Merge git://github.com/git-l10n/git-po
[git/git.git] / po / vi.po
CommitLineData
774cfe0c
TNQ
1# Vietnamese translation for GIT-CORE.
2# Copyright (C) 2012, Trần Ngọc Quân.
3# This file is distributed under the same license as the git-core package.
4# First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
819a2276 5# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2012.
774cfe0c
TNQ
6#
7msgid ""
8msgstr ""
f4d33434 9"Project-Id-Version: git-1.7.12-146-g16d26\n"
774cfe0c 10"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
f4d33434
TNQ
11"POT-Creation-Date: 2012-09-05 06:20+0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-09-08 08:00+0700\n"
774cfe0c
TNQ
13"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
819a2276 15"Language: vi\n"
774cfe0c
TNQ
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
db484bad 19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
819a2276 20"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
db484bad 21"X-Poedit-Basepath: ../\n"
774cfe0c
TNQ
22
23#: advice.c:40
24#, c-format
25msgid "hint: %.*s\n"
26msgstr "gợi ý: %.*s\n"
27
28#.
29#. * Message used both when 'git commit' fails and when
30#. * other commands doing a merge do.
31#.
32#: advice.c:70
33msgid ""
34"Fix them up in the work tree,\n"
35"and then use 'git add/rm <file>' as\n"
36"appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
37"or use 'git commit -a'."
38msgstr ""
db484bad 39"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
f4d33434 40"và sau đó dùng lệnh 'git add/rm <tập-tin>'\n"
db484bad 41"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao,\n"
f4d33434 42"hoặc là dùng lệnh 'git commit -a'."
774cfe0c
TNQ
43
44#: bundle.c:36
45#, c-format
46msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
db484bad 47msgstr "'%s' không giống như tập tin v2 bundle (cụm)"
774cfe0c
TNQ
48
49#: bundle.c:63
db484bad 50#, c-format
774cfe0c 51msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
9e383e88 52msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
774cfe0c 53
819a2276 54#: bundle.c:89 builtin/commit.c:699
774cfe0c
TNQ
55#, c-format
56msgid "could not open '%s'"
57msgstr "không thể mở '%s'"
58
59#: bundle.c:140
60msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
db484bad 61msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
774cfe0c 62
819a2276 63#: bundle.c:164 sequencer.c:550 sequencer.c:982 builtin/log.c:290
f4d33434 64#: builtin/log.c:727 builtin/log.c:1313 builtin/log.c:1529 builtin/merge.c:347
774cfe0c 65#: builtin/shortlog.c:181
774cfe0c 66msgid "revision walk setup failed"
db484bad 67msgstr "Cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
68
69#: bundle.c:186
db484bad 70#, c-format
774cfe0c
TNQ
71msgid "The bundle contains %d ref"
72msgid_plural "The bundle contains %d refs"
9e383e88
TNQ
73msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
74msgstr[1] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
774cfe0c
TNQ
75
76#: bundle.c:192
5714e413
TNQ
77msgid "The bundle records a complete history."
78msgstr "Lệnh bundle ghi lại toàn bộ lịch sử."
79
80#: bundle.c:195
774cfe0c
TNQ
81#, c-format
82msgid "The bundle requires this ref"
83msgid_plural "The bundle requires these %d refs"
9e383e88
TNQ
84msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu tham chiếu (refs) này"
85msgstr[1] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu (refs) này"
774cfe0c 86
5714e413 87#: bundle.c:294
774cfe0c
TNQ
88msgid "rev-list died"
89msgstr "rev-list bị chết"
90
f4d33434 91#: bundle.c:300 builtin/log.c:1209 builtin/shortlog.c:284
db484bad 92#, c-format
774cfe0c 93msgid "unrecognized argument: %s"
9e383e88 94msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
774cfe0c 95
5714e413 96#: bundle.c:335
774cfe0c
TNQ
97#, c-format
98msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
db484bad 99msgstr "tham chiếu '%s' bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
774cfe0c 100
5714e413 101#: bundle.c:380
774cfe0c 102msgid "Refusing to create empty bundle."
db484bad 103msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
774cfe0c 104
5714e413 105#: bundle.c:398
774cfe0c 106msgid "Could not spawn pack-objects"
db484bad 107msgstr "Không thể sản sinh pack-objects"
774cfe0c 108
5714e413 109#: bundle.c:416
774cfe0c 110msgid "pack-objects died"
db484bad 111msgstr "pack-objects đã chết"
774cfe0c 112
5714e413 113#: bundle.c:419
db484bad 114#, c-format
774cfe0c 115msgid "cannot create '%s'"
db484bad 116msgstr "không thể tạo '%s'"
774cfe0c 117
5714e413 118#: bundle.c:441
774cfe0c 119msgid "index-pack died"
db484bad 120msgstr "index-pack đã chết"
774cfe0c
TNQ
121
122#: commit.c:48
123#, c-format
124msgid "could not parse %s"
125msgstr "không thể phân tích %s"
126
127#: commit.c:50
128#, c-format
129msgid "%s %s is not a commit!"
130msgstr "%s %s không phải là một lần commit!"
131
819a2276 132#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
774cfe0c
TNQ
133msgid "memory exhausted"
134msgstr "cạn bộ nhớ"
135
136#: connected.c:39
137msgid "Could not run 'git rev-list'"
138msgstr "Không thể chạy 'git rev-list'"
139
140#: connected.c:48
db484bad 141#, c-format
774cfe0c 142msgid "failed write to rev-list: %s"
db484bad 143msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
774cfe0c
TNQ
144
145#: connected.c:56
146#, c-format
147msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
db484bad 148msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
774cfe0c
TNQ
149
150#: date.c:95
151msgid "in the future"
152msgstr "trong tương lai"
153
154#: date.c:101
155#, c-format
156msgid "%lu second ago"
157msgid_plural "%lu seconds ago"
158msgstr[0] "%lu giây trước"
db484bad 159msgstr[1] "%lu giây trước"
774cfe0c
TNQ
160
161#: date.c:108
162#, c-format
163msgid "%lu minute ago"
164msgid_plural "%lu minutes ago"
165msgstr[0] "%lu phút trước"
db484bad 166msgstr[1] "%lu phút trước"
774cfe0c
TNQ
167
168#: date.c:115
169#, c-format
170msgid "%lu hour ago"
171msgid_plural "%lu hours ago"
172msgstr[0] "%lu giờ trước"
db484bad 173msgstr[1] "%lu giờ trước"
774cfe0c
TNQ
174
175#: date.c:122
176#, c-format
177msgid "%lu day ago"
178msgid_plural "%lu days ago"
179msgstr[0] "%lu ngày trước"
db484bad 180msgstr[1] "%lu ngày trước"
774cfe0c
TNQ
181
182#: date.c:128
183#, c-format
184msgid "%lu week ago"
185msgid_plural "%lu weeks ago"
186msgstr[0] "%lu tuần trước"
db484bad 187msgstr[1] "%lu tuần trước"
774cfe0c
TNQ
188
189#: date.c:135
190#, c-format
191msgid "%lu month ago"
192msgid_plural "%lu months ago"
193msgstr[0] "%lu tháng trước"
db484bad 194msgstr[1] "%lu tháng trước"
774cfe0c
TNQ
195
196#: date.c:146
197#, c-format
198msgid "%lu year"
199msgid_plural "%lu years"
db484bad
TNQ
200msgstr[0] "%lu năm"
201msgstr[1] "%lu năm"
774cfe0c
TNQ
202
203#: date.c:149
204#, c-format
205msgid "%s, %lu month ago"
206msgid_plural "%s, %lu months ago"
207msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
db484bad 208msgstr[1] "%s, %lu tháng trước"
774cfe0c 209
819a2276 210#: date.c:154 date.c:159
774cfe0c
TNQ
211#, c-format
212msgid "%lu year ago"
213msgid_plural "%lu years ago"
214msgstr[0] "%lu năm trước"
db484bad 215msgstr[1] "%lu năm trước"
774cfe0c
TNQ
216
217#: diff.c:105
218#, c-format
219msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%.*s'\n"
db484bad 220msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm '%.*s'\n"
774cfe0c
TNQ
221
222#: diff.c:110
db484bad 223#, c-format
774cfe0c 224msgid " Unknown dirstat parameter '%.*s'\n"
db484bad 225msgstr " Không hiểu đối số dirstat '%.*s'\n"
774cfe0c
TNQ
226
227#: diff.c:210
228#, c-format
229msgid ""
230"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
231"%s"
232msgstr ""
db484bad
TNQ
233"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình 'diff.dirstat':\n"
234"%s"
774cfe0c 235
f4d33434 236#: diff.c:1401
9802f229 237msgid " 0 files changed"
819a2276 238msgstr " 0 có tập tin nào thay đổi cả"
774cfe0c 239
f4d33434 240#: diff.c:1405
774cfe0c
TNQ
241#, c-format
242msgid " %d file changed"
243msgid_plural " %d files changed"
819a2276
TNQ
244msgstr[0] " %d tập tin thay đổi"
245msgstr[1] " %d tập tin thay đổi"
774cfe0c 246
f4d33434 247#: diff.c:1422
774cfe0c
TNQ
248#, c-format
249msgid ", %d insertion(+)"
250msgid_plural ", %d insertions(+)"
819a2276
TNQ
251msgstr[0] ", %d thêm(+)"
252msgstr[1] ", %d thêm(+)"
774cfe0c 253
f4d33434 254#: diff.c:1433
774cfe0c
TNQ
255#, c-format
256msgid ", %d deletion(-)"
257msgid_plural ", %d deletions(-)"
819a2276
TNQ
258msgstr[0] ", %d xóa(-)"
259msgstr[1] ", %d xóa(-)"
774cfe0c 260
f4d33434 261#: diff.c:3460
774cfe0c
TNQ
262#, c-format
263msgid ""
264"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
265"%s"
266msgstr ""
db484bad
TNQ
267"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
268"%s"
774cfe0c
TNQ
269
270#: gpg-interface.c:59
271msgid "could not run gpg."
272msgstr "không thể chạy gpg."
273
274#: gpg-interface.c:71
774cfe0c 275msgid "gpg did not accept the data"
db484bad 276msgstr "gpg đã không đồng ý dữ liệu"
774cfe0c
TNQ
277
278#: gpg-interface.c:82
774cfe0c 279msgid "gpg failed to sign the data"
db484bad 280msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
774cfe0c 281
9e383e88 282#: grep.c:1320
db484bad 283#, c-format
774cfe0c 284msgid "'%s': unable to read %s"
db484bad 285msgstr "'%s': không thể đọc %s"
774cfe0c 286
9e383e88 287#: grep.c:1337
774cfe0c
TNQ
288#, c-format
289msgid "'%s': %s"
290msgstr "'%s': %s"
291
9e383e88 292#: grep.c:1348
db484bad 293#, c-format
774cfe0c 294msgid "'%s': short read %s"
db484bad 295msgstr "'%s': đọc ngắn %s"
774cfe0c 296
fd4652ed 297#: help.c:212
db484bad 298#, c-format
774cfe0c 299msgid "available git commands in '%s'"
db484bad 300msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong '%s'"
774cfe0c 301
fd4652ed 302#: help.c:219
774cfe0c 303msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
db484bad 304msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
774cfe0c 305
fd4652ed 306#: help.c:275
774cfe0c
TNQ
307#, c-format
308msgid ""
309"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
310"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
311msgstr ""
db484bad
TNQ
312"'%s' trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
313"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
774cfe0c 314
fd4652ed 315#: help.c:332
774cfe0c 316msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
db484bad 317msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
774cfe0c 318
fd4652ed 319#: help.c:354
774cfe0c
TNQ
320#, c-format
321msgid ""
322"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
323"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
324msgstr ""
819a2276 325"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên '%s', mà nó lại không có sẵn.\n"
db484bad 326"Giả định rằng ý bạn là '%s'"
774cfe0c 327
fd4652ed 328#: help.c:359
db484bad 329#, c-format
774cfe0c 330msgid "in %0.1f seconds automatically..."
db484bad 331msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
774cfe0c 332
fd4652ed 333#: help.c:366
774cfe0c
TNQ
334#, c-format
335msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
819a2276 336msgstr "git: '%s' không phải là một lệnh của git. Xem 'git --help'."
774cfe0c 337
fd4652ed 338#: help.c:370
774cfe0c
TNQ
339msgid ""
340"\n"
341"Did you mean this?"
342msgid_plural ""
343"\n"
344"Did you mean one of these?"
345msgstr[0] ""
346"\n"
347"Có phải ý bạn là cái này không?"
db484bad
TNQ
348msgstr[1] ""
349"\n"
350"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
351
9802f229
TNQ
352#: merge-recursive.c:190
353#, c-format
354msgid "(bad commit)\n"
355msgstr "(commit sai)\n"
356
357#: merge-recursive.c:206
358#, c-format
359msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
360msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
361
362#: merge-recursive.c:268
363msgid "error building trees"
364msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
365
f4d33434 366#: merge-recursive.c:672
9802f229
TNQ
367#, c-format
368msgid "failed to create path '%s'%s"
369msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn '%s'%s"
370
f4d33434 371#: merge-recursive.c:683
9802f229
TNQ
372#, c-format
373msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
374msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
375
376#. something else exists
377#. .. but not some other error (who really cares what?)
f4d33434 378#: merge-recursive.c:697 merge-recursive.c:718
9802f229
TNQ
379msgid ": perhaps a D/F conflict?"
380msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
381
f4d33434 382#: merge-recursive.c:708
9802f229
TNQ
383#, c-format
384msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
385msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo vết tại '%s'"
386
f4d33434 387#: merge-recursive.c:748
9802f229
TNQ
388#, c-format
389msgid "cannot read object %s '%s'"
390msgstr "không thể đọc đối tượng %s '%s'"
391
f4d33434 392#: merge-recursive.c:750
9802f229
TNQ
393#, c-format
394msgid "blob expected for %s '%s'"
395msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s '%s'"
396
f4d33434 397#: merge-recursive.c:773 builtin/clone.c:302
9802f229
TNQ
398#, c-format
399msgid "failed to open '%s'"
400msgstr "gặp lỗi khi mở '%s'"
401
f4d33434 402#: merge-recursive.c:781
9802f229
TNQ
403#, c-format
404msgid "failed to symlink '%s'"
819a2276 405msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết tượng trưng (symlink) '%s'"
9802f229 406
f4d33434 407#: merge-recursive.c:784
9802f229
TNQ
408#, c-format
409msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
410msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s '%s'"
411
f4d33434 412#: merge-recursive.c:921
9802f229
TNQ
413msgid "Failed to execute internal merge"
414msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
415
f4d33434 416#: merge-recursive.c:925
9802f229
TNQ
417#, c-format
418msgid "Unable to add %s to database"
419msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
420
f4d33434 421#: merge-recursive.c:941
9802f229
TNQ
422msgid "unsupported object type in the tree"
423msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
424
f4d33434 425#: merge-recursive.c:1020 merge-recursive.c:1034
9802f229 426#, c-format
819a2276
TNQ
427msgid ""
428"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
429"in tree."
430msgstr ""
431"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
432"còn lại trong cây (tree)."
9802f229 433
f4d33434 434#: merge-recursive.c:1026 merge-recursive.c:1039
9802f229 435#, c-format
819a2276
TNQ
436msgid ""
437"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
438"in tree at %s."
439msgstr ""
440"XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s "
441"còn lại trong cây (tree) tại %s."
9802f229 442
f4d33434 443#: merge-recursive.c:1080
9802f229
TNQ
444msgid "rename"
445msgstr "đổi tên"
446
f4d33434 447#: merge-recursive.c:1080
9802f229
TNQ
448msgid "renamed"
449msgstr "đã đổi tên"
450
f4d33434 451#: merge-recursive.c:1136
9802f229
TNQ
452#, c-format
453msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
454msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
455
f4d33434 456#: merge-recursive.c:1158
9802f229 457#, c-format
819a2276
TNQ
458msgid ""
459"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
460"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
461msgstr ""
462"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi "
463"tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
9802f229 464
f4d33434 465#: merge-recursive.c:1163
9802f229
TNQ
466msgid " (left unresolved)"
467msgstr " (cần giải quyết)"
468
f4d33434 469#: merge-recursive.c:1217
9802f229
TNQ
470#, c-format
471msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
819a2276
TNQ
472msgstr ""
473"XUNG ĐỘT (đổi-tên/đổi-tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
9802f229 474
f4d33434 475#: merge-recursive.c:1247
9802f229
TNQ
476#, c-format
477msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
478msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
479
f4d33434 480#: merge-recursive.c:1446
9802f229
TNQ
481#, c-format
482msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
819a2276
TNQ
483msgstr ""
484"XUNG ĐỘT (đổi-tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
9802f229 485
f4d33434 486#: merge-recursive.c:1456
9802f229
TNQ
487#, c-format
488msgid "Adding merged %s"
489msgstr "Thêm hòa trộn %s"
490
f4d33434 491#: merge-recursive.c:1461 merge-recursive.c:1659
9802f229
TNQ
492#, c-format
493msgid "Adding as %s instead"
494msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
495
f4d33434 496#: merge-recursive.c:1512
9802f229
TNQ
497#, c-format
498msgid "cannot read object %s"
499msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
500
f4d33434 501#: merge-recursive.c:1515
9802f229
TNQ
502#, c-format
503msgid "object %s is not a blob"
504msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
505
f4d33434 506#: merge-recursive.c:1563
9802f229
TNQ
507msgid "modify"
508msgstr "sửa đổi"
509
f4d33434 510#: merge-recursive.c:1563
9802f229 511msgid "modified"
819a2276 512msgstr "đã bị sửa"
9802f229 513
f4d33434 514#: merge-recursive.c:1573
9802f229
TNQ
515msgid "content"
516msgstr "nội dung"
517
f4d33434 518#: merge-recursive.c:1580
9802f229
TNQ
519msgid "add/add"
520msgstr "thêm/thêm"
521
f4d33434 522#: merge-recursive.c:1614
9802f229
TNQ
523#, c-format
524msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
819a2276 525msgstr "Đã bỏ qua %s (đã có sẵn lần hòa trộn này)"
9802f229 526
f4d33434 527#: merge-recursive.c:1628
9802f229
TNQ
528#, c-format
529msgid "Auto-merging %s"
530msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
531
f4d33434 532#: merge-recursive.c:1632 git-submodule.sh:869
9802f229
TNQ
533msgid "submodule"
534msgstr "mô-đun con"
535
f4d33434 536#: merge-recursive.c:1633
9802f229
TNQ
537#, c-format
538msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
539msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
540
f4d33434 541#: merge-recursive.c:1723
9802f229
TNQ
542#, c-format
543msgid "Removing %s"
544msgstr "Đang xóa %s"
545
f4d33434 546#: merge-recursive.c:1748
9802f229
TNQ
547msgid "file/directory"
548msgstr "tập-tin/thư-mục"
549
f4d33434 550#: merge-recursive.c:1754
9802f229
TNQ
551msgid "directory/file"
552msgstr "thư-mục/tập tin"
553
f4d33434 554#: merge-recursive.c:1759
9802f229
TNQ
555#, c-format
556msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
819a2276
TNQ
557msgstr ""
558"XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là "
559"%s"
9802f229 560
f4d33434 561#: merge-recursive.c:1769
9802f229
TNQ
562#, c-format
563msgid "Adding %s"
f4d33434 564msgstr "Thêm \"%s\""
9802f229 565
f4d33434 566#: merge-recursive.c:1786
9802f229
TNQ
567msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
568msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
569
f4d33434 570#: merge-recursive.c:1805
9802f229
TNQ
571msgid "Already up-to-date!"
572msgstr "Đã cập nhật rồi!"
573
f4d33434 574#: merge-recursive.c:1814
9802f229
TNQ
575#, c-format
576msgid "merging of trees %s and %s failed"
577msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
578
f4d33434 579#: merge-recursive.c:1844
9802f229
TNQ
580#, c-format
581msgid "Unprocessed path??? %s"
582msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
583
f4d33434 584#: merge-recursive.c:1889
9802f229
TNQ
585msgid "Merging:"
586msgstr "Đang trộn:"
587
f4d33434 588#: merge-recursive.c:1902
9802f229 589#, c-format
58b66f8f
TNQ
590msgid "found %u common ancestor:"
591msgid_plural "found %u common ancestors:"
592msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
593msgstr[1] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
9802f229 594
f4d33434 595#: merge-recursive.c:1939
9802f229
TNQ
596msgid "merge returned no commit"
597msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
598
f4d33434 599#: merge-recursive.c:1996
9802f229
TNQ
600#, c-format
601msgid "Could not parse object '%s'"
602msgstr "Không thể phân tích đối tượng '%s'"
603
f4d33434 604#: merge-recursive.c:2008 builtin/merge.c:696
9802f229
TNQ
605msgid "Unable to write index."
606msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
607
fd4652ed 608#: parse-options.c:494
db484bad
TNQ
609msgid "..."
610msgstr "..."
611
fd4652ed 612#: parse-options.c:512
db484bad
TNQ
613#, c-format
614msgid "usage: %s"
819a2276 615msgstr "cách dùng: %s"
db484bad
TNQ
616
617#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
618#. one in "usage: %s" translation
fd4652ed 619#: parse-options.c:516
db484bad
TNQ
620#, c-format
621msgid " or: %s"
819a2276 622msgstr " hoặc: %s"
db484bad 623
fd4652ed 624#: parse-options.c:519
db484bad
TNQ
625#, c-format
626msgid " %s"
627msgstr " %s"
774cfe0c 628
fd4652ed 629#: remote.c:1632
774cfe0c
TNQ
630#, c-format
631msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
632msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
db484bad
TNQ
633msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
634msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
774cfe0c 635
fd4652ed 636#: remote.c:1638
774cfe0c
TNQ
637#, c-format
638msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
819a2276
TNQ
639msgid_plural ""
640"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
641msgstr[0] ""
642"Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
643"được fast-forward.\n"
644msgstr[1] ""
645"Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
646"được fast-forward.\n"
774cfe0c 647
fd4652ed 648#: remote.c:1646
774cfe0c
TNQ
649#, c-format
650msgid ""
651"Your branch and '%s' have diverged,\n"
652"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
653msgid_plural ""
654"Your branch and '%s' have diverged,\n"
655"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
656msgstr[0] ""
db484bad
TNQ
657"Nhánh của bạn và '%s' bị phân kỳ,\n"
658"và có %d và %d lần chuyển giao (commit) khác nhau cho từng cái,\n"
659"tương ứng với mỗi lần.\n"
774cfe0c 660msgstr[1] ""
db484bad
TNQ
661"Your branch and '%s' have diverged,\n"
662"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
774cfe0c 663
f4d33434
TNQ
664#: sequencer.c:121 builtin/merge.c:864 builtin/merge.c:977
665#: builtin/merge.c:1087 builtin/merge.c:1097
774cfe0c
TNQ
666#, c-format
667msgid "Could not open '%s' for writing"
668msgstr "Không thể mở %s' để ghi"
669
f4d33434
TNQ
670#: sequencer.c:123 builtin/merge.c:333 builtin/merge.c:867
671#: builtin/merge.c:1089 builtin/merge.c:1102
774cfe0c
TNQ
672#, c-format
673msgid "Could not write to '%s'"
674msgstr "Không thể ghi vào '%s'"
675
676#: sequencer.c:144
677msgid ""
678"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
679"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
680msgstr ""
db484bad
TNQ
681"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
682"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'"
774cfe0c
TNQ
683
684#: sequencer.c:147
685msgid ""
686"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
687"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
688"and commit the result with 'git commit'"
689msgstr ""
db484bad
TNQ
690"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
691"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'\n"
692"và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh 'git commit'"
774cfe0c 693
819a2276 694#: sequencer.c:160 sequencer.c:758 sequencer.c:841
774cfe0c
TNQ
695#, c-format
696msgid "Could not write to %s"
697msgstr "Không thể ghi vào %s"
698
699#: sequencer.c:163
db484bad 700#, c-format
774cfe0c 701msgid "Error wrapping up %s"
db484bad 702msgstr "Lỗi bao bọc %s"
774cfe0c
TNQ
703
704#: sequencer.c:178
705msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
db484bad 706msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
774cfe0c
TNQ
707
708#: sequencer.c:180
709msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
db484bad 710msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh revert."
774cfe0c
TNQ
711
712#: sequencer.c:183
713msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
819a2276 714msgstr "Chuyển giao (commit) các thay đổi của bạn hay stash chúng để xử lý."
774cfe0c
TNQ
715
716#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
717#: sequencer.c:233
718#, c-format
719msgid "%s: Unable to write new index file"
db484bad 720msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c
TNQ
721
722#: sequencer.c:261
774cfe0c 723msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
db484bad 724msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
774cfe0c 725
db484bad 726#: sequencer.c:282
774cfe0c 727msgid "Unable to update cache tree\n"
db484bad 728msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
774cfe0c 729
9e383e88 730#: sequencer.c:324
db484bad 731#, c-format
774cfe0c 732msgid "Could not parse commit %s\n"
db484bad 733msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
774cfe0c 734
9e383e88 735#: sequencer.c:329
db484bad 736#, c-format
774cfe0c 737msgid "Could not parse parent commit %s\n"
db484bad 738msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
774cfe0c 739
9e383e88 740#: sequencer.c:395
774cfe0c 741msgid "Your index file is unmerged."
db484bad 742msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
774cfe0c 743
9e383e88 744#: sequencer.c:398
774cfe0c 745msgid "You do not have a valid HEAD"
db484bad 746msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ"
774cfe0c 747
9e383e88 748#: sequencer.c:413
774cfe0c
TNQ
749#, c-format
750msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
819a2276
TNQ
751msgstr ""
752"Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -"
753"m."
774cfe0c 754
9e383e88 755#: sequencer.c:421
db484bad 756#, c-format
774cfe0c 757msgid "Commit %s does not have parent %d"
db484bad 758msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
774cfe0c 759
9e383e88 760#: sequencer.c:425
774cfe0c
TNQ
761#, c-format
762msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
819a2276
TNQ
763msgstr ""
764"Luồng chính được chỉ ra nhưng lần chuyển giao (commit) %s không phải là một "
765"lần hòa trộn."
774cfe0c
TNQ
766
767#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
768#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
9e383e88 769#: sequencer.c:436
db484bad 770#, c-format
774cfe0c 771msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
db484bad 772msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
774cfe0c 773
9e383e88 774#: sequencer.c:440
db484bad 775#, c-format
774cfe0c 776msgid "Cannot get commit message for %s"
db484bad 777msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
774cfe0c 778
9e383e88 779#: sequencer.c:524
db484bad 780#, c-format
774cfe0c 781msgid "could not revert %s... %s"
db484bad 782msgstr "không thể revert %s... %s"
774cfe0c 783
9e383e88 784#: sequencer.c:525
db484bad 785#, c-format
774cfe0c 786msgid "could not apply %s... %s"
db484bad 787msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
774cfe0c 788
9e383e88 789#: sequencer.c:553
774cfe0c 790msgid "empty commit set passed"
db484bad 791msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
774cfe0c 792
9e383e88 793#: sequencer.c:561
db484bad 794#, c-format
774cfe0c 795msgid "git %s: failed to read the index"
db484bad 796msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
774cfe0c 797
9e383e88 798#: sequencer.c:566
db484bad 799#, c-format
774cfe0c 800msgid "git %s: failed to refresh the index"
db484bad 801msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
774cfe0c 802
9e383e88 803#: sequencer.c:624
db484bad 804#, c-format
774cfe0c 805msgid "Cannot %s during a %s"
db484bad 806msgstr "Không thể %s trong khi %s"
774cfe0c 807
9e383e88 808#: sequencer.c:646
774cfe0c
TNQ
809#, c-format
810msgid "Could not parse line %d."
