l10n: es.po: Spanish update for v2.18.0 round 1
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c 1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
44bb9364 2# Bản dịch tiếng Việt dành cho GIT-CORE.
774cfe0c 3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
819a2276 4# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
fe73f3ee 5# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
1a849b56 9"Project-Id-Version: git v2.17.0\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
1a849b56
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2018-03-16 07:29+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-03-17 07:50+0700\n"
774cfe0c 13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
fe73f3ee 14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
fbf5d8c3 19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
5832c3f2 20"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
819a2276 21"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 22"X-Poedit-Basepath: ../\n"
bd8202f3 23"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
774cfe0c 24
fe73f3ee 25#: advice.c:62
774cfe0c
TNQ
26#, c-format
27msgid "hint: %.*s\n"
15fbbed7 28msgstr "gợi ý: %.*s\n"
774cfe0c 29
fe73f3ee 30#: advice.c:90
b9252573
TNQ
31msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
32msgstr ""
33"Cherry là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
34
fe73f3ee 35#: advice.c:92
b9252573
TNQ
36msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
37msgstr ""
38"Commit là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
39
fe73f3ee 40#: advice.c:94
b9252573
TNQ
41msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
42msgstr ""
43"Merge là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
44
fe73f3ee 45#: advice.c:96
b9252573
TNQ
46msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
47msgstr ""
48"Pull là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
49
fe73f3ee 50#: advice.c:98
b9252573
TNQ
51msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
52msgstr ""
53"Revert là không thể thực hiện bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa trộn."
54
fe73f3ee 55#: advice.c:100
b9252573
TNQ
56#, c-format
57msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
58msgstr ""
59"Nó là không thể thực hiện với %s bởi vì bạn có những tập tin chưa được hòa "
60"trộn."
61
fe73f3ee 62#: advice.c:108
774cfe0c 63msgid ""
8d388239 64"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
4dcd03ea 65"as appropriate to mark resolution and make a commit."
774cfe0c 66msgstr ""
db484bad 67"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
4dcd03ea
TNQ
68"và sau đó dùng lệnh “git add/rm <tập-tin>”\n"
69"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao."
774cfe0c 70
fe73f3ee 71#: advice.c:116
b9252573
TNQ
72msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
73msgstr "Thoát ra bởi vì xung đột không thể giải quyết."
74
1a849b56 75#: advice.c:121 builtin/merge.c:1251
f2993884
TNQ
76msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
77msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
78
fe73f3ee 79#: advice.c:123
843565a8
TNQ
80msgid "Please, commit your changes before merging."
81msgstr "Vui lòng chuyển giao các thay đổi trước khi hòa trộn."
f2993884 82
fe73f3ee 83#: advice.c:124
f2993884
TNQ
84msgid "Exiting because of unfinished merge."
85msgstr "Thoát ra bởi vì việc hòa trộn không hoàn tất."
86
fe73f3ee 87#: advice.c:130
b9252573
TNQ
88#, c-format
89msgid ""
90"Note: checking out '%s'.\n"
91"\n"
92"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
93"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
94"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
95"\n"
96"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
97"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
98"\n"
99" git checkout -b <new-branch-name>\n"
100"\n"
101msgstr ""
102"Chú ý: đang lấy ra “%s”.\n"
103"\n"
104"Bạn đang ở tình trạng “detached HEAD”. Bạn có thể xem qua, tạo các thay\n"
105"đổi thử nghiệm và chuyển giao chúng, bạn có thể loại bỏ bất kỳ lần chuyển\n"
106"giao nào trong tình trạng này mà không cần đụng chậm đến bất kỳ nhánh nào\n"
107"bằng cách thực hiện lần lấy ra khác nữa.\n"
108"\n"
109"Nếu bạn muốn tạo một nhánh mới để giữ lại các lần chuyển giao bạn tạo,\n"
110"bạn có thể làm thế (ngay bây giờ hay sau này) bằng cách chạy lệnh checkout\n"
111"lần nữa với tùy chọn -b. Ví dụ:\n"
112"\n"
113" git checkout -b <tên-nhánh-mới>\n"
114"\n"
115
0e2a0915 116#: apply.c:58
22973607
TNQ
117#, c-format
118msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
119msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng “%s”"
03c82da3 120
0e2a0915 121#: apply.c:74
22973607
TNQ
122#, c-format
123msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
124msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng “%s”"
03c82da3 125
fe73f3ee 126#: apply.c:122
22973607
TNQ
127msgid "--reject and --3way cannot be used together."
128msgstr "--reject và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 129
fe73f3ee 130#: apply.c:124
22973607
TNQ
131msgid "--cached and --3way cannot be used together."
132msgstr "--cached và --3way không thể dùng cùng nhau."
03c82da3 133
fe73f3ee 134#: apply.c:127
22973607
TNQ
135msgid "--3way outside a repository"
136msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
44bb9364 137
fe73f3ee 138#: apply.c:138
22973607
TNQ
139msgid "--index outside a repository"
140msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 141
fe73f3ee 142#: apply.c:141
22973607
TNQ
143msgid "--cached outside a repository"
144msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
03c82da3 145
fe73f3ee 146#: apply.c:821
22973607
TNQ
147#, c-format
148msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
149msgstr ""
150"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
151"%s"
03c82da3 152
fe73f3ee 153#: apply.c:830
22973607
TNQ
154#, c-format
155msgid "regexec returned %d for input: %s"
156msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho đầu vào: %s"
03c82da3 157
fe73f3ee 158#: apply.c:904
22973607
TNQ
159#, c-format
160msgid "unable to find filename in patch at line %d"
161msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
03c82da3 162
fe73f3ee 163#: apply.c:942
22973607
TNQ
164#, c-format
165msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
166msgstr ""
167"git apply: git-diff sai - cần /dev/null, nhưng lại nhận được %s trên dòng %d"
03c82da3 168
fe73f3ee 169#: apply.c:948
22973607
TNQ
170#, c-format
171msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
172msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 173
fe73f3ee 174#: apply.c:949
22973607
TNQ
175#, c-format
176msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
177msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ không nhất quán trên dòng %d"
03c82da3 178
fe73f3ee 179#: apply.c:954
22973607
TNQ
180#, c-format
181msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
182msgstr "git apply: git-diff sai - cần “/dev/null” trên dòng %d"
03c82da3 183
fe73f3ee 184#: apply.c:983
0e2a0915
TNQ
185#, c-format
186msgid "invalid mode on line %d: %s"
187msgstr "chế độ không hợp lệ trên dòng %d: %s"
188
fe73f3ee 189#: apply.c:1301
0e2a0915
TNQ
190#, c-format
191msgid "inconsistent header lines %d and %d"
192msgstr "phần đầu mâu thuẫn dòng %d và %d"
193
fe73f3ee 194#: apply.c:1473
22973607
TNQ
195#, c-format
196msgid "recount: unexpected line: %.*s"
197msgstr "chi tiết: dòng không cần: %.*s"
03c82da3 198
fe73f3ee 199#: apply.c:1542
22973607
TNQ
200#, c-format
201msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
202msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
03c82da3 203
fe73f3ee 204#: apply.c:1562
22973607
TNQ
205#, c-format
206msgid ""
207"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
208"component (line %d)"
209msgid_plural ""
210"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
211"components (line %d)"
212msgstr[0] ""
213"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
214"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
03c82da3 215
fe73f3ee 216#: apply.c:1575
22973607
TNQ
217#, c-format
218msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
219msgstr "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin (dòng %d)"
03c82da3 220
fe73f3ee 221#: apply.c:1763
22973607
TNQ
222msgid "new file depends on old contents"
223msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
03c82da3 224
fe73f3ee 225#: apply.c:1765
22973607
TNQ
226msgid "deleted file still has contents"
227msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
03c82da3 228
fe73f3ee 229#: apply.c:1799
22973607
TNQ
230#, c-format
231msgid "corrupt patch at line %d"
232msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
03c82da3 233
fe73f3ee 234#: apply.c:1836
22973607
TNQ
235#, c-format
236msgid "new file %s depends on old contents"
237msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
b9252573 238
fe73f3ee 239#: apply.c:1838
22973607
TNQ
240#, c-format
241msgid "deleted file %s still has contents"
242msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
b9252573 243
fe73f3ee 244#: apply.c:1841
22973607
TNQ
245#, c-format
246msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
247msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
b9252573 248
fe73f3ee 249#: apply.c:1988
b9252573 250#, c-format
22973607
TNQ
251msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
252msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
b9252573 253
fe73f3ee 254#: apply.c:2025
b9252573 255#, c-format
22973607
TNQ
256msgid "unrecognized binary patch at line %d"
257msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
b9252573 258
fe73f3ee 259#: apply.c:2185
22973607
TNQ
260#, c-format
261msgid "patch with only garbage at line %d"
262msgstr "vá chỉ với “rác” tại dòng %d"
dcc52a04 263
fe73f3ee 264#: apply.c:2271
b9252573 265#, c-format
22973607
TNQ
266msgid "unable to read symlink %s"
267msgstr "không thể đọc liên kết mềm %s"
b9252573 268
fe73f3ee 269#: apply.c:2275
b9252573 270#, c-format
22973607
TNQ
271msgid "unable to open or read %s"
272msgstr "không thể mở hay đọc %s"
b9252573 273
fe73f3ee 274#: apply.c:2934
b9252573 275#, c-format
22973607
TNQ
276msgid "invalid start of line: '%c'"
277msgstr "sai khởi đầu dòng: “%c”"
b9252573 278
fe73f3ee 279#: apply.c:3055
b9252573 280#, c-format
22973607
TNQ
281msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
282msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
283msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
b9252573 284
fe73f3ee 285#: apply.c:3067
b9252573 286#, c-format
22973607
TNQ
287msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
288msgstr "Nội dung bị giảm xuống còn (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
b9252573 289
fe73f3ee 290#: apply.c:3073
b9252573
TNQ
291#, c-format
292msgid ""
22973607
TNQ
293"while searching for:\n"
294"%.*s"
b9252573 295msgstr ""
22973607
TNQ
296"trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
297"%.*s"
b9252573 298
fe73f3ee 299#: apply.c:3095
b9252573 300#, c-format
22973607
TNQ
301msgid "missing binary patch data for '%s'"
302msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho “%s”"
303
fe73f3ee 304#: apply.c:3103
22973607
TNQ
305#, c-format
306msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
b9252573 307msgstr ""
22973607
TNQ
308"không thể reverse-apply một miếng vá nhị phân mà không đảo ngược hunk thành "
309"“%s”"
b9252573 310
fe73f3ee 311#: apply.c:3149
b9252573 312#, c-format
22973607 313msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
b9252573 314msgstr ""
22973607
TNQ
315"không thể áp dụng miếng vá nhị phân thành “%s” mà không có dòng chỉ mục đầy "
316"đủ"
b9252573 317
fe73f3ee 318#: apply.c:3159
b9252573
TNQ
319#, c-format
320msgid ""
22973607 321"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
b9252573 322msgstr ""
22973607 323"miếng vá áp dụng cho “%s” (%s), cái mà không khớp với các nội dung hiện tại."
b9252573 324
fe73f3ee 325#: apply.c:3167
b9252573 326#, c-format
22973607
TNQ
327msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
328msgstr "miếng vá áp dụng cho một “%s” trống rỗng nhưng nó lại không trống"
b9252573 329
fe73f3ee 330#: apply.c:3185
b9252573 331#, c-format
22973607
TNQ
332msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
333msgstr "không thể đọc postimage %s cần thiết cho “%s”"
b9252573 334
fe73f3ee 335#: apply.c:3198
b9252573 336#, c-format
22973607
TNQ
337msgid "binary patch does not apply to '%s'"
338msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho “%s”"
b9252573 339
fe73f3ee 340#: apply.c:3204
b9252573 341#, c-format
22973607
TNQ
342msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
343msgstr ""
344"vá nhị phân cho “%s” tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận "
345"%s)"
b9252573 346
fe73f3ee 347#: apply.c:3225
b9252573 348#, c-format
22973607
TNQ
349msgid "patch failed: %s:%ld"
350msgstr "gặp lỗi khi vá: %s:%ld"
b9252573 351
fe73f3ee 352#: apply.c:3347
b9252573 353#, c-format
22973607
TNQ
354msgid "cannot checkout %s"
355msgstr "không thể lấy ra %s"
b9252573 356
fe73f3ee 357#: apply.c:3396 apply.c:3407 apply.c:3453 setup.c:277
b9252573 358#, c-format
22973607
TNQ
359msgid "failed to read %s"
360msgstr "gặp lỗi khi đọc %s"
b9252573 361
fe73f3ee 362#: apply.c:3404
0c966d84 363#, c-format
22973607
TNQ
364msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
365msgstr "đọc từ “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
0c966d84 366
fe73f3ee 367#: apply.c:3433 apply.c:3673
efc90c78 368#, c-format
22973607
TNQ
369msgid "path %s has been renamed/deleted"
370msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa hoặc đổi tên"
efc90c78 371
fe73f3ee 372#: apply.c:3516 apply.c:3687
efc90c78 373#, c-format
22973607
TNQ
374msgid "%s: does not exist in index"
375msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
efc90c78 376
fe73f3ee 377#: apply.c:3525 apply.c:3695
efc90c78 378#, c-format
22973607
TNQ
379msgid "%s: does not match index"
380msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
efc90c78 381
fe73f3ee 382#: apply.c:3560
22973607
TNQ
383msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
384msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên “3-way merge”."
efc90c78 385
fe73f3ee 386#: apply.c:3563
efc90c78 387#, c-format
22973607
TNQ
388msgid "Falling back to three-way merge...\n"
389msgstr "Đang trở lại hòa trộn “3-đường”…\n"
efc90c78 390
fe73f3ee 391#: apply.c:3579 apply.c:3583
efc90c78 392#, c-format
22973607
TNQ
393msgid "cannot read the current contents of '%s'"
394msgstr "không thể đọc nội dung hiện hành của “%s”"
efc90c78 395
fe73f3ee 396#: apply.c:3595
efc90c78 397#, c-format
22973607
TNQ
398msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
399msgstr "Gặp lỗi khi quay trở lại để hòa trộn kiểu “three-way”…\n"
efc90c78 400
fe73f3ee 401#: apply.c:3609
efc90c78 402#, c-format
22973607
TNQ
403msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
404msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s với các xung đột.\n"
efc90c78 405
fe73f3ee 406#: apply.c:3614
efc90c78 407#, c-format
22973607
TNQ
408msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
409msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ.\n"
efc90c78 410
fe73f3ee 411#: apply.c:3640
22973607
TNQ
412msgid "removal patch leaves file contents"
413msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
0c966d84 414
fe73f3ee 415#: apply.c:3712
efc90c78 416#, c-format
22973607
TNQ
417msgid "%s: wrong type"
418msgstr "%s: sai kiểu"
efc90c78 419
fe73f3ee 420#: apply.c:3714
efc90c78 421#, c-format
22973607
TNQ
422msgid "%s has type %o, expected %o"
423msgstr "%s có kiểu %o, cần %o"
efc90c78 424
fe73f3ee 425#: apply.c:3864 apply.c:3866
efc90c78 426#, c-format
22973607
TNQ
427msgid "invalid path '%s'"
428msgstr "đường dẫn không hợp lệ “%s”"
efc90c78 429
fe73f3ee 430#: apply.c:3922
7db011eb 431#, c-format
22973607
TNQ
432msgid "%s: already exists in index"
433msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
7db011eb 434
fe73f3ee 435#: apply.c:3925
7db011eb 436#, c-format
22973607
TNQ
437msgid "%s: already exists in working directory"
438msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
7db011eb 439
fe73f3ee 440#: apply.c:3945
efc90c78 441#, c-format
22973607
TNQ
442msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
443msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
efc90c78 444
fe73f3ee 445#: apply.c:3950
efc90c78 446#, c-format
22973607
TNQ
447msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
448msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
efc90c78 449
fe73f3ee 450#: apply.c:3970
efc90c78 451#, c-format
22973607
TNQ
452msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
453msgstr "tập tin chịu tác động “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
efc90c78 454
fe73f3ee 455#: apply.c:3974
f2993884 456#, c-format
22973607
TNQ
457msgid "%s: patch does not apply"
458msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
f2993884 459
fe73f3ee 460#: apply.c:3989
72e3c7a8 461#, c-format
22973607
TNQ
462msgid "Checking patch %s..."
463msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s…"
72e3c7a8 464
fe73f3ee 465#: apply.c:4080
774cfe0c 466#, c-format
22973607
TNQ
467msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
468msgstr "thông tin sha1 thiếu hoặc không dùng được cho mô-đun %s"
774cfe0c 469
fe73f3ee 470#: apply.c:4087
db484bad 471#, c-format
22973607
TNQ
472msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
473msgstr "thay đổi chế độ cho %s, cái mà không phải là HEAD hiện tại"
774cfe0c 474
fe73f3ee 475#: apply.c:4090
774cfe0c 476#, c-format
22973607
TNQ
477msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
478msgstr "thông tin sha1 còn thiếu hay không dùng được(%s)."
774cfe0c 479
1a849b56 480#: apply.c:4095 builtin/checkout.c:235 builtin/reset.c:140
db484bad 481#, c-format
22973607
TNQ
482msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
483msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
5714e413 484
fe73f3ee 485#: apply.c:4099
774cfe0c 486#, c-format
22973607
TNQ
487msgid "could not add %s to temporary index"
488msgstr "không thể thêm %s vào chỉ mục tạm thời"
9aeb4c2b 489
fe73f3ee 490#: apply.c:4109
22973607
TNQ
491#, c-format
492msgid "could not write temporary index to %s"
493msgstr "không thểghi mục lục tạm vào %s"
9aeb4c2b 494
fe73f3ee 495#: apply.c:4247
22973607
TNQ
496#, c-format
497msgid "unable to remove %s from index"
498msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 499
fe73f3ee 500#: apply.c:4282
774cfe0c 501#, c-format
22973607
TNQ
502msgid "corrupt patch for submodule %s"
503msgstr "miếng vá sai hỏng cho mô-đun-con %s"
774cfe0c 504
fe73f3ee 505#: apply.c:4288
9aeb4c2b 506#, c-format
22973607
TNQ
507msgid "unable to stat newly created file '%s'"
508msgstr "không thể lấy thống kề về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
9aeb4c2b 509
fe73f3ee 510#: apply.c:4296
22973607
TNQ
511#, c-format
512msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
513msgstr "không thể tạo “kho lưu đằng sau” cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 514
fe73f3ee 515#: apply.c:4302 apply.c:4446
db484bad 516#, c-format
22973607
TNQ
517msgid "unable to add cache entry for %s"
518msgstr "không thể thêm mục nhớ đệm cho %s"
774cfe0c 519
fe73f3ee 520#: apply.c:4343
22973607
TNQ
521#, c-format
522msgid "failed to write to '%s'"
523msgstr "gặp lỗi khi ghi vào “%s”"
4dcd03ea 524
fe73f3ee 525#: apply.c:4347
4dcd03ea 526#, c-format
22973607
TNQ
527msgid "closing file '%s'"
528msgstr "đang đóng tập tin “%s”"
774cfe0c 529
fe73f3ee 530#: apply.c:4417
774cfe0c 531#, c-format
22973607
TNQ
532msgid "unable to write file '%s' mode %o"
533msgstr "không thể ghi vào tập tin “%s” chế độ %o"
774cfe0c 534
fe73f3ee 535#: apply.c:4515
774cfe0c 536#, c-format
22973607
TNQ
537msgid "Applied patch %s cleanly."
538msgstr "Đã áp dụng miếng vá %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 539
fe73f3ee 540#: apply.c:4523
22973607
TNQ
541msgid "internal error"
542msgstr "lỗi nội bộ"
774cfe0c 543
fe73f3ee 544#: apply.c:4526
b9252573 545#, c-format
22973607
TNQ
546msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
547msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
548msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối…"
b9252573 549
fe73f3ee 550#: apply.c:4537
b9252573 551#, c-format
22973607
TNQ
552msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
553msgstr "đang cắt ngắn tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
b9252573 554
1a849b56 555#: apply.c:4545 builtin/fetch.c:775 builtin/fetch.c:1025
b9252573 556#, c-format
22973607
TNQ
557msgid "cannot open %s"
558msgstr "không mở được “%s”"
b9252573 559
fe73f3ee 560#: apply.c:4559
b9252573 561#, c-format
22973607
TNQ
562msgid "Hunk #%d applied cleanly."
563msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
b9252573 564
fe73f3ee 565#: apply.c:4563
b9252573 566#, c-format
22973607
TNQ
567msgid "Rejected hunk #%d."
568msgstr "đoạn dữ liệu #%d bị từ chối."
b9252573 569
fe73f3ee 570#: apply.c:4673
b9252573 571#, c-format
22973607
TNQ
572msgid "Skipped patch '%s'."
573msgstr "bỏ qua đường dẫn “%s”."
b9252573 574
fe73f3ee 575#: apply.c:4681
22973607
TNQ
576msgid "unrecognized input"
577msgstr "không thừa nhận đầu vào"
800d88e2 578
fe73f3ee 579#: apply.c:4700
22973607
TNQ
580msgid "unable to read index file"
581msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
b9252573 582
fe73f3ee 583#: apply.c:4837
b9252573 584#, c-format
22973607
TNQ
585msgid "can't open patch '%s': %s"
586msgstr "không thể mở miếng vá “%s”: %s"
b9252573 587
fe73f3ee 588#: apply.c:4864
b9252573 589#, c-format
22973607
TNQ
590msgid "squelched %d whitespace error"
591msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
592msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
b9252573 593
fe73f3ee 594#: apply.c:4870 apply.c:4885
b9252573 595#, c-format
22973607
TNQ
596msgid "%d line adds whitespace errors."
597msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
598msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
b9252573 599
fe73f3ee 600#: apply.c:4878
b9252573 601#, c-format
22973607
TNQ
602msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
603msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
604msgstr[0] "%d dòng được áp dụng sau khi sửa các lỗi khoảng trắng."
b9252573 605
fe73f3ee 606#: apply.c:4894 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:390
22973607
TNQ
607msgid "Unable to write new index file"
608msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
b9252573 609
1a849b56
TNQ
610#: apply.c:4921 apply.c:4924 builtin/am.c:2254 builtin/am.c:2257
611#: builtin/clone.c:118 builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:193
612#: builtin/submodule--helper.c:403 builtin/submodule--helper.c:1197
613#: builtin/submodule--helper.c:1200 builtin/submodule--helper.c:1567
614#: builtin/submodule--helper.c:1570 builtin/submodule--helper.c:1787
0e2a0915 615#: git-add--interactive.perl:197
22973607
TNQ
616msgid "path"
617msgstr "đường-dẫn"
b9252573 618
fe73f3ee 619#: apply.c:4922
22973607
TNQ
620msgid "don't apply changes matching the given path"
621msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 622
fe73f3ee 623#: apply.c:4925
22973607
TNQ
624msgid "apply changes matching the given path"
625msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
4dcd03ea 626
1a849b56 627#: apply.c:4927 builtin/am.c:2263
22973607
TNQ
628msgid "num"
629msgstr "số"
4dcd03ea 630
fe73f3ee 631#: apply.c:4928
22973607
TNQ
632msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
633msgstr "gỡ bỏ <số> dấu gạch chéo dẫn đầu từ đường dẫn diff cổ điển"
4dcd03ea 634
fe73f3ee 635#: apply.c:4931
22973607
TNQ
636msgid "ignore additions made by the patch"
637msgstr "lờ đi phần bổ xung được tạo ra bởi miếng vá"
4dcd03ea 638
fe73f3ee 639#: apply.c:4933
22973607
TNQ
640msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
641msgstr ""
642"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
4dcd03ea 643
fe73f3ee 644#: apply.c:4937
22973607
TNQ
645msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
646msgstr ""
647"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
4dcd03ea 648
fe73f3ee 649#: apply.c:4939
22973607
TNQ
650msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
651msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
4dcd03ea 652
fe73f3ee 653#: apply.c:4941
22973607
TNQ
654msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
655msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
4dcd03ea 656
fe73f3ee 657#: apply.c:4943
22973607
TNQ
658msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
659msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
72e3c7a8 660
fe73f3ee 661#: apply.c:4945
22973607
TNQ
662msgid "apply a patch without touching the working tree"
663msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
0c966d84 664
fe73f3ee 665#: apply.c:4947
22973607
TNQ
666msgid "accept a patch that touches outside the working area"
667msgstr "chấp nhận một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
b9252573 668
1a849b56 669#: apply.c:4950
22973607
TNQ
670msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
671msgstr ""
672"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
774cfe0c 673
1a849b56 674#: apply.c:4952
22973607
TNQ
675msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
676msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
774cfe0c 677
1a849b56 678#: apply.c:4954
22973607
TNQ
679msgid "build a temporary index based on embedded index information"
680msgstr ""
681"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
774cfe0c 682
1a849b56 683#: apply.c:4957 builtin/checkout-index.c:168 builtin/ls-files.c:515
22973607
TNQ
684msgid "paths are separated with NUL character"
685msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
774cfe0c 686
1a849b56 687#: apply.c:4959
22973607
TNQ
688msgid "ensure at least <n> lines of context match"
689msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
774cfe0c 690
1a849b56 691#: apply.c:4960 builtin/am.c:2242 builtin/interpret-trailers.c:95
bd3c9468 692#: builtin/interpret-trailers.c:97 builtin/interpret-trailers.c:99
1a849b56 693#: builtin/pack-objects.c:3035
22973607
TNQ
694msgid "action"
695msgstr "hành động"
774cfe0c 696
1a849b56 697#: apply.c:4961
22973607
TNQ
698msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
699msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
774cfe0c 700
1a849b56 701#: apply.c:4964 apply.c:4967
22973607
TNQ
702msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
703msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng gây ra khi quét nội dung"
774cfe0c 704
1a849b56 705#: apply.c:4970
22973607
TNQ
706msgid "apply the patch in reverse"
707msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
774cfe0c 708
1a849b56 709#: apply.c:4972
22973607
TNQ
710msgid "don't expect at least one line of context"
711msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
774cfe0c 712
1a849b56 713#: apply.c:4974
22973607
TNQ
714msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
715msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 716
1a849b56 717#: apply.c:4976
22973607
TNQ
718msgid "allow overlapping hunks"
719msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 720
1a849b56
TNQ
721#: apply.c:4977 builtin/add.c:292 builtin/check-ignore.c:21
722#: builtin/commit.c:1276 builtin/count-objects.c:96 builtin/fsck.c:665
723#: builtin/log.c:1901 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:125
22973607
TNQ
724msgid "be verbose"
725msgstr "chi tiết"
774cfe0c 726
1a849b56 727#: apply.c:4979
22973607
TNQ
728msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
729msgstr ""
730"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
5832c3f2 731
1a849b56 732#: apply.c:4982
22973607
TNQ
733msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
734msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
15fbbed7 735
1a849b56 736#: apply.c:4984 builtin/am.c:2251
22973607
TNQ
737msgid "root"
738msgstr "gốc"
774cfe0c 739
1a849b56 740#: apply.c:4985
22973607
TNQ
741msgid "prepend <root> to all filenames"
742msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
774cfe0c 743
0e2a0915 744#: archive.c:13
22973607
TNQ
745msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
746msgstr "git archive [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> [<đường-dẫn>…]"
77cc392d 747
0e2a0915 748#: archive.c:14
22973607
TNQ
749msgid "git archive --list"
750msgstr "git archive --list"
751
0e2a0915 752#: archive.c:15
774cfe0c 753msgid ""
22973607 754"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
774cfe0c 755msgstr ""
22973607
TNQ
756"git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] [<các-tùy-chọn>] <tree-ish> "
757"[<đường-dẫn>…]"
774cfe0c 758
0e2a0915 759#: archive.c:16
22973607
TNQ
760msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
761msgstr "git archive --remote <kho> [--exec <lệnh>] --list"
8d388239 762
fe73f3ee 763#: archive.c:351 builtin/add.c:176 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
22973607
TNQ
764#, c-format
765msgid "pathspec '%s' did not match any files"
766msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
767
bd3c9468 768#: archive.c:436
22973607
TNQ
769msgid "fmt"
770msgstr "định_dạng"
771
bd3c9468 772#: archive.c:436
22973607
TNQ
773msgid "archive format"
774msgstr "định dạng lưu trữ"
775
1a849b56 776#: archive.c:437 builtin/log.c:1462
22973607
TNQ
777msgid "prefix"
778msgstr "tiền_tố"
779
bd3c9468 780#: archive.c:438
22973607
TNQ
781msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
782msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
783
1a849b56
TNQ
784#: archive.c:439 builtin/blame.c:702 builtin/blame.c:703 builtin/config.c:62
785#: builtin/fast-export.c:1005 builtin/fast-export.c:1007 builtin/grep.c:869
786#: builtin/hash-object.c:103 builtin/ls-files.c:551 builtin/ls-files.c:554
bd3c9468 787#: builtin/notes.c:405 builtin/notes.c:568 builtin/read-tree.c:120
1a849b56 788#: parse-options.h:165
22973607
TNQ
789msgid "file"
790msgstr "tập_tin"
791
bd3c9468 792#: archive.c:440 builtin/archive.c:89
22973607
TNQ
793msgid "write the archive to this file"
794msgstr "ghi kho lưu vào tập tin này"
795
bd3c9468 796#: archive.c:442
22973607
TNQ
797msgid "read .gitattributes in working directory"
798msgstr "đọc .gitattributes trong thư mục làm việc"
799
bd3c9468 800#: archive.c:443
22973607
TNQ
801msgid "report archived files on stderr"
802msgstr "liệt kê các tập tin được lưu trữ vào stderr (đầu ra lỗi tiêu chuẩn)"
803
bd3c9468 804#: archive.c:444
22973607
TNQ
805msgid "store only"
806msgstr "chỉ lưu (không nén)"
8d388239 807
bd3c9468 808#: archive.c:445
22973607
TNQ
809msgid "compress faster"
810msgstr "nén nhanh hơn"
811
bd3c9468 812#: archive.c:453
22973607
TNQ
813msgid "compress better"
814msgstr "nén nhỏ hơn"
815
bd3c9468 816#: archive.c:456
22973607
TNQ
817msgid "list supported archive formats"
818msgstr "liệt kê các kiểu nén được hỗ trợ"
819
1a849b56
TNQ
820#: archive.c:458 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:108 builtin/clone.c:111
821#: builtin/submodule--helper.c:1209 builtin/submodule--helper.c:1576
22973607
TNQ
822msgid "repo"
823msgstr "kho"
824
bd3c9468 825#: archive.c:459 builtin/archive.c:91
22973607
TNQ
826msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
827msgstr "nhận kho nén từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
828
bd3c9468 829#: archive.c:460 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:489
22973607
TNQ
830msgid "command"
831msgstr "lệnh"
832
bd3c9468 833#: archive.c:461 builtin/archive.c:93
22973607
TNQ
834msgid "path to the remote git-upload-archive command"
835msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
836
bd3c9468 837#: archive.c:468
22973607
TNQ
838msgid "Unexpected option --remote"
839msgstr "Gặp tùy chọn --remote không cần"
840
bd3c9468 841#: archive.c:470
22973607
TNQ
842msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
843msgstr "Tùy chọn --exec chỉ có thể được dùng cùng với --remote"
844
bd3c9468 845#: archive.c:472
22973607
TNQ
846msgid "Unexpected option --output"
847msgstr "Gặp tùy chọn không cần --output"
848
bd3c9468 849#: archive.c:494
22973607
TNQ
850#, c-format
851msgid "Unknown archive format '%s'"
852msgstr "Không hiểu định dạng “%s”"
853
bd3c9468 854#: archive.c:501
774cfe0c 855#, c-format
22973607
TNQ
856msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
857msgstr "Tham số không được hỗ trợ cho định dạng “%s”: -%d"
858
bd3c9468 859#: attr.c:218
64bd31b4
TNQ
860#, c-format
861msgid "%.*s is not a valid attribute name"
862msgstr "%.*s không phải tên thuộc tính hợp lệ"
863
bd3c9468 864#: attr.c:415
774cfe0c 865msgid ""
22973607
TNQ
866"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
867"Use '\\!' for literal leading exclamation."
