l10n: es.po v2.19.0 round 2
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
fe73f3ee 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
09dba140 9"Project-Id-Version: git v2.18.0.round3\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
09dba140
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2018-06-16 22:06+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-06-17 07:06+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
70d74821 25#: advice.c:92
774cfe0c 26#, c-format
70d74821
TNQ
27msgid "%shint: %.*s%s\n"
28msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
774cfe0c 29
70d74821 30#: advice.c:137
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
70d74821
TNQ
33"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
34"hòa trộn."
b9252573 35
70d74821 36#: advice.c:139
b9252573
TNQ
37msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
38msgstr ""
39"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
40
70d74821 41#: advice.c:141
b9252573
TNQ
42msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
43msgstr ""
44"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
45
70d74821 46#: advice.c:143
b9252573
TNQ
47msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
48msgstr ""
49"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
50
70d74821 51#: advice.c:145
b9252573
TNQ
52msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
53msgstr ""
54"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
55
70d74821 56#: advice.c:147
b9252573
TNQ
57#, c-format
58msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
59msgstr ""
60"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
61"trộn."
62
70d74821 63#: advice.c:155
774cfe0c 64msgid ""
8d388239 65"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 66"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 67msgstr ""
70d74821 68"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
4dcd03ea 69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
70d74821 71#: advice.c:163
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
56c0bfbb 75#: advice.c:168 builtin/merge.c:1250
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
70d74821 79#: advice.c:170
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
70d74821 83#: advice.c:171
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
70d74821 87#: advice.c:177
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
0e2a0915 116#: apply.c:58
22973607
TNQ
117#, c-format
118msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 120
0e2a0915 121#: apply.c:74
22973607
TNQ
122#, c-format
123msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 125
fe73f3ee 126#: apply.c:122
22973607
TNQ
127msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 129
fe73f3ee 130#: apply.c:124
22973607
TNQ
131msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 133
fe73f3ee 134#: apply.c:127
22973607
TNQ
135msgid "--3way outside a repository"
136msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 137
fe73f3ee 138#: apply.c:138
22973607
TNQ
139msgid "--index outside a repository"
140msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 141
fe73f3ee 142#: apply.c:141
22973607
TNQ
143msgid "--cached outside a repository"
144msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 145
fe73f3ee 146#: apply.c:821
22973607
TNQ
147#, c-format
148msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149msgstr ""
150"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151"%s"
03c82da3 152
fe73f3ee 153#: apply.c:830
22973607
TNQ
154#, c-format
155msgid "regexec returned %d for input: %s"
156msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 157
fe73f3ee 158#: apply.c:904
22973607
TNQ
159#, c-format
160msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 162
fe73f3ee 163#: apply.c:942
22973607
TNQ
164#, c-format
165msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166msgstr ""
167"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 168
fe73f3ee 169#: apply.c:948
22973607
TNQ
170#, c-format
171msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 173
fe73f3ee 174#: apply.c:949
22973607
TNQ
175#, c-format
176msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 178
fe73f3ee 179#: apply.c:954
22973607
TNQ
180#, c-format
181msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 183
fe73f3ee 184#: apply.c:983
0e2a0915
TNQ
185#, c-format
186msgid "invalid mode on line %d: %s"
187msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
188
fe73f3ee 189#: apply.c:1301
0e2a0915
TNQ
190#, c-format
191msgid "inconsistent header lines %d and %d"
192msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
193
fe73f3ee 194#: apply.c:1473
22973607
TNQ
195#, c-format
196msgid "recount: unexpected line: %.*s"
197msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 198
fe73f3ee 199#: apply.c:1542
22973607
TNQ
200#, c-format
201msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
202msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 203
fe73f3ee 204#: apply.c:1562
22973607
TNQ
205#, c-format
206msgid ""
207"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
208"component (line %d)"
209msgid_plural ""
210"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
211"components (line %d)"
212msgstr[0] ""
213"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
214"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 215
fe73f3ee 216#: apply.c:1575
22973607
TNQ
217#, c-format
218msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
219msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 220
fe73f3ee 221#: apply.c:1763
22973607
TNQ
222msgid "new file depends on old contents"
223msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 224
fe73f3ee 225#: apply.c:1765
22973607
TNQ
226msgid "deleted file still has contents"
227msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 228
fe73f3ee 229#: apply.c:1799
22973607
TNQ
230#, c-format
231msgid "corrupt patch at line %d"
232msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 233
fe73f3ee 234#: apply.c:1836
22973607
TNQ
235#, c-format
236msgid "new file %s depends on old contents"
237msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 238
fe73f3ee 239#: apply.c:1838
22973607
TNQ
240#, c-format
241msgid "deleted file %s still has contents"
242msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 243
fe73f3ee 244#: apply.c:1841
22973607
TNQ
245#, c-format
246msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
247msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 248
fe73f3ee 249#: apply.c:1988
b9252573 250#, c-format
22973607
TNQ
251msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
252msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 253
fe73f3ee 254#: apply.c:2025
b9252573 255#, c-format
22973607
TNQ
256msgid "unrecognized binary patch at line %d"
257msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 258
fe73f3ee 259#: apply.c:2185
22973607
TNQ
260#, c-format
261msgid "patch with only garbage at line %d"
262msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 263
fe73f3ee 264#: apply.c:2271
b9252573 265#, c-format
22973607
TNQ
266msgid "unable to read symlink %s"
267msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 268
fe73f3ee 269#: apply.c:2275
b9252573 270#, c-format
22973607
TNQ
271msgid "unable to open or read %s"
272msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 273
fe73f3ee 274#: apply.c:2934
b9252573 275#, c-format
22973607
TNQ
276msgid "invalid start of line: '%c'"
277msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 278
fe73f3ee 279#: apply.c:3055
b9252573 280#, c-format
22973607
TNQ
281msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
282msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
283msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 284
fe73f3ee 285#: apply.c:3067
b9252573 286#, c-format
22973607
TNQ
287msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 289
fe73f3ee 290#: apply.c:3073
b9252573
TNQ
291#, c-format
292msgid ""
22973607
TNQ
293"while searching for:\n"
294"%.*s"
b9252573 295msgstr ""
22973607
TNQ
296"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
297"%.*s"
b9252573 298
fe73f3ee 299#: apply.c:3095
b9252573 300#, c-format
22973607
TNQ
301msgid "missing binary patch data for '%s'"
302msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
303
fe73f3ee 304#: apply.c:3103
22973607
TNQ
305#, c-format
306msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 307msgstr ""
22973607
TNQ
308"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
309"“%s”"
b9252573 310
fe73f3ee 311#: apply.c:3149
b9252573 312#, c-format
22973607 313msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 314msgstr ""
22973607
TNQ
315"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
316"đủ"
b9252573 317
fe73f3ee 318#: apply.c:3159
b9252573
TNQ
319#, c-format
320msgid ""
22973607 321"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 322msgstr ""
22973607 323"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 324
fe73f3ee 325#: apply.c:3167
b9252573 326#, c-format
22973607
TNQ
327msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 329
fe73f3ee 330#: apply.c:3185
b9252573 331#, c-format
22973607
TNQ
332msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 334
fe73f3ee 335#: apply.c:3198
b9252573 336#, c-format
22973607
TNQ
337msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 339
fe73f3ee 340#: apply.c:3204
b9252573 341#, c-format
22973607
TNQ
342msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343msgstr ""
344"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
345"%s)"
b9252573 346
fe73f3ee 347#: apply.c:3225
b9252573 348#, c-format
22973607
TNQ
349msgid "patch failed: %s:%ld"
350msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 351
fe73f3ee 352#: apply.c:3347
b9252573 353#, c-format
22973607
TNQ
354msgid "cannot checkout %s"
355msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 356
70d74821 357#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:278
b9252573 358#, c-format
22973607
TNQ
359msgid "failed to read %s"
360msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 361
fe73f3ee 362#: apply.c:3404
0c966d84 363#, c-format
22973607
TNQ
364msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
365msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 366
fe73f3ee 367#: apply.c:3433 apply.c:3673
efc90c78 368#, c-format
22973607
TNQ
369msgid "path %s has been renamed/deleted"
370msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 371
fe73f3ee 372#: apply.c:3516 apply.c:3687
efc90c78 373#, c-format
22973607
TNQ
374msgid "%s: does not exist in index"
375msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 376
fe73f3ee 377#: apply.c:3525 apply.c:3695
efc90c78 378#, c-format
22973607
TNQ
379msgid "%s: does not match index"
380msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 381
fe73f3ee 382#: apply.c:3560
22973607
TNQ
383msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
384msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 385
fe73f3ee 386#: apply.c:3563
efc90c78 387#, c-format
22973607
TNQ
388msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 390
fe73f3ee 391#: apply.c:3579 apply.c:3583
efc90c78 392#, c-format
22973607
TNQ
393msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 395
fe73f3ee 396#: apply.c:3595
efc90c78 397#, c-format
22973607
TNQ
398msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 400
fe73f3ee 401#: apply.c:3609
efc90c78 402#, c-format
22973607
TNQ
403msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 405
fe73f3ee 406#: apply.c:3614
efc90c78 407#, c-format
22973607
TNQ
408msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 410
fe73f3ee 411#: apply.c:3640
22973607
TNQ
412msgid "removal patch leaves file contents"
413msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 414
fe73f3ee 415#: apply.c:3712
efc90c78 416#, c-format
22973607
TNQ
417msgid "%s: wrong type"
418msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 419
fe73f3ee 420#: apply.c:3714
efc90c78 421#, c-format
22973607
TNQ
422msgid "%s has type %o, expected %o"
423msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 424
fe73f3ee 425#: apply.c:3864 apply.c:3866
efc90c78 426#, c-format
22973607
TNQ
427msgid "invalid path '%s'"
428msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 429
fe73f3ee 430#: apply.c:3922
7db011eb 431#, c-format
22973607
TNQ
432msgid "%s: already exists in index"
433msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 434
fe73f3ee 435#: apply.c:3925
7db011eb 436#, c-format
22973607
TNQ
437msgid "%s: already exists in working directory"
438msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 439
fe73f3ee 440#: apply.c:3945
efc90c78 441#, c-format
22973607
TNQ
442msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 444
fe73f3ee 445#: apply.c:3950
efc90c78 446#, c-format
22973607
TNQ
447msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 449
fe73f3ee 450#: apply.c:3970
efc90c78 451#, c-format
22973607
TNQ
452msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 454
fe73f3ee 455#: apply.c:3974
f2993884 456#, c-format
22973607
TNQ
457msgid "%s: patch does not apply"
458msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 459
fe73f3ee 460#: apply.c:3989
72e3c7a8 461#, c-format
22973607
TNQ
462msgid "Checking patch %s..."
463msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 464
fe73f3ee 465#: apply.c:4080
774cfe0c 466#, c-format
22973607
TNQ
467msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 469
fe73f3ee 470#: apply.c:4087
db484bad 471#, c-format
22973607
TNQ
472msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 474
fe73f3ee 475#: apply.c:4090
774cfe0c 476#, c-format
22973607
TNQ
477msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 479
1a849b56 480#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
db484bad 481#, c-format
22973607
TNQ
482msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 484
fe73f3ee 485#: apply.c:4099
774cfe0c 486#, c-format
22973607
TNQ
487msgid "could not add %s to temporary index"
488msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 489
fe73f3ee 490#: apply.c:4109
22973607
TNQ
491#, c-format
492msgid "could not write temporary index to %s"
493msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 494
fe73f3ee 495#: apply.c:4247
22973607
TNQ
496#, c-format
497msgid "unable to remove %s from index"
498msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 499
fe73f3ee 500#: apply.c:4282
774cfe0c 501#, c-format
22973607
TNQ
502msgid "corrupt patch for submodule %s"
503msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 504
fe73f3ee 505#: apply.c:4288
9aeb4c2b 506#, c-format
22973607
TNQ
507msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 509
fe73f3ee 510#: apply.c:4296
22973607
TNQ
511#, c-format
512msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 514
fe73f3ee 515#: apply.c:4302 apply.c:4446
db484bad 516#, c-format
22973607
TNQ
517msgid "unable to add cache entry for %s"
518msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 519
fe73f3ee 520#: apply.c:4343
22973607
TNQ
521#, c-format
522msgid "failed to write to '%s'"
523msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 524
fe73f3ee 525#: apply.c:4347
4dcd03ea 526#, c-format
22973607
TNQ
527msgid "closing file '%s'"
528msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 529
fe73f3ee 530#: apply.c:4417
774cfe0c 531#, c-format
22973607
TNQ
532msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 534
fe73f3ee 535#: apply.c:4515
774cfe0c 536#, c-format
22973607
TNQ
537msgid "Applied patch %s cleanly."
538msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 539
fe73f3ee 540#: apply.c:4523
22973607
TNQ
541msgid "internal error"
542msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 543
fe73f3ee 544#: apply.c:4526
b9252573 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 549
fe73f3ee 550#: apply.c:4537
b9252573 551#, c-format
22973607
TNQ
552msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
553msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 554
70d74821 555#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:786 builtin/fetch.c:1036
b9252573 556#, c-format
22973607
TNQ
557msgid "cannot open %s"
558msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 559
fe73f3ee 560#: apply.c:4559
b9252573 561#, c-format
22973607
TNQ
562msgid "Hunk #%d applied cleanly."
563msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 564
fe73f3ee 565#: apply.c:4563
b9252573 566#, c-format
22973607
TNQ
567msgid "Rejected hunk #%d."
568msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 569
fe73f3ee 570#: apply.c:4673
b9252573 571#, c-format
22973607
TNQ
572msgid "Skipped patch '%s'."
573msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 574
fe73f3ee 575#: apply.c:4681
22973607
TNQ
576msgid "unrecognized input"
577msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 578
fe73f3ee 579#: apply.c:4700
22973607
TNQ
580msgid "unable to read index file"
581msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 582
fe73f3ee 583#: apply.c:4837
b9252573 584#, c-format
22973607
TNQ
585msgid "can't open patch '%s': %s"
586msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 587
fe73f3ee 588#: apply.c:4864
b9252573 589#, c-format
22973607
TNQ
590msgid "squelched %d whitespace error"
591msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
592msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 593
fe73f3ee 594#: apply.c:4870 apply.c:4885
b9252573 595#, c-format
22973607
TNQ
596msgid "%d line adds whitespace errors."
597msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
598msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 599
fe73f3ee 600#: apply.c:4878
b9252573 601#, c-format
22973607
TNQ
602msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
603msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
604msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 605
70d74821 606#: apply.c:4894 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
22973607
TNQ
607msgid "Unable to write new index file"
608msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 609
1a849b56 610#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
70d74821
TNQ
611#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:198
612#: builtin/submodule--helper.c:405 builtin/submodule--helper.c:1210
613#: builtin/submodule--helper.c:1213 builtin/submodule--helper.c:1584
614#: builtin/submodule--helper.c:1587 builtin/submodule--helper.c:1807
0e2a0915 615#: git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
616msgid "path"
617msgstr "đường-dẫn"
b9252573 618
fe73f3ee 619#: apply.c:4922
22973607
TNQ
620msgid "don't apply changes matching the given path"
621msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 622
fe73f3ee 623#: apply.c:4925
22973607
TNQ
624msgid "apply changes matching the given path"
625msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 626
1a849b56 627#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
22973607
TNQ
628msgid "num"
629msgstr "số"
4dcd03ea 630
fe73f3ee 631#: apply.c:4928
22973607
TNQ
632msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
633msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 634
fe73f3ee 635#: apply.c:4931
22973607
TNQ
636msgid "ignore additions made by the patch"
637msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 638
fe73f3ee 639#: apply.c:4933
22973607
TNQ
640msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
641msgstr ""
642"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 643
fe73f3ee 644#: apply.c:4937
22973607
TNQ
645msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
646msgstr ""
647"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 648
fe73f3ee 649#: apply.c:4939
22973607
TNQ
650msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
651msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 652
fe73f3ee 653#: apply.c:4941
22973607
TNQ
654msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
655msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 656
fe73f3ee 657#: apply.c:4943
22973607
TNQ
658msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
659msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 660
fe73f3ee 661#: apply.c:4945
22973607
TNQ
662msgid "apply a patch without touching the working tree"
663msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 664
fe73f3ee 665#: apply.c:4947
22973607
TNQ
666msgid "accept a patch that touches outside the working area"
667msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 668
1a849b56 669#: apply.c:4950
22973607
TNQ
670msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
671msgstr ""
672"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 673
1a849b56 674#: apply.c:4952
22973607
TNQ
675msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
676msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 677
1a849b56 678#: apply.c:4954
22973607
TNQ
679msgid "build a temporary index based on embedded index information"
680msgstr ""
681"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 682
1a849b56 683#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
22973607
TNQ
684msgid "paths are separated with NUL character"
685msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 686
1a849b56 687#: apply.c:4959
22973607
TNQ
688msgid "ensure at least <n> lines of context match"
689msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 690
1a849b56 691#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
bd3c9468 692#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
70d74821 693#: builtin/pack-objects.c:3177
22973607
TNQ
694msgid "action"
695msgstr "hành động"
774cfe0c 696
1a849b56 697#: apply.c:4961
22973607
TNQ
698msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
699msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 700
1a849b56 701#: apply.c:4964 apply.c:4967
22973607
TNQ
702msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
703msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 704
1a849b56 705#: apply.c:4970
22973607
TNQ
706msgid "apply the patch in reverse"
707msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 708
1a849b56 709#: apply.c:4972
22973607
TNQ
710msgid "don't expect at least one line of context"
711msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 712
1a849b56 713#: apply.c:4974
22973607
TNQ
714msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
715msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 716
1a849b56 717#: apply.c:4976
22973607
TNQ
718msgid "allow overlapping hunks"
719msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 720
70d74821
TNQ
721#: apply.c:4977 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
722#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:666
723#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
22973607
TNQ
724msgid "be verbose"
725msgstr "chi tiết"
774cfe0c 726
1a849b56 727#: apply.c:4979
22973607
TNQ
728msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
729msgstr ""
730"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 731
1a849b56 732#: apply.c:4982
22973607
TNQ
733msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
734msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 735
1a849b56 736#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
22973607
TNQ
737msgid "root"
738msgstr "gốc"
774cfe0c 739
1a849b56 740#: apply.c:4985
22973607
TNQ
741msgid "prepend <root> to all filenames"
742msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 743
0e2a0915 744#: archive.c:13
22973607
TNQ
745msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
746msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 747
0e2a0915 748#: archive.c:14
22973607
TNQ
749msgid "git archive --list"
750msgstr "git archive --list"
751
0e2a0915 752#: archive.c:15
774cfe0c 753msgid ""
22973607 754"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 755msgstr ""
22973607
TNQ
756"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
757"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 758
0e2a0915 759#: archive.c:16
22973607
TNQ
760msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
761msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 762
70d74821 763#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
22973607
TNQ
764#, c-format
765msgid "pathspec '%s' did not match any files"
766msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
767
56c0bfbb 768#: archive.c:434
22973607
TNQ
769msgid "fmt"
770msgstr "định_dạng"
771
56c0bfbb 772#: archive.c:434
22973607
TNQ
773msgid "archive format"
774msgstr "định dạng lưu trữ"
775
56c0bfbb 776#: archive.c:435 builtin/log.c:1462
22973607
TNQ
777msgid "prefix"
778msgstr "tiền_tố"
779
56c0bfbb 780#: archive.c:436
22973607
TNQ
781msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
782msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
783
56c0bfbb 784#: archive.c:437 builtin/blame.c:813 builtin/blame.c:814 builtin/config.c:127
70d74821 785#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1009 builtin/grep.c:869
1a849b56 786#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
70d74821 787#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:119
1a849b56 788#: parse-options.h:165
22973607
TNQ
789msgid "file"
790msgstr "tập_tin"
791
56c0bfbb 792#: archive.c:438 builtin/archive.c:89
22973607
TNQ
793msgid "write the archive to this file"
794msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
795
56c0bfbb 796#: archive.c:440
22973607
TNQ
797msgid "read .gitattributes in working directory"
798msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
799
56c0bfbb 800#: archive.c:441
22973607
TNQ
801msgid "report archived files on stderr"
802msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
803
56c0bfbb 804#: archive.c:442
22973607
TNQ
805msgid "store only"
806msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 807
56c0bfbb 808#: archive.c:443
22973607
TNQ
809msgid "compress faster"
810msgstr "nén nhanh hơn"
811
56c0bfbb 812#: archive.c:451
22973607
TNQ
813msgid "compress better"
814msgstr "nén nhỏ hơn"
815
56c0bfbb 816#: archive.c:454
22973607
TNQ
817msgid "list supported archive formats"
818msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
819
56c0bfbb 820#: archive.c:456 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
70d74821 821#: builtin/submodule--helper.c:1222 builtin/submodule--helper.c:1593
22973607
TNQ
822msgid "repo"
823msgstr "kho"
824
56c0bfbb 825#: archive.c:457 builtin/archive.c:91
22973607
TNQ
826msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
827msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
828
56c0bfbb 829#: archive.c:458 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
22973607
TNQ
830msgid "command"
831msgstr "lệnh"
832
56c0bfbb 833#: archive.c:459 builtin/archive.c:93
22973607
TNQ
834msgid "path to the remote git-upload-archive command"
835msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
836
56c0bfbb 837#: archive.c:466
22973607
TNQ
838msgid "Unexpected option --remote"
839msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
840
56c0bfbb 841#: archive.c:468
22973607
TNQ
842msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
843msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
844
56c0bfbb 845#: archive.c:470
22973607
TNQ
846msgid "Unexpected option --output"
847msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
848
56c0bfbb 849#: archive.c:492
22973607
TNQ
850#, c-format
851msgid "Unknown archive format '%s'"
852msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
853
56c0bfbb 854#: archive.c:499
774cfe0c 855#, c-format
22973607
TNQ
856msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
857msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
858
bd3c9468 859#: attr.c:218
64bd31b4
TNQ
860#, c-format
861msgid "%.*s is not a valid attribute name"
862msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
863
bd3c9468 864#: attr.c:415
774cfe0c 865msgid ""
22973607
TNQ
866"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
867"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 868msgstr ""
22973607
TNQ
869"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
870"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 871
70d74821 872#: bisect.c:461
22973607
TNQ
873#, c-format
874msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
875msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 876
70d74821 877#: bisect.c:669
22973607
TNQ
878#, c-format
879msgid "We cannot bisect more!\n"
880msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 881
70d74821 882#: bisect.c:723
22973607
TNQ
883#, c-format
884msgid "Not a valid commit name %s"
885msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 886
70d74821 887#: bisect.c:747
22973607
TNQ
888#, c-format
889msgid ""
890"The merge base %s is bad.\n"
891"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
892msgstr ""
893"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
894"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 895
70d74821 896#: bisect.c:752
77c8e543 897#, c-format
22973607
TNQ
898msgid ""
899"The merge base %s is new.\n"
900"The property has changed between %s and [%s].\n"
901msgstr ""
902"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
903"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 904
70d74821 905#: bisect.c:757
db484bad 906#, c-format
22973607
TNQ
907msgid ""
908"The merge base %s is %s.\n"
909"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
910msgstr ""
911"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
912"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 913
70d74821 914#: bisect.c:765
774cfe0c 915#, c-format
22973607 916msgid ""
a1da87b7 917"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
918"git bisect cannot work properly in this case.\n"
919"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
920msgstr ""
a1da87b7 921"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
922"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
923"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 924
70d74821 925#: bisect.c:778
db484bad 926#, c-format
22973607
TNQ
927msgid ""
928"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
929"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
930"We continue anyway."