811msgstr "Không phân tích được dòng %d."
812
9e383e88 813#: sequencer.c:651
774cfe0c 814msgid "No commits parsed."
9e383e88 815msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
774cfe0c 816
9e383e88 817#: sequencer.c:664
774cfe0c
TNQ
818#, c-format
819msgid "Could not open %s"
820msgstr "Không thể mở %s"
821
9e383e88 822#: sequencer.c:668
774cfe0c
TNQ
823#, c-format
824msgid "Could not read %s."
825msgstr "Không thể đọc %s."
826
9e383e88 827#: sequencer.c:675
db484bad 828#, c-format
774cfe0c 829msgid "Unusable instruction sheet: %s"
db484bad 830msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
774cfe0c 831
9e383e88 832#: sequencer.c:703
db484bad 833#, c-format
774cfe0c 834msgid "Invalid key: %s"
db484bad 835msgstr "Khóa không đúng: %s"
774cfe0c 836
9e383e88 837#: sequencer.c:706
db484bad 838#, c-format
774cfe0c 839msgid "Invalid value for %s: %s"
db484bad 840msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
774cfe0c 841
9e383e88 842#: sequencer.c:718
db484bad 843#, c-format
774cfe0c 844msgid "Malformed options sheet: %s"
db484bad 845msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
774cfe0c 846
9e383e88 847#: sequencer.c:739
774cfe0c 848msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
db484bad 849msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
774cfe0c 850
9e383e88 851#: sequencer.c:740
774cfe0c 852msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
db484bad 853msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
774cfe0c 854
9e383e88 855#: sequencer.c:744
db484bad 856#, c-format
774cfe0c 857msgid "Could not create sequencer directory %s"
db484bad 858msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
774cfe0c 859
819a2276 860#: sequencer.c:760 sequencer.c:845
db484bad 861#, c-format
774cfe0c 862msgid "Error wrapping up %s."
db484bad 863msgstr "Lỗi bao bọc %s."
774cfe0c 864
819a2276 865#: sequencer.c:779 sequencer.c:913
774cfe0c 866msgid "no cherry-pick or revert in progress"
db484bad 867msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
774cfe0c 868
9e383e88 869#: sequencer.c:781
774cfe0c 870msgid "cannot resolve HEAD"
db484bad 871msgstr "không thể phân giải HEAD"
774cfe0c 872
9e383e88 873#: sequencer.c:783
774cfe0c 874msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
9e383e88 875msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
774cfe0c 876
f4d33434 877#: sequencer.c:805 builtin/apply.c:3987
774cfe0c
TNQ
878#, c-format
879msgid "cannot open %s: %s"
880msgstr "không thể mở %s: %s"
881
9e383e88 882#: sequencer.c:808
774cfe0c
TNQ
883#, c-format
884msgid "cannot read %s: %s"
885msgstr "không thể đọc %s: %s"
886
9e383e88 887#: sequencer.c:809
774cfe0c
TNQ
888msgid "unexpected end of file"
889msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
890
9e383e88 891#: sequencer.c:815
774cfe0c
TNQ
892#, c-format
893msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
9e383e88 894msgstr "tập tin HEAD 'pre-cherry-pick' đã lưu '%s' bị hỏng"
774cfe0c 895
9e383e88 896#: sequencer.c:838
db484bad 897#, c-format
774cfe0c 898msgid "Could not format %s."
9e383e88 899msgstr "Không thể định dạng %s."
774cfe0c 900
9e383e88 901#: sequencer.c:1000
774cfe0c 902msgid "Can't revert as initial commit"
db484bad 903msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
774cfe0c 904
9e383e88 905#: sequencer.c:1001
774cfe0c 906msgid "Can't cherry-pick into empty head"
db484bad 907msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
774cfe0c 908
fd4652ed 909#: sha1_name.c:1044
774cfe0c 910msgid "HEAD does not point to a branch"
db484bad 911msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
774cfe0c 912
fd4652ed 913#: sha1_name.c:1047
db484bad 914#, c-format
774cfe0c 915msgid "No such branch: '%s'"
db484bad 916msgstr "Không có nhánh nào như thế: '%s'"
774cfe0c 917
fd4652ed 918#: sha1_name.c:1049
db484bad 919#, c-format
774cfe0c 920msgid "No upstream configured for branch '%s'"
9e383e88 921msgstr "Không có dòng ngược (upstream) được cấu hình cho nhánh '%s'"
774cfe0c 922
fd4652ed 923#: sha1_name.c:1052
774cfe0c
TNQ
924#, c-format
925msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
819a2276
TNQ
926msgstr ""
927"Nhánh dòng ngược (upstream) '%s' không được lưu lại như là một nhánh 'remote-"
928"tracking'"
9e383e88
TNQ
929
930#: wrapper.c:413
931#, c-format
932msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
933msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
934
935#: wrapper.c:414
936msgid "no such user"
937msgstr "không có người dùng như vậy"
774cfe0c 938
fd4652ed 939#: wt-status.c:140
774cfe0c 940msgid "Unmerged paths:"
db484bad 941msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
774cfe0c 942
819a2276 943#: wt-status.c:167 wt-status.c:194
774cfe0c
TNQ
944#, c-format
945msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
f4d33434 946msgstr " (dùng \"git reset %s <tập-tin>...\" để bỏ một stage (trạng thái))"
774cfe0c 947
819a2276 948#: wt-status.c:169 wt-status.c:196
774cfe0c 949msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
f4d33434 950msgstr " (dùng \"git rm --cached <tập-tin>...\" để bỏ trạng thái (stage))"
774cfe0c 951
fd4652ed 952#: wt-status.c:173
5714e413 953msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
f4d33434 954msgstr " (dùng \"git add <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 955
819a2276 956#: wt-status.c:175 wt-status.c:179
774cfe0c 957msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
819a2276 958msgstr ""
f4d33434 959" (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách thích hợp để đánh "
819a2276 960"dấu là cần được giải quyết)"
774cfe0c 961
fd4652ed 962#: wt-status.c:177
5714e413 963msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
f4d33434 964msgstr " (dùng \"git rm <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
5714e413 965
fd4652ed 966#: wt-status.c:188
774cfe0c 967msgid "Changes to be committed:"
db484bad 968msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
774cfe0c 969
fd4652ed 970#: wt-status.c:206
774cfe0c 971msgid "Changes not staged for commit:"
819a2276
TNQ
972msgstr ""
973"Các thay đổi không được đặt trạng thái (stage) cho lần chuyển giao (commit):"
774cfe0c 974
fd4652ed 975#: wt-status.c:210
774cfe0c 976msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
819a2276 977msgstr ""
f4d33434 978" (dùng \"git add <tập-tin>...\" để cập nhật những gì cần chuyển giao "
819a2276 979"(commit))"
774cfe0c 980
fd4652ed 981#: wt-status.c:212
774cfe0c 982msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
819a2276 983msgstr ""
f4d33434 984" (dùng \"git add/rm <tập-tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển "
819a2276 985"giao)"
774cfe0c 986
fd4652ed 987#: wt-status.c:213
819a2276
TNQ
988msgid ""
989" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
990msgstr ""
f4d33434
TNQ
991" (dùng \"git checkout -- <tập-tin>...\" để bỏ thay đổi trong thư mục làm "
992"việc)"
774cfe0c 993
fd4652ed 994#: wt-status.c:215
774cfe0c 995msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
819a2276
TNQ
996msgstr ""
997" (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay "
998"đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
774cfe0c 999
fd4652ed 1000#: wt-status.c:224
774cfe0c
TNQ
1001#, c-format
1002msgid "%s files:"
819a2276 1003msgstr "%s tập tin:"
774cfe0c 1004
fd4652ed 1005#: wt-status.c:227
774cfe0c
TNQ
1006#, c-format
1007msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
819a2276 1008msgstr ""
f4d33434
TNQ
1009" (dùng \"git %s <tập-tin>...\" để thêm vào những gì cần chuyển giao "
1010"(commit))"
774cfe0c 1011
fd4652ed 1012#: wt-status.c:244
774cfe0c
TNQ
1013msgid "bug"
1014msgstr "lỗi"
1015
fd4652ed 1016#: wt-status.c:249
774cfe0c 1017msgid "both deleted:"
db484bad 1018msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
774cfe0c 1019
fd4652ed 1020#: wt-status.c:250
774cfe0c 1021msgid "added by us:"
db484bad 1022msgstr "được thêm vào bởi chúng tôi:"
774cfe0c 1023
fd4652ed 1024#: wt-status.c:251
774cfe0c 1025msgid "deleted by them:"
9e383e88 1026msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
774cfe0c 1027
fd4652ed 1028#: wt-status.c:252
774cfe0c 1029msgid "added by them:"
db484bad 1030msgstr "được thêm vào bởi họ:"
774cfe0c 1031
fd4652ed 1032#: wt-status.c:253
774cfe0c 1033msgid "deleted by us:"
db484bad 1034msgstr "bị xóa bởi chúng tôi:"
774cfe0c 1035
fd4652ed 1036#: wt-status.c:254
774cfe0c 1037msgid "both added:"
db484bad 1038msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
774cfe0c 1039
fd4652ed 1040#: wt-status.c:255
774cfe0c 1041msgid "both modified:"
db484bad 1042msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
774cfe0c 1043
fd4652ed 1044#: wt-status.c:285
774cfe0c 1045msgid "new commits, "
819a2276 1046msgstr "lần chuyển giao (commit) mới, "
774cfe0c 1047
fd4652ed 1048#: wt-status.c:287
774cfe0c 1049msgid "modified content, "
819a2276 1050msgstr "nội dung được sửa đổi, "
774cfe0c 1051
fd4652ed 1052#: wt-status.c:289
774cfe0c 1053msgid "untracked content, "
819a2276 1054msgstr "nội dung chưa được theo dõi, "
774cfe0c 1055
fd4652ed 1056#: wt-status.c:303
db484bad 1057#, c-format
774cfe0c 1058msgid "new file: %s"
db484bad 1059msgstr "tập tin mới: %s"
774cfe0c 1060
fd4652ed 1061#: wt-status.c:306
db484bad 1062#, c-format
774cfe0c 1063msgid "copied: %s -> %s"
db484bad 1064msgstr "đã sao chép: %s -> %s"
774cfe0c 1065
fd4652ed 1066#: wt-status.c:309
db484bad 1067#, c-format
774cfe0c 1068msgid "deleted: %s"
819a2276 1069msgstr "đã xóa: %s"
774cfe0c 1070
fd4652ed 1071#: wt-status.c:312
db484bad 1072#, c-format
774cfe0c 1073msgid "modified: %s"
819a2276 1074msgstr "đã sửa đổi: %s"
774cfe0c 1075
fd4652ed 1076#: wt-status.c:315
db484bad 1077#, c-format
774cfe0c 1078msgid "renamed: %s -> %s"
db484bad 1079msgstr "đã đổi tên: %s -> %s"
774cfe0c 1080
fd4652ed 1081#: wt-status.c:318
774cfe0c
TNQ
1082#, c-format
1083msgid "typechange: %s"
db484bad 1084msgstr "đổi-kiểu: %s"
774cfe0c 1085
fd4652ed 1086#: wt-status.c:321
db484bad 1087#, c-format
774cfe0c 1088msgid "unknown: %s"
819a2276 1089msgstr "không hiểu: %s"
774cfe0c 1090
fd4652ed 1091#: wt-status.c:324
774cfe0c
TNQ
1092#, c-format
1093msgid "unmerged: %s"
db484bad 1094msgstr "chưa hòa trộn: %s"
774cfe0c 1095
fd4652ed 1096#: wt-status.c:327
db484bad 1097#, c-format
774cfe0c 1098msgid "bug: unhandled diff status %c"
db484bad 1099msgstr "lỗi: không lấy được trạng thái lệnh diff %c"
774cfe0c 1100
fd4652ed 1101#: wt-status.c:785
5714e413
TNQ
1102msgid "You have unmerged paths."
1103msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
1104
819a2276 1105#: wt-status.c:788 wt-status.c:912
5714e413
TNQ
1106msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1107msgstr " (sửa các xung đột sau đó chạy \"git commit\")"
1108
fd4652ed 1109#: wt-status.c:791
5714e413
TNQ
1110msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1111msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
1112
fd4652ed 1113#: wt-status.c:794
5714e413 1114msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
f4d33434 1115msgstr " (dùng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
5714e413 1116
fd4652ed 1117#: wt-status.c:804
5714e413
TNQ
1118msgid "You are in the middle of an am session."
1119msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên 'am'."
1120
fd4652ed 1121#: wt-status.c:807
5714e413
TNQ
1122msgid "The current patch is empty."
1123msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
1124
fd4652ed 1125#: wt-status.c:811
5714e413
TNQ
1126msgid " (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
1127msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --resolved\")"
1128
fd4652ed 1129#: wt-status.c:813
5714e413 1130msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
f4d33434 1131msgstr " (dùng \"git am --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
5714e413 1132
fd4652ed 1133#: wt-status.c:815
5714e413 1134msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
f4d33434 1135msgstr " (dùng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1136
819a2276 1137#: wt-status.c:873 wt-status.c:883
5714e413
TNQ
1138msgid "You are currently rebasing."
1139msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase (tái cấu trúc)."
1140
fd4652ed 1141#: wt-status.c:876
5714e413
TNQ
1142msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1143msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
1144
fd4652ed 1145#: wt-status.c:878
5714e413 1146msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
f4d33434 1147msgstr " (dùng \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
5714e413 1148
fd4652ed 1149#: wt-status.c:880
5714e413 1150msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
f4d33434 1151msgstr " (dùng \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1152
fd4652ed 1153#: wt-status.c:886
5714e413 1154msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
819a2276
TNQ
1155msgstr ""
1156" (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
5714e413 1157
fd4652ed 1158#: wt-status.c:888
5714e413 1159msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
819a2276
TNQ
1160msgstr ""
1161"Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc "
1162"rebase."
