l10n: vi.po(3206t): Update Vietnamese translation
[git/git.git] / po / bg.po
CommitLineData
25e2fbb4 1# Bulgarian translation of git po-file.
40390522 2# Copyright (C) 2014, 2015, 2016, 2017 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
25e2fbb4 3# This file is distributed under the same license as the git package.
40390522 4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2014, 2015, 2016, 2017.
25e2fbb4
AS
5#
6# ========================
7# DICTIONARY TO MERGE IN GIT GUI
8# ------------------------
40390522 9# range диапазон
25e2fbb4
AS
10# unreachable object недостижим обект
11# dangling objects обект извън клон
61d4c309
AS
12# fast-forward превъртане
13# tree-level merge тривиално сливане (различни файлове са променяни, слива се като дърво)
14# automatic merge автоманично сливаве (еднакви файлове са променяни, но в неприпокриващи се части)
15# real merge същинско сливане (а не превъртане)
16# three-way merge тройно сливане
17# octopus merge множествено сливане
25e2fbb4
AS
18# stale remote старо хранилище
19# rebase пребазирам
20# force (push) принудително изтласквам
21# stash/index индекс
1c3c8410
AS
22# squash commits смачкване на подавания
23# root commit начално подаване
24# fixup вкарвам подаване в предното без следа
25# remote-tracking branch следящ клон
642c7fab 26# git bundle пратка на git
1c3c8410
AS
27# bisect двоично търсене
28# am прилагам поредица от кръпки
e1f70371 29# working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
619b8f86 30# switch to branch преминавам към клон
1c3c8410
AS
31# sparse entry частично изтеглена директория/път
32# revision range диапазон на версиите
33# cover letter придружаващо писмо
34# reference repository еталонно хранилище
35# grafted repository хранилище с присаждане
36# thin pack съкратен пакет
37# stat (a file) получавам информация чрез „stat“ (за файл)
38# mixed reset смесено зануляване (индекса и указателя „HEAD“, без работното дърво)
39# soft reset меко зануляване (само указателя „HEAD“, без индекса и работното дърво)
40# hard reset пълно зануляване (указателя „HEAD“, индекса и работното дърво)
41# merge reset слято зануляване (целия индекс и отчасти работното дърво — без файловете с промени между работното дърво и индекса)
42# keep reset запазващо зануляване (отчасти индекса и работното дърво — файловете с промени от подаването и „HEAD“)
43# commit-ish указател към подаване
44# sequence последователност/поредица
45# whitespace symbol знаци за интервали
46# shortlog съкратения журнал
642c7fab
AS
47# backing store мястото за съхранение
48# reject отхвърлено парче
49# topic branch тематичен клон
50# empty head връх без история
51# tree-ish указател към дърво
642c7fab 52# dirty нечист, мръсен (файл, индекс)
40390522 53# fallback резервен вариант
642c7fab
AS
54# pathspec magic опция за магически пътища
55# bitmap index индекс на база битови маски
56# mark маркер
57# plumbing команди от системно ниво
58# porcelain команди от потребителско ниво
59# pack [noun] пакетен файл - fixme in glossary
61d4c309 60# repack препакетирам
642c7fab 61# mainline базово подаване - при cherry-pick на merge - към коя версия да се изчислява разликата
6c31a5e9
AS
62# token лексема
63# trailer епилог/завършек на съобщение
e1f70371
AS
64# cwd текуща работна директория
65# untracked cache кеш за неследените файлове
66# broken/corrupt повреден
619b8f86 67# restore възстановявам
aeef7d84
AS
68# precious objects repo хранилище с важни обекти
69# linked checkout свързано изтегляне
70# term управляваща дума (за git-bisect)
71# mergetag етикет при сливане
72# delta - разлика, делта, обект-разлика
0d670e78
AS
73# peeled tag - проследен етикет - когато етикет сочи към друг етикет, а не подаване и проследяваме подобно на символна връзка
74# strip - премахвам (за компонент при филтриране)
75# unrelated histories - независими истории
40390522
AS
76# inexact rename detection търсене на преименувания на обекти съчетани с промени
77# hunk парче
78# binary patch двоична кръпка
79# reverse-apply прилагам в обратна посока
80# todo file команден файл
40390522
AS
81# alternate алтернативен източник
82# superproject обхващащ проект
61d4c309 83# split index разделяне на индекса
1c3c8410 84# ----
40390522 85# „$var“ - може да не сработва за shell има gettext и eval_gettext - проверка - намират се лесно по „$
1c3c8410 86# ========================
642c7fab
AS
87# „“…— ●≫ѝ→
88#
642c7fab 89# consistency between stdout - standard output/ stdin - standard input/ stderr - standard error
aeef7d84 90#
642c7fab 91#
25e2fbb4
AS
92# ========================
93# RECHECK
94# ------------------------
642c7fab 95# FIXME
25e2fbb4 96# HEAD as a reference vs head of a branch
642c7fab
AS
97# git update-index -h извежда само един ред, а не цялата помощ за опциите
98# git fetch --al работи подобно на --all
25e2fbb4
AS
99# ========================
100# GENERATE STATS
101# ------------------------
40390522 102# grep ^#: bg.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' > OUT
25e2fbb4 103# sort -u OUT > UNIQUE
40390522 104# for i in `cat UNIQUE`; do echo `grep "^$i$" OUT | wc -l` $i ; done | sort -nr > STATS
1c3c8410 105#
25e2fbb4 106# ========================
1c3c8410 107# FIND NON FULLY TRANSLATED
25e2fbb4 108# ------------------------
40390522
AS
109# msgattrib --untranslated bg.po > untranslated.po
110# msgattrib --only-fuzzy bg.po > fuzzy.po
1c3c8410 111# msgcat.exe untranslated.po fuzzy.po > new.po
40390522 112# grep ^#: new.po | cut -c4- |tr ' ' '\n'| sed -e 's/:[0-9][0-9]*//' -e 's%.*/%%' -e 's/[.][^.]*$//' | sort -u
25e2fbb4 113#
25e2fbb4
AS
114msgid ""
115msgstr ""
116"Project-Id-Version: git master\n"
117"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
3e69979f
AS
118"POT-Creation-Date: 2017-05-05 09:35+0800\n"
119"PO-Revision-Date: 2017-05-07 09:24+0200\n"
25e2fbb4
AS
120"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
121"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
122"Language: bg\n"
123"MIME-Version: 1.0\n"
124"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
125"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
126"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
127
1c3c8410 128#: advice.c:55
25e2fbb4
AS
129#, c-format
130msgid "hint: %.*s\n"
131msgstr "Подсказка: %.*s\n"
132
40390522
AS
133#: advice.c:83
134msgid "Cherry-picking is not possible because you have unmerged files."