931msgstr ""
932"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
933"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
934"%s.\n"
935"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 936
70d74821 937#: bisect.c:811
db484bad 938#, c-format
22973607
TNQ
939msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
940msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 941
70d74821 942#: bisect.c:851
22973607
TNQ
943#, c-format
944msgid "a %s revision is needed"
945msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 946
70d74821 947#: bisect.c:870 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:236
22973607
TNQ
948#, c-format
949msgid "could not create file '%s'"
950msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 951
70d74821 952#: bisect.c:921
774cfe0c 953#, c-format
22973607
TNQ
954msgid "could not read file '%s'"
955msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 956
70d74821 957#: bisect.c:951
22973607
TNQ
958msgid "reading bisect refs failed"
959msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 960
70d74821 961#: bisect.c:970
22973607
TNQ
962#, c-format
963msgid "%s was both %s and %s\n"
964msgstr "%s là cả %s và %s\n"
965
70d74821 966#: bisect.c:978
774cfe0c
TNQ
967#, c-format
968msgid ""
22973607
TNQ
969"No testable commit found.\n"
970"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 971msgstr ""
22973607
TNQ
972"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
973"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 974
70d74821 975#: bisect.c:997
db484bad 976#, c-format
22973607
TNQ
977msgid "(roughly %d step)"
978msgid_plural "(roughly %d steps)"
979msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 980
0e2a0915
TNQ
981#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
982#. steps)" translation.
983#.
70d74821 984#: bisect.c:1003
774cfe0c 985#, c-format
22973607
TNQ
986msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
987msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
988msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 989
70d74821 990#: blame.c:1756
0e2a0915
TNQ
991msgid "--contents and --reverse do not blend well."
992msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
993
70d74821 994#: blame.c:1767
0e2a0915
TNQ
995msgid "cannot use --contents with final commit object name"
996msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
997
70d74821 998#: blame.c:1787
0e2a0915
TNQ
999msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1000msgstr ""
1001"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1002
56c0bfbb
TNQ
1003#: blame.c:1796 bundle.c:160 ref-filter.c:2075 sequencer.c:1861
1004#: sequencer.c:3632 builtin/commit.c:981 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
1005#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:372
70d74821 1006#: builtin/shortlog.c:192
0e2a0915
TNQ
1007msgid "revision walk setup failed"
1008msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1009
70d74821 1010#: blame.c:1814
0e2a0915
TNQ
1011msgid ""
1012"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1013msgstr ""
1014"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1015"tiên"
1016
70d74821 1017#: blame.c:1825
0e2a0915
TNQ
1018#, c-format
1019msgid "no such path %s in %s"
1020msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1021
70d74821 1022#: blame.c:1836
0e2a0915
TNQ
1023#, c-format
1024msgid "cannot read blob %s for path %s"
1025msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1026
70d74821 1027#: branch.c:54
22973607 1028#, c-format
774cfe0c
TNQ
1029msgid ""
1030"\n"
22973607
TNQ
1031"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1032"the remote tracking information by invoking\n"
1033"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1034msgstr ""
774cfe0c 1035"\n"
22973607
TNQ
1036"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1037"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1038"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1039
70d74821 1040#: branch.c:68
e06dc12a 1041#, c-format
22973607
TNQ
1042msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1043msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1044
70d74821 1045#: branch.c:94
22973607 1046#, c-format
bd3c9468
TNQ
1047msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1048msgstr ""
1049"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1050
70d74821 1051#: branch.c:95
22973607 1052#, c-format
bd3c9468
TNQ
1053msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1054msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607 1055
70d74821 1056#: branch.c:99
22973607 1057#, c-format
bd3c9468
TNQ
1058msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1059msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1060
70d74821 1061#: branch.c:100
22973607 1062#, c-format
bd3c9468
TNQ
1063msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1064msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607 1065
70d74821 1066#: branch.c:105
22973607 1067#, c-format
bd3c9468
TNQ
1068msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1069msgstr ""
1070"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1071
70d74821 1072#: branch.c:106
22973607 1073#, c-format
bd3c9468
TNQ
1074msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1075msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607 1076
70d74821 1077#: branch.c:110
22973607 1078#, c-format
bd3c9468 1079msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1080msgstr ""
bd3c9468 1081"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1082
70d74821 1083#: branch.c:111
22973607 1084#, c-format
bd3c9468
TNQ
1085msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1086msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607 1087
70d74821 1088#: branch.c:120
22973607
TNQ
1089msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1090msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1091
70d74821 1092#: branch.c:157
22973607
TNQ
1093#, c-format
1094msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1095msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1096
70d74821 1097#: branch.c:190
22973607
TNQ
1098#, c-format
1099msgid "'%s' is not a valid branch name."
1100msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1101
70d74821 1102#: branch.c:209
22973607
TNQ
1103#, c-format
1104msgid "A branch named '%s' already exists."
1105msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1106
70d74821 1107#: branch.c:214
22973607
TNQ
1108msgid "Cannot force update the current branch."
1109msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1110
70d74821 1111#: branch.c:234
22973607
TNQ
1112#, c-format
1113msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1114msgstr ""
1115"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1116"nhánh."
1117
70d74821 1118#: branch.c:236
72e3c7a8 1119#, c-format
22973607
TNQ
1120msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1121msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1122
70d74821 1123#: branch.c:238
72e3c7a8 1124msgid ""
72e3c7a8 1125"\n"
22973607
TNQ
1126"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1127"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1128"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1129"\n"
1130"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1131"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1132"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1133msgstr ""
72e3c7a8 1134"\n"
22973607
TNQ
1135"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1136"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1137"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1138"\n"
1139"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1140"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1141"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1142
70d74821 1143#: branch.c:281
72e3c7a8 1144#, c-format
22973607
TNQ
1145msgid "Not a valid object name: '%s'."
1146msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1147
70d74821 1148#: branch.c:301
22973607
TNQ
1149#, c-format
1150msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1151msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1152
70d74821 1153#: branch.c:306
22973607
TNQ
1154#, c-format
1155msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1156msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1157
70d74821 1158#: branch.c:360
22973607
TNQ
1159#, c-format
1160msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1161msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1162
70d74821 1163#: branch.c:383
9802f229 1164#, c-format
22973607
TNQ
1165msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1166msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1167
22973607
TNQ
1168#: bundle.c:34
1169#, c-format
1170msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1171msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1172
0e2a0915 1173#: bundle.c:62
9802f229 1174#, c-format
22973607
TNQ
1175msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1176msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1177
56c0bfbb 1178#: bundle.c:88 sequencer.c:2081 sequencer.c:2558 builtin/commit.c:755
9802f229 1179#, c-format
22973607
TNQ
1180msgid "could not open '%s'"
1181msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1182
1a849b56 1183#: bundle.c:139
22973607
TNQ
1184msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1185msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1186
1a849b56 1187#: bundle.c:190
9802f229 1188#, c-format
22973607
TNQ
1189msgid "The bundle contains this ref:"
1190msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1191msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1192
1a849b56 1193#: bundle.c:197
22973607
TNQ
1194msgid "The bundle records a complete history."
1195msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1196
1a849b56 1197#: bundle.c:199
9802f229 1198#, c-format
22973607
TNQ
1199msgid "The bundle requires this ref:"
1200msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1201msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1202
1a849b56 1203#: bundle.c:258
22973607
TNQ
1204msgid "Could not spawn pack-objects"
1205msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1206
1a849b56 1207#: bundle.c:269
22973607
TNQ
1208msgid "pack-objects died"
1209msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1210
1a849b56 1211#: bundle.c:311
22973607
TNQ
1212msgid "rev-list died"
1213msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1214
1a849b56 1215#: bundle.c:360
9802f229 1216#, c-format
22973607
TNQ
1217msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1218msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1219
70d74821 1220#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:303
9802f229 1221#, c-format
22973607
TNQ
1222msgid "unrecognized argument: %s"
1223msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1224
1a849b56 1225#: bundle.c:458
22973607
TNQ
1226msgid "Refusing to create empty bundle."
1227msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1228
1a849b56 1229#: bundle.c:470
9802f229 1230#, c-format
22973607
TNQ
1231msgid "cannot create '%s'"
1232msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1233
1a849b56 1234#: bundle.c:498
22973607
TNQ
1235msgid "index-pack died"
1236msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1237
1a849b56 1238#: color.c:296
22973607
TNQ
1239#, c-format
1240msgid "invalid color value: %.*s"
1241msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1242
56c0bfbb 1243#: commit.c:43 sequencer.c:2364 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
70d74821
TNQ
1244#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
1245#: builtin/replace.c:448
9802f229 1246#, c-format
22973607
TNQ
1247msgid "could not parse %s"
1248msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1249
70d74821 1250#: commit.c:45
9802f229 1251#, c-format
22973607
TNQ
1252msgid "%s %s is not a commit!"
