Merge branch 'master' of https://github.com/vnwildman/git
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
ab8f4f5d 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
ab8f4f5d 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
1eaabd4a
AS
10# base база
11# tip връх
25e2fbb4
AS
12# unreachable object недостижим обект
13# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
14# fast-forward превъртане
15# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
3154af4a 16# automatic merge автоматично сливане (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
61d4c309
AS
17# real merge същинско сливане (а не превъртане)
18# three-way merge тройно сливане
19# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
20# stale remote старо хранилище
21# rebase пребазирам
2904c25f 22# merge base база за сливане
25e2fbb4
AS
23# force (push) принудително изтласквам
24# stash/index индекс
3154af4a 25# squash commit вкарвам подаване в предходното
2904c25f 26# fixup commit вкарвам подаване в предходното без следа
1c3c8410 27# root commit начално подаване
1c3c8410 28# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 29# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
30# bisect двоично търсене
31# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 32# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 33# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
34# sparse entry частично изтеглена директория/път
35# revision range диапазон на версиите
36# cover letter придружаващо писмо
37# reference repository еталонно хранилище
2904c25f 38# graft присадка
1c3c8410 39# grafted repository хранилище с присаждане
2904c25f 40# replace refs заместващи указатели
b61937fb 41# embedded repository вградено/вътрешно хранилище (добавянето му е грешка)
1c3c8410 42# thin pack съкратен пакет
1eaabd4a 43# pack file пакетен файл
1c3c8410
AS
44# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
45# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
46# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
47# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
48# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
49# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
50# commit-ish указател към подаване
51# sequence последователност/поредица
52# whitespace symbol знаци за интервали
53# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
54# backing store мястото за съхранение
55# reject отхвърлено парче
56# topic branch тематичен клон
57# empty head връх без история
58# tree-ish указател към дърво
642c7fab 59# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 60# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
61# pathspec magic опция за магически пътища
62# bitmap index индекс на база битови маски
63# mark маркер
64# plumbing команди от системно ниво
65# porcelain команди от потребителско ниво
66# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 67# repack препакетирам
642c7fab 68# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
69# token лексема
70# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
71# cwd текуща работна директория
72# untracked cache кеш за неследените файлове
73# broken/corrupt повреден
619b8f86 74# restore възстановявам
aeef7d84
AS
75# precious objects repo хранилище с важни обекти
76# linked checkout свързано изтегляне
77# term управляваща дума (за git-bisect)
78# mergetag етикет при сливане
31243e7f 79# packfile пакет
3154af4a 80# promisory гарантиращ, гарант promisory packfile гарантиращ пакет, promisory remote хранилище-гарант
aeef7d84 81# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
82# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
83# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
84# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
85# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
86# hunk парче
87# binary patch двоична кръпка
88# reverse-apply прилагам в обратна посока
1b6d5e83 89# todo file файл с команди
3154af4a 90# todo command запланувана команда
40390522
AS
91# alternate алтернативен източник
92# superproject обхващащ проект
61d4c309 93# split index разделяне на индекса
b8ed0ce7
AS
94# truncate отрязвам
95# format string форматиращ низ
29f90338
AS
96# hook кука
97# ignored (file) игнориран, понякога - пропуснат
98# manual, man page ръководство
99# guide въведение
31243e7f 100# partial clone непълно хранилище
2904c25f
AS
101# cousins сестрински клони
102# expiration date дата на срок
103# is well formed е по правилата
104# namespace пространство от имена
105# repository layout устройство на хранилището
106# collection/series of patches поредица от кръпки
107# recieve получавам
108# BOM маркер за поредността на байтовете
1eaabd4a
AS
109# acknowledgment line ред за потвърждение
110# wanted-ref искан указател
111# chunk откъс
112# clean filter декодиращ филтър
113# smudge filter кодиращ филтър
114# loose object непакетиран обект
115# flush изчистване на буферите
116# flush packet изчистващ пакет
117# fork създаване на процес
118# capabilities възможности
119# remote-helper насрещна помощна програма
3154af4a
AS
120# command alias псевдоним на команда
121# rerere преизползване на запазена корекция на сливане с конфликт
122# preimage предварителен вариант
123# offset отместване
124# multi-pack-index индекс за множество пакети
125# range diff диапазонна разлика
126# inter diff разлика в разликите
127# ssl backend реализация на SSL
128# delta island група разлики
129# island marks граници на групите
ab8f4f5d
AS
130# reflog журнал на указателите
131# hash контролна сума, изчисляване на контролна сума
b61937fb 132# ------------------------
40390522 133# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
25e2fbb4 134# ------------------------
642c7fab 135# FIXME
25e2fbb4 136# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
137# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
138# git fetch --al работи подобно на --all
1eaabd4a
AS
139# ------------------------
140# export PO_FILE=bg.po
141# msgattrib --only-fuzzy $PO_FILE > todo1.po
142# msgattrib --untranslated $PO_FILE > todo2.po
143# msgcat todo1.po todo2.po > todo.po
144# grep '^#: ' todo.po | sed 's/^#: //' | tr ' ' '\n' | sed 's/:[0-9]*$//' > FILES
145# for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
25e2fbb4
AS
146msgid ""
147msgstr ""
3154af4a 148"Project-Id-Version: git 2.20\n"
25e2fbb4 149"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
ab8f4f5d
AS
150"POT-Creation-Date: 2019-02-15 10:09+0800\n"
151"PO-Revision-Date: 2019-02-23 23:27+0200\n"
25e2fbb4
AS
152"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
153"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
154"Language: bg\n"
155"MIME-Version: 1.0\n"
156"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
157"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
158"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
159
ab8f4f5d 160#: advice.c:101
25e2fbb4 161#, c-format
2904c25f
AS
162msgid "%shint: %.*s%s\n"
163msgstr "%sподсказка: %.*s%s\n"
25e2fbb4 164
ab8f4f5d 165#: advice.c:154
40390522
AS
166msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
167msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
168
ab8f4f5d 169#: advice.c:156
40390522
AS
170msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
171msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
172
ab8f4f5d 173#: advice.c:158
40390522
AS
174msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
175msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
176
ab8f4f5d 177#: advice.c:160
40390522
AS
178msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
179msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
180
ab8f4f5d 181#: advice.c:162
40390522
AS
182msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
183msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
184
ab8f4f5d 185#: advice.c:164
40390522
AS
186#, c-format
187msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
188msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
189
ab8f4f5d 190#: advice.c:172
25e2fbb4 191msgid ""
c099f8c7 192"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 193"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 194msgstr ""
b8ed0ce7 195"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“,\n"
40390522
AS
196"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
197
ab8f4f5d 198#: advice.c:180
40390522
AS
199msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
200msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 201
ab8f4f5d 202#: advice.c:185 builtin/merge.c:1290
aeef7d84 203msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 204msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 205
ab8f4f5d 206#: advice.c:187
aeef7d84
AS
207msgid "Please, commit your changes before merging."
208msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
209
ab8f4f5d 210#: advice.c:188
aeef7d84
AS
211msgid "Exiting because of unfinished merge."
212msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
213
ab8f4f5d 214#: advice.c:194
40390522 215#, c-format
25e2fbb4 216msgid ""
40390522
AS
217"Note: checking out '%s'.\n"
218"\n"
219"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
220"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
221"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
222"\n"
223"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
224"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
225"\n"
226" git checkout -b <new-branch-name>\n"
227"\n"
25e2fbb4 228msgstr ""
40390522
AS
229"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
230"\n"
231"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
232"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
233"бъдат\n"
234"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
235"\n"
236"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
237"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
29f90338 238"„commit“. Например:\n"
40390522
AS
239"\n"
240" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
241"\n"
25e2fbb4 242
ab8f4f5d
AS
243#: alias.c:50
244msgid "cmdline ends with \\"
245msgstr "командният ред завършва с „/“"
246
247#: alias.c:51
248msgid "unclosed quote"
249msgstr "кавичка без еш"
250
1eaabd4a 251#: apply.c:59
25e2fbb4 252#, c-format
40390522
AS
253msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
254msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 255
1eaabd4a 256#: apply.c:75
40390522
AS
257#, c-format
258msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
259msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 260
1eaabd4a 261#: apply.c:125
40390522
AS
262msgid "--reject and --3way cannot be used together."
263msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 264
1eaabd4a 265#: apply.c:127
40390522
AS
266msgid "--cached and --3way cannot be used together."
267msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 268
1eaabd4a 269#: apply.c:130
40390522
AS
270msgid "--3way outside a repository"
271msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 272
1eaabd4a 273#: apply.c:141
40390522
AS
274msgid "--index outside a repository"
275msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 276
1eaabd4a 277#: apply.c:144
40390522
AS
278msgid "--cached outside a repository"
279msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 280
ab8f4f5d 281#: apply.c:825
40390522
AS
282#, c-format
283msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
284msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 285
ab8f4f5d 286#: apply.c:834
40390522
AS
287#, c-format
288msgid "regexec returned %d for input: %s"
289msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 290
ab8f4f5d 291#: apply.c:908
40390522
AS
292#, c-format
293msgid "unable to find filename in patch at line %d"
294msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 295
ab8f4f5d 296#: apply.c:946
40390522
AS
297#, c-format
298msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
299msgstr ""
300"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
301"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 302
ab8f4f5d 303#: apply.c:952
40390522
AS
304#, c-format
305msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
306msgstr ""
307"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
308"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 309
ab8f4f5d 310#: apply.c:953
40390522
AS
311#, c-format
312msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
313msgstr ""
314"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
315"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 316
ab8f4f5d 317#: apply.c:958
40390522
AS
318#, c-format
319msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
320msgstr ""
321"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
322"null“"
25e2fbb4 323
ab8f4f5d 324#: apply.c:987
b61937fb
AS
325#, c-format
326msgid "invalid mode on line %d: %s"
327msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
328
ab8f4f5d 329#: apply.c:1306
b61937fb
AS
330#, c-format
331msgid "inconsistent header lines %d and %d"
332msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
333
ab8f4f5d 334#: apply.c:1478
40390522
AS
335#, c-format
336msgid "recount: unexpected line: %.*s"
337msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 338
ab8f4f5d 339#: apply.c:1547
40390522
AS
340#, c-format
341msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
342msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 343
ab8f4f5d 344#: apply.c:1567
40390522 345#, c-format
25e2fbb4 346msgid ""
40390522
AS
347"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
348"component (line %d)"
349msgid_plural ""
350"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
351"components (line %d)"
352msgstr[0] ""
353"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
354"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
355msgstr[1] ""
356"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
357"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 358
ab8f4f5d 359#: apply.c:1580
0d670e78 360#, c-format
40390522 361msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 362msgstr ""
40390522 363"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 364
ab8f4f5d 365#: apply.c:1768
40390522
AS
366msgid "new file depends on old contents"
367msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
368
ab8f4f5d 369#: apply.c:1770
40390522
AS
370msgid "deleted file still has contents"
371msgstr "изтритият файл не е празен"
372
ab8f4f5d 373#: apply.c:1804
25e2fbb4 374#, c-format
40390522
AS
375msgid "corrupt patch at line %d"
376msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 377
ab8f4f5d 378#: apply.c:1841
25e2fbb4 379#, c-format
40390522
AS
380msgid "new file %s depends on old contents"
381msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 382
ab8f4f5d 383#: apply.c:1843
25e2fbb4 384#, c-format
40390522
AS
385msgid "deleted file %s still has contents"
386msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 387
ab8f4f5d 388#: apply.c:1846
25e2fbb4 389#, c-format
40390522
AS
390msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
391msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 392
ab8f4f5d 393#: apply.c:1993
25e2fbb4 394#, c-format
40390522
AS
395msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
396msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 397
ab8f4f5d 398#: apply.c:2030
25e2fbb4 399#, c-format
40390522
AS
400msgid "unrecognized binary patch at line %d"
401msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 402
ab8f4f5d 403#: apply.c:2192
25e2fbb4 404#, c-format
40390522
AS
405msgid "patch with only garbage at line %d"
406msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 407
ab8f4f5d 408#: apply.c:2278
25e2fbb4 409#, c-format
40390522
AS
410msgid "unable to read symlink %s"
411msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 412
ab8f4f5d 413#: apply.c:2282
25e2fbb4 414#, c-format
40390522
AS
415msgid "unable to open or read %s"
416msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 417
ab8f4f5d 418#: apply.c:2941
40390522
AS
419#, c-format
420msgid "invalid start of line: '%c'"
421msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 422
ab8f4f5d 423#: apply.c:3062
25e2fbb4 424#, c-format
40390522
AS
425msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
426msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
427msgstr[0] ""
428"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
429msgstr[1] ""
430"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 431
ab8f4f5d 432#: apply.c:3074
25e2fbb4 433#, c-format
40390522
AS
434msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
435msgstr ""
436"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 437
ab8f4f5d 438#: apply.c:3080
25e2fbb4 439#, c-format
40390522
AS
440msgid ""
441"while searching for:\n"
442"%.*s"
443msgstr ""
444"при търсене за:\n"
445"%.*s"
25e2fbb4 446
ab8f4f5d 447#: apply.c:3102
40390522
AS
448#, c-format
449msgid "missing binary patch data for '%s'"
450msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 451
ab8f4f5d 452#: apply.c:3110
25e2fbb4 453#, c-format
40390522
AS
454msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
455msgstr ""
456"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
457"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 458
ab8f4f5d 459#: apply.c:3157
25e2fbb4 460#, c-format
40390522
AS
461msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
462msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 463
ab8f4f5d 464#: apply.c:3167
40390522 465#, c-format
25e2fbb4 466msgid ""
40390522
AS
467"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
468msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 469
ab8f4f5d 470#: apply.c:3175
25e2fbb4 471#, c-format
40390522
AS
472msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
473msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 474
ab8f4f5d 475#: apply.c:3193
25e2fbb4 476#, c-format
40390522
AS
477msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
478msgstr ""
479"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
480"прочетен"
25e2fbb4 481
ab8f4f5d 482#: apply.c:3206
25e2fbb4 483#, c-format
40390522
AS
484msgid "binary patch does not apply to '%s'"
485msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 486
ab8f4f5d 487#: apply.c:3212
aeef7d84 488#, c-format
40390522
AS
489msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
490msgstr ""
491"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
492"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 493
ab8f4f5d 494#: apply.c:3233
0d670e78 495#, c-format
40390522
AS
496msgid "patch failed: %s:%ld"
497msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 498
3154af4a 499#: apply.c:3356
25e2fbb4 500#, c-format
40390522
AS
501msgid "cannot checkout %s"
502msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 503
3154af4a 504#: apply.c:3408 apply.c:3419 apply.c:3465 midx.c:58 setup.c:278
25e2fbb4 505#, c-format
40390522
AS
506msgid "failed to read %s"
507msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 508
3154af4a 509#: apply.c:3416
25e2fbb4 510#, c-format
40390522
AS
511msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
512msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 513
3154af4a 514#: apply.c:3445 apply.c:3688
25e2fbb4 515#, c-format
40390522
AS
516msgid "path %s has been renamed/deleted"
517msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 518
3154af4a 519#: apply.c:3531 apply.c:3703
25e2fbb4 520#, c-format
40390522
AS
521msgid "%s: does not exist in index"
522msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 523
3154af4a 524#: apply.c:3540 apply.c:3711
25e2fbb4 525#, c-format
40390522
AS
526msgid "%s: does not match index"
527msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
528
3154af4a 529#: apply.c:3575
40390522 530msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 531msgstr ""
2904c25f 532"в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
40390522 533"сливане."
