l10n: sv.po: Update Swedish translation (4577t0f0u)
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
1fc5279f 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
1fc5279f 9"Project-Id-Version: git v2.21 round 2\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
1fc5279f
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2019-02-26 14:49+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
1fc5279f 22"X-Poedit-Basepath: ..\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
1fc5279f 25#: advice.c:101
774cfe0c 26#, c-format
70d74821
TNQ
27msgid "%shint: %.*s%s\n"
28msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
774cfe0c 29
1fc5279f 30#: advice.c:154
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
70d74821
TNQ
33"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
34"hòa trộn."
b9252573 35
1fc5279f 36#: advice.c:156
b9252573
TNQ
37msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
38msgstr ""
39"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
40
1fc5279f 41#: advice.c:158
b9252573
TNQ
42msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
43msgstr ""
44"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
45
1fc5279f 46#: advice.c:160
b9252573
TNQ
47msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
48msgstr ""
49"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
50
1fc5279f 51#: advice.c:162
b9252573
TNQ
52msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
53msgstr ""
54"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
55
1fc5279f 56#: advice.c:164
b9252573
TNQ
57#, c-format
58msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
59msgstr ""
60"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
61"trộn."
62
1fc5279f 63#: advice.c:172
774cfe0c 64msgid ""
8d388239 65"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 66"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 67msgstr ""
70d74821 68"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
4dcd03ea 69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
1fc5279f 71#: advice.c:180
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
1fc5279f 75#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
1fc5279f 79#: advice.c:187
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
1fc5279f 83#: advice.c:188
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
1fc5279f 87#: advice.c:194
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
1fc5279f
TNQ
116#: alias.c:50
117msgid "cmdline ends with \\"
118msgstr "cmdline kết thúc với \\"
119
120#: alias.c:51
121msgid "unclosed quote"
122msgstr "chưa đóng trích dẫn"
123
7c73a6bf 124#: apply.c:59
22973607
TNQ
125#, c-format
126msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
127msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 128
7c73a6bf 129#: apply.c:75
22973607
TNQ
130#, c-format
131msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
132msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 133
7c73a6bf 134#: apply.c:125
22973607
TNQ
135msgid "--reject and --3way cannot be used together."
136msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 137
7c73a6bf 138#: apply.c:127
22973607
TNQ
139msgid "--cached and --3way cannot be used together."
140msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 141
7c73a6bf 142#: apply.c:130
22973607
TNQ
143msgid "--3way outside a repository"
144msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 145
7c73a6bf 146#: apply.c:141
22973607
TNQ
147msgid "--index outside a repository"
148msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 149
7c73a6bf 150#: apply.c:144
22973607
TNQ
151msgid "--cached outside a repository"
152msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 153
1fc5279f 154#: apply.c:825
22973607
TNQ
155#, c-format
156msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
157msgstr ""
158"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
159"%s"
03c82da3 160
1fc5279f 161#: apply.c:834
22973607
TNQ
162#, c-format
163msgid "regexec returned %d for input: %s"
164msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 165
1fc5279f 166#: apply.c:908
22973607
TNQ
167#, c-format
168msgid "unable to find filename in patch at line %d"
169msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 170
1fc5279f 171#: apply.c:946
22973607
TNQ
172#, c-format
173msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
174msgstr ""
175"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 176
1fc5279f 177#: apply.c:952
22973607
TNQ
178#, c-format
179msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
180msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 181
1fc5279f 182#: apply.c:953
22973607
TNQ
183#, c-format
184msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
185msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 186
1fc5279f 187#: apply.c:958
22973607
TNQ
188#, c-format
189msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
190msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 191
1fc5279f 192#: apply.c:987
0e2a0915
TNQ
193#, c-format
194msgid "invalid mode on line %d: %s"
195msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
196
1fc5279f 197#: apply.c:1306
0e2a0915
TNQ
198#, c-format
199msgid "inconsistent header lines %d and %d"
200msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
201
1fc5279f 202#: apply.c:1478
22973607
TNQ
203#, c-format
204msgid "recount: unexpected line: %.*s"
205msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 206
1fc5279f 207#: apply.c:1547
22973607
TNQ
208#, c-format
209msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
210msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 211
1fc5279f 212#: apply.c:1567
22973607
TNQ
213#, c-format
214msgid ""
215"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
216"component (line %d)"
217msgid_plural ""
218"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
219"components (line %d)"
220msgstr[0] ""
221"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
222"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 223
1fc5279f 224#: apply.c:1580
22973607
TNQ
225#, c-format
226msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
227msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 228
1fc5279f 229#: apply.c:1768
22973607
TNQ
230msgid "new file depends on old contents"
231msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 232
1fc5279f 233#: apply.c:1770
22973607
TNQ
234msgid "deleted file still has contents"
235msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 236
1fc5279f 237#: apply.c:1804
22973607
TNQ
238#, c-format
239msgid "corrupt patch at line %d"
240msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 241
1fc5279f 242#: apply.c:1841
22973607
TNQ
243#, c-format
244msgid "new file %s depends on old contents"
245msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 246
1fc5279f 247#: apply.c:1843
22973607
TNQ
248#, c-format
249msgid "deleted file %s still has contents"
250msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 251
1fc5279f 252#: apply.c:1846
22973607
TNQ
253#, c-format
254msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
255msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 256
1fc5279f 257#: apply.c:1993
b9252573 258#, c-format
22973607
TNQ
259msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
260msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 261
1fc5279f 262#: apply.c:2030
b9252573 263#, c-format
22973607
TNQ
264msgid "unrecognized binary patch at line %d"
265msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 266
1fc5279f 267#: apply.c:2192
22973607
TNQ
268#, c-format
269msgid "patch with only garbage at line %d"
270msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 271
1fc5279f 272#: apply.c:2278
b9252573 273#, c-format
22973607
TNQ
274msgid "unable to read symlink %s"
275msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 276
1fc5279f 277#: apply.c:2282
b9252573 278#, c-format
22973607
TNQ
279msgid "unable to open or read %s"
280msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 281
1fc5279f 282#: apply.c:2941
b9252573 283#, c-format
22973607
TNQ
284msgid "invalid start of line: '%c'"
285msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 286
1fc5279f 287#: apply.c:3062
b9252573 288#, c-format
22973607
TNQ
289msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
290msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
291msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 292
1fc5279f 293#: apply.c:3074
b9252573 294#, c-format
22973607
TNQ
295msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
296msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 297
1fc5279f 298#: apply.c:3080
b9252573
TNQ
299#, c-format
300msgid ""
22973607
TNQ
301"while searching for:\n"
302"%.*s"
b9252573 303msgstr ""
22973607
TNQ
304"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
305"%.*s"
b9252573 306
1fc5279f 307#: apply.c:3102
b9252573 308#, c-format
22973607
TNQ
309msgid "missing binary patch data for '%s'"
310msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
311
1fc5279f 312#: apply.c:3110
22973607
TNQ
313#, c-format
314msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 315msgstr ""
22973607
TNQ
316"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
317"“%s”"
b9252573 318
1fc5279f 319#: apply.c:3157
b9252573 320#, c-format
22973607 321msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 322msgstr ""
22973607
TNQ
323"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
324"đủ"
b9252573 325
1fc5279f 326#: apply.c:3167
b9252573
TNQ
327#, c-format
328msgid ""
22973607 329"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 330msgstr ""
22973607 331"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 332
1fc5279f 333#: apply.c:3175
b9252573 334#, c-format
22973607
TNQ
335msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
336msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 337
1fc5279f 338#: apply.c:3193
b9252573 339#, c-format
22973607
TNQ
340msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
341msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 342
1fc5279f 343#: apply.c:3206
b9252573 344#, c-format
22973607
TNQ
345msgid "binary patch does not apply to '%s'"
346msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 347
1fc5279f 348#: apply.c:3212
b9252573 349#, c-format
22973607
TNQ
350msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
351msgstr ""
352"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
353"%s)"
b9252573 354
1fc5279f 355#: apply.c:3233
b9252573 356#, c-format
22973607
TNQ
357msgid "patch failed: %s:%ld"
358msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 359
84368b62 360#: apply.c:3356
b9252573 361#, c-format
22973607
TNQ
362msgid "cannot checkout %s"
363msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 364
84368b62 365#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
b9252573 366#, c-format
22973607
TNQ
367msgid "failed to read %s"
368msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 369
84368b62 370#: apply.c:3416
0c966d84 371#, c-format
22973607
TNQ
372msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
373msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 374
84368b62 375#: apply.c:3445 apply.c:3688
efc90c78 376#, c-format
22973607
TNQ
377msgid "path %s has been renamed/deleted"
378msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 379
84368b62 380#: apply.c:3531 apply.c:3703
efc90c78 381#, c-format
22973607
TNQ
382msgid "%s: does not exist in index"
383msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 384
84368b62 385#: apply.c:3540 apply.c:3711
efc90c78 386#, c-format
22973607
TNQ
387msgid "%s: does not match index"
388msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 389
84368b62 390#: apply.c:3575
22973607 391msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
1fc5279f 392msgstr "kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 393
84368b62 394#: apply.c:3578
efc90c78 395#, c-format
22973607
TNQ
396msgid "Falling back to three-way merge...\n"
397msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 398
84368b62 399#: apply.c:3594 apply.c:3598
efc90c78 400#, c-format
22973607
TNQ
401msgid "cannot read the current contents of '%s'"
402msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 403
84368b62 404#: apply.c:3610
efc90c78 405#, c-format
22973607
TNQ
406msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
407msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 408
84368b62 409#: apply.c:3624
efc90c78 410#, c-format
22973607
TNQ
411msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
412msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 413
84368b62 414#: apply.c:3629
efc90c78 415#, c-format
22973607
TNQ
416msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
417msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 418
84368b62 419#: apply.c:3655
22973607
TNQ
420msgid "removal patch leaves file contents"
421msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 422
84368b62 423#: apply.c:3728
efc90c78 424#, c-format
22973607
TNQ
425msgid "%s: wrong type"
426msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 427
84368b62 428#: apply.c:3730
efc90c78 429#, c-format
22973607
TNQ
430msgid "%s has type %o, expected %o"
431msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 432
1fc5279f
TNQ
433#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
434#: read-cache.c:1299
efc90c78 435#, c-format
22973607
TNQ
436msgid "invalid path '%s'"
437msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 438
84368b62 439#: apply.c:3939
7db011eb 440#, c-format
22973607
TNQ
441msgid "%s: already exists in index"
442msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 443
84368b62 444#: apply.c:3942
7db011eb 445#, c-format
22973607
TNQ
446msgid "%s: already exists in working directory"
447msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 448
84368b62 449#: apply.c:3962
efc90c78 450#, c-format
22973607
TNQ
451msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
452msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 453
84368b62 454#: apply.c:3967
efc90c78 455#, c-format
22973607
TNQ
456msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
457msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 458
84368b62 459#: apply.c:3987
efc90c78 460#, c-format
22973607
TNQ
461msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
462msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 463
84368b62 464#: apply.c:3991
f2993884 465#, c-format
22973607
TNQ
466msgid "%s: patch does not apply"
467msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 468
84368b62 469#: apply.c:4006
72e3c7a8 470#, c-format
22973607
TNQ
471msgid "Checking patch %s..."
472msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 473
84368b62 474#: apply.c:4098
774cfe0c 475#, c-format
22973607
TNQ
476msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
477msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 478
84368b62 479#: apply.c:4105
db484bad 480#, c-format
22973607
TNQ
481msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
482msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 483
84368b62 484#: apply.c:4108
774cfe0c 485#, c-format
22973607
TNQ
486msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
487msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 488
1fc5279f 489#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
db484bad 490#, c-format
22973607
TNQ
491msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
492msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 493
84368b62 494#: apply.c:4117
774cfe0c 495#, c-format
22973607
TNQ
496msgid "could not add %s to temporary index"
497msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 498
84368b62 499#: apply.c:4127
22973607
TNQ
500#, c-format
501msgid "could not write temporary index to %s"
502msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 503
84368b62 504#: apply.c:4265
22973607
TNQ
505#, c-format
506msgid "unable to remove %s from index"
507msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 508
84368b62 509#: apply.c:4299
774cfe0c 510#, c-format
22973607
TNQ
511msgid "corrupt patch for submodule %s"
512msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 513
84368b62 514#: apply.c:4305
9aeb4c2b 515#, c-format
22973607
TNQ
516msgid "unable to stat newly created file '%s'"
517msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 518
84368b62 519#: apply.c:4313
22973607
TNQ
520#, c-format
521msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
522msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 523
84368b62 524#: apply.c:4319 apply.c:4464
db484bad 525#, c-format
22973607
TNQ
526msgid "unable to add cache entry for %s"
527msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 528
84368b62 529#: apply.c:4362
22973607
TNQ
530#, c-format
531msgid "failed to write to '%s'"
532msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 533
84368b62 534#: apply.c:4366
4dcd03ea 535#, c-format
22973607
TNQ
536msgid "closing file '%s'"
537msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 538
84368b62 539#: apply.c:4436
774cfe0c 540#, c-format
22973607
TNQ
541msgid "unable to write file '%s' mode %o"
542msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 543
84368b62 544#: apply.c:4534
774cfe0c 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applied patch %s cleanly."
547msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 548
84368b62 549#: apply.c:4542
22973607
TNQ
550msgid "internal error"
551msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 552
84368b62 553#: apply.c:4545
b9252573 554#, c-format
22973607
TNQ
555msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
556msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
557msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 558
84368b62 559#: apply.c:4556
b9252573 560#, c-format
22973607
TNQ
561msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
562msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 563
1fc5279f 564#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
b9252573 565#, c-format
22973607
TNQ
566msgid "cannot open %s"
567msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 568
84368b62 569#: apply.c:4578
b9252573 570#, c-format
22973607
TNQ
571msgid "Hunk #%d applied cleanly."
572msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 573
84368b62 574#: apply.c:4582
b9252573 575#, c-format
22973607 576msgid "Rejected hunk #%d."
1fc5279f 577msgstr "Đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 578
84368b62 579#: apply.c:4692
b9252573 580#, c-format
22973607 581msgid "Skipped patch '%s'."
1fc5279f 582msgstr "Bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 583
84368b62 584#: apply.c:4700
22973607
TNQ
585msgid "unrecognized input"
586msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 587
1fc5279f 588#: apply.c:4720
22973607
TNQ
589msgid "unable to read index file"
590msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 591
1fc5279f 592#: apply.c:4875
b9252573 593#, c-format
22973607
TNQ
594msgid "can't open patch '%s': %s"
595msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 596
1fc5279f 597#: apply.c:4902
b9252573 598#, c-format
22973607
TNQ
599msgid "squelched %d whitespace error"
600msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
601msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 602
1fc5279f 603#: apply.c:4908 apply.c:4923
b9252573 604#, c-format
22973607
TNQ
605msgid "%d line adds whitespace errors."
606msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
607msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 608
1fc5279f 609#: apply.c:4916
b9252573 610#, c-format
22973607
TNQ
611msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
612msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
613msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 614
1fc5279f 615#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
22973607
TNQ
616msgid "Unable to write new index file"
617msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 618
1fc5279f
TNQ
619#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
620#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
621#: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
622#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
623#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
624#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
625msgid "path"
626msgstr "đường-dẫn"
b9252573 627
1fc5279f 628#: apply.c:4960
22973607
TNQ
629msgid "don't apply changes matching the given path"
630msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 631
1fc5279f 632#: apply.c:4963
22973607
TNQ
633msgid "apply changes matching the given path"
634msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 635
1fc5279f 636#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
22973607
TNQ
637msgid "num"
638msgstr "số"
4dcd03ea 639
1fc5279f 640#: apply.c:4966
22973607
TNQ
641msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
642msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 643
1fc5279f 644#: apply.c:4969
22973607
TNQ
645msgid "ignore additions made by the patch"
646msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 647
1fc5279f 648#: apply.c:4971
22973607
TNQ
649msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
650msgstr ""
651"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 652
1fc5279f 653#: apply.c:4975
22973607
TNQ
654msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
655msgstr ""
656"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 657
1fc5279f 658#: apply.c:4977
22973607
TNQ
659msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
660msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 661
1fc5279f 662#: apply.c:4979
22973607
TNQ
663msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
664msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 665
1fc5279f 666#: apply.c:4981
22973607
TNQ
667msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
668msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 669
1fc5279f 670#: apply.c:4983
7c73a6bf
TNQ
671msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
672msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
673
1fc5279f 674#: apply.c:4985
22973607
TNQ
675msgid "apply a patch without touching the working tree"
676msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 677
1fc5279f 678#: apply.c:4987
22973607
TNQ
679msgid "accept a patch that touches outside the working area"
680msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 681
1fc5279f 682#: apply.c:4990
22973607
TNQ
683msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
684msgstr ""
685"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 686
1fc5279f 687#: apply.c:4992
22973607
TNQ
688msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
689msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 690
1fc5279f 691#: apply.c:4994
22973607
TNQ
692msgid "build a temporary index based on embedded index information"
693msgstr ""
694"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 695
1fc5279f 696#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
22973607
TNQ
697msgid "paths are separated with NUL character"
698msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 699
1fc5279f 700#: apply.c:4999
22973607
TNQ
701msgid "ensure at least <n> lines of context match"
702msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 703
1fc5279f 704#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
84368b62 705#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
1fc5279f 706#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
22973607
TNQ
707msgid "action"
708msgstr "hành động"
774cfe0c 709
1fc5279f 710#: apply.c:5001
22973607
TNQ
711msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
712msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 713
1fc5279f 714#: apply.c:5004 apply.c:5007
22973607
TNQ
715msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
716msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 717
1fc5279f 718#: apply.c:5010
22973607
TNQ
719msgid "apply the patch in reverse"
720msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 721
1fc5279f 722#: apply.c:5012
22973607
TNQ
723msgid "don't expect at least one line of context"
724msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 725
1fc5279f 726#: apply.c:5014
22973607
TNQ
727msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
728msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 729
1fc5279f 730#: apply.c:5016
22973607
TNQ
731msgid "allow overlapping hunks"
732msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 733
1fc5279f
TNQ
734#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
735#: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
736#: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
737#: builtin/rebase--interactive.c:159
22973607
TNQ
738msgid "be verbose"
739msgstr "chi tiết"
774cfe0c 740
1fc5279f 741#: apply.c:5019
22973607
TNQ
742msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
743msgstr ""
744"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 745
1fc5279f 746#: apply.c:5022
22973607
TNQ
747msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
748msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 749
1fc5279f 750#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
22973607
TNQ
751msgid "root"
752msgstr "gốc"
774cfe0c 753
1fc5279f 754#: apply.c:5025
22973607
TNQ
755msgid "prepend <root> to all filenames"
756msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 757
7c73a6bf 758#: archive.c:14
22973607
TNQ
759msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
760msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 761
7c73a6bf 762#: archive.c:15
22973607
TNQ
763msgid "git archive --list"
764msgstr "git archive --list"
765
7c73a6bf 766#: archive.c:16
774cfe0c 767msgid ""
22973607 768"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 769msgstr ""
22973607
TNQ
770"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
771"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 772
7c73a6bf 773#: archive.c:17
22973607
TNQ
774msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
775msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 776
1fc5279f 777#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
22973607
TNQ
778#, c-format
779msgid "pathspec '%s' did not match any files"
780msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
781
1fc5279f
TNQ
782#: archive.c:396
783#, c-format
784msgid "no such ref: %.*s"
785msgstr "không có tham chiếu nào như thế: %.*s"
786
787#: archive.c:401
788#, c-format
789msgid "not a valid object name: %s"
790msgstr "không phải là tên đối tượng hợp lệ: “%s”"
791
792#: archive.c:414
793#, c-format
794msgid "not a tree object: %s"
795msgstr "không phải là đối tượng cây: “%s”"
796
797#: archive.c:424
798msgid "current working directory is untracked"
799msgstr "thư mục làm việc hiện hành chưa được theo dõi"
800
801#: archive.c:455
22973607
TNQ
802msgid "fmt"
803msgstr "định_dạng"
804
1fc5279f 805#: archive.c:455
22973607
TNQ
806msgid "archive format"
807msgstr "định dạng lưu trữ"
808
1fc5279f 809#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
22973607
TNQ
810msgid "prefix"
811msgstr "tiền_tố"
812
1fc5279f 813#: archive.c:457
22973607
TNQ
814msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
815msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
816
1fc5279f
TNQ
817#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
818#: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
819#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
820#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
84368b62 821#: parse-options.h:162
22973607
TNQ
822msgid "file"
823msgstr "tập_tin"
824
1fc5279f 825#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
22973607
TNQ
826msgid "write the archive to this file"
827msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
828
1fc5279f 829#: archive.c:461
22973607
TNQ
830msgid "read .gitattributes in working directory"
831msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
832
1fc5279f 833#: archive.c:462
22973607
TNQ
834msgid "report archived files on stderr"
835msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
836
1fc5279f 837#: archive.c:463
22973607
TNQ
838msgid "store only"
839msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 840
1fc5279f 841#: archive.c:464
22973607
TNQ
842msgid "compress faster"
843msgstr "nén nhanh hơn"
844
1fc5279f 845#: archive.c:472
22973607
TNQ
846msgid "compress better"
847msgstr "nén nhỏ hơn"
848
1fc5279f 849#: archive.c:475
22973607
TNQ
850msgid "list supported archive formats"
851msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
852
1fc5279f
TNQ
853#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
854#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
22973607
TNQ
855msgid "repo"
856msgstr "kho"
857
1fc5279f 858#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
22973607
TNQ
859msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
860msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
861
1fc5279f
TNQ
862#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
863#: builtin/notes.c:498
22973607
TNQ
864msgid "command"
865msgstr "lệnh"
866
1fc5279f 867#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
22973607
TNQ
868msgid "path to the remote git-upload-archive command"
869msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
870
1fc5279f 871#: archive.c:487
22973607
TNQ
872msgid "Unexpected option --remote"
873msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
874
1fc5279f 875#: archive.c:489
22973607