135msgstr "Отбирането на подавания е блокирано от неслети файлове."
136
137#: advice.c:85
138msgid "Committing is not possible because you have unmerged files."
139msgstr "Подаването е блокирано от неслети файлове."
140
141#: advice.c:87
142msgid "Merging is not possible because you have unmerged files."
143msgstr "Сливането е блокирано от неслети файлове."
144
145#: advice.c:89
146msgid "Pulling is not possible because you have unmerged files."
147msgstr "Издърпването е блокирано от неслети файлове."
148
149#: advice.c:91
150msgid "Reverting is not possible because you have unmerged files."
151msgstr "Отмяната е блокирана от неслети файлове."
152
153#: advice.c:93
154#, c-format
155msgid "It is not possible to %s because you have unmerged files."
156msgstr "Действието „%s“ е блокирано от неслети файлове."
157
40390522 158#: advice.c:101
25e2fbb4 159msgid ""
c099f8c7 160"Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'\n"
6c31a5e9 161"as appropriate to mark resolution and make a commit."
25e2fbb4 162msgstr ""
642c7fab 163"Редактирайте ги в работното дърво, и тогава ползвайте „git add/rm ФАЙЛ“\n"
40390522
AS
164"за да отбележите коригирането им. След това извършете подаването."
165
166#: advice.c:109
167msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
168msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
25e2fbb4 169
61d4c309 170#: advice.c:114 builtin/merge.c:1185
aeef7d84 171msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
40390522 172msgstr "Не сте завършили сливане. (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
aeef7d84 173
40390522 174#: advice.c:116
aeef7d84
AS
175msgid "Please, commit your changes before merging."
176msgstr "Промените трябва да се подадат преди сливане."
177
40390522 178#: advice.c:117
aeef7d84
AS
179msgid "Exiting because of unfinished merge."
180msgstr "Изход от програмата заради незавършено сливане."
181
40390522
AS
182#: advice.c:123
183#, c-format
25e2fbb4 184msgid ""
40390522
AS
185"Note: checking out '%s'.\n"
186"\n"
187"You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental\n"
188"changes and commit them, and you can discard any commits you make in this\n"
189"state without impacting any branches by performing another checkout.\n"
190"\n"
191"If you want to create a new branch to retain commits you create, you may\n"
192"do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:\n"
193"\n"
194" git checkout -b <new-branch-name>\n"
195"\n"
25e2fbb4 196msgstr ""
40390522
AS
197"Бележка: изтегляне на „%s“.\n"
198"\n"
199"Указателят „HEAD“ не е свързан. Може да разглеждате, да правите произволни\n"
200"промени и да ги подавате. Ако изтеглите нещо друго, всички промени ще "
201"бъдат\n"
202"забравени и никой клон няма да се промени.\n"
203"\n"
204"Ако искате да създадете нов клон, за да запазите подаванията си, можете да\n"
205"направите това като зададете име на клон към опцията „-b“ на командата\n"
206"„commit“. Например:\n"
207"\n"
208" git checkout -b ИМЕ_НА_НОВ_КЛОН\n"
209"\n"
25e2fbb4 210
40390522 211#: apply.c:57
25e2fbb4 212#, c-format
40390522
AS
213msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
214msgstr "непозната опция за знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 215
40390522
AS
216#: apply.c:73
217#, c-format
218msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
219msgstr "непозната опция за игнориране на знаците за интервали „%s“"
25e2fbb4 220
40390522
AS
221#: apply.c:125
222msgid "--reject and --3way cannot be used together."
223msgstr "опциите „--reject“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 224
40390522
AS
225#: apply.c:127
226msgid "--cached and --3way cannot be used together."
