l10n: zh_CN: translations for git v2.2.0-rc0
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4
AS
1# Bulgarian translation of git po-file.
2# Copyright (C) 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3# This file is distributed under the same license as the git package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014.
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
9# range интервал
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
12# fast-forward тривиално сливане
13# stale remote старо хранилище
14# rebase пребазирам
15# force (push) принудително изтласквам
16# stash/index индекс
1c3c8410
AS
17# squash commits смачкване на подавания
18# root commit начално подаване
19# fixup вкарвам подаване в предното без следа
20# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 21# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
22# bisect двоично търсене
23# am прилагам поредица от кръпки
24# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории
25# switch to branch прехвърлям се/преминавам към клон
26# sparse entry частично изтеглена директория/път
27# revision range диапазон на версиите
28# cover letter придружаващо писмо
29# reference repository еталонно хранилище
30# grafted repository хранилище с присаждане
31# thin pack съкратен пакет
32# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
33# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
34# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
35# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
36# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
37# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
38# commit-ish указател към подаване
39# sequence последователност/поредица
40# whitespace symbol знаци за интервали
41# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
42# backing store мястото за съхранение
43# reject отхвърлено парче
44# topic branch тематичен клон
45# empty head връх без история
46# tree-ish указател към дърво
47# three-way merge тройно сливане
48# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
49# fallback резервен вариант
50# pathspec magic опция за магически пътища
51# bitmap index индекс на база битови маски
52# mark маркер
53# plumbing команди от системно ниво
54# porcelain команди от потребителско ниво
55# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
56# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
57#
1c3c8410
AS
58# ----
59# FAILED to parse неуспешен анализ на... -> неразпозната стойност на
642c7fab 60# blob обект BLOB
1c3c8410 61# ========================
642c7fab
AS
62# „“…— ●≫ѝ→
63#
64# stressed a
65# форма̀та
66# delta - разлика или делта
67# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
aafbee8c 68# mergetag етикет при сливане
642c7fab 69#
25e2fbb4
AS
70# ========================
71# RECHECK
72# ------------------------
642c7fab 73# FIXME
25e2fbb4 74# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
75# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
76# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
77# ========================
78# GENERATE STATS
79# ------------------------
80# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
81# sort -u OUT > UNIQUE
82# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 83#
25e2fbb4 84# ========================
1c3c8410 85# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 86# ------------------------
1c3c8410
AS
87# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
88# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
89# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
90# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
91#
25e2fbb4 92# ========================
1c3c8410 93# STRINGS statistics
25e2fbb4 94# ------------------------
642c7fab 95# 2228t
25e2fbb4
AS
96#
97# ========================
1c3c8410 98# MOST IMPORTANT name asc ordering
25e2fbb4 99# ------------------------
1c3c8410 100# add, blame, branch, checkout, clone, commit, common-cmds, config, diff, fetch, fsck, gc, git-rebase, git-stash, grep, log, mv, parse-options, push, reflog, remote, reset, revert, rm, wt-status
25e2fbb4
AS
101#
102# ========================
642c7fab 103# IMPORTANT strings, name asc ordering
25e2fbb4 104# ------------------------
642c7fab 105# apply, archive, check-ignore, clean, date, describe, git-am, git-bisect, git-submodule, hash-object, init-db, ls-tree, merge, merge-base, merge-file, merge-recursive, name-rev, pathspec, show-ref, tag
25e2fbb4
AS
106#
107# ========================
1c3c8410 108# WHOLE STATISTICS strings desc, name asc ordering
25e2fbb4 109# ------------------------
642c7fab
AS
110# 144 [remote] 47 [push] 26 [revert] 12 [checkout-index] 6 [prune] 2 [verify-tag]
111# 137 [commit] 46 [pack-objects] 24 [mv] 11 [date] 6 [gpg-interface] 2 [update-server-info]
112# 114 [branch] 41 [help] 23 [repack] 11 [column] 6 [check-attr] 2 [run-command]
113# 111 [apply] 39 [init-db] 21 [rm] 10 [urlmatch] 5 [write-tree] 2 [rerere]
114# 101 [notes] 36 [add] 21 [common-cmds] 10 [shortlog] 5 [sha1_name] 2 [read-cache]
115# 100 [wt-status] 35 [reset] 19 [show-branch] 10 [merge-file] 5 [rev-parse] 2 [obstack]
116# 97 [merge] 35 [archive] 19 [read-tree] 10 [merge-base] 4 [wrapper] 2 [advice]
117# 78 [checkout] 34 [config] 19 [bundle] 10 [ls-tree] 4 [prune-packed] 1 [unpack-trees]
118# 77 [log] 32 [clean] 16 [parse-options] 10 [hash-object] 4 [notes-utils] 1 [unpack-objects]
119# 69 [clone] 30 [git-am] 15 [fsck] 10 [for-each-ref] 4 [mktree] 1 [progress]
120# 68 [index-pack] 30 [describe] 14 [show-ref] 10 [cat-file] 4 [check-mailmap] 1 [precompose_utf8]
1c3c8410 121# 68 [fetch] 29 [git-stash] 14 [gc] 9 [update-ref] 3 [verify-pack] 1 [object]
642c7fab
AS
122# 64 [tag] 29 [git-bisect] 14 [fast-export] 9 [submodule] 3 [reflog] 1 [git]
123# 64 [grep] 28 [update-index] 13 [diff] 8 [replace] 3 [pack-refs] 1 [diffcore-rename]
124# 56 [sequencer] 28 [blame] 13 [check-ignore] 8 [git-pull] 3 [count-objects] 1 [diffcore-order]
125# 55 [merge-recursive] 27 [ls-files] 12 [pathspec] 8 [fmt-merge-msg] 3 [connected] 1 [attr]
126# 54 [git-submodule] 27 [git-rebase] 12 [name-rev] 7 [symbolic-ref] 3 [bisect--helper]
1c3c8410 127#
25e2fbb4
AS
128msgid ""
129msgstr ""
130"Project-Id-Version: git master\n"
131"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
aafbee8c
AS
132"POT-Creation-Date: 2014-08-04 14:48+0800\n"
133"PO-Revision-Date: 2014-08-03 13:01+0300\n"
25e2fbb4
AS
134"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
135"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
136"Language: bg\n"
137"MIME-Version: 1.0\n"
138"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
139"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
140"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
141
1c3c8410 142#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
143#, c-format
144msgid "hint: %.*s\n"
145msgstr "Подсказка: %.*s\n"
146
c099f8c7
AS
147# TRANSFER
148#: advice.c:88
25e2fbb4 149msgid ""
c099f8c7
AS
150"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
151"as appropriate to mark resolution and make a commit, or use\n"
152"'git commit -a'."
25e2fbb4 153msgstr ""
642c7fab
AS
154"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
155"за да отбележите коригирането им и ги подадете или просто ползвайте:\n"
156"„git commit -a“"
25e2fbb4
AS
157
158#: archive.c:10
159msgid "git archive [options] <tree-ish> [<path>...]"
642c7fab 160msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
25e2fbb4
AS
161
162#: archive.c:11
163msgid "git archive --list"
642c7fab 164msgstr "git archive --list"
25e2fbb4
AS
165
166#: archive.c:12
167msgid ""
168"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [options] <tree-ish> [<path>...]"
169msgstr ""
642c7fab
AS
170"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
171"[ПЪТ…]"
25e2fbb4
AS
172
173#: archive.c:13
174msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
642c7fab 175msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
25e2fbb4 176
c099f8c7 177#: archive.c:243 builtin/add.c:136 builtin/add.c:427 builtin/rm.c:328
25e2fbb4
AS
178#, c-format
179msgid "pathspec '%s' did not match any files"
180msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
181
1c3c8410 182#: archive.c:328
25e2fbb4 183msgid "fmt"
642c7fab 184msgstr "ФОРМАТ"
25e2fbb4 185
1c3c8410 186#: archive.c:328
25e2fbb4 187msgid "archive format"
642c7fab 188msgstr "ФОРМАТ на архива"
25e2fbb4 189
c099f8c7 190#: archive.c:329 builtin/log.c:1201
25e2fbb4 191msgid "prefix"
1c3c8410 192msgstr "префикс"
25e2fbb4 193
1c3c8410 194#: archive.c:330
25e2fbb4 195msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
642c7fab 196msgstr "добавяне на този префикс към всеки път в архива"
25e2fbb4 197
aafbee8c
AS
198#: archive.c:331 builtin/archive.c:88 builtin/blame.c:2517
199#: builtin/blame.c:2518 builtin/config.c:57 builtin/fast-export.c:709
c099f8c7 200#: builtin/fast-export.c:711 builtin/grep.c:712 builtin/hash-object.c:77
1c3c8410
AS
201#: builtin/ls-files.c:489 builtin/ls-files.c:492 builtin/notes.c:412
202#: builtin/notes.c:569 builtin/read-tree.c:108 parse-options.h:151
25e2fbb4
AS
203msgid "file"
204msgstr "файл"
205
1c3c8410 206#: archive.c:332 builtin/archive.c:89
25e2fbb4 207msgid "write the archive to this file"
642c7fab 208msgstr "запазване на архива в този файл"
25e2fbb4 209
1c3c8410 210#: archive.c:334
25e2fbb4 211msgid "read .gitattributes in working directory"
642c7fab 212msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
25e2fbb4 213
1c3c8410 214#: archive.c:335
25e2fbb4 215msgid "report archived files on stderr"
642c7fab 216msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
25e2fbb4 217
1c3c8410 218#: archive.c:336
25e2fbb4 219msgid "store only"
642c7fab 220msgstr "само съхранение без компресиране"
25e2fbb4 221
1c3c8410 222#: archive.c:337
25e2fbb4 223msgid "compress faster"
642c7fab 224msgstr "бързо компресиране"
25e2fbb4 225
1c3c8410 226#: archive.c:345
25e2fbb4 227msgid "compress better"
642c7fab 228msgstr "добро компресиране"
25e2fbb4 229
1c3c8410 230#: archive.c:348
25e2fbb4 231msgid "list supported archive formats"
642c7fab 232msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
25e2fbb4 233
1c3c8410 234#: archive.c:350 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:84
25e2fbb4 235msgid "repo"
1c3c8410 236msgstr "хранилище"
25e2fbb4 237
1c3c8410 238#: archive.c:351 builtin/archive.c:91
25e2fbb4 239msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
642c7fab 240msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
25e2fbb4 241
1c3c8410 242#: archive.c:352 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:491
25e2fbb4 243msgid "command"
642c7fab 244msgstr "команда"
25e2fbb4 245
1c3c8410 246#: archive.c:353 builtin/archive.c:93
25e2fbb4 247msgid "path to the remote git-upload-archive command"
642c7fab 248msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
25e2fbb4
AS
249
250#: attr.c:259
251msgid ""
252"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
253"Use '\\!' for literal leading exclamation."
254msgstr ""
1c3c8410
AS
255"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
256"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
25e2fbb4
AS
257
258#: branch.c:60
259#, c-format
260msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
261msgstr ""
1c3c8410 262"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
25e2fbb4 263
1c3c8410 264#: branch.c:83
25e2fbb4
AS
265#, c-format
266msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
267msgstr ""
1c3c8410
AS
268"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
269"пребазиране."
25e2fbb4 270
1c3c8410 271#: branch.c:84
25e2fbb4
AS
272#, c-format
273msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1c3c8410 274msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
25e2fbb4 275
1c3c8410 276#: branch.c:88
25e2fbb4
AS
277#, c-format
278msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
279msgstr ""
1c3c8410 280"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 281
1c3c8410 282#: branch.c:89
25e2fbb4
AS
283#, c-format
284msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1c3c8410 285msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 286
1c3c8410 287#: branch.c:94
25e2fbb4
AS
288#, c-format
289msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1c3c8410 290msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 291
1c3c8410 292#: branch.c:95
25e2fbb4
AS
293#, c-format
294msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1c3c8410 295msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 296
1c3c8410 297#: branch.c:99
25e2fbb4
AS
298#, c-format
299msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1c3c8410 300msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 301
1c3c8410 302#: branch.c:100
25e2fbb4
AS
303#, c-format
304msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1c3c8410 305msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 306
1c3c8410 307#: branch.c:133
25e2fbb4
AS
308#, c-format
309msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1c3c8410 310msgstr "Няма следене: двусмислена информация за указателя „%s“"
25e2fbb4 311
1c3c8410 312#: branch.c:178
25e2fbb4
AS
313#, c-format
314msgid "'%s' is not a valid branch name."
1c3c8410 315msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 316
1c3c8410 317#: branch.c:183
25e2fbb4
AS
318#, c-format
319msgid "A branch named '%s' already exists."
1c3c8410 320msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 321
1c3c8410 322#: branch.c:191
25e2fbb4 323msgid "Cannot force update the current branch."
1c3c8410 324msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 325
1c3c8410 326#: branch.c:211
25e2fbb4
AS
327#, c-format
328msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1c3c8410 329msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 330
1c3c8410 331#: branch.c:213
25e2fbb4
AS
332#, c-format
333msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1c3c8410 334msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
25e2fbb4 335
1c3c8410 336#: branch.c:215
25e2fbb4
AS
337msgid ""
338"\n"
339"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
340"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
341"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
342"\n"
343"If you are planning to push out a new local branch that\n"
344"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
345"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
346msgstr ""
1c3c8410
AS
347"\n"
348"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
349"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
350"\n"
351"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
352"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
353"изтласква."
25e2fbb4 354
1c3c8410 355#: branch.c:260
25e2fbb4
AS
356#, c-format
357msgid "Not a valid object name: '%s'."
