l10n: es.po: Spanish update for v2.18.0 round 2
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
29f90338 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
29f90338 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
25e2fbb4
AS
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
12# fast-forward превъртане
13# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
14# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
15# real merge същинско сливане (а не превъртане)
16# three-way merge тройно сливане
17# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
18# stale remote старо хранилище
19# rebase пребазирам
20# force (push) принудително изтласквам
21# stash/index индекс
1c3c8410
AS
22# squash commits смачкване на подавания
23# root commit начално подаване
24# fixup вкарвам подаване в предното без следа
25# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 26# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
27# bisect двоично търсене
28# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 29# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 30# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
31# sparse entry частично изтеглена директория/път
32# revision range диапазон на версиите
33# cover letter придружаващо писмо
34# reference repository еталонно хранилище
35# grafted repository хранилище с присаждане
b61937fb 36# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410
AS
37# thin pack съкратен пакет
38# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
39# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
40# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
41# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
42# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
43# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
44# commit-ish указател към подаване
45# sequence последователност/поредица
46# whitespace symbol знаци за интервали
47# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
48# backing store мястото за съхранение
49# reject отхвърлено парче
50# topic branch тематичен клон
51# empty head връх без история
52# tree-ish указател към дърво
642c7fab 53# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 54# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
55# pathspec magic опция за магически пътища
56# bitmap index индекс на база битови маски
57# mark маркер
58# plumbing команди от системно ниво
59# porcelain команди от потребителско ниво
60# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 61# repack препакетирам
642c7fab 62# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
63# token лексема
64# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
65# cwd текуща работна директория
66# untracked cache кеш за неследените файлове
67# broken/corrupt повреден
619b8f86 68# restore възстановявам
aeef7d84
AS
69# precious objects repo хранилище с важни обекти
70# linked checkout свързано изтегляне
71# term управляваща дума (за git-bisect)
72# mergetag етикет при сливане
31243e7f
AS
73# packfile пакет
74# promisory гаратиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 75# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
76# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
77# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
78# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
79# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
80# hunk парче
81# binary patch двоична кръпка
82# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 83# todo file файл с команди
40390522
AS
84# alternate алтернативен източник
85# superproject обхващащ проект
61d4c309 86# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
87# truncate отрязвам
88# format string форматиращ низ
29f90338
AS
89# hook кука
90# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
91# manual, man page ръководство
92# guide въведение
31243e7f 93# partial clone непълно хранилище
b61937fb 94# ------------------------
40390522 95# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 96# ------------------------
642c7fab 97# FIXME
25e2fbb4 98# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
99# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
100# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4 101#
25e2fbb4
AS
102msgid ""
103msgstr ""
104"Project-Id-Version: git master\n"
105"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
31243e7f
AS
106"POT-Creation-Date: 2018-03-16 07:29+0800\n"
107"PO-Revision-Date: 2018-03-16 09:53+0100\n"
25e2fbb4
AS
108"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
109"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
110"Language: bg\n"
111"MIME-Version: 1.0\n"
112"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
113"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
114"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
115
29f90338 116#: advice.c:62
25e2fbb4
AS
117#, c-format
118msgid "hint: %.*s\n"
119msgstr "Подсказка: %.*s\n"
120
29f90338 121#: advice.c:90
40390522
AS
122msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
123msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
124
29f90338 125#: advice.c:92
40390522
AS
126msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
127msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
128
29f90338 129#: advice.c:94
40390522
AS
130msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
131msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
132
29f90338 133#: advice.c:96
40390522
AS
134msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
135msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
136
29f90338 137#: advice.c:98
40390522
AS
138msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
139msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
140
29f90338 141#: advice.c:100
40390522
AS
142#, c-format
143msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
144msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
145
29f90338 146#: advice.c:108
25e2fbb4 147msgid ""
c099f8c7 148"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 149"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 150msgstr ""
b8ed0ce7 151"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
40390522
AS
152"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
153
29f90338 154#: advice.c:116
40390522
AS
155msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
156msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 157
31243e7f 158#: advice.c:121 builtin/merge.c:1251
aeef7d84 159msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 160msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 161
29f90338 162#: advice.c:123
aeef7d84
AS
163msgid "Please, commit your changes before merging."
164msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
165
29f90338 166#: advice.c:124
aeef7d84
AS
167msgid "Exiting because of unfinished merge."
168msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
169
29f90338 170#: advice.c:130
40390522 171#, c-format
25e2fbb4 172msgid ""
40390522
AS
173"Note: checking out '%s'.\n"
174"\n"
175"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
176"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
177"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
178"\n"
179"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
180"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
181"\n"
182" git checkout -b <new-branch-name>\n"
183"\n"
25e2fbb4 184msgstr ""
40390522
AS
185"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
186"\n"
187"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
188"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
189"бъдат\n"
190"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
191"\n"
192"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
193"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
29f90338 194"„commit“. Например:\n"
40390522
AS
195"\n"
196" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
197"\n"
25e2fbb4 198
b61937fb 199#: apply.c:58
25e2fbb4 200#, c-format
40390522
AS
201msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
202msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 203
b61937fb 204#: apply.c:74
40390522
AS
205#, c-format
206msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
207msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 208
29f90338 209#: apply.c:122
40390522
AS
210msgid "--reject and --3way cannot be used together."
211msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 212
29f90338 213#: apply.c:124
40390522
AS
214msgid "--cached and --3way cannot be used together."
215msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 216
29f90338 217#: apply.c:127
40390522
AS
218msgid "--3way outside a repository"
219msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 220
29f90338 221#: apply.c:138
40390522
AS
222msgid "--index outside a repository"
223msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 224
29f90338 225#: apply.c:141
40390522
AS
226msgid "--cached outside a repository"
227msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 228
29f90338 229#: apply.c:821
40390522
AS
230#, c-format
231msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
232msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 233
29f90338 234#: apply.c:830
40390522
AS
235#, c-format
236msgid "regexec returned %d for input: %s"
237msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 238
29f90338 239#: apply.c:904
40390522
AS
240#, c-format
241msgid "unable to find filename in patch at line %d"
242msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 243
29f90338 244#: apply.c:942
40390522
AS
245#, c-format
246msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
247msgstr ""
248"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
249"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 250
29f90338 251#: apply.c:948
40390522
AS
252#, c-format
253msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
254msgstr ""
255"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
256"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 257
29f90338 258#: apply.c:949
40390522
AS
259#, c-format
260msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
261msgstr ""
262"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
263"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 264
29f90338 265#: apply.c:954
40390522
AS
266#, c-format
267msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
268msgstr ""
269"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
270"null“"
25e2fbb4 271
29f90338 272#: apply.c:983
b61937fb
AS
273#, c-format
274msgid "invalid mode on line %d: %s"
275msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
276
29f90338 277#: apply.c:1301
b61937fb
AS
278#, c-format
279msgid "inconsistent header lines %d and %d"
280msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
281
29f90338 282#: apply.c:1473
40390522
AS
283#, c-format
284msgid "recount: unexpected line: %.*s"
285msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 286
29f90338 287#: apply.c:1542
40390522
AS
288#, c-format
289msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
290msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 291
29f90338 292#: apply.c:1562
40390522 293#, c-format
25e2fbb4 294msgid ""
40390522
AS
295"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
296"component (line %d)"
297msgid_plural ""
298"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
299"components (line %d)"
300msgstr[0] ""
301"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
302"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
303msgstr[1] ""
304"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
305"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 306
29f90338 307#: apply.c:1575
0d670e78 308#, c-format
40390522 309msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 310msgstr ""
40390522 311"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 312
29f90338 313#: apply.c:1763
40390522
AS
314msgid "new file depends on old contents"
315msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
316
29f90338 317#: apply.c:1765
40390522
AS
318msgid "deleted file still has contents"
319msgstr "изтритият файл не е празен"
320
29f90338 321#: apply.c:1799
25e2fbb4 322#, c-format
40390522
AS
323msgid "corrupt patch at line %d"
324msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 325
29f90338 326#: apply.c:1836
25e2fbb4 327#, c-format
40390522
AS
328msgid "new file %s depends on old contents"
329msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 330
29f90338 331#: apply.c:1838
25e2fbb4 332#, c-format
40390522
AS
333msgid "deleted file %s still has contents"
334msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 335
29f90338 336#: apply.c:1841
25e2fbb4 337#, c-format
40390522
AS
338msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
339msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 340
29f90338 341#: apply.c:1988
25e2fbb4 342#, c-format
40390522
AS
343msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
344msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 345
29f90338 346#: apply.c:2025
25e2fbb4 347#, c-format
40390522
AS
348msgid "unrecognized binary patch at line %d"
349msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 350
29f90338 351#: apply.c:2185
25e2fbb4 352#, c-format
40390522
AS
353msgid "patch with only garbage at line %d"
354msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 355
29f90338 356#: apply.c:2271
25e2fbb4 357#, c-format
40390522
AS
358msgid "unable to read symlink %s"
359msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 360
29f90338 361#: apply.c:2275
25e2fbb4 362#, c-format
40390522
AS
363msgid "unable to open or read %s"
364msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 365
29f90338 366#: apply.c:2934
40390522
AS
367#, c-format
368msgid "invalid start of line: '%c'"
369msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 370
29f90338 371#: apply.c:3055
25e2fbb4 372#, c-format
40390522
AS
373msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
374msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
375msgstr[0] ""
376"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
377msgstr[1] ""
378"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 379
29f90338 380#: apply.c:3067
25e2fbb4 381#, c-format
40390522
AS
382msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
383msgstr ""
384"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 385
29f90338 386#: apply.c:3073
25e2fbb4 387#, c-format
40390522
AS
388msgid ""
389"while searching for:\n"
390"%.*s"
391msgstr ""
392"при търсене за:\n"
393"%.*s"
25e2fbb4 394
29f90338 395#: apply.c:3095
40390522
AS
396#, c-format
397msgid "missing binary patch data for '%s'"
398msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 399
29f90338 400#: apply.c:3103
25e2fbb4 401#, c-format
40390522
AS
402msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
403msgstr ""
404"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
405"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 406
29f90338 407#: apply.c:3149
25e2fbb4 408#, c-format
40390522
AS
409msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
410msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 411
29f90338 412#: apply.c:3159
40390522 413#, c-format
25e2fbb4 414msgid ""
40390522
AS
415"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
416msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 417
29f90338 418#: apply.c:3167
25e2fbb4 419#, c-format
40390522
AS
420msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
421msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 422
29f90338 423#: apply.c:3185
25e2fbb4 424#, c-format
40390522
AS
425msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
426msgstr ""
427"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
428"прочетен"
25e2fbb4 429
29f90338 430#: apply.c:3198
25e2fbb4 431#, c-format
40390522
AS
432msgid "binary patch does not apply to '%s'"
433msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 434
29f90338 435#: apply.c:3204
aeef7d84 436#, c-format
40390522
AS
437msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
438msgstr ""
439"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
440"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 441
29f90338 442#: apply.c:3225
0d670e78 443#, c-format
40390522
AS
444msgid "patch failed: %s:%ld"
445msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 446
29f90338 447#: apply.c:3347
25e2fbb4 448#, c-format
40390522
AS
449msgid "cannot checkout %s"
450msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 451
29f90338 452#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:277
25e2fbb4 453#, c-format
40390522
AS
454msgid "failed to read %s"
455msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 456
29f90338 457#: apply.c:3404
25e2fbb4 458#, c-format
40390522
AS
459msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
460msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 461
29f90338 462#: apply.c:3433 apply.c:3673
25e2fbb4 463#, c-format
40390522
AS
464msgid "path %s has been renamed/deleted"
465msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 466
29f90338 467#: apply.c:3516 apply.c:3687
25e2fbb4 468#, c-format
40390522
AS
469msgid "%s: does not exist in index"
470msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 471
29f90338 472#: apply.c:3525 apply.c:3695
25e2fbb4 473#, c-format
40390522
AS
474msgid "%s: does not match index"
475msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
476
29f90338 477#: apply.c:3560
40390522 478msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 479msgstr ""
40390522
AS
480"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
481"сливане."
