l10n: vi.po (4676t): Updated Vietnamese translation
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
ab8f4f5d 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
ab8f4f5d 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
1eaabd4a
AS
10# base база
11# tip връх
25e2fbb4
AS
12# unreachable object недостижим обект
13# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
14# fast-forward превъртане
15# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
3154af4a 16# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
61d4c309
AS
17# real merge същинско сливане (а не превъртане)
18# three-way merge тройно сливане
19# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
20# stale remote старо хранилище
21# rebase пребазирам
2904c25f 22# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
23# force (push) принудително изтласквам
24# stash/index индекс
3154af4a 25# squash commit вкарвам подаване в предходното
2904c25f 26# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 27# root commit начално подаване
1c3c8410 28# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 29# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
30# bisect двоично търсене
31# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 32# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 33# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
34# sparse entry частично изтеглена директория/път
35# revision range диапазон на версиите
36# cover letter придружаващо писмо
37# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 38# graft присадка
1c3c8410 39# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 40# replace refs заместващи указатели
b61937fb 41# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410 42# thin pack съкратен пакет
1eaabd4a 43# pack file пакетен файл
1c3c8410
AS
44# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50# commit-ish указател към подаване
51# sequence последователност/поредица
52# whitespace symbol знаци за интервали
53# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
54# backing store мястото за съхранение
55# reject отхвърлено парче
56# topic branch тематичен клон
57# empty head връх без история
58# tree-ish указател към дърво
642c7fab 59# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 60# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
61# pathspec magic опция за магически пътища
62# bitmap index индекс на база битови маски
63# mark маркер
64# plumbing команди от системно ниво
65# porcelain команди от потребителско ниво
66# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 67# repack препакетирам
642c7fab 68# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
69# token лексема
70# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
71# cwd текуща работна директория
72# untracked cache кеш за неследените файлове
73# broken/corrupt повреден
619b8f86 74# restore възстановявам
aeef7d84
AS
75# precious objects repo хранилище с важни обекти
76# linked checkout свързано изтегляне
77# term управляваща дума (за git-bisect)
78# mergetag етикет при сливане
31243e7f 79# packfile пакет
3154af4a 80# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 81# delta - разлика, делта, обект-разлика
47e80a2c 82# ??
9c21d454
AS
83# peeled tag - проследяване на етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
84# nested tag - непряк етикет
0d670e78
AS
85# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
86# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
87# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
88# hunk парче
89# binary patch двоична кръпка
90# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 91# todo file файл с команди
3154af4a 92# todo command запланувана команда
40390522
AS
93# alternate алтернативен източник
94# superproject обхващащ проект
61d4c309 95# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
96# truncate отрязвам
97# format string форматиращ низ
29f90338
AS
98# hook кука
99# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
100# manual, man page ръководство
101# guide въведение
31243e7f 102# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
103# cousins сестрински клони
104# expiration date дата на срок
105# is well formed е по правилата
106# namespace пространство от имена
107# repository layout устройство на хранилището
108# collection/series of patches поредица от кръпки
109# recieve получавам
110# BOM маркер за поредността на байтовете
1eaabd4a
AS
111# acknowledgment line ред за потвърждение
112# wanted-ref искан указател
113# chunk откъс
114# clean filter декодиращ филтър
115# smudge filter кодиращ филтър
116# loose object непакетиран обект
117# flush изчистване на буферите
118# flush packet изчистващ пакет
119# fork създаване на процес
120# capabilities възможности
121# remote-helper насрещна помощна програма
3154af4a
AS
122# command alias псевдоним на команда
123# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
124# preimage предварителен вариант
125# offset отместване
126# multi-pack-index индекс за множество пакети
127# range diff диапазонна разлика
128# inter diff разлика в разликите
129# ssl backend реализация на SSL
130# delta island група разлики
131# island marks граници на групите
ab8f4f5d
AS
132# reflog журнал на указателите
133# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
47e80a2c
AS
134# fanout откъс (разперване???)
135# idx - index of pack file, 1 index per 1 packfile
136# midx - multi-pack index, for objects across multiple packfiles
137# overlay mode - припокриващ режим (при изтеглянe)
b61937fb 138# ------------------------
40390522 139# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 140# ------------------------
642c7fab 141# FIXME
25e2fbb4 142# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
143# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
144# git fetch --al работи подобно на --all
1eaabd4a
AS
145# ------------------------
146# export PO_FILE=bg.po
147# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
148# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
149# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
150# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
151# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
25e2fbb4
AS
152msgid ""
153msgstr ""
47e80a2c 154"Project-Id-Version: git 2.22\n"
25e2fbb4 155"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
de2b0545
AS
156"POT-Creation-Date: 2019-06-04 08:24+0800\n"
157"PO-Revision-Date: 2019-06-05 08:50+0200\n"
25e2fbb4
AS
158"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
159"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
160"Language: bg\n"
161"MIME-Version: 1.0\n"
162"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
163"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
164"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
165
9c21d454 166#: advice.c:103
47e80a2c 167#, c-format
9c21d454
AS
168msgid "%shint: %.*s%s\n"
169msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
170
171#: advice.c:156
172msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
173msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
174
175#: advice.c:158
176msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
177msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
178
179#: advice.c:160
180msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
181msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
182
183#: advice.c:162
184msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
185msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
186
187#: advice.c:164
188msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
189msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
47e80a2c 190
9c21d454 191#: advice.c:166
47e80a2c 192#, c-format
9c21d454
AS
193msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
194msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
195
196#: advice.c:174
197msgid ""
198"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
199"as appropriate to mark resolution and make a commit."
47e80a2c 200msgstr ""
9c21d454
AS
201"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
202"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
203
204#: advice.c:182
205msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
206msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
207
208#: advice.c:187 builtin/merge.c:1320
209msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
210msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
47e80a2c 211
9c21d454
AS
212#: advice.c:189
213msgid "Please, commit your changes before merging."
214msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
215
216#: advice.c:190
217msgid "Exiting because of unfinished merge."
218msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
219
220#: advice.c:196
47e80a2c 221#, c-format
9c21d454
AS
222msgid ""
223"Note: checking out '%s'.\n"
224"\n"
225"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
226"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
227"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
228"\n"
229"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
230"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
231"\n"
232" git checkout -b <new-branch-name>\n"
233"\n"
47e80a2c 234msgstr ""
9c21d454
AS
235"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
236"\n"
237"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
238"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
239"бъдат\n"
240"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
241"\n"
242"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
243"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
244"„commit“. Например:\n"
245"\n"
246" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
247"\n"
248
249#: alias.c:50
250msgid "cmdline ends with \\"
251msgstr "командният ред завършва с „/“"
252
253#: alias.c:51
254msgid "unclosed quote"
255msgstr "кавичка без еш"
47e80a2c 256
9c21d454 257#: apply.c:63
47e80a2c 258#, c-format
9c21d454
AS
259msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
260msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
47e80a2c 261
9c21d454 262#: apply.c:79
47e80a2c 263#, c-format
9c21d454
AS
264msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
265msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
266
267#: apply.c:129
268msgid "--reject and --3way cannot be used together."
269msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
270
271#: apply.c:131
272msgid "--cached and --3way cannot be used together."
273msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
274
275#: apply.c:134
276msgid "--3way outside a repository"
277msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
278
279#: apply.c:145
280msgid "--index outside a repository"
281msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
282
283#: apply.c:148
284msgid "--cached outside a repository"
285msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
47e80a2c 286
9c21d454 287#: apply.c:829
47e80a2c 288#, c-format
9c21d454
AS
289msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
290msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
47e80a2c 291
9c21d454 292#: apply.c:838
47e80a2c 293#, c-format
9c21d454
AS
294msgid "regexec returned %d for input: %s"
295msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
296
297#: apply.c:912
298#, c-format
299msgid "unable to find filename in patch at line %d"
300msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
47e80a2c 301
9c21d454 302#: apply.c:950
47e80a2c 303#, c-format
9c21d454 304msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
47e80a2c 305msgstr ""
9c21d454
AS
306"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
307"null“, а бе получен „%1$s“"
47e80a2c 308
9c21d454 309#: apply.c:956
47e80a2c 310#, c-format
9c21d454 311msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
47e80a2c 312msgstr ""
9c21d454
AS
313"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
314"неправилно име на нов файл"
47e80a2c 315
9c21d454 316#: apply.c:957
47e80a2c 317#, c-format
9c21d454 318msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
47e80a2c 319msgstr ""
9c21d454
AS
320"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
321"неправилно име на стар файл"
47e80a2c 322
9c21d454
AS
323#: apply.c:962
324#, c-format
325msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
47e80a2c 326msgstr ""
9c21d454
AS
327"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
328"null“"
47e80a2c 329
9c21d454 330#: apply.c:991
47e80a2c 331#, c-format
9c21d454
AS
332msgid "invalid mode on line %d: %s"
333msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
47e80a2c 334
9c21d454 335#: apply.c:1310
47e80a2c 336#, c-format
9c21d454
AS
337msgid "inconsistent header lines %d and %d"
338msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
47e80a2c 339
9c21d454 340#: apply.c:1482
47e80a2c 341#, c-format
9c21d454
AS
342msgid "recount: unexpected line: %.*s"
343msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
47e80a2c 344
9c21d454
AS
345#: apply.c:1551
346#, c-format
347msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
348msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
349
350#: apply.c:1571
351#, c-format
47e80a2c 352msgid ""
9c21d454
AS
353"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
354"component (line %d)"
355msgid_plural ""
356"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
357"components (line %d)"
358msgstr[0] ""
359"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
360"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
361msgstr[1] ""
362"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
363"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
47e80a2c 364
9c21d454
AS
365#: apply.c:1584
366#, c-format
367msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
368msgstr ""
369"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
47e80a2c 370
9c21d454
AS
371#: apply.c:1772
372msgid "new file depends on old contents"
373msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
47e80a2c 374
9c21d454
AS
375#: apply.c:1774
376msgid "deleted file still has contents"
377msgstr "изтритият файл не е празен"
47e80a2c 378
9c21d454
AS
379#: apply.c:1808
380#, c-format
381msgid "corrupt patch at line %d"
382msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
47e80a2c 383
9c21d454
AS
384#: apply.c:1845
385#, c-format
386msgid "new file %s depends on old contents"
387msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
47e80a2c 388
9c21d454
AS
389#: apply.c:1847
390#, c-format
391msgid "deleted file %s still has contents"
392msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
47e80a2c 393
9c21d454
AS
394#: apply.c:1850
395#, c-format
396msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
397msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
47e80a2c 398
9c21d454
AS
399#: apply.c:1997
400#, c-format
401msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
402msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
47e80a2c 403
9c21d454
AS
404#: apply.c:2034
405#, c-format
406msgid "unrecognized binary patch at line %d"
407msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
47e80a2c 408
9c21d454
AS
409#: apply.c:2196
410#, c-format
411msgid "patch with only garbage at line %d"
412msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
47e80a2c 413
9c21d454
AS
414#: apply.c:2282
415#, c-format
416msgid "unable to read symlink %s"
417msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
47e80a2c 418
9c21d454
AS
419#: apply.c:2286
420#, c-format
421msgid "unable to open or read %s"
422msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
47e80a2c 423
9c21d454
AS
424#: apply.c:2945
425#, c-format
426msgid "invalid start of line: '%c'"
427msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
47e80a2c 428
9c21d454
AS
429#: apply.c:3066
430#, c-format
431msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
432msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
433msgstr[0] ""
434"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
435msgstr[1] ""
436"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
47e80a2c 437
9c21d454
AS
438#: apply.c:3078
439#, c-format
440msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
47e80a2c 441msgstr ""
9c21d454 442"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
47e80a2c 443
9c21d454
AS
444#: apply.c:3084
445#, c-format
47e80a2c 446msgid ""
9c21d454
AS
447"while searching for:\n"
448"%.*s"
47e80a2c 449msgstr ""
9c21d454
AS
450"при търсене за:\n"
451"%.*s"
47e80a2c 452
9c21d454
AS
453#: apply.c:3106
454#, c-format
455msgid "missing binary patch data for '%s'"
456msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
457
458#: apply.c:3114
459#, c-format
460msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
47e80a2c 461msgstr ""
9c21d454
AS
462"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
463"парче за „%s“ липсва"
47e80a2c 464
9c21d454
AS
465#: apply.c:3161
466#, c-format
467msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
468msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
47e80a2c 469
9c21d454
AS
470#: apply.c:3171
471#, c-format
472msgid ""
473"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
474msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
47e80a2c 475
9c21d454
AS
476#: apply.c:3179
477#, c-format
478msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
479msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
47e80a2c 480
9c21d454
AS
481#: apply.c:3197
482#, c-format
483msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
484msgstr ""
485"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
486"прочетен"
47e80a2c 487
9c21d454
AS
488#: apply.c:3210
489#, c-format
490msgid "binary patch does not apply to '%s'"
491msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
47e80a2c 492
9c21d454
AS
493#: apply.c:3216
494#, c-format
495msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
496msgstr ""
497"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
498"бе получено: „%s“)"
47e80a2c 499
9c21d454
AS
500#: apply.c:3237
501#, c-format
502msgid "patch failed: %s:%ld"
503msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
47e80a2c 504
9c21d454
AS
505#: apply.c:3360
506#, c-format
507msgid "cannot checkout %s"
508msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
47e80a2c 509
9c21d454
AS
510#: apply.c:3412 apply.c:3423 apply.c:3469 midx.c:59 setup.c:279
511#, c-format
512msgid "failed to read %s"
513msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
47e80a2c 514
9c21d454
AS
515#: apply.c:3420
516#, c-format
517msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
518msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
47e80a2c 519
9c21d454
AS
520#: apply.c:3449 apply.c:3692
521#, c-format
522msgid "path %s has been renamed/deleted"
523msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
47e80a2c 524
9c21d454
AS
525#: apply.c:3535 apply.c:3707
526#, c-format
527msgid "%s: does not exist in index"
528msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
47e80a2c 529
9c21d454
AS
530#: apply.c:3544 apply.c:3715
531#, c-format
532msgid "%s: does not match index"
533msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
47e80a2c 534
9c21d454
AS
535#: apply.c:3579
536msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
47e80a2c 537msgstr ""
9c21d454
AS
538"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
539"сливане."