25e2fbb4 534
3154af4a 535#: apply.c:3578
9aeb4c2b 536#, c-format
40390522
AS
537msgid "Falling back to three-way merge...\n"
538msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 539
3154af4a 540#: apply.c:3594 apply.c:3598
25e2fbb4 541#, c-format
40390522
AS
542msgid "cannot read the current contents of '%s'"
543msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 544
3154af4a 545#: apply.c:3610
6c31a5e9 546#, c-format
40390522
AS
547msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
548msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 549
3154af4a 550#: apply.c:3624
25e2fbb4 551#, c-format
40390522
AS
552msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
553msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 554
3154af4a 555#: apply.c:3629
25e2fbb4 556#, c-format
40390522
AS
557msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
558msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 559
3154af4a 560#: apply.c:3655
40390522
AS
561msgid "removal patch leaves file contents"
562msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 563
3154af4a 564#: apply.c:3728
6c31a5e9 565#, c-format
40390522
AS
566msgid "%s: wrong type"
567msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 568
3154af4a 569#: apply.c:3730
6c31a5e9 570#, c-format
40390522
AS
571msgid "%s has type %o, expected %o"
572msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 573
ab8f4f5d
AS
574#: apply.c:3881 apply.c:3883 read-cache.c:820 read-cache.c:846
575#: read-cache.c:1299
6c31a5e9 576#, c-format
40390522
AS
577msgid "invalid path '%s'"
578msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 579
3154af4a 580#: apply.c:3939
6c31a5e9 581#, c-format
40390522
AS
582msgid "%s: already exists in index"
583msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 584
3154af4a 585#: apply.c:3942
6c31a5e9 586#, c-format
40390522
AS
587msgid "%s: already exists in working directory"
588msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 589
3154af4a 590#: apply.c:3962
6c31a5e9 591#, c-format
40390522
AS
592msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
593msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 594
3154af4a 595#: apply.c:3967
6c31a5e9 596#, c-format
40390522
AS
597msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
598msgstr ""
599"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 600
3154af4a 601#: apply.c:3987
6c31a5e9 602#, c-format
40390522
AS
603msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
604msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 605
3154af4a 606#: apply.c:3991
6c31a5e9 607#, c-format
40390522
AS
608msgid "%s: patch does not apply"
609msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 610
3154af4a 611#: apply.c:4006
0d670e78 612#, c-format
40390522
AS
613msgid "Checking patch %s..."
614msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 615
3154af4a 616#: apply.c:4098
0d670e78 617#, c-format
40390522
AS
618msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
619msgstr ""
620"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 621
3154af4a 622#: apply.c:4105
40390522
AS
623#, c-format
624msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
625msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 626
3154af4a 627#: apply.c:4108
40390522
AS
628#, c-format
629msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
630msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 631
ab8f4f5d 632#: apply.c:4113 builtin/checkout.c:248 builtin/reset.c:143
40390522
AS
633#, c-format
634msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
635msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 636
3154af4a 637#: apply.c:4117
40390522
AS
638#, c-format
639msgid "could not add %s to temporary index"
640msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 641
3154af4a 642#: apply.c:4127
25e2fbb4 643#, c-format
40390522
AS
644msgid "could not write temporary index to %s"
645msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 646
3154af4a 647#: apply.c:4265
25e2fbb4 648#, c-format
40390522
AS
649msgid "unable to remove %s from index"
650msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 651
3154af4a 652#: apply.c:4299
25e2fbb4 653#, c-format
40390522
AS
654msgid "corrupt patch for submodule %s"
655msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 656
3154af4a 657#: apply.c:4305
25e2fbb4 658#, c-format
40390522
AS
659msgid "unable to stat newly created file '%s'"
660msgstr ""
661"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 662
3154af4a 663#: apply.c:4313
25e2fbb4 664#, c-format
40390522
AS
665msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
666msgstr ""
667"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 668
3154af4a 669#: apply.c:4319 apply.c:4464
25e2fbb4 670#, c-format
40390522
AS
671msgid "unable to add cache entry for %s"
672msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 673
3154af4a 674#: apply.c:4362
25e2fbb4 675#, c-format
40390522
AS
676msgid "failed to write to '%s'"
677msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 678
3154af4a 679#: apply.c:4366
25e2fbb4 680#, c-format
40390522
AS
681msgid "closing file '%s'"
682msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 683
3154af4a 684#: apply.c:4436
25e2fbb4 685#, c-format
40390522
AS
686msgid "unable to write file '%s' mode %o"
687msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 688
3154af4a 689#: apply.c:4534
25e2fbb4 690#, c-format
40390522
AS
691msgid "Applied patch %s cleanly."
692msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 693
3154af4a 694#: apply.c:4542
40390522
AS
695msgid "internal error"
696msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 697
3154af4a 698#: apply.c:4545
25e2fbb4 699#, c-format
40390522
AS
700msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
701msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
702msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
703msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 704
3154af4a 705#: apply.c:4556
25e2fbb4 706#, c-format
40390522
AS
707msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
708msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 709
ab8f4f5d 710#: apply.c:4564 builtin/fetch.c:837 builtin/fetch.c:1118
25e2fbb4 711#, c-format
40390522
AS
712msgid "cannot open %s"
713msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 714
3154af4a 715#: apply.c:4578
25e2fbb4 716#, c-format
40390522
AS
717msgid "Hunk #%d applied cleanly."
718msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
719
3154af4a 720#: apply.c:4582
40390522
AS
721#, c-format
722msgid "Rejected hunk #%d."
723msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
724
3154af4a 725#: apply.c:4692
40390522
AS
726#, c-format
727msgid "Skipped patch '%s'."
728msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
729
3154af4a 730#: apply.c:4700
40390522
AS
731msgid "unrecognized input"
732msgstr "непознат вход"
733
ab8f4f5d 734#: apply.c:4720
40390522
AS
735msgid "unable to read index file"
736msgstr "индексът не може да бъде записан"
737
ab8f4f5d 738#: apply.c:4875
40390522
AS
739#, c-format
740msgid "can't open patch '%s': %s"
741msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
742
ab8f4f5d 743#: apply.c:4902
40390522
AS
744#, c-format
745msgid "squelched %d whitespace error"
746msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
747msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
748msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
749
ab8f4f5d 750#: apply.c:4908 apply.c:4923
40390522
AS
751#, c-format
752msgid "%d line adds whitespace errors."
753msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
754msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
755msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
756
ab8f4f5d 757#: apply.c:4916
40390522
AS
758#, c-format
759msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
760msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
761msgstr[0] ""
762"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
763msgstr[1] ""
764"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
765
ab8f4f5d 766#: apply.c:4932 builtin/add.c:539 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
40390522
AS
767msgid "Unable to write new index file"
768msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
769
ab8f4f5d
AS
770#: apply.c:4959 apply.c:4962 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
771#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:118 builtin/merge.c:263
772#: builtin/pull.c:200 builtin/submodule--helper.c:407
773#: builtin/submodule--helper.c:1366 builtin/submodule--helper.c:1369
774#: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
775#: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:197
40390522
AS
776msgid "path"
777msgstr "път"
778
ab8f4f5d 779#: apply.c:4960
40390522
AS
780msgid "don't apply changes matching the given path"
781msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
782
ab8f4f5d 783#: apply.c:4963
40390522
AS
784msgid "apply changes matching the given path"
785msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
786
ab8f4f5d 787#: apply.c:4965 builtin/am.c:2212
40390522
AS
788msgid "num"
789msgstr "БРОЙ"
790
ab8f4f5d 791#: apply.c:4966
40390522
AS
792msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
793msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
794
ab8f4f5d 795#: apply.c:4969
40390522
AS
796msgid "ignore additions made by the patch"
797msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
798
ab8f4f5d 799#: apply.c:4971
40390522
AS
800msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
801msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
802
ab8f4f5d 803#: apply.c:4975
40390522
AS
804msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
805msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
806
ab8f4f5d 807#: apply.c:4977
40390522
AS
808msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
809msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
810
ab8f4f5d 811#: apply.c:4979
40390522
AS
812msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
813msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
814
ab8f4f5d 815#: apply.c:4981
40390522
AS
816msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
817msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
818
ab8f4f5d 819#: apply.c:4983
1eaabd4a
AS
820msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
821msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
822
ab8f4f5d 823#: apply.c:4985
40390522
AS
824msgid "apply a patch without touching the working tree"
825msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
826
ab8f4f5d 827#: apply.c:4987
40390522
AS
828msgid "accept a patch that touches outside the working area"
829msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
830
ab8f4f5d 831#: apply.c:4990
40390522 832msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 833msgstr ""
40390522
AS
834"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
835"summary“"
836
ab8f4f5d 837#: apply.c:4992
40390522
AS
838msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
839msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
840
ab8f4f5d 841#: apply.c:4994
40390522
AS
842msgid "build a temporary index based on embedded index information"
843msgstr ""
844"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
845
ab8f4f5d 846#: apply.c:4997 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
40390522
AS
847msgid "paths are separated with NUL character"
848msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
849
ab8f4f5d 850#: apply.c:4999
40390522
AS
851msgid "ensure at least <n> lines of context match"
852msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
853
ab8f4f5d 854#: apply.c:5000 builtin/am.c:2191 builtin/interpret-trailers.c:97
3154af4a 855#: builtin/interpret-trailers.c:99 builtin/interpret-trailers.c:101
ab8f4f5d 856#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/rebase.c:1065
40390522
AS
857msgid "action"
858msgstr "действие"
859
ab8f4f5d 860#: apply.c:5001
40390522
AS
861msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
862msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
863
ab8f4f5d 864#: apply.c:5004 apply.c:5007
40390522
AS
865msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
866msgstr ""
867"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
868
ab8f4f5d 869#: apply.c:5010
40390522
AS
870msgid "apply the patch in reverse"
871msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
872
ab8f4f5d 873#: apply.c:5012
40390522
AS
874msgid "don't expect at least one line of context"
875msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
876
ab8f4f5d 877#: apply.c:5014
40390522
AS
878msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
879msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
880
ab8f4f5d 881#: apply.c:5016
40390522
AS
882msgid "allow overlapping hunks"
883msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
884
ab8f4f5d
AS
885#: apply.c:5017 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
886#: builtin/commit.c:1312 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:724
887#: builtin/log.c:2037 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
888#: builtin/rebase--interactive.c:159
40390522
AS
889msgid "be verbose"
890msgstr "повече подробности"
891
ab8f4f5d 892#: apply.c:5019
40390522
AS
893msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
894msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
895
ab8f4f5d 896#: apply.c:5022
40390522
AS
897msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
898msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
899
ab8f4f5d 900#: apply.c:5024 builtin/am.c:2200
40390522
AS
901msgid "root"
902msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
903
ab8f4f5d 904#: apply.c:5025
40390522
AS
905msgid "prepend <root> to all filenames"
906msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
907
1eaabd4a 908#: archive.c:14
40390522
AS
909msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
910msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
911
1eaabd4a 912#: archive.c:15
40390522
AS
913msgid "git archive --list"
914msgstr "git archive --list"
915
1eaabd4a 916#: archive.c:16
40390522
AS
917msgid ""
918"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
919msgstr ""
920"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
921"[ПЪТ…]"
922
1eaabd4a 923#: archive.c:17
40390522
AS
924msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
925msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
926
ab8f4f5d 927#: archive.c:372 builtin/add.c:177 builtin/add.c:515 builtin/rm.c:299
40390522
AS
928#, c-format
929msgid "pathspec '%s' did not match any files"
930msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
931
ab8f4f5d
AS
932#: archive.c:396
933#, c-format
934msgid "no such ref: %.*s"
935msgstr "такъв указател няма: %.*s"
936
937#: archive.c:401
938#, c-format
939msgid "not a valid object name: %s"
940msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
941
942#: archive.c:414
943#, c-format
944msgid "not a tree object: %s"
945msgstr "не е обект-дърво: %s"
946
947#: archive.c:424
948msgid "current working directory is untracked"
949msgstr "текущата работна директория не е следена"
950
951#: archive.c:455
40390522
AS
952msgid "fmt"
953msgstr "ФОРМАТ"
954
ab8f4f5d 955#: archive.c:455
40390522
AS
956msgid "archive format"
957msgstr "ФОРМАТ на архива"
958
ab8f4f5d 959#: archive.c:456 builtin/log.c:1549
40390522
AS
960msgid "prefix"
961msgstr "ПРЕФИКС"
962
ab8f4f5d 963#: archive.c:457
40390522
AS
964msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
965msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
966
ab8f4f5d
AS
967#: archive.c:458 builtin/blame.c:820 builtin/blame.c:821 builtin/config.c:129
968#: builtin/fast-export.c:1091 builtin/fast-export.c:1093 builtin/grep.c:895
969#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
970#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
3154af4a 971#: parse-options.h:162
40390522
AS
972msgid "file"
973msgstr "ФАЙЛ"
974
ab8f4f5d 975#: archive.c:459 builtin/archive.c:90
40390522
AS
976msgid "write the archive to this file"
977msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
978
ab8f4f5d 979#: archive.c:461
40390522
AS
980msgid "read .gitattributes in working directory"
981msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
982
ab8f4f5d 983#: archive.c:462
40390522
AS
984msgid "report archived files on stderr"
985msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
986
ab8f4f5d 987#: archive.c:463
40390522
AS
988msgid "store only"
989msgstr "само съхранение без компресиране"
990
ab8f4f5d 991#: archive.c:464
40390522
AS
992msgid "compress faster"
993msgstr "бързо компресиране"
994
ab8f4f5d 995#: archive.c:472
40390522
AS
996msgid "compress better"
997msgstr "добро компресиране"
998
ab8f4f5d 999#: archive.c:475
40390522
AS
1000msgid "list supported archive formats"
1001msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
1002
ab8f4f5d
AS
1003#: archive.c:477 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
1004#: builtin/submodule--helper.c:1378 builtin/submodule--helper.c:1859
40390522
AS
1005msgid "repo"
1006msgstr "хранилище"
1007
ab8f4f5d 1008#: archive.c:478 builtin/archive.c:92
40390522
AS
1009msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
1010msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
1011
ab8f4f5d
AS
1012#: archive.c:479 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
1013#: builtin/notes.c:498
40390522
AS
1014msgid "command"
1015msgstr "команда"
1016
ab8f4f5d 1017#: archive.c:480 builtin/archive.c:94
40390522
AS
1018msgid "path to the remote git-upload-archive command"
1019msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
1020
ab8f4f5d 1021#: archive.c:487
40390522
AS
1022msgid "Unexpected option --remote"
1023msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
1024
ab8f4f5d 1025#: archive.c:489
40390522
AS
1026msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
1027msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
1028
ab8f4f5d 1029#: archive.c:491
40390522
AS
1030msgid "Unexpected option --output"
1031msgstr "Неочаквана опция „--output“"
1032
ab8f4f5d 1033#: archive.c:513
40390522
AS
1034#, c-format
1035msgid "Unknown archive format '%s'"
1036msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
1037
ab8f4f5d 1038#: archive.c:520
40390522
AS
1039#, c-format
1040msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
1041msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
1042
3154af4a 1043#: archive-tar.c:125 archive-zip.c:345
1eaabd4a
AS
1044#, c-format
1045msgid "cannot stream blob %s"
1046msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
1047
3154af4a 1048#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
1eaabd4a
AS
1049#, c-format
1050msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
1051msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
1052
3154af4a 1053#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
1eaabd4a
AS
1054#, c-format
1055msgid "cannot read %s"
1056msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
1057
1058#: archive-tar.c:458
1059#, c-format
1060msgid "unable to start '%s' filter"
1061msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
1062
1063#: archive-tar.c:461
1064msgid "unable to redirect descriptor"
1065msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
1066
1067#: archive-tar.c:468
1068#, c-format
1069msgid "'%s' filter reported error"
1070msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
1071
3154af4a 1072#: archive-zip.c:314
1eaabd4a
AS
1073#, c-format
1074msgid "path is not valid UTF-8: %s"
1075msgstr "пътят не е правилно кодиран в UTF-8: %s"
1076
3154af4a 1077#: archive-zip.c:318
1eaabd4a
AS
1078#, c-format
1079msgid "path too long (%d chars, SHA1: %s): %s"
1080msgstr "твърде дълъг път (%d знака, SHA1: %s): %s"
1081
ab8f4f5d 1082#: archive-zip.c:474 builtin/pack-objects.c:225 builtin/pack-objects.c:228
1eaabd4a
AS
1083#, c-format
1084msgid "deflate error (%d)"
1085msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
1086
3154af4a 1087#: archive-zip.c:609
1eaabd4a
AS
1088#, c-format
1089msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
1090msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
1091
ab8f4f5d 1092#: attr.c:211
61d4c309
AS
1093#, c-format
1094msgid "%.*s is not a valid attribute name"
1095msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
1096
ab8f4f5d
AS
1097#: attr.c:368
1098#, c-format
1099msgid "%s not allowed: %s:%d"
1100msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
1101
1102#: attr.c:408
40390522
AS
1103msgid ""
1104"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
1105"Use '\\!' for literal leading exclamation."
1106msgstr ""
1107"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
1108"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
1109
3154af4a 1110#: bisect.c:468
40390522
AS
1111#, c-format
1112msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
1113msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
1114
ab8f4f5d 1115#: bisect.c:678
40390522
AS
1116#, c-format
1117msgid "We cannot bisect more!\n"
1118msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
1119
ab8f4f5d 1120#: bisect.c:733
40390522
AS
1121#, c-format
1122msgid "Not a valid commit name %s"
1123msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
1124
ab8f4f5d 1125#: bisect.c:758
40390522
AS
1126#, c-format
1127msgid ""
1128"The merge base %s is bad.\n"
1129"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1130msgstr ""
1131"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1132"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1133
ab8f4f5d 1134#: bisect.c:763
40390522
AS
1135#, c-format
1136msgid ""
1137"The merge base %s is new.\n"
1138"The property has changed between %s and [%s].\n"
1139msgstr ""
1140"Нова база за сливане: %s.\n"
1141"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1142
ab8f4f5d 1143#: bisect.c:768
40390522
AS
1144#, c-format
1145msgid ""
1146"The merge base %s is %s.\n"
1147"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1148msgstr ""
1149"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1150"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1151
ab8f4f5d 1152#: bisect.c:776
40390522
AS
1153#, c-format
1154msgid ""
61d4c309 1155"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1156"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1157"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1158msgstr ""
1159"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1160"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1161"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1162
ab8f4f5d 1163#: bisect.c:789
40390522
AS
1164#, c-format
1165msgid ""
1166"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1167"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1168"We continue anyway."
1169msgstr ""
1170"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1171"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1172"Двоичното търсене продължава."
1173
ab8f4f5d 1174#: bisect.c:822
40390522
AS
1175#, c-format
1176msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1177msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1178
ab8f4f5d 1179#: bisect.c:865
40390522
AS
1180#, c-format
1181msgid "a %s revision is needed"
1182msgstr "необходима е версия „%s“"
1183
ab8f4f5d 1184#: bisect.c:884 builtin/notes.c:177 builtin/tag.c:237
40390522
AS
1185#, c-format
1186msgid "could not create file '%s'"
1187msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1188
ab8f4f5d 1189#: bisect.c:937 builtin/merge.c:139
40390522
AS
1190#, c-format
1191msgid "could not read file '%s'"
1192msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1193
ab8f4f5d 1194#: bisect.c:967
40390522
AS
1195msgid "reading bisect refs failed"
1196msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1197
ab8f4f5d 1198#: bisect.c:986
40390522
AS
1199#, c-format
1200msgid "%s was both %s and %s\n"
1201msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1202
ab8f4f5d 1203#: bisect.c:994
40390522
AS
1204#, c-format
1205msgid ""
1206"No testable commit found.\n"
1207"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1208msgstr ""
1209"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1210"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1211
ab8f4f5d 1212#: bisect.c:1013
40390522
AS
1213#, c-format
1214msgid "(roughly %d step)"
1215msgid_plural "(roughly %d steps)"
1216msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1217msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1218
b61937fb
AS
1219#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with "(roughly %d
1220#. steps)" translation.
1221#.
ab8f4f5d 1222#: bisect.c:1019
40390522
AS
1223#, c-format
1224msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1225msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1226msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1227msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1228
ab8f4f5d 1229#: blame.c:1792
b61937fb
AS
1230msgid "--contents and --reverse do not blend well."
1231msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
1232
ab8f4f5d 1233#: blame.c:1806
b61937fb
AS
1234msgid "cannot use --contents with final commit object name"
1235msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
1236
ab8f4f5d 1237#: blame.c:1827
b61937fb
AS
1238msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
1239msgstr ""
1240"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1241"указването на крайно подаване"
1242
ab8f4f5d
AS
1243#: blame.c:1836 bundle.c:164 ref-filter.c:2071 remote.c:1948 sequencer.c:1993
1244#: sequencer.c:4064 builtin/commit.c:1004 builtin/log.c:378 builtin/log.c:936
1245#: builtin/log.c:1420 builtin/log.c:1796 builtin/log.c:2086 builtin/merge.c:407
d0a66448 1246#: builtin/pack-objects.c:3137 builtin/pack-objects.c:3152
2904c25f 1247#: builtin/shortlog.c:192
b61937fb
AS
1248msgid "revision walk setup failed"
1249msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
1250
ab8f4f5d 1251#: blame.c:1854
b61937fb
AS
1252msgid ""
1253"--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
1254msgstr ""
1255"Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
1256"указването на диапазон по веригата на първите наследници"
1257
ab8f4f5d 1258#: blame.c:1865
b61937fb
AS
1259#, c-format
1260msgid "no such path %s in %s"
1261msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
1262
ab8f4f5d 1263#: blame.c:1876
b61937fb
AS
1264#, c-format
1265msgid "cannot read blob %s for path %s"
2904c25f 1266msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
b61937fb 1267
1eaabd4a 1268#: branch.c:52
40390522
AS
1269#, c-format
1270msgid ""
1271"\n"
1272"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1273"the remote tracking information by invoking\n"
1274"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1275msgstr ""
1276"\n"
1277"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1278"информацията за следения клон чрез:\n"
1279"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1280
1eaabd4a 1281#: branch.c:66
c099f8c7 1282#, c-format
40390522 1283msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1284msgstr ""
40390522 1285"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1286
1eaabd4a 1287#: branch.c:92
25e2fbb4 1288#, c-format
b8ed0ce7 1289msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s' by rebasing."