1253msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1254
70d74821
TNQ
1255#: commit.c:182
1256msgid ""
1257"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1258"and will be removed in a future Git version.\n"
1259"\n"
1260"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1261"to convert the grafts into replace refs.\n"
1262"\n"
1263"Turn this message off by running\n"
1264"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1265msgstr ""
1266"Việc hỗ trợ cho <GIT_DIR>/info/grafts đã lạc hậu\n"
1267"và sẽ bị xóa bỏ ở phiên bản Git tương lai.\n"
1268"\n"
1269"Vui lòng dùng \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1270"để chuyển đổi các graft thành các tham chiếu thay thế.\n"
1271"\n"
1272"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
1273"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1274
09dba140 1275#: commit.c:1540
819a2276 1276msgid ""
22973607
TNQ
1277"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1278"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1279"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1280msgstr ""
22973607
TNQ
1281"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1282"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1283"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1284
70d74821
TNQ
1285#: commit-graph.c:669
1286#, c-format
1287msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1288msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
1289
1290#: commit-graph.c:696
1291msgid "too many commits to write graph"
1292msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
1293
1294#: commit-graph.c:707 builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
1295#, c-format
1296msgid "cannot mkdir %s"
1297msgstr "không thể mkdir (tạo thư mục): %s"
1298
fe73f3ee 1299#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
22973607
TNQ
1300msgid "memory exhausted"
1301msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1302
70d74821 1303#: config.c:187
64bd31b4
TNQ
1304msgid "relative config include conditionals must come from files"
1305msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1306
70d74821 1307#: config.c:788
9802f229 1308#, c-format
22973607
TNQ
1309msgid "bad config line %d in blob %s"
1310msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1311
70d74821 1312#: config.c:792
9802f229 1313#, c-format
22973607
TNQ
1314msgid "bad config line %d in file %s"
1315msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1316
70d74821 1317#: config.c:796
9802f229 1318#, c-format
22973607
TNQ
1319msgid "bad config line %d in standard input"
1320msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1321
70d74821 1322#: config.c:800
9802f229 1323#, c-format
22973607
TNQ
1324msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1325msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1326
70d74821 1327#: config.c:804
9802f229 1328#, c-format
22973607
TNQ
1329msgid "bad config line %d in command line %s"
1330msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1331
70d74821 1332#: config.c:808
9802f229 1333#, c-format
22973607
TNQ
1334msgid "bad config line %d in %s"
1335msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1336
70d74821 1337#: config.c:936
22973607
TNQ
1338msgid "out of range"
1339msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1340
70d74821 1341#: config.c:936
22973607
TNQ
1342msgid "invalid unit"
1343msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1344
70d74821 1345#: config.c:942
22973607
TNQ
1346#, c-format
1347msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1348msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1349
70d74821 1350#: config.c:947
9802f229 1351#, c-format
22973607
TNQ
1352msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1353msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1354
70d74821 1355#: config.c:950
9802f229 1356#, c-format
22973607
TNQ
1357msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1358msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1359
70d74821 1360#: config.c:953
22973607
TNQ
1361#, c-format
1362msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1363msgstr ""
1364"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1365
70d74821 1366#: config.c:956
9802f229 1367#, c-format
22973607
TNQ
1368msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1369msgstr ""
1370"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1371
70d74821 1372#: config.c:959
9802f229 1373#, c-format
22973607
TNQ
1374msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1375msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1376
70d74821 1377#: config.c:962
22973607
TNQ
1378#, c-format
1379msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1380msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1381
70d74821 1382#: config.c:1057
22973607
TNQ
1383#, c-format
1384msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1385msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1386
70d74821 1387#: config.c:1066
fe73f3ee
TNQ
1388#, c-format
1389msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1390msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1391
70d74821 1392#: config.c:1171 config.c:1182
9802f229 1393#, c-format
22973607
TNQ
1394msgid "bad zlib compression level %d"
1395msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1396
70d74821 1397#: config.c:1307
9802f229 1398#, c-format
22973607
TNQ
1399msgid "invalid mode for object creation: %s"
1400msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1401
70d74821 1402#: config.c:1473
a1da87b7
TNQ
1403#, c-format
1404msgid "bad pack compression level %d"
1405msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1406
70d74821 1407#: config.c:1681
22973607
TNQ
1408msgid "unable to parse command-line config"
1409msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1410
70d74821 1411#: config.c:2013
22973607
TNQ
1412msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1413msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1414
70d74821 1415#: config.c:2200
64bd31b4
TNQ
1416#, c-format
1417msgid "Invalid %s: '%s'"
1418msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1419
70d74821 1420#: config.c:2243
64bd31b4
TNQ
1421#, c-format
1422msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1423msgstr ""
1424"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1425
70d74821 1426#: config.c:2269
64bd31b4
TNQ
1427#, c-format
1428msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1429msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1430
70d74821 1431#: config.c:2294
9802f229 1432#, c-format
22973607
TNQ
1433msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1434msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1435
70d74821 1436#: config.c:2296
22973607
TNQ
1437#, c-format
1438msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1439msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1440
70d74821 1441#: config.c:2402
9802f229 1442#, c-format
22973607
TNQ
1443msgid "%s has multiple values"
1444msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1445
70d74821 1446#: config.c:2766 config.c:3019
a1da87b7
TNQ
1447#, c-format
1448msgid "fstat on %s failed"
1449msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1450
70d74821 1451#: config.c:2905
22973607
TNQ
1452#, c-format
1453msgid "could not set '%s' to '%s'"
1454msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1455
70d74821 1456#: config.c:2907 builtin/remote.c:779
9802f229 1457#, c-format
22973607
TNQ
1458msgid "could not unset '%s'"
1459msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1460
56c0bfbb 1461#: connect.c:61
22973607
TNQ
1462msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1463msgstr "Máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1464
56c0bfbb 1465#: connect.c:63
22973607
TNQ
1466msgid ""
1467"Could not read from remote repository.\n"
1468"\n"
1469"Please make sure you have the correct access rights\n"
1470"and the repository exists."
e06dc12a 1471msgstr ""
22973607
TNQ
1472"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1473"\n"
1474"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1475"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1476
70d74821 1477#: connected.c:66 builtin/fsck.c:201 builtin/prune.c:145
22973607
TNQ
1478msgid "Checking connectivity"
1479msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1480
1a849b56 1481#: connected.c:78
22973607
TNQ
1482msgid "Could not run 'git rev-list'"
1483msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1484
1a849b56 1485#: connected.c:98
22973607
TNQ
1486msgid "failed write to rev-list"
1487msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1488
1a849b56 1489#: connected.c:105
22973607
TNQ
1490msgid "failed to close rev-list's stdin"
1491msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1492
70d74821 1493#: convert.c:206
e06dc12a 1494#, c-format
1a849b56
TNQ
1495msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1496msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s."
1497
70d74821 1498#: convert.c:208
1a849b56 1499#, c-format
22973607
TNQ
1500msgid ""
1501"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1502"The file will have its original line endings in your working directory."
1503msgstr ""
1504"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1505"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1506
70d74821 1507#: convert.c:216
e06dc12a 1508#, c-format
1a849b56
TNQ
1509msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1510msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
e06dc12a 1511
70d74821 1512#: convert.c:218
e06dc12a 1513#, c-format
22973607
TNQ
1514msgid ""
1515"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1516"The file will have its original line endings in your working directory."
1517msgstr ""
1518"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1519"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1520
70d74821
TNQ
1521#: convert.c:279
1522#, c-format
1523msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
1524msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
1525
1526#: convert.c:286
1527#, c-format
1528msgid ""
1529"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
1530"tree-encoding."
1531msgstr ""
1532"Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
1533"bảng mã cây làm việc."
1534
1535#: convert.c:304
1536#, c-format
1537msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
1538msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
1539
1540#: convert.c:306
1541#, c-format
1542msgid ""
1543"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
1544"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
1545msgstr ""
1546"Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
1547"UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
1548
1549#: convert.c:424
1550#, c-format
1551msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
1552msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s” từ “%s” sang “%s”"
1553
1554#: convert.c:467
1555#, c-format
1556msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
1557msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
1558
1559#: convert.c:1225
1560msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
1561msgstr "true/false là không phải bảng mã cây làm việc hợp lệ "
1562
0e2a0915 1563#: date.c:116
22973607 1564msgid "in the future"
365fb9d9 1565msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 1566
365fb9d9
TNQ
1567#: date.c:122
1568#, c-format
1569msgid "%<PRIuMAX> second ago"
1570msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
1571msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
1572
1573#: date.c:129
1574#, c-format
1575msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
1576msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
1577msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
1578
1579#: date.c:136
1580#, c-format
1581msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
1582msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
1583msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
1584
1585#: date.c:143
1586#, c-format
1587msgid "%<PRIuMAX> day ago"
1588msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
1589msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
1590
1591#: date.c:149
1592#, c-format
1593msgid "%<PRIuMAX> week ago"
1594msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
1595msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
1596
1597#: date.c:156
1598#, c-format
1599msgid "%<PRIuMAX> month ago"
1600msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
1601msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
1602
1603#: date.c:167
1604#, c-format
1605msgid "%<PRIuMAX> year"
1606msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
1607msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 1608
22973607 1609#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
0e2a0915 1610#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
1611#, c-format
1612msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
1613msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
1614msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
1615
1616#: date.c:175 date.c:180
1617#, c-format
1618msgid "%<PRIuMAX> year ago"
1619msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
1620msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 1621
22973607 1622#: diffcore-order.c:24
44bb9364 1623#, c-format
22973607
TNQ
1624msgid "failed to read orderfile '%s'"
1625msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 1626
fe73f3ee 1627#: diffcore-rename.c:535
22973607
TNQ
1628msgid "Performing inexact rename detection"
1629msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
1630
bd3c9468 1631#: diff.c:74
44bb9364 1632#, c-format
22973607
TNQ
1633msgid "option '%s' requires a value"
1634msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 1635
bd3c9468 1636#: diff.c:152
44bb9364 1637#, c-format
22973607
TNQ
1638msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
1639msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 1640
bd3c9468 1641#: diff.c:157
44bb9364 1642#, c-format
22973607
TNQ
1643msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1644msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 1645
bd3c9468
TNQ
1646#: diff.c:281
1647msgid ""
1648"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
1649"'plain'"
1650msgstr ""
1651"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “zebra”, "
1652"“dimmed_zebra”, “plain”"
1653
1654#: diff.c:341
44bb9364 1655#, c-format
22973607
TNQ
1656msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1657msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 1658
fe73f3ee 1659#: diff.c:401
22973607 1660#, c-format
5832c3f2 1661msgid ""
22973607
TNQ
1662"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1663"%s"
5832c3f2 1664msgstr ""
22973607
TNQ
1665"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
1666"%s"
5832c3f2 1667
70d74821 1668#: diff.c:3823
22973607
TNQ
1669#, c-format
1670msgid "external diff died, stopping at %s"
1671msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 1672
70d74821 1673#: diff.c:4153
22973607
TNQ
1674msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1675msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 1676
70d74821 1677#: diff.c:4156
1a849b56
TNQ
1678msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
1679msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
1680
70d74821 1681#: diff.c:4244
22973607
TNQ
1682msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1683msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 1684
70d74821 1685#: diff.c:4410
15fbbed7
TNQ
1686#, c-format
1687msgid ""
22973607
TNQ
1688"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1689"%s"
15fbbed7 1690msgstr ""
22973607
TNQ
1691"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
1692"%s"
15fbbed7 1693
70d74821 1694#: diff.c:4424
f2993884 1695#, c-format
22973607
TNQ
1696msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1697msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 1698
70d74821 1699#: diff.c:5500
22973607
TNQ
1700msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1701msgstr ""
1702"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 1703
70d74821 1704#: diff.c:5503
22973607
TNQ
1705msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1706msgstr ""
1707"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 1708
70d74821 1709#: diff.c:5506
f2993884 1710#, c-format
22973607
TNQ
1711msgid ""
1712"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1713msgstr ""
1714"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
1715"nữa."
