l10n: es.po v2.19.0 round 2
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
29f90338 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
29f90338 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
25e2fbb4
AS
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
12# fast-forward превъртане
13# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
14# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
15# real merge същинско сливане (а не превъртане)
16# three-way merge тройно сливане
17# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
18# stale remote старо хранилище
19# rebase пребазирам
2904c25f 20# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
21# force (push) принудително изтласквам
22# stash/index индекс
2904c25f
AS
23# squash commit вкарвам подаване в преднходното
24# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 25# root commit начално подаване
1c3c8410 26# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 27# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
28# bisect двоично търсене
29# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 30# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 31# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
32# sparse entry частично изтеглена директория/път
33# revision range диапазон на версиите
34# cover letter придружаващо писмо
35# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 36# graft присадка
1c3c8410 37# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 38# replace refs заместващи указатели
b61937fb 39# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410
AS
40# thin pack съкратен пакет
41# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
42# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
43# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
44# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
45# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
46# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
47# commit-ish указател към подаване
48# sequence последователност/поредица
49# whitespace symbol знаци за интервали
50# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
51# backing store мястото за съхранение
52# reject отхвърлено парче
53# topic branch тематичен клон
54# empty head връх без история
55# tree-ish указател към дърво
642c7fab 56# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 57# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
58# pathspec magic опция за магически пътища
59# bitmap index индекс на база битови маски
60# mark маркер
61# plumbing команди от системно ниво
62# porcelain команди от потребителско ниво
63# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 64# repack препакетирам
642c7fab 65# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
66# token лексема
67# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
68# cwd текуща работна директория
69# untracked cache кеш за неследените файлове
70# broken/corrupt повреден
619b8f86 71# restore възстановявам
aeef7d84
AS
72# precious objects repo хранилище с важни обекти
73# linked checkout свързано изтегляне
74# term управляваща дума (за git-bisect)
75# mergetag етикет при сливане
31243e7f
AS
76# packfile пакет
77# promisory гаратиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 78# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
79# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
80# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
81# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
82# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
83# hunk парче
84# binary patch двоична кръпка
85# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 86# todo file файл с команди
2904c25f 87# todo command запланувава команда
40390522
AS
88# alternate алтернативен източник
89# superproject обхващащ проект
61d4c309 90# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
91# truncate отрязвам
92# format string форматиращ низ
29f90338
AS
93# hook кука
94# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
95# manual, man page ръководство
96# guide въведение
31243e7f 97# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
98# cousins сестрински клони
99# expiration date дата на срок
100# is well formed е по правилата
101# namespace пространство от имена
102# repository layout устройство на хранилището
103# collection/series of patches поредица от кръпки
104# recieve получавам
105# BOM маркер за поредността на байтовете
b61937fb 106# ------------------------
40390522 107# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 108# ------------------------
642c7fab 109# FIXME
25e2fbb4 110# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
111# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
112# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
113msgid ""
114msgstr ""
115"Project-Id-Version: git master\n"
116"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
e530425b
AS
117"POT-Creation-Date: 2018-06-16 22:06+0800\n"
118"PO-Revision-Date: 2018-06-17 13:16+0200\n"
25e2fbb4
AS
119"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
120"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
121"Language: bg\n"
122"MIME-Version: 1.0\n"
123"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
124"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
125"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
126
2904c25f 127#: advice.c:92
25e2fbb4 128#, c-format
2904c25f
AS
129msgid "%shint: %.*s%s\n"
130msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
25e2fbb4 131
2904c25f 132#: advice.c:137
40390522
AS
133msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
134msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
135
2904c25f 136#: advice.c:139
40390522
AS
137msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
138msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
139
2904c25f 140#: advice.c:141
40390522
AS
141msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
142msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
143
2904c25f 144#: advice.c:143
40390522
AS
145msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
146msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
147
2904c25f 148#: advice.c:145
40390522
AS
149msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
150msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
151
2904c25f 152#: advice.c:147
40390522
AS
153#, c-format
154msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
155msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
156
2904c25f 157#: advice.c:155
25e2fbb4 158msgid ""
c099f8c7 159"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 160"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 161msgstr ""
b8ed0ce7 162"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
40390522
AS
163"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
164
2904c25f 165#: advice.c:163
40390522
AS
166msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
167msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 168
2904c25f 169#: advice.c:168 builtin/merge.c:1250
aeef7d84 170msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 171msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 172
2904c25f 173#: advice.c:170
aeef7d84
AS
174msgid "Please, commit your changes before merging."
175msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
176
2904c25f 177#: advice.c:171
aeef7d84
AS
178msgid "Exiting because of unfinished merge."
179msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
180
2904c25f 181#: advice.c:177
40390522 182#, c-format
25e2fbb4 183msgid ""
40390522
AS
184"Note: checking out '%s'.\n"
185"\n"
186"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
187"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
188"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
189"\n"
190"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
191"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
192"\n"
193" git checkout -b <new-branch-name>\n"
194"\n"
25e2fbb4 195msgstr ""
40390522
AS
196"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
197"\n"
198"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
199"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
200"бъдат\n"
201"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
202"\n"
203"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
204"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
29f90338 205"„commit“. Например:\n"
40390522
AS
206"\n"
207" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
208"\n"
25e2fbb4 209
b61937fb 210#: apply.c:58
25e2fbb4 211#, c-format
40390522
AS
212msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
213msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 214
b61937fb 215#: apply.c:74
40390522
AS
216#, c-format
217msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
218msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 219
29f90338 220#: apply.c:122
40390522
AS
221msgid "--reject and --3way cannot be used together."
222msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 223
29f90338 224#: apply.c:124
40390522
AS
225msgid "--cached and --3way cannot be used together."
226msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 227
29f90338 228#: apply.c:127
40390522
AS
229msgid "--3way outside a repository"
230msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 231
29f90338 232#: apply.c:138
40390522
AS
233msgid "--index outside a repository"
234msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 235
29f90338 236#: apply.c:141
40390522
AS
237msgid "--cached outside a repository"
238msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 239
29f90338 240#: apply.c:821
40390522
AS
241#, c-format
242msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
243msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 244
29f90338 245#: apply.c:830
40390522
AS
246#, c-format
247msgid "regexec returned %d for input: %s"
248msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 249
29f90338 250#: apply.c:904
40390522
AS
251#, c-format
252msgid "unable to find filename in patch at line %d"
253msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 254
29f90338 255#: apply.c:942
40390522
AS
256#, c-format
257msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
258msgstr ""
259"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
260"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 261
29f90338 262#: apply.c:948
40390522
AS
263#, c-format
264msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
265msgstr ""
266"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
267"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 268
29f90338 269#: apply.c:949
40390522
AS
270#, c-format
271msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
272msgstr ""
273"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
274"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 275
29f90338 276#: apply.c:954
40390522
AS
277#, c-format
278msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
279msgstr ""
280"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
281"null“"
25e2fbb4 282
29f90338 283#: apply.c:983
b61937fb
AS
284#, c-format
285msgid "invalid mode on line %d: %s"
286msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
287
29f90338 288#: apply.c:1301
b61937fb
AS
289#, c-format
290msgid "inconsistent header lines %d and %d"
291msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
292
29f90338 293#: apply.c:1473
40390522
AS
294#, c-format
295msgid "recount: unexpected line: %.*s"
296msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 297
29f90338 298#: apply.c:1542
40390522
AS
299#, c-format
300msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
301msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 302
29f90338 303#: apply.c:1562
40390522 304#, c-format
25e2fbb4 305msgid ""
40390522
AS
306"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
307"component (line %d)"
308msgid_plural ""
309"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
310"components (line %d)"
311msgstr[0] ""
312"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
313"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
314msgstr[1] ""
315"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
316"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 317
29f90338 318#: apply.c:1575
0d670e78 319#, c-format
40390522 320msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 321msgstr ""
40390522 322"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 323
29f90338 324#: apply.c:1763
40390522
AS
325msgid "new file depends on old contents"
326msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
327
29f90338 328#: apply.c:1765
40390522
AS
329msgid "deleted file still has contents"
330msgstr "изтритият файл не е празен"
331
29f90338 332#: apply.c:1799
25e2fbb4 333#, c-format
40390522
AS
334msgid "corrupt patch at line %d"
335msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 336
29f90338 337#: apply.c:1836
25e2fbb4 338#, c-format
40390522
AS
339msgid "new file %s depends on old contents"
340msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 341
29f90338 342#: apply.c:1838
25e2fbb4 343#, c-format
40390522
AS
344msgid "deleted file %s still has contents"
345msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 346
29f90338 347#: apply.c:1841
25e2fbb4 348#, c-format
40390522
AS
349msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
350msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 351
29f90338 352#: apply.c:1988
25e2fbb4 353#, c-format
40390522
AS
354msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
355msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 356
29f90338 357#: apply.c:2025
25e2fbb4 358#, c-format
40390522
AS
359msgid "unrecognized binary patch at line %d"
360msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 361
29f90338 362#: apply.c:2185
25e2fbb4 363#, c-format
40390522
AS
364msgid "patch with only garbage at line %d"
365msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 366
29f90338 367#: apply.c:2271
25e2fbb4 368#, c-format
40390522
AS
369msgid "unable to read symlink %s"
370msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 371
29f90338 372#: apply.c:2275
25e2fbb4 373#, c-format
40390522
AS
374msgid "unable to open or read %s"
375msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 376
29f90338 377#: apply.c:2934
40390522
AS
378#, c-format
379msgid "invalid start of line: '%c'"
380msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 381
29f90338 382#: apply.c:3055
25e2fbb4 383#, c-format
40390522
AS
384msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
385msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
386msgstr[0] ""
387"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
388msgstr[1] ""
389"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 390
29f90338 391#: apply.c:3067
25e2fbb4 392#, c-format
40390522
AS
393msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
394msgstr ""
395"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 396
29f90338 397#: apply.c:3073
25e2fbb4 398#, c-format
40390522
AS
399msgid ""
400"while searching for:\n"
401"%.*s"
402msgstr ""
403"при търсене за:\n"
404"%.*s"
25e2fbb4 405
29f90338 406#: apply.c:3095
40390522
AS
407#, c-format
408msgid "missing binary patch data for '%s'"
409msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 410
29f90338 411#: apply.c:3103
25e2fbb4 412#, c-format
40390522
AS
413msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
414msgstr ""
415"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
416"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 417
29f90338 418#: apply.c:3149
25e2fbb4 419#, c-format
40390522
AS
420msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
421msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 422
29f90338 423#: apply.c:3159
40390522 424#, c-format
25e2fbb4 425msgid ""
40390522
AS
426"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
427msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 428
29f90338 429#: apply.c:3167
25e2fbb4 430#, c-format
40390522
AS
431msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
432msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 433
29f90338 434#: apply.c:3185
25e2fbb4 435#, c-format
40390522
AS
436msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
437msgstr ""
438"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
439"прочетен"
25e2fbb4 440
29f90338 441#: apply.c:3198
25e2fbb4 442#, c-format
40390522
AS
443msgid "binary patch does not apply to '%s'"
444msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 445
29f90338 446#: apply.c:3204
aeef7d84 447#, c-format
40390522
AS
448msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
449msgstr ""
450"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
451"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 452
29f90338 453#: apply.c:3225
0d670e78 454#, c-format
40390522
AS
455msgid "patch failed: %s:%ld"
456msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 457
29f90338 458#: apply.c:3347
25e2fbb4 459#, c-format
40390522
AS
460msgid "cannot checkout %s"
461msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 462
2904c25f 463#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:278
25e2fbb4 464#, c-format
40390522
AS
465msgid "failed to read %s"
466msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 467
29f90338 468#: apply.c:3404
25e2fbb4 469#, c-format
40390522
AS
470msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
471msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 472
29f90338 473#: apply.c:3433 apply.c:3673
25e2fbb4 474#, c-format
40390522
AS
475msgid "path %s has been renamed/deleted"
476msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 477
29f90338 478#: apply.c:3516 apply.c:3687
25e2fbb4 479#, c-format
40390522
AS
480msgid "%s: does not exist in index"
481msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 482
29f90338 483#: apply.c:3525 apply.c:3695
25e2fbb4 484#, c-format
40390522
AS
485msgid "%s: does not match index"
486msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
487
29f90338 488#: apply.c:3560
40390522 489msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 490msgstr ""
2904c25f 491"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
40390522 492"сливане."