47e80a2c 540
9c21d454
AS
541#: apply.c:3582
542#, c-format
543msgid "Falling back to three-way merge...\n"
544msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
47e80a2c 545
9c21d454
AS
546#: apply.c:3598 apply.c:3602
547#, c-format
548msgid "cannot read the current contents of '%s'"
549msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
47e80a2c 550
9c21d454
AS
551#: apply.c:3614
552#, c-format
553msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
554msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
47e80a2c 555
9c21d454
AS
556#: apply.c:3628
557#, c-format
558msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
559msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
47e80a2c 560
9c21d454
AS
561#: apply.c:3633
562#, c-format
563msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
564msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
47e80a2c 565
9c21d454
AS
566#: apply.c:3659
567msgid "removal patch leaves file contents"
568msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
47e80a2c 569
9c21d454
AS
570#: apply.c:3732
571#, c-format
572msgid "%s: wrong type"
573msgstr "„%s“: неправилен вид"
47e80a2c 574
9c21d454
AS
575#: apply.c:3734
576#, c-format
577msgid "%s has type %o, expected %o"
578msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
47e80a2c 579
9c21d454
AS
580#: apply.c:3885 apply.c:3887 read-cache.c:830 read-cache.c:856
581#: read-cache.c:1309
582#, c-format
583msgid "invalid path '%s'"
584msgstr "неправилен път: „%s“"
47e80a2c 585
9c21d454
AS
586#: apply.c:3943
587#, c-format
588msgid "%s: already exists in index"
589msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
47e80a2c 590
9c21d454
AS
591#: apply.c:3946
592#, c-format
593msgid "%s: already exists in working directory"
594msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
47e80a2c 595
9c21d454
AS
596#: apply.c:3966
597#, c-format
598msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
599msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
47e80a2c 600
9c21d454
AS
601#: apply.c:3971
602#, c-format
603msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
47e80a2c 604msgstr ""
9c21d454 605"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
47e80a2c 606
9c21d454
AS
607#: apply.c:3991
608#, c-format
609msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
610msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
47e80a2c 611
9c21d454
AS
612#: apply.c:3995
613#, c-format
614msgid "%s: patch does not apply"
615msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
47e80a2c 616
9c21d454
AS
617#: apply.c:4010
618#, c-format
619msgid "Checking patch %s..."
620msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
47e80a2c 621
9c21d454
AS
622#: apply.c:4102
623#, c-format
624msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
47e80a2c 625msgstr ""
9c21d454 626"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
47e80a2c 627
9c21d454
AS
628#: apply.c:4109
629#, c-format
630msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
631msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
47e80a2c 632
9c21d454
AS
633#: apply.c:4112
634#, c-format
635msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
636msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
47e80a2c 637
9c21d454
AS
638#: apply.c:4117 builtin/checkout.c:257 builtin/reset.c:143
639#, c-format
640msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
641msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
47e80a2c 642
9c21d454
AS
643#: apply.c:4121
644#, c-format
645msgid "could not add %s to temporary index"
646msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
47e80a2c 647
9c21d454
AS
648#: apply.c:4131
649#, c-format
650msgid "could not write temporary index to %s"
651msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
47e80a2c 652
9c21d454 653#: apply.c:4269
47e80a2c 654#, c-format
9c21d454
AS
655msgid "unable to remove %s from index"
656msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
47e80a2c 657
9c21d454 658#: apply.c:4303
47e80a2c 659#, c-format
9c21d454
AS
660msgid "corrupt patch for submodule %s"
661msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
47e80a2c 662
9c21d454 663#: apply.c:4309
47e80a2c 664#, c-format
9c21d454 665msgid "unable to stat newly created file '%s'"
47e80a2c 666msgstr ""
9c21d454 667"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
47e80a2c 668
9c21d454 669#: apply.c:4317
47e80a2c 670#, c-format
9c21d454 671msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
47e80a2c 672msgstr ""
9c21d454 673"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
47e80a2c 674
9c21d454 675#: apply.c:4323 apply.c:4468
47e80a2c 676#, c-format
9c21d454
AS
677msgid "unable to add cache entry for %s"
678msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
47e80a2c 679
9c21d454 680#: apply.c:4366
47e80a2c 681#, c-format
9c21d454
AS
682msgid "failed to write to '%s'"
683msgstr "в „%s“ не може да се пише"
47e80a2c 684
9c21d454
AS
685#: apply.c:4370
686#, c-format
687msgid "closing file '%s'"
688msgstr "затваряне на файла „%s“"
47e80a2c 689
9c21d454
AS
690#: apply.c:4440
691#, c-format
692msgid "unable to write file '%s' mode %o"
693msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
47e80a2c 694
9c21d454
AS
695#: apply.c:4538
696#, c-format
697msgid "Applied patch %s cleanly."
698msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
47e80a2c 699
9c21d454
AS
700#: apply.c:4546
701msgid "internal error"
702msgstr "вътрешна грешка"
47e80a2c 703
9c21d454 704#: apply.c:4549
47e80a2c 705#, c-format
9c21d454
AS
706msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
707msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
708msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
709msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
47e80a2c 710
9c21d454
AS
711#: apply.c:4560
712#, c-format
713msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
714msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
47e80a2c 715
9c21d454
AS
716#: apply.c:4568 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
717#, c-format
718msgid "cannot open %s"
719msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
47e80a2c 720
9c21d454
AS
721#: apply.c:4582
722#, c-format
723msgid "Hunk #%d applied cleanly."
724msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
47e80a2c 725
9c21d454
AS
726#: apply.c:4586
727#, c-format
728msgid "Rejected hunk #%d."
729msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
47e80a2c 730
9c21d454
AS
731#: apply.c:4696
732#, c-format
733msgid "Skipped patch '%s'."
734msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
47e80a2c 735
9c21d454
AS
736#: apply.c:4704
737msgid "unrecognized input"
738msgstr "непознат вход"
47e80a2c 739
9c21d454
AS
740#: apply.c:4724
741msgid "unable to read index file"
742msgstr "индексът не може да бъде записан"
47e80a2c 743
9c21d454 744#: apply.c:4879
47e80a2c 745#, c-format
9c21d454
AS
746msgid "can't open patch '%s': %s"
747msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
47e80a2c 748
9c21d454 749#: apply.c:4906
47e80a2c 750#, c-format
9c21d454
AS
751msgid "squelched %d whitespace error"
752msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
753msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
754msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
47e80a2c 755
9c21d454 756#: apply.c:4912 apply.c:4927
47e80a2c 757#, c-format
9c21d454
AS
758msgid "%d line adds whitespace errors."
759msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
760msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
761msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
47e80a2c 762
9c21d454 763#: apply.c:4920
47e80a2c 764#, c-format
9c21d454
AS
765msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
766msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
767msgstr[0] ""
768"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
769msgstr[1] ""
770"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
47e80a2c 771
9c21d454
AS
772#: apply.c:4936 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
773msgid "Unable to write new index file"
774msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
47e80a2c 775
9c21d454
AS
776#: apply.c:4963 apply.c:4966 builtin/am.c:2210 builtin/am.c:2213
777#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:271
778#: builtin/pull.c:207 builtin/submodule--helper.c:407
779#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
780#: builtin/submodule--helper.c:1849 builtin/submodule--helper.c:1852
781#: builtin/submodule--helper.c:2091 git-add--interactive.perl:197
782msgid "path"
783msgstr "път"
47e80a2c 784
9c21d454
AS
785#: apply.c:4964
786msgid "don't apply changes matching the given path"
787msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
47e80a2c 788
9c21d454
AS
789#: apply.c:4967
790msgid "apply changes matching the given path"
791msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
47e80a2c 792
9c21d454
AS
793#: apply.c:4969 builtin/am.c:2219
794msgid "num"
795msgstr "БРОЙ"
47e80a2c 796
9c21d454
AS
797#: apply.c:4970
798msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
799msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
47e80a2c 800
9c21d454
AS
801#: apply.c:4973
802msgid "ignore additions made by the patch"
803msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
47e80a2c 804
9c21d454
AS
805#: apply.c:4975
806msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
807msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
47e80a2c 808
9c21d454
AS
809#: apply.c:4979
810msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
811msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
25e2fbb4 812
9c21d454
AS
813#: apply.c:4981
814msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
815msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
40390522 816
9c21d454
AS
817#: apply.c:4983
818msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
819msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
40390522 820
9c21d454
AS
821#: apply.c:4985
822msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
823msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
40390522 824
9c21d454
AS
825#: apply.c:4987
826msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
827msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
40390522 828
9c21d454
AS
829#: apply.c:4989
830msgid "apply a patch without touching the working tree"
831msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
40390522 832
9c21d454
AS
833#: apply.c:4991
834msgid "accept a patch that touches outside the working area"
835msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
40390522 836
9c21d454
AS
837#: apply.c:4994
838msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 839msgstr ""
9c21d454
AS
840"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
841"summary“"
40390522 842
9c21d454
AS
843#: apply.c:4996
844msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
845msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
25e2fbb4 846
9c21d454
AS
847#: apply.c:4998
848msgid "build a temporary index based on embedded index information"
849msgstr ""
850"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
aeef7d84 851
9c21d454
AS
852#: apply.c:5001 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
853msgid "paths are separated with NUL character"
854msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
aeef7d84 855
9c21d454
AS
856#: apply.c:5003
857msgid "ensure at least <n> lines of context match"
858msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
aeef7d84 859
9c21d454
AS
860#: apply.c:5004 builtin/am.c:2198 builtin/interpret-trailers.c:97
861#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
862#: builtin/pack-objects.c:3317 builtin/rebase.c:1415
863msgid "action"
864msgstr "действие"
25e2fbb4 865
9c21d454
AS
866#: apply.c:5005
867msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
868msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
ab8f4f5d 869
9c21d454
AS
870#: apply.c:5008 apply.c:5011
871msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
872msgstr ""
873"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
ab8f4f5d 874
9c21d454
AS
875#: apply.c:5014
876msgid "apply the patch in reverse"
877msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
25e2fbb4 878
9c21d454
AS
879#: apply.c:5016
880msgid "don't expect at least one line of context"
881msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
25e2fbb4 882
9c21d454
AS
883#: apply.c:5018
884msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
885msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
25e2fbb4 886
9c21d454
AS
887#: apply.c:5020
888msgid "allow overlapping hunks"
889msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
25e2fbb4 890
9c21d454
AS
891#: apply.c:5021 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
892#: builtin/commit.c:1317 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
893#: builtin/log.c:2045 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
894msgid "be verbose"
895msgstr "повече подробности"
25e2fbb4 896
9c21d454
AS
897#: apply.c:5023
898msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
899msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
25e2fbb4 900
9c21d454
AS
901#: apply.c:5026
902msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
903msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
25e2fbb4 904
9c21d454
AS
905#: apply.c:5028 builtin/am.c:2207
906msgid "root"
907msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
25e2fbb4 908
9c21d454
AS
909#: apply.c:5029
910msgid "prepend <root> to all filenames"
911msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
25e2fbb4 912
9c21d454
AS
913#: archive.c:14
914msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
915msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4 916
9c21d454
AS
917#: archive.c:15
918msgid "git archive --list"
919msgstr "git archive --list"
25e2fbb4 920
9c21d454
AS
921#: archive.c:16
922msgid ""
923"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
40390522 924msgstr ""
9c21d454
AS
925"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
926"[ПЪТ…]"
25e2fbb4 927
9c21d454
AS
928#: archive.c:17
929msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
930msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 931
9c21d454 932#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:516 builtin/rm.c:299
40390522 933#, c-format
9c21d454
AS
934msgid "pathspec '%s' did not match any files"
935msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
25e2fbb4 936
9c21d454 937#: archive.c:396
b61937fb 938#, c-format
9c21d454
AS
939msgid "no such ref: %.*s"
940msgstr "такъв указател няма: %.*s"
b61937fb 941
9c21d454 942#: archive.c:401
b61937fb 943#, c-format
9c21d454
AS
944msgid "not a valid object name: %s"
945msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
b61937fb 946
9c21d454 947#: archive.c:414
40390522 948#, c-format
9c21d454
AS
949msgid "not a tree object: %s"
950msgstr "не е обект-дърво: %s"
25e2fbb4 951
9c21d454
AS
952#: archive.c:424
953msgid "current working directory is untracked"
954msgstr "текущата работна директория не е следена"
25e2fbb4 955
9c21d454
AS
956#: archive.c:455
957msgid "fmt"
958msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 959
9c21d454
AS
960#: archive.c:455
961msgid "archive format"
962msgstr "ФОРМАТ на архива"
0d670e78 963
9c21d454
AS
964#: archive.c:456 builtin/log.c:1557
965msgid "prefix"
966msgstr "ПРЕФИКС"
40390522 967
9c21d454
AS
968#: archive.c:457
969msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
970msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
40390522 971
9c21d454
AS
972#: archive.c:458 builtin/blame.c:821 builtin/blame.c:822
973#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1091
974#: builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895 builtin/hash-object.c:105
975#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
976#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
977msgid "file"
978msgstr "ФАЙЛ"
25e2fbb4 979
9c21d454
AS
980#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
981msgid "write the archive to this file"
982msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
25e2fbb4 983
9c21d454
AS
984#: archive.c:461
985msgid "read .gitattributes in working directory"
986msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 987
9c21d454
AS
988#: archive.c:462
989msgid "report archived files on stderr"
990msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 991
9c21d454
AS
992#: archive.c:463
993msgid "store only"
994msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 995
9c21d454
AS
996#: archive.c:464
997msgid "compress faster"
998msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 999
9c21d454
AS
1000#: archive.c:472
1001msgid "compress better"
1002msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 1003
9c21d454
AS
1004#: archive.c:475
1005msgid "list supported archive formats"
1006msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 1007
9c21d454
AS
1008#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
1009#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1858
1010msgid "repo"
1011msgstr "хранилище"
25e2fbb4 1012
9c21d454
AS
1013#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
1014msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
1015msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
0d670e78 1016
9c21d454
AS
1017#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
1018#: builtin/notes.c:498
1019msgid "command"
1020msgstr "команда"
25e2fbb4 1021
9c21d454
AS
1022#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
1023msgid "path to the remote git-upload-archive command"
1024msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4 1025
9c21d454
AS
1026#: archive.c:487
1027msgid "Unexpected option --remote"
1028msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
25e2fbb4 1029
9c21d454
AS
1030#: archive.c:489
1031msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
1032msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
25e2fbb4 1033
9c21d454
AS
1034#: archive.c:491
1035msgid "Unexpected option --output"
1036msgstr "Неочаквана опция „--output“"
25e2fbb4 1037
9c21d454 1038#: archive.c:513
25e2fbb4 1039#, c-format
9c21d454
AS
1040msgid "Unknown archive format '%s'"
1041msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
25e2fbb4 1042
9c21d454 1043#: archive.c:520
40390522 1044#, c-format
9c21d454
AS
1045msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1046msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
25e2fbb4 1047
9c21d454 1048#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
25e2fbb4 1049#, c-format
9c21d454
AS
1050msgid "cannot stream blob %s"
1051msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
25e2fbb4 1052
9c21d454 1053#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
25e2fbb4 1054#, c-format
9c21d454
AS
1055msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1056msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
25e2fbb4 1057
9c21d454 1058#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
25e2fbb4 1059#, c-format
9c21d454
AS
1060msgid "cannot read %s"
1061msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1062
9c21d454 1063#: archive-tar.c:459
aeef7d84 1064#, c-format
9c21d454
AS
1065msgid "unable to start '%s' filter"
1066msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
aeef7d84 1067
9c21d454
AS
1068#: archive-tar.c:462
1069msgid "unable to redirect descriptor"
1070msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1071
1072#: archive-tar.c:469
0d670e78 1073#, c-format
9c21d454
AS
1074msgid "'%s' filter reported error"
1075msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
0d670e78 1076
9c21d454 1077#: archive-zip.c:314
25e2fbb4 1078#, c-format
9c21d454
AS
1079msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1080msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
25e2fbb4 1081
9c21d454 1082#: archive-zip.c:318
25e2fbb4 1083#, c-format
9c21d454
AS
1084msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1085msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
25e2fbb4 1086
9c21d454 1087#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:226 builtin/pack-objects.c:229
25e2fbb4 1088#, c-format
9c21d454
AS
1089msgid "deflate error (%d)"
1090msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
25e2fbb4 1091
9c21d454 1092#: archive-zip.c:609
25e2fbb4 1093#, c-format
9c21d454
AS
1094msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1095msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
25e2fbb4 1096
9c21d454 1097#: attr.c:211
25e2fbb4 1098#, c-format
9c21d454
AS
1099msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1100msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
25e2fbb4 1101
9c21d454 1102#: attr.c:368
25e2fbb4 1103#, c-format
9c21d454
AS
1104msgid "%s not allowed: %s:%d"
1105msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
40390522 1106
9c21d454
AS
1107#: attr.c:408
1108msgid ""
1109"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1110"Use '\\!' for literal leading exclamation."
25e2fbb4 1111msgstr ""
9c21d454
AS
1112"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1113"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4 1114
9c21d454 1115#: bisect.c:468
25e2fbb4 1116#, c-format
9c21d454
AS
1117msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1118msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1119
9c21d454 1120#: bisect.c:678
6c31a5e9 1121#, c-format
9c21d454
AS
1122msgid "We cannot bisect more!\n"
1123msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
6c31a5e9 1124
9c21d454 1125#: bisect.c:733
25e2fbb4 1126#, c-format
9c21d454
AS
1127msgid "Not a valid commit name %s"
1128msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
25e2fbb4 1129
9c21d454 1130#: bisect.c:758
25e2fbb4 1131#, c-format
9c21d454
AS
1132msgid ""
1133"The merge base %s is bad.\n"
1134"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1135msgstr ""
1136"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1137"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
25e2fbb4 1138
9c21d454 1139#: bisect.c:763
6c31a5e9 1140#, c-format
9c21d454
AS
1141msgid ""
1142"The merge base %s is new.\n"
1143"The property has changed between %s and [%s].\n"
1144msgstr ""
1145"Нова база за сливане: %s.\n"
1146"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
6c31a5e9 1147
9c21d454 1148#: bisect.c:768
6c31a5e9 1149#, c-format
9c21d454
AS
1150msgid ""
1151"The merge base %s is %s.\n"
1152"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1153msgstr ""
1154"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1155"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
6c31a5e9 1156
9c21d454 1157#: bisect.c:776
6c31a5e9 1158#, c-format
9c21d454
AS
1159msgid ""
1160"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
1161"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1162"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1163msgstr ""
1164"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1165"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1166"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
6c31a5e9 1167
9c21d454 1168#: bisect.c:789
6c31a5e9 1169#, c-format
9c21d454
AS
1170msgid ""
1171"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1172"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1173"We continue anyway."
1174msgstr ""
1175"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1176"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1177"Двоичното търсене продължава."
6c31a5e9 1178
9c21d454 1179#: bisect.c:822
6c31a5e9 1180#, c-format
9c21d454
AS
1181msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1182msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
6c31a5e9 1183
9c21d454 1184#: bisect.c:865
6c31a5e9 1185#, c-format
9c21d454
AS
1186msgid "a %s revision is needed"
1187msgstr "необходима е версия „%s“"
6c31a5e9 1188
9c21d454 1189#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:248
6c31a5e9 1190#, c-format
9c21d454
AS
1191msgid "could not create file '%s'"
1192msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
6c31a5e9 1193
9c21d454 1194#: bisect.c:928 builtin/merge.c:146
6c31a5e9 1195#, c-format
9c21d454
AS
1196msgid "could not read file '%s'"
1197msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
6c31a5e9 1198
9c21d454
AS
1199#: bisect.c:958
1200msgid "reading bisect refs failed"
1201msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
6c31a5e9 1202
9c21d454 1203#: bisect.c:977
0d670e78 1204#, c-format
9c21d454
AS
1205msgid "%s was both %s and %s\n"
1206msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
0d670e78 1207
9c21d454 1208#: bisect.c:985
0d670e78 1209#, c-format
9c21d454
AS
1210msgid ""
1211"No testable commit found.\n"
1212"Maybe you started with bad path parameters?\n"
40390522 1213msgstr ""
9c21d454
AS
1214"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1215"Проверете параметрите за пътищата.\n"
0d670e78 1216
9c21d454 1217#: bisect.c:1004
40390522 1218#, c-format
9c21d454
AS
1219msgid "(roughly %d step)"
1220msgid_plural "(roughly %d steps)"
1221msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1222msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
25e2fbb4 1223
9c21d454
AS
1224#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1225#. steps)" translation.
1226#.