f2993884 1716
70d74821 1717#: dir.c:1867
1a849b56
TNQ
1718#, c-format
1719msgid "could not open directory '%s'"
1720msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
1721
70d74821 1722#: dir.c:2109
22973607
TNQ
1723msgid "failed to get kernel name and information"
1724msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 1725
70d74821 1726#: dir.c:2233
22973607
TNQ
1727msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
1728msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
0c966d84 1729
70d74821 1730#: dir.c:3075 dir.c:3080
64bd31b4
TNQ
1731#, c-format
1732msgid "could not create directories for %s"
1733msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
1734
70d74821 1735#: dir.c:3109
a1da87b7
TNQ
1736#, c-format
1737msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1738msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
1739
fe73f3ee
TNQ
1740#: editor.c:61
1741#, c-format
1742msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
1743msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
1744
1745#: entry.c:177
bd3c9468
TNQ
1746msgid "Filtering content"
1747msgstr "Nội dung lọc"
1748
fe73f3ee 1749#: entry.c:435
64bd31b4
TNQ
1750#, c-format
1751msgid "could not stat file '%s'"
1752msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
1753
1a849b56
TNQ
1754#: fetch-object.c:17
1755msgid "Remote with no URL"
1756msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
1757
70d74821 1758#: fetch-pack.c:254
22973607
TNQ
1759msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1760msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 1761
70d74821 1762#: fetch-pack.c:266
1a849b56
TNQ
1763msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
1764msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
c2d67403 1765
70d74821 1766#: fetch-pack.c:285 builtin/archive.c:63
72dd4a8e
TNQ
1767#, c-format
1768msgid "remote error: %s"
1769msgstr "lỗi máy chủ: %s"
1770
70d74821 1771#: fetch-pack.c:286
c2d67403 1772#, c-format
275588f9
JX
1773msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1774msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 1775
70d74821 1776#: fetch-pack.c:338
22973607
TNQ
1777msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1778msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 1779
70d74821 1780#: fetch-pack.c:429 fetch-pack.c:1310
843565a8 1781#, c-format
22973607
TNQ
1782msgid "invalid shallow line: %s"
1783msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 1784
70d74821 1785#: fetch-pack.c:435 fetch-pack.c:1316
0c966d84 1786#, c-format
22973607
TNQ
1787msgid "invalid unshallow line: %s"
1788msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 1789
70d74821 1790#: fetch-pack.c:437 fetch-pack.c:1318
843565a8 1791#, c-format
22973607
TNQ
1792msgid "object not found: %s"
1793msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 1794
70d74821 1795#: fetch-pack.c:440 fetch-pack.c:1321
0c966d84 1796#, c-format
22973607
TNQ
1797msgid "error in object: %s"
1798msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 1799
70d74821 1800#: fetch-pack.c:442 fetch-pack.c:1323
843565a8 1801#, c-format
22973607
TNQ
1802msgid "no shallow found: %s"
1803msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 1804
70d74821 1805#: fetch-pack.c:445 fetch-pack.c:1326
0c966d84 1806#, c-format
22973607
TNQ
1807msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1808msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 1809
70d74821 1810#: fetch-pack.c:486
843565a8 1811#, c-format
22973607
TNQ
1812msgid "got %s %d %s"
1813msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 1814
70d74821 1815#: fetch-pack.c:500
c2d67403 1816#, c-format
22973607
TNQ
1817msgid "invalid commit %s"
1818msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 1819
70d74821 1820#: fetch-pack.c:533
22973607
TNQ
1821msgid "giving up"
1822msgstr "chịu thua"
1823
70d74821 1824#: fetch-pack.c:543 progress.c:229
22973607
TNQ
1825msgid "done"
1826msgstr "xong"
1827
70d74821 1828#: fetch-pack.c:555
c2d67403 1829#, c-format
22973607
TNQ
1830msgid "got %s (%d) %s"
1831msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 1832
70d74821 1833#: fetch-pack.c:601
0c966d84 1834#, c-format
22973607
TNQ
1835msgid "Marking %s as complete"
1836msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 1837
70d74821 1838#: fetch-pack.c:828
c2d67403 1839#, c-format
22973607
TNQ
1840msgid "already have %s (%s)"
1841msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 1842
70d74821 1843#: fetch-pack.c:869
22973607
TNQ
1844msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1845msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 1846
70d74821 1847#: fetch-pack.c:877
22973607
TNQ
1848msgid "protocol error: bad pack header"
1849msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 1850
70d74821 1851#: fetch-pack.c:944
c2d67403 1852#, c-format
22973607
TNQ
1853msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1854msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 1855
70d74821 1856#: fetch-pack.c:960
c2d67403 1857#, c-format
22973607
TNQ
1858msgid "%s failed"
1859msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 1860
70d74821 1861#: fetch-pack.c:962
22973607
TNQ
1862msgid "error in sideband demultiplexer"
1863msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
1864
70d74821 1865#: fetch-pack.c:989
22973607
TNQ
1866msgid "Server does not support shallow clients"
1867msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
1868
70d74821 1869#: fetch-pack.c:993
22973607
TNQ
1870msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1871msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
1872
70d74821 1873#: fetch-pack.c:996
22973607
TNQ
1874msgid "Server supports no-done"
1875msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
1876
70d74821 1877#: fetch-pack.c:1002
22973607
TNQ
1878msgid "Server supports multi_ack"
1879msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
1880
70d74821 1881#: fetch-pack.c:1006
22973607
TNQ
1882msgid "Server supports side-band-64k"
1883msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
1884
70d74821 1885#: fetch-pack.c:1010
22973607
TNQ
1886msgid "Server supports side-band"
1887msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
1888
70d74821 1889#: fetch-pack.c:1014
22973607
TNQ
1890msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1891msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
1892
70d74821 1893#: fetch-pack.c:1018
22973607
TNQ
1894msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1895msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
1896
70d74821 1897#: fetch-pack.c:1028
22973607
TNQ
1898msgid "Server supports ofs-delta"
1899msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
1900
70d74821 1901#: fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1204
1a849b56
TNQ
1902msgid "Server supports filter"
1903msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
1904
70d74821 1905#: fetch-pack.c:1042
c2d67403 1906#, c-format
22973607
TNQ
1907msgid "Server version is %.*s"
1908msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 1909
70d74821 1910#: fetch-pack.c:1048
22973607
TNQ
1911msgid "Server does not support --shallow-since"
1912msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
1913
70d74821 1914#: fetch-pack.c:1052
22973607
TNQ
1915msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1916msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
1917
70d74821 1918#: fetch-pack.c:1054
22973607
TNQ
1919msgid "Server does not support --deepen"
1920msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
1921
70d74821 1922#: fetch-pack.c:1065
22973607
TNQ
1923msgid "no common commits"
1924msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
1925
70d74821 1926#: fetch-pack.c:1077 fetch-pack.c:1414
22973607
TNQ
1927msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1928msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
1929
70d74821
TNQ
1930#: fetch-pack.c:1199
1931msgid "Server does not support shallow requests"
1932msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
1933
1934#: fetch-pack.c:1584
22973607
TNQ
1935msgid "no matching remote head"
1936msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
1937
70d74821 1938#: fetch-pack.c:1610
64bd31b4
TNQ
1939#, c-format
1940msgid "no such remote ref %s"
1941msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
1942
70d74821 1943#: fetch-pack.c:1613
64bd31b4
TNQ
1944#, c-format
1945msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1946msgstr ""
1947"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
1948
70d74821 1949#: gpg-interface.c:185
22973607
TNQ
1950msgid "gpg failed to sign the data"
1951msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
1952
70d74821 1953#: gpg-interface.c:210
22973607
TNQ
1954msgid "could not create temporary file"
1955msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1956
70d74821 1957#: gpg-interface.c:213
843565a8 1958#, c-format
22973607
TNQ
1959msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1960msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 1961
0e2a0915 1962#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
1963#, c-format
1964msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
1965msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
1966
70d74821 1967#: grep.c:2020
c2d67403 1968#, c-format
22973607
TNQ
1969msgid "'%s': unable to read %s"
1970msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 1971
70d74821 1972#: grep.c:2037 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:81
1a849b56 1973#: builtin/rm.c:134
c2d67403 1974#, c-format
22973607
TNQ
1975msgid "failed to stat '%s'"
1976msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 1977
70d74821 1978#: grep.c:2048
843565a8 1979#, c-format
22973607
TNQ
1980msgid "'%s': short read"
1981msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 1982
56c0bfbb
TNQ
1983#: help.c:23
1984msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
1985msgstr "bắt đầu một vùng làm việc (xem thêm: git help tutorial)"
1986
1987#: help.c:24
1988msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
1989msgstr "làm việc trên thay đổi hiện tại (xem thêm: git help everyday)"
1990
1991#: help.c:25
1992msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
1993msgstr "xem xét lịch sử tình trạng (xem thêm: git help revisions)"
1994
1995#: help.c:26
1996msgid "grow, mark and tweak your common history"
1997msgstr "thêm, ghi dấu và chỉnh lịch sử chung của bạn"
1998
1999#: help.c:27
2000msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2001msgstr "làm việc nhóm (xem thêm: git help workflows)"
2002
2003#: help.c:31
2004msgid "Main Porcelain Commands"
2005msgstr "Các lệnh Porcelain chính"
2006
2007#: help.c:32
2008msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2009msgstr "Lệnh/thao tác thứ cấp"
2010
2011#: help.c:33
2012msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2013msgstr "Lệnh/bộ hỏi thứ cấp"
2014
2015#: help.c:34
2016msgid "Interacting with Others"
2017msgstr "Tương tác với những cái khác"
2018
2019#: help.c:35
2020msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2021msgstr "Lệnh/thao tác ở mức thấp"
2022
2023#: help.c:36
2024msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2025msgstr "Lệnh/bộ hỏi ở mức thấp"
2026
2027#: help.c:37
2028msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2029msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
2030
2031#: help.c:38
2032msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2033msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
2034
2035#: help.c:293
843565a8 2036#, c-format
22973607
TNQ
2037msgid "available git commands in '%s'"
2038msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 2039
56c0bfbb 2040#: help.c:300
22973607
TNQ
2041msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2042msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
2043
56c0bfbb 2044#: help.c:309
22973607
TNQ
2045msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2046msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
2047
56c0bfbb
TNQ
2048#: help.c:358 git.c:90
2049#, c-format
2050msgid "unsupported command listing type '%s'"
2051msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
2052
2053#: help.c:405
2054msgid "The common Git guides are:"
2055msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
2056
2057#: help.c:467
5832c3f2 2058#, c-format
22973607
TNQ
2059msgid ""
2060"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2061"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2062msgstr ""
2063"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
2064"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 2065
56c0bfbb 2066#: help.c:526
22973607
TNQ
2067msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2068msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
2069
56c0bfbb 2070#: help.c:548
5832c3f2 2071#, c-format
0e2a0915
TNQ
2072msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2073msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
5832c3f2 2074
56c0bfbb 2075#: help.c:553
5832c3f2 2076#, c-format
0e2a0915
TNQ
2077msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2078msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
5832c3f2 2079
56c0bfbb 2080#: help.c:558
0e2a0915
TNQ
2081#, c-format
2082msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2083msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
2084
56c0bfbb 2085#: help.c:566
22973607
TNQ
2086#, c-format
2087msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2088msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 2089
56c0bfbb 2090#: help.c:570
22973607
TNQ
2091msgid ""
2092"\n"
0e2a0915 2093"The most similar command is"
22973607
TNQ
2094msgid_plural ""
2095"\n"
0e2a0915 2096"The most similar commands are"
22973607
TNQ
2097msgstr[0] ""
2098"\n"
0e2a0915 2099"Những lệnh giống nhất là"
bd8202f3 2100
56c0bfbb 2101#: help.c:585
0e2a0915
TNQ
2102msgid "git version [<options>]"
2103msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
2104
56c0bfbb 2105#: help.c:652
bd8202f3 2106#, c-format
22973607
TNQ
2107msgid "%s: %s - %s"
2108msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 2109
56c0bfbb 2110#: help.c:656
0e2a0915
TNQ
2111msgid ""
2112"\n"
2113"Did you mean this?"