227msgstr "опциите „--cached“ и „--3way“ са несъвместими"
25e2fbb4 228
40390522
AS
229#: apply.c:130
230msgid "--3way outside a repository"
231msgstr "като „--3way“, но извън хранилище"
25e2fbb4 232
40390522
AS
233#: apply.c:141
234msgid "--index outside a repository"
235msgstr "като „--index“, но извън хранилище"
25e2fbb4 236
40390522
AS
237#: apply.c:144
238msgid "--cached outside a repository"
239msgstr "като „--cached“, но извън хранилище"
25e2fbb4 240
40390522
AS
241#: apply.c:845
242#, c-format
243msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
244msgstr "Регулярният израз за времето „%s“ не може за бъде компилиран"
25e2fbb4 245
40390522
AS
246#: apply.c:854
247#, c-format
248msgid "regexec returned %d for input: %s"
249msgstr "Регулярният израз върна %d при подадена последователност „%s“ на входа"
25e2fbb4 250
40390522
AS
251#: apply.c:938
252#, c-format
253msgid "unable to find filename in patch at line %d"
254msgstr "Липсва име на файл на ред %d от кръпката"
25e2fbb4 255
40390522
AS
256#: apply.c:977
257#, c-format
258msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
259msgstr ""
260"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %2$d се очакваше „/dev/"
261"null“, а бе получен „%1$s“"
25e2fbb4 262
40390522
AS
263#: apply.c:983
264#, c-format
265msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
266msgstr ""
267"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
268"неправилно име на нов файл"
25e2fbb4 269
40390522
AS
270#: apply.c:984
271#, c-format
272msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
273msgstr ""
274"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d бе получено "
275"неправилно име на стар файл"
25e2fbb4 276
40390522
AS
277#: apply.c:990
278#, c-format
279msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
280msgstr ""
281"git apply: лош изход от командата „git-diff“ — на ред %d се очакваше „/dev/"
282"null“"
25e2fbb4 283
40390522
AS
284#: apply.c:1488
285#, c-format
286msgid "recount: unexpected line: %.*s"
287msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
25e2fbb4 288
40390522
AS
289#: apply.c:1557
290#, c-format
291msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
292msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 293
40390522
AS
294#: apply.c:1577
295#, c-format
25e2fbb4 296msgid ""
40390522
AS
297"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
298"component (line %d)"
299msgid_plural ""
300"git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
301"components (line %d)"
302msgstr[0] ""
303"След съкращаването на %d-та част от компонентите на пътя, в заглавната част "
304"на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
305msgstr[1] ""
306"След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
307"част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
25e2fbb4 308
40390522 309#: apply.c:1589
0d670e78 310#, c-format
40390522 311msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
0d670e78 312msgstr ""
40390522 313"в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
0d670e78 314
40390522
AS
315#: apply.c:1759
316msgid "new file depends on old contents"
317msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
318
319#: apply.c:1761
320msgid "deleted file still has contents"
321msgstr "изтритият файл не е празен"
322
323#: apply.c:1795
25e2fbb4 324#, c-format
40390522
AS
325msgid "corrupt patch at line %d"
326msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
25e2fbb4 327
40390522 328#: apply.c:1832
25e2fbb4 329#, c-format
40390522
AS
330msgid "new file %s depends on old contents"
331msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
25e2fbb4 332
40390522 333#: apply.c:1834
25e2fbb4 334#, c-format
40390522
AS
335msgid "deleted file %s still has contents"
336msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
25e2fbb4 337
40390522 338#: apply.c:1837
25e2fbb4 339#, c-format
40390522
AS
340msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
341msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
25e2fbb4 342
40390522 343#: apply.c:1984
25e2fbb4 344#, c-format
40390522
AS
345msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
346msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
25e2fbb4 347
40390522 348#: apply.c:2021
25e2fbb4 349#, c-format
40390522
AS
350msgid "unrecognized binary patch at line %d"
351msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
25e2fbb4 352
40390522 353#: apply.c:2182
25e2fbb4 354#, c-format
40390522
AS
355msgid "patch with only garbage at line %d"
356msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
25e2fbb4 357
61d4c309 358#: apply.c:2265
25e2fbb4 359#, c-format
40390522
AS
360msgid "unable to read symlink %s"
361msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
25e2fbb4 362
61d4c309 363#: apply.c:2269
25e2fbb4 364#, c-format
40390522
AS
365msgid "unable to open or read %s"
366msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
25e2fbb4 367
61d4c309 368#: apply.c:2922
40390522
AS
369#, c-format
370msgid "invalid start of line: '%c'"
371msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
0d670e78 372
61d4c309 373#: apply.c:3041
25e2fbb4 374#, c-format
40390522
AS
375msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
376msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
377msgstr[0] ""
378"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d ред)."