5714e413 1163
fd4652ed 1164#: wt-status.c:891
5714e413 1165msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
819a2276
TNQ
1166msgstr ""
1167" (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy \"git rebase --continue"
1168"\")"
5714e413 1169
fd4652ed 1170#: wt-status.c:893
5714e413
TNQ
1171msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1172msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
1173
fd4652ed 1174#: wt-status.c:896
5714e413 1175msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
819a2276 1176msgstr ""
f4d33434 1177" (dùng \"git commit --amend\" để tu bổ lần chuyển giao (commit) hiện tại)"
5714e413 1178
fd4652ed 1179#: wt-status.c:898
819a2276
TNQ
1180msgid ""
1181" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1182msgstr ""
f4d33434 1183" (dùng \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài lòng về những "
819a2276 1184"thay đổi của mình)"
5714e413 1185
fd4652ed 1186#: wt-status.c:908
5714e413
TNQ
1187msgid "You are currently cherry-picking."
1188msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick."
1189
fd4652ed 1190#: wt-status.c:915
5714e413
TNQ
1191msgid " (all conflicts fixed: run \"git commit\")"
1192msgstr " (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git commit\")"
1193
fd4652ed 1194#: wt-status.c:924
5714e413
TNQ
1195msgid "You are currently bisecting."
1196msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (chia đôi)."
1197
fd4652ed 1198#: wt-status.c:927
5714e413 1199msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
f4d33434 1200msgstr " (dùng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
5714e413 1201
fd4652ed 1202#: wt-status.c:978
774cfe0c 1203msgid "On branch "
819a2276 1204msgstr "Trên nhánh "
774cfe0c 1205
fd4652ed 1206#: wt-status.c:985
774cfe0c 1207msgid "Not currently on any branch."
db484bad 1208msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
774cfe0c 1209
fd4652ed 1210#: wt-status.c:997
774cfe0c 1211msgid "Initial commit"
db484bad 1212msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
774cfe0c 1213
fd4652ed 1214#: wt-status.c:1011
774cfe0c 1215msgid "Untracked"
db484bad 1216msgstr "Không được theo vết"
774cfe0c 1217
fd4652ed 1218#: wt-status.c:1013
774cfe0c
TNQ
1219msgid "Ignored"
1220msgstr "Bị bỏ qua"
1221
fd4652ed 1222#: wt-status.c:1015
db484bad 1223#, c-format
774cfe0c 1224msgid "Untracked files not listed%s"
db484bad 1225msgstr "Những tập tin không bị theo vết không được liệt kê ra %s"
774cfe0c 1226
fd4652ed 1227#: wt-status.c:1017
774cfe0c 1228msgid " (use -u option to show untracked files)"
f4d33434 1229msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 1230
fd4652ed 1231#: wt-status.c:1023
774cfe0c 1232msgid "No changes"
db484bad 1233msgstr "Không có thay đổi nào"
774cfe0c 1234
fd4652ed 1235#: wt-status.c:1027
db484bad 1236#, c-format
774cfe0c 1237msgid "no changes added to commit%s\n"
db484bad 1238msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)%s\n"
774cfe0c 1239
fd4652ed 1240#: wt-status.c:1029
774cfe0c 1241msgid " (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"
f4d33434 1242msgstr " (dùng \"git add\" và/hoặc \"git commit -a\")"
774cfe0c 1243
fd4652ed 1244#: wt-status.c:1031
774cfe0c
TNQ
1245#, c-format
1246msgid "nothing added to commit but untracked files present%s\n"
819a2276
TNQ
1247msgstr ""
1248"không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin "
1249"không được theo dấu vết hiện diện%s\n"
774cfe0c 1250
fd4652ed 1251#: wt-status.c:1033
774cfe0c 1252msgid " (use \"git add\" to track)"
f4d33434 1253msgstr " (dùng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
774cfe0c 1254
819a2276 1255#: wt-status.c:1035 wt-status.c:1038 wt-status.c:1041
db484bad 1256#, c-format
774cfe0c 1257msgid "nothing to commit%s\n"
db484bad 1258msgstr "không có gì để chuyển giao (commit) %s\n"
774cfe0c 1259
fd4652ed 1260#: wt-status.c:1036
774cfe0c 1261msgid " (create/copy files and use \"git add\" to track)"
f4d33434 1262msgstr " (tạo/sao-chép các tập tin và dùng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
774cfe0c 1263
fd4652ed 1264#: wt-status.c:1039
774cfe0c 1265msgid " (use -u to show untracked files)"
f4d33434 1266msgstr " (dùng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
774cfe0c 1267
fd4652ed 1268#: wt-status.c:1042
774cfe0c 1269msgid " (working directory clean)"
9e383e88 1270msgstr " (thư mục làm việc sạch sẽ)"
774cfe0c 1271
fd4652ed 1272#: wt-status.c:1150
774cfe0c 1273msgid "HEAD (no branch)"
819a2276 1274msgstr "HEAD (không nhánh)"
774cfe0c 1275
fd4652ed 1276#: wt-status.c:1156
774cfe0c 1277msgid "Initial commit on "
819a2276 1278msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên "
774cfe0c 1279
fd4652ed 1280#: wt-status.c:1171
774cfe0c 1281msgid "behind "
819a2276 1282msgstr "đằng sau "
774cfe0c 1283
819a2276 1284#: wt-status.c:1174 wt-status.c:1177
774cfe0c 1285msgid "ahead "
819a2276 1286msgstr "phía trước "
774cfe0c 1287
fd4652ed 1288#: wt-status.c:1179
774cfe0c 1289msgid ", behind "
819a2276 1290msgstr ", đằng sau "
774cfe0c 1291
f4d33434
TNQ
1292#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:341
1293#, c-format
1294msgid "failed to unlink '%s'"
1295msgstr "bỏ liên kết (unlink) %s không thành công"
1296
774cfe0c 1297#: builtin/add.c:62
db484bad 1298#, c-format
774cfe0c 1299msgid "unexpected diff status %c"
db484bad 1300msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
774cfe0c 1301
819a2276 1302#: builtin/add.c:67 builtin/commit.c:229
774cfe0c 1303msgid "updating files failed"
db484bad 1304msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
1305
1306#: builtin/add.c:77
db484bad 1307#, c-format
774cfe0c 1308msgid "remove '%s'\n"
db484bad 1309msgstr "gỡ bỏ '%s'\n"
774cfe0c
TNQ
1310
1311#: builtin/add.c:176
db484bad 1312#, c-format
774cfe0c 1313msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
db484bad 1314msgstr "Đường dẫn '%s' thì ở trong mô-đun-con '%.*s'"
774cfe0c
TNQ
1315
1316#: builtin/add.c:192
1317msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
819a2276
TNQ
1318msgstr ""
1319"Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
774cfe0c 1320
819a2276 1321#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:459 builtin/rm.c:186
774cfe0c
TNQ
1322#, c-format
1323msgid "pathspec '%s' did not match any files"
db484bad 1324msgstr "pathspec '%s' không khớp với bất kỳ tập tin nào"
774cfe0c
TNQ
1325
1326#: builtin/add.c:209
db484bad 1327#, c-format
774cfe0c 1328msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
db484bad 1329msgstr "'%s' nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
774cfe0c
TNQ
1330
1331#: builtin/add.c:276
774cfe0c 1332msgid "Could not read the index"
db484bad 1333msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
774cfe0c
TNQ
1334
1335#: builtin/add.c:286
db484bad 1336#, c-format
774cfe0c 1337msgid "Could not open '%s' for writing."
db484bad 1338msgstr "Không thể mở '%s' để ghi"
774cfe0c
TNQ
1339
1340#: builtin/add.c:290
774cfe0c 1341msgid "Could not write patch"
db484bad 1342msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
774cfe0c
TNQ
1343
1344#: builtin/add.c:295
db484bad 1345#, c-format
774cfe0c 1346msgid "Could not stat '%s'"
db484bad 1347msgstr "không thể lấy trạng thái về '%s'"
774cfe0c
TNQ
1348
1349#: builtin/add.c:297
774cfe0c 1350msgid "Empty patch. Aborted."
db484bad 1351msgstr "Miếng vá trống rỗng. Đã bỏ qua."
774cfe0c
TNQ
1352
1353#: builtin/add.c:303
db484bad 1354#, c-format
774cfe0c 1355msgid "Could not apply '%s'"
db484bad 1356msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) '%s'"
774cfe0c
TNQ
1357
1358#: builtin/add.c:312
1359msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
819a2276
TNQ
1360msgstr ""
1361"Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore "
1362"của bạn:\n"
774cfe0c
TNQ
1363
1364#: builtin/add.c:352
1365#, c-format
1366msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
db484bad 1367msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
774cfe0c
TNQ
1368
1369#: builtin/add.c:353
774cfe0c 1370msgid "no files added"
db484bad 1371msgstr "chưa có tập tin nào được thêm vào"
774cfe0c
TNQ
1372
1373#: builtin/add.c:359
774cfe0c 1374msgid "adding files failed"
db484bad 1375msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
774cfe0c
TNQ
1376
1377#: builtin/add.c:391
774cfe0c 1378msgid "-A and -u are mutually incompatible"
db484bad 1379msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
774cfe0c
TNQ
1380
1381#: builtin/add.c:393
1382msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
f4d33434 1383msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được dùng cùng với --dry-run"
774cfe0c
TNQ
1384
1385#: builtin/add.c:413
db484bad 1386#, c-format
774cfe0c 1387msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
db484bad 1388msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
774cfe0c
TNQ
1389
1390#: builtin/add.c:414
1391#, c-format
1392msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
db484bad 1393msgstr "Có lẽ bạn muốn nói là 'git add .' phải không?\n"
774cfe0c 1394
819a2276 1395#: builtin/add.c:420 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:289 builtin/mv.c:82
774cfe0c 1396#: builtin/rm.c:162
774cfe0c 1397msgid "index file corrupt"
db484bad 1398msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 1399
f4d33434 1400#: builtin/add.c:480 builtin/apply.c:4432 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:260
774cfe0c 1401msgid "Unable to write new index file"
db484bad
TNQ
1402msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
1403
fd4652ed 1404#: builtin/apply.c:57
db484bad
TNQ
1405msgid "git apply [options] [<patch>...]"
1406msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
774cfe0c 1407
fd4652ed 1408#: builtin/apply.c:110
db484bad 1409#, c-format
774cfe0c 1410msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
db484bad 1411msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng '%s'"
774cfe0c 1412
fd4652ed 1413#: builtin/apply.c:125
db484bad 1414#, c-format
774cfe0c 1415msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
db484bad 1416msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng '%s'"
774cfe0c 1417
f4d33434 1418#: builtin/apply.c:823
db484bad 1419#, c-format
774cfe0c 1420msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
819a2276
TNQ
1421msgstr ""
1422"Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) "
1423"%s"
774cfe0c 1424
f4d33434 1425#: builtin/apply.c:832
db484bad 1426#, c-format
774cfe0c 1427msgid "regexec returned %d for input: %s"
db484bad 1428msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho kết xuất: %s"
774cfe0c 1429
f4d33434 1430#: builtin/apply.c:913
db484bad 1431#, c-format
774cfe0c 1432msgid "unable to find filename in patch at line %d"
db484bad 1433msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
774cfe0c 1434
f4d33434 1435#: builtin/apply.c:945
774cfe0c
TNQ
1436#, c-format
1437msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
db484bad 1438msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null, đã nhận %s trên dòng %d"
774cfe0c 1439
f4d33434 1440#: builtin/apply.c:949
774cfe0c 1441#, c-format
db484bad
TNQ
1442msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
1443msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới mâu thuấn trên dòng %d"
1444
f4d33434 1445#: builtin/apply.c:950
db484bad
TNQ
1446#, c-format
1447msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
1448msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d"
774cfe0c 1449
f4d33434 1450#: builtin/apply.c:957
774cfe0c
TNQ
1451#, c-format
1452msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
db484bad 1453msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null trên dòng %d"
774cfe0c 1454
f4d33434 1455#: builtin/apply.c:1402
db484bad 1456#, c-format
774cfe0c 1457msgid "recount: unexpected line: %.*s"
db484bad 1458msgstr "chi tiết: dòng không được mong đợi: %.*s"
774cfe0c 1459
f4d33434 1460#: builtin/apply.c:1459
774cfe0c
TNQ
1461#, c-format
1462msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
db484bad 1463msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c 1464
f4d33434 1465#: builtin/apply.c:1476
774cfe0c 1466#, c-format
819a2276
TNQ
1467msgid ""
1468"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1469"component (line %d)"
1470msgid_plural ""
1471"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
1472"components (line %d)"
1473msgstr[0] ""
1474"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
1475"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
1476msgstr[1] ""
1477"phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong "
1478"thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
774cfe0c 1479
f4d33434 1480#: builtin/apply.c:1636
774cfe0c 1481msgid "new file depends on old contents"
db484bad 1482msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 1483
f4d33434 1484#: builtin/apply.c:1638
774cfe0c 1485msgid "deleted file still has contents"
db484bad 1486msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
774cfe0c 1487
f4d33434 1488#: builtin/apply.c:1664
db484bad 1489#, c-format
774cfe0c 1490msgid "corrupt patch at line %d"
db484bad 1491msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
774cfe0c 1492
f4d33434 1493#: builtin/apply.c:1700
774cfe0c
TNQ
1494#, c-format
1495msgid "new file %s depends on old contents"
db484bad 1496msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
774cfe0c 1497
f4d33434 1498#: builtin/apply.c:1702
774cfe0c
TNQ
1499#, c-format
1500msgid "deleted file %s still has contents"
db484bad 1501msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
774cfe0c 1502
f4d33434 1503#: builtin/apply.c:1705
774cfe0c
TNQ
1504#, c-format
1505msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
db484bad 1506msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
774cfe0c 1507
f4d33434 1508#: builtin/apply.c:1851
774cfe0c
TNQ
1509#, c-format
1510msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
db484bad 1511msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
774cfe0c
TNQ
1512
1513#. there has to be one hunk (forward hunk)
f4d33434 1514#: builtin/apply.c:1880
774cfe0c
TNQ
1515#, c-format
1516msgid "unrecognized binary patch at line %d"
db484bad 1517msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
774cfe0c 1518
f4d33434 1519#: builtin/apply.c:1966
774cfe0c
TNQ
1520#, c-format
1521msgid "patch with only garbage at line %d"
db484bad 1522msgstr "vá chỉ với 'garbage' tại dòng %d"
774cfe0c 1523
f4d33434 1524#: builtin/apply.c:2056
774cfe0c
TNQ
1525#, c-format
1526msgid "unable to read symlink %s"
1527msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
1528
f4d33434 1529#: builtin/apply.c:2060
db484bad 1530#, c-format
774cfe0c 1531msgid "unable to open or read %s"
db484bad 1532msgstr "không thể mở để đọc hay ghi %s"
774cfe0c 1533
f4d33434 1534#: builtin/apply.c:2131
774cfe0c 1535msgid "oops"
db484bad 1536msgstr "ôi?"
