l10n: fr.po remove obsolete entries
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
fe73f3ee 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
8173e9c7 9"Project-Id-Version: git v2.20.0 round 3\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
8173e9c7
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2018-12-02 10:55+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-12-02 14:12+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
84368b62 25#: advice.c:99
774cfe0c 26#, c-format
70d74821
TNQ
27msgid "%shint: %.*s%s\n"
28msgstr "%sgợi ý: %.*s%s\n"
774cfe0c 29
84368b62 30#: advice.c:152
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
70d74821
TNQ
33"Cherry-picking là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được "
34"hòa trộn."
b9252573 35
84368b62 36#: advice.c:154
b9252573
TNQ
37msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
38msgstr ""
39"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
40
84368b62 41#: advice.c:156
b9252573
TNQ
42msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
43msgstr ""
44"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
45
84368b62 46#: advice.c:158
b9252573
TNQ
47msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
48msgstr ""
49"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
50
84368b62 51#: advice.c:160
b9252573
TNQ
52msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
53msgstr ""
54"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
55
84368b62 56#: advice.c:162
b9252573
TNQ
57#, c-format
58msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
59msgstr ""
60"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
61"trộn."
62
84368b62 63#: advice.c:170
774cfe0c 64msgid ""
8d388239 65"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 66"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 67msgstr ""
70d74821 68"Sửa chúng trong cây làm việc, và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
4dcd03ea 69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
84368b62 71#: advice.c:178
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
84368b62 75#: advice.c:183 builtin/merge.c:1289
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
84368b62 79#: advice.c:185
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
84368b62 83#: advice.c:186
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
84368b62 87#: advice.c:192
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
7c73a6bf 116#: apply.c:59
22973607
TNQ
117#, c-format
118msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 120
7c73a6bf 121#: apply.c:75
22973607
TNQ
122#, c-format
123msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 125
7c73a6bf 126#: apply.c:125
22973607
TNQ
127msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 129
7c73a6bf 130#: apply.c:127
22973607
TNQ
131msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 133
7c73a6bf 134#: apply.c:130
22973607
TNQ
135msgid "--3way outside a repository"
136msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 137
7c73a6bf 138#: apply.c:141
22973607
TNQ
139msgid "--index outside a repository"
140msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 141
7c73a6bf 142#: apply.c:144
22973607
TNQ
143msgid "--cached outside a repository"
144msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 145
7c73a6bf 146#: apply.c:826
22973607
TNQ
147#, c-format
148msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149msgstr ""
150"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151"%s"
03c82da3 152
7c73a6bf 153#: apply.c:835
22973607
TNQ
154#, c-format
155msgid "regexec returned %d for input: %s"
156msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 157
7c73a6bf 158#: apply.c:909
22973607
TNQ
159#, c-format
160msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 162
7c73a6bf 163#: apply.c:947
22973607
TNQ
164#, c-format
165msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166msgstr ""
167"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 168
7c73a6bf 169#: apply.c:953
22973607
TNQ
170#, c-format
171msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 173
7c73a6bf 174#: apply.c:954
22973607
TNQ
175#, c-format
176msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 178
7c73a6bf 179#: apply.c:959
22973607
TNQ
180#, c-format
181msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 183
7c73a6bf 184#: apply.c:988
0e2a0915
TNQ
185#, c-format
186msgid "invalid mode on line %d: %s"
187msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
188
84368b62 189#: apply.c:1307
0e2a0915
TNQ
190#, c-format
191msgid "inconsistent header lines %d and %d"
192msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
193
84368b62 194#: apply.c:1479
22973607
TNQ
195#, c-format
196msgid "recount: unexpected line: %.*s"
197msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 198
84368b62 199#: apply.c:1548
22973607
TNQ
200#, c-format
201msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
202msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 203
84368b62 204#: apply.c:1568
22973607
TNQ
205#, c-format
206msgid ""
207"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
208"component (line %d)"
209msgid_plural ""
210"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
211"components (line %d)"
212msgstr[0] ""
213"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
214"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 215
84368b62 216#: apply.c:1581
22973607
TNQ
217#, c-format
218msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
219msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 220
84368b62 221#: apply.c:1769
22973607
TNQ
222msgid "new file depends on old contents"
223msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 224
84368b62 225#: apply.c:1771
22973607
TNQ
226msgid "deleted file still has contents"
227msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 228
84368b62 229#: apply.c:1805
22973607
TNQ
230#, c-format
231msgid "corrupt patch at line %d"
232msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 233
84368b62 234#: apply.c:1842
22973607
TNQ
235#, c-format
236msgid "new file %s depends on old contents"
237msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 238
84368b62 239#: apply.c:1844
22973607
TNQ
240#, c-format
241msgid "deleted file %s still has contents"
242msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 243
84368b62 244#: apply.c:1847
22973607
TNQ
245#, c-format
246msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
247msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 248
84368b62 249#: apply.c:1994
b9252573 250#, c-format
22973607
TNQ
251msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
252msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 253
84368b62 254#: apply.c:2031
b9252573 255#, c-format
22973607
TNQ
256msgid "unrecognized binary patch at line %d"
257msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 258
84368b62 259#: apply.c:2193
22973607
TNQ
260#, c-format
261msgid "patch with only garbage at line %d"
262msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 263
84368b62 264#: apply.c:2279
b9252573 265#, c-format
22973607
TNQ
266msgid "unable to read symlink %s"
267msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 268
84368b62 269#: apply.c:2283
b9252573 270#, c-format
22973607
TNQ
271msgid "unable to open or read %s"
272msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 273
84368b62 274#: apply.c:2942
b9252573 275#, c-format
22973607
TNQ
276msgid "invalid start of line: '%c'"
277msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 278
84368b62 279#: apply.c:3063
b9252573 280#, c-format
22973607
TNQ
281msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
282msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
283msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 284
84368b62 285#: apply.c:3075
b9252573 286#, c-format
22973607
TNQ
287msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 289
84368b62 290#: apply.c:3081
b9252573
TNQ
291#, c-format
292msgid ""
22973607
TNQ
293"while searching for:\n"
294"%.*s"
b9252573 295msgstr ""
22973607
TNQ
296"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
297"%.*s"
b9252573 298
84368b62 299#: apply.c:3103
b9252573 300#, c-format
22973607
TNQ
301msgid "missing binary patch data for '%s'"
302msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
303
84368b62 304#: apply.c:3111
22973607
TNQ
305#, c-format
306msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 307msgstr ""
22973607
TNQ
308"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
309"“%s”"
b9252573 310
84368b62 311#: apply.c:3158
b9252573 312#, c-format
22973607 313msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 314msgstr ""
22973607
TNQ
315"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
316"đủ"
b9252573 317
84368b62 318#: apply.c:3168
b9252573
TNQ
319#, c-format
320msgid ""
22973607 321"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 322msgstr ""
22973607 323"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 324
84368b62 325#: apply.c:3176
b9252573 326#, c-format
22973607
TNQ
327msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 329
84368b62 330#: apply.c:3194
b9252573 331#, c-format
22973607
TNQ
332msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 334
84368b62 335#: apply.c:3207
b9252573 336#, c-format
22973607
TNQ
337msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 339
84368b62 340#: apply.c:3213
b9252573 341#, c-format
22973607
TNQ
342msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343msgstr ""
344"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
345"%s)"
b9252573 346
84368b62 347#: apply.c:3234
b9252573 348#, c-format
22973607
TNQ
349msgid "patch failed: %s:%ld"
350msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 351
84368b62 352#: apply.c:3356
b9252573 353#, c-format
22973607
TNQ
354msgid "cannot checkout %s"
355msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 356
84368b62 357#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
b9252573 358#, c-format
22973607
TNQ
359msgid "failed to read %s"
360msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 361
84368b62 362#: apply.c:3416
0c966d84 363#, c-format
22973607
TNQ
364msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
365msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 366
84368b62 367#: apply.c:3445 apply.c:3688
efc90c78 368#, c-format
22973607
TNQ
369msgid "path %s has been renamed/deleted"
370msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 371
84368b62 372#: apply.c:3531 apply.c:3703
efc90c78 373#, c-format
22973607
TNQ
374msgid "%s: does not exist in index"
375msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 376
84368b62 377#: apply.c:3540 apply.c:3711
efc90c78 378#, c-format
22973607
TNQ
379msgid "%s: does not match index"
380msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 381
84368b62 382#: apply.c:3575
22973607
TNQ
383msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
384msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 385
84368b62 386#: apply.c:3578
efc90c78 387#, c-format
22973607
TNQ
388msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 390
84368b62 391#: apply.c:3594 apply.c:3598
efc90c78 392#, c-format
22973607
TNQ
393msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 395
84368b62 396#: apply.c:3610
efc90c78 397#, c-format
22973607
TNQ
398msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 400
84368b62 401#: apply.c:3624
efc90c78 402#, c-format
22973607
TNQ
403msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 405
84368b62 406#: apply.c:3629
efc90c78 407#, c-format
22973607
TNQ
408msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 410
84368b62 411#: apply.c:3655
22973607
TNQ
412msgid "removal patch leaves file contents"
413msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 414
84368b62 415#: apply.c:3728
efc90c78 416#, c-format
22973607
TNQ
417msgid "%s: wrong type"
418msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 419
84368b62 420#: apply.c:3730
efc90c78 421#, c-format
22973607
TNQ
422msgid "%s has type %o, expected %o"
423msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 424
84368b62 425#: apply.c:3881 apply.c:3883
efc90c78 426#, c-format
22973607
TNQ
427msgid "invalid path '%s'"
428msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 429
84368b62 430#: apply.c:3939
7db011eb 431#, c-format
22973607
TNQ
432msgid "%s: already exists in index"
433msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 434
84368b62 435#: apply.c:3942
7db011eb 436#, c-format
22973607
TNQ
437msgid "%s: already exists in working directory"
438msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 439
84368b62 440#: apply.c:3962
efc90c78 441#, c-format
22973607
TNQ
442msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 444
84368b62 445#: apply.c:3967
efc90c78 446#, c-format
22973607
TNQ
447msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 449
84368b62 450#: apply.c:3987
efc90c78 451#, c-format
22973607
TNQ
452msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 454
84368b62 455#: apply.c:3991
f2993884 456#, c-format
22973607
TNQ
457msgid "%s: patch does not apply"
458msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 459
84368b62 460#: apply.c:4006
72e3c7a8 461#, c-format
22973607
TNQ
462msgid "Checking patch %s..."
463msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 464
84368b62 465#: apply.c:4098
774cfe0c 466#, c-format
22973607
TNQ
467msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 469
84368b62 470#: apply.c:4105
db484bad 471#, c-format
22973607
TNQ
472msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 474
84368b62 475#: apply.c:4108
774cfe0c 476#, c-format
22973607
TNQ
477msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 479
84368b62 480#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:244 builtin/reset.c:142
db484bad 481#, c-format
22973607
TNQ
482msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 484
84368b62 485#: apply.c:4117
774cfe0c 486#, c-format
22973607
TNQ
487msgid "could not add %s to temporary index"
488msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 489
84368b62 490#: apply.c:4127
22973607
TNQ
491#, c-format
492msgid "could not write temporary index to %s"
493msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 494
84368b62 495#: apply.c:4265
22973607
TNQ
496#, c-format
497msgid "unable to remove %s from index"
498msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 499
84368b62 500#: apply.c:4299
774cfe0c 501#, c-format
22973607
TNQ
502msgid "corrupt patch for submodule %s"
503msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 504
84368b62 505#: apply.c:4305
9aeb4c2b 506#, c-format
22973607
TNQ
507msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 509
84368b62 510#: apply.c:4313
22973607
TNQ
511#, c-format
512msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 514
84368b62 515#: apply.c:4319 apply.c:4464
db484bad 516#, c-format
22973607
TNQ
517msgid "unable to add cache entry for %s"
518msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 519
84368b62 520#: apply.c:4362
22973607
TNQ
521#, c-format
522msgid "failed to write to '%s'"
523msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 524
84368b62 525#: apply.c:4366
4dcd03ea 526#, c-format
22973607
TNQ
527msgid "closing file '%s'"
528msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 529
84368b62 530#: apply.c:4436
774cfe0c 531#, c-format
22973607
TNQ
532msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 534
84368b62 535#: apply.c:4534
774cfe0c 536#, c-format
22973607
TNQ
537msgid "Applied patch %s cleanly."
538msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 539
84368b62 540#: apply.c:4542
22973607
TNQ
541msgid "internal error"
542msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 543
84368b62 544#: apply.c:4545
b9252573 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 549
84368b62 550#: apply.c:4556
b9252573 551#, c-format
22973607
TNQ
552msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
553msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 554
84368b62 555#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:843 builtin/fetch.c:1122
b9252573 556#, c-format
22973607
TNQ
557msgid "cannot open %s"
558msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 559
84368b62 560#: apply.c:4578
b9252573 561#, c-format
22973607
TNQ
562msgid "Hunk #%d applied cleanly."
563msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 564
84368b62 565#: apply.c:4582
b9252573 566#, c-format
22973607
TNQ
567msgid "Rejected hunk #%d."
568msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 569
84368b62 570#: apply.c:4692
b9252573 571#, c-format
22973607
TNQ
572msgid "Skipped patch '%s'."
573msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 574
84368b62 575#: apply.c:4700
22973607
TNQ
576msgid "unrecognized input"
577msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 578
84368b62 579#: apply.c:4719
22973607
TNQ
580msgid "unable to read index file"
581msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 582
84368b62 583#: apply.c:4874
b9252573 584#, c-format
22973607
TNQ
585msgid "can't open patch '%s': %s"
586msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 587
84368b62 588#: apply.c:4901
b9252573 589#, c-format
22973607
TNQ
590msgid "squelched %d whitespace error"
591msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
592msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 593
84368b62 594#: apply.c:4907 apply.c:4922
b9252573 595#, c-format
22973607
TNQ
596msgid "%d line adds whitespace errors."
597msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
598msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 599
84368b62 600#: apply.c:4915
b9252573 601#, c-format
22973607
TNQ
602msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
603msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
604msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 605
84368b62 606#: apply.c:4931 builtin/add.c:538 builtin/mv.c:300 builtin/rm.c:389
22973607
TNQ
607msgid "Unable to write new index file"
608msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 609
84368b62
TNQ
610#: apply.c:4958 apply.c:4961 builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212
611#: builtin/clone.c:121 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:262
612#: builtin/pull.c:199 builtin/submodule--helper.c:406
613#: builtin/submodule--helper.c:1362 builtin/submodule--helper.c:1365
614#: builtin/submodule--helper.c:1846 builtin/submodule--helper.c:1849
615#: builtin/submodule--helper.c:2088 git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
616msgid "path"
617msgstr "đường-dẫn"
b9252573 618
84368b62 619#: apply.c:4959
22973607
TNQ
620msgid "don't apply changes matching the given path"
621msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 622
84368b62 623#: apply.c:4962
22973607
TNQ
624msgid "apply changes matching the given path"
625msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 626
84368b62 627#: apply.c:4964 builtin/am.c:2218
22973607
TNQ
628msgid "num"
629msgstr "số"
4dcd03ea 630
84368b62 631#: apply.c:4965
22973607
TNQ
632msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
633msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 634
84368b62 635#: apply.c:4968
22973607
TNQ
636msgid "ignore additions made by the patch"
637msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 638
84368b62 639#: apply.c:4970
22973607
TNQ
640msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
641msgstr ""
642"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 643
84368b62 644#: apply.c:4974
22973607
TNQ
645msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
646msgstr ""
647"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 648
84368b62 649#: apply.c:4976
22973607
TNQ
650msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
651msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 652
84368b62 653#: apply.c:4978
22973607
TNQ
654msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
655msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 656
84368b62 657#: apply.c:4980
22973607
TNQ
658msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
659msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 660
84368b62 661#: apply.c:4982
7c73a6bf
TNQ
662msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
663msgstr "đánh dấu các tập tin mới với “git add --intent-to-add”"
664
84368b62 665#: apply.c:4984
22973607
TNQ
666msgid "apply a patch without touching the working tree"
667msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 668
84368b62 669#: apply.c:4986
22973607
TNQ
670msgid "accept a patch that touches outside the working area"
671msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 672
84368b62 673#: apply.c:4989
22973607
TNQ
674msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
675msgstr ""
676"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 677
84368b62 678#: apply.c:4991
22973607
TNQ
679msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
680msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 681
84368b62 682#: apply.c:4993
22973607
TNQ
683msgid "build a temporary index based on embedded index information"
684msgstr ""
685"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 686
84368b62 687#: apply.c:4996 builtin/checkout-index.c:170 builtin/ls-files.c:523
22973607
TNQ
688msgid "paths are separated with NUL character"
689msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 690
84368b62 691#: apply.c:4998
22973607
TNQ
692msgid "ensure at least <n> lines of context match"
693msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 694
84368b62
TNQ
695#: apply.c:4999 builtin/am.c:2197 builtin/interpret-trailers.c:97
696#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
8173e9c7 697#: builtin/pack-objects.c:3312 builtin/rebase.c:857
22973607
TNQ
698msgid "action"
699msgstr "hành động"
774cfe0c 700
84368b62 701#: apply.c:5000
22973607
TNQ
702msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
703msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 704
84368b62 705#: apply.c:5003 apply.c:5006
22973607
TNQ
706msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
707msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 708
84368b62 709#: apply.c:5009
22973607
TNQ
710msgid "apply the patch in reverse"
711msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 712
84368b62 713#: apply.c:5011
22973607
TNQ
714msgid "don't expect at least one line of context"
715msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 716
84368b62 717#: apply.c:5013
22973607
TNQ
718msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
719msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 720
84368b62 721#: apply.c:5015
22973607
TNQ
722msgid "allow overlapping hunks"
723msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 724
84368b62
TNQ
725#: apply.c:5016 builtin/add.c:290 builtin/check-ignore.c:21
726#: builtin/commit.c:1309 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:698
727#: builtin/log.c:2023 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:127
728#: builtin/rebase--interactive.c:157
22973607
TNQ
729msgid "be verbose"
730msgstr "chi tiết"
774cfe0c 731
84368b62 732#: apply.c:5018
22973607
TNQ
733msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
734msgstr ""
735"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 736
84368b62 737#: apply.c:5021
22973607
TNQ
738msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
739msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 740
84368b62 741#: apply.c:5023 builtin/am.c:2206
22973607
TNQ
742msgid "root"
743msgstr "gốc"
774cfe0c 744
84368b62 745#: apply.c:5024
22973607
TNQ
746msgid "prepend <root> to all filenames"
747msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 748
7c73a6bf 749#: archive.c:14
22973607
TNQ
750msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
751msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 752
7c73a6bf 753#: archive.c:15
22973607
TNQ
754msgid "git archive --list"
755msgstr "git archive --list"
756
7c73a6bf 757#: archive.c:16
774cfe0c 758msgid ""
22973607 759"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 760msgstr ""
22973607
TNQ
761"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
762"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 763
7c73a6bf 764#: archive.c:17
22973607
TNQ
765msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
766msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 767
84368b62 768#: archive.c:370 builtin/add.c:176 builtin/add.c:514 builtin/rm.c:298
22973607
TNQ
769#, c-format
770msgid "pathspec '%s' did not match any files"
771msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
772
84368b62 773#: archive.c:453
22973607
TNQ
774msgid "fmt"
775msgstr "định_dạng"
776
84368b62 777#: archive.c:453
22973607
TNQ
778msgid "archive format"
779msgstr "định dạng lưu trữ"
780
84368b62 781#: archive.c:454 builtin/log.c:1536
22973607
TNQ
782msgid "prefix"
783msgstr "tiền_tố"
784
84368b62 785#: archive.c:455
22973607
TNQ
786msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
787msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
788
84368b62
TNQ
789#: archive.c:456 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
790#: builtin/fast-export.c:1013 builtin/fast-export.c:1015 builtin/grep.c:884
791#: builtin/hash-object.c:104 builtin/ls-files.c:559 builtin/ls-files.c:562
792#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:575 builtin/read-tree.c:122
793#: parse-options.h:162
22973607
TNQ
794msgid "file"
795msgstr "tập_tin"
796
84368b62 797#: archive.c:457 builtin/archive.c:89
22973607
TNQ
798msgid "write the archive to this file"
799msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
800
84368b62 801#: archive.c:459
22973607
TNQ
802msgid "read .gitattributes in working directory"
803msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
804
84368b62 805#: archive.c:460
22973607
TNQ
806msgid "report archived files on stderr"
807msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
808
84368b62 809#: archive.c:461
22973607
TNQ
810msgid "store only"
811msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 812
84368b62 813#: archive.c:462
22973607
TNQ
814msgid "compress faster"
815msgstr "nén nhanh hơn"
816
84368b62 817#: archive.c:470
22973607
TNQ
818msgid "compress better"
819msgstr "nén nhỏ hơn"
820
84368b62 821#: archive.c:473
22973607
TNQ
822msgid "list supported archive formats"
823msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
824
84368b62
TNQ
825#: archive.c:475 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:111 builtin/clone.c:114
826#: builtin/submodule--helper.c:1374 builtin/submodule--helper.c:1855
22973607
TNQ
827msgid "repo"
828msgstr "kho"
829
84368b62 830#: archive.c:476 builtin/archive.c:91
22973607
TNQ
831msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
832msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
833
84368b62
TNQ
834#: archive.c:477 builtin/archive.c:92 builtin/difftool.c:714
835#: builtin/notes.c:496
22973607
TNQ
836msgid "command"
837msgstr "lệnh"
838
84368b62 839#: archive.c:478 builtin/archive.c:93
22973607
TNQ
840msgid "path to the remote git-upload-archive command"
841msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
842
84368b62 843#: archive.c:485
22973607
TNQ
844msgid "Unexpected option --remote"
845msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
846
84368b62 847#: archive.c:487
22973607
TNQ
848msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
849msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
850
84368b62 851#: archive.c:489
22973607
TNQ
852msgid "Unexpected option --output"
853msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
854
84368b62 855#: archive.c:511
22973607
TNQ
856#, c-format
857msgid "Unknown archive format '%s'"
858msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
859
84368b62 860#: archive.c:518
774cfe0c 861#, c-format
22973607
TNQ
862msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
863msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
864
84368b62 865#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
7c73a6bf
TNQ
866#, c-format
867msgid "cannot stream blob %s"
868msgstr "không thể stream blob “%s”"
869
84368b62 870#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
7c73a6bf
TNQ
871#, c-format
872msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
873msgstr "chế độ tập tin lục không được hỗ trợ: 0%o (SHA1: %s)"
874
84368b62 875#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
7c73a6bf
TNQ
876#, c-format
877msgid "cannot read %s"
878msgstr "không thể đọc %s"
879
880#: archive-tar.c:458
881#, c-format
882msgid "unable to start '%s' filter"
883msgstr "không thể bắt đầu bộ lọc “%s”"
884
885#: archive-tar.c:461
886msgid "unable to redirect descriptor"
887msgstr "không thể chuyển hướng mô tả"
888
889#: archive-tar.c:468
890#, c-format
891msgid "'%s' filter reported error"
892msgstr "bộ lọc “%s” đã báo cáo lỗi"
893
84368b62 894#: archive-zip.c:314
7c73a6bf
TNQ
895#, c-format
896msgid "path is not valid UTF-8: %s"
897msgstr "đường dẫn không hợp lệ UTF-8: %s"
898
84368b62 899#: archive-zip.c:318
7c73a6bf
TNQ
900#, c-format
901msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
902msgstr "đường dẫn quá dài (%d ký tự, SHA1: %s): %s"
903
84368b62 904#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:224 builtin/pack-objects.c:227
7c73a6bf
TNQ
905#, c-format
906msgid "deflate error (%d)"
907msgstr "lỗi giải nén (%d)"
908
84368b62 909#: archive-zip.c:609
7c73a6bf
TNQ
910#, c-format
911msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
912msgstr "dấu vết thời gian là quá lớn cho hệ thống này: %<PRIuMAX>"
913
84368b62 914#: attr.c:212
64bd31b4
TNQ
915#, c-format
916msgid "%.*s is not a valid attribute name"
917msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
918
84368b62 919#: attr.c:409
774cfe0c 920msgid ""
22973607
TNQ
921"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
922"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 923msgstr ""
22973607
TNQ
924"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
925"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 926
84368b62 927#: bisect.c:468
22973607
TNQ
928#, c-format
929msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
930msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 931
84368b62 932#: bisect.c:676
22973607
TNQ
933#, c-format
934msgid "We cannot bisect more!\n"
935msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 936
84368b62 937#: bisect.c:730
22973607
TNQ
938#, c-format
939msgid "Not a valid commit name %s"
940msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 941
84368b62 942#: bisect.c:754
22973607
TNQ
943#, c-format
944msgid ""
945"The merge base %s is bad.\n"
946"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
947msgstr ""
948"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
949"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 950
84368b62 951#: bisect.c:759
77c8e543 952#, c-format
22973607
TNQ
953msgid ""
954"The merge base %s is new.\n"
955"The property has changed between %s and [%s].\n"
956msgstr ""
957"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
958"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 959
84368b62 960#: bisect.c:764
db484bad 961#, c-format
22973607
TNQ
962msgid ""
963"The merge base %s is %s.\n"
964"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
965msgstr ""
966"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
967"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 968
84368b62 969#: bisect.c:772
774cfe0c 970#, c-format
22973607 971msgid ""
a1da87b7 972"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
973"git bisect cannot work properly in this case.\n"
974"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
975msgstr ""
a1da87b7 976"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
977"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
978"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 979
84368b62 980#: bisect.c:785
db484bad 981#, c-format
22973607
TNQ
982msgid ""
983"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
984"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
985"We continue anyway."
