
25e2fbb4 1672
1c3c8410 1673#: wt-status.c:260
25e2fbb4 1674msgid "deleted by us:"
642c7fab 1675msgstr "изтрити от вас:"
25e2fbb4 1676
1c3c8410 1677#: wt-status.c:262
25e2fbb4 1678msgid "both added:"
1c3c8410 1679msgstr "добавени и в двата случая:"
25e2fbb4 1680
1c3c8410 1681#: wt-status.c:264
25e2fbb4 1682msgid "both modified:"
1c3c8410 1683msgstr "променени и в двата случая:"
25e2fbb4 1684
1c3c8410
AS
1685#: wt-status.c:266
1686#, c-format
1687msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1688msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1689
1c3c8410
AS
1690#: wt-status.c:274
1691msgid "new file:"
1692msgstr "нов файл:"
25e2fbb4 1693
1c3c8410
AS
1694#: wt-status.c:276
1695msgid "copied:"
1696msgstr "копиран:"
25e2fbb4 1697
1c3c8410
AS
1698#: wt-status.c:278
1699msgid "deleted:"
1700msgstr "изтрит:"
25e2fbb4 1701
1c3c8410
AS
1702#: wt-status.c:280
1703msgid "modified:"
1704msgstr "променен:"
25e2fbb4 1705
1c3c8410
AS
1706#: wt-status.c:282
1707msgid "renamed:"
1708msgstr "преименуван:"
25e2fbb4 1709
1c3c8410
AS
1710#: wt-status.c:284
1711msgid "typechange:"
1712msgstr "смяна на вида:"
1713
1714#: wt-status.c:286
1715msgid "unknown:"
1716msgstr "непозната промяна:"
1717
1718#: wt-status.c:288
1719msgid "unmerged:"
1720msgstr "неслят:"
1721
1722#: wt-status.c:370
25e2fbb4 1723msgid "new commits, "
1c3c8410 1724msgstr "нови подавания, "
25e2fbb4 1725
1c3c8410 1726#: wt-status.c:372
25e2fbb4 1727msgid "modified content, "
1c3c8410 1728msgstr "променено съдържание, "
25e2fbb4 1729
1c3c8410 1730#: wt-status.c:374
25e2fbb4 1731msgid "untracked content, "
1c3c8410 1732msgstr "неследено съдържание, "
25e2fbb4 1733
1c3c8410 1734#: wt-status.c:391
25e2fbb4
AS
1735#, c-format
1736msgid "bug: unhandled diff status %c"
1c3c8410 1737msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1738
1c3c8410 1739#: wt-status.c:765
25e2fbb4 1740msgid "Submodules changed but not updated:"
1c3c8410 1741msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
25e2fbb4 1742
1c3c8410 1743#: wt-status.c:767
25e2fbb4 1744msgid "Submodule changes to be committed:"
1c3c8410 1745msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
25e2fbb4 1746
1c3c8410 1747#: wt-status.c:846
25e2fbb4
AS
1748msgid ""
1749"Do not touch the line above.\n"
1750"Everything below will be removed."
1751msgstr ""
1c3c8410
AS
1752"Не променяйте горния ред.\n"
1753"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
25e2fbb4 1754
1c3c8410 1755#: wt-status.c:937
25e2fbb4 1756msgid "You have unmerged paths."
1c3c8410 1757msgstr "Някои пътища не са слети."
25e2fbb4 1758
1c3c8410 1759#: wt-status.c:940
25e2fbb4 1760msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1c3c8410 1761msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
25e2fbb4 1762
1c3c8410 1763#: wt-status.c:943
25e2fbb4 1764msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1c3c8410 1765msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
25e2fbb4 1766
1c3c8410 1767#: wt-status.c:946
25e2fbb4 1768msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
1c3c8410 1769msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
25e2fbb4 1770
1c3c8410 1771#: wt-status.c:956
25e2fbb4 1772msgid "You are in the middle of an am session."
1c3c8410 1773msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
25e2fbb4 1774
1c3c8410 1775#: wt-status.c:959
25e2fbb4 1776msgid "The current patch is empty."
1c3c8410 1777msgstr "Текущата кръпка е празна."
25e2fbb4 1778
1c3c8410 1779#: wt-status.c:963
25e2fbb4 1780msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1c3c8410 1781msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
25e2fbb4 1782
1c3c8410 1783#: wt-status.c:965
25e2fbb4 1784msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1785msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1786
1c3c8410 1787#: wt-status.c:967
25e2fbb4
AS
1788msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
1789msgstr ""
1c3c8410 1790" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1791
1c3c8410 1792#: wt-status.c:1027 wt-status.c:1044
25e2fbb4
AS
1793#, c-format
1794msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1795msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1796
1c3c8410 1797#: wt-status.c:1032 wt-status.c:1049
25e2fbb4 1798msgid "You are currently rebasing."
1c3c8410 1799msgstr "В момента пребазирате."