25e2fbb4 482
29f90338 483#: apply.c:3563
9aeb4c2b 484#, c-format
40390522
AS
485msgid "Falling back to three-way merge...\n"
486msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 487
29f90338 488#: apply.c:3579 apply.c:3583
25e2fbb4 489#, c-format
40390522
AS
490msgid "cannot read the current contents of '%s'"
491msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 492
29f90338 493#: apply.c:3595
6c31a5e9 494#, c-format
40390522
AS
495msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
496msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 497
29f90338 498#: apply.c:3609
25e2fbb4 499#, c-format
40390522
AS
500msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
501msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 502
29f90338 503#: apply.c:3614
25e2fbb4 504#, c-format
40390522
AS
505msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
506msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 507
29f90338 508#: apply.c:3640
40390522
AS
509msgid "removal patch leaves file contents"
510msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 511
29f90338 512#: apply.c:3712
6c31a5e9 513#, c-format
40390522
AS
514msgid "%s: wrong type"
515msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 516
29f90338 517#: apply.c:3714
6c31a5e9 518#, c-format
40390522
AS
519msgid "%s has type %o, expected %o"
520msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 521
29f90338 522#: apply.c:3864 apply.c:3866
6c31a5e9 523#, c-format
40390522
AS
524msgid "invalid path '%s'"
525msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 526
29f90338 527#: apply.c:3922
6c31a5e9 528#, c-format
40390522
AS
529msgid "%s: already exists in index"
530msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 531
29f90338 532#: apply.c:3925
6c31a5e9 533#, c-format
40390522
AS
534msgid "%s: already exists in working directory"
535msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 536
29f90338 537#: apply.c:3945
6c31a5e9 538#, c-format
40390522
AS
539msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
540msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 541
29f90338 542#: apply.c:3950
6c31a5e9 543#, c-format
40390522
AS
544msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
545msgstr ""
546"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 547
29f90338 548#: apply.c:3970
6c31a5e9 549#, c-format
40390522
AS
550msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
551msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 552
29f90338 553#: apply.c:3974
6c31a5e9 554#, c-format
40390522
AS
555msgid "%s: patch does not apply"
556msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 557
29f90338 558#: apply.c:3989
0d670e78 559#, c-format
40390522
AS
560msgid "Checking patch %s..."
561msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 562
29f90338 563#: apply.c:4080
0d670e78 564#, c-format
40390522
AS
565msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
566msgstr ""
567"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 568
29f90338 569#: apply.c:4087
40390522
AS
570#, c-format
571msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
572msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 573
29f90338 574#: apply.c:4090
40390522
AS
575#, c-format
576msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
577msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 578
31243e7f 579#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
40390522
AS
580#, c-format
581msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
582msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 583
29f90338 584#: apply.c:4099
40390522
AS
585#, c-format
586msgid "could not add %s to temporary index"
587msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 588
29f90338 589#: apply.c:4109
25e2fbb4 590#, c-format
40390522
AS
591msgid "could not write temporary index to %s"
592msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 593
29f90338 594#: apply.c:4247
25e2fbb4 595#, c-format
40390522
AS
596msgid "unable to remove %s from index"
597msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 598
29f90338 599#: apply.c:4282
25e2fbb4 600#, c-format
40390522
AS
601msgid "corrupt patch for submodule %s"
602msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 603
29f90338 604#: apply.c:4288
25e2fbb4 605#, c-format
40390522
AS
606msgid "unable to stat newly created file '%s'"
607msgstr ""
608"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 609
29f90338 610#: apply.c:4296
25e2fbb4 611#, c-format
40390522
AS
612msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
613msgstr ""
614"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 615
29f90338 616#: apply.c:4302 apply.c:4446
25e2fbb4 617#, c-format
40390522
AS
618msgid "unable to add cache entry for %s"
619msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 620
29f90338 621#: apply.c:4343
25e2fbb4 622#, c-format
40390522
AS
623msgid "failed to write to '%s'"
624msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 625
29f90338 626#: apply.c:4347
25e2fbb4 627#, c-format
40390522
AS
628msgid "closing file '%s'"
629msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 630
29f90338 631#: apply.c:4417
25e2fbb4 632#, c-format
40390522
AS
633msgid "unable to write file '%s' mode %o"
634msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 635
29f90338 636#: apply.c:4515
25e2fbb4 637#, c-format
40390522
AS
638msgid "Applied patch %s cleanly."
639msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 640
29f90338 641#: apply.c:4523
40390522
AS
642msgid "internal error"
643msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 644
29f90338 645#: apply.c:4526
25e2fbb4 646#, c-format
40390522
AS
647msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
648msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
649msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
650msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 651
29f90338 652#: apply.c:4537
25e2fbb4 653#, c-format
40390522
AS
654msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
655msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 656
31243e7f 657#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:775 builtin/fetch.c:1025
25e2fbb4 658#, c-format
40390522
AS
659msgid "cannot open %s"
660msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 661
29f90338 662#: apply.c:4559
25e2fbb4 663#, c-format
40390522
AS
664msgid "Hunk #%d applied cleanly."
665msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
666
29f90338 667#: apply.c:4563
40390522
AS
668#, c-format
669msgid "Rejected hunk #%d."
670msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
671
29f90338 672#: apply.c:4673
40390522
AS
673#, c-format
674msgid "Skipped patch '%s'."
675msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
676
29f90338 677#: apply.c:4681
40390522
AS
678msgid "unrecognized input"
679msgstr "непознат вход"
680
29f90338 681#: apply.c:4700
40390522
AS
682msgid "unable to read index file"
683msgstr "индексът не може да бъде записан"
684
29f90338 685#: apply.c:4837
40390522
AS
686#, c-format
687msgid "can't open patch '%s': %s"
688msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
689
29f90338 690#: apply.c:4864
40390522
AS
691#, c-format
692msgid "squelched %d whitespace error"
693msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
694msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
695msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
696
29f90338 697#: apply.c:4870 apply.c:4885
40390522
AS
698#, c-format
699msgid "%d line adds whitespace errors."
700msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
701msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
702msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
703
29f90338 704#: apply.c:4878
40390522
AS
705#, c-format
706msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
707msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
708msgstr[0] ""
709"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
710msgstr[1] ""
711"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
712
29f90338 713#: apply.c:4894 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
40390522
AS
714msgid "Unable to write new index file"
715msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
716
31243e7f
AS
717#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
718#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:193
719#: builtin/submodule--helper.c:403 builtin/submodule--helper.c:1197
720#: builtin/submodule--helper.c:1200 builtin/submodule--helper.c:1567
721#: builtin/submodule--helper.c:1570 builtin/submodule--helper.c:1787
b61937fb 722#: git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
723msgid "path"
724msgstr "път"
725
29f90338 726#: apply.c:4922
40390522
AS
727msgid "don't apply changes matching the given path"
728msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
729
29f90338 730#: apply.c:4925
40390522
AS
731msgid "apply changes matching the given path"
732msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
733
31243e7f 734#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
40390522
AS
735msgid "num"
736msgstr "БРОЙ"
737
29f90338 738#: apply.c:4928
40390522
AS
739msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
740msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
741
29f90338 742#: apply.c:4931
40390522
AS
743msgid "ignore additions made by the patch"
744msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
745
29f90338 746#: apply.c:4933
40390522
AS
747msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
748msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
749
29f90338 750#: apply.c:4937
40390522
AS
751msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
752msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
753
29f90338 754#: apply.c:4939
40390522
AS
755msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
756msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
757
29f90338 758#: apply.c:4941
40390522
AS
759msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
760msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
761
29f90338 762#: apply.c:4943
40390522
AS
763msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
764msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
765
29f90338 766#: apply.c:4945
40390522
AS
767msgid "apply a patch without touching the working tree"
768msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
769
29f90338 770#: apply.c:4947
40390522
AS
771msgid "accept a patch that touches outside the working area"
772msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
773
31243e7f 774#: apply.c:4950
40390522 775msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 776msgstr ""
40390522
AS
777"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
778"summary“"
779
31243e7f 780#: apply.c:4952
40390522
AS
781msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
782msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
783
31243e7f 784#: apply.c:4954
40390522
AS
785msgid "build a temporary index based on embedded index information"
786msgstr ""
787"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
788
31243e7f 789#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
40390522
AS
790msgid "paths are separated with NUL character"
791msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
792
31243e7f 793#: apply.c:4959
40390522
AS
794msgid "ensure at least <n> lines of context match"
795msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
796
31243e7f 797#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
b8ed0ce7 798#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
31243e7f 799#: builtin/pack-objects.c:3035
40390522
AS
800msgid "action"
801msgstr "действие"
802
31243e7f 803#: apply.c:4961
40390522
AS
804msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
805msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
806
31243e7f 807#: apply.c:4964 apply.c:4967
40390522
AS
808msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
809msgstr ""
810"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
811
31243e7f 812#: apply.c:4970
40390522
AS
813msgid "apply the patch in reverse"
814msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
815
31243e7f 816#: apply.c:4972
40390522
AS
817msgid "don't expect at least one line of context"
818msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
819
31243e7f 820#: apply.c:4974
40390522
AS
821msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
822msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
823
31243e7f 824#: apply.c:4976
40390522
AS
825msgid "allow overlapping hunks"
826msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
827
31243e7f
AS
828#: apply.c:4977 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
829#: builtin/commit.c:1276 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:665
830#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
40390522
AS
831msgid "be verbose"
832msgstr "повече подробности"
833
31243e7f 834#: apply.c:4979
40390522
AS
835msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
836msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
837
31243e7f 838#: apply.c:4982
40390522
AS
839msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
840msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
841
31243e7f 842#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
40390522
AS
843msgid "root"
844msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
845
31243e7f 846#: apply.c:4985
40390522
AS
847msgid "prepend <root> to all filenames"
848msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
849
b61937fb 850#: archive.c:13
40390522
AS
851msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
852msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
853
b61937fb 854#: archive.c:14
40390522
AS
855msgid "git archive --list"
856msgstr "git archive --list"
857
b61937fb 858#: archive.c:15
40390522
AS
859msgid ""
860"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