1227#: bisect.c:1010
40390522 1228#, c-format
9c21d454
AS
1229msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1230msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1231msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1232msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
25e2fbb4 1233
9c21d454
AS
1234#: blame.c:1794
1235msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1236msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
25e2fbb4 1237
9c21d454
AS
1238#: blame.c:1808
1239msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1240msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1241
1242#: blame.c:1829
1243msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1244msgstr ""
1245"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1246"указването на крайно подаване"
1247
1248#: blame.c:1838 bundle.c:164 ref-filter.c:2077 remote.c:1938 sequencer.c:2030
1249#: sequencer.c:4224 builtin/commit.c:1017 builtin/log.c:382 builtin/log.c:940
1250#: builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1804 builtin/log.c:2094 builtin/merge.c:415
1251#: builtin/pack-objects.c:3140 builtin/pack-objects.c:3155
1252#: builtin/shortlog.c:192
1253msgid "revision walk setup failed"
1254msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1255
1256#: blame.c:1856
1257msgid ""
1258"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1259msgstr ""
1260"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1261"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
25e2fbb4 1262
9c21d454 1263#: blame.c:1867
25e2fbb4 1264#, c-format
9c21d454
AS
1265msgid "no such path %s in %s"
1266msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 1267
9c21d454 1268#: blame.c:1878
25e2fbb4 1269#, c-format
9c21d454
AS
1270msgid "cannot read blob %s for path %s"
1271msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1272
9c21d454 1273#: branch.c:53
25e2fbb4 1274#, c-format
9c21d454
AS
1275msgid ""
1276"\n"
1277"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1278"the remote tracking information by invoking\n"
1279"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1280msgstr ""
1281"\n"
1282"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1283"информацията за следения клон чрез:\n"
1284"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1285
9c21d454 1286#: branch.c:67
25e2fbb4 1287#, c-format
9c21d454 1288msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
40390522 1289msgstr ""
9c21d454 1290"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 1291
9c21d454 1292#: branch.c:93
25e2fbb4 1293#, c-format
9c21d454 1294msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
40390522 1295msgstr ""
9c21d454
AS
1296"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
1297"пребазиране."
25e2fbb4 1298
9c21d454 1299#: branch.c:94
25e2fbb4 1300#, c-format
9c21d454
AS
1301msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1302msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
25e2fbb4 1303
9c21d454 1304#: branch.c:98
25e2fbb4 1305#, c-format
9c21d454
AS
1306msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1307msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1308
9c21d454 1309#: branch.c:99
25e2fbb4 1310#, c-format
9c21d454
AS
1311msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1312msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1313
9c21d454 1314#: branch.c:104
25e2fbb4 1315#, c-format
9c21d454
AS
1316msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1317msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1318
9c21d454 1319#: branch.c:105
25e2fbb4 1320#, c-format
9c21d454
AS
1321msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1322msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1323
9c21d454 1324#: branch.c:109
25e2fbb4 1325#, c-format
9c21d454
AS
1326msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
1327msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1328
9c21d454 1329#: branch.c:110
25e2fbb4 1330#, c-format
9c21d454
AS
1331msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1332msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1333
9c21d454
AS
1334#: branch.c:119
1335msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1336msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
25e2fbb4 1337
9c21d454 1338#: branch.c:156
25e2fbb4 1339#, c-format
9c21d454
AS
1340msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1341msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
40390522 1342
9c21d454 1343#: branch.c:189
40390522 1344#, c-format
9c21d454
AS
1345msgid "'%s' is not a valid branch name."
1346msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
40390522 1347
9c21d454 1348#: branch.c:208
40390522 1349#, c-format
9c21d454
AS
1350msgid "A branch named '%s' already exists."
1351msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
40390522 1352
9c21d454
AS
1353#: branch.c:213
1354msgid "Cannot force update the current branch."
1355msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
40390522 1356
9c21d454 1357#: branch.c:233
40390522 1358#, c-format
9c21d454
AS
1359msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1360msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
40390522 1361
9c21d454 1362#: branch.c:235
40390522 1363#, c-format
9c21d454
AS
1364msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1365msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
40390522 1366
9c21d454
AS
1367#: branch.c:237
1368msgid ""
1369"\n"
1370"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1371"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1372"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1373"\n"
1374"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1375"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1376"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
1377msgstr ""
1378"\n"
1379"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1380"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1381"\n"
1382"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1383"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1384"изтласква."
40390522 1385
9c21d454 1386#: branch.c:281
40390522 1387#, c-format
9c21d454
AS
1388msgid "Not a valid object name: '%s'."
1389msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
40390522 1390
9c21d454
AS
1391#: branch.c:301
1392#, c-format
1393msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1394msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
1eaabd4a 1395
9c21d454
AS
1396#: branch.c:306
1397#, c-format
1398msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1399msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
40390522 1400
9c21d454
AS
1401#: branch.c:359
1402#, c-format
1403msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1404msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
40390522 1405
9c21d454
AS
1406#: branch.c:382
1407#, c-format
1408msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1409msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
40390522 1410
9c21d454
AS
1411#: bundle.c:36
1412#, c-format
1413msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1414msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
40390522 1415
9c21d454
AS
1416#: bundle.c:64
1417#, c-format
1418msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1419msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
40390522 1420
9c21d454
AS
1421#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2281 sequencer.c:2916
1422#: builtin/commit.c:788
1423#, c-format
1424msgid "could not open '%s'"
1425msgstr "„%s“ не може да се отвори"
40390522 1426
9c21d454
AS
1427#: bundle.c:143
1428msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1429msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
40390522 1430
9c21d454
AS
1431#: bundle.c:194
1432#, c-format
1433msgid "The bundle contains this ref:"
1434msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1435msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1436msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
40390522 1437
9c21d454
AS
1438#: bundle.c:201
1439msgid "The bundle records a complete history."
1440msgstr "Пратката съдържа пълна история."
40390522 1441
9c21d454
AS
1442#: bundle.c:203
1443#, c-format
1444msgid "The bundle requires this ref:"
1445msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1446msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1447msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
40390522 1448
9c21d454
AS
1449#: bundle.c:269
1450msgid "unable to dup bundle descriptor"
1451msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
40390522 1452
9c21d454
AS
1453#: bundle.c:276
1454msgid "Could not spawn pack-objects"
1455msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
40390522 1456
9c21d454
AS
1457#: bundle.c:287
1458msgid "pack-objects died"
1459msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
40390522 1460
9c21d454
AS
1461#: bundle.c:329
1462msgid "rev-list died"
1463msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
40390522 1464
9c21d454
AS
1465#: bundle.c:378
1466#, c-format
1467msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1468msgstr ""
1469"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
40390522 1470
9c21d454
AS
1471#: bundle.c:457 builtin/log.c:197 builtin/log.c:1709 builtin/shortlog.c:306
1472#, c-format
1473msgid "unrecognized argument: %s"
1474msgstr "непознат аргумент: %s"
40390522 1475
9c21d454
AS
1476#: bundle.c:465
1477msgid "Refusing to create empty bundle."
1478msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
40390522 1479
9c21d454
AS
1480#: bundle.c:475
1481#, c-format
1482msgid "cannot create '%s'"
1483msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
40390522 1484
9c21d454
AS
1485#: bundle.c:500
1486msgid "index-pack died"
1487msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
40390522 1488
9c21d454
AS
1489#: color.c:296
1490#, c-format
1491msgid "invalid color value: %.*s"
1492msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
40390522 1493
9c21d454
AS
1494#: commit.c:50 sequencer.c:2697 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1495#: builtin/am.c:1377 builtin/am.c:2022 builtin/replace.c:455
1496#, c-format
1497msgid "could not parse %s"
1498msgstr "„%s“ не може да се анализира"
40390522 1499
9c21d454
AS
1500#: commit.c:52
1501#, c-format
1502msgid "%s %s is not a commit!"
1503msgstr "%s %s не е подаване!"
1504
1505#: commit.c:193
40390522 1506msgid ""
9c21d454
AS
1507"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1508"and will be removed in a future Git version.\n"
1509"\n"
1510"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1511"to convert the grafts into replace refs.\n"
1512"\n"
1513"Turn this message off by running\n"
1514"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
40390522 1515msgstr ""
9c21d454
AS
1516"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1517"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1518"\n"
1519"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1520"указатели с командата:\n"
1521"\n"
1522" git replace --convert-graft-file\n"
1523"\n"
1524"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1525"\n"
1526" git config advice.graftFileDeprecated false"
40390522 1527
9c21d454
AS
1528#: commit.c:1128
1529#, c-format
1530msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1531msgstr ""
1532"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
40390522 1533
9c21d454 1534#: commit.c:1131
40390522 1535#, c-format
9c21d454
AS
1536msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1537msgstr ""
1538"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
40390522 1539
9c21d454 1540#: commit.c:1134
ab8f4f5d 1541#, c-format
9c21d454
AS
1542msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1543msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
ab8f4f5d 1544
9c21d454 1545#: commit.c:1137
ab8f4f5d 1546#, c-format
9c21d454
AS
1547msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1548msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
ab8f4f5d 1549
9c21d454
AS
1550#: commit.c:1391
1551msgid ""
1552"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1553"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1554"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
1555msgstr ""
1556"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1557"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1558"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1559
1560#: commit-graph.c:105
1561msgid "commit-graph file is too small"
1562msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията е твърде малък"
1563
1564#: commit-graph.c:170
ab8f4f5d 1565#, c-format
9c21d454
AS
1566msgid "commit-graph signature %X does not match signature %X"
1567msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
ab8f4f5d 1568
9c21d454
AS
1569#: commit-graph.c:177
1570#, c-format
1571msgid "commit-graph version %X does not match version %X"
1572msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
ab8f4f5d 1573
9c21d454
AS
1574#: commit-graph.c:184
1575#, c-format
1576msgid "commit-graph hash version %X does not match version %X"
1577msgstr "версията на контролната сума на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
40390522 1578
9c21d454
AS
1579#: commit-graph.c:207
1580msgid "commit-graph chunk lookup table entry missing; file may be incomplete"
1581msgstr ""
1582"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
40390522 1583
9c21d454
AS
1584#: commit-graph.c:218
1585#, c-format
1586msgid "commit-graph improper chunk offset %08x%08x"
1587msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
40390522 1588
9c21d454
AS
1589#: commit-graph.c:255
1590#, c-format
1591msgid "commit-graph chunk id %08x appears multiple times"
1592msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
40390522 1593
9c21d454
AS
1594#: commit-graph.c:390
1595#, c-format
1596msgid "could not find commit %s"
1597msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
40390522 1598
9c21d454
AS
1599#: commit-graph.c:732 builtin/pack-objects.c:2649
1600#, c-format
1601msgid "unable to get type of object %s"
1602msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
40390522 1603
9c21d454
AS
1604#: commit-graph.c:765
1605msgid "Loading known commits in commit graph"
1606msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
40390522 1607
9c21d454
AS
1608#: commit-graph.c:781
1609msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1610msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
40390522 1611
9c21d454
AS
1612#: commit-graph.c:793
1613msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1614msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
40390522 1615
9c21d454
AS
1616#: commit-graph.c:813
1617msgid "Computing commit graph generation numbers"
1618msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
40390522 1619
9c21d454
AS
1620#: commit-graph.c:930
1621#, c-format
1622msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1623msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1624msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
1625msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
40390522 1626
9c21d454
AS
1627#: commit-graph.c:943
1628#, c-format
1629msgid "error adding pack %s"
1630msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
40390522 1631
9c21d454
AS
1632#: commit-graph.c:945
1633#, c-format
1634msgid "error opening index for %s"
1635msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
40390522 1636
9c21d454
AS
1637#: commit-graph.c:959
1638#, c-format
1639msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1640msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1641msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
1642msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
40390522 1643
9c21d454
AS
1644#: commit-graph.c:991
1645msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1646msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