TNQ
876msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
877msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
878
1fc5279f 879#: archive.c:491
22973607
TNQ
880msgid "Unexpected option --output"
881msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
882
1fc5279f 883#: archive.c:513
22973607
TNQ
884#, c-format
885msgid "Unknown archive format '%s'"
886msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
887
1fc5279f 888#: archive.c:520
774cfe0c 889#, c-format
22973607
TNQ
890msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
891msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
892
84368b62 893#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
7c73a6bf
TNQ
894#, c-format
895msgid "cannot stream blob %s"
896msgstr "không thể stream blob “%s”"
897
84368b62 898#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
7c73a6bf
TNQ
899#, c-format
900msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
901msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
902
84368b62 903#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
7c73a6bf
TNQ
904#, c-format
905msgid "cannot read %s"
906msgstr "không thể đọc %s"
907
908#: archive-tar.c:458
909#, c-format
910msgid "unable to start '%s' filter"
911msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
912
913#: archive-tar.c:461
914msgid "unable to redirect descriptor"
915msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
916
917#: archive-tar.c:468
918#, c-format
919msgid "'%s' filter reported error"
920msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
921
84368b62 922#: archive-zip.c:314
7c73a6bf
TNQ
923#, c-format
924msgid "path is not valid UTF-8: %s"
925msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
926
84368b62 927#: archive-zip.c:318
7c73a6bf
TNQ
928#, c-format
929msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
930msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
931
1fc5279f 932#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
7c73a6bf
TNQ
933#, c-format
934msgid "deflate error (%d)"
935msgstr "lỗi giải nén (%d)"
936
84368b62 937#: archive-zip.c:609
7c73a6bf
TNQ
938#, c-format
939msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
940msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
941
1fc5279f 942#: attr.c:211
64bd31b4
TNQ
943#, c-format
944msgid "%.*s is not a valid attribute name"
945msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
946
1fc5279f
TNQ
947#: attr.c:368
948#, c-format
949msgid "%s not allowed: %s:%d"
950msgstr "%s không được phép: %s:%d"
951
952#: attr.c:408
774cfe0c 953msgid ""
22973607
TNQ
954"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
955"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 956msgstr ""
22973607
TNQ
957"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
958"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 959
84368b62 960#: bisect.c:468
22973607
TNQ
961#, c-format
962msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1fc5279f 963msgstr "Nội dung được trích dẫn sai trong tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 964
1fc5279f 965#: bisect.c:678
22973607
TNQ
966#, c-format
967msgid "We cannot bisect more!\n"
968msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 969
1fc5279f 970#: bisect.c:733
22973607
TNQ
971#, c-format
972msgid "Not a valid commit name %s"
973msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 974
1fc5279f 975#: bisect.c:758
22973607
TNQ
976#, c-format
977msgid ""
978"The merge base %s is bad.\n"
979"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
980msgstr ""
981"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
982"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 983
1fc5279f 984#: bisect.c:763
77c8e543 985#, c-format
22973607
TNQ
986msgid ""
987"The merge base %s is new.\n"
988"The property has changed between %s and [%s].\n"
989msgstr ""
990"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
991"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 992
1fc5279f 993#: bisect.c:768
db484bad 994#, c-format
22973607
TNQ
995msgid ""
996"The merge base %s is %s.\n"
997"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
998msgstr ""
999"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
1000"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 1001
1fc5279f 1002#: bisect.c:776
774cfe0c 1003#, c-format
22973607 1004msgid ""
a1da87b7 1005"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
1006"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1007"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1008msgstr ""
a1da87b7 1009"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
1010"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
1011"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 1012
1fc5279f 1013#: bisect.c:789
db484bad 1014#, c-format
22973607
TNQ
1015msgid ""
1016"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1017"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1018"We continue anyway."
1019msgstr ""
1020"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
1021"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
1022"%s.\n"
1023"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 1024
1fc5279f 1025#: bisect.c:822
db484bad 1026#, c-format
22973607
TNQ
1027msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1028msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 1029
1fc5279f 1030#: bisect.c:865
22973607
TNQ
1031#, c-format
1032msgid "a %s revision is needed"
1033msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 1034
1fc5279f 1035#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
22973607
TNQ
1036#, c-format
1037msgid "could not create file '%s'"
1038msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 1039
1fc5279f 1040#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
774cfe0c 1041#, c-format
22973607
TNQ
1042msgid "could not read file '%s'"
1043msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 1044
1fc5279f 1045#: bisect.c:967
22973607
TNQ
1046msgid "reading bisect refs failed"
1047msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 1048
1fc5279f 1049#: bisect.c:986
22973607
TNQ
1050#, c-format
1051msgid "%s was both %s and %s\n"
1052msgstr "%s là cả %s và %s\n"
1053
1fc5279f 1054#: bisect.c:994
774cfe0c
TNQ
1055#, c-format
1056msgid ""
22973607
TNQ
1057"No testable commit found.\n"
1058"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 1059msgstr ""
1fc5279f 1060"Không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
22973607 1061"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 1062
1fc5279f 1063#: bisect.c:1013
db484bad 1064#, c-format
22973607
TNQ
1065msgid "(roughly %d step)"
1066msgid_plural "(roughly %d steps)"
1067msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 1068
0e2a0915
TNQ
1069#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1070#. steps)" translation.
1071#.
1fc5279f 1072#: bisect.c:1019
774cfe0c 1073#, c-format
22973607
TNQ
1074msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1075msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1076msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 1077
1fc5279f 1078#: blame.c:1792
0e2a0915
TNQ
1079msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1080msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
1081
1fc5279f 1082#: blame.c:1806
0e2a0915
TNQ
1083msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1084msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
1085
1fc5279f 1086#: blame.c:1827
0e2a0915
TNQ
1087msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1088msgstr ""
1089"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1090
1fc5279f
TNQ
1091#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
1092#: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
1093#: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
84368b62 1094#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
70d74821 1095#: builtin/shortlog.c:192
0e2a0915
TNQ
1096msgid "revision walk setup failed"
1097msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1098
1fc5279f 1099#: blame.c:1854
0e2a0915
TNQ
1100msgid ""
1101"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1102msgstr ""
1103"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1104"tiên"
1105
1fc5279f 1106#: blame.c:1865
0e2a0915
TNQ
1107#, c-format
1108msgid "no such path %s in %s"
1109msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1110
1fc5279f 1111#: blame.c:1876
0e2a0915
TNQ
1112#, c-format
1113msgid "cannot read blob %s for path %s"
1114msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1115
7c73a6bf 1116#: branch.c:52
22973607 1117#, c-format
774cfe0c
TNQ
1118msgid ""
1119"\n"
22973607
TNQ
1120"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1121"the remote tracking information by invoking\n"
1122"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1123msgstr ""
774cfe0c 1124"\n"
22973607
TNQ
1125"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1126"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1127"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1128
7c73a6bf 1129#: branch.c:66
e06dc12a 1130#, c-format
22973607
TNQ
1131msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1132msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1133
7c73a6bf 1134#: branch.c:92
22973607 1135#, c-format
bd3c9468
TNQ
1136msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1137msgstr ""
1138"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1139
7c73a6bf 1140#: branch.c:93
22973607 1141#, c-format
bd3c9468
TNQ
1142msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1143msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607 1144
7c73a6bf 1145#: branch.c:97
22973607 1146#, c-format
bd3c9468
TNQ
1147msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1148msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1149
7c73a6bf 1150#: branch.c:98
22973607 1151#, c-format
bd3c9468
TNQ
1152msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1153msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607 1154
7c73a6bf 1155#: branch.c:103
22973607 1156#, c-format
bd3c9468
TNQ
1157msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1158msgstr ""
1159"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1160
7c73a6bf 1161#: branch.c:104
22973607 1162#, c-format
bd3c9468
TNQ
1163msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1164msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607 1165
7c73a6bf 1166#: branch.c:108
22973607 1167#, c-format
bd3c9468 1168msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1169msgstr ""
bd3c9468 1170"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1171
7c73a6bf 1172#: branch.c:109
22973607 1173#, c-format
bd3c9468
TNQ
1174msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1175msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607 1176
7c73a6bf 1177#: branch.c:118
22973607
TNQ
1178msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1179msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1180
7c73a6bf 1181#: branch.c:155
22973607
TNQ
1182#, c-format
1183msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1184msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1185
7c73a6bf 1186#: branch.c:188
22973607
TNQ
1187#, c-format
1188msgid "'%s' is not a valid branch name."
1189msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1190
7c73a6bf 1191#: branch.c:207
22973607
TNQ
1192#, c-format
1193msgid "A branch named '%s' already exists."
1194msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1195
7c73a6bf 1196#: branch.c:212
22973607
TNQ
1197msgid "Cannot force update the current branch."
1198msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1199
7c73a6bf 1200#: branch.c:232
22973607
TNQ
1201#, c-format
1202msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1203msgstr ""
1204"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1205"nhánh."
1206
7c73a6bf 1207#: branch.c:234
72e3c7a8 1208#, c-format
22973607
TNQ
1209msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1210msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1211
7c73a6bf 1212#: branch.c:236
72e3c7a8 1213msgid ""
72e3c7a8 1214"\n"
22973607
TNQ
1215"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1216"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1217"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1218"\n"
1219"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1220"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1221"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1222msgstr ""
72e3c7a8 1223"\n"
22973607
TNQ
1224"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1225"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1226"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1227"\n"
1228"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1229"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1230"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1231
1fc5279f 1232#: branch.c:280
72e3c7a8 1233#, c-format
22973607
TNQ
1234msgid "Not a valid object name: '%s'."
1235msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1236
1fc5279f 1237#: branch.c:300
22973607
TNQ
1238#, c-format
1239msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1240msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1241
1fc5279f 1242#: branch.c:305
22973607
TNQ
1243#, c-format
1244msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1245msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1246
1fc5279f 1247#: branch.c:359
22973607
TNQ
1248#, c-format
1249msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1250msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1251
1fc5279f 1252#: branch.c:382
9802f229 1253#, c-format
22973607
TNQ
1254msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1255msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1256
7c73a6bf 1257#: bundle.c:36
22973607
TNQ
1258#, c-format
1259msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1260msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1261
7c73a6bf 1262#: bundle.c:64
9802f229 1263#, c-format
22973607
TNQ
1264msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1265msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1266
1fc5279f
TNQ
1267#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
1268#: builtin/commit.c:776
9802f229 1269#, c-format
22973607
TNQ
1270msgid "could not open '%s'"
1271msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1272
1fc5279f 1273#: bundle.c:143
22973607
TNQ
1274msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1275msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1276
1fc5279f 1277#: bundle.c:194
9802f229 1278#, c-format
22973607
TNQ
1279msgid "The bundle contains this ref:"
1280msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1281msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1282
1fc5279f 1283#: bundle.c:201
22973607
TNQ
1284msgid "The bundle records a complete history."