861msgstr ""
862"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
863"[ПЪТ…]"
864
b61937fb 865#: archive.c:16
40390522
AS
866msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
867msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
868
29f90338 869#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
40390522
AS
870#, c-format
871msgid "pathspec '%s' did not match any files"
872msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
873
b8ed0ce7 874#: archive.c:436
40390522
AS
875msgid "fmt"
876msgstr "ФОРМАТ"
877
b8ed0ce7 878#: archive.c:436
40390522
AS
879msgid "archive format"
880msgstr "ФОРМАТ на архива"
881
31243e7f 882#: archive.c:437 builtin/log.c:1462
40390522
AS
883msgid "prefix"
884msgstr "ПРЕФИКС"
885
b8ed0ce7 886#: archive.c:438
40390522
AS
887msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
888msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
889
31243e7f
AS
890#: archive.c:439 builtin/blame.c:702 builtin/blame.c:703 builtin/config.c:62
891#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:869
892#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
b8ed0ce7 893#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
31243e7f 894#: parse-options.h:165
40390522
AS
895msgid "file"
896msgstr "ФАЙЛ"
897
b8ed0ce7 898#: archive.c:440 builtin/archive.c:89
40390522
AS
899msgid "write the archive to this file"
900msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
901
b8ed0ce7 902#: archive.c:442
40390522
AS
903msgid "read .gitattributes in working directory"
904msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
905
b8ed0ce7 906#: archive.c:443
40390522
AS
907msgid "report archived files on stderr"
908msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
909
b8ed0ce7 910#: archive.c:444
40390522
AS
911msgid "store only"
912msgstr "само съхранение без компресиране"
913
b8ed0ce7 914#: archive.c:445
40390522
AS
915msgid "compress faster"
916msgstr "бързо компресиране"
917
b8ed0ce7 918#: archive.c:453
40390522
AS
919msgid "compress better"
920msgstr "добро компресиране"
921
b8ed0ce7 922#: archive.c:456
40390522
AS
923msgid "list supported archive formats"
924msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
925
31243e7f
AS
926#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:108 builtin/clone.c:111
927#: builtin/submodule--helper.c:1209 builtin/submodule--helper.c:1576
40390522
AS
928msgid "repo"
929msgstr "хранилище"
930
b8ed0ce7 931#: archive.c:459 builtin/archive.c:91
40390522
AS
932msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
933msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
934
b8ed0ce7 935#: archive.c:460 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
40390522
AS
936msgid "command"
937msgstr "команда"
938
b8ed0ce7 939#: archive.c:461 builtin/archive.c:93
40390522
AS
940msgid "path to the remote git-upload-archive command"
941msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
942
b8ed0ce7 943#: archive.c:468
40390522
AS
944msgid "Unexpected option --remote"
945msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
946
b8ed0ce7 947#: archive.c:470
40390522
AS
948msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
949msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
950
b8ed0ce7 951#: archive.c:472
40390522
AS
952msgid "Unexpected option --output"
953msgstr "Неочаквана опция „--output“"
954
b8ed0ce7 955#: archive.c:494
40390522
AS
956#, c-format
957msgid "Unknown archive format '%s'"
958msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
959
b8ed0ce7 960#: archive.c:501
40390522
AS
961#, c-format
962msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
963msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
964
b8ed0ce7 965#: attr.c:218
61d4c309
AS
966#, c-format
967msgid "%.*s is not a valid attribute name"
968msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
969
b8ed0ce7 970#: attr.c:415
40390522
AS
971msgid ""
972"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
973"Use '\\!' for literal leading exclamation."
974msgstr ""
975"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
976"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
977
31243e7f 978#: bisect.c:460
40390522
AS
979#, c-format
980msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
981msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
982
31243e7f 983#: bisect.c:668
40390522
AS
984#, c-format
985msgid "We cannot bisect more!\n"
986msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
987
31243e7f 988#: bisect.c:722
40390522
AS
989#, c-format
990msgid "Not a valid commit name %s"
991msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
992
31243e7f 993#: bisect.c:746
40390522
AS
994#, c-format
995msgid ""
996"The merge base %s is bad.\n"
997"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
998msgstr ""
999"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1000"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1001
31243e7f 1002#: bisect.c:751
40390522
AS
1003#, c-format
1004msgid ""
1005"The merge base %s is new.\n"
1006"The property has changed between %s and [%s].\n"
1007msgstr ""
1008"Нова база за сливане: %s.\n"
1009"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1010
31243e7f 1011#: bisect.c:756
40390522
AS
1012#, c-format
1013msgid ""
1014"The merge base %s is %s.\n"
1015"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1016msgstr ""
1017"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1018"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1019
31243e7f 1020#: bisect.c:764
40390522
AS
1021#, c-format
1022msgid ""
61d4c309 1023"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1024"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1025"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1026msgstr ""
1027"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1028"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1029"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1030
31243e7f 1031#: bisect.c:777
40390522
AS
1032#, c-format
1033msgid ""
1034"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1035"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1036"We continue anyway."
1037msgstr ""
1038"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1039"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1040"Двоичното търсене продължава."
1041
29f90338 1042#: bisect.c:810
40390522
AS
1043#, c-format
1044msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1045msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1046
31243e7f 1047#: bisect.c:850
40390522
AS
1048#, c-format
1049msgid "a %s revision is needed"
1050msgstr "необходима е версия „%s“"
1051
31243e7f 1052#: bisect.c:869 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:235
40390522
AS
1053#, c-format
1054msgid "could not create file '%s'"
1055msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1056
31243e7f 1057#: bisect.c:920
40390522
AS
1058#, c-format
1059msgid "could not read file '%s'"
1060msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1061
31243e7f 1062#: bisect.c:950
40390522
AS
1063msgid "reading bisect refs failed"
1064msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1065
31243e7f 1066#: bisect.c:969
40390522
AS
1067#, c-format
1068msgid "%s was both %s and %s\n"
1069msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1070
31243e7f 1071#: bisect.c:977
40390522
AS
1072#, c-format
1073msgid ""
1074"No testable commit found.\n"
1075"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1076msgstr ""
1077"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1078"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1079
31243e7f 1080#: bisect.c:996
40390522
AS
1081#, c-format
1082msgid "(roughly %d step)"
1083msgid_plural "(roughly %d steps)"
1084msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1085msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1086
b61937fb
AS
1087#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1088#. steps)" translation.
1089#.
31243e7f 1090#: bisect.c:1002
40390522
AS
1091#, c-format
1092msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1093msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1094msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1095msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1096
31243e7f 1097#: blame.c:1758
b61937fb
AS
1098msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1099msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1100
31243e7f 1101#: blame.c:1769
b61937fb
AS
1102msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1103msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1104
31243e7f 1105#: blame.c:1789
b61937fb
AS
1106msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1107msgstr ""
1108"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1109"указването на крайно подаване"
1110
31243e7f
AS
1111#: blame.c:1798 bundle.c:160 ref-filter.c:1978 sequencer.c:1699
1112#: sequencer.c:2901 builtin/commit.c:976 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
1113#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:370
b8ed0ce7 1114#: builtin/shortlog.c:191
b61937fb
AS
1115msgid "revision walk setup failed"
1116msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1117
31243e7f 1118#: blame.c:1816
b61937fb
AS
1119msgid ""
1120"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1121msgstr ""
1122"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1123"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1124
31243e7f 1125#: blame.c:1827
b61937fb
AS
1126#, c-format
1127msgid "no such path %s in %s"
1128msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1129
31243e7f 1130#: blame.c:1838
b61937fb
AS
1131#, c-format
1132msgid "cannot read blob %s for path %s"
1133msgstr "обектът BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
1134
40390522
AS
1135#: branch.c:53
1136#, c-format
1137msgid ""
1138"\n"
1139"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1140"the remote tracking information by invoking\n"
1141"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1142msgstr ""
1143"\n"
1144"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1145"информацията за следения клон чрез:\n"
1146"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1147
40390522 1148#: branch.c:67
c099f8c7 1149#, c-format
40390522 1150msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1151msgstr ""
40390522 1152"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1153
40390522 1154#: branch.c:93
25e2fbb4 1155#, c-format
b8ed0ce7 1156msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
25e2fbb4 1157msgstr ""
b8ed0ce7 1158"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
40390522 1159"пребазиране."
25e2fbb4 1160
40390522 1161#: branch.c:94
25e2fbb4 1162#, c-format
b8ed0ce7
AS
1163msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1164msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
e1f70371 1165
40390522
AS
1166#: branch.c:98
1167#, c-format
b8ed0ce7
AS
1168msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1169msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1170
40390522
AS
1171#: branch.c:99
1172#, c-format
b8ed0ce7
AS
1173msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1174msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1175
40390522
AS
1176#: branch.c:104
1177#, c-format
b8ed0ce7 1178msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
40390522 1179msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1180
40390522 1181#: branch.c:105
25e2fbb4 1182#, c-format
b8ed0ce7 1183msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
40390522 1184msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1185
40390522 1186#: branch.c:109
25e2fbb4 1187#, c-format
b8ed0ce7 1188msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
40390522 1189msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1190
40390522 1191#: branch.c:110
25e2fbb4 1192#, c-format
b8ed0ce7 1193msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
40390522 1194msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1195
40390522
AS
1196#: branch.c:119
1197msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1198msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1199
1200#: branch.c:156
25e2fbb4 1201#, c-format
40390522
AS
1202msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1203msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1204
29f90338 1205#: branch.c:189
25e2fbb4 1206#, c-format
40390522
AS
1207msgid "'%s' is not a valid branch name."
1208msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1209
29f90338 1210#: branch.c:208
25e2fbb4 1211#, c-format
40390522
AS
1212msgid "A branch named '%s' already exists."
1213msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1214
29f90338 1215#: branch.c:213
40390522
AS
1216msgid "Cannot force update the current branch."
1217msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1218
29f90338 1219#: branch.c:233
40390522
AS
1220#, c-format
1221msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1222msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1223
29f90338 1224#: branch.c:235
25e2fbb4 1225#, c-format
40390522
AS
1226msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1227msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1228
29f90338 1229#: branch.c:237
25e2fbb4 1230msgid ""
40390522
AS
1231"\n"
1232"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1233"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1234"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1235"\n"
1236"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1237"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1238"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1239msgstr ""
40390522
AS
1240"\n"
1241"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1242"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1243"\n"
1244"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1245"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1246"изтласква."