25e2fbb4 493
29f90338 494#: apply.c:3563
9aeb4c2b 495#, c-format
40390522
AS
496msgid "Falling back to three-way merge...\n"
497msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 498
29f90338 499#: apply.c:3579 apply.c:3583
25e2fbb4 500#, c-format
40390522
AS
501msgid "cannot read the current contents of '%s'"
502msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 503
29f90338 504#: apply.c:3595
6c31a5e9 505#, c-format
40390522
AS
506msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
507msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 508
29f90338 509#: apply.c:3609
25e2fbb4 510#, c-format
40390522
AS
511msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
512msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 513
29f90338 514#: apply.c:3614
25e2fbb4 515#, c-format
40390522
AS
516msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
517msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 518
29f90338 519#: apply.c:3640
40390522
AS
520msgid "removal patch leaves file contents"
521msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 522
29f90338 523#: apply.c:3712
6c31a5e9 524#, c-format
40390522
AS
525msgid "%s: wrong type"
526msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 527
29f90338 528#: apply.c:3714
6c31a5e9 529#, c-format
40390522
AS
530msgid "%s has type %o, expected %o"
531msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 532
29f90338 533#: apply.c:3864 apply.c:3866
6c31a5e9 534#, c-format
40390522
AS
535msgid "invalid path '%s'"
536msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 537
29f90338 538#: apply.c:3922
6c31a5e9 539#, c-format
40390522
AS
540msgid "%s: already exists in index"
541msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 542
29f90338 543#: apply.c:3925
6c31a5e9 544#, c-format
40390522
AS
545msgid "%s: already exists in working directory"
546msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 547
29f90338 548#: apply.c:3945
6c31a5e9 549#, c-format
40390522
AS
550msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
551msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 552
29f90338 553#: apply.c:3950
6c31a5e9 554#, c-format
40390522
AS
555msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
556msgstr ""
557"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 558
29f90338 559#: apply.c:3970
6c31a5e9 560#, c-format
40390522
AS
561msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
562msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 563
29f90338 564#: apply.c:3974
6c31a5e9 565#, c-format
40390522
AS
566msgid "%s: patch does not apply"
567msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 568
29f90338 569#: apply.c:3989
0d670e78 570#, c-format
40390522
AS
571msgid "Checking patch %s..."
572msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 573
29f90338 574#: apply.c:4080
0d670e78 575#, c-format
40390522
AS
576msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
577msgstr ""
578"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 579
29f90338 580#: apply.c:4087
40390522
AS
581#, c-format
582msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
583msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 584
29f90338 585#: apply.c:4090
40390522
AS
586#, c-format
587msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
588msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 589
31243e7f 590#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
40390522
AS
591#, c-format
592msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
593msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 594
29f90338 595#: apply.c:4099
40390522
AS
596#, c-format
597msgid "could not add %s to temporary index"
598msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 599
29f90338 600#: apply.c:4109
25e2fbb4 601#, c-format
40390522
AS
602msgid "could not write temporary index to %s"
603msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 604
29f90338 605#: apply.c:4247
25e2fbb4 606#, c-format
40390522
AS
607msgid "unable to remove %s from index"
608msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 609
29f90338 610#: apply.c:4282
25e2fbb4 611#, c-format
40390522
AS
612msgid "corrupt patch for submodule %s"
613msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 614
29f90338 615#: apply.c:4288
25e2fbb4 616#, c-format
40390522
AS
617msgid "unable to stat newly created file '%s'"
618msgstr ""
619"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 620
29f90338 621#: apply.c:4296
25e2fbb4 622#, c-format
40390522
AS
623msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
624msgstr ""
625"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 626
29f90338 627#: apply.c:4302 apply.c:4446
25e2fbb4 628#, c-format
40390522
AS
629msgid "unable to add cache entry for %s"
630msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 631
29f90338 632#: apply.c:4343
25e2fbb4 633#, c-format
40390522
AS
634msgid "failed to write to '%s'"
635msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 636
29f90338 637#: apply.c:4347
25e2fbb4 638#, c-format
40390522
AS
639msgid "closing file '%s'"
640msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 641
29f90338 642#: apply.c:4417
25e2fbb4 643#, c-format
40390522
AS
644msgid "unable to write file '%s' mode %o"
645msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 646
29f90338 647#: apply.c:4515
25e2fbb4 648#, c-format
40390522
AS
649msgid "Applied patch %s cleanly."
650msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 651
29f90338 652#: apply.c:4523
40390522
AS
653msgid "internal error"
654msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 655
29f90338 656#: apply.c:4526
25e2fbb4 657#, c-format
40390522
AS
658msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
659msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
660msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
661msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 662
29f90338 663#: apply.c:4537
25e2fbb4 664#, c-format
40390522
AS
665msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
666msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 667
2904c25f 668#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:786 builtin/fetch.c:1036
25e2fbb4 669#, c-format
40390522
AS
670msgid "cannot open %s"
671msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 672
29f90338 673#: apply.c:4559
25e2fbb4 674#, c-format
40390522
AS
675msgid "Hunk #%d applied cleanly."
676msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
677
29f90338 678#: apply.c:4563
40390522
AS
679#, c-format
680msgid "Rejected hunk #%d."
681msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
682
29f90338 683#: apply.c:4673
40390522
AS
684#, c-format
685msgid "Skipped patch '%s'."
686msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
687
29f90338 688#: apply.c:4681
40390522
AS
689msgid "unrecognized input"
690msgstr "непознат вход"
691
29f90338 692#: apply.c:4700
40390522
AS
693msgid "unable to read index file"
694msgstr "индексът не може да бъде записан"
695
29f90338 696#: apply.c:4837
40390522
AS
697#, c-format
698msgid "can't open patch '%s': %s"
699msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
700
29f90338 701#: apply.c:4864
40390522
AS
702#, c-format
703msgid "squelched %d whitespace error"
704msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
705msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
706msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
707
29f90338 708#: apply.c:4870 apply.c:4885
40390522
AS
709#, c-format
710msgid "%d line adds whitespace errors."
711msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
712msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
713msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
714
29f90338 715#: apply.c:4878
40390522
AS
716#, c-format
717msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
718msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
719msgstr[0] ""
720"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
721msgstr[1] ""
722"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
723
2904c25f 724#: apply.c:4894 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
40390522
AS
725msgid "Unable to write new index file"
726msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
727
31243e7f 728#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
2904c25f
AS
729#: builtin/clone.c:120 builtin/fetch.c:126 builtin/pull.c:198
730#: builtin/submodule--helper.c:405 builtin/submodule--helper.c:1210
731#: builtin/submodule--helper.c:1213 builtin/submodule--helper.c:1584
732#: builtin/submodule--helper.c:1587 builtin/submodule--helper.c:1807
b61937fb 733#: git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
734msgid "path"
735msgstr "път"
736
29f90338 737#: apply.c:4922
40390522
AS
738msgid "don't apply changes matching the given path"
739msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
740
29f90338 741#: apply.c:4925
40390522
AS
742msgid "apply changes matching the given path"
743msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
744
31243e7f 745#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
40390522
AS
746msgid "num"
747msgstr "БРОЙ"
748
29f90338 749#: apply.c:4928
40390522
AS
750msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
751msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
752
29f90338 753#: apply.c:4931
40390522
AS
754msgid "ignore additions made by the patch"
755msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
756
29f90338 757#: apply.c:4933
40390522
AS
758msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
759msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
760
29f90338 761#: apply.c:4937
40390522
AS
762msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
763msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
764
29f90338 765#: apply.c:4939
40390522
AS
766msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
767msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
768
29f90338 769#: apply.c:4941
40390522
AS
770msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
771msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
772
29f90338 773#: apply.c:4943
40390522
AS
774msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
775msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
776
29f90338 777#: apply.c:4945
40390522
AS
778msgid "apply a patch without touching the working tree"
779msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
780
29f90338 781#: apply.c:4947
40390522
AS
782msgid "accept a patch that touches outside the working area"
783msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
784
31243e7f 785#: apply.c:4950
40390522 786msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 787msgstr ""
40390522
AS
788"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
789"summary“"
790
31243e7f 791#: apply.c:4952
40390522
AS
792msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
793msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
794
31243e7f 795#: apply.c:4954
40390522
AS
796msgid "build a temporary index based on embedded index information"
797msgstr ""
798"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
799
31243e7f 800#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
40390522
AS
801msgid "paths are separated with NUL character"
802msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
803
31243e7f 804#: apply.c:4959
40390522
AS
805msgid "ensure at least <n> lines of context match"
806msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
807
31243e7f 808#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
b8ed0ce7 809#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
2904c25f 810#: builtin/pack-objects.c:3177
40390522
AS
811msgid "action"
812msgstr "действие"
813
31243e7f 814#: apply.c:4961
40390522
AS
815msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
816msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
817
31243e7f 818#: apply.c:4964 apply.c:4967
40390522
AS
819msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
820msgstr ""
821"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
822
31243e7f 823#: apply.c:4970
40390522
AS
824msgid "apply the patch in reverse"
825msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
826
31243e7f 827#: apply.c:4972
40390522
AS
828msgid "don't expect at least one line of context"
829msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
830
31243e7f 831#: apply.c:4974
40390522
AS
832msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
833msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
834
31243e7f 835#: apply.c:4976
40390522
AS
836msgid "allow overlapping hunks"
837msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
838
2904c25f
AS
839#: apply.c:4977 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
840#: builtin/commit.c:1301 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:666
841#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:124
40390522
AS
842msgid "be verbose"
843msgstr "повече подробности"
844
31243e7f 845#: apply.c:4979
40390522
AS
846msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
847msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
848
31243e7f 849#: apply.c:4982
40390522
AS
850msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
851msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
852
31243e7f 853#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
40390522
AS
854msgid "root"
855msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