1285msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1286
1fc5279f 1287#: bundle.c:203
9802f229 1288#, c-format
22973607
TNQ
1289msgid "The bundle requires this ref:"
1290msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1291msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1292
1fc5279f 1293#: bundle.c:269
84368b62
TNQ
1294msgid "unable to dup bundle descriptor"
1295msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
1296
1fc5279f 1297#: bundle.c:276
22973607
TNQ
1298msgid "Could not spawn pack-objects"
1299msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1300
1fc5279f 1301#: bundle.c:287
22973607
TNQ
1302msgid "pack-objects died"
1303msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1304
1fc5279f 1305#: bundle.c:329
22973607
TNQ
1306msgid "rev-list died"
1307msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1308
1fc5279f 1309#: bundle.c:378
9802f229 1310#, c-format
22973607
TNQ
1311msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1312msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1313
1fc5279f 1314#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
9802f229 1315#, c-format
22973607
TNQ
1316msgid "unrecognized argument: %s"
1317msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1318
1fc5279f 1319#: bundle.c:465
22973607
TNQ
1320msgid "Refusing to create empty bundle."
1321msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1322
1fc5279f 1323#: bundle.c:475
9802f229 1324#, c-format
22973607
TNQ
1325msgid "cannot create '%s'"
1326msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1327
1fc5279f 1328#: bundle.c:500
22973607
TNQ
1329msgid "index-pack died"
1330msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1331
1a849b56 1332#: color.c:296
22973607
TNQ
1333#, c-format
1334msgid "invalid color value: %.*s"
1335msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1336
1fc5279f
TNQ
1337#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1338#: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
70d74821 1339#: builtin/replace.c:448
9802f229 1340#, c-format
22973607
TNQ
1341msgid "could not parse %s"
1342msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1343
84368b62 1344#: commit.c:52
9802f229 1345#, c-format
22973607
TNQ
1346msgid "%s %s is not a commit!"
1347msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1348
84368b62 1349#: commit.c:193
70d74821
TNQ
1350msgid ""
1351"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1352"and will be removed in a future Git version.\n"
1353"\n"
1354"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1355"to convert the grafts into replace refs.\n"
1356"\n"
1357"Turn this message off by running\n"
1358"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1359msgstr ""
1360"Việc hỗ trợ cho <GIT_DIR>/info/grafts đã lạc hậu\n"
1361"và sẽ bị xóa bỏ ở phiên bản Git tương lai.\n"
1362"\n"
1363"Vui lòng dùng \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1364"để chuyển đổi các graft thành các tham chiếu thay thế.\n"
1365"\n"
1366"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
1367"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1368
1fc5279f 1369#: commit.c:1122
84368b62
TNQ
1370#, c-format
1371msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1372msgstr ""
1373"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
1374
1fc5279f 1375#: commit.c:1125
84368b62
TNQ
1376#, c-format
1377msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1378msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
1379
1fc5279f 1380#: commit.c:1128
84368b62
TNQ
1381#, c-format
1382msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1383msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
1384
1fc5279f 1385#: commit.c:1131
84368b62
TNQ
1386#, c-format
1387msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1388msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
1389
1fc5279f 1390#: commit.c:1385
819a2276 1391msgid ""
22973607
TNQ
1392"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1393"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1394"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1395msgstr ""
22973607
TNQ
1396"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1397"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1398"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1399
1fc5279f 1400#: commit-graph.c:101
7c73a6bf
TNQ
1401#, c-format
1402msgid "graph file %s is too small"
1403msgstr "tập tin đồ thị %s quá nhỏ"
1404
1fc5279f 1405#: commit-graph.c:136
7c73a6bf
TNQ
1406#, c-format
1407msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1408msgstr "chữ ký đồ họa %X không khớp chữ ký %X"
1409
1fc5279f 1410#: commit-graph.c:143
7c73a6bf
TNQ
1411#, c-format
1412msgid "graph version %X does not match version %X"
1413msgstr "phiên bản đồ họa %X không khớp phiên bản %X"
1414
1fc5279f 1415#: commit-graph.c:150
7c73a6bf
TNQ
1416#, c-format
1417msgid "hash version %X does not match version %X"
1418msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
1419
1fc5279f
TNQ
1420#: commit-graph.c:173
1421msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
1422msgstr ""
1423"mục tin bảng tìm kiếm mảnh còn thiếu; tập tin đồ thị có thể sẽ không hoàn "
1424"thiện"
1425
1426#: commit-graph.c:184
7c73a6bf
TNQ
1427#, c-format
1428msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1429msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
1430
1fc5279f 1431#: commit-graph.c:221
7c73a6bf
TNQ
1432#, c-format
1433msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1434msgstr "mã mảnh %08x xuất hiện nhiều lần"
1435
1fc5279f 1436#: commit-graph.c:334
7c73a6bf
TNQ
1437#, c-format
1438msgid "could not find commit %s"
1439msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
1440
1fc5279f 1441#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
7c73a6bf
TNQ
1442#, c-format
1443msgid "unable to get type of object %s"
1444msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
1445
1fc5279f
TNQ
1446#: commit-graph.c:704
1447msgid "Loading known commits in commit graph"
1448msgstr "Đang tải các lần chuyển giao chưa biết trong đồ thị lần chuyển giao"
1449
1450#: commit-graph.c:720
1451msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1452msgstr ""
1453"Mở rộng các lần chuyển giao có thể tiếp cận được trong trong đồ thị lần "
1454"chuyển giao"
1455
1456#: commit-graph.c:732
1457msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1458msgstr "Đang dọn dẹp các đánh dấu lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
84368b62 1459
1fc5279f 1460#: commit-graph.c:752
84368b62
TNQ
1461msgid "Computing commit graph generation numbers"
1462msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
1463
1fc5279f
TNQ
1464#: commit-graph.c:869
1465#, c-format
1466msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1467msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1468msgstr[0] ""
1469"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong %d gói"
84368b62 1470
1fc5279f 1471#: commit-graph.c:882
7c73a6bf
TNQ
1472#, c-format
1473msgid "error adding pack %s"
1474msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
1475
1fc5279f 1476#: commit-graph.c:884
7c73a6bf
TNQ
1477#, c-format
1478msgid "error opening index for %s"
1479msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
1480
1fc5279f
TNQ
1481#: commit-graph.c:898
1482#, c-format
1483msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1484msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1485msgstr[0] ""
1486"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao từ %d tham chiếu"
1487
1488#: commit-graph.c:930
1489msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1490msgstr ""
1491"Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao trong số các đối "
1492"tượng đã đóng gói"
1493
1494#: commit-graph.c:943
1495msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1496msgstr "Đang đếm các lần chuyển giao khác nhau trong đồ thị lần chuyển giao"
1497
1498#: commit-graph.c:956
70d74821
TNQ
1499#, c-format
1500msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1501msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
1502
1fc5279f
TNQ
1503#: commit-graph.c:965
1504msgid "Finding extra edges in commit graph"
1505msgstr "Đang tìm các cạnh mở tộng trong đồ thị lần chuyển giao"
1506
1507#: commit-graph.c:989
70d74821
TNQ
1508msgid "too many commits to write graph"
1509msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
1510
1fc5279f 1511#: commit-graph.c:996 midx.c:769
70d74821 1512#, c-format
7c73a6bf
TNQ
1513msgid "unable to create leading directories of %s"
1514msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
1515
1fc5279f
TNQ
1516#: commit-graph.c:1036
1517#, c-format
1518msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1519msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1520msgstr[0] "Đang ghi ra đồ thị các lần chuyển giao trong lần %d"
1521
1522#: commit-graph.c:1109
7c73a6bf
TNQ
1523msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1524msgstr ""
1525"tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
70d74821 1526
1fc5279f 1527#: commit-graph.c:1153
84368b62
TNQ
1528msgid "Verifying commits in commit graph"
1529msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1530
1fc5279f 1531#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
22973607
TNQ
1532msgid "memory exhausted"
1533msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1534
7c73a6bf
TNQ
1535#: config.c:123
1536#, c-format
1537msgid ""
1538"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1539"\t%s\n"
1540"from\n"
1541"\t%s\n"
1542"This might be due to circular includes."
1543msgstr ""
1544"vượt quá độ sâu bao gồm tối đa (%d) trong khi bao gồm\n"
1545"\t%s\n"
1546"từ\n"
1547"\t%s\n"
1548"Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
1549
1550#: config.c:139
1551#, c-format
1552msgid "could not expand include path '%s'"
1553msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
1554
1555#: config.c:150
1556msgid "relative config includes must come from files"
1557msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1558
1559#: config.c:190
64bd31b4
TNQ
1560msgid "relative config include conditionals must come from files"
1561msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1562
7c73a6bf
TNQ
1563#: config.c:348
1564#, c-format
1565msgid "key does not contain a section: %s"
1566msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
1567
1568#: config.c:354
1569#, c-format
1570msgid "key does not contain variable name: %s"
1571msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
1572
1fc5279f 1573#: config.c:378 sequencer.c:2330
7c73a6bf
TNQ
1574#, c-format
1575msgid "invalid key: %s"
1576msgstr "khóa không đúng: %s"
1577
1578#: config.c:384
1579#, c-format
1580msgid "invalid key (newline): %s"
1581msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
1582
1583#: config.c:420 config.c:432
1584#, c-format
1585msgid "bogus config parameter: %s"
1586msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
1587
1588#: config.c:467
1589#, c-format
1590msgid "bogus format in %s"
1591msgstr "định dạng không có thực trong %s"
1592
1593#: config.c:793
9802f229 1594#, c-format
22973607
TNQ
1595msgid "bad config line %d in blob %s"
1596msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1597
7c73a6bf 1598#: config.c:797
9802f229 1599#, c-format
22973607
TNQ
1600msgid "bad config line %d in file %s"
1601msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1602
7c73a6bf 1603#: config.c:801
9802f229 1604#, c-format
22973607
TNQ
1605msgid "bad config line %d in standard input"
1606msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1607
7c73a6bf 1608#: config.c:805
9802f229 1609#, c-format
22973607
TNQ
1610msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1611msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1612
7c73a6bf 1613#: config.c:809
9802f229 1614#, c-format
22973607
TNQ
1615msgid "bad config line %d in command line %s"
1616msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1617
7c73a6bf 1618#: config.c:813
9802f229 1619#, c-format
22973607
TNQ
1620msgid "bad config line %d in %s"
1621msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1622
7c73a6bf 1623#: config.c:952
22973607
TNQ
1624msgid "out of range"
1625msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1626
7c73a6bf 1627#: config.c:952
22973607
TNQ
1628msgid "invalid unit"
1629msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1630
7c73a6bf 1631#: config.c:958
22973607
TNQ
1632#, c-format
1633msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1634msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1635
7c73a6bf 1636#: config.c:963
9802f229 1637#, c-format
22973607
TNQ
1638msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1639msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1640
7c73a6bf 1641#: config.c:966
9802f229 1642#, c-format
22973607
TNQ
1643msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1644msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1645
7c73a6bf 1646#: config.c:969
22973607
TNQ
1647#, c-format
1648msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1649msgstr ""
1650"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1651
7c73a6bf 1652#: config.c:972
9802f229 1653#, c-format
22973607
TNQ
1654msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1655msgstr ""
1656"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1657
7c73a6bf 1658#: config.c:975
9802f229 1659#, c-format
22973607
TNQ
1660msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1661msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1662
7c73a6bf 1663#: config.c:978
22973607
TNQ
1664#, c-format
1665msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1666msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1667