40390522 1647
9c21d454
AS
1648#: commit-graph.c:1004
1649msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1650msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
40390522 1651
9c21d454
AS
1652#: commit-graph.c:1017
1653#, c-format
1654msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1655msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
40390522 1656
9c21d454
AS
1657#: commit-graph.c:1026
1658msgid "Finding extra edges in commit graph"
1659msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
40390522 1660
9c21d454
AS
1661#: commit-graph.c:1050
1662msgid "too many commits to write graph"
1663msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
40390522 1664
9c21d454 1665#: commit-graph.c:1057 midx.c:819
40390522 1666#, c-format
9c21d454
AS
1667msgid "unable to create leading directories of %s"
1668msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
40390522 1669
9c21d454 1670#: commit-graph.c:1097
40390522 1671#, c-format
9c21d454
AS
1672msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1673msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1674msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
1675msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
40390522 1676
9c21d454
AS
1677#: commit-graph.c:1162
1678msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1679msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
1680
1681#: commit-graph.c:1172
1eaabd4a 1682#, c-format
9c21d454
AS
1683msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
1684msgstr ""
1685"неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
1686"е преди „%s“, а не трябва"
1eaabd4a 1687
9c21d454 1688#: commit-graph.c:1182 commit-graph.c:1197
1eaabd4a 1689#, c-format
9c21d454
AS
1690msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
1691msgstr ""
1692"неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
1693"трябва да е %u"
1eaabd4a 1694
9c21d454 1695#: commit-graph.c:1189
1eaabd4a 1696#, c-format
9c21d454
AS
1697msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
1698msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
1eaabd4a 1699
9c21d454
AS
1700#: commit-graph.c:1206
1701msgid "Verifying commits in commit graph"
1702msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
1703
1704#: commit-graph.c:1219
1eaabd4a 1705#, c-format
9c21d454
AS
1706msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
1707msgstr ""
1708"подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
1709"анализира"
1eaabd4a 1710
9c21d454
AS
1711#: commit-graph.c:1226
1712#, c-format
1713msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
1714msgstr ""
1715"идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
1716"подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
1eaabd4a 1717
9c21d454 1718#: commit-graph.c:1236
1eaabd4a 1719#, c-format
9c21d454
AS
1720msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
1721msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
1eaabd4a 1722
9c21d454 1723#: commit-graph.c:1242
1eaabd4a 1724#, c-format
9c21d454
AS
1725msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
1726msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
1eaabd4a 1727
9c21d454 1728#: commit-graph.c:1255
1eaabd4a 1729#, c-format
9c21d454
AS
1730msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
1731msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
1eaabd4a 1732
9c21d454 1733#: commit-graph.c:1260
1eaabd4a 1734#, c-format
9c21d454
AS
1735msgid ""
1736"commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
1737msgstr ""
1738"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
1739"не е"
1eaabd4a 1740
9c21d454 1741#: commit-graph.c:1264
1eaabd4a 1742#, c-format
9c21d454
AS
1743msgid ""
1744"commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
1745msgstr ""
1746"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
1747"другаде е"
1eaabd4a 1748
9c21d454 1749#: commit-graph.c:1279
61d4c309 1750#, c-format
9c21d454
AS
1751msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
1752msgstr ""
1753"номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
1754"другаде е %u"
61d4c309 1755
9c21d454 1756#: commit-graph.c:1285
ab8f4f5d 1757#, c-format
9c21d454
AS
1758msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
1759msgstr ""
1760"датата на подаване на „%s“ в гра̀фа с подаванията е %<PRIuMAX>, а трябва да е "
1761"%<PRIuMAX>"
ab8f4f5d 1762
9c21d454
AS
1763#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1764msgid "memory exhausted"
1765msgstr "паметта свърши"
1766
1767#: config.c:123
1768#, c-format
40390522 1769msgid ""
9c21d454
AS
1770"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1771"\t%s\n"
1772"from\n"
1773"\t%s\n"
1774"This might be due to circular includes."
40390522 1775msgstr ""
9c21d454
AS
1776"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1777" %s\n"
1778"от\n"
1779" %s\n"
1780"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
40390522 1781
9c21d454 1782#: config.c:139
40390522 1783#, c-format
9c21d454
AS
1784msgid "could not expand include path '%s'"
1785msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
40390522 1786
9c21d454
AS
1787#: config.c:150
1788msgid "relative config includes must come from files"
1789msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1790
1791#: config.c:190
1792msgid "relative config include conditionals must come from files"
1793msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1794
1795#: config.c:348
40390522 1796#, c-format
9c21d454
AS
1797msgid "key does not contain a section: %s"
1798msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
40390522 1799
9c21d454 1800#: config.c:354
40390522 1801#, c-format
9c21d454
AS
1802msgid "key does not contain variable name: %s"
1803msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
40390522 1804
9c21d454 1805#: config.c:378 sequencer.c:2459
40390522 1806#, c-format
9c21d454
AS
1807msgid "invalid key: %s"
1808msgstr "неправилен ключ: „%s“"
40390522 1809
9c21d454 1810#: config.c:384
40390522 1811#, c-format
9c21d454
AS
1812msgid "invalid key (newline): %s"
1813msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1814
1815#: config.c:420 config.c:432
1816#, c-format
1817msgid "bogus config parameter: %s"
1818msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1819
1820#: config.c:467
1821#, c-format
1822msgid "bogus format in %s"
1823msgstr "неправилен формат в „%s“"
1824
1825#: config.c:793
1826#, c-format
1827msgid "bad config line %d in blob %s"
1828msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
40390522 1829
9c21d454 1830#: config.c:797
40390522 1831#, c-format
9c21d454
AS
1832msgid "bad config line %d in file %s"
1833msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
40390522 1834
9c21d454 1835#: config.c:801
40390522 1836#, c-format
9c21d454
AS
1837msgid "bad config line %d in standard input"
1838msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
40390522 1839
9c21d454 1840#: config.c:805
40390522 1841#, c-format
9c21d454
AS
1842msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1843msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
40390522 1844
9c21d454 1845#: config.c:809
40390522 1846#, c-format
9c21d454
AS
1847msgid "bad config line %d in command line %s"
1848msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
40390522 1849
9c21d454 1850#: config.c:813
40390522 1851#, c-format
9c21d454
AS
1852msgid "bad config line %d in %s"
1853msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
40390522 1854
9c21d454
AS
1855#: config.c:952
1856msgid "out of range"
1857msgstr "извън диапазона"
1858
1859#: config.c:952
1860msgid "invalid unit"
1861msgstr "неправилна мерна единица"
1862
1863#: config.c:958
40390522 1864#, c-format
9c21d454
AS
1865msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1866msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
40390522 1867
9c21d454 1868#: config.c:963
40390522 1869#, c-format
9c21d454
AS
1870msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1871msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
40390522 1872
9c21d454
AS
1873#: config.c:966
1874#, c-format
1875msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1876msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
40390522 1877
9c21d454 1878#: config.c:969
40390522 1879#, c-format
9c21d454
AS
1880msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1881msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
40390522 1882
9c21d454 1883#: config.c:972
40390522 1884#, c-format
9c21d454
AS
1885msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1886msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
40390522 1887
9c21d454 1888#: config.c:975
40390522 1889#, c-format
9c21d454
AS
1890msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1891msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
40390522 1892
9c21d454 1893#: config.c:978
40390522 1894#, c-format
9c21d454
AS
1895msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1896msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
40390522 1897
9c21d454
AS
1898#: config.c:1073
1899#, c-format
1900msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1901msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
b61937fb 1902
9c21d454
AS
1903#: config.c:1082
1904#, c-format
1905msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1906msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
b61937fb 1907
9c21d454
AS
1908#: config.c:1173
1909#, c-format
1910msgid "abbrev length out of range: %d"
1911msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
b61937fb 1912
9c21d454
AS
1913#: config.c:1187 config.c:1198
1914#, c-format
1915msgid "bad zlib compression level %d"
1916msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
b61937fb 1917
9c21d454
AS
1918#: config.c:1290
1919msgid "core.commentChar should only be one character"
1920msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
b61937fb 1921
9c21d454 1922#: config.c:1323
b61937fb 1923#, c-format
9c21d454
AS
1924msgid "invalid mode for object creation: %s"
1925msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
b61937fb 1926
9c21d454 1927#: config.c:1395
b61937fb 1928#, c-format
9c21d454
AS
1929msgid "malformed value for %s"
1930msgstr "неправилна стойност за „%s“"
b61937fb 1931
9c21d454 1932#: config.c:1421
40390522 1933#, c-format
9c21d454
AS
1934msgid "malformed value for %s: %s"
1935msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
1936
1937#: config.c:1422
1938msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
40390522 1939msgstr ""
9c21d454
AS
1940"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
1941"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
1942"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
1943"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
25e2fbb4 1944
9c21d454 1945#: config.c:1483 builtin/pack-objects.c:3397
c099f8c7 1946#, c-format
9c21d454
AS
1947msgid "bad pack compression level %d"
1948msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
c099f8c7 1949
9c21d454 1950#: config.c:1604
25e2fbb4 1951#, c-format
9c21d454
AS
1952msgid "unable to load config blob object '%s'"
1953msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
25e2fbb4 1954
9c21d454 1955#: config.c:1607
25e2fbb4 1956#, c-format
9c21d454
AS
1957msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1958msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
e1f70371 1959
9c21d454 1960#: config.c:1624
40390522 1961#, c-format
9c21d454
AS
1962msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1963msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
25e2fbb4 1964
9c21d454 1965#: config.c:1654
40390522 1966#, c-format
9c21d454
AS
1967msgid "failed to parse %s"
1968msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1969
9c21d454
AS
1970#: config.c:1710
1971msgid "unable to parse command-line config"
1972msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1973
1974#: config.c:2059
1975msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1976msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
1977
1978#: config.c:2229
40390522 1979#, c-format
9c21d454
AS
1980msgid "Invalid %s: '%s'"
1981msgstr "Неправилен %s: „%s“"
25e2fbb4 1982
9c21d454 1983#: config.c:2272
25e2fbb4 1984#, c-format
9c21d454
AS
1985msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1986msgstr ""
1987"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
1988"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
25e2fbb4 1989
9c21d454 1990#: config.c:2298
25e2fbb4 1991#, c-format
9c21d454
AS
1992msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1993msgstr ""
1994"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1995"%d"
25e2fbb4 1996
9c21d454 1997#: config.c:2344
25e2fbb4 1998#, c-format
9c21d454
AS
1999msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
2000msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 2001
9c21d454
AS
2002#: config.c:2346
2003#, c-format
2004msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
2005msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
40390522 2006
9c21d454 2007#: config.c:2427
25e2fbb4 2008#, c-format
9c21d454
AS
2009msgid "invalid section name '%s'"
2010msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
25e2fbb4 2011
9c21d454 2012#: config.c:2459
25e2fbb4 2013#, c-format
9c21d454
AS
2014msgid "%s has multiple values"
2015msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 2016
9c21d454 2017#: config.c:2488
25e2fbb4 2018#, c-format
9c21d454
AS
2019msgid "failed to write new configuration file %s"
2020msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
25e2fbb4 2021
9c21d454
AS
2022#: config.c:2740 config.c:3064
2023#, c-format
2024msgid "could not lock config file %s"
2025msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
25e2fbb4 2026
9c21d454 2027#: config.c:2751
40390522 2028#, c-format
9c21d454
AS
2029msgid "opening %s"
2030msgstr "отваряне на „%s“"
25e2fbb4 2031
9c21d454 2032#: config.c:2786 builtin/config.c:328
25e2fbb4 2033#, c-format
9c21d454
AS
2034msgid "invalid pattern: %s"
2035msgstr "неправилен шаблон: %s"
40390522 2036
9c21d454
AS
2037#: config.c:2811
2038#, c-format
2039msgid "invalid config file %s"
2040msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
25e2fbb4 2041
9c21d454 2042#: config.c:2824 config.c:3077
40390522 2043#, c-format
9c21d454
AS
2044msgid "fstat on %s failed"
2045msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
25e2fbb4 2046
9c21d454 2047#: config.c:2835
25e2fbb4 2048#, c-format
9c21d454
AS
2049msgid "unable to mmap '%s'"
2050msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
25e2fbb4 2051
9c21d454 2052#: config.c:2844 config.c:3082
25e2fbb4 2053#, c-format
9c21d454
AS
2054msgid "chmod on %s failed"
2055msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
25e2fbb4 2056
9c21d454 2057#: config.c:2929 config.c:3179
25e2fbb4 2058#, c-format
9c21d454
AS
2059msgid "could not write config file %s"
2060msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 2061
9c21d454 2062#: config.c:2963
40390522 2063#, c-format
9c21d454
AS
2064msgid "could not set '%s' to '%s'"
2065msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 2066
9c21d454 2067#: config.c:2965 builtin/remote.c:782
25e2fbb4 2068#, c-format
9c21d454
AS
2069msgid "could not unset '%s'"
2070msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 2071
9c21d454 2072#: config.c:3055
0d670e78 2073#, c-format
9c21d454
AS
2074msgid "invalid section name: %s"
2075msgstr "неправилно име на раздел: %s"
0d670e78 2076
9c21d454 2077#: config.c:3222
0d670e78 2078#, c-format
9c21d454
AS
2079msgid "missing value for '%s'"
2080msgstr "липсва стойност за „%s“"
0d670e78 2081
9c21d454
AS
2082#: connect.c:61
2083msgid "the remote end hung up upon initial contact"
2084msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 2085
9c21d454
AS
2086#: connect.c:63
2087msgid ""
2088"Could not read from remote repository.\n"
2089"\n"
2090"Please make sure you have the correct access rights\n"
2091"and the repository exists."