856
31243e7f 857#: apply.c:4985
40390522
AS
858msgid "prepend <root> to all filenames"
859msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
860
b61937fb 861#: archive.c:13
40390522
AS
862msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
863msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
864
b61937fb 865#: archive.c:14
40390522
AS
866msgid "git archive --list"
867msgstr "git archive --list"
868
b61937fb 869#: archive.c:15
40390522
AS
870msgid ""
871"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
872msgstr ""
873"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
874"[ПЪТ…]"
875
b61937fb 876#: archive.c:16
40390522
AS
877msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
878msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
879
2904c25f 880#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
40390522
AS
881#, c-format
882msgid "pathspec '%s' did not match any files"
883msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
884
2904c25f 885#: archive.c:434
40390522
AS
886msgid "fmt"
887msgstr "ФОРМАТ"
888
2904c25f 889#: archive.c:434
40390522
AS
890msgid "archive format"
891msgstr "ФОРМАТ на архива"
892
2904c25f 893#: archive.c:435 builtin/log.c:1462
40390522
AS
894msgid "prefix"
895msgstr "ПРЕФИКС"
896
2904c25f 897#: archive.c:436
40390522
AS
898msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
899msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
900
2904c25f
AS
901#: archive.c:437 builtin/blame.c:813 builtin/blame.c:814 builtin/config.c:127
902#: builtin/fast-export.c:1007 builtin/fast-export.c:1009 builtin/grep.c:869
31243e7f 903#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
2904c25f 904#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:119
31243e7f 905#: parse-options.h:165
40390522
AS
906msgid "file"
907msgstr "ФАЙЛ"
908
2904c25f 909#: archive.c:438 builtin/archive.c:89
40390522
AS
910msgid "write the archive to this file"
911msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
912
2904c25f 913#: archive.c:440
40390522
AS
914msgid "read .gitattributes in working directory"
915msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
916
2904c25f 917#: archive.c:441
40390522
AS
918msgid "report archived files on stderr"
919msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
920
2904c25f 921#: archive.c:442
40390522
AS
922msgid "store only"
923msgstr "само съхранение без компресиране"
924
2904c25f 925#: archive.c:443
40390522
AS
926msgid "compress faster"
927msgstr "бързо компресиране"
928
2904c25f 929#: archive.c:451
40390522
AS
930msgid "compress better"
931msgstr "добро компресиране"
932
2904c25f 933#: archive.c:454
40390522
AS
934msgid "list supported archive formats"
935msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
936
2904c25f
AS
937#: archive.c:456 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:110 builtin/clone.c:113
938#: builtin/submodule--helper.c:1222 builtin/submodule--helper.c:1593
40390522
AS
939msgid "repo"
940msgstr "хранилище"
941
2904c25f 942#: archive.c:457 builtin/archive.c:91
40390522
AS
943msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
944msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
945
2904c25f 946#: archive.c:458 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
40390522
AS
947msgid "command"
948msgstr "команда"
949
2904c25f 950#: archive.c:459 builtin/archive.c:93
40390522
AS
951msgid "path to the remote git-upload-archive command"
952msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
953
2904c25f 954#: archive.c:466
40390522
AS
955msgid "Unexpected option --remote"
956msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
957
2904c25f 958#: archive.c:468
40390522
AS
959msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
960msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
961
2904c25f 962#: archive.c:470
40390522
AS
963msgid "Unexpected option --output"
964msgstr "Неочаквана опция „--output“"
965
2904c25f 966#: archive.c:492
40390522
AS
967#, c-format
968msgid "Unknown archive format '%s'"
969msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
970
2904c25f 971#: archive.c:499
40390522
AS
972#, c-format
973msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
974msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
975
b8ed0ce7 976#: attr.c:218
61d4c309
AS
977#, c-format
978msgid "%.*s is not a valid attribute name"
979msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
980
b8ed0ce7 981#: attr.c:415
40390522
AS
982msgid ""
983"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
984"Use '\\!' for literal leading exclamation."
985msgstr ""
986"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
987"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
988
2904c25f 989#: bisect.c:461
40390522
AS
990#, c-format
991msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
992msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
993
2904c25f 994#: bisect.c:669
40390522
AS
995#, c-format
996msgid "We cannot bisect more!\n"
997msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
998
2904c25f 999#: bisect.c:723
40390522
AS
1000#, c-format
1001msgid "Not a valid commit name %s"
1002msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
1003
2904c25f 1004#: bisect.c:747
40390522
AS
1005#, c-format
1006msgid ""
1007"The merge base %s is bad.\n"
1008"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1009msgstr ""
1010"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1011"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1012
2904c25f 1013#: bisect.c:752
40390522
AS
1014#, c-format
1015msgid ""
1016"The merge base %s is new.\n"
1017"The property has changed between %s and [%s].\n"
1018msgstr ""
1019"Нова база за сливане: %s.\n"
1020"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1021
2904c25f 1022#: bisect.c:757
40390522
AS
1023#, c-format
1024msgid ""
1025"The merge base %s is %s.\n"
1026"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1027msgstr ""
1028"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1029"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1030
2904c25f 1031#: bisect.c:765
40390522
AS
1032#, c-format
1033msgid ""
61d4c309 1034"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1035"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1036"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1037msgstr ""
1038"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1039"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1040"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1041
2904c25f 1042#: bisect.c:778
40390522
AS
1043#, c-format
1044msgid ""
1045"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1046"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1047"We continue anyway."
1048msgstr ""
1049"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1050"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1051"Двоичното търсене продължава."
1052
2904c25f 1053#: bisect.c:811
40390522
AS
1054#, c-format
1055msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1056msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1057
2904c25f 1058#: bisect.c:851
40390522
AS
1059#, c-format
1060msgid "a %s revision is needed"
1061msgstr "необходима е версия „%s“"
1062
2904c25f 1063#: bisect.c:870 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:236
40390522
AS
1064#, c-format
1065msgid "could not create file '%s'"
1066msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1067
2904c25f 1068#: bisect.c:921
40390522
AS
1069#, c-format
1070msgid "could not read file '%s'"
1071msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1072
2904c25f 1073#: bisect.c:951
40390522
AS
1074msgid "reading bisect refs failed"
1075msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1076
2904c25f 1077#: bisect.c:970
40390522
AS
1078#, c-format
1079msgid "%s was both %s and %s\n"
1080msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1081
2904c25f 1082#: bisect.c:978
40390522
AS
1083#, c-format
1084msgid ""
1085"No testable commit found.\n"
1086"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1087msgstr ""
1088"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1089"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1090
2904c25f 1091#: bisect.c:997
40390522
AS
1092#, c-format
1093msgid "(roughly %d step)"
1094msgid_plural "(roughly %d steps)"
1095msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1096msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1097
b61937fb
AS
1098#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1099#. steps)" translation.
1100#.
2904c25f 1101#: bisect.c:1003
40390522
AS
1102#, c-format
1103msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1104msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1105msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1106msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1107
2904c25f 1108#: blame.c:1756
b61937fb
AS
1109msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1110msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1111
2904c25f 1112#: blame.c:1767
b61937fb
AS
1113msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1114msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1115
2904c25f 1116#: blame.c:1787
b61937fb
AS
1117msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1118msgstr ""
1119"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1120"указването на крайно подаване"
1121
2904c25f
AS
1122#: blame.c:1796 bundle.c:160 ref-filter.c:2075 sequencer.c:1861
1123#: sequencer.c:3632 builtin/commit.c:981 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
1124#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:372
1125#: builtin/shortlog.c:192
b61937fb
AS
1126msgid "revision walk setup failed"
1127msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1128
2904c25f 1129#: blame.c:1814
b61937fb
AS
1130msgid ""
1131"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1132msgstr ""
1133"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1134"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1135
2904c25f 1136#: blame.c:1825
b61937fb
AS
1137#, c-format
1138msgid "no such path %s in %s"
1139msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1140
2904c25f 1141#: blame.c:1836
b61937fb
AS
1142#, c-format
1143msgid "cannot read blob %s for path %s"
2904c25f 1144msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
b61937fb 1145
2904c25f 1146#: branch.c:54
40390522
AS
1147#, c-format
1148msgid ""
1149"\n"
1150"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1151"the remote tracking information by invoking\n"
1152"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1153msgstr ""
1154"\n"
1155"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1156"информацията за следения клон чрез:\n"
1157"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1158
2904c25f 1159#: branch.c:68
c099f8c7 1160#, c-format
40390522 1161msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1162msgstr ""
40390522 1163"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1164
2904c25f 1165#: branch.c:94
25e2fbb4 1166#, c-format
b8ed0ce7 1167msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
25e2fbb4 1168msgstr ""
b8ed0ce7 1169"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
40390522 1170"пребазиране."
25e2fbb4 1171
2904c25f 1172#: branch.c:95
25e2fbb4 1173#, c-format
b8ed0ce7
AS
1174msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1175msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
e1f70371 1176
2904c25f 1177#: branch.c:99
40390522 1178#, c-format
b8ed0ce7
AS
1179msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1180msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1181
2904c25f 1182#: branch.c:100
40390522 1183#, c-format
b8ed0ce7
AS
1184msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1185msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1186
2904c25f 1187#: branch.c:105
40390522 1188#, c-format
b8ed0ce7 1189msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
40390522 1190msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1191
2904c25f 1192#: branch.c:106
25e2fbb4 1193#, c-format
b8ed0ce7 1194msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
40390522 1195msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1196
2904c25f 1197#: branch.c:110
25e2fbb4 1198#, c-format
b8ed0ce7 1199msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
40390522 1200msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1201
2904c25f 1202#: branch.c:111
25e2fbb4 1203#, c-format
b8ed0ce7 1204msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
40390522 1205msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1206
2904c25f 1207#: branch.c:120
40390522
AS
1208msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1209msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1210
2904c25f 1211#: branch.c:157
25e2fbb4 1212#, c-format
40390522
AS
1213msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1214msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1215
2904c25f 1216#: branch.c:190
25e2fbb4 1217#, c-format
40390522
AS
1218msgid "'%s' is not a valid branch name."
1219msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1220
2904c25f 1221#: branch.c:209
25e2fbb4 1222#, c-format
40390522
AS
1223msgid "A branch named '%s' already exists."
1224msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1225
2904c25f 1226#: branch.c:214
40390522
AS
1227msgid "Cannot force update the current branch."