25e2fbb4 1247
29f90338 1248#: branch.c:280
40390522
AS
1249#, c-format
1250msgid "Not a valid object name: '%s'."
1251msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1252
29f90338 1253#: branch.c:300
25e2fbb4 1254#, c-format
40390522
AS
1255msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1256msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1257
29f90338 1258#: branch.c:305
25e2fbb4 1259#, c-format
40390522
AS
1260msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1261msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1262
29f90338 1263#: branch.c:359
25e2fbb4 1264#, c-format
40390522
AS
1265msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1266msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1267
29f90338 1268#: branch.c:382
40390522
AS
1269#, c-format
1270msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1271msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1272
40390522 1273#: bundle.c:34
25e2fbb4 1274#, c-format
40390522
AS
1275msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1276msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1277
b61937fb 1278#: bundle.c:62
0d670e78 1279#, c-format
40390522
AS
1280msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1281msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1282
31243e7f 1283#: bundle.c:88 sequencer.c:1879 sequencer.c:2337 builtin/commit.c:750
0d670e78 1284#, c-format
40390522
AS
1285msgid "could not open '%s'"
1286msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1287
31243e7f 1288#: bundle.c:139
40390522
AS
1289msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1290msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1291
31243e7f 1292#: bundle.c:190
25e2fbb4 1293#, c-format
40390522
AS
1294msgid "The bundle contains this ref:"
1295msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1296msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1297msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1298
31243e7f 1299#: bundle.c:197
40390522
AS
1300msgid "The bundle records a complete history."
1301msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1302
31243e7f 1303#: bundle.c:199
25e2fbb4 1304#, c-format
40390522
AS
1305msgid "The bundle requires this ref:"
1306msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1307msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1308msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1309
31243e7f 1310#: bundle.c:258
40390522
AS
1311msgid "Could not spawn pack-objects"
1312msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1313
31243e7f 1314#: bundle.c:269
40390522
AS
1315msgid "pack-objects died"
1316msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1317
31243e7f 1318#: bundle.c:311
40390522
AS
1319msgid "rev-list died"
1320msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1321
31243e7f 1322#: bundle.c:360
25e2fbb4 1323#, c-format
40390522
AS
1324msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1325msgstr ""
1326"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1327
31243e7f 1328#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:296
25e2fbb4 1329#, c-format
40390522
AS
1330msgid "unrecognized argument: %s"
1331msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1332
31243e7f 1333#: bundle.c:458
40390522
AS
1334msgid "Refusing to create empty bundle."
1335msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1336
31243e7f 1337#: bundle.c:470
25e2fbb4 1338#, c-format
40390522
AS
1339msgid "cannot create '%s'"
1340msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1341
31243e7f 1342#: bundle.c:498
40390522
AS
1343msgid "index-pack died"
1344msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1345
31243e7f 1346#: color.c:296
40390522
AS
1347#, c-format
1348msgid "invalid color value: %.*s"
1349msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1350
31243e7f
AS
1351#: commit.c:41 sequencer.c:2141 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
1352#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072
40390522
AS
1353#, c-format
1354msgid "could not parse %s"
1355msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1356
b61937fb 1357#: commit.c:43
40390522
AS
1358#, c-format
1359msgid "%s %s is not a commit!"
1360msgstr "%s %s не е подаване!"
1361
31243e7f 1362#: commit.c:1506
40390522
AS
1363msgid ""
1364"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1365"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1366"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1367msgstr ""
40390522
AS
1368"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1369"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1370"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1371
29f90338 1372#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
40390522
AS
1373msgid "memory exhausted"
1374msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1375
29f90338 1376#: config.c:186
61d4c309
AS
1377msgid "relative config include conditionals must come from files"
1378msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1379
29f90338 1380#: config.c:720
25e2fbb4 1381#, c-format
40390522
AS
1382msgid "bad config line %d in blob %s"
1383msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1384
29f90338 1385#: config.c:724
25e2fbb4 1386#, c-format
40390522
AS
1387msgid "bad config line %d in file %s"
1388msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1389
29f90338 1390#: config.c:728
25e2fbb4 1391#, c-format
40390522
AS
1392msgid "bad config line %d in standard input"
1393msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1394
29f90338 1395#: config.c:732
25e2fbb4 1396#, c-format
40390522
AS
1397msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1398msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1399
29f90338 1400#: config.c:736
25e2fbb4 1401#, c-format
40390522
AS
1402msgid "bad config line %d in command line %s"
1403msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1404
29f90338 1405#: config.c:740
25e2fbb4 1406#, c-format
40390522
AS
1407msgid "bad config line %d in %s"
1408msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1409
29f90338 1410#: config.c:868
40390522
AS
1411msgid "out of range"
1412msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1413
29f90338 1414#: config.c:868
40390522
AS
1415msgid "invalid unit"
1416msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1417
29f90338 1418#: config.c:874
25e2fbb4 1419#, c-format
40390522
AS
1420msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1421msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1422
29f90338 1423#: config.c:879
25e2fbb4 1424#, c-format
40390522
AS
1425msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1426msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1427
29f90338 1428#: config.c:882
40390522
AS
1429#, c-format
1430msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1431msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1432
29f90338 1433#: config.c:885
40390522
AS
1434#, c-format
1435msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1436msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1437
29f90338 1438#: config.c:888
25e2fbb4 1439#, c-format
40390522
AS
1440msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1441msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1442
29f90338 1443#: config.c:891
25e2fbb4 1444#, c-format
40390522
AS
1445msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1446msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1447
29f90338 1448#: config.c:894
40390522
AS
1449#, c-format
1450msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1451msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1452
29f90338 1453#: config.c:989
25e2fbb4 1454#, c-format
40390522
AS
1455msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1456msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1457
29f90338
AS
1458#: config.c:998
1459#, c-format
1460msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1461msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1462
1463#: config.c:1094 config.c:1105
25e2fbb4 1464#, c-format
40390522
AS
1465msgid "bad zlib compression level %d"
1466msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1467
31243e7f 1468#: config.c:1225
25e2fbb4 1469#, c-format
40390522
AS
1470msgid "invalid mode for object creation: %s"
1471msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1472
31243e7f 1473#: config.c:1386
61d4c309
AS
1474#, c-format
1475msgid "bad pack compression level %d"
1476msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1477
31243e7f 1478#: config.c:1582
40390522
AS
1479msgid "unable to parse command-line config"
1480msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1481
31243e7f 1482#: config.c:1914
40390522
AS
1483msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1484msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1485
31243e7f 1486#: config.c:2101
61d4c309
AS
1487#, c-format
1488msgid "Invalid %s: '%s'"
1489msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1490
31243e7f 1491#: config.c:2144
61d4c309
AS
1492#, c-format
1493msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1494msgstr ""
29f90338 1495"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
61d4c309
AS
1496"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1497
31243e7f 1498#: config.c:2170
61d4c309
AS
1499#, c-format
1500msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1501msgstr ""
1502"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1503"%d"
1504
31243e7f 1505#: config.c:2195
25e2fbb4 1506#, c-format
40390522
AS
1507msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1508msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1509
31243e7f 1510#: config.c:2197
25e2fbb4 1511#, c-format
40390522
AS
1512msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1513msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1514
31243e7f 1515#: config.c:2256
25e2fbb4 1516#, c-format
40390522
AS
1517msgid "%s has multiple values"
1518msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1519
31243e7f 1520#: config.c:2599 config.c:2816
61d4c309
AS
1521#, c-format
1522msgid "fstat on %s failed"
1523msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1524
31243e7f 1525#: config.c:2706
25e2fbb4 1526#, c-format
40390522
AS
1527msgid "could not set '%s' to '%s'"
1528msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1529
31243e7f 1530#: config.c:2708 builtin/remote.c:776
40390522
AS
1531#, c-format
1532msgid "could not unset '%s'"
1533msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1534
29f90338 1535#: connect.c:52
40390522
AS
1536msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1537msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1538
29f90338 1539#: connect.c:54
40390522
AS
1540msgid ""
1541"Could not read from remote repository.\n"
1542"\n"
1543"Please make sure you have the correct access rights\n"
1544"and the repository exists."
1545msgstr ""
1546"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1547"\n"
1548"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1549"за достъп."
25e2fbb4 1550
31243e7f 1551#: connected.c:66 builtin/fsck.c:198 builtin/prune.c:144
40390522
AS
1552msgid "Checking connectivity"
1553msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 1554
31243e7f 1555#: connected.c:78
40390522
AS
1556msgid "Could not run 'git rev-list'"
1557msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 1558
31243e7f 1559#: connected.c:98
40390522
AS
1560msgid "failed write to rev-list"
1561msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 1562
31243e7f 1563#: connected.c:105
40390522
AS
1564msgid "failed to close rev-list's stdin"
1565msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 1566
b61937fb 1567#: convert.c:205
25e2fbb4 1568#, c-format
31243e7f
AS
1569msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1570msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
1571
1572#: convert.c:207
1573#, c-format
40390522
AS
1574msgid ""
1575"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1576"The file will have its original line endings in your working directory."
1577msgstr ""
1578"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
1579"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1580"директория."
25e2fbb4 1581
31243e7f 1582#: convert.c:215
25e2fbb4 1583#, c-format
31243e7f
AS
1584msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1585msgstr ""
1586"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
25e2fbb4 1587
31243e7f 1588#: convert.c:217
40390522
AS
1589#, c-format
1590msgid ""
1591"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1592"The file will have its original line endings in your working directory."
1593msgstr ""
1594"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
1595"„%s“.\n"
1596"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1597"директория."