986msgstr ""
987"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
988"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
989"%s.\n"
990"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 991
84368b62 992#: bisect.c:818
db484bad 993#, c-format
22973607
TNQ
994msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
995msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 996
84368b62 997#: bisect.c:858
22973607
TNQ
998#, c-format
999msgid "a %s revision is needed"
1000msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 1001
84368b62 1002#: bisect.c:877 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
22973607
TNQ
1003#, c-format
1004msgid "could not create file '%s'"
1005msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 1006
84368b62 1007#: bisect.c:928 builtin/merge.c:138
774cfe0c 1008#, c-format
22973607
TNQ
1009msgid "could not read file '%s'"
1010msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 1011
84368b62 1012#: bisect.c:958
22973607
TNQ
1013msgid "reading bisect refs failed"
1014msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 1015
84368b62 1016#: bisect.c:977
22973607
TNQ
1017#, c-format
1018msgid "%s was both %s and %s\n"
1019msgstr "%s là cả %s và %s\n"
1020
84368b62 1021#: bisect.c:985
774cfe0c
TNQ
1022#, c-format
1023msgid ""
22973607
TNQ
1024"No testable commit found.\n"
1025"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 1026msgstr ""
22973607
TNQ
1027"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
1028"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 1029
84368b62 1030#: bisect.c:1004
db484bad 1031#, c-format
22973607
TNQ
1032msgid "(roughly %d step)"
1033msgid_plural "(roughly %d steps)"
1034msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 1035
0e2a0915
TNQ
1036#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1037#. steps)" translation.
1038#.
84368b62 1039#: bisect.c:1010
774cfe0c 1040#, c-format
22973607
TNQ
1041msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1042msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1043msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 1044
84368b62 1045#: blame.c:1787
0e2a0915
TNQ
1046msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1047msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
1048
84368b62 1049#: blame.c:1801
0e2a0915
TNQ
1050msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1051msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
1052
84368b62 1053#: blame.c:1822
0e2a0915
TNQ
1054msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1055msgstr ""
1056"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1057
84368b62
TNQ
1058#: blame.c:1831 bundle.c:162 ref-filter.c:2046 sequencer.c:1963
1059#: sequencer.c:4002 builtin/commit.c:1001 builtin/log.c:377 builtin/log.c:932
1060#: builtin/log.c:1407 builtin/log.c:1783 builtin/log.c:2072 builtin/merge.c:406
1061#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
70d74821 1062#: builtin/shortlog.c:192
0e2a0915
TNQ
1063msgid "revision walk setup failed"
1064msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1065
84368b62 1066#: blame.c:1849
0e2a0915
TNQ
1067msgid ""
1068"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1069msgstr ""
1070"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1071"tiên"
1072
84368b62 1073#: blame.c:1860
0e2a0915
TNQ
1074#, c-format
1075msgid "no such path %s in %s"
1076msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1077
84368b62 1078#: blame.c:1871
0e2a0915
TNQ
1079#, c-format
1080msgid "cannot read blob %s for path %s"
1081msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1082
7c73a6bf 1083#: branch.c:52
22973607 1084#, c-format
774cfe0c
TNQ
1085msgid ""
1086"\n"
22973607
TNQ
1087"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1088"the remote tracking information by invoking\n"
1089"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1090msgstr ""
774cfe0c 1091"\n"
22973607
TNQ
1092"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1093"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1094"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1095
7c73a6bf 1096#: branch.c:66
e06dc12a 1097#, c-format
22973607
TNQ
1098msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1099msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1100
7c73a6bf 1101#: branch.c:92
22973607 1102#, c-format
bd3c9468
TNQ
1103msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1104msgstr ""
1105"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1106
7c73a6bf 1107#: branch.c:93
22973607 1108#, c-format
bd3c9468
TNQ
1109msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1110msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607 1111
7c73a6bf 1112#: branch.c:97
22973607 1113#, c-format
bd3c9468
TNQ
1114msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1115msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1116
7c73a6bf 1117#: branch.c:98
22973607 1118#, c-format
bd3c9468
TNQ
1119msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1120msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607 1121
7c73a6bf 1122#: branch.c:103
22973607 1123#, c-format
bd3c9468
TNQ
1124msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1125msgstr ""
1126"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1127
7c73a6bf 1128#: branch.c:104
22973607 1129#, c-format
bd3c9468
TNQ
1130msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1131msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607 1132
7c73a6bf 1133#: branch.c:108
22973607 1134#, c-format
bd3c9468 1135msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1136msgstr ""
bd3c9468 1137"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607 1138
7c73a6bf 1139#: branch.c:109
22973607 1140#, c-format
bd3c9468
TNQ
1141msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1142msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607 1143
7c73a6bf 1144#: branch.c:118
22973607
TNQ
1145msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1146msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1147
7c73a6bf 1148#: branch.c:155
22973607
TNQ
1149#, c-format
1150msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1151msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1152
7c73a6bf 1153#: branch.c:188
22973607
TNQ
1154#, c-format
1155msgid "'%s' is not a valid branch name."
1156msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1157
7c73a6bf 1158#: branch.c:207
22973607
TNQ
1159#, c-format
1160msgid "A branch named '%s' already exists."
1161msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1162
7c73a6bf 1163#: branch.c:212
22973607
TNQ
1164msgid "Cannot force update the current branch."
1165msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1166
7c73a6bf 1167#: branch.c:232
22973607
TNQ
1168#, c-format
1169msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1170msgstr ""
1171"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1172"nhánh."
1173
7c73a6bf 1174#: branch.c:234
72e3c7a8 1175#, c-format
22973607
TNQ
1176msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1177msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1178
7c73a6bf 1179#: branch.c:236
72e3c7a8 1180msgid ""
72e3c7a8 1181"\n"
22973607
TNQ
1182"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1183"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1184"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1185"\n"
1186"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1187"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1188"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1189msgstr ""
72e3c7a8 1190"\n"
22973607
TNQ
1191"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1192"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1193"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1194"\n"
1195"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1196"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1197"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1198
7c73a6bf 1199#: branch.c:279
72e3c7a8 1200#, c-format
22973607
TNQ
1201msgid "Not a valid object name: '%s'."
1202msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1203
7c73a6bf 1204#: branch.c:299
22973607
TNQ
1205#, c-format
1206msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1207msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1208
7c73a6bf 1209#: branch.c:304
22973607
TNQ
1210#, c-format
1211msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1212msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1213
7c73a6bf 1214#: branch.c:358
22973607
TNQ
1215#, c-format
1216msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1217msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1218
7c73a6bf 1219#: branch.c:381
9802f229 1220#, c-format
22973607
TNQ
1221msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1222msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1223
7c73a6bf 1224#: bundle.c:36
22973607
TNQ
1225#, c-format
1226msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1227msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1228
7c73a6bf 1229#: bundle.c:64
9802f229 1230#, c-format
22973607
TNQ
1231msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1232msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1233
84368b62
TNQ
1234#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2182 sequencer.c:2722
1235#: builtin/commit.c:774
9802f229 1236#, c-format
22973607
TNQ
1237msgid "could not open '%s'"
1238msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1239
7c73a6bf 1240#: bundle.c:141
22973607
TNQ
1241msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1242msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1243
7c73a6bf 1244#: bundle.c:192
9802f229 1245#, c-format
22973607
TNQ
1246msgid "The bundle contains this ref:"
1247msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1248msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1249
7c73a6bf 1250#: bundle.c:199
22973607
TNQ
1251msgid "The bundle records a complete history."
1252msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1253
7c73a6bf 1254#: bundle.c:201
9802f229 1255#, c-format
22973607
TNQ
1256msgid "The bundle requires this ref:"
1257msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1258msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1259
84368b62
TNQ
1260#: bundle.c:267
1261msgid "unable to dup bundle descriptor"
1262msgstr "không thể nhân đôi bộ mô tả bundle"
1263
1264#: bundle.c:274
22973607
TNQ
1265msgid "Could not spawn pack-objects"
1266msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1267
84368b62 1268#: bundle.c:285
22973607
TNQ
1269msgid "pack-objects died"
1270msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1271
84368b62 1272#: bundle.c:327
22973607
TNQ
1273msgid "rev-list died"
1274msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1275
84368b62 1276#: bundle.c:376
9802f229 1277#, c-format
22973607
TNQ
1278msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1279msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1280
84368b62 1281#: bundle.c:456 builtin/log.c:192 builtin/log.c:1688 builtin/shortlog.c:304
9802f229 1282#, c-format
22973607
TNQ
1283msgid "unrecognized argument: %s"
1284msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1285
84368b62 1286#: bundle.c:464
22973607
TNQ
1287msgid "Refusing to create empty bundle."
1288msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1289
84368b62 1290#: bundle.c:474
9802f229 1291#, c-format
22973607
TNQ
1292msgid "cannot create '%s'"
1293msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1294
84368b62 1295#: bundle.c:498
22973607
TNQ
1296msgid "index-pack died"
1297msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1298
1a849b56 1299#: color.c:296
22973607
TNQ
1300#, c-format
1301msgid "invalid color value: %.*s"
1302msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1303
84368b62
TNQ
1304#: commit.c:50 sequencer.c:2528 builtin/am.c:370 builtin/am.c:414
1305#: builtin/am.c:1390 builtin/am.c:2025 builtin/replace.c:376
70d74821 1306#: builtin/replace.c:448
9802f229 1307#, c-format
22973607
TNQ
1308msgid "could not parse %s"
1309msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1310
84368b62 1311#: commit.c:52
9802f229 1312#, c-format
22973607
TNQ
1313msgid "%s %s is not a commit!"
1314msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1315
84368b62 1316#: commit.c:193
70d74821
TNQ
1317msgid ""
1318"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1319"and will be removed in a future Git version.\n"
1320"\n"
1321"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1322"to convert the grafts into replace refs.\n"
1323"\n"
1324"Turn this message off by running\n"
1325"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1326msgstr ""
1327"Việc hỗ trợ cho <GIT_DIR>/info/grafts đã lạc hậu\n"
1328"và sẽ bị xóa bỏ ở phiên bản Git tương lai.\n"
1329"\n"
1330"Vui lòng dùng \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1331"để chuyển đổi các graft thành các tham chiếu thay thế.\n"
1332"\n"
1333"Tắt lời nhắn này bằng cách chạy\n"
1334"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1335
84368b62
TNQ
1336#: commit.c:1115
1337#, c-format
1338msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1339msgstr ""
1340"Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG không đáng tin, được cho là bởi %s."
1341
1342#: commit.c:1118
1343#, c-format
1344msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1345msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG sai, được cho là bởi %s."
1346
1347#: commit.c:1121
1348#, c-format
1349msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1350msgstr "Lần chuyển giao %s không có chữ ký GPG."