1228msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1229
2904c25f 1230#: branch.c:234
40390522
AS
1231#, c-format
1232msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1233msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1234
2904c25f 1235#: branch.c:236
25e2fbb4 1236#, c-format
40390522
AS
1237msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1238msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1239
2904c25f 1240#: branch.c:238
25e2fbb4 1241msgid ""
40390522
AS
1242"\n"
1243"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1244"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1245"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1246"\n"
1247"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1248"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1249"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1250msgstr ""
40390522
AS
1251"\n"
1252"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1253"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1254"\n"
1255"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1256"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1257"изтласква."
25e2fbb4 1258
2904c25f 1259#: branch.c:281
40390522
AS
1260#, c-format
1261msgid "Not a valid object name: '%s'."
1262msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1263
2904c25f 1264#: branch.c:301
25e2fbb4 1265#, c-format
40390522
AS
1266msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1267msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1268
2904c25f 1269#: branch.c:306
25e2fbb4 1270#, c-format
40390522
AS
1271msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1272msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1273
2904c25f 1274#: branch.c:360
25e2fbb4 1275#, c-format
40390522
AS
1276msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1277msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1278
2904c25f 1279#: branch.c:383
40390522
AS
1280#, c-format
1281msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1282msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1283
40390522 1284#: bundle.c:34
25e2fbb4 1285#, c-format
40390522
AS
1286msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1287msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1288
b61937fb 1289#: bundle.c:62
0d670e78 1290#, c-format
40390522
AS
1291msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1292msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1293
2904c25f 1294#: bundle.c:88 sequencer.c:2081 sequencer.c:2558 builtin/commit.c:755
0d670e78 1295#, c-format
40390522
AS
1296msgid "could not open '%s'"
1297msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1298
31243e7f 1299#: bundle.c:139
40390522
AS
1300msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1301msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1302
31243e7f 1303#: bundle.c:190
25e2fbb4 1304#, c-format
40390522
AS
1305msgid "The bundle contains this ref:"
1306msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1307msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1308msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1309
31243e7f 1310#: bundle.c:197
40390522
AS
1311msgid "The bundle records a complete history."
1312msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1313
31243e7f 1314#: bundle.c:199
25e2fbb4 1315#, c-format
40390522
AS
1316msgid "The bundle requires this ref:"
1317msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1318msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1319msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1320
31243e7f 1321#: bundle.c:258
40390522
AS
1322msgid "Could not spawn pack-objects"
1323msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1324
31243e7f 1325#: bundle.c:269
40390522
AS
1326msgid "pack-objects died"
1327msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1328
31243e7f 1329#: bundle.c:311
40390522
AS
1330msgid "rev-list died"
1331msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1332
31243e7f 1333#: bundle.c:360
25e2fbb4 1334#, c-format
40390522
AS
1335msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1336msgstr ""
1337"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1338
2904c25f 1339#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:303
25e2fbb4 1340#, c-format
40390522
AS
1341msgid "unrecognized argument: %s"
1342msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1343
31243e7f 1344#: bundle.c:458
40390522
AS
1345msgid "Refusing to create empty bundle."
1346msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1347
31243e7f 1348#: bundle.c:470
25e2fbb4 1349#, c-format
40390522
AS
1350msgid "cannot create '%s'"
1351msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1352
31243e7f 1353#: bundle.c:498
40390522
AS
1354msgid "index-pack died"
1355msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1356
31243e7f 1357#: color.c:296
40390522
AS
1358#, c-format
1359msgid "invalid color value: %.*s"
1360msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1361
2904c25f
AS
1362#: commit.c:43 sequencer.c:2364 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
1363#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072 builtin/replace.c:376
1364#: builtin/replace.c:448
40390522
AS
1365#, c-format
1366msgid "could not parse %s"
1367msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1368
2904c25f 1369#: commit.c:45
40390522
AS
1370#, c-format
1371msgid "%s %s is not a commit!"
1372msgstr "%s %s не е подаване!"
1373
2904c25f
AS
1374#: commit.c:182
1375msgid ""
1376"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1377"and will be removed in a future Git version.\n"
1378"\n"
1379"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1380"to convert the grafts into replace refs.\n"
1381"\n"
1382"Turn this message off by running\n"
1383"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1384msgstr ""
1385"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1386"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1387"\n"
1388"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1389"указатели с командата:\n"
1390"\n"
1391" git replace --convert-graft-file\n"
1392"\n"
1393"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1394"\n"
1395" git config advice.graftFileDeprecated false"
1396
e530425b 1397#: commit.c:1540
40390522
AS
1398msgid ""
1399"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1400"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1401"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1402msgstr ""
40390522
AS
1403"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1404"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1405"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1406
2904c25f
AS
1407#: commit-graph.c:669
1408#, c-format
1409msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1410msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1411
1412#: commit-graph.c:696
1413msgid "too many commits to write graph"
1414msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1415
1416#: commit-graph.c:707 builtin/init-db.c:516 builtin/init-db.c:521
1417#, c-format
1418msgid "cannot mkdir %s"
1419msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
1420
29f90338 1421#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
40390522
AS
1422msgid "memory exhausted"
1423msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1424
2904c25f 1425#: config.c:187
61d4c309
AS
1426msgid "relative config include conditionals must come from files"
1427msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1428
2904c25f 1429#: config.c:788
25e2fbb4 1430#, c-format
40390522
AS
1431msgid "bad config line %d in blob %s"
1432msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1433
2904c25f 1434#: config.c:792
25e2fbb4 1435#, c-format
40390522
AS
1436msgid "bad config line %d in file %s"
1437msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1438
2904c25f 1439#: config.c:796
25e2fbb4 1440#, c-format
40390522
AS
1441msgid "bad config line %d in standard input"
1442msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1443
2904c25f 1444#: config.c:800
25e2fbb4 1445#, c-format
40390522
AS
1446msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1447msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1448
2904c25f 1449#: config.c:804
25e2fbb4 1450#, c-format
40390522
AS
1451msgid "bad config line %d in command line %s"
1452msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1453
2904c25f 1454#: config.c:808
25e2fbb4 1455#, c-format
40390522
AS
1456msgid "bad config line %d in %s"
1457msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1458
2904c25f 1459#: config.c:936
40390522
AS
1460msgid "out of range"
1461msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1462
2904c25f 1463#: config.c:936
40390522
AS
1464msgid "invalid unit"
1465msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1466
2904c25f 1467#: config.c:942
25e2fbb4 1468#, c-format
40390522
AS
1469msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1470msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1471
2904c25f 1472#: config.c:947
25e2fbb4 1473#, c-format
40390522
AS
1474msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1475msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1476
2904c25f 1477#: config.c:950
40390522
AS
1478#, c-format
1479msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1480msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1481
2904c25f 1482#: config.c:953
40390522
AS
1483#, c-format
1484msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1485msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1486
2904c25f 1487#: config.c:956
25e2fbb4 1488#, c-format
40390522
AS
1489msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1490msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1491
2904c25f 1492#: config.c:959
25e2fbb4 1493#, c-format
40390522
AS
1494msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1495msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1496
2904c25f 1497#: config.c:962
40390522
AS
1498#, c-format
1499msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1500msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1501
2904c25f 1502#: config.c:1057
25e2fbb4 1503#, c-format
40390522
AS
1504msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1505msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1506
2904c25f 1507#: config.c:1066
29f90338
AS
1508#, c-format
1509msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1510msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1511
2904c25f 1512#: config.c:1171 config.c:1182
25e2fbb4 1513#, c-format
40390522
AS
1514msgid "bad zlib compression level %d"
1515msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1516
2904c25f 1517#: config.c:1307
25e2fbb4 1518#, c-format
40390522
AS
1519msgid "invalid mode for object creation: %s"
1520msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1521
2904c25f 1522#: config.c:1473
61d4c309
AS
1523#, c-format
1524msgid "bad pack compression level %d"
1525msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1526
2904c25f 1527#: config.c:1681
40390522
AS
1528msgid "unable to parse command-line config"
1529msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1530
2904c25f 1531#: config.c:2013
40390522
AS
1532msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1533msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1534
2904c25f 1535#: config.c:2200
61d4c309
AS
1536#, c-format
1537msgid "Invalid %s: '%s'"
1538msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1539
2904c25f 1540#: config.c:2243
61d4c309
AS
1541#, c-format
1542msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1543msgstr ""
29f90338 1544"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
61d4c309
AS
1545"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1546
2904c25f 1547#: config.c:2269
61d4c309
AS
1548#, c-format
1549msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1550msgstr ""
1551"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1552"%d"
1553
2904c25f 1554#: config.c:2294
25e2fbb4 1555#, c-format
40390522
AS
1556msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1557msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1558
2904c25f 1559#: config.c:2296
25e2fbb4 1560#, c-format
40390522
AS
1561msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1562msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1563
2904c25f 1564#: config.c:2402
25e2fbb4 1565#, c-format
40390522
AS
1566msgid "%s has multiple values"
1567msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1568
2904c25f 1569#: config.c:2766 config.c:3019
61d4c309
AS
1570#, c-format
1571msgid "fstat on %s failed"
1572msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1573
2904c25f 1574#: config.c:2905
25e2fbb4 1575#, c-format
40390522
AS
1576msgid "could not set '%s' to '%s'"
1577msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1578
2904c25f 1579#: config.c:2907 builtin/remote.c:779
40390522
AS
1580#, c-format
1581msgid "could not unset '%s'"
1582msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1583
2904c25f 1584#: connect.c:61
40390522
AS
1585msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1586msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1587
2904c25f 1588#: connect.c:63
40390522
AS
1589msgid ""
1590"Could not read from remote repository.\n"
1591"\n"
1592"Please make sure you have the correct access rights\n"
1593"and the repository exists."
1594msgstr ""
1595"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1596"\n"
1597"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1598"за достъп."
25e2fbb4 1599
2904c25f 1600#: connected.c:66 builtin/fsck.c:201 builtin/prune.c:145
40390522
AS
1601msgid "Checking connectivity"
1602msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 1603
31243e7f 1604#: connected.c:78
40390522
AS
1605msgid "Could not run 'git rev-list'"
1606msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 1607
31243e7f 1608#: connected.c:98
40390522
AS
1609msgid "failed write to rev-list"
1610msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 1611
31243e7f 1612#: connected.c:105
40390522
AS
1613msgid "failed to close rev-list's stdin"
1614msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 1615
2904c25f 1616#: convert.c:206
25e2fbb4 1617#, c-format
31243e7f
AS
1618msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1619msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
1620
2904c25f 1621#: convert.c:208
31243e7f 1622#, c-format
40390522
AS
1623msgid ""
1624"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1625"The file will have its original line endings in your working directory."
1626msgstr ""
1627"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
1628"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1629"директория."