2092msgstr ""
2093"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
2094"\n"
2095"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
2096"за достъп."
2097
2098#: connect.c:81
25e2fbb4 2099#, c-format
9c21d454
AS
2100msgid "server doesn't support '%s'"
2101msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
25e2fbb4 2102
9c21d454
AS
2103#: connect.c:103
2104#, c-format
2105msgid "server doesn't support feature '%s'"
2106msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
40390522 2107
9c21d454
AS
2108#: connect.c:114
2109msgid "expected flush after capabilities"
2110msgstr ""
2111"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
2112
2113#: connect.c:233
25e2fbb4 2114#, c-format
9c21d454
AS
2115msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2116msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
25e2fbb4 2117
9c21d454
AS
2118#: connect.c:252
2119msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2120msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
3154af4a 2121
9c21d454
AS
2122#: connect.c:273
2123#, c-format
2124msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
2125msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
40390522 2126
9c21d454
AS
2127#: connect.c:275
2128msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2129msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
40390522 2130
9c21d454
AS
2131#: connect.c:313
2132msgid "invalid packet"
2133msgstr "неправилен пакет"
25e2fbb4 2134
9c21d454 2135#: connect.c:333
25e2fbb4 2136#, c-format
9c21d454
AS
2137msgid "protocol error: unexpected '%s'"
2138msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
25e2fbb4 2139
9c21d454 2140#: connect.c:441
25e2fbb4 2141#, c-format
9c21d454
AS
2142msgid "invalid ls-refs response: %s"
2143msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
25e2fbb4 2144
9c21d454
AS
2145#: connect.c:445
2146msgid "expected flush after ref listing"
2147msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
25e2fbb4 2148
9c21d454 2149#: connect.c:544
25e2fbb4 2150#, c-format
9c21d454
AS
2151msgid "protocol '%s' is not supported"
2152msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
40390522 2153
9c21d454
AS
2154#: connect.c:595
2155msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2156msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
40390522 2157
9c21d454 2158#: connect.c:635 connect.c:698
40390522 2159#, c-format
9c21d454
AS
2160msgid "Looking up %s ... "
2161msgstr "Търсене на „%s“… "
40390522 2162
9c21d454 2163#: connect.c:639
40390522 2164#, c-format
9c21d454
AS
2165msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2166msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
2904c25f 2167
9c21d454
AS
2168#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
2169#: connect.c:643 connect.c:714
3154af4a 2170#, c-format
9c21d454
AS
2171msgid ""
2172"done.\n"
2173"Connecting to %s (port %s) ... "
3154af4a 2174msgstr ""
9c21d454
AS
2175"готово.\n"
2176"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
3154af4a 2177
9c21d454 2178#: connect.c:665 connect.c:742
3154af4a 2179#, c-format
9c21d454
AS
2180msgid ""
2181"unable to connect to %s:\n"
2182"%s"
3154af4a 2183msgstr ""
9c21d454
AS
2184"неуспешно свързване към „%s“:\n"
2185"%s"
3154af4a 2186
9c21d454
AS
2187#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
2188#: connect.c:671 connect.c:748
2189msgid "done."
2190msgstr "действието завърши."
2191
2192#: connect.c:702
3154af4a 2193#, c-format
9c21d454
AS
2194msgid "unable to look up %s (%s)"
2195msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
3154af4a 2196
9c21d454 2197#: connect.c:708
3154af4a 2198#, c-format
9c21d454
AS
2199msgid "unknown port %s"
2200msgstr "непознат порт „%s“"
3154af4a 2201
9c21d454
AS
2202#: connect.c:845 connect.c:1171
2203#, c-format
2204msgid "strange hostname '%s' blocked"
2205msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
40390522 2206
9c21d454 2207#: connect.c:847
1eaabd4a 2208#, c-format
9c21d454
AS
2209msgid "strange port '%s' blocked"
2210msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
1eaabd4a 2211
9c21d454 2212#: connect.c:857
1eaabd4a 2213#, c-format
9c21d454
AS
2214msgid "cannot start proxy %s"
2215msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
1eaabd4a 2216
9c21d454
AS
2217#: connect.c:924
2218msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2219msgstr ""
2220"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2221"\n"
2222" git help pull"
3154af4a 2223
9c21d454
AS
2224#: connect.c:1119
2225msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2226msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
ab8f4f5d 2227
9c21d454
AS
2228#: connect.c:1131
2229msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2230msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
ab8f4f5d 2231
9c21d454
AS
2232#: connect.c:1148
2233msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2234msgstr ""
2235"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
3154af4a 2236
9c21d454 2237#: connect.c:1260
ab8f4f5d 2238#, c-format
9c21d454
AS
2239msgid "strange pathname '%s' blocked"
2240msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
3154af4a 2241
9c21d454
AS
2242#: connect.c:1307
2243msgid "unable to fork"
2244msgstr "неуспешно създаване на процес"
1eaabd4a 2245
9c21d454
AS
2246#: connected.c:85 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
2247msgid "Checking connectivity"
2248msgstr "Проверка на свързаността"
1eaabd4a 2249
9c21d454
AS
2250#: connected.c:97
2251msgid "Could not run 'git rev-list'"
2252msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
ab8f4f5d 2253
9c21d454
AS
2254#: connected.c:117
2255msgid "failed write to rev-list"
2256msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
ab8f4f5d 2257
9c21d454
AS
2258#: connected.c:124
2259msgid "failed to close rev-list's stdin"
2260msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
ab8f4f5d 2261
9c21d454 2262#: convert.c:193
2904c25f 2263#, c-format
9c21d454
AS
2264msgid "illegal crlf_action %d"
2265msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2904c25f 2266
9c21d454
AS
2267#: convert.c:206
2268#, c-format
2269msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2270msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
ab8f4f5d 2271
9c21d454
AS
2272#: convert.c:208
2273#, c-format
2274msgid ""
2275"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
2276"The file will have its original line endings in your working directory"
2277msgstr ""
2278"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2279"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2280"директория."
2904c25f 2281
9c21d454 2282#: convert.c:216
2904c25f 2283#, c-format
9c21d454
AS
2284msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2285msgstr ""
2286"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
1eaabd4a 2287
9c21d454 2288#: convert.c:218
ab8f4f5d 2289#, c-format
9c21d454
AS
2290msgid ""
2291"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
2292"The file will have its original line endings in your working directory"
2293msgstr ""
2294"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2295"„%s“.\n"
2296"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2297"директория."
ab8f4f5d 2298
9c21d454
AS
2299#: convert.c:279
2300#, c-format
2301msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2302msgstr ""
2303"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2304"кодиране „%s“"
2904c25f 2305
9c21d454
AS
2306#: convert.c:286
2307#, c-format
2308msgid ""
2309"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2310"tree-encoding."
2311msgstr ""
2312"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
2313"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
3154af4a 2314
9c21d454
AS
2315#: convert.c:304
2316#, c-format
2317msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2318msgstr ""
2319"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2320"„%s“"
25e2fbb4 2321
9c21d454 2322#: convert.c:306
1eaabd4a
AS
2323#, c-format
2324msgid ""
9c21d454
AS
2325"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2326"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
1eaabd4a 2327msgstr ""
9c21d454
AS
2328"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
2329"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2330"поредността на байтовете)."