379msgstr[1] ""
380"%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
25e2fbb4 381
61d4c309 382#: apply.c:3053
25e2fbb4 383#, c-format
40390522
AS
384msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
385msgstr ""
386"Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
25e2fbb4 387
61d4c309 388#: apply.c:3059
25e2fbb4 389#, c-format
40390522
AS
390msgid ""
391"while searching for:\n"
392"%.*s"
393msgstr ""
394"при търсене за:\n"
395"%.*s"
25e2fbb4 396
61d4c309 397#: apply.c:3081
40390522
AS
398#, c-format
399msgid "missing binary patch data for '%s'"
400msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
25e2fbb4 401
61d4c309 402#: apply.c:3089
25e2fbb4 403#, c-format
40390522
AS
404msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
405msgstr ""
406"двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
407"парче за „%s“ липсва"
25e2fbb4 408
61d4c309 409#: apply.c:3135
25e2fbb4 410#, c-format
40390522
AS
411msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
412msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
25e2fbb4 413
61d4c309 414#: apply.c:3145
40390522 415#, c-format
25e2fbb4 416msgid ""
40390522
AS
417"the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
418msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
25e2fbb4 419
61d4c309 420#: apply.c:3153
25e2fbb4 421#, c-format
40390522
AS
422msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
423msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
25e2fbb4 424
61d4c309 425#: apply.c:3171
25e2fbb4 426#, c-format
40390522
AS
427msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
428msgstr ""
429"необходимият резултат след операцията — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
430"прочетен"
25e2fbb4 431
61d4c309 432#: apply.c:3184
25e2fbb4 433#, c-format
40390522
AS
434msgid "binary patch does not apply to '%s'"
435msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
25e2fbb4 436
61d4c309 437#: apply.c:3190
aeef7d84 438#, c-format
40390522
AS
439msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
440msgstr ""
441"двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
442"бе получено: „%s“)"
aeef7d84 443
61d4c309 444#: apply.c:3211
0d670e78 445#, c-format
40390522
AS
446msgid "patch failed: %s:%ld"
447msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
0d670e78 448
61d4c309 449#: apply.c:3333
25e2fbb4 450#, c-format
40390522
AS
451msgid "cannot checkout %s"
452msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
25e2fbb4 453
61d4c309 454#: apply.c:3381 apply.c:3392 apply.c:3438 setup.c:253
25e2fbb4 455#, c-format
40390522
AS
456msgid "failed to read %s"
457msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 458
61d4c309 459#: apply.c:3389
25e2fbb4 460#, c-format
40390522
AS
461msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
462msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
25e2fbb4 463
61d4c309 464#: apply.c:3418 apply.c:3658
25e2fbb4 465#, c-format
40390522
AS
466msgid "path %s has been renamed/deleted"
467msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
25e2fbb4 468
61d4c309 469#: apply.c:3501 apply.c:3672
25e2fbb4 470#, c-format
40390522
AS
471msgid "%s: does not exist in index"
472msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
25e2fbb4 473
61d4c309 474#: apply.c:3510 apply.c:3680
25e2fbb4 475#, c-format
40390522
AS
476msgid "%s: does not match index"
477msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
478
61d4c309 479#: apply.c:3545
40390522 480msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
25e2fbb4 481msgstr ""
40390522
AS
482"в хранилището липсват необходимите обекти BLOB, за да се премине към тройно "
483"сливане."
25e2fbb4 484
61d4c309 485#: apply.c:3548
9aeb4c2b 486#, c-format
40390522
AS
487msgid "Falling back to three-way merge...\n"
488msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
25e2fbb4 489
61d4c309 490#: apply.c:3564 apply.c:3568
25e2fbb4 491#, c-format
40390522
AS
492msgid "cannot read the current contents of '%s'"
493msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
25e2fbb4 494
61d4c309 495#: apply.c:3580
6c31a5e9 496#, c-format
40390522
AS
497msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
498msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
6c31a5e9 499
61d4c309 500#: apply.c:3594
25e2fbb4 501#, c-format
40390522
AS
502msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
503msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
25e2fbb4 504
61d4c309 505#: apply.c:3599
25e2fbb4 506#, c-format
40390522
AS
507msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
508msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
25e2fbb4 509
61d4c309 510#: apply.c:3625
40390522
AS
511msgid "removal patch leaves file contents"
512msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
25e2fbb4 513
61d4c309 514#: apply.c:3697
6c31a5e9 515#, c-format
40390522
AS
516msgid "%s: wrong type"
517msgstr "„%s“: неправилен вид"
6c31a5e9 518
61d4c309 519#: apply.c:3699
6c31a5e9 520#, c-format
40390522
AS
521msgid "%s has type %o, expected %o"
522msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
6c31a5e9 523
61d4c309 524#: apply.c:3850 apply.c:3852
6c31a5e9 525#, c-format
40390522
AS
526msgid "invalid path '%s'"
527msgstr "неправилен път: „%s“"
6c31a5e9 528
61d4c309 529#: apply.c:3908
6c31a5e9 530#, c-format
40390522
AS
531msgid "%s: already exists in index"
532msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
6c31a5e9 533
61d4c309 534#: apply.c:3911
6c31a5e9 535#, c-format
40390522
AS
536msgid "%s: already exists in working directory"
537msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
6c31a5e9 538
61d4c309 539#: apply.c:3931
6c31a5e9 540#, c-format
40390522
AS
541msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
542msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
6c31a5e9 543
61d4c309 544#: apply.c:3936
6c31a5e9 545#, c-format
40390522
AS
546msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
547msgstr ""
548"новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
6c31a5e9 549
61d4c309 550#: apply.c:3956
6c31a5e9 551#, c-format
40390522
AS
552msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
553msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
6c31a5e9 554
61d4c309 555#: apply.c:3960
6c31a5e9 556#, c-format
40390522
AS
557msgid "%s: patch does not apply"
558msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
6c31a5e9 559
61d4c309 560#: apply.c:3975
0d670e78 561#, c-format
40390522
AS
562msgid "Checking patch %s..."
563msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
0d670e78 564
61d4c309 565#: apply.c:4066
0d670e78 566#, c-format
40390522
AS
567msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
568msgstr ""
569"информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
0d670e78 570
61d4c309 571#: apply.c:4073
40390522
AS
572#, c-format
573msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
574msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
25e2fbb4 575
61d4c309 576#: apply.c:4076
40390522
AS
577#, c-format
578msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
579msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
25e2fbb4 580
61d4c309 581#: apply.c:4081 builtin/checkout.c:252 builtin/reset.c:135
40390522
AS
582#, c-format
583msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
584msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
25e2fbb4 585
61d4c309 586#: apply.c:4085
40390522
AS
587#, c-format
588msgid "could not add %s to temporary index"
589msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
25e2fbb4 590
61d4c309 591#: apply.c:4095
25e2fbb4 592#, c-format
40390522
AS
593msgid "could not write temporary index to %s"
594msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
25e2fbb4 595
61d4c309 596#: apply.c:4233
25e2fbb4 597#, c-format
40390522
AS
598msgid "unable to remove %s from index"
599msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
25e2fbb4 600
61d4c309 601#: apply.c:4268
25e2fbb4 602#, c-format
40390522
AS
603msgid "corrupt patch for submodule %s"
604msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
25e2fbb4 605
61d4c309 606#: apply.c:4274
25e2fbb4 607#, c-format
40390522
AS
608msgid "unable to stat newly created file '%s'"
609msgstr ""
610"не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 611
61d4c309 612#: apply.c:4282
25e2fbb4 613#, c-format
40390522
AS
614msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
615msgstr ""
616"не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
25e2fbb4 617
61d4c309 618#: apply.c:4288 apply.c:4432
25e2fbb4 619#, c-format
40390522
AS
620msgid "unable to add cache entry for %s"
621msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
25e2fbb4 622
61d4c309 623#: apply.c:4329
25e2fbb4 624#, c-format
40390522
AS
625msgid "failed to write to '%s'"
626msgstr "в „%s“ не може да се пише"
25e2fbb4 627
61d4c309 628#: apply.c:4333
25e2fbb4 629#, c-format
40390522
AS
630msgid "closing file '%s'"
631msgstr "затваряне на файла „%s“"
25e2fbb4 632
61d4c309 633#: apply.c:4403
25e2fbb4 634#, c-format
40390522
AS
635msgid "unable to write file '%s' mode %o"
636msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
25e2fbb4 637
61d4c309 638#: apply.c:4501
25e2fbb4 639#, c-format
40390522
AS
640msgid "Applied patch %s cleanly."
641msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
1c3c8410 642
61d4c309 643#: apply.c:4509
40390522
AS
644msgid "internal error"
645msgstr "вътрешна грешка"
25e2fbb4 646
61d4c309 647#: apply.c:4512
25e2fbb4 648#, c-format
40390522
AS
649msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
650msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
651msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
652msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
25e2fbb4 653
61d4c309 654#: apply.c:4523
25e2fbb4 655#, c-format
40390522
AS
656msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
657msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
25e2fbb4 658
61d4c309 659#: apply.c:4531 builtin/fetch.c:739 builtin/fetch.c:988
25e2fbb4 660#, c-format
40390522
AS
661msgid "cannot open %s"
662msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
25e2fbb4 663
61d4c309 664#: apply.c:4545
25e2fbb4 665#, c-format
40390522
AS
666msgid "Hunk #%d applied cleanly."
667msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
668
61d4c309 669#: apply.c:4549
40390522
AS
670#, c-format
671msgid "Rejected hunk #%d."
672msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
673
61d4c309 674#: apply.c:4659
40390522
AS
675#, c-format
676msgid "Skipped patch '%s'."
677msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
678
61d4c309 679#: apply.c:4667
40390522
AS
680msgid "unrecognized input"
681msgstr "непознат вход"
682
61d4c309 683#: apply.c:4686
40390522
AS
684msgid "unable to read index file"
685msgstr "индексът не може да бъде записан"
686
61d4c309 687#: apply.c:4823
40390522
AS
688#, c-format
689msgid "can't open patch '%s': %s"
690msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
691
61d4c309 692#: apply.c:4850
40390522
AS
693#, c-format
694msgid "squelched %d whitespace error"
695msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
696msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
697msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
698
61d4c309 699#: apply.c:4856 apply.c:4871
40390522
AS
700#, c-format
701msgid "%d line adds whitespace errors."
702msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
703msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
704msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
705
61d4c309 706#: apply.c:4864
40390522
AS
707#, c-format
708msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
709msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
710msgstr[0] ""
711"Добавен е %d ред след корекцията на грешките в знаците за интервали."