774cfe0c 868msgstr ""
22973607
TNQ
869"Các mẫu dạng phủ định bị cấm dùng cho các thuộc tính của git\n"
870"Dùng “\\!” cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than dẫn đầu."
774cfe0c 871
1a849b56 872#: bisect.c:460
22973607
TNQ
873#, c-format
874msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
875msgstr "nội dung được trích dẫn sai tập tin “%s”: %s"
bd8202f3 876
1a849b56 877#: bisect.c:668
22973607
TNQ
878#, c-format
879msgid "We cannot bisect more!\n"
880msgstr "Chúng tôi không bisect thêm nữa!\n"
bd8202f3 881
1a849b56 882#: bisect.c:722
22973607
TNQ
883#, c-format
884msgid "Not a valid commit name %s"
885msgstr "Không phải tên đối tượng commit %s hợp lệ"
774cfe0c 886
1a849b56 887#: bisect.c:746
22973607
TNQ
888#, c-format
889msgid ""
890"The merge base %s is bad.\n"
891"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
892msgstr ""
893"Hòa trộn trên %s là sai.\n"
894"Điều đó có nghĩa là lỗi đã được sửa chữa giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 895
1a849b56 896#: bisect.c:751
77c8e543 897#, c-format
22973607
TNQ
898msgid ""
899"The merge base %s is new.\n"
900"The property has changed between %s and [%s].\n"
901msgstr ""
902"Hòa trộn trên %s là mới.\n"
903"Gần như chắc chắn là có thay đổi giữa %s và [%s].\n"
77c8e543 904
1a849b56 905#: bisect.c:756
db484bad 906#, c-format
22973607
TNQ
907msgid ""
908"The merge base %s is %s.\n"
909"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
910msgstr ""
911"Hòa trộn trên %s là %s.\n"
912"Điều đó có nghĩa là lần chuyển giao “%s” đầu tiên là giữa %s và [%s].\n"
774cfe0c 913
1a849b56 914#: bisect.c:764
774cfe0c 915#, c-format
22973607 916msgid ""
a1da87b7 917"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
22973607
TNQ
918"git bisect cannot work properly in this case.\n"
919"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
920msgstr ""
a1da87b7 921"Một số điểm xét duyệt %s không phải tổ tiên của điểm xét duyệt %s.\n"
22973607
TNQ
922"git bisect không thể làm việc đúng đắn trong trường hợp này.\n"
923"Liệu có phải bạn nhầm lẫn các điểm %s và %s không?\n"
774cfe0c 924
1a849b56 925#: bisect.c:777
db484bad 926#, c-format
22973607
TNQ
927msgid ""
928"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
929"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
930"We continue anyway."
931msgstr ""
932"hòa trộn trên cơ sở giữa %s và [%s] phải bị bỏ qua.\n"
933"Do vậy chúng tôi không thể chắc lần chuyển giao đầu tiên %s là giữa %s và "
934"%s.\n"
935"Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục."
774cfe0c 936
fe73f3ee 937#: bisect.c:810
db484bad 938#, c-format
22973607
TNQ
939msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
940msgstr "Bisecting: nền hòa trộn cần phải được kiểm tra\n"
774cfe0c 941
1a849b56 942#: bisect.c:850
22973607
TNQ
943#, c-format
944msgid "a %s revision is needed"
945msgstr "cần một điểm xét duyệt %s"
774cfe0c 946
1a849b56 947#: bisect.c:869 builtin/notes.c:175 builtin/tag.c:235
22973607
TNQ
948#, c-format
949msgid "could not create file '%s'"
950msgstr "không thể tạo tập tin “%s”"
77c8e543 951
1a849b56 952#: bisect.c:920
774cfe0c 953#, c-format
22973607
TNQ
954msgid "could not read file '%s'"
955msgstr "không thể đọc tập tin “%s”"
774cfe0c 956
1a849b56 957#: bisect.c:950
22973607
TNQ
958msgid "reading bisect refs failed"
959msgstr "việc đọc tham chiếu bisect gặp lỗi"
774cfe0c 960
1a849b56 961#: bisect.c:969
22973607
TNQ
962#, c-format
963msgid "%s was both %s and %s\n"
964msgstr "%s là cả %s và %s\n"
965
1a849b56 966#: bisect.c:977
774cfe0c
TNQ
967#, c-format
968msgid ""
22973607
TNQ
969"No testable commit found.\n"
970"Maybe you started with bad path parameters?\n"
774cfe0c 971msgstr ""
22973607
TNQ
972"không tìm thấy lần chuyển giao kiểm tra được nào.\n"
973"Có lẽ bạn bắt đầu với các tham số đường dẫn sai?\n"
774cfe0c 974
1a849b56 975#: bisect.c:996
db484bad 976#, c-format
22973607
TNQ
977msgid "(roughly %d step)"
978msgid_plural "(roughly %d steps)"
979msgstr[0] "(ước chừng %d bước)"
774cfe0c 980
0e2a0915
TNQ
981#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
982#. steps)" translation.
983#.
1a849b56 984#: bisect.c:1002
774cfe0c 985#, c-format
22973607
TNQ
986msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
987msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
988msgstr[0] "Bisecting: còn %d điểm xét duyệt để kiểm sau %s này\n"
774cfe0c 989
1a849b56 990#: blame.c:1758
0e2a0915
TNQ
991msgid "--contents and --reverse do not blend well."
992msgstr "tùy chọn--contents và --reverse không được trộn vào nhau."
993
1a849b56 994#: blame.c:1769
0e2a0915
TNQ
995msgid "cannot use --contents with final commit object name"
996msgstr "không thể dùng --contents với tên đối tượng chuyển giao cuối cùng"
997
1a849b56 998#: blame.c:1789
0e2a0915
TNQ
999msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1000msgstr ""
1001"--reverse và --first-parent cùng nhau cần chỉ định lần chuyển giao cuối"
1002
1a849b56
TNQ
1003#: blame.c:1798 bundle.c:160 ref-filter.c:1978 sequencer.c:1699
1004#: sequencer.c:2901 builtin/commit.c:976 builtin/log.c:366 builtin/log.c:920
1005#: builtin/log.c:1371 builtin/log.c:1702 builtin/log.c:1950 builtin/merge.c:370
bd3c9468 1006#: builtin/shortlog.c:191
0e2a0915
TNQ
1007msgid "revision walk setup failed"
1008msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét duyệt gặp lỗi"
1009
1a849b56 1010#: blame.c:1816
0e2a0915
TNQ
1011msgid ""
1012"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1013msgstr ""
1014"--reverse --first-parent cùng nhau yêu cầu vùng cùng với chuỗi cha-mẹ-đầu-"
1015"tiên"
1016
1a849b56 1017#: blame.c:1827
0e2a0915
TNQ
1018#, c-format
1019msgid "no such path %s in %s"
1020msgstr "không có đường dẫn %s trong “%s”"
1021
1a849b56 1022#: blame.c:1838
0e2a0915
TNQ
1023#, c-format
1024msgid "cannot read blob %s for path %s"
1025msgstr "không thể đọc blob %s cho đường dẫn “%s”"
1026
22973607
TNQ
1027#: branch.c:53
1028#, c-format
774cfe0c
TNQ
1029msgid ""
1030"\n"
22973607
TNQ
1031"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1032"the remote tracking information by invoking\n"
1033"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1034msgstr ""
774cfe0c 1035"\n"
22973607
TNQ
1036"Sau khi sửa nguyên nhân lỗi bạn có lẻ cần thử sửa\n"
1037"thông tin theo dõi máy chủ bằng cách gọi lệnh\n"
1038"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
db484bad 1039
22973607 1040#: branch.c:67
e06dc12a 1041#, c-format
22973607
TNQ
1042msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
1043msgstr "Chưa cài đặt nhánh %s như là thượng nguồn của nó."
e06dc12a 1044
22973607
TNQ
1045#: branch.c:93
1046#, c-format
bd3c9468
TNQ
1047msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
1048msgstr ""
1049"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1050
1051#: branch.c:94
1052#, c-format
bd3c9468
TNQ
1053msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1054msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh máy chủ “%s” từ “%s”."
22973607
TNQ
1055
1056#: branch.c:98
1057#, c-format
bd3c9468
TNQ
1058msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1059msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1060
1061#: branch.c:99
1062#, c-format
bd3c9468
TNQ
1063msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1064msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi nhánh nội bộ “%s”."
22973607
TNQ
1065
1066#: branch.c:104
1067#, c-format
bd3c9468
TNQ
1068msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
1069msgstr ""
1070"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1071
1072#: branch.c:105
1073#, c-format
bd3c9468
TNQ
1074msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
1075msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu máy chủ “%s”."
22973607
TNQ
1076
1077#: branch.c:109
1078#, c-format
bd3c9468 1079msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
22973607 1080msgstr ""
bd3c9468 1081"Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s” bằng cách rebase."
22973607
TNQ
1082
1083#: branch.c:110
1084#, c-format
bd3c9468
TNQ
1085msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
1086msgstr "Nhánh “%s” cài đặt để theo dõi tham chiếu nội bộ “%s”."
22973607
TNQ
1087
1088#: branch.c:119
1089msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1090msgstr "Không thể ghi cấu hình nhánh thượng nguồn"
1091
1092#: branch.c:156
1093#, c-format
1094msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1095msgstr "Không theo dõi: thông tin chưa rõ ràng cho tham chiếu %s"
1096
fe73f3ee 1097#: branch.c:189
22973607
TNQ
1098#, c-format
1099msgid "'%s' is not a valid branch name."
1100msgstr "“%s” không phải là một tên nhánh hợp lệ."
1101
fe73f3ee 1102#: branch.c:208
22973607
TNQ
1103#, c-format
1104msgid "A branch named '%s' already exists."
1105msgstr "Đã có nhánh mang tên “%s”."
1106
fe73f3ee 1107#: branch.c:213
22973607
TNQ
1108msgid "Cannot force update the current branch."
1109msgstr "Không thể ép buộc cập nhật nhánh hiện hành."
1110
fe73f3ee 1111#: branch.c:233
22973607
TNQ
1112#, c-format
1113msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1114msgstr ""
1115"Không thể cài đặt thông tin theo dõi; điểm bắt đầu “%s” không phải là một "
1116"nhánh."
1117
fe73f3ee 1118#: branch.c:235
72e3c7a8 1119#, c-format
22973607
TNQ
1120msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1121msgstr "nhánh thượng nguồn đã yêu cầu “%s” không tồn tại"
1122
fe73f3ee 1123#: branch.c:237
72e3c7a8 1124msgid ""
72e3c7a8 1125"\n"
22973607
TNQ
1126"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1127"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1128"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1129"\n"
1130"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1131"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1132"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
72e3c7a8 1133msgstr ""
72e3c7a8 1134"\n"
22973607
TNQ
1135"Nếu bạn có ý định “cải tổ” công việc của bạn trên nhánh thượng nguồn\n"
1136"(upstream) cái mà đã sẵn có trên máy chủ, bạn cần chạy\n"
1137"lệnh \"git fetch\" để lấy nó về.\n"
1138"\n"
1139"Nếu bạn có ý định đẩy lên lên một nhánh nội bộ mới cái mà\n"
1140"sẽ theo dõi bản đối chiếu máy chủ của nó, bạn cần dùng lệnh\n"
1141"\"git push -u\" để đặt cấu hình thượng nguồn bạn muốn push."
72e3c7a8 1142
fe73f3ee 1143#: branch.c:280
72e3c7a8 1144#, c-format
22973607
TNQ
1145msgid "Not a valid object name: '%s'."
1146msgstr "Không phải tên đối tượng hợp lệ: “%s”."
72e3c7a8 1147
fe73f3ee 1148#: branch.c:300
22973607
TNQ
1149#, c-format
1150msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1151msgstr "Tên đối tượng chưa rõ ràng: “%s”."
dcc52a04 1152
fe73f3ee 1153#: branch.c:305
22973607
TNQ
1154#, c-format
1155msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1156msgstr "Nhánh không hợp lệ: “%s”."
dcc52a04 1157
fe73f3ee 1158#: branch.c:359
22973607
TNQ
1159#, c-format
1160msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1161msgstr "“%s” đã được lấy ra tại “%s” rồi"
9802f229 1162
fe73f3ee 1163#: branch.c:382
9802f229 1164#, c-format
22973607
TNQ
1165msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1166msgstr "HEAD của cây làm việc %s chưa được cập nhật"
9802f229 1167
22973607
TNQ
1168#: bundle.c:34
1169#, c-format
1170msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1171msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
9802f229 1172
0e2a0915 1173#: bundle.c:62
9802f229 1174#, c-format
22973607
TNQ
1175msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1176msgstr "phần đầu không được thừa nhận: %s%s (%d)"
9802f229 1177
1a849b56 1178#: bundle.c:88 sequencer.c:1879 sequencer.c:2337 builtin/commit.c:750
9802f229 1179#, c-format
22973607
TNQ
1180msgid "could not open '%s'"
1181msgstr "không thể mở “%s”"
9802f229 1182
1a849b56 1183#: bundle.c:139
22973607
TNQ
1184msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1185msgstr "Kho chứa thiếu những lần chuyển giao tiên quyết này:"
9802f229 1186
1a849b56 1187#: bundle.c:190
9802f229 1188#, c-format
22973607
TNQ
1189msgid "The bundle contains this ref:"
1190msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1191msgstr[0] "Bó dữ liệu chứa %d tham chiếu:"
9802f229 1192
1a849b56 1193#: bundle.c:197
22973607
TNQ
1194msgid "The bundle records a complete history."