25e2fbb4 1800
1c3c8410 1801#: wt-status.c:1035
25e2fbb4 1802msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1803msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1804
1c3c8410 1805#: wt-status.c:1037
25e2fbb4 1806msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1807msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1808
1c3c8410 1809#: wt-status.c:1039
25e2fbb4
AS
1810msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
1811msgstr ""
1c3c8410 1812" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1813
1c3c8410 1814#: wt-status.c:1052
25e2fbb4 1815msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1816msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1817
1c3c8410 1818#: wt-status.c:1056
25e2fbb4
AS
1819#, c-format
1820msgid ""
1821"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1822msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1823
1c3c8410 1824#: wt-status.c:1061
25e2fbb4 1825msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1c3c8410 1826msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1827
1c3c8410 1828#: wt-status.c:1064
25e2fbb4
AS
1829msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
1830msgstr ""
1c3c8410
AS
1831" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
1832"continue“)"
25e2fbb4 1833
1c3c8410 1834#: wt-status.c:1068
25e2fbb4
AS
1835#, c-format
1836msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1837msgstr ""
1c3c8410 1838"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1839
1c3c8410 1840#: wt-status.c:1073
25e2fbb4 1841msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1c3c8410 1842msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1843
1c3c8410 1844#: wt-status.c:1076
25e2fbb4
AS
1845msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
1846msgstr ""
1c3c8410 1847" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
25e2fbb4 1848
1c3c8410 1849#: wt-status.c:1078
25e2fbb4
AS
1850msgid ""
1851" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1852msgstr ""
1c3c8410 1853" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
25e2fbb4 1854
1c3c8410 1855#: wt-status.c:1088
25e2fbb4
AS
1856#, c-format
1857msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1c3c8410 1858msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
25e2fbb4 1859
1c3c8410 1860#: wt-status.c:1093
25e2fbb4 1861msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1c3c8410 1862msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 1863
1c3c8410 1864#: wt-status.c:1096
25e2fbb4
AS
1865msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
1866msgstr ""
1c3c8410 1867" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 1868
1c3c8410 1869#: wt-status.c:1098
25e2fbb4
AS
1870msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
1871msgstr ""
1c3c8410
AS
1872" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
1873"отбиране)"
25e2fbb4 1874
1c3c8410 1875#: wt-status.c:1107
25e2fbb4
AS
1876#, c-format
1877msgid "You are currently reverting commit %s."
1c3c8410 1878msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
25e2fbb4 1879
1c3c8410 1880#: wt-status.c:1112
25e2fbb4 1881msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 1882msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 1883
1c3c8410 1884#: wt-status.c:1115
25e2fbb4 1885msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 1886msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 1887
1c3c8410 1888#: wt-status.c:1117
25e2fbb4
AS
1889msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
1890msgstr ""
1c3c8410
AS
1891" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
1892"подаване)"
25e2fbb4 1893
1c3c8410 1894#: wt-status.c:1128
25e2fbb4
AS
1895#, c-format
1896msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
1c3c8410 1897msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
25e2fbb4 1898
1c3c8410 1899#: wt-status.c:1132
25e2fbb4 1900msgid "You are currently bisecting."
1c3c8410 1901msgstr "В момента търсите двоично."
25e2fbb4 1902
1c3c8410 1903#: wt-status.c:1135
25e2fbb4
AS
1904msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
1905msgstr ""
1c3c8410
AS
1906" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
1907"състояние и клон)"
25e2fbb4 1908
1c3c8410 1909#: wt-status.c:1310
25e2fbb4 1910msgid "On branch "
1c3c8410 1911msgstr "На клон "
25e2fbb4 1912
1c3c8410 1913#: wt-status.c:1317
25e2fbb4 1914msgid "rebase in progress; onto "
1c3c8410 1915msgstr "извършвате пребазиране върху "
25e2fbb4 1916
1c3c8410 1917#: wt-status.c:1324
25e2fbb4 1918msgid "HEAD detached at "
642c7fab 1919msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при подаване "
25e2fbb4 1920
1c3c8410 1921#: wt-status.c:1326
25e2fbb4 1922msgid "HEAD detached from "
1c3c8410 1923msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
25e2fbb4 1924
1c3c8410 1925#: wt-status.c:1329
25e2fbb4 1926msgid "Not currently on any branch."
642c7fab 1927msgstr "Извън всички клони."
25e2fbb4 1928
1c3c8410 1929#: wt-status.c:1346
25e2fbb4 1930msgid "Initial commit"
1c3c8410 1931msgstr "Първоначално подаване"
25e2fbb4 1932
1c3c8410 1933#: wt-status.c:1360
25e2fbb4 1934msgid "Untracked files"
1c3c8410 1935msgstr "Неследени файлове"
25e2fbb4 1936
1c3c8410 1937#: wt-status.c:1362
25e2fbb4 1938msgid "Ignored files"
1c3c8410 1939msgstr "Игнорирани файлове"
25e2fbb4 1940
1c3c8410 1941#: wt-status.c:1366
25e2fbb4
AS
1942#, c-format
1943msgid ""
1944"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
1945"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
1946"new files yourself (see 'git help status')."
1947msgstr ""
1c3c8410
AS
1948"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
1949"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
642c7fab 1950"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
1c3c8410 1951"За повече подробности погледнете „git status help“."