712msgstr[1] ""
713"Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
714
61d4c309 715#: apply.c:4880 builtin/add.c:463 builtin/mv.c:298 builtin/rm.c:391
40390522
AS
716msgid "Unable to write new index file"
717msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
718
61d4c309
AS
719#: apply.c:4911 apply.c:4914 builtin/am.c:2276 builtin/am.c:2279
720#: builtin/clone.c:113 builtin/fetch.c:98 builtin/pull.c:180
721#: builtin/submodule--helper.c:304 builtin/submodule--helper.c:629
722#: builtin/submodule--helper.c:632 builtin/submodule--helper.c:973
723#: builtin/submodule--helper.c:976 builtin/submodule--helper.c:1161
724#: git-add--interactive.perl:239
40390522
AS
725msgid "path"
726msgstr "път"
727
61d4c309 728#: apply.c:4912
40390522
AS
729msgid "don't apply changes matching the given path"
730msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
731
61d4c309 732#: apply.c:4915
40390522
AS
733msgid "apply changes matching the given path"
734msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
735
61d4c309 736#: apply.c:4917 builtin/am.c:2285
40390522
AS
737msgid "num"
738msgstr "БРОЙ"
739
61d4c309 740#: apply.c:4918
40390522
AS
741msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
742msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
743
61d4c309 744#: apply.c:4921
40390522
AS
745msgid "ignore additions made by the patch"
746msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
747
61d4c309 748#: apply.c:4923
40390522
AS
749msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
750msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
751
61d4c309 752#: apply.c:4927
40390522
AS
753msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
754msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
755
61d4c309 756#: apply.c:4929
40390522
AS
757msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
758msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
759
61d4c309 760#: apply.c:4931
40390522
AS
761msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
762msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
763
61d4c309 764#: apply.c:4933
40390522
AS
765msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
766msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
767
61d4c309 768#: apply.c:4935
40390522
AS
769msgid "apply a patch without touching the working tree"
770msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
771
61d4c309 772#: apply.c:4937
40390522
AS
773msgid "accept a patch that touches outside the working area"
774msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
775
61d4c309 776#: apply.c:4939
40390522 777msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
25e2fbb4 778msgstr ""
40390522
AS
779"кръпката да бъде приложена. Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
780"summary“"
781
61d4c309 782#: apply.c:4941
40390522
AS
783msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
784msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
785
61d4c309 786#: apply.c:4943
40390522
AS
787msgid "build a temporary index based on embedded index information"
788msgstr ""
789"създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
790
61d4c309 791#: apply.c:4946 builtin/checkout-index.c:169 builtin/ls-files.c:515
40390522
AS
792msgid "paths are separated with NUL character"
793msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
794
61d4c309 795#: apply.c:4948
40390522
AS
796msgid "ensure at least <n> lines of context match"
797msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
798
61d4c309 799#: apply.c:4949 builtin/am.c:2264
40390522
AS
800msgid "action"
801msgstr "действие"
802
61d4c309 803#: apply.c:4950
40390522
AS
804msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
805msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
806
61d4c309 807#: apply.c:4953 apply.c:4956
40390522
AS
808msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
809msgstr ""
810"игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
811
61d4c309 812#: apply.c:4959
40390522
AS
813msgid "apply the patch in reverse"
814msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
815
61d4c309 816#: apply.c:4961
40390522
AS
817msgid "don't expect at least one line of context"
818msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
819
61d4c309 820#: apply.c:4963
40390522
AS
821msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
822msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
823
61d4c309 824#: apply.c:4965
40390522
AS
825msgid "allow overlapping hunks"
826msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
827
61d4c309
AS
828#: apply.c:4966 builtin/add.c:267 builtin/check-ignore.c:19
829#: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:94 builtin/fsck.c:651
830#: builtin/log.c:1867 builtin/mv.c:122 builtin/read-tree.c:134
40390522
AS
831msgid "be verbose"
832msgstr "повече подробности"
833
61d4c309 834#: apply.c:4968
40390522
AS
835msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
836msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
837
61d4c309 838#: apply.c:4971
40390522
AS
839msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
840msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
841
61d4c309 842#: apply.c:4973 builtin/am.c:2273
40390522
AS
843msgid "root"
844msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
845
61d4c309 846#: apply.c:4974
40390522
AS
847msgid "prepend <root> to all filenames"
848msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
849
850#: archive.c:12
851msgid "git archive [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
852msgstr "git archive [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО [ПЪТ…]"
853
854#: archive.c:13
855msgid "git archive --list"
856msgstr "git archive --list"
857
858#: archive.c:14
859msgid ""
860"git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] [<options>] <tree-ish> [<path>...]"