774cfe0c 1537
f4d33434 1538#: builtin/apply.c:2653
db484bad 1539#, c-format
774cfe0c 1540msgid "invalid start of line: '%c'"
db484bad 1541msgstr "sai khởi đầu dòng: '%c'"
774cfe0c 1542
f4d33434 1543#: builtin/apply.c:2771
774cfe0c
TNQ
1544#, c-format
1545msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
1546msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
db484bad
TNQ
1547msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
1548msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
774cfe0c 1549
f4d33434 1550#: builtin/apply.c:2783
774cfe0c
TNQ
1551#, c-format
1552msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
f4d33434 1553msgstr "Nội dung bị giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
774cfe0c 1554
f4d33434 1555#: builtin/apply.c:2789
db484bad 1556#, c-format
774cfe0c
TNQ
1557msgid ""
1558"while searching for:\n"
1559"%.*s"
db484bad
TNQ
1560msgstr ""
1561"Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
1562"%.*s"
774cfe0c 1563
f4d33434 1564#: builtin/apply.c:2808
774cfe0c
TNQ
1565#, c-format
1566msgid "missing binary patch data for '%s'"
db484bad 1567msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho '%s'"
774cfe0c 1568
f4d33434 1569#: builtin/apply.c:2911
774cfe0c
TNQ
1570#, c-format
1571msgid "binary patch does not apply to '%s'"
db484bad 1572msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho '%s'"
774cfe0c 1573
f4d33434 1574#: builtin/apply.c:2917
774cfe0c
TNQ
1575#, c-format
1576msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
819a2276 1577msgstr ""
f4d33434 1578"vá nhị phân cho '%s' tạo ra kết quả không chính xác (mong chờ %s, lại nhận %s)"
774cfe0c 1579
f4d33434 1580#: builtin/apply.c:2938
db484bad 1581#, c-format
774cfe0c 1582msgid "patch failed: %s:%ld"
db484bad 1583msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
774cfe0c 1584
f4d33434 1585#: builtin/apply.c:3060
db484bad 1586#, c-format
fd4652ed
TNQ
1587msgid "cannot checkout %s"
1588msgstr "không thể \"checkout\" %s"
774cfe0c 1589
f4d33434 1590#: builtin/apply.c:3105 builtin/apply.c:3114 builtin/apply.c:3158
774cfe0c
TNQ
1591#, c-format
1592msgid "read of %s failed"
1593msgstr "đọc %s gặp lỗi"
1594
f4d33434 1595#: builtin/apply.c:3138 builtin/apply.c:3360
db484bad 1596#, c-format
fd4652ed
TNQ
1597msgid "path %s has been renamed/deleted"
1598msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa/đổi tên"
774cfe0c 1599
f4d33434 1600#: builtin/apply.c:3219 builtin/apply.c:3374
db484bad 1601#, c-format
fd4652ed
TNQ
1602msgid "%s: does not exist in index"
1603msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
774cfe0c 1604
f4d33434 1605#: builtin/apply.c:3223 builtin/apply.c:3366 builtin/apply.c:3388
774cfe0c
TNQ
1606#, c-format
1607msgid "%s: %s"
1608msgstr "%s: %s"
1609
f4d33434 1610#: builtin/apply.c:3228 builtin/apply.c:3382
db484bad 1611#, c-format
774cfe0c 1612msgid "%s: does not match index"
db484bad 1613msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
774cfe0c 1614
f4d33434 1615#: builtin/apply.c:3330
fd4652ed
TNQ
1616msgid "removal patch leaves file contents"
1617msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
1618
f4d33434 1619#: builtin/apply.c:3399
774cfe0c
TNQ
1620#, c-format
1621msgid "%s: wrong type"
1622msgstr "%s: sai kiểu"
1623
f4d33434 1624#: builtin/apply.c:3401
db484bad 1625#, c-format
774cfe0c 1626msgid "%s has type %o, expected %o"
db484bad 1627msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
774cfe0c 1628
f4d33434 1629#: builtin/apply.c:3502
db484bad 1630#, c-format
774cfe0c 1631msgid "%s: already exists in index"
db484bad 1632msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
774cfe0c 1633
f4d33434 1634#: builtin/apply.c:3505
fd4652ed
TNQ
1635#, c-format
1636msgid "%s: already exists in working directory"
1637msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
1638
f4d33434 1639#: builtin/apply.c:3525
db484bad 1640#, c-format
9e383e88
TNQ
1641msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
1642msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
774cfe0c 1643
f4d33434 1644#: builtin/apply.c:3530
db484bad 1645#, c-format
9e383e88
TNQ
1646msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
1647msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
1648
f4d33434 1649#: builtin/apply.c:3538
9e383e88 1650#, c-format
774cfe0c 1651msgid "%s: patch does not apply"
db484bad 1652msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
774cfe0c 1653
f4d33434 1654#: builtin/apply.c:3551
db484bad 1655#, c-format
774cfe0c 1656msgid "Checking patch %s..."
db484bad 1657msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
774cfe0c 1658
f4d33434 1659#: builtin/apply.c:3606 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:158
774cfe0c
TNQ
1660#, c-format
1661msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
db484bad 1662msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
774cfe0c 1663
f4d33434 1664#: builtin/apply.c:3749
db484bad 1665#, c-format
774cfe0c 1666msgid "unable to remove %s from index"
db484bad 1667msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
774cfe0c 1668
f4d33434 1669#: builtin/apply.c:3777
774cfe0c
TNQ
1670#, c-format
1671msgid "corrupt patch for subproject %s"
db484bad 1672msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
774cfe0c 1673
f4d33434 1674#: builtin/apply.c:3781
db484bad 1675#, c-format
774cfe0c 1676msgid "unable to stat newly created file '%s'"
db484bad 1677msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 1678
f4d33434 1679#: builtin/apply.c:3786
774cfe0c
TNQ
1680#, c-format
1681msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
db484bad 1682msgstr "không thể tạo 'backing store' cho tập tin được tạo mới hơn %s"
774cfe0c 1683
f4d33434 1684#: builtin/apply.c:3789 builtin/apply.c:3897
db484bad 1685#, c-format
774cfe0c 1686msgid "unable to add cache entry for %s"
db484bad 1687msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
774cfe0c 1688
f4d33434 1689#: builtin/apply.c:3822
774cfe0c
TNQ
1690#, c-format
1691msgid "closing file '%s'"
1692msgstr "đang đóng tập tin '%s'"
1693
f4d33434 1694#: builtin/apply.c:3871
db484bad 1695#, c-format
774cfe0c 1696msgid "unable to write file '%s' mode %o"
db484bad 1697msgstr "không thể ghi vào tập tin '%s' chế độ (mode) %o"
774cfe0c 1698
f4d33434 1699#: builtin/apply.c:3958
db484bad 1700#, c-format
774cfe0c 1701msgid "Applied patch %s cleanly."
db484bad 1702msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
774cfe0c 1703
f4d33434 1704#: builtin/apply.c:3966
774cfe0c
TNQ
1705msgid "internal error"
1706msgstr "lỗi nội bộ"
1707
1708#. Say this even without --verbose
f4d33434 1709#: builtin/apply.c:3969
db484bad 1710#, c-format
774cfe0c
TNQ
1711msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
1712msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
db484bad
TNQ
1713msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1714msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
1715
f4d33434 1716#: builtin/apply.c:3979
db484bad
TNQ
1717#, c-format
1718msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
1719msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
1720
f4d33434 1721#: builtin/apply.c:4000
db484bad
TNQ
1722#, c-format
1723msgid "Hunk #%d applied cleanly."
1724msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
1725
f4d33434 1726#: builtin/apply.c:4003
db484bad
TNQ
1727#, c-format
1728msgid "Rejected hunk #%d."
1729msgstr "hunk #%d bị từ chối."
1730
f4d33434 1731#: builtin/apply.c:4153
db484bad
TNQ
1732msgid "unrecognized input"
1733msgstr "không thừa nhận đầu vào"
1734
f4d33434 1735#: builtin/apply.c:4164
db484bad
TNQ
1736msgid "unable to read index file"
1737msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
1738
f4d33434 1739#: builtin/apply.c:4283 builtin/apply.c:4286
db484bad
TNQ
1740msgid "path"
1741msgstr "đường-dẫn"
1742
f4d33434 1743#: builtin/apply.c:4284
db484bad
TNQ
1744msgid "don't apply changes matching the given path"
1745msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1746
f4d33434 1747#: builtin/apply.c:4287
db484bad
TNQ
1748msgid "apply changes matching the given path"
1749msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
1750
f4d33434 1751#: builtin/apply.c:4289
db484bad
TNQ
1752msgid "num"
1753msgstr "số"
1754
f4d33434 1755#: builtin/apply.c:4290
db484bad
TNQ
1756msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
1757msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
1758
f4d33434 1759#: builtin/apply.c:4293
db484bad
TNQ
1760msgid "ignore additions made by the patch"
1761msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
1762
f4d33434 1763#: builtin/apply.c:4295
db484bad 1764msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
819a2276
TNQ
1765msgstr ""
1766"thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
db484bad 1767
f4d33434 1768#: builtin/apply.c:4299
db484bad 1769msgid "shows number of added and deleted lines in decimal notation"
819a2276
TNQ
1770msgstr ""
1771"hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
db484bad 1772
f4d33434 1773#: builtin/apply.c:4301
db484bad
TNQ
1774msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
1775msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
1776
f4d33434 1777#: builtin/apply.c:4303
db484bad
TNQ
1778msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
1779msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
1780
f4d33434 1781#: builtin/apply.c:4305
db484bad
TNQ
1782msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
1783msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
1784
f4d33434 1785#: builtin/apply.c:4307
db484bad
TNQ
1786msgid "apply a patch without touching the working tree"
1787msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
1788
f4d33434 1789#: builtin/apply.c:4309
db484bad 1790msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
819a2276 1791msgstr ""
f4d33434 1792"đồng thời áp dụng miếng vá (dùng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
db484bad 1793
f4d33434 1794#: builtin/apply.c:4311
fd4652ed
TNQ
1795msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
1796msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
1797
f4d33434 1798#: builtin/apply.c:4313
db484bad 1799msgid "build a temporary index based on embedded index information"
819a2276
TNQ
1800msgstr ""
1801"xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
db484bad 1802
f4d33434 1803#: builtin/apply.c:4315
db484bad
TNQ
1804msgid "paths are separated with NUL character"
1805msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
1806
f4d33434 1807#: builtin/apply.c:4318
db484bad
TNQ
1808msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1809msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
1810
f4d33434 1811#: builtin/apply.c:4319
db484bad
TNQ
1812msgid "action"
1813msgstr "hành động"
1814
f4d33434 1815#: builtin/apply.c:4320
db484bad
TNQ
1816msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
1817msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
1818
f4d33434 1819#: builtin/apply.c:4323 builtin/apply.c:4326
db484bad
TNQ
1820msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
1821msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
1822
f4d33434 1823#: builtin/apply.c:4329
db484bad
TNQ
1824msgid "apply the patch in reverse"
1825msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
1826
f4d33434 1827#: builtin/apply.c:4331
db484bad
TNQ
1828msgid "don't expect at least one line of context"
1829msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
1830
f4d33434 1831#: builtin/apply.c:4333
db484bad
TNQ
1832msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
1833msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
774cfe0c 1834
f4d33434 1835#: builtin/apply.c:4335
db484bad
TNQ
1836msgid "allow overlapping hunks"
1837msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
774cfe0c 1838
f4d33434 1839#: builtin/apply.c:4336
db484bad
TNQ
1840msgid "be verbose"
1841msgstr "chi tiết"
774cfe0c 1842
f4d33434 1843#: builtin/apply.c:4338
db484bad 1844msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
819a2276
TNQ
1845msgstr ""
1846"đã dò tìm thấy dung sai không chính xác thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
774cfe0c 1847
f4d33434 1848#: builtin/apply.c:4341
db484bad
TNQ
1849msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
1850msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
774cfe0c 1851
f4d33434 1852#: builtin/apply.c:4343
db484bad
TNQ
1853msgid "root"
1854msgstr "root"
774cfe0c 1855
f4d33434 1856#: builtin/apply.c:4344
db484bad
TNQ
1857msgid "prepend <root> to all filenames"
1858msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
1859
f4d33434 1860#: builtin/apply.c:4366
fd4652ed
TNQ
1861msgid "--3way outside a repository"
1862msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
1863
f4d33434 1864#: builtin/apply.c:4374
774cfe0c 1865msgid "--index outside a repository"
db484bad 1866msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
774cfe0c 1867
f4d33434 1868#: builtin/apply.c:4377
774cfe0c 1869msgid "--cached outside a repository"
db484bad 1870msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
774cfe0c 1871
f4d33434 1872#: builtin/apply.c:4393
db484bad 1873#, c-format
774cfe0c 1874msgid "can't open patch '%s'"
db484bad 1875msgstr "không thể mở miếng vá '%s'"
774cfe0c 1876
f4d33434 1877#: builtin/apply.c:4407
db484bad 1878#, c-format
774cfe0c
TNQ
1879msgid "squelched %d whitespace error"
1880msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
db484bad
TNQ
1881msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
1882msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
774cfe0c 1883
f4d33434 1884#: builtin/apply.c:4413 builtin/apply.c:4423
774cfe0c
TNQ
1885#, c-format
1886msgid "%d line adds whitespace errors."