1195msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
9802f229 1196
1a849b56 1197#: bundle.c:199
9802f229 1198#, c-format
22973607
TNQ
1199msgid "The bundle requires this ref:"
1200msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1201msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu này:"
9802f229 1202
1a849b56 1203#: bundle.c:258
22973607
TNQ
1204msgid "Could not spawn pack-objects"
1205msgstr "Không thể sản sinh đối tượng gói"
9802f229 1206
1a849b56 1207#: bundle.c:269
22973607
TNQ
1208msgid "pack-objects died"
1209msgstr "đối tượng gói đã chết"
9802f229 1210
1a849b56 1211#: bundle.c:311
22973607
TNQ
1212msgid "rev-list died"
1213msgstr "rev-list đã chết"
9802f229 1214
1a849b56 1215#: bundle.c:360
9802f229 1216#, c-format
22973607
TNQ
1217msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1218msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
9802f229 1219
1a849b56 1220#: bundle.c:450 builtin/log.c:183 builtin/log.c:1607 builtin/shortlog.c:296
9802f229 1221#, c-format
22973607
TNQ
1222msgid "unrecognized argument: %s"
1223msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
9802f229 1224
1a849b56 1225#: bundle.c:458
22973607
TNQ
1226msgid "Refusing to create empty bundle."
1227msgstr "Từ chối tạo một bó dữ liệu trống rỗng."
1228
1a849b56 1229#: bundle.c:470
9802f229 1230#, c-format
22973607
TNQ
1231msgid "cannot create '%s'"
1232msgstr "không thể tạo “%s”"
9802f229 1233
1a849b56 1234#: bundle.c:498
22973607
TNQ
1235msgid "index-pack died"
1236msgstr "mục lục gói đã chết"
9802f229 1237
1a849b56 1238#: color.c:296
22973607
TNQ
1239#, c-format
1240msgid "invalid color value: %.*s"
1241msgstr "giá trị màu không hợp lệ: %.*s"
9802f229 1242
1a849b56
TNQ
1243#: commit.c:41 sequencer.c:2141 builtin/am.c:421 builtin/am.c:465
1244#: builtin/am.c:1436 builtin/am.c:2072
9802f229 1245#, c-format
22973607
TNQ
1246msgid "could not parse %s"
1247msgstr "không thể phân tích cú pháp %s"
9802f229 1248
0e2a0915 1249#: commit.c:43
9802f229 1250#, c-format
22973607
TNQ
1251msgid "%s %s is not a commit!"
1252msgstr "%s %s không phải là một lần chuyển giao!"
1253
1a849b56 1254#: commit.c:1506
819a2276 1255msgid ""
22973607
TNQ
1256"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1257"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1258"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
819a2276 1259msgstr ""
22973607
TNQ
1260"Cảnh báo: ghi chú cho lần chuyển giao không hợp chuẩn UTF-8.\n"
1261"Bạn có lẽ muốn tu bổ nó sau khi sửa lời chú thích, hoặc là đặt biến\n"
1262"cấu hình i18n.commitencoding thành bảng mã mà dự án của bạn muốn dùng.\n"
9802f229 1263
fe73f3ee 1264#: compat/obstack.c:405 compat/obstack.c:407
22973607
TNQ
1265msgid "memory exhausted"
1266msgstr "hết bộ nhớ"
9802f229 1267
fe73f3ee 1268#: config.c:186
64bd31b4
TNQ
1269msgid "relative config include conditionals must come from files"
1270msgstr "các điều kiện bao gồm cấu hình liên quan phải đến từ các tập tin"
1271
fe73f3ee 1272#: config.c:720
9802f229 1273#, c-format
22973607
TNQ
1274msgid "bad config line %d in blob %s"
1275msgstr "tập tin cấu hình sai tại dòng %d trong blob %s"
9802f229 1276
fe73f3ee 1277#: config.c:724
9802f229 1278#, c-format
22973607
TNQ
1279msgid "bad config line %d in file %s"
1280msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong tập tin %s"
9802f229 1281
fe73f3ee 1282#: config.c:728
9802f229 1283#, c-format
22973607
TNQ
1284msgid "bad config line %d in standard input"
1285msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong đầu vào tiêu chuẩn"
9802f229 1286
fe73f3ee 1287#: config.c:732
9802f229 1288#, c-format
22973607
TNQ
1289msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1290msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong blob-mô-đun-con %s"
9802f229 1291
fe73f3ee 1292#: config.c:736
9802f229 1293#, c-format
22973607
TNQ
1294msgid "bad config line %d in command line %s"
1295msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong dòng lệnh %s"
9802f229 1296
fe73f3ee 1297#: config.c:740
9802f229 1298#, c-format
22973607
TNQ
1299msgid "bad config line %d in %s"
1300msgstr "cấu hình sai tại dòng %d trong %s"
9802f229 1301
fe73f3ee 1302#: config.c:868
22973607
TNQ
1303msgid "out of range"
1304msgstr "nằm ngoài phạm vi"
9802f229 1305
fe73f3ee 1306#: config.c:868
22973607
TNQ
1307msgid "invalid unit"
1308msgstr "đơn vị không hợp lệ"
9802f229 1309
fe73f3ee 1310#: config.c:874
22973607
TNQ
1311#, c-format
1312msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1313msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s”: %s"
9802f229 1314
fe73f3ee 1315#: config.c:879
9802f229 1316#, c-format
22973607
TNQ
1317msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1318msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong blob %s: %s"
9802f229 1319
fe73f3ee 1320#: config.c:882
9802f229 1321#, c-format
22973607
TNQ
1322msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1323msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong tập tin %s: %s"
9802f229 1324
fe73f3ee 1325#: config.c:885
22973607
TNQ
1326#, c-format
1327msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1328msgstr ""
1329"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong đầu vào tiêu chuẩn: %s"
9802f229 1330
fe73f3ee 1331#: config.c:888
9802f229 1332#, c-format
22973607
TNQ
1333msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1334msgstr ""
1335"sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong submodule-blob %s: %s"
9802f229 1336
fe73f3ee 1337#: config.c:891
9802f229 1338#, c-format
22973607
TNQ
1339msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1340msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong dòng lệnh %s: %s"
9802f229 1341
fe73f3ee 1342#: config.c:894
22973607
TNQ
1343#, c-format
1344msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1345msgstr "sai giá trị bằng số của cấu hình “%s” cho “%s” trong %s: %s"
9802f229 1346
fe73f3ee 1347#: config.c:989
22973607
TNQ
1348#, c-format
1349msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1350msgstr "gặp lỗi mở rộng thư mục người dùng trong: “%s”"
9802f229 1351
fe73f3ee
TNQ
1352#: config.c:998
1353#, c-format
1354msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1355msgstr "“%s” dành cho “%s” không phải là dấu vết thời gian hợp lệ"
1356
1357#: config.c:1094 config.c:1105
9802f229 1358#, c-format
22973607
TNQ
1359msgid "bad zlib compression level %d"
1360msgstr "mức nén zlib %d là sai"
9802f229 1361
1a849b56 1362#: config.c:1225
9802f229 1363#, c-format
22973607
TNQ
1364msgid "invalid mode for object creation: %s"
1365msgstr "chế độ không hợp lệ đối với việc tạo đối tượng: %s"
9802f229 1366
1a849b56 1367#: config.c:1386
a1da87b7
TNQ
1368#, c-format
1369msgid "bad pack compression level %d"
1370msgstr "mức nén gói %d không hợp lệ"
1371
1a849b56 1372#: config.c:1582
22973607
TNQ
1373msgid "unable to parse command-line config"
1374msgstr "không thể phân tích cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1375
1a849b56 1376#: config.c:1914
22973607
TNQ
1377msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1378msgstr "đã có lỗi chưa biết xảy ra trong khi đọc các tập tin cấu hình"
1379
1a849b56 1380#: config.c:2101
64bd31b4
TNQ
1381#, c-format
1382msgid "Invalid %s: '%s'"
1383msgstr "%s không hợp lệ: “%s”"
1384
1a849b56 1385#: config.c:2144
64bd31b4
TNQ
1386#, c-format
1387msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1388msgstr ""
1389"không hiểu giá trị core.untrackedCache “%s”; dùng giá trị mặc định “keep”"
1390
1a849b56 1391#: config.c:2170
64bd31b4
TNQ
1392#, c-format
1393msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1394msgstr "giá trị splitIndex.maxPercentChange “%d” phải nằm giữa 0 và 100"
1395
1a849b56 1396#: config.c:2195
9802f229 1397#, c-format
22973607
TNQ
1398msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1399msgstr "không thể phân tích “%s” từ cấu hình dòng lệnh"
9802f229 1400
1a849b56 1401#: config.c:2197
22973607
TNQ
1402#, c-format
1403msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1404msgstr "sai biến cấu hình “%s” trong tập tin “%s” tại dòng %d"
9802f229 1405
1a849b56 1406#: config.c:2256
9802f229 1407#, c-format
22973607
TNQ
1408msgid "%s has multiple values"
1409msgstr "%s có đa giá trị"
9802f229 1410
1a849b56 1411#: config.c:2599 config.c:2816
a1da87b7
TNQ
1412#, c-format
1413msgid "fstat on %s failed"
1414msgstr "fstat trên %s gặp lỗi"
1415
1a849b56 1416#: config.c:2706
22973607
TNQ
1417#, c-format
1418msgid "could not set '%s' to '%s'"
1419msgstr "không thể đặt “%s” thành “%s”"
9802f229 1420
1a849b56 1421#: config.c:2708 builtin/remote.c:776
9802f229 1422#, c-format
22973607
TNQ
1423msgid "could not unset '%s'"
1424msgstr "không thể thôi đặt “%s”"
9802f229 1425
fe73f3ee 1426#: connect.c:52
22973607
TNQ
1427msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1428msgstr "Máy chủ bị treo trên lần tiếp xúc đầu tiên"
9802f229 1429
fe73f3ee 1430#: connect.c:54
22973607
TNQ
1431msgid ""
1432"Could not read from remote repository.\n"
1433"\n"
1434"Please make sure you have the correct access rights\n"
1435"and the repository exists."
e06dc12a 1436msgstr ""
22973607
TNQ
1437"Không thể đọc từ kho trên mạng.\n"
1438"\n"
1439"Vui lòng chắc chắn là bạn có đủ thẩm quyền truy cập\n"
1440"và kho chứa đã sẵn có."
e06dc12a 1441
1a849b56 1442#: connected.c:66 builtin/fsck.c:198 builtin/prune.c:144
22973607
TNQ
1443msgid "Checking connectivity"
1444msgstr "Đang kiểm tra kết nối"
1445
1a849b56 1446#: connected.c:78
22973607
TNQ
1447msgid "Could not run 'git rev-list'"
1448msgstr "Không thể chạy “git rev-list”"
1449
1a849b56 1450#: connected.c:98
22973607
TNQ
1451msgid "failed write to rev-list"
1452msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list"
1453
1a849b56 1454#: connected.c:105
22973607
TNQ
1455msgid "failed to close rev-list's stdin"
1456msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list"
1457
0e2a0915 1458#: convert.c:205
e06dc12a 1459#, c-format
1a849b56
TNQ
1460msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1461msgstr "CRLF nên được thay bằng LF trong %s."
1462
1463#: convert.c:207
1464#, c-format
22973607
TNQ
1465msgid ""
1466"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1467"The file will have its original line endings in your working directory."
1468msgstr ""
1469"CRLF sẽ bị thay thế bằng LF trong %s.\n"
1470"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1471
1a849b56 1472#: convert.c:215
e06dc12a 1473#, c-format
1a849b56
TNQ
1474msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
1475msgstr "LF nên thay bằng CRLF trong %s"
e06dc12a 1476
1a849b56 1477#: convert.c:217
e06dc12a 1478#, c-format
22973607
TNQ
1479msgid ""
1480"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1481"The file will have its original line endings in your working directory."
1482msgstr ""
1483"LF sẽ bị thay thế bằng CRLF trong %s.\n"
1484"Tập tin sẽ có kiểu xuống dòng như bản gốc trong thư mục làm việc của bạn."
e06dc12a 1485
0e2a0915 1486#: date.c:116
22973607 1487msgid "in the future"
365fb9d9 1488msgstr "ở thời tương lai"
db484bad 1489
365fb9d9
TNQ
1490#: date.c:122
1491#, c-format
1492msgid "%<PRIuMAX> second ago"
1493msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
1494msgstr[0] "%<PRIuMAX> giây trước"
1495
1496#: date.c:129
1497#, c-format
1498msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
1499msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
1500msgstr[0] "%<PRIuMAX> phút trước"
1501
1502#: date.c:136
1503#, c-format
1504msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
1505msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
1506msgstr[0] "%<PRIuMAX> giờ trước"
1507
1508#: date.c:143
1509#, c-format
1510msgid "%<PRIuMAX> day ago"
1511msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
1512msgstr[0] "%<PRIuMAX> ngày trước"
1513
1514#: date.c:149
1515#, c-format
1516msgid "%<PRIuMAX> week ago"
1517msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
1518msgstr[0] "%<PRIuMAX> tuần trước"
1519
1520#: date.c:156
1521#, c-format
1522msgid "%<PRIuMAX> month ago"
1523msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
1524msgstr[0] "%<PRIuMAX> tháng trước"
1525
1526#: date.c:167
1527#, c-format
1528msgid "%<PRIuMAX> year"
1529msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
1530msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm"
44bb9364 1531
22973607 1532#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
0e2a0915 1533#: date.c:170
365fb9d9
TNQ
1534#, c-format
1535msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
1536msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
1537msgstr[0] "%s, %<PRIuMAX> tháng trước"
1538
1539#: date.c:175 date.c:180
1540#, c-format
1541msgid "%<PRIuMAX> year ago"
1542msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
1543msgstr[0] "%<PRIuMAX> năm trước"
44bb9364 1544
22973607 1545#: diffcore-order.c:24
44bb9364 1546#, c-format
22973607
TNQ
1547msgid "failed to read orderfile '%s'"
1548msgstr "gặp lỗi khi đọc tập-tin-thứ-tự “%s”"
44bb9364 1549
fe73f3ee 1550#: diffcore-rename.c:535
22973607
TNQ
1551msgid "Performing inexact rename detection"
1552msgstr "Đang thực hiện dò tìm đổi tên không chính xác"
1553
bd3c9468 1554#: diff.c:74
44bb9364 1555#, c-format
22973607
TNQ
1556msgid "option '%s' requires a value"
1557msgstr "tùy chọn “%s” yêu cầu một giá trị"
44bb9364 1558
bd3c9468 1559#: diff.c:152
44bb9364 1560#, c-format
22973607
TNQ
1561msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
1562msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%s”\n"
44bb9364 1563
bd3c9468 1564#: diff.c:157
44bb9364 1565#, c-format
22973607
TNQ
1566msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1567msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%s”\n"
44bb9364 1568
bd3c9468
TNQ
1569#: diff.c:281
1570msgid ""
1571"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'zebra', 'dimmed_zebra', "
1572"'plain'"
1573msgstr ""
1574"cài đặt màu đã di chuyển phải là một trong “no”, “default”, “zebra”, "
1575"“dimmed_zebra”, “plain”"
1576
1577#: diff.c:341
44bb9364 1578#, c-format
22973607
TNQ
1579msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1580msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: “%s”"
44bb9364 1581
fe73f3ee 1582#: diff.c:401
22973607 1583#, c-format
5832c3f2 1584msgid ""
22973607
TNQ
1585"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1586"%s"
5832c3f2 1587msgstr ""
22973607
TNQ
1588"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
1589"%s"
5832c3f2 1590
1a849b56 1591#: diff.c:3822
22973607
TNQ
1592#, c-format
1593msgid "external diff died, stopping at %s"
1594msgstr "phần mềm diff ở bên ngoài đã chết, dừng tại %s"
4dcd03ea 1595
1a849b56 1596#: diff.c:4146
22973607
TNQ
1597msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1598msgstr "--name-only, --name-status, --check và -s loại từ lẫn nhau"
15fbbed7 1599
1a849b56
TNQ
1600#: diff.c:4149
1601msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
1602msgstr "Các tùy chọn -G, -S, và --find-object loại từ lẫn nhau"
1603
1604#: diff.c:4237
22973607
TNQ
1605msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1606msgstr "--follow cần chính xác một đặc tả đường dẫn"
15fbbed7 1607
1a849b56 1608#: diff.c:4403
15fbbed7
TNQ
1609#, c-format
1610msgid ""
22973607
TNQ
1611"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1612"%s"
15fbbed7 1613msgstr ""
22973607
TNQ
1614"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
1615"%s"
15fbbed7 1616
1a849b56 1617#: diff.c:4417
f2993884 1618#, c-format
22973607
TNQ
1619msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1620msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: “%s”"
f2993884 1621
1a849b56 1622#: diff.c:5493
22973607
TNQ
1623msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1624msgstr ""
1625"nhận thấy đổi tên không chính xác đã bị bỏ qua bởi có quá nhiều tập tin."