861msgstr ""
862"git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] [ОПЦИЯ…] УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ДЪРВО "
863"[ПЪТ…]"
864
865#: archive.c:15
866msgid "git archive --remote <repo> [--exec <cmd>] --list"
867msgstr "git archive --remote ХРАНИЛИЩЕ [--exec КОМАНДА] --list"
868
61d4c309 869#: archive.c:332 builtin/add.c:152 builtin/add.c:442 builtin/rm.c:300
40390522
AS
870#, c-format
871msgid "pathspec '%s' did not match any files"
872msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл"
873
61d4c309 874#: archive.c:417
40390522
AS
875msgid "fmt"
876msgstr "ФОРМАТ"
877
61d4c309 878#: archive.c:417
40390522
AS
879msgid "archive format"
880msgstr "ФОРМАТ на архива"
881
61d4c309 882#: archive.c:418 builtin/log.c:1436
40390522
AS
883msgid "prefix"
884msgstr "ПРЕФИКС"
885
61d4c309 886#: archive.c:419
40390522
AS
887msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
888msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
889
61d4c309
AS
890#: archive.c:420 builtin/blame.c:2598 builtin/blame.c:2599 builtin/config.c:60
891#: builtin/fast-export.c:987 builtin/fast-export.c:989 builtin/grep.c:1061
892#: builtin/hash-object.c:101 builtin/ls-files.c:549 builtin/ls-files.c:552
893#: builtin/notes.c:401 builtin/notes.c:564 builtin/read-tree.c:129
40390522
AS
894#: parse-options.h:153
895msgid "file"
896msgstr "ФАЙЛ"
897
61d4c309 898#: archive.c:421 builtin/archive.c:89
40390522
AS
899msgid "write the archive to this file"
900msgstr "запазване на архива в този ФАЙЛ"
901
61d4c309 902#: archive.c:423
40390522
AS
903msgid "read .gitattributes in working directory"
904msgstr "изчитане на „.gitattributes“ в работната директория"
905
61d4c309 906#: archive.c:424
40390522
AS
907msgid "report archived files on stderr"
908msgstr "извеждане на архивираните файлове на стандартната грешка"
909
61d4c309 910#: archive.c:425
40390522
AS
911msgid "store only"
912msgstr "само съхранение без компресиране"
913
61d4c309 914#: archive.c:426
40390522
AS
915msgid "compress faster"
916msgstr "бързо компресиране"
917
61d4c309 918#: archive.c:434
40390522
AS
919msgid "compress better"
920msgstr "добро компресиране"
921
61d4c309 922#: archive.c:437
40390522
AS
923msgid "list supported archive formats"
924msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
925
61d4c309
AS
926#: archive.c:439 builtin/archive.c:90 builtin/clone.c:103 builtin/clone.c:106
927#: builtin/submodule--helper.c:641 builtin/submodule--helper.c:982
40390522
AS
928msgid "repo"
929msgstr "хранилище"
930
61d4c309 931#: archive.c:440 builtin/archive.c:91
40390522
AS
932msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
933msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
934
61d4c309 935#: archive.c:441 builtin/archive.c:92 builtin/notes.c:485
40390522
AS
936msgid "command"
937msgstr "команда"
938
61d4c309 939#: archive.c:442 builtin/archive.c:93
40390522
AS
940msgid "path to the remote git-upload-archive command"
941msgstr "път към отдалечената команда „git-upload-archive“"
942
61d4c309 943#: archive.c:449
40390522
AS
944msgid "Unexpected option --remote"
945msgstr "Неочаквана опция „--remote“"
946
61d4c309 947#: archive.c:451
40390522
AS
948msgid "Option --exec can only be used together with --remote"
949msgstr "Опцията „--exec“ изисква „--remote“"
950
61d4c309 951#: archive.c:453
40390522
AS
952msgid "Unexpected option --output"
953msgstr "Неочаквана опция „--output“"
954
61d4c309 955#: archive.c:475
40390522
AS
956#, c-format
957msgid "Unknown archive format '%s'"
958msgstr "Непознат формат на архив: „%s“"
959
61d4c309 960#: archive.c:482
40390522
AS
961#, c-format
962msgid "Argument not supported for format '%s': -%d"
963msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та „%s“: -%d"
964
61d4c309
AS
965#: attr.c:212
966#, c-format
967msgid "%.*s is not a valid attribute name"
968msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
969
970#: attr.c:408
40390522
AS
971msgid ""
972"Negative patterns are ignored in git attributes\n"
973"Use '\\!' for literal leading exclamation."
974msgstr ""
975"Отрицателните шаблони се игнорират в атрибутите на git.\n"
976"Ако ви трябва начална удивителна, ползвайте „\\!“."
977
61d4c309 978#: bisect.c:444
40390522
AS
979#, c-format
980msgid "Could not open file '%s'"
981msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори"
982
61d4c309 983#: bisect.c:449
40390522
AS
984#, c-format
985msgid "Badly quoted content in file '%s': %s"
986msgstr "Неправилно цитирано съдържание във файла „%s“: %s"
987
61d4c309 988#: bisect.c:657
40390522
AS
989#, c-format
990msgid "We cannot bisect more!\n"
991msgstr "Повече не може да се търси двоично!\n"
992
61d4c309 993#: bisect.c:710
40390522
AS
994#, c-format
995msgid "Not a valid commit name %s"
996msgstr "Неправилно име на подаване „%s“"
997
61d4c309 998#: bisect.c:734
40390522
AS
999#, c-format
1000msgid ""
1001"The merge base %s is bad.\n"
1002"This means the bug has been fixed between %s and [%s].\n"
1003msgstr ""
1004"Неправилна база за сливане: %s.\n"
1005"Следователно грешката е коригирана между „%s“ и [%s].\n"
1006
61d4c309 1007#: bisect.c:739
40390522
AS
1008#, c-format
1009msgid ""
1010"The merge base %s is new.\n"
1011"The property has changed between %s and [%s].\n"
1012msgstr ""
1013"Нова база за сливане: %s.\n"
1014"Свойството е променено между „%s“ и [%s].\n"
1015
61d4c309 1016#: bisect.c:744
40390522
AS
1017#, c-format
1018msgid ""
1019"The merge base %s is %s.\n"
1020"This means the first '%s' commit is between %s and [%s].\n"
1021msgstr ""
1022"Базата за сливане „%s“ е %s.\n"
1023"Следователно първото %s подаване е между „%s“ и [%s].\n"
1024
61d4c309 1025#: bisect.c:752
40390522
AS
1026#, c-format
1027msgid ""
61d4c309 1028"Some %s revs are not ancestors of the %s rev.\n"
40390522
AS
1029"git bisect cannot work properly in this case.\n"
1030"Maybe you mistook %s and %s revs?\n"
1031msgstr ""
1032"Някои от указателите от „%s“ не са предшественици на указателя „%s“.\n"
1033"Двоичното търсене с git bisect няма да работи правилно.\n"
1034"Дали не сте объркали указателите „%s“ и „%s“?\n"
1035
61d4c309 1036#: bisect.c:765
40390522
AS
1037#, c-format
1038msgid ""
1039"the merge base between %s and [%s] must be skipped.\n"
1040"So we cannot be sure the first %s commit is between %s and %s.\n"
1041"We continue anyway."