1351
1352#: commit.c:1124
1353#, c-format
1354msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1355msgstr "Lần chuyển giao %s có một chữ ký GPG tốt bởi %s\n"
1356
1357#: commit.c:1378
819a2276 1358msgid ""
22973607
TNQ
1359"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1360"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1361"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1362msgstr ""
22973607
TNQ
1363"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1364"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1365"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1366
84368b62 1367#: commit-graph.c:108
7c73a6bf
TNQ
1368#, c-format
1369msgid "graph file %s is too small"
1370msgstr "tập tin đồ thị %s quá nhỏ"
1371
84368b62 1372#: commit-graph.c:115
7c73a6bf
TNQ
1373#, c-format
1374msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1375msgstr "chữ ký đồ họa %X không khớp chữ ký %X"
1376
84368b62 1377#: commit-graph.c:122
7c73a6bf
TNQ
1378#, c-format
1379msgid "graph version %X does not match version %X"
1380msgstr "phiên bản đồ họa %X không khớp phiên bản %X"
1381
84368b62 1382#: commit-graph.c:129
7c73a6bf
TNQ
1383#, c-format
1384msgid "hash version %X does not match version %X"
1385msgstr "phiên bản băm “%X” không có phiên bản khớp %X"
1386
84368b62 1387#: commit-graph.c:153
7c73a6bf
TNQ
1388#, c-format
1389msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1390msgstr "bù mảnh không đúng chỗ %08x%08x"
1391
84368b62 1392#: commit-graph.c:189
7c73a6bf
TNQ
1393#, c-format
1394msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1395msgstr "mã mảnh %08x xuất hiện nhiều lần"
1396
84368b62 1397#: commit-graph.c:308
7c73a6bf
TNQ
1398#, c-format
1399msgid "could not find commit %s"
1400msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao %s"
1401
84368b62 1402#: commit-graph.c:617 builtin/pack-objects.c:2652
7c73a6bf
TNQ
1403#, c-format
1404msgid "unable to get type of object %s"
1405msgstr "không thể lấy kiểu của đối tượng “%s”"
1406
84368b62
TNQ
1407#: commit-graph.c:651
1408msgid "Annotating commits in commit graph"
1409msgstr "Diễn giải các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1410
1411#: commit-graph.c:691
1412msgid "Computing commit graph generation numbers"
1413msgstr "Đang tính toán số tạo sơ đồ các lần chuyển giao"
1414
1415#: commit-graph.c:803 commit-graph.c:826 commit-graph.c:852
1416msgid "Finding commits for commit graph"
1417msgstr "Đang tìm các lần chuyển giao cho đồ thị lần chuyển giao"
1418
1419#: commit-graph.c:812
7c73a6bf
TNQ
1420#, c-format
1421msgid "error adding pack %s"
1422msgstr "gặp lỗi thêm gói %s"
1423
84368b62 1424#: commit-graph.c:814
7c73a6bf
TNQ
1425#, c-format
1426msgid "error opening index for %s"
1427msgstr "gặp lỗi khi mở mục lục cho “%s”"
1428
84368b62 1429#: commit-graph.c:868
70d74821
TNQ
1430#, c-format
1431msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1432msgstr "định dạng đồ họa các lần chuyển giao không thể ghi %d lần chuyển giao"
1433
84368b62 1434#: commit-graph.c:895
70d74821
TNQ
1435msgid "too many commits to write graph"
1436msgstr "có quá nhiều lần chuyển giao để ghi đồ thị"
1437
84368b62 1438#: commit-graph.c:902 midx.c:769
70d74821 1439#, c-format
7c73a6bf
TNQ
1440msgid "unable to create leading directories of %s"
1441msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
1442
84368b62 1443#: commit-graph.c:1002
7c73a6bf
TNQ
1444msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1445msgstr ""
1446"tập tin sơ đồ chuyển giao có tổng kiểm không đúng và có vẻ như là đã hỏng"
70d74821 1447
84368b62
TNQ
1448#: commit-graph.c:1046
1449msgid "Verifying commits in commit graph"
1450msgstr "Đang thẩm tra các lần chuyển giao trong đồ thị lần chuyển giao"
1451
fe73f3ee 1452#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
22973607
TNQ
1453msgid "memory exhausted"
1454msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1455
7c73a6bf
TNQ
1456#: config.c:123
1457#, c-format
1458msgid ""
1459"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1460"\t%s\n"
1461"from\n"
1462"\t%s\n"
1463"This might be due to circular includes."
1464msgstr ""
1465"vượt quá độ sâu bao gồm tối đa (%d) trong khi bao gồm\n"
1466"\t%s\n"
1467"từ\n"
1468"\t%s\n"
1469"Nguyên nhân có thể là gồm quẩn vòng."
1470
1471#: config.c:139
1472#, c-format
1473msgid "could not expand include path '%s'"
1474msgstr "không thể khai triển đường dẫn “%s”"
1475
1476#: config.c:150
1477msgid "relative config includes must come from files"
1478msgstr "các bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1479
1480#: config.c:190
64bd31b4
TNQ
1481msgid "relative config include conditionals must come from files"
1482msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1483
7c73a6bf
TNQ
1484#: config.c:348
1485#, c-format
1486msgid "key does not contain a section: %s"
1487msgstr "khóa không chứa một phần: %s"
1488
1489#: config.c:354
1490#, c-format
1491msgid "key does not contain variable name: %s"
1492msgstr "khóa không chứa bất kỳ một tên biến nào: %s"
1493
84368b62 1494#: config.c:378 sequencer.c:2296
7c73a6bf
TNQ
1495#, c-format
1496msgid "invalid key: %s"
1497msgstr "khóa không đúng: %s"
1498
1499#: config.c:384
1500#, c-format
1501msgid "invalid key (newline): %s"
1502msgstr "khóa không hợp lệ (dòng mới): %s"
1503
1504#: config.c:420 config.c:432
1505#, c-format
1506msgid "bogus config parameter: %s"
1507msgstr "tham số cấu hình không có thực: %s"
1508
1509#: config.c:467
1510#, c-format
1511msgid "bogus format in %s"
1512msgstr "định dạng không có thực trong %s"
1513
1514#: config.c:793
9802f229 1515#, c-format
22973607
TNQ
1516msgid "bad config line %d in blob %s"
1517msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1518
7c73a6bf 1519#: config.c:797
9802f229 1520#, c-format
22973607
TNQ
1521msgid "bad config line %d in file %s"
1522msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1523
7c73a6bf 1524#: config.c:801
9802f229 1525#, c-format
22973607
TNQ
1526msgid "bad config line %d in standard input"
1527msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1528
7c73a6bf 1529#: config.c:805
9802f229 1530#, c-format
22973607
TNQ
1531msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1532msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1533
7c73a6bf 1534#: config.c:809
9802f229 1535#, c-format
22973607
TNQ
1536msgid "bad config line %d in command line %s"
1537msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1538
7c73a6bf 1539#: config.c:813
9802f229 1540#, c-format
22973607
TNQ
1541msgid "bad config line %d in %s"
1542msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1543
7c73a6bf 1544#: config.c:952
22973607
TNQ
1545msgid "out of range"
1546msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1547
7c73a6bf 1548#: config.c:952
22973607
TNQ
1549msgid "invalid unit"
1550msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1551
7c73a6bf 1552#: config.c:958
22973607
TNQ
1553#, c-format
1554msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1555msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1556
7c73a6bf 1557#: config.c:963
9802f229 1558#, c-format
22973607
TNQ
1559msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1560msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1561
7c73a6bf 1562#: config.c:966
9802f229 1563#, c-format
22973607
TNQ
1564msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1565msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1566
7c73a6bf 1567#: config.c:969
22973607
TNQ
1568#, c-format
1569msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1570msgstr ""
1571"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1572
7c73a6bf 1573#: config.c:972
9802f229 1574#, c-format
22973607
TNQ
1575msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1576msgstr ""
1577"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1578
7c73a6bf 1579#: config.c:975
9802f229 1580#, c-format
22973607
TNQ
1581msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1582msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1583
7c73a6bf 1584#: config.c:978
22973607
TNQ
1585#, c-format
1586msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1587msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1588
7c73a6bf 1589#: config.c:1073
22973607
TNQ
1590#, c-format
1591msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1592msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1593
7c73a6bf 1594#: config.c:1082
fe73f3ee
TNQ
1595#, c-format
1596msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1597msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1598
7c73a6bf
TNQ
1599#: config.c:1173
1600#, c-format
1601msgid "abbrev length out of range: %d"
1602msgstr "chiều dài abbrev nằm ngoài phạm vi: %d"
1603
1604#: config.c:1187 config.c:1198
9802f229 1605#, c-format
22973607
TNQ
1606msgid "bad zlib compression level %d"
1607msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1608
7c73a6bf
TNQ
1609#: config.c:1290
1610msgid "core.commentChar should only be one character"
1611msgstr "core.commentChar chỉ được có một ký tự"
1612
1613#: config.c:1323
9802f229 1614#, c-format
22973607
TNQ
1615msgid "invalid mode for object creation: %s"
1616msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1617
84368b62 1618#: config.c:1395
7c73a6bf
TNQ
1619#, c-format
1620msgid "malformed value for %s"
1621msgstr "giá trị cho %s sai dạng"
1622
84368b62 1623#: config.c:1421
7c73a6bf
TNQ
1624#, c-format
1625msgid "malformed value for %s: %s"
1626msgstr "giá trị cho %s sai dạng: %s"
1627
84368b62 1628#: config.c:1422
7c73a6bf
TNQ
1629msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1630msgstr "phải là một trong số nothing, matching, simple, upstream hay current"
1631
84368b62 1632#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3391
a1da87b7
TNQ
1633#, c-format
1634msgid "bad pack compression level %d"
1635msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1636
84368b62 1637#: config.c:1602
7c73a6bf
TNQ
1638#, c-format
1639msgid "unable to load config blob object '%s'"
1640msgstr "không thể tải đối tượng blob cấu hình “%s”"
1641
84368b62 1642#: config.c:1605
7c73a6bf
TNQ
1643#, c-format
1644msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1645msgstr "tham chiếu “%s” không chỉ đến một blob nào cả"
1646
84368b62 1647#: config.c:1622
7c73a6bf
TNQ
1648#, c-format
1649msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1650msgstr "không thể phân giải điểm xét duyệt “%s”"
1651
84368b62 1652#: config.c:1652
7c73a6bf
TNQ
1653#, c-format
1654msgid "failed to parse %s"
1655msgstr "gặp lỗi khi phân tích cú pháp %s"
1656
84368b62 1657#: config.c:1705
22973607
TNQ
1658msgid "unable to parse command-line config"
1659msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1660
84368b62 1661#: config.c:2037
22973607
TNQ
1662msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1663msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1664
84368b62 1665#: config.c:2207
64bd31b4
TNQ
1666#, c-format
1667msgid "Invalid %s: '%s'"
1668msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1669
84368b62 1670#: config.c:2250
64bd31b4
TNQ
1671#, c-format
1672msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1673msgstr ""
1674"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1675
84368b62 1676#: config.c:2276
64bd31b4
TNQ
1677#, c-format
1678msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1679msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1680
84368b62 1681#: config.c:2322
9802f229 1682#, c-format
22973607
TNQ
1683msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1684msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1685
84368b62 1686#: config.c:2324
22973607
TNQ
1687#, c-format
1688msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1689msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1690
84368b62 1691#: config.c:2405
7c73a6bf
TNQ
1692#, c-format
1693msgid "invalid section name '%s'"
1694msgstr "tên của phần không hợp lệ “%s”"
1695
84368b62 1696#: config.c:2437
9802f229 1697#, c-format
22973607
TNQ
1698msgid "%s has multiple values"
1699msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1700
84368b62 1701#: config.c:2466
7c73a6bf
TNQ
1702#, c-format
1703msgid "failed to write new configuration file %s"
1704msgstr "gặp lỗi khi ghi tập tin cấu hình “%s”"
1705
84368b62 1706#: config.c:2717 config.c:3041
7c73a6bf
TNQ
1707#, c-format
1708msgid "could not lock config file %s"
1709msgstr "không thể khóa tập tin cấu hình %s"
1710
84368b62 1711#: config.c:2728
7c73a6bf
TNQ
1712#, c-format
1713msgid "opening %s"
1714msgstr "đang mở “%s”"
1715
84368b62 1716#: config.c:2763 builtin/config.c:327
7c73a6bf
TNQ
1717#, c-format
1718msgid "invalid pattern: %s"
1719msgstr "mẫu không hợp lệ: %s"
1720
84368b62 1721#: config.c:2788
7c73a6bf
TNQ
1722#, c-format
1723msgid "invalid config file %s"
1724msgstr "tập tin cấu hình “%s” không hợp lệ"
1725
84368b62 1726#: config.c:2801 config.c:3054
a1da87b7
TNQ
1727#, c-format
1728msgid "fstat on %s failed"
1729msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1730
84368b62 1731#: config.c:2812
7c73a6bf
TNQ
1732#, c-format
1733msgid "unable to mmap '%s'"
1734msgstr "không thể mmap “%s”"
1735
84368b62 1736#: config.c:2821 config.c:3059
7c73a6bf
TNQ
1737#, c-format
1738msgid "chmod on %s failed"
1739msgstr "chmod trên %s gặp lỗi"
1740
84368b62 1741#: config.c:2906 config.c:3156
7c73a6bf
TNQ
1742#, c-format
1743msgid "could not write config file %s"
1744msgstr "không thể ghi tập tin cấu hình “%s”"
1745
84368b62 1746#: config.c:2940
22973607
TNQ
1747#, c-format
1748msgid "could not set '%s' to '%s'"
1749msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1750
84368b62 1751#: config.c:2942 builtin/remote.c:782
9802f229 1752#, c-format
22973607
TNQ
1753msgid "could not unset '%s'"
1754msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1755
84368b62 1756#: config.c:3032
7c73a6bf
TNQ
1757#, c-format
1758msgid "invalid section name: %s"
1759msgstr "tên của phần không hợp lệ: %s"
1760
84368b62 1761#: config.c:3199
7c73a6bf
TNQ
1762#, c-format
1763msgid "missing value for '%s'"
1764msgstr "thiếu giá trị cho cho “%s”"
1765
56c0bfbb 1766#: connect.c:61
7c73a6bf
TNQ
1767msgid "the remote end hung up upon initial contact"
1768msgstr "máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1769
56c0bfbb 1770#: connect.c:63
22973607
TNQ
1771msgid ""
1772"Could not read from remote repository.\n"
1773"\n"
1774"Please make sure you have the correct access rights\n"
1775"and the repository exists."