1887msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
db484bad
TNQ
1888msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
1889msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
774cfe0c
TNQ
1890
1891#: builtin/archive.c:17
db484bad 1892#, c-format
774cfe0c 1893msgid "could not create archive file '%s'"
db484bad 1894msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) '%s'"
774cfe0c
TNQ
1895
1896#: builtin/archive.c:20
774cfe0c 1897msgid "could not redirect output"
db484bad 1898msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
774cfe0c
TNQ
1899
1900#: builtin/archive.c:37
1901msgid "git archive: Remote with no URL"
db484bad 1902msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
774cfe0c
TNQ
1903
1904#: builtin/archive.c:58
1905msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
db484bad 1906msgstr "git archive: mong đợi ACK/NAK, nhận EOF"
774cfe0c
TNQ
1907
1908#: builtin/archive.c:63
db484bad 1909#, c-format
774cfe0c 1910msgid "git archive: NACK %s"
db484bad 1911msgstr "git archive: NACK %s"
774cfe0c
TNQ
1912
1913#: builtin/archive.c:65
db484bad 1914#, c-format
774cfe0c 1915msgid "remote error: %s"
db484bad 1916msgstr "lỗi máy chủ: %s"
774cfe0c
TNQ
1917
1918#: builtin/archive.c:66
774cfe0c 1919msgid "git archive: protocol error"
db484bad 1920msgstr "git archive: lỗi giao thức"
774cfe0c
TNQ
1921
1922#: builtin/archive.c:71
774cfe0c 1923msgid "git archive: expected a flush"
db484bad 1924msgstr "git archive: đã mong chờ một flush"
774cfe0c 1925
db484bad 1926#: builtin/branch.c:144
774cfe0c
TNQ
1927#, c-format
1928msgid ""
1929"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
1930" '%s', but not yet merged to HEAD."
1931msgstr ""
db484bad
TNQ
1932"đang xóa nhánh '%s' mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
1933" '%s', nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
774cfe0c 1934
db484bad 1935#: builtin/branch.c:148
774cfe0c
TNQ
1936#, c-format
1937msgid ""
1938"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
1939" '%s', even though it is merged to HEAD."
1940msgstr ""
db484bad
TNQ
1941"không xóa nhánh '%s' cái mà chưa được hòa trộng vào\n"
1942" '%s', cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
774cfe0c 1943
db484bad 1944#: builtin/branch.c:180
774cfe0c 1945msgid "cannot use -a with -d"
f4d33434 1946msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
774cfe0c 1947
db484bad 1948#: builtin/branch.c:186
774cfe0c 1949msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
db484bad 1950msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
774cfe0c 1951
db484bad 1952#: builtin/branch.c:191
774cfe0c
TNQ
1953#, c-format
1954msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
db484bad 1955msgstr "Không thể xóa nhánh '%s' cái mà bạn hiện nay đang ở."
774cfe0c 1956
db484bad
TNQ
1957#: builtin/branch.c:202
1958#, c-format
774cfe0c 1959msgid "remote branch '%s' not found."
819a2276 1960msgstr "không tìm thấy nhánh máy chủ '%s'."
774cfe0c 1961
db484bad
TNQ
1962#: builtin/branch.c:203
1963#, c-format
774cfe0c 1964msgid "branch '%s' not found."
db484bad 1965msgstr "không tìm thấy nhánh '%s'."
774cfe0c 1966
db484bad 1967#: builtin/branch.c:210
774cfe0c
TNQ
1968#, c-format
1969msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
db484bad 1970msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho '%s'"
774cfe0c 1971
db484bad 1972#: builtin/branch.c:216
774cfe0c
TNQ
1973#, c-format
1974msgid ""
1975"The branch '%s' is not fully merged.\n"
1976"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
1977msgstr ""
db484bad
TNQ
1978"Nhánh '%s' không được trộn một cách đầy đủ.\n"
1979"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh 'git branch -D %s'."
774cfe0c 1980
db484bad
TNQ
1981#: builtin/branch.c:225
1982#, c-format
774cfe0c 1983msgid "Error deleting remote branch '%s'"
db484bad 1984msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ '%s'"
774cfe0c 1985
db484bad
TNQ
1986#: builtin/branch.c:226
1987#, c-format
774cfe0c 1988msgid "Error deleting branch '%s'"
db484bad 1989msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh '%s'"
774cfe0c 1990
db484bad
TNQ
1991#: builtin/branch.c:233
1992#, c-format
774cfe0c 1993msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
819a2276 1994msgstr "Nhánh máy chủ \"%s\" đã bị xóa (từng là %s).\n"
774cfe0c 1995
db484bad
TNQ
1996#: builtin/branch.c:234
1997#, c-format
774cfe0c 1998msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
819a2276 1999msgstr "Nhánh '%s' đã bị xóa (từng là %s)\n"
774cfe0c 2000
db484bad 2001#: builtin/branch.c:239
774cfe0c 2002msgid "Update of config-file failed"
819a2276 2003msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
774cfe0c 2004
db484bad 2005#: builtin/branch.c:337
774cfe0c
TNQ
2006#, c-format
2007msgid "branch '%s' does not point at a commit"
db484bad 2008msgstr "nhánh '%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
774cfe0c 2009
db484bad 2010#: builtin/branch.c:409
774cfe0c 2011#, c-format
db484bad
TNQ
2012msgid "[%s: behind %d]"
2013msgstr "[%s: đằng sau %d]"
2014
2015#: builtin/branch.c:411
2016#, c-format
2017msgid "[behind %d]"
2018msgstr "[đằng sau %d]"
774cfe0c 2019
db484bad
TNQ
2020#: builtin/branch.c:415
2021#, c-format
2022msgid "[%s: ahead %d]"
2023msgstr "[%s: phía trước %d]"
774cfe0c 2024
db484bad
TNQ
2025#: builtin/branch.c:417
2026#, c-format
2027msgid "[ahead %d]"
2028msgstr "[phía trước %d]"
774cfe0c 2029
db484bad
TNQ
2030#: builtin/branch.c:420
2031#, c-format
2032msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
2033msgstr "[%s: phía trước %d, phía sau %d]"
2034
2035#: builtin/branch.c:423
2036#, c-format
2037msgid "[ahead %d, behind %d]"
2038msgstr "[phía trước %d, phía sau %d]"
2039
2040#: builtin/branch.c:535
774cfe0c 2041msgid "(no branch)"
819a2276 2042msgstr "(không nhánh)"
774cfe0c 2043
db484bad 2044#: builtin/branch.c:600
774cfe0c 2045msgid "some refs could not be read"
db484bad 2046msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
774cfe0c 2047
db484bad 2048#: builtin/branch.c:613
774cfe0c 2049msgid "cannot rename the current branch while not on any."
db484bad 2050msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
774cfe0c 2051
db484bad
TNQ
2052#: builtin/branch.c:623
2053#, c-format
774cfe0c 2054msgid "Invalid branch name: '%s'"
819a2276 2055msgstr "Sai tên nhánh: '%s'"
774cfe0c 2056
db484bad 2057#: builtin/branch.c:638
774cfe0c 2058msgid "Branch rename failed"
db484bad 2059msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
774cfe0c 2060
db484bad 2061#: builtin/branch.c:642
774cfe0c
TNQ
2062#, c-format
2063msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
db484bad 2064msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh '%s' đi"
774cfe0c 2065
db484bad 2066#: builtin/branch.c:646
774cfe0c
TNQ
2067#, c-format
2068msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
db484bad 2069msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
774cfe0c 2070
db484bad 2071#: builtin/branch.c:653
774cfe0c 2072msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
db484bad 2073msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
774cfe0c 2074
db484bad
TNQ
2075#: builtin/branch.c:668
2076#, c-format
774cfe0c 2077msgid "malformed object name %s"
db484bad 2078msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
774cfe0c 2079
db484bad
TNQ
2080#: builtin/branch.c:692
2081#, c-format
774cfe0c 2082msgid "could not write branch description template: %s"
db484bad 2083msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
774cfe0c 2084
db484bad 2085#: builtin/branch.c:783
774cfe0c 2086msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
db484bad 2087msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
774cfe0c 2088
819a2276 2089#: builtin/branch.c:788 builtin/clone.c:561
774cfe0c 2090msgid "HEAD not found below refs/heads!"
819a2276 2091msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
774cfe0c 2092
db484bad
TNQ
2093#: builtin/branch.c:808
2094msgid "--column and --verbose are incompatible"
2095msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
2096
2097#: builtin/branch.c:857
774cfe0c 2098msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
819a2276
TNQ
2099msgstr ""
2100"hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh 'git branch' không hợp lý đối với tên "
2101"nhánh"
774cfe0c
TNQ
2102
2103#: builtin/bundle.c:47
db484bad 2104#, c-format
774cfe0c 2105msgid "%s is okay\n"
db484bad 2106msgstr "'%s' tốt\n"
774cfe0c
TNQ
2107
2108#: builtin/bundle.c:56
774cfe0c 2109msgid "Need a repository to create a bundle."
db484bad 2110msgstr "Cần một kho chứa để mà tạo một bundle."
774cfe0c
TNQ
2111
2112#: builtin/bundle.c:60
774cfe0c 2113msgid "Need a repository to unbundle."
db484bad 2114msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
774cfe0c 2115
819a2276 2116#: builtin/checkout.c:114 builtin/checkout.c:147
db484bad 2117#, c-format
774cfe0c 2118msgid "path '%s' does not have our version"
db484bad 2119msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng ta"
774cfe0c 2120
819a2276 2121#: builtin/checkout.c:116 builtin/checkout.c:149
db484bad 2122#, c-format
774cfe0c 2123msgid "path '%s' does not have their version"
db484bad 2124msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng"
774cfe0c 2125
fd4652ed 2126#: builtin/checkout.c:132
774cfe0c
TNQ
2127#, c-format
2128msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
db484bad 2129msgstr "đường dẫn '%s' không có tất cả các phiên bản cần thiết"
774cfe0c 2130
fd4652ed 2131#: builtin/checkout.c:176
774cfe0c
TNQ
2132#, c-format
2133msgid "path '%s' does not have necessary versions"
db484bad 2134msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản cần thiết"
774cfe0c 2135
fd4652ed 2136#: builtin/checkout.c:193
db484bad 2137#, c-format
774cfe0c 2138msgid "path '%s': cannot merge"
db484bad 2139msgstr "đường dẫn '%s': không thể hòa trộn"
774cfe0c 2140
fd4652ed 2141#: builtin/checkout.c:210
db484bad 2142#, c-format
774cfe0c 2143msgid "Unable to add merge result for '%s'"
db484bad 2144msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho '%s'"
774cfe0c 2145
f4d33434 2146#: builtin/checkout.c:235 builtin/checkout.c:392
774cfe0c 2147msgid "corrupt index file"
db484bad 2148msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
774cfe0c 2149
819a2276 2150#: builtin/checkout.c:265 builtin/checkout.c:272
db484bad 2151#, c-format
774cfe0c 2152msgid "path '%s' is unmerged"
db484bad 2153msgstr "đường dẫn '%s' không được hòa trộn"
774cfe0c 2154
f4d33434
TNQ
2155#: builtin/checkout.c:303 builtin/checkout.c:498 builtin/clone.c:586
2156#: builtin/merge.c:811
774cfe0c 2157msgid "unable to write new index file"
db484bad 2158msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
774cfe0c 2159
f4d33434 2160#: builtin/checkout.c:414
774cfe0c 2161msgid "you need to resolve your current index first"
db484bad 2162msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
774cfe0c 2163
f4d33434 2164#: builtin/checkout.c:533
db484bad 2165#, c-format
774cfe0c 2166msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
db484bad 2167msgstr "Không thể thực hiện reflog cho '%s'\n"
774cfe0c 2168
f4d33434 2169#: builtin/checkout.c:566
774cfe0c 2170msgid "HEAD is now at"
db484bad 2171msgstr "HEAD hiện giờ tại"
774cfe0c 2172
f4d33434 2173#: builtin/checkout.c:573
db484bad 2174#, c-format
774cfe0c 2175msgid "Reset branch '%s'\n"
db484bad 2176msgstr "Đặt lại nhánh '%s'\n"
774cfe0c 2177
f4d33434 2178#: builtin/checkout.c:576
db484bad 2179#, c-format
774cfe0c 2180msgid "Already on '%s'\n"
db484bad 2181msgstr "Đã sẵn sàng trên '%s'\n"
774cfe0c 2182
f4d33434 2183#: builtin/checkout.c:580
774cfe0c
TNQ
2184#, c-format
2185msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
db484bad 2186msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh '%s'\n"
774cfe0c 2187
f4d33434 2188#: builtin/checkout.c:582
db484bad 2189#, c-format
774cfe0c 2190msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
db484bad 2191msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới '%s'\n"
774cfe0c 2192
f4d33434 2193#: builtin/checkout.c:584
db484bad 2194#, c-format
774cfe0c 2195msgid "Switched to branch '%s'\n"
db484bad 2196msgstr "Đã chuyển đến nhánh '%s'\n"
774cfe0c 2197
f4d33434 2198#: builtin/checkout.c:640
db484bad 2199#, c-format
774cfe0c 2200msgid " ... and %d more.\n"
db484bad 2201msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
774cfe0c
TNQ
2202
2203#. The singular version
f4d33434 2204#: builtin/checkout.c:646
774cfe0c
TNQ
2205#, c-format
2206msgid ""
2207"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
2208"any of your branches:\n"
2209"\n"
2210"%s\n"
2211msgid_plural ""
2212"Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
2213"any of your branches:\n"
2214"\n"
2215"%s\n"
2216msgstr[0] ""
f4d33434 2217"Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được "
819a2276 2218"kết nối đến\n"
db484bad
TNQ
2219"bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
2220"\n"
2221"%s\n"
774cfe0c 2222msgstr[1] ""
f4d33434 2223"Cảnh báo: bạn đã rời bỏ %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được "
819a2276 2224"kết nối đến\n"
db484bad
TNQ
2225"bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
2226"\n"
2227"%s\n"
774cfe0c 2228
f4d33434 2229#: builtin/checkout.c:664
774cfe0c
TNQ
2230#, c-format
2231msgid ""
2232"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
2233"to do so with:\n"
2234"\n"
2235" git branch new_branch_name %s\n"
2236"\n"
2237msgstr ""
819a2276
TNQ
2238"Nếu bạn muốn giữ chúng bằng cách tạo ra một nhánh mới, đây có lẽ là một thời "
2239"điểm thích hợp\n"
db484bad
TNQ
2240"để làm thế bằng lệnh:\n"
2241"\n"
2242" git branch tên_nhánh_mới %s\n"
2243"\n"
774cfe0c 2244
f4d33434 2245#: builtin/checkout.c:694
774cfe0c 2246msgid "internal error in revision walk"
