Merge branch 'master' of https://github.com/Softcatala/git-po
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
e1f70371 2# Copyright (C) 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
e1f70371 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
9# range интервал
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 25# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49# fallback резервен вариант
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
57# token лексема
58# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
59# cwd текуща работна директория
60# untracked cache кеш за неследените файлове
61# broken/corrupt повреден
619b8f86 62# restore възстановявам
aeef7d84
AS
63# precious objects repo хранилище с важни обекти
64# linked checkout свързано изтегляне
65# term управляваща дума (за git-bisect)
66# mergetag етикет при сливане
67# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
68# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
69# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
70# unrelated histories - независими истории
1c3c8410 71# ----
aeef7d84 72# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
1c3c8410 73# ========================
642c7fab
AS
74# „“…— ●≫ѝ→
75#
642c7fab 76# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
aeef7d84 77#
642c7fab 78#
25e2fbb4
AS
79# ========================
80# RECHECK
81# ------------------------
642c7fab 82# FIXME
25e2fbb4 83# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
84# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
85# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
86# ========================
87# GENERATE STATS
88# ------------------------
89# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
90# sort -u OUT > UNIQUE
91# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 92#
25e2fbb4 93# ========================
1c3c8410 94# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 95# ------------------------
1c3c8410
AS
96# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
97# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
98# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
99# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
100#
25e2fbb4 101# ========================
1c3c8410 102# MOST IMPORTANT name asc ordering
25e2fbb4 103# ------------------------
1c3c8410 104# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
25e2fbb4
AS
105#
106# ========================
642c7fab 107# IMPORTANT strings, name asc ordering
25e2fbb4 108# ------------------------
642c7fab 109# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
25e2fbb4 110#
25e2fbb4
AS
111msgid ""
112msgstr ""
113"Project-Id-Version: git master\n"
114"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
0d670e78
AS
115"POT-Creation-Date: 2016-05-24 23:42+0800\n"
116"PO-Revision-Date: 2016-05-29 15:23+0300\n"
25e2fbb4
AS
117"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
118"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
119"Language: bg\n"
120"MIME-Version: 1.0\n"
121"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
122"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
123"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
124
1c3c8410 125#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
126#, c-format
127msgid "hint: %.*s\n"
128msgstr "Подсказка: %.*s\n"
129
c099f8c7
AS
130# TRANSFER
131#: advice.c:88
25e2fbb4 132msgid ""
c099f8c7 133"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 134"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 135msgstr ""
642c7fab 136"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
6c31a5e9 137"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
25e2fbb4 138
0d670e78 139#: advice.c:101 builtin/merge.c:1238
aeef7d84
AS
140msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
141msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
142
143#: advice.c:103
144msgid "Please, commit your changes before merging."
145msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
146
147#: advice.c:104
148msgid "Exiting because of unfinished merge."
149msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
150
151#: archive.c:12
f88c1134 152msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
642c7fab 153msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4 154
aeef7d84 155#: archive.c:13
25e2fbb4 156msgid "git archive --list"
642c7fab 157msgstr "git archive --list"
25e2fbb4 158
aeef7d84 159#: archive.c:14
25e2fbb4 160msgid ""
f88c1134 161"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
25e2fbb4 162msgstr ""
642c7fab
AS
163"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
164"[ПЪТ…]"
25e2fbb4 165
aeef7d84 166#: archive.c:15
25e2fbb4 167msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
642c7fab 168msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 169
aeef7d84 170#: archive.c:344 builtin/add.c:137 builtin/add.c:420 builtin/rm.c:327
25e2fbb4
AS
171#, c-format
172msgid "pathspec '%s' did not match any files"
173msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
174
aeef7d84 175#: archive.c:429
25e2fbb4 176msgid "fmt"
642c7fab 177msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 178
aeef7d84 179#: archive.c:429
25e2fbb4 180msgid "archive format"
642c7fab 181msgstr "ФОРМАТ на архива"
25e2fbb4 182
0d670e78 183#: archive.c:430 builtin/log.c:1395
25e2fbb4 184msgid "prefix"
0d670e78 185msgstr "ПРЕФИКС"
25e2fbb4 186
aeef7d84 187#: archive.c:431
25e2fbb4 188msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
0d670e78 189msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
25e2fbb4 190
0d670e78
AS
191#: archive.c:432 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2548 builtin/blame.c:2549
192#: builtin/config.c:60 builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989
193#: builtin/grep.c:722 builtin/hash-object.c:100 builtin/ls-files.c:459
194#: builtin/ls-files.c:462 builtin/notes.c:398 builtin/notes.c:561
aeef7d84 195#: builtin/read-tree.c:109 parse-options.h:153
25e2fbb4 196msgid "file"
0d670e78 197msgstr "ФАЙЛ"
25e2fbb4 198
aeef7d84 199#: archive.c:433 builtin/archive.c:89
25e2fbb4 200msgid "write the archive to this file"
0d670e78 201msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
25e2fbb4 202
aeef7d84 203#: archive.c:435
25e2fbb4 204msgid "read .gitattributes in working directory"
642c7fab 205msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 206
aeef7d84 207#: archive.c:436
25e2fbb4 208msgid "report archived files on stderr"
642c7fab 209msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 210
aeef7d84 211#: archive.c:437
25e2fbb4 212msgid "store only"
642c7fab 213msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 214
aeef7d84 215#: archive.c:438
25e2fbb4 216msgid "compress faster"
642c7fab 217msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 218
aeef7d84 219#: archive.c:446
25e2fbb4 220msgid "compress better"
642c7fab 221msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 222
aeef7d84 223#: archive.c:449
25e2fbb4 224msgid "list supported archive formats"
642c7fab 225msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 226
0d670e78
AS
227#: archive.c:451 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:82
228#: builtin/submodule--helper.c:776
25e2fbb4 229msgid "repo"
1c3c8410 230msgstr "хранилище"
25e2fbb4 231
aeef7d84 232#: archive.c:452 builtin/archive.c:91
25e2fbb4 233msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
642c7fab 234msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
25e2fbb4 235
0d670e78 236#: archive.c:453 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:482
25e2fbb4 237msgid "command"
642c7fab 238msgstr "команда"
25e2fbb4 239
aeef7d84 240#: archive.c:454 builtin/archive.c:93
25e2fbb4 241msgid "path to the remote git-upload-archive command"
642c7fab 242msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4 243
0d670e78 244#: attr.c:263
25e2fbb4
AS
245msgid ""
246"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
247"Use '\\!' for literal leading exclamation."
248msgstr ""
1c3c8410
AS
249"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
250"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4 251
0d670e78
AS
252#: branch.c:53
253#, c-format
254msgid ""
255"\n"
256"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
257"the remote tracking information by invoking\n"
258"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
259msgstr ""
260"\n"
261"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
262"информацията за следения клон чрез:\n"
263"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
264
265#: branch.c:67
25e2fbb4
AS
266#, c-format
267msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
268msgstr ""
1c3c8410 269"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 270
0d670e78 271#: branch.c:93
25e2fbb4
AS
272#, c-format
273msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
274msgstr ""
1c3c8410
AS
275"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
276"пребазиране."
25e2fbb4 277
0d670e78 278#: branch.c:94
25e2fbb4
AS
279#, c-format
280msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1c3c8410 281msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
25e2fbb4 282
0d670e78 283#: branch.c:98
25e2fbb4
AS
284#, c-format
285msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
286msgstr ""
1c3c8410 287"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 288
0d670e78 289#: branch.c:99
25e2fbb4
AS
290#, c-format
291msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1c3c8410 292msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 293
0d670e78 294#: branch.c:104
25e2fbb4
AS
295#, c-format
296msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1c3c8410 297msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 298
0d670e78 299#: branch.c:105
25e2fbb4
AS
300#, c-format
301msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1c3c8410 302msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 303
0d670e78 304#: branch.c:109
25e2fbb4
AS
305#, c-format
306msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1c3c8410 307msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 308
0d670e78 309#: branch.c:110
25e2fbb4
AS
310#, c-format
311msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1c3c8410 312msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 313
0d670e78
AS
314#: branch.c:119
315msgid "Unable to write upstream branch configuration"
316msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
317
318#: branch.c:156
25e2fbb4
AS
319#, c-format
320msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1c3c8410 321msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
25e2fbb4 322
0d670e78 323#: branch.c:185
25e2fbb4
AS
324#, c-format
325msgid "'%s' is not a valid branch name."
1c3c8410 326msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 327
0d670e78 328#: branch.c:190
25e2fbb4
AS
329#, c-format
330msgid "A branch named '%s' already exists."
1c3c8410 331msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 332
0d670e78 333#: branch.c:198
25e2fbb4 334msgid "Cannot force update the current branch."
1c3c8410 335msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 336
0d670e78 337#: branch.c:218
25e2fbb4
AS
338#, c-format
339msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1c3c8410 340msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 341
0d670e78 342#: branch.c:220
25e2fbb4
AS
343#, c-format
344msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1c3c8410 345msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
25e2fbb4 346
0d670e78 347#: branch.c:222
25e2fbb4
AS
348msgid ""
349"\n"
350"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
351"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
352"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
353"\n"
354"If you are planning to push out a new local branch that\n"
355"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
356"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
357msgstr ""
1c3c8410
AS
358"\n"
359"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
360"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
361"\n"
362"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
363"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
364"изтласква."
25e2fbb4 365
0d670e78 366#: branch.c:266
25e2fbb4
AS
367#, c-format
368msgid "Not a valid object name: '%s'."
1c3c8410 369msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 370
0d670e78 371#: branch.c:286
25e2fbb4
AS
372#, c-format
373msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1c3c8410 374msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
25e2fbb4 375
0d670e78 376#: branch.c:291
25e2fbb4
AS
377#, c-format
378msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1c3c8410 379msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 380
0d670e78 381#: branch.c:345
aeef7d84
AS
382#, c-format
383msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
384msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
385
0d670e78
AS
386#: branch.c:364
387#, c-format
388msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
389msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
390
6c31a5e9 391#: bundle.c:34
25e2fbb4
AS
392#, c-format
393msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
642c7fab 394msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 395
6c31a5e9 396#: bundle.c:61
25e2fbb4
AS
397#, c-format
398msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
642c7fab 399msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
25e2fbb4 400
0d670e78 401#: bundle.c:87 builtin/commit.c:777
25e2fbb4
AS
402#, c-format
403msgid "could not open '%s'"
1c3c8410 404msgstr "„%s“ не може да се отвори"
25e2fbb4 405
6c31a5e9 406#: bundle.c:139
25e2fbb4 407msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
642c7fab 408msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 409
0d670e78
AS
410#: bundle.c:163 ref-filter.c:1462 sequencer.c:627 sequencer.c:1073
411#: builtin/blame.c:2755 builtin/commit.c:1056 builtin/log.c:340
412#: builtin/log.c:863 builtin/log.c:1308 builtin/log.c:1633 builtin/log.c:1875
413#: builtin/merge.c:361 builtin/shortlog.c:170
25e2fbb4 414msgid "revision walk setup failed"
1c3c8410 415msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 416
6c31a5e9 417#: bundle.c:185
25e2fbb4
AS
418#, c-format
419msgid "The bundle contains this ref:"
420msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
642c7fab
AS
421msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
422msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 423
6c31a5e9 424#: bundle.c:192
25e2fbb4 425msgid "The bundle records a complete history."
642c7fab 426msgstr "Пратката съдържа пълна история."
25e2fbb4 427
6c31a5e9 428#: bundle.c:194
25e2fbb4
AS
429#, c-format
430msgid "The bundle requires this ref:"
431msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
642c7fab
AS
432msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
433msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 434
aeef7d84 435#: bundle.c:253
9aeb4c2b
JX
436msgid "Could not spawn pack-objects"
437msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
438
aeef7d84 439#: bundle.c:264
9aeb4c2b
JX
440msgid "pack-objects died"
441msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
442
aeef7d84 443#: bundle.c:304
25e2fbb4 444msgid "rev-list died"
642c7fab 445msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 446
aeef7d84 447#: bundle.c:353
25e2fbb4
AS
448#, c-format
449msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
450msgstr ""
642c7fab 451"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 452
0d670e78 453#: bundle.c:443 builtin/log.c:163 builtin/log.c:1538 builtin/shortlog.c:273
9aeb4c2b
JX
454#, c-format
455msgid "unrecognized argument: %s"
456msgstr "непознат аргумент: %s"
457
0d670e78 458#: bundle.c:451
25e2fbb4 459msgid "Refusing to create empty bundle."