e06dc12a 1776msgstr ""
22973607
TNQ
1777"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1778"\n"
1779"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1780"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1781
7c73a6bf
TNQ
1782#: connect.c:81
1783#, c-format
1784msgid "server doesn't support '%s'"
1785msgstr "máy chủ không hỗ trợ “%s”"
1786
1787#: connect.c:103
1788#, c-format
1789msgid "server doesn't support feature '%s'"
1790msgstr "máy chủ không hỗ trợ tính năng “%s”"
1791
1792#: connect.c:114
1793msgid "expected flush after capabilities"
1794msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau các capabilities"
1795
1796#: connect.c:233
1797#, c-format
1798msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
1799msgstr "bỏ qua capabilities sau dòng đầu tiên “%s”"
1800
1801#: connect.c:252
1802msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
1803msgstr "lỗi giao thức: không cần capabilities^{}"
1804
1805#: connect.c:273
1806#, c-format
1807msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
1808msgstr "lỗi giao thức: cần sha-1 shallow, nhưng lại nhận được “%s”"
1809
1810#: connect.c:275
1811msgid "repository on the other end cannot be shallow"
1812msgstr "kho đã ở điểm cuối khoác nên không thể được shallow"
1813
84368b62 1814#: connect.c:310 fetch-pack.c:182 builtin/archive.c:63
7c73a6bf
TNQ
1815#, c-format
1816msgid "remote error: %s"
1817msgstr "lỗi máy chủ: %s"
1818
1819#: connect.c:316
1820msgid "invalid packet"
1821msgstr "gói không hợp lệ"
1822
1823#: connect.c:336
1824#, c-format
1825msgid "protocol error: unexpected '%s'"
1826msgstr "lỗi giao thức: không cần “%s”"
1827
1828#: connect.c:444
1829#, c-format
1830msgid "invalid ls-refs response: %s"
1831msgstr "trả về của ls-refs không hợp lệ: %s"
1832
1833#: connect.c:448
1834msgid "expected flush after ref listing"
1835msgstr "cần đẩy dữ liệu lên đĩa sau khi liệt kê tham chiếu"
1836
1837#: connect.c:547
1838#, c-format
1839msgid "protocol '%s' is not supported"
1840msgstr "giao thức “%s” chưa được hỗ trợ"
1841
1842#: connect.c:598
1843msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
1844msgstr "không thể đặt SO_KEEPALIVE trên ổ cắm"
1845
1846#: connect.c:638 connect.c:701
1847#, c-format
1848msgid "Looking up %s ... "
1849msgstr "Đang tìm kiếm %s …"
1850
1851#: connect.c:642
1852#, c-format
1853msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
1854msgstr "không tìm được %s (cổng %s) (%s)"
1855
1856#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
1857#: connect.c:646 connect.c:717
1858#, c-format
1859msgid ""
1860"done.\n"
1861"Connecting to %s (port %s) ... "
1862msgstr ""
1863"xong.\n"
1864"Đang kết nối đến %s (cổng %s) … "
1865
1866#: connect.c:668 connect.c:745
1867#, c-format
1868msgid ""
1869"unable to connect to %s:\n"
1870"%s"
1871msgstr ""
1872"không thể kết nối đến %s:\n"
1873"%s"
1874
1875#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
1876#: connect.c:674 connect.c:751
1877msgid "done."
1878msgstr "hoàn tất."
1879
1880#: connect.c:705
1881#, c-format
1882msgid "unable to look up %s (%s)"
1883msgstr "không thể tìm thấy %s (%s)"
1884
1885#: connect.c:711
1886#, c-format
1887msgid "unknown port %s"
1888msgstr "không hiểu cổng %s"
1889
1890#: connect.c:848 connect.c:1174
1891#, c-format
1892msgid "strange hostname '%s' blocked"
1893msgstr "đã khóa tên máy lạ “%s”"
1894
1895#: connect.c:850
1896#, c-format
1897msgid "strange port '%s' blocked"
1898msgstr "đã khóa cổng lạ “%s”"
1899
1900#: connect.c:860
1901#, c-format
1902msgid "cannot start proxy %s"
1903msgstr "không thể khởi chạy ủy nhiệm “%s”"
1904
1905#: connect.c:927
1906msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
1907msgstr "chưa chỉ định đường dẫn; xem'git help pull” để biết cú pháp url hợp lệ"
1908
1909#: connect.c:1122
1910msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
1911msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -4"
1912
1913#: connect.c:1134
1914msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
1915msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ -6"
1916
1917#: connect.c:1151
1918msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
1919msgstr "ssh biến thể “simple” không hỗ trợ đặt cổng"
1920
1921#: connect.c:1262
1922#, c-format
1923msgid "strange pathname '%s' blocked"
1924msgstr "đã khóa tên đường dẫn lạ “%s”"
1925
1926#: connect.c:1307
1927msgid "unable to fork"
1928msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình con"
1929
84368b62 1930#: connected.c:68 builtin/fsck.c:202 builtin/prune.c:147
22973607
TNQ
1931msgid "Checking connectivity"
1932msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1933
7c73a6bf 1934#: connected.c:80
22973607
TNQ
1935msgid "Could not run 'git rev-list'"
1936msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1937
7c73a6bf 1938#: connected.c:100
22973607
TNQ
1939msgid "failed write to rev-list"
1940msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1941
7c73a6bf 1942#: connected.c:107
22973607
TNQ
1943msgid "failed to close rev-list's stdin"
1944msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1945
7c73a6bf
TNQ
1946#: convert.c:194
1947#, c-format
1948msgid "illegal crlf_action %d"
1949msgstr "crlf_action %d không hợp lệ"
1950
1951#: convert.c:207
e06dc12a 1952#, c-format
7c73a6bf
TNQ
1953msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
1954msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s"
1a849b56 1955
7c73a6bf 1956#: convert.c:209
1a849b56 1957#, c-format
22973607
TNQ
1958msgid ""
1959"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
7c73a6bf 1960"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
1961msgstr ""
1962"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
7c73a6bf 1963"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 1964
7c73a6bf 1965#: convert.c:217
e06dc12a 1966#, c-format
1a849b56
TNQ
1967msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1968msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
e06dc12a 1969
7c73a6bf 1970#: convert.c:219
e06dc12a 1971#, c-format
22973607
TNQ
1972msgid ""
1973"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
7c73a6bf 1974"The file will have its original line endings in your working directory"
22973607
TNQ
1975msgstr ""
1976"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
7c73a6bf 1977"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn"
e06dc12a 1978
7c73a6bf 1979#: convert.c:280
70d74821
TNQ
1980#, c-format
1981msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
1982msgstr "BOM bị cấm trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
1983
7c73a6bf 1984#: convert.c:287
70d74821
TNQ
1985#, c-format
1986msgid ""
1987"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
1988"tree-encoding."
1989msgstr ""
1990"Tập tin “%s” có chứa ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%s như là "
1991"bảng mã cây làm việc."
1992
7c73a6bf 1993#: convert.c:305
70d74821
TNQ
1994#, c-format
1995msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
1996msgstr "BOM là bắt buộc trong “%s” nếu được mã hóa là %s"
1997
7c73a6bf 1998#: convert.c:307
70d74821
TNQ
1999#, c-format
2000msgid ""
2001"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2002"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2003msgstr ""
2004"Tập tin “%s” còn thiếu ký hiệu thứ tự byte (BOM). Vui lòng dùng UTF-%sBE hay "
2005"UTF-%sLE (còn phục thuộc vào thứ tự byte) như là bảng mã cây làm việc."