1c3c8410 358msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 359
1c3c8410 360#: branch.c:280
25e2fbb4
AS
361#, c-format
362msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1c3c8410 363msgstr "Двусмислено име на обект: „%s“"
25e2fbb4 364
1c3c8410 365#: branch.c:285
25e2fbb4
AS
366#, c-format
367msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1c3c8410 368msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 369
1c3c8410 370#: branch.c:291
25e2fbb4 371msgid "Failed to lock ref for update"
1c3c8410 372msgstr "Указателят не може да бъде заключен, за да бъде обновен"
25e2fbb4 373
1c3c8410 374#: branch.c:309
25e2fbb4 375msgid "Failed to write ref"
1c3c8410 376msgstr "Указателят не може да бъде записан"
25e2fbb4 377
1c3c8410 378#: bundle.c:33
25e2fbb4
AS
379#, c-format
380msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
642c7fab 381msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 382
1c3c8410 383#: bundle.c:60
25e2fbb4
AS
384#, c-format
385msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
642c7fab 386msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
25e2fbb4 387
aafbee8c 388#: bundle.c:86 builtin/commit.c:755
25e2fbb4
AS
389#, c-format
390msgid "could not open '%s'"
1c3c8410 391msgstr "„%s“ не може да се отвори"
25e2fbb4 392
1c3c8410 393#: bundle.c:138
25e2fbb4 394msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
642c7fab 395msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 396
c099f8c7
AS
397#: bundle.c:162 sequencer.c:630 sequencer.c:1085 builtin/log.c:330
398#: builtin/log.c:821 builtin/log.c:1428 builtin/log.c:1665 builtin/merge.c:357
25e2fbb4
AS
399#: builtin/shortlog.c:158
400msgid "revision walk setup failed"
1c3c8410 401msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 402
1c3c8410 403#: bundle.c:184
25e2fbb4
AS
404#, c-format
405msgid "The bundle contains this ref:"
406msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
642c7fab
AS
407msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
408msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 409
1c3c8410 410#: bundle.c:191
25e2fbb4 411msgid "The bundle records a complete history."
642c7fab 412msgstr "Пратката съдържа пълна история."
25e2fbb4 413
1c3c8410 414#: bundle.c:193
25e2fbb4
AS
415#, c-format
416msgid "The bundle requires this ref:"
417msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
642c7fab
AS
418msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
419msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 420
642c7fab 421# FIXME better message
aafbee8c 422#: bundle.c:289
25e2fbb4 423msgid "rev-list died"
642c7fab 424msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 425
aafbee8c 426#: bundle.c:295 builtin/log.c:1339 builtin/shortlog.c:261
25e2fbb4
AS
427#, c-format
428msgid "unrecognized argument: %s"
1c3c8410 429msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 430
aafbee8c 431#: bundle.c:330
25e2fbb4
AS
432#, c-format
433msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
434msgstr ""
642c7fab 435"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 436
aafbee8c 437#: bundle.c:375
25e2fbb4 438msgid "Refusing to create empty bundle."
642c7fab 439msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 440
aafbee8c 441#: bundle.c:390
25e2fbb4 442msgid "Could not spawn pack-objects"
642c7fab 443msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
25e2fbb4 444
642c7fab 445# FIXME better message
aafbee8c 446#: bundle.c:408
25e2fbb4 447msgid "pack-objects died"
642c7fab 448msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
25e2fbb4 449
aafbee8c 450#: bundle.c:411
25e2fbb4
AS
451#, c-format
452msgid "cannot create '%s'"
642c7fab 453msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4 454
642c7fab 455# FIXME better message
aafbee8c 456#: bundle.c:433
25e2fbb4 457msgid "index-pack died"
642c7fab 458msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
25e2fbb4 459
aafbee8c 460#: commit.c:40
25e2fbb4
AS
461#, c-format
462msgid "could not parse %s"
1c3c8410 463msgstr "„%s“ не може да се анализира"
25e2fbb4 464
aafbee8c 465#: commit.c:42
25e2fbb4
AS
466#, c-format
467msgid "%s %s is not a commit!"
1c3c8410 468msgstr "%s %s не е подаване!"
25e2fbb4
AS
469
470#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
471msgid "memory exhausted"
1c3c8410 472msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4
AS
473
474#: connected.c:70
475msgid "Could not run 'git rev-list'"
1c3c8410 476msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4
AS
477
478#: connected.c:90
479#, c-format
480msgid "failed write to rev-list: %s"
642c7fab 481msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите: %s"
25e2fbb4
AS
482
483#: connected.c:98
484#, c-format
485msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
1c3c8410 486msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен: %s"
25e2fbb4
AS
487
488#: date.c:95
489msgid "in the future"
642c7fab 490msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4
AS
491
492#: date.c:101
493#, c-format
494msgid "%lu second ago"
495msgid_plural "%lu seconds ago"
642c7fab
AS
496msgstr[0] "преди %lu секунда"
497msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4
AS
498
499#: date.c:108
500#, c-format
501msgid "%lu minute ago"
502msgid_plural "%lu minutes ago"
642c7fab
AS
503msgstr[0] "преди %lu минута"
504msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4
AS
505
506#: date.c:115
507#, c-format
508msgid "%lu hour ago"
509msgid_plural "%lu hours ago"
642c7fab
AS
510msgstr[0] "преди %lu час"
511msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4
AS
512
513#: date.c:122
514#, c-format
515msgid "%lu day ago"
516msgid_plural "%lu days ago"
642c7fab
AS
517msgstr[0] "преди %lu ден"
518msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4
AS
519
520#: date.c:128
521#, c-format
522msgid "%lu week ago"
523msgid_plural "%lu weeks ago"
642c7fab
AS
524msgstr[0] "преди %lu седмица"
525msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4
AS
526
527#: date.c:135
528#, c-format
529msgid "%lu month ago"
530msgid_plural "%lu months ago"
642c7fab
AS
531msgstr[0] "преди %lu месец"
532msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4
AS
533
534#: date.c:146
535#, c-format
536msgid "%lu year"
537msgid_plural "%lu years"
642c7fab
AS
538msgstr[0] "%lu година"
539msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 540
1c3c8410 541#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
25e2fbb4
AS
542#: date.c:149
543#, c-format
544msgid "%s, %lu month ago"
545msgid_plural "%s, %lu months ago"
642c7fab
AS
546msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
547msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4
AS
548
549#: date.c:154 date.c:159
550#, c-format
551msgid "%lu year ago"
552msgid_plural "%lu years ago"
642c7fab
AS
553msgstr[0] "преди %lu година"
554msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4
AS
555
556#: diffcore-order.c:24
557#, c-format
558msgid "failed to read orderfile '%s'"
1c3c8410
AS
559msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
560
aafbee8c 561#: diffcore-rename.c:514
1c3c8410
AS
562msgid "Performing inexact rename detection"
563msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 564
c099f8c7 565#: diff.c:114
25e2fbb4
AS
566#, c-format
567msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
568msgstr ""
1c3c8410
AS
569" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
570"директории\n"
25e2fbb4 571
c099f8c7 572#: diff.c:119
25e2fbb4
AS
573#, c-format
574msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1c3c8410 575msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 576
c099f8c7 577#: diff.c:214
25e2fbb4
AS
578#, c-format
579msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1c3c8410 580msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 581
c099f8c7 582#: diff.c:267
25e2fbb4
AS
583#, c-format
584msgid ""
585"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
586"%s"
587msgstr ""
1c3c8410
AS
588"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
589"%s"
25e2fbb4 590
c099f8c7
AS
591#: diff.c:2934
592#, c-format
593msgid "external diff died, stopping at %s"
594msgstr ""
595"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
596
597#: diff.c:3329
598msgid "--follow requires exactly one pathspec"
599msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
600
601#: diff.c:3492
25e2fbb4
AS
602#, c-format
603msgid ""
604"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
605"%s"
606msgstr ""
1c3c8410
AS
607"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
608"%s"
25e2fbb4 609
c099f8c7 610#: diff.c:3506
25e2fbb4
AS
611#, c-format
612msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1c3c8410 613msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 614
c099f8c7 615#: gpg-interface.c:73 gpg-interface.c:145
25e2fbb4 616msgid "could not run gpg."
1c3c8410 617msgstr "Програмата „gpg“ не може да бъде стартирана."
25e2fbb4 618
c099f8c7 619#: gpg-interface.c:85
25e2fbb4 620msgid "gpg did not accept the data"
1c3c8410 621msgstr "Програмата „gpg“ не прие подадените данни."
25e2fbb4 622
c099f8c7 623#: gpg-interface.c:96
25e2fbb4 624msgid "gpg failed to sign the data"
1c3c8410 625msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
25e2fbb4 626
c099f8c7 627#: gpg-interface.c:129
25e2fbb4
AS
628#, c-format
629msgid "could not create temporary file '%s': %s"
1c3c8410 630msgstr "Програмата „gpg“ не успя да създаде временния файл „%s“: %s"
25e2fbb4 631
c099f8c7 632#: gpg-interface.c:132
25e2fbb4
AS
633#, c-format
634msgid "failed writing detached signature to '%s': %s"
1c3c8410 635msgstr "Програмата „gpg“ не успя да запише самостоятелния подпис към „%s“: %s"
25e2fbb4 636
c099f8c7 637#: grep.c:1703
25e2fbb4
AS
638#, c-format
639msgid "'%s': unable to read %s"
1c3c8410 640msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 641
c099f8c7 642#: grep.c:1720
25e2fbb4
AS
643#, c-format
644msgid "'%s': %s"
1c3c8410 645msgstr "„%s“: „%s“"
25e2fbb4 646
c099f8c7 647#: grep.c:1731
25e2fbb4
AS
648#, c-format
649msgid "'%s': short read %s"
1c3c8410 650msgstr "„%s“: изчитането на „%s“ върна по-малко байтове от заявените"
25e2fbb4 651
c099f8c7 652#: help.c:207
25e2fbb4
AS
653#, c-format
654msgid "available git commands in '%s'"
655msgstr "налични команди на git от „%s“"
656
c099f8c7 657#: help.c:214
25e2fbb4 658msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
642c7fab 659msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
25e2fbb4 660
c099f8c7 661#: help.c:230
25e2fbb4
AS
662msgid "The most commonly used git commands are:"
663msgstr "Най-често употребяваните команди на git са:"
664
1c3c8410 665#: help.c:289
25e2fbb4
AS
666#, c-format
667msgid ""
668"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
669"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
670msgstr ""
671"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
672"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
673
1c3c8410
AS
674# FIXME bad message
675#: help.c:346
25e2fbb4
AS
676msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
677msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
678
1c3c8410 679#: help.c:368
25e2fbb4
AS
680#, c-format
681msgid ""
682"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
683"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
684msgstr ""
685"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
686"не\n"
687"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
688"предвид „%s“"
689
1c3c8410 690#: help.c:373
25e2fbb4
AS
691#, c-format
692msgid "in %0.1f seconds automatically..."
693msgstr "след %0.1f секунди…"
694
1c3c8410 695#: help.c:380
25e2fbb4
AS
696#, c-format
697msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
698msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Вижте изхода от „git --help“."
699
c099f8c7 700#: help.c:384 help.c:444
25e2fbb4
AS
701msgid ""
702"\n"
703"Did you mean this?"
704msgid_plural ""
705"\n"
706"Did you mean one of these?"
707msgstr[0] ""
708"\n"
709"Команда с подобно име е:"
710msgstr[1] ""
711"\n"
712"Команди с подобно име са:"
713
c099f8c7 714#: help.c:440
25e2fbb4
AS
715#, c-format
716msgid "%s: %s - %s"
717msgstr "%s: %s — %s"
718
c099f8c7 719#: merge.c:40
25e2fbb4 720msgid "failed to read the cache"
642c7fab 721msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 722
c099f8c7 723#: merge.c:93 builtin/checkout.c:356 builtin/checkout.c:556
25e2fbb4
AS
724#: builtin/clone.c:661
725msgid "unable to write new index file"
1c3c8410 726msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
25e2fbb4
AS
727
728#: merge-recursive.c:190
729#, c-format
730msgid "(bad commit)\n"
642c7fab 731msgstr "(лошо подаване)\n"
25e2fbb4 732
c099f8c7 733#: merge-recursive.c:210
25e2fbb4
AS
734#, c-format
735msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
642c7fab 736msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
25e2fbb4 737
1c3c8410 738#: merge-recursive.c:271
25e2fbb4 739msgid "error building trees"
642c7fab 740msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
25e2fbb4 741
c099f8c7 742#: merge-recursive.c:692
25e2fbb4
AS
743#, c-format
744msgid "failed to create path '%s'%s"
642c7fab 745msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
25e2fbb4 746
c099f8c7 747#: merge-recursive.c:703
25e2fbb4
AS
748#, c-format
749msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
642c7fab 750msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
25e2fbb4 751
642c7fab 752# FIXME better message
c099f8c7 753#: merge-recursive.c:717 merge-recursive.c:738
25e2fbb4 754msgid ": perhaps a D/F conflict?"
642c7fab 755msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
25e2fbb4 756
c099f8c7 757#: merge-recursive.c:728
25e2fbb4
AS
758#, c-format
759msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
760msgstr ""
642c7fab 761"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
25e2fbb4 762
c099f8c7 763#: merge-recursive.c:768
25e2fbb4
AS
764#, c-format
765msgid "cannot read object %s '%s'"
642c7fab 766msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 767
c099f8c7 768#: merge-recursive.c:770
25e2fbb4
AS
769#, c-format
770msgid "blob expected for %s '%s'"
642c7fab 771msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
25e2fbb4 772
c099f8c7 773#: merge-recursive.c:793 builtin/clone.c:317
25e2fbb4
AS
774#, c-format
775msgid "failed to open '%s'"
1c3c8410 776msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 777
c099f8c7 778#: merge-recursive.c:801
25e2fbb4
AS
779#, c-format
780msgid "failed to symlink '%s'"
642c7fab 781msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“"
25e2fbb4 782
c099f8c7 783#: merge-recursive.c:804
25e2fbb4
AS
784#, c-format
785msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
786msgstr ""
642c7fab 787"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
25e2fbb4 788
c099f8c7 789#: merge-recursive.c:942
25e2fbb4 790msgid "Failed to execute internal merge"
642c7fab 791msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
25e2fbb4 792
c099f8c7 793#: merge-recursive.c:946
25e2fbb4
AS
794#, c-format
795msgid "Unable to add %s to database"
642c7fab 796msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
25e2fbb4 797
c099f8c7 798#: merge-recursive.c:962
25e2fbb4 799msgid "unsupported object type in the tree"
642c7fab 800msgstr "в дървото има неподдържан вид обект"
25e2fbb4 801
c099f8c7 802#: merge-recursive.c:1037 merge-recursive.c:1051
25e2fbb4
AS
803#, c-format
804msgid ""
805"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
806"in tree."