25e2fbb4 1952
1c3c8410 1953#: wt-status.c:1372
25e2fbb4
AS
1954#, c-format
1955msgid "Untracked files not listed%s"
1c3c8410 1956msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
25e2fbb4 1957
1c3c8410 1958#: wt-status.c:1374
25e2fbb4 1959msgid " (use -u option to show untracked files)"
1c3c8410 1960msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
25e2fbb4 1961
1c3c8410 1962#: wt-status.c:1380
25e2fbb4 1963msgid "No changes"
1c3c8410 1964msgstr "Няма промени"
25e2fbb4 1965
1c3c8410 1966#: wt-status.c:1385
25e2fbb4
AS
1967#, c-format
1968msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
1969msgstr ""
1c3c8410
AS
1970"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
1971"„git commit -a“)\n"
25e2fbb4 1972
1c3c8410 1973#: wt-status.c:1388
25e2fbb4
AS
1974#, c-format
1975msgid "no changes added to commit\n"
1c3c8410 1976msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
25e2fbb4 1977
1c3c8410 1978#: wt-status.c:1391
25e2fbb4
AS
1979#, c-format
1980msgid ""
1981"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
1982"track)\n"
1983msgstr ""
1c3c8410
AS
1984"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
1985"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 1986
1c3c8410 1987#: wt-status.c:1394
25e2fbb4
AS
1988#, c-format
1989msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1c3c8410 1990msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
25e2fbb4 1991
1c3c8410 1992#: wt-status.c:1397
25e2fbb4
AS
1993#, c-format
1994msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
1995msgstr ""
1c3c8410
AS
1996"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
1997"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 1998
1c3c8410 1999#: wt-status.c:1400 wt-status.c:1405
25e2fbb4
AS
2000#, c-format
2001msgid "nothing to commit\n"
1c3c8410 2002msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
25e2fbb4 2003
1c3c8410 2004#: wt-status.c:1403
25e2fbb4
AS
2005#, c-format
2006msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2007msgstr ""
1c3c8410
AS
2008"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2009"неследените файлове)\n"
25e2fbb4 2010
1c3c8410 2011#: wt-status.c:1407
25e2fbb4
AS
2012#, c-format
2013msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1c3c8410 2014msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
25e2fbb4 2015
1c3c8410 2016#: wt-status.c:1516
25e2fbb4 2017msgid "HEAD (no branch)"
1c3c8410 2018msgstr "HEAD (извън клон)"
25e2fbb4 2019
1c3c8410 2020#: wt-status.c:1522
25e2fbb4 2021msgid "Initial commit on "
642c7fab 2022msgstr "Първоначално подаване на клон"
25e2fbb4 2023
1c3c8410 2024#: wt-status.c:1554
25e2fbb4 2025msgid "gone"
1c3c8410 2026msgstr "изтрит"
25e2fbb4 2027
1c3c8410 2028#: wt-status.c:1556 wt-status.c:1564
25e2fbb4 2029msgid "behind "
1c3c8410 2030msgstr "назад с "
25e2fbb4
AS
2031
2032#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:356
2033#, c-format
2034msgid "failed to unlink '%s'"
1c3c8410 2035msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
25e2fbb4 2036
1c3c8410 2037#: builtin/add.c:21
25e2fbb4 2038msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
642c7fab 2039msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
25e2fbb4 2040
1c3c8410 2041#: builtin/add.c:64
25e2fbb4
AS
2042#, c-format
2043msgid "unexpected diff status %c"
1c3c8410 2044msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
25e2fbb4 2045
1c3c8410 2046#: builtin/add.c:69 builtin/commit.c:261
25e2fbb4 2047msgid "updating files failed"
1c3c8410 2048msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
25e2fbb4 2049
1c3c8410 2050#: builtin/add.c:79
25e2fbb4
AS
2051#, c-format
2052msgid "remove '%s'\n"
1c3c8410 2053msgstr "изтриване на „%s“\n"
25e2fbb4 2054
1c3c8410 2055#: builtin/add.c:133
25e2fbb4 2056msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1c3c8410 2057msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
25e2fbb4 2058
1c3c8410 2059#: builtin/add.c:193
25e2fbb4 2060msgid "Could not read the index"
1c3c8410 2061msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2062
1c3c8410 2063#: builtin/add.c:204
25e2fbb4
AS
2064#, c-format
2065msgid "Could not open '%s' for writing."
1c3c8410 2066msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
25e2fbb4 2067
1c3c8410 2068#: builtin/add.c:208
25e2fbb4 2069msgid "Could not write patch"
1c3c8410 2070msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
25e2fbb4 2071
1c3c8410 2072#: builtin/add.c:213
25e2fbb4
AS
2073#, c-format
2074msgid "Could not stat '%s'"
1c3c8410 2075msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
25e2fbb4 2076
1c3c8410 2077#: builtin/add.c:215
25e2fbb4 2078msgid "Empty patch. Aborted."
1c3c8410 2079msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
25e2fbb4 2080
1c3c8410 2081#: builtin/add.c:221
25e2fbb4
AS
2082#, c-format
2083msgid "Could not apply '%s'"
1c3c8410 2084msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2085
1c3c8410 2086#: builtin/add.c:231
25e2fbb4
AS
2087msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2088msgstr ""
1c3c8410 2089"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
25e2fbb4 2090
1c3c8410
AS
2091#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:876 builtin/fetch.c:93 builtin/mv.c:70
2092#: builtin/prune-packed.c:77 builtin/push.c:489 builtin/remote.c:1344
25e2fbb4
AS
2093#: builtin/rm.c:269
2094msgid "dry run"
2095msgstr "пробно изпълнeние"
2096
1c3c8410
AS
2097#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4410 builtin/check-ignore.c:19
2098#: builtin/commit.c:1256 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:612
25e2fbb4
AS
2099#: builtin/log.c:1592 builtin/mv.c:69 builtin/read-tree.c:113
2100msgid "be verbose"
2101msgstr "повече подробности"
2102
1c3c8410 2103#: builtin/add.c:251
25e2fbb4 2104msgid "interactive picking"
1c3c8410 2105msgstr "интерактивно отбиране на промени"
25e2fbb4 2106
1c3c8410 2107#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1108 builtin/reset.c:283
25e2fbb4 2108msgid "select hunks interactively"
1c3c8410 2109msgstr "интерактивен избор на парчета код"
25e2fbb4 2110
1c3c8410 2111#: builtin/add.c:253
25e2fbb4 2112msgid "edit current diff and apply"
1c3c8410 2113msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
25e2fbb4 2114
1c3c8410 2115#: builtin/add.c:254
25e2fbb4 2116msgid "allow adding otherwise ignored files"
1c3c8410 2117msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
25e2fbb4 2118
1c3c8410 2119#: builtin/add.c:255
25e2fbb4 2120msgid "update tracked files"
1c3c8410 2121msgstr "обновяване на следените файлове"
25e2fbb4 2122
1c3c8410 2123#: builtin/add.c:256
