l10n: Update git.pot (76 new, 4 removed messages)
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c
TNQ
1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
2# Copyright (C) 2012, Trần Ngọc Quân.
3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
4# First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
fd4652ed 8"Project-Id-Version: git-1.7.12.rc0.56.g23ff33\n"
774cfe0c 9"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
fd4652ed
TNQ
10"POT-Creation-Date: 2012-07-30 09:18+0800\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-07-31 07:31+0700\n"
774cfe0c
TNQ
12"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Language: \n"
db484bad 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
774cfe0c
TNQ
19"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
20"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
21"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
774cfe0c
TNQ
23
24#: advice.c:40
25#, c-format
26msgid "hint: %.*s\n"
27msgstr "gợi ý: %.*s\n"
28
29#.
30#. * Message used both when 'git commit' fails and when
31#. * other commands doing a merge do.
32#.
33#: advice.c:70
34msgid ""
35"Fix them up in the work tree,\n"
36"and then use 'git add/rm <file>' as\n"
37"appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
38"or use 'git commit -a'."
39msgstr ""
db484bad
TNQ
40"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
41"và sau đó sử dụng lệnh 'git add/rm <tập-tin>'\n"
42"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao,\n"
43"hoặc là sử dụng lệnh 'git commit -a'."
774cfe0c
TNQ
44
45#: bundle.c:36
46#, c-format
47msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
db484bad 48msgstr "'%s' không giống như tập tin v2 bundle (cụm)"
774cfe0c
TNQ
49
50#: bundle.c:63
db484bad 51#, c-format
774cfe0c 52msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
9e383e88 53msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
774cfe0c
TNQ
54
55#: bundle.c:89
fd4652ed 56#: builtin/commit.c:699
774cfe0c
TNQ
57#, c-format
58msgid "could not open '%s'"
59msgstr "không thể mở '%s'"
60
61#: bundle.c:140
62msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
db484bad 63msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
774cfe0c
TNQ
64
65#: bundle.c:164
9e383e88
TNQ
66#: sequencer.c:550
67#: sequencer.c:982
5714e413 68#: builtin/log.c:290
fd4652ed
TNQ
69#: builtin/log.c:726
70#: builtin/log.c:1316
71#: builtin/log.c:1535
774cfe0c
TNQ
72#: builtin/merge.c:347
73#: builtin/shortlog.c:181
774cfe0c 74msgid "revision walk setup failed"
db484bad 75msgstr "Cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
76
77#: bundle.c:186
db484bad 78#, c-format
774cfe0c
TNQ
79msgid "The bundle contains %d ref"
80msgid_plural "The bundle contains %d refs"
9e383e88
TNQ
81msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
82msgstr[1] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
774cfe0c
TNQ
83
84#: bundle.c:192
5714e413
TNQ
85msgid "The bundle records a complete history."
86msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
87
88#: bundle.c:195
774cfe0c
TNQ
89#, c-format
90msgid "The bundle requires this ref"
91msgid_plural "The bundle requires these %d refs"
9e383e88
TNQ
92msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu tham chiếu (refs) này"
93msgstr[1] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu (refs) này"
774cfe0c 94
5714e413 95#: bundle.c:294
774cfe0c
TNQ
96msgid "rev-list died"
97msgstr "rev-list bị chết"
98
5714e413 99#: bundle.c:300
fd4652ed 100#: builtin/log.c:1212
774cfe0c 101#: builtin/shortlog.c:284
db484bad 102#, c-format
774cfe0c 103msgid "unrecognized argument: %s"
9e383e88 104msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
774cfe0c 105
5714e413 106#: bundle.c:335
774cfe0c
TNQ
107#, c-format
108msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
db484bad 109msgstr "tham chiếu '%s' bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
774cfe0c 110
5714e413 111#: bundle.c:380
774cfe0c 112msgid "Refusing to create empty bundle."
db484bad 113msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
774cfe0c 114
5714e413 115#: bundle.c:398
774cfe0c 116msgid "Could not spawn pack-objects"
db484bad 117msgstr "Không thể sản sinh pack-objects"
774cfe0c 118
5714e413 119#: bundle.c:416
774cfe0c 120msgid "pack-objects died"
db484bad 121msgstr "pack-objects đã chết"
774cfe0c 122
5714e413 123#: bundle.c:419
db484bad 124#, c-format
774cfe0c 125msgid "cannot create '%s'"
db484bad 126msgstr "không thể tạo '%s'"
774cfe0c 127
5714e413 128#: bundle.c:441
774cfe0c 129msgid "index-pack died"
db484bad 130msgstr "index-pack đã chết"
774cfe0c
TNQ
131
132#: commit.c:48
133#, c-format
134msgid "could not parse %s"
135msgstr "không thể phân tích %s"
136
137#: commit.c:50
138#, c-format
139msgid "%s %s is not a commit!"
140msgstr "%s %s không phải là một lần commit!"
141
142#: compat/obstack.c:406
143#: compat/obstack.c:408
774cfe0c
TNQ
144msgid "memory exhausted"
145msgstr "cạn bộ nhớ"
146
147#: connected.c:39
148msgid "Could not run 'git rev-list'"
149msgstr "Không thể chạy 'git rev-list'"
150
151#: connected.c:48
db484bad 152#, c-format
774cfe0c 153msgid "failed write to rev-list: %s"
db484bad 154msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
774cfe0c
TNQ
155
156#: connected.c:56
157#, c-format
158msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
db484bad 159msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
774cfe0c
TNQ
160
161#: date.c:95
162msgid "in the future"
163msgstr "trong tương lai"
164
165#: date.c:101
166#, c-format
167msgid "%lu second ago"
168msgid_plural "%lu seconds ago"
169msgstr[0] "%lu giây trước"
db484bad 170msgstr[1] "%lu giây trước"
774cfe0c
TNQ
171
172#: date.c:108
173#, c-format
174msgid "%lu minute ago"
175msgid_plural "%lu minutes ago"
176msgstr[0] "%lu phút trước"
db484bad 177msgstr[1] "%lu phút trước"
774cfe0c
TNQ
178
179#: date.c:115
180#, c-format
181msgid "%lu hour ago"
182msgid_plural "%lu hours ago"
183msgstr[0] "%lu giờ trước"
db484bad 184msgstr[1] "%lu giờ trước"
774cfe0c
TNQ
185
186#: date.c:122
187#, c-format
188msgid "%lu day ago"
189msgid_plural "%lu days ago"
190msgstr[0] "%lu ngày trước"
db484bad 191msgstr[1] "%lu ngày trước"
774cfe0c
TNQ
192
193#: date.c:128
194#, c-format
195msgid "%lu week ago"
196msgid_plural "%lu weeks ago"
197msgstr[0] "%lu tuần trước"
db484bad 198msgstr[1] "%lu tuần trước"
774cfe0c
TNQ
199
200#: date.c:135
201#, c-format
202msgid "%lu month ago"
203msgid_plural "%lu months ago"
204msgstr[0] "%lu tháng trước"
db484bad 205msgstr[1] "%lu tháng trước"
774cfe0c
TNQ
206
207#: date.c:146
208#, c-format
209msgid "%lu year"
210msgid_plural "%lu years"
db484bad
TNQ
211msgstr[0] "%lu năm"
212msgstr[1] "%lu năm"
774cfe0c
TNQ
213
214#: date.c:149
215#, c-format
216msgid "%s, %lu month ago"
217msgid_plural "%s, %lu months ago"
218msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
db484bad 219msgstr[1] "%s, %lu tháng trước"
774cfe0c
TNQ
220
221#: date.c:154
222#: date.c:159
223#, c-format
224msgid "%lu year ago"
225msgid_plural "%lu years ago"
226msgstr[0] "%lu năm trước"
db484bad 227msgstr[1] "%lu năm trước"
774cfe0c
TNQ
228
229#: diff.c:105
230#, c-format
231msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%.*s'\n"
db484bad 232msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm '%.*s'\n"
774cfe0c
TNQ
233
234#: diff.c:110
db484bad 235#, c-format
774cfe0c 236msgid " Unknown dirstat parameter '%.*s'\n"
db484bad 237msgstr " Không hiểu đối số dirstat '%.*s'\n"
774cfe0c
TNQ
238
239#: diff.c:210
240#, c-format
241msgid ""
242"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
243"%s"
244msgstr ""
db484bad
TNQ
245"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình 'diff.dirstat':\n"
246"%s"
774cfe0c
TNQ
247
248#: diff.c:1400
249msgid " 0 files changed\n"
9e383e88 250msgstr " 0 tập tin nào bị thay đổi\n"
774cfe0c
TNQ
251
252#: diff.c:1404
253#, c-format
254msgid " %d file changed"
255msgid_plural " %d files changed"
db484bad
TNQ
256msgstr[0] " %d tập tin đã bị thay đổi"
257msgstr[1] " %d tập tin đã bị thay đổi"
774cfe0c
TNQ
258
259#: diff.c:1421
260#, c-format
261msgid ", %d insertion(+)"
262msgid_plural ", %d insertions(+)"
263msgstr[0] ", %d được thêm vào(+)"
db484bad 264msgstr[1] ", %d được thêm vào(+)"
774cfe0c
TNQ
265
266#: diff.c:1432
267#, c-format
268msgid ", %d deletion(-)"
269msgid_plural ", %d deletions(-)"
270msgstr[0] ", %d bị xóa(-)"
db484bad 271msgstr[1] ", %d bị xóa(-)"
774cfe0c 272
fd4652ed 273#: diff.c:3461
774cfe0c
TNQ
274#, c-format
275msgid ""
276"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
277"%s"
278msgstr ""
db484bad
TNQ
279"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
280"%s"
774cfe0c
TNQ
281
282#: gpg-interface.c:59
283msgid "could not run gpg."
284msgstr "không thể chạy gpg."
285
286#: gpg-interface.c:71
774cfe0c 287msgid "gpg did not accept the data"
db484bad 288msgstr "gpg đã không đồng ý dữ liệu"
774cfe0c
TNQ
289
290#: gpg-interface.c:82
774cfe0c 291msgid "gpg failed to sign the data"
db484bad 292msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
774cfe0c 293
9e383e88 294#: grep.c:1320
db484bad 295#, c-format
774cfe0c 296msgid "'%s': unable to read %s"
db484bad 297msgstr "'%s': không thể đọc %s"
774cfe0c 298
9e383e88 299#: grep.c:1337
774cfe0c
TNQ
300#, c-format
301msgid "'%s': %s"
302msgstr "'%s': %s"
303
9e383e88 304#: grep.c:1348
db484bad 305#, c-format
774cfe0c 306msgid "'%s': short read %s"
db484bad 307msgstr "'%s': đọc ngắn %s"
774cfe0c 308
fd4652ed 309#: help.c:212
db484bad 310#, c-format
774cfe0c 311msgid "available git commands in '%s'"
db484bad 312msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong '%s'"
774cfe0c 313
fd4652ed 314#: help.c:219
774cfe0c 315msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
db484bad 316msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
774cfe0c 317
fd4652ed 318#: help.c:275
774cfe0c
TNQ
319#, c-format
320msgid ""
321"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
322"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
323msgstr ""
db484bad
TNQ
324"'%s' trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
325"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
774cfe0c 326
fd4652ed 327#: help.c:332
774cfe0c 328msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
db484bad 329msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
774cfe0c 330
fd4652ed 331#: help.c:354
774cfe0c
TNQ
332#, c-format
333msgid ""
334"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
335"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
336msgstr ""
db484bad
TNQ
337"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên '%s', mà nó lại không sẵn có.\n"
338"Giả định rằng ý bạn là '%s'"
774cfe0c 339
fd4652ed 340#: help.c:359
db484bad 341#, c-format
774cfe0c 342msgid "in %0.1f seconds automatically..."
db484bad 343msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
774cfe0c 344
fd4652ed 345#: help.c:366
774cfe0c
TNQ
346#, c-format
347msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
db484bad 348msgstr "git: '%s' không phải là một lệnh của git. Xem thêm 'git --help'."
774cfe0c 349
fd4652ed 350#: help.c:370
774cfe0c
TNQ
351msgid ""
352"\n"
353"Did you mean this?"
354msgid_plural ""
355"\n"
356"Did you mean one of these?"
357msgstr[0] ""
358"\n"
359"Có phải ý bạn là cái này không?"
db484bad
TNQ
360msgstr[1] ""
361"\n"
362"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
363
fd4652ed 364#: parse-options.c:494
db484bad
TNQ
365msgid "..."
366msgstr "..."
367
fd4652ed 368#: parse-options.c:512
db484bad
TNQ
369#, c-format
370msgid "usage: %s"
371msgstr "cách sử dụng: %s"
372
373#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
374#. one in "usage: %s" translation
fd4652ed 375#: parse-options.c:516
db484bad
TNQ
376#, c-format
377msgid " or: %s"
378msgstr " hoặc: %s"
379
fd4652ed 380#: parse-options.c:519
db484bad
TNQ
381#, c-format
382msgid " %s"
383msgstr " %s"
774cfe0c 384
fd4652ed 385#: remote.c:1632
774cfe0c
TNQ
386#, c-format
387msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
388msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
db484bad
TNQ
389msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
390msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
774cfe0c 391
fd4652ed 392#: remote.c:1638
774cfe0c
TNQ
393#, c-format
394msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
395msgid_plural "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
db484bad
TNQ
396msgstr[0] "Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể được fast-forward.\n"
397msgstr[1] "Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể được fast-forward.\n"
774cfe0c 398
fd4652ed 399#: remote.c:1646
774cfe0c
TNQ
400#, c-format
401msgid ""
402"Your branch and '%s' have diverged,\n"
403"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
404msgid_plural ""
405"Your branch and '%s' have diverged,\n"
406"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
407msgstr[0] ""
db484bad
TNQ
408"Nhánh của bạn và '%s' bị phân kỳ,\n"
409"và có %d và %d lần chuyển giao (commit) khác nhau cho từng cái,\n"
410"tương ứng với mỗi lần.\n"
774cfe0c 411msgstr[1] ""
db484bad
TNQ
412"Your branch and '%s' have diverged,\n"
413"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
774cfe0c
TNQ
414
415#: sequencer.c:121
416#: builtin/merge.c:865
417#: builtin/merge.c:978
418#: builtin/merge.c:1088
419#: builtin/merge.c:1098
420#, c-format
421msgid "Could not open '%s' for writing"
422msgstr "Không thể mở %s' để ghi"
423
424#: sequencer.c:123
425#: builtin/merge.c:333
426#: builtin/merge.c:868
427#: builtin/merge.c:1090
428#: builtin/merge.c:1103
429#, c-format
430msgid "Could not write to '%s'"
431msgstr "Không thể ghi vào '%s'"
432
433#: sequencer.c:144
434msgid ""
435"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
436"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
437msgstr ""
db484bad
TNQ
438"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
439"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'"
774cfe0c
TNQ
440
441#: sequencer.c:147
442msgid ""
443"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
444"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
445"and commit the result with 'git commit'"
446msgstr ""
db484bad
TNQ
447"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
448"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'\n"
449"và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh 'git commit'"
774cfe0c
TNQ
450
451#: sequencer.c:160
9e383e88
TNQ
452#: sequencer.c:758
453#: sequencer.c:841
774cfe0c
TNQ
454#, c-format
455msgid "Could not write to %s"
456msgstr "Không thể ghi vào %s"
457
458#: sequencer.c:163
db484bad 459#, c-format
774cfe0c 460msgid "Error wrapping up %s"
db484bad 461msgstr "Lỗi bao bọc %s"
774cfe0c
TNQ
462
463#: sequencer.c:178
464msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
db484bad 465msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
774cfe0c
TNQ
466
467#: sequencer.c:180
468msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
db484bad 469msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh revert."