1eaabd4a 2331
9c21d454 2332#: convert.c:424 convert.c:495
1eaabd4a 2333#, c-format
9c21d454
AS
2334msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2335msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
1eaabd4a 2336
9c21d454
AS
2337#: convert.c:467
2338#, c-format
2339msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2340msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
1eaabd4a 2341
9c21d454
AS
2342#: convert.c:673
2343#, c-format
2344msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2345msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
61d4c309 2346
9c21d454 2347#: convert.c:693
1eaabd4a 2348#, c-format
9c21d454
AS
2349msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2350msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
1eaabd4a 2351
9c21d454 2352#: convert.c:700
1eaabd4a 2353#, c-format
9c21d454
AS
2354msgid "external filter '%s' failed %d"
2355msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
1eaabd4a 2356
9c21d454 2357#: convert.c:735 convert.c:738
1eaabd4a 2358#, c-format
9c21d454
AS
2359msgid "read from external filter '%s' failed"
2360msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
1eaabd4a 2361
9c21d454 2362#: convert.c:741 convert.c:796
1eaabd4a 2363#, c-format
9c21d454
AS
2364msgid "external filter '%s' failed"
2365msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2366
2367#: convert.c:844
2368msgid "unexpected filter type"
2369msgstr "неочакван вид филтър"
2370
2371#: convert.c:855
2372msgid "path name too long for external filter"
2373msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
1eaabd4a 2374
9c21d454 2375#: convert.c:929
1eaabd4a 2376#, c-format
9c21d454
AS
2377msgid ""
2378"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2379"been filtered"
2380msgstr ""
2381"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2382"филтрирани"
1eaabd4a 2383
9c21d454
AS
2384#: convert.c:1228
2385msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2386msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
1eaabd4a 2387
9c21d454 2388#: convert.c:1398 convert.c:1432
25e2fbb4 2389#, c-format
9c21d454
AS
2390msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2391msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
25e2fbb4 2392
9c21d454 2393#: convert.c:1476
25e2fbb4 2394#, c-format
9c21d454
AS
2395msgid "%s: smudge filter %s failed"
2396msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
25e2fbb4 2397
9c21d454
AS
2398#: date.c:137
2399msgid "in the future"
2400msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 2401
9c21d454 2402#: date.c:143
25e2fbb4 2403#, c-format
9c21d454
AS
2404msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2405msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2406msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2407msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
25e2fbb4 2408
9c21d454 2409#: date.c:150
25e2fbb4 2410#, c-format
9c21d454
AS
2411msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2412msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2413msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2414msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
25e2fbb4 2415
9c21d454 2416#: date.c:157
25e2fbb4 2417#, c-format
9c21d454
AS
2418msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2419msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2420msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2421msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
25e2fbb4 2422
9c21d454 2423#: date.c:164
25e2fbb4 2424#, c-format
9c21d454
AS
2425msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2426msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2427msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2428msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
25e2fbb4 2429
9c21d454 2430#: date.c:170
25e2fbb4 2431#, c-format
9c21d454
AS
2432msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2433msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2434msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2435msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
25e2fbb4 2436
9c21d454 2437#: date.c:177
40390522 2438#, c-format
9c21d454
AS
2439msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2440msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2441msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2442msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
25e2fbb4 2443
9c21d454 2444#: date.c:188
40390522 2445#, c-format
9c21d454
AS
2446msgid "%<PRIuMAX> year"
2447msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2448msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2449msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2450
9c21d454
AS
2451#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
2452#: date.c:191
25e2fbb4 2453#, c-format
9c21d454
AS
2454msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2455msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2456msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2457msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
25e2fbb4 2458
9c21d454 2459#: date.c:196 date.c:201
25e2fbb4 2460#, c-format
9c21d454
AS
2461msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2462msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2463msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2464msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2465
9c21d454
AS
2466#: delta-islands.c:272
2467msgid "Propagating island marks"
2468msgstr "Разпространяване на границите на групите"
2469
2470#: delta-islands.c:290
40390522 2471#, c-format
9c21d454
AS
2472msgid "bad tree object %s"
2473msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
25e2fbb4 2474
9c21d454 2475#: delta-islands.c:334
25e2fbb4 2476#, c-format
9c21d454
AS
2477msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2478msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
25e2fbb4 2479
9c21d454 2480#: delta-islands.c:390
29f90338 2481#, c-format
9c21d454
AS
2482msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2483msgstr ""
2484"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
2485"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
29f90338 2486
9c21d454 2487#: delta-islands.c:466
1eaabd4a 2488#, c-format
9c21d454
AS
2489msgid "Marked %d islands, done.\n"
2490msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
1eaabd4a 2491
9c21d454 2492#: diffcore-order.c:24
25e2fbb4 2493#, c-format
9c21d454
AS
2494msgid "failed to read orderfile '%s'"
2495msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2496
9c21d454
AS
2497#: diffcore-rename.c:544
2498msgid "Performing inexact rename detection"
2499msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
1eaabd4a 2500
9c21d454
AS
2501#: diff-no-index.c:238
2502msgid "git diff --no-index [<options>] <path> <path>"
2503msgstr "git diff --no-index [ОПЦИЯ…] ПЪТ ПЪТ"
40390522 2504
9c21d454
AS
2505#: diff-no-index.c:263
2506msgid ""
2507"Not a git repository. Use --no-index to compare two paths outside a working "
2508"tree"
2509msgstr ""
2510"Не е хранилище на git. Ползвайте опцията „--no-index“, за да сравните "
2511"пътища извън работно дърво"
2512
2513#: diff.c:155
1eaabd4a 2514#, c-format
9c21d454
AS
2515msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2516msgstr ""
2517" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2518"директории\n"
1eaabd4a 2519
9c21d454 2520#: diff.c:160
1eaabd4a 2521#, c-format
9c21d454
AS
2522msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2523msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
1eaabd4a 2524
9c21d454
AS
2525#: diff.c:296
2526msgid ""
2527"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2528"'dimmed-zebra', 'plain'"
1eaabd4a 2529msgstr ""
9c21d454
AS
2530"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
2531"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2532"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
1eaabd4a 2533
9c21d454 2534#: diff.c:324
61d4c309 2535#, c-format
9c21d454
AS
2536msgid ""
2537"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2538"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2539msgstr ""
2540"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, възможните "
2541"стойности са „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
2542"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
2543"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
2544"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
2545"форматиране)"
61d4c309 2546
9c21d454
AS
2547#: diff.c:332
2548msgid ""
2549"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2550"whitespace modes"
2551msgstr ""
2552"„color-moved-ws“: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
2553"за празни знаци"
1eaabd4a 2554
9c21d454 2555#: diff.c:405
1eaabd4a 2556#, c-format
9c21d454
AS
2557msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2558msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
1eaabd4a 2559
9c21d454 2560#: diff.c:465
1eaabd4a 2561#, c-format
9c21d454
AS
2562msgid ""
2563"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2564"%s"
2565msgstr ""
2566"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2567"%s"
1eaabd4a 2568
9c21d454 2569#: diff.c:4210
1eaabd4a 2570#, c-format
9c21d454
AS
2571msgid "external diff died, stopping at %s"
2572msgstr ""
2573"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
2574
2575#: diff.c:4555
2576msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2577msgstr ""
2578"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2579"една с друга"
1eaabd4a 2580
9c21d454
AS
2581#: diff.c:4558
2582msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2583msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
40390522 2584
9c21d454
AS
2585#: diff.c:4636
2586msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2587msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
25e2fbb4 2588
9c21d454 2589#: diff.c:4684
61d4c309 2590#, c-format
9c21d454
AS
2591msgid "invalid --stat value: %s"
2592msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
61d4c309 2593
9c21d454
AS
2594#: diff.c:4689 diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:5217
2595#: parse-options.c:199 parse-options.c:203
61d4c309 2596#, c-format
9c21d454
AS
2597msgid "%s expects a numerical value"
2598msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
61d4c309 2599
9c21d454 2600#: diff.c:4721
61d4c309 2601#, c-format
9c21d454
AS
2602msgid ""
2603"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2604"%s"
61d4c309 2605msgstr ""
9c21d454
AS
2606"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2607"%s"
61d4c309 2608
9c21d454 2609#: diff.c:4806
25e2fbb4 2610#, c-format
9c21d454
AS
2611msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
2612msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
25e2fbb4 2613
9c21d454 2614#: diff.c:4830
25e2fbb4 2615#, c-format
9c21d454
AS
2616msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
2617msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
25e2fbb4 2618
9c21d454 2619#: diff.c:4844
1eaabd4a 2620#, c-format
9c21d454
AS
2621msgid "unable to resolve '%s'"
2622msgstr "„%s“ не може да се открие"
1eaabd4a 2623
9c21d454 2624#: diff.c:4894 diff.c:4900
25e2fbb4 2625#, c-format
9c21d454
AS
2626msgid "%s expects <n>/<m> form"
2627msgstr ""
2628"опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
2629"МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
25e2fbb4 2630
9c21d454 2631#: diff.c:4912
1eaabd4a 2632#, c-format
9c21d454
AS
2633msgid "%s expects a character, got '%s'"
2634msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
1eaabd4a 2635
9c21d454 2636#: diff.c:4933
1eaabd4a 2637#, c-format
9c21d454
AS
2638msgid "bad --color-moved argument: %s"
2639msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
1eaabd4a 2640
9c21d454 2641#: diff.c:4952
1eaabd4a 2642#, c-format
9c21d454
AS
2643msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
2644msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
1eaabd4a 2645
9c21d454
AS
2646#: diff.c:4992
2647msgid ""
2648"option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
2649"\"histogram\""
2650msgstr ""
2651"опцията приема следните варианти за алгоритъм за разлики: „myers“ (по "
2652"Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
2653"„histogram“ (хистограмен)"
1eaabd4a 2654
9c21d454 2655#: diff.c:5028 diff.c:5048
1eaabd4a 2656#, c-format
9c21d454
AS
2657msgid "invalid argument to %s"
2658msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
1eaabd4a 2659
9c21d454 2660#: diff.c:5186
61d4c309 2661#, c-format
9c21d454
AS
2662msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2663msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
61d4c309 2664
9c21d454 2665#: diff.c:5242
1eaabd4a 2666#, c-format
9c21d454
AS
2667msgid "bad --word-diff argument: %s"
2668msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
1eaabd4a 2669
9c21d454
AS
2670#: diff.c:5265
2671msgid "Diff output format options"
2672msgstr "Формат на изхода за разликите"
1eaabd4a 2673
9c21d454
AS
2674#: diff.c:5267 diff.c:5273
2675msgid "generate patch"
2676msgstr "създаване на кръпки"
1eaabd4a 2677
9c21d454
AS
2678#: diff.c:5270 builtin/log.c:167
2679msgid "suppress diff output"
2680msgstr "без извеждане на разликите"
25e2fbb4 2681
9c21d454
AS
2682#: diff.c:5275 diff.c:5389 diff.c:5396
2683msgid "<n>"
2684msgstr "БРОЙ"
25e2fbb4 2685
9c21d454
AS
2686#: diff.c:5276 diff.c:5279
2687msgid "generate diffs with <n> lines context"
2688msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
1eaabd4a 2689
9c21d454
AS
2690#: diff.c:5281
2691msgid "generate the diff in raw format"
2692msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
1eaabd4a 2693
9c21d454
AS
2694#: diff.c:5284
2695msgid "synonym for '-p --raw'"
2696msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
25e2fbb4 2697
9c21d454
AS
2698#: diff.c:5288
2699msgid "synonym for '-p --stat'"
2700msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
2701
2702#: diff.c:5292
2703msgid "machine friendly --stat"
2704msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
2705
2706#: diff.c:5295
2707msgid "output only the last line of --stat"
2708msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
2709
2710#: diff.c:5297 diff.c:5305
2711msgid "<param1,param2>..."