25e2fbb4 2124msgid "record only the fact that the path will be added later"
1c3c8410 2125msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
25e2fbb4 2126
1c3c8410 2127#: builtin/add.c:257
25e2fbb4 2128msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1c3c8410 2129msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
25e2fbb4 2130
1c3c8410 2131#: builtin/add.c:260
25e2fbb4
AS
2132msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2133msgstr ""
1c3c8410
AS
2134"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2135"no-all“)"
25e2fbb4 2136
1c3c8410 2137#: builtin/add.c:262
25e2fbb4 2138msgid "don't add, only refresh the index"
1c3c8410 2139msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
25e2fbb4 2140
1c3c8410 2141#: builtin/add.c:263
25e2fbb4
AS
2142msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2143msgstr ""
1c3c8410 2144"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
25e2fbb4 2145
1c3c8410 2146#: builtin/add.c:264
25e2fbb4
AS
2147msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2148msgstr ""
1c3c8410
AS
2149"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2150"игнорират"
25e2fbb4 2151
1c3c8410 2152#: builtin/add.c:286
25e2fbb4
AS
2153#, c-format
2154msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
642c7fab 2155msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
25e2fbb4 2156
1c3c8410 2157#: builtin/add.c:287
25e2fbb4 2158msgid "no files added"
1c3c8410 2159msgstr "не са добавени файлове"
25e2fbb4 2160
1c3c8410 2161#: builtin/add.c:293
25e2fbb4 2162msgid "adding files failed"
1c3c8410 2163msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
25e2fbb4 2164
1c3c8410 2165#: builtin/add.c:330
25e2fbb4 2166msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1c3c8410 2167msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
25e2fbb4 2168
1c3c8410 2169#: builtin/add.c:337
25e2fbb4 2170msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1c3c8410 2171msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
25e2fbb4 2172
1c3c8410 2173#: builtin/add.c:358
25e2fbb4
AS
2174#, c-format
2175msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1c3c8410 2176msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
25e2fbb4 2177
1c3c8410 2178#: builtin/add.c:359
25e2fbb4
AS
2179#, c-format
2180msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1c3c8410 2181msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
25e2fbb4 2182
1c3c8410
AS
2183#: builtin/add.c:364 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:920
2184#: builtin/commit.c:320 builtin/mv.c:90 builtin/reset.c:234 builtin/rm.c:299
25e2fbb4
AS
2185msgid "index file corrupt"
2186msgstr "файлът с индекса е повреден"
2187
1c3c8410 2188#: builtin/add.c:448 builtin/apply.c:4506 builtin/mv.c:280 builtin/rm.c:432
25e2fbb4 2189msgid "Unable to write new index file"
1c3c8410 2190msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
25e2fbb4
AS
2191
2192#: builtin/apply.c:57
2193msgid "git apply [options] [<patch>...]"
642c7fab 2194msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
25e2fbb4
AS
2195
2196#: builtin/apply.c:110
2197#, c-format
2198msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
642c7fab 2199msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4
AS
2200
2201#: builtin/apply.c:125
2202#, c-format
2203msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
642c7fab 2204msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4
AS
2205
2206#: builtin/apply.c:823
2207#, c-format
2208msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
642c7fab 2209msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4
AS
2210
2211#: builtin/apply.c:832
2212#, c-format
2213msgid "regexec returned %d for input: %s"
642c7fab 2214msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4
AS
2215
2216#: builtin/apply.c:913
2217#, c-format
2218msgid "unable to find filename in patch at line %d"
642c7fab 2219msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4
AS
2220
2221#: builtin/apply.c:945
2222#, c-format
2223msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
2224msgstr ""
642c7fab
AS
2225"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
2226"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4
AS
2227
2228#: builtin/apply.c:949
2229#, c-format
2230msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
2231msgstr ""
642c7fab
AS
2232"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2233"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4
AS
2234
2235#: builtin/apply.c:950
2236#, c-format
2237msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
2238msgstr ""
642c7fab
AS
2239"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2240"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4
AS
2241
2242#: builtin/apply.c:957
2243#, c-format
2244msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
2245msgstr ""
642c7fab
AS
2246"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
2247"null“"
25e2fbb4
AS
2248
2249#: builtin/apply.c:1422
2250#, c-format
2251msgid "recount: unexpected line: %.*s"
642c7fab 2252msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4
AS
2253
2254#: builtin/apply.c:1479
2255#, c-format
2256msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
642c7fab 2257msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4
AS
2258
2259#: builtin/apply.c:1496
2260#, c-format
2261msgid ""
2262"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2263"component (line %d)"
2264msgid_plural ""
2265"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2266"components (line %d)"
2267msgstr[0] ""
642c7fab
AS
2268"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
2269"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 2270msgstr[1] ""
642c7fab
AS
2271"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
2272"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4
AS
2273
2274#: builtin/apply.c:1656
2275msgid "new file depends on old contents"
642c7fab 2276msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4
AS
2277
2278#: builtin/apply.c:1658
2279msgid "deleted file still has contents"
642c7fab 2280msgstr "изтритият файл не е празен"
25e2fbb4
AS
2281
2282#: builtin/apply.c:1684
2283#, c-format
2284msgid "corrupt patch at line %d"
642c7fab 2285msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4
AS
2286
2287#: builtin/apply.c:1720
2288#, c-format
2289msgid "new file %s depends on old contents"
642c7fab 2290msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4
AS
2291
2292#: builtin/apply.c:1722
2293#, c-format
2294msgid "deleted file %s still has contents"
642c7fab 2295msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 2296
1c3c8410 2297# FIXME - double **??