2114msgid_plural ""
2115"\n"
2116"Did you mean one of these?"
2117msgstr[0] ""
2118"\n"
2119"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
2120
2121#: ident.c:342
22973607
TNQ
2122msgid ""
2123"\n"
2124"*** Please tell me who you are.\n"
2125"\n"
2126"Run\n"
2127"\n"
2128" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2129" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2130"\n"
2131"to set your account's default identity.\n"
2132"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2133"\n"
2134msgstr ""
2135"\n"
2136"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
2137"\n"
2138"Chạy\n"
2139"\n"
2140" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
2141" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
2142"\n"
2143"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
2144"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
2145"\n"
bd8202f3 2146
0e2a0915 2147#: ident.c:366
64bd31b4
TNQ
2148msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2149msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
2150
0e2a0915 2151#: ident.c:371
64bd31b4
TNQ
2152#, c-format
2153msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2154msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
2155
0e2a0915 2156#: ident.c:381
64bd31b4
TNQ
2157msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2158msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
2159
0e2a0915 2160#: ident.c:387
64bd31b4
TNQ
2161#, c-format
2162msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2163msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
2164
0e2a0915 2165#: ident.c:395
64bd31b4
TNQ
2166#, c-format
2167msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2168msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
2169
0e2a0915 2170#: ident.c:401
64bd31b4
TNQ
2171#, c-format
2172msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2173msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
2174
70d74821 2175#: ident.c:416 builtin/commit.c:587
64bd31b4
TNQ
2176#, c-format
2177msgid "invalid date format: %s"
2178msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
2179
1a849b56
TNQ
2180#: list-objects-filter-options.c:36
2181msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2182msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
fe73f3ee 2183
1a849b56
TNQ
2184#: list-objects-filter-options.c:126
2185msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2186msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
fe73f3ee 2187
bd3c9468 2188#: lockfile.c:151
bd8202f3 2189#, c-format
22973607
TNQ
2190msgid ""
2191"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2192"\n"
2193"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2194"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2195"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2196"may have crashed in this repository earlier:\n"
2197"remove the file manually to continue."
bd8202f3 2198msgstr ""
22973607
TNQ
2199"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
2200"\n"
2201"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
2202"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
2203"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
2204"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
2205"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 2206
bd3c9468 2207#: lockfile.c:159
bd8202f3 2208#, c-format
22973607
TNQ
2209msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2210msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 2211
70d74821 2212#: merge.c:71
22973607
TNQ
2213msgid "failed to read the cache"
2214msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
2215
70d74821
TNQ
2216#: merge.c:136 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
2217#: builtin/checkout.c:606 builtin/clone.c:761
22973607
TNQ
2218msgid "unable to write new index file"
2219msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2220
70d74821 2221#: merge-recursive.c:298
22973607
TNQ
2222msgid "(bad commit)\n"
2223msgstr "(commit sai)\n"
2224
70d74821 2225#: merge-recursive.c:320
bd8202f3 2226#, c-format
70d74821
TNQ
2227msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2228msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
bd8202f3 2229
70d74821
TNQ
2230#: merge-recursive.c:328
2231#, c-format
2232msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2233msgstr ""
2234"addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
2235"bãi bỏ."
2236
2237#: merge-recursive.c:410
22973607
TNQ
2238msgid "error building trees"
2239msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
2240
70d74821 2241#: merge-recursive.c:881
bd8202f3 2242#, c-format
22973607
TNQ
2243msgid "failed to create path '%s'%s"
2244msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 2245
70d74821 2246#: merge-recursive.c:892
22973607
TNQ
2247#, c-format
2248msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2249msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 2250
70d74821 2251#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
22973607
TNQ
2252msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2253msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 2254
70d74821 2255#: merge-recursive.c:915
44bb9364 2256#, c-format
22973607
TNQ
2257msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2258msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 2259
70d74821 2260#: merge-recursive.c:957 builtin/cat-file.c:37
22973607
TNQ
2261#, c-format
2262msgid "cannot read object %s '%s'"
2263msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2264
70d74821 2265#: merge-recursive.c:959
22973607
TNQ
2266#, c-format
2267msgid "blob expected for %s '%s'"
09dba140 2268msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
22973607 2269
70d74821 2270#: merge-recursive.c:983
22973607
TNQ
2271#, c-format
2272msgid "failed to open '%s': %s"
2273msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 2274
70d74821 2275#: merge-recursive.c:994
77c8e543 2276#, c-format
22973607
TNQ
2277msgid "failed to symlink '%s': %s"
2278msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 2279
70d74821 2280#: merge-recursive.c:999
774cfe0c 2281#, c-format
22973607
TNQ
2282msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2283msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 2284
70d74821
TNQ
2285#: merge-recursive.c:1186
2286#, c-format
2287msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
2288msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
2289
2290#: merge-recursive.c:1193
2291#, c-format
2292msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
2293msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
2294
2295#: merge-recursive.c:1200
2296#, c-format
2297msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
2298msgstr ""
2299"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
2300"trộn)"
2301
2302#: merge-recursive.c:1208 merge-recursive.c:1220
2303#, c-format
2304msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
2305msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
2306
2307#: merge-recursive.c:1211 merge-recursive.c:1223
2308#, c-format
09dba140
TNQ
2309msgid "Fast-forwarding submodule %s"
2310msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
70d74821
TNQ
2311
2312#: merge-recursive.c:1245
2313#, c-format
2314msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
2315msgstr ""
2316"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
2317"theo sau hòa trộn)"
2318
2319#: merge-recursive.c:1249
2320#, c-format
2321msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
2322msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
2323
2324#: merge-recursive.c:1250
2325msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
2326msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
2327
2328#: merge-recursive.c:1253
2329#, c-format
2330msgid ""
2331"If this is correct simply add it to the index for example\n"
2332"by using:\n"
2333"\n"
2334" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2335"\n"
2336"which will accept this suggestion.\n"
2337msgstr ""
2338"Nếu đây là đúng đơn giản thêm nó vào mục lục ví dụ\n"
2339"bằng cách dùng:\n"
2340"\n"
2341" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2342"\n"
2343"cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
2344
2345#: merge-recursive.c:1262
2346#, c-format
2347msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
2348msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
2349
2350#: merge-recursive.c:1321
22973607
TNQ
2351msgid "Failed to execute internal merge"
2352msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 2353
70d74821 2354#: merge-recursive.c:1326
774cfe0c 2355#, c-format
22973607
TNQ
2356msgid "Unable to add %s to database"
2357msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 2358
70d74821
TNQ
2359#: merge-recursive.c:1358
2360#, c-format
2361msgid "Auto-merging %s"
2362msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
2363
2364#: merge-recursive.c:1423
2365#, c-format
2366msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
2367msgstr ""
2368"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
2369"%s."
2370
2371#: merge-recursive.c:1475
774cfe0c
TNQ
2372#, c-format
2373msgid ""
22973607
TNQ
2374"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2375"in tree."
77cc392d 2376msgstr ""
22973607
TNQ
2377"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2378"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 2379
70d74821 2380#: merge-recursive.c:1480
64bd31b4
TNQ
2381#, c-format
2382msgid ""
2383"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2384"left in tree."
2385msgstr ""
2386"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2387"của %s còn lại trong cây (tree)."
2388
70d74821 2389#: merge-recursive.c:1487
f2993884 2390#, c-format
22973607
TNQ
2391msgid ""
2392"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2393"in tree at %s."
2394msgstr ""
2395"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2396"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 2397
70d74821 2398#: merge-recursive.c:1492
64bd31b4
TNQ
2399#, c-format
2400msgid ""
2401"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2402"left in tree at %s."
2403msgstr ""
2404"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2405"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
2406
70d74821 2407#: merge-recursive.c:1526
22973607
TNQ
2408msgid "rename"
2409msgstr "đổi tên"
02507f42 2410
70d74821 2411#: merge-recursive.c:1526
22973607
TNQ
2412msgid "renamed"
2413msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 2414
70d74821
TNQ
2415#: merge-recursive.c:1580 merge-recursive.c:1736 merge-recursive.c:2368
2416#: merge-recursive.c:3086
2417#, c-format
2418msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
2419msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
2420
2421#: merge-recursive.c:1594
e06dc12a 2422#, c-format
22973607
TNQ
2423msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2424msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 2425
70d74821
TNQ
2426#: merge-recursive.c:1599
2427#, c-format
2428msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
2429msgstr ""
2430"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
2431"thành %s"
2432
2433#: merge-recursive.c:1625
22973607 2434#, c-format
f2993884 2435msgid ""
22973607
TNQ
2436"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2437"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 2438msgstr ""
22973607
TNQ
2439"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
2440"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 2441
70d74821 2442#: merge-recursive.c:1630
22973607
TNQ
2443msgid " (left unresolved)"
2444msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 2445
70d74821 2446#: merge-recursive.c:1694
22973607
TNQ
2447#, c-format
2448msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 2449msgstr ""
22973607 2450"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 2451
70d74821 2452#: merge-recursive.c:1733
774cfe0c 2453#, c-format
22973607
TNQ
2454msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2455msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
774cfe0c 2456
70d74821
TNQ
2457#: merge-recursive.c:1745
2458#, c-format
2459msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
2460msgstr ""
2461"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
2462"đường."