f2993884 1626
1a849b56 1627#: diff.c:5496
22973607
TNQ
1628msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1629msgstr ""
1630"chỉ tìm thấy các bản sao từ đường dẫn đã sửa đổi bởi vì có quá nhiều tập tin."
f2993884 1631
1a849b56 1632#: diff.c:5499
f2993884 1633#, c-format
22973607
TNQ
1634msgid ""
1635"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1636msgstr ""
1637"bạn có lẽ muốn đặt biến %s của bạn thành ít nhất là %d và thử lại lệnh lần "
1638"nữa."
f2993884 1639
1a849b56
TNQ
1640#: dir.c:1866
1641#, c-format
1642msgid "could not open directory '%s'"
1643msgstr "không thể mở thư mục “%s”"
1644
1645#: dir.c:2108
22973607
TNQ
1646msgid "failed to get kernel name and information"
1647msgstr "gặp lỗi khi lấy tên và thông tin của nhân"
0c966d84 1648
1a849b56 1649#: dir.c:2232
22973607
TNQ
1650msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
1651msgstr "Bộ nhớ tạm không theo vết bị tắt trên hệ thống hay vị trí này."
0c966d84 1652
1a849b56 1653#: dir.c:3024 dir.c:3029
64bd31b4
TNQ
1654#, c-format
1655msgid "could not create directories for %s"
1656msgstr "không thể tạo thư mục cho %s"
1657
1a849b56 1658#: dir.c:3054
a1da87b7
TNQ
1659#, c-format
1660msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1661msgstr "không thể di cư thư mục git từ “%s” sang “%s”"
1662
fe73f3ee
TNQ
1663#: editor.c:61
1664#, c-format
1665msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
1666msgstr "gợi ý: Chờ trình biên soạn của bạn đóng tập tin…%c"
1667
1668#: entry.c:177
bd3c9468
TNQ
1669msgid "Filtering content"
1670msgstr "Nội dung lọc"
1671
fe73f3ee 1672#: entry.c:435
64bd31b4
TNQ
1673#, c-format
1674msgid "could not stat file '%s'"
1675msgstr "không thể lấy thống kê tập tin “%s”"
1676
1a849b56
TNQ
1677#: fetch-object.c:17
1678msgid "Remote with no URL"
1679msgstr "Máy chủ không có địa chỉ URL"
1680
1681#: fetch-pack.c:253
22973607
TNQ
1682msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1683msgstr "git fetch-pack: cần danh sách shallow"
843565a8 1684
1a849b56
TNQ
1685#: fetch-pack.c:265
1686msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
1687msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được một gói flush"
c2d67403 1688
1a849b56 1689#: fetch-pack.c:284 builtin/archive.c:63
72dd4a8e
TNQ
1690#, c-format
1691msgid "remote error: %s"
1692msgstr "lỗi máy chủ: %s"
1693
1a849b56 1694#: fetch-pack.c:285
c2d67403 1695#, c-format
275588f9
JX
1696msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1697msgstr "git fetch-pack: cần ACK/NAK, nhưng lại nhận được “%s”"
c2d67403 1698
1a849b56 1699#: fetch-pack.c:337
22973607
TNQ
1700msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1701msgstr "--stateless-rpc cần multi_ack_detailed"
843565a8 1702
1a849b56 1703#: fetch-pack.c:428
843565a8 1704#, c-format
22973607
TNQ
1705msgid "invalid shallow line: %s"
1706msgstr "dòng shallow không hợp lệ: %s"
843565a8 1707
1a849b56 1708#: fetch-pack.c:434
0c966d84 1709#, c-format
22973607
TNQ
1710msgid "invalid unshallow line: %s"
1711msgstr "dòng unshallow không hợp lệ: %s"
f2993884 1712
1a849b56 1713#: fetch-pack.c:436
843565a8 1714#, c-format
22973607
TNQ
1715msgid "object not found: %s"
1716msgstr "Không tìm thấy đối tượng: %s"
843565a8 1717
1a849b56 1718#: fetch-pack.c:439
0c966d84 1719#, c-format
22973607
TNQ
1720msgid "error in object: %s"
1721msgstr "lỗi trong đối tượng: %s"
0c966d84 1722
1a849b56 1723#: fetch-pack.c:441
843565a8 1724#, c-format
22973607
TNQ
1725msgid "no shallow found: %s"
1726msgstr "không tìm shallow nào: %s"
843565a8 1727
1a849b56 1728#: fetch-pack.c:444
0c966d84 1729#, c-format
22973607
TNQ
1730msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1731msgstr "cần shallow/unshallow, nhưng lại nhận được %s"
0c966d84 1732
1a849b56 1733#: fetch-pack.c:485
843565a8 1734#, c-format
22973607
TNQ
1735msgid "got %s %d %s"
1736msgstr "nhận %s %d - %s"
843565a8 1737
1a849b56 1738#: fetch-pack.c:499
c2d67403 1739#, c-format
22973607
TNQ
1740msgid "invalid commit %s"
1741msgstr "lần chuyển giao %s không hợp lệ"
c2d67403 1742
1a849b56 1743#: fetch-pack.c:532
22973607
TNQ
1744msgid "giving up"
1745msgstr "chịu thua"
1746
1a849b56 1747#: fetch-pack.c:542 progress.c:229
22973607
TNQ
1748msgid "done"
1749msgstr "xong"
1750
1a849b56 1751#: fetch-pack.c:554
c2d67403 1752#, c-format
22973607
TNQ
1753msgid "got %s (%d) %s"
1754msgstr "nhận %s (%d) %s"
c2d67403 1755
1a849b56 1756#: fetch-pack.c:600
0c966d84 1757#, c-format
22973607
TNQ
1758msgid "Marking %s as complete"
1759msgstr "Đánh dấu %s là đã hoàn thành"
0c966d84 1760
1a849b56 1761#: fetch-pack.c:788
c2d67403 1762#, c-format
22973607
TNQ
1763msgid "already have %s (%s)"
1764msgstr "đã sẵn có %s (%s)"
c2d67403 1765
1a849b56 1766#: fetch-pack.c:829
22973607
TNQ
1767msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1768msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh sideband demultiplexer"
c2d67403 1769
1a849b56 1770#: fetch-pack.c:837
22973607
TNQ
1771msgid "protocol error: bad pack header"
1772msgstr "lỗi giao thức: phần đầu gói bị sai"
c2d67403 1773
1a849b56 1774#: fetch-pack.c:895
c2d67403 1775#, c-format
22973607
TNQ
1776msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1777msgstr "fetch-pack: không thể rẽ nhánh %s"
c2d67403 1778
1a849b56 1779#: fetch-pack.c:911
c2d67403 1780#, c-format
22973607
TNQ
1781msgid "%s failed"
1782msgstr "%s gặp lỗi"
c2d67403 1783
1a849b56 1784#: fetch-pack.c:913
22973607
TNQ
1785msgid "error in sideband demultiplexer"
1786msgstr "có lỗi trong sideband demultiplexer"
1787
1a849b56 1788#: fetch-pack.c:940
22973607
TNQ
1789msgid "Server does not support shallow clients"
1790msgstr "Máy chủ không hỗ trợ máy khách shallow"
1791
1a849b56 1792#: fetch-pack.c:944
22973607
TNQ
1793msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1794msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack_detailed"
1795
1a849b56 1796#: fetch-pack.c:947
22973607
TNQ
1797msgid "Server supports no-done"
1798msgstr "Máy chủ hỗ trợ no-done"
1799
1a849b56 1800#: fetch-pack.c:953
22973607
TNQ
1801msgid "Server supports multi_ack"
1802msgstr "Máy chủ hỗ trợ multi_ack"
1803
1a849b56 1804#: fetch-pack.c:957
22973607
TNQ
1805msgid "Server supports side-band-64k"
1806msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band-64k"
1807
1a849b56 1808#: fetch-pack.c:961
22973607
TNQ
1809msgid "Server supports side-band"
1810msgstr "Máy chủ hỗ trợ side-band"
1811
1a849b56 1812#: fetch-pack.c:965
22973607
TNQ
1813msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1814msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-tip-sha1-in-want"
1815
1a849b56 1816#: fetch-pack.c:969
22973607
TNQ
1817msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1818msgstr "Máy chủ hỗ trợ allow-reachable-sha1-in-want"
1819
1a849b56 1820#: fetch-pack.c:979
22973607
TNQ
1821msgid "Server supports ofs-delta"
1822msgstr "Máy chủ hỗ trợ ofs-delta"
1823
1a849b56
TNQ
1824#: fetch-pack.c:985
1825msgid "Server supports filter"
1826msgstr "Máy chủ hỗ trợ bộ lọc"
1827
1828#: fetch-pack.c:993
c2d67403 1829#, c-format
22973607
TNQ
1830msgid "Server version is %.*s"
1831msgstr "Phiên bản máy chủ là %.*s"
c2d67403 1832
1a849b56 1833#: fetch-pack.c:999
22973607
TNQ
1834msgid "Server does not support --shallow-since"
1835msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-since"
1836
1a849b56 1837#: fetch-pack.c:1003
22973607
TNQ
1838msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1839msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --shallow-exclude"
1840
1a849b56 1841#: fetch-pack.c:1005
22973607
TNQ
1842msgid "Server does not support --deepen"
1843msgstr "Máy chủ không hỗ trợ --deepen"
1844
1a849b56 1845#: fetch-pack.c:1016
22973607
TNQ
1846msgid "no common commits"
1847msgstr "không có lần chuyển giao chung nào"
1848
1a849b56 1849#: fetch-pack.c:1028
22973607
TNQ
1850msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1851msgstr "git fetch-pack: fetch gặp lỗi."
1852
1a849b56 1853#: fetch-pack.c:1190
22973607
TNQ
1854msgid "no matching remote head"
1855msgstr "không khớp phần đầu máy chủ"
1856
1a849b56 1857#: fetch-pack.c:1212
64bd31b4
TNQ
1858#, c-format
1859msgid "no such remote ref %s"
1860msgstr "Không có máy chủ tham chiếu nào như %s"
1861
1a849b56 1862#: fetch-pack.c:1215
64bd31b4
TNQ
1863#, c-format
1864msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1865msgstr ""
1866"Máy phục vụ không cho phép yêu cầu cho đối tượng không được báo trước %s"
1867
0e2a0915 1868#: gpg-interface.c:181
22973607
TNQ
1869msgid "gpg failed to sign the data"
1870msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
1871
0e2a0915 1872#: gpg-interface.c:211
22973607
TNQ
1873msgid "could not create temporary file"
1874msgstr "không thể tạo tập tin tạm thời"
1875
bd3c9468 1876#: gpg-interface.c:214
843565a8 1877#, c-format
22973607
TNQ
1878msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1879msgstr "gặp lỗi khi ghi chữ ký đính kèm vào “%s”"
843565a8 1880
0e2a0915 1881#: graph.c:97
a1da87b7
TNQ
1882#, c-format
1883msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
1884msgstr "bỏ qua màu không hợp lệ “%.*s” trong log.graphColors"
1885
1a849b56 1886#: grep.c:2022
c2d67403 1887#, c-format
22973607
TNQ
1888msgid "'%s': unable to read %s"
1889msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
c2d67403 1890
1a849b56
TNQ
1891#: grep.c:2039 setup.c:163 builtin/clone.c:407 builtin/diff.c:81
1892#: builtin/rm.c:134
c2d67403 1893#, c-format
22973607
TNQ
1894msgid "failed to stat '%s'"
1895msgstr "gặp lỗi khi lấy thống kê về “%s”"
c2d67403 1896
1a849b56 1897#: grep.c:2050
843565a8 1898#, c-format
22973607
TNQ
1899msgid "'%s': short read"
1900msgstr "“%s”: đọc ngắn"
843565a8 1901
0e2a0915 1902#: help.c:179
843565a8 1903#, c-format
22973607
TNQ
1904msgid "available git commands in '%s'"
1905msgstr "các lệnh git sẵn có trong thư mục “%s”:"
843565a8 1906
0e2a0915 1907#: help.c:186
22973607
TNQ
1908msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1909msgstr "các lệnh git sẵn có từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
1910
0e2a0915 1911#: help.c:217
22973607
TNQ
1912msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1913msgstr "Có các lệnh Git chung được sử dụng trong các tình huống khác nhau:"
1914
0e2a0915 1915#: help.c:281
5832c3f2 1916#, c-format
22973607
TNQ
1917msgid ""
1918"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1919"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1920msgstr ""
1921"“%s” trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
1922"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
5832c3f2 1923
0e2a0915 1924#: help.c:336
22973607
TNQ
1925msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1926msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
1927
0e2a0915 1928#: help.c:358
5832c3f2 1929#, c-format
0e2a0915
TNQ
1930msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
1931msgstr "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên “%s”, mà nó lại không có sẵn."
5832c3f2 1932
0e2a0915 1933#: help.c:363
5832c3f2 1934#, c-format
0e2a0915
TNQ
1935msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
1936msgstr "Tiếp tục và coi rằng ý bạn là “%s”."
5832c3f2 1937
0e2a0915
TNQ
1938#: help.c:368
1939#, c-format
1940msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
1941msgstr "Tiếp tục trong %0.1f giây,và coi rằng ý bạn là “%s”."
1942
1943#: help.c:376
22973607
TNQ
1944#, c-format
1945msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
1946msgstr "git: “%s” không phải là một lệnh của git. Xem “git --help”."