25e2fbb4 1630
2904c25f 1631#: convert.c:216
25e2fbb4 1632#, c-format
31243e7f
AS
1633msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1634msgstr ""
1635"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
25e2fbb4 1636
2904c25f 1637#: convert.c:218
40390522
AS
1638#, c-format
1639msgid ""
1640"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1641"The file will have its original line endings in your working directory."
1642msgstr ""
1643"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
1644"„%s“.\n"
1645"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1646"директория."
25e2fbb4 1647
2904c25f
AS
1648#: convert.c:279
1649#, c-format
1650msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
1651msgstr ""
1652"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
1653"кодиране „%s“"
1654
1655#: convert.c:286
1656#, c-format
1657msgid ""
1658"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
1659"tree-encoding."
1660msgstr ""
1661"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
1662"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
1663
1664#: convert.c:304
1665#, c-format
1666msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
1667msgstr ""
1668"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
1669"„%s“"
1670
1671#: convert.c:306
1672#, c-format
1673msgid ""
1674"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
1675"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
1676msgstr ""
1677"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
1678"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
1679"поредността на байтовете)."
1680
1681#: convert.c:424
1682#, c-format
1683msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
1684msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
1685
1686#: convert.c:467
1687#, c-format
1688msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
1689msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
1690
1691#: convert.c:1225
1692msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
1693msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
1694
b61937fb 1695#: date.c:116
40390522
AS
1696msgid "in the future"
1697msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 1698
3db60c91
AS
1699#: date.c:122
1700#, c-format
1701msgid "%<PRIuMAX> second ago"
1702msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
1703msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
1704msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
1705
1706#: date.c:129
1707#, c-format
1708msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
1709msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
1710msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
1711msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
1712
1713#: date.c:136
1714#, c-format
1715msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
1716msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
1717msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
1718msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
1719
1720#: date.c:143
1721#, c-format
1722msgid "%<PRIuMAX> day ago"
1723msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
1724msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
1725msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
1726
1727#: date.c:149
1728#, c-format
1729msgid "%<PRIuMAX> week ago"
1730msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
1731msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
1732msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
1733
1734#: date.c:156
1735#, c-format
1736msgid "%<PRIuMAX> month ago"
1737msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
1738msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
1739msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
1740
1741#: date.c:167
1742#, c-format
1743msgid "%<PRIuMAX> year"
1744msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
1745msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
1746msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 1747
40390522 1748#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
b61937fb 1749#: date.c:170
3db60c91
AS
1750#, c-format
1751msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
1752msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
1753msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
1754msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
1755
1756#: date.c:175 date.c:180
1757#, c-format
1758msgid "%<PRIuMAX> year ago"
1759msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
1760msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
1761msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 1762
40390522
AS
1763#: diffcore-order.c:24
1764#, c-format
1765msgid "failed to read orderfile '%s'"
1766msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1767
29f90338 1768#: diffcore-rename.c:535
40390522
AS
1769msgid "Performing inexact rename detection"
1770msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 1771
b8ed0ce7 1772#: diff.c:74
25e2fbb4 1773#, c-format
40390522
AS
1774msgid "option '%s' requires a value"
1775msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 1776
b8ed0ce7 1777#: diff.c:152
25e2fbb4 1778#, c-format
40390522 1779msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 1780msgstr ""
40390522
AS
1781" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
1782"директории\n"
25e2fbb4 1783
b8ed0ce7 1784#: diff.c:157
25e2fbb4 1785#, c-format
40390522
AS
1786msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1787msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 1788
b8ed0ce7
AS
1789#: diff.c:281
1790msgid ""
1791"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
1792"'plain'"
1793msgstr ""
1794"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
31243e7f 1795"„default“ (стандартно), „zebra“ (райе), „dimmed_zebra“ (тъмно райе), "
b8ed0ce7
AS
1796"„plain“ (обикновено)"
1797
1798#: diff.c:341
25e2fbb4 1799#, c-format
40390522
AS
1800msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1801msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 1802
29f90338 1803#: diff.c:401
40390522
AS
1804#, c-format
1805msgid ""
1806"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1807"%s"
1808msgstr ""
1809"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
1810"%s"
25e2fbb4 1811
2904c25f 1812#: diff.c:3823
25e2fbb4 1813#, c-format
40390522
AS
1814msgid "external diff died, stopping at %s"
1815msgstr ""
1816"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 1817
2904c25f 1818#: diff.c:4153
40390522
AS
1819msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1820msgstr ""
1821"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
1822"една с друга"
1823
2904c25f 1824#: diff.c:4156
31243e7f
AS
1825msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
1826msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
1827
2904c25f 1828#: diff.c:4244
40390522
AS
1829msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1830msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
1831
2904c25f 1832#: diff.c:4410
25e2fbb4 1833#, c-format
40390522
AS
1834msgid ""
1835"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1836"%s"
1837msgstr ""
1838"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
1839"%s"
25e2fbb4 1840
2904c25f 1841#: diff.c:4424
25e2fbb4 1842#, c-format
40390522
AS
1843msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1844msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 1845
2904c25f 1846#: diff.c:5500
40390522
AS
1847msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1848msgstr ""
1849"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
1850"многото файлове."
25e2fbb4 1851
2904c25f 1852#: diff.c:5503
40390522
AS
1853msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1854msgstr ""
1855"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 1856
2904c25f 1857#: diff.c:5506
aeef7d84 1858#, c-format
40390522
AS
1859msgid ""
1860"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1861msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 1862
2904c25f 1863#: dir.c:1867
31243e7f
AS
1864#, c-format
1865msgid "could not open directory '%s'"
1866msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
1867
2904c25f 1868#: dir.c:2109
40390522
AS
1869msgid "failed to get kernel name and information"
1870msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 1871
2904c25f 1872#: dir.c:2233
40390522 1873msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
25e2fbb4 1874msgstr ""
40390522 1875"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
25e2fbb4 1876
2904c25f 1877#: dir.c:3075 dir.c:3080
61d4c309
AS
1878#, c-format
1879msgid "could not create directories for %s"
1880msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
1881
2904c25f 1882#: dir.c:3109
61d4c309
AS
1883#, c-format
1884msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1885msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
1886
29f90338
AS
1887#: editor.c:61
1888#, c-format
1889msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
1890msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
1891
1892#: entry.c:177
b8ed0ce7
AS
1893msgid "Filtering content"
1894msgstr "Филтриране на съдържанието"
1895
29f90338 1896#: entry.c:435
61d4c309
AS
1897#, c-format
1898msgid "could not stat file '%s'"
1899msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
1900
31243e7f
AS
1901#: fetch-object.c:17
1902msgid "Remote with no URL"
1903msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
1904
2904c25f 1905#: fetch-pack.c:254
40390522
AS
1906msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1907msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 1908
2904c25f 1909#: fetch-pack.c:266
31243e7f
AS
1910msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
1911msgstr ""
1912"git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
40390522 1913
2904c25f 1914#: fetch-pack.c:285 builtin/archive.c:63
61d4c309
AS
1915#, c-format
1916msgid "remote error: %s"
1917msgstr "отдалечена грешка: %s"
1918
2904c25f 1919#: fetch-pack.c:286
25e2fbb4 1920#, c-format
40390522
AS
1921msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1922msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
25e2fbb4 1923
2904c25f 1924#: fetch-pack.c:338
40390522
AS
1925msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1926msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
1927
2904c25f 1928#: fetch-pack.c:429 fetch-pack.c:1310
25e2fbb4 1929#, c-format
40390522
AS
1930msgid "invalid shallow line: %s"
1931msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1932
2904c25f 1933#: fetch-pack.c:435 fetch-pack.c:1316
25e2fbb4 1934#, c-format
40390522
AS
1935msgid "invalid unshallow line: %s"
1936msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1937
2904c25f 1938#: fetch-pack.c:437 fetch-pack.c:1318
25e2fbb4 1939#, c-format
40390522
AS
1940msgid "object not found: %s"
1941msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 1942
2904c25f 1943#: fetch-pack.c:440 fetch-pack.c:1321
25e2fbb4 1944#, c-format
40390522
AS
1945msgid "error in object: %s"
1946msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 1947
2904c25f 1948#: fetch-pack.c:442 fetch-pack.c:1323
25e2fbb4 1949#, c-format
40390522
AS
1950msgid "no shallow found: %s"
1951msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 1952
2904c25f 1953#: fetch-pack.c:445 fetch-pack.c:1326
25e2fbb4 1954#, c-format
40390522
AS
1955msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1956msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
25e2fbb4 1957
2904c25f 1958#: fetch-pack.c:486
25e2fbb4 1959#, c-format
40390522
AS
1960msgid "got %s %d %s"
1961msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 1962
2904c25f 1963#: fetch-pack.c:500
40390522
AS
1964#, c-format
1965msgid "invalid commit %s"
1966msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 1967
2904c25f 1968#: fetch-pack.c:533
40390522
AS
1969msgid "giving up"
1970msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 1971
2904c25f 1972#: fetch-pack.c:543 progress.c:229
1c3c8410
AS
1973msgid "done"
1974msgstr "действието завърши"
1975
2904c25f 1976#: fetch-pack.c:555
1c3c8410 1977#, c-format
40390522
AS
1978msgid "got %s (%d) %s"
1979msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 1980
2904c25f 1981#: fetch-pack.c:601
1c3c8410 1982#, c-format
40390522
AS
1983msgid "Marking %s as complete"
1984msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 1985
2904c25f 1986#: fetch-pack.c:828
aeef7d84 1987#, c-format
40390522
AS
1988msgid "already have %s (%s)"
1989msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 1990
2904c25f 1991#: fetch-pack.c:869
40390522
AS
1992msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1993msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 1994
2904c25f 1995#: fetch-pack.c:877
40390522
AS
1996msgid "protocol error: bad pack header"
1997msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 1998
2904c25f 1999#: fetch-pack.c:944
aeef7d84 2000#, c-format
40390522
AS
2001msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2002msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 2003
2904c25f 2004#: fetch-pack.c:960
aeef7d84 2005#, c-format
40390522
AS
2006msgid "%s failed"
2007msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 2008
2904c25f 2009#: fetch-pack.c:962
40390522
AS
2010msgid "error in sideband demultiplexer"
2011msgstr "грешка в демултиплексора"
2012
2904c25f 2013#: fetch-pack.c:989