774cfe0c
TNQ
470
471#: sequencer.c:183
472msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
db484bad 473msgstr "Chuyển giao (commit) các thay đổi hay stash chúng để tiến hành."
774cfe0c
TNQ
474
475#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
476#: sequencer.c:233
477#, c-format
478msgid "%s: Unable to write new index file"
db484bad 479msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c
TNQ
480
481#: sequencer.c:261
774cfe0c 482msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
db484bad 483msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
774cfe0c 484
db484bad 485#: sequencer.c:282
774cfe0c 486msgid "Unable to update cache tree\n"
db484bad 487msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
774cfe0c 488
9e383e88 489#: sequencer.c:324
db484bad 490#, c-format
774cfe0c 491msgid "Could not parse commit %s\n"
db484bad 492msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
774cfe0c 493
9e383e88 494#: sequencer.c:329
db484bad 495#, c-format
774cfe0c 496msgid "Could not parse parent commit %s\n"
db484bad 497msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
774cfe0c 498
9e383e88 499#: sequencer.c:395
774cfe0c 500msgid "Your index file is unmerged."
db484bad 501msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
774cfe0c 502
9e383e88 503#: sequencer.c:398
774cfe0c 504msgid "You do not have a valid HEAD"
db484bad 505msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ"
774cfe0c 506
9e383e88 507#: sequencer.c:413
774cfe0c
TNQ
508#, c-format
509msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
db484bad 510msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
774cfe0c 511
9e383e88 512#: sequencer.c:421
db484bad 513#, c-format
774cfe0c 514msgid "Commit %s does not have parent %d"
db484bad 515msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
774cfe0c 516
9e383e88 517#: sequencer.c:425
774cfe0c
TNQ
518#, c-format
519msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
db484bad 520msgstr "Luồng chính được chỉ định nhưng lần chuyển giao (commit) %s không phải là một lần hòa trộn."
774cfe0c
TNQ
521
522#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
523#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
9e383e88 524#: sequencer.c:436
db484bad 525#, c-format
774cfe0c 526msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
db484bad 527msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
774cfe0c 528
9e383e88 529#: sequencer.c:440
db484bad 530#, c-format
774cfe0c 531msgid "Cannot get commit message for %s"
db484bad 532msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
774cfe0c 533
9e383e88 534#: sequencer.c:524
db484bad 535#, c-format
774cfe0c 536msgid "could not revert %s... %s"
db484bad 537msgstr "không thể revert %s... %s"
774cfe0c 538
9e383e88 539#: sequencer.c:525
db484bad 540#, c-format
774cfe0c 541msgid "could not apply %s... %s"
db484bad 542msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
774cfe0c 543
9e383e88 544#: sequencer.c:553
774cfe0c 545msgid "empty commit set passed"
db484bad 546msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
774cfe0c 547
9e383e88 548#: sequencer.c:561
db484bad 549#, c-format
774cfe0c 550msgid "git %s: failed to read the index"
db484bad 551msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
774cfe0c 552
9e383e88 553#: sequencer.c:566
db484bad 554#, c-format
774cfe0c 555msgid "git %s: failed to refresh the index"
db484bad 556msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
774cfe0c 557
9e383e88 558#: sequencer.c:624
db484bad 559#, c-format
774cfe0c 560msgid "Cannot %s during a %s"
db484bad 561msgstr "Không thể %s trong khi %s"
774cfe0c 562
9e383e88 563#: sequencer.c:646
774cfe0c
TNQ
564#, c-format
565msgid "Could not parse line %d."
566msgstr "Không phân tích được dòng %d."
567
9e383e88 568#: sequencer.c:651
774cfe0c 569msgid "No commits parsed."
9e383e88 570msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
774cfe0c 571
9e383e88 572#: sequencer.c:664
774cfe0c
TNQ
573#, c-format
574msgid "Could not open %s"
575msgstr "Không thể mở %s"
576
9e383e88 577#: sequencer.c:668
774cfe0c
TNQ
578#, c-format
579msgid "Could not read %s."
580msgstr "Không thể đọc %s."
581
9e383e88 582#: sequencer.c:675
db484bad 583#, c-format
774cfe0c 584msgid "Unusable instruction sheet: %s"
db484bad 585msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
774cfe0c 586
9e383e88 587#: sequencer.c:703
db484bad 588#, c-format
774cfe0c 589msgid "Invalid key: %s"
db484bad 590msgstr "Khóa không đúng: %s"
774cfe0c 591
9e383e88 592#: sequencer.c:706
db484bad 593#, c-format
774cfe0c 594msgid "Invalid value for %s: %s"
db484bad 595msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
774cfe0c 596
9e383e88 597#: sequencer.c:718
db484bad 598#, c-format
774cfe0c 599msgid "Malformed options sheet: %s"
db484bad 600msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
774cfe0c 601
9e383e88 602#: sequencer.c:739
774cfe0c 603msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
db484bad 604msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
774cfe0c 605
9e383e88 606#: sequencer.c:740
774cfe0c 607msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
db484bad 608msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
774cfe0c 609
9e383e88 610#: sequencer.c:744
db484bad 611#, c-format
774cfe0c 612msgid "Could not create sequencer directory %s"
db484bad 613msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
774cfe0c 614
9e383e88
TNQ
615#: sequencer.c:760
616#: sequencer.c:845
db484bad 617#, c-format
774cfe0c 618msgid "Error wrapping up %s."
db484bad 619msgstr "Lỗi bao bọc %s."
774cfe0c 620
9e383e88
TNQ
621#: sequencer.c:779
622#: sequencer.c:913
774cfe0c 623msgid "no cherry-pick or revert in progress"
db484bad 624msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
774cfe0c 625
9e383e88 626#: sequencer.c:781
774cfe0c 627msgid "cannot resolve HEAD"
db484bad 628msgstr "không thể phân giải HEAD"
774cfe0c 629
9e383e88 630#: sequencer.c:783
774cfe0c 631msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
9e383e88 632msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
774cfe0c 633
9e383e88 634#: sequencer.c:805
fd4652ed 635#: builtin/apply.c:3988
774cfe0c
TNQ
636#, c-format
637msgid "cannot open %s: %s"
638msgstr "không thể mở %s: %s"
639
9e383e88 640#: sequencer.c:808
774cfe0c
TNQ
641#, c-format
642msgid "cannot read %s: %s"
643msgstr "không thể đọc %s: %s"
644
9e383e88 645#: sequencer.c:809
774cfe0c
TNQ
646msgid "unexpected end of file"
647msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
648
9e383e88 649#: sequencer.c:815
774cfe0c
TNQ
650#, c-format
651msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
9e383e88 652msgstr "tập tin HEAD 'pre-cherry-pick' đã lưu '%s' bị hỏng"
774cfe0c 653
9e383e88 654#: sequencer.c:838
db484bad 655#, c-format
774cfe0c 656msgid "Could not format %s."
9e383e88 657msgstr "Không thể định dạng %s."
774cfe0c 658
9e383e88 659#: sequencer.c:1000
774cfe0c 660msgid "Can't revert as initial commit"
db484bad 661msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
774cfe0c 662
9e383e88 663#: sequencer.c:1001
774cfe0c 664msgid "Can't cherry-pick into empty head"
db484bad 665msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
774cfe0c 666
fd4652ed 667#: sha1_name.c:1044
774cfe0c 668msgid "HEAD does not point to a branch"
db484bad 669msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
774cfe0c 670
fd4652ed 671#: sha1_name.c:1047
db484bad 672#, c-format
774cfe0c 673msgid "No such branch: '%s'"
db484bad 674msgstr "Không có nhánh nào như thế: '%s'"
774cfe0c 675
fd4652ed 676#: sha1_name.c:1049
db484bad 677#, c-format
774cfe0c 678msgid "No upstream configured for branch '%s'"
9e383e88 679msgstr "Không có dòng ngược (upstream) được cấu hình cho nhánh '%s'"
774cfe0c 680
fd4652ed 681#: sha1_name.c:1052
774cfe0c
TNQ
682#, c-format
683msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
9e383e88
TNQ
684msgstr "Nhánh dòng ngược (upstream) '%s' không được lưu lại như là một nhánh 'remote-tracking'"
685
686#: wrapper.c:413
687#, c-format
688msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
689msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
690
691#: wrapper.c:414
692msgid "no such user"
693msgstr "không có người dùng như vậy"
774cfe0c 694
fd4652ed 695#: wt-status.c:140
774cfe0c 696msgid "Unmerged paths:"
db484bad 697msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
774cfe0c 698
fd4652ed
TNQ
699#: wt-status.c:167
700#: wt-status.c:194
774cfe0c
TNQ
701#, c-format
702msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
db484bad 703msgstr " (sử dụng \"git reset %s <tập-tin>...\" để bỏ một stage (trạng thái))"
774cfe0c 704
fd4652ed
TNQ
705#: wt-status.c:169
706#: wt-status.c:196
774cfe0c 707msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
db484bad 708msgstr " (sử dụng \"git rm --cached <tập-tin>...\" để bỏ trạng thái (stage))"
774cfe0c 709
fd4652ed 710#: wt-status.c:173
5714e413
TNQ
711msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
712msgstr " (sử dụng \"git add <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
713
fd4652ed
TNQ
714#: wt-status.c:175
715#: wt-status.c:179
774cfe0c 716msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
db484bad 717msgstr " (sử dụng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là cần được giải quyết)"
774cfe0c 718
fd4652ed 719#: wt-status.c:177
5714e413
TNQ
720msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
721msgstr " (sử dụng \"git rm <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
722
fd4652ed 723#: wt-status.c:188
774cfe0c 724msgid "Changes to be committed:"
db484bad 725msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
774cfe0c 726
fd4652ed 727#: wt-status.c:206
774cfe0c 728msgid "Changes not staged for commit:"
db484bad 729msgstr "Các thay đổi không được đặt trạng thái (stage) cho lần chuyển giao (commit):"
774cfe0c 730
fd4652ed 731#: wt-status.c:210
774cfe0c 732msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
db484bad 733msgstr " (sử dụng \"git add <tập-tin>...\" để cập nhật những gì cần chuyển giao (commit))"
774cfe0c 734
fd4652ed 735#: wt-status.c:212
774cfe0c 736msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
db484bad 737msgstr " (sử dụng \"git add/rm <tập_tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
774cfe0c 738
fd4652ed 739#: wt-status.c:213
774cfe0c 740msgid " (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
db484bad 741msgstr " (sử dụng \"git checkout -- <tập_tin>...\" để loại bỏ những thay đổi trong thư mục làm việc)"
774cfe0c 742
fd4652ed 743#: wt-status.c:215
774cfe0c 744msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
db484bad 745msgstr " (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
774cfe0c 746
fd4652ed 747#: wt-status.c:224
774cfe0c
TNQ
748#, c-format
749msgid "%s files:"
750msgstr "%s tệp tin:"
751
fd4652ed 752#: wt-status.c:227
774cfe0c
TNQ
753#, c-format
754msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
db484bad 755msgstr " (sử dụng \"git %s <tập-tin>...\" để bao gồm thêm vào những gì cần chuyển giao (commit))"
774cfe0c 756
fd4652ed 757#: wt-status.c:244
774cfe0c
TNQ
758msgid "bug"
759msgstr "lỗi"
760
fd4652ed 761#: wt-status.c:249
774cfe0c 762msgid "both deleted:"
db484bad 763msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
774cfe0c 764
fd4652ed 765#: wt-status.c:250
774cfe0c 766msgid "added by us:"
db484bad 767msgstr "được thêm vào bởi chúng tôi:"
774cfe0c 768
fd4652ed 769#: wt-status.c:251
774cfe0c 770msgid "deleted by them:"
9e383e88 771msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
774cfe0c 772
fd4652ed 773#: wt-status.c:252
774cfe0c 774msgid "added by them:"
db484bad 775msgstr "được thêm vào bởi họ:"
774cfe0c 776
fd4652ed 777#: wt-status.c:253
774cfe0c 778msgid "deleted by us:"
db484bad 779msgstr "bị xóa bởi chúng tôi:"
774cfe0c 780
fd4652ed 781#: wt-status.c:254
774cfe0c 782msgid "both added:"
db484bad 783msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
774cfe0c 784
fd4652ed 785#: wt-status.c:255
774cfe0c 786msgid "both modified:"
db484bad 787msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
774cfe0c 788
fd4652ed 789#: wt-status.c:285
774cfe0c 790msgid "new commits, "
db484bad 791msgstr " lần chuyển giao (commit) mới, "
774cfe0c 792
fd4652ed 793#: wt-status.c:287
774cfe0c 794msgid "modified content, "
db484bad 795msgstr "nội dung được sửa đổi,"
774cfe0c 796
fd4652ed 797#: wt-status.c:289
774cfe0c 798msgid "untracked content, "
db484bad 799msgstr "nội dung chưa được theo dõi"
774cfe0c 800
fd4652ed 801#: wt-status.c:303
db484bad 802#, c-format
774cfe0c 803msgid "new file: %s"
db484bad 804msgstr "tập tin mới: %s"
774cfe0c 805
fd4652ed 806#: wt-status.c:306
db484bad 807#, c-format
774cfe0c 808msgid "copied: %s -> %s"
db484bad 809msgstr "đã sao chép: %s -> %s"
774cfe0c 810
fd4652ed 811#: wt-status.c:309
db484bad 812#, c-format
774cfe0c 813msgid "deleted: %s"
9e383e88 814msgstr "bị xóa: %s"
774cfe0c 815
fd4652ed 816#: wt-status.c:312
db484bad 817#, c-format
774cfe0c 818msgid "modified: %s"
9e383e88 819msgstr "bị sửa đổi: %s"
774cfe0c 820
fd4652ed 821#: wt-status.c:315
db484bad 822#, c-format
774cfe0c 823msgid "renamed: %s -> %s"
db484bad 824msgstr "đã đổi tên: %s -> %s"
774cfe0c 825
fd4652ed 826#: wt-status.c:318
774cfe0c
TNQ
827#, c-format
828msgid "typechange: %s"
db484bad 829msgstr "đổi-kiểu: %s"
774cfe0c 830
fd4652ed 831#: wt-status.c:321
db484bad 832#, c-format
774cfe0c 833msgid "unknown: %s"
db484bad 834msgstr "không rõ: %s"
774cfe0c 835
fd4652ed 836#: wt-status.c:324
774cfe0c
TNQ
837#, c-format
838msgid "unmerged: %s"
db484bad 839msgstr "chưa hòa trộn: %s"
774cfe0c 840
fd4652ed 841#: wt-status.c:327
db484bad 842#, c-format
774cfe0c 843msgid "bug: unhandled diff status %c"
db484bad 844msgstr "lỗi: không lấy được trạng thái lệnh diff %c"
774cfe0c 845
fd4652ed 846#: wt-status.c:785
5714e413
TNQ
847msgid "You have unmerged paths."
848msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
849
fd4652ed
TNQ
850#: wt-status.c:788
851#: wt-status.c:912
5714e413
TNQ
852msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
853msgstr " (sửa các xung đột sau đó chạy \"git commit\")"
854
fd4652ed 855#: wt-status.c:791
5714e413
TNQ
856msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
857msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
858
fd4652ed 859#: wt-status.c:794
5714e413
TNQ
860msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
861msgstr " (sử dụng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
862
fd4652ed 863#: wt-status.c:804
5714e413
TNQ
864msgid "You are in the middle of an am session."
865msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên 'am'."
866
fd4652ed 867#: wt-status.c:807
5714e413
TNQ
868msgid "The current patch is empty."
869msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
870
fd4652ed 871#: wt-status.c:811
5714e413
TNQ
872msgid " (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
873msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --resolved\")"
874
fd4652ed 875#: wt-status.c:813
5714e413
TNQ
876msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
877msgstr " (sử dụng \"git am --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
878
fd4652ed 879#: wt-status.c:815
5714e413
TNQ
880msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
881msgstr " (sử dụng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
882
fd4652ed
TNQ
883#: wt-status.c:873
884#: wt-status.c:883
5714e413
TNQ
885msgid "You are currently rebasing."
886msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase (tái cấu trúc)."
887
fd4652ed 888#: wt-status.c:876
5714e413
TNQ
889msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
890msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
891
fd4652ed 892#: wt-status.c:878
5714e413
TNQ
893msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
894msgstr " (sử dụng \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
895
fd4652ed 896#: wt-status.c:880
5714e413
TNQ
897msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
898msgstr " (sử dụng \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
899
fd4652ed 900#: wt-status.c:886
5714e413
TNQ
901msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
902msgstr " (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
903
fd4652ed 904#: wt-status.c:888
5714e413
TNQ
905msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
906msgstr "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc rebase."
907
fd4652ed 908#: wt-status.c:891
5714e413
TNQ
909msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
910msgstr " (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy \"git rebase --continue\")"
911
fd4652ed 912#: wt-status.c:893
5714e413
TNQ
913msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
914msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
915
fd4652ed 916#: wt-status.c:896
5714e413
TNQ
917msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
918msgstr " (sử dụng \"git commit --amend\" để tu bổ lần chuyển giao (commit) hiện tại)"
919
fd4652ed 920#: wt-status.c:898
5714e413
TNQ
921msgid " (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
922msgstr " (sử dụng \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài lòng về những thay đổi của mình)"
923
fd4652ed 924#: wt-status.c:908
5714e413
TNQ
925msgid "You are currently cherry-picking."
926msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick."
927
fd4652ed 928#: wt-status.c:915
5714e413
TNQ
929msgid " (all conflicts fixed: run \"git commit\")"
930msgstr " (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git commit\")"
931
fd4652ed 932#: wt-status.c:924
5714e413
TNQ
933msgid "You are currently bisecting."
934msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (chia đôi)."
935
fd4652ed 936#: wt-status.c:927
5714e413
TNQ
937msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
938msgstr " (sử dụng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
939
fd4652ed 940#: wt-status.c:978
774cfe0c 941msgid "On branch "
db484bad 942msgstr "Trên nhánh"
774cfe0c 943
fd4652ed 944#: wt-status.c:985
774cfe0c 945msgid "Not currently on any branch."
db484bad 946msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
774cfe0c 947
fd4652ed 948#: wt-status.c:997
774cfe0c 949msgid "Initial commit"
db484bad 950msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
774cfe0c 951
fd4652ed 952#: wt-status.c:1011
774cfe0c 953msgid "Untracked"
db484bad 954msgstr "Không được theo vết"
774cfe0c 955
fd4652ed 956#: wt-status.c:1013
774cfe0c
TNQ
957msgid "Ignored"
958msgstr "Bị bỏ qua"
959
fd4652ed 960#: wt-status.c:1015
db484bad 961#, c-format
774cfe0c 962msgid "Untracked files not listed%s"
db484bad 963msgstr "Những tập tin không bị theo vết không được liệt kê ra %s"
774cfe0c 964
fd4652ed 965#: wt-status.c:1017
774cfe0c 966msgid " (use -u option to show untracked files)"
db484bad 967msgstr " (sử dụng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 968
fd4652ed 969#: wt-status.c:1023
774cfe0c 970msgid "No changes"
db484bad 971msgstr "Không có thay đổi nào"
774cfe0c 972
fd4652ed 973#: wt-status.c:1027
db484bad 974#, c-format
774cfe0c 975msgid "no changes added to commit%s\n"
db484bad 976msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)%s\n"
774cfe0c 977
fd4652ed 978#: wt-status.c:1029
774cfe0c 979msgid " (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"
db484bad 980msgstr " (sử dụng \"git add\" và/hoặc \"git commit -a\")"
774cfe0c 981
fd4652ed 982#: wt-status.c:1031
774cfe0c
TNQ
983#, c-format
984msgid "nothing added to commit but untracked files present%s\n"
db484bad 985msgstr "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin không được theo dấu vết hiện diện%s\n"
774cfe0c 986
fd4652ed 987#: wt-status.c:1033
774cfe0c 988msgid " (use \"git add\" to track)"
db484bad 989msgstr " (sử dụng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
774cfe0c 990
fd4652ed
TNQ
991#: wt-status.c:1035
992#: wt-status.c:1038
993#: wt-status.c:1041
db484bad 994#, c-format
774cfe0c 995msgid "nothing to commit%s\n"
db484bad 996msgstr "không có gì để chuyển giao (commit) %s\n"
774cfe0c 997
fd4652ed 998#: wt-status.c:1036
774cfe0c 999msgid " (create/copy files and use \"git add\" to track)"
db484bad 1000msgstr " (tạo/sao-chép các tập tin và sử dụng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
774cfe0c 1001
fd4652ed 1002#: wt-status.c:1039
774cfe0c 1003msgid " (use -u to show untracked files)"
db484bad 1004msgstr " (sử dụng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 1005
fd4652ed 1006#: wt-status.c:1042
774cfe0c 1007msgid " (working directory clean)"
9e383e88 1008msgstr " (thư mục làm việc sạch sẽ)"
774cfe0c 1009
fd4652ed 1010#: wt-status.c:1150
774cfe0c 1011msgid "HEAD (no branch)"
db484bad 1012msgstr "HEAD (chưa có nhánh nào)"
774cfe0c 1013
fd4652ed 1014#: wt-status.c:1156
774cfe0c 1015msgid "Initial commit on "
db484bad 1016msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên"
774cfe0c 1017
fd4652ed 1018#: wt-status.c:1171
774cfe0c 1019msgid "behind "
db484bad 1020msgstr "đằng sau"
774cfe0c 1021
fd4652ed
TNQ
1022#: wt-status.c:1174
1023#: wt-status.c:1177
774cfe0c 1024msgid "ahead "
db484bad 1025msgstr "phía trước"
774cfe0c 1026
fd4652ed 1027#: wt-status.c:1179
774cfe0c 1028msgid ", behind "
db484bad 1029msgstr ", đằng sau"
774cfe0c
TNQ
1030
1031#: builtin/add.c:62
db484bad 1032#, c-format
774cfe0c 1033msgid "unexpected diff status %c"
db484bad 1034msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
774cfe0c
TNQ
1035
1036#: builtin/add.c:67
fd4652ed 1037#: builtin/commit.c:229
774cfe0c 1038msgid "updating files failed"
db484bad 1039msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
1040
1041#: builtin/add.c:77
db484bad 1042#, c-format
774cfe0c 1043msgid "remove '%s'\n"
db484bad 1044msgstr "gỡ bỏ '%s'\n"
774cfe0c
TNQ
1045
1046#: builtin/add.c:176
db484bad 1047#, c-format
774cfe0c 1048msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
db484bad 1049msgstr "Đường dẫn '%s' thì ở trong mô-đun-con '%.*s'"
774cfe0c
TNQ
1050
1051#: builtin/add.c:192
1052msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
db484bad 1053msgstr "Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
774cfe0c
TNQ
1054
1055#: builtin/add.c:195
5714e413 1056#: builtin/add.c:459
774cfe0c
TNQ
1057#: builtin/rm.c:186
1058#, c-format
1059msgid "pathspec '%s' did not match any files"
db484bad 1060msgstr "pathspec '%s' không khớp với bất kỳ tập tin nào"
774cfe0c
TNQ
1061
1062#: builtin/add.c:209
db484bad 1063#, c-format
774cfe0c 1064msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
db484bad 1065msgstr "'%s' nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
774cfe0c
TNQ
1066
1067#: builtin/add.c:276
774cfe0c 1068msgid "Could not read the index"
db484bad 1069msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
774cfe0c
TNQ
1070
1071#: builtin/add.c:286
db484bad 1072#, c-format
774cfe0c 1073msgid "Could not open '%s' for writing."
db484bad 1074msgstr "Không thể mở '%s' để ghi"
774cfe0c
TNQ
1075
1076#: builtin/add.c:290
774cfe0c 1077msgid "Could not write patch"
db484bad 1078msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
774cfe0c
TNQ
1079
1080#: builtin/add.c:295
db484bad 1081#, c-format
774cfe0c 1082msgid "Could not stat '%s'"
db484bad 1083msgstr "không thể lấy trạng thái về '%s'"
774cfe0c
TNQ
1084
1085#: builtin/add.c:297
774cfe0c 1086msgid "Empty patch. Aborted."
db484bad 1087msgstr "Miếng vá trống rỗng. Đã bỏ qua."
774cfe0c
TNQ
1088
1089#: builtin/add.c:303
db484bad 1090#, c-format
774cfe0c 1091msgid "Could not apply '%s'"
db484bad 1092msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) '%s'"
774cfe0c
TNQ
1093
1094#: builtin/add.c:312
1095msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
db484bad 1096msgstr "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore của bạn:\n"
774cfe0c
TNQ
1097
1098#: builtin/add.c:352
1099#, c-format
1100msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
db484bad 1101msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
774cfe0c
TNQ
1102
1103#: builtin/add.c:353
774cfe0c 1104msgid "no files added"
db484bad 1105msgstr "chưa có tập tin nào được thêm vào"
774cfe0c
TNQ
1106
1107#: builtin/add.c:359
774cfe0c 1108msgid "adding files failed"
db484bad 1109msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
1110
1111#: builtin/add.c:391
774cfe0c 1112msgid "-A and -u are mutually incompatible"
db484bad 1113msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
774cfe0c
TNQ
1114
1115#: builtin/add.c:393
1116msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
db484bad 1117msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được sử dụng cùng với --dry-run"
774cfe0c
TNQ
1118
1119#: builtin/add.c:413
db484bad 1120#, c-format
774cfe0c 1121msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
db484bad 1122msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
774cfe0c
TNQ
1123
1124#: builtin/add.c:414
1125#, c-format
1126msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
db484bad 1127msgstr "Có lẽ bạn muốn nói là 'git add .' phải không?\n"
774cfe0c
TNQ
1128
1129#: builtin/add.c:420
1130#: builtin/clean.c:95
fd4652ed 1131#: builtin/commit.c:289
774cfe0c
TNQ
1132#: builtin/mv.c:82
1133#: builtin/rm.c:162
774cfe0c 1134msgid "index file corrupt"
db484bad 1135msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 1136
5714e413 1137#: builtin/add.c:480
fd4652ed 1138#: builtin/apply.c:4433
774cfe0c
TNQ
1139#: builtin/mv.c:229
1140#: builtin/rm.c:260
1141msgid "Unable to write new index file"
db484bad
TNQ
1142msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1143
fd4652ed 1144#: builtin/apply.c:57
db484bad
TNQ
1145msgid "git apply [options] [<patch>...]"