5832c3f2 1947
0e2a0915 1948#: help.c:380
22973607
TNQ
1949msgid ""
1950"\n"
0e2a0915 1951"The most similar command is"
22973607
TNQ
1952msgid_plural ""
1953"\n"
0e2a0915 1954"The most similar commands are"
22973607
TNQ
1955msgstr[0] ""
1956"\n"
0e2a0915 1957"Những lệnh giống nhất là"
bd8202f3 1958
0e2a0915
TNQ
1959#: help.c:395
1960msgid "git version [<options>]"
1961msgstr "git version [<các-tùy-chọn>]"
1962
fe73f3ee 1963#: help.c:462
bd8202f3 1964#, c-format
22973607
TNQ
1965msgid "%s: %s - %s"
1966msgstr "%s: %s - %s"
bd8202f3 1967
fe73f3ee 1968#: help.c:466
0e2a0915
TNQ
1969msgid ""
1970"\n"
1971"Did you mean this?"
1972msgid_plural ""
1973"\n"
1974"Did you mean one of these?"
1975msgstr[0] ""
1976"\n"
1977"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
1978
1979#: ident.c:342
22973607
TNQ
1980msgid ""
1981"\n"
1982"*** Please tell me who you are.\n"
1983"\n"
1984"Run\n"
1985"\n"
1986" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
1987" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
1988"\n"
1989"to set your account's default identity.\n"
1990"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
1991"\n"
1992msgstr ""
1993"\n"
1994"*** Vui lòng cho biết bạn là ai.\n"
1995"\n"
1996"Chạy\n"
1997"\n"
1998" git config --global user.email \"bạn@ví_dụ.com\"\n"
1999" git config --global user.name \"Tên Của Bạn\"\n"
2000"\n"
2001"để đặt định danh mặc định cho tài khoản của bạn.\n"
2002"Bỏ tùy chọn --global nếu chỉ định danh riêng cho kho này.\n"
2003"\n"
bd8202f3 2004
0e2a0915 2005#: ident.c:366
64bd31b4
TNQ
2006msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2007msgstr "không đưa ra địa chỉ thư điện tử và auto-detection bị tắt"
2008
0e2a0915 2009#: ident.c:371
64bd31b4
TNQ
2010#, c-format
2011msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2012msgstr "không thể tự dò tìm địa chỉ thư điện tử (nhận “%s”)"
2013
0e2a0915 2014#: ident.c:381
64bd31b4
TNQ
2015msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2016msgstr "chưa chỉ ra tên và tự-động-dò-tìm bị tắt"
2017
0e2a0915 2018#: ident.c:387
64bd31b4
TNQ
2019#, c-format
2020msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2021msgstr "không thể dò-tìm-tự động tên (đã nhận “%s”)"
2022
0e2a0915 2023#: ident.c:395
64bd31b4
TNQ
2024#, c-format
2025msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2026msgstr "không cho phép tên định danh là rỗng (cho <%s>)"
2027
0e2a0915 2028#: ident.c:401
64bd31b4
TNQ
2029#, c-format
2030msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2031msgstr "tên chỉ được phép bao gồm các ký tự sau: %s"
2032
1a849b56 2033#: ident.c:416 builtin/commit.c:582
64bd31b4
TNQ
2034#, c-format
2035msgid "invalid date format: %s"
2036msgstr "ngày tháng không hợp lệ: %s"
2037
1a849b56
TNQ
2038#: list-objects-filter-options.c:36
2039msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
2040msgstr "không thể tổ hợp nhiều đặc tả kiểu lọc"
fe73f3ee 2041
1a849b56
TNQ
2042#: list-objects-filter-options.c:126
2043msgid "cannot change partial clone promisor remote"
2044msgstr "không thể thay đổi nhân bản từng phần máy chủ promisor"
fe73f3ee 2045
bd3c9468 2046#: lockfile.c:151
bd8202f3 2047#, c-format
22973607
TNQ
2048msgid ""
2049"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2050"\n"
2051"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2052"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2053"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2054"may have crashed in this repository earlier:\n"
2055"remove the file manually to continue."
bd8202f3 2056msgstr ""
22973607
TNQ
2057"Không thể tạo “%s.lock”: %s.\n"
2058"\n"
2059"Tiến trình git khác có lẽ đang chạy ở kho này, ví dụ\n"
2060"một trình soạn thảo được mở bởi “git commit”. Vui lòng chắc chắn\n"
2061"rằng mọi tiến trình đã chấm dứt và sau đó thử lại. Nếu vẫn lỗi,\n"
2062"một tiến trình git có lẽ đã đổ vỡ khi thực hiện ở kho này trước đó:\n"
2063"gõ bỏ tập tin một cách thủ công để tiếp tục."
bd8202f3 2064
bd3c9468 2065#: lockfile.c:159
bd8202f3 2066#, c-format
22973607
TNQ
2067msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2068msgstr "Không thể tạo “%s.lock”: %s"
bd8202f3 2069
fe73f3ee 2070#: merge.c:74
22973607
TNQ
2071msgid "failed to read the cache"
2072msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ đệm"
2073
1a849b56
TNQ
2074#: merge.c:134 builtin/am.c:1946 builtin/am.c:1980 builtin/checkout.c:378
2075#: builtin/checkout.c:599 builtin/clone.c:759
22973607
TNQ
2076msgid "unable to write new index file"
2077msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
2078
bd3c9468 2079#: merge-recursive.c:235
22973607
TNQ
2080msgid "(bad commit)\n"
2081msgstr "(commit sai)\n"
2082
bd3c9468 2083#: merge-recursive.c:257 merge-recursive.c:265
bd8202f3 2084#, c-format
22973607
TNQ
2085msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
2086msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn “%s”"
bd8202f3 2087
bd3c9468 2088#: merge-recursive.c:329
22973607
TNQ
2089msgid "error building trees"
2090msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
2091
1a849b56 2092#: merge-recursive.c:771
bd8202f3 2093#, c-format
22973607
TNQ
2094msgid "failed to create path '%s'%s"
2095msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn “%s”%s"
bd8202f3 2096
1a849b56 2097#: merge-recursive.c:782
22973607
TNQ
2098#, c-format
2099msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2100msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
bd8202f3 2101
1a849b56 2102#: merge-recursive.c:796 merge-recursive.c:815
22973607
TNQ
2103msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2104msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
bd8202f3 2105
1a849b56 2106#: merge-recursive.c:805
44bb9364 2107#, c-format
22973607
TNQ
2108msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2109msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo dõi tại “%s”"
77c8e543 2110
1a849b56 2111#: merge-recursive.c:847 builtin/cat-file.c:37
22973607
TNQ
2112#, c-format
2113msgid "cannot read object %s '%s'"
2114msgstr "không thể đọc đối tượng %s “%s”"
2115
1a849b56 2116#: merge-recursive.c:849
22973607
TNQ
2117#, c-format
2118msgid "blob expected for %s '%s'"
2119msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s “%s”"
2120
1a849b56 2121#: merge-recursive.c:873
22973607
TNQ
2122#, c-format
2123msgid "failed to open '%s': %s"
2124msgstr "gặp lỗi khi mở “%s”: %s"
44bb9364 2125
1a849b56 2126#: merge-recursive.c:884
77c8e543 2127#, c-format
22973607
TNQ
2128msgid "failed to symlink '%s': %s"
2129msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết mềm (symlink) “%s”: %s"
77c8e543 2130
1a849b56 2131#: merge-recursive.c:889
774cfe0c 2132#, c-format
22973607
TNQ
2133msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2134msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s “%s”"
774cfe0c 2135
1a849b56 2136#: merge-recursive.c:1029
22973607
TNQ
2137msgid "Failed to execute internal merge"
2138msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
77cc392d 2139
1a849b56 2140#: merge-recursive.c:1034
774cfe0c 2141#, c-format
22973607
TNQ
2142msgid "Unable to add %s to database"
2143msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
77cc392d 2144
1a849b56 2145#: merge-recursive.c:1146
774cfe0c
TNQ
2146#, c-format
2147msgid ""
22973607
TNQ
2148"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2149"in tree."
77cc392d 2150msgstr ""
22973607
TNQ
2151"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2152"còn lại trong cây (tree)."
f2993884 2153
1a849b56 2154#: merge-recursive.c:1151
64bd31b4
TNQ
2155#, c-format
2156msgid ""
2157"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2158"left in tree."
2159msgstr ""
2160"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2161"của %s còn lại trong cây (tree)."
2162
1a849b56 2163#: merge-recursive.c:1158
f2993884 2164#, c-format
22973607
TNQ
2165msgid ""
2166"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2167"in tree at %s."
2168msgstr ""
2169"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
2170"còn lại trong cây (tree) tại %s."
f2993884 2171
1a849b56 2172#: merge-recursive.c:1163
64bd31b4
TNQ
2173#, c-format
2174msgid ""
2175"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2176"left in tree at %s."
2177msgstr ""
2178"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s đến %s trong %s. Phiên bản %s "
2179"của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
2180
1a849b56 2181#: merge-recursive.c:1197
22973607
TNQ
2182msgid "rename"
2183msgstr "đổi tên"
02507f42 2184
1a849b56 2185#: merge-recursive.c:1197
22973607
TNQ
2186msgid "renamed"
2187msgstr "đã đổi tên"
e06dc12a 2188
1a849b56 2189#: merge-recursive.c:1254
e06dc12a 2190#, c-format
22973607
TNQ
2191msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2192msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
4dcd03ea 2193
1a849b56 2194#: merge-recursive.c:1279
22973607 2195#, c-format
f2993884 2196msgid ""
22973607
TNQ
2197"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2198"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
f2993884 2199msgstr ""
22973607
TNQ
2200"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
2201"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
b9252573 2202
1a849b56 2203#: merge-recursive.c:1284
22973607
TNQ
2204msgid " (left unresolved)"
2205msgstr " (cần giải quyết)"
774cfe0c 2206
1a849b56 2207#: merge-recursive.c:1346
22973607
TNQ
2208#, c-format
2209msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
774cfe0c 2210msgstr ""
22973607 2211"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
774cfe0c 2212
1a849b56 2213#: merge-recursive.c:1379
774cfe0c 2214#, c-format
22973607
TNQ
2215msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2216msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
774cfe0c 2217
1a849b56 2218#: merge-recursive.c:1582
db484bad 2219#, c-format
22973607
TNQ
2220msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2221msgstr ""
2222"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
774cfe0c 2223
1a849b56 2224#: merge-recursive.c:1597
22973607
TNQ
2225#, c-format
2226msgid "Adding merged %s"
2227msgstr "Thêm hòa trộn %s"
774cfe0c 2228
1a849b56 2229#: merge-recursive.c:1604 merge-recursive.c:1834
22973607
TNQ
2230#, c-format
2231msgid "Adding as %s instead"
2232msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
774cfe0c 2233
1a849b56 2234#: merge-recursive.c:1661
b9252573 2235#, c-format
22973607
TNQ
2236msgid "cannot read object %s"
2237msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
b9252573 2238
1a849b56 2239#: merge-recursive.c:1664
774cfe0c 2240#, c-format
22973607
TNQ
2241msgid "object %s is not a blob"
2242msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
2243
1a849b56 2244#: merge-recursive.c:1733
22973607
TNQ
2245msgid "modify"
2246msgstr "sửa đổi"
2247
1a849b56 2248#: merge-recursive.c:1733
22973607
TNQ
2249msgid "modified"
2250msgstr "đã sửa"
774cfe0c 2251
1a849b56 2252#: merge-recursive.c:1743
22973607
TNQ
2253msgid "content"
2254msgstr "nội dung"
774cfe0c 2255
1a849b56 2256#: merge-recursive.c:1750
22973607
TNQ
2257msgid "add/add"
2258msgstr "thêm/thêm"
774cfe0c 2259
1a849b56 2260#: merge-recursive.c:1786
db484bad 2261#, c-format
22973607
TNQ
2262msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2263msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
774cfe0c 2264
1a849b56 2265#: merge-recursive.c:1800
db484bad 2266#, c-format
22973607
TNQ
2267msgid "Auto-merging %s"
2268msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
774cfe0c 2269
1a849b56 2270#: merge-recursive.c:1804 git-submodule.sh:879
22973607
TNQ
2271msgid "submodule"
2272msgstr "mô-đun-con"
774cfe0c 2273
1a849b56 2274#: merge-recursive.c:1805
774cfe0c 2275#, c-format
22973607
TNQ
2276msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2277msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
774cfe0c 2278
1a849b56 2279#: merge-recursive.c:1899
db484bad 2280#, c-format
22973607
TNQ
2281msgid "Removing %s"
2282msgstr "Đang xóa %s"
774cfe0c 2283
1a849b56 2284#: merge-recursive.c:1925
22973607
TNQ
2285msgid "file/directory"
2286msgstr "tập-tin/thư-mục"
774cfe0c 2287
1a849b56 2288#: merge-recursive.c:1931
22973607
TNQ
2289msgid "directory/file"
2290msgstr "thư-mục/tập-tin"
774cfe0c 2291
1a849b56 2292#: merge-recursive.c:1938
db484bad 2293#, c-format
22973607
TNQ
2294msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2295msgstr ""
2296"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
2297"%s"
774cfe0c 2298
1a849b56 2299#: merge-recursive.c:1947
db484bad 2300#, c-format
22973607
TNQ
2301msgid "Adding %s"
2302msgstr "Thêm \"%s\""
2303
1a849b56 2304#: merge-recursive.c:1987
fe73f3ee
TNQ
2305#, c-format
2306msgid "Dirty index: cannot merge (dirty: %s)"
2307msgstr "Bảng mục lục bẩn: không thể hòa trộn (bẩn: %s)"
2308
1a849b56 2309#: merge-recursive.c:1991
bd3c9468 2310msgid "Already up to date!"
22973607 2311msgstr "Đã cập nhật rồi!"
774cfe0c 2312
1a849b56 2313#: merge-recursive.c:2000
db484bad 2314#, c-format
22973607
TNQ
2315msgid "merging of trees %s and %s failed"
2316msgstr "hòa trộn các cây %s và %s gặp lỗi"
774cfe0c 2317
1a849b56 2318#: merge-recursive.c:2097
22973607
TNQ
2319msgid "Merging:"
2320msgstr "Đang trộn:"
774cfe0c 2321
1a849b56 2322#: merge-recursive.c:2110
db484bad 2323#, c-format
22973607
TNQ
2324msgid "found %u common ancestor:"
2325msgid_plural "found %u common ancestors:"
2326msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
2327
1a849b56 2328#: merge-recursive.c:2149
22973607
TNQ
2329msgid "merge returned no commit"
2330msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao nào"
774cfe0c 2331
1a849b56 2332#: merge-recursive.c:2212
db484bad 2333#, c-format
22973607
TNQ
2334msgid "Could not parse object '%s'"
2335msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
774cfe0c 2336
1a849b56 2337#: merge-recursive.c:2228 builtin/merge.c:657 builtin/merge.c:816
22973607
TNQ
2338msgid "Unable to write index."
2339msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
b9252573 2340
bd3c9468 2341#: notes-merge.c:272
22973607
TNQ
2342#, c-format
2343msgid ""
2344"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2345"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2346"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
2347msgstr ""
2348"Bạn đã chưa hoàn tất hòa trộn ghi chú trước đây (%s vẫn còn).\n"
2349"Vui lòng dùng “git notes merge --commit” hay “git notes merge --abort” để "
2350"chuyển giao hay bãi bỏ lần hòa trộn trước đây và bắt đầu một hòa trộn ghi "
2351"chú mới."