25e2fbb4 1598
b61937fb 1599#: date.c:116
40390522
AS
1600msgid "in the future"
1601msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 1602
3db60c91
AS
1603#: date.c:122
1604#, c-format
1605msgid "%<PRIuMAX> second ago"
1606msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
1607msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
1608msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
1609
1610#: date.c:129
1611#, c-format
1612msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
1613msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
1614msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
1615msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
1616
1617#: date.c:136
1618#, c-format
1619msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
1620msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
1621msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
1622msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
1623
1624#: date.c:143
1625#, c-format
1626msgid "%<PRIuMAX> day ago"
1627msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
1628msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
1629msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
1630
1631#: date.c:149
1632#, c-format
1633msgid "%<PRIuMAX> week ago"
1634msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
1635msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
1636msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
1637
1638#: date.c:156
1639#, c-format
1640msgid "%<PRIuMAX> month ago"
1641msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
1642msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
1643msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
1644
1645#: date.c:167
1646#, c-format
1647msgid "%<PRIuMAX> year"
1648msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
1649msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
1650msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 1651
40390522 1652#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
b61937fb 1653#: date.c:170
3db60c91
AS
1654#, c-format
1655msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
1656msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
1657msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
1658msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
1659
1660#: date.c:175 date.c:180
1661#, c-format
1662msgid "%<PRIuMAX> year ago"
1663msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
1664msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
1665msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 1666
40390522
AS
1667#: diffcore-order.c:24
1668#, c-format
1669msgid "failed to read orderfile '%s'"
1670msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1671
29f90338 1672#: diffcore-rename.c:535
40390522
AS
1673msgid "Performing inexact rename detection"
1674msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 1675
b8ed0ce7 1676#: diff.c:74
25e2fbb4 1677#, c-format
40390522
AS
1678msgid "option '%s' requires a value"
1679msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 1680
b8ed0ce7 1681#: diff.c:152
25e2fbb4 1682#, c-format
40390522 1683msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 1684msgstr ""
40390522
AS
1685" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
1686"директории\n"
25e2fbb4 1687
b8ed0ce7 1688#: diff.c:157
25e2fbb4 1689#, c-format
40390522
AS
1690msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1691msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 1692
b8ed0ce7
AS
1693#: diff.c:281
1694msgid ""
1695"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
1696"'plain'"
1697msgstr ""
1698"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
31243e7f 1699"„default“ (стандартно), „zebra“ (райе), „dimmed_zebra“ (тъмно райе), "
b8ed0ce7
AS
1700"„plain“ (обикновено)"
1701
1702#: diff.c:341
25e2fbb4 1703#, c-format
40390522
AS
1704msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1705msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 1706
29f90338 1707#: diff.c:401
40390522
AS
1708#, c-format
1709msgid ""
1710"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1711"%s"
1712msgstr ""
1713"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
1714"%s"
25e2fbb4 1715
31243e7f 1716#: diff.c:3822
25e2fbb4 1717#, c-format
40390522
AS
1718msgid "external diff died, stopping at %s"
1719msgstr ""
1720"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 1721
31243e7f 1722#: diff.c:4146
40390522
AS
1723msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1724msgstr ""
1725"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
1726"една с друга"
1727
31243e7f
AS
1728#: diff.c:4149
1729msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
1730msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
1731
1732#: diff.c:4237
40390522
AS
1733msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1734msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
1735
31243e7f 1736#: diff.c:4403
25e2fbb4 1737#, c-format
40390522
AS
1738msgid ""
1739"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1740"%s"
1741msgstr ""
1742"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
1743"%s"
25e2fbb4 1744
31243e7f 1745#: diff.c:4417
25e2fbb4 1746#, c-format
40390522
AS
1747msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1748msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 1749
31243e7f 1750#: diff.c:5493
40390522
AS
1751msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1752msgstr ""
1753"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
1754"многото файлове."
25e2fbb4 1755
31243e7f 1756#: diff.c:5496
40390522
AS
1757msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1758msgstr ""
1759"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 1760
31243e7f 1761#: diff.c:5499
aeef7d84 1762#, c-format
40390522
AS
1763msgid ""
1764"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1765msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 1766
31243e7f
AS
1767#: dir.c:1866
1768#, c-format
1769msgid "could not open directory '%s'"
1770msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
1771
1772#: dir.c:2108
40390522
AS
1773msgid "failed to get kernel name and information"
1774msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 1775
31243e7f 1776#: dir.c:2232
40390522 1777msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
25e2fbb4 1778msgstr ""
40390522 1779"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
25e2fbb4 1780
31243e7f 1781#: dir.c:3024 dir.c:3029
61d4c309
AS
1782#, c-format
1783msgid "could not create directories for %s"
1784msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
1785
31243e7f 1786#: dir.c:3054
61d4c309
AS
1787#, c-format
1788msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1789msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
1790
29f90338
AS
1791#: editor.c:61
1792#, c-format
1793msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
1794msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
1795
1796#: entry.c:177
b8ed0ce7
AS
1797msgid "Filtering content"
1798msgstr "Филтриране на съдържанието"
1799
29f90338 1800#: entry.c:435
61d4c309
AS
1801#, c-format
1802msgid "could not stat file '%s'"
1803msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
1804
31243e7f
AS
1805#: fetch-object.c:17
1806msgid "Remote with no URL"
1807msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
1808
1809#: fetch-pack.c:253
40390522
AS
1810msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1811msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 1812
31243e7f
AS
1813#: fetch-pack.c:265
1814msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
1815msgstr ""
1816"git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
40390522 1817
31243e7f 1818#: fetch-pack.c:284 builtin/archive.c:63
61d4c309
AS
1819#, c-format
1820msgid "remote error: %s"
1821msgstr "отдалечена грешка: %s"
1822
31243e7f 1823#: fetch-pack.c:285
25e2fbb4 1824#, c-format
40390522
AS
1825msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1826msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
25e2fbb4 1827
31243e7f 1828#: fetch-pack.c:337
40390522
AS
1829msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1830msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
1831
31243e7f 1832#: fetch-pack.c:428
25e2fbb4 1833#, c-format
40390522
AS
1834msgid "invalid shallow line: %s"
1835msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1836
31243e7f 1837#: fetch-pack.c:434
25e2fbb4 1838#, c-format
40390522
AS
1839msgid "invalid unshallow line: %s"
1840msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1841
31243e7f 1842#: fetch-pack.c:436
25e2fbb4 1843#, c-format
40390522
AS
1844msgid "object not found: %s"
1845msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 1846
31243e7f 1847#: fetch-pack.c:439
25e2fbb4 1848#, c-format
40390522
AS
1849msgid "error in object: %s"
1850msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 1851
31243e7f 1852#: fetch-pack.c:441
25e2fbb4 1853#, c-format
40390522
AS
1854msgid "no shallow found: %s"
1855msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 1856
31243e7f 1857#: fetch-pack.c:444
25e2fbb4 1858#, c-format
40390522
AS
1859msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1860msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
25e2fbb4 1861
31243e7f 1862#: fetch-pack.c:485
25e2fbb4 1863#, c-format
40390522
AS
1864msgid "got %s %d %s"
1865msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 1866
31243e7f 1867#: fetch-pack.c:499
40390522
AS
1868#, c-format
1869msgid "invalid commit %s"
1870msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 1871
31243e7f 1872#: fetch-pack.c:532
40390522
AS
1873msgid "giving up"
1874msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 1875
31243e7f 1876#: fetch-pack.c:542 progress.c:229
1c3c8410
AS
1877msgid "done"
1878msgstr "действието завърши"
1879
31243e7f 1880#: fetch-pack.c:554
1c3c8410 1881#, c-format
40390522
AS
1882msgid "got %s (%d) %s"
1883msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 1884
31243e7f 1885#: fetch-pack.c:600
1c3c8410 1886#, c-format
40390522
AS
1887msgid "Marking %s as complete"
1888msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 1889
31243e7f 1890#: fetch-pack.c:788
aeef7d84 1891#, c-format
40390522
AS
1892msgid "already have %s (%s)"
1893msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 1894
31243e7f 1895#: fetch-pack.c:829
40390522
AS
1896msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1897msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 1898
31243e7f 1899#: fetch-pack.c:837
40390522
AS
1900msgid "protocol error: bad pack header"
1901msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 1902
31243e7f 1903#: fetch-pack.c:895
aeef7d84 1904#, c-format
40390522
AS
1905msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1906msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 1907
31243e7f 1908#: fetch-pack.c:911
aeef7d84 1909#, c-format
40390522
AS
1910msgid "%s failed"
1911msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 1912
31243e7f 1913#: fetch-pack.c:913
40390522
AS
1914msgid "error in sideband demultiplexer"
1915msgstr "грешка в демултиплексора"
1916
31243e7f 1917#: fetch-pack.c:940
40390522
AS
1918msgid "Server does not support shallow clients"
1919msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
1920
31243e7f 1921#: fetch-pack.c:944
40390522
AS
1922msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1923msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
1924
31243e7f 1925#: fetch-pack.c:947
40390522
AS
1926msgid "Server supports no-done"
1927msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
1928
31243e7f 1929#: fetch-pack.c:953
40390522
AS
1930msgid "Server supports multi_ack"
1931msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
1932
31243e7f 1933#: fetch-pack.c:957
40390522
AS
1934msgid "Server supports side-band-64k"
1935msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
1936
31243e7f 1937#: fetch-pack.c:961
40390522
AS
1938msgid "Server supports side-band"
1939msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
1940
31243e7f 1941#: fetch-pack.c:965
40390522
AS
1942msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1943msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
1944
31243e7f 1945#: fetch-pack.c:969
40390522
AS
1946msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1947msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
1948
31243e7f 1949#: fetch-pack.c:979
40390522
AS
1950msgid "Server supports ofs-delta"
1951msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
1952
31243e7f
AS
1953#: fetch-pack.c:985
1954msgid "Server supports filter"
1955msgstr "Сървърът поддържа филтри"
1956
1957#: fetch-pack.c:993
0d670e78 1958#, c-format
40390522
AS
1959msgid "Server version is %.*s"
1960msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 1961
31243e7f 1962#: fetch-pack.c:999
40390522
AS
1963msgid "Server does not support --shallow-since"
1964msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
1965
31243e7f 1966#: fetch-pack.c:1003
40390522
AS
1967msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1968msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
1969
31243e7f 1970#: fetch-pack.c:1005
40390522
AS
1971msgid "Server does not support --deepen"
1972msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
1973
31243e7f 1974#: fetch-pack.c:1016
40390522
AS
1975msgid "no common commits"
1976msgstr "няма общи подавания"
1977
31243e7f 1978#: fetch-pack.c:1028
40390522
AS
1979msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1980msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
1981
31243e7f 1982#: fetch-pack.c:1190
40390522
AS
1983msgid "no matching remote head"
1984msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
1985
31243e7f 1986#: fetch-pack.c:1212
61d4c309
AS
1987#, c-format
1988msgid "no such remote ref %s"
1989msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
1990
31243e7f 1991#: fetch-pack.c:1215
61d4c309
AS
1992#, c-format
1993msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1994msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
1995
b61937fb 1996#: gpg-interface.c:181
40390522
AS
1997msgid "gpg failed to sign the data"
1998msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
1999
b61937fb 2000#: gpg-interface.c:211
40390522
AS
2001msgid "could not create temporary file"
2002msgstr "не може да се създаде временен файл"
2003
b8ed0ce7 2004#: gpg-interface.c:214
0d670e78 2005#, c-format
40390522
AS
2006msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2007msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 2008
b61937fb 2009#: graph.c:97
61d4c309
AS
2010#, c-format
2011msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2012msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
2013
31243e7f 2014#: grep.c:2022
0d670e78 2015#, c-format
40390522
AS
2016msgid "'%s': unable to read %s"
2017msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 2018
31243e7f
AS
2019#: grep.c:2039 setup.c:163 builtin/clone.c:407 builtin/diff.c:81
2020#: builtin/rm.c:134
0d670e78 2021#, c-format
40390522
AS
2022msgid "failed to stat '%s'"
2023msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 2024
31243e7f 2025#: grep.c:2050
aeef7d84 2026#, c-format
40390522 2027msgid "'%s': short read"
b8ed0ce7 2028msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
aeef7d84 2029
b61937fb 2030#: help.c:179
aeef7d84 2031#, c-format
40390522
AS
2032msgid "available git commands in '%s'"
2033msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 2034
b61937fb 2035#: help.c:186
40390522
AS
2036msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2037msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
2038
b61937fb 2039#: help.c:217
40390522
AS
2040msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2041msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
2042
b61937fb 2043#: help.c:281
0d670e78 2044#, c-format
40390522
AS
2045msgid ""
2046"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2047"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2048msgstr ""
2049"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
2050"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 2051
b61937fb 2052#: help.c:336
40390522
AS
2053msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2054msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
2055
b61937fb 2056#: help.c:358
aeef7d84 2057#, c-format
b61937fb 2058msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
40390522
AS
2059msgstr ""
2060"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
b61937fb
AS
2061"не съществува."