db484bad 2247msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
774cfe0c 2248
f4d33434 2249#: builtin/checkout.c:698
774cfe0c 2250msgid "Previous HEAD position was"
db484bad 2251msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
774cfe0c 2252
f4d33434 2253#: builtin/checkout.c:724 builtin/checkout.c:919
774cfe0c 2254msgid "You are on a branch yet to be born"
db484bad 2255msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
774cfe0c
TNQ
2256
2257#. case (1)
f4d33434 2258#: builtin/checkout.c:855
db484bad 2259#, c-format
774cfe0c 2260msgid "invalid reference: %s"
db484bad 2261msgstr "tham chiếu sai: %s"
774cfe0c
TNQ
2262
2263#. case (1): want a tree
f4d33434 2264#: builtin/checkout.c:894
db484bad 2265#, c-format
774cfe0c 2266msgid "reference is not a tree: %s"
f4d33434 2267msgstr "tham chiếu không phải là một cây (tree):%s"
774cfe0c 2268
f4d33434 2269#: builtin/checkout.c:976
774cfe0c 2270msgid "-B cannot be used with -b"
f4d33434 2271msgstr "tùy chọn -B không thể dùng -b"
774cfe0c 2272
f4d33434 2273#: builtin/checkout.c:985
774cfe0c 2274msgid "--patch is incompatible with all other options"
db484bad 2275msgstr "--patch xung khắc với tất cả các tùy chọn khác"
774cfe0c 2276
f4d33434 2277#: builtin/checkout.c:988
774cfe0c 2278msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
f4d33434 2279msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -b/-B/--orphan"
774cfe0c 2280
f4d33434 2281#: builtin/checkout.c:990
774cfe0c 2282msgid "--detach cannot be used with -t"
db484bad 2283msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
774cfe0c 2284
f4d33434 2285#: builtin/checkout.c:996
774cfe0c 2286msgid "--track needs a branch name"
db484bad 2287msgstr "--track cần tên một nhánh"
774cfe0c 2288
f4d33434 2289#: builtin/checkout.c:1003
774cfe0c 2290msgid "Missing branch name; try -b"
db484bad 2291msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
774cfe0c 2292
f4d33434 2293#: builtin/checkout.c:1009
774cfe0c 2294msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
db484bad 2295msgstr "Tùy chọn --orphan và -b|-B loại từ lẫn nhau"
774cfe0c 2296
f4d33434 2297#: builtin/checkout.c:1011
774cfe0c 2298msgid "--orphan cannot be used with -t"
db484bad 2299msgstr "--orphan không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
774cfe0c 2300
f4d33434 2301#: builtin/checkout.c:1021
774cfe0c 2302msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
f4d33434 2303msgstr "git checkout: hai tùy chọn -f và -m xung khắc nhau"
774cfe0c 2304
f4d33434 2305#: builtin/checkout.c:1055
774cfe0c 2306msgid "invalid path specification"
db484bad 2307msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
774cfe0c 2308
f4d33434 2309#: builtin/checkout.c:1063
774cfe0c
TNQ
2310#, c-format
2311msgid ""
2312"git checkout: updating paths is incompatible with switching branches.\n"
2313"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
2314msgstr ""
819a2276
TNQ
2315"git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi "
2316"các nhánh..\n"
2317"Bạn đã có ý định checkout '%s' cái mà không thể được phân giải như là lần "
2318"chuyển giao (commit)?"
774cfe0c 2319
f4d33434 2320#: builtin/checkout.c:1065
774cfe0c 2321msgid "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
819a2276
TNQ
2322msgstr ""
2323"git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi "
2324"các nhánh."
774cfe0c 2325
f4d33434 2326#: builtin/checkout.c:1070
774cfe0c 2327msgid "git checkout: --detach does not take a path argument"
fd4652ed 2328msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số là đường dẫn"
774cfe0c 2329
f4d33434 2330#: builtin/checkout.c:1073
774cfe0c
TNQ
2331msgid ""
2332"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
2333"checking out of the index."
2334msgstr ""
db484bad 2335"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
fd4652ed 2336"checkout bảng mục lục (index)."
774cfe0c 2337
f4d33434 2338#: builtin/checkout.c:1092
774cfe0c 2339msgid "Cannot switch branch to a non-commit."
db484bad 2340msgstr "Không thể chuyển đến một non-commit."
774cfe0c 2341
f4d33434 2342#: builtin/checkout.c:1095
774cfe0c 2343msgid "--ours/--theirs is incompatible with switching branches."
db484bad 2344msgstr "--ours/--theirs là xung khắc nhau khi chuyển đổi các nhánh."
774cfe0c
TNQ
2345
2346#: builtin/clean.c:78
774cfe0c 2347msgid "-x and -X cannot be used together"
db484bad 2348msgstr "-x và -X không thể dùng cùng một lúc với nhau"
774cfe0c
TNQ
2349
2350#: builtin/clean.c:82
819a2276
TNQ
2351msgid ""
2352"clean.requireForce set to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
2353msgstr ""
2354"clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -n mà cũng "
2355"không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
774cfe0c
TNQ
2356
2357#: builtin/clean.c:85
819a2276
TNQ
2358msgid ""
2359"clean.requireForce defaults to true and neither -n nor -f given; refusing to "
2360"clean"
2361msgstr ""
2362"clean.requireForce mặc định được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -n "
2363"mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
774cfe0c 2364
819a2276 2365#: builtin/clean.c:155 builtin/clean.c:176
db484bad 2366#, c-format
774cfe0c 2367msgid "Would remove %s\n"
db484bad 2368msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
774cfe0c 2369
819a2276 2370#: builtin/clean.c:159 builtin/clean.c:179
db484bad 2371#, c-format
774cfe0c
TNQ
2372msgid "Removing %s\n"
2373msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
2374
819a2276 2375#: builtin/clean.c:162 builtin/clean.c:182
db484bad 2376#, c-format
774cfe0c 2377msgid "failed to remove %s"
db484bad 2378msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
774cfe0c
TNQ
2379
2380#: builtin/clean.c:166
db484bad 2381#, c-format
774cfe0c 2382msgid "Would not remove %s\n"
db484bad 2383msgstr "Không thể gỡ bỏ %s\n"
774cfe0c
TNQ
2384
2385#: builtin/clean.c:168
db484bad 2386#, c-format
774cfe0c 2387msgid "Not removing %s\n"
db484bad 2388msgstr "Không xóa %s\n"
774cfe0c
TNQ
2389
2390#: builtin/clone.c:243
2391#, c-format
2392msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
db484bad 2393msgstr "kho tham chiếu '%s' không phải là một thư mục nội bộ."
774cfe0c 2394
774cfe0c 2395#: builtin/clone.c:306
db484bad 2396#, c-format
774cfe0c 2397msgid "failed to create directory '%s'"
db484bad 2398msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
774cfe0c 2399
f4d33434 2400#: builtin/clone.c:308 builtin/diff.c:77
db484bad 2401#, c-format
774cfe0c 2402msgid "failed to stat '%s'"
db484bad 2403msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) '%s'"
774cfe0c
TNQ
2404
2405#: builtin/clone.c:310
db484bad 2406#, c-format
774cfe0c
TNQ
2407msgid "%s exists and is not a directory"
2408msgstr "%s tồn tại nhưng không phải là một thư mục"
2409
2410#: builtin/clone.c:324
2411#, c-format
2412msgid "failed to stat %s\n"
2413msgstr "lỗi stat (lấy trạng thái về) %s\n"
2414
774cfe0c 2415#: builtin/clone.c:346
db484bad 2416#, c-format
774cfe0c 2417msgid "failed to create link '%s'"
819a2276 2418msgstr "gặp lỗi khi tạo được liên kết mềm %s"
774cfe0c
TNQ
2419
2420#: builtin/clone.c:350
db484bad 2421#, c-format
774cfe0c 2422msgid "failed to copy file to '%s'"
819a2276 2423msgstr "gặp lỗi khi chép tập tin tới '%s'"
774cfe0c
TNQ
2424
2425#: builtin/clone.c:373
2426#, c-format
2427msgid "done.\n"
2428msgstr "hoàn tất.\n"
2429
fd4652ed 2430#: builtin/clone.c:443
774cfe0c
TNQ
2431#, c-format
2432msgid "Could not find remote branch %s to clone."
db484bad 2433msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
774cfe0c 2434
fd4652ed 2435#: builtin/clone.c:552
774cfe0c 2436msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
db484bad 2437msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
774cfe0c 2438
fd4652ed 2439#: builtin/clone.c:642
774cfe0c
TNQ
2440msgid "Too many arguments."
2441msgstr "Có quá nhiều đối số."
2442
fd4652ed 2443#: builtin/clone.c:646
774cfe0c 2444msgid "You must specify a repository to clone."
db484bad 2445msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
774cfe0c 2446
fd4652ed 2447#: builtin/clone.c:657
774cfe0c
TNQ
2448#, c-format
2449msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
db484bad 2450msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
774cfe0c 2451
fd4652ed 2452#: builtin/clone.c:671
db484bad 2453#, c-format
774cfe0c 2454msgid "repository '%s' does not exist"
db484bad 2455msgstr "kho chứa '%s' chưa tồn tại"
774cfe0c 2456
fd4652ed 2457#: builtin/clone.c:676
774cfe0c 2458msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
db484bad 2459msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
774cfe0c 2460
fd4652ed 2461#: builtin/clone.c:686
774cfe0c
TNQ
2462#, c-format
2463msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
db484bad 2464msgstr "đường dẫn đích '%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
774cfe0c 2465
fd4652ed 2466#: builtin/clone.c:696
db484bad 2467#, c-format
774cfe0c 2468msgid "working tree '%s' already exists."
db484bad 2469msgstr "cây làm việc '%s' đã sẵn tồn tại rồi."
774cfe0c 2470
819a2276 2471#: builtin/clone.c:709 builtin/clone.c:723
db484bad 2472#, c-format
774cfe0c 2473msgid "could not create leading directories of '%s'"
db484bad 2474msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của '%s'"
774cfe0c 2475
fd4652ed 2476#: builtin/clone.c:712
774cfe0c
TNQ
2477#, c-format
2478msgid "could not create work tree dir '%s'."
db484bad 2479msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir '%s'."
774cfe0c 2480
fd4652ed 2481#: builtin/clone.c:731
774cfe0c
TNQ
2482#, c-format
2483msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
db484bad 2484msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare '%s'...\n"
774cfe0c 2485
fd4652ed 2486#: builtin/clone.c:733
db484bad 2487#, c-format
774cfe0c 2488msgid "Cloning into '%s'...\n"
db484bad 2489msgstr "Đang nhân bản thành '%s'...\n"
774cfe0c 2490
fd4652ed 2491#: builtin/clone.c:789
db484bad 2492#, c-format
774cfe0c 2493msgid "Don't know how to clone %s"
db484bad 2494msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
774cfe0c 2495
fd4652ed 2496#: builtin/clone.c:838
774cfe0c
TNQ
2497#, c-format
2498msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
db484bad 2499msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong dòng ngược (upstream) %s"
774cfe0c 2500
fd4652ed 2501#: builtin/clone.c:845
774cfe0c 2502msgid "You appear to have cloned an empty repository."
db484bad 2503msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
774cfe0c 2504
db484bad
TNQ
2505#: builtin/column.c:51
2506msgid "--command must be the first argument"
2507msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
2508
2509#: builtin/commit.c:43
774cfe0c
TNQ
2510msgid ""
2511"Your name and email address were configured automatically based\n"
2512"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
2513"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
2514"\n"
2515" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2516" git config --global user.email you@example.com\n"
2517"\n"
2518"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
2519"\n"
2520" git commit --amend --reset-author\n"
2521msgstr ""
819a2276
TNQ
2522"Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ "
2523"sở\n"
2524"tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính "
2525"xác không.\n"
2526"Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin "
2527"trên một cách rõ ràng:\n"
db484bad
TNQ
2528"\n"
2529" git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
2530" git config --global user.email you@example.com\n"
2531"\n"
819a2276
TNQ
2532"Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần "
2533"chuyển giao (commit) này với lệnh:\n"
db484bad
TNQ
2534"\n"
2535" git commit --amend --reset-author\n"
774cfe0c 2536
db484bad 2537#: builtin/commit.c:55
774cfe0c
TNQ
2538msgid ""
2539"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
2540"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
2541"remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
2542msgstr ""
819a2276
TNQ
2543"Bạn đã yêu cầu amend (tu bổ) phần lớn các lần chuyển giao (commit) gần đây, "
2544"nhưng làm như thế\n"
2545"có thể làm cho nó trở nên trống rỗng. Bạn có thể lặp lại lệnh của mình bằng "
2546"--allow-empty,\n"
db484bad
TNQ
2547"hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
2548"\"git reset HEAD^\".\n"
774cfe0c 2549
db484bad 2550#: builtin/commit.c:60
774cfe0c
TNQ
2551msgid ""
2552"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
2553"If you wish to commit it anyway, use:\n"
2554"\n"
2555" git commit --allow-empty\n"
2556"\n"
2557"Otherwise, please use 'git reset'\n"
2558msgstr ""
819a2276
TNQ
2559"Lần cherry-pick trước hiện nay trống rỗng, có lẽ là bởi vì sự phân giải xung "
2560"đột.\n"
db484bad
TNQ
2561"Nếu bạn muốn chuyển giao nó cho dù thế nào đi nữa, sử dụng:\n"
2562"\n"
2563" git commit --allow-empty\n"
2564"\n"
f4d33434 2565"Nếu không, hãy thử dùng 'git reset'\n"
774cfe0c 2566
fd4652ed 2567#: builtin/commit.c:256
774cfe0c 2568msgid "failed to unpack HEAD tree object"
db484bad 2569msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
774cfe0c 2570
fd4652ed 2571#: builtin/commit.c:298
774cfe0c 2572msgid "unable to create temporary index"
db484bad 2573msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
774cfe0c 2574
fd4652ed 2575#: builtin/commit.c:304
774cfe0c 2576msgid "interactive add failed"
db484bad 2577msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
774cfe0c 2578
819a2276 2579#: builtin/commit.c:337 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:408
774cfe0c 2580msgid "unable to write new_index file"
db484bad 2581msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
774cfe0c 2582
fd4652ed 2583#: builtin/commit.c:389
774cfe0c 2584msgid "cannot do a partial commit during a merge."