642c7fab 460msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 461
0d670e78 462#: bundle.c:463
25e2fbb4
AS
463#, c-format
464msgid "cannot create '%s'"
642c7fab 465msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4 466
0d670e78 467#: bundle.c:491
25e2fbb4 468msgid "index-pack died"
642c7fab 469msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
25e2fbb4 470
aeef7d84 471#: color.c:275
6c31a5e9
AS
472#, c-format
473msgid "invalid color value: %.*s"
474msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
475
0d670e78
AS
476#: commit.c:40 builtin/am.c:437 builtin/am.c:473 builtin/am.c:1504
477#: builtin/am.c:2134
25e2fbb4
AS
478#, c-format
479msgid "could not parse %s"
1c3c8410 480msgstr "„%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 481
aafbee8c 482#: commit.c:42
25e2fbb4
AS
483#, c-format
484msgid "%s %s is not a commit!"
1c3c8410 485msgstr "%s %s не е подаване!"
25e2fbb4
AS
486
487#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
488msgid "memory exhausted"
1c3c8410 489msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 490
0d670e78 491#: config.c:475 config.c:477
6c31a5e9 492#, c-format
0d670e78
AS
493msgid "bad config line %d in %s %s"
494msgstr "неправилен ред %d в настройката %s „%s“"
6c31a5e9 495
0d670e78 496#: config.c:593
6c31a5e9 497#, c-format
0d670e78
AS
498msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s %s: %s"
499msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“ в %s „%s“: %s"
6c31a5e9 500
0d670e78 501#: config.c:595
6c31a5e9
AS
502#, c-format
503msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
504msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за настройката „%s“: %s"
505
0d670e78 506#: config.c:680
6c31a5e9
AS
507#, c-format
508msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
509msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
510
0d670e78 511#: config.c:761 config.c:772
6c31a5e9
AS
512#, c-format
513msgid "bad zlib compression level %d"
514msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
515
f88c1134 516#: config.c:890
6c31a5e9
AS
517#, c-format
518msgid "invalid mode for object creation: %s"
519msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
520
0d670e78 521#: config.c:1228
6c31a5e9
AS
522msgid "unable to parse command-line config"
523msgstr "неправилни настройки от командния ред"
524
0d670e78 525#: config.c:1284
6c31a5e9
AS
526msgid "unknown error occured while reading the configuration files"
527msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
528
0d670e78 529#: config.c:1629
6c31a5e9
AS
530#, c-format
531msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
532msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
533
0d670e78 534#: config.c:1631
6c31a5e9
AS
535#, c-format
536msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
537msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
538
0d670e78 539#: config.c:1690
6c31a5e9
AS
540#, c-format
541msgid "%s has multiple values"
542msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
543
0d670e78
AS
544#: config.c:2224
545#, c-format
546msgid "could not set '%s' to '%s'"
547msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
548
549#: config.c:2226
550#, c-format
551msgid "could not unset '%s'"
552msgstr "„%s“ не може да се премахне"
553
6c31a5e9 554#: connected.c:69
25e2fbb4 555msgid "Could not run 'git rev-list'"
1c3c8410 556msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 557
6c31a5e9 558#: connected.c:89
0d670e78
AS
559msgid "failed write to rev-list"
560msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 561
0d670e78
AS
562#: connected.c:96
563msgid "failed to close rev-list's stdin"
564msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4
AS
565
566#: date.c:95
567msgid "in the future"
642c7fab 568msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4
AS
569
570#: date.c:101
571#, c-format
572msgid "%lu second ago"
573msgid_plural "%lu seconds ago"
642c7fab
AS
574msgstr[0] "преди %lu секунда"
575msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4
AS
576
577#: date.c:108
578#, c-format
579msgid "%lu minute ago"
580msgid_plural "%lu minutes ago"
642c7fab
AS
581msgstr[0] "преди %lu минута"
582msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4
AS
583
584#: date.c:115
585#, c-format
586msgid "%lu hour ago"
587msgid_plural "%lu hours ago"
642c7fab
AS
588msgstr[0] "преди %lu час"
589msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4
AS
590
591#: date.c:122
592#, c-format
593msgid "%lu day ago"
594msgid_plural "%lu days ago"
642c7fab
AS
595msgstr[0] "преди %lu ден"
596msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4
AS
597
598#: date.c:128
599#, c-format
600msgid "%lu week ago"
601msgid_plural "%lu weeks ago"
642c7fab
AS
602msgstr[0] "преди %lu седмица"
603msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4
AS
604
605#: date.c:135
606#, c-format
607msgid "%lu month ago"
608msgid_plural "%lu months ago"
642c7fab
AS
609msgstr[0] "преди %lu месец"
610msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4
AS
611
612#: date.c:146
613#, c-format
614msgid "%lu year"
615msgid_plural "%lu years"
642c7fab
AS
616msgstr[0] "%lu година"
617msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 618
1c3c8410 619#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
25e2fbb4
AS
620#: date.c:149
621#, c-format
622msgid "%s, %lu month ago"
623msgid_plural "%s, %lu months ago"
642c7fab
AS
624msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
625msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4
AS
626
627#: date.c:154 date.c:159
628#, c-format
629msgid "%lu year ago"
630msgid_plural "%lu years ago"
642c7fab
AS
631msgstr[0] "преди %lu година"
632msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4
AS
633
634#: diffcore-order.c:24
635#, c-format
636msgid "failed to read orderfile '%s'"
1c3c8410
AS
637msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
638
0d670e78 639#: diffcore-rename.c:538
1c3c8410
AS
640msgid "Performing inexact rename detection"
641msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 642
0d670e78 643#: diff.c:116
25e2fbb4
AS
644#, c-format
645msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
646msgstr ""
1c3c8410
AS
647" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
648"директории\n"
25e2fbb4 649
0d670e78 650#: diff.c:121
25e2fbb4
AS
651#, c-format
652msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1c3c8410 653msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 654
0d670e78 655#: diff.c:225
25e2fbb4
AS
656#, c-format
657msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1c3c8410 658msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 659
0d670e78 660#: diff.c:277
25e2fbb4
AS
661#, c-format
662msgid ""
663"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
664"%s"
665msgstr ""
1c3c8410
AS
666"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
667"%s"
25e2fbb4 668
0d670e78 669#: diff.c:3007
c099f8c7
AS
670#, c-format
671msgid "external diff died, stopping at %s"
672msgstr ""
673"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
674
0d670e78 675#: diff.c:3405
c099f8c7
AS
676msgid "--follow requires exactly one pathspec"
677msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
678
0d670e78 679#: diff.c:3568
25e2fbb4
AS
680#, c-format
681msgid ""
682"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
683"%s"
684msgstr ""
1c3c8410
AS
685"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
686"%s"
25e2fbb4 687
0d670e78 688#: diff.c:3582
25e2fbb4
AS
689#, c-format
690msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1c3c8410 691msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 692
0d670e78 693#: dir.c:1823
e1f70371
AS
694msgid "failed to get kernel name and information"
695msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
696
0d670e78
AS
697#: dir.c:1942
698msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
699msgstr ""
700"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
e1f70371 701
0d670e78 702#: gpg-interface.c:166 gpg-interface.c:235
25e2fbb4 703msgid "could not run gpg."
1c3c8410 704msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
25e2fbb4 705
aeef7d84 706#: gpg-interface.c:178
25e2fbb4 707msgid "gpg did not accept the data"
1c3c8410 708msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
25e2fbb4 709
aeef7d84 710#: gpg-interface.c:189
25e2fbb4 711msgid "gpg failed to sign the data"
1c3c8410 712msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
25e2fbb4 713
aeef7d84 714#: gpg-interface.c:222
25e2fbb4 715#, c-format
0d670e78
AS
716msgid "could not create temporary file '%s'"
717msgstr "Програмата не успя да създаде временния файл „%s“"
25e2fbb4 718
0d670e78 719#: gpg-interface.c:224
25e2fbb4 720#, c-format
0d670e78
AS
721msgid "failed writing detached signature to '%s'"
722msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
25e2fbb4 723
6c31a5e9 724#: grep.c:1718
25e2fbb4
AS
725#, c-format
726msgid "'%s': unable to read %s"
1c3c8410 727msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 728
0d670e78 729#: grep.c:1735 builtin/clone.c:382 builtin/diff.c:84 builtin/rm.c:155
25e2fbb4 730#, c-format
0d670e78
AS
731msgid "failed to stat '%s'"
732msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
25e2fbb4 733
6c31a5e9 734#: grep.c:1746
25e2fbb4 735#, c-format
0d670e78
AS
736msgid "'%s': short read"
737msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
25e2fbb4 738
0d670e78 739#: help.c:205
25e2fbb4
AS
740#, c-format
741msgid "available git commands in '%s'"
742msgstr "налични команди на git от „%s“"
743
0d670e78 744#: help.c:212
25e2fbb4 745msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
642c7fab 746msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
25e2fbb4 747
0d670e78 748#: help.c:244
e1f70371
AS
749msgid "These are common Git commands used in various situations:"
750msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
25e2fbb4 751
0d670e78 752#: help.c:309
25e2fbb4
AS
753#, c-format
754msgid ""
755"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
756"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
757msgstr ""
758"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
759"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
760
0d670e78 761#: help.c:366
25e2fbb4
AS
762msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
763msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
764
0d670e78 765#: help.c:388
25e2fbb4
AS
766#, c-format
767msgid ""
768"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
769"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
770msgstr ""
771"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
772"не\n"
773"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
774"предвид „%s“"
775
0d670e78 776#: help.c:393
25e2fbb4
AS
777#, c-format
778msgid "in %0.1f seconds automatically..."
779msgstr "след %0.1f секунди…"
780
0d670e78 781#: help.c:400
25e2fbb4
AS
782#, c-format
783msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
e1f70371 784msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
25e2fbb4 785
0d670e78 786#: help.c:404 help.c:464
25e2fbb4
AS
787msgid ""
788"\n"
789"Did you mean this?"
790msgid_plural ""
791"\n"
792"Did you mean one of these?"
793msgstr[0] ""
794"\n"
795"Команда с подобно име е:"
796msgstr[1] ""
797"\n"
798"Команди с подобно име са:"
799
0d670e78 800#: help.c:460
25e2fbb4
AS
801#, c-format
802msgid "%s: %s - %s"
803msgstr "%s: %s — %s"
804
0d670e78
AS
805#: lockfile.c:152
806#, c-format
807msgid ""
808"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
809"\n"
810"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
811"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
812"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
813"may have crashed in this repository earlier:\n"
814"remove the file manually to continue."
815msgstr ""
816"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
817"\n"
818"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
819"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
820"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
821"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
822"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
823
824#: lockfile.c:160
825#, c-format
826msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
827msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
828
6c31a5e9 829#: merge.c:41
25e2fbb4 830msgid "failed to read the cache"
642c7fab 831msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 832
0d670e78
AS
833#: merge.c:94 builtin/am.c:2007 builtin/am.c:2042 builtin/checkout.c:375
834#: builtin/checkout.c:586 builtin/clone.c:732
25e2fbb4 835msgid "unable to write new index file"
1c3c8410 836msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
25e2fbb4 837
6c31a5e9 838#: merge-recursive.c:189
25e2fbb4
AS
839#, c-format
840msgid "(bad commit)\n"
642c7fab 841msgstr "(лошо подаване)\n"
25e2fbb4 842
6c31a5e9 843#: merge-recursive.c:209
25e2fbb4
AS
844#, c-format
845msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
642c7fab 846msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
25e2fbb4 847
6c31a5e9 848#: merge-recursive.c:270
25e2fbb4 849msgid "error building trees"
642c7fab 850msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
25e2fbb4 851
0d670e78 852#: merge-recursive.c:689
25e2fbb4
AS
853#, c-format
854msgid "failed to create path '%s'%s"
642c7fab 855msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
25e2fbb4 856
0d670e78 857#: merge-recursive.c:700
25e2fbb4
AS
858#, c-format
859msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
642c7fab 860msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
25e2fbb4 861
0d670e78 862#: merge-recursive.c:714 merge-recursive.c:735
25e2fbb4 863msgid ": perhaps a D/F conflict?"