2062
2063#: help.c:363
2064#, c-format
2065msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2066msgstr ""
2067"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
aeef7d84 2068
b61937fb 2069#: help.c:368
aeef7d84 2070#, c-format
b61937fb
AS
2071msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2072msgstr ""
2073"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
2074"имате предвид „%s“."
aeef7d84 2075
b61937fb 2076#: help.c:376
0d670e78 2077#, c-format
40390522
AS
2078msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2079msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 2080
b61937fb 2081#: help.c:380
40390522
AS
2082msgid ""
2083"\n"
b61937fb 2084"The most similar command is"
40390522
AS
2085msgid_plural ""
2086"\n"
b61937fb 2087"The most similar commands are"
40390522
AS
2088msgstr[0] ""
2089"\n"
b61937fb 2090"Най-близката команда е"
40390522
AS
2091msgstr[1] ""
2092"\n"
b61937fb 2093"Най-близките команди са"
40390522 2094
b61937fb
AS
2095#: help.c:395
2096msgid "git version [<options>]"
2097msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
2098
29f90338 2099#: help.c:462
0d670e78 2100#, c-format
40390522
AS
2101msgid "%s: %s - %s"
2102msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 2103
29f90338 2104#: help.c:466
b61937fb
AS
2105msgid ""
2106"\n"
2107"Did you mean this?"
2108msgid_plural ""
2109"\n"
2110"Did you mean one of these?"
2111msgstr[0] ""
2112"\n"
2113"Команда с подобно име е:"
2114msgstr[1] ""
2115"\n"
2116"Команди с подобно име са:"
2117
2118#: ident.c:342
40390522
AS
2119msgid ""
2120"\n"
2121"*** Please tell me who you are.\n"
2122"\n"
2123"Run\n"
2124"\n"
2125" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2126" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2127"\n"
2128"to set your account's default identity.\n"
2129"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2130"\n"
2131msgstr ""
2132"\n"
2133"●●● Въведете самоличност.\n"
2134"\n"
2135"Изпълнете:\n"
2136"\n"
2137" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2138" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2139"\n"
2140"и въведете данни за себе си.\n"
2141"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2142"хранилище.\n"
2143"\n"
2144
b61937fb 2145#: ident.c:366
61d4c309
AS
2146msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2147msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2148
b61937fb 2149#: ident.c:371
61d4c309
AS
2150#, c-format
2151msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2152msgstr ""
2153"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2154"„%s“)"
2155
b61937fb 2156#: ident.c:381
61d4c309
AS
2157msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2158msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
2159
b61937fb 2160#: ident.c:387
61d4c309
AS
2161#, c-format
2162msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2163msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
2164
b61937fb 2165#: ident.c:395
61d4c309
AS
2166#, c-format
2167msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2168msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
2169
b61937fb 2170#: ident.c:401
61d4c309
AS
2171#, c-format
2172msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2173msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
2174
31243e7f 2175#: ident.c:416 builtin/commit.c:582
61d4c309
AS
2176#, c-format
2177msgid "invalid date format: %s"
2178msgstr "неправилен формат на дата: %s"
2179
31243e7f
AS
2180#: list-objects-filter-options.c:36
2181msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2182msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
29f90338 2183
31243e7f
AS
2184#: list-objects-filter-options.c:126
2185msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2186msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
29f90338 2187
b8ed0ce7 2188#: lockfile.c:151
aeef7d84 2189#, c-format
40390522
AS
2190msgid ""
2191"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2192"\n"
2193"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2194"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2195"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2196"may have crashed in this repository earlier:\n"
2197"remove the file manually to continue."
2198msgstr ""
2199"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
2200"\n"
2201"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
2202"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
2203"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
2204"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
2205"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 2206
b8ed0ce7 2207#: lockfile.c:159
0d670e78 2208#, c-format
40390522
AS
2209msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2210msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 2211
1b6d5e83 2212#: merge.c:74
40390522
AS
2213msgid "failed to read the cache"
2214msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
2215
31243e7f
AS
2216#: merge.c:134 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
2217#: builtin/checkout.c:599 builtin/clone.c:759
40390522
AS
2218msgid "unable to write new index file"
2219msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
2220
b8ed0ce7 2221#: merge-recursive.c:235
40390522
AS
2222msgid "(bad commit)\n"
2223msgstr "(лошо подаване)\n"
2224
b8ed0ce7 2225#: merge-recursive.c:257 merge-recursive.c:265
0d670e78 2226#, c-format
40390522
AS
2227msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
2228msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
0d670e78 2229
b8ed0ce7 2230#: merge-recursive.c:329
40390522
AS
2231msgid "error building trees"
2232msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
2233
31243e7f 2234#: merge-recursive.c:771
0d670e78 2235#, c-format
40390522
AS
2236msgid "failed to create path '%s'%s"
2237msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 2238
31243e7f 2239#: merge-recursive.c:782
0d670e78 2240#, c-format
40390522
AS
2241msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2242msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 2243
31243e7f 2244#: merge-recursive.c:796 merge-recursive.c:815
40390522
AS
2245msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2246msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 2247
31243e7f 2248#: merge-recursive.c:805
0d670e78 2249#, c-format
40390522
AS
2250msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2251msgstr ""
2252"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 2253
31243e7f 2254#: merge-recursive.c:847 builtin/cat-file.c:37
0d670e78 2255#, c-format
40390522
AS
2256msgid "cannot read object %s '%s'"
2257msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 2258
31243e7f 2259#: merge-recursive.c:849
0d670e78 2260#, c-format
40390522
AS
2261msgid "blob expected for %s '%s'"
2262msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 2263
31243e7f 2264#: merge-recursive.c:873
0d670e78 2265#, c-format
40390522
AS
2266msgid "failed to open '%s': %s"
2267msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 2268
31243e7f 2269#: merge-recursive.c:884
aeef7d84 2270#, c-format
40390522
AS
2271msgid "failed to symlink '%s': %s"
2272msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 2273
31243e7f 2274#: merge-recursive.c:889
0d670e78 2275#, c-format
40390522
AS
2276msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2277msgstr ""
2278"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 2279
31243e7f 2280#: merge-recursive.c:1029
40390522
AS
2281msgid "Failed to execute internal merge"
2282msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 2283
31243e7f 2284#: merge-recursive.c:1034
aeef7d84 2285#, c-format
40390522
AS
2286msgid "Unable to add %s to database"
2287msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 2288
31243e7f 2289#: merge-recursive.c:1146
aeef7d84 2290#, c-format
40390522
AS
2291msgid ""
2292"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2293"in tree."
2294msgstr ""
2295"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2296"е оставена в дървото."
aeef7d84 2297
31243e7f 2298#: merge-recursive.c:1151
61d4c309
AS
2299#, c-format
2300msgid ""
2301"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2302"left in tree."
2303msgstr ""
2304"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2305"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
2306
31243e7f 2307#: merge-recursive.c:1158
25e2fbb4 2308#, c-format
40390522
AS
2309msgid ""
2310"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2311"in tree at %s."
2312msgstr ""
2313"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2314"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 2315
31243e7f 2316#: merge-recursive.c:1163
61d4c309
AS
2317#, c-format
2318msgid ""
2319"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2320"left in tree at %s."
2321msgstr ""
2322"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2323"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
2324
31243e7f 2325#: merge-recursive.c:1197
40390522
AS
2326msgid "rename"
2327msgstr "преименуване"
2328
31243e7f 2329#: merge-recursive.c:1197
40390522
AS
2330msgid "renamed"
2331msgstr "преименуван"
2332
31243e7f 2333#: merge-recursive.c:1254
25e2fbb4 2334#, c-format
40390522
AS
2335msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2336msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 2337
31243e7f 2338#: merge-recursive.c:1279
25e2fbb4 2339#, c-format
40390522
AS
2340msgid ""
2341"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2342"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
2343msgstr ""
2344"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2345"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 2346
31243e7f 2347#: merge-recursive.c:1284
40390522
AS
2348msgid " (left unresolved)"
2349msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 2350
31243e7f 2351#: merge-recursive.c:1346
40390522
AS
2352#, c-format
2353msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
2354msgstr ""
2355"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2356"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
e1f70371 2357
31243e7f 2358#: merge-recursive.c:1379
e1f70371 2359#, c-format
40390522
AS
2360msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2361msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
e1f70371 2362
31243e7f 2363#: merge-recursive.c:1582
e1f70371 2364#, c-format
40390522
AS
2365msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2366msgstr ""
2367"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
2368"„%s“ е добавен в „%s“"
e1f70371 2369
31243e7f 2370#: merge-recursive.c:1597
e1f70371 2371#, c-format
40390522
AS
2372msgid "Adding merged %s"
2373msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
e1f70371 2374
31243e7f 2375#: merge-recursive.c:1604 merge-recursive.c:1834
e1f70371 2376#, c-format
40390522
AS
2377msgid "Adding as %s instead"
2378msgstr "Добавяне като „%s“"
e1f70371 2379
31243e7f 2380#: merge-recursive.c:1661
e1f70371 2381#, c-format
40390522
AS
2382msgid "cannot read object %s"
2383msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
e1f70371 2384
31243e7f 2385#: merge-recursive.c:1664
e1f70371 2386#, c-format
40390522
AS
2387msgid "object %s is not a blob"
2388msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
e1f70371 2389
31243e7f 2390#: merge-recursive.c:1733
40390522
AS
2391msgid "modify"
2392msgstr "промяна"
e1f70371 2393
31243e7f 2394#: merge-recursive.c:1733
40390522
AS
2395msgid "modified"
2396msgstr "променен"
e1f70371 2397
31243e7f 2398#: merge-recursive.c:1743
40390522
AS
2399msgid "content"
2400msgstr "съдържание"
25e2fbb4 2401
31243e7f 2402#: merge-recursive.c:1750
40390522
AS
2403msgid "add/add"
2404msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 2405
31243e7f 2406#: merge-recursive.c:1786
25e2fbb4 2407#, c-format
40390522
AS
2408msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2409msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 2410
31243e7f 2411#: merge-recursive.c:1800
25e2fbb4 2412#, c-format
40390522
AS
2413msgid "Auto-merging %s"
2414msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 2415
31243e7f 2416#: merge-recursive.c:1804 git-submodule.sh:879
40390522
AS
2417msgid "submodule"
2418msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 2419
31243e7f 2420#: merge-recursive.c:1805
25e2fbb4 2421#, c-format
40390522
AS
2422msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2423msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 2424
31243e7f 2425#: merge-recursive.c:1899
25e2fbb4 2426#, c-format
40390522
AS
2427msgid "Removing %s"
2428msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 2429
31243e7f 2430#: merge-recursive.c:1925
40390522
AS
2431msgid "file/directory"
2432msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 2433
31243e7f 2434#: merge-recursive.c:1931
40390522
AS
2435msgid "directory/file"
2436msgstr "директория/файл"
aeef7d84 2437
31243e7f 2438#: merge-recursive.c:1938
aeef7d84 2439#, c-format
40390522
AS
2440msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2441msgstr ""
2442"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
2443"като „%s“"
aeef7d84 2444
31243e7f 2445#: merge-recursive.c:1947
40390522
AS
2446#, c-format
2447msgid "Adding %s"
2448msgstr "Добавяне на „%s“"
f88c1134 2449
31243e7f 2450#: merge-recursive.c:1987
1b6d5e83
AS
2451#, c-format
2452msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
2453msgstr ""
2454"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
2455
31243e7f 2456#: merge-recursive.c:1991
b8ed0ce7 2457msgid "Already up to date!"