1146msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
774cfe0c 1147
fd4652ed 1148#: builtin/apply.c:110
db484bad 1149#, c-format
774cfe0c 1150msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
db484bad 1151msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng '%s'"
774cfe0c 1152
fd4652ed 1153#: builtin/apply.c:125
db484bad 1154#, c-format
774cfe0c 1155msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
db484bad 1156msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng '%s'"
774cfe0c 1157
fd4652ed 1158#: builtin/apply.c:824
db484bad 1159#, c-format
774cfe0c 1160msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
db484bad 1161msgstr "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) %s"
774cfe0c 1162
fd4652ed 1163#: builtin/apply.c:833
db484bad 1164#, c-format
774cfe0c 1165msgid "regexec returned %d for input: %s"
db484bad 1166msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho kết xuất: %s"
774cfe0c 1167
fd4652ed 1168#: builtin/apply.c:914
db484bad 1169#, c-format
774cfe0c 1170msgid "unable to find filename in patch at line %d"
db484bad 1171msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
774cfe0c 1172
fd4652ed 1173#: builtin/apply.c:946
774cfe0c
TNQ
1174#, c-format
1175msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
db484bad 1176msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null, đã nhận %s trên dòng %d"
774cfe0c 1177
fd4652ed 1178#: builtin/apply.c:950
774cfe0c 1179#, c-format
db484bad
TNQ
1180msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
1181msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới mâu thuấn trên dòng %d"
1182
fd4652ed 1183#: builtin/apply.c:951
db484bad
TNQ
1184#, c-format
1185msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
1186msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d"
774cfe0c 1187
fd4652ed 1188#: builtin/apply.c:958
774cfe0c
TNQ
1189#, c-format
1190msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
db484bad 1191msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null trên dòng %d"
774cfe0c 1192
fd4652ed 1193#: builtin/apply.c:1403
db484bad 1194#, c-format
774cfe0c 1195msgid "recount: unexpected line: %.*s"
db484bad 1196msgstr "chi tiết: dòng không được mong đợi: %.*s"
774cfe0c 1197
fd4652ed 1198#: builtin/apply.c:1460
774cfe0c
TNQ
1199#, c-format
1200msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
db484bad 1201msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c 1202
fd4652ed 1203#: builtin/apply.c:1477
774cfe0c
TNQ
1204#, c-format
1205msgid "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname component (line %d)"
1206msgid_plural "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname components (line %d)"
db484bad
TNQ
1207msgstr[0] "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
1208msgstr[1] "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
774cfe0c 1209
fd4652ed 1210#: builtin/apply.c:1637
774cfe0c 1211msgid "new file depends on old contents"
db484bad 1212msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 1213
fd4652ed 1214#: builtin/apply.c:1639
774cfe0c 1215msgid "deleted file still has contents"
db484bad 1216msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
774cfe0c 1217
fd4652ed 1218#: builtin/apply.c:1665
db484bad 1219#, c-format
774cfe0c 1220msgid "corrupt patch at line %d"
db484bad 1221msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
774cfe0c 1222
fd4652ed 1223#: builtin/apply.c:1701
774cfe0c
TNQ
1224#, c-format
1225msgid "new file %s depends on old contents"
db484bad 1226msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 1227
fd4652ed 1228#: builtin/apply.c:1703
774cfe0c
TNQ
1229#, c-format
1230msgid "deleted file %s still has contents"
db484bad 1231msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
774cfe0c 1232
fd4652ed 1233#: builtin/apply.c:1706
774cfe0c
TNQ
1234#, c-format
1235msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
db484bad 1236msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
774cfe0c 1237
fd4652ed 1238#: builtin/apply.c:1852
774cfe0c
TNQ
1239#, c-format
1240msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
db484bad 1241msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c
TNQ
1242
1243#. there has to be one hunk (forward hunk)
fd4652ed 1244#: builtin/apply.c:1881
774cfe0c
TNQ
1245#, c-format
1246msgid "unrecognized binary patch at line %d"
db484bad 1247msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
774cfe0c 1248
fd4652ed 1249#: builtin/apply.c:1967
774cfe0c
TNQ
1250#, c-format
1251msgid "patch with only garbage at line %d"
db484bad 1252msgstr "vá chỉ với 'garbage' tại dòng %d"
774cfe0c 1253
fd4652ed 1254#: builtin/apply.c:2057
774cfe0c
TNQ
1255#, c-format
1256msgid "unable to read symlink %s"
1257msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
1258
fd4652ed 1259#: builtin/apply.c:2061
db484bad 1260#, c-format
774cfe0c 1261msgid "unable to open or read %s"
db484bad 1262msgstr "không thể mở để đọc hay ghi %s"
774cfe0c 1263
fd4652ed 1264#: builtin/apply.c:2132
774cfe0c 1265msgid "oops"
db484bad 1266msgstr "ôi?"
774cfe0c 1267
fd4652ed 1268#: builtin/apply.c:2654
db484bad 1269#, c-format
774cfe0c 1270msgid "invalid start of line: '%c'"
db484bad 1271msgstr "sai khởi đầu dòng: '%c'"
774cfe0c 1272
fd4652ed 1273#: builtin/apply.c:2772
774cfe0c
TNQ
1274#, c-format
1275msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
1276msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
db484bad
TNQ
1277msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
1278msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
774cfe0c 1279
fd4652ed 1280#: builtin/apply.c:2784
774cfe0c
TNQ
1281#, c-format
1282msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
db484bad 1283msgstr "Nội dung được giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
774cfe0c 1284
fd4652ed 1285#: builtin/apply.c:2790
db484bad 1286#, c-format
774cfe0c
TNQ
1287msgid ""
1288"while searching for:\n"
1289"%.*s"
db484bad
TNQ
1290msgstr ""
1291"Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
1292"%.*s"
774cfe0c 1293
fd4652ed 1294#: builtin/apply.c:2809
774cfe0c
TNQ
1295#, c-format
1296msgid "missing binary patch data for '%s'"
db484bad 1297msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho '%s'"
774cfe0c 1298
fd4652ed 1299#: builtin/apply.c:2912
774cfe0c
TNQ
1300#, c-format
1301msgid "binary patch does not apply to '%s'"
db484bad 1302msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho '%s'"
774cfe0c 1303
fd4652ed 1304#: builtin/apply.c:2918
774cfe0c
TNQ
1305#, c-format
1306msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
db484bad 1307msgstr "vá nhị phân cho '%s' tạo ra kết quả không chính xác (đang chờ %s, đã nhận %s)"
774cfe0c 1308
fd4652ed 1309#: builtin/apply.c:2939
db484bad 1310#, c-format
774cfe0c 1311msgid "patch failed: %s:%ld"
db484bad 1312msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
774cfe0c 1313
fd4652ed 1314#: builtin/apply.c:3061
db484bad 1315#, c-format
fd4652ed
TNQ
1316msgid "cannot checkout %s"
1317msgstr "không thể \"checkout\" %s"
774cfe0c 1318
fd4652ed
TNQ
1319#: builtin/apply.c:3106
1320#: builtin/apply.c:3115
1321#: builtin/apply.c:3159
774cfe0c
TNQ
1322#, c-format
1323msgid "read of %s failed"
1324msgstr "đọc %s gặp lỗi"
1325
fd4652ed
TNQ
1326#: builtin/apply.c:3139
1327#: builtin/apply.c:3361
db484bad 1328#, c-format
fd4652ed
TNQ
1329msgid "path %s has been renamed/deleted"
1330msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa/đổi tên"
774cfe0c 1331
fd4652ed
TNQ
1332#: builtin/apply.c:3220
1333#: builtin/apply.c:3375
db484bad 1334#, c-format
fd4652ed
TNQ
1335msgid "%s: does not exist in index"
1336msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
774cfe0c 1337
fd4652ed
TNQ
1338#: builtin/apply.c:3224
1339#: builtin/apply.c:3367
1340#: builtin/apply.c:3389
774cfe0c
TNQ
1341#, c-format
1342msgid "%s: %s"
1343msgstr "%s: %s"
1344
fd4652ed
TNQ
1345#: builtin/apply.c:3229
1346#: builtin/apply.c:3383
db484bad 1347#, c-format
774cfe0c 1348msgid "%s: does not match index"
db484bad 1349msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
774cfe0c 1350
fd4652ed
TNQ
1351#: builtin/apply.c:3331
1352msgid "removal patch leaves file contents"
1353msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
1354
1355#: builtin/apply.c:3400
774cfe0c
TNQ
1356#, c-format
1357msgid "%s: wrong type"
1358msgstr "%s: sai kiểu"
1359
fd4652ed 1360#: builtin/apply.c:3402
db484bad 1361#, c-format
774cfe0c 1362msgid "%s has type %o, expected %o"
db484bad 1363msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
774cfe0c 1364
fd4652ed 1365#: builtin/apply.c:3503
db484bad 1366#, c-format
774cfe0c 1367msgid "%s: already exists in index"
db484bad 1368msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
774cfe0c 1369
fd4652ed
TNQ
1370#: builtin/apply.c:3506
1371#, c-format
1372msgid "%s: already exists in working directory"
1373msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
1374
1375#: builtin/apply.c:3526
db484bad 1376#, c-format
9e383e88
TNQ
1377msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
1378msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
774cfe0c 1379
fd4652ed 1380#: builtin/apply.c:3531
db484bad 1381#, c-format
9e383e88
TNQ
1382msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
1383msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
1384
fd4652ed 1385#: builtin/apply.c:3539
9e383e88 1386#, c-format
774cfe0c 1387msgid "%s: patch does not apply"
db484bad 1388msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
774cfe0c 1389
fd4652ed 1390#: builtin/apply.c:3552
db484bad 1391#, c-format
774cfe0c 1392msgid "Checking patch %s..."
db484bad 1393msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
774cfe0c 1394
fd4652ed
TNQ
1395#: builtin/apply.c:3607
1396#: builtin/checkout.c:213
774cfe0c
TNQ
1397#: builtin/reset.c:158
1398#, c-format
1399msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
db484bad 1400msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
774cfe0c 1401
fd4652ed 1402#: builtin/apply.c:3750
db484bad 1403#, c-format
774cfe0c 1404msgid "unable to remove %s from index"
db484bad 1405msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 1406
fd4652ed 1407#: builtin/apply.c:3778
774cfe0c
TNQ
1408#, c-format
1409msgid "corrupt patch for subproject %s"
db484bad 1410msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
774cfe0c 1411
fd4652ed 1412#: builtin/apply.c:3782
db484bad 1413#, c-format
774cfe0c 1414msgid "unable to stat newly created file '%s'"
db484bad 1415msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 1416
fd4652ed 1417#: builtin/apply.c:3787
774cfe0c
TNQ
1418#, c-format
1419msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
db484bad 1420msgstr "không thể tạo 'backing store' cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 1421
fd4652ed
TNQ
1422#: builtin/apply.c:3790
1423#: builtin/apply.c:3898
db484bad 1424#, c-format
774cfe0c 1425msgid "unable to add cache entry for %s"
db484bad 1426msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
774cfe0c 1427
fd4652ed 1428#: builtin/apply.c:3823
774cfe0c
TNQ
1429#, c-format
1430msgid "closing file '%s'"
1431msgstr "đang đóng tập tin '%s'"
1432
fd4652ed 1433#: builtin/apply.c:3872
db484bad 1434#, c-format
774cfe0c 1435msgid "unable to write file '%s' mode %o"
db484bad 1436msgstr "không thể ghi vào tập tin '%s' chế độ (mode) %o"
774cfe0c 1437
fd4652ed 1438#: builtin/apply.c:3959
db484bad 1439#, c-format
774cfe0c 1440msgid "Applied patch %s cleanly."
db484bad 1441msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 1442
fd4652ed 1443#: builtin/apply.c:3967
774cfe0c
TNQ
1444msgid "internal error"
1445msgstr "lỗi nội bộ"
1446
1447#. Say this even without --verbose
fd4652ed 1448#: builtin/apply.c:3970
db484bad 1449#, c-format
774cfe0c
TNQ
1450msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
1451msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
db484bad
TNQ
1452msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1453msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1454
fd4652ed 1455#: builtin/apply.c:3980
db484bad
TNQ
1456#, c-format
1457msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
1458msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
1459
fd4652ed 1460#: builtin/apply.c:4001
db484bad
TNQ
1461#, c-format
1462msgid "Hunk #%d applied cleanly."
1463msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
1464
fd4652ed 1465#: builtin/apply.c:4004
db484bad
TNQ
1466#, c-format
1467msgid "Rejected hunk #%d."
1468msgstr "hunk #%d bị từ chối."