642c7fab 864msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
25e2fbb4 865
0d670e78 866#: merge-recursive.c:725
25e2fbb4
AS
867#, c-format
868msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
869msgstr ""
642c7fab 870"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
25e2fbb4 871
0d670e78 872#: merge-recursive.c:765
25e2fbb4
AS
873#, c-format
874msgid "cannot read object %s '%s'"
642c7fab 875msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 876
0d670e78 877#: merge-recursive.c:767
25e2fbb4
AS
878#, c-format
879msgid "blob expected for %s '%s'"
642c7fab 880msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
25e2fbb4 881
0d670e78 882#: merge-recursive.c:790 builtin/clone.c:376
25e2fbb4
AS
883#, c-format
884msgid "failed to open '%s'"
1c3c8410 885msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 886
0d670e78 887#: merge-recursive.c:798
25e2fbb4
AS
888#, c-format
889msgid "failed to symlink '%s'"
642c7fab 890msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
25e2fbb4 891
0d670e78 892#: merge-recursive.c:801
25e2fbb4
AS
893#, c-format
894msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
895msgstr ""
642c7fab 896"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
25e2fbb4 897
0d670e78 898#: merge-recursive.c:939
25e2fbb4 899msgid "Failed to execute internal merge"
642c7fab 900msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
25e2fbb4 901
0d670e78 902#: merge-recursive.c:943
25e2fbb4
AS
903#, c-format
904msgid "Unable to add %s to database"
642c7fab 905msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
25e2fbb4 906
0d670e78 907#: merge-recursive.c:959
25e2fbb4 908msgid "unsupported object type in the tree"
642c7fab 909msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
25e2fbb4 910
0d670e78 911#: merge-recursive.c:1034 merge-recursive.c:1048
25e2fbb4
AS
912#, c-format
913msgid ""
914"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
915"in tree."
916msgstr ""
642c7fab
AS
917"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
918"е оставена в дървото."
25e2fbb4 919
0d670e78 920#: merge-recursive.c:1040 merge-recursive.c:1053
25e2fbb4
AS
921#, c-format
922msgid ""
923"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
924"in tree at %s."
925msgstr ""
642c7fab
AS
926"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
927"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 928
0d670e78 929#: merge-recursive.c:1094
25e2fbb4 930msgid "rename"
642c7fab 931msgstr "преименуване"
25e2fbb4 932
0d670e78 933#: merge-recursive.c:1094
25e2fbb4 934msgid "renamed"
1c3c8410 935msgstr "преименуван"
25e2fbb4 936
0d670e78 937#: merge-recursive.c:1150
25e2fbb4
AS
938#, c-format
939msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
642c7fab 940msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 941
0d670e78 942#: merge-recursive.c:1172
25e2fbb4
AS
943#, c-format
944msgid ""
945"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
946"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
947msgstr ""
642c7fab
AS
948"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
949"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 950
0d670e78 951#: merge-recursive.c:1177
25e2fbb4 952msgid " (left unresolved)"
642c7fab 953msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 954
0d670e78 955#: merge-recursive.c:1231
25e2fbb4
AS
956#, c-format
957msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
958msgstr ""
642c7fab
AS
959"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
960"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 961
0d670e78 962#: merge-recursive.c:1261
25e2fbb4
AS
963#, c-format
964msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
642c7fab 965msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
25e2fbb4 966
0d670e78 967#: merge-recursive.c:1460
25e2fbb4
AS
968#, c-format
969msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
970msgstr ""
642c7fab
AS
971"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
972"„%s“ е добавен в „%s“"
25e2fbb4 973
0d670e78 974#: merge-recursive.c:1470
25e2fbb4
AS
975#, c-format
976msgid "Adding merged %s"
642c7fab 977msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
25e2fbb4 978
0d670e78 979#: merge-recursive.c:1475 merge-recursive.c:1677
25e2fbb4
AS
980#, c-format
981msgid "Adding as %s instead"
642c7fab 982msgstr "Добавяне като „%s“"
25e2fbb4 983
0d670e78 984#: merge-recursive.c:1526
25e2fbb4
AS
985#, c-format
986msgid "cannot read object %s"
642c7fab 987msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
25e2fbb4 988
0d670e78 989#: merge-recursive.c:1529
25e2fbb4
AS
990#, c-format
991msgid "object %s is not a blob"
642c7fab 992msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
25e2fbb4 993
0d670e78 994#: merge-recursive.c:1581
25e2fbb4 995msgid "modify"
642c7fab 996msgstr "промяна"
25e2fbb4 997
0d670e78 998#: merge-recursive.c:1581
25e2fbb4 999msgid "modified"
1c3c8410 1000msgstr "променен"
25e2fbb4 1001
0d670e78 1002#: merge-recursive.c:1591
25e2fbb4 1003msgid "content"
642c7fab 1004msgstr "съдържание"
25e2fbb4 1005
0d670e78 1006#: merge-recursive.c:1598
25e2fbb4 1007msgid "add/add"
642c7fab 1008msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 1009
0d670e78 1010#: merge-recursive.c:1632
25e2fbb4
AS
1011#, c-format
1012msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
642c7fab 1013msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 1014
0d670e78 1015#: merge-recursive.c:1646
25e2fbb4
AS
1016#, c-format
1017msgid "Auto-merging %s"
642c7fab 1018msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 1019
0d670e78 1020#: merge-recursive.c:1650 git-submodule.sh:941
25e2fbb4 1021msgid "submodule"
1c3c8410 1022msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 1023
0d670e78 1024#: merge-recursive.c:1651
25e2fbb4
AS
1025#, c-format
1026msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
642c7fab 1027msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 1028
0d670e78 1029#: merge-recursive.c:1737
25e2fbb4
AS
1030#, c-format
1031msgid "Removing %s"
1c3c8410 1032msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 1033
0d670e78 1034#: merge-recursive.c:1762
25e2fbb4 1035msgid "file/directory"
642c7fab 1036msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 1037
0d670e78 1038#: merge-recursive.c:1768
25e2fbb4 1039msgid "directory/file"
642c7fab 1040msgstr "директория/файл"
25e2fbb4 1041
0d670e78 1042#: merge-recursive.c:1773
25e2fbb4
AS
1043#, c-format
1044msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
1045msgstr ""
642c7fab
AS
1046"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
1047"като „%s“"
25e2fbb4 1048
0d670e78 1049#: merge-recursive.c:1781
25e2fbb4
AS
1050#, c-format
1051msgid "Adding %s"
642c7fab 1052msgstr "Добавяне на „%s“"
25e2fbb4 1053
0d670e78 1054#: merge-recursive.c:1798
25e2fbb4 1055msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
642c7fab 1056msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
25e2fbb4 1057
0d670e78 1058#: merge-recursive.c:1817
25e2fbb4 1059msgid "Already up-to-date!"
642c7fab 1060msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 1061
0d670e78 1062#: merge-recursive.c:1826
25e2fbb4
AS
1063#, c-format
1064msgid "merging of trees %s and %s failed"
642c7fab 1065msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 1066
0d670e78 1067#: merge-recursive.c:1856
25e2fbb4
AS
1068#, c-format
1069msgid "Unprocessed path??? %s"
6c31a5e9
AS
1070msgstr ""
1071"Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git, докладвайте я на "
1072"разработчиците, като пратите е-писмо на адрес: „git@vger.kernel.org“."
25e2fbb4 1073
0d670e78 1074#: merge-recursive.c:1904
25e2fbb4 1075msgid "Merging:"
642c7fab 1076msgstr "Сливане:"
25e2fbb4 1077
0d670e78 1078#: merge-recursive.c:1917
25e2fbb4
AS
1079#, c-format
1080msgid "found %u common ancestor:"
1081msgid_plural "found %u common ancestors:"
642c7fab
AS
1082msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
1083msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
25e2fbb4 1084
0d670e78 1085#: merge-recursive.c:1954
25e2fbb4 1086msgid "merge returned no commit"
642c7fab 1087msgstr "сливането не върна подаване"
25e2fbb4 1088
0d670e78 1089#: merge-recursive.c:2011
25e2fbb4
AS
1090#, c-format
1091msgid "Could not parse object '%s'"
642c7fab 1092msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
25e2fbb4 1093
0d670e78 1094#: merge-recursive.c:2022 builtin/merge.c:649 builtin/merge.c:831
25e2fbb4 1095msgid "Unable to write index."
642c7fab 1096msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1097
c099f8c7 1098#: notes-utils.c:41
25e2fbb4
AS
1099msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
1100msgstr ""
1c3c8410 1101"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 1102
aeef7d84 1103#: notes-utils.c:100
25e2fbb4
AS
1104#, c-format
1105msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
642c7fab 1106msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 1107
aeef7d84 1108#: notes-utils.c:110
25e2fbb4
AS
1109#, c-format
1110msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
1111msgstr ""
1c3c8410 1112"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4
AS
1113
1114#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
1115#. environment variable, the second %s is its value
aeef7d84 1116#: notes-utils.c:137
25e2fbb4
AS
1117#, c-format
1118msgid "Bad %s value: '%s'"
1c3c8410 1119msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1120
e1f70371 1121#: object.c:242
25e2fbb4
AS
1122#, c-format
1123msgid "unable to parse object: %s"
1c3c8410 1124msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1125
0d670e78 1126#: parse-options.c:572
25e2fbb4
AS
1127msgid "..."