40390522 2458msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 2459
31243e7f 2460#: merge-recursive.c:2000
25e2fbb4 2461#, c-format
40390522
AS
2462msgid "merging of trees %s and %s failed"
2463msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 2464
31243e7f 2465#: merge-recursive.c:2097
40390522
AS
2466msgid "Merging:"
2467msgstr "Сливане:"
6c31a5e9 2468
31243e7f 2469#: merge-recursive.c:2110
40390522
AS
2470#, c-format
2471msgid "found %u common ancestor:"
2472msgid_plural "found %u common ancestors:"
2473msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
2474msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
6c31a5e9 2475
31243e7f 2476#: merge-recursive.c:2149
40390522
AS
2477msgid "merge returned no commit"
2478msgstr "сливането не върна подаване"
aeef7d84 2479
31243e7f 2480#: merge-recursive.c:2212
40390522
AS
2481#, c-format
2482msgid "Could not parse object '%s'"
2483msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
f88c1134 2484
31243e7f 2485#: merge-recursive.c:2228 builtin/merge.c:657 builtin/merge.c:816
40390522
AS
2486msgid "Unable to write index."
2487msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2488
b8ed0ce7 2489#: notes-merge.c:272
40390522 2490#, c-format
25e2fbb4 2491msgid ""
40390522
AS
2492"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2493"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2494"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
25e2fbb4 2495msgstr ""
40390522
AS
2496"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
2497"съществува).\n"
2498"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
2499"\n"
61d4c309 2500" git notes merge --commit\n"
40390522
AS
2501"\n"
2502"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
2503"\n"
61d4c309 2504" git notes merge --abort"
25e2fbb4 2505
b8ed0ce7 2506#: notes-merge.c:279
25e2fbb4 2507#, c-format
40390522
AS
2508msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2509msgstr ""
2510"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
25e2fbb4 2511
31243e7f 2512#: notes-utils.c:43
40390522
AS
2513msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
2514msgstr ""
2515"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 2516
31243e7f 2517#: notes-utils.c:102
25e2fbb4 2518#, c-format
40390522
AS
2519msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2520msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 2521
31243e7f 2522#: notes-utils.c:112
40390522
AS
2523#, c-format
2524msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2525msgstr ""
2526"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4 2527
b61937fb
AS
2528#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2529#. the environment variable, the second %s is
2530#. its value.
2531#.
31243e7f 2532#: notes-utils.c:142
25e2fbb4 2533#, c-format
40390522
AS
2534msgid "Bad %s value: '%s'"
2535msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 2536
b8ed0ce7 2537#: object.c:239
25e2fbb4 2538#, c-format
40390522
AS
2539msgid "unable to parse object: %s"
2540msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 2541
31243e7f 2542#: packfile.c:561
b8ed0ce7
AS
2543msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2544msgstr ""
2545"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
2546
31243e7f 2547#: packfile.c:1694
b8ed0ce7
AS
2548#, c-format
2549msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2550msgstr ""
2551"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
2552"индексът да е повреден)"
2553
31243e7f 2554#: packfile.c:1698
b8ed0ce7
AS
2555#, c-format
2556msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2557msgstr ""
2558"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
2559"да е отрязан)"
2560
31243e7f 2561#: parse-options.c:619
40390522
AS
2562msgid "..."
2563msgstr "…"
25e2fbb4 2564
31243e7f 2565#: parse-options.c:638
25e2fbb4 2566#, c-format
40390522
AS
2567msgid "usage: %s"
2568msgstr "употреба: %s"
25e2fbb4 2569
40390522 2570#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
b61937fb
AS
2571#. one in "usage: %s" translation.
2572#.
31243e7f 2573#: parse-options.c:644
25e2fbb4 2574#, c-format
40390522
AS
2575msgid " or: %s"
2576msgstr " или: %s"
25e2fbb4 2577
31243e7f 2578#: parse-options.c:647
25e2fbb4 2579#, c-format
40390522
AS
2580msgid " %s"
2581msgstr " %s"
25e2fbb4 2582
31243e7f 2583#: parse-options.c:686
40390522
AS
2584msgid "-NUM"
2585msgstr "-ЧИСЛО"
25e2fbb4 2586
40390522 2587#: parse-options-cb.c:108
25e2fbb4 2588#, c-format
40390522
AS
2589msgid "malformed object name '%s'"
2590msgstr "неправилно име на обект „%s“"
25e2fbb4 2591
b8ed0ce7 2592#: path.c:891
25e2fbb4 2593#, c-format
40390522
AS
2594msgid "Could not make %s writable by group"
2595msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
25e2fbb4 2596
b61937fb 2597#: pathspec.c:129
61d4c309
AS
2598msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2599msgstr ""
2600"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
2601
b61937fb 2602#: pathspec.c:147
61d4c309
AS
2603msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2604msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
2605
b61937fb 2606#: pathspec.c:150
61d4c309
AS
2607msgid "attr spec must not be empty"
2608msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
2609
b61937fb 2610#: pathspec.c:193
61d4c309
AS
2611#, c-format
2612msgid "invalid attribute name %s"
2613msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
2614
b61937fb 2615#: pathspec.c:258
40390522
AS
2616msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2617msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2618
b61937fb 2619#: pathspec.c:265
40390522
AS
2620msgid ""
2621"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2622"pathspec settings"
2623msgstr ""
2624"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
2625"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4 2626
b61937fb 2627#: pathspec.c:305
40390522
AS
2628msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2629msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4 2630
b61937fb 2631#: pathspec.c:326
25e2fbb4 2632#, c-format
40390522
AS
2633msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2634msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4 2635
b61937fb 2636#: pathspec.c:331
25e2fbb4 2637#, c-format
40390522
AS
2638msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2639msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4 2640
b61937fb 2641#: pathspec.c:369
25e2fbb4 2642#, c-format
40390522
AS
2643msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2644msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4 2645
b61937fb 2646#: pathspec.c:428
25e2fbb4 2647#, c-format
40390522
AS
2648msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2649msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2650
b61937fb 2651#: pathspec.c:441
25e2fbb4 2652#, c-format
40390522
AS
2653msgid "%s: '%s' is outside repository"
2654msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4 2655
b61937fb 2656#: pathspec.c:515
25e2fbb4 2657#, c-format
61d4c309
AS
2658msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2659msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
25e2fbb4 2660
b61937fb 2661#: pathspec.c:525
25e2fbb4 2662#, c-format
40390522
AS
2663msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2664msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 2665
29f90338 2666#: pathspec.c:592
25e2fbb4 2667#, c-format
40390522
AS
2668msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2669msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 2670
b8ed0ce7 2671#: pretty.c:962
40390522
AS
2672msgid "unable to parse --pretty format"
2673msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2674
31243e7f 2675#: read-cache.c:1473
25e2fbb4 2676#, c-format
40390522
AS
2677msgid ""
2678"index.version set, but the value is invalid.\n"
2679"Using version %i"
25e2fbb4 2680msgstr ""
40390522
AS
2681"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
2682"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2683
31243e7f 2684#: read-cache.c:1483
40390522
AS
2685#, c-format
2686msgid ""
2687"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2688"Using version %i"
25e2fbb4 2689msgstr ""
40390522
AS
2690"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
2691"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
2692"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2693
31243e7f 2694#: read-cache.c:2375 sequencer.c:3248 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1049
b61937fb
AS
2695#, c-format
2696msgid "could not close '%s'"
2697msgstr "„%s“ не може да се затвори"
2698
31243e7f 2699#: read-cache.c:2448 sequencer.c:1900 sequencer.c:2627
61d4c309 2700#, c-format
3e69979f 2701msgid "could not stat '%s'"
61d4c309
AS
2702msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
2703
31243e7f 2704#: read-cache.c:2461
61d4c309
AS
2705#, c-format
2706msgid "unable to open git dir: %s"
2707msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
2708
31243e7f 2709#: read-cache.c:2473
61d4c309
AS
2710#, c-format
2711msgid "unable to unlink: %s"
2712msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2713
29f90338 2714#: refs.c:706
25e2fbb4 2715#, c-format
40390522
AS
2716msgid "Could not open '%s' for writing"
2717msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 2718
29f90338 2719#: refs.c:1850
61d4c309
AS
2720msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2721msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
2722
29f90338 2723#: refs/files-backend.c:1189
b8ed0ce7
AS
2724#, c-format
2725msgid "could not remove reference %s"
2726msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
2727
31243e7f
AS
2728#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1528
2729#: refs/packed-backend.c:1538
25e2fbb4 2730#, c-format
40390522
AS
2731msgid "could not delete reference %s: %s"
2732msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
25e2fbb4 2733
31243e7f 2734#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1541
40390522
AS
2735#, c-format
2736msgid "could not delete references: %s"
2737msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
25e2fbb4 2738
31243e7f 2739#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1842
61d4c309
AS
2740msgid "gone"
2741msgstr "изтрит"
2742
2743#: ref-filter.c:36
2744#, c-format
2745msgid "ahead %d"
2746msgstr "напред с %d"
2747
2748#: ref-filter.c:37
2749#, c-format
2750msgid "behind %d"
2751msgstr "назад с %d"
2752
2753#: ref-filter.c:38
2754#, c-format
2755msgid "ahead %d, behind %d"
2756msgstr "напред с %d, назад с %d"
2757
29f90338 2758#: ref-filter.c:107
25e2fbb4 2759#, c-format
40390522
AS
2760msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2761msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
25e2fbb4 2762
29f90338 2763#: ref-filter.c:109
25e2fbb4 2764#, c-format
40390522
AS
2765msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2766msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
25e2fbb4 2767
29f90338 2768#: ref-filter.c:129
25e2fbb4 2769#, c-format
61d4c309
AS
2770msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2771msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
25e2fbb4 2772
29f90338 2773#: ref-filter.c:133
61d4c309
AS
2774#, c-format
2775msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2776msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
2777
29f90338 2778#: ref-filter.c:135
61d4c309
AS
2779#, c-format
2780msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2781msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