7c73a6bf 1668#: config.c:1073
22973607
TNQ
1669#, c-format
1670msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1671msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1672
7c73a6bf 1673#: config.c:1082
fe73f3ee
TNQ
1674#, c-format
1675msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1676msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1677
7c73a6bf
TNQ
1678#: config.c:1173
1679#, c-format
1680msgid "abbrev length out of range: %d"
1681msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
1682
1683#: config.c:1187 config.c:1198
9802f229 1684#, c-format
22973607
TNQ
1685msgid "bad zlib compression level %d"
1686msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1687
7c73a6bf
TNQ
1688#: config.c:1290
1689msgid "core.commentChar should only be one character"
1690msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
1691
1692#: config.c:1323
9802f229 1693#, c-format
22973607
TNQ
1694msgid "invalid mode for object creation: %s"
1695msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1696
84368b62 1697#: config.c:1395
7c73a6bf
TNQ
1698#, c-format
1699msgid "malformed value for %s"
1700msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
1701
84368b62 1702#: config.c:1421
7c73a6bf
TNQ
1703#, c-format
1704msgid "malformed value for %s: %s"
1705msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
1706
84368b62 1707#: config.c:1422
7c73a6bf
TNQ
1708msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1709msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
1710
1fc5279f 1711#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
a1da87b7
TNQ
1712#, c-format
1713msgid "bad pack compression level %d"
1714msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1715
84368b62 1716#: config.c:1602
7c73a6bf
TNQ
1717#, c-format
1718msgid "unable to load config blob object '%s'"
1719msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
1720
84368b62 1721#: config.c:1605
7c73a6bf
TNQ
1722#, c-format
1723msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1724msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
1725
84368b62 1726#: config.c:1622
7c73a6bf
TNQ
1727#, c-format
1728msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1729msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
1730
84368b62 1731#: config.c:1652
7c73a6bf
TNQ
1732#, c-format
1733msgid "failed to parse %s"
1734msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
1735
84368b62 1736#: config.c:1705
22973607
TNQ
1737msgid "unable to parse command-line config"
1738msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1739
84368b62 1740#: config.c:2037
22973607
TNQ
1741msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1742msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1743
84368b62 1744#: config.c:2207
64bd31b4
TNQ
1745#, c-format
1746msgid "Invalid %s: '%s'"
1747msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1748
84368b62 1749#: config.c:2250
64bd31b4
TNQ
1750#, c-format
1751msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1752msgstr ""
1753"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1754
84368b62 1755#: config.c:2276
64bd31b4
TNQ
1756#, c-format
1757msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1758msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1759
84368b62 1760#: config.c:2322
9802f229 1761#, c-format
22973607
TNQ
1762msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1763msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1764
84368b62 1765#: config.c:2324
22973607
TNQ
1766#, c-format
1767msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1768msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1769
84368b62 1770#: config.c:2405
7c73a6bf
TNQ
1771#, c-format
1772msgid "invalid section name '%s'"
1773msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
1774
84368b62 1775#: config.c:2437
9802f229 1776#, c-format
22973607
TNQ
1777msgid "%s has multiple values"
1778msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1779
84368b62 1780#: config.c:2466
7c73a6bf
TNQ
1781#, c-format
1782msgid "failed to write new configuration file %s"
1783msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
1784
1fc5279f 1785#: config.c:2716 config.c:3040
7c73a6bf
TNQ
1786#, c-format
1787msgid "could not lock config file %s"
1788msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
1789
1fc5279f 1790#: config.c:2727
7c73a6bf
TNQ
1791#, c-format
1792msgid "opening %s"
1793msgstr "đang mở “%s”"
1794
1fc5279f 1795#: config.c:2762 builtin/config.c:328
7c73a6bf
TNQ
1796#, c-format
1797msgid "invalid pattern: %s"
1798msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
1799
1fc5279f 1800#: config.c:2787
7c73a6bf
TNQ
1801#, c-format
1802msgid "invalid config file %s"
1803msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
1804
1fc5279f 1805#: config.c:2800 config.c:3053
a1da87b7
TNQ
1806#, c-format
1807msgid "fstat on %s failed"
1808msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1809
1fc5279f 1810#: config.c:2811
7c73a6bf
TNQ
1811#, c-format
1812msgid "unable to mmap '%s'"
1813msgstr "không thể mmap “%s”"
1814
1fc5279f 1815#: config.c:2820 config.c:3058
7c73a6bf
TNQ
1816#, c-format
1817msgid "chmod on %s failed"
1818msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
1819
1fc5279f 1820#: config.c:2905 config.c:3155
7c73a6bf
TNQ
1821#, c-format
1822msgid "could not write config file %s"
1823msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
1824
1fc5279f 1825#: config.c:2939
22973607
TNQ
1826#, c-format
1827msgid "could not set '%s' to '%s'"
1828msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1829
1fc5279f 1830#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
9802f229 1831#, c-format
22973607
TNQ
1832msgid "could not unset '%s'"
1833msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1834
1fc5279f 1835#: config.c:3031
7c73a6bf
TNQ
1836#, c-format
1837msgid "invalid section name: %s"
1838msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
1839
1fc5279f 1840#: config.c:3198
7c73a6bf
TNQ
1841#, c-format
1842msgid "missing value for '%s'"
1843msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
1844
56c0bfbb 1845#: connect.c:61
7c73a6bf
TNQ
1846msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1847msgstr "máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1848
56c0bfbb 1849#: connect.c:63
22973607
TNQ
1850msgid ""
1851"Could not read from remote repository.\n"
1852"\n"
1853"Please make sure you have the correct access rights\n"
1854"and the repository exists."
e06dc12a 1855msgstr ""
22973607
TNQ
1856"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1857"\n"
1858"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1859"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1860
7c73a6bf
TNQ
1861#: connect.c:81
1862#, c-format
1863msgid "server doesn't support '%s'"
1864msgstr "máy chủ không hỗ trợ “%s”"
1865
1866#: connect.c:103
1867#, c-format
1868msgid "server doesn't support feature '%s'"
1869msgstr "máy chủ không hỗ trợ tính năng “%s”"
1870
1871#: connect.c:114
1872msgid "expected flush after capabilities"
1873msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các capabilities"
1874
1875#: connect.c:233
1876#, c-format
1877msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1878msgstr "bỏ qua capabilities sau dòng đầu tiên “%s”"
1879
1880#: connect.c:252
1881msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1882msgstr "lỗi giao thức: không cần capabilities^{}"
1883
1884#: connect.c:273
1885#, c-format
1886msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1887msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “%s”"
1888
1889#: connect.c:275
1890msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1891msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
1892
1fc5279f 1893#: connect.c:313
7c73a6bf
TNQ
1894msgid "invalid packet"
1895msgstr "gói không hợp lệ"
1896
1fc5279f 1897#: connect.c:333
7c73a6bf
TNQ
1898#, c-format
1899msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1900msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
1901
1fc5279f 1902#: connect.c:441
7c73a6bf
TNQ
1903#, c-format
1904msgid "invalid ls-refs response: %s"
1905msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
1906
1fc5279f 1907#: connect.c:445
7c73a6bf
TNQ
1908msgid "expected flush after ref listing"
1909msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
1910
1fc5279f 1911#: connect.c:544
7c73a6bf
TNQ
1912#, c-format
1913msgid "protocol '%s' is not supported"
1914msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
1915
1fc5279f 1916#: connect.c:595
7c73a6bf
TNQ
1917msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1918msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
1919
1fc5279f 1920#: connect.c:635 connect.c:698
7c73a6bf
TNQ
1921#, c-format
1922msgid "Looking up %s ... "
1fc5279f 1923msgstr "Đang tìm kiếm %s … "
7c73a6bf 1924
1fc5279f 1925#: connect.c:639
7c73a6bf
TNQ
1926#, c-format
1927msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1928msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
1929
1930#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1fc5279f 1931#: connect.c:643 connect.c:714
7c73a6bf
TNQ
1932#, c-format
1933msgid ""
1934"done.\n"
1935"Connecting to %s (port %s) ... "
1936msgstr ""
1937"xong.\n"
1938"Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
1939
1fc5279f 1940#: connect.c:665 connect.c:742
7c73a6bf
TNQ
1941#, c-format
1942msgid ""
1943"unable to connect to %s:\n"
1944"%s"
1945msgstr ""
1946"không thể kết nối đến %s:\n"
1947"%s"
1948
1949#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1fc5279f 1950#: connect.c:671 connect.c:748
7c73a6bf
TNQ
1951msgid "done."
1952msgstr "hoàn tất."
1953
1fc5279f 1954#: connect.c:702
7c73a6bf
TNQ
1955#, c-format
1956msgid "unable to look up %s (%s)"
1957msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
1958
1fc5279f 1959#: connect.c:708
7c73a6bf
TNQ
1960#, c-format
1961msgid "unknown port %s"
1962msgstr "không hiểu cổng %s"
1963
1fc5279f 1964#: connect.c:845 connect.c:1171
7c73a6bf
TNQ
1965#, c-format
1966msgid "strange hostname '%s' blocked"
1967msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
1968
1fc5279f 1969#: connect.c:847
7c73a6bf
TNQ
1970#, c-format
1971msgid "strange port '%s' blocked"
1972msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
1973
1fc5279f 1974#: connect.c:857
7c73a6bf
TNQ
1975#, c-format
1976msgid "cannot start proxy %s"
1977msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
1978
1fc5279f 1979#: connect.c:924
7c73a6bf
TNQ
1980msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
1981msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
1982
1fc5279f 1983#: connect.c:1119
7c73a6bf
TNQ
1984msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
1985msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
1986
1fc5279f 1987#: connect.c:1131
7c73a6bf
TNQ
1988msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
1989msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
1990
1fc5279f 1991#: connect.c:1148
7c73a6bf
TNQ
1992msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
1993msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
1994
1fc5279f 1995#: connect.c:1259
7c73a6bf
TNQ
1996#, c-format
1997msgid "strange pathname '%s' blocked"
1998msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
1999
1fc5279f 2000#: connect.c:1304
7c73a6bf
TNQ
2001msgid "unable to fork"
2002msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
2003
1fc5279f 2004#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
22973607
TNQ
2005msgid "Checking connectivity"
2006msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
2007
7c73a6bf 2008#: connected.c:80
22973607
TNQ
2009msgid "Could not run 'git rev-list'"
2010msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
2011
7c73a6bf 2012#: connected.c:100
22973607
TNQ
2013msgid "failed write to rev-list"
2014msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
2015
7c73a6bf 2016#: connected.c:107
22973607
TNQ
2017msgid "failed to close rev-list's stdin"
2018msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
2019
1fc5279f 2020#: convert.c:193
7c73a6bf
TNQ
2021#, c-format
2022msgid "illegal crlf_action %d"
2023msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
2024
1fc5279f 2025#: convert.c:206
e06dc12a 2026#, c-format
7c73a6bf
TNQ
2027msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
2028msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
1a849b56 2029
1fc5279f 2030#: convert.c:208
1a849b56 2031#, c-format
22973607
TNQ
2032msgid ""
2033"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
7c73a6bf 2034"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
2035msgstr ""
2036"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
7c73a6bf 2037"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 2038
1fc5279f 2039#: convert.c:216
e06dc12a 2040#, c-format
1a849b56
TNQ
2041msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2042msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
e06dc12a 2043
1fc5279f 2044#: convert.c:218
e06dc12a 2045#, c-format
22973607
TNQ
2046msgid ""
2047"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
7c73a6bf 2048"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
2049msgstr ""
2050"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
7c73a6bf 2051"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 2052
1fc5279f 2053#: convert.c:279
70d74821
TNQ
2054#, c-format
2055msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2056msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
2057
1fc5279f 2058#: convert.c:286
70d74821
TNQ
2059#, c-format
2060msgid ""
2061"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2062"tree-encoding."