1469
fd4652ed 1470#: builtin/apply.c:4154
db484bad
TNQ
1471msgid "unrecognized input"
1472msgstr "không thừa nhận đầu vào"
1473
fd4652ed 1474#: builtin/apply.c:4165
db484bad
TNQ
1475msgid "unable to read index file"
1476msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
1477
fd4652ed
TNQ
1478#: builtin/apply.c:4284
1479#: builtin/apply.c:4287
db484bad
TNQ
1480msgid "path"
1481msgstr "đường-dẫn"
1482
fd4652ed 1483#: builtin/apply.c:4285
db484bad
TNQ
1484msgid "don't apply changes matching the given path"
1485msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1486
fd4652ed 1487#: builtin/apply.c:4288
db484bad
TNQ
1488msgid "apply changes matching the given path"
1489msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1490
fd4652ed 1491#: builtin/apply.c:4290
db484bad
TNQ
1492msgid "num"
1493msgstr "số"
1494
fd4652ed 1495#: builtin/apply.c:4291
db484bad
TNQ
1496msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
1497msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
1498
fd4652ed 1499#: builtin/apply.c:4294
db484bad
TNQ
1500msgid "ignore additions made by the patch"
1501msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
1502
fd4652ed 1503#: builtin/apply.c:4296
db484bad
TNQ
1504msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
1505msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
1506
fd4652ed 1507#: builtin/apply.c:4300
db484bad
TNQ
1508msgid "shows number of added and deleted lines in decimal notation"
1509msgstr "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
1510
fd4652ed 1511#: builtin/apply.c:4302
db484bad
TNQ
1512msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
1513msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
1514
fd4652ed 1515#: builtin/apply.c:4304
db484bad
TNQ
1516msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
1517msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
1518
fd4652ed 1519#: builtin/apply.c:4306
db484bad
TNQ
1520msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
1521msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
1522
fd4652ed 1523#: builtin/apply.c:4308
db484bad
TNQ
1524msgid "apply a patch without touching the working tree"
1525msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
1526
fd4652ed 1527#: builtin/apply.c:4310
db484bad
TNQ
1528msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
1529msgstr "đồng thời áp dụng miếng vá (sử dụng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
1530
fd4652ed
TNQ
1531#: builtin/apply.c:4312
1532msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
1533msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
1534
1535#: builtin/apply.c:4314
db484bad
TNQ
1536msgid "build a temporary index based on embedded index information"
1537msgstr "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
1538
fd4652ed 1539#: builtin/apply.c:4316
db484bad
TNQ
1540msgid "paths are separated with NUL character"
1541msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
1542
fd4652ed 1543#: builtin/apply.c:4319
db484bad
TNQ
1544msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1545msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
1546
fd4652ed 1547#: builtin/apply.c:4320
db484bad
TNQ
1548msgid "action"
1549msgstr "hành động"
1550
fd4652ed 1551#: builtin/apply.c:4321
db484bad
TNQ
1552msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
1553msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
1554
fd4652ed
TNQ
1555#: builtin/apply.c:4324
1556#: builtin/apply.c:4327
db484bad
TNQ
1557msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
1558msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
1559
fd4652ed 1560#: builtin/apply.c:4330
db484bad
TNQ
1561msgid "apply the patch in reverse"
1562msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
1563
fd4652ed 1564#: builtin/apply.c:4332
db484bad
TNQ
1565msgid "don't expect at least one line of context"
1566msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
1567
fd4652ed 1568#: builtin/apply.c:4334
db484bad
TNQ
1569msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
1570msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 1571
fd4652ed 1572#: builtin/apply.c:4336
db484bad
TNQ
1573msgid "allow overlapping hunks"
1574msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 1575
fd4652ed 1576#: builtin/apply.c:4337
db484bad
TNQ
1577msgid "be verbose"
1578msgstr "chi tiết"
774cfe0c 1579
fd4652ed 1580#: builtin/apply.c:4339
db484bad
TNQ
1581msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
1582msgstr "dung sai không chính xác đã tìm thấy thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
774cfe0c 1583
fd4652ed 1584#: builtin/apply.c:4342
db484bad
TNQ
1585msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
1586msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
774cfe0c 1587
fd4652ed 1588#: builtin/apply.c:4344
db484bad
TNQ
1589msgid "root"
1590msgstr "root"
774cfe0c 1591
fd4652ed 1592#: builtin/apply.c:4345
db484bad
TNQ
1593msgid "prepend <root> to all filenames"
1594msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
1595
fd4652ed
TNQ
1596#: builtin/apply.c:4367
1597msgid "--3way outside a repository"
1598msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
1599
1600#: builtin/apply.c:4375
774cfe0c 1601msgid "--index outside a repository"
db484bad 1602msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
774cfe0c 1603
fd4652ed 1604#: builtin/apply.c:4378
774cfe0c 1605msgid "--cached outside a repository"
db484bad 1606msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
774cfe0c 1607
fd4652ed 1608#: builtin/apply.c:4394
db484bad 1609#, c-format
774cfe0c 1610msgid "can't open patch '%s'"
db484bad 1611msgstr "không thể mở miếng vá '%s'"
774cfe0c 1612
fd4652ed 1613#: builtin/apply.c:4408
db484bad 1614#, c-format
774cfe0c
TNQ
1615msgid "squelched %d whitespace error"
1616msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
db484bad
TNQ
1617msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
1618msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
774cfe0c 1619
fd4652ed
TNQ
1620#: builtin/apply.c:4414
1621#: builtin/apply.c:4424
774cfe0c
TNQ
1622#, c-format
1623msgid "%d line adds whitespace errors."
1624msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
db484bad
TNQ
1625msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
1626msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
774cfe0c
TNQ
1627
1628#: builtin/archive.c:17
db484bad 1629#, c-format
774cfe0c 1630msgid "could not create archive file '%s'"
db484bad 1631msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) '%s'"
774cfe0c
TNQ
1632
1633#: builtin/archive.c:20
774cfe0c 1634msgid "could not redirect output"
db484bad 1635msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
774cfe0c
TNQ
1636
1637#: builtin/archive.c:37
1638msgid "git archive: Remote with no URL"
db484bad 1639msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
774cfe0c
TNQ
1640
1641#: builtin/archive.c:58
1642msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
db484bad 1643msgstr "git archive: mong đợi ACK/NAK, nhận EOF"
774cfe0c
TNQ
1644
1645#: builtin/archive.c:63
db484bad 1646#, c-format
774cfe0c 1647msgid "git archive: NACK %s"
db484bad 1648msgstr "git archive: NACK %s"
774cfe0c
TNQ
1649
1650#: builtin/archive.c:65
db484bad 1651#, c-format
774cfe0c 1652msgid "remote error: %s"
db484bad 1653msgstr "lỗi máy chủ: %s"
774cfe0c
TNQ
1654
1655#: builtin/archive.c:66
774cfe0c 1656msgid "git archive: protocol error"
db484bad 1657msgstr "git archive: lỗi giao thức"
774cfe0c
TNQ
1658
1659#: builtin/archive.c:71
774cfe0c 1660msgid "git archive: expected a flush"
db484bad 1661msgstr "git archive: đã mong chờ một flush"
774cfe0c 1662
db484bad 1663#: builtin/branch.c:144
774cfe0c
TNQ
1664#, c-format
1665msgid ""
1666"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
1667" '%s', but not yet merged to HEAD."
1668msgstr ""
db484bad
TNQ
1669"đang xóa nhánh '%s' mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
1670" '%s', nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
774cfe0c 1671
db484bad 1672#: builtin/branch.c:148
774cfe0c
TNQ
1673#, c-format
1674msgid ""
1675"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
1676" '%s', even though it is merged to HEAD."
1677msgstr ""
db484bad
TNQ
1678"không xóa nhánh '%s' cái mà chưa được hòa trộng vào\n"
1679" '%s', cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
774cfe0c 1680
db484bad 1681#: builtin/branch.c:180
774cfe0c 1682msgid "cannot use -a with -d"
db484bad 1683msgstr "không thể sử dụng -a với -d"
774cfe0c 1684
db484bad 1685#: builtin/branch.c:186
774cfe0c 1686msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
db484bad 1687msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
774cfe0c 1688
db484bad 1689#: builtin/branch.c:191
774cfe0c
TNQ
1690#, c-format
1691msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
db484bad 1692msgstr "Không thể xóa nhánh '%s' cái mà bạn hiện nay đang ở."
774cfe0c 1693
db484bad
TNQ
1694#: builtin/branch.c:202
1695#, c-format
774cfe0c 1696msgid "remote branch '%s' not found."
db484bad 1697msgstr "nhánh máy chủ '%s' không tìm thấy."
774cfe0c 1698
db484bad
TNQ
1699#: builtin/branch.c:203
1700#, c-format
774cfe0c 1701msgid "branch '%s' not found."
db484bad 1702msgstr "không tìm thấy nhánh '%s'."
774cfe0c 1703
db484bad 1704#: builtin/branch.c:210
774cfe0c
TNQ
1705#, c-format
1706msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
db484bad 1707msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho '%s'"
774cfe0c 1708
db484bad 1709#: builtin/branch.c:216
774cfe0c
TNQ
1710#, c-format
1711msgid ""
1712"The branch '%s' is not fully merged.\n"
1713"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
1714msgstr ""
db484bad
TNQ
1715"Nhánh '%s' không được trộn một cách đầy đủ.\n"
1716"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh 'git branch -D %s'."
774cfe0c 1717
db484bad
TNQ
1718#: builtin/branch.c:225
1719#, c-format
774cfe0c 1720msgid "Error deleting remote branch '%s'"
db484bad 1721msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ '%s'"
774cfe0c 1722
db484bad
TNQ
1723#: builtin/branch.c:226
1724#, c-format
774cfe0c 1725msgid "Error deleting branch '%s'"
db484bad 1726msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh '%s'"
774cfe0c 1727
db484bad
TNQ
1728#: builtin/branch.c:233
1729#, c-format
774cfe0c 1730msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
db484bad 1731msgstr "Nhánh máy chủ đã xóa %s (trước là %s).\n"
774cfe0c 1732
db484bad
TNQ
1733#: builtin/branch.c:234
1734#, c-format
774cfe0c 1735msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
db484bad 1736msgstr "Nhánh đã bị xóa '%s' (trước là %s)\n"
774cfe0c 1737
db484bad 1738#: builtin/branch.c:239
774cfe0c 1739msgid "Update of config-file failed"
db484bad 1740msgstr "Cập nhật tệp tin cấu hình gặp lỗi"
774cfe0c 1741
db484bad 1742#: builtin/branch.c:337
774cfe0c
TNQ
1743#, c-format
1744msgid "branch '%s' does not point at a commit"
db484bad 1745msgstr "nhánh '%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
774cfe0c 1746
db484bad 1747#: builtin/branch.c:409
774cfe0c 1748#, c-format
db484bad
TNQ
1749msgid "[%s: behind %d]"
1750msgstr "[%s: đằng sau %d]"
1751
1752#: builtin/branch.c:411
1753#, c-format
1754msgid "[behind %d]"
1755msgstr "[đằng sau %d]"
774cfe0c 1756
db484bad
TNQ
1757#: builtin/branch.c:415
1758#, c-format
1759msgid "[%s: ahead %d]"
1760msgstr "[%s: phía trước %d]"
774cfe0c 1761
db484bad
TNQ
1762#: builtin/branch.c:417
1763#, c-format
1764msgid "[ahead %d]"
1765msgstr "[phía trước %d]"
774cfe0c 1766
db484bad
TNQ
1767#: builtin/branch.c:420
1768#, c-format
1769msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
1770msgstr "[%s: phía trước %d, phía sau %d]"
1771
1772#: builtin/branch.c:423
1773#, c-format
1774msgid "[ahead %d, behind %d]"
1775msgstr "[phía trước %d, phía sau %d]"
1776
1777#: builtin/branch.c:535
774cfe0c 1778msgid "(no branch)"
db484bad 1779msgstr "(không có nhánh nào)"
774cfe0c 1780
db484bad 1781#: builtin/branch.c:600
774cfe0c 1782msgid "some refs could not be read"
db484bad 1783msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
774cfe0c 1784
db484bad 1785#: builtin/branch.c:613
774cfe0c 1786msgid "cannot rename the current branch while not on any."
db484bad 1787msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
774cfe0c 1788
db484bad
TNQ
1789#: builtin/branch.c:623
1790#, c-format
774cfe0c 1791msgid "Invalid branch name: '%s'"
db484bad 1792msgstr "tên nhánh sai: '%s'"
774cfe0c 1793
db484bad 1794#: builtin/branch.c:638
774cfe0c 1795msgid "Branch rename failed"
db484bad 1796msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
774cfe0c 1797
db484bad 1798#: builtin/branch.c:642
774cfe0c
TNQ
1799#, c-format
1800msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
db484bad 1801msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh '%s' đi"
774cfe0c 1802
db484bad 1803#: builtin/branch.c:646
774cfe0c
TNQ
1804#, c-format
1805msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
db484bad 1806msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
774cfe0c 1807
db484bad 1808#: builtin/branch.c:653
774cfe0c 1809msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
db484bad 1810msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
774cfe0c 1811
db484bad
TNQ
1812#: builtin/branch.c:668
1813#, c-format
774cfe0c 1814msgid "malformed object name %s"
db484bad 1815msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
774cfe0c 1816
db484bad
TNQ
1817#: builtin/branch.c:692
1818#, c-format
774cfe0c 1819msgid "could not write branch description template: %s"
db484bad 1820msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
774cfe0c 1821
db484bad 1822#: builtin/branch.c:783
774cfe0c 1823msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
db484bad 1824msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
774cfe0c 1825
db484bad 1826#: builtin/branch.c:788
fd4652ed 1827#: builtin/clone.c:561
774cfe0c 1828msgid "HEAD not found below refs/heads!"
db484bad 1829msgstr "HEAD không tìm thấy ở dưới refs/heads!"
774cfe0c 1830
db484bad
TNQ
1831#: builtin/branch.c:808
1832msgid "--column and --verbose are incompatible"
1833msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
1834
1835#: builtin/branch.c:857
774cfe0c 1836msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
db484bad 1837msgstr "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh 'git branch' không hợp lý đối với tên nhánh"
774cfe0c
TNQ
1838
1839#: builtin/bundle.c:47
db484bad 1840#, c-format
774cfe0c 1841msgid "%s is okay\n"
db484bad 1842msgstr "'%s' tốt\n"
774cfe0c
TNQ
1843
1844#: builtin/bundle.c:56
774cfe0c 1845msgid "Need a repository to create a bundle."
db484bad 1846msgstr "Cần một kho chứa để mà tạo một bundle."