2712msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
2713
2714#: diff.c:5298
40390522 2715msgid ""
9c21d454
AS
2716"output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
2717msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
25e2fbb4 2718
9c21d454
AS
2719#: diff.c:5302
2720msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
2721msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
1eaabd4a 2722
9c21d454
AS
2723#: diff.c:5306
2724msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
2725msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
1eaabd4a 2726
9c21d454
AS
2727#: diff.c:5310
2728msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
1eaabd4a 2729msgstr ""
9c21d454
AS
2730"предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
2731"празните знаци"
1eaabd4a 2732
9c21d454
AS
2733#: diff.c:5313
2734msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
2735msgstr ""
2736"съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
2737"режима на достъп"
1eaabd4a 2738
9c21d454
AS
2739#: diff.c:5316
2740msgid "show only names of changed files"
2741msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
1eaabd4a 2742
9c21d454
AS
2743#: diff.c:5319
2744msgid "show only names and status of changed files"
2745msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
1eaabd4a 2746
9c21d454
AS
2747#: diff.c:5321
2748msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
2749msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
1eaabd4a 2750
9c21d454
AS
2751#: diff.c:5322
2752msgid "generate diffstat"
2753msgstr "извеждане на статистика за промените"
1eaabd4a 2754
9c21d454
AS
2755#: diff.c:5324 diff.c:5327 diff.c:5330
2756msgid "<width>"
2757msgstr "ШИРОЧИНА"
1eaabd4a 2758
9c21d454
AS
2759#: diff.c:5325
2760msgid "generate diffstat with a given width"
2761msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
1eaabd4a 2762
9c21d454
AS
2763#: diff.c:5328
2764msgid "generate diffstat with a given name width"
2765msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
1eaabd4a 2766
9c21d454
AS
2767#: diff.c:5331
2768msgid "generate diffstat with a given graph width"
2769msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
2770
2771#: diff.c:5333
2772msgid "<count>"
2773msgstr "БРОЙ"
2774
2775#: diff.c:5334
2776msgid "generate diffstat with limited lines"
2777msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
2778
2779#: diff.c:5337
2780msgid "generate compact summary in diffstat"
2781msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
2782
2783#: diff.c:5340
2784msgid "output a binary diff that can be applied"
2785msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
1eaabd4a 2786
9c21d454
AS
2787#: diff.c:5343
2788msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
2789msgstr ""
2790"показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
2791"преди и след промяната"
1eaabd4a 2792
9c21d454
AS
2793#: diff.c:5345
2794msgid "show colored diff"
2795msgstr "разлики в цвят"
1eaabd4a 2796
9c21d454
AS
2797#: diff.c:5346
2798msgid "<kind>"
2799msgstr "ВИД"
1eaabd4a 2800
9c21d454 2801#: diff.c:5347
1eaabd4a 2802msgid ""
9c21d454
AS
2803"highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
2804"diff"
1eaabd4a 2805msgstr ""
9c21d454
AS
2806"грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
2807"преди и след разликата,"
1eaabd4a 2808
9c21d454 2809#: diff.c:5350
1eaabd4a 2810msgid ""
9c21d454
AS
2811"do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
2812"--numstat"
1eaabd4a 2813msgstr ""
9c21d454
AS
2814"без преименуване на пътищата. Да се използват нулеви байтове за разделители "
2815"на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
1eaabd4a 2816
9c21d454
AS
2817#: diff.c:5353 diff.c:5356 diff.c:5359 diff.c:5465
2818msgid "<prefix>"
2819msgstr "ПРЕФИКС"
1eaabd4a 2820
9c21d454
AS
2821#: diff.c:5354
2822msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
2823msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
1eaabd4a 2824
9c21d454 2825#: diff.c:5357
de2b0545 2826msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
9c21d454 2827msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
1eaabd4a 2828
9c21d454
AS
2829#: diff.c:5360
2830msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
2831msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
1eaabd4a 2832
9c21d454
AS
2833#: diff.c:5363
2834msgid "do not show any source or destination prefix"
2835msgstr "без префикс за източника и целта"
1eaabd4a 2836
9c21d454
AS
2837#: diff.c:5366
2838msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
1eaabd4a 2839msgstr ""
9c21d454
AS
2840"извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
2841"БРОЙ редове"
1eaabd4a 2842
9c21d454
AS
2843#: diff.c:5370 diff.c:5375 diff.c:5380
2844msgid "<char>"
2845msgstr "ЗНАК"
1eaabd4a 2846
9c21d454
AS
2847#: diff.c:5371
2848msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
2849msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
1eaabd4a 2850
9c21d454
AS
2851#: diff.c:5376
2852msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
2853msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
1eaabd4a 2854
9c21d454
AS
2855#: diff.c:5381
2856msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
2857msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
1eaabd4a 2858
9c21d454
AS
2859#: diff.c:5384
2860msgid "Diff rename options"
2861msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
25e2fbb4 2862
9c21d454
AS
2863#: diff.c:5385
2864msgid "<n>[/<m>]"
2865msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
25e2fbb4 2866
9c21d454
AS
2867#: diff.c:5386
2868msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
2869msgstr ""
2870"заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
25e2fbb4 2871
9c21d454
AS
2872#: diff.c:5390
2873msgid "detect renames"
2874msgstr "засичане на преименуванията"
25e2fbb4 2875
9c21d454
AS
2876#: diff.c:5394
2877msgid "omit the preimage for deletes"
2878msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
1eaabd4a 2879
9c21d454
AS
2880#: diff.c:5397
2881msgid "detect copies"
2882msgstr "засичане на копиранията"
31243e7f 2883
9c21d454
AS
2884#: diff.c:5401
2885msgid "use unmodified files as source to find copies"
2886msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
25e2fbb4 2887
9c21d454
AS
2888#: diff.c:5403
2889msgid "disable rename detection"
2890msgstr "без търсене на преименувания"
25e2fbb4 2891
9c21d454
AS
2892#: diff.c:5406
2893msgid "use empty blobs as rename source"
2894msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
25e2fbb4 2895
9c21d454
AS
2896#: diff.c:5408
2897msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
2904c25f 2898msgstr ""
9c21d454
AS
2899"продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
2900"на файл"
2904c25f 2901
9c21d454 2902#: diff.c:5411
2904c25f 2903msgid ""
9c21d454
AS
2904"prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
2905"given limit"
2904c25f 2906msgstr ""
9c21d454 2907"без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
2904c25f 2908
9c21d454
AS
2909#: diff.c:5413
2910msgid "Diff algorithm options"
2911msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
2904c25f 2912
9c21d454
AS
2913#: diff.c:5415
2914msgid "produce the smallest possible diff"
2915msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
2904c25f 2916
9c21d454
AS
2917#: diff.c:5418
2918msgid "ignore whitespace when comparing lines"
2919msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
2904c25f 2920
9c21d454
AS
2921#: diff.c:5421
2922msgid "ignore changes in amount of whitespace"
2923msgstr "без промени в празните знаци"
1eaabd4a 2924
9c21d454
AS
2925#: diff.c:5424
2926msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
2927msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
1eaabd4a 2928
9c21d454
AS
2929#: diff.c:5427
2930msgid "ignore carrier-return at the end of line"
2931msgstr "без промени в знаците за край на ред"
1eaabd4a 2932
9c21d454
AS
2933#: diff.c:5430
2934msgid "ignore changes whose lines are all blank"
2935msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
1eaabd4a 2936
9c21d454
AS
2937#: diff.c:5433
2938msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
2939msgstr ""
2940"евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
1eaabd4a 2941
9c21d454
AS
2942#: diff.c:5436
2943msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
2944msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
1eaabd4a 2945
9c21d454
AS
2946#: diff.c:5440
2947msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
2948msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
1eaabd4a 2949
9c21d454
AS
2950#: diff.c:5442
2951msgid "<algorithm>"
2952msgstr "АЛГОРИТЪМ"
1eaabd4a 2953
9c21d454
AS
2954#: diff.c:5443
2955msgid "choose a diff algorithm"
2956msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
2904c25f 2957
9c21d454
AS
2958#: diff.c:5445
2959msgid "<text>"
2960msgstr "ТЕКСТ"
1eaabd4a 2961
9c21d454
AS
2962#: diff.c:5446
2963msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
2964msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
1eaabd4a 2965
9c21d454
AS
2966#: diff.c:5448 diff.c:5457 diff.c:5460
2967msgid "<mode>"
2968msgstr "РЕЖИМ"
25e2fbb4 2969
9c21d454
AS
2970#: diff.c:5449
2971msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
2972msgstr ""
2973"разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
3db60c91 2974
9c21d454
AS
2975#: diff.c:5451 diff.c:5454 diff.c:5499
2976msgid "<regex>"
2977msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
3db60c91 2978
9c21d454
AS
2979#: diff.c:5452
2980msgid "use <regex> to decide what a word is"
2981msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
3db60c91 2982
9c21d454
AS
2983#: diff.c:5455
2984msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
2985msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
3db60c91 2986
9c21d454
AS
2987#: diff.c:5458
2988msgid "moved lines of code are colored differently"
2989msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
3db60c91 2990
9c21d454
AS
2991#: diff.c:5461
2992msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
2993msgstr ""
2994"режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
3db60c91 2995
9c21d454
AS
2996#: diff.c:5464
2997msgid "Other diff options"
2998msgstr "Други опции за разлики"
25e2fbb4 2999
9c21d454
AS
3000#: diff.c:5466
3001msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
3002msgstr ""
3003"при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
3004"се ползват относителни пътища"
3db60c91 3005
9c21d454
AS
3006#: diff.c:5470
3007msgid "treat all files as text"
3008msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
25e2fbb4 3009
9c21d454
AS
3010#: diff.c:5472
3011msgid "swap two inputs, reverse the diff"
3012msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
3154af4a 3013
9c21d454
AS
3014#: diff.c:5474
3015msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
3016msgstr ""
3017"завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
3018"случай — с 0"
3154af4a 3019
9c21d454
AS
3020#: diff.c:5476
3021msgid "disable all output of the program"
3022msgstr "без всякакъв изход от програмата"
3154af4a 3023
9c21d454
AS
3024#: diff.c:5478
3025msgid "allow an external diff helper to be executed"
3026msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
3027
3028#: diff.c:5480
3029msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
3154af4a 3030msgstr ""
9c21d454 3031"изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
3154af4a 3032
9c21d454
AS
3033#: diff.c:5482
3034msgid "<when>"
3035msgstr "КОГА"
3154af4a 3036
9c21d454
AS
3037#: diff.c:5483
3038msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
3039msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
25e2fbb4 3040
9c21d454
AS
3041#: diff.c:5486
3042msgid "<format>"
3043msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 3044
9c21d454
AS
3045#: diff.c:5487
3046msgid "specify how differences in submodules are shown"
3047msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
25e2fbb4 3048
9c21d454
AS
3049#: diff.c:5491
3050msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
3051msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
25e2fbb4 3052
9c21d454
AS
3053#: diff.c:5494
3054msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
3055msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
1eaabd4a 3056
9c21d454
AS
3057#: diff.c:5496
3058msgid "<string>"
3059msgstr "НИЗ"
3060
3061#: diff.c:5497
ab8f4f5d 3062msgid ""
9c21d454
AS
3063"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
3064"string"
3065msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
1eaabd4a 3066
9c21d454 3067#: diff.c:5500
1eaabd4a 3068msgid ""
9c21d454
AS
3069"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
3070"regex"
1eaabd4a 3071msgstr ""
9c21d454
AS
3072"търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
3073"на регулярния израз"
b8ed0ce7 3074
9c21d454
AS
3075#: diff.c:5503
3076msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
3077msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
25e2fbb4 3078
9c21d454
AS
3079#: diff.c:5506
3080msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
3081msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
25e2fbb4 3082
9c21d454
AS
3083#: diff.c:5509
3084msgid "control the order in which files appear in the output"
3085msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
25e2fbb4 3086
9c21d454
AS
3087#: diff.c:5510
3088msgid "<object-id>"
3089msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
40390522 3090
9c21d454
AS
3091#: diff.c:5511
3092msgid ""
3093"look for differences that change the number of occurrences of the specified "
3094"object"
3095msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
31243e7f 3096
9c21d454
AS
3097#: diff.c:5513
3098msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
3099msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
40390522 3100
9c21d454
AS
3101#: diff.c:5514
3102msgid "select files by diff type"
3103msgstr "избор на файловете по вид разлика"
47e80a2c 3104
9c21d454
AS
3105#: diff.c:5516
3106msgid "<file>"
3107msgstr "ФАЙЛ"
25e2fbb4 3108
9c21d454
AS
3109#: diff.c:5517
3110msgid "Output to a specific file"
3111msgstr "Изход към указания файл"
25e2fbb4 3112
9c21d454 3113#: diff.c:6150
40390522
AS
3114msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
3115msgstr ""
3116"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
3117"многото файлове."
25e2fbb4 3118
9c21d454 3119#: diff.c:6153
40390522
AS
3120msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
3121msgstr ""
47e80a2c
AS
3122"установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
3123"файлове."
aeef7d84 3124
9c21d454 3125#: diff.c:6156
aeef7d84 3126#, c-format
40390522
AS
3127msgid ""
3128"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
3129msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 3130
47e80a2c 3131#: dir.c:537
1eaabd4a
AS
3132#, c-format
3133msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
3134msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
3135
47e80a2c 3136#: dir.c:926
1eaabd4a
AS
3137#, c-format
3138msgid "cannot use %s as an exclude file"
3139msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
3140
47e80a2c 3141#: dir.c:1843
31243e7f
AS
3142#, c-format
3143msgid "could not open directory '%s'"
3144msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
3145
47e80a2c 3146#: dir.c:2085
40390522
AS
3147msgid "failed to get kernel name and information"
3148msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 3149
47e80a2c 3150#: dir.c:2209
1eaabd4a 3151msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
25e2fbb4 3152msgstr ""
1eaabd4a
AS
3153"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
3154
47e80a2c 3155#: dir.c:3013
1eaabd4a
AS
3156#, c-format
3157msgid "index file corrupt in repo %s"
3158msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
25e2fbb4 3159
47e80a2c 3160#: dir.c:3058 dir.c:3063
61d4c309
AS
3161#, c-format
3162msgid "could not create directories for %s"
3163msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
3164
47e80a2c 3165#: dir.c:3092
61d4c309
AS
3166#, c-format
3167msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
3168msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
3169
3154af4a 3170#: editor.c:73
29f90338
AS