807msgstr ""
642c7fab
AS
808"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
809"е оставена в дървото."
25e2fbb4 810
c099f8c7 811#: merge-recursive.c:1043 merge-recursive.c:1056
25e2fbb4
AS
812#, c-format
813msgid ""
814"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
815"in tree at %s."
816msgstr ""
642c7fab
AS
817"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
818"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 819
c099f8c7 820#: merge-recursive.c:1097
25e2fbb4 821msgid "rename"
642c7fab 822msgstr "преименуване"
25e2fbb4 823
c099f8c7 824#: merge-recursive.c:1097
25e2fbb4 825msgid "renamed"
1c3c8410 826msgstr "преименуван"
25e2fbb4 827
c099f8c7 828#: merge-recursive.c:1153
25e2fbb4
AS
829#, c-format
830msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
642c7fab 831msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 832
c099f8c7 833#: merge-recursive.c:1175
25e2fbb4
AS
834#, c-format
835msgid ""
836"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
837"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
838msgstr ""
642c7fab
AS
839"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
840"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 841
c099f8c7 842#: merge-recursive.c:1180
25e2fbb4 843msgid " (left unresolved)"
642c7fab 844msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 845
c099f8c7 846#: merge-recursive.c:1234
25e2fbb4
AS
847#, c-format
848msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
849msgstr ""
642c7fab
AS
850"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
851"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
25e2fbb4 852
c099f8c7 853#: merge-recursive.c:1264
25e2fbb4
AS
854#, c-format
855msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
642c7fab 856msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
25e2fbb4 857
c099f8c7 858#: merge-recursive.c:1463
25e2fbb4
AS
859#, c-format
860msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
861msgstr ""
642c7fab
AS
862"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
863"„%s“ е добавен в „%s“"
25e2fbb4 864
c099f8c7 865#: merge-recursive.c:1473
25e2fbb4
AS
866#, c-format
867msgid "Adding merged %s"
642c7fab 868msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
25e2fbb4 869
c099f8c7 870#: merge-recursive.c:1478 merge-recursive.c:1676
25e2fbb4
AS
871#, c-format
872msgid "Adding as %s instead"
642c7fab 873msgstr "Добавяне като „%s“"
25e2fbb4 874
c099f8c7 875#: merge-recursive.c:1529
25e2fbb4
AS
876#, c-format
877msgid "cannot read object %s"
642c7fab 878msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
25e2fbb4 879
c099f8c7 880#: merge-recursive.c:1532
25e2fbb4
AS
881#, c-format
882msgid "object %s is not a blob"
642c7fab 883msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
25e2fbb4 884
c099f8c7 885#: merge-recursive.c:1580
25e2fbb4 886msgid "modify"
642c7fab 887msgstr "промяна"
25e2fbb4 888
c099f8c7 889#: merge-recursive.c:1580
25e2fbb4 890msgid "modified"
1c3c8410 891msgstr "променен"
25e2fbb4 892
c099f8c7 893#: merge-recursive.c:1590
25e2fbb4 894msgid "content"
642c7fab 895msgstr "съдържание"
25e2fbb4 896
c099f8c7 897#: merge-recursive.c:1597
25e2fbb4 898msgid "add/add"
642c7fab 899msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 900
c099f8c7 901#: merge-recursive.c:1631
25e2fbb4
AS
902#, c-format
903msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
642c7fab 904msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 905
c099f8c7 906#: merge-recursive.c:1645
25e2fbb4
AS
907#, c-format
908msgid "Auto-merging %s"
642c7fab 909msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 910
c099f8c7 911#: merge-recursive.c:1649 git-submodule.sh:1150
25e2fbb4 912msgid "submodule"
1c3c8410 913msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 914
c099f8c7 915#: merge-recursive.c:1650
25e2fbb4
AS
916#, c-format
917msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
642c7fab 918msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 919
c099f8c7 920#: merge-recursive.c:1740
25e2fbb4
AS
921#, c-format
922msgid "Removing %s"
1c3c8410 923msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 924
c099f8c7 925#: merge-recursive.c:1765
25e2fbb4 926msgid "file/directory"
642c7fab 927msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 928
c099f8c7 929#: merge-recursive.c:1771
25e2fbb4 930msgid "directory/file"
642c7fab 931msgstr "директория/файл"
25e2fbb4 932
c099f8c7 933#: merge-recursive.c:1776
25e2fbb4
AS
934#, c-format
935msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
936msgstr ""
642c7fab
AS
937"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
938"като „%s“"
25e2fbb4 939
c099f8c7 940#: merge-recursive.c:1786
25e2fbb4
AS
941#, c-format
942msgid "Adding %s"
642c7fab 943msgstr "Добавяне на „%s“"
25e2fbb4 944
c099f8c7 945#: merge-recursive.c:1803
25e2fbb4 946msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
642c7fab 947msgstr "Фатална грешка при сливане, а такава не трябва да възниква!"
25e2fbb4 948
c099f8c7 949#: merge-recursive.c:1822
25e2fbb4 950msgid "Already up-to-date!"
642c7fab 951msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 952
c099f8c7 953#: merge-recursive.c:1831
25e2fbb4
AS
954#, c-format
955msgid "merging of trees %s and %s failed"
642c7fab 956msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 957
642c7fab 958# FIXME message
c099f8c7 959#: merge-recursive.c:1861
25e2fbb4
AS
960#, c-format
961msgid "Unprocessed path??? %s"
642c7fab 962msgstr "Пътят „%s“ не е обработен, това е грешка в Git."
25e2fbb4 963
c099f8c7 964#: merge-recursive.c:1906
25e2fbb4 965msgid "Merging:"
642c7fab 966msgstr "Сливане:"
25e2fbb4 967
c099f8c7 968#: merge-recursive.c:1919
25e2fbb4
AS
969#, c-format
970msgid "found %u common ancestor:"
971msgid_plural "found %u common ancestors:"
642c7fab
AS
972msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
973msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
25e2fbb4 974
c099f8c7 975#: merge-recursive.c:1956
25e2fbb4 976msgid "merge returned no commit"
642c7fab 977msgstr "сливането не върна подаване"
25e2fbb4 978
c099f8c7 979#: merge-recursive.c:2013
25e2fbb4
AS
980#, c-format
981msgid "Could not parse object '%s'"
642c7fab 982msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
25e2fbb4 983
c099f8c7 984#: merge-recursive.c:2024 builtin/merge.c:666
25e2fbb4 985msgid "Unable to write index."
642c7fab 986msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 987
c099f8c7 988#: notes-utils.c:41
25e2fbb4
AS
989msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
990msgstr ""
1c3c8410 991"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 992
c099f8c7 993#: notes-utils.c:83
25e2fbb4
AS
994#, c-format
995msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
642c7fab 996msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 997
c099f8c7 998#: notes-utils.c:93
25e2fbb4
AS
999#, c-format
1000msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
1001msgstr ""
1c3c8410 1002"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4
AS
1003
1004#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
1005#. environment variable, the second %s is its value
c099f8c7 1006#: notes-utils.c:120
25e2fbb4
AS
1007#, c-format
1008msgid "Bad %s value: '%s'"
1c3c8410 1009msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1010
aafbee8c 1011#: object.c:234
25e2fbb4
AS
1012#, c-format
1013msgid "unable to parse object: %s"
1c3c8410 1014msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 1015
c099f8c7 1016#: parse-options.c:534
25e2fbb4
AS
1017msgid "..."
1018msgstr "…"
1019
c099f8c7 1020#: parse-options.c:552
25e2fbb4
AS
1021#, c-format
1022msgid "usage: %s"
1023msgstr "употреба: %s"
1024
1025#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
1026#. one in "usage: %s" translation
c099f8c7 1027#: parse-options.c:556
25e2fbb4
AS
1028#, c-format
1029msgid " or: %s"
1030msgstr " или: %s"
1031
c099f8c7 1032#: parse-options.c:559
25e2fbb4
AS
1033#, c-format
1034msgid " %s"
1035msgstr " %s"
1036
c099f8c7 1037#: parse-options.c:593
25e2fbb4
AS
1038msgid "-NUM"
1039msgstr "-ЧИСЛО"
1040
1041#: pathspec.c:133
1042msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
642c7fab 1043msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1044
1045#: pathspec.c:143
1046msgid ""
1047"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
1048"pathspec settings"
1049msgstr ""
642c7fab
AS
1050"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
1051"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4
AS
1052
1053#: pathspec.c:177
1054msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
642c7fab 1055msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4
AS
1056
1057#: pathspec.c:183
1058#, c-format
1059msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
642c7fab 1060msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4
AS
1061
1062#: pathspec.c:187
1063#, c-format
1064msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
642c7fab 1065msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4
AS
1066
1067#: pathspec.c:205
1068#, c-format
1069msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
642c7fab 1070msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4
AS
1071
1072#: pathspec.c:230
1073#, c-format
1074msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
642c7fab 1075msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4
AS
1076
1077#: pathspec.c:241
1078#, c-format
1079msgid "%s: '%s' is outside repository"
642c7fab 1080msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4
AS
1081
1082#: pathspec.c:291
1083#, c-format
1084msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
642c7fab 1085msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
25e2fbb4 1086
25e2fbb4
AS
1087#: pathspec.c:353
1088#, c-format
1089msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
642c7fab 1090msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 1091
aafbee8c 1092#: pathspec.c:432
25e2fbb4
AS
1093#, c-format
1094msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
642c7fab 1095msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 1096
aafbee8c 1097#: pathspec.c:441
25e2fbb4
AS
1098msgid ""
1099"There is nothing to exclude from by :(exclude) patterns.\n"
1100"Perhaps you forgot to add either ':/' or '.' ?"
1101msgstr ""
642c7fab
AS
1102"Нищо не се изключва от шаблоните за изключване.\n"
1103"Това често се случва, ако сте забравили да добавите „:/“ или „.“."
25e2fbb4 1104
aafbee8c 1105#: progress.c:225
1c3c8410
AS
1106msgid "done"
1107msgstr "действието завърши"
1108
c099f8c7 1109#: read-cache.c:1260
1c3c8410
AS
1110#, c-format
1111msgid ""
1112"index.version set, but the value is invalid.\n"
1113"Using version %i"
1114msgstr ""
1115"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
1116"Ще се ползва версия %i"
1117
c099f8c7 1118#: read-cache.c:1270
1c3c8410
AS
1119#, c-format
1120msgid ""
1121"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
1122"Using version %i"
1123msgstr ""
1124"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
1125"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
1126"Ще се ползва версия %i"
1127
c099f8c7 1128#: remote.c:753
25e2fbb4
AS
1129#, c-format
1130msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
1131msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
1132
c099f8c7 1133#: remote.c:757
25e2fbb4
AS
1134#, c-format
1135msgid "%s usually tracks %s, not %s"
1136msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
1137
c099f8c7 1138#: remote.c:761
25e2fbb4
AS
1139#, c-format
1140msgid "%s tracks both %s and %s"
1141msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
1142
c099f8c7 1143#: remote.c:769
25e2fbb4
AS
1144msgid "Internal error"
1145msgstr "Вътрешна грешка"
1146
c099f8c7 1147#: remote.c:1943
25e2fbb4
AS
1148#, c-format
1149msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
1150msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
1151
c099f8c7 1152#: remote.c:1947
25e2fbb4 1153msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
1c3c8410 1154msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
25e2fbb4 1155
c099f8c7 1156#: remote.c:1950
25e2fbb4
AS
1157#, c-format
1158msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
642c7fab 1159msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
25e2fbb4 1160
c099f8c7 1161#: remote.c:1954
25e2fbb4
AS
1162#, c-format
1163msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
1164msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
1165msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
1166msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
1167
c099f8c7 1168#: remote.c:1960
25e2fbb4
AS
1169msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
1170msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
1171
c099f8c7 1172#: remote.c:1963
25e2fbb4
AS
1173#, c-format
1174msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
1175msgid_plural ""
1176"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
1177msgstr[0] ""
1178"Клонът ви е с %2$d подаване след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1179msgstr[1] ""
1180"Клонът ви е с %2$d подавания след „%1$s“ и може да бъде тривиално слят.\n"
1181
c099f8c7 1182#: remote.c:1971
25e2fbb4
AS
1183msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
1184msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
1185
c099f8c7 1186#: remote.c:1974
25e2fbb4
AS
1187#, c-format
1188msgid ""
1189"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1190"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
1191msgid_plural ""
1192"Your branch and '%s' have diverged,\n"
1193"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
1194msgstr[0] ""
1195"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1196"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1197msgstr[1] ""
1198"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
1199"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
1200
c099f8c7 1201#: remote.c:1984
25e2fbb4
AS
1202msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
1203msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
1204
1205#: run-command.c:80
1206msgid "open /dev/null failed"
1207msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
1208
1209#: run-command.c:82
1210#, c-format
1211msgid "dup2(%d,%d) failed"
1212msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
1213
c099f8c7
AS
1214#: sequencer.c:171 builtin/merge.c:782 builtin/merge.c:893
1215#: builtin/merge.c:1003 builtin/merge.c:1013
25e2fbb4
AS
1216#, c-format
1217msgid "Could not open '%s' for writing"
642c7fab 1218msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 1219
c099f8c7
AS
1220#: sequencer.c:173 builtin/merge.c:343 builtin/merge.c:785
1221#: builtin/merge.c:1005 builtin/merge.c:1018
25e2fbb4
AS
1222#, c-format
1223msgid "Could not write to '%s'"
642c7fab 1224msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1225
642c7fab 1226# FIXME git add <path…> for consistence
c099f8c7 1227#: sequencer.c:194
25e2fbb4
AS
1228msgid ""
1229"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1230"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
1231msgstr ""
642c7fab
AS
1232"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1233"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
25e2fbb4 1234
c099f8c7 1235#: sequencer.c:197
25e2fbb4
AS
1236msgid ""
1237"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
1238"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
1239"and commit the result with 'git commit'"
1240msgstr ""
642c7fab
AS
1241"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
1242"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
1243"подайте резултата с командата „git commit'“."