1128msgstr "…"
1129
0d670e78 1130#: parse-options.c:590
25e2fbb4
AS
1131#, c-format
1132msgid "usage: %s"
1133msgstr "употреба: %s"
1134
1135#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1136#. one in "usage: %s" translation
0d670e78 1137#: parse-options.c:594
25e2fbb4
AS
1138#, c-format
1139msgid " or: %s"
1140msgstr " или: %s"
1141
0d670e78 1142#: parse-options.c:597
25e2fbb4
AS
1143#, c-format
1144msgid " %s"
1145msgstr " %s"
1146
0d670e78 1147#: parse-options.c:631
25e2fbb4
AS
1148msgid "-NUM"
1149msgstr "-ЧИСЛО"
1150
aeef7d84
AS
1151#: parse-options-cb.c:108
1152#, c-format
1153msgid "malformed object name '%s'"
1154msgstr "неправилно име на обект „%s“"
1155
0d670e78 1156#: path.c:796
aeef7d84
AS
1157#, c-format
1158msgid "Could not make %s writable by group"
1159msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
1160
25e2fbb4
AS
1161#: pathspec.c:133
1162msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
642c7fab 1163msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1164
1165#: pathspec.c:143
1166msgid ""
1167"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1168"pathspec settings"
1169msgstr ""
642c7fab
AS
1170"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1171"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4
AS
1172
1173#: pathspec.c:177
1174msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
642c7fab 1175msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4
AS
1176
1177#: pathspec.c:183
1178#, c-format
1179msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
642c7fab 1180msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4
AS
1181
1182#: pathspec.c:187
1183#, c-format
1184msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
642c7fab 1185msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4
AS
1186
1187#: pathspec.c:205
1188#, c-format
1189msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
642c7fab 1190msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4
AS
1191
1192#: pathspec.c:230
1193#, c-format
1194msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
642c7fab 1195msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1196
1197#: pathspec.c:241
1198#, c-format
1199msgid "%s: '%s' is outside repository"
642c7fab 1200msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4
AS
1201
1202#: pathspec.c:291
1203#, c-format
1204msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
642c7fab 1205msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 1206
25e2fbb4
AS
1207#: pathspec.c:353
1208#, c-format
1209msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
642c7fab 1210msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 1211
0d670e78 1212#: pathspec.c:433
25e2fbb4
AS
1213#, c-format
1214msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
642c7fab 1215msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 1216
0d670e78 1217#: pathspec.c:442
25e2fbb4
AS
1218msgid ""
1219"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1220"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1221msgstr ""
642c7fab
AS
1222"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1223"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 1224
0d670e78 1225#: pretty.c:971
6c31a5e9
AS
1226msgid "unable to parse --pretty format"
1227msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
1228
aeef7d84 1229#: progress.c:235
1c3c8410
AS
1230msgid "done"
1231msgstr "действието завърши"
1232
aeef7d84 1233#: read-cache.c:1281
1c3c8410
AS
1234#, c-format
1235msgid ""
1236"index.version set, but the value is invalid.\n"
1237"Using version %i"
1238msgstr ""
1239"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1240"Ще се ползва версия %i"
1241
aeef7d84 1242#: read-cache.c:1291
1c3c8410
AS
1243#, c-format
1244msgid ""
1245"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1246"Using version %i"
1247msgstr ""
1248"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1249"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1250"Ще се ползва версия %i"
1251
0d670e78
AS
1252#: refs.c:543 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:883 builtin/merge.c:985
1253#: builtin/merge.c:995
aeef7d84
AS
1254#, c-format
1255msgid "Could not open '%s' for writing"
1256msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
1257
0d670e78 1258#: refs/files-backend.c:2243
aeef7d84
AS
1259#, c-format
1260msgid "could not delete reference %s: %s"
1261msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
1262
0d670e78 1263#: refs/files-backend.c:2246
aeef7d84
AS
1264#, c-format
1265msgid "could not delete references: %s"
1266msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
1267
0d670e78 1268#: refs/files-backend.c:2255
aeef7d84
AS
1269#, c-format
1270msgid "could not remove reference %s"
1271msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
1272
0d670e78 1273#: ref-filter.c:55
aeef7d84 1274#, c-format
0d670e78
AS
1275msgid "expected format: %%(color:<color>)"
1276msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
aeef7d84 1277
0d670e78
AS
1278#: ref-filter.c:57
1279#, c-format
1280msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
1281msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
1282
1283#: ref-filter.c:71
1284#, c-format
1285msgid "unrecognized format: %%(%s)"
1286msgstr "непознат формат: %%(%s)"
1287
1288#: ref-filter.c:77
1289#, c-format
1290msgid "%%(body) does not take arguments"
1291msgstr "%%(body) не приема аргументи"
1292
1293#: ref-filter.c:84
1294#, c-format
1295msgid "%%(subject) does not take arguments"
1296msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
1297
1298#: ref-filter.c:101
aeef7d84
AS
1299#, c-format
1300msgid "positive value expected contents:lines=%s"
1301msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
1302
0d670e78 1303#: ref-filter.c:103
aeef7d84 1304#, c-format
0d670e78
AS
1305msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
1306msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
aeef7d84 1307
0d670e78
AS
1308#: ref-filter.c:113
1309#, c-format
1310msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
1311msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
aeef7d84 1312
0d670e78 1313#: ref-filter.c:135
aeef7d84
AS
1314#, c-format
1315msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
1316msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
1317
0d670e78 1318#: ref-filter.c:147
aeef7d84 1319#, c-format
0d670e78
AS
1320msgid "unrecognized position:%s"
1321msgstr "непозната позиция: %s"
aeef7d84 1322
0d670e78
AS
1323#: ref-filter.c:151
1324#, c-format
1325msgid "unrecognized width:%s"
1326msgstr "непозната широчина: %s"
1327
1328#: ref-filter.c:157
1329#, c-format
1330msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
1331msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
1332
1333#: ref-filter.c:161
aeef7d84
AS
1334#, c-format
1335msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
1336msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
1337
0d670e78
AS
1338#: ref-filter.c:244
1339#, c-format
1340msgid "malformed field name: %.*s"
1341msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
1342
1343#: ref-filter.c:270
1344#, c-format
1345msgid "unknown field name: %.*s"
1346msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
1347
1348#: ref-filter.c:372
1349#, c-format
1350msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
1351msgstr "грешка във форма̀та: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
1352
1353#: ref-filter.c:424
1354#, c-format
1355msgid "malformed format string %s"
1356msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
1357
1358#: ref-filter.c:878
1359msgid ":strip= requires a positive integer argument"
1360msgstr "„:strip=“ изисква аргумент цяло, положително число"
1361
1362#: ref-filter.c:883
1363#, c-format
1364msgid "ref '%s' does not have %ld components to :strip"
1365msgstr "указателят „%s“ не разполага с %ld компоненти за премахване (:strip)"
1366
1367#: ref-filter.c:1046
1368#, c-format
1369msgid "unknown %.*s format %s"
1370msgstr "непознато „%.*s“, формат „%s“"
1371
1372#: ref-filter.c:1066 ref-filter.c:1097
1373#, c-format
1374msgid "missing object %s for %s"
1375msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
1376
1377#: ref-filter.c:1069 ref-filter.c:1100
1378#, c-format
1379msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
1380msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
1381
1382#: ref-filter.c:1311
aeef7d84
AS
1383#, c-format
1384msgid "malformed object at '%s'"
1385msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
1386
0d670e78
AS
1387#: ref-filter.c:1373
1388#, c-format
1389msgid "ignoring ref with broken name %s"
1390msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
1391
1392#: ref-filter.c:1378
1393#, c-format
1394msgid "ignoring broken ref %s"
1395msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
1396
1397#: ref-filter.c:1651
aeef7d84
AS
1398#, c-format
1399msgid "format: %%(end) atom missing"
1400msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
1401
0d670e78 1402#: ref-filter.c:1705
aeef7d84
AS
1403#, c-format
1404msgid "malformed object name %s"
1405msgstr "неправилно име на обект „%s“"
1406
0d670e78 1407#: remote.c:746
25e2fbb4
AS
1408#, c-format
1409msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1410msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1411
0d670e78 1412#: remote.c:750
25e2fbb4
AS
1413#, c-format
1414msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1415msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1416
0d670e78 1417#: remote.c:754
25e2fbb4
AS
1418#, c-format
1419msgid "%s tracks both %s and %s"
1420msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1421
0d670e78 1422#: remote.c:762
25e2fbb4
AS
1423msgid "Internal error"
1424msgstr "Вътрешна грешка"
1425
0d670e78 1426#: remote.c:1678 remote.c:1721
e1f70371
AS
1427msgid "HEAD does not point to a branch"
1428msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
1429
0d670e78 1430#: remote.c:1687
e1f70371
AS
1431#, c-format
1432msgid "no such branch: '%s'"
1433msgstr "няма клон на име „%s“"
1434
0d670e78 1435#: remote.c:1690
e1f70371
AS
1436#, c-format
1437msgid "no upstream configured for branch '%s'"
1438msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
1439
0d670e78 1440#: remote.c:1696
e1f70371
AS
1441#, c-format
1442msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1443msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
1444
0d670e78 1445#: remote.c:1711
e1f70371
AS
1446#, c-format
1447msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
1448msgstr ""
1449"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
1450"хранилището „%s“"
1451
0d670e78 1452#: remote.c:1726
e1f70371
AS
1453#, c-format
1454msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
1455msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
1456
0d670e78 1457#: remote.c:1737
e1f70371
AS
1458#, c-format
1459msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
1460msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
1461
0d670e78 1462#: remote.c:1750
e1f70371
AS
1463msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
1464msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
1465
0d670e78 1466#: remote.c:1772
e1f70371
AS
1467msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
1468msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
1469
0d670e78 1470#: remote.c:2074
25e2fbb4
AS
1471#, c-format
1472msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1473msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1474
0d670e78 1475#: remote.c:2078
25e2fbb4 1476msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1c3c8410 1477msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
25e2fbb4 1478
0d670e78 1479#: remote.c:2081
25e2fbb4
AS
1480#, c-format
1481msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
642c7fab 1482msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
25e2fbb4 1483
0d670e78 1484#: remote.c:2085
25e2fbb4
AS
1485#, c-format
1486msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1487msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1488msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1489msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1490
0d670e78 1491#: remote.c:2091
25e2fbb4
AS
1492msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1493msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1494
0d670e78 1495#: remote.c:2094
25e2fbb4
AS
1496#, c-format
1497msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1498msgid_plural ""
1499"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1500msgstr[0] ""
e1f70371 1501"Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
25e2fbb4 1502msgstr[1] ""
e1f70371 1503"Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
25e2fbb4 1504
0d670e78 1505#: remote.c:2102
25e2fbb4
AS
1506msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1507msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1508
0d670e78 1509#: remote.c:2105
25e2fbb4
AS
1510#, c-format
1511msgid ""
1512"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1513"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1514msgid_plural ""
1515"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1516"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1517msgstr[0] ""
1518"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1519"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1520msgstr[1] ""
1521"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1522"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1523
0d670e78 1524#: remote.c:2115
25e2fbb4
AS
1525msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1526msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1527
0d670e78 1528#: revision.c:2142
aeef7d84
AS
1529msgid "your current branch appears to be broken"
1530msgstr "Текущият клон е повреден"
1531
0d670e78 1532#: revision.c:2145
aeef7d84
AS
1533#, c-format
1534msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
1535msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
1536
0d670e78 1537#: revision.c:2339
f88c1134
AS
1538msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
1539msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
1540
0d670e78 1541#: run-command.c:92
25e2fbb4
AS
1542msgid "open /dev/null failed"
1543msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1544
0d670e78 1545#: run-command.c:94
25e2fbb4
AS
1546#, c-format
1547msgid "dup2(%d,%d) failed"
1548msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1549
aeef7d84 1550#: send-pack.c:295
6c31a5e9
AS
1551msgid "failed to sign the push certificate"
1552msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
1553
aeef7d84 1554#: send-pack.c:404
6c31a5e9
AS
1555msgid "the receiving end does not support --signed push"
1556msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
1557
aeef7d84
AS
1558#: send-pack.c:406
1559msgid ""
1560"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
1561"signed push"
1562msgstr ""
1563"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
1564"използва сертификат"
1565
1566#: send-pack.c:418
f88c1134
AS
1567msgid "the receiving end does not support --atomic push"
1568msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
1569
642c7fab 1570# FIXME git add <path…> for consistence
0d670e78 1571#: sequencer.c:174
25e2fbb4
AS
1572msgid ""
1573"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1574"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1575msgstr ""
642c7fab
AS
1576"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1577"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
25e2fbb4 1578
0d670e78 1579#: sequencer.c:177
25e2fbb4
AS
1580msgid ""
1581"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1582"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1583"and commit the result with 'git commit'"
1584msgstr ""
642c7fab
AS
1585"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1586"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1587"подайте резултата с командата „git commit'“."
25e2fbb4 1588
642c7fab 1589# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
0d670e78 1590#: sequencer.c:190 sequencer.c:833 sequencer.c:912
25e2fbb4
AS
1591#, c-format
1592msgid "Could not write to %s"
642c7fab 1593msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1594
0d670e78 1595#: sequencer.c:193
25e2fbb4
AS
1596#, c-format
1597msgid "Error wrapping up %s"
642c7fab 1598msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1599
0d670e78 1600#: sequencer.c:208
25e2fbb4 1601msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
642c7fab 1602msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
25e2fbb4 1603
0d670e78 1604#: sequencer.c:210
25e2fbb4 1605msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
642c7fab 1606msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
25e2fbb4 1607
0d670e78 1608#: sequencer.c:213
25e2fbb4 1609msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
642c7fab 1610msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4
AS
1611
1612#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
0d670e78 1613#: sequencer.c:300
25e2fbb4
AS
1614#, c-format
1615msgid "%s: Unable to write new index file"
1c3c8410 1616msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 1617
0d670e78 1618#: sequencer.c:318
25e2fbb4 1619msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
642c7fab 1620msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 1621
0d670e78 1622#: sequencer.c:338
25e2fbb4 1623msgid "Unable to update cache tree\n"
642c7fab 1624msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 1625
0d670e78 1626#: sequencer.c:390
25e2fbb4
AS
1627#, c-format
1628msgid "Could not parse commit %s\n"
642c7fab 1629msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1630
0d670e78 1631#: sequencer.c:395
25e2fbb4
AS
1632#, c-format
1633msgid "Could not parse parent commit %s\n"
642c7fab 1634msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1635
0d670e78 1636#: sequencer.c:460
25e2fbb4 1637msgid "Your index file is unmerged."
1c3c8410 1638msgstr "Индексът не е слят."