25e2fbb4
AS
2298#: builtin/apply.c:1725
2299#, c-format
2300msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1c3c8410 2301msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4
AS
2302
2303#: builtin/apply.c:1871
2304#, c-format
2305msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
642c7fab 2306msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 2307
25e2fbb4
AS
2308#: builtin/apply.c:1900
2309#, c-format
2310msgid "unrecognized binary patch at line %d"
642c7fab 2311msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4
AS
2312
2313#: builtin/apply.c:1986
2314#, c-format
2315msgid "patch with only garbage at line %d"
642c7fab 2316msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4
AS
2317
2318#: builtin/apply.c:2076
2319#, c-format
2320msgid "unable to read symlink %s"
642c7fab 2321msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4
AS
2322
2323#: builtin/apply.c:2080
2324#, c-format
2325msgid "unable to open or read %s"
642c7fab 2326msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4
AS
2327
2328#: builtin/apply.c:2688
2329#, c-format
2330msgid "invalid start of line: '%c'"
642c7fab 2331msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
25e2fbb4
AS
2332
2333#: builtin/apply.c:2806
2334#, c-format
2335msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
2336msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
2337msgstr[0] ""
642c7fab 2338"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
25e2fbb4 2339msgstr[1] ""
642c7fab 2340"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4
AS
2341
2342#: builtin/apply.c:2818
2343#, c-format
2344msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
2345msgstr ""
642c7fab 2346"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4
AS
2347
2348#: builtin/apply.c:2824
2349#, c-format
2350msgid ""
2351"while searching for:\n"
2352"%.*s"
2353msgstr ""
642c7fab
AS
2354"при търсене за:\n"
2355"%.*s"
25e2fbb4
AS
2356
2357#: builtin/apply.c:2843
2358#, c-format
2359msgid "missing binary patch data for '%s'"
642c7fab 2360msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4
AS
2361
2362#: builtin/apply.c:2946
2363#, c-format
2364msgid "binary patch does not apply to '%s'"
642c7fab 2365msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4
AS
2366
2367#: builtin/apply.c:2952
2368#, c-format
2369msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
2370msgstr ""
642c7fab
AS
2371"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
2372"„%s“, а бе получено: „%s“)"
25e2fbb4
AS
2373
2374#: builtin/apply.c:2973
2375#, c-format
2376msgid "patch failed: %s:%ld"
642c7fab 2377msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
25e2fbb4
AS
2378
2379#: builtin/apply.c:3095
2380#, c-format
2381msgid "cannot checkout %s"
642c7fab 2382msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4
AS
2383
2384#: builtin/apply.c:3140 builtin/apply.c:3149 builtin/apply.c:3194
2385#, c-format
2386msgid "read of %s failed"
642c7fab 2387msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
25e2fbb4
AS
2388
2389#: builtin/apply.c:3174 builtin/apply.c:3396
2390#, c-format
2391msgid "path %s has been renamed/deleted"
642c7fab 2392msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4
AS
2393
2394#: builtin/apply.c:3255 builtin/apply.c:3410
2395#, c-format
2396msgid "%s: does not exist in index"
642c7fab 2397msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4
AS
2398
2399#: builtin/apply.c:3259 builtin/apply.c:3402 builtin/apply.c:3424
2400#, c-format
2401msgid "%s: %s"
642c7fab 2402msgstr "„%s“: %s"
25e2fbb4
AS
2403
2404#: builtin/apply.c:3264 builtin/apply.c:3418
2405#, c-format
2406msgid "%s: does not match index"
642c7fab 2407msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
25e2fbb4
AS
2408
2409#: builtin/apply.c:3366
2410msgid "removal patch leaves file contents"
642c7fab 2411msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4
AS
2412
2413#: builtin/apply.c:3435
2414#, c-format
2415msgid "%s: wrong type"
642c7fab 2416msgstr "„%s“: неправилен вид"
25e2fbb4
AS
2417
2418#: builtin/apply.c:3437
2419#, c-format
2420msgid "%s has type %o, expected %o"
642c7fab 2421msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
25e2fbb4
AS
2422
2423#: builtin/apply.c:3538
2424#, c-format
2425msgid "%s: already exists in index"
642c7fab 2426msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
25e2fbb4
AS
2427
2428#: builtin/apply.c:3541
2429#, c-format
2430msgid "%s: already exists in working directory"
642c7fab 2431msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
25e2fbb4
AS
2432
2433#: builtin/apply.c:3561
2434#, c-format
2435msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
642c7fab 2436msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
25e2fbb4
AS
2437
2438#: builtin/apply.c:3566
2439#, c-format
2440msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
2441msgstr ""
642c7fab 2442"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
25e2fbb4
AS
2443
2444#: builtin/apply.c:3574
2445#, c-format
2446msgid "%s: patch does not apply"
642c7fab 2447msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4
AS
2448
2449#: builtin/apply.c:3587
2450#, c-format
2451msgid "Checking patch %s..."
642c7fab 2452msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
25e2fbb4 2453
1c3c8410 2454#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
25e2fbb4
AS
2455#, c-format
2456msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1c3c8410 2457msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4
AS
2458
2459#: builtin/apply.c:3823
2460#, c-format
2461msgid "unable to remove %s from index"
642c7fab 2462msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4
AS
2463
2464#: builtin/apply.c:3851
2465#, c-format
2466msgid "corrupt patch for submodule %s"
642c7fab 2467msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4
AS
2468
2469#: builtin/apply.c:3855
2470#, c-format
2471msgid "unable to stat newly created file '%s'"
2472msgstr ""
642c7fab 2473"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4
AS
2474
2475#: builtin/apply.c:3860
2476#, c-format
2477msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
2478msgstr ""
642c7fab 2479"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4
AS
2480
2481#: builtin/apply.c:3863 builtin/apply.c:3971
2482#, c-format
2483msgid "unable to add cache entry for %s"
642c7fab 2484msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4
AS
2485
2486#: builtin/apply.c:3896
2487#, c-format
2488msgid "closing file '%s'"
642c7fab 2489msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4
AS
2490
2491#: builtin/apply.c:3945
2492#, c-format
2493msgid "unable to write file '%s' mode %o"
642c7fab 2494msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4
AS
2495
2496#: builtin/apply.c:4032
2497#, c-format
2498msgid "Applied patch %s cleanly."
642c7fab 2499msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
25e2fbb4
AS
2500
2501#: builtin/apply.c:4040
2502msgid "internal error"
642c7fab 2503msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 2504
25e2fbb4
AS
2505#: builtin/apply.c:4043
2506#, c-format
2507msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
2508msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
642c7fab
AS
2509msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
2510msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4
AS
2511
2512#: builtin/apply.c:4053
2513#, c-format
2514msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
642c7fab 2515msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4
AS
2516
2517#: builtin/apply.c:4074
2518#, c-format
2519msgid "Hunk #%d applied cleanly."