25e2fbb4 1290msgstr ""
b8ed0ce7 1291"Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“ чрез "
40390522 1292"пребазиране."
25e2fbb4 1293
1eaabd4a 1294#: branch.c:93
25e2fbb4 1295#, c-format
b8ed0ce7
AS
1296msgid "Branch '%s' set up to track remote branch '%s' from '%s'."
1297msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения клон „%s“ от хранилището „%s“."
e1f70371 1298
1eaabd4a 1299#: branch.c:97
40390522 1300#, c-format
b8ed0ce7
AS
1301msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s' by rebasing."
1302msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1303
1eaabd4a 1304#: branch.c:98
40390522 1305#, c-format
b8ed0ce7
AS
1306msgid "Branch '%s' set up to track local branch '%s'."
1307msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния клон „%s“."
25e2fbb4 1308
1eaabd4a 1309#: branch.c:103
40390522 1310#, c-format
b8ed0ce7 1311msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s' by rebasing."
40390522 1312msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1313
1eaabd4a 1314#: branch.c:104
25e2fbb4 1315#, c-format
b8ed0ce7 1316msgid "Branch '%s' set up to track remote ref '%s'."
40390522 1317msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1318
1eaabd4a 1319#: branch.c:108
25e2fbb4 1320#, c-format
b8ed0ce7 1321msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s' by rebasing."
40390522 1322msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1323
1eaabd4a 1324#: branch.c:109
25e2fbb4 1325#, c-format
b8ed0ce7 1326msgid "Branch '%s' set up to track local ref '%s'."
40390522 1327msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1328
1eaabd4a 1329#: branch.c:118
40390522
AS
1330msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1331msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1332
1eaabd4a 1333#: branch.c:155
25e2fbb4 1334#, c-format
40390522
AS
1335msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1336msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1337
1eaabd4a 1338#: branch.c:188
25e2fbb4 1339#, c-format
40390522
AS
1340msgid "'%s' is not a valid branch name."
1341msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1342
1eaabd4a 1343#: branch.c:207
25e2fbb4 1344#, c-format
40390522
AS
1345msgid "A branch named '%s' already exists."
1346msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1347
1eaabd4a 1348#: branch.c:212
40390522
AS
1349msgid "Cannot force update the current branch."
1350msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1351
1eaabd4a 1352#: branch.c:232
40390522
AS
1353#, c-format
1354msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1355msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1356
1eaabd4a 1357#: branch.c:234
25e2fbb4 1358#, c-format
40390522
AS
1359msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1360msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1361
1eaabd4a 1362#: branch.c:236
25e2fbb4 1363msgid ""
40390522
AS
1364"\n"
1365"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1366"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1367"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1368"\n"
1369"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1370"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1371"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1372msgstr ""
40390522
AS
1373"\n"
1374"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1375"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1376"\n"
1377"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1378"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1379"изтласква."
25e2fbb4 1380
ab8f4f5d 1381#: branch.c:280
40390522
AS
1382#, c-format
1383msgid "Not a valid object name: '%s'."
1384msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1385
ab8f4f5d 1386#: branch.c:300
25e2fbb4 1387#, c-format
40390522
AS
1388msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1389msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1390
ab8f4f5d 1391#: branch.c:305
25e2fbb4 1392#, c-format
40390522
AS
1393msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1394msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1395
ab8f4f5d 1396#: branch.c:359
25e2fbb4 1397#, c-format
40390522
AS
1398msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1399msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1400
ab8f4f5d 1401#: branch.c:382
40390522
AS
1402#, c-format
1403msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1404msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1405
1eaabd4a 1406#: bundle.c:36
25e2fbb4 1407#, c-format
40390522
AS
1408msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1409msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1410
1eaabd4a 1411#: bundle.c:64
0d670e78 1412#, c-format
40390522
AS
1413msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1414msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1415
ab8f4f5d
AS
1416#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2215 sequencer.c:2763
1417#: builtin/commit.c:776
0d670e78 1418#, c-format
40390522
AS
1419msgid "could not open '%s'"
1420msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1421
ab8f4f5d 1422#: bundle.c:143
40390522
AS
1423msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1424msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1425
ab8f4f5d 1426#: bundle.c:194
25e2fbb4 1427#, c-format
40390522
AS
1428msgid "The bundle contains this ref:"
1429msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1430msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1431msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1432
ab8f4f5d 1433#: bundle.c:201
40390522
AS
1434msgid "The bundle records a complete history."
1435msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1436
ab8f4f5d 1437#: bundle.c:203
25e2fbb4 1438#, c-format
40390522
AS
1439msgid "The bundle requires this ref:"
1440msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1441msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1442msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1443
ab8f4f5d 1444#: bundle.c:269
3154af4a
AS
1445msgid "unable to dup bundle descriptor"
1446msgstr "неуспешно дублиране на дескриптора на пратката с „dup“"
1447
ab8f4f5d 1448#: bundle.c:276
40390522
AS
1449msgid "Could not spawn pack-objects"
1450msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1451
ab8f4f5d 1452#: bundle.c:287
40390522
AS
1453msgid "pack-objects died"
1454msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1455
ab8f4f5d 1456#: bundle.c:329
40390522
AS
1457msgid "rev-list died"
1458msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1459
ab8f4f5d 1460#: bundle.c:378
25e2fbb4 1461#, c-format
40390522
AS
1462msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1463msgstr ""
1464"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1465
ab8f4f5d 1466#: bundle.c:457 builtin/log.c:193 builtin/log.c:1701 builtin/shortlog.c:306
25e2fbb4 1467#, c-format
40390522
AS
1468msgid "unrecognized argument: %s"
1469msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1470
ab8f4f5d 1471#: bundle.c:465
40390522
AS
1472msgid "Refusing to create empty bundle."
1473msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1474
ab8f4f5d 1475#: bundle.c:475
25e2fbb4 1476#, c-format
40390522
AS
1477msgid "cannot create '%s'"
1478msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1479
ab8f4f5d 1480#: bundle.c:500
40390522
AS
1481msgid "index-pack died"
1482msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1483
31243e7f 1484#: color.c:296
40390522
AS
1485#, c-format
1486msgid "invalid color value: %.*s"
1487msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1488
ab8f4f5d
AS
1489#: commit.c:50 sequencer.c:2567 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
1490#: builtin/am.c:1375 builtin/am.c:2019 builtin/replace.c:376
2904c25f 1491#: builtin/replace.c:448
40390522
AS
1492#, c-format
1493msgid "could not parse %s"
1494msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1495
3154af4a 1496#: commit.c:52
40390522
AS
1497#, c-format
1498msgid "%s %s is not a commit!"
1499msgstr "%s %s не е подаване!"
1500
3154af4a 1501#: commit.c:193
2904c25f
AS
1502msgid ""
1503"Support for <GIT_DIR>/info/grafts is deprecated\n"
1504"and will be removed in a future Git version.\n"
1505"\n"
1506"Please use \"git replace --convert-graft-file\"\n"
1507"to convert the grafts into replace refs.\n"
1508"\n"
1509"Turn this message off by running\n"
1510"\"git config advice.graftFileDeprecated false\""
1511msgstr ""
1512"Поддръжката на „<GIT_DIR>/info/grafts“ е остаряла.\n"
1513"В бъдеща версия на Git ще бъде премахната.\n"
1514"\n"
1515"Може да преобразувате присадките в заместващи\n"
1516"указатели с командата:\n"
1517"\n"
1518" git replace --convert-graft-file\n"
1519"\n"
1520"За да изключите това съобщение, ползвайте командата:\n"
1521"\n"
1522" git config advice.graftFileDeprecated false"
1523
ab8f4f5d 1524#: commit.c:1122
3154af4a
AS
1525#, c-format
1526msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
1527msgstr ""
1528"Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1529
ab8f4f5d 1530#: commit.c:1125
3154af4a
AS
1531#, c-format
1532msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
1533msgstr ""
1534"Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
1535
ab8f4f5d 1536#: commit.c:1128
3154af4a
AS
1537#, c-format
1538msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
1539msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
1540
ab8f4f5d 1541#: commit.c:1131
3154af4a
AS
1542#, c-format
1543msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
1544msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
1545
ab8f4f5d 1546#: commit.c:1385
40390522
AS
1547msgid ""
1548"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1549"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1550"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1551msgstr ""
40390522
AS
1552"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1553"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1554"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1555
ab8f4f5d 1556#: commit-graph.c:101
1eaabd4a
AS
1557#, c-format
1558msgid "graph file %s is too small"
1559msgstr "файлът с гра̀фа на подаванията „%s“ е твърде малък"
1560
ab8f4f5d 1561#: commit-graph.c:136
1eaabd4a
AS
1562#, c-format
1563msgid "graph signature %X does not match signature %X"
1564msgstr "отпечатъкът на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1565
ab8f4f5d 1566#: commit-graph.c:143
1eaabd4a
AS
1567#, c-format
1568msgid "graph version %X does not match version %X"
1569msgstr "версията на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1570
ab8f4f5d 1571#: commit-graph.c:150
1eaabd4a
AS
1572#, c-format
1573msgid "hash version %X does not match version %X"
1574msgstr "версията на отпечатъка на гра̀фа с подаванията %X не съвпада с %X"
1575
ab8f4f5d
AS
1576#: commit-graph.c:173
1577msgid "chunk lookup table entry missing; graph file may be incomplete"
1578msgstr ""
1579"записът в таблицата за откъси липсва, файлът за гра̀фа може да е непълен"
1580
1581#: commit-graph.c:184
1eaabd4a
AS
1582#, c-format
1583msgid "improper chunk offset %08x%08x"
1584msgstr "неправилно отместване на откъс: %08x%08x"
1585
ab8f4f5d 1586#: commit-graph.c:221
1eaabd4a
AS
1587#, c-format
1588msgid "chunk id %08x appears multiple times"
1589msgstr "откъсът %08x се явява многократно"
1590
ab8f4f5d 1591#: commit-graph.c:334
1eaabd4a
AS
1592#, c-format
1593msgid "could not find commit %s"
1594msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
1595
ab8f4f5d 1596#: commit-graph.c:671 builtin/pack-objects.c:2646
1eaabd4a
AS
1597#, c-format
1598msgid "unable to get type of object %s"
1599msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
1600
ab8f4f5d
AS
1601#: commit-graph.c:704
1602msgid "Loading known commits in commit graph"
1603msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
3154af4a 1604
ab8f4f5d
AS
1605#: commit-graph.c:720
1606msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
1607msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
1608
1609#: commit-graph.c:732
1610msgid "Clearing commit marks in commit graph"
1611msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
1612
1613#: commit-graph.c:752
3154af4a
AS
1614msgid "Computing commit graph generation numbers"
1615msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
1616
ab8f4f5d
AS
1617#: commit-graph.c:869
1618#, c-format
1619msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
1620msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
1621msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
1622msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
3154af4a 1623
ab8f4f5d 1624#: commit-graph.c:882
1eaabd4a
AS
1625#, c-format
1626msgid "error adding pack %s"
1627msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
1628
ab8f4f5d 1629#: commit-graph.c:884
1eaabd4a
AS
1630#, c-format
1631msgid "error opening index for %s"
1632msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
1633
ab8f4f5d
AS
1634#: commit-graph.c:898
1635#, c-format
1636msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
1637msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
1638msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
1639msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
1640
1641#: commit-graph.c:930
1642msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
1643msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
1644
1645#: commit-graph.c:943
1646msgid "Counting distinct commits in commit graph"
1647msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
1648
1649#: commit-graph.c:956
2904c25f
AS
1650#, c-format
1651msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
1652msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
1653
ab8f4f5d
AS
1654#: commit-graph.c:965
1655msgid "Finding extra edges in commit graph"
1656msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
1657
1658#: commit-graph.c:989
2904c25f
AS
1659msgid "too many commits to write graph"
1660msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
1661
ab8f4f5d 1662#: commit-graph.c:996 midx.c:769
2904c25f 1663#, c-format
1eaabd4a
AS
1664msgid "unable to create leading directories of %s"
1665msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
1666
ab8f4f5d
AS
1667#: commit-graph.c:1036
1668#, c-format
1669msgid "Writing out commit graph in %d pass"
1670msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
1671msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
1672msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
1673
1674#: commit-graph.c:1109
1eaabd4a
AS
1675msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
1676msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
2904c25f 1677
ab8f4f5d 1678#: commit-graph.c:1153
3154af4a
AS
1679msgid "Verifying commits in commit graph"
1680msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
1681
ab8f4f5d 1682#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
40390522
AS
1683msgid "memory exhausted"
1684msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1685
1eaabd4a
AS
1686#: config.c:123
1687#, c-format
1688msgid ""
1689"exceeded maximum include depth (%d) while including\n"
1690"\t%s\n"
1691"from\n"
1692"\t%s\n"
1693"This might be due to circular includes."