819a2276
TNQ
2585msgstr ""
2586"không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa "
2587"trộn."
774cfe0c 2588
fd4652ed 2589#: builtin/commit.c:391
774cfe0c 2590msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
819a2276
TNQ
2591msgstr ""
2592"không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-"
2593"pick."
774cfe0c 2594
fd4652ed 2595#: builtin/commit.c:401
774cfe0c 2596msgid "cannot read the index"
db484bad 2597msgstr "không đọc được bảng mục lục"
774cfe0c 2598
fd4652ed 2599#: builtin/commit.c:421
774cfe0c 2600msgid "unable to write temporary index file"
db484bad 2601msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
774cfe0c 2602
819a2276 2603#: builtin/commit.c:496 builtin/commit.c:502
db484bad 2604#, c-format
774cfe0c 2605msgid "invalid commit: %s"
db484bad 2606msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
774cfe0c 2607
fd4652ed 2608#: builtin/commit.c:525
774cfe0c 2609msgid "malformed --author parameter"
db484bad 2610msgstr "đối số --author bị dị hình"
774cfe0c 2611
fd4652ed 2612#: builtin/commit.c:585
db484bad 2613#, c-format
774cfe0c 2614msgid "Malformed ident string: '%s'"
db484bad 2615msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: '%s'"
774cfe0c 2616
819a2276 2617#: builtin/commit.c:623 builtin/commit.c:656 builtin/commit.c:970
db484bad 2618#, c-format
774cfe0c 2619msgid "could not lookup commit %s"
db484bad 2620msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
774cfe0c 2621
819a2276 2622#: builtin/commit.c:635 builtin/shortlog.c:296
774cfe0c
TNQ
2623#, c-format
2624msgid "(reading log message from standard input)\n"
db484bad 2625msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
774cfe0c 2626
fd4652ed 2627#: builtin/commit.c:637
774cfe0c 2628msgid "could not read log from standard input"
db484bad 2629msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
774cfe0c 2630
fd4652ed 2631#: builtin/commit.c:641
db484bad 2632#, c-format
774cfe0c 2633msgid "could not read log file '%s'"
db484bad 2634msgstr "không đọc được tệp nhật ký '%s'"
774cfe0c 2635
fd4652ed 2636#: builtin/commit.c:647
774cfe0c 2637msgid "commit has empty message"
db484bad 2638msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
774cfe0c 2639
fd4652ed 2640#: builtin/commit.c:663
774cfe0c 2641msgid "could not read MERGE_MSG"
db484bad 2642msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
774cfe0c 2643
fd4652ed 2644#: builtin/commit.c:667
774cfe0c 2645msgid "could not read SQUASH_MSG"
db484bad 2646msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
774cfe0c 2647
fd4652ed 2648#: builtin/commit.c:671
774cfe0c
TNQ
2649#, c-format
2650msgid "could not read '%s'"
2651msgstr "Không thể đọc '%s'."
2652
fd4652ed 2653#: builtin/commit.c:723
774cfe0c 2654msgid "could not write commit template"
db484bad 2655msgstr "không thể ghi mẫu commit"
774cfe0c 2656
fd4652ed 2657#: builtin/commit.c:734
774cfe0c
TNQ
2658#, c-format
2659msgid ""
2660"\n"
2661"It looks like you may be committing a merge.\n"
2662"If this is not correct, please remove the file\n"
2663"\t%s\n"
2664"and try again.\n"
2665msgstr ""
db484bad
TNQ
2666"\n"
2667"Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần hòa trộn.\n"
2668"Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
2669"\t%s\n"
2670"và thử lại.\n"
774cfe0c 2671
fd4652ed 2672#: builtin/commit.c:739
774cfe0c
TNQ
2673#, c-format
2674msgid ""
2675"\n"
2676"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
2677"If this is not correct, please remove the file\n"
2678"\t%s\n"
2679"and try again.\n"
2680msgstr ""
db484bad
TNQ
2681"\n"
2682"Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần cherry-pick.\n"
2683"Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
2684"\t%s\n"
2685"và thử lại.\n"
774cfe0c 2686
fd4652ed 2687#: builtin/commit.c:751
774cfe0c
TNQ
2688msgid ""
2689"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
2690"with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
2691msgstr ""
819a2276
TNQ
2692"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng "
2693"được\n"
2694"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ "
2695"lần chuyển giao (commit).\n"
774cfe0c 2696
fd4652ed 2697#: builtin/commit.c:756
774cfe0c
TNQ
2698msgid ""
2699"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
2700"with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
2701"An empty message aborts the commit.\n"
2702msgstr ""
819a2276
TNQ
2703"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn.Những dòng "
2704"được\n"
db484bad
TNQ
2705"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
2706"Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
774cfe0c 2707
fd4652ed 2708#: builtin/commit.c:769
774cfe0c
TNQ
2709#, c-format
2710msgid "%sAuthor: %s"
2711msgstr "%sTác giả: %s"
2712
fd4652ed 2713#: builtin/commit.c:776
774cfe0c
TNQ
2714#, c-format
2715msgid "%sCommitter: %s"
db484bad 2716msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
774cfe0c 2717
fd4652ed 2718#: builtin/commit.c:796
774cfe0c 2719msgid "Cannot read index"
db484bad 2720msgstr "không đọc được bảng mục lục"
774cfe0c 2721
fd4652ed 2722#: builtin/commit.c:833
774cfe0c 2723msgid "Error building trees"
db484bad 2724msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
774cfe0c 2725
819a2276 2726#: builtin/commit.c:848 builtin/tag.c:361
774cfe0c
TNQ
2727#, c-format
2728msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
db484bad 2729msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
774cfe0c 2730
fd4652ed 2731#: builtin/commit.c:945
db484bad 2732#, c-format
774cfe0c 2733msgid "No existing author found with '%s'"
819a2276 2734msgstr "Không tìm thấy tác giả có sẵn với '%s'"
774cfe0c 2735
819a2276 2736#: builtin/commit.c:960 builtin/commit.c:1160
db484bad 2737#, c-format
774cfe0c 2738msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
db484bad 2739msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ '%s'"
774cfe0c 2740
fd4652ed 2741#: builtin/commit.c:1000
774cfe0c 2742msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
db484bad 2743msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
774cfe0c 2744
fd4652ed 2745#: builtin/commit.c:1011
774cfe0c 2746msgid "You have nothing to amend."
db484bad 2747msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
774cfe0c 2748
fd4652ed 2749#: builtin/commit.c:1014
774cfe0c 2750msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
819a2276
TNQ
2751msgstr ""
2752"Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
774cfe0c 2753
fd4652ed 2754#: builtin/commit.c:1016
774cfe0c 2755msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
819a2276
TNQ
2756msgstr ""
2757"Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu "
2758"bổ)."
774cfe0c 2759
fd4652ed 2760#: builtin/commit.c:1019
774cfe0c 2761msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
db484bad 2762msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
774cfe0c 2763
fd4652ed 2764#: builtin/commit.c:1029
774cfe0c 2765msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
db484bad 2766msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
774cfe0c 2767
fd4652ed 2768#: builtin/commit.c:1031
774cfe0c 2769msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
db484bad 2770msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
774cfe0c 2771
fd4652ed 2772#: builtin/commit.c:1039
774cfe0c 2773msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
819a2276
TNQ
2774msgstr ""
2775"--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
774cfe0c 2776
fd4652ed 2777#: builtin/commit.c:1056
774cfe0c 2778msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
819a2276
TNQ
2779msgstr ""
2780"Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
2781"sử dụng."
774cfe0c 2782
fd4652ed 2783#: builtin/commit.c:1058
774cfe0c 2784msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
db484bad 2785msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
774cfe0c 2786
fd4652ed 2787#: builtin/commit.c:1060
774cfe0c 2788msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
819a2276 2789msgstr "Giỏi... tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
774cfe0c 2790
fd4652ed 2791#: builtin/commit.c:1062
774cfe0c 2792msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
819a2276
TNQ
2793msgstr ""
2794"Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang "
2795"giả định --only những-đường-dẫn..."
774cfe0c 2796
819a2276 2797#: builtin/commit.c:1072 builtin/tag.c:577
db484bad 2798#, c-format
774cfe0c 2799msgid "Invalid cleanup mode %s"
db484bad 2800msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
774cfe0c 2801
fd4652ed 2802#: builtin/commit.c:1077
774cfe0c 2803msgid "Paths with -a does not make sense."
db484bad 2804msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
774cfe0c 2805
fd4652ed 2806#: builtin/commit.c:1260
774cfe0c 2807msgid "couldn't look up newly created commit"
db484bad 2808msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 2809
fd4652ed 2810#: builtin/commit.c:1262
774cfe0c 2811msgid "could not parse newly created commit"
819a2276
TNQ
2812msgstr ""
2813"không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
774cfe0c 2814
fd4652ed 2815#: builtin/commit.c:1303
774cfe0c 2816msgid "detached HEAD"
db484bad 2817msgstr "đã rời khỏi HEAD"
774cfe0c 2818
fd4652ed 2819#: builtin/commit.c:1305
774cfe0c 2820msgid " (root-commit)"
db484bad 2821msgstr " (root-commit)"
774cfe0c 2822
fd4652ed 2823#: builtin/commit.c:1449
774cfe0c 2824msgid "could not parse HEAD commit"
db484bad 2825msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
774cfe0c 2826
f4d33434 2827#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:508
db484bad 2828#, c-format
774cfe0c 2829msgid "could not open '%s' for reading"
db484bad 2830msgstr "không thể mở %s' để đọc"
774cfe0c 2831
fd4652ed 2832#: builtin/commit.c:1494
db484bad 2833#, c-format
774cfe0c 2834msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
db484bad 2835msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
774cfe0c 2836
fd4652ed 2837#: builtin/commit.c:1501
774cfe0c 2838msgid "could not read MERGE_MODE"
db484bad 2839msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
774cfe0c 2840
fd4652ed 2841#: builtin/commit.c:1520
db484bad 2842#, c-format
774cfe0c 2843msgid "could not read commit message: %s"
db484bad 2844msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
774cfe0c 2845
fd4652ed 2846#: builtin/commit.c:1534
774cfe0c
TNQ
2847#, c-format
2848msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
819a2276
TNQ
2849msgstr ""
2850"Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp "
2851"(message).\n"
774cfe0c 2852
fd4652ed 2853#: builtin/commit.c:1539
774cfe0c
TNQ
2854#, c-format
2855msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
819a2276
TNQ
2856msgstr ""
2857"Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
774cfe0c 2858
f4d33434 2859#: builtin/commit.c:1554 builtin/merge.c:935 builtin/merge.c:960
774cfe0c 2860msgid "failed to write commit object"
db484bad 2861msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
774cfe0c 2862
fd4652ed 2863#: builtin/commit.c:1575
774cfe0c 2864msgid "cannot lock HEAD ref"
db484bad 2865msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
774cfe0c 2866
fd4652ed 2867#: builtin/commit.c:1579
774cfe0c 2868msgid "cannot update HEAD ref"
819a2276 2869msgstr "không thể cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
774cfe0c 2870
fd4652ed 2871#: builtin/commit.c:1590
774cfe0c
TNQ
2872msgid ""
2873"Repository has been updated, but unable to write\n"
2874"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
2875"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
2876msgstr ""
db484bad
TNQ
2877"Kho chứa đã hoàn tất việc cập nhật, nhưng không thể ghi vào\n"
2878"tập tin new_index (bảng mục lục mới). Hãy kiểm tra xem đĩa có bị đầy quá\n"
819a2276
TNQ
2879"hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá, và sau đó \"git reset HEAD\" để "
2880"khắc phục."
774cfe0c
TNQ
2881
2882#: builtin/describe.c:234
db484bad 2883#, c-format
774cfe0c 2884msgid "annotated tag %s not available"
db484bad 2885msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
774cfe0c
TNQ
2886
2887#: builtin/describe.c:238
2888#, c-format
2889msgid "annotated tag %s has no embedded name"
db484bad 2890msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
774cfe0c
TNQ
2891
2892#: builtin/describe.c:240
db484bad 2893#, c-format
774cfe0c 2894msgid "tag '%s' is really '%s' here"
db484bad 2895msgstr "thẻ '%s' đã thực sự ở đây '%s' rồi"
774cfe0c
TNQ
2896
2897#: builtin/describe.c:267