2782
29f90338 2783#: ref-filter.c:184
40390522
AS
2784#, c-format
2785msgid "%%(body) does not take arguments"
2786msgstr "%%(body) не приема аргументи"
25e2fbb4 2787
29f90338 2788#: ref-filter.c:191
40390522
AS
2789#, c-format
2790msgid "%%(subject) does not take arguments"
2791msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
25e2fbb4 2792
29f90338 2793#: ref-filter.c:209
61d4c309 2794#, c-format
29f90338
AS
2795msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
2796msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
61d4c309 2797
29f90338 2798#: ref-filter.c:232
e1f70371 2799#, c-format
40390522
AS
2800msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2801msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
e1f70371 2802
29f90338 2803#: ref-filter.c:234
0d670e78 2804#, c-format
40390522
AS
2805msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2806msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
0d670e78 2807
29f90338 2808#: ref-filter.c:247
61d4c309
AS
2809#, c-format
2810msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2811msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
2812
29f90338 2813#: ref-filter.c:251
40390522
AS
2814#, c-format
2815msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2816msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
0d670e78 2817
29f90338 2818#: ref-filter.c:278
40390522
AS
2819#, c-format
2820msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2821msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
0d670e78 2822
29f90338 2823#: ref-filter.c:290
0d670e78 2824#, c-format
40390522
AS
2825msgid "unrecognized position:%s"
2826msgstr "непозната позиция: %s"
0d670e78 2827
29f90338 2828#: ref-filter.c:294
0d670e78 2829#, c-format
40390522
AS
2830msgid "unrecognized width:%s"
2831msgstr "непозната широчина: %s"
0d670e78 2832
29f90338 2833#: ref-filter.c:300
40390522
AS
2834#, c-format
2835msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2836msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
25e2fbb4 2837
29f90338 2838#: ref-filter.c:304
40390522
AS
2839#, c-format
2840msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2841msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
25e2fbb4 2842
29f90338 2843#: ref-filter.c:319
61d4c309
AS
2844#, c-format
2845msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2846msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
2847
29f90338 2848#: ref-filter.c:409
25e2fbb4 2849#, c-format
40390522
AS
2850msgid "malformed field name: %.*s"
2851msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2852
29f90338 2853#: ref-filter.c:435
25e2fbb4 2854#, c-format
40390522
AS
2855msgid "unknown field name: %.*s"
2856msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2857
29f90338 2858#: ref-filter.c:547
61d4c309
AS
2859#, c-format
2860msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2861msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
2862
29f90338 2863#: ref-filter.c:607
61d4c309
AS
2864#, c-format
2865msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
2866msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
2867
29f90338 2868#: ref-filter.c:609
61d4c309
AS
2869#, c-format
2870msgid "format: %%(then) atom used more than once"
2871msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
2872
29f90338 2873#: ref-filter.c:611
61d4c309
AS
2874#, c-format
2875msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
2876msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
2877
29f90338 2878#: ref-filter.c:637
61d4c309
AS
2879#, c-format
2880msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
2881msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
2882
29f90338 2883#: ref-filter.c:639
61d4c309
AS
2884#, c-format
2885msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
2886msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
2887
29f90338 2888#: ref-filter.c:641
61d4c309
AS
2889#, c-format
2890msgid "format: %%(else) atom used more than once"
2891msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
2892
29f90338 2893#: ref-filter.c:654
25e2fbb4 2894#, c-format
40390522 2895msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
61d4c309 2896msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
25e2fbb4 2897
29f90338 2898#: ref-filter.c:709
40390522
AS
2899#, c-format
2900msgid "malformed format string %s"
b8ed0ce7 2901msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
25e2fbb4 2902
29f90338 2903#: ref-filter.c:1313
61d4c309
AS
2904#, c-format
2905msgid "(no branch, rebasing %s)"
2906msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
2907
29f90338 2908#: ref-filter.c:1316
61d4c309
AS
2909#, c-format
2910msgid "(no branch, bisect started on %s)"
2911msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
0d670e78 2912
b61937fb
AS
2913#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2914#. detached at " in wt-status.c
2915#.
29f90338 2916#: ref-filter.c:1324
25e2fbb4 2917#, c-format
61d4c309
AS
2918msgid "(HEAD detached at %s)"
2919msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
1c3c8410 2920
b61937fb
AS
2921#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2922#. detached from " in wt-status.c
2923#.
29f90338 2924#: ref-filter.c:1331
0d670e78 2925#, c-format
61d4c309
AS
2926msgid "(HEAD detached from %s)"
2927msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
2928
29f90338 2929#: ref-filter.c:1335
61d4c309
AS
2930msgid "(no branch)"
2931msgstr "(извън клон)"
0d670e78 2932
31243e7f 2933#: ref-filter.c:1364
6c31a5e9 2934#, c-format
40390522
AS
2935msgid "missing object %s for %s"
2936msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
6c31a5e9 2937
31243e7f 2938#: ref-filter.c:1367
6c31a5e9 2939#, c-format
40390522
AS
2940msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2941msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
6c31a5e9 2942
31243e7f 2943#: ref-filter.c:1819
6c31a5e9 2944#, c-format
40390522
AS
2945msgid "malformed object at '%s'"
2946msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
6c31a5e9 2947
31243e7f 2948#: ref-filter.c:1886
6c31a5e9 2949#, c-format
40390522
AS
2950msgid "ignoring ref with broken name %s"
2951msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
6c31a5e9 2952
31243e7f 2953#: ref-filter.c:1891
0d670e78 2954#, c-format
40390522
AS
2955msgid "ignoring broken ref %s"
2956msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
0d670e78 2957
31243e7f 2958#: ref-filter.c:2152
0d670e78 2959#, c-format
40390522
AS
2960msgid "format: %%(end) atom missing"
2961msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
0d670e78 2962
31243e7f 2963#: ref-filter.c:2246
0d670e78 2964#, c-format
40390522
AS
2965msgid "malformed object name %s"
2966msgstr "неправилно име на обект „%s“"
0d670e78 2967
31243e7f 2968#: remote.c:795
0d670e78 2969#, c-format
40390522
AS
2970msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2971msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
0d670e78 2972
31243e7f 2973#: remote.c:799
aeef7d84 2974#, c-format
40390522
AS
2975msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2976msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
aeef7d84 2977
31243e7f 2978#: remote.c:803
0d670e78 2979#, c-format
40390522
AS
2980msgid "%s tracks both %s and %s"
2981msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
0d670e78 2982
31243e7f 2983#: remote.c:811
40390522
AS
2984msgid "Internal error"
2985msgstr "Вътрешна грешка"
0d670e78 2986
31243e7f 2987#: remote.c:1726 remote.c:1828
40390522
AS
2988msgid "HEAD does not point to a branch"
2989msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
0d670e78 2990
31243e7f 2991#: remote.c:1735
0d670e78 2992#, c-format
40390522
AS
2993msgid "no such branch: '%s'"
2994msgstr "няма клон на име „%s“"
0d670e78 2995
31243e7f 2996#: remote.c:1738
0d670e78 2997#, c-format
40390522
AS
2998msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2999msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
0d670e78 3000
31243e7f 3001#: remote.c:1744
0d670e78 3002#, c-format
40390522
AS
3003msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
3004msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
0d670e78 3005
31243e7f 3006#: remote.c:1759
0d670e78 3007#, c-format
40390522 3008msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
0d670e78 3009msgstr ""
40390522
AS
3010"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
3011"хранилището „%s“"
0d670e78 3012
31243e7f 3013#: remote.c:1771
0d670e78 3014#, c-format
40390522
AS
3015msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
3016msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
0d670e78 3017
31243e7f 3018#: remote.c:1782
0d670e78 3019#, c-format
40390522
AS
3020msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
3021msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
0d670e78 3022
31243e7f 3023#: remote.c:1795
40390522
AS
3024msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
3025msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
3026
31243e7f 3027#: remote.c:1817
40390522
AS
3028msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
3029msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
3030
31243e7f 3031#: remote.c:2132
0d670e78 3032#, c-format
40390522
AS
3033msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
3034msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
0d670e78 3035
31243e7f 3036#: remote.c:2136
40390522
AS
3037msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
3038msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
3039
31243e7f 3040#: remote.c:2139
0d670e78 3041#, c-format
b8ed0ce7 3042msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
40390522 3043msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
0d670e78 3044
31243e7f
AS
3045#: remote.c:2143
3046#, c-format
3047msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
3048msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
3049
3050#: remote.c:2146
3051#, c-format
3052msgid " (use \"%s\" for details)\n"
3053msgstr " (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
3054
3055#: remote.c:2150
0d670e78 3056#, c-format
40390522
AS
3057msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
3058msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
3059msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
3060msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
0d670e78 3061
31243e7f 3062#: remote.c:2156
40390522
AS
3063msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
3064msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
3065
31243e7f 3066#: remote.c:2159
0d670e78 3067#, c-format
40390522
AS
3068msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
3069msgid_plural ""
3070"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
61d4c309
AS
3071msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
3072msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
0d670e78 3073
31243e7f 3074#: remote.c:2167
40390522
AS
3075msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
3076msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
3077
31243e7f 3078#: remote.c:2170
0d670e78
AS
3079#, c-format
3080msgid ""
40390522
AS
3081"Your branch and '%s' have diverged,\n"
3082"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
3083msgid_plural ""
3084"Your branch and '%s' have diverged,\n"
3085"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
3086msgstr[0] ""
3087"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
3088