1694msgstr ""
1695"максималната дълбочина на влагане (%d) е надвишена при вмъкването на:\n"
1696" %s\n"
1697"от\n"
1698" %s\n"
1699"Това може да се дължи на зацикляне при вмъкването."
1700
1701#: config.c:139
1702#, c-format
1703msgid "could not expand include path '%s'"
1704msgstr "пътят за вмъкване „%s“не може да бъде разширен"
1705
1706#: config.c:150
1707msgid "relative config includes must come from files"
1708msgstr "относителните вмъквания на конфигурации трябва да идват от файлове"
1709
1710#: config.c:190
61d4c309
AS
1711msgid "relative config include conditionals must come from files"
1712msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1713
1eaabd4a
AS
1714#: config.c:348
1715#, c-format
1716msgid "key does not contain a section: %s"
1717msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
1718
1719#: config.c:354
1720#, c-format
1721msgid "key does not contain variable name: %s"
1722msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
1723
ab8f4f5d 1724#: config.c:378 sequencer.c:2330
1eaabd4a
AS
1725#, c-format
1726msgid "invalid key: %s"
1727msgstr "неправилен ключ: „%s“"
1728
1729#: config.c:384
1730#, c-format
1731msgid "invalid key (newline): %s"
1732msgstr "неправилен ключ (нов ред): „%s“"
1733
1734#: config.c:420 config.c:432
1735#, c-format
1736msgid "bogus config parameter: %s"
1737msgstr "неправилен конфигурационен параметър: „%s“"
1738
1739#: config.c:467
1740#, c-format
1741msgid "bogus format in %s"
1742msgstr "неправилен формат в „%s“"
1743
1744#: config.c:793
25e2fbb4 1745#, c-format
40390522
AS
1746msgid "bad config line %d in blob %s"
1747msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1748
1eaabd4a 1749#: config.c:797
25e2fbb4 1750#, c-format
40390522
AS
1751msgid "bad config line %d in file %s"
1752msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1753
1eaabd4a 1754#: config.c:801
25e2fbb4 1755#, c-format
40390522
AS
1756msgid "bad config line %d in standard input"
1757msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1758
1eaabd4a 1759#: config.c:805
25e2fbb4 1760#, c-format
40390522
AS
1761msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1762msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1763
1eaabd4a 1764#: config.c:809
25e2fbb4 1765#, c-format
40390522
AS
1766msgid "bad config line %d in command line %s"
1767msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1768
1eaabd4a 1769#: config.c:813
25e2fbb4 1770#, c-format
40390522
AS
1771msgid "bad config line %d in %s"
1772msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1773
1eaabd4a 1774#: config.c:952
40390522
AS
1775msgid "out of range"
1776msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1777
1eaabd4a 1778#: config.c:952
40390522
AS
1779msgid "invalid unit"
1780msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1781
1eaabd4a 1782#: config.c:958
25e2fbb4 1783#, c-format
40390522
AS
1784msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1785msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1786
1eaabd4a 1787#: config.c:963
25e2fbb4 1788#, c-format
40390522
AS
1789msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1790msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1791
1eaabd4a 1792#: config.c:966
40390522
AS
1793#, c-format
1794msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1795msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1796
1eaabd4a 1797#: config.c:969
40390522
AS
1798#, c-format
1799msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1800msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1801
1eaabd4a 1802#: config.c:972
25e2fbb4 1803#, c-format
40390522
AS
1804msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1805msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1806
1eaabd4a 1807#: config.c:975
25e2fbb4 1808#, c-format
40390522
AS
1809msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1810msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1811
1eaabd4a 1812#: config.c:978
40390522
AS
1813#, c-format
1814msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1815msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1816
1eaabd4a 1817#: config.c:1073
25e2fbb4 1818#, c-format
40390522
AS
1819msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1820msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1821
1eaabd4a 1822#: config.c:1082
29f90338
AS
1823#, c-format
1824msgid "'%s' for '%s' is not a valid timestamp"
1825msgstr "„%s“ не е правилна стойност за време за „%s“"
1826
1eaabd4a
AS
1827#: config.c:1173
1828#, c-format
1829msgid "abbrev length out of range: %d"
1830msgstr "дължината на съкращаване е извън интервала ([4; 40]): %d"
1831
1832#: config.c:1187 config.c:1198
25e2fbb4 1833#, c-format
40390522
AS
1834msgid "bad zlib compression level %d"
1835msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1836
1eaabd4a
AS
1837#: config.c:1290
1838msgid "core.commentChar should only be one character"
1839msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е само един знак"
1840
1841#: config.c:1323
25e2fbb4 1842#, c-format
40390522
AS
1843msgid "invalid mode for object creation: %s"
1844msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1845
3154af4a 1846#: config.c:1395
1eaabd4a
AS
1847#, c-format
1848msgid "malformed value for %s"
1849msgstr "неправилна стойност за „%s“"
1850
3154af4a 1851#: config.c:1421
1eaabd4a
AS
1852#, c-format
1853msgid "malformed value for %s: %s"
1854msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
1855
3154af4a 1856#: config.c:1422
1eaabd4a
AS
1857msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
1858msgstr ""
1859"трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
1860"на указател), „matching“ (всички клони със съвпадащи имена), "
1861"„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
1862"от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
1863
ab8f4f5d 1864#: config.c:1481 builtin/pack-objects.c:3394
61d4c309
AS
1865#, c-format
1866msgid "bad pack compression level %d"
1867msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1868
3154af4a 1869#: config.c:1602
1eaabd4a
AS
1870#, c-format
1871msgid "unable to load config blob object '%s'"
1872msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
1873
3154af4a 1874#: config.c:1605
1eaabd4a
AS
1875#, c-format
1876msgid "reference '%s' does not point to a blob"
1877msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
1878
3154af4a 1879#: config.c:1622
1eaabd4a
AS
1880#, c-format
1881msgid "unable to resolve config blob '%s'"
1882msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
1883
3154af4a 1884#: config.c:1652
1eaabd4a
AS
1885#, c-format
1886msgid "failed to parse %s"
1887msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
1888
3154af4a 1889#: config.c:1705
40390522
AS
1890msgid "unable to parse command-line config"
1891msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1892
3154af4a 1893#: config.c:2037
40390522
AS
1894msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1895msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1896
3154af4a 1897#: config.c:2207
61d4c309
AS
1898#, c-format
1899msgid "Invalid %s: '%s'"
1900msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1901
3154af4a 1902#: config.c:2250
61d4c309
AS
1903#, c-format
1904msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1905msgstr ""
29f90338 1906"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
61d4c309
AS
1907"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1908
3154af4a 1909#: config.c:2276
61d4c309
AS
1910#, c-format
1911msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1912msgstr ""
1913"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1914"%d"
1915
d0a66448 1916#: config.c:2322
25e2fbb4 1917#, c-format
40390522
AS
1918msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1919msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1920
d0a66448 1921#: config.c:2324
25e2fbb4 1922#, c-format
40390522
AS
1923msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1924msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1925
d0a66448 1926#: config.c:2405
1eaabd4a
AS
1927#, c-format
1928msgid "invalid section name '%s'"
1929msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
1930
d0a66448 1931#: config.c:2437
25e2fbb4 1932#, c-format
40390522
AS
1933msgid "%s has multiple values"
1934msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1935
d0a66448 1936#: config.c:2466
1eaabd4a
AS
1937#, c-format
1938msgid "failed to write new configuration file %s"
1939msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
1940
ab8f4f5d 1941#: config.c:2716 config.c:3040
1eaabd4a
AS
1942#, c-format
1943msgid "could not lock config file %s"
1944msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
1945
ab8f4f5d 1946#: config.c:2727
1eaabd4a
AS
1947#, c-format
1948msgid "opening %s"
1949msgstr "отваряне на „%s“"
1950
ab8f4f5d 1951#: config.c:2762 builtin/config.c:328
1eaabd4a
AS
1952#, c-format
1953msgid "invalid pattern: %s"
1954msgstr "неправилен шаблон: %s"
1955
ab8f4f5d 1956#: config.c:2787
1eaabd4a
AS
1957#, c-format
1958msgid "invalid config file %s"
1959msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
1960
ab8f4f5d 1961#: config.c:2800 config.c:3053
61d4c309
AS
1962#, c-format
1963msgid "fstat on %s failed"
1964msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1965
ab8f4f5d 1966#: config.c:2811
1eaabd4a
AS
1967#, c-format
1968msgid "unable to mmap '%s'"
1969msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
1970
ab8f4f5d 1971#: config.c:2820 config.c:3058
1eaabd4a
AS
1972#, c-format
1973msgid "chmod on %s failed"
1974msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
1975
ab8f4f5d 1976#: config.c:2905 config.c:3155
1eaabd4a
AS
1977#, c-format
1978msgid "could not write config file %s"
1979msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
1980
ab8f4f5d 1981#: config.c:2939
25e2fbb4 1982#, c-format
40390522
AS
1983msgid "could not set '%s' to '%s'"
1984msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1985
ab8f4f5d 1986#: config.c:2941 builtin/remote.c:782
40390522
AS
1987#, c-format
1988msgid "could not unset '%s'"
1989msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1990
ab8f4f5d 1991#: config.c:3031
1eaabd4a
AS
1992#, c-format
1993msgid "invalid section name: %s"
1994msgstr "неправилно име на раздел: %s"
1995
ab8f4f5d 1996#: config.c:3198
1eaabd4a
AS
1997#, c-format
1998msgid "missing value for '%s'"
1999msgstr "липсва стойност за „%s“"
2000
2904c25f 2001#: connect.c:61
1eaabd4a
AS
2002msgid "the remote end hung up upon initial contact"
2003msgstr "отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 2004
2904c25f 2005#: connect.c:63
40390522
AS
2006msgid ""
2007"Could not read from remote repository.\n"
2008"\n"
2009"Please make sure you have the correct access rights\n"
2010"and the repository exists."
2011msgstr ""
2012"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
2013"\n"
2014"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
2015"за достъп."