40390522
AS
2014msgid "Server does not support shallow clients"
2015msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
2016
2904c25f 2017#: fetch-pack.c:993
40390522
AS
2018msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2019msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
2020
2904c25f 2021#: fetch-pack.c:996
40390522
AS
2022msgid "Server supports no-done"
2023msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
2024
2904c25f 2025#: fetch-pack.c:1002
40390522
AS
2026msgid "Server supports multi_ack"
2027msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
2028
2904c25f 2029#: fetch-pack.c:1006
40390522
AS
2030msgid "Server supports side-band-64k"
2031msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
2032
2904c25f 2033#: fetch-pack.c:1010
40390522
AS
2034msgid "Server supports side-band"
2035msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
2036
2904c25f 2037#: fetch-pack.c:1014
40390522
AS
2038msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2039msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
2040
2904c25f 2041#: fetch-pack.c:1018
40390522
AS
2042msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2043msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
2044
2904c25f 2045#: fetch-pack.c:1028
40390522
AS
2046msgid "Server supports ofs-delta"
2047msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
2048
2904c25f 2049#: fetch-pack.c:1034 fetch-pack.c:1204
31243e7f
AS
2050msgid "Server supports filter"
2051msgstr "Сървърът поддържа филтри"
2052
2904c25f 2053#: fetch-pack.c:1042
0d670e78 2054#, c-format
40390522
AS
2055msgid "Server version is %.*s"
2056msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 2057
2904c25f 2058#: fetch-pack.c:1048
40390522
AS
2059msgid "Server does not support --shallow-since"
2060msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
2061
2904c25f 2062#: fetch-pack.c:1052
40390522
AS
2063msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2064msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
2065
2904c25f 2066#: fetch-pack.c:1054
40390522
AS
2067msgid "Server does not support --deepen"
2068msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
2069
2904c25f 2070#: fetch-pack.c:1065
40390522
AS
2071msgid "no common commits"
2072msgstr "няма общи подавания"
2073
2904c25f 2074#: fetch-pack.c:1077 fetch-pack.c:1414
40390522
AS
2075msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2076msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
2077
2904c25f
AS
2078#: fetch-pack.c:1199
2079msgid "Server does not support shallow requests"
2080msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
2081
2082#: fetch-pack.c:1584
40390522
AS
2083msgid "no matching remote head"
2084msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
2085
2904c25f 2086#: fetch-pack.c:1610
61d4c309
AS
2087#, c-format
2088msgid "no such remote ref %s"
2089msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
2090
2904c25f 2091#: fetch-pack.c:1613
61d4c309
AS
2092#, c-format
2093msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2094msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
2095
2904c25f 2096#: gpg-interface.c:185
40390522
AS
2097msgid "gpg failed to sign the data"
2098msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
2099
2904c25f 2100#: gpg-interface.c:210
40390522
AS
2101msgid "could not create temporary file"
2102msgstr "не може да се създаде временен файл"
2103
2904c25f 2104#: gpg-interface.c:213
0d670e78 2105#, c-format
40390522
AS
2106msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2107msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 2108
b61937fb 2109#: graph.c:97
61d4c309
AS
2110#, c-format
2111msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2112msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
2113
2904c25f 2114#: grep.c:2020
0d670e78 2115#, c-format
40390522
AS
2116msgid "'%s': unable to read %s"
2117msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 2118
2904c25f 2119#: grep.c:2037 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:81
31243e7f 2120#: builtin/rm.c:134
0d670e78 2121#, c-format
40390522
AS
2122msgid "failed to stat '%s'"
2123msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 2124
2904c25f 2125#: grep.c:2048
aeef7d84 2126#, c-format
40390522 2127msgid "'%s': short read"
b8ed0ce7 2128msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
aeef7d84 2129
2904c25f
AS
2130#: help.c:23
2131msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2132msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
2133
2134#: help.c:24
2135msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2136msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
2137
2138#: help.c:25
2139msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2140msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
2141
2142#: help.c:26
2143msgid "grow, mark and tweak your common history"
2144msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
2145
2146#: help.c:27
2147msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2148msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
2149
2150#: help.c:31
2151msgid "Main Porcelain Commands"
2152msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
2153
2154#: help.c:32
2155msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2156msgstr "Помощни команди/Променящи"
2157
2158#: help.c:33
2159msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2160msgstr "Помощни команди/Запитващи"
2161
2162#: help.c:34
2163msgid "Interacting with Others"
2164msgstr "Съвместна работа с други хора"
2165
2166#: help.c:35
2167msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2168msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
2169
2170#: help.c:36
2171msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2172msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
2173
2174#: help.c:37
2175msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2176msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
2177
2178#: help.c:38
2179msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2180msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
2181
2182#: help.c:293
aeef7d84 2183#, c-format
40390522
AS
2184msgid "available git commands in '%s'"
2185msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 2186
2904c25f 2187#: help.c:300
40390522
AS
2188msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2189msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
2190
2904c25f 2191#: help.c:309
40390522
AS
2192msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2193msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
2194
2904c25f
AS
2195#: help.c:358 git.c:90
2196#, c-format
2197msgid "unsupported command listing type '%s'"
2198msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
2199
2200#: help.c:405
2201msgid "The common Git guides are:"
2202msgstr "Популярните въведения в Git са:"
2203
2204#: help.c:467
0d670e78 2205#, c-format
40390522
AS
2206msgid ""
2207"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2208"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2209msgstr ""
2210"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
2211"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 2212
2904c25f 2213#: help.c:526
40390522
AS
2214msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2215msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
2216
2904c25f 2217#: help.c:548
aeef7d84 2218#, c-format
b61937fb 2219msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
40390522
AS
2220msgstr ""
2221"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
b61937fb
AS
2222"не съществува."
2223
2904c25f 2224#: help.c:553
b61937fb
AS
2225#, c-format
2226msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2227msgstr ""
2228"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
aeef7d84 2229
2904c25f 2230#: help.c:558
aeef7d84 2231#, c-format
b61937fb
AS
2232msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2233msgstr ""
2234"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
2235"имате предвид „%s“."
aeef7d84 2236
2904c25f 2237#: help.c:566
0d670e78 2238#, c-format
40390522
AS
2239msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2240msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 2241
2904c25f 2242#: help.c:570
40390522
AS
2243msgid ""
2244"\n"
b61937fb 2245"The most similar command is"
40390522
AS
2246msgid_plural ""
2247"\n"
b61937fb 2248"The most similar commands are"
40390522
AS
2249msgstr[0] ""
2250"\n"
b61937fb 2251"Най-близката команда е"
40390522
AS
2252msgstr[1] ""
2253"\n"
b61937fb 2254"Най-близките команди са"
40390522 2255
2904c25f 2256#: help.c:585
b61937fb
AS
2257msgid "git version [<options>]"
2258msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
2259
2904c25f 2260#: help.c:652
0d670e78 2261#, c-format
40390522
AS
2262msgid "%s: %s - %s"
2263msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 2264
2904c25f 2265#: help.c:656
b61937fb
AS
2266msgid ""
2267"\n"
2268"Did you mean this?"
2269msgid_plural ""
2270"\n"
2271"Did you mean one of these?"
2272msgstr[0] ""
2273"\n"
2274"Команда с подобно име е:"
2275msgstr[1] ""
2276"\n"
2277"Команди с подобно име са:"
2278
2279#: ident.c:342
40390522
AS
2280msgid ""
2281"\n"
2282"*** Please tell me who you are.\n"
2283"\n"
2284"Run\n"
2285"\n"
2286" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2287" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2288"\n"
2289"to set your account's default identity.\n"
2290"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2291"\n"
2292msgstr ""
2293"\n"
2294"●●● Въведете самоличност.\n"
2295"\n"
2296"Изпълнете:\n"
2297"\n"
2298" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2299" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2300"\n"
2301"и въведете данни за себе си.\n"
2302"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2303"хранилище.\n"
2304"\n"
2305
b61937fb 2306#: ident.c:366
61d4c309
AS
2307msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2308msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2309
b61937fb 2310#: ident.c:371
61d4c309
AS
2311#, c-format
2312msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2313msgstr ""
2314"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2315"„%s“)"
2316
b61937fb 2317#: ident.c:381
61d4c309
AS
2318msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2319msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
2320
b61937fb 2321#: ident.c:387
61d4c309
AS
2322#, c-format
2323msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2324msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
2325
b61937fb 2326#: ident.c:395
61d4c309
AS
2327#, c-format
2328msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2329msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
2330
b61937fb 2331#: ident.c:401
61d4c309
AS
2332#, c-format
2333msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2334msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
2335
2904c25f 2336#: ident.c:416 builtin/commit.c:587
61d4c309
AS
2337#, c-format
2338msgid "invalid date format: %s"
2339msgstr "неправилен формат на дата: %s"
2340
31243e7f
AS
2341#: list-objects-filter-options.c:36
2342msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2343msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
29f90338 2344
31243e7f
AS
2345#: list-objects-filter-options.c:126
2346msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2347msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
29f90338 2348
b8ed0ce7 2349#: lockfile.c:151
aeef7d84 2350#, c-format
40390522
AS
2351msgid ""
2352"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2353"\n"
2354"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2355"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2356"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2357"may have crashed in this repository earlier:\n"
2358"remove the file manually to continue."
2359msgstr ""
2360"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
2361"\n"
2362"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
2363"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
2364"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
2365"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
2366"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 2367
b8ed0ce7 2368#: lockfile.c:159
0d670e78 2369#, c-format
40390522
AS
2370msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2371msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 2372
2904c25f 2373#: merge.c:71
40390522
AS
2374msgid "failed to read the cache"
2375msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
2376
2904c25f
AS
2377#: merge.c:136 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
2378#: builtin/checkout.c:606 builtin/clone.c:761
40390522
AS
2379msgid "unable to write new index file"
2380msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
2381
2904c25f 2382#: merge-recursive.c:298
40390522
AS
2383msgid "(bad commit)\n"
2384msgstr "(лошо подаване)\n"
2385
2904c25f
AS
2386#: merge-recursive.c:320
2387#, c-format
2388msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2389msgstr ""
2390"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
2391"преустановено."
2392
2393#: merge-recursive.c:328
0d670e78 2394#, c-format
2904c25f
AS
2395msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2396msgstr ""
2397"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
2398"Сливането е преустановено."