25e2fbb4 1244
642c7fab 1245# FIXME - must be the same as Could not write to '%s' above
c099f8c7 1246#: sequencer.c:210 sequencer.c:841 sequencer.c:924
25e2fbb4
AS
1247#, c-format
1248msgid "Could not write to %s"
642c7fab 1249msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
25e2fbb4 1250
642c7fab 1251# FIXME wrap up as ffinishing the work on, in fact, full stop at end for consistency with below
c099f8c7 1252#: sequencer.c:213
25e2fbb4
AS
1253#, c-format
1254msgid "Error wrapping up %s"
642c7fab 1255msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1256
c099f8c7 1257#: sequencer.c:228
25e2fbb4 1258msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
642c7fab 1259msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отбирането на подавания."
25e2fbb4 1260
c099f8c7 1261#: sequencer.c:230
25e2fbb4 1262msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
642c7fab 1263msgstr "Локалните ви промени ще бъдат презаписани при отмяната на подавания."
25e2fbb4 1264
c099f8c7 1265#: sequencer.c:233
25e2fbb4 1266msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
642c7fab 1267msgstr "Подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4 1268
c099f8c7
AS
1269#: sequencer.c:250
1270msgid "Failed to lock HEAD during fast_forward_to"
1271msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде заключен при тривиално сливане"
1272
25e2fbb4 1273#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
c099f8c7 1274#: sequencer.c:293
25e2fbb4
AS
1275#, c-format
1276msgid "%s: Unable to write new index file"
1c3c8410 1277msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 1278
c099f8c7 1279#: sequencer.c:324
25e2fbb4 1280msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
642c7fab 1281msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 1282
c099f8c7 1283#: sequencer.c:344
25e2fbb4 1284msgid "Unable to update cache tree\n"
642c7fab 1285msgstr "Дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 1286
c099f8c7 1287#: sequencer.c:391
25e2fbb4
AS
1288#, c-format
1289msgid "Could not parse commit %s\n"
642c7fab 1290msgstr "Подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1291
c099f8c7 1292#: sequencer.c:396
25e2fbb4
AS
1293#, c-format
1294msgid "Could not parse parent commit %s\n"
642c7fab 1295msgstr "Родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
25e2fbb4 1296
c099f8c7 1297#: sequencer.c:462
25e2fbb4 1298msgid "Your index file is unmerged."
1c3c8410 1299msgstr "Индексът не е слят."
25e2fbb4 1300
c099f8c7 1301#: sequencer.c:481
25e2fbb4
AS
1302#, c-format
1303msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
642c7fab 1304msgstr "Подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
25e2fbb4 1305
c099f8c7 1306#: sequencer.c:489
25e2fbb4
AS
1307#, c-format
1308msgid "Commit %s does not have parent %d"
642c7fab 1309msgstr "Подаването „%s“ няма родител %d"
25e2fbb4 1310
c099f8c7 1311#: sequencer.c:493
25e2fbb4
AS
1312#, c-format
1313msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
642c7fab 1314msgstr "Указано е базово подаване, но подаването „%s“ не е сливане."
25e2fbb4
AS
1315
1316#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
1317#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
c099f8c7 1318#: sequencer.c:506
25e2fbb4
AS
1319#, c-format
1320msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
642c7fab 1321msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
25e2fbb4 1322
c099f8c7 1323#: sequencer.c:510
25e2fbb4
AS
1324#, c-format
1325msgid "Cannot get commit message for %s"
642c7fab 1326msgstr "Неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
25e2fbb4 1327
c099f8c7 1328#: sequencer.c:596
25e2fbb4
AS
1329#, c-format
1330msgid "could not revert %s... %s"
642c7fab 1331msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
25e2fbb4 1332
c099f8c7 1333#: sequencer.c:597
25e2fbb4
AS
1334#, c-format
1335msgid "could not apply %s... %s"
642c7fab 1336msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
25e2fbb4 1337
c099f8c7 1338#: sequencer.c:633
25e2fbb4 1339msgid "empty commit set passed"
642c7fab 1340msgstr "зададено е празно множество от подавания"
25e2fbb4 1341
c099f8c7 1342#: sequencer.c:641
25e2fbb4
AS
1343#, c-format
1344msgid "git %s: failed to read the index"
642c7fab 1345msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
25e2fbb4 1346
c099f8c7 1347#: sequencer.c:645
25e2fbb4
AS
1348#, c-format
1349msgid "git %s: failed to refresh the index"
642c7fab 1350msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
25e2fbb4 1351
c099f8c7 1352#: sequencer.c:705
25e2fbb4
AS
1353#, c-format
1354msgid "Cannot %s during a %s"
642c7fab 1355msgstr "По време на „%1$s“ не може да се извърши „%2$s“"
25e2fbb4 1356
c099f8c7 1357#: sequencer.c:727
25e2fbb4
AS
1358#, c-format
1359msgid "Could not parse line %d."
642c7fab 1360msgstr "%d-ят ред не може да се анализира."
25e2fbb4 1361
c099f8c7 1362#: sequencer.c:732
25e2fbb4 1363msgid "No commits parsed."
642c7fab 1364msgstr "Никое от подаванията не може да се разпознае."
25e2fbb4 1365
642c7fab 1366# FIXME Could not open %s. - full stop for consistence with next message
c099f8c7 1367#: sequencer.c:745
25e2fbb4
AS
1368#, c-format
1369msgid "Could not open %s"
642c7fab 1370msgstr "„%s“ не може да се прочете."
25e2fbb4 1371
c099f8c7 1372#: sequencer.c:749
25e2fbb4
AS
1373#, c-format
1374msgid "Could not read %s."
642c7fab 1375msgstr "„%s“ не може да се отвори."
25e2fbb4 1376
c099f8c7 1377#: sequencer.c:756
25e2fbb4
AS
1378#, c-format
1379msgid "Unusable instruction sheet: %s"
642c7fab 1380msgstr "Файлът с описание на предстоящите действия — „%s“ не може да се ползва"
25e2fbb4 1381
c099f8c7 1382#: sequencer.c:786
25e2fbb4
AS
1383#, c-format
1384msgid "Invalid key: %s"
642c7fab 1385msgstr "Неправилен ключ: „%s“"
25e2fbb4 1386
c099f8c7 1387#: sequencer.c:789
25e2fbb4
AS
1388#, c-format
1389msgid "Invalid value for %s: %s"
642c7fab 1390msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
25e2fbb4 1391
c099f8c7 1392#: sequencer.c:801
25e2fbb4
AS
1393#, c-format
1394msgid "Malformed options sheet: %s"
642c7fab 1395msgstr "Неправилно съдържание на файла с опции: „%s“"
25e2fbb4 1396
c099f8c7 1397#: sequencer.c:822
25e2fbb4
AS
1398msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
1399msgstr ""
642c7fab 1400"в момента вече се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1401
c099f8c7 1402#: sequencer.c:823
25e2fbb4 1403msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
642c7fab 1404msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)“"
25e2fbb4 1405
c099f8c7 1406#: sequencer.c:827
25e2fbb4
AS
1407#, c-format
1408msgid "Could not create sequencer directory %s"
642c7fab 1409msgstr "Директорията за секвенсора „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1410
c099f8c7 1411#: sequencer.c:843 sequencer.c:928
25e2fbb4
AS
1412#, c-format
1413msgid "Error wrapping up %s."
642c7fab 1414msgstr "Обработката на „%s“ не завърши успешно."
25e2fbb4 1415
c099f8c7 1416#: sequencer.c:862 sequencer.c:998
25e2fbb4
AS
1417msgid "no cherry-pick or revert in progress"
1418msgstr ""
642c7fab 1419"в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
25e2fbb4 1420
c099f8c7 1421#: sequencer.c:864
25e2fbb4 1422msgid "cannot resolve HEAD"
642c7fab 1423msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
25e2fbb4 1424
c099f8c7 1425#: sequencer.c:866
25e2fbb4
AS
1426msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
1427msgstr ""
642c7fab
AS
1428"действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
1429"предстои да бъде създаден"
25e2fbb4 1430
aafbee8c 1431#: sequencer.c:888 builtin/apply.c:4062
25e2fbb4
AS
1432#, c-format
1433msgid "cannot open %s: %s"
642c7fab 1434msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен: %s"
25e2fbb4 1435
c099f8c7 1436#: sequencer.c:891
25e2fbb4
AS
1437#, c-format
1438msgid "cannot read %s: %s"
642c7fab 1439msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен: %s"
25e2fbb4 1440
c099f8c7 1441#: sequencer.c:892
25e2fbb4 1442msgid "unexpected end of file"
642c7fab 1443msgstr "неочакван край на файл"
25e2fbb4 1444
c099f8c7 1445#: sequencer.c:898
25e2fbb4
AS
1446#, c-format
1447msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
1448msgstr ""
642c7fab
AS
1449"запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
1450"повреден"
25e2fbb4 1451
c099f8c7 1452#: sequencer.c:921
25e2fbb4
AS
1453#, c-format
1454msgid "Could not format %s."
642c7fab 1455msgstr "Файлът „%s“ не може да се форматира по подходящия начин."