642c7fab 2520msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
25e2fbb4
AS
2521
2522#: builtin/apply.c:4077
2523#, c-format
2524msgid "Rejected hunk #%d."
642c7fab 2525msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
25e2fbb4
AS
2526
2527#: builtin/apply.c:4227
2528msgid "unrecognized input"
642c7fab 2529msgstr "непознат вход"
25e2fbb4
AS
2530
2531#: builtin/apply.c:4238
2532msgid "unable to read index file"
1c3c8410 2533msgstr "индексът не може да бъде записан"
25e2fbb4
AS
2534
2535#: builtin/apply.c:4357 builtin/apply.c:4360 builtin/clone.c:90
2536#: builtin/fetch.c:78
2537msgid "path"
1c3c8410 2538msgstr "път"
25e2fbb4
AS
2539
2540#: builtin/apply.c:4358
2541msgid "don't apply changes matching the given path"
642c7fab 2542msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4
AS
2543
2544#: builtin/apply.c:4361
2545msgid "apply changes matching the given path"
642c7fab 2546msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4
AS
2547
2548#: builtin/apply.c:4363
2549msgid "num"
642c7fab 2550msgstr "БРОЙ"
25e2fbb4
AS
2551
2552#: builtin/apply.c:4364
2553msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
642c7fab 2554msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
25e2fbb4
AS
2555
2556#: builtin/apply.c:4367
2557msgid "ignore additions made by the patch"
642c7fab 2558msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
25e2fbb4
AS
2559
2560#: builtin/apply.c:4369
2561msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
642c7fab 2562msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
25e2fbb4
AS
2563
2564#: builtin/apply.c:4373
2565msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
642c7fab 2566msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
25e2fbb4
AS
2567
2568#: builtin/apply.c:4375
2569msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
642c7fab 2570msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
25e2fbb4
AS
2571
2572#: builtin/apply.c:4377
2573msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
642c7fab 2574msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
25e2fbb4
AS
2575
2576#: builtin/apply.c:4379
2577msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
642c7fab 2578msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
25e2fbb4
AS
2579
2580#: builtin/apply.c:4381
2581msgid "apply a patch without touching the working tree"
642c7fab 2582msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
25e2fbb4
AS
2583
2584#: builtin/apply.c:4383
2585msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
2586msgstr ""
642c7fab
AS
2587"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
2588"summary“"
25e2fbb4
AS
2589
2590#: builtin/apply.c:4385
2591msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
642c7fab 2592msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
25e2fbb4
AS
2593
2594#: builtin/apply.c:4387
2595msgid "build a temporary index based on embedded index information"
2596msgstr ""
642c7fab 2597"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
25e2fbb4 2598
1c3c8410 2599#: builtin/apply.c:4389 builtin/checkout-index.c:197 builtin/ls-files.c:455
25e2fbb4 2600msgid "paths are separated with NUL character"
1c3c8410 2601msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
25e2fbb4
AS
2602
2603#: builtin/apply.c:4392
25e2fbb4 2604msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1c3c8410 2605msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
25e2fbb4
AS
2606
2607#: builtin/apply.c:4393
2608msgid "action"
642c7fab 2609msgstr "действие"
25e2fbb4
AS
2610
2611#: builtin/apply.c:4394
2612msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
642c7fab 2613msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4
AS
2614
2615#: builtin/apply.c:4397 builtin/apply.c:4400
2616msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
2617msgstr ""
642c7fab 2618"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
25e2fbb4
AS
2619
2620#: builtin/apply.c:4403
2621msgid "apply the patch in reverse"
642c7fab 2622msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
25e2fbb4
AS
2623
2624#: builtin/apply.c:4405
2625msgid "don't expect at least one line of context"
642c7fab 2626msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
25e2fbb4
AS
2627
2628#: builtin/apply.c:4407
2629msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
642c7fab 2630msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
25e2fbb4
AS
2631
2632#: builtin/apply.c:4409
2633msgid "allow overlapping hunks"
642c7fab 2634msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
25e2fbb4
AS
2635
2636#: builtin/apply.c:4412
2637msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
642c7fab 2638msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
25e2fbb4
AS
2639
2640#: builtin/apply.c:4415
2641msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
642c7fab 2642msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
25e2fbb4
AS
2643
2644#: builtin/apply.c:4417
2645msgid "root"
642c7fab 2646msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
25e2fbb4
AS
2647
2648#: builtin/apply.c:4418
2649msgid "prepend <root> to all filenames"
642c7fab 2650msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
25e2fbb4
AS
2651
2652#: builtin/apply.c:4440
2653msgid "--3way outside a repository"
642c7fab 2654msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4
AS
2655
2656#: builtin/apply.c:4448
2657msgid "--index outside a repository"
642c7fab 2658msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4
AS
2659
2660#: builtin/apply.c:4451
2661msgid "--cached outside a repository"
642c7fab 2662msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4
AS
2663
2664#: builtin/apply.c:4467
2665#, c-format
2666msgid "can't open patch '%s'"
642c7fab 2667msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4
AS
2668
2669#: builtin/apply.c:4481
2670#, c-format
2671msgid "squelched %d whitespace error"
2672msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
642c7fab
AS
2673msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
2674msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4
AS
2675
2676#: builtin/apply.c:4487 builtin/apply.c:4497
2677#, c-format
2678msgid "%d line adds whitespace errors."