2463
2464#: merge-recursive.c:1951
2465#, c-format
2466msgid ""
2467"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
2468"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
2469"getting a majority of the files."
2470msgstr ""
2471"XUNG ĐỘT: (thư mục đổi tên chia tách): Không rõ ràng để đặt địa điểm %s bởi "
2472"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
2473"nhận một phần nhiều của các tập tin."
2474
2475#: merge-recursive.c:1983
2476#, c-format
2477msgid ""
2478"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
2479"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
2480msgstr ""
2481"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
2482"của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
2483
2484#: merge-recursive.c:1993
2485#, c-format
2486msgid ""
2487"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
2488"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
2489msgstr ""
2490"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
2491"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s."
2492
2493#: merge-recursive.c:2085
2494#, c-format
2495msgid ""
2496"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
2497">%s in %s"
2498msgstr ""
2499"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
2500"%s->%s trong %s"
2501
2502#: merge-recursive.c:2330
2503#, c-format
2504msgid ""
2505"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
2506"renamed."
2507msgstr ""
2508"CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
2509"bị đổi tên."
2510
2511#: merge-recursive.c:2736
db484bad 2512#, c-format
22973607
TNQ
2513msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2514msgstr ""
2515"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
774cfe0c 2516
70d74821 2517#: merge-recursive.c:2751
22973607
TNQ
2518#, c-format
2519msgid "Adding merged %s"
2520msgstr "Thêm hòa trộn %s"
774cfe0c 2521
70d74821 2522#: merge-recursive.c:2758 merge-recursive.c:3089
22973607
TNQ
2523#, c-format
2524msgid "Adding as %s instead"
2525msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
774cfe0c 2526
70d74821 2527#: merge-recursive.c:2914
b9252573 2528#, c-format
22973607
TNQ
2529msgid "cannot read object %s"
2530msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
b9252573 2531
70d74821 2532#: merge-recursive.c:2917
774cfe0c 2533#, c-format
22973607
TNQ
2534msgid "object %s is not a blob"
2535msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
2536
70d74821 2537#: merge-recursive.c:2986
22973607
TNQ
2538msgid "modify"
2539msgstr "sửa đổi"
2540
70d74821 2541#: merge-recursive.c:2986
22973607
TNQ
2542msgid "modified"
2543msgstr "đã sửa"
774cfe0c 2544
70d74821 2545#: merge-recursive.c:2997
22973607
TNQ
2546msgid "content"
2547msgstr "nội dung"
774cfe0c 2548
70d74821 2549#: merge-recursive.c:3004
22973607
TNQ
2550msgid "add/add"
2551msgstr "thêm/thêm"
774cfe0c 2552
70d74821 2553#: merge-recursive.c:3046
db484bad 2554#, c-format
22973607
TNQ
2555msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2556msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
774cfe0c 2557
70d74821 2558#: merge-recursive.c:3055 git-submodule.sh:895
22973607
TNQ
2559msgid "submodule"
2560msgstr "mô-đun-con"
774cfe0c 2561
70d74821 2562#: merge-recursive.c:3056
774cfe0c 2563#, c-format
22973607
TNQ
2564msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2565msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
774cfe0c 2566
70d74821 2567#: merge-recursive.c:3178
db484bad 2568#, c-format
22973607
TNQ
2569msgid "Removing %s"
2570msgstr "Đang xóa %s"
774cfe0c 2571
70d74821 2572#: merge-recursive.c:3204
22973607
TNQ
2573msgid "file/directory"
2574msgstr "tập-tin/thư-mục"
774cfe0c 2575
70d74821 2576#: merge-recursive.c:3210
22973607
TNQ
2577msgid "directory/file"
2578msgstr "thư-mục/tập-tin"
774cfe0c 2579
70d74821 2580#: merge-recursive.c:3217
db484bad 2581#, c-format
22973607
TNQ
2582msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2583msgstr ""
2584"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
2585"%s"
774cfe0c 2586
70d74821 2587#: merge-recursive.c:3226
db484bad 2588#, c-format
22973607
TNQ
2589msgid "Adding %s"
2590msgstr "Thêm \"%s\""
2591
70d74821 2592#: merge-recursive.c:3267
fe73f3ee
TNQ
2593#, c-format
2594msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
2595msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể hòa trộn (bẩn: %s)"
2596
70d74821 2597#: merge-recursive.c:3271
bd3c9468 2598msgid "Already up to date!"
22973607 2599msgstr "Đã cập nhật rồi!"
774cfe0c 2600
70d74821 2601#: merge-recursive.c:3280
db484bad 2602#, c-format
22973607
TNQ
2603msgid "merging of trees %s and %s failed"
2604msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
774cfe0c 2605
70d74821 2606#: merge-recursive.c:3379
22973607
TNQ
2607msgid "Merging:"
2608msgstr "Đang trộn:"
774cfe0c 2609
70d74821 2610#: merge-recursive.c:3392
db484bad 2611#, c-format
22973607
TNQ
2612msgid "found %u common ancestor:"
2613msgid_plural "found %u common ancestors:"
2614msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
2615
70d74821 2616#: merge-recursive.c:3431
22973607
TNQ
2617msgid "merge returned no commit"
2618msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
774cfe0c 2619
70d74821 2620#: merge-recursive.c:3495
db484bad 2621#, c-format
22973607
TNQ
2622msgid "Could not parse object '%s'"
2623msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
774cfe0c 2624
56c0bfbb 2625#: merge-recursive.c:3511 builtin/merge.c:659 builtin/merge.c:816
22973607
TNQ
2626msgid "Unable to write index."
2627msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
b9252573 2628
bd3c9468 2629#: notes-merge.c:272
22973607
TNQ
2630#, c-format
2631msgid ""
2632"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2633"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2634"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
2635msgstr ""
2636"Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
2637"Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
2638"chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
2639"chú mới."
774cfe0c 2640
bd3c9468 2641#: notes-merge.c:279
22973607
TNQ
2642#, c-format
2643msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2644msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
b9252573 2645
1a849b56 2646#: notes-utils.c:43
22973607 2647msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
b9252573 2648msgstr ""
22973607
TNQ
2649"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
2650"chiếu"
b9252573 2651
1a849b56 2652#: notes-utils.c:102
774cfe0c 2653#, c-format
22973607
TNQ
2654msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2655msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
774cfe0c 2656
1a849b56 2657#: notes-utils.c:112
22973607
TNQ
2658#, c-format
2659msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2660msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
774cfe0c 2661
0e2a0915
TNQ
2662#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2663#. the environment variable, the second %s is
2664#. its value.
2665#.
1a849b56 2666#: notes-utils.c:142
774cfe0c 2667#, c-format
22973607
TNQ
2668msgid "Bad %s value: '%s'"
2669msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
774cfe0c 2670
70d74821 2671#: object.c:242
774cfe0c 2672#, c-format
22973607
TNQ
2673msgid "unable to parse object: %s"
2674msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
774cfe0c 2675
70d74821 2676#: packfile.c:563
bd3c9468
TNQ
2677msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2678msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
2679
70d74821 2680#: packfile.c:1742
bd3c9468
TNQ
2681#, c-format
2682msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2683msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
2684
70d74821 2685#: packfile.c:1746
bd3c9468
TNQ
2686#, c-format
2687msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2688msgstr ""
2689"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
2690
70d74821 2691#: parse-options.c:621
22973607
TNQ
2692msgid "..."
2693msgstr "…"
774cfe0c 2694
70d74821 2695#: parse-options.c:640
db484bad 2696#, c-format
22973607
TNQ
2697msgid "usage: %s"
2698msgstr "cách dùng: %s"
774cfe0c 2699
22973607 2700#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
0e2a0915
TNQ
2701#. one in "usage: %s" translation.
2702#.
70d74821 2703#: parse-options.c:646
db484bad 2704#, c-format
22973607
TNQ
2705msgid " or: %s"
2706msgstr " hoặc: %s"
774cfe0c 2707
70d74821 2708#: parse-options.c:649
db484bad 2709#, c-format
22973607
TNQ
2710msgid " %s"
2711msgstr " %s"
774cfe0c 2712
70d74821 2713#: parse-options.c:688
22973607
TNQ
2714msgid "-NUM"
2715msgstr "-SỐ"
774cfe0c 2716
70d74821
TNQ
2717#: parse-options-cb.c:44
2718#, c-format
2719msgid "malformed expiration date '%s'"
2720msgstr "ngày tháng hết hạn dị hình “%s”"
2721
2722#: parse-options-cb.c:112
22973607
TNQ
2723#, c-format
2724msgid "malformed object name '%s'"
2725msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
774cfe0c 2726
70d74821 2727#: path.c:892
db484bad 2728#, c-format
22973607
TNQ
2729msgid "Could not make %s writable by group"
2730msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
774cfe0c 2731
0e2a0915 2732#: pathspec.c:129
64bd31b4
TNQ
2733msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2734msgstr ""
2735"Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
2736
0e2a0915 2737#: pathspec.c:147
64bd31b4
TNQ
2738msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2739msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
2740
0e2a0915 2741#: pathspec.c:150
64bd31b4
TNQ
2742msgid "attr spec must not be empty"
2743msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
2744
0e2a0915 2745#: pathspec.c:193
64bd31b4
TNQ
2746#, c-format
2747msgid "invalid attribute name %s"
2748msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
2749
0e2a0915 2750#: pathspec.c:258
22973607
TNQ
2751msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2752msgstr ""
2753"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
774cfe0c 2754
0e2a0915 2755#: pathspec.c:265
22973607
TNQ
2756msgid ""
2757"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2758"pathspec settings"
2759msgstr ""
2760"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
2761"tả đường dẫn toàn cục khác"
774cfe0c 2762
0e2a0915 2763#: pathspec.c:305
22973607
TNQ
2764msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2765msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
774cfe0c 2766
0e2a0915 2767#: pathspec.c:326
774cfe0c 2768#, c-format
22973607
TNQ
2769msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2770msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
774cfe0c 2771
0e2a0915 2772#: pathspec.c:331
774cfe0c 2773#, c-format
22973607
TNQ
2774msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2775msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
774cfe0c 2776
0e2a0915 2777#: pathspec.c:369
22973607
TNQ
2778#, c-format
2779msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2780msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
774cfe0c 2781
0e2a0915 2782#: pathspec.c:428
774cfe0c 2783#, c-format
22973607
TNQ
2784msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2785msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
774cfe0c 2786
0e2a0915 2787#: pathspec.c:441
db484bad 2788#, c-format
22973607
TNQ
2789msgid "%s: '%s' is outside repository"
2790msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2791
0e2a0915 2792#: pathspec.c:515
efc90c78 2793#, c-format
a1da87b7
TNQ
2794msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2795msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
efc90c78 2796
0e2a0915 2797#: pathspec.c:525
efc90c78 2798#, c-format
22973607
TNQ
2799msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2800msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
efc90c78 2801
fe73f3ee 2802#: pathspec.c:592
b9252573 2803#, c-format
22973607
TNQ
2804msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2805msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2806
bd3c9468 2807#: pretty.c:962
22973607
TNQ
2808msgid "unable to parse --pretty format"