2006
7c73a6bf 2007#: convert.c:425 convert.c:496
70d74821
TNQ
2008#, c-format
2009msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2010msgstr "gặp lỗi khi mã hóa “%s” từ “%s” sang “%s”"
2011
7c73a6bf 2012#: convert.c:468
70d74821
TNQ
2013#, c-format
2014msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2015msgstr "mã hóa “%s” từ %s thành %s và ngược trở lại không phải là cùng"
2016
7c73a6bf
TNQ
2017#: convert.c:674
2018#, c-format
2019msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2020msgstr "không thể rẽ nhánh tiến trình để chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2021
2022#: convert.c:694
2023#, c-format
2024msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2025msgstr "không thể cấp đầu vào cho bộ lọc bên ngoài “%s”"
2026
2027#: convert.c:701
2028#, c-format
2029msgid "external filter '%s' failed %d"
2030msgstr "chạy bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi %d"
2031
2032#: convert.c:736 convert.c:739
2033#, c-format
2034msgid "read from external filter '%s' failed"
2035msgstr "đọc từ bộ lọc bên ngoài “%s” gặp lỗi"
2036
2037#: convert.c:742 convert.c:796
2038#, c-format
2039msgid "external filter '%s' failed"
2040msgstr "gặp lỗi khi chạy bộ lọc bên ngoài “%s”"
2041
2042#: convert.c:844
2043msgid "unexpected filter type"
2044msgstr "gặp kiểu bộ lọc thừa"
2045
2046#: convert.c:855
2047msgid "path name too long for external filter"
2048msgstr "tên đường dẫn quá dài cho bộ lọc bên ngoài"
2049
2050#: convert.c:929
2051#, c-format
2052msgid ""
2053"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2054"been filtered"
2055msgstr ""
2056"bộ lọc bên ngoài “%s” không sẵn sàng nữa mặc dù không phải tất cả các đường "
2057"dẫn đã được lọc"
2058
2059#: convert.c:1228
70d74821
TNQ
2060msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2061msgstr "true/false là không phải bảng mã cây làm việc hợp lệ "
2062
84368b62 2063#: convert.c:1398 convert.c:1432
7c73a6bf
TNQ
2064#, c-format
2065msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2066msgstr "%s: gặp lỗi khi xóa bộ lọc “%s”"
2067
84368b62 2068#: convert.c:1476
7c73a6bf
TNQ
2069#, c-format
2070msgid "%s: smudge filter %s failed"
2071msgstr "%s: smudge bộ lọc %s gặp lỗi"
2072
0e2a0915 2073#: date.c:116
22973607 2074msgid "in the future"
365fb9d9 2075msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 2076
365fb9d9
TNQ
2077#: date.c:122
2078#, c-format
2079msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2080msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2081msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
2082
2083#: date.c:129
2084#, c-format
2085msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2086msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2087msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
2088
2089#: date.c:136
2090#, c-format
2091msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2092msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2093msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
2094
2095#: date.c:143
2096#, c-format
2097msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2098msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2099msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
2100
2101#: date.c:149
2102#, c-format
2103msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2104msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2105msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
2106
2107#: date.c:156
2108#, c-format
2109msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2110msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2111msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
2112
2113#: date.c:167
2114#, c-format
2115msgid "%<PRIuMAX> year"
2116msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2117msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 2118
22973607 2119#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
0e2a0915 2120#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
2121#, c-format
2122msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2123msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2124msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
2125
2126#: date.c:175 date.c:180
2127#, c-format
2128msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2129msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2130msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 2131
84368b62
TNQ
2132#: delta-islands.c:268
2133msgid "Propagating island marks"
2134msgstr "Đang lan truyền các đánh dấu island"
2135
2136#: delta-islands.c:286
2137#, c-format
2138msgid "bad tree object %s"
2139msgstr "đối tượng cây sai “%s”"
2140
2141#: delta-islands.c:330
2142#, c-format
2143msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2144msgstr "gặp lỗi khi tải biểu thức chính quy island cho “%s”: %s"
2145
2146#: delta-islands.c:386
2147#, c-format
2148msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2149msgstr ""
2150"biểu thức chính quy island từ cấu hình có quá nhiều nhóm chụp (tối đa=%d)"
2151
2152#: delta-islands.c:462
2153#, c-format
2154msgid "Marked %d islands, done.\n"
2155msgstr "Đã đánh dấu %d island, xong.\n"
2156
22973607 2157#: diffcore-order.c:24
44bb9364 2158#, c-format
22973607
TNQ
2159msgid "failed to read orderfile '%s'"
2160msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 2161
84368b62 2162#: diffcore-rename.c:544
22973607
TNQ
2163msgid "Performing inexact rename detection"
2164msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
2165
7c73a6bf 2166#: diff.c:108
44bb9364 2167#, c-format
22973607
TNQ
2168msgid "option '%s' requires a value"
2169msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 2170
7c73a6bf 2171#: diff.c:158
44bb9364 2172#, c-format
22973607
TNQ
2173msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
2174msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 2175
7c73a6bf 2176#: diff.c:163
44bb9364 2177#, c-format
22973607
TNQ
2178msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2179msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 2180
7c73a6bf 2181#: diff.c:291
bd3c9468 2182msgid ""
7c73a6bf
TNQ
2183"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2184"'dimmed-zebra', 'plain'"
bd3c9468 2185msgstr ""
7c73a6bf
TNQ
2186"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “blocks”, "
2187"“zebra”, “dimmed_zebra”, “plain”"
bd3c9468 2188
7c73a6bf
TNQ
2189#: diff.c:316
2190#, c-format
2191msgid "ignoring unknown color-moved-ws mode '%s'"
2192msgstr "bỏ qua chế độ color-moved-ws chưa biết “%s”"
2193
2194#: diff.c:323
2195msgid ""
2196"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other white "
2197"space modes"
2198msgstr ""
2199"color-moved-ws: allow-indentation-change không thể tổ hợp cùng với các chế "
2200"độ khoảng trắng khác"
2201
2202#: diff.c:394
44bb9364 2203#, c-format
22973607
TNQ
2204msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2205msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 2206
7c73a6bf 2207#: diff.c:454
22973607 2208#, c-format
5832c3f2 2209msgid ""
22973607
TNQ
2210"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2211"%s"
5832c3f2 2212msgstr ""
22973607
TNQ
2213"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
2214"%s"
5832c3f2 2215
84368b62 2216#: diff.c:4140
22973607
TNQ
2217#, c-format
2218msgid "external diff died, stopping at %s"
2219msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 2220
84368b62 2221#: diff.c:4482
22973607
TNQ
2222msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2223msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 2224
84368b62 2225#: diff.c:4485
1a849b56
TNQ
2226msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2227msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
2228
84368b62 2229#: diff.c:4563
22973607
TNQ
2230msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2231msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 2232
84368b62 2233#: diff.c:4729
15fbbed7
TNQ
2234#, c-format
2235msgid ""
22973607
TNQ
2236"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2237"%s"
15fbbed7 2238msgstr ""
22973607
TNQ
2239"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
2240"%s"
15fbbed7 2241
84368b62 2242#: diff.c:4743
f2993884 2243#, c-format
22973607
TNQ
2244msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2245msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 2246
84368b62 2247#: diff.c:5823
22973607
TNQ
2248msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2249msgstr ""
2250"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 2251
84368b62 2252#: diff.c:5826
22973607
TNQ
2253msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2254msgstr ""
2255"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 2256
84368b62 2257#: diff.c:5829
f2993884 2258#, c-format
22973607
TNQ
2259msgid ""
2260"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2261msgstr ""
2262"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
2263"nữa."
f2993884 2264
84368b62 2265#: dir.c:576
7c73a6bf
TNQ
2266#, c-format
2267msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2268msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào mà git biết"
2269
84368b62 2270#: dir.c:965
7c73a6bf
TNQ
2271#, c-format
2272msgid "cannot use %s as an exclude file"
2273msgstr "không thể dùng %s như là một tập tin loại trừ"
2274
84368b62 2275#: dir.c:1880
1a849b56
TNQ
2276#, c-format
2277msgid "could not open directory '%s'"
2278msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
2279
84368b62 2280#: dir.c:2122
22973607
TNQ
2281msgid "failed to get kernel name and information"
2282msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 2283
84368b62 2284#: dir.c:2246
7c73a6bf
TNQ
2285msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
2286msgstr "bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
0c966d84 2287
84368b62 2288#: dir.c:3047
7c73a6bf
TNQ
2289#, c-format
2290msgid "index file corrupt in repo %s"
2291msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng trong kho %s"
2292
84368b62 2293#: dir.c:3092 dir.c:3097
64bd31b4
TNQ
2294#, c-format
2295msgid "could not create directories for %s"
2296msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
2297
84368b62 2298#: dir.c:3126
a1da87b7
TNQ
2299#, c-format
2300msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2301msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
2302
84368b62 2303#: editor.c:73
fe73f3ee
TNQ
2304#, c-format
2305msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2306msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
2307
7c73a6bf 2308#: entry.c:178
bd3c9468
TNQ
2309msgid "Filtering content"
2310msgstr "Nội dung lọc"
2311
84368b62 2312#: entry.c:465
64bd31b4
TNQ
2313#, c-format
2314msgid "could not stat file '%s'"
2315msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
2316
7c73a6bf
TNQ
2317#: environment.c:150
2318#, c-format
2319msgid "bad git namespace path \"%s\""
2320msgstr "đường dẫn không gian tên git \"%s\" sai"
2321
2322#: environment.c:332
2323#, c-format
2324msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2325msgstr "không thể đặt GIT_DIR thành “%s”"
2326
2327#: exec-cmd.c:361
2328#, c-format
2329msgid "too many args to run %s"
2330msgstr "quá nhiều tham số để chạy %s"
2331
1a849b56
TNQ
2332#: fetch-object.c:17
2333msgid "Remote with no URL"
2334msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
2335
84368b62 2336#: fetch-pack.c:151
22973607
TNQ
2337msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2338msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 2339
84368b62 2340#: fetch-pack.c:163
1a849b56
TNQ
2341msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2342msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
c2d67403 2343
84368b62 2344#: fetch-pack.c:183
c2d67403 2345#, c-format
275588f9
JX
2346msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
2347msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 2348
84368b62 2349#: fetch-pack.c:253
22973607
TNQ
2350msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2351msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 2352
84368b62 2353#: fetch-pack.c:347 fetch-pack.c:1277
843565a8 2354#, c-format
22973607
TNQ
2355msgid "invalid shallow line: %s"
2356msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 2357
84368b62 2358#: fetch-pack.c:353 fetch-pack.c:1283
0c966d84 2359#, c-format
22973607
TNQ
2360msgid "invalid unshallow line: %s"
2361msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 2362
84368b62 2363#: fetch-pack.c:355 fetch-pack.c:1285
843565a8 2364#, c-format
22973607
TNQ
2365msgid "object not found: %s"
2366msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 2367
84368b62 2368#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1288
0c966d84 2369#, c-format
22973607
TNQ
2370msgid "error in object: %s"
2371msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 2372
84368b62 2373#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1290
843565a8 2374#, c-format
22973607
TNQ
2375msgid "no shallow found: %s"
2376msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 2377
84368b62 2378#: fetch-pack.c:363 fetch-pack.c:1293
0c966d84 2379#, c-format
22973607
TNQ
2380msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
2381msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 2382
84368b62 2383#: fetch-pack.c:404
843565a8 2384#, c-format
22973607
TNQ
2385msgid "got %s %d %s"
2386msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 2387
84368b62 2388#: fetch-pack.c:421
c2d67403 2389#, c-format
22973607
TNQ
2390msgid "invalid commit %s"
2391msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 2392
84368b62 2393#: fetch-pack.c:452
22973607
TNQ
2394msgid "giving up"
2395msgstr "chịu thua"
2396
84368b62 2397#: fetch-pack.c:464 progress.c:229
22973607
TNQ
2398msgid "done"
2399msgstr "xong"
2400
84368b62 2401#: fetch-pack.c:476
c2d67403 2402#, c-format
22973607
TNQ
2403msgid "got %s (%d) %s"
2404msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 2405
84368b62 2406#: fetch-pack.c:522
0c966d84 2407#, c-format
22973607
TNQ
2408msgid "Marking %s as complete"
2409msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 2410
7c73a6bf 2411#: fetch-pack.c:764
c2d67403 2412#, c-format
22973607
TNQ
2413msgid "already have %s (%s)"
2414msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 2415
7c73a6bf 2416#: fetch-pack.c:803
22973607
TNQ
2417msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2418msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 2419
7c73a6bf 2420#: fetch-pack.c:811
22973607
TNQ
2421msgid "protocol error: bad pack header"
2422msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 2423
7c73a6bf 2424#: fetch-pack.c:879
c2d67403 2425#, c-format
22973607
TNQ
2426msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2427msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 2428
7c73a6bf 2429#: fetch-pack.c:895
c2d67403 2430#, c-format
22973607
TNQ
2431msgid "%s failed"
2432msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 2433
7c73a6bf 2434#: fetch-pack.c:897
22973607
TNQ
2435msgid "error in sideband demultiplexer"
2436msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
2437
7c73a6bf 2438#: fetch-pack.c:926
22973607
TNQ
2439msgid "Server does not support shallow clients"
2440msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
2441
7c73a6bf 2442#: fetch-pack.c:930
22973607
TNQ
2443msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2444msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