774cfe0c 2352
bd3c9468 2353#: notes-merge.c:279
22973607
TNQ
2354#, c-format
2355msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2356msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộn ghi chú (%s vẫn tồn tại)."
b9252573 2357
1a849b56 2358#: notes-utils.c:43
22973607 2359msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
b9252573 2360msgstr ""
22973607
TNQ
2361"Không thể chuyển giao cây ghi chú chưa được khởi tạo hoặc không được tham "
2362"chiếu"
b9252573 2363
1a849b56 2364#: notes-utils.c:102
774cfe0c 2365#, c-format
22973607
TNQ
2366msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2367msgstr "Giá trị notes.rewriteMode sai: “%s”"
774cfe0c 2368
1a849b56 2369#: notes-utils.c:112
22973607
TNQ
2370#, c-format
2371msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2372msgstr "Từ chối ghi đè ghi chú trong %s (nằm ngoài refs/notes/)"
774cfe0c 2373
0e2a0915
TNQ
2374#. TRANSLATORS: The first %s is the name of
2375#. the environment variable, the second %s is
2376#. its value.
2377#.
1a849b56 2378#: notes-utils.c:142
774cfe0c 2379#, c-format
22973607
TNQ
2380msgid "Bad %s value: '%s'"
2381msgstr "Giá trị %s sai: “%s”"
774cfe0c 2382
bd3c9468 2383#: object.c:239
774cfe0c 2384#, c-format
22973607
TNQ
2385msgid "unable to parse object: %s"
2386msgstr "không thể phân tích đối tượng: “%s”"
774cfe0c 2387
1a849b56 2388#: packfile.c:561
bd3c9468
TNQ
2389msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
2390msgstr "vị trí tương đối trước điểm kết thúc của tập tin gói (.idx hỏng à?)"
2391
1a849b56 2392#: packfile.c:1694
bd3c9468
TNQ
2393#, c-format
2394msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
2395msgstr "vị trí tương đối nằm trước chỉ mục gói cho %s (mục lục bị hỏng à?)"
2396
1a849b56 2397#: packfile.c:1698
bd3c9468
TNQ
2398#, c-format
2399msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
2400msgstr ""
2401"vị trí tương đối vượt quá cuối của chỉ mục gói cho %s (mục lục bị cắt cụt à?)"
2402
1a849b56 2403#: parse-options.c:619
22973607
TNQ
2404msgid "..."
2405msgstr "…"
774cfe0c 2406
1a849b56 2407#: parse-options.c:638
db484bad 2408#, c-format
22973607
TNQ
2409msgid "usage: %s"
2410msgstr "cách dùng: %s"
774cfe0c 2411
22973607 2412#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
0e2a0915
TNQ
2413#. one in "usage: %s" translation.
2414#.
1a849b56 2415#: parse-options.c:644
db484bad 2416#, c-format
22973607
TNQ
2417msgid " or: %s"
2418msgstr " hoặc: %s"
774cfe0c 2419
1a849b56 2420#: parse-options.c:647
db484bad 2421#, c-format
22973607
TNQ
2422msgid " %s"
2423msgstr " %s"
774cfe0c 2424
1a849b56 2425#: parse-options.c:686
22973607
TNQ
2426msgid "-NUM"
2427msgstr "-SỐ"
774cfe0c 2428
22973607
TNQ
2429#: parse-options-cb.c:108
2430#, c-format
2431msgid "malformed object name '%s'"
2432msgstr "tên đối tượng dị hình “%s”"
774cfe0c 2433
bd3c9468 2434#: path.c:891
db484bad 2435#, c-format
22973607
TNQ
2436msgid "Could not make %s writable by group"
2437msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
774cfe0c 2438
0e2a0915 2439#: pathspec.c:129
64bd31b4
TNQ
2440msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2441msgstr ""
2442"Ký tự thoát chuỗi “\\” không được phép là ký tự cuối trong giá trị thuộc tính"
2443
0e2a0915 2444#: pathspec.c:147
64bd31b4
TNQ
2445msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2446msgstr "chỉ có một đặc tả “attr:” là được phép."
2447
0e2a0915 2448#: pathspec.c:150
64bd31b4
TNQ
2449msgid "attr spec must not be empty"
2450msgstr "đặc tả attr phải không được để trống"
2451
0e2a0915 2452#: pathspec.c:193
64bd31b4
TNQ
2453#, c-format
2454msgid "invalid attribute name %s"
2455msgstr "tên thuộc tính không hợp lệ %s"
2456
0e2a0915 2457#: pathspec.c:258
22973607
TNQ
2458msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2459msgstr ""
2460"các cài đặt đặc tả đường dẫn “glob” và “noglob” toàn cục là xung khắc nhau"
774cfe0c 2461
0e2a0915 2462#: pathspec.c:265
22973607
TNQ
2463msgid ""
2464"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2465"pathspec settings"
2466msgstr ""
2467"cài đặt đặc tả đường dẫn “literal” toàn cục là xung khắc với các cài đặt đặc "
2468"tả đường dẫn toàn cục khác"
774cfe0c 2469
0e2a0915 2470#: pathspec.c:305
22973607
TNQ
2471msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2472msgstr "tham số không hợp lệ cho “tiền tố” màu nhiệm đặc tả đường đẫn"
774cfe0c 2473
0e2a0915 2474#: pathspec.c:326
774cfe0c 2475#, c-format
22973607
TNQ
2476msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2477msgstr "Số màu nhiệm đặc tả đường dẫn không hợp lệ “%.*s” trong “%s”"
774cfe0c 2478
0e2a0915 2479#: pathspec.c:331
774cfe0c 2480#, c-format
22973607
TNQ
2481msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2482msgstr "Thiếu “)” tại cuối của số màu nhiệm đặc tả đường dẫn trong “%s”"
774cfe0c 2483
0e2a0915 2484#: pathspec.c:369
22973607
TNQ
2485#, c-format
2486msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2487msgstr "Chưa viết mã cho số màu nhiệm đặc tả đường dẫn “%c” trong “%s”"
774cfe0c 2488
0e2a0915 2489#: pathspec.c:428
774cfe0c 2490#, c-format
22973607
TNQ
2491msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2492msgstr "%s: “literal” và “glob” xung khắc nhau"
774cfe0c 2493
0e2a0915 2494#: pathspec.c:441
db484bad 2495#, c-format
22973607
TNQ
2496msgid "%s: '%s' is outside repository"
2497msgstr "%s: “%s” ngoài một kho chứa"
774cfe0c 2498
0e2a0915 2499#: pathspec.c:515
efc90c78 2500#, c-format
a1da87b7
TNQ
2501msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2502msgstr "“%s” (mnemonic: “%c”)"
efc90c78 2503
0e2a0915 2504#: pathspec.c:525
efc90c78 2505#, c-format
22973607
TNQ
2506msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2507msgstr "%s: số mầu nhiệm đặc tả đường dẫn chưa được hỗ trợ bởi lệnh này: %s"
efc90c78 2508
fe73f3ee 2509#: pathspec.c:592
b9252573 2510#, c-format
22973607
TNQ
2511msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2512msgstr "đặc tả đường dẫn “%s” vượt ra ngoài liên kết mềm"
2513
bd3c9468 2514#: pretty.c:962
22973607
TNQ
2515msgid "unable to parse --pretty format"
2516msgstr "không thể phân tích định dạng --pretty"
2517
1a849b56 2518#: read-cache.c:1473
b9252573
TNQ
2519#, c-format
2520msgid ""
22973607
TNQ
2521"index.version set, but the value is invalid.\n"
2522"Using version %i"
b9252573 2523msgstr ""
22973607
TNQ
2524"index.version được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2525"Dùng phiên bản %i"
b9252573 2526
1a849b56 2527#: read-cache.c:1483
b9252573
TNQ
2528#, c-format
2529msgid ""
22973607
TNQ
2530"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2531"Using version %i"
b9252573 2532msgstr ""
22973607
TNQ
2533"GIT_INDEX_VERSION được đặt, nhưng giá trị của nó lại không hợp lệ.\n"
2534"Dùng phiên bản %i"
774cfe0c 2535
1a849b56 2536#: read-cache.c:2375 sequencer.c:3248 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1049
0e2a0915
TNQ
2537#, c-format
2538msgid "could not close '%s'"
2539msgstr "không thể đóng “%s”"
2540
1a849b56 2541#: read-cache.c:2448 sequencer.c:1900 sequencer.c:2627
64bd31b4 2542#, c-format
72dd4a8e
TNQ
2543msgid "could not stat '%s'"
2544msgstr "không thể lấy thông tin thống kê về “%s”"
64bd31b4 2545
1a849b56 2546#: read-cache.c:2461
64bd31b4
TNQ
2547#, c-format
2548msgid "unable to open git dir: %s"
2549msgstr "không thể mở thư mục git: %s"
2550
1a849b56 2551#: read-cache.c:2473
64bd31b4
TNQ
2552#, c-format
2553msgid "unable to unlink: %s"
2554msgstr "không thể bỏ liên kết (unlink): “%s”"
2555
fe73f3ee 2556#: refs.c:706
bd8202f3 2557#, c-format
22973607
TNQ
2558msgid "Could not open '%s' for writing"
2559msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
bd8202f3 2560
fe73f3ee 2561#: refs.c:1850
72dd4a8e
TNQ
2562msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2563msgstr "cập nhật tham chiếu bị cấm trong môi trường kiểm tra"
2564
fe73f3ee 2565#: refs/files-backend.c:1189
bd3c9468
TNQ
2566#, c-format
2567msgid "could not remove reference %s"
2568msgstr "không thể gỡ bỏ tham chiếu: %s"
2569
1a849b56
TNQ
2570#: refs/files-backend.c:1203 refs/packed-backend.c:1528
2571#: refs/packed-backend.c:1538
72e3c7a8 2572#, c-format
22973607
TNQ
2573msgid "could not delete reference %s: %s"
2574msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu %s: %s"
72e3c7a8 2575
1a849b56 2576#: refs/files-backend.c:1206 refs/packed-backend.c:1541
22973607
TNQ
2577#, c-format
2578msgid "could not delete references: %s"
2579msgstr "không thể xóa bỏ tham chiếu: %s"
72e3c7a8 2580
1a849b56 2581#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1842
64bd31b4
TNQ
2582msgid "gone"
2583msgstr "đã ra đi"
2584
2585#: ref-filter.c:36
2586#, c-format
2587msgid "ahead %d"
2588msgstr "phía trước %d"
2589
2590#: ref-filter.c:37
2591#, c-format
2592msgid "behind %d"
2593msgstr "đằng sau %d"
2594
2595#: ref-filter.c:38
2596#, c-format
2597msgid "ahead %d, behind %d"
2598msgstr "trước %d, sau %d"
2599
fe73f3ee 2600#: ref-filter.c:107
22973607
TNQ
2601#, c-format
2602msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2603msgstr "cần định dạng: %%(color:<color>)"
b9252573 2604
fe73f3ee 2605#: ref-filter.c:109
22973607
TNQ
2606#, c-format
2607msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2608msgstr "không nhận ra màu: %%(màu:%s)"
b9252573 2609
fe73f3ee 2610#: ref-filter.c:129
64bd31b4
TNQ
2611#, c-format
2612msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2613msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:lstrip=%s"
2614
fe73f3ee 2615#: ref-filter.c:133
64bd31b4
TNQ
2616#, c-format
2617msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2618msgstr "Giá trị nguyên cần tên tham chiếu:rstrip=%s"
2619
fe73f3ee 2620#: ref-filter.c:135
b9252573 2621#, c-format
64bd31b4
TNQ
2622msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2623msgstr "đối số không được thừa nhận %%(%s): %s"
b9252573 2624
fe73f3ee 2625#: ref-filter.c:184
b9252573 2626#, c-format
22973607
TNQ
2627msgid "%%(body) does not take arguments"
2628msgstr "%%(body) không nhận các đối số"
b9252573 2629
fe73f3ee 2630#: ref-filter.c:191
b9252573 2631#, c-format
22973607
TNQ
2632msgid "%%(subject) does not take arguments"
2633msgstr "%%(subject) không nhận các đối số"
b9252573 2634
fe73f3ee 2635#: ref-filter.c:209
a1da87b7 2636#, c-format
c744f54e
TNQ
2637msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
2638msgstr "không hiểu tham số %%(trailers): %s"
a1da87b7 2639
fe73f3ee 2640#: ref-filter.c:232
22973607
TNQ
2641#, c-format
2642msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2643msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:lines=%s"
c2d67403 2644
fe73f3ee 2645#: ref-filter.c:234
c2d67403 2646#, c-format
22973607
TNQ
2647msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2648msgstr "đối số không được thừa nhận %%(contents): %s"
c2d67403 2649
fe73f3ee 2650#: ref-filter.c:247
64bd31b4
TNQ
2651#, c-format
2652msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2653msgstr "cần nội dung mang giá trị dương:shot=%s"
2654
fe73f3ee 2655#: ref-filter.c:251
c2d67403 2656#, c-format
22973607
TNQ
2657msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2658msgstr "đối số không được thừa nhận %%(objectname): %s"
c2d67403 2659
fe73f3ee 2660#: ref-filter.c:278
22973607
TNQ
2661#, c-format
2662msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2663msgstr "cần định dạng: %%(align:<width>,<position>)"
e06dc12a 2664
fe73f3ee 2665#: ref-filter.c:290
22973607
TNQ
2666#, c-format
2667msgid "unrecognized position:%s"
2668msgstr "vị trí không được thừa nhận:%s"
44bb9364 2669
fe73f3ee 2670#: ref-filter.c:294
22973607
TNQ
2671#, c-format
2672msgid "unrecognized width:%s"
2673msgstr "chiều rộng không được thừa nhận:%s"
2674
fe73f3ee 2675#: ref-filter.c:300
22973607
TNQ
2676#, c-format
2677msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2678msgstr "đối số không được thừa nhận %%(align): %s"
2679
fe73f3ee 2680#: ref-filter.c:304
22973607
TNQ
2681#, c-format
2682msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2683msgstr "cần giá trị độ rộng dương với nguyên tử %%(align)"
2684
fe73f3ee 2685#: ref-filter.c:319
64bd31b4
TNQ
2686#, c-format
2687msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2688msgstr "đối số không được thừa nhận %%(if): %s"
2689
fe73f3ee 2690#: ref-filter.c:409
44bb9364 2691#, c-format
22973607
TNQ
2692msgid "malformed field name: %.*s"
2693msgstr "tên trường dị hình: %.*s"
44bb9364 2694
fe73f3ee 2695#: ref-filter.c:435
44bb9364 2696#, c-format
22973607
TNQ
2697msgid "unknown field name: %.*s"
2698msgstr "không hiểu tên trường: %.*s"
44bb9364 2699
fe73f3ee 2700#: ref-filter.c:547
64bd31b4
TNQ
2701#, c-format
2702msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2703msgstr "định dạng: nguyên tử %%(if) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2704
fe73f3ee 2705#: ref-filter.c:607
64bd31b4
TNQ
2706#, c-format
2707msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
2708msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
2709
fe73f3ee 2710#: ref-filter.c:609
64bd31b4
TNQ
2711#, c-format
2712msgid "format: %%(then) atom used more than once"
2713msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng nhiều hơn một lần"
2714
fe73f3ee 2715#: ref-filter.c:611
64bd31b4
TNQ
2716#, c-format
2717msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
2718msgstr "định dạng: nguyên tử %%(then) được dùng sau %%(else)"
2719
fe73f3ee 2720#: ref-filter.c:637
64bd31b4
TNQ
2721#, c-format
2722msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
2723msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(if)"
2724
fe73f3ee 2725#: ref-filter.c:639
64bd31b4
TNQ
2726#, c-format
2727msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
2728msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng mà không có nguyên tử %%(then)"
2729
fe73f3ee 2730#: ref-filter.c:641
64bd31b4
TNQ
2731#, c-format
2732msgid "format: %%(else) atom used more than once"
2733msgstr "định dạng: nguyên tử %%(else) được dùng nhiều hơn một lần"
2734
fe73f3ee 2735#: ref-filter.c:654
44bb9364 2736#, c-format
22973607
TNQ
2737msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
2738msgstr "định dạng: nguyên tử %%(end) được dùng mà không có nguyên tử tương ứng"
44bb9364 2739
fe73f3ee 2740#: ref-filter.c:709
22973607
TNQ
2741#, c-format
2742msgid "malformed format string %s"
2743msgstr "chuỗi định dạng dị hình %s"
44bb9364 2744
fe73f3ee 2745#: ref-filter.c:1313
64bd31b4
TNQ
2746#, c-format
2747msgid "(no branch, rebasing %s)"
2748msgstr "(không nhánh, đang cải tổ %s)"
72e3c7a8 2749
fe73f3ee 2750#: ref-filter.c:1316
72e3c7a8 2751#, c-format
64bd31b4
TNQ
2752msgid "(no branch, bisect started on %s)"
2753msgstr "(không nhánh, di chuyển nửa bước được bắt đầu tại %s)"
72e3c7a8 2754
0e2a0915
TNQ
2755#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2756#. detached at " in wt-status.c
2757#.