2063msgstr ""
2064"Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
2065"bảng mã cây làm việc."
2066
1fc5279f 2067#: convert.c:304
70d74821
TNQ
2068#, c-format
2069msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2070msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
2071
1fc5279f 2072#: convert.c:306
70d74821
TNQ
2073#, c-format
2074msgid ""
2075"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2076"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2077msgstr ""
2078"Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
2079"UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
2080
1fc5279f 2081#: convert.c:424 convert.c:495
70d74821
TNQ
2082#, c-format
2083msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2084msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s” từ “%s” sang “%s”"
2085
1fc5279f 2086#: convert.c:467
70d74821
TNQ
2087#, c-format
2088msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2089msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
2090
1fc5279f 2091#: convert.c:673
7c73a6bf
TNQ
2092#, c-format
2093msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2094msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2095
1fc5279f 2096#: convert.c:693
7c73a6bf
TNQ
2097#, c-format
2098msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2099msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
2100
1fc5279f 2101#: convert.c:700
7c73a6bf
TNQ
2102#, c-format
2103msgid "external filter '%s' failed %d"
2104msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
2105
1fc5279f 2106#: convert.c:735 convert.c:738
7c73a6bf
TNQ
2107#, c-format
2108msgid "read from external filter '%s' failed"
2109msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
2110
1fc5279f 2111#: convert.c:741 convert.c:796
7c73a6bf
TNQ
2112#, c-format
2113msgid "external filter '%s' failed"
2114msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2115
2116#: convert.c:844
2117msgid "unexpected filter type"
2118msgstr "gặp kiểu bộ lọc thừa"
2119
2120#: convert.c:855
2121msgid "path name too long for external filter"
2122msgstr "tên đường dẫn quá dài cho bộ lọc bên ngoài"
2123
2124#: convert.c:929
2125#, c-format
2126msgid ""
2127"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2128"been filtered"
2129msgstr ""
2130"bộ lọc bên ngoài “%s” không sẵn sàng nữa mặc dù không phải tất cả các đường "
2131"dẫn đã được lọc"
2132
2133#: convert.c:1228
70d74821 2134msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
1fc5279f 2135msgstr "true/false là không phải bảng-mã-cây-làm-việc hợp lệ"
70d74821 2136
84368b62 2137#: convert.c:1398 convert.c:1432
7c73a6bf
TNQ
2138#, c-format
2139msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2140msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
2141
84368b62 2142#: convert.c:1476
7c73a6bf
TNQ
2143#, c-format
2144msgid "%s: smudge filter %s failed"
2145msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
2146
1fc5279f 2147#: date.c:137
22973607 2148msgid "in the future"
365fb9d9 2149msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 2150
1fc5279f 2151#: date.c:143
365fb9d9
TNQ
2152#, c-format
2153msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2154msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2155msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
2156
1fc5279f 2157#: date.c:150
365fb9d9
TNQ
2158#, c-format
2159msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2160msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2161msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
2162
1fc5279f 2163#: date.c:157
365fb9d9
TNQ
2164#, c-format
2165msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2166msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2167msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
2168
1fc5279f 2169#: date.c:164
365fb9d9
TNQ
2170#, c-format
2171msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2172msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2173msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
2174
1fc5279f 2175#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
2176#, c-format
2177msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2178msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2179msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
2180
1fc5279f 2181#: date.c:177
365fb9d9
TNQ
2182#, c-format
2183msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2184msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2185msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
2186
1fc5279f 2187#: date.c:188
365fb9d9
TNQ
2188#, c-format
2189msgid "%<PRIuMAX> year"
2190msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2191msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 2192
22973607 2193#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1fc5279f 2194#: date.c:191
365fb9d9
TNQ
2195#, c-format
2196msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2197msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2198msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
2199
1fc5279f 2200#: date.c:196 date.c:201
365fb9d9
TNQ
2201#, c-format
2202msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2203msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2204msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 2205
1fc5279f 2206#: delta-islands.c:272
84368b62
TNQ
2207msgid "Propagating island marks"
2208msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
2209
1fc5279f 2210#: delta-islands.c:290
84368b62
TNQ
2211#, c-format
2212msgid "bad tree object %s"
2213msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
2214
1fc5279f 2215#: delta-islands.c:334
84368b62
TNQ
2216#, c-format
2217msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2218msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
2219
1fc5279f 2220#: delta-islands.c:390
84368b62
TNQ
2221#, c-format
2222msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2223msgstr ""
2224"biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
2225
1fc5279f 2226#: delta-islands.c:466
84368b62
TNQ
2227#, c-format
2228msgid "Marked %d islands, done.\n"
2229msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
2230
22973607 2231#: diffcore-order.c:24
44bb9364 2232#, c-format
22973607
TNQ
2233msgid "failed to read orderfile '%s'"
2234msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 2235
84368b62 2236#: diffcore-rename.c:544
22973607
TNQ
2237msgid "Performing inexact rename detection"
2238msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
2239
7c73a6bf 2240#: diff.c:108
44bb9364 2241#, c-format
22973607
TNQ
2242msgid "option '%s' requires a value"
2243msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 2244
7c73a6bf 2245#: diff.c:158
44bb9364 2246#, c-format
22973607
TNQ
2247msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2248msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 2249
7c73a6bf 2250#: diff.c:163
44bb9364 2251#, c-format
22973607
TNQ
2252msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2253msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 2254
7c73a6bf 2255#: diff.c:291
bd3c9468 2256msgid ""
7c73a6bf
TNQ
2257"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2258"'dimmed-zebra', 'plain'"
bd3c9468 2259msgstr ""
7c73a6bf
TNQ
2260"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
2261"“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
bd3c9468 2262
1fc5279f 2263#: diff.c:319
7c73a6bf 2264#, c-format
1fc5279f
TNQ
2265msgid ""
2266"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2267"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2268msgstr ""
2269"không hiểu chế độ color-moved-ws “%s”, các giá trị có thể là “ignore-space-"
2270"change”, “ignore-space-at-eol”, “ignore-all-space”, “allow-indentation-"
2271"change”"
7c73a6bf 2272
1fc5279f 2273#: diff.c:327
7c73a6bf 2274msgid ""
1fc5279f
TNQ
2275"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2276"whitespace modes"
7c73a6bf
TNQ
2277msgstr ""
2278"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
2279"độ khoảng trắng khác"
2280
1fc5279f 2281#: diff.c:400
44bb9364 2282#, c-format
22973607
TNQ
2283msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2284msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 2285
1fc5279f 2286#: diff.c:460
22973607 2287#, c-format
5832c3f2 2288msgid ""
22973607
TNQ
2289"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2290"%s"
5832c3f2 2291msgstr ""
22973607
TNQ
2292"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
2293"%s"
5832c3f2 2294
1fc5279f 2295#: diff.c:4211
22973607
TNQ
2296#, c-format
2297msgid "external diff died, stopping at %s"
2298msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 2299
1fc5279f 2300#: diff.c:4553
22973607
TNQ
2301msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2302msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 2303
1fc5279f 2304#: diff.c:4556
1a849b56
TNQ
2305msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2306msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
2307
1fc5279f 2308#: diff.c:4634
22973607
TNQ
2309msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2310msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 2311
1fc5279f 2312#: diff.c:4800
15fbbed7
TNQ
2313#, c-format
2314msgid ""
22973607
TNQ
2315"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2316"%s"
15fbbed7 2317msgstr ""
22973607
TNQ
2318"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
2319"%s"
15fbbed7 2320
1fc5279f 2321#: diff.c:4814
f2993884 2322#, c-format
22973607
TNQ
2323msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2324msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 2325
1fc5279f 2326#: diff.c:5900
22973607
TNQ
2327msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2328msgstr ""
2329"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 2330
1fc5279f 2331#: diff.c:5903
22973607
TNQ
2332msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2333msgstr ""
2334"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 2335
1fc5279f 2336#: diff.c:5906
f2993884 2337#, c-format
22973607
TNQ
2338msgid ""
2339"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2340msgstr ""
2341"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
2342"nữa."