25e2fbb4 1639
0d670e78 1640#: sequencer.c:479
25e2fbb4
AS
1641#, c-format
1642msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
642c7fab 1643msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
25e2fbb4 1644
0d670e78 1645#: sequencer.c:487
25e2fbb4
AS
1646#, c-format
1647msgid "Commit %s does not have parent %d"
642c7fab 1648msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
25e2fbb4 1649
0d670e78 1650#: sequencer.c:491
25e2fbb4
AS
1651#, c-format
1652msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
642c7fab 1653msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
25e2fbb4
AS
1654
1655#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1656#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
0d670e78 1657#: sequencer.c:504
25e2fbb4
AS
1658#, c-format
1659msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
642c7fab 1660msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
25e2fbb4 1661
0d670e78 1662#: sequencer.c:508
25e2fbb4
AS
1663#, c-format
1664msgid "Cannot get commit message for %s"
642c7fab 1665msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 1666
0d670e78 1667#: sequencer.c:594
25e2fbb4
AS
1668#, c-format
1669msgid "could not revert %s... %s"
642c7fab 1670msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 1671
0d670e78 1672#: sequencer.c:595
25e2fbb4
AS
1673#, c-format
1674msgid "could not apply %s... %s"
642c7fab 1675msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 1676
0d670e78 1677#: sequencer.c:630
25e2fbb4 1678msgid "empty commit set passed"
642c7fab 1679msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 1680
0d670e78 1681#: sequencer.c:638
25e2fbb4
AS
1682#, c-format
1683msgid "git %s: failed to read the index"
642c7fab 1684msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 1685
0d670e78 1686#: sequencer.c:642
25e2fbb4
AS
1687#, c-format
1688msgid "git %s: failed to refresh the index"
642c7fab 1689msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 1690
0d670e78 1691#: sequencer.c:702
25e2fbb4
AS
1692#, c-format
1693msgid "Cannot %s during a %s"
642c7fab 1694msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
25e2fbb4 1695
0d670e78 1696#: sequencer.c:724
25e2fbb4
AS
1697#, c-format
1698msgid "Could not parse line %d."
642c7fab 1699msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
25e2fbb4 1700
0d670e78 1701#: sequencer.c:729
25e2fbb4 1702msgid "No commits parsed."
642c7fab 1703msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 1704
642c7fab 1705# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
0d670e78 1706#: sequencer.c:741
25e2fbb4
AS
1707#, c-format
1708msgid "Could not open %s"
642c7fab 1709msgstr "„%s“ не може да се прочете."
25e2fbb4 1710
0d670e78 1711#: sequencer.c:745
25e2fbb4
AS
1712#, c-format
1713msgid "Could not read %s."
642c7fab 1714msgstr "„%s“ не може да се отвори."
25e2fbb4 1715
0d670e78 1716#: sequencer.c:752
25e2fbb4
AS
1717#, c-format
1718msgid "Unusable instruction sheet: %s"
642c7fab 1719msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
25e2fbb4 1720
0d670e78 1721#: sequencer.c:782
25e2fbb4
AS
1722#, c-format
1723msgid "Invalid key: %s"
642c7fab 1724msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 1725
0d670e78 1726#: sequencer.c:785 builtin/pull.c:50 builtin/pull.c:52
25e2fbb4
AS
1727#, c-format
1728msgid "Invalid value for %s: %s"
642c7fab 1729msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1730
0d670e78 1731#: sequencer.c:795
25e2fbb4
AS
1732#, c-format
1733msgid "Malformed options sheet: %s"
642c7fab 1734msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
25e2fbb4 1735
0d670e78 1736#: sequencer.c:814
25e2fbb4
AS
1737msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1738msgstr ""
642c7fab 1739"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1740
0d670e78 1741#: sequencer.c:815
25e2fbb4 1742msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
642c7fab 1743msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 1744
0d670e78 1745#: sequencer.c:819
25e2fbb4
AS
1746#, c-format
1747msgid "Could not create sequencer directory %s"
642c7fab 1748msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1749
0d670e78 1750#: sequencer.c:835 sequencer.c:916
25e2fbb4
AS
1751#, c-format
1752msgid "Error wrapping up %s."
642c7fab 1753msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1754
0d670e78 1755#: sequencer.c:854 sequencer.c:986
25e2fbb4
AS
1756msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1757msgstr ""
642c7fab 1758"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1759
0d670e78 1760#: sequencer.c:856
25e2fbb4 1761msgid "cannot resolve HEAD"
642c7fab 1762msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
25e2fbb4 1763
0d670e78 1764#: sequencer.c:858
25e2fbb4
AS
1765msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1766msgstr ""
642c7fab
AS
1767"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1768"предстои да бъде създаден"
25e2fbb4 1769
0d670e78 1770#: sequencer.c:878 builtin/fetch.c:610 builtin/fetch.c:851
25e2fbb4 1771#, c-format
0d670e78
AS
1772msgid "cannot open %s"
1773msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 1774
0d670e78 1775#: sequencer.c:880
25e2fbb4
AS
1776#, c-format
1777msgid "cannot read %s: %s"
642c7fab 1778msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 1779
0d670e78 1780#: sequencer.c:881
25e2fbb4 1781msgid "unexpected end of file"
642c7fab 1782msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 1783
0d670e78 1784#: sequencer.c:887
25e2fbb4
AS
1785#, c-format
1786msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1787msgstr ""
642c7fab
AS
1788"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1789"повреден"
25e2fbb4 1790
0d670e78 1791#: sequencer.c:909
25e2fbb4
AS
1792#, c-format
1793msgid "Could not format %s."
642c7fab 1794msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
25e2fbb4 1795
0d670e78 1796#: sequencer.c:1054
25e2fbb4
AS
1797#, c-format
1798msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
642c7fab 1799msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 1800
0d670e78 1801#: sequencer.c:1057
25e2fbb4
AS
1802#, c-format
1803msgid "%s: bad revision"
642c7fab 1804msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 1805
0d670e78 1806#: sequencer.c:1091
25e2fbb4 1807msgid "Can't revert as initial commit"
642c7fab 1808msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 1809
0d670e78 1810#: sequencer.c:1092
25e2fbb4 1811msgid "Can't cherry-pick into empty head"
642c7fab 1812msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
25e2fbb4 1813
aeef7d84 1814#: setup.c:248
e1f70371
AS
1815#, c-format
1816msgid "failed to read %s"
1817msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1818
0d670e78
AS
1819#: setup.c:468
1820#, c-format
1821msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
1822msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
1823
1824#: setup.c:476
1825msgid "unknown repository extensions found:"
1826msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
1827
1828#: sha1_file.c:1080
1829msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
1830msgstr ""
1831"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
1832
1833#: sha1_file.c:2458
1834#, c-format
1835msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
1836msgstr ""
1837"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
1838"индексът да е повреден)"
1839
1840#: sha1_file.c:2462
1841#, c-format
1842msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
1843msgstr ""
1844"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
1845"да е отрязан)"
1846
1847#: sha1_name.c:462
25e2fbb4
AS
1848msgid ""
1849"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1850"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1851"may be created by mistake. For example,\n"
1852"\n"
1853" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1854"\n"
1855"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1856"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1857"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1858msgstr ""
642c7fab
AS
1859"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1860"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1861"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1c3c8410
AS
1862"\n"
1863" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1864"\n"
1865"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1866"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1867"да\n"
642c7fab
AS
1868"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1869"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 1870
0d670e78 1871#: submodule.c:64 submodule.c:98
25e2fbb4
AS
1872msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1873msgstr ""
1c3c8410
AS
1874"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1875"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4 1876
0d670e78 1877#: submodule.c:68 submodule.c:102
25e2fbb4
AS
1878#, c-format
1879msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1c3c8410 1880msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 1881
0d670e78 1882#: submodule.c:76
25e2fbb4
AS
1883#, c-format
1884msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1c3c8410 1885msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 1886
0d670e78 1887#: submodule.c:109
25e2fbb4
AS
1888#, c-format
1889msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1c3c8410 1890msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 1891
0d670e78 1892#: submodule.c:120
25e2fbb4 1893msgid "staging updated .gitmodules failed"
642c7fab 1894msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 1895
0d670e78
AS
1896#: submodule.c:177
1897msgid "negative values not allowed for submodule.fetchJobs"
1898msgstr "Настройката „submodule.fetchJobs“ не приема отрицателни стойности"
1899
1900#: submodule-config.c:355
25e2fbb4 1901#, c-format
0d670e78
AS
1902msgid "invalid value for %s"
1903msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
1c3c8410 1904
0d670e78
AS
1905#: trailer.c:237
1906#, c-format
1907msgid "running trailer command '%s' failed"
1908msgstr "неуспешно изпълнение на завършващата команда „%s“"
1909
1910#: trailer.c:492 trailer.c:496 trailer.c:500 trailer.c:554 trailer.c:558
1911#: trailer.c:562
6c31a5e9
AS
1912#, c-format
1913msgid "unknown value '%s' for key '%s'"
1914msgstr "неправилна стойност „%s“ за настройката „%s“"
1915
0d670e78 1916#: trailer.c:544 trailer.c:549 builtin/remote.c:289
6c31a5e9
AS
1917#, c-format
1918msgid "more than one %s"
1919msgstr "стойността „%s“ се повтаря в настройките"
1920
0d670e78 1921#: trailer.c:582
6c31a5e9 1922#, c-format
9aeb4c2b
JX
1923msgid "empty trailer token in trailer '%.*s'"
1924msgstr "празна завършваща лексема в епилога „%.*s“"
6c31a5e9 1925
0d670e78 1926#: trailer.c:702
6c31a5e9
AS
1927#, c-format
1928msgid "could not read input file '%s'"
1929msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде прочетен"
1930
0d670e78 1931#: trailer.c:705
6c31a5e9
AS
1932msgid "could not read from stdin"
1933msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
1934
0d670e78
AS
1935#: trailer.c:857 builtin/am.c:42
1936#, c-format
1937msgid "could not stat %s"
1938msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
1939
1940#: trailer.c:859
1941#, c-format
1942msgid "file %s is not a regular file"
1943msgstr "„%s“ не е обикновен файл"
1944
1945#: trailer.c:861
1946#, c-format
1947msgid "file %s is not writable by user"
1948msgstr "„%s“: няма права за записване на файла"
1949
1950#: trailer.c:873
1951msgid "could not open temporary file"
1952msgstr "временният файл не може да се отвори"
1953
1954#: trailer.c:912
1955#, c-format
1956msgid "could not rename temporary file to %s"
1957msgstr "временният файл не може да се преименува на „%s“"
1958
1959#: transport-helper.c:1041
aeef7d84
AS
1960#, c-format
1961msgid "Could not read ref %s"
1962msgstr "Указателят „%s“ не може да се прочете."
1963
0d670e78
AS
1964#: unpack-trees.c:64
1965#, c-format
1966msgid ""
1967"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
1968"%%sPlease commit your changes or stash them before you can switch branches."
1969msgstr ""
1970"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1971"%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
1972
1973#: unpack-trees.c:66
1974#, c-format
1975msgid ""
1976"Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
1977"%%s"
1978msgstr ""
1979"Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1980"%%s"
1981
1982#: unpack-trees.c:69
1983#, c-format
1984msgid ""
1985"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
1986"%%sPlease commit your changes or stash them before you can merge."
1987msgstr ""
1988"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1989"%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
1990
1991#: unpack-trees.c:71
1992#, c-format
1993msgid ""
1994"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
1995"%%s"
1996msgstr ""
1997"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
1998"%%s"
1999
2000#: unpack-trees.c:74
2001#, c-format
2002msgid ""
2003"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
2004"%%sPlease commit your changes or stash them before you can %s."
2005msgstr ""
2006"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
2007"%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
2008
2009#: unpack-trees.c:76
2010#, c-format
2011msgid ""
2012"Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
2013"%%s"
2014msgstr ""
2015"„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
2016"%%s"
2017
2018#: unpack-trees.c:81
2019#, c-format
2020msgid ""
2021"Updating the following directories would lose untracked files in it:\n"
2022"%s"
2023msgstr ""
2024"Обновяването на тези директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
2025"%s"
2026
2027#: unpack-trees.c:85
2028#, c-format
2029msgid ""
2030"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
2031"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
2032msgstr ""
2033"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2034"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
2035
2036#: unpack-trees.c:87
2037#, c-format
2038msgid ""
2039"The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
2040"%%s"
2041msgstr ""
2042"Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2043"%%s"
2044
2045#: unpack-trees.c:90
2046#, c-format
2047msgid ""
2048"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
2049"%%sPlease move or remove them before you can merge."