2679msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
642c7fab
AS
2680msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
2681msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
25e2fbb4
AS
2682
2683#: builtin/archive.c:17
2684#, c-format
2685msgid "could not create archive file '%s'"
642c7fab 2686msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4
AS
2687
2688#: builtin/archive.c:20
2689msgid "could not redirect output"
642c7fab 2690msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
25e2fbb4
AS
2691
2692#: builtin/archive.c:37
2693msgid "git archive: Remote with no URL"
642c7fab 2694msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
25e2fbb4
AS
2695
2696#: builtin/archive.c:58
2697msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
642c7fab 2698msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
25e2fbb4
AS
2699
2700#: builtin/archive.c:61
2701#, c-format
2702msgid "git archive: NACK %s"
642c7fab 2703msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
25e2fbb4
AS
2704
2705#: builtin/archive.c:63
2706#, c-format
2707msgid "remote error: %s"
642c7fab 2708msgstr "отдалечена грешка: %s"
25e2fbb4
AS
2709
2710#: builtin/archive.c:64
2711msgid "git archive: protocol error"
642c7fab 2712msgstr "git archive: протоколна грешка"
25e2fbb4
AS
2713
2714#: builtin/archive.c:68
2715msgid "git archive: expected a flush"
642c7fab 2716msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
25e2fbb4
AS
2717
2718#: builtin/bisect--helper.c:7
2719msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
1c3c8410 2720msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
25e2fbb4
AS
2721
2722#: builtin/bisect--helper.c:17
2723msgid "perform 'git bisect next'"
1c3c8410 2724msgstr "извършване на „git bisect next“"
25e2fbb4
AS
2725
2726#: builtin/bisect--helper.c:19
2727msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
2728msgstr ""
1c3c8410 2729"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
25e2fbb4
AS
2730
2731#: builtin/blame.c:27
2732msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
642c7fab 2733msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИИ_ЗА_ВЕРСИЯТА] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
25e2fbb4
AS
2734
2735#: builtin/blame.c:32
2736msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
1c3c8410 2737msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
25e2fbb4 2738
1c3c8410 2739#: builtin/blame.c:2242
25e2fbb4 2740msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
1c3c8410 2741msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
25e2fbb4 2742
1c3c8410
AS
2743# FIXME SHA-1 -> SHA1
2744#: builtin/blame.c:2243
25e2fbb4
AS
2745msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
2746msgstr ""
1c3c8410
AS
2747"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
2748"е изключена)"
25e2fbb4 2749
1c3c8410 2750#: builtin/blame.c:2244
25e2fbb4
AS
2751msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
2752msgstr ""
1c3c8410
AS
2753"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
2754"изключена)"
25e2fbb4 2755
1c3c8410 2756#: builtin/blame.c:2245
25e2fbb4 2757msgid "Show work cost statistics"
1c3c8410 2758msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
25e2fbb4 2759
1c3c8410 2760#: builtin/blame.c:2246
25e2fbb4 2761msgid "Show output score for blame entries"
1c3c8410 2762msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
25e2fbb4 2763
1c3c8410 2764#: builtin/blame.c:2247
25e2fbb4
AS
2765msgid "Show original filename (Default: auto)"
2766msgstr ""
1c3c8410 2767"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
25e2fbb4 2768
1c3c8410 2769#: builtin/blame.c:2248
25e2fbb4
AS
2770msgid "Show original linenumber (Default: off)"
2771msgstr ""
1c3c8410 2772"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2773
1c3c8410 2774#: builtin/blame.c:2249
25e2fbb4 2775msgid "Show in a format designed for machine consumption"
1c3c8410 2776msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
25e2fbb4 2777
1c3c8410 2778#: builtin/blame.c:2250
25e2fbb4
AS
2779msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
2780msgstr ""
642c7fab
AS
2781"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
2782"ред"
25e2fbb4 2783
1c3c8410 2784#: builtin/blame.c:2251
25e2fbb4
AS
2785msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
2786msgstr ""
1c3c8410
AS
2787"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
2788"изключена)"
25e2fbb4 2789
1c3c8410 2790#: builtin/blame.c:2252
25e2fbb4 2791msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
1c3c8410 2792msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2793
1c3c8410 2794#: builtin/blame.c:2253
25e2fbb4 2795msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
1c3c8410 2796msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2797
1c3c8410 2798#: builtin/blame.c:2254
25e2fbb4 2799msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
642c7fab 2800msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2801
1c3c8410 2802#: builtin/blame.c:2255
25e2fbb4
AS
2803msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
2804msgstr ""
1c3c8410
AS
2805"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
2806"изключена)"
25e2fbb4 2807
1c3c8410 2808#: builtin/blame.c:2256
25e2fbb4 2809msgid "Ignore whitespace differences"
1c3c8410 2810msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
25e2fbb4 2811
1c3c8410 2812#: builtin/blame.c:2257
25e2fbb4 2813msgid "Spend extra cycles to find better match"
1c3c8410 2814msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
25e2fbb4 2815
1c3c8410 2816#: builtin/blame.c:2258
25e2fbb4 2817msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
1c3c8410 2818msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
25e2fbb4 2819
1c3c8410 2820#: builtin/blame.c:2259
25e2fbb4 2821msgid "Use <file>'s contents as the final image"
1c3c8410 2822msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
25e2fbb4 2823
1c3c8410 2824#: builtin/blame.c:2260 builtin/blame.c:2261
25e2fbb4 2825msgid "score"
1c3c8410 2826msgstr "напасване на редовете"
25e2fbb4 2827
1c3c8410 2828#: builtin/blame.c:2260
25e2fbb4
AS
2829msgid "Find line copies within and across files"
2830msgstr ""
1c3c8410
AS
2831"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
2832"към друг"
25e2fbb4 2833
1c3c8410 2834#: builtin/blame.c:2261
25e2fbb4
AS
2835msgid "Find line movements within and across files"
2836msgstr ""
1c3c8410
AS
2837"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
2838"файл към друг"
25e2fbb4 2839
1c3c8410 2840#: builtin/blame.c:2262
25e2fbb4 2841msgid "n,m"
1c3c8410 2842msgstr "n,m"
25e2fbb4 2843
1c3c8410 2844#: builtin/blame.c:2262
25e2fbb4
AS
2845msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
2846msgstr ""
1c3c8410
AS
2847"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
2848"започва от 1"
25e2fbb4
AS
2849
2850#: builtin/branch.c:24
2851msgid "git branch [options] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
642c7fab 2852msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r | -a] [--merged | --no-merged]"
25e2fbb4
AS
2853
2854#: builtin/branch.c:25
2855msgid "git branch [options] [-l] [-f] <branchname> [<start-point>]"
642c7fab 2856msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-l] [-f] ИМЕ_НА_КЛОН [НАЧАЛО]"
25e2fbb4
AS
2857
2858#: builtin/branch.c:26
2859msgid "git branch [options] [-r] (-d | -D) <branchname>..."