25e2fbb4 2016
1eaabd4a
AS
2017#: connect.c:81
2018#, c-format
2019msgid "server doesn't support '%s'"
2020msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
2021
2022#: connect.c:103
2023#, c-format
2024msgid "server doesn't support feature '%s'"
2025msgstr "сървърът не поддържа „%s“"
2026
2027#: connect.c:114
2028msgid "expected flush after capabilities"
2029msgstr ""
2030"след първоначалната обява на възможностите се очаква изчистване на буферите"
2031
2032#: connect.c:233
2033#, c-format
2034msgid "ignoring capabilities after first line '%s'"
2035msgstr "пропускане на възможностите след първия ред „%s“"
2036
2037#: connect.c:252
2038msgid "protocol error: unexpected capabilities^{}"
2039msgstr "протоколна грешка: неочаквани възможности^{}"
2040
2041#: connect.c:273
2042#, c-format
2043msgid "protocol error: expected shallow sha-1, got '%s'"
2044msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 на плитък обект, а бе получено: „%s“"
2045
2046#: connect.c:275
2047msgid "repository on the other end cannot be shallow"
2048msgstr "отсрещното хранилище не може да е плитко"
2049
ab8f4f5d 2050#: connect.c:313
1eaabd4a
AS
2051msgid "invalid packet"
2052msgstr "неправилен пакет"
2053
ab8f4f5d 2054#: connect.c:333
1eaabd4a
AS
2055#, c-format
2056msgid "protocol error: unexpected '%s'"
2057msgstr "протоколна грешка: неочаквано „%s“"
2058
ab8f4f5d 2059#: connect.c:441
1eaabd4a
AS
2060#, c-format
2061msgid "invalid ls-refs response: %s"
2062msgstr "неправилен отговор на „ls-refs“: „%s“"
2063
ab8f4f5d 2064#: connect.c:445
1eaabd4a
AS
2065msgid "expected flush after ref listing"
2066msgstr "очакваше се изчистване на буферите след изброяването на указателите"
2067
ab8f4f5d 2068#: connect.c:544
1eaabd4a
AS
2069#, c-format
2070msgid "protocol '%s' is not supported"
2071msgstr "протокол „%s“ не се поддържа"
2072
ab8f4f5d 2073#: connect.c:595
1eaabd4a
AS
2074msgid "unable to set SO_KEEPALIVE on socket"
2075msgstr "неуспешно задаване на „SO_KEEPALIVE“ на гнездо"
2076
ab8f4f5d 2077#: connect.c:635 connect.c:698
1eaabd4a
AS
2078#, c-format
2079msgid "Looking up %s ... "
2080msgstr "Търсене на „%s“… "
2081
ab8f4f5d 2082#: connect.c:639
1eaabd4a
AS
2083#, c-format
2084msgid "unable to look up %s (port %s) (%s)"
2085msgstr "„%s“ (порт %s) не може да се открие („%s“)"
2086
2087#. TRANSLATORS: this is the end of "Looking up %s ... "
ab8f4f5d 2088#: connect.c:643 connect.c:714
1eaabd4a
AS
2089#, c-format
2090msgid ""
2091"done.\n"
2092"Connecting to %s (port %s) ... "
2093msgstr ""
2094"готово.\n"
2095"Свързване към „%s“ (порт %s)…"
2096
ab8f4f5d 2097#: connect.c:665 connect.c:742
1eaabd4a
AS
2098#, c-format
2099msgid ""
2100"unable to connect to %s:\n"
2101"%s"
2102msgstr ""
2103"неуспешно свързване към „%s“:\n"
2104"%s"
2105
2106#. TRANSLATORS: this is the end of "Connecting to %s (port %s) ... "
ab8f4f5d 2107#: connect.c:671 connect.c:748
1eaabd4a
AS
2108msgid "done."
2109msgstr "действието завърши."
2110
ab8f4f5d 2111#: connect.c:702
1eaabd4a
AS
2112#, c-format
2113msgid "unable to look up %s (%s)"
2114msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
2115
ab8f4f5d 2116#: connect.c:708
1eaabd4a
AS
2117#, c-format
2118msgid "unknown port %s"
2119msgstr "непознат порт „%s“"
2120
ab8f4f5d 2121#: connect.c:845 connect.c:1171
1eaabd4a
AS
2122#, c-format
2123msgid "strange hostname '%s' blocked"
2124msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
2125
ab8f4f5d 2126#: connect.c:847
1eaabd4a
AS
2127#, c-format
2128msgid "strange port '%s' blocked"
2129msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
2130
ab8f4f5d 2131#: connect.c:857
1eaabd4a
AS
2132#, c-format
2133msgid "cannot start proxy %s"
2134msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
2135
ab8f4f5d 2136#: connect.c:924
1eaabd4a
AS
2137msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
2138msgstr ""
2139"не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
2140"\n"
2141" git help pull"
2142
ab8f4f5d 2143#: connect.c:1119
1eaabd4a
AS
2144msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
2145msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
2146
ab8f4f5d 2147#: connect.c:1131
1eaabd4a
AS
2148msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
2149msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
2150
ab8f4f5d 2151#: connect.c:1148
1eaabd4a
AS
2152msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
2153msgstr ""
2154"вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
2155
ab8f4f5d 2156#: connect.c:1259
1eaabd4a
AS
2157#, c-format
2158msgid "strange pathname '%s' blocked"
2159msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
2160
ab8f4f5d 2161#: connect.c:1304
1eaabd4a
AS
2162msgid "unable to fork"
2163msgstr "неуспешно създаване на процес"
2164
ab8f4f5d 2165#: connected.c:68 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:146
40390522 2166msgid "Checking connectivity"
ab8f4f5d 2167msgstr "Проверка на свързаността"
25e2fbb4 2168
1eaabd4a 2169#: connected.c:80
40390522
AS
2170msgid "Could not run 'git rev-list'"
2171msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 2172
1eaabd4a 2173#: connected.c:100
40390522
AS
2174msgid "failed write to rev-list"
2175msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 2176
1eaabd4a 2177#: connected.c:107
40390522
AS
2178msgid "failed to close rev-list's stdin"
2179msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 2180
ab8f4f5d 2181#: convert.c:193
1eaabd4a
AS
2182#, c-format
2183msgid "illegal crlf_action %d"
2184msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
2185
ab8f4f5d 2186#: convert.c:206
25e2fbb4 2187#, c-format
1eaabd4a 2188msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
31243e7f
AS
2189msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
2190
ab8f4f5d 2191#: convert.c:208
31243e7f 2192#, c-format
40390522
AS
2193msgid ""
2194"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1eaabd4a 2195"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
2196msgstr ""
2197"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
2198"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2199"директория."
25e2fbb4 2200
ab8f4f5d 2201#: convert.c:216
25e2fbb4 2202#, c-format
31243e7f
AS
2203msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
2204msgstr ""
2205"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
25e2fbb4 2206
ab8f4f5d 2207#: convert.c:218
40390522
AS
2208#, c-format
2209msgid ""
2210"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1eaabd4a 2211"The file will have its original line endings in your working directory"
40390522
AS
2212msgstr ""
2213"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
2214"„%s“.\n"
2215"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
2216"директория."
25e2fbb4 2217
ab8f4f5d 2218#: convert.c:279
2904c25f
AS
2219#, c-format
2220msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
2221msgstr ""
2222"„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
2223"кодиране „%s“"
2224
ab8f4f5d 2225#: convert.c:286
2904c25f
AS
2226#, c-format
2227msgid ""
2228"The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
2229"tree-encoding."
2230msgstr ""
2231"Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM). Използвайте "
2232"„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
2233
ab8f4f5d 2234#: convert.c:304
2904c25f
AS
2235#, c-format
2236msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
2237msgstr ""
2238"„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
2239"„%s“"
2240
ab8f4f5d 2241#: convert.c:306
2904c25f
AS
2242#, c-format
2243msgid ""
2244"The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
2245"%sLE (depending on the byte order) as working-tree-encoding."
2246msgstr ""
2247"Във файла „%s“ липсва маркер за поредността на байтовете (BOM). За кодиране "
2248"на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
2249"поредността на байтовете)."
2250
ab8f4f5d 2251#: convert.c:424 convert.c:495
2904c25f
AS
2252#, c-format
2253msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
2254msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
2255
ab8f4f5d 2256#: convert.c:467
2904c25f
AS
2257#, c-format
2258msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
2259msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
2260
ab8f4f5d 2261#: convert.c:673
1eaabd4a
AS
2262#, c-format
2263msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
2264msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
2265
ab8f4f5d 2266#: convert.c:693
1eaabd4a
AS
2267#, c-format
2268msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
2269msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
2270
ab8f4f5d 2271#: convert.c:700
1eaabd4a
AS
2272#, c-format
2273msgid "external filter '%s' failed %d"
2274msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
2275
ab8f4f5d 2276#: convert.c:735 convert.c:738
1eaabd4a
AS
2277#, c-format
2278msgid "read from external filter '%s' failed"
2279msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
2280
ab8f4f5d 2281#: convert.c:741 convert.c:796
1eaabd4a
AS
2282#, c-format
2283msgid "external filter '%s' failed"
2284msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
2285
2286#: convert.c:844
2287msgid "unexpected filter type"
2288msgstr "неочакван вид филтър"
2289
2290#: convert.c:855
2291msgid "path name too long for external filter"
2292msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
2293
2294#: convert.c:929
2295#, c-format
2296msgid ""
2297"external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
2298"been filtered"
2299msgstr ""
2300"външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
2301"филтрирани"
2302
2303#: convert.c:1228
2904c25f
AS
2304msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
2305msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
2306
3154af4a 2307#: convert.c:1398 convert.c:1432
1eaabd4a
AS
2308#, c-format
2309msgid "%s: clean filter '%s' failed"
2310msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
2311
3154af4a 2312#: convert.c:1476
1eaabd4a
AS
2313#, c-format
2314msgid "%s: smudge filter %s failed"
2315msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
2316
ab8f4f5d 2317#: date.c:137
40390522
AS
2318msgid "in the future"
2319msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 2320
ab8f4f5d 2321#: date.c:143
3db60c91
AS
2322#, c-format
2323msgid "%<PRIuMAX> second ago"
2324msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
2325msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
2326msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
2327
ab8f4f5d 2328#: date.c:150
3db60c91
AS
2329#, c-format
2330msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
2331msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
2332msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
2333msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
2334
ab8f4f5d 2335#: date.c:157
3db60c91
AS
2336#, c-format
2337msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
2338msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
2339msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
2340msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
2341
ab8f4f5d 2342#: date.c:164
3db60c91
AS
2343#, c-format
2344msgid "%<PRIuMAX> day ago"
2345msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
2346msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
2347msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
2348
ab8f4f5d 2349#: date.c:170
3db60c91
AS
2350#, c-format
2351msgid "%<PRIuMAX> week ago"
2352msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
2353msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
2354msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
2355
ab8f4f5d 2356#: date.c:177
3db60c91
AS
2357#, c-format
2358msgid "%<PRIuMAX> month ago"
2359msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
2360msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
2361msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
2362
ab8f4f5d 2363#: date.c:188
3db60c91
AS
2364#, c-format
2365msgid "%<PRIuMAX> year"
2366msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
2367msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
2368msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2369
40390522 2370#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
ab8f4f5d 2371#: date.c:191
3db60c91
AS
2372#, c-format
2373msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
2374msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
2375msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
2376msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
2377
ab8f4f5d 2378#: date.c:196 date.c:201
3db60c91
AS
2379#, c-format
2380msgid "%<PRIuMAX> year ago"
2381msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
2382msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> година"
2383msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> години"
25e2fbb4 2384
ab8f4f5d 2385#: delta-islands.c:272
3154af4a
AS
2386msgid "Propagating island marks"
2387msgstr "Разпространяване на границите на групите"
2388
ab8f4f5d 2389#: delta-islands.c:290
3154af4a
AS
2390#, c-format
2391msgid "bad tree object %s"
2392msgstr "неправилен обект-дърво: %s"
2393
ab8f4f5d 2394#: delta-islands.c:334
3154af4a
AS
2395#, c-format
2396msgid "failed to load island regex for '%s': %s"
2397msgstr "регулярният израз на групата за „%s“, не може да бъде зареден: „%s“"
2398
ab8f4f5d 2399#: delta-islands.c:390
3154af4a
AS
2400#, c-format
2401msgid "island regex from config has too many capture groups (max=%d)"
2402msgstr ""
2403"регулярният израз на групата в конфигурационния файл съдържа повече от "
2404"максимално поддържаните (%d) прихващащи групи"
2405
ab8f4f5d 2406#: delta-islands.c:466
3154af4a
AS
2407#, c-format
2408msgid "Marked %d islands, done.\n"
2409msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключи.\n"
2410
40390522
AS
2411#: diffcore-order.c:24
2412#, c-format
2413msgid "failed to read orderfile '%s'"
2414msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2415
3154af4a 2416#: diffcore-rename.c:544
40390522
AS
2417msgid "Performing inexact rename detection"
2418msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 2419
1eaabd4a 2420#: diff.c:108
25e2fbb4 2421#, c-format
40390522
AS
2422msgid "option '%s' requires a value"
2423msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 2424
1eaabd4a 2425#: diff.c:158
25e2fbb4 2426#, c-format
40390522 2427msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 2428msgstr ""
40390522
AS
2429" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
2430"директории\n"
25e2fbb4 2431
1eaabd4a 2432#: diff.c:163
25e2fbb4 2433#, c-format
40390522
AS
2434msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
2435msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 2436
1eaabd4a 2437#: diff.c:291
b8ed0ce7 2438msgid ""
1eaabd4a
AS
2439"color moved setting must be one of 'no', 'default', 'blocks', 'zebra', "
2440"'dimmed-zebra', 'plain'"
b8ed0ce7
AS
2441msgstr ""
2442"настройката за цвят за преместване трябва да е една от: „no“ (без), "
1eaabd4a
AS
2443"„default“ (стандартно), „blocks“ (парчета), „zebra“ (райе), "
2444"„dimmed_zebra“ (тъмно райе), „plain“ (обикновено)"
2445
ab8f4f5d 2446#: diff.c:319
1eaabd4a 2447#, c-format
ab8f4f5d
AS
2448msgid ""
2449"unknown color-moved-ws mode '%s', possible values are 'ignore-space-change', "
2450"'ignore-space-at-eol', 'ignore-all-space', 'allow-indentation-change'"
2451msgstr ""
2452"неподдържан режим за настройката „color-moved-ws mode“ — „%s“, possible "
2453"values are „ignore-space-change“ (пренебрегване на промените на празните "
2454"знаци), „ignore-space-at-eol“ (пренебрегване на промените на празните знаци "
2455"в края на реда), „ignore-all-space“ (пренебрегване на всички празни знаци), "
2456"„allow-indentation-change“ (позволяване на промените в празните знаци за "
2457"форматиране)"
1eaabd4a 2458
ab8f4f5d 2459#: diff.c:327
1eaabd4a 2460msgid ""
ab8f4f5d
AS
2461"color-moved-ws: allow-indentation-change cannot be combined with other "
2462"whitespace modes"
1eaabd4a
AS
2463msgstr ""
2464"color-moved-ws: „allow-indentation-change“ е несъвместима с другите режими "
ab8f4f5d 2465"за празни знаци"
b8ed0ce7 2466
ab8f4f5d 2467#: diff.c:400
25e2fbb4 2468#, c-format
40390522
AS
2469msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
2470msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 2471
ab8f4f5d 2472#: diff.c:460
40390522
AS
2473#, c-format
2474msgid ""
2475"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
2476"%s"
2477msgstr ""
2478"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
2479"%s"
25e2fbb4 2480
ab8f4f5d 2481#: diff.c:4211
25e2fbb4 2482#, c-format
40390522
AS
2483msgid "external diff died, stopping at %s"
2484msgstr ""
2485"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 2486
ab8f4f5d 2487#: diff.c:4553
40390522
AS
2488msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
2489msgstr ""
2490"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
2491"една с друга"
2492
ab8f4f5d 2493#: diff.c:4556
31243e7f
AS
2494msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
2495msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
2496
ab8f4f5d 2497#: diff.c:4634
40390522
AS
2498msgid "--follow requires exactly one pathspec"
2499msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
2500
ab8f4f5d 2501#: diff.c:4800
25e2fbb4 2502#, c-format
40390522
AS
2503msgid ""
2504"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
2505"%s"
2506msgstr ""
2507"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
2508"%s"
25e2fbb4 2509
ab8f4f5d 2510#: diff.c:4814
25e2fbb4 2511#, c-format
40390522
AS
2512msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
2513msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 2514
ab8f4f5d 2515#: diff.c:5900
40390522
AS
2516msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
2517msgstr ""
2518"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
2519"многото файлове."