2050msgstr ""
2051"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2052"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
2053
2054#: unpack-trees.c:92
2055#, c-format
2056msgid ""
2057"The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
2058"%%s"
2059msgstr ""
2060"Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2061"%%s"
2062
2063#: unpack-trees.c:95
2064#, c-format
2065msgid ""
2066"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
2067"%%sPlease move or remove them before you can %s."
2068msgstr ""
2069"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2070"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
2071
2072#: unpack-trees.c:97
2073#, c-format
2074msgid ""
2075"The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
2076"%%s"
2077msgstr ""
2078"„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2079"%%s"
2080
2081#: unpack-trees.c:102
2082#, c-format
2083msgid ""
2084"The following untracked working tree files would be overwritten by "
2085"checkout:\n"
2086"%%sPlease move or remove them before you can switch branches."
2087msgstr ""
2088"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2089"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
2090
2091#: unpack-trees.c:104
2092#, c-format
2093msgid ""
2094"The following untracked working tree files would be overwritten by "
2095"checkout:\n"
2096"%%s"
2097msgstr ""
2098"Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2099"%%s"
2100
2101#: unpack-trees.c:107
2102#, c-format
2103msgid ""
2104"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
2105"%%sPlease move or remove them before you can merge."
2106msgstr ""
2107"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2108"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
2109
2110#: unpack-trees.c:109
2111#, c-format
2112msgid ""
2113"The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
2114"%%s"
2115msgstr ""
2116"Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2117"%%s"
2118
2119#: unpack-trees.c:112
2120#, c-format
2121msgid ""
2122"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
2123"%%sPlease move or remove them before you can %s."
2124msgstr ""
2125"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2126"%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
2127
2128#: unpack-trees.c:114
2129#, c-format
2130msgid ""
2131"The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
2132"%%s"
2133msgstr ""
2134"„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
2135"%%s"
2136
2137#: unpack-trees.c:121
2138#, c-format
2139msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'. Cannot bind."
2140msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“. Не може да се присвои."
2141
2142#: unpack-trees.c:124
2143#, c-format
2144msgid ""
2145"Cannot update sparse checkout: the following entries are not up-to-date:\n"
2146"%s"
2147msgstr ""
2148"Частичното изтегляне не може да бъде обновено: следните записи не са "
2149"актуални:\n"
2150"%s"
2151
2152#: unpack-trees.c:126
2153#, c-format
2154msgid ""
2155"The following Working tree files would be overwritten by sparse checkout "
2156"update:\n"
2157"%s"
2158msgstr ""
2159"Обновяването на частичното изтегляне ще презапише тези файлове в работното "
2160"дърво:\n"
2161"%s"
2162
2163#: unpack-trees.c:128
2164#, c-format
2165msgid ""
2166"The following Working tree files would be removed by sparse checkout "
2167"update:\n"
2168"%s"
2169msgstr ""
2170"Обновяването на частичното изтегляне ще изтрие тези файлове в работното "
2171"дърво:\n"
2172"%s"
2173
2174#: unpack-trees.c:205
2175#, c-format
2176msgid "Aborting\n"
2177msgstr "Преустановяване на действието\n"
2178
2179#: unpack-trees.c:237
1c3c8410
AS
2180msgid "Checking out files"
2181msgstr "Изтегляне на файлове"
25e2fbb4
AS
2182
2183#: urlmatch.c:120
2184msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
642c7fab 2185msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
25e2fbb4
AS
2186
2187#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
2188#, c-format
2189msgid "invalid %XX escape sequence"
642c7fab 2190msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
25e2fbb4
AS
2191
2192#: urlmatch.c:172
2193msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
642c7fab 2194msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
25e2fbb4
AS
2195
2196#: urlmatch.c:189
2197msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
642c7fab 2198msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
25e2fbb4
AS
2199
2200#: urlmatch.c:199
2201msgid "invalid characters in host name"
642c7fab 2202msgstr "неправилни знаци в името на машина"
25e2fbb4
AS
2203
2204#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
2205msgid "invalid port number"
642c7fab 2206msgstr "неправилен номер на порт"
25e2fbb4
AS
2207
2208#: urlmatch.c:322
2209msgid "invalid '..' path segment"
642c7fab 2210msgstr "неправилна част от пътя „..“"
25e2fbb4 2211
0d670e78 2212#: wrapper.c:222 wrapper.c:381
aeef7d84
AS
2213#, c-format
2214msgid "could not open '%s' for reading and writing"
2215msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
2216
0d670e78 2217#: wrapper.c:224 wrapper.c:383 builtin/am.c:779
aeef7d84
AS
2218#, c-format
2219msgid "could not open '%s' for writing"
2220msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
2221
0d670e78
AS
2222#: wrapper.c:226 wrapper.c:385 builtin/am.c:323 builtin/am.c:772
2223#: builtin/am.c:860 builtin/commit.c:1711 builtin/merge.c:1086
2224#: builtin/pull.c:407
aeef7d84
AS
2225#, c-format
2226msgid "could not open '%s' for reading"
2227msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
2228
0d670e78 2229#: wrapper.c:594 wrapper.c:615
25e2fbb4
AS
2230#, c-format
2231msgid "unable to access '%s'"
1c3c8410 2232msgstr "няма достъп до „%s“"
25e2fbb4 2233
0d670e78 2234#: wrapper.c:623
6c31a5e9
AS
2235msgid "unable to get current working directory"
2236msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
2237
0d670e78 2238#: wrapper.c:650
e1f70371
AS
2239#, c-format
2240msgid "could not open %s for writing"
2241msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
2242
2243# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
0d670e78 2244#: wrapper.c:661 builtin/am.c:410
e1f70371
AS
2245#, c-format
2246msgid "could not write to %s"
2247msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
2248
0d670e78 2249#: wrapper.c:667
e1f70371
AS
2250#, c-format
2251msgid "could not close %s"
2252msgstr "„%s“ не може да се затвори"
2253
0d670e78 2254#: wt-status.c:150
25e2fbb4 2255msgid "Unmerged paths:"
1c3c8410 2256msgstr "Неслети пътища:"
25e2fbb4 2257
0d670e78 2258#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
25e2fbb4
AS
2259#, c-format
2260msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1c3c8410 2261msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4 2262
0d670e78 2263#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
25e2fbb4
AS
2264msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
2265msgstr ""
1c3c8410 2266" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4 2267
0d670e78 2268#: wt-status.c:183
25e2fbb4
AS
2269msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
2270msgstr ""
1c3c8410 2271" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4 2272
0d670e78 2273#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
25e2fbb4
AS
2274msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
2275msgstr ""
1c3c8410
AS
2276" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
2277"конфликта)"
25e2fbb4 2278
0d670e78 2279#: wt-status.c:187
25e2fbb4
AS
2280msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
2281msgstr ""
1c3c8410 2282" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4 2283
0d670e78 2284#: wt-status.c:198 wt-status.c:881
25e2fbb4 2285msgid "Changes to be committed:"
1c3c8410 2286msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
25e2fbb4 2287
0d670e78 2288#: wt-status.c:216 wt-status.c:890
25e2fbb4 2289msgid "Changes not staged for commit:"
1c3c8410 2290msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
25e2fbb4 2291
0d670e78 2292#: wt-status.c:220
25e2fbb4
AS
2293msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
2294msgstr ""
1c3c8410 2295" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4 2296
0d670e78 2297#: wt-status.c:222
25e2fbb4
AS
2298msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
2299msgstr ""
1c3c8410 2300" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4 2301
0d670e78 2302#: wt-status.c:223
25e2fbb4
AS
2303msgid ""
2304" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
2305msgstr ""
1c3c8410
AS
2306" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
2307"работното дърво)"
25e2fbb4 2308
0d670e78 2309#: wt-status.c:225
25e2fbb4
AS
2310msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
2311msgstr ""
1c3c8410
AS
2312" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
2313"подмодулите)"
25e2fbb4 2314
0d670e78 2315#: wt-status.c:237
25e2fbb4
AS
2316#, c-format
2317msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
2318msgstr ""
1c3c8410 2319" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
25e2fbb4 2320
0d670e78 2321#: wt-status.c:252
25e2fbb4 2322msgid "both deleted:"
1c3c8410 2323msgstr "изтрити в двата случая:"
25e2fbb4 2324
0d670e78 2325#: wt-status.c:254
25e2fbb4 2326msgid "added by us:"
1c3c8410 2327msgstr "добавени от вас:"
25e2fbb4 2328
0d670e78 2329#: wt-status.c:256
25e2fbb4 2330msgid "deleted by them:"
1c3c8410 2331msgstr "изтрити от тях:"
25e2fbb4 2332
0d670e78 2333#: wt-status.c:258
25e2fbb4 2334msgid "added by them:"
1c3c8410 2335msgstr "добавени от тях:"
25e2fbb4 2336
0d670e78 2337#: wt-status.c:260
25e2fbb4 2338msgid "deleted by us:"
642c7fab 2339msgstr "изтрити от вас:"
25e2fbb4 2340
0d670e78 2341#: wt-status.c:262
25e2fbb4 2342msgid "both added:"
1c3c8410 2343msgstr "добавени и в двата случая:"
25e2fbb4 2344
0d670e78 2345#: wt-status.c:264
25e2fbb4 2346msgid "both modified:"
1c3c8410 2347msgstr "променени и в двата случая:"
25e2fbb4 2348
0d670e78 2349#: wt-status.c:266
1c3c8410
AS
2350#, c-format
2351msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
2352msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 2353
0d670e78 2354#: wt-status.c:274
1c3c8410
AS
2355msgid "new file:"
2356msgstr "нов файл:"
25e2fbb4 2357
0d670e78 2358#: wt-status.c:276
1c3c8410
AS
2359msgid "copied:"
2360msgstr "копиран:"
25e2fbb4 2361
0d670e78 2362#: wt-status.c:278
1c3c8410
AS
2363msgid "deleted:"
2364msgstr "изтрит:"
25e2fbb4 2365
0d670e78 2366#: wt-status.c:280
1c3c8410
AS
2367msgid "modified:"
2368msgstr "променен:"
25e2fbb4 2369
0d670e78 2370#: wt-status.c:282
1c3c8410
AS
2371msgid "renamed:"
2372msgstr "преименуван:"
25e2fbb4 2373
0d670e78 2374#: wt-status.c:284
1c3c8410
AS
2375msgid "typechange:"
2376msgstr "смяна на вида:"
2377
0d670e78 2378#: wt-status.c:286
1c3c8410
AS
2379msgid "unknown:"
2380msgstr "непозната промяна:"
2381
0d670e78 2382#: wt-status.c:288
1c3c8410
AS
2383msgid "unmerged:"
2384msgstr "неслят:"
2385
0d670e78 2386#: wt-status.c:370
25e2fbb4 2387msgid "new commits, "
1c3c8410 2388msgstr "нови подавания, "
25e2fbb4 2389
0d670e78 2390#: wt-status.c:372
25e2fbb4 2391msgid "modified content, "
1c3c8410 2392msgstr "променено съдържание, "
25e2fbb4 2393
0d670e78 2394#: wt-status.c:374
25e2fbb4 2395msgid "untracked content, "
1c3c8410 2396msgstr "неследено съдържание, "
25e2fbb4 2397
0d670e78 2398#: wt-status.c:391
25e2fbb4
AS
2399#, c-format
2400msgid "bug: unhandled diff status %c"
1c3c8410 2401msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 2402
0d670e78 2403#: wt-status.c:755
25e2fbb4 2404msgid "Submodules changed but not updated:"
1c3c8410 2405msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
25e2fbb4 2406
0d670e78 2407#: wt-status.c:757
25e2fbb4 2408msgid "Submodule changes to be committed:"
1c3c8410 2409msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
25e2fbb4 2410
0d670e78 2411#: wt-status.c:838
25e2fbb4
AS
2412msgid ""
2413"Do not touch the line above.\n"
2414"Everything below will be removed."
2415msgstr ""
1c3c8410
AS
2416"Не променяйте горния ред.\n"
2417"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
25e2fbb4 2418
0d670e78 2419#: wt-status.c:949
25e2fbb4 2420msgid "You have unmerged paths."