0d670e78 2399
2904c25f 2400#: merge-recursive.c:410
40390522
AS
2401msgid "error building trees"
2402msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
2403
2904c25f 2404#: merge-recursive.c:881
0d670e78 2405#, c-format
40390522
AS
2406msgid "failed to create path '%s'%s"
2407msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 2408
2904c25f 2409#: merge-recursive.c:892
0d670e78 2410#, c-format
40390522
AS
2411msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2412msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 2413
2904c25f 2414#: merge-recursive.c:906 merge-recursive.c:925
40390522
AS
2415msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2416msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 2417
2904c25f 2418#: merge-recursive.c:915
0d670e78 2419#, c-format
40390522
AS
2420msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2421msgstr ""
2422"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 2423
2904c25f 2424#: merge-recursive.c:957 builtin/cat-file.c:37
0d670e78 2425#, c-format
40390522
AS
2426msgid "cannot read object %s '%s'"
2427msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 2428
2904c25f 2429#: merge-recursive.c:959
0d670e78 2430#, c-format
40390522
AS
2431msgid "blob expected for %s '%s'"
2432msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 2433
2904c25f 2434#: merge-recursive.c:983
0d670e78 2435#, c-format
40390522
AS
2436msgid "failed to open '%s': %s"
2437msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 2438
2904c25f 2439#: merge-recursive.c:994
aeef7d84 2440#, c-format
40390522
AS
2441msgid "failed to symlink '%s': %s"
2442msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 2443
2904c25f 2444#: merge-recursive.c:999
0d670e78 2445#, c-format
40390522
AS
2446msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2447msgstr ""
2448"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 2449
2904c25f
AS
2450#: merge-recursive.c:1186
2451#, c-format
2452msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
2453msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
2454
2455#: merge-recursive.c:1193
2456#, c-format
2457msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
2458msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
2459
2460#: merge-recursive.c:1200
2461#, c-format
2462msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
2463msgstr ""
2464"Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
2465"подаванията)"
2466
2467#: merge-recursive.c:1208 merge-recursive.c:1220
2468#, c-format
2469msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
2470msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
2471
2472#: merge-recursive.c:1211 merge-recursive.c:1223
2473#, c-format
e530425b
AS
2474msgid "Fast-forwarding submodule %s"
2475msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
2904c25f
AS
2476
2477#: merge-recursive.c:1245
2478#, c-format
2479msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
2480msgstr ""
2481"Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
2482"от подаванията)"
2483
2484#: merge-recursive.c:1249
2485#, c-format
2486msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
2487msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
2488
2489#: merge-recursive.c:1250
2490msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
2491msgstr ""
2492"Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
2493"подмодула:\n"
2494
2495#: merge-recursive.c:1253
2496#, c-format
2497msgid ""
2498"If this is correct simply add it to the index for example\n"
2499"by using:\n"
2500"\n"
2501" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2502"\n"
2503"which will accept this suggestion.\n"
2504msgstr ""
2505"Ако това е така, добавете го към индекса с команда като следната:\n"
2506"\n"
2507" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2508"\n"
2509"Това приема предложеното.\n"
2510
2511#: merge-recursive.c:1262
2512#, c-format
2513msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
2514msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
2515
2516#: merge-recursive.c:1321
40390522
AS
2517msgid "Failed to execute internal merge"
2518msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 2519
2904c25f 2520#: merge-recursive.c:1326
aeef7d84 2521#, c-format
40390522
AS
2522msgid "Unable to add %s to database"
2523msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 2524
2904c25f
AS
2525#: merge-recursive.c:1358
2526#, c-format
2527msgid "Auto-merging %s"
2528msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
2529
2530#: merge-recursive.c:1423
2531#, c-format
2532msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
2533msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
2534
2535#: merge-recursive.c:1475
aeef7d84 2536#, c-format
40390522
AS
2537msgid ""
2538"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2539"in tree."
2540msgstr ""
2541"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2542"е оставена в дървото."
aeef7d84 2543
2904c25f 2544#: merge-recursive.c:1480
61d4c309
AS
2545#, c-format
2546msgid ""
2547"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2548"left in tree."
2549msgstr ""
2550"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2551"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
2552
2904c25f 2553#: merge-recursive.c:1487
25e2fbb4 2554#, c-format
40390522
AS
2555msgid ""
2556"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2557"in tree at %s."
2558msgstr ""
2559"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2560"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 2561
2904c25f 2562#: merge-recursive.c:1492
61d4c309
AS
2563#, c-format
2564msgid ""
2565"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2566"left in tree at %s."
2567msgstr ""
2568"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2569"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
2570
2904c25f 2571#: merge-recursive.c:1526
40390522
AS
2572msgid "rename"
2573msgstr "преименуване"
2574
2904c25f 2575#: merge-recursive.c:1526
40390522
AS
2576msgid "renamed"
2577msgstr "преименуван"
2578
2904c25f
AS
2579#: merge-recursive.c:1580 merge-recursive.c:1736 merge-recursive.c:2368
2580#: merge-recursive.c:3086
2581#, c-format
2582msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
2583msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
2584
2585#: merge-recursive.c:1594
25e2fbb4 2586#, c-format
40390522
AS
2587msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2588msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 2589
2904c25f
AS
2590#: merge-recursive.c:1599
2591#, c-format
2592msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
2593msgstr ""
2594"Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“. "
2595"Вместо него се добавя „%s“"
2596
2597#: merge-recursive.c:1625
25e2fbb4 2598#, c-format
40390522
AS
2599msgid ""
2600"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2601"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
2602msgstr ""
2603"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2604"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 2605
2904c25f 2606#: merge-recursive.c:1630
40390522
AS
2607msgid " (left unresolved)"
2608msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 2609
2904c25f 2610#: merge-recursive.c:1694
40390522
AS
2611#, c-format
2612msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
2613msgstr ""
2614"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2615"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
e1f70371 2616
2904c25f 2617#: merge-recursive.c:1733
e1f70371 2618#, c-format
40390522
AS
2619msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2620msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
e1f70371 2621
2904c25f
AS
2622#: merge-recursive.c:1745
2623#, c-format
2624msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
2625msgstr ""
2626"Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
2627
2628#: merge-recursive.c:1951
2629#, c-format
2630msgid ""
2631"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
2632"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
2633"getting a majority of the files."
2634msgstr ""
2635"КОНФЛИКТ (раздвояване при преименуване на директория): Не е ясно къде да се "
2636"постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
2637"директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
2638
2639#: merge-recursive.c:1983
2640#, c-format
2641msgid ""
2642"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
2643"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
2644msgstr ""
2645"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
2646"„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
2647
2648#: merge-recursive.c:1993
2649#, c-format
2650msgid ""
2651"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
2652"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
2653msgstr ""
2654"КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): повече от един път "
2655"съответства на „%s“. Косвено преименуване на директория води до поставянето "
2656"на тези пътища там: %s."
2657
2658#: merge-recursive.c:2085
2659#, c-format
2660msgid ""
2661"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
2662">%s in %s"
2663msgstr ""
2664"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2665"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
2666
2667#: merge-recursive.c:2330
2668#, c-format
2669msgid ""
2670"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
2671"renamed."
2672msgstr ""
2673"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
2674"„%s“ също е с променено име."
2675
2676#: merge-recursive.c:2736
e1f70371 2677#, c-format
40390522
AS
2678msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2679msgstr ""
2680"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
2681"„%s“ е добавен в „%s“"
e1f70371 2682
2904c25f 2683#: merge-recursive.c:2751
e1f70371 2684#, c-format
40390522
AS
2685msgid "Adding merged %s"
2686msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
e1f70371 2687
2904c25f 2688#: merge-recursive.c:2758 merge-recursive.c:3089
e1f70371 2689#, c-format
40390522
AS
2690msgid "Adding as %s instead"
2691msgstr "Добавяне като „%s“"
e1f70371 2692
2904c25f 2693#: merge-recursive.c:2914
e1f70371 2694#, c-format
40390522
AS
2695msgid "cannot read object %s"
2696msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
e1f70371 2697
2904c25f 2698#: merge-recursive.c:2917
e1f70371 2699#, c-format
40390522
AS
2700msgid "object %s is not a blob"
2701msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
e1f70371 2702
2904c25f 2703#: merge-recursive.c:2986
40390522
AS
2704msgid "modify"
2705msgstr "промяна"
e1f70371 2706
2904c25f 2707#: merge-recursive.c:2986
40390522
AS
2708msgid "modified"
2709msgstr "променен"
e1f70371 2710
2904c25f 2711#: merge-recursive.c:2997
40390522
AS
2712msgid "content"
2713msgstr "съдържание"
25e2fbb4 2714
2904c25f 2715#: merge-recursive.c:3004
40390522
AS
2716msgid "add/add"
2717msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 2718
2904c25f 2719#: merge-recursive.c:3046
25e2fbb4 2720#, c-format
40390522
AS
2721msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2722msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 2723
2904c25f 2724#: merge-recursive.c:3055 git-submodule.sh:895
40390522
AS
2725msgid "submodule"
2726msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 2727
2904c25f 2728#: merge-recursive.c:3056
25e2fbb4 2729#, c-format
40390522
AS
2730msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2731msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 2732
2904c25f 2733#: merge-recursive.c:3178
25e2fbb4 2734#, c-format
40390522
AS
2735msgid "Removing %s"
2736msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 2737
2904c25f 2738#: merge-recursive.c:3204
40390522
AS
2739msgid "file/directory"
2740msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 2741
2904c25f 2742#: merge-recursive.c:3210
40390522
AS
2743msgid "directory/file"
2744msgstr "директория/файл"
aeef7d84 2745
2904c25f 2746#: merge-recursive.c:3217
aeef7d84 2747#, c-format
40390522
AS
2748msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2749msgstr ""
2750"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
2751"като „%s“"
aeef7d84 2752
2904c25f 2753#: merge-recursive.c:3226
40390522
AS
2754#, c-format
2755msgid "Adding %s"
2756msgstr "Добавяне на „%s“"
f88c1134 2757
2904c25f 2758#: merge-recursive.c:3267
1b6d5e83
AS
2759#, c-format
2760msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
2761msgstr ""
2762"Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
2763
2904c25f 2764#: merge-recursive.c:3271
b8ed0ce7 2765msgid "Already up to date!"
40390522 2766msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 2767
2904c25f 2768#: merge-recursive.c:3280
25e2fbb4 2769#, c-format
40390522
AS
2770msgid "merging of trees %s and %s failed"
2771msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 2772
2904c25f 2773#: merge-recursive.c:3379
40390522
AS
2774msgid "Merging:"
2775msgstr "Сливане:"
6c31a5e9 2776
2904c25f 2777#: merge-recursive.c:3392
40390522
AS
2778#, c-format
2779msgid "found %u common ancestor:"
2780msgid_plural "found %u common ancestors:"
2781msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
2782msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
6c31a5e9 2783
2904c25f 2784#: merge-recursive.c:3431
40390522
AS
2785msgid "merge returned no commit"
2786msgstr "сливането не върна подаване"
aeef7d84 2787
2904c25f 2788#: merge-recursive.c:3495
40390522
AS
2789#, c-format
2790msgid "Could not parse object '%s'"
2791msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
f88c1134 2792
2904c25f 2793#: merge-recursive.c:3511 builtin/merge.c:659 builtin/merge.c:816
40390522
AS
2794msgid "Unable to write index."
2795msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2796
b8ed0ce7 2797#: notes-merge.c:272
40390522 2798#, c-format
25e2fbb4 2799msgid ""
40390522
AS
2800"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2801"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2802"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
25e2fbb4 2803msgstr ""
40390522
AS
2804"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
2805"съществува).\n"
2806"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
2807"\n"
61d4c309 2808" git notes merge --commit\n"
40390522
AS
2809"\n"
2810"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
2811"\n"
61d4c309 2812" git notes merge --abort"
25e2fbb4 2813
b8ed0ce7 2814#: notes-merge.c:279
25e2fbb4 2815#, c-format
40390522
AS
2816msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2817msgstr ""
2818"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
25e2fbb4 2819
31243e7f 2820#: notes-utils.c:43
40390522
AS
2821msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
2822msgstr ""
2823"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 2824
31243e7f 2825#: notes-utils.c:102
25e2fbb4 2826#, c-format
40390522
AS
2827msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2828msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 2829
31243e7f 2830#: notes-utils.c:112
40390522
AS
2831#, c-format
2832msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2833msgstr ""
2834"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4 2835
b61937fb
AS
2836#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2837#. the environment variable, the second %s is
2838#. its value.