774cfe0c
TNQ
1847
1848#: builtin/bundle.c:60
774cfe0c 1849msgid "Need a repository to unbundle."
db484bad 1850msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
774cfe0c 1851
fd4652ed
TNQ
1852#: builtin/checkout.c:114
1853#: builtin/checkout.c:147
db484bad 1854#, c-format
774cfe0c 1855msgid "path '%s' does not have our version"
db484bad 1856msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng ta"
774cfe0c 1857
fd4652ed
TNQ
1858#: builtin/checkout.c:116
1859#: builtin/checkout.c:149
db484bad 1860#, c-format
774cfe0c 1861msgid "path '%s' does not have their version"
db484bad 1862msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng"
774cfe0c 1863
fd4652ed 1864#: builtin/checkout.c:132
774cfe0c
TNQ
1865#, c-format
1866msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
db484bad 1867msgstr "đường dẫn '%s' không có tất cả các phiên bản cần thiết"
774cfe0c 1868
fd4652ed 1869#: builtin/checkout.c:176
774cfe0c
TNQ
1870#, c-format
1871msgid "path '%s' does not have necessary versions"
db484bad 1872msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản cần thiết"
774cfe0c 1873
fd4652ed 1874#: builtin/checkout.c:193
db484bad 1875#, c-format
774cfe0c 1876msgid "path '%s': cannot merge"
db484bad 1877msgstr "đường dẫn '%s': không thể hòa trộn"
774cfe0c 1878
fd4652ed 1879#: builtin/checkout.c:210
db484bad 1880#, c-format
774cfe0c 1881msgid "Unable to add merge result for '%s'"
db484bad 1882msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho '%s'"
774cfe0c 1883
fd4652ed
TNQ
1884#: builtin/checkout.c:235
1885#: builtin/checkout.c:393
774cfe0c 1886msgid "corrupt index file"
db484bad 1887msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 1888
fd4652ed
TNQ
1889#: builtin/checkout.c:265
1890#: builtin/checkout.c:272
db484bad 1891#, c-format
774cfe0c 1892msgid "path '%s' is unmerged"
db484bad 1893msgstr "đường dẫn '%s' không được hòa trộn"
774cfe0c 1894
fd4652ed
TNQ
1895#: builtin/checkout.c:303
1896#: builtin/checkout.c:499
1897#: builtin/clone.c:586
774cfe0c
TNQ
1898#: builtin/merge.c:812
1899msgid "unable to write new index file"
db484bad 1900msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c 1901
fd4652ed 1902#: builtin/checkout.c:320
774cfe0c
TNQ
1903#: builtin/diff.c:302
1904#: builtin/merge.c:408
774cfe0c 1905msgid "diff_setup_done failed"
db484bad 1906msgstr "diff_setup_done gặp lỗi"
774cfe0c 1907
fd4652ed 1908#: builtin/checkout.c:415
774cfe0c 1909msgid "you need to resolve your current index first"
db484bad 1910msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
774cfe0c 1911
fd4652ed 1912#: builtin/checkout.c:534
db484bad 1913#, c-format
774cfe0c 1914msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
db484bad 1915msgstr "Không thể thực hiện reflog cho '%s'\n"
774cfe0c 1916
fd4652ed 1917#: builtin/checkout.c:567
774cfe0c 1918msgid "HEAD is now at"
db484bad 1919msgstr "HEAD hiện giờ tại"
774cfe0c 1920
fd4652ed 1921#: builtin/checkout.c:574
db484bad 1922#, c-format
774cfe0c 1923msgid "Reset branch '%s'\n"
db484bad 1924msgstr "Đặt lại nhánh '%s'\n"
774cfe0c 1925
fd4652ed 1926#: builtin/checkout.c:577
db484bad 1927#, c-format
774cfe0c 1928msgid "Already on '%s'\n"
db484bad 1929msgstr "Đã sẵn sàng trên '%s'\n"
774cfe0c 1930
fd4652ed 1931#: builtin/checkout.c:581
774cfe0c
TNQ
1932#, c-format
1933msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
db484bad 1934msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh '%s'\n"
774cfe0c 1935
fd4652ed 1936#: builtin/checkout.c:583
db484bad 1937#, c-format
774cfe0c 1938msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
db484bad 1939msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới '%s'\n"
774cfe0c 1940
fd4652ed 1941#: builtin/checkout.c:585
db484bad 1942#, c-format
774cfe0c 1943msgid "Switched to branch '%s'\n"
db484bad 1944msgstr "Đã chuyển đến nhánh '%s'\n"
774cfe0c 1945
fd4652ed 1946#: builtin/checkout.c:641
db484bad 1947#, c-format
774cfe0c 1948msgid " ... and %d more.\n"
db484bad 1949msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
774cfe0c
TNQ
1950
1951#. The singular version
fd4652ed 1952#: builtin/checkout.c:647
774cfe0c
TNQ
1953#, c-format
1954msgid ""
1955"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
1956"any of your branches:\n"
1957"\n"
1958"%s\n"
1959msgid_plural ""
1960"Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
1961"any of your branches:\n"
1962"\n"
1963"%s\n"
1964msgstr[0] ""
db484bad
TNQ
1965"Cảnh báo: bạn đã rời bở %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được kết nối đến\n"
1966"bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
1967"\n"
1968"%s\n"
774cfe0c 1969msgstr[1] ""
db484bad
TNQ
1970"Cảnh báo: bạn đã rời bở %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được kết nối đến\n"
1971"bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
1972"\n"
1973"%s\n"
774cfe0c 1974
fd4652ed 1975#: builtin/checkout.c:665
774cfe0c
TNQ
1976#, c-format
1977msgid ""
1978"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
1979"to do so with:\n"
1980"\n"
1981" git branch new_branch_name %s\n"
1982"\n"
1983msgstr ""
db484bad
TNQ
1984"Nếu bạn muốn giữ chúng bằng cách tạo ra một nhánh mới, đây có lẽ là một thời điểm thích hợp\n"
1985"để làm thế bằng lệnh:\n"
1986"\n"
1987" git branch tên_nhánh_mới %s\n"
1988"\n"
774cfe0c 1989
fd4652ed 1990#: builtin/checkout.c:695
774cfe0c 1991msgid "internal error in revision walk"
db484bad 1992msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
774cfe0c 1993
fd4652ed 1994#: builtin/checkout.c:699
774cfe0c 1995msgid "Previous HEAD position was"
db484bad 1996msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
774cfe0c 1997
fd4652ed
TNQ
1998#: builtin/checkout.c:725
1999#: builtin/checkout.c:920
774cfe0c 2000msgid "You are on a branch yet to be born"
db484bad 2001msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
774cfe0c
TNQ
2002
2003#. case (1)
fd4652ed 2004#: builtin/checkout.c:856
db484bad 2005#, c-format
774cfe0c 2006msgid "invalid reference: %s"
db484bad 2007msgstr "tham chiếu sai: %s"
774cfe0c
TNQ
2008
2009#. case (1): want a tree
fd4652ed 2010#: builtin/checkout.c:895
db484bad 2011#, c-format
774cfe0c 2012msgid "reference is not a tree: %s"
db484bad 2013msgstr "tham chiếu không phải là cây:%s"
774cfe0c 2014
fd4652ed 2015#: builtin/checkout.c:977
774cfe0c 2016msgid "-B cannot be used with -b"
db484bad 2017msgstr "-B không thể được sử dụng với -b"
774cfe0c 2018
fd4652ed 2019#: builtin/checkout.c:986
774cfe0c 2020msgid "--patch is incompatible with all other options"
db484bad 2021msgstr "--patch xung khắc với tất cả các tùy chọn khác"
774cfe0c 2022
fd4652ed 2023#: builtin/checkout.c:989
774cfe0c 2024msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
db484bad 2025msgstr "--detach không thể được sử dụng với -b/-B/--orphan"
774cfe0c 2026
fd4652ed 2027#: builtin/checkout.c:991
774cfe0c 2028msgid "--detach cannot be used with -t"
db484bad 2029msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
774cfe0c 2030
fd4652ed 2031#: builtin/checkout.c:997
774cfe0c 2032msgid "--track needs a branch name"
db484bad 2033msgstr "--track cần tên một nhánh"
774cfe0c 2034
fd4652ed 2035#: builtin/checkout.c:1004
774cfe0c 2036msgid "Missing branch name; try -b"
db484bad 2037msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
774cfe0c 2038
fd4652ed 2039#: builtin/checkout.c:1010
774cfe0c 2040msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
db484bad 2041msgstr "Tùy chọn --orphan và -b|-B loại từ lẫn nhau"
774cfe0c 2042
fd4652ed 2043#: builtin/checkout.c:1012
774cfe0c 2044msgid "--orphan cannot be used with -t"
db484bad 2045msgstr "--orphan không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
774cfe0c 2046
fd4652ed 2047#: builtin/checkout.c:1022
774cfe0c 2048msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
db484bad 2049msgstr "git checkout: -f và -m xung khắc nhau"
774cfe0c 2050
fd4652ed 2051#: builtin/checkout.c:1056
774cfe0c 2052msgid "invalid path specification"
db484bad 2053msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
774cfe0c 2054
fd4652ed 2055#: builtin/checkout.c:1064
774cfe0c
TNQ
2056#, c-format
2057msgid ""
2058"git checkout: updating paths is incompatible with switching branches.\n"
2059"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
2060msgstr ""
db484bad
TNQ
2061"git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi các nhánh..\n"
2062"Bạn đã có ý định checkout '%s' cái mà không thể được phân giải như là lần chuyển giao (commit)?"
774cfe0c 2063
fd4652ed 2064#: builtin/checkout.c:1066
774cfe0c 2065msgid "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
db484bad 2066msgstr "git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi các nhánh."
774cfe0c 2067
fd4652ed 2068#: builtin/checkout.c:1071
774cfe0c 2069msgid "git checkout: --detach does not take a path argument"
fd4652ed 2070msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số là đường dẫn"
774cfe0c 2071
fd4652ed 2072#: builtin/checkout.c:1074
774cfe0c
TNQ
2073msgid ""
2074"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
2075"checking out of the index."
2076msgstr ""
db484bad 2077"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
fd4652ed 2078"checkout bảng mục lục (index)."
774cfe0c 2079
fd4652ed 2080#: builtin/checkout.c:1093
774cfe0c 2081msgid "Cannot switch branch to a non-commit."
db484bad 2082msgstr "Không thể chuyển đến một non-commit."
774cfe0c 2083
fd4652ed 2084#: builtin/checkout.c:1096
774cfe0c 2085msgid "--ours/--theirs is incompatible with switching branches."
db484bad 2086msgstr "--ours/--theirs là xung khắc nhau khi chuyển đổi các nhánh."
774cfe0c
TNQ
2087
2088#: builtin/clean.c:78
774cfe0c 2089msgid "-x and -X cannot be used together"
db484bad 2090msgstr "-x và -X không thể dùng cùng một lúc với nhau"
774cfe0c
TNQ
2091
2092#: builtin/clean.c:82
2093msgid "clean.requireForce set to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
db484bad 2094msgstr "clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -n mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
774cfe0c
TNQ
2095
2096#: builtin/clean.c:85
2097msgid "clean.requireForce defaults to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
db484bad 2098msgstr "clean.requireForce mặc định được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -n mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
774cfe0c
TNQ
2099
2100#: builtin/clean.c:155
2101#: builtin/clean.c:176
db484bad 2102#, c-format
774cfe0c 2103msgid "Would remove %s\n"
db484bad 2104msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
774cfe0c
TNQ
2105
2106#: builtin/clean.c:159
2107#: builtin/clean.c:179
db484bad 2108#, c-format
774cfe0c
TNQ
2109msgid "Removing %s\n"
2110msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
2111
2112#: builtin/clean.c:162
2113#: builtin/clean.c:182
db484bad 2114#, c-format
774cfe0c 2115msgid "failed to remove %s"
db484bad 2116msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
774cfe0c
TNQ
2117
2118#: builtin/clean.c:166
db484bad 2119#, c-format
774cfe0c 2120msgid "Would not remove %s\n"
db484bad 2121msgstr "Không thể gỡ bỏ %s\n"
774cfe0c
TNQ
2122
2123#: builtin/clean.c:168
db484bad 2124#, c-format
774cfe0c 2125msgid "Not removing %s\n"
db484bad 2126msgstr "Không xóa %s\n"
774cfe0c
TNQ
2127
2128#: builtin/clone.c:243
2129#, c-format
2130msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
db484bad 2131msgstr "kho tham chiếu '%s' không phải là một thư mục nội bộ."
774cfe0c
TNQ
2132
2133#: builtin/clone.c:302
db484bad 2134#, c-format
774cfe0c 2135msgid "failed to open '%s'"
db484bad 2136msgstr "gặp lỗi khi mở '%s'"
774cfe0c
TNQ
2137
2138#: builtin/clone.c:306
db484bad 2139#, c-format
774cfe0c 2140msgid "failed to create directory '%s'"
db484bad 2141msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
2142
2143#: builtin/clone.c:308
2144#: builtin/diff.c:75
db484bad 2145#, c-format
774cfe0c 2146msgid "failed to stat '%s'"
db484bad 2147msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) '%s'"
774cfe0c
TNQ
2148
2149#: builtin/clone.c:310
db484bad 2150#, c-format
774cfe0c
TNQ
2151msgid "%s exists and is not a directory"
2152msgstr "%s tồn tại nhưng không phải là một thư mục"
2153
2154#: builtin/clone.c:324
2155#, c-format
2156msgid "failed to stat %s\n"
2157msgstr "lỗi stat (lấy trạng thái về) %s\n"
2158
2159#: builtin/clone.c:341
db484bad 2160#, c-format
774cfe0c 2161msgid "failed to unlink '%s'"
db484bad 2162msgstr "bỏ liên kết (unlink) %s không thành công"
774cfe0c
TNQ
2163
2164#: builtin/clone.c:346
db484bad 2165#, c-format
774cfe0c 2166msgid "failed to create link '%s'"
db484bad 2167msgstr "tạo được liên kết mềm tới %s gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
2168
2169#: builtin/clone.c:350
db484bad 2170#, c-format
774cfe0c 2171msgid "failed to copy file to '%s'"
db484bad 2172msgstr "sao chép tệp tin tới '%s' gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
2173
2174#: builtin/clone.c:373
2175#, c-format
2176msgid "done.\n"
2177msgstr "hoàn tất.\n"
2178
fd4652ed 2179#: builtin/clone.c:443
774cfe0c
TNQ
2180#, c-format
2181msgid "Could not find remote branch %s to clone."
db484bad 2182msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
774cfe0c 2183
fd4652ed 2184#: builtin/clone.c:552
774cfe0c 2185msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
db484bad 2186msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
774cfe0c 2187
fd4652ed 2188#: builtin/clone.c:642
774cfe0c
TNQ
2189msgid "Too many arguments."
2190msgstr "Có quá nhiều đối số."
2191
fd4652ed 2192#: builtin/clone.c:646
774cfe0c 2193msgid "You must specify a repository to clone."
db484bad 2194msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
774cfe0c 2195
fd4652ed 2196#: builtin/clone.c:657
774cfe0c
TNQ
2197#, c-format
2198msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
db484bad 2199msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
774cfe0c 2200
fd4652ed 2201#: builtin/clone.c:671
db484bad 2202#, c-format
774cfe0c 2203msgid "repository '%s' does not exist"
db484bad 2204msgstr "kho chứa '%s' chưa tồn tại"
774cfe0c 2205
fd4652ed 2206#: builtin/clone.c:676
774cfe0c 2207msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
db484bad 2208msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
774cfe0c 2209
fd4652ed 2210#: builtin/clone.c:686
774cfe0c
TNQ
2211#, c-format
2212msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
db484bad 2213msgstr "đường dẫn đích '%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
774cfe0c 2214
fd4652ed 2215#: builtin/clone.c:696
db484bad 2216#, c-format
774cfe0c 2217msgid "working tree '%s' already exists."
db484bad 2218msgstr "cây làm việc '%s' đã sẵn tồn tại rồi."