fe73f3ee 2758#: ref-filter.c:1324
c2d67403 2759#, c-format
64bd31b4
TNQ
2760msgid "(HEAD detached at %s)"
2761msgstr "(HEAD được tách rời tại %s)"
c2d67403 2762
0e2a0915
TNQ
2763#. TRANSLATORS: make sure this matches "HEAD
2764#. detached from " in wt-status.c
2765#.
fe73f3ee 2766#: ref-filter.c:1331
64bd31b4
TNQ
2767#, c-format
2768msgid "(HEAD detached from %s)"
2769msgstr "(HEAD được tách rời từ %s)"
2770
fe73f3ee 2771#: ref-filter.c:1335
64bd31b4
TNQ
2772msgid "(no branch)"
2773msgstr "(không nhánh)"
2774
1a849b56 2775#: ref-filter.c:1364
4dcd03ea 2776#, c-format
22973607
TNQ
2777msgid "missing object %s for %s"
2778msgstr "thiếu đối tượng %s cho %s"
4dcd03ea 2779
1a849b56 2780#: ref-filter.c:1367
4dcd03ea 2781#, c-format
22973607
TNQ
2782msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2783msgstr "parse_object_buffer gặp lỗi trên %s cho %s"
4dcd03ea 2784
1a849b56 2785#: ref-filter.c:1819
4dcd03ea 2786#, c-format
22973607
TNQ
2787msgid "malformed object at '%s'"
2788msgstr "đối tượng dị hình tại “%s”"
4dcd03ea 2789
1a849b56 2790#: ref-filter.c:1886
4dcd03ea 2791#, c-format
22973607
TNQ
2792msgid "ignoring ref with broken name %s"
2793msgstr "đang lờ đi tham chiếu với tên hỏng %s"
4dcd03ea 2794
1a849b56 2795#: ref-filter.c:1891
0c966d84 2796#, c-format
22973607
TNQ
2797msgid "ignoring broken ref %s"
2798msgstr "đang lờ đi tham chiếu hỏng %s"
0c966d84 2799
1a849b56 2800#: ref-filter.c:2152
0c966d84 2801#, c-format
22973607
TNQ
2802msgid "format: %%(end) atom missing"
2803msgstr "định dạng: thiếu nguyên tử %%(end)"
0c966d84 2804
1a849b56 2805#: ref-filter.c:2246
0c966d84 2806#, c-format
22973607
TNQ
2807msgid "malformed object name %s"
2808msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
0c966d84 2809
1a849b56 2810#: remote.c:795
0c966d84 2811#, c-format
22973607
TNQ
2812msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2813msgstr "Không thể lấy về cả %s và %s cho %s"
0c966d84 2814
1a849b56 2815#: remote.c:799
b9252573 2816#, c-format
22973607
TNQ
2817msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2818msgstr "%s thường theo dõi %s, không phải %s"
b9252573 2819
1a849b56 2820#: remote.c:803
b9252573 2821#, c-format
22973607
TNQ
2822msgid "%s tracks both %s and %s"
2823msgstr "%s theo dõi cả %s và %s"
b9252573 2824
1a849b56 2825#: remote.c:811
22973607
TNQ
2826msgid "Internal error"
2827msgstr "Lỗi nội bộ"
b9252573 2828
1a849b56 2829#: remote.c:1726 remote.c:1828
22973607
TNQ
2830msgid "HEAD does not point to a branch"
2831msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
b9252573 2832
1a849b56 2833#: remote.c:1735
22973607
TNQ
2834#, c-format
2835msgid "no such branch: '%s'"
2836msgstr "không có nhánh nào như thế: “%s”"
b9252573 2837
1a849b56 2838#: remote.c:1738
f2993884 2839#, c-format
22973607
TNQ
2840msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2841msgstr "không có thượng nguồn được cấu hình cho nhánh “%s”"
f2993884 2842
1a849b56 2843#: remote.c:1744
72e3c7a8 2844#, c-format
22973607 2845msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
72e3c7a8 2846msgstr ""
22973607 2847"nhánh thượng nguồn “%s” không được lưu lại như là một nhánh theo dõi máy chủ"
72e3c7a8 2848
1a849b56 2849#: remote.c:1759
72e3c7a8 2850#, c-format
22973607
TNQ
2851msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
2852msgstr "đẩy lên đích “%s” trên máy chủ “%s” không có nhánh theo dõi nội bộ"
72e3c7a8 2853
1a849b56 2854#: remote.c:1771
72e3c7a8 2855#, c-format
22973607
TNQ
2856msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2857msgstr "nhánh “%s” không có máy chủ để đẩy lên"
72e3c7a8 2858
1a849b56 2859#: remote.c:1782
72e3c7a8 2860#, c-format
22973607
TNQ
2861msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2862msgstr "đẩy refspecs cho “%s” không bao gồm “%s”"
72e3c7a8 2863
1a849b56 2864#: remote.c:1795
22973607
TNQ
2865msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2866msgstr "đẩy lên mà không có đích (push.default là “nothing”)"
2867
1a849b56 2868#: remote.c:1817
22973607
TNQ
2869msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2870msgstr "không thể phân giải đẩy “đơn giản” đến một đích đơn"
2871
1a849b56 2872#: remote.c:2132
72e3c7a8 2873#, c-format
22973607 2874msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
72e3c7a8 2875msgstr ""
22973607 2876"Nhánh của bạn dựa trên cơ sở là “%s”, nhưng trên thượng nguồn không còn.\n"
72e3c7a8 2877
1a849b56 2878#: remote.c:2136
22973607
TNQ
2879msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2880msgstr " (dùng \" git branch --unset-upstream\" để sửa)\n"
2881
1a849b56 2882#: remote.c:2139
72e3c7a8 2883#, c-format
bd3c9468 2884msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
22973607 2885msgstr "Nhánh của bạn đã cập nhật với “%s”.\n"
72e3c7a8 2886
1a849b56
TNQ
2887#: remote.c:2143
2888#, c-format
2889msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
2890msgstr "Nhánh của bạn và “%s” tham chiếu đến các lần chuyển giao khác nhau.\n"
2891
2892#: remote.c:2146
2893#, c-format
2894msgid " (use \"%s\" for details)\n"
2895msgstr " (dùng \"%s\" để biết thêm chi tiết)\n"
2896
2897#: remote.c:2150
72e3c7a8 2898#, c-format
22973607
TNQ
2899msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2900msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2901msgstr[0] "Nhánh của bạn đứng trước “%s” %d lần chuyển giao.\n"
72e3c7a8 2902
1a849b56 2903#: remote.c:2156
22973607
TNQ
2904msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2905msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
2906
1a849b56 2907#: remote.c:2159
72e3c7a8 2908#, c-format
22973607
TNQ
2909msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2910msgid_plural ""
2911"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
2912msgstr[0] ""
2913"Nhánh của bạn đứng đằng sau “%s” %d lần chuyển giao, và có thể được chuyển-"
2914"tiếp-nhanh.\n"
2915
1a849b56 2916#: remote.c:2167
22973607
TNQ
2917msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2918msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
72e3c7a8 2919
1a849b56 2920#: remote.c:2170
72e3c7a8
TNQ
2921#, c-format
2922msgid ""
22973607
TNQ
2923"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2924"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2925msgid_plural ""
2926"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2927"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2928msgstr[0] ""
2929"Nhánh của bạn và “%s” bị phân kỳ,\n"
2930"và có %d và %d lần chuyển giao khác nhau cho từng cái,\n"
2931"tương ứng với mỗi lần.\n"
2932
1a849b56 2933#: remote.c:2180
22973607 2934msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
72e3c7a8 2935msgstr ""
22973607
TNQ
2936" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
2937"bạn)\n"
72e3c7a8 2938
1a849b56 2939#: revision.c:2277
22973607
TNQ
2940msgid "your current branch appears to be broken"
2941msgstr "nhánh hiện tại của bạn có vẻ như bị hỏng"
2942
1a849b56 2943#: revision.c:2280
72e3c7a8 2944#, c-format
22973607
TNQ
2945msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2946msgstr "nhánh hiện tại của bạn “%s” không có một lần chuyển giao nào cả"
72e3c7a8 2947
1a849b56 2948#: revision.c:2477
22973607
TNQ
2949msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2950msgstr "--first-parent xung khắc với --bisect"
2951
1a849b56 2952#: run-command.c:731
22973607
TNQ
2953msgid "open /dev/null failed"
2954msgstr "gặp lỗi khi mở “/dev/null”"
2955
1a849b56 2956#: run-command.c:1274
fe73f3ee
TNQ
2957#, c-format
2958msgid ""
2959"The '%s' hook was ignored because it's not set as executable.\n"
2960"You can disable this warning with `git config advice.ignoredHook false`."
2961msgstr ""
2962"Móc “%s” bị bỏ qua bởi vì nó không thể đặt là thực thi được.\n"
2963"Bạn có thể tắt cảnh báo này bằng “git config advice.ignoredHook false“."
2964
2965#: send-pack.c:141
1a849b56
TNQ
2966msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
2967msgstr ""
2968"gặp gói flush không cần trong khi đọc tình trạng giải nén gói trên máy chủ"
2969
2970#: send-pack.c:143
64bd31b4
TNQ
2971#, c-format
2972msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
2973msgstr "không thể phân tích tình trạng unpack máy chủ: %s"
2974
1a849b56 2975#: send-pack.c:145
64bd31b4
TNQ
2976#, c-format
2977msgid "remote unpack failed: %s"
2978msgstr "máy chủ gặp lỗi unpack: %s"
2979
1a849b56 2980#: send-pack.c:308
22973607
TNQ
2981msgid "failed to sign the push certificate"
2982msgstr "gặp lỗi khi ký chứng thực đẩy"
2983
1a849b56 2984#: send-pack.c:421
22973607
TNQ
2985msgid "the receiving end does not support --signed push"
2986msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --signed"
2987
1a849b56 2988#: send-pack.c:423
72e3c7a8 2989msgid ""
22973607
TNQ
2990"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
2991"signed push"
72e3c7a8 2992msgstr ""
22973607
TNQ
2993"đừng gửi giấy chứng nhận đẩy trước khi kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --"
2994"signed"
72e3c7a8 2995
1a849b56 2996#: send-pack.c:435
22973607
TNQ
2997msgid "the receiving end does not support --atomic push"
2998msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ đẩy --atomic"
2999
1a849b56 3000#: send-pack.c:440
22973607
TNQ
3001msgid "the receiving end does not support push options"
3002msgstr "kết thúc nhận không hỗ trợ các tùy chọn của lệnh push"
3003
1a849b56
TNQ
3004#: sequencer.c:158
3005#, c-format
3006msgid "invalid commit message cleanup mode '%s'"
3007msgstr "chế độ dọn dẹp ghi chú các lần chuyển giao không hợp lệ “%s”"
3008
3009#: sequencer.c:267
22973607
TNQ
3010msgid "revert"
3011msgstr "hoàn nguyên"
3012
1a849b56 3013#: sequencer.c:269
22973607
TNQ
3014msgid "cherry-pick"
3015msgstr "cherry-pick"
3016
1a849b56 3017#: sequencer.c:271
a1da87b7
TNQ
3018msgid "rebase -i"
3019msgstr "rebase -i"
3020
1a849b56 3021#: sequencer.c:273
a1da87b7
TNQ
3022#, c-format
3023msgid "Unknown action: %d"
3024msgstr "Không nhận ra thao tác: %d"
3025
1a849b56 3026#: sequencer.c:330
72e3c7a8 3027msgid ""
22973607
TNQ
3028"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3029"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
72e3c7a8 3030msgstr ""
22973607
TNQ
3031"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
3032"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
72e3c7a8 3033
1a849b56 3034#: sequencer.c:333
72e3c7a8 3035msgid ""
22973607
TNQ
3036"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3037"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
3038"and commit the result with 'git commit'"
72e3c7a8 3039msgstr ""
22973607
TNQ
3040"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
3041"với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
3042"và chuyển giao kết quả bằng lệnh “git commit”"
72e3c7a8 3043
1a849b56 3044#: sequencer.c:346 sequencer.c:2245
72e3c7a8 3045#, c-format
22973607
TNQ
3046msgid "could not lock '%s'"
3047msgstr "không thể khóa “%s”"
72e3c7a8 3048
1a849b56
TNQ
3049#: sequencer.c:349 sequencer.c:2124 sequencer.c:2250 sequencer.c:2264
3050#: sequencer.c:3246 sequencer.c:3310 wrapper.c:656
72e3c7a8 3051#, c-format
22973607
TNQ
3052msgid "could not write to '%s'"
3053msgstr "không thể ghi vào “%s”"
72e3c7a8 3054
1a849b56 3055#: sequencer.c:353
72e3c7a8 3056#, c-format
72351d7d 3057msgid "could not write eol to '%s'"
22973607 3058msgstr "không thể ghi eol vào “%s”"
72e3c7a8 3059
1a849b56 3060#: sequencer.c:356 sequencer.c:2128 sequencer.c:2252
72e3c7a8 3061#, c-format
1a849b56
TNQ
3062msgid "failed to finalize '%s'"
3063msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành “%s”"
72e3c7a8 3064
1a849b56
TNQ
3065#: sequencer.c:379 sequencer.c:1340 sequencer.c:2148 builtin/am.c:259
3066#: builtin/commit.c:722 builtin/merge.c:1047
72e3c7a8 3067#, c-format
22973607
TNQ
3068msgid "could not read '%s'"
3069msgstr "Không thể đọc “%s”."
72e3c7a8 3070
1a849b56 3071#: sequencer.c:405
72e3c7a8 3072#, c-format
22973607
TNQ
3073msgid "your local changes would be overwritten by %s."
3074msgstr "các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh %s."
72e3c7a8 3075
1a849b56 3076#: sequencer.c:409
22973607
TNQ