25e2fbb4 1456
c099f8c7 1457#: sequencer.c:1066
25e2fbb4
AS
1458#, c-format
1459msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
642c7fab 1460msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
25e2fbb4 1461
c099f8c7 1462#: sequencer.c:1069
25e2fbb4
AS
1463#, c-format
1464msgid "%s: bad revision"
642c7fab 1465msgstr "%s: неправилна версия"
25e2fbb4 1466
c099f8c7 1467#: sequencer.c:1103
25e2fbb4 1468msgid "Can't revert as initial commit"
642c7fab 1469msgstr "Първоначалното подаване не може да бъде отменено"
25e2fbb4 1470
c099f8c7 1471#: sequencer.c:1104
25e2fbb4 1472msgid "Can't cherry-pick into empty head"
642c7fab 1473msgstr "При празен връх не могат да се отбират подавания"
25e2fbb4
AS
1474
1475#: sha1_name.c:439
1476msgid ""
1477"Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
1478"because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
1479"may be created by mistake. For example,\n"
1480"\n"
1481" git checkout -b $br $(git rev-parse ...)\n"
1482"\n"
1483"where \"$br\" is somehow empty and a 40-hex ref is created. Please\n"
1484"examine these refs and maybe delete them. Turn this message off by\n"
1485"running \"git config advice.objectNameWarning false\""
1486msgstr ""
642c7fab
AS
1487"При нормална работа Git никога не създава указатели, които завършват с 40\n"
1488"шестнадесетични знака, защото стандартно те ще бъдат прескачани.\n"
1489"Възможно е такива указатели да са създадени случайно. Например:\n"
1c3c8410
AS
1490"\n"
1491" git checkout -b $BRANCH $(git rev-parse…)\n"
1492"\n"
1493"където стойността на променливата на средата BRANCH е празна, при което се\n"
1494"създава подобен указател. Прегледайте тези указатели и ги изтрийте. Можете "
1495"да\n"
642c7fab
AS
1496"спрете това съобщение като изпълните командата:\n"
1497"„git config advice.objectNameWarning false“"
25e2fbb4 1498
c099f8c7 1499#: sha1_name.c:1060
25e2fbb4 1500msgid "HEAD does not point to a branch"
1c3c8410 1501msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
25e2fbb4 1502
c099f8c7 1503#: sha1_name.c:1063
25e2fbb4
AS
1504#, c-format
1505msgid "No such branch: '%s'"
1c3c8410 1506msgstr "Не съществува клон на име „%s“"
25e2fbb4 1507
c099f8c7 1508#: sha1_name.c:1065
25e2fbb4
AS
1509#, c-format
1510msgid "No upstream configured for branch '%s'"
1c3c8410 1511msgstr "Не е зададен клон-източник за клона „%s“"
25e2fbb4 1512
c099f8c7 1513#: sha1_name.c:1069
25e2fbb4
AS
1514#, c-format
1515msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
1c3c8410 1516msgstr "Клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
25e2fbb4
AS
1517
1518#: submodule.c:64 submodule.c:98
1519msgid "Cannot change unmerged .gitmodules, resolve merge conflicts first"
1520msgstr ""
1c3c8410
AS
1521"Неслетите файлове „.gitmodules“ не могат да бъдат променяни. Първо "
1522"коригирайте конфликтите"
25e2fbb4
AS
1523
1524#: submodule.c:68 submodule.c:102
1525#, c-format
1526msgid "Could not find section in .gitmodules where path=%s"
1c3c8410 1527msgstr "Във файла „.gitmodules“ липсва раздел за директория „path=%s“"
25e2fbb4 1528
25e2fbb4
AS
1529#: submodule.c:76
1530#, c-format
1531msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
1c3c8410 1532msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
25e2fbb4 1533
25e2fbb4
AS
1534#: submodule.c:109
1535#, c-format
1536msgid "Could not remove .gitmodules entry for %s"
1c3c8410 1537msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 1538
1c3c8410 1539#: submodule.c:120
25e2fbb4 1540msgid "staging updated .gitmodules failed"
642c7fab 1541msgstr "неуспешно добавяне на променения файл „.gitmodules“ в индекса"
25e2fbb4 1542
aafbee8c 1543#: submodule.c:1118 builtin/init-db.c:363
25e2fbb4
AS
1544#, c-format
1545msgid "Could not create git link %s"
1c3c8410 1546msgstr "Връзката в Git „%s“ не може да бъде създадена"
25e2fbb4 1547
aafbee8c 1548#: submodule.c:1129
25e2fbb4
AS
1549#, c-format
1550msgid "Could not set core.worktree in %s"
642c7fab 1551msgstr "Настройката „core.worktree“ не може да се зададе в „%s“"
1c3c8410 1552
c099f8c7 1553#: unpack-trees.c:202
1c3c8410
AS
1554msgid "Checking out files"
1555msgstr "Изтегляне на файлове"
25e2fbb4
AS
1556
1557#: urlmatch.c:120
1558msgid "invalid URL scheme name or missing '://' suffix"
642c7fab 1559msgstr "неправилна схема за адрес или суфиксът „://“ липсва"
25e2fbb4
AS
1560
1561#: urlmatch.c:144 urlmatch.c:297 urlmatch.c:356
1562#, c-format
1563msgid "invalid %XX escape sequence"
642c7fab 1564msgstr "неправилна екранираща последователност „%XX“"
25e2fbb4
AS
1565
1566#: urlmatch.c:172
1567msgid "missing host and scheme is not 'file:'"
642c7fab 1568msgstr "не е указана машина, а схемата не е „file:“"
25e2fbb4
AS
1569
1570#: urlmatch.c:189
1571msgid "a 'file:' URL may not have a port number"
642c7fab 1572msgstr "при схема „file:“ не можете да указвате номер на порт"
25e2fbb4
AS
1573
1574#: urlmatch.c:199
1575msgid "invalid characters in host name"
642c7fab 1576msgstr "неправилни знаци в името на машина"
25e2fbb4
AS
1577
1578#: urlmatch.c:244 urlmatch.c:255
1579msgid "invalid port number"
642c7fab 1580msgstr "неправилен номер на порт"
25e2fbb4
AS
1581
1582#: urlmatch.c:322
1583msgid "invalid '..' path segment"
642c7fab 1584msgstr "неправилна част от пътя „..“"
25e2fbb4 1585
c099f8c7 1586#: wrapper.c:460
25e2fbb4
AS
1587#, c-format
1588msgid "unable to access '%s': %s"
1c3c8410 1589msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
25e2fbb4 1590
c099f8c7 1591#: wrapper.c:481
25e2fbb4
AS
1592#, c-format
1593msgid "unable to access '%s'"
1c3c8410 1594msgstr "няма достъп до „%s“"
25e2fbb4 1595
c099f8c7 1596#: wrapper.c:492
25e2fbb4
AS
1597#, c-format
1598msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
1c3c8410 1599msgstr "текущият потребител не може да бъде открит във файла „/etc/passwd“: %s"
25e2fbb4 1600
c099f8c7 1601#: wrapper.c:493
25e2fbb4 1602msgid "no such user"
1c3c8410 1603msgstr "такъв потребител не съществува"
25e2fbb4
AS
1604
1605#: wt-status.c:150
1606msgid "Unmerged paths:"
1c3c8410 1607msgstr "Неслети пътища:"
25e2fbb4
AS
1608
1609#: wt-status.c:177 wt-status.c:204
1610#, c-format
1611msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
1c3c8410 1612msgstr " (използвайте „git reset %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1613
1614#: wt-status.c:179 wt-status.c:206
1615msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
1616msgstr ""
1c3c8410 1617" (използвайте „git rm --cached %s ФАЙЛ…“, за да извадите ФАЙЛа от индекса)"
25e2fbb4
AS
1618
1619#: wt-status.c:183
1620msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
1621msgstr ""
1c3c8410 1622" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1623
1624#: wt-status.c:185 wt-status.c:189
1625msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
1626msgstr ""
1c3c8410
AS
1627" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, според решението, което избирате за "
1628"конфликта)"
25e2fbb4
AS
1629
1630#: wt-status.c:187
1631msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
1632msgstr ""
1c3c8410 1633" (използвайте „git rm ФАЙЛ…“, за да укажете разрешаването на конфликта)"
25e2fbb4
AS
1634
1635#: wt-status.c:198
1636msgid "Changes to be committed:"
1c3c8410 1637msgstr "Промени, които ще бъдат подадени:"
25e2fbb4
AS
1638
1639#: wt-status.c:216
1640msgid "Changes not staged for commit:"
1c3c8410 1641msgstr "Промени, които не са в индекса за подаване:"
25e2fbb4
AS
1642
1643#: wt-status.c:220
1644msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
1645msgstr ""
1c3c8410 1646" (използвайте „git add ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1647
1648#: wt-status.c:222
1649msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
1650msgstr ""
1c3c8410 1651" (използвайте „git add/rm ФАЙЛ…“, за да обновите съдържанието за подаване)"
25e2fbb4
AS
1652
1653#: wt-status.c:223
1654msgid ""
1655" (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
1656msgstr ""
1c3c8410
AS
1657" (използвайте „git checkout -- ФАЙЛ…“, за да отхвърлите промените в "
1658"работното дърво)"
25e2fbb4
AS
1659
1660#: wt-status.c:225
1661msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
1662msgstr ""
1c3c8410
AS
1663" (подайте или отхвърлете неследеното или промененото съдържание в "
1664"подмодулите)"
25e2fbb4
AS
1665
1666#: wt-status.c:237
1667#, c-format
1668msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
1669msgstr ""
1c3c8410 1670" (използвайте „git %s ФАЙЛ…“, за да определите какво включвате в подаването)"
25e2fbb4 1671
1c3c8410 1672#: wt-status.c:252
25e2fbb4 1673msgid "both deleted:"
1c3c8410 1674msgstr "изтрити в двата случая:"
25e2fbb4 1675
1c3c8410 1676#: wt-status.c:254
25e2fbb4 1677msgid "added by us:"
1c3c8410 1678msgstr "добавени от вас:"
25e2fbb4 1679
1c3c8410 1680#: wt-status.c:256
25e2fbb4 1681msgid "deleted by them:"
1c3c8410 1682msgstr "изтрити от тях:"
25e2fbb4 1683
1c3c8410 1684#: wt-status.c:258
25e2fbb4 1685msgid "added by them:"
1c3c8410 1686msgstr "добавени от тях:"
25e2fbb4 1687
1c3c8410 1688#: wt-status.c:260
25e2fbb4 1689msgid "deleted by us:"
642c7fab 1690msgstr "изтрити от вас:"
25e2fbb4 1691
1c3c8410 1692#: wt-status.c:262
25e2fbb4 1693msgid "both added:"
1c3c8410 1694msgstr "добавени и в двата случая:"
25e2fbb4 1695
1c3c8410 1696#: wt-status.c:264
25e2fbb4 1697msgid "both modified:"
1c3c8410 1698msgstr "променени и в двата случая:"
25e2fbb4 1699
1c3c8410
AS
1700#: wt-status.c:266
1701#, c-format
1702msgid "bug: unhandled unmerged status %x"
1703msgstr "грешка: състоянието на промяната „%x“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1704
1c3c8410
AS
1705#: wt-status.c:274
1706msgid "new file:"
1707msgstr "нов файл:"
25e2fbb4 1708
1c3c8410
AS
1709#: wt-status.c:276
1710msgid "copied:"
1711msgstr "копиран:"
25e2fbb4 1712
1c3c8410
AS
1713#: wt-status.c:278
1714msgid "deleted:"
1715msgstr "изтрит:"
25e2fbb4 1716
1c3c8410
AS
1717#: wt-status.c:280
1718msgid "modified:"
1719msgstr "променен:"
25e2fbb4 1720
1c3c8410
AS
1721#: wt-status.c:282
1722msgid "renamed:"
1723msgstr "преименуван:"
25e2fbb4 1724
1c3c8410
AS
1725#: wt-status.c:284
1726msgid "typechange:"
1727msgstr "смяна на вида:"
1728
1729#: wt-status.c:286
1730msgid "unknown:"
1731msgstr "непозната промяна:"
1732
1733#: wt-status.c:288
1734msgid "unmerged:"
1735msgstr "неслят:"
1736
1737#: wt-status.c:370
25e2fbb4 1738msgid "new commits, "
1c3c8410 1739msgstr "нови подавания, "
25e2fbb4 1740
1c3c8410 1741#: wt-status.c:372
25e2fbb4 1742msgid "modified content, "
1c3c8410 1743msgstr "променено съдържание, "
25e2fbb4 1744
1c3c8410 1745#: wt-status.c:374
25e2fbb4 1746msgid "untracked content, "
1c3c8410 1747msgstr "неследено съдържание, "
25e2fbb4 1748
1c3c8410 1749#: wt-status.c:391
25e2fbb4
AS
1750#, c-format
1751msgid "bug: unhandled diff status %c"
1c3c8410 1752msgstr "грешка: състоянието на промяната „%c“ не може да бъде обработено"
25e2fbb4 1753
aafbee8c 1754#: wt-status.c:764
25e2fbb4 1755msgid "Submodules changed but not updated:"
1c3c8410 1756msgstr "Подмодулите са променени, но не са обновени:"
25e2fbb4 1757
aafbee8c 1758#: wt-status.c:766
25e2fbb4 1759msgid "Submodule changes to be committed:"
1c3c8410 1760msgstr "Промени в подмодулите за подаване:"
25e2fbb4 1761
aafbee8c 1762#: wt-status.c:845
25e2fbb4
AS
1763msgid ""
1764"Do not touch the line above.\n"
1765"Everything below will be removed."
1766msgstr ""
1c3c8410
AS
1767"Не променяйте горния ред.\n"
1768"Всичко отдолу ще бъде изтрито."
25e2fbb4 1769
aafbee8c 1770#: wt-status.c:936
25e2fbb4 1771msgid "You have unmerged paths."
1c3c8410 1772msgstr "Някои пътища не са слети."
25e2fbb4 1773
aafbee8c 1774#: wt-status.c:939
25e2fbb4 1775msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
1c3c8410 1776msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git commit“)"
25e2fbb4 1777
aafbee8c 1778#: wt-status.c:942
25e2fbb4 1779msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
1c3c8410 1780msgstr "Всички конфликти са решени, но продължавате сливането."
25e2fbb4 1781
aafbee8c 1782#: wt-status.c:945
25e2fbb4 1783msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
1c3c8410 1784msgstr " (използвайте „git commit“, за да завършите сливането)"
25e2fbb4 1785
aafbee8c 1786#: wt-status.c:955
25e2fbb4 1787msgid "You are in the middle of an am session."
1c3c8410 1788msgstr "В момента прилагате поредица от кръпки чрез „git am“."
25e2fbb4 1789
aafbee8c 1790#: wt-status.c:958
25e2fbb4 1791msgid "The current patch is empty."
1c3c8410 1792msgstr "Текущата кръпка е празна."
25e2fbb4 1793
aafbee8c 1794#: wt-status.c:962
25e2fbb4 1795msgid " (fix conflicts and then run \"git am --continue\")"
1c3c8410 1796msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git am --continue“)"
25e2fbb4 1797
aafbee8c 1798#: wt-status.c:964
25e2fbb4 1799msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1800msgstr " (използвайте „git am --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1801
aafbee8c 1802#: wt-status.c:966
25e2fbb4
AS
1803msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
1804msgstr ""
1c3c8410 1805" (използвайте „git am --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1806
aafbee8c 1807#: wt-status.c:1026 wt-status.c:1043
25e2fbb4
AS
1808#, c-format
1809msgid "You are currently rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1810msgstr "В момента пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1811
aafbee8c 1812#: wt-status.c:1031 wt-status.c:1048
25e2fbb4 1813msgid "You are currently rebasing."
1c3c8410 1814msgstr "В момента пребазирате."
25e2fbb4 1815
aafbee8c 1816#: wt-status.c:1034
25e2fbb4 1817msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1818msgstr " (коригирайте конфликтите и използвайте „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1819
aafbee8c 1820#: wt-status.c:1036
25e2fbb4 1821msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
1c3c8410 1822msgstr " (използвайте „git rebase --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
25e2fbb4 1823
aafbee8c 1824#: wt-status.c:1038
25e2fbb4
AS
1825msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
1826msgstr ""
1c3c8410 1827" (използвайте „git rebase --abort“, за да възстановите първоначалния клон)"
25e2fbb4 1828
aafbee8c 1829#: wt-status.c:1051
25e2fbb4 1830msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
1c3c8410 1831msgstr " (всички конфликти са коригирани: изпълнете „git rebase --continue“)"
25e2fbb4 1832
aafbee8c 1833#: wt-status.c:1055
25e2fbb4
AS
1834#, c-format
1835msgid ""
1836"You are currently splitting a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1c3c8410 1837msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1838
aafbee8c 1839#: wt-status.c:1060
25e2fbb4 1840msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
1c3c8410 1841msgstr "В момента разделяте подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1842
aafbee8c 1843#: wt-status.c:1063
25e2fbb4
AS
1844msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
1845msgstr ""
1c3c8410
AS
1846" (След като работното ви дърво стане чисто, използвайте „git rebase --"
1847"continue“)"
25e2fbb4 1848
aafbee8c 1849#: wt-status.c:1067
25e2fbb4
AS
1850#, c-format
1851msgid "You are currently editing a commit while rebasing branch '%s' on '%s'."