1c3c8410 2421msgstr "Някои пътища не са слети."
25e2fbb4 2422
0d670e78 2423#: wt-status.c:952
25e2fbb4 2424msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1c3c8410 2425msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
25e2fbb4 2426
0d670e78 2427#: wt-status.c:956
25e2fbb4 2428msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1c3c8410 2429msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
25e2fbb4 2430
0d670e78 2431#: wt-status.c:959
25e2fbb4 2432msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
1c3c8410 2433msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
25e2fbb4 2434
0d670e78 2435#: wt-status.c:969
25e2fbb4 2436msgid "You are in the middle of an am session."
1c3c8410 2437msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
25e2fbb4 2438
0d670e78 2439#: wt-status.c:972
25e2fbb4 2440msgid "The current patch is empty."
1c3c8410 2441msgstr "Текущата кръпка е празна."
25e2fbb4 2442
0d670e78 2443#: wt-status.c:976
25e2fbb4 2444msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1c3c8410 2445msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
25e2fbb4 2446
0d670e78 2447#: wt-status.c:978
25e2fbb4 2448msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 2449msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 2450
0d670e78 2451#: wt-status.c:980
25e2fbb4
AS
2452msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
2453msgstr ""
1c3c8410 2454" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 2455
aeef7d84
AS
2456#: wt-status.c:1105
2457msgid "No commands done."
2458msgstr "Не са изпълнени команди."
2459
2460#: wt-status.c:1108
2461#, c-format
2462msgid "Last command done (%d command done):"
2463msgid_plural "Last commands done (%d commands done):"
2464msgstr[0] "Последна изпълнена команда (изпълнена е общо %d команда):"
2465msgstr[1] "Последна изпълнена команда (изпълнени са общо %d команди):"
2466
2467#: wt-status.c:1119
2468#, c-format
2469msgid " (see more in file %s)"
2470msgstr " повече информация има във файла „%s“)"
2471
2472#: wt-status.c:1124
2473msgid "No commands remaining."
2474msgstr "Не остават повече команди."
2475
2476#: wt-status.c:1127
2477#, c-format
2478msgid "Next command to do (%d remaining command):"
2479msgid_plural "Next commands to do (%d remaining commands):"
2480msgstr[0] "Следваща команда за изпълнение (остава още %d команда):"
2481msgstr[1] "Следваща команда за изпълнение (остават още %d команди):"
2482
2483#: wt-status.c:1135
2484msgid " (use \"git rebase --edit-todo\" to view and edit)"
2485msgstr ""
2486" (използвайте „git rebase --edit-todo“, за да разгледате и редактирате)"
2487
2488#: wt-status.c:1148
25e2fbb4
AS
2489#, c-format
2490msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 2491msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 2492
aeef7d84 2493#: wt-status.c:1153
25e2fbb4 2494msgid "You are currently rebasing."
1c3c8410 2495msgstr "В момента пребазирате."
25e2fbb4 2496
aeef7d84 2497#: wt-status.c:1167
25e2fbb4 2498msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 2499msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 2500
aeef7d84 2501#: wt-status.c:1169
25e2fbb4 2502msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 2503msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 2504
aeef7d84 2505#: wt-status.c:1171
25e2fbb4
AS
2506msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
2507msgstr ""
1c3c8410 2508" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 2509
aeef7d84 2510#: wt-status.c:1177
25e2fbb4 2511msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 2512msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 2513
aeef7d84 2514#: wt-status.c:1181
25e2fbb4
AS
2515#, c-format
2516msgid ""
2517"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 2518msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 2519
aeef7d84 2520#: wt-status.c:1186
25e2fbb4 2521msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1c3c8410 2522msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 2523
aeef7d84 2524#: wt-status.c:1189
25e2fbb4
AS
2525msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
2526msgstr ""
1c3c8410
AS
2527" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
2528"continue“)"
25e2fbb4 2529
aeef7d84 2530#: wt-status.c:1193
25e2fbb4
AS
2531#, c-format
2532msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
2533msgstr ""
1c3c8410 2534"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 2535
aeef7d84 2536#: wt-status.c:1198
25e2fbb4 2537msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1c3c8410 2538msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 2539
aeef7d84 2540#: wt-status.c:1201
25e2fbb4
AS
2541msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
2542msgstr ""
1c3c8410 2543" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
25e2fbb4 2544
aeef7d84 2545#: wt-status.c:1203
25e2fbb4
AS
2546msgid ""
2547" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
2548msgstr ""
1c3c8410 2549" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
25e2fbb4 2550
aeef7d84 2551#: wt-status.c:1213
25e2fbb4
AS
2552#, c-format
2553msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1c3c8410 2554msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
25e2fbb4 2555
aeef7d84 2556#: wt-status.c:1218
25e2fbb4 2557msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1c3c8410 2558msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 2559
aeef7d84 2560#: wt-status.c:1221
25e2fbb4
AS
2561msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
2562msgstr ""
1c3c8410 2563" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 2564
aeef7d84 2565#: wt-status.c:1223
25e2fbb4
AS
2566msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
2567msgstr ""
1c3c8410
AS
2568" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
2569"отбиране)"
25e2fbb4 2570
aeef7d84 2571#: wt-status.c:1232
25e2fbb4
AS
2572#, c-format
2573msgid "You are currently reverting commit %s."
1c3c8410 2574msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
25e2fbb4 2575
aeef7d84 2576#: wt-status.c:1237
25e2fbb4 2577msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 2578msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 2579
aeef7d84 2580#: wt-status.c:1240
25e2fbb4 2581msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 2582msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 2583
aeef7d84 2584#: wt-status.c:1242
25e2fbb4
AS
2585msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
2586msgstr ""
1c3c8410
AS
2587" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
2588"подаване)"
25e2fbb4 2589
aeef7d84 2590#: wt-status.c:1253
25e2fbb4
AS
2591#, c-format
2592msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
1c3c8410 2593msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
25e2fbb4 2594
aeef7d84 2595#: wt-status.c:1257
25e2fbb4 2596msgid "You are currently bisecting."
1c3c8410 2597msgstr "В момента търсите двоично."
25e2fbb4 2598
aeef7d84 2599#: wt-status.c:1260
25e2fbb4
AS
2600msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
2601msgstr ""
1c3c8410
AS
2602" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
2603"състояние и клон)"
25e2fbb4 2604
0d670e78 2605#: wt-status.c:1460
25e2fbb4 2606msgid "On branch "
1c3c8410 2607msgstr "На клон "
25e2fbb4 2608
0d670e78 2609#: wt-status.c:1466
aeef7d84
AS
2610msgid "interactive rebase in progress; onto "
2611msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
2612
0d670e78 2613#: wt-status.c:1468
25e2fbb4 2614msgid "rebase in progress; onto "
1c3c8410 2615msgstr "извършвате пребазиране върху "
25e2fbb4 2616
0d670e78 2617#: wt-status.c:1473
25e2fbb4 2618msgid "HEAD detached at "
f88c1134 2619msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при "
25e2fbb4 2620
0d670e78 2621#: wt-status.c:1475
25e2fbb4 2622msgid "HEAD detached from "
1c3c8410 2623msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
25e2fbb4 2624
0d670e78 2625#: wt-status.c:1478
25e2fbb4 2626msgid "Not currently on any branch."
642c7fab 2627msgstr "Извън всички клони."
25e2fbb4 2628
0d670e78 2629#: wt-status.c:1496
25e2fbb4 2630msgid "Initial commit"
1c3c8410 2631msgstr "Първоначално подаване"
25e2fbb4 2632
0d670e78 2633#: wt-status.c:1510
25e2fbb4 2634msgid "Untracked files"
1c3c8410 2635msgstr "Неследени файлове"
25e2fbb4 2636
0d670e78 2637#: wt-status.c:1512
25e2fbb4 2638msgid "Ignored files"
1c3c8410 2639msgstr "Игнорирани файлове"
25e2fbb4 2640
0d670e78 2641#: wt-status.c:1516
25e2fbb4
AS
2642#, c-format
2643msgid ""
2644"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
2645"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
2646"new files yourself (see 'git help status')."
2647msgstr ""
1c3c8410
AS
2648"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
2649"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
642c7fab 2650"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
1c3c8410 2651"За повече подробности погледнете „git status help“."
25e2fbb4 2652
0d670e78 2653#: wt-status.c:1522
25e2fbb4
AS
2654#, c-format
2655msgid "Untracked files not listed%s"
1c3c8410 2656msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
25e2fbb4 2657
0d670e78 2658#: wt-status.c:1524
25e2fbb4 2659msgid " (use -u option to show untracked files)"
1c3c8410 2660msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
25e2fbb4 2661
0d670e78 2662#: wt-status.c:1530
25e2fbb4 2663msgid "No changes"
1c3c8410 2664msgstr "Няма промени"
25e2fbb4 2665
0d670e78 2666#: wt-status.c:1535
25e2fbb4
AS
2667#, c-format
2668msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
2669msgstr ""
1c3c8410
AS
2670"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
2671"„git commit -a“)\n"
25e2fbb4 2672
0d670e78 2673#: wt-status.c:1538
25e2fbb4
AS
2674#, c-format
2675msgid "no changes added to commit\n"
1c3c8410 2676msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
25e2fbb4 2677
0d670e78 2678#: wt-status.c:1541
25e2fbb4
AS
2679#, c-format
2680msgid ""
2681"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
2682"track)\n"
2683msgstr ""
1c3c8410
AS
2684"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
2685"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2686
0d670e78 2687#: wt-status.c:1544
25e2fbb4
AS
2688#, c-format
2689msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1c3c8410 2690msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
25e2fbb4 2691
0d670e78 2692#: wt-status.c:1547
25e2fbb4
AS
2693#, c-format
2694msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2695msgstr ""
1c3c8410
AS
2696"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
2697"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2698
0d670e78 2699#: wt-status.c:1550 wt-status.c:1555
25e2fbb4
AS
2700#, c-format
2701msgid "nothing to commit\n"
1c3c8410 2702msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
25e2fbb4 2703
0d670e78 2704#: wt-status.c:1553
25e2fbb4
AS
2705#, c-format
2706msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2707msgstr ""
1c3c8410
AS
2708"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2709"неследените файлове)\n"
25e2fbb4 2710
0d670e78 2711#: wt-status.c:1557
25e2fbb4
AS
2712#, c-format
2713msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1c3c8410 2714msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
25e2fbb4 2715
0d670e78 2716#: wt-status.c:1664
25e2fbb4 2717msgid "Initial commit on "
642c7fab 2718msgstr "Първоначално подаване на клон"
25e2fbb4 2719
0d670e78 2720#: wt-status.c:1668
aeef7d84
AS
2721msgid "HEAD (no branch)"
2722msgstr "HEAD (извън клон)"
2723
0d670e78 2724#: wt-status.c:1697
25e2fbb4 2725msgid "gone"
1c3c8410 2726msgstr "изтрит"
25e2fbb4 2727
0d670e78 2728#: wt-status.c:1699 wt-status.c:1707
25e2fbb4 2729msgid "behind "
1c3c8410 2730msgstr "назад с "
25e2fbb4 2731
0d670e78
AS
2732#: wt-status.c:1702 wt-status.c:1705
2733msgid "ahead "
2734msgstr "напред с "
2735
2736#: compat/precompose_utf8.c:57 builtin/clone.c:415
9aeb4c2b
JX
2737#, c-format
2738msgid "failed to unlink '%s'"
2739msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2740
6c31a5e9 2741#: builtin/add.c:22
f88c1134 2742msgid "git add [<options>] [--] <pathspec>..."
642c7fab 2743msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
25e2fbb4 2744
6c31a5e9 2745#: builtin/add.c:65
25e2fbb4
AS
2746#, c-format
2747msgid "unexpected diff status %c"
1c3c8410 2748msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
25e2fbb4 2749
0d670e78 2750#: builtin/add.c:70 builtin/commit.c:280
25e2fbb4 2751msgid "updating files failed"
1c3c8410 2752msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
25e2fbb4 2753
6c31a5e9 2754#: builtin/add.c:80
25e2fbb4
AS
2755#, c-format
2756msgid "remove '%s'\n"
1c3c8410 2757msgstr "изтриване на „%s“\n"
25e2fbb4 2758
6c31a5e9 2759#: builtin/add.c:134
25e2fbb4 2760msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1c3c8410 2761msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
25e2fbb4 2762
0d670e78 2763#: builtin/add.c:194 builtin/rev-parse.c:811
25e2fbb4 2764msgid "Could not read the index"
1c3c8410 2765msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2766
6c31a5e9 2767#: builtin/add.c:205
25e2fbb4
AS
2768#, c-format
2769msgid "Could not open '%s' for writing."