2809msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
2810
70d74821 2811#: read-cache.c:1500
b9252573
TNQ
2812#, c-format
2813msgid ""
22973607
TNQ
2814"index.version set, but the value is invalid.\n"
2815"Using version %i"
b9252573 2816msgstr ""
22973607
TNQ
2817"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2818"Dùng phiên bản %i"
b9252573 2819
70d74821 2820#: read-cache.c:1510
b9252573
TNQ
2821#, c-format
2822msgid ""
22973607
TNQ
2823"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2824"Using version %i"
b9252573 2825msgstr ""
22973607
TNQ
2826"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2827"Dùng phiên bản %i"
774cfe0c 2828
56c0bfbb 2829#: read-cache.c:2404 sequencer.c:4338 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
0e2a0915
TNQ
2830#, c-format
2831msgid "could not close '%s'"
2832msgstr "không thể đóng “%s”"
2833
56c0bfbb 2834#: read-cache.c:2477 sequencer.c:2102 sequencer.c:3234
64bd31b4 2835#, c-format
72dd4a8e
TNQ
2836msgid "could not stat '%s'"
2837msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
64bd31b4 2838
70d74821 2839#: read-cache.c:2490
64bd31b4
TNQ
2840#, c-format
2841msgid "unable to open git dir: %s"
2842msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
2843
70d74821 2844#: read-cache.c:2502
64bd31b4
TNQ
2845#, c-format
2846msgid "unable to unlink: %s"
2847msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
2848
56c0bfbb 2849#: refs.c:732 sequencer.c:4334 sequencer.c:4393 wrapper.c:225 wrapper.c:395
70d74821 2850#: builtin/am.c:779
bd8202f3 2851#, c-format
70d74821
TNQ
2852msgid "could not open '%s' for writing"
2853msgstr "không thể mở “%s” để ghi"
bd8202f3 2854
70d74821 2855#: refs.c:1880
72dd4a8e
TNQ
2856msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2857msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
2858
70d74821 2859#: refs/files-backend.c:1191
bd3c9468
TNQ
2860#, c-format
2861msgid "could not remove reference %s"
2862msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
2863
70d74821
TNQ
2864#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1531
2865#: refs/packed-backend.c:1541
72e3c7a8 2866#, c-format
22973607
TNQ
2867msgid "could not delete reference %s: %s"
2868msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
72e3c7a8 2869
70d74821 2870#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1544
22973607
TNQ
2871#, c-format
2872msgid "could not delete references: %s"
2873msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
72e3c7a8 2874
70d74821 2875#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1850
64bd31b4
TNQ
2876msgid "gone"
2877msgstr "đã ra đi"
2878
2879#: ref-filter.c:36
2880#, c-format
2881msgid "ahead %d"
2882msgstr "phía trước %d"
2883
2884#: ref-filter.c:37
2885#, c-format
2886msgid "behind %d"
2887msgstr "đằng sau %d"
2888
2889#: ref-filter.c:38
2890#, c-format
2891msgid "ahead %d, behind %d"
2892msgstr "trước %d, sau %d"
2893
70d74821 2894#: ref-filter.c:121
22973607
TNQ
2895#, c-format
2896msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2897msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
b9252573 2898
70d74821 2899#: ref-filter.c:123
22973607
TNQ
2900#, c-format
2901msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2902msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
b9252573 2903
70d74821 2904#: ref-filter.c:145
64bd31b4
TNQ
2905#, c-format
2906msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2907msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
2908
70d74821 2909#: ref-filter.c:149
64bd31b4
TNQ
2910#, c-format
2911msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2912msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
2913
70d74821 2914#: ref-filter.c:151
b9252573 2915#, c-format
64bd31b4
TNQ
2916msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2917msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
b9252573 2918
70d74821 2919#: ref-filter.c:206
b9252573 2920#, c-format
22973607
TNQ
2921msgid "%%(body) does not take arguments"
2922msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
b9252573 2923
70d74821 2924#: ref-filter.c:215
b9252573 2925#, c-format
22973607
TNQ
2926msgid "%%(subject) does not take arguments"
2927msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
b9252573 2928
70d74821 2929#: ref-filter.c:235
a1da87b7 2930#, c-format
c744f54e
TNQ
2931msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
2932msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
a1da87b7 2933
70d74821 2934#: ref-filter.c:264
22973607
TNQ
2935#, c-format
2936msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2937msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
c2d67403 2938
70d74821 2939#: ref-filter.c:266
c2d67403 2940#, c-format
22973607
TNQ
2941msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2942msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
c2d67403 2943
70d74821 2944#: ref-filter.c:281
64bd31b4
TNQ
2945#, c-format
2946msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2947msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
2948
70d74821 2949#: ref-filter.c:285
c2d67403 2950#, c-format
22973607
TNQ
2951msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2952msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
c2d67403 2953
70d74821 2954#: ref-filter.c:315
22973607
TNQ
2955#, c-format
2956msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2957msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
e06dc12a 2958
70d74821 2959#: ref-filter.c:327
22973607
TNQ
2960#, c-format
2961msgid "unrecognized position:%s"
2962msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
44bb9364 2963
70d74821 2964#: ref-filter.c:334
22973607
TNQ
2965#, c-format
2966msgid "unrecognized width:%s"
2967msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
2968
70d74821 2969#: ref-filter.c:343
22973607
TNQ
2970#, c-format
2971msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2972msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
2973
70d74821 2974#: ref-filter.c:351
22973607
TNQ
2975#, c-format
2976msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2977msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
2978
70d74821 2979#: ref-filter.c:369
64bd31b4
TNQ
2980#, c-format
2981msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2982msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
2983
70d74821 2984#: ref-filter.c:464
44bb9364 2985#, c-format
22973607
TNQ
2986msgid "malformed field name: %.*s"
2987msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
44bb9364 2988
70d74821 2989#: ref-filter.c:491
44bb9364 2990#, c-format
22973607
TNQ
2991msgid "unknown field name: %.*s"
2992msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
44bb9364 2993
70d74821 2994#: ref-filter.c:608
64bd31b4
TNQ
2995#, c-format
2996msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2997msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2998
70d74821 2999#: ref-filter.c:671
64bd31b4
TNQ
3000#, c-format
3001msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
3002msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
3003
70d74821 3004#: ref-filter.c:673
64bd31b4
TNQ
3005#, c-format
3006msgid "format: %%(then) atom used more than once"
3007msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
3008
70d74821 3009#: ref-filter.c:675
64bd31b4
TNQ
3010#, c-format
3011msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
3012msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
3013
70d74821 3014#: ref-filter.c:703
64bd31b4
TNQ
3015#, c-format
3016msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
3017msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
3018
70d74821 3019#: ref-filter.c:705
64bd31b4
TNQ
3020#, c-format
3021msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
3022msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
3023
70d74821 3024#: ref-filter.c:707
64bd31b4
TNQ
3025#, c-format
3026msgid "format: %%(else) atom used more than once"
3027msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
3028
70d74821 3029#: ref-filter.c:722
44bb9364 3030#, c-format
22973607
TNQ
3031msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
3032msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
44bb9364 3033
70d74821 3034#: ref-filter.c:779
22973607
TNQ
3035#, c-format
3036msgid "malformed format string %s"
3037msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
44bb9364 3038
70d74821 3039#: ref-filter.c:1387
64bd31b4
TNQ
3040#, c-format
3041msgid "(no branch, rebasing %s)"
3042msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
72e3c7a8 3043
70d74821
TNQ
3044#: ref-filter.c:1390
3045#, c-format
3046msgid "(no branch, rebasing detached HEAD %s)"
3047msgstr "(không nhánh, đang cải tổ HEAD %s đã tách rời)"
3048
3049#: ref-filter.c:1393
72e3c7a8 3050#, c-format
64bd31b4
TNQ
3051msgid "(no branch, bisect started on %s)"
3052msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
72e3c7a8 3053
0e2a0915
TNQ
3054#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
3055#. detached at " in wt-status.c
3056#.
70d74821 3057#: ref-filter.c:1401
c2d67403 3058#, c-format
64bd31b4
TNQ
3059msgid "(HEAD detached at %s)"
3060msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
c2d67403 3061
0e2a0915
TNQ
3062#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
3063#. detached from " in wt-status.c
3064#.
70d74821 3065#: ref-filter.c:1408
64bd31b4
TNQ
3066#, c-format
3067msgid "(HEAD detached from %s)"
3068msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
3069
70d74821 3070#: ref-filter.c:1412
64bd31b4
TNQ
3071msgid "(no branch)"
3072msgstr "(không nhánh)"
3073
70d74821 3074#: ref-filter.c:1442
4dcd03ea 3075#, c-format
22973607
TNQ
3076msgid "missing object %s for %s"
3077msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
4dcd03ea 3078
70d74821 3079#: ref-filter.c:1445
4dcd03ea 3080#, c-format
22973607
TNQ
3081msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
3082msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
4dcd03ea 3083
70d74821 3084#: ref-filter.c:1902
4dcd03ea 3085#, c-format
22973607
TNQ
3086msgid "malformed object at '%s'"
3087msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
4dcd03ea 3088
70d74821 3089#: ref-filter.c:1984
4dcd03ea 3090#, c-format
22973607
TNQ
3091msgid "ignoring ref with broken name %s"
3092msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
4dcd03ea 3093
70d74821 3094#: ref-filter.c:1989
0c966d84 3095#, c-format
22973607
TNQ
3096msgid "ignoring broken ref %s"
3097msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
0c966d84 3098
70d74821 3099#: ref-filter.c:2261
0c966d84 3100#, c-format
22973607
TNQ
3101msgid "format: %%(end) atom missing"
3102msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
0c966d84 3103
70d74821 3104#: ref-filter.c:2365
0c966d84 3105#, c-format
22973607
TNQ
3106msgid "malformed object name %s"
3107msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
0c966d84 3108
70d74821 3109#: remote.c:605
0c966d84 3110#, c-format
22973607
TNQ
3111msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
3112msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
0c966d84 3113
70d74821 3114#: remote.c:609
b9252573 3115#, c-format
22973607
TNQ
3116msgid "%s usually tracks %s, not %s"
3117msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
b9252573 3118
70d74821 3119#: remote.c:613
b9252573 3120#, c-format
22973607
TNQ
3121msgid "%s tracks both %s and %s"
3122msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
b9252573 3123
70d74821 3124#: remote.c:621
22973607
TNQ
3125msgid "Internal error"
3126msgstr "Lỗi nội bộ"
b9252573 3127
70d74821 3128#: remote.c:1534 remote.c:1635
22973607
TNQ
3129msgid "HEAD does not point to a branch"
3130msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
b9252573 3131
70d74821 3132#: remote.c:1543
22973607
TNQ
3133#, c-format
3134msgid "no such branch: '%s'"
3135msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
b9252573 3136
70d74821 3137#: remote.c:1546
f2993884 3138#, c-format
22973607
TNQ
3139msgid "no upstream configured for branch '%s'"
3140msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
f2993884 3141
70d74821 3142#: remote.c:1552