f2993884 2343
1fc5279f 2344#: dir.c:538
7c73a6bf
TNQ
2345#, c-format
2346msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2347msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
2348
1fc5279f 2349#: dir.c:927
7c73a6bf
TNQ
2350#, c-format
2351msgid "cannot use %s as an exclude file"
2352msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
2353
1fc5279f 2354#: dir.c:1842
1a849b56
TNQ
2355#, c-format
2356msgid "could not open directory '%s'"
2357msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
2358
1fc5279f 2359#: dir.c:2084
22973607
TNQ
2360msgid "failed to get kernel name and information"
2361msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 2362
1fc5279f 2363#: dir.c:2208
7c73a6bf 2364msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
1fc5279f 2365msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này"
0c966d84 2366
1fc5279f 2367#: dir.c:3009
7c73a6bf
TNQ
2368#, c-format
2369msgid "index file corrupt in repo %s"
2370msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
2371
1fc5279f 2372#: dir.c:3054 dir.c:3059
64bd31b4
TNQ
2373#, c-format
2374msgid "could not create directories for %s"
2375msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
2376
1fc5279f 2377#: dir.c:3088
a1da87b7
TNQ
2378#, c-format
2379msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2380msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
2381
84368b62 2382#: editor.c:73
fe73f3ee
TNQ
2383#, c-format
2384msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2385msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
2386
7c73a6bf 2387#: entry.c:178
bd3c9468
TNQ
2388msgid "Filtering content"
2389msgstr "Nội dung lọc"
2390
84368b62 2391#: entry.c:465
64bd31b4
TNQ
2392#, c-format
2393msgid "could not stat file '%s'"
2394msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
2395
7c73a6bf
TNQ
2396#: environment.c:150
2397#, c-format
2398msgid "bad git namespace path \"%s\""
2399msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
2400
2401#: environment.c:332
2402#, c-format
2403msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2404msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
2405
2406#: exec-cmd.c:361
2407#, c-format
2408msgid "too many args to run %s"
2409msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
2410
1a849b56
TNQ
2411#: fetch-object.c:17
2412msgid "Remote with no URL"
2413msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
2414
84368b62 2415#: fetch-pack.c:151
22973607
TNQ
2416msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2417msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 2418
1fc5279f
TNQ
2419#: fetch-pack.c:154
2420msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
2421msgstr "git fetch-pack: cần một gói đẩy sau danh sách shallow"
2422
2423#: fetch-pack.c:165
1a849b56
TNQ
2424msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2425msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
c2d67403 2426
1fc5279f 2427#: fetch-pack.c:185
c2d67403 2428#, c-format
275588f9
JX
2429msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
2430msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 2431
1fc5279f 2432#: fetch-pack.c:256
22973607
TNQ
2433msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2434msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 2435
1fc5279f 2436#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
843565a8 2437#, c-format
22973607
TNQ
2438msgid "invalid shallow line: %s"
2439msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 2440
1fc5279f 2441#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
0c966d84 2442#, c-format
22973607
TNQ
2443msgid "invalid unshallow line: %s"
2444msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 2445
1fc5279f 2446#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
843565a8 2447#, c-format
22973607 2448msgid "object not found: %s"
1fc5279f 2449msgstr "không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 2450
1fc5279f 2451#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
0c966d84 2452#, c-format
22973607
TNQ
2453msgid "error in object: %s"
2454msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 2455
1fc5279f 2456#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
843565a8 2457#, c-format
22973607
TNQ
2458msgid "no shallow found: %s"
2459msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 2460
1fc5279f 2461#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
0c966d84 2462#, c-format
22973607
TNQ
2463msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
2464msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 2465
1fc5279f 2466#: fetch-pack.c:415
843565a8 2467#, c-format
22973607
TNQ
2468msgid "got %s %d %s"
2469msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 2470
1fc5279f 2471#: fetch-pack.c:432
c2d67403 2472#, c-format
22973607
TNQ
2473msgid "invalid commit %s"
2474msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 2475
1fc5279f 2476#: fetch-pack.c:463
22973607
TNQ
2477msgid "giving up"
2478msgstr "chịu thua"
2479
1fc5279f 2480#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
22973607
TNQ
2481msgid "done"
2482msgstr "xong"
2483
1fc5279f 2484#: fetch-pack.c:487
c2d67403 2485#, c-format
22973607
TNQ
2486msgid "got %s (%d) %s"
2487msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 2488
1fc5279f 2489#: fetch-pack.c:533
0c966d84 2490#, c-format
22973607
TNQ
2491msgid "Marking %s as complete"
2492msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 2493
1fc5279f 2494#: fetch-pack.c:740
c2d67403 2495#, c-format
22973607
TNQ
2496msgid "already have %s (%s)"
2497msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 2498
1fc5279f 2499#: fetch-pack.c:779
22973607
TNQ
2500msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2501msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 2502
1fc5279f 2503#: fetch-pack.c:787
22973607
TNQ
2504msgid "protocol error: bad pack header"
2505msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 2506
1fc5279f 2507#: fetch-pack.c:855
c2d67403 2508#, c-format
22973607
TNQ
2509msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2510msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 2511
1fc5279f 2512#: fetch-pack.c:871
c2d67403 2513#, c-format
22973607
TNQ
2514msgid "%s failed"
2515msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 2516
1fc5279f 2517#: fetch-pack.c:873
22973607
TNQ
2518msgid "error in sideband demultiplexer"
2519msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
2520
1fc5279f 2521#: fetch-pack.c:902
22973607
TNQ
2522msgid "Server does not support shallow clients"
2523msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
2524
1fc5279f 2525#: fetch-pack.c:906
22973607
TNQ
2526msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2527msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
2528
1fc5279f 2529#: fetch-pack.c:909
22973607
TNQ
2530msgid "Server supports no-done"
2531msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
2532
1fc5279f 2533#: fetch-pack.c:915
22973607
TNQ
2534msgid "Server supports multi_ack"
2535msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
2536
1fc5279f 2537#: fetch-pack.c:919
22973607
TNQ
2538msgid "Server supports side-band-64k"
2539msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
2540
1fc5279f 2541#: fetch-pack.c:923
22973607
TNQ
2542msgid "Server supports side-band"
2543msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
2544
1fc5279f 2545#: fetch-pack.c:927
22973607
TNQ
2546msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2547msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
2548
1fc5279f 2549#: fetch-pack.c:931
22973607
TNQ
2550msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2551msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
2552
1fc5279f 2553#: fetch-pack.c:941
22973607
TNQ
2554msgid "Server supports ofs-delta"
2555msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
2556
1fc5279f 2557#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
1a849b56
TNQ
2558msgid "Server supports filter"
2559msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
2560
1fc5279f 2561#: fetch-pack.c:955
c2d67403 2562#, c-format
22973607
TNQ
2563msgid "Server version is %.*s"
2564msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 2565
1fc5279f 2566#: fetch-pack.c:961
22973607
TNQ
2567msgid "Server does not support --shallow-since"
2568msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
2569
1fc5279f 2570#: fetch-pack.c:965
22973607
TNQ
2571msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2572msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
2573
1fc5279f 2574#: fetch-pack.c:967
22973607
TNQ
2575msgid "Server does not support --deepen"
2576msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
2577
1fc5279f 2578#: fetch-pack.c:984
22973607
TNQ
2579msgid "no common commits"
2580msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
2581
1fc5279f 2582#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
22973607
TNQ
2583msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2584msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
2585
1fc5279f 2586#: fetch-pack.c:1134
70d74821
TNQ
2587msgid "Server does not support shallow requests"
2588msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
2589
1fc5279f 2590#: fetch-pack.c:1184
7c73a6bf
TNQ
2591#, c-format
2592msgid "error reading section header '%s'"
2593msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
2594
1fc5279f 2595#: fetch-pack.c:1190
7c73a6bf
TNQ
2596#, c-format
2597msgid "expected '%s', received '%s'"
2598msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
2599
1fc5279f 2600#: fetch-pack.c:1229
7c73a6bf
TNQ
2601#, c-format
2602msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2603msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
2604
1fc5279f 2605#: fetch-pack.c:1234
7c73a6bf
TNQ
2606#, c-format
2607msgid "error processing acks: %d"
2608msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
2609
1fc5279f 2610#: fetch-pack.c:1244
84368b62
TNQ
2611msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2612msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
2613
1fc5279f 2614#: fetch-pack.c:1246
84368b62
TNQ
2615msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2616msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
2617
1fc5279f 2618#: fetch-pack.c:1287
7c73a6bf
TNQ
2619#, c-format
2620msgid "error processing shallow info: %d"
2621msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
2622
1fc5279f 2623#: fetch-pack.c:1308
7c73a6bf
TNQ
2624#, c-format
2625msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2626msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
2627
1fc5279f 2628#: fetch-pack.c:1318
7c73a6bf
TNQ
2629#, c-format
2630msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2631msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
2632
1fc5279f 2633#: fetch-pack.c:1322
7c73a6bf
TNQ
2634#, c-format
2635msgid "error processing wanted refs: %d"
2636msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
2637
1fc5279f 2638#: fetch-pack.c:1646
22973607
TNQ
2639msgid "no matching remote head"
2640msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
2641
1fc5279f 2642#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
7c73a6bf
TNQ
2643msgid "remote did not send all necessary objects"
2644msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
2645
1fc5279f 2646#: fetch-pack.c:1690
64bd31b4
TNQ
2647#, c-format
2648msgid "no such remote ref %s"
1fc5279f 2649msgstr "không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
64bd31b4 2650
1fc5279f 2651#: fetch-pack.c:1693
64bd31b4
TNQ
2652#, c-format
2653msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2654msgstr ""
2655"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
2656
84368b62 2657#: gpg-interface.c:318
22973607
TNQ
2658msgid "gpg failed to sign the data"
2659msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
2660
84368b62 2661#: gpg-interface.c:344
22973607
TNQ
2662msgid "could not create temporary file"
2663msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
2664
84368b62 2665#: gpg-interface.c:347
843565a8 2666#, c-format
22973607
TNQ
2667msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2668msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 2669
0e2a0915 2670#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
2671#, c-format
2672msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2673msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
2674
84368b62 2675#: grep.c:2113
c2d67403 2676#, c-format
22973607
TNQ
2677msgid "'%s': unable to read %s"
2678msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 2679
1fc5279f
TNQ
2680#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
2681#: builtin/rm.c:135
c2d67403 2682#, c-format
22973607
TNQ
2683msgid "failed to stat '%s'"
2684msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 2685
84368b62 2686#: grep.c:2141
843565a8 2687#, c-format
22973607
TNQ
2688msgid "'%s': short read"
2689msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 2690
56c0bfbb
TNQ
2691#: help.c:23
2692msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2693msgstr "bắt đầu một vùng làm việc (xem thêm: git help tutorial)"
2694
2695#: help.c:24
2696msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2697msgstr "làm việc trên thay đổi hiện tại (xem thêm: git help everyday)"
2698
2699#: help.c:25
2700msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2701msgstr "xem xét lịch sử tình trạng (xem thêm: git help revisions)"
2702
2703#: help.c:26
2704msgid "grow, mark and tweak your common history"
2705msgstr "thêm, ghi dấu và chỉnh lịch sử chung của bạn"
2706
2707#: help.c:27
2708msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2709msgstr "làm việc nhóm (xem thêm: git help workflows)"
2710
2711#: help.c:31
2712msgid "Main Porcelain Commands"
2713msgstr "Các lệnh Porcelain chính"
2714
2715#: help.c:32
2716msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2717msgstr "Lệnh/thao tác thứ cấp"
2718
2719#: help.c:33
2720msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2721msgstr "Lệnh/bộ hỏi thứ cấp"
2722
2723#: help.c:34
2724msgid "Interacting with Others"
2725msgstr "Tương tác với những cái khác"
2726
2727#: help.c:35
2728msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2729msgstr "Lệnh/thao tác ở mức thấp"
2730
2731#: help.c:36
2732msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2733msgstr "Lệnh/bộ hỏi ở mức thấp"
2734
2735#: help.c:37
2736msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2737msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
2738
2739#: help.c:38
2740msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2741msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
2742
1fc5279f 2743#: help.c:298
843565a8 2744#, c-format
22973607
TNQ
2745msgid "available git commands in '%s'"
2746msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 2747
1fc5279f 2748#: help.c:305
22973607
TNQ
2749msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2750msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
2751
1fc5279f 2752#: help.c:314
22973607
TNQ
2753msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2754msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
2755
1fc5279f 2756#: help.c:363 git.c:90
56c0bfbb
TNQ
2757#, c-format
2758msgid "unsupported command listing type '%s'"
2759msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
2760
1fc5279f 2761#: help.c:410
56c0bfbb
TNQ
2762msgid "The common Git guides are:"
2763msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
2764
1fc5279f 2765#: help.c:519
84368b62
TNQ
2766msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2767msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
2768
1fc5279f 2769#: help.c:524
84368b62
TNQ
2770msgid "External commands"
2771msgstr "Các lệnh bên ngoài"
2772
1fc5279f 2773#: help.c:539
84368b62
TNQ
2774msgid "Command aliases"
2775msgstr "Các bí danh lệnh"
2776
1fc5279f 2777#: help.c:603
5832c3f2 2778#, c-format
22973607
TNQ
2779msgid ""
2780"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2781"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2782msgstr ""
2783"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
2784"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 2785
1fc5279f 2786#: help.c:662
22973607
TNQ
2787msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2788msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
2789
1fc5279f 2790#: help.c:684
5832c3f2 2791#, c-format
0e2a0915
TNQ
2792msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2793msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
5832c3f2 2794
1fc5279f 2795#: help.c:689
5832c3f2 2796#, c-format
0e2a0915
TNQ
2797msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2798msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
5832c3f2 2799
1fc5279f 2800#: help.c:694
0e2a0915
TNQ
2801#, c-format
2802msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2803msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
2804
1fc5279f 2805#: help.c:702
22973607
TNQ
2806#, c-format
2807msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2808msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 2809
1fc5279f 2810#: help.c:706
22973607
TNQ
2811msgid ""
2812"\n"
0e2a0915 2813"The most similar command is"
22973607
TNQ
2814msgid_plural ""
2815"\n"
0e2a0915 2816"The most similar commands are"
22973607
TNQ
2817msgstr[0] ""
2818"\n"
0e2a0915 2819"Những lệnh giống nhất là"
bd8202f3 2820
1fc5279f 2821#: help.c:721
0e2a0915
TNQ
2822msgid "git version [<options>]"
2823msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
2824
1fc5279f 2825#: help.c:789
bd8202f3 2826#, c-format
22973607
TNQ
2827msgid "%s: %s - %s"
2828msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 2829
1fc5279f 2830#: help.c:793
0e2a0915
TNQ
2831msgid ""
2832"\n"
2833"Did you mean this?"