774cfe0c 2219
fd4652ed
TNQ
2220#: builtin/clone.c:709
2221#: builtin/clone.c:723
db484bad 2222#, c-format
774cfe0c 2223msgid "could not create leading directories of '%s'"
db484bad 2224msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của '%s'"
774cfe0c 2225
fd4652ed 2226#: builtin/clone.c:712
774cfe0c
TNQ
2227#, c-format
2228msgid "could not create work tree dir '%s'."
db484bad 2229msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir '%s'."
774cfe0c 2230
fd4652ed 2231#: builtin/clone.c:731
774cfe0c
TNQ
2232#, c-format
2233msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
db484bad 2234msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare '%s'...\n"
774cfe0c 2235
fd4652ed 2236#: builtin/clone.c:733
db484bad 2237#, c-format
774cfe0c 2238msgid "Cloning into '%s'...\n"
db484bad 2239msgstr "Đang nhân bản thành '%s'...\n"
774cfe0c 2240
fd4652ed 2241#: builtin/clone.c:789
db484bad 2242#, c-format
774cfe0c 2243msgid "Don't know how to clone %s"
db484bad 2244msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
774cfe0c 2245
fd4652ed 2246#: builtin/clone.c:838
774cfe0c
TNQ
2247#, c-format
2248msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
db484bad 2249msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong dòng ngược (upstream) %s"
774cfe0c 2250
fd4652ed 2251#: builtin/clone.c:845
774cfe0c 2252msgid "You appear to have cloned an empty repository."
db484bad 2253msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
774cfe0c 2254
db484bad
TNQ
2255#: builtin/column.c:51
2256msgid "--command must be the first argument"
2257msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
2258
2259#: builtin/commit.c:43
774cfe0c
TNQ
2260msgid ""
2261"Your name and email address were configured automatically based\n"
2262"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
2263"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
2264"\n"
2265" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2266" git config --global user.email you@example.com\n"
2267"\n"
2268"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
2269"\n"
2270" git commit --amend --reset-author\n"
2271msgstr ""
db484bad
TNQ
2272"Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ sở\n"
2273"tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính xác không.\n"
2274"Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin trên một cách rõ ràng:\n"
2275"\n"
2276" git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
2277" git config --global user.email you@example.com\n"
2278"\n"
2279"Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần chuyển giao (commit) này với lệnh:\n"
2280"\n"
2281" git commit --amend --reset-author\n"
774cfe0c 2282
db484bad 2283#: builtin/commit.c:55
774cfe0c
TNQ
2284msgid ""
2285"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
2286"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
2287"remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
2288msgstr ""
db484bad
TNQ
2289"Bạn đã yêu cầu amend (tu bổ) phần lớn các lần chuyển giao (commit) gần đây, nhưng làm như thế\n"
2290"có thể làm cho nó trở nên trống rỗng. Bạn có thể lặp lại lệnh của mình bằng --allow-empty,\n"
2291"hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
2292"\"git reset HEAD^\".\n"
774cfe0c 2293
db484bad 2294#: builtin/commit.c:60
774cfe0c
TNQ
2295msgid ""
2296"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
2297"If you wish to commit it anyway, use:\n"
2298"\n"
2299" git commit --allow-empty\n"
2300"\n"
2301"Otherwise, please use 'git reset'\n"
2302msgstr ""
db484bad
TNQ
2303"Lần cherry-pick trước hiện nay trống rỗng, có lẽ là bởi vì sự phân giải xung đột.\n"
2304"Nếu bạn muốn chuyển giao nó cho dù thế nào đi nữa, sử dụng:\n"
2305"\n"
2306" git commit --allow-empty\n"
2307"\n"
2308"Nếu không, hãy thử sử dụng 'git reset'\n"
774cfe0c 2309
fd4652ed 2310#: builtin/commit.c:256
774cfe0c 2311msgid "failed to unpack HEAD tree object"
db484bad 2312msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
774cfe0c 2313
fd4652ed 2314#: builtin/commit.c:298
774cfe0c 2315msgid "unable to create temporary index"
db484bad 2316msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
774cfe0c 2317
fd4652ed 2318#: builtin/commit.c:304
774cfe0c 2319msgid "interactive add failed"
db484bad 2320msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
774cfe0c 2321
fd4652ed
TNQ
2322#: builtin/commit.c:337
2323#: builtin/commit.c:358
2324#: builtin/commit.c:408
774cfe0c 2325msgid "unable to write new_index file"
db484bad 2326msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
774cfe0c 2327
fd4652ed 2328#: builtin/commit.c:389
774cfe0c 2329msgid "cannot do a partial commit during a merge."
db484bad 2330msgstr "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
774cfe0c 2331
fd4652ed 2332#: builtin/commit.c:391
774cfe0c 2333msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
db484bad 2334msgstr "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-pick."
774cfe0c 2335
fd4652ed 2336#: builtin/commit.c:401
774cfe0c 2337msgid "cannot read the index"
db484bad 2338msgstr "không đọc được bảng mục lục"
774cfe0c 2339
fd4652ed 2340#: builtin/commit.c:421
774cfe0c 2341msgid "unable to write temporary index file"
db484bad 2342msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
774cfe0c 2343
fd4652ed
TNQ
2344#: builtin/commit.c:496
2345#: builtin/commit.c:502
db484bad 2346#, c-format
774cfe0c 2347msgid "invalid commit: %s"
db484bad 2348msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
774cfe0c 2349
fd4652ed 2350#: builtin/commit.c:525
774cfe0c 2351msgid "malformed --author parameter"
db484bad 2352msgstr "đối số --author bị dị hình"
774cfe0c 2353
fd4652ed 2354#: builtin/commit.c:585
db484bad 2355#, c-format
774cfe0c 2356msgid "Malformed ident string: '%s'"
db484bad 2357msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: '%s'"
774cfe0c 2358
fd4652ed
TNQ
2359#: builtin/commit.c:623
2360#: builtin/commit.c:656
2361#: builtin/commit.c:970
db484bad 2362#, c-format
774cfe0c 2363msgid "could not lookup commit %s"
db484bad 2364msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
774cfe0c 2365
fd4652ed 2366#: builtin/commit.c:635
774cfe0c
TNQ
2367#: builtin/shortlog.c:296
2368#, c-format
2369msgid "(reading log message from standard input)\n"
db484bad 2370msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
774cfe0c 2371
fd4652ed 2372#: builtin/commit.c:637
774cfe0c 2373msgid "could not read log from standard input"
db484bad 2374msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
774cfe0c 2375
fd4652ed 2376#: builtin/commit.c:641
db484bad 2377#, c-format
774cfe0c 2378msgid "could not read log file '%s'"
db484bad 2379msgstr "không đọc được tệp nhật ký '%s'"
774cfe0c 2380
fd4652ed 2381#: builtin/commit.c:647
774cfe0c 2382msgid "commit has empty message"
db484bad 2383msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
774cfe0c 2384
fd4652ed 2385#: builtin/commit.c:663
774cfe0c 2386msgid "could not read MERGE_MSG"
db484bad 2387msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
774cfe0c 2388
fd4652ed 2389#: builtin/commit.c:667
774cfe0c 2390msgid "could not read SQUASH_MSG"
db484bad 2391msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
774cfe0c 2392
fd4652ed 2393#: builtin/commit.c:671
774cfe0c
TNQ
2394#, c-format
2395msgid "could not read '%s'"
2396msgstr "Không thể đọc '%s'."
2397
fd4652ed 2398#: builtin/commit.c:723
774cfe0c 2399msgid "could not write commit template"
db484bad 2400msgstr "không thể ghi mẫu commit"
774cfe0c 2401
fd4652ed 2402#: builtin/commit.c:734
774cfe0c
TNQ
2403#, c-format
2404msgid ""
2405"\n"
2406"It looks like you may be committing a merge.\n"
2407"If this is not correct, please remove the file\n"
2408"\t%s\n"
2409"and try again.\n"
2410msgstr ""
db484bad
TNQ
2411"\n"
2412"Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần hòa trộn.\n"
2413"Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
2414"\t%s\n"
2415"và thử lại.\n"
774cfe0c 2416
fd4652ed 2417#: builtin/commit.c:739
774cfe0c
TNQ
2418#, c-format
2419msgid ""
2420"\n"
2421"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
2422"If this is not correct, please remove the file\n"
2423"\t%s\n"
2424"and try again.\n"
2425msgstr ""
db484bad
TNQ
2426"\n"
2427"Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần cherry-pick.\n"
2428"Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
2429"\t%s\n"
2430"và thử lại.\n"
774cfe0c 2431
fd4652ed 2432#: builtin/commit.c:751
774cfe0c
TNQ
2433msgid ""
2434"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
2435"with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
2436msgstr ""
db484bad
TNQ
2437"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng được\n"
2438"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
774cfe0c 2439
fd4652ed 2440#: builtin/commit.c:756
774cfe0c
TNQ
2441msgid ""
2442"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
2443"with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
2444"An empty message aborts the commit.\n"
2445msgstr ""
db484bad
TNQ
2446"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn.Những dòng được\n"
2447"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
2448"Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
774cfe0c 2449
fd4652ed 2450#: builtin/commit.c:769
774cfe0c
TNQ
2451#, c-format
2452msgid "%sAuthor: %s"
2453msgstr "%sTác giả: %s"
2454
fd4652ed 2455#: builtin/commit.c:776
774cfe0c
TNQ
2456#, c-format
2457msgid "%sCommitter: %s"
db484bad 2458msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
774cfe0c 2459
fd4652ed 2460#: builtin/commit.c:796
774cfe0c 2461msgid "Cannot read index"
db484bad 2462msgstr "không đọc được bảng mục lục"
774cfe0c 2463
fd4652ed 2464#: builtin/commit.c:833
774cfe0c 2465msgid "Error building trees"
db484bad 2466msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
774cfe0c 2467
fd4652ed 2468#: builtin/commit.c:848
db484bad 2469#: builtin/tag.c:361
774cfe0c
TNQ
2470#, c-format
2471msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
db484bad 2472msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
774cfe0c 2473
fd4652ed 2474#: builtin/commit.c:945
db484bad 2475#, c-format
774cfe0c 2476msgid "No existing author found with '%s'"
db484bad 2477msgstr "Không tìm thấy tác giả đã sẵn có với '%s'"
774cfe0c 2478
fd4652ed
TNQ
2479#: builtin/commit.c:960
2480#: builtin/commit.c:1160
db484bad 2481#, c-format
774cfe0c 2482msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
db484bad 2483msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ '%s'"
774cfe0c 2484
fd4652ed 2485#: builtin/commit.c:1000
774cfe0c 2486msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
db484bad 2487msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
774cfe0c 2488
fd4652ed 2489#: builtin/commit.c:1011
774cfe0c 2490msgid "You have nothing to amend."
db484bad 2491msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
774cfe0c 2492
fd4652ed 2493#: builtin/commit.c:1014
774cfe0c 2494msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
db484bad 2495msgstr "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
774cfe0c 2496
fd4652ed 2497#: builtin/commit.c:1016
774cfe0c 2498msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
db484bad 2499msgstr "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
774cfe0c 2500
fd4652ed 2501#: builtin/commit.c:1019
774cfe0c 2502msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
db484bad 2503msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
774cfe0c 2504
fd4652ed 2505#: builtin/commit.c:1029
774cfe0c 2506msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
db484bad 2507msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
774cfe0c 2508
fd4652ed 2509#: builtin/commit.c:1031
774cfe0c 2510msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
db484bad 2511msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
774cfe0c 2512
fd4652ed 2513#: builtin/commit.c:1039
774cfe0c 2514msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
db484bad 2515msgstr "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
774cfe0c 2516
fd4652ed 2517#: builtin/commit.c:1056
774cfe0c 2518msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
db484bad 2519msgstr "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được sử dụng."
774cfe0c 2520
fd4652ed 2521#: builtin/commit.c:1058
774cfe0c 2522msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
db484bad 2523msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
774cfe0c 2524
fd4652ed 2525#: builtin/commit.c:1060
774cfe0c 2526msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
db484bad 2527msgstr "Giỏi... đang tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
774cfe0c 2528
fd4652ed 2529#: builtin/commit.c:1062
774cfe0c 2530msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
db484bad 2531msgstr "Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang giả định --only những-đường-dẫn..."