1852msgstr ""
1c3c8410 1853"В момента редактирате подаване докато пребазирате клона „%s“ върху „%s“."
25e2fbb4 1854
aafbee8c 1855#: wt-status.c:1072
25e2fbb4 1856msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
1c3c8410 1857msgstr "В момента редактирате подаване докато пребазирате."
25e2fbb4 1858
aafbee8c 1859#: wt-status.c:1075
25e2fbb4
AS
1860msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
1861msgstr ""
1c3c8410 1862" (използвайте „git commit --amend“, за да редактирате текущото подаване)"
25e2fbb4 1863
aafbee8c 1864#: wt-status.c:1077
25e2fbb4
AS
1865msgid ""
1866" (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
1867msgstr ""
1c3c8410 1868" (използвайте „git rebase --continue“, след като завършите промените си)"
25e2fbb4 1869
aafbee8c 1870#: wt-status.c:1087
25e2fbb4
AS
1871#, c-format
1872msgid "You are currently cherry-picking commit %s."
1c3c8410 1873msgstr "В момента отбирате подаването „%s“."
25e2fbb4 1874
aafbee8c 1875#: wt-status.c:1092
25e2fbb4 1876msgid " (fix conflicts and run \"git cherry-pick --continue\")"
1c3c8410 1877msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 1878
aafbee8c 1879#: wt-status.c:1095
25e2fbb4
AS
1880msgid " (all conflicts fixed: run \"git cherry-pick --continue\")"
1881msgstr ""
1c3c8410 1882" (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
25e2fbb4 1883
aafbee8c 1884#: wt-status.c:1097
25e2fbb4
AS
1885msgid " (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
1886msgstr ""
1c3c8410
AS
1887" (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
1888"отбиране)"
25e2fbb4 1889
aafbee8c 1890#: wt-status.c:1106
25e2fbb4
AS
1891#, c-format
1892msgid "You are currently reverting commit %s."
1c3c8410 1893msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
25e2fbb4 1894
aafbee8c 1895#: wt-status.c:1111
25e2fbb4 1896msgid " (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 1897msgstr " (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 1898
aafbee8c 1899#: wt-status.c:1114
25e2fbb4 1900msgid " (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
1c3c8410 1901msgstr " (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
25e2fbb4 1902
aafbee8c 1903#: wt-status.c:1116
25e2fbb4
AS
1904msgid " (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
1905msgstr ""
1c3c8410
AS
1906" (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
1907"подаване)"
25e2fbb4 1908
aafbee8c 1909#: wt-status.c:1127
25e2fbb4
AS
1910#, c-format
1911msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
1c3c8410 1912msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
25e2fbb4 1913
aafbee8c 1914#: wt-status.c:1131
25e2fbb4 1915msgid "You are currently bisecting."
1c3c8410 1916msgstr "В момента търсите двоично."
25e2fbb4 1917
aafbee8c 1918#: wt-status.c:1134
25e2fbb4
AS
1919msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
1920msgstr ""
1c3c8410
AS
1921" (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
1922"състояние и клон)"
25e2fbb4 1923
aafbee8c 1924#: wt-status.c:1309
25e2fbb4 1925msgid "On branch "
1c3c8410 1926msgstr "На клон "
25e2fbb4 1927
aafbee8c 1928#: wt-status.c:1316
25e2fbb4 1929msgid "rebase in progress; onto "
1c3c8410 1930msgstr "извършвате пребазиране върху "
25e2fbb4 1931
aafbee8c 1932#: wt-status.c:1323
25e2fbb4 1933msgid "HEAD detached at "
642c7fab 1934msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е при подаване "
25e2fbb4 1935
aafbee8c 1936#: wt-status.c:1325
25e2fbb4 1937msgid "HEAD detached from "
1c3c8410 1938msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от "
25e2fbb4 1939
aafbee8c 1940#: wt-status.c:1328
25e2fbb4 1941msgid "Not currently on any branch."
642c7fab 1942msgstr "Извън всички клони."
25e2fbb4 1943
aafbee8c 1944#: wt-status.c:1345
25e2fbb4 1945msgid "Initial commit"
1c3c8410 1946msgstr "Първоначално подаване"
25e2fbb4 1947
aafbee8c 1948#: wt-status.c:1359
25e2fbb4 1949msgid "Untracked files"
1c3c8410 1950msgstr "Неследени файлове"
25e2fbb4 1951
aafbee8c 1952#: wt-status.c:1361
25e2fbb4 1953msgid "Ignored files"
1c3c8410 1954msgstr "Игнорирани файлове"
25e2fbb4 1955
aafbee8c 1956#: wt-status.c:1365
25e2fbb4
AS
1957#, c-format
1958msgid ""
1959"It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
1960"may speed it up, but you have to be careful not to forget to add\n"
1961"new files yourself (see 'git help status')."
1962msgstr ""
1c3c8410
AS
1963"Бяха необходими %.2f секунди за изброяването на неследените файлове.\n"
1964"Добавянето на опцията „-uno“ към командата „git status“, ще ускори\n"
642c7fab 1965"изпълнението, но не трябва да забравяте ръчно да добавяте новите файлове.\n"
1c3c8410 1966"За повече подробности погледнете „git status help“."
25e2fbb4 1967
aafbee8c 1968#: wt-status.c:1371
25e2fbb4
AS
1969#, c-format
1970msgid "Untracked files not listed%s"
1c3c8410 1971msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
25e2fbb4 1972
aafbee8c 1973#: wt-status.c:1373
25e2fbb4 1974msgid " (use -u option to show untracked files)"
1c3c8410 1975msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
25e2fbb4 1976
aafbee8c 1977#: wt-status.c:1379
25e2fbb4 1978msgid "No changes"
1c3c8410 1979msgstr "Няма промени"
25e2fbb4 1980
aafbee8c 1981#: wt-status.c:1384
25e2fbb4
AS
1982#, c-format
1983msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
1984msgstr ""
1c3c8410
AS
1985"към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
1986"„git commit -a“)\n"
25e2fbb4 1987
aafbee8c 1988#: wt-status.c:1387
25e2fbb4
AS
1989#, c-format
1990msgid "no changes added to commit\n"
1c3c8410 1991msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
25e2fbb4 1992
aafbee8c 1993#: wt-status.c:1390
25e2fbb4
AS
1994#, c-format
1995msgid ""
1996"nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
1997"track)\n"
1998msgstr ""
1c3c8410
AS
1999"към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
2000"(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2001
aafbee8c 2002#: wt-status.c:1393
25e2fbb4
AS
2003#, c-format
2004msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
1c3c8410 2005msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
25e2fbb4 2006
aafbee8c 2007#: wt-status.c:1396
25e2fbb4
AS
2008#, c-format
2009msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
2010msgstr ""
1c3c8410
AS
2011"липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
2012"„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
25e2fbb4 2013
aafbee8c 2014#: wt-status.c:1399 wt-status.c:1404
25e2fbb4
AS
2015#, c-format
2016msgid "nothing to commit\n"
1c3c8410 2017msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
25e2fbb4 2018
aafbee8c 2019#: wt-status.c:1402
25e2fbb4
AS
2020#, c-format
2021msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
2022msgstr ""
1c3c8410
AS
2023"липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
2024"неследените файлове)\n"
25e2fbb4 2025
aafbee8c 2026#: wt-status.c:1406
25e2fbb4
AS
2027#, c-format
2028msgid "nothing to commit, working directory clean\n"
1c3c8410 2029msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
25e2fbb4 2030
aafbee8c 2031#: wt-status.c:1515
25e2fbb4 2032msgid "HEAD (no branch)"
1c3c8410 2033msgstr "HEAD (извън клон)"
25e2fbb4 2034
aafbee8c 2035#: wt-status.c:1521
25e2fbb4 2036msgid "Initial commit on "
642c7fab 2037msgstr "Първоначално подаване на клон"
25e2fbb4 2038
aafbee8c 2039#: wt-status.c:1553
25e2fbb4 2040msgid "gone"
1c3c8410 2041msgstr "изтрит"
25e2fbb4 2042
aafbee8c 2043#: wt-status.c:1555 wt-status.c:1563
25e2fbb4 2044msgid "behind "
1c3c8410 2045msgstr "назад с "
25e2fbb4 2046
aafbee8c
AS
2047#: compat/precompose_utf8.c:55 builtin/clone.c:356
2048#, c-format
2049msgid "failed to unlink '%s'"
2050msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2051
1c3c8410 2052#: builtin/add.c:21
25e2fbb4 2053msgid "git add [options] [--] <pathspec>..."
642c7fab 2054msgstr "git add [ОПЦИЯ…] [--] ПЪТ…"
25e2fbb4 2055
1c3c8410 2056#: builtin/add.c:64
25e2fbb4
AS
2057#, c-format
2058msgid "unexpected diff status %c"
1c3c8410 2059msgstr "неочакван изходен код при генериране на разлика: %c"
25e2fbb4 2060
1c3c8410 2061#: builtin/add.c:69 builtin/commit.c:261
25e2fbb4 2062msgid "updating files failed"
1c3c8410 2063msgstr "неуспешно обновяване на файловете"
25e2fbb4 2064
1c3c8410 2065#: builtin/add.c:79
25e2fbb4
AS
2066#, c-format
2067msgid "remove '%s'\n"
1c3c8410 2068msgstr "изтриване на „%s“\n"
25e2fbb4 2069
1c3c8410 2070#: builtin/add.c:133
25e2fbb4 2071msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
1c3c8410 2072msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
25e2fbb4 2073
c099f8c7 2074#: builtin/add.c:193 builtin/rev-parse.c:781
25e2fbb4 2075msgid "Could not read the index"
1c3c8410 2076msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2077
1c3c8410 2078#: builtin/add.c:204
25e2fbb4
AS
2079#, c-format
2080msgid "Could not open '%s' for writing."
1c3c8410 2081msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде отворен за запис."
25e2fbb4 2082
1c3c8410 2083#: builtin/add.c:208
25e2fbb4 2084msgid "Could not write patch"
1c3c8410 2085msgstr "Кръпката не може да бъде записана"
25e2fbb4 2086
1c3c8410 2087#: builtin/add.c:213
25e2fbb4
AS
2088#, c-format
2089msgid "Could not stat '%s'"
1c3c8410 2090msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за файла „%s“"
25e2fbb4 2091
1c3c8410 2092#: builtin/add.c:215
25e2fbb4 2093msgid "Empty patch. Aborted."
1c3c8410 2094msgstr "Празна кръпка, преустановяване на действието."
25e2fbb4 2095
1c3c8410 2096#: builtin/add.c:221
25e2fbb4
AS
2097#, c-format
2098msgid "Could not apply '%s'"
1c3c8410 2099msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2100
1c3c8410 2101#: builtin/add.c:231
25e2fbb4
AS
2102msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
2103msgstr ""
1c3c8410 2104"Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
25e2fbb4 2105
aafbee8c
AS
2106#: builtin/add.c:248 builtin/clean.c:875 builtin/fetch.c:108 builtin/mv.c:70
2107#: builtin/prune-packed.c:77 builtin/push.c:488 builtin/remote.c:1367
25e2fbb4
AS
2108#: builtin/rm.c:269
2109msgid "dry run"
2110msgstr "пробно изпълнeние"
2111
aafbee8c
AS
2112#: builtin/add.c:249 builtin/apply.c:4411 builtin/check-ignore.c:19
2113#: builtin/commit.c:1328 builtin/count-objects.c:95 builtin/fsck.c:606
c099f8c7 2114#: builtin/log.c:1613 builtin/mv.c:69 builtin/read-tree.c:113
25e2fbb4
AS
2115msgid "be verbose"
2116msgstr "повече подробности"
2117
1c3c8410 2118#: builtin/add.c:251
25e2fbb4 2119msgid "interactive picking"
1c3c8410 2120msgstr "интерактивно отбиране на промени"
25e2fbb4 2121
c099f8c7 2122#: builtin/add.c:252 builtin/checkout.c:1102 builtin/reset.c:285
25e2fbb4 2123msgid "select hunks interactively"
1c3c8410 2124msgstr "интерактивен избор на парчета код"
25e2fbb4 2125
1c3c8410 2126#: builtin/add.c:253
25e2fbb4 2127msgid "edit current diff and apply"
1c3c8410 2128msgstr "редактиране на текущата разлика и прилагане"
25e2fbb4 2129
1c3c8410 2130#: builtin/add.c:254
25e2fbb4 2131msgid "allow adding otherwise ignored files"
1c3c8410 2132msgstr "добавяне и на иначе игнорираните файлове"
25e2fbb4 2133
1c3c8410 2134#: builtin/add.c:255
25e2fbb4 2135msgid "update tracked files"
1c3c8410 2136msgstr "обновяване на следените файлове"
25e2fbb4 2137
1c3c8410 2138#: builtin/add.c:256
25e2fbb4 2139msgid "record only the fact that the path will be added later"
1c3c8410 2140msgstr "отбелязване само на факта, че пътят ще бъде добавен по-късно"
25e2fbb4 2141
1c3c8410 2142#: builtin/add.c:257
25e2fbb4 2143msgid "add changes from all tracked and untracked files"
1c3c8410 2144msgstr "добавяне на всички промени в следените и неследените файлове"
25e2fbb4 2145
1c3c8410 2146#: builtin/add.c:260
25e2fbb4
AS
2147msgid "ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)"
2148msgstr ""
1c3c8410
AS
2149"игнориране на пътищата, които са изтрити от работното дърво (същото като „--"
2150"no-all“)"
25e2fbb4 2151
1c3c8410 2152#: builtin/add.c:262
25e2fbb4 2153msgid "don't add, only refresh the index"
1c3c8410 2154msgstr "без добавяне на нови файлове, само обновяване на индекса"
25e2fbb4 2155
1c3c8410 2156#: builtin/add.c:263
25e2fbb4
AS
2157msgid "just skip files which cannot be added because of errors"
2158msgstr ""
1c3c8410 2159"прескачане на файловете, които не могат да бъдат добавени поради грешки"
25e2fbb4 2160
1c3c8410 2161#: builtin/add.c:264
25e2fbb4
AS
2162msgid "check if - even missing - files are ignored in dry run"
2163msgstr ""
1c3c8410
AS
2164"проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
2165"игнорират"
25e2fbb4 2166
1c3c8410 2167#: builtin/add.c:286
25e2fbb4
AS
2168#, c-format
2169msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
642c7fab 2170msgstr "Използвайте опцията „-f“, за да ги добавите наистина.\n"
25e2fbb4 2171
1c3c8410 2172#: builtin/add.c:287
25e2fbb4 2173msgid "no files added"
1c3c8410 2174msgstr "не са добавени файлове"
25e2fbb4 2175
1c3c8410 2176#: builtin/add.c:293
25e2fbb4 2177msgid "adding files failed"
1c3c8410 2178msgstr "неуспешно добавяне на файлове"
25e2fbb4 2179
c099f8c7 2180#: builtin/add.c:329
25e2fbb4 2181msgid "-A and -u are mutually incompatible"
1c3c8410 2182msgstr "опциите „-A“ и „-u“ са несъвместими"
25e2fbb4 2183
c099f8c7 2184#: builtin/add.c:336
25e2fbb4 2185msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
1c3c8410 2186msgstr "Опцията „--ignore-missing“ е съвместима само с „--dry-run“"
25e2fbb4 2187
c099f8c7 2188#: builtin/add.c:357
25e2fbb4
AS
2189#, c-format
2190msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
1c3c8410 2191msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\n"
25e2fbb4 2192
c099f8c7 2193#: builtin/add.c:358
25e2fbb4
AS
2194#, c-format
2195msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
1c3c8410 2196msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
25e2fbb4 2197
aafbee8c 2198#: builtin/add.c:363 builtin/check-ignore.c:172 builtin/clean.c:919
c099f8c7 2199#: builtin/commit.c:319 builtin/mv.c:90 builtin/reset.c:234 builtin/rm.c:299
25e2fbb4
AS
2200msgid "index file corrupt"
2201msgstr "файлът с индекса е повреден"
2202
aafbee8c 2203#: builtin/add.c:446 builtin/apply.c:4506 builtin/mv.c:280 builtin/rm.c:431
25e2fbb4 2204msgid "Unable to write new index file"
1c3c8410 2205msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
25e2fbb4
AS
2206
2207#: builtin/apply.c:57
2208msgid "git apply [options] [<patch>...]"