642c7fab 2860msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] [-r] (-d | -D) ИМЕ_НА_КЛОН…"
25e2fbb4
AS
2861
2862#: builtin/branch.c:27
2863msgid "git branch [options] (-m | -M) [<oldbranch>] <newbranch>"
642c7fab 2864msgstr "git branch [ОПЦИЯ…] (-m | -M) [СТАР_КЛОН] НОВ_КЛОН"
25e2fbb4
AS
2865
2866#: builtin/branch.c:150
2867#, c-format
2868msgid ""
2869"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
2870" '%s', but not yet merged to HEAD."
2871msgstr ""
1c3c8410
AS
2872"изтриване на клона „%s“, който е слят към „%s“,\n"
2873" но още не е слят към върха „HEAD“."
25e2fbb4
AS
2874
2875#: builtin/branch.c:154
2876#, c-format
2877msgid ""
2878"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
2879" '%s', even though it is merged to HEAD."
2880msgstr ""
1c3c8410
AS
2881"отказване на изтриване на клона „%s“, който не е слят към\n"
2882" „%s“, но е слят към върха „HEAD“."
25e2fbb4
AS
2883
2884#: builtin/branch.c:168
2885#, c-format
2886msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
1c3c8410 2887msgstr "Обектът-подаване за „%s“ не може да бъде открит"
25e2fbb4
AS
2888
2889#: builtin/branch.c:172
2890#, c-format
2891msgid ""
2892"The branch '%s' is not fully merged.\n"
2893"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
2894msgstr ""
1c3c8410
AS
2895"Клонът „%s“ не е слят напълно. Ако сте сигурни, че искате\n"
2896"да го изтриете, изпълнете „git branch -D %s“."
25e2fbb4
AS
2897
2898#: builtin/branch.c:185
2899msgid "Update of config-file failed"
1c3c8410 2900msgstr "Неуспешно обновяване на конфигурационния файл"
25e2fbb4
AS
2901
2902#: builtin/branch.c:213
2903msgid "cannot use -a with -d"
1c3c8410 2904msgstr "Опцията „-a“ е несъвместима с опцията „-d“"
25e2fbb4
AS
2905
2906#: builtin/branch.c:219
2907msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
1c3c8410 2908msgstr "Обектът-подаване, сочен от указателя „HEAD“, не може да бъде открит"
25e2fbb4
AS
2909
2910#: builtin/branch.c:227
2911#, c-format
2912msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
1c3c8410 2913msgstr "Не можете да изтриете клона „%s“, защото в момента е текущ."
25e2fbb4
AS
2914
2915#: builtin/branch.c:240
2916#, c-format
2917msgid "remote branch '%s' not found."
1c3c8410 2918msgstr "отдалеченият клон „%s“ не може да бъде открит."
25e2fbb4
AS
2919
2920#: builtin/branch.c:241
2921#, c-format
2922msgid "branch '%s' not found."
1c3c8410 2923msgstr "клонът „%s“ не може да бъде открит."
25e2fbb4
AS
2924
2925#: builtin/branch.c:255
2926#, c-format
2927msgid "Error deleting remote branch '%s'"
1c3c8410 2928msgstr "Грешка при изтриването на отдалечения клон „%s“"
25e2fbb4
AS
2929
2930#: builtin/branch.c:256
2931#, c-format
2932msgid "Error deleting branch '%s'"
1c3c8410 2933msgstr "Грешка при изтриването на клона „%s“"
25e2fbb4
AS
2934
2935#: builtin/branch.c:263
2936#, c-format
2937msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
1c3c8410 2938msgstr "Изтрит отдалечен клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
25e2fbb4
AS
2939
2940#: builtin/branch.c:264
2941#, c-format
2942msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
1c3c8410 2943msgstr "Изтрит клон „%s“ (той сочеше към „%s“).\n"
25e2fbb4
AS
2944
2945#: builtin/branch.c:366
2946#, c-format
2947msgid "branch '%s' does not point at a commit"
1c3c8410 2948msgstr "клонът „%s“ не сочи към подаване"
25e2fbb4
AS
2949
2950#: builtin/branch.c:454
2951#, c-format
2952msgid "[%s: gone]"
1c3c8410 2953msgstr "[%s: изтрит]"
25e2fbb4
AS
2954
2955#: builtin/branch.c:459
2956#, c-format
2957msgid "[%s]"
1c3c8410 2958msgstr "[%s]"
25e2fbb4
AS
2959
2960#: builtin/branch.c:464
2961#, c-format
2962msgid "[%s: behind %d]"
1c3c8410 2963msgstr "[%s: назад с %d]"
25e2fbb4
AS
2964
2965#: builtin/branch.c:466
2966#, c-format
2967msgid "[behind %d]"
1c3c8410 2968msgstr "[назад с %d]"
25e2fbb4
AS
2969
2970#: builtin/branch.c:470
2971#, c-format
2972msgid "[%s: ahead %d]"
1c3c8410 2973msgstr "[%s: напред с %d]"
25e2fbb4
AS
2974
2975#: builtin/branch.c:472
2976#, c-format
2977msgid "[ahead %d]"
1c3c8410 2978msgstr "[напред с %d]"
25e2fbb4
AS
2979
2980#: builtin/branch.c:475
2981#, c-format
2982msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
1c3c8410 2983msgstr "[%s: напред с %d, назад с %d]"
25e2fbb4
AS
2984
2985#: builtin/branch.c:478
2986#, c-format