25e2fbb4 2520
ab8f4f5d 2521#: diff.c:5903
40390522
AS
2522msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
2523msgstr ""
2524"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 2525
ab8f4f5d 2526#: diff.c:5906
aeef7d84 2527#, c-format
40390522
AS
2528msgid ""
2529"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
2530msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 2531
ab8f4f5d 2532#: dir.c:538
1eaabd4a
AS
2533#, c-format
2534msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
2535msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
2536
ab8f4f5d 2537#: dir.c:927
1eaabd4a
AS
2538#, c-format
2539msgid "cannot use %s as an exclude file"
2540msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
2541
ab8f4f5d 2542#: dir.c:1842
31243e7f
AS
2543#, c-format
2544msgid "could not open directory '%s'"
2545msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
2546
ab8f4f5d 2547#: dir.c:2084
40390522
AS
2548msgid "failed to get kernel name and information"
2549msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 2550
ab8f4f5d 2551#: dir.c:2208
1eaabd4a 2552msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
25e2fbb4 2553msgstr ""
1eaabd4a
AS
2554"кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
2555
ab8f4f5d 2556#: dir.c:3009
1eaabd4a
AS
2557#, c-format
2558msgid "index file corrupt in repo %s"
2559msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
25e2fbb4 2560
ab8f4f5d 2561#: dir.c:3054 dir.c:3059
61d4c309
AS
2562#, c-format
2563msgid "could not create directories for %s"
2564msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
2565
ab8f4f5d 2566#: dir.c:3088
61d4c309
AS
2567#, c-format
2568msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
2569msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
2570
3154af4a 2571#: editor.c:73
29f90338
AS
2572#, c-format
2573msgid "hint: Waiting for your editor to close the file...%c"
2574msgstr "Подсказка: чака се редакторът ви да затвори файла …%c"
2575
1eaabd4a 2576#: entry.c:178
b8ed0ce7
AS
2577msgid "Filtering content"
2578msgstr "Филтриране на съдържанието"
2579
3154af4a 2580#: entry.c:465
61d4c309
AS
2581#, c-format
2582msgid "could not stat file '%s'"
2583msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
2584
1eaabd4a
AS
2585#: environment.c:150
2586#, c-format
2587msgid "bad git namespace path \"%s\""
2588msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
2589
2590#: environment.c:332
2591#, c-format
2592msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
2593msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
2594
2595#: exec-cmd.c:361
2596#, c-format
2597msgid "too many args to run %s"
2598msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
2599
31243e7f
AS
2600#: fetch-object.c:17
2601msgid "Remote with no URL"
2602msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
2603
3154af4a 2604#: fetch-pack.c:151
40390522
AS
2605msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
2606msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 2607
ab8f4f5d
AS
2608#: fetch-pack.c:154
2609msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
2610msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
2611
2612#: fetch-pack.c:165
31243e7f
AS
2613msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
2614msgstr ""
1eaabd4a 2615"git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
40390522 2616
ab8f4f5d 2617#: fetch-pack.c:185
25e2fbb4 2618#, c-format
40390522 2619msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1eaabd4a 2620msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
25e2fbb4 2621
ab8f4f5d 2622#: fetch-pack.c:256
40390522
AS
2623msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
2624msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
2625
ab8f4f5d 2626#: fetch-pack.c:358 fetch-pack.c:1264
25e2fbb4 2627#, c-format
40390522
AS
2628msgid "invalid shallow line: %s"
2629msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 2630
ab8f4f5d 2631#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1271
25e2fbb4 2632#, c-format
40390522
AS
2633msgid "invalid unshallow line: %s"
2634msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 2635
ab8f4f5d 2636#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1273
25e2fbb4 2637#, c-format
40390522
AS
2638msgid "object not found: %s"
2639msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 2640
ab8f4f5d 2641#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1276
25e2fbb4 2642#, c-format
40390522
AS
2643msgid "error in object: %s"
2644msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 2645
ab8f4f5d 2646#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1278
25e2fbb4 2647#, c-format
40390522
AS
2648msgid "no shallow found: %s"
2649msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 2650
ab8f4f5d 2651#: fetch-pack.c:374 fetch-pack.c:1282
25e2fbb4 2652#, c-format
40390522 2653msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1eaabd4a 2654msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
25e2fbb4 2655
ab8f4f5d 2656#: fetch-pack.c:415
25e2fbb4 2657#, c-format
40390522
AS
2658msgid "got %s %d %s"
2659msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 2660
ab8f4f5d 2661#: fetch-pack.c:432
40390522
AS
2662#, c-format
2663msgid "invalid commit %s"
2664msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 2665
ab8f4f5d 2666#: fetch-pack.c:463
40390522
AS
2667msgid "giving up"
2668msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 2669
ab8f4f5d 2670#: fetch-pack.c:475 progress.c:229
1c3c8410
AS
2671msgid "done"
2672msgstr "действието завърши"
2673
ab8f4f5d 2674#: fetch-pack.c:487
1c3c8410 2675#, c-format
40390522
AS
2676msgid "got %s (%d) %s"
2677msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 2678
ab8f4f5d 2679#: fetch-pack.c:533
1c3c8410 2680#, c-format
40390522
AS
2681msgid "Marking %s as complete"
2682msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 2683
ab8f4f5d 2684#: fetch-pack.c:740
aeef7d84 2685#, c-format
40390522
AS
2686msgid "already have %s (%s)"
2687msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 2688
ab8f4f5d 2689#: fetch-pack.c:779
40390522
AS
2690msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
2691msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 2692
ab8f4f5d 2693#: fetch-pack.c:787
40390522
AS
2694msgid "protocol error: bad pack header"
2695msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 2696
ab8f4f5d 2697#: fetch-pack.c:855
aeef7d84 2698#, c-format
40390522
AS
2699msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
2700msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 2701
ab8f4f5d 2702#: fetch-pack.c:871
aeef7d84 2703#, c-format
40390522
AS
2704msgid "%s failed"
2705msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 2706
ab8f4f5d 2707#: fetch-pack.c:873
40390522
AS
2708msgid "error in sideband demultiplexer"
2709msgstr "грешка в демултиплексора"
2710
ab8f4f5d 2711#: fetch-pack.c:902
40390522
AS
2712msgid "Server does not support shallow clients"
2713msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
2714
ab8f4f5d 2715#: fetch-pack.c:906
40390522
AS
2716msgid "Server supports multi_ack_detailed"
2717msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
2718
ab8f4f5d 2719#: fetch-pack.c:909
40390522
AS
2720msgid "Server supports no-done"
2721msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
2722
ab8f4f5d 2723#: fetch-pack.c:915
40390522
AS
2724msgid "Server supports multi_ack"
2725msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
2726
ab8f4f5d 2727#: fetch-pack.c:919
40390522
AS
2728msgid "Server supports side-band-64k"
2729msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
2730
ab8f4f5d 2731#: fetch-pack.c:923
40390522
AS
2732msgid "Server supports side-band"
2733msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
2734
ab8f4f5d 2735#: fetch-pack.c:927
40390522
AS
2736msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
2737msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
2738
ab8f4f5d 2739#: fetch-pack.c:931
40390522
AS
2740msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
2741msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
2742
ab8f4f5d 2743#: fetch-pack.c:941
40390522
AS
2744msgid "Server supports ofs-delta"
2745msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
2746
ab8f4f5d 2747#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:1140
31243e7f
AS
2748msgid "Server supports filter"
2749msgstr "Сървърът поддържа филтри"
2750
ab8f4f5d 2751#: fetch-pack.c:955
0d670e78 2752#, c-format
40390522
AS
2753msgid "Server version is %.*s"
2754msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 2755
ab8f4f5d 2756#: fetch-pack.c:961
40390522
AS
2757msgid "Server does not support --shallow-since"
2758msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
2759
ab8f4f5d 2760#: fetch-pack.c:965
40390522
AS
2761msgid "Server does not support --shallow-exclude"
2762msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
2763
ab8f4f5d 2764#: fetch-pack.c:967
40390522
AS
2765msgid "Server does not support --deepen"
2766msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
2767
ab8f4f5d 2768#: fetch-pack.c:984
40390522
AS
2769msgid "no common commits"
2770msgstr "няма общи подавания"
2771
ab8f4f5d 2772#: fetch-pack.c:996 fetch-pack.c:1419
40390522
AS
2773msgid "git fetch-pack: fetch failed."