642c7fab 2209msgstr "git apply [ОПЦИЯ…] [КРЪПКА…]"
25e2fbb4
AS
2210
2211#: builtin/apply.c:110
2212#, c-format
2213msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
642c7fab 2214msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4
AS
2215
2216#: builtin/apply.c:125
2217#, c-format
2218msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
642c7fab 2219msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 2220
c099f8c7 2221#: builtin/apply.c:825
25e2fbb4
AS
2222#, c-format
2223msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
642c7fab 2224msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 2225
c099f8c7 2226#: builtin/apply.c:834
25e2fbb4
AS
2227#, c-format
2228msgid "regexec returned %d for input: %s"
642c7fab 2229msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 2230
c099f8c7 2231#: builtin/apply.c:915
25e2fbb4
AS
2232#, c-format
2233msgid "unable to find filename in patch at line %d"
642c7fab 2234msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 2235
c099f8c7 2236#: builtin/apply.c:947
25e2fbb4
AS
2237#, c-format
2238msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
2239msgstr ""
642c7fab
AS
2240"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
2241"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 2242
c099f8c7 2243#: builtin/apply.c:951
25e2fbb4
AS
2244#, c-format
2245msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
2246msgstr ""
642c7fab
AS
2247"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2248"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 2249
c099f8c7 2250#: builtin/apply.c:952
25e2fbb4
AS
2251#, c-format
2252msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
2253msgstr ""
642c7fab
AS
2254"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
2255"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 2256
c099f8c7 2257#: builtin/apply.c:959
25e2fbb4
AS
2258#, c-format
2259msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
2260msgstr ""
642c7fab
AS
2261"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
2262"null“"
25e2fbb4
AS
2263
2264#: builtin/apply.c:1422
2265#, c-format
2266msgid "recount: unexpected line: %.*s"
642c7fab 2267msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4
AS
2268
2269#: builtin/apply.c:1479
2270#, c-format
2271msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
642c7fab 2272msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4
AS
2273
2274#: builtin/apply.c:1496
2275#, c-format
2276msgid ""
2277"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2278"component (line %d)"
2279msgid_plural ""
2280"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
2281"components (line %d)"
2282msgstr[0] ""
642c7fab
AS
2283"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
2284"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 2285msgstr[1] ""
642c7fab
AS
2286"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
2287"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4
AS
2288
2289#: builtin/apply.c:1656
2290msgid "new file depends on old contents"
642c7fab 2291msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4
AS
2292
2293#: builtin/apply.c:1658
2294msgid "deleted file still has contents"
642c7fab 2295msgstr "изтритият файл не е празен"
25e2fbb4
AS
2296
2297#: builtin/apply.c:1684
2298#, c-format
2299msgid "corrupt patch at line %d"
642c7fab 2300msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4
AS
2301
2302#: builtin/apply.c:1720
2303#, c-format
2304msgid "new file %s depends on old contents"
642c7fab 2305msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4
AS
2306
2307#: builtin/apply.c:1722
2308#, c-format
2309msgid "deleted file %s still has contents"
642c7fab 2310msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 2311
1c3c8410 2312# FIXME - double **??
25e2fbb4
AS
2313#: builtin/apply.c:1725
2314#, c-format
2315msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
1c3c8410 2316msgstr "●● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4
AS
2317
2318#: builtin/apply.c:1871
2319#, c-format
2320msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
642c7fab 2321msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 2322
25e2fbb4
AS
2323#: builtin/apply.c:1900
2324#, c-format
2325msgid "unrecognized binary patch at line %d"
642c7fab 2326msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4
AS
2327
2328#: builtin/apply.c:1986
2329#, c-format
2330msgid "patch with only garbage at line %d"
642c7fab 2331msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4
AS
2332
2333#: builtin/apply.c:2076
2334#, c-format
2335msgid "unable to read symlink %s"
642c7fab 2336msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4
AS
2337
2338#: builtin/apply.c:2080
2339#, c-format
2340msgid "unable to open or read %s"
642c7fab 2341msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4
AS
2342
2343#: builtin/apply.c:2688
2344#, c-format
2345msgid "invalid start of line: '%c'"
642c7fab 2346msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
25e2fbb4
AS
2347
2348#: builtin/apply.c:2806
2349#, c-format
2350msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
2351msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
2352msgstr[0] ""
642c7fab 2353"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
25e2fbb4 2354msgstr[1] ""
642c7fab 2355"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4
AS
2356
2357#: builtin/apply.c:2818
2358#, c-format
2359msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
2360msgstr ""
642c7fab 2361"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4
AS
2362
2363#: builtin/apply.c:2824
2364#, c-format
2365msgid ""
2366"while searching for:\n"
2367"%.*s"
2368msgstr ""
642c7fab
AS
2369"при търсене за:\n"
2370"%.*s"
25e2fbb4
AS
2371
2372#: builtin/apply.c:2843
2373#, c-format
2374msgid "missing binary patch data for '%s'"
642c7fab 2375msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 2376
aafbee8c 2377#: builtin/apply.c:2944
25e2fbb4
AS
2378#, c-format
2379msgid "binary patch does not apply to '%s'"
642c7fab 2380msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 2381
aafbee8c 2382#: builtin/apply.c:2950
25e2fbb4
AS
2383#, c-format
2384msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
2385msgstr ""
642c7fab
AS
2386"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се SHA1: "
2387"„%s“, а бе получено: „%s“)"
25e2fbb4 2388
aafbee8c 2389#: builtin/apply.c:2971
25e2fbb4
AS
2390#, c-format
2391msgid "patch failed: %s:%ld"
642c7fab 2392msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
25e2fbb4 2393
aafbee8c 2394#: builtin/apply.c:3095
25e2fbb4
AS
2395#, c-format
2396msgid "cannot checkout %s"
642c7fab 2397msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 2398
aafbee8c 2399#: builtin/apply.c:3140 builtin/apply.c:3149 builtin/apply.c:3194
25e2fbb4
AS
2400#, c-format
2401msgid "read of %s failed"
642c7fab 2402msgstr "неуспешно прочитане на „%s“"
25e2fbb4 2403
aafbee8c 2404#: builtin/apply.c:3174 builtin/apply.c:3396
25e2fbb4
AS
2405#, c-format
2406msgid "path %s has been renamed/deleted"
642c7fab 2407msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 2408
aafbee8c 2409#: builtin/apply.c:3255 builtin/apply.c:3410
25e2fbb4
AS
2410#, c-format
2411msgid "%s: does not exist in index"
642c7fab 2412msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 2413
aafbee8c 2414#: builtin/apply.c:3259 builtin/apply.c:3402 builtin/apply.c:3424
25e2fbb4
AS
2415#, c-format
2416msgid "%s: %s"
642c7fab 2417msgstr "„%s“: %s"
25e2fbb4 2418
aafbee8c 2419#: builtin/apply.c:3264 builtin/apply.c:3418
25e2fbb4
AS
2420#, c-format
2421msgid "%s: does not match index"
642c7fab 2422msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
25e2fbb4 2423
aafbee8c 2424#: builtin/apply.c:3366
25e2fbb4 2425msgid "removal patch leaves file contents"
642c7fab 2426msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 2427
aafbee8c 2428#: builtin/apply.c:3435
25e2fbb4
AS
2429#, c-format
2430msgid "%s: wrong type"
642c7fab 2431msgstr "„%s“: неправилен вид"
25e2fbb4 2432
aafbee8c 2433#: builtin/apply.c:3437
25e2fbb4
AS
2434#, c-format
2435msgid "%s has type %o, expected %o"
642c7fab 2436msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
25e2fbb4 2437
aafbee8c 2438#: builtin/apply.c:3538
25e2fbb4
AS
2439#, c-format
2440msgid "%s: already exists in index"
642c7fab 2441msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
25e2fbb4 2442
aafbee8c 2443#: builtin/apply.c:3541
25e2fbb4
AS
2444#, c-format
2445msgid "%s: already exists in working directory"
642c7fab 2446msgstr "„%s“: вече съществува в работната директория"
25e2fbb4 2447
aafbee8c 2448#: builtin/apply.c:3561
25e2fbb4
AS
2449#, c-format
2450msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
642c7fab 2451msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
25e2fbb4 2452
aafbee8c 2453#: builtin/apply.c:3566
25e2fbb4
AS
2454#, c-format
2455msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
2456msgstr ""
642c7fab 2457"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
25e2fbb4 2458
aafbee8c 2459#: builtin/apply.c:3574
25e2fbb4
AS
2460#, c-format
2461msgid "%s: patch does not apply"
642c7fab 2462msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
25e2fbb4 2463
aafbee8c 2464#: builtin/apply.c:3587
25e2fbb4
AS
2465#, c-format
2466msgid "Checking patch %s..."
642c7fab 2467msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
25e2fbb4 2468
aafbee8c 2469#: builtin/apply.c:3680 builtin/checkout.c:213 builtin/reset.c:134
25e2fbb4
AS
2470#, c-format
2471msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
1c3c8410 2472msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 2473
aafbee8c 2474#: builtin/apply.c:3823
25e2fbb4
AS
2475#, c-format
2476msgid "unable to remove %s from index"
642c7fab 2477msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 2478
aafbee8c 2479#: builtin/apply.c:3852
25e2fbb4
AS
2480#, c-format
2481msgid "corrupt patch for submodule %s"
642c7fab 2482msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 2483
aafbee8c 2484#: builtin/apply.c:3856
25e2fbb4
AS
2485#, c-format
2486msgid "unable to stat newly created file '%s'"
2487msgstr ""
642c7fab 2488"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 2489
aafbee8c 2490#: builtin/apply.c:3861
25e2fbb4
AS
2491#, c-format
2492msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
2493msgstr ""
642c7fab 2494"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 2495
aafbee8c 2496#: builtin/apply.c:3864 builtin/apply.c:3972
25e2fbb4
AS
2497#, c-format
2498msgid "unable to add cache entry for %s"
642c7fab 2499msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 2500
aafbee8c 2501#: builtin/apply.c:3897
25e2fbb4
AS
2502#, c-format
2503msgid "closing file '%s'"
642c7fab 2504msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 2505
aafbee8c 2506#: builtin/apply.c:3946
25e2fbb4
AS
2507#, c-format
2508msgid "unable to write file '%s' mode %o"
642c7fab 2509msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 2510
aafbee8c 2511#: builtin/apply.c:4033
25e2fbb4
AS
2512#, c-format
2513msgid "Applied patch %s cleanly."
642c7fab 2514msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
25e2fbb4 2515
aafbee8c 2516#: builtin/apply.c:4041
25e2fbb4 2517msgid "internal error"
642c7fab 2518msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 2519
aafbee8c 2520#: builtin/apply.c:4044
25e2fbb4
AS
2521#, c-format
2522msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
2523msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
642c7fab
AS
2524msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
2525msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 2526
aafbee8c 2527#: builtin/apply.c:4054
25e2fbb4
AS
2528#, c-format
2529msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
642c7fab 2530msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 2531
aafbee8c 2532#: builtin/apply.c:4075
25e2fbb4
AS
2533#, c-format
2534msgid "Hunk #%d applied cleanly."
642c7fab 2535msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
25e2fbb4 2536
aafbee8c 2537#: builtin/apply.c:4078
25e2fbb4
AS
2538#, c-format
2539msgid "Rejected hunk #%d."