1c3c8410 2770msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
25e2fbb4 2771
6c31a5e9 2772#: builtin/add.c:209
25e2fbb4 2773msgid "Could not write patch"
1c3c8410 2774msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
25e2fbb4 2775
e1f70371
AS
2776#: builtin/add.c:212
2777msgid "editing patch failed"
2778msgstr "неуспешно редактиране на кръпка"
2779
2780#: builtin/add.c:215
25e2fbb4
AS
2781#, c-format
2782msgid "Could not stat '%s'"
1c3c8410 2783msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
25e2fbb4 2784
e1f70371 2785#: builtin/add.c:217
25e2fbb4 2786msgid "Empty patch. Aborted."
1c3c8410 2787msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
25e2fbb4 2788
e1f70371 2789#: builtin/add.c:222
25e2fbb4
AS
2790#, c-format
2791msgid "Could not apply '%s'"
1c3c8410 2792msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2793
e1f70371 2794#: builtin/add.c:232
25e2fbb4
AS
2795msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2796msgstr ""
1c3c8410 2797"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
25e2fbb4 2798
0d670e78
AS
2799#: builtin/add.c:249 builtin/clean.c:870 builtin/fetch.c:112 builtin/mv.c:111
2800#: builtin/prune-packed.c:55 builtin/pull.c:197 builtin/push.c:511
2801#: builtin/remote.c:1332 builtin/rm.c:268 builtin/send-pack.c:162
25e2fbb4
AS
2802msgid "dry run"
2803msgstr "пробно изпълнeние"
2804
0d670e78
AS
2805#: builtin/add.c:250 builtin/apply.c:4563 builtin/check-ignore.c:19
2806#: builtin/commit.c:1333 builtin/count-objects.c:85 builtin/fsck.c:557
2807#: builtin/log.c:1826 builtin/mv.c:110 builtin/read-tree.c:114
25e2fbb4
AS
2808msgid "be verbose"
2809msgstr "повече подробности"
2810
e1f70371 2811#: builtin/add.c:252
25e2fbb4 2812msgid "interactive picking"
1c3c8410 2813msgstr "интерактивно отбиране на промени"
25e2fbb4 2814
0d670e78 2815#: builtin/add.c:253 builtin/checkout.c:1154 builtin/reset.c:286
25e2fbb4 2816msgid "select hunks interactively"
1c3c8410 2817msgstr "интерактивен избор на парчета код"
25e2fbb4 2818
e1f70371 2819#: builtin/add.c:254
25e2fbb4 2820msgid "edit current diff and apply"
1c3c8410 2821msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
25e2fbb4 2822
e1f70371 2823#: builtin/add.c:255
25e2fbb4 2824msgid "allow adding otherwise ignored files"
1c3c8410 2825msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
25e2fbb4 2826
e1f70371 2827#: builtin/add.c:256
25e2fbb4 2828msgid "update tracked files"
1c3c8410 2829msgstr "обновяване на следените файлове"
25e2fbb4 2830
e1f70371 2831#: builtin/add.c:257
25e2fbb4 2832msgid "record only the fact that the path will be added later"
1c3c8410 2833msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
25e2fbb4 2834
e1f70371 2835#: builtin/add.c:258
25e2fbb4 2836msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1c3c8410 2837msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
25e2fbb4 2838
e1f70371 2839#: builtin/add.c:261
25e2fbb4
AS
2840msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2841msgstr ""
1c3c8410
AS
2842"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2843"no-all“)"
25e2fbb4 2844
e1f70371 2845#: builtin/add.c:263
25e2fbb4 2846msgid "don't add, only refresh the index"
1c3c8410 2847msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
25e2fbb4 2848
e1f70371 2849#: builtin/add.c:264
25e2fbb4
AS
2850msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2851msgstr ""
1c3c8410 2852"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
25e2fbb4 2853
e1f70371 2854#: builtin/add.c:265
25e2fbb4
AS
2855msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2856msgstr ""
1c3c8410
AS
2857"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2858"игнорират"
25e2fbb4 2859
e1f70371 2860#: builtin/add.c:287
25e2fbb4
AS
2861#, c-format
2862msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
642c7fab 2863msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
25e2fbb4 2864
e1f70371 2865#: builtin/add.c:294
25e2fbb4 2866msgid "adding files failed"
1c3c8410 2867msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
25e2fbb4 2868
e1f70371 2869#: builtin/add.c:330
25e2fbb4 2870msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1c3c8410 2871msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
25e2fbb4 2872
e1f70371 2873#: builtin/add.c:337
25e2fbb4 2874msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1c3c8410 2875msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
25e2fbb4 2876
aeef7d84 2877#: builtin/add.c:352
25e2fbb4
AS
2878#, c-format
2879msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1c3c8410 2880msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
25e2fbb4 2881
aeef7d84 2882#: builtin/add.c:353
25e2fbb4
AS
2883#, c-format
2884msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1c3c8410 2885msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
25e2fbb4 2886
0d670e78
AS
2887#: builtin/add.c:358 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:914
2888#: builtin/commit.c:339 builtin/mv.c:131 builtin/reset.c:235 builtin/rm.c:298
2889#: builtin/submodule--helper.c:240
25e2fbb4
AS
2890msgid "index file corrupt"
2891msgstr "файлът с индекса е повреден"
2892
0d670e78 2893#: builtin/add.c:439 builtin/apply.c:4661 builtin/mv.c:283 builtin/rm.c:430
25e2fbb4 2894msgid "Unable to write new index file"
1c3c8410 2895msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
25e2fbb4 2896
0d670e78 2897#: builtin/am.c:256 builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1089
25e2fbb4 2898#, c-format
aeef7d84
AS
2899msgid "could not read '%s'"
2900msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2901
0d670e78 2902#: builtin/am.c:430
aeef7d84
AS
2903msgid "could not parse author script"
2904msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
25e2fbb4 2905
0d670e78 2906#: builtin/am.c:507
25e2fbb4 2907#, c-format
aeef7d84
AS
2908msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
2909msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
25e2fbb4 2910
0d670e78 2911#: builtin/am.c:548 builtin/notes.c:300
25e2fbb4 2912#, c-format
aeef7d84
AS
2913msgid "Malformed input line: '%s'."
2914msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
25e2fbb4 2915
0d670e78 2916#: builtin/am.c:585 builtin/notes.c:315
25e2fbb4 2917#, c-format
aeef7d84
AS
2918msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
2919msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
25e2fbb4 2920
0d670e78 2921#: builtin/am.c:611
aeef7d84
AS
2922msgid "fseek failed"
2923msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
25e2fbb4 2924
0d670e78 2925#: builtin/am.c:788
25e2fbb4 2926#, c-format
aeef7d84
AS
2927msgid "could not parse patch '%s'"
2928msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2929
0d670e78 2930#: builtin/am.c:853
aeef7d84
AS
2931msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
2932msgstr ""
2933"Само една серия кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
25e2fbb4 2934
0d670e78 2935#: builtin/am.c:900
aeef7d84
AS
2936msgid "invalid timestamp"
2937msgstr "неправилна стойност за време"
25e2fbb4 2938
0d670e78 2939#: builtin/am.c:903 builtin/am.c:911
aeef7d84
AS
2940msgid "invalid Date line"
2941msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
25e2fbb4 2942
0d670e78 2943#: builtin/am.c:908
aeef7d84
AS
2944msgid "invalid timezone offset"
2945msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
25e2fbb4 2946
0d670e78 2947#: builtin/am.c:995
aeef7d84
AS
2948msgid "Patch format detection failed."
2949msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
25e2fbb4 2950
0d670e78 2951#: builtin/am.c:1000 builtin/clone.c:380
25e2fbb4 2952#, c-format
aeef7d84
AS
2953msgid "failed to create directory '%s'"
2954msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 2955
0d670e78 2956#: builtin/am.c:1004
aeef7d84
AS
2957msgid "Failed to split patches."
2958msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
25e2fbb4 2959
0d670e78 2960#: builtin/am.c:1136 builtin/commit.c:365
aeef7d84
AS
2961msgid "unable to write index file"
2962msgstr "индексът не може да бъде записан"
25e2fbb4 2963
0d670e78 2964#: builtin/am.c:1187
25e2fbb4 2965#, c-format
aeef7d84
AS
2966msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
2967msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
25e2fbb4 2968
0d670e78 2969#: builtin/am.c:1188
25e2fbb4 2970#, c-format
aeef7d84
AS
2971msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
2972msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
25e2fbb4 2973
0d670e78 2974#: builtin/am.c:1189
25e2fbb4 2975#, c-format
aeef7d84
AS
2976msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
2977msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
25e2fbb4 2978
0d670e78 2979#: builtin/am.c:1327
aeef7d84
AS
2980msgid "Patch is empty. Was it split wrong?"
2981msgstr "Празна кръпка. Дали не е разделена погрешно?"
25e2fbb4 2982
0d670e78 2983#: builtin/am.c:1401 builtin/log.c:1516
25e2fbb4 2984#, c-format
aeef7d84
AS
2985msgid "invalid ident line: %s"
2986msgstr "грешна идентичност: %s"
25e2fbb4 2987
0d670e78 2988#: builtin/am.c:1428
25e2fbb4 2989#, c-format
aeef7d84
AS
2990msgid "unable to parse commit %s"
2991msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
25e2fbb4 2992
0d670e78 2993#: builtin/am.c:1630
aeef7d84 2994msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 2995msgstr ""
aeef7d84
AS
2996"В хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
2997"сливане."
25e2fbb4 2998
0d670e78 2999#: builtin/am.c:1632
aeef7d84
AS
3000msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
3001msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
3002
0d670e78 3003#: builtin/am.c:1651
aeef7d84
AS
3004msgid ""
3005"Did you hand edit your patch?\n"
3006"It does not apply to blobs recorded in its index."
3007msgstr ""
3008"Кръпката не може да се приложи към обектите BLOB в индекса.\n"
3009"Да не би да сте я редактирали на ръка?"
3010
0d670e78 3011#: builtin/am.c:1657
aeef7d84
AS
3012msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
3013msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
3014
0d670e78 3015#: builtin/am.c:1672
aeef7d84
AS
3016msgid "Failed to merge in the changes."
3017msgstr "Неуспешно сливане на промените."
3018
0d670e78 3019#: builtin/am.c:1696 builtin/merge.c:636
aeef7d84
AS
3020msgid "git write-tree failed to write a tree"
3021msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
3022
0d670e78 3023#: builtin/am.c:1703
aeef7d84
AS
3024msgid "applying to an empty history"
3025msgstr "прилагане върху празна история"
3026
0d670e78
AS
3027#: builtin/am.c:1716 builtin/commit.c:1775 builtin/merge.c:841
3028#: builtin/merge.c:866
aeef7d84
AS
3029msgid "failed to write commit object"
3030msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
3031
0d670e78 3032#: builtin/am.c:1748 builtin/am.c:1752
aeef7d84
AS
3033#, c-format
3034msgid "cannot resume: %s does not exist."
3035msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
3036
0d670e78 3037#: builtin/am.c:1768
aeef7d84
AS
3038msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
3039msgstr ""
3040"За интерактивно изпълнение е необходимо стандартният\n"
3041"изход да е свързан с терминал, а в момента не е."
3042
0d670e78 3043#: builtin/am.c:1773
aeef7d84
AS
3044msgid "Commit Body is:"
3045msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
3046
3047#. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
3048#. in your translation. The program will only accept English
3049#. input at this point.
3050#.
0d670e78 3051#: builtin/am.c:1783
aeef7d84
AS
3052msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
3053msgstr ""
3054"Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
3055"на всичко:"
3056
0d670e78 3057#: builtin/am.c:1833
aeef7d84
AS
3058#, c-format
3059msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
3060msgstr ""
3061"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"