2839#.
31243e7f 2840#: notes-utils.c:142
25e2fbb4 2841#, c-format
40390522
AS
2842msgid "Bad %s value: '%s'"
2843msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 2844
2904c25f 2845#: object.c:242
25e2fbb4 2846#, c-format
40390522
AS
2847msgid "unable to parse object: %s"
2848msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 2849
2904c25f 2850#: packfile.c:563
b8ed0ce7
AS
2851msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2852msgstr ""
2853"отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
2854
2904c25f 2855#: packfile.c:1742
b8ed0ce7
AS
2856#, c-format
2857msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2858msgstr ""
2859"отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
2860"индексът да е повреден)"
2861
2904c25f 2862#: packfile.c:1746
b8ed0ce7
AS
2863#, c-format
2864msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2865msgstr ""
2866"отместване преди края на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е индексът "
2867"да е отрязан)"
2868
2904c25f 2869#: parse-options.c:621
40390522
AS
2870msgid "..."
2871msgstr "…"
25e2fbb4 2872
2904c25f 2873#: parse-options.c:640
25e2fbb4 2874#, c-format
40390522
AS
2875msgid "usage: %s"
2876msgstr "употреба: %s"
25e2fbb4 2877
40390522 2878#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
b61937fb
AS
2879#. one in "usage: %s" translation.
2880#.
2904c25f 2881#: parse-options.c:646
25e2fbb4 2882#, c-format
40390522
AS
2883msgid " or: %s"
2884msgstr " или: %s"
25e2fbb4 2885
2904c25f 2886#: parse-options.c:649
25e2fbb4 2887#, c-format
40390522
AS
2888msgid " %s"
2889msgstr " %s"
25e2fbb4 2890
2904c25f 2891#: parse-options.c:688
40390522
AS
2892msgid "-NUM"
2893msgstr "-ЧИСЛО"
25e2fbb4 2894
2904c25f
AS
2895#: parse-options-cb.c:44
2896#, c-format
2897msgid "malformed expiration date '%s'"
2898msgstr "неправилна дата на срок: „%s“"
2899
2900#: parse-options-cb.c:112
25e2fbb4 2901#, c-format
40390522
AS
2902msgid "malformed object name '%s'"
2903msgstr "неправилно име на обект „%s“"
25e2fbb4 2904
2904c25f 2905#: path.c:892
25e2fbb4 2906#, c-format
40390522
AS
2907msgid "Could not make %s writable by group"
2908msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
25e2fbb4 2909
b61937fb 2910#: pathspec.c:129
61d4c309
AS
2911msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2912msgstr ""
2913"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
2914
b61937fb 2915#: pathspec.c:147
61d4c309
AS
2916msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2917msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
2918
b61937fb 2919#: pathspec.c:150
61d4c309
AS
2920msgid "attr spec must not be empty"
2921msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
2922
b61937fb 2923#: pathspec.c:193
61d4c309
AS
2924#, c-format
2925msgid "invalid attribute name %s"
2926msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
2927
b61937fb 2928#: pathspec.c:258
40390522
AS
2929msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2930msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2931
b61937fb 2932#: pathspec.c:265
40390522
AS
2933msgid ""
2934"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2935"pathspec settings"
2936msgstr ""
2937"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
2938"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4 2939
b61937fb 2940#: pathspec.c:305
40390522
AS
2941msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2942msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4 2943
b61937fb 2944#: pathspec.c:326
25e2fbb4 2945#, c-format
40390522
AS
2946msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2947msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4 2948
b61937fb 2949#: pathspec.c:331
25e2fbb4 2950#, c-format
40390522
AS
2951msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2952msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4 2953
b61937fb 2954#: pathspec.c:369
25e2fbb4 2955#, c-format
40390522
AS
2956msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2957msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4 2958
b61937fb 2959#: pathspec.c:428
25e2fbb4 2960#, c-format
40390522
AS
2961msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2962msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2963
b61937fb 2964#: pathspec.c:441
25e2fbb4 2965#, c-format
40390522
AS
2966msgid "%s: '%s' is outside repository"
2967msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4 2968
b61937fb 2969#: pathspec.c:515
25e2fbb4 2970#, c-format
61d4c309
AS
2971msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2972msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
25e2fbb4 2973
b61937fb 2974#: pathspec.c:525
25e2fbb4 2975#, c-format
40390522
AS
2976msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2977msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 2978
29f90338 2979#: pathspec.c:592
25e2fbb4 2980#, c-format
40390522
AS
2981msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2982msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 2983
b8ed0ce7 2984#: pretty.c:962
40390522
AS
2985msgid "unable to parse --pretty format"
2986msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2987
2904c25f 2988#: read-cache.c:1500
25e2fbb4 2989#, c-format
40390522
AS
2990msgid ""
2991"index.version set, but the value is invalid.\n"
2992"Using version %i"
25e2fbb4 2993msgstr ""
40390522
AS
2994"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
2995"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2996
2904c25f 2997#: read-cache.c:1510
40390522
AS
2998#, c-format
2999msgid ""
3000"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
3001"Using version %i"
25e2fbb4 3002msgstr ""
40390522
AS
3003"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
3004"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
3005"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 3006
2904c25f 3007#: read-cache.c:2404 sequencer.c:4338 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1048
b61937fb
AS
3008#, c-format
3009msgid "could not close '%s'"
3010msgstr "„%s“ не може да се затвори"
3011
2904c25f 3012#: read-cache.c:2477 sequencer.c:2102 sequencer.c:3234
61d4c309 3013#, c-format
3e69979f 3014msgid "could not stat '%s'"
61d4c309
AS
3015msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
3016
2904c25f 3017#: read-cache.c:2490
61d4c309
AS
3018#, c-format
3019msgid "unable to open git dir: %s"
3020msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
3021
2904c25f 3022#: read-cache.c:2502
61d4c309
AS
3023#, c-format
3024msgid "unable to unlink: %s"
3025msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
3026
2904c25f
AS
3027#: refs.c:732 sequencer.c:4334 sequencer.c:4393 wrapper.c:225 wrapper.c:395
3028#: builtin/am.c:779
25e2fbb4 3029#, c-format
2904c25f 3030msgid "could not open '%s' for writing"
40390522 3031msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 3032
2904c25f 3033#: refs.c:1880
61d4c309
AS
3034msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
3035msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
3036
2904c25f 3037#: refs/files-backend.c:1191
b8ed0ce7
AS
3038#, c-format
3039msgid "could not remove reference %s"
3040msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
3041
2904c25f
AS
3042#: refs/files-backend.c:1205 refs/packed-backend.c:1531
3043#: refs/packed-backend.c:1541
25e2fbb4 3044#, c-format
40390522
AS
3045msgid "could not delete reference %s: %s"
3046msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
25e2fbb4 3047
2904c25f 3048#: refs/files-backend.c:1208 refs/packed-backend.c:1544
40390522
AS
3049#, c-format
3050msgid "could not delete references: %s"
3051msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
25e2fbb4 3052
2904c25f 3053#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1850
61d4c309
AS
3054msgid "gone"
3055msgstr "изтрит"
3056
3057#: ref-filter.c:36
3058#, c-format
3059msgid "ahead %d"
3060msgstr "напред с %d"
3061
3062#: ref-filter.c:37
3063#, c-format
3064msgid "behind %d"
3065msgstr "назад с %d"
3066
3067#: ref-filter.c:38
3068#, c-format
3069msgid "ahead %d, behind %d"
3070msgstr "напред с %d, назад с %d"
3071
2904c25f 3072#: ref-filter.c:121
25e2fbb4 3073#, c-format
40390522
AS
3074msgid "expected format: %%(color:<color>)"
3075msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
25e2fbb4 3076
2904c25f 3077#: ref-filter.c:123
25e2fbb4 3078#, c-format
40390522
AS
3079msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
3080msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
25e2fbb4 3081
2904c25f 3082#: ref-filter.c:145
25e2fbb4 3083#, c-format
61d4c309
AS
3084msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
3085msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
25e2fbb4 3086
2904c25f 3087#: ref-filter.c:149
61d4c309
AS
3088#, c-format
3089msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
3090msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
3091
2904c25f 3092#: ref-filter.c:151
61d4c309
AS
3093#, c-format
3094msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
3095msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
3096
2904c25f 3097#: ref-filter.c:206
40390522
AS
3098#, c-format
3099msgid "%%(body) does not take arguments"
3100msgstr "%%(body) не приема аргументи"
25e2fbb4 3101
2904c25f 3102#: ref-filter.c:215
40390522
AS
3103#, c-format
3104msgid "%%(subject) does not take arguments"
3105msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
25e2fbb4 3106
2904c25f 3107#: ref-filter.c:235
61d4c309 3108#, c-format
29f90338
AS
3109msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
3110msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
61d4c309 3111
2904c25f 3112#: ref-filter.c:264
e1f70371 3113#, c-format
40390522
AS
3114msgid "positive value expected contents:lines=%s"
3115msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
e1f70371 3116
2904c25f 3117#: ref-filter.c:266
0d670e78 3118#, c-format
40390522
AS
3119msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
3120msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
0d670e78 3121
2904c25f 3122#: ref-filter.c:281
61d4c309
AS
3123#, c-format
3124msgid "positive value expected objectname:short=%s"
3125msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
3126
2904c25f 3127#: ref-filter.c:285
40390522
AS
3128#, c-format
3129msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
3130msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
0d670e78 3131
2904c25f 3132#: ref-filter.c:315
40390522
AS
3133#, c-format
3134msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
3135msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
0d670e78 3136
2904c25f 3137#: ref-filter.c:327
0d670e78 3138#, c-format
40390522
AS
3139msgid "unrecognized position:%s"
3140msgstr "непозната позиция: %s"
0d670e78 3141
2904c25f 3142#: ref-filter.c:334
0d670e78 3143#, c-format
40390522
AS
3144msgid "unrecognized width:%s"
3145msgstr "непозната широчина: %s"
0d670e78 3146
2904c25f 3147#: ref-filter.c:343
40390522
AS
3148#, c-format
3149msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
3150msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
25e2fbb4 3151
2904c25f 3152#: ref-filter.c:351
40390522
AS
3153#, c-format
3154msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
3155msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
25e2fbb4 3156
2904c25f 3157#: ref-filter.c:369
61d4c309
AS
3158#, c-format
3159msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
3160msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
3161
2904c25f 3162#: ref-filter.c:464
25e2fbb4 3163#, c-format
40390522
AS