2774msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
2775
ab8f4f5d 2776#: fetch-pack.c:1134
2904c25f
AS
2777msgid "Server does not support shallow requests"
2778msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
2779
ab8f4f5d 2780#: fetch-pack.c:1184
1eaabd4a
AS
2781#, c-format
2782msgid "error reading section header '%s'"
2783msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
2784
ab8f4f5d 2785#: fetch-pack.c:1190
1eaabd4a
AS
2786#, c-format
2787msgid "expected '%s', received '%s'"
2788msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
2789
ab8f4f5d 2790#: fetch-pack.c:1229
1eaabd4a
AS
2791#, c-format
2792msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
2793msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
2794
ab8f4f5d 2795#: fetch-pack.c:1234
1eaabd4a
AS
2796#, c-format
2797msgid "error processing acks: %d"
2798msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
2799
ab8f4f5d 2800#: fetch-pack.c:1244
3154af4a
AS
2801msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
2802msgstr ""
2803"очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
2804
ab8f4f5d 2805#: fetch-pack.c:1246
3154af4a
AS
2806msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
2807msgstr ""
2808"очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
2809"други раздели"
2810
ab8f4f5d 2811#: fetch-pack.c:1287
1eaabd4a
AS
2812#, c-format
2813msgid "error processing shallow info: %d"
2814msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
2815
ab8f4f5d 2816#: fetch-pack.c:1308
1eaabd4a
AS
2817#, c-format
2818msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
2819msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
2820
ab8f4f5d 2821#: fetch-pack.c:1318
1eaabd4a
AS
2822#, c-format
2823msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
2824msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
2825
ab8f4f5d 2826#: fetch-pack.c:1322
1eaabd4a
AS
2827#, c-format
2828msgid "error processing wanted refs: %d"
2829msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
2830
ab8f4f5d 2831#: fetch-pack.c:1646
40390522
AS
2832msgid "no matching remote head"
2833msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
2834
ab8f4f5d 2835#: fetch-pack.c:1664 builtin/clone.c:671
1eaabd4a
AS
2836msgid "remote did not send all necessary objects"
2837msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
2838
ab8f4f5d 2839#: fetch-pack.c:1690
61d4c309
AS
2840#, c-format
2841msgid "no such remote ref %s"
2842msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
2843
ab8f4f5d 2844#: fetch-pack.c:1693
61d4c309
AS
2845#, c-format
2846msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
2847msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
2848
3154af4a 2849#: gpg-interface.c:318
40390522
AS
2850msgid "gpg failed to sign the data"
2851msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
2852
3154af4a 2853#: gpg-interface.c:344
40390522
AS
2854msgid "could not create temporary file"
2855msgstr "не може да се създаде временен файл"
2856
3154af4a 2857#: gpg-interface.c:347
0d670e78 2858#, c-format
40390522
AS
2859msgid "failed writing detached signature to '%s'"
2860msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 2861
b61937fb 2862#: graph.c:97
61d4c309
AS
2863#, c-format
2864msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
2865msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
2866
3154af4a 2867#: grep.c:2113
0d670e78 2868#, c-format
40390522
AS
2869msgid "'%s': unable to read %s"
2870msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 2871
ab8f4f5d
AS
2872#: grep.c:2130 setup.c:164 builtin/clone.c:411 builtin/diff.c:82
2873#: builtin/rm.c:135
0d670e78 2874#, c-format
40390522
AS
2875msgid "failed to stat '%s'"
2876msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 2877
3154af4a 2878#: grep.c:2141
aeef7d84 2879#, c-format
40390522 2880msgid "'%s': short read"
b8ed0ce7 2881msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
aeef7d84 2882
2904c25f
AS
2883#: help.c:23
2884msgid "start a working area (see also: git help tutorial)"
2885msgstr "създаване на работно дърво (погледнете: „git help tutorial“)"
2886
2887#: help.c:24
2888msgid "work on the current change (see also: git help everyday)"
2889msgstr "работа по текущата промяна (погледнете: „git help everyday“)"
2890
2891#: help.c:25
2892msgid "examine the history and state (see also: git help revisions)"
2893msgstr "преглед на историята и състоянието (погледнете: „git help revisions“)"
2894
2895#: help.c:26
2896msgid "grow, mark and tweak your common history"
2897msgstr "увеличаване, отбелязване и промяна на общата история"
2898
2899#: help.c:27
2900msgid "collaborate (see also: git help workflows)"
2901msgstr "съвместна работа (погледнете: „git help workflows“)"
2902
2903#: help.c:31
2904msgid "Main Porcelain Commands"
2905msgstr "Основни команди от потребителско ниво"
2906
2907#: help.c:32
2908msgid "Ancillary Commands / Manipulators"
2909msgstr "Помощни команди/Променящи"
2910
2911#: help.c:33
2912msgid "Ancillary Commands / Interrogators"
2913msgstr "Помощни команди/Запитващи"
2914
2915#: help.c:34
2916msgid "Interacting with Others"
2917msgstr "Съвместна работа с други хора"
2918
2919#: help.c:35
2920msgid "Low-level Commands / Manipulators"
2921msgstr "Команди от ниско ниво/Променящи"
2922
2923#: help.c:36
2924msgid "Low-level Commands / Interrogators"
2925msgstr "Команди от ниско ниво/Запитващи"
2926
2927#: help.c:37
2928msgid "Low-level Commands / Synching Repositories"
2929msgstr "Команди от ниско ниво/Синхронизация на хранилища"
2930
2931#: help.c:38
2932msgid "Low-level Commands / Internal Helpers"
2933msgstr "Команди от ниско ниво/Допълнителни инструменти"
2934
ab8f4f5d 2935#: help.c:298
aeef7d84 2936#, c-format
40390522
AS
2937msgid "available git commands in '%s'"
2938msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 2939
ab8f4f5d 2940#: help.c:305
40390522
AS
2941msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
2942msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
2943
ab8f4f5d 2944#: help.c:314
40390522
AS
2945msgid "These are common Git commands used in various situations:"
2946msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
2947
ab8f4f5d 2948#: help.c:363 git.c:90
2904c25f
AS
2949#, c-format
2950msgid "unsupported command listing type '%s'"
2951msgstr "неподдържан списък от команди „%s“"
2952
ab8f4f5d 2953#: help.c:410
2904c25f
AS
2954msgid "The common Git guides are:"
2955msgstr "Популярните въведения в Git са:"
2956
ab8f4f5d 2957#: help.c:519
3154af4a
AS
2958msgid "See 'git help <command>' to read about a specific subcommand"
2959msgstr "За повече информация за КОМАНДА изпълнете „git help КОМАНДА“"
2960
ab8f4f5d 2961#: help.c:524
3154af4a
AS
2962msgid "External commands"
2963msgstr "Външни команди"
2964
ab8f4f5d 2965#: help.c:539
3154af4a
AS
2966msgid "Command aliases"
2967msgstr "Псевдоними на командите"
2968
ab8f4f5d 2969#: help.c:603
0d670e78 2970#, c-format
40390522
AS
2971msgid ""
2972"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
2973"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
2974msgstr ""
2975"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
2976"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 2977
ab8f4f5d 2978#: help.c:662
40390522
AS
2979msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
2980msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
2981
ab8f4f5d 2982#: help.c:684
aeef7d84 2983#, c-format
b61937fb 2984msgid "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist."
40390522
AS
2985msgstr ""
2986"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
b61937fb
AS
2987"не съществува."
2988
ab8f4f5d 2989#: help.c:689
b61937fb
AS
2990#, c-format
2991msgid "Continuing under the assumption that you meant '%s'."
2992msgstr ""
2993"Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате предвид „%s“."
aeef7d84 2994
ab8f4f5d 2995#: help.c:694
aeef7d84 2996#, c-format
b61937fb
AS
2997msgid "Continuing in %0.1f seconds, assuming that you meant '%s'."
2998msgstr ""
2999"Изпълнението автоматично ще продължи след %0.1f сек., като се счита, че "
3000"имате предвид „%s“."
aeef7d84 3001
ab8f4f5d 3002#: help.c:702
0d670e78 3003#, c-format
40390522
AS
3004msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
3005msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 3006
ab8f4f5d 3007#: help.c:706
40390522
AS
3008msgid ""
3009"\n"
b61937fb 3010"The most similar command is"
40390522
AS
3011msgid_plural ""
3012"\n"
b61937fb 3013"The most similar commands are"
40390522
AS
3014msgstr[0] ""
3015"\n"
b61937fb 3016"Най-близката команда е"
40390522
AS
3017msgstr[1] ""
3018"\n"
b61937fb 3019"Най-близките команди са"
40390522 3020
ab8f4f5d 3021#: help.c:721
b61937fb
AS
3022msgid "git version [<options>]"
3023msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
3024
ab8f4f5d 3025#: help.c:789
0d670e78 3026#, c-format
40390522
AS
3027msgid "%s: %s - %s"
3028msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 3029
ab8f4f5d 3030#: help.c:793
b61937fb
AS
3031msgid ""
3032"\n"
3033"Did you mean this?"
3034msgid_plural ""
3035"\n"
3036"Did you mean one of these?"
3037msgstr[0] ""
3038"\n"
3039"Команда с подобно име е:"
3040msgstr[1] ""
3041"\n"
3042"Команди с подобно име са:"
3043
3154af4a 3044#: ident.c:345
40390522
AS
3045msgid ""
3046"\n"
3047"*** Please tell me who you are.\n"
3048"\n"
3049"Run\n"
3050"\n"
3051" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
3052" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
3053"\n"
3054"to set your account's default identity.\n"
3055"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
3056"\n"
3057msgstr ""
3058"\n"
3059"●●● Въведете самоличност.\n"
3060"\n"
3061"Изпълнете:\n"
3062"\n"
3063" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
3064" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
3065"\n"
3066"и въведете данни за себе си.\n"
3067"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
3068"хранилище.\n"
3069"\n"
3070
3154af4a 3071#: ident.c:369
61d4c309
AS
3072msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
3073msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
3074
3154af4a 3075#: ident.c:374
61d4c309
AS
3076#, c-format
3077msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
3078msgstr ""
3079"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
3080"„%s“)"
3081
3154af4a 3082#: ident.c:384
61d4c309
AS
3083msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
3084msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
3085
3154af4a 3086#: ident.c:390
61d4c309
AS
3087#, c-format
3088msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
3089msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
3090
3154af4a 3091#: ident.c:398
61d4c309
AS
3092#, c-format
3093msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
3094msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
3095
3154af4a 3096#: ident.c:404
61d4c309
AS
3097#, c-format
3098msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
3099msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
3100
ab8f4f5d 3101#: ident.c:419 builtin/commit.c:608
61d4c309
AS
3102#, c-format
3103msgid "invalid date format: %s"
3104msgstr "неправилен формат на дата: %s"
3105
ab8f4f5d 3106#: list-objects-filter-options.c:36
31243e7f
AS
3107msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
3108msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
29f90338 3109
3154af4a 3110#: list-objects-filter-options.c:58
ab8f4f5d
AS
3111msgid "expected 'tree:<depth>'"
3112msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
3154af4a 3113
ab8f4f5d 3114#: list-objects-filter-options.c:152
31243e7f
AS
3115msgid "cannot change partial clone promisor remote"
3116msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
29f90338 3117
b8ed0ce7 3118#: lockfile.c:151
aeef7d84 3119#, c-format
40390522
AS
3120msgid ""
3121"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
3122"\n"
3123"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
3124"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
3125"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
3126"may have crashed in this repository earlier:\n"
3127"remove the file manually to continue."
3128msgstr ""
3129"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
3130"\n"
3131"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
3132"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
3133"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
3134"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
3135"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 3136
b8ed0ce7 3137#: lockfile.c:159
0d670e78 3138#, c-format
40390522
AS
3139msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
3140msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 3141
3154af4a 3142#: merge.c:41
40390522
AS
3143msgid "failed to read the cache"
3144msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
3145
ab8f4f5d
AS
3146#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1884 builtin/am.c:1918
3147#: builtin/checkout.c:416 builtin/checkout.c:745 builtin/clone.c:771
40390522
AS
3148msgid "unable to write new index file"
3149msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
3150
ab8f4f5d 3151#: merge-recursive.c:332
40390522
AS
3152msgid "(bad commit)\n"
3153msgstr "(лошо подаване)\n"
3154
ab8f4f5d 3155#: merge-recursive.c:355
2904c25f
AS
3156#, c-format
3157msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
3158msgstr ""
3159"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“. Сливането е "
3160"преустановено."
3161
ab8f4f5d 3162#: merge-recursive.c:364
0d670e78 3163#, c-format
2904c25f
AS
3164msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
3165msgstr ""
3166"неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“. "
3167"Сливането е преустановено."
0d670e78 3168
ab8f4f5d 3169#: merge-recursive.c:447
40390522
AS
3170msgid "error building trees"
3171msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
3172
ab8f4f5d 3173#: merge-recursive.c:902
0d670e78 3174#, c-format
40390522
AS
3175msgid "failed to create path '%s'%s"
3176msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 3177
ab8f4f5d 3178#: merge-recursive.c:913
0d670e78 3179#, c-format
40390522
AS
3180msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
3181msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 3182
ab8f4f5d 3183#: merge-recursive.c:927 merge-recursive.c:946
40390522
AS
3184msgid ": perhaps a D/F conflict?"
3185msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 3186
ab8f4f5d 3187#: merge-recursive.c:936
0d670e78 3188#, c-format
40390522
AS
3189msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
3190msgstr ""
3191"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 3192
ab8f4f5d 3193#: merge-recursive.c:978 builtin/cat-file.c:40
0d670e78 3194#, c-format
40390522
AS
3195msgid "cannot read object %s '%s'"
3196msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 3197
ab8f4f5d 3198#: merge-recursive.c:980
0d670e78 3199#, c-format
40390522
AS
3200msgid "blob expected for %s '%s'"
3201msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 3202
ab8f4f5d 3203#: merge-recursive.c:1004
0d670e78 3204#, c-format
40390522
AS
3205msgid "failed to open '%s': %s"
3206msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 3207
ab8f4f5d 3208#: merge-recursive.c:1015
aeef7d84 3209#, c-format
40390522
AS
3210msgid "failed to symlink '%s': %s"
3211msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84