2445
7c73a6bf 2446#: fetch-pack.c:933
22973607
TNQ
2447msgid "Server supports no-done"
2448msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
2449
7c73a6bf 2450#: fetch-pack.c:939
22973607
TNQ
2451msgid "Server supports multi_ack"
2452msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
2453
7c73a6bf 2454#: fetch-pack.c:943
22973607
TNQ
2455msgid "Server supports side-band-64k"
2456msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
2457
7c73a6bf 2458#: fetch-pack.c:947
22973607
TNQ
2459msgid "Server supports side-band"
2460msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
2461
7c73a6bf 2462#: fetch-pack.c:951
22973607
TNQ
2463msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2464msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
2465
7c73a6bf 2466#: fetch-pack.c:955
22973607
TNQ
2467msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2468msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
2469
7c73a6bf 2470#: fetch-pack.c:965
22973607
TNQ
2471msgid "Server supports ofs-delta"
2472msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
2473
84368b62 2474#: fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:1158
1a849b56
TNQ
2475msgid "Server supports filter"
2476msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
2477
7c73a6bf 2478#: fetch-pack.c:979
c2d67403 2479#, c-format
22973607
TNQ
2480msgid "Server version is %.*s"
2481msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 2482
7c73a6bf 2483#: fetch-pack.c:985
22973607
TNQ
2484msgid "Server does not support --shallow-since"
2485msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
2486
7c73a6bf 2487#: fetch-pack.c:989
22973607
TNQ
2488msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2489msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
2490
7c73a6bf 2491#: fetch-pack.c:991
22973607
TNQ
2492msgid "Server does not support --deepen"
2493msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
2494
84368b62 2495#: fetch-pack.c:1008
22973607
TNQ
2496msgid "no common commits"
2497msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
2498
84368b62 2499#: fetch-pack.c:1020 fetch-pack.c:1418
22973607
TNQ
2500msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2501msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
2502
84368b62 2503#: fetch-pack.c:1153
70d74821
TNQ
2504msgid "Server does not support shallow requests"
2505msgstr "Máy chủ không hỗ trợ yêu cầu shallow"
2506
84368b62 2507#: fetch-pack.c:1199
7c73a6bf
TNQ
2508#, c-format
2509msgid "error reading section header '%s'"
2510msgstr "gặp lỗi khi đọc phần đầu của đoạn %s"
2511
84368b62 2512#: fetch-pack.c:1205
7c73a6bf
TNQ
2513#, c-format
2514msgid "expected '%s', received '%s'"
2515msgstr "cần “%s”, nhưng lại nhận “%s”"
2516
84368b62 2517#: fetch-pack.c:1244
7c73a6bf
TNQ
2518#, c-format
2519msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2520msgstr "gặp dòng không được thừa nhận: “%s”"
2521
84368b62 2522#: fetch-pack.c:1249
7c73a6bf
TNQ
2523#, c-format
2524msgid "error processing acks: %d"
2525msgstr "gặp lỗi khi xử lý tín hiệu trả lời: %d"
2526
84368b62
TNQ
2527#: fetch-pack.c:1259
2528msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2529msgstr "cần tập tin gói để gửi sau “ready”"
2530
2531#: fetch-pack.c:1261
2532msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2533msgstr "không cần thêm phần nào để gửi sau “ready”"
2534
2535#: fetch-pack.c:1298
7c73a6bf
TNQ
2536#, c-format
2537msgid "error processing shallow info: %d"
2538msgstr "lỗi xử lý thông tin shallow: %d"
2539
84368b62 2540#: fetch-pack.c:1314
7c73a6bf
TNQ
2541#, c-format
2542msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2543msgstr "cần wanted-ref, nhưng lại nhận được “%s”"
2544
84368b62 2545#: fetch-pack.c:1324
7c73a6bf
TNQ
2546#, c-format
2547msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2548msgstr "không cần wanted-ref: “%s”"
2549
84368b62 2550#: fetch-pack.c:1328
7c73a6bf
TNQ
2551#, c-format
2552msgid "error processing wanted refs: %d"
2553msgstr "lỗi khi xử lý wanted refs: %d"
2554
84368b62 2555#: fetch-pack.c:1642
22973607
TNQ
2556msgid "no matching remote head"
2557msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
2558
84368b62 2559#: fetch-pack.c:1660 builtin/clone.c:664
7c73a6bf
TNQ
2560msgid "remote did not send all necessary objects"
2561msgstr "máy chủ đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết"
2562
84368b62 2563#: fetch-pack.c:1686
64bd31b4
TNQ
2564#, c-format
2565msgid "no such remote ref %s"
2566msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
2567
84368b62 2568#: fetch-pack.c:1689
64bd31b4
TNQ
2569#, c-format
2570msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2571msgstr ""
2572"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
2573
84368b62 2574#: gpg-interface.c:318
22973607
TNQ
2575msgid "gpg failed to sign the data"
2576msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
2577
84368b62 2578#: gpg-interface.c:344
22973607
TNQ
2579msgid "could not create temporary file"
2580msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
2581
84368b62 2582#: gpg-interface.c:347
843565a8 2583#, c-format
22973607
TNQ
2584msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2585msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 2586
0e2a0915 2587#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
2588#, c-format
2589msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2590msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
2591
84368b62 2592#: grep.c:2113
c2d67403 2593#, c-format
22973607
TNQ
2594msgid "'%s': unable to read %s"
2595msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 2596
84368b62 2597#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:410 builtin/diff.c:81
1a849b56 2598#: builtin/rm.c:134
c2d67403 2599#, c-format
22973607
TNQ
2600msgid "failed to stat '%s'"
2601msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 2602
84368b62 2603#: grep.c:2141
843565a8 2604#, c-format
22973607
TNQ
2605msgid "'%s': short read"
2606msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 2607
56c0bfbb
TNQ
2608#: help.c:23
2609msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2610msgstr "bắt đầu một vùng làm việc (xem thêm: git help tutorial)"
2611
2612#: help.c:24
2613msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2614msgstr "làm việc trên thay đổi hiện tại (xem thêm: git help everyday)"
2615
2616#: help.c:25
2617msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2618msgstr "xem xét lịch sử tình trạng (xem thêm: git help revisions)"
2619
2620#: help.c:26
2621msgid "grow, mark and tweak your common history"
2622msgstr "thêm, ghi dấu và chỉnh lịch sử chung của bạn"
2623
2624#: help.c:27
2625msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2626msgstr "làm việc nhóm (xem thêm: git help workflows)"
2627
2628#: help.c:31
2629msgid "Main Porcelain Commands"
2630msgstr "Các lệnh Porcelain chính"
2631
2632#: help.c:32
2633msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2634msgstr "Lệnh/thao tác thứ cấp"
2635
2636#: help.c:33
2637msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2638msgstr "Lệnh/bộ hỏi thứ cấp"
2639
2640#: help.c:34
2641msgid "Interacting with Others"
2642msgstr "Tương tác với những cái khác"
2643
2644#: help.c:35
2645msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2646msgstr "Lệnh/thao tác ở mức thấp"
2647
2648#: help.c:36
2649msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2650msgstr "Lệnh/bộ hỏi ở mức thấp"
2651
2652#: help.c:37
2653msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2654msgstr "Lệnh/Đồng bộ kho ở mức thấp"
2655
2656#: help.c:38
2657msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2658msgstr "Lệnh/Hỗ trợ nội tại ở mức thấp"
2659
84368b62 2660#: help.c:296
843565a8 2661#, c-format
22973607
TNQ
2662msgid "available git commands in '%s'"
2663msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 2664
84368b62 2665#: help.c:303
22973607
TNQ
2666msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2667msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
2668
84368b62 2669#: help.c:312
22973607
TNQ
2670msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2671msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
2672
84368b62 2673#: help.c:361 git.c:90
56c0bfbb
TNQ
2674#, c-format
2675msgid "unsupported command listing type '%s'"
2676msgstr "không hỗ trợ liệt kê lệnh kiểu “%s”"
2677
84368b62 2678#: help.c:408
56c0bfbb
TNQ
2679msgid "The common Git guides are:"
2680msgstr "Các chỉ dẫn chung về Git là:"
2681
84368b62
TNQ
2682#: help.c:517
2683msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2684msgstr "Xem “git help <lệnh>” để đọc các đặc tả của lệnh con"
2685
2686#: help.c:522
2687msgid "External commands"
2688msgstr "Các lệnh bên ngoài"
2689
2690#: help.c:530
2691msgid "Command aliases"
2692msgstr "Các bí danh lệnh"
2693
2694#: help.c:594
5832c3f2 2695#, c-format
22973607
TNQ
2696msgid ""
2697"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2698"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2699msgstr ""
2700"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
2701"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 2702
84368b62 2703#: help.c:653
22973607
TNQ
2704msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2705msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
2706
84368b62 2707#: help.c:675
5832c3f2 2708#, c-format
0e2a0915
TNQ
2709msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
2710msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
5832c3f2 2711
84368b62 2712#: help.c:680
5832c3f2 2713#, c-format
0e2a0915
TNQ
2714msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2715msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
5832c3f2 2716
84368b62 2717#: help.c:685
0e2a0915
TNQ
2718#, c-format
2719msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2720msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
2721
84368b62 2722#: help.c:693
22973607
TNQ
2723#, c-format
2724msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2725msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 2726
84368b62 2727#: help.c:697
22973607
TNQ
2728msgid ""
2729"\n"
0e2a0915 2730"The most similar command is"
22973607
TNQ
2731msgid_plural ""
2732"\n"
0e2a0915 2733"The most similar commands are"
22973607
TNQ
2734msgstr[0] ""
2735"\n"
0e2a0915 2736"Những lệnh giống nhất là"
bd8202f3 2737
84368b62 2738#: help.c:712
0e2a0915
TNQ
2739msgid "git version [<options>]"
2740msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
2741
84368b62 2742#: help.c:780
bd8202f3 2743#, c-format
22973607
TNQ
2744msgid "%s: %s - %s"
2745msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 2746
84368b62 2747#: help.c:784
0e2a0915
TNQ
2748msgid ""
2749"\n"
2750"Did you mean this?"
2751msgid_plural ""
2752"\n"
2753"Did you mean one of these?"
2754msgstr[0] ""
2755"\n"
2756"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
2757
84368b62 2758#: ident.c:345
22973607
TNQ
2759msgid ""
2760"\n"
2761"*** Please tell me who you are.\n"
2762"\n"
2763"Run\n"
2764"\n"
2765" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2766" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2767"\n"
2768"to set your account's default identity.\n"
2769"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2770"\n"
2771msgstr ""
2772"\n"
2773"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
2774"\n"
2775"Chạy\n"
2776"\n"
2777" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
2778" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
2779"\n"
2780"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
2781"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
2782"\n"
bd8202f3 2783
84368b62 2784#: ident.c:369
64bd31b4
TNQ
2785msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2786msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
2787
84368b62 2788#: ident.c:374
64bd31b4
TNQ
2789#, c-format
2790msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2791msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
2792
84368b62 2793#: ident.c:384
64bd31b4
TNQ
2794msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2795msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
2796
84368b62 2797#: ident.c:390
64bd31b4
TNQ
2798#, c-format
2799msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2800msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
2801
84368b62 2802#: ident.c:398
64bd31b4
TNQ
2803#, c-format
2804msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2805msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
2806
84368b62 2807#: ident.c:404
64bd31b4
TNQ
2808#, c-format
2809msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2810msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
2811
84368b62 2812#: ident.c:419 builtin/commit.c:606
64bd31b4
TNQ
2813#, c-format
2814msgid "invalid date format: %s"
2815msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
2816
84368b62 2817#: list-objects-filter-options.c:35
1a849b56
TNQ
2818msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2819msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
fe73f3ee 2820
84368b62
TNQ
2821#: list-objects-filter-options.c:58
2822msgid "only 'tree:0' is supported"
2823msgstr "chỉ “tree:0” là được hỗ trợ"
2824
2825#: list-objects-filter-options.c:137
1a849b56
TNQ
2826msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2827msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
fe73f3ee 2828
bd3c9468 2829#: lockfile.c:151
bd8202f3 2830#, c-format
22973607
TNQ
2831msgid ""
2832"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2833"\n"
2834"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2835"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2836"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2837"may have crashed in this repository earlier:\n"
2838"remove the file manually to continue."
bd8202f3 2839msgstr ""
22973607
TNQ
2840"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
2841"\n"
2842"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
2843"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
2844"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
2845"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
2846"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 2847
bd3c9468 2848#: lockfile.c:159
bd8202f3 2849#, c-format
22973607
TNQ
2850msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2851msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 2852
84368b62 2853#: merge.c:41
22973607
TNQ
2854msgid "failed to read the cache"
2855msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
2856
84368b62
TNQ
2857#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1899 builtin/am.c:1933
2858#: builtin/checkout.c:387 builtin/checkout.c:708 builtin/clone.c:764
22973607
TNQ
2859msgid "unable to write new index file"
2860msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2861
84368b62 2862#: merge-recursive.c:323
22973607
TNQ
2863msgid "(bad commit)\n"
2864msgstr "(commit sai)\n"
2865
84368b62 2866#: merge-recursive.c:345
bd8202f3 2867#, c-format
70d74821
TNQ
2868msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
2869msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị bãi bỏ."
bd8202f3 2870
84368b62 2871#: merge-recursive.c:353
70d74821
TNQ
2872#, c-format
2873msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
2874msgstr ""
2875"addinfo_cache gặp lỗi khi làm mới đối với đường dẫn “%s”; việc hòa trộn bị "
2876"bãi bỏ."