2834msgid_plural ""
2835"\n"
2836"Did you mean one of these?"
2837msgstr[0] ""
2838"\n"
2839"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
2840
84368b62 2841#: ident.c:345
22973607
TNQ
2842msgid ""
2843"\n"
2844"*** Please tell me who you are.\n"
2845"\n"
2846"Run\n"
2847"\n"
2848" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2849" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2850"\n"
2851"to set your account's default identity.\n"
2852"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2853"\n"
2854msgstr ""
2855"\n"
2856"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
2857"\n"
2858"Chạy\n"
2859"\n"
2860" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
2861" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
2862"\n"
2863"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
2864"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
2865"\n"
bd8202f3 2866
84368b62 2867#: ident.c:369
64bd31b4
TNQ
2868msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2869msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
2870
84368b62 2871#: ident.c:374
64bd31b4
TNQ
2872#, c-format
2873msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2874msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
2875
84368b62 2876#: ident.c:384
64bd31b4
TNQ
2877msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2878msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
2879
84368b62 2880#: ident.c:390
64bd31b4
TNQ
2881#, c-format
2882msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2883msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
2884
84368b62 2885#: ident.c:398
64bd31b4
TNQ
2886#, c-format
2887msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2888msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
2889
84368b62 2890#: ident.c:404
64bd31b4
TNQ
2891#, c-format
2892msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2893msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
2894
1fc5279f 2895#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
64bd31b4
TNQ
2896#, c-format
2897msgid "invalid date format: %s"
2898msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
2899
1fc5279f 2900#: list-objects-filter-options.c:36
1a849b56
TNQ
2901msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2902msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
fe73f3ee 2903
84368b62 2904#: list-objects-filter-options.c:58
1fc5279f
TNQ
2905msgid "expected 'tree:<depth>'"
2906msgstr "cần “tree:<depth>”"
84368b62 2907
1fc5279f 2908#: list-objects-filter-options.c:152
1a849b56
TNQ
2909msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2910msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
fe73f3ee 2911
bd3c9468 2912#: lockfile.c:151
bd8202f3 2913#, c-format
22973607
TNQ
2914msgid ""
2915"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2916"\n"
2917"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2918"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2919"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2920"may have crashed in this repository earlier:\n"
2921"remove the file manually to continue."
bd8202f3 2922msgstr ""
22973607
TNQ
2923"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
2924"\n"
2925"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
2926"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
2927"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
2928"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
2929"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 2930
bd3c9468 2931#: lockfile.c:159
bd8202f3 2932#, c-format
22973607
TNQ
2933msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2934msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 2935
84368b62 2936#: merge.c:41
22973607
TNQ
2937msgid "failed to read the cache"
2938msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
2939
1fc5279f
TNQ
2940#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
2941#: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
22973607
TNQ
2942msgid "unable to write new index file"
2943msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2944
1fc5279f 2945#: merge-recursive.c:332
22973607
TNQ
2946msgid "(bad commit)\n"
2947msgstr "(commit sai)\n"
2948
1fc5279f 2949#: merge-recursive.c:355
bd8202f3 2950#, c-format
70d74821
TNQ
2951msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2952msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
bd8202f3 2953
1fc5279f 2954#: merge-recursive.c:364
70d74821
TNQ
2955#, c-format
2956msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2957msgstr ""
2958"addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
2959"bãi bỏ."
2960
1fc5279f 2961#: merge-recursive.c:447
22973607
TNQ
2962msgid "error building trees"
2963msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
2964
1fc5279f 2965#: merge-recursive.c:902
bd8202f3 2966#, c-format
22973607
TNQ
2967msgid "failed to create path '%s'%s"
2968msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 2969
1fc5279f 2970#: merge-recursive.c:913
22973607
TNQ
2971#, c-format
2972msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2973msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 2974
1fc5279f 2975#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
22973607
TNQ
2976msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2977msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 2978
1fc5279f 2979#: merge-recursive.c:936
44bb9364 2980#, c-format
22973607
TNQ
2981msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2982msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 2983
1fc5279f 2984#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
22973607
TNQ
2985#, c-format
2986msgid "cannot read object %s '%s'"
2987msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2988
1fc5279f 2989#: merge-recursive.c:980
22973607
TNQ
2990#, c-format
2991msgid "blob expected for %s '%s'"
09dba140 2992msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
22973607 2993
1fc5279f 2994#: merge-recursive.c:1004
22973607
TNQ
2995#, c-format
2996msgid "failed to open '%s': %s"
2997msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 2998
1fc5279f 2999#: merge-recursive.c:1015
77c8e543 3000#, c-format
22973607
TNQ
3001msgid "failed to symlink '%s': %s"
3002msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 3003
1fc5279f 3004#: merge-recursive.c:1020
774cfe0c 3005#, c-format
22973607
TNQ
3006msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
3007msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 3008
1fc5279f 3009#: merge-recursive.c:1211
70d74821
TNQ
3010#, c-format
3011msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
3012msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
3013
1fc5279f 3014#: merge-recursive.c:1218
70d74821
TNQ
3015#, c-format
3016msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
3017msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
3018
1fc5279f 3019#: merge-recursive.c:1225
70d74821
TNQ
3020#, c-format
3021msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
3022msgstr ""
3023"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
3024"trộn)"
3025
1fc5279f 3026#: merge-recursive.c:1233 merge-recursive.c:1245
70d74821
TNQ
3027#, c-format
3028msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
3029msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
3030
1fc5279f 3031#: merge-recursive.c:1236 merge-recursive.c:1248
70d74821 3032#, c-format
09dba140
TNQ
3033msgid "Fast-forwarding submodule %s"
3034msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
70d74821 3035
84368b62 3036#: merge-recursive.c:1271
70d74821
TNQ
3037#, c-format
3038msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
3039msgstr ""
3040"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
3041"theo sau hòa trộn)"
3042
84368b62 3043#: merge-recursive.c:1275
70d74821
TNQ
3044#, c-format
3045msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
3046msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
3047
84368b62 3048#: merge-recursive.c:1276
70d74821
TNQ
3049msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
3050msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
3051
84368b62 3052#: merge-recursive.c:1279
70d74821
TNQ
3053#, c-format
3054msgid ""
3055"If this is correct simply add it to the index for example\n"
3056"by using:\n"
3057"\n"
3058" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3059"\n"
3060"which will accept this suggestion.\n"
3061msgstr ""
3062"Nếu đây là đúng đơn giản thêm nó vào mục lục ví dụ\n"
3063"bằng cách dùng:\n"
3064"\n"
3065" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
3066"\n"
3067"cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
3068
84368b62 3069#: merge-recursive.c:1288
70d74821
TNQ
3070#, c-format
3071msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
3072msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
3073
1fc5279f 3074#: merge-recursive.c:1361
22973607
TNQ
3075msgid "Failed to execute internal merge"
3076msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 3077
1fc5279f 3078#: merge-recursive.c:1366
774cfe0c 3079#, c-format
22973607
TNQ
3080msgid "Unable to add %s to database"
3081msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 3082
1fc5279f 3083#: merge-recursive.c:1398
70d74821
TNQ
3084#, c-format
3085msgid "Auto-merging %s"
3086msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
3087
1fc5279f 3088#: merge-recursive.c:1419
70d74821
TNQ
3089#, c-format
3090msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3091msgstr ""
3092"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
3093"%s."
3094
1fc5279f 3095#: merge-recursive.c:1486
774cfe0c
TNQ
3096#, c-format
3097msgid ""
22973607
TNQ
3098"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3099"in tree."
77cc392d 3100msgstr ""
22973607
TNQ
3101"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
3102"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 3103
1fc5279f 3104#: merge-recursive.c:1491
64bd31b4
TNQ
3105#, c-format
3106msgid ""
3107"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3108"left in tree."
3109msgstr ""
3110"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
3111"của %s còn lại trong cây (tree)."
3112
1fc5279f 3113#: merge-recursive.c:1498
f2993884 3114#, c-format
22973607
TNQ
3115msgid ""
3116"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3117"in tree at %s."
3118msgstr ""
3119"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
3120"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 3121
1fc5279f 3122#: merge-recursive.c:1503
64bd31b4
TNQ
3123#, c-format
3124msgid ""
3125"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3126"left in tree at %s."
3127msgstr ""
3128"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
3129"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
3130
1fc5279f 3131#: merge-recursive.c:1537
22973607
TNQ
3132msgid "rename"
3133msgstr "đổi tên"
02507f42 3134
1fc5279f 3135#: merge-recursive.c:1537
22973607
TNQ
3136msgid "renamed"
3137msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 3138
1fc5279f 3139#: merge-recursive.c:1633 merge-recursive.c:2481 merge-recursive.c:3213
70d74821
TNQ
3140#, c-format
3141msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3142msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
3143
1fc5279f
TNQ
3144#: merge-recursive.c:1643
3145#, c-format
3146msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3147msgstr ""
3148"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
3149"đường."
3150
3151#: merge-recursive.c:1706
3152#, c-format
3153msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. Added %s in %s"
3154msgstr ""
3155"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm trong %s"
3156
3157#: merge-recursive.c:1734
e06dc12a 3158#, c-format
22973607
TNQ
3159msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3160msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 3161
1fc5279f 3162#: merge-recursive.c:1739
70d74821
TNQ
3163#, c-format
3164msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3165msgstr ""
3166"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
3167"thành %s"
3168
1fc5279f 3169#: merge-recursive.c:1759
22973607 3170#, c-format
f2993884 3171msgid ""
22973607
TNQ
3172"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3173"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 3174msgstr ""
22973607
TNQ
3175"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
3176"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 3177
1fc5279f 3178#: merge-recursive.c:1764
22973607
TNQ
3179msgid " (left unresolved)"
3180msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 3181
1fc5279f 3182#: merge-recursive.c:1868
22973607
TNQ
3183#, c-format
3184msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 3185msgstr ""
22973607 3186"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 3187
1fc5279f 3188#: merge-recursive.c:2064
70d74821
TNQ
3189#, c-format
3190msgid ""
3191"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3192"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3193"getting a majority of the files."
3194msgstr ""
3195"XUNG ĐỘT: (thư mục đổi tên chia tách): Không rõ ràng để đặt địa điểm %s bởi "
3196"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
3197"nhận một phần nhiều của các tập tin."
3198
1fc5279f 3199#: merge-recursive.c:2096
70d74821
TNQ
3200#, c-format