774cfe0c 2532
fd4652ed 2533#: builtin/commit.c:1072
db484bad
TNQ
2534#: builtin/tag.c:577
2535#, c-format
774cfe0c 2536msgid "Invalid cleanup mode %s"
db484bad 2537msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
774cfe0c 2538
fd4652ed 2539#: builtin/commit.c:1077
774cfe0c 2540msgid "Paths with -a does not make sense."
db484bad 2541msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
774cfe0c 2542
fd4652ed 2543#: builtin/commit.c:1260
774cfe0c 2544msgid "couldn't look up newly created commit"
db484bad 2545msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 2546
fd4652ed 2547#: builtin/commit.c:1262
774cfe0c 2548msgid "could not parse newly created commit"
db484bad 2549msgstr "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 2550
fd4652ed 2551#: builtin/commit.c:1303
774cfe0c 2552msgid "detached HEAD"
db484bad 2553msgstr "đã rời khỏi HEAD"
774cfe0c 2554
fd4652ed 2555#: builtin/commit.c:1305
774cfe0c 2556msgid " (root-commit)"
db484bad 2557msgstr " (root-commit)"
774cfe0c 2558
fd4652ed 2559#: builtin/commit.c:1449
774cfe0c 2560msgid "could not parse HEAD commit"
db484bad 2561msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
774cfe0c 2562
fd4652ed 2563#: builtin/commit.c:1487
774cfe0c 2564#: builtin/merge.c:509
db484bad 2565#, c-format
774cfe0c 2566msgid "could not open '%s' for reading"
db484bad 2567msgstr "không thể mở %s' để đọc"
774cfe0c 2568
fd4652ed 2569#: builtin/commit.c:1494
db484bad 2570#, c-format
774cfe0c 2571msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
db484bad 2572msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
774cfe0c 2573
fd4652ed 2574#: builtin/commit.c:1501
774cfe0c 2575msgid "could not read MERGE_MODE"
db484bad 2576msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
774cfe0c 2577
fd4652ed 2578#: builtin/commit.c:1520
db484bad 2579#, c-format
774cfe0c 2580msgid "could not read commit message: %s"
db484bad 2581msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
774cfe0c 2582
fd4652ed 2583#: builtin/commit.c:1534
774cfe0c
TNQ
2584#, c-format
2585msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
db484bad 2586msgstr "Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp (message).\n"
774cfe0c 2587
fd4652ed 2588#: builtin/commit.c:1539
774cfe0c
TNQ
2589#, c-format
2590msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
db484bad 2591msgstr "Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
774cfe0c 2592
fd4652ed 2593#: builtin/commit.c:1554
774cfe0c
TNQ
2594#: builtin/merge.c:936
2595#: builtin/merge.c:961
774cfe0c 2596msgid "failed to write commit object"
db484bad 2597msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
774cfe0c 2598
fd4652ed 2599#: builtin/commit.c:1575
774cfe0c 2600msgid "cannot lock HEAD ref"
db484bad 2601msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
774cfe0c 2602
fd4652ed 2603#: builtin/commit.c:1579
774cfe0c 2604msgid "cannot update HEAD ref"
db484bad 2605msgstr "không thể cập nhật HEAD ref (tham chiếu)"
774cfe0c 2606
fd4652ed 2607#: builtin/commit.c:1590
774cfe0c
TNQ
2608msgid ""
2609"Repository has been updated, but unable to write\n"
2610"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
2611"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
2612msgstr ""
db484bad
TNQ
2613"Kho chứa đã hoàn tất việc cập nhật, nhưng không thể ghi vào\n"
2614"tập tin new_index (bảng mục lục mới). Hãy kiểm tra xem đĩa có bị đầy quá\n"
2615"hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá, và sau đó \"git reset HEAD\" để khắc phục."
774cfe0c
TNQ
2616
2617#: builtin/describe.c:234
db484bad 2618#, c-format
774cfe0c 2619msgid "annotated tag %s not available"
db484bad 2620msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
774cfe0c
TNQ
2621
2622#: builtin/describe.c:238
2623#, c-format
2624msgid "annotated tag %s has no embedded name"
db484bad 2625msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
774cfe0c
TNQ
2626
2627#: builtin/describe.c:240
db484bad 2628#, c-format
774cfe0c 2629msgid "tag '%s' is really '%s' here"
db484bad 2630msgstr "thẻ '%s' đã thực sự ở đây '%s' rồi"
774cfe0c
TNQ
2631
2632#: builtin/describe.c:267
db484bad 2633#, c-format
774cfe0c 2634msgid "Not a valid object name %s"
db484bad 2635msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
774cfe0c
TNQ
2636
2637#: builtin/describe.c:270
db484bad 2638#, c-format
774cfe0c 2639msgid "%s is not a valid '%s' object"
db484bad 2640msgstr "%s không phải là một đối tượng '%s' hợp lệ"
774cfe0c
TNQ
2641
2642#: builtin/describe.c:287
db484bad 2643#, c-format
774cfe0c 2644msgid "no tag exactly matches '%s'"
db484bad 2645msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với '%s'"
774cfe0c
TNQ
2646
2647#: builtin/describe.c:289
db484bad 2648#, c-format
774cfe0c 2649msgid "searching to describe %s\n"
db484bad 2650msgstr "Đang tìm kiếm để mô tả %s\n"
774cfe0c
TNQ
2651
2652#: builtin/describe.c:329
db484bad 2653#, c-format
774cfe0c 2654msgid "finished search at %s\n"
db484bad 2655msgstr "việc tìm kiếm đã kết thúc tại %s\n"
774cfe0c
TNQ
2656
2657#: builtin/describe.c:353
2658#, c-format
2659msgid ""
2660"No annotated tags can describe '%s'.\n"
2661"However, there were unannotated tags: try --tags."
2662msgstr ""
db484bad
TNQ
2663"Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là '%s'.\n"
2664"Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
774cfe0c
TNQ
2665
2666#: builtin/describe.c:357
2667#, c-format
2668msgid ""
2669"No tags can describe '%s'.\n"
2670"Try --always, or create some tags."
2671msgstr ""
db484bad
TNQ
2672"Không có thẻ (tag) có thể mô tả '%s'.\n"
2673"Hãy thử --always, hoặt tạo một số thẻ."
774cfe0c
TNQ
2674
2675#: builtin/describe.c:378
db484bad 2676#, c-format
774cfe0c 2677msgid "traversed %lu commits\n"
db484bad 2678msgstr "đã xuyên %lu qua lần chuyển giao (commit)\n"
774cfe0c
TNQ
2679
2680#: builtin/describe.c:381
2681#, c-format
2682msgid ""
2683"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
2684"gave up search at %s\n"
2685msgstr ""
db484bad
TNQ
2686"tìm thấy nhiều hơn %i thẻ (tag); đã liệt kê %i gần đây nhất\n"
2687"bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
774cfe0c
TNQ
2688
2689#: builtin/describe.c:436
774cfe0c 2690msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
db484bad 2691msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
774cfe0c
TNQ
2692
2693#: builtin/describe.c:462
2694msgid "No names found, cannot describe anything."
db484bad 2695msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
774cfe0c
TNQ
2696
2697#: builtin/describe.c:482
774cfe0c 2698msgid "--dirty is incompatible with committishes"
db484bad 2699msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn dành cho chuyển giao (commit)"
774cfe0c
TNQ
2700
2701#: builtin/diff.c:77
db484bad 2702#, c-format
774cfe0c 2703msgid "'%s': not a regular file or symlink"
db484bad 2704msgstr "'%s': không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
774cfe0c
TNQ
2705
2706#: builtin/diff.c:220
2707#, c-format
2708msgid "invalid option: %s"
2709msgstr "tùy chọn sai: %s"
2710
2711#: builtin/diff.c:297
774cfe0c 2712msgid "Not a git repository"
db484bad 2713msgstr "Không phải là kho git"
774cfe0c 2714
5714e413 2715#: builtin/diff.c:341
db484bad 2716#, c-format
774cfe0c 2717msgid "invalid object '%s' given."
db484bad 2718msgstr "đối tượng đã cho '%s' không hợp lệ."
774cfe0c 2719
5714e413 2720#: builtin/diff.c:346
db484bad 2721#, c-format
774cfe0c 2722msgid "more than %d trees given: '%s'"
db484bad 2723msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): '%s'"
774cfe0c 2724
5714e413 2725#: builtin/diff.c:356
db484bad 2726#, c-format
774cfe0c 2727msgid "more than two blobs given: '%s'"
db484bad 2728msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: '%s'"
774cfe0c 2729
5714e413 2730#: builtin/diff.c:364
db484bad 2731#, c-format
774cfe0c 2732msgid "unhandled object '%s' given."
db484bad 2733msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ '%s'."
774cfe0c
TNQ
2734
2735#: builtin/fetch.c:200
2736msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
db484bad 2737msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
774cfe0c
TNQ
2738
2739#: builtin/fetch.c:253
db484bad 2740#, c-format
774cfe0c 2741msgid "object %s not found"
db484bad 2742msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
774cfe0c
TNQ
2743
2744#: builtin/fetch.c:259
2745msgid "[up to date]"
2746msgstr "[đã cập nhật]"
2747
2748#: builtin/fetch.c:273
db484bad 2749#, c-format
774cfe0c 2750msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
db484bad 2751msgstr "! %-*s %-*s -> %s (không thể fetch (lấy về) trong nhánh hiện hành)"
774cfe0c
TNQ
2752
2753#: builtin/fetch.c:274
2754#: builtin/fetch.c:360
2755msgid "[rejected]"
2756msgstr "[Bị từ chối]"
2757
2758#: builtin/fetch.c:285
774cfe0c 2759msgid "[tag update]"
db484bad 2760msgstr "[cập nhật thẻ]"
774cfe0c
TNQ
2761
2762#: builtin/fetch.c:287
2763#: builtin/fetch.c:322
2764#: builtin/fetch.c:340
774cfe0c 2765msgid " (unable to update local ref)"
db484bad 2766msgstr " (không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ)"
774cfe0c
TNQ
2767
2768#: builtin/fetch.c:305
774cfe0c 2769msgid "[new tag]"
db484bad 2770msgstr "[thẻ mới]"
774cfe0c
TNQ
2771
2772#: builtin/fetch.c:308
774cfe0c 2773msgid "[new branch]"
db484bad 2774msgstr "[nhánh mới]"
774cfe0c
TNQ
2775
2776#: builtin/fetch.c:311
774cfe0c 2777msgid "[new ref]"
db484bad 2778msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
774cfe0c
TNQ
2779
2780#: builtin/fetch.c:356
774cfe0c 2781msgid "unable to update local ref"
db484bad 2782msgstr "không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ"
774cfe0c
TNQ
2783
2784#: builtin/fetch.c:356
774cfe0c 2785msgid "forced update"
db484bad 2786msgstr "cưỡng bức cập nhật"
774cfe0c
TNQ
2787
2788#: builtin/fetch.c:362
774cfe0c 2789msgid "(non-fast-forward)"
db484bad 2790msgstr "(non-fast-forward)"
774cfe0c
TNQ
2791
2792#: builtin/fetch.c:393
2793#: builtin/fetch.c:685
2794#, c-format
2795msgid "cannot open %s: %s\n"
2796msgstr "không thể mở %s: %s\n"
2797
2798#: builtin/fetch.c:402
2799#, c-format
2800msgid "%s did not send all necessary objects\n"
db484bad 2801msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
774cfe0c
TNQ
2802
2803#: builtin/fetch.c:488
2804#, c-format
2805msgid "From %.*s\n"
2806msgstr "Từ %.*s\n"
2807
2808#: builtin/fetch.c:499
2809#, c-format
2810msgid ""
2811"some local refs could not be updated; try running\n"
2812" 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
2813msgstr ""
db484bad
TNQ
2814"một số tham chiếu (refs) nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
2815" 'git remote prune %s' để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
774cfe0c
TNQ
2816
2817#: builtin/fetch.c:549
db484bad 2818#, c-format
774cfe0c 2819msgid " (%s will become dangling)"
db484bad 2820msgstr " (%s sẽ trở thành lủng lẳng (không được quản lý))"
774cfe0c
TNQ
2821
2822#: builtin/fetch.c:550
db484bad 2823#, c-format
774cfe0c 2824msgid " (%s has become dangling)"
db484bad 2825msgstr " (%s phải trở thành lủng lẳng (không được quản lý))"
774cfe0c
TNQ
2826
2827#: builtin/fetch.c:557
2828msgid "[deleted]"
2829msgstr "[đã xóa]"
2830
2831#: builtin/fetch.c:558
2832#: builtin/remote.c:1055
2833msgid "(none)"
2834msgstr "(không)"
2835
2836#: builtin/fetch.c:675
2837#, c-format
2838msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
db484bad 2839msgstr "Từ chối việc lấy (fetch) vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho trần (bare)"
774cfe0c
TNQ
2840
2841#: builtin/fetch.c:709
db484bad 2842#, c-format
774cfe0c 2843msgid "Don't know how to fetch from %s"
db484bad 2844msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về (fetch) từ %s"
774cfe0c
TNQ
2845
2846#: builtin/fetch.c:786
db484bad 2847#, c-format
774cfe0c 2848msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
db484bad 2849msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
774cfe0c
TNQ
2850
2851#: builtin/fetch.c:789
db484bad 2852#, c-format
774cfe0c 2853msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
db484bad 2854msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
774cfe0c
TNQ
2855
2856#: builtin/fetch.c:888
db484bad 2857#, c-format
774cfe0c 2858msgid "Fetching %s\n"
db484bad 2859msgstr "Đang lấy (fetch) %s\n"
774cfe0c
TNQ
2860
2861#: builtin/fetch.c:890
2862#: builtin/remote.c:100
db484bad 2863#, c-format
774cfe0c 2864msgid "Could not fetch %s"
db484bad 2865msgstr "không thể fetch (lấy) %s"
774cfe0c
TNQ
2866
2867#: builtin/fetch.c:907
2868msgid ""
2869"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
2870"remote name from which new revisions should be fetched."
2871msgstr ""
db484bad
TNQ
2872"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
2873"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
774cfe0c
TNQ
2874
2875#: builtin/fetch.c:927
774cfe0c 2876msgid "You need to specify a tag name."
db484bad 2877msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
774cfe0c
TNQ
2878
2879#: builtin/fetch.c:979
2880msgid "fetch --all does not take a repository argument"
db484bad 2881msgstr "lệnh lấy về sử dụng tùy chọn --all sẽ không lấy đối số kho chứa"
774cfe0c
TNQ
2882
2883#: builtin/fetch.c:981
2884msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
db484bad 2885msgstr "lệnh lấy về fetch sử dụng tùy chọn --all không hợp lý với refspecs"
774cfe0c
TNQ
2886
2887#: builtin/fetch.c:992
db484bad 2888#, c-format
774cfe0c 2889msgid "No such remote or remote group: %s"
db484bad 2890msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
774cfe0c
TNQ
2891
2892#: builtin/fetch.c:1000
2893msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
db484bad 2894msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
774cfe0c
TNQ
2895
2896#: builtin/gc.c:63
2897#, c-format
2898msgid "Invalid %s: '%s'"
2899msgstr "%s không hợp lệ: '%s'"
2900
2901#: builtin/gc.c:90
2902#, c-format
2903msgid "insanely long object directory %.*s"
db484bad 2904msgstr "thư mục đối tượng dài một cách điên rồ %.*s"
774cfe0c
TNQ
2905
2906#: builtin/gc.c:221
2907#, c-format
2908msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
db484bad 2909msgstr "Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"
774cfe0c
TNQ
2910
2911#: builtin/gc.c:224
2912#, c-format
2913msgid ""
2914"Auto packing the repository for optimum performance. You may also\n"
2915"run \"git gc\" manually. See \"git help gc\" for more information.\n"
2916msgstr ""
db484bad
TNQ
2917"Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"