2877
84368b62 2878#: merge-recursive.c:435
22973607
TNQ
2879msgid "error building trees"
2880msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
2881
84368b62 2882#: merge-recursive.c:906
bd8202f3 2883#, c-format
22973607
TNQ
2884msgid "failed to create path '%s'%s"
2885msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 2886
84368b62 2887#: merge-recursive.c:917
22973607
TNQ
2888#, c-format
2889msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2890msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 2891
84368b62 2892#: merge-recursive.c:931 merge-recursive.c:950
22973607
TNQ
2893msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2894msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 2895
84368b62 2896#: merge-recursive.c:940
44bb9364 2897#, c-format
22973607
TNQ
2898msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2899msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 2900
84368b62 2901#: merge-recursive.c:982 builtin/cat-file.c:39
22973607
TNQ
2902#, c-format
2903msgid "cannot read object %s '%s'"
2904msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2905
84368b62 2906#: merge-recursive.c:984
22973607
TNQ
2907#, c-format
2908msgid "blob expected for %s '%s'"
09dba140 2909msgstr "mong đợi đối tượng blob cho %s “%s”"
22973607 2910
84368b62 2911#: merge-recursive.c:1008
22973607
TNQ
2912#, c-format
2913msgid "failed to open '%s': %s"
2914msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 2915
84368b62 2916#: merge-recursive.c:1019
77c8e543 2917#, c-format
22973607
TNQ
2918msgid "failed to symlink '%s': %s"
2919msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 2920
84368b62 2921#: merge-recursive.c:1024
774cfe0c 2922#, c-format
22973607
TNQ
2923msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2924msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 2925
84368b62 2926#: merge-recursive.c:1212
70d74821
TNQ
2927#, c-format
2928msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
2929msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không lấy ra được)"
2930
84368b62 2931#: merge-recursive.c:1219
70d74821
TNQ
2932#, c-format
2933msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
2934msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không hiện diện)"
2935
84368b62 2936#: merge-recursive.c:1226
70d74821
TNQ
2937#, c-format
2938msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
2939msgstr ""
2940"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (lần chuyển giao không theo sau nền-hòa-"
2941"trộn)"
2942
84368b62 2943#: merge-recursive.c:1234 merge-recursive.c:1246
70d74821
TNQ
2944#, c-format
2945msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
2946msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s” đến lần chuyển giao sau đây:"
2947
84368b62 2948#: merge-recursive.c:1237 merge-recursive.c:1249
70d74821 2949#, c-format
09dba140
TNQ
2950msgid "Fast-forwarding submodule %s"
2951msgstr "Chuyển-tiếp-nhanh mô-đun-con “%s”"
70d74821 2952
84368b62 2953#: merge-recursive.c:1271
70d74821
TNQ
2954#, c-format
2955msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
2956msgstr ""
2957"Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không tìm thấy các lần chuyển giao "
2958"theo sau hòa trộn)"
2959
84368b62 2960#: merge-recursive.c:1275
70d74821
TNQ
2961#, c-format
2962msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
2963msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (không chuyển tiếp nhanh được)"
2964
84368b62 2965#: merge-recursive.c:1276
70d74821
TNQ
2966msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
2967msgstr "Tìm thấy một giải pháp hòa trộn có thể cho mô-đun-con:\n"
2968
84368b62 2969#: merge-recursive.c:1279
70d74821
TNQ
2970#, c-format
2971msgid ""
2972"If this is correct simply add it to the index for example\n"
2973"by using:\n"
2974"\n"
2975" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2976"\n"
2977"which will accept this suggestion.\n"
2978msgstr ""
2979"Nếu đây là đúng đơn giản thêm nó vào mục lục ví dụ\n"
2980"bằng cách dùng:\n"
2981"\n"
2982" git update-index --cacheinfo 160000 %s \"%s\"\n"
2983"\n"
2984"cái mà sẽ chấp nhận gợi ý này.\n"
2985
84368b62 2986#: merge-recursive.c:1288
70d74821
TNQ
2987#, c-format
2988msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
2989msgstr "Gặp lỗi khi hòa trộn mô-đun-con “%s” (thấy nhiều hòa trộn đa trùng)"
2990
84368b62 2991#: merge-recursive.c:1358
22973607
TNQ
2992msgid "Failed to execute internal merge"
2993msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 2994
84368b62 2995#: merge-recursive.c:1363
774cfe0c 2996#, c-format
22973607
TNQ
2997msgid "Unable to add %s to database"
2998msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 2999
84368b62 3000#: merge-recursive.c:1395
70d74821
TNQ
3001#, c-format
3002msgid "Auto-merging %s"
3003msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
3004
84368b62 3005#: merge-recursive.c:1416
70d74821
TNQ
3006#, c-format
3007msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
3008msgstr ""
3009"Lỗi: từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó ghi vào "
3010"%s."
3011
84368b62 3012#: merge-recursive.c:1483
774cfe0c
TNQ
3013#, c-format
3014msgid ""
22973607
TNQ
3015"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3016"in tree."
77cc392d 3017msgstr ""
22973607
TNQ
3018"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
3019"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 3020
84368b62 3021#: merge-recursive.c:1488
64bd31b4
TNQ
3022#, c-format
3023msgid ""
3024"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3025"left in tree."
3026msgstr ""
3027"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
3028"của %s còn lại trong cây (tree)."
3029
84368b62 3030#: merge-recursive.c:1495
f2993884 3031#, c-format
22973607
TNQ
3032msgid ""
3033"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
3034"in tree at %s."
3035msgstr ""
3036"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
3037"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 3038
84368b62 3039#: merge-recursive.c:1500
64bd31b4
TNQ
3040#, c-format
3041msgid ""
3042"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
3043"left in tree at %s."
3044msgstr ""
3045"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
3046"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
3047
84368b62 3048#: merge-recursive.c:1534
22973607
TNQ
3049msgid "rename"
3050msgstr "đổi tên"
02507f42 3051
84368b62 3052#: merge-recursive.c:1534
22973607
TNQ
3053msgid "renamed"
3054msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 3055
84368b62
TNQ
3056#: merge-recursive.c:1588 merge-recursive.c:1737 merge-recursive.c:2369
3057#: merge-recursive.c:3124
70d74821
TNQ
3058#, c-format
3059msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
3060msgstr "Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
3061
84368b62 3062#: merge-recursive.c:1602
e06dc12a 3063#, c-format
22973607
TNQ
3064msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
3065msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 3066
84368b62 3067#: merge-recursive.c:1607
70d74821
TNQ
3068#, c-format
3069msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
3070msgstr ""
3071"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”; thay vào đó đang thêm "
3072"thành %s"
3073
84368b62 3074#: merge-recursive.c:1633
22973607 3075#, c-format
f2993884 3076msgid ""
22973607
TNQ
3077"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
3078"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 3079msgstr ""
22973607
TNQ
3080"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
3081"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 3082
84368b62 3083#: merge-recursive.c:1638
22973607
TNQ
3084msgid " (left unresolved)"
3085msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 3086
84368b62 3087#: merge-recursive.c:1699
22973607
TNQ
3088#, c-format
3089msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 3090msgstr ""
22973607 3091"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 3092
84368b62 3093#: merge-recursive.c:1734
774cfe0c 3094#, c-format
22973607
TNQ
3095msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
3096msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
774cfe0c 3097
84368b62 3098#: merge-recursive.c:1746
70d74821
TNQ
3099#, c-format
3100msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
3101msgstr ""
3102"Từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”, ngay cả khi nó ở trên "
3103"đường."
3104
84368b62 3105#: merge-recursive.c:1952
70d74821
TNQ
3106#, c-format
3107msgid ""
3108"CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
3109"directory %s was renamed to multiple other directories, with no destination "
3110"getting a majority of the files."
3111msgstr ""
3112"XUNG ĐỘT: (thư mục đổi tên chia tách): Không rõ ràng để đặt địa điểm %s bởi "
3113"vì thư mục %s đã bị đổi tên thành nhiều thư mục khác, với không đích đến "
3114"nhận một phần nhiều của các tập tin."
3115
84368b62 3116#: merge-recursive.c:1984
70d74821
TNQ
3117#, c-format
3118msgid ""
3119"CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
3120"implicit directory rename(s) putting the following path(s) there: %s."
3121msgstr ""
3122"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Tập tin/thư mục đã sẵn có tại %s theo cách "
3123"của các đổi tên thư mục ngầm đặt (các) đường dẫn sau ở đây: %s."
3124
84368b62 3125#: merge-recursive.c:1994
70d74821
TNQ
3126#, c-format
3127msgid ""
3128"CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
3129"implicit directory renames tried to put these paths there: %s"
3130msgstr ""
3131"XUNG ĐỘT: (ngầm đổi tên thư mục): Không thể ánh xạ một đường dẫn thành %s; "
3132"các đổi tên thư mục ngầm cố đặt các đường dẫn ở đây: %s."
3133
84368b62 3134#: merge-recursive.c:2086
70d74821
TNQ
3135#, c-format
3136msgid ""
3137"CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
3138">%s in %s"
3139msgstr ""
3140"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên thư mục %s->%s trong %s. Đổi tên thư mục "
3141"%s->%s trong %s"
3142
84368b62 3143#: merge-recursive.c:2331
70d74821
TNQ
3144#, c-format
3145msgid ""
3146"WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
3147"renamed."
3148msgstr ""
3149"CẢNH BÁO: tránh áp dụng %s -> %s đổi thên thành %s, bởi vì bản thân %s cũng "
3150"bị đổi tên."
3151
84368b62 3152#: merge-recursive.c:2737
db484bad 3153#, c-format
22973607
TNQ
3154msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
3155msgstr ""
3156"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
774cfe0c 3157
84368b62 3158#: merge-recursive.c:2763
22973607
TNQ
3159#, c-format
3160msgid "Adding merged %s"
3161msgstr "Thêm hòa trộn %s"
774cfe0c 3162
84368b62 3163#: merge-recursive.c:2770 merge-recursive.c:3127
22973607
TNQ
3164#, c-format
3165msgid "Adding as %s instead"
3166msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
774cfe0c 3167
84368b62 3168#: merge-recursive.c:2934
b9252573 3169#, c-format
22973607
TNQ
3170msgid "cannot read object %s"
3171msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
b9252573 3172
84368b62 3173#: merge-recursive.c:2937
774cfe0c 3174#, c-format
22973607
TNQ
3175msgid "object %s is not a blob"
3176msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
3177
84368b62 3178#: merge-recursive.c:3006
22973607
TNQ
3179msgid "modify"
3180msgstr "sửa đổi"
3181
84368b62 3182#: merge-recursive.c:3006
22973607
TNQ
3183msgid "modified"
3184msgstr "đã sửa"
774cfe0c 3185
84368b62 3186#: merge-recursive.c:3017
22973607
TNQ
3187msgid "content"
3188msgstr "nội dung"
774cfe0c 3189
84368b62 3190#: merge-recursive.c:3024
22973607
TNQ
3191msgid "add/add"
3192msgstr "thêm/thêm"
774cfe0c 3193
84368b62 3194#: merge-recursive.c:3071
db484bad 3195#, c-format
22973607
TNQ
3196msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
3197msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
774cfe0c 3198
84368b62 3199#: merge-recursive.c:3093 git-submodule.sh:858
22973607
TNQ
3200msgid "submodule"
3201msgstr "mô-đun-con"
774cfe0c 3202
84368b62 3203#: merge-recursive.c:3094
774cfe0c 3204#, c-format
22973607
TNQ
3205msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
3206msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
774cfe0c 3207
84368b62 3208#: merge-recursive.c:3216
db484bad 3209#, c-format
22973607
TNQ
3210msgid "Removing %s"
3211msgstr "Đang xóa %s"
774cfe0c 3212
84368b62 3213#: merge-recursive.c:3242
22973607
TNQ
3214msgid "file/directory"
3215msgstr "tập-tin/thư-mục"
774cfe0c 3216
84368b62 3217#: merge-recursive.c:3248
22973607
TNQ
3218msgid "directory/file"
3219msgstr "thư-mục/tập-tin"
774cfe0c 3220
84368b62 3221#: merge-recursive.c:3255
db484bad 3222#, c-format
22973607
TNQ
3223msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
3224msgstr ""
3225"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
3226"%s"
774cfe0c 3227
84368b62 3228#: merge-recursive.c:3264
db484bad 3229#, c-format
22973607
TNQ
3230msgid "Adding %s"
3231msgstr "Thêm \"%s\""
3232
84368b62 3233#: merge-recursive.c:3300
fe73f3ee 3234#, c-format
7c73a6bf
TNQ
3235msgid ""
3236"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
3237" %s"
3238msgstr ""
3239"Các thay đổi nội bộ của bạn với các tập tin sau đây sẽ bị ghi đè bởi lệnh "
3240"hòa trộn:\n"
3241" %s"
fe73f3ee 3242
84368b62 3243#: merge-recursive.c:3311
bd3c9468 3244msgid "Already up to date!"
22973607 3245msgstr "Đã cập nhật rồi!"
774cfe0c 3246
84368b62