642c7fab 2540msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
25e2fbb4 2541
aafbee8c 2542#: builtin/apply.c:4228
25e2fbb4 2543msgid "unrecognized input"
642c7fab 2544msgstr "непознат вход"
25e2fbb4 2545
aafbee8c 2546#: builtin/apply.c:4239
25e2fbb4 2547msgid "unable to read index file"
1c3c8410 2548msgstr "индексът не може да бъде записан"
25e2fbb4 2549
aafbee8c 2550#: builtin/apply.c:4358 builtin/apply.c:4361 builtin/clone.c:90
c099f8c7 2551#: builtin/fetch.c:93
25e2fbb4 2552msgid "path"
1c3c8410 2553msgstr "път"
25e2fbb4 2554
aafbee8c 2555#: builtin/apply.c:4359
25e2fbb4 2556msgid "don't apply changes matching the given path"
642c7fab 2557msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4 2558
aafbee8c 2559#: builtin/apply.c:4362
25e2fbb4 2560msgid "apply changes matching the given path"
642c7fab 2561msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
25e2fbb4 2562
aafbee8c 2563#: builtin/apply.c:4364
25e2fbb4 2564msgid "num"
642c7fab 2565msgstr "БРОЙ"
25e2fbb4 2566
aafbee8c 2567#: builtin/apply.c:4365
25e2fbb4 2568msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
642c7fab 2569msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
25e2fbb4 2570
aafbee8c 2571#: builtin/apply.c:4368
25e2fbb4 2572msgid "ignore additions made by the patch"
642c7fab 2573msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
25e2fbb4 2574
aafbee8c 2575#: builtin/apply.c:4370
25e2fbb4 2576msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
642c7fab 2577msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
25e2fbb4 2578
aafbee8c 2579#: builtin/apply.c:4374
25e2fbb4 2580msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
642c7fab 2581msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
25e2fbb4 2582
aafbee8c 2583#: builtin/apply.c:4376
25e2fbb4 2584msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
642c7fab 2585msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
25e2fbb4 2586
aafbee8c 2587#: builtin/apply.c:4378
25e2fbb4 2588msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
642c7fab 2589msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
25e2fbb4 2590
aafbee8c 2591#: builtin/apply.c:4380
25e2fbb4 2592msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
642c7fab 2593msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
25e2fbb4 2594
aafbee8c 2595#: builtin/apply.c:4382
25e2fbb4 2596msgid "apply a patch without touching the working tree"
642c7fab 2597msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
25e2fbb4 2598
aafbee8c 2599#: builtin/apply.c:4384
25e2fbb4
AS
2600msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
2601msgstr ""
642c7fab
AS
2602"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
2603"summary“"
25e2fbb4 2604
aafbee8c 2605#: builtin/apply.c:4386
25e2fbb4 2606msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
642c7fab 2607msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
25e2fbb4 2608
aafbee8c 2609#: builtin/apply.c:4388
25e2fbb4
AS
2610msgid "build a temporary index based on embedded index information"
2611msgstr ""
642c7fab 2612"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
25e2fbb4 2613
aafbee8c 2614#: builtin/apply.c:4390 builtin/checkout-index.c:198 builtin/ls-files.c:455
25e2fbb4 2615msgid "paths are separated with NUL character"
1c3c8410 2616msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
25e2fbb4 2617
aafbee8c 2618#: builtin/apply.c:4393
25e2fbb4 2619msgid "ensure at least <n> lines of context match"
1c3c8410 2620msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
25e2fbb4 2621
aafbee8c 2622#: builtin/apply.c:4394
25e2fbb4 2623msgid "action"
642c7fab 2624msgstr "действие"
25e2fbb4 2625
aafbee8c 2626#: builtin/apply.c:4395
25e2fbb4 2627msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
642c7fab 2628msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4 2629
aafbee8c 2630#: builtin/apply.c:4398 builtin/apply.c:4401
25e2fbb4
AS
2631msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
2632msgstr ""
642c7fab 2633"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
25e2fbb4 2634
aafbee8c 2635#: builtin/apply.c:4404
25e2fbb4 2636msgid "apply the patch in reverse"
642c7fab 2637msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
25e2fbb4 2638
aafbee8c 2639#: builtin/apply.c:4406
25e2fbb4 2640msgid "don't expect at least one line of context"
642c7fab 2641msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
25e2fbb4 2642
aafbee8c 2643#: builtin/apply.c:4408
25e2fbb4 2644msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
642c7fab 2645msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
25e2fbb4 2646
aafbee8c 2647#: builtin/apply.c:4410
25e2fbb4 2648msgid "allow overlapping hunks"
642c7fab 2649msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
25e2fbb4 2650
aafbee8c 2651#: builtin/apply.c:4413
25e2fbb4 2652msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
642c7fab 2653msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
25e2fbb4 2654
aafbee8c 2655#: builtin/apply.c:4416
25e2fbb4 2656msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
642c7fab 2657msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
25e2fbb4 2658
aafbee8c 2659#: builtin/apply.c:4418
25e2fbb4 2660msgid "root"
642c7fab 2661msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
25e2fbb4 2662
aafbee8c 2663#: builtin/apply.c:4419
25e2fbb4 2664msgid "prepend <root> to all filenames"
642c7fab 2665msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
25e2fbb4 2666
aafbee8c 2667#: builtin/apply.c:4441
25e2fbb4 2668msgid "--3way outside a repository"
642c7fab 2669msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2670
aafbee8c 2671#: builtin/apply.c:4449
25e2fbb4 2672msgid "--index outside a repository"
642c7fab 2673msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2674
aafbee8c 2675#: builtin/apply.c:4452
25e2fbb4 2676msgid "--cached outside a repository"
642c7fab 2677msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 2678
aafbee8c 2679#: builtin/apply.c:4468
25e2fbb4
AS
2680#, c-format
2681msgid "can't open patch '%s'"
642c7fab 2682msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена"
25e2fbb4 2683
aafbee8c 2684#: builtin/apply.c:4482
25e2fbb4
AS
2685#, c-format
2686msgid "squelched %d whitespace error"
2687msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
642c7fab
AS
2688msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
2689msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
25e2fbb4 2690
aafbee8c 2691#: builtin/apply.c:4488 builtin/apply.c:4498
25e2fbb4
AS
2692#, c-format
2693msgid "%d line adds whitespace errors."
2694msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
642c7fab
AS
2695msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
2696msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
25e2fbb4
AS
2697
2698#: builtin/archive.c:17
2699#, c-format
2700msgid "could not create archive file '%s'"
642c7fab 2701msgstr "архивният файл „%s“ не може да бъде създаден"
25e2fbb4
AS
2702
2703#: builtin/archive.c:20
2704msgid "could not redirect output"
642c7fab 2705msgstr "изходът не може да бъде пренасочен"
25e2fbb4
AS
2706
2707#: builtin/archive.c:37
2708msgid "git archive: Remote with no URL"
642c7fab 2709msgstr "git archive: Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
25e2fbb4
AS
2710
2711#: builtin/archive.c:58
2712msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
642c7fab 2713msgstr "git archive: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
25e2fbb4
AS
2714
2715#: builtin/archive.c:61
2716#, c-format
2717msgid "git archive: NACK %s"
642c7fab 2718msgstr "git archive: получен е „NACK“ — %s"
25e2fbb4
AS
2719
2720#: builtin/archive.c:63
2721#, c-format
2722msgid "remote error: %s"
642c7fab 2723msgstr "отдалечена грешка: %s"
25e2fbb4
AS
2724
2725#: builtin/archive.c:64
2726msgid "git archive: protocol error"
642c7fab 2727msgstr "git archive: протоколна грешка"
25e2fbb4
AS
2728
2729#: builtin/archive.c:68
2730msgid "git archive: expected a flush"
642c7fab 2731msgstr "git archive: очакваше се изчистване на буферите чрез „flush“"
25e2fbb4
AS
2732
2733#: builtin/bisect--helper.c:7
2734msgid "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
1c3c8410 2735msgstr "git bisect--helper --next-all [--no-checkout]"
25e2fbb4
AS
2736
2737#: builtin/bisect--helper.c:17
2738msgid "perform 'git bisect next'"
1c3c8410 2739msgstr "извършване на „git bisect next“"
25e2fbb4
AS
2740
2741#: builtin/bisect--helper.c:19
2742msgid "update BISECT_HEAD instead of checking out the current commit"
2743msgstr ""
1c3c8410 2744"обновяване на указателя „BISECT_HEAD“ вместо да се използва текущото подаване"
25e2fbb4 2745
c099f8c7 2746#: builtin/blame.c:30
25e2fbb4 2747msgid "git blame [options] [rev-opts] [rev] [--] file"
642c7fab 2748msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИИ_ЗА_ВЕРСИЯТА] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
25e2fbb4 2749
c099f8c7 2750#: builtin/blame.c:35
25e2fbb4 2751msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
1c3c8410 2752msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
25e2fbb4 2753
aafbee8c 2754#: builtin/blame.c:2501
25e2fbb4 2755msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
1c3c8410 2756msgstr "Извеждане на анотациите с намирането им, последователно"
25e2fbb4 2757
1c3c8410 2758# FIXME SHA-1 -> SHA1
aafbee8c 2759#: builtin/blame.c:2502
25e2fbb4
AS
2760msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
2761msgstr ""
1c3c8410
AS
2762"Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
2763"е изключена)"
25e2fbb4 2764
aafbee8c 2765#: builtin/blame.c:2503
25e2fbb4
AS
2766msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
2767msgstr ""
1c3c8410
AS
2768"Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
2769"изключена)"
25e2fbb4 2770
aafbee8c 2771#: builtin/blame.c:2504
25e2fbb4 2772msgid "Show work cost statistics"
1c3c8410 2773msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
25e2fbb4 2774
aafbee8c 2775#: builtin/blame.c:2505
25e2fbb4 2776msgid "Show output score for blame entries"
1c3c8410 2777msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на анотациите"
25e2fbb4 2778
aafbee8c 2779#: builtin/blame.c:2506
25e2fbb4
AS
2780msgid "Show original filename (Default: auto)"
2781msgstr ""
1c3c8410 2782"Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
25e2fbb4 2783
aafbee8c 2784#: builtin/blame.c:2507
25e2fbb4
AS
2785msgid "Show original linenumber (Default: off)"
2786msgstr ""
1c3c8410 2787"Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2788
aafbee8c 2789#: builtin/blame.c:2508
25e2fbb4 2790msgid "Show in a format designed for machine consumption"
1c3c8410 2791msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
25e2fbb4 2792
aafbee8c 2793#: builtin/blame.c:2509
25e2fbb4
AS
2794msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
2795msgstr ""
642c7fab
AS
2796"Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
2797"ред"
25e2fbb4 2798
aafbee8c 2799#: builtin/blame.c:2510
25e2fbb4
AS
2800msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
2801msgstr ""
1c3c8410
AS
2802"Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
2803"изключена)"
25e2fbb4 2804
aafbee8c 2805#: builtin/blame.c:2511
25e2fbb4 2806msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
1c3c8410 2807msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2808
aafbee8c 2809#: builtin/blame.c:2512
25e2fbb4 2810msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
1c3c8410 2811msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2812
aafbee8c 2813#: builtin/blame.c:2513
25e2fbb4 2814msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
642c7fab 2815msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
25e2fbb4 2816
aafbee8c 2817#: builtin/blame.c:2514
25e2fbb4
AS
2818msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
2819msgstr ""
1c3c8410
AS
2820"Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
2821"изключена)"
25e2fbb4 2822
aafbee8c 2823#: builtin/blame.c:2515
25e2fbb4 2824msgid "Ignore whitespace differences"
1c3c8410 2825msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
25e2fbb4 2826
aafbee8c 2827#: builtin/blame.c:2516
25e2fbb4 2828msgid "Spend extra cycles to find better match"
1c3c8410 2829msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
25e2fbb4 2830
aafbee8c 2831#: builtin/blame.c:2517
25e2fbb4 2832msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
1c3c8410 2833msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
25e2fbb4 2834
aafbee8c 2835#: builtin/blame.c:2518
25e2fbb4 2836msgid "Use <file>'s contents as the final image"
1c3c8410 2837msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
25e2fbb4 2838
aafbee8c 2839#: builtin/blame.c:2519 builtin/blame.c:2520
25e2fbb4 2840msgid "score"
1c3c8410 2841msgstr "напасване на редовете"
25e2fbb4 2842
aafbee8c 2843#: builtin/blame.c:2519
25e2fbb4
AS
2844msgid "Find line copies within and across files"
2845msgstr ""
1c3c8410
AS
2846"Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
2847"към друг"
25e2fbb4 2848
aafbee8c 2849#: builtin/blame.c:2520
25e2fbb4
AS
2850msgid "Find line movements within and across files"
2851msgstr ""
1c3c8410
AS
2852"Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
2853"файл към друг"
25e2fbb4 2854
aafbee8c 2855#: builtin/blame.c:2521
25e2fbb4 2856msgid "n,m"
1c3c8410 2857msgstr "n,m"
25e2fbb4 2858
aafbee8c 2859#: builtin/blame.c:2521
25e2fbb4
AS
2860msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
2861msgstr ""
1c3c8410
AS
2862"Информация само за редовете в интервала от n до m включително. Броенето "
2863"започва от 1"
25e2fbb4 2864
c099f8c7
AS
2865#. TRANSLATORS: This string is used to tell us the maximum
2866#. display width for a relative timestamp in "git blame"
2867#. output. For C locale, "4 years, 11 months ago", which
2868#. takes 22 places, is the longest among various forms of
2869#. relative timestamps, but your language may need more or
2870#. fewer display columns.
aafbee8c 2871#: builtin/blame.c:2599
c099f8c7<