1042msgstr ""
1043"базата за сливане между „%s“ и [%s] трябва да бъде прескочена.\n"
1044"Не може да сме сигурни, че първото %s подаване е между „%s“ и „%s“.\n"
1045"Двоичното търсене продължава."
1046
61d4c309 1047#: bisect.c:800
40390522
AS
1048#, c-format
1049msgid "Bisecting: a merge base must be tested\n"
1050msgstr "Двоично търсене: трябва да се провери база за сливане\n"
1051
61d4c309 1052#: bisect.c:851
40390522
AS
1053#, c-format
1054msgid "a %s revision is needed"
1055msgstr "необходима е версия „%s“"
1056
61d4c309 1057#: bisect.c:868 builtin/notes.c:174 builtin/tag.c:255
40390522
AS
1058#, c-format
1059msgid "could not create file '%s'"
1060msgstr "файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1061
61d4c309 1062#: bisect.c:919
40390522
AS
1063#, c-format
1064msgid "could not read file '%s'"
1065msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
1066
61d4c309 1067#: bisect.c:949
40390522
AS
1068msgid "reading bisect refs failed"
1069msgstr "неуспешно прочитане на указателите за двоично търсене"
1070
61d4c309 1071#: bisect.c:969
40390522
AS
1072#, c-format
1073msgid "%s was both %s and %s\n"
1074msgstr "„%s“ e както „%s“, така и „%s“\n"
1075
61d4c309 1076#: bisect.c:977
40390522
AS
1077#, c-format
1078msgid ""
1079"No testable commit found.\n"
1080"Maybe you started with bad path parameters?\n"
1081msgstr ""
1082"Липсва подходящо за тестване подаване.\n"
1083"Проверете параметрите за пътищата.\n"
1084
61d4c309 1085#: bisect.c:996
40390522
AS
1086#, c-format
1087msgid "(roughly %d step)"
1088msgid_plural "(roughly %d steps)"
1089msgstr[0] "(приблизително %d стъпка)"
1090msgstr[1] "(приблизително %d стъпки)"
1091
1092#. TRANSLATORS: the last %s will be replaced with
1093#. "(roughly %d steps)" translation
61d4c309 1094#: bisect.c:1000
40390522
AS
1095#, c-format
1096msgid "Bisecting: %d revision left to test after this %s\n"
1097msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
1098msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
1099msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
1100
1101#: branch.c:53
1102#, c-format
1103msgid ""
1104"\n"
1105"After fixing the error cause you may try to fix up\n"
1106"the remote tracking information by invoking\n"
1107"\"git branch --set-upstream-to=%s%s%s\"."
1108msgstr ""
1109"\n"
1110"След корекция на грешката, можете да обновите\n"
1111"информацията за следения клон чрез:\n"
1112"git branch --set-upstream-to=%s%s%s"
25e2fbb4 1113
40390522 1114#: branch.c:67
c099f8c7 1115#, c-format
40390522 1116msgid "Not setting branch %s as its own upstream."
c099f8c7 1117msgstr ""
40390522 1118"Клонът „%s“ не може да служи като източник за собствената си синхронизация."
c099f8c7 1119
40390522 1120#: branch.c:93
25e2fbb4 1121#, c-format
40390522 1122msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s by rebasing."
25e2fbb4 1123msgstr ""
40390522
AS
1124"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“ чрез "
1125"пребазиране."
25e2fbb4 1126
40390522 1127#: branch.c:94
25e2fbb4 1128#, c-format
40390522
AS
1129msgid "Branch %s set up to track remote branch %s from %s."
1130msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от отдалеченото хранилище „%s“."
e1f70371 1131
40390522
AS
1132#: branch.c:98
1133#, c-format
1134msgid "Branch %s set up to track local branch %s by rebasing."
0d670e78 1135msgstr ""
40390522 1136"Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище чрез пребазиране."
25e2fbb4 1137
40390522
AS
1138#: branch.c:99
1139#, c-format
1140msgid "Branch %s set up to track local branch %s."
1141msgstr "Клонът „%s“ ще следи клона „%s“ от локалното хранилище."
25e2fbb4 1142
40390522
AS
1143#: branch.c:104
1144#, c-format
1145msgid "Branch %s set up to track remote ref %s by rebasing."
1146msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1147
40390522 1148#: branch.c:105
25e2fbb4 1149#, c-format
40390522
AS
1150msgid "Branch %s set up to track remote ref %s."
1151msgstr "Клонът „%s“ ще следи отдалечения указател „%s“."
25e2fbb4 1152
40390522 1153#: branch.c:109
25e2fbb4 1154#, c-format
40390522
AS
1155msgid "Branch %s set up to track local ref %s by rebasing."
1156msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“ чрез пребазиране."
25e2fbb4 1157
40390522 1158#: branch.c:110
25e2fbb4 1159#, c-format
40390522
AS
1160msgid "Branch %s set up to track local ref %s."
1161msgstr "Клонът „%s“ ще следи локалния указател „%s“."
25e2fbb4 1162
40390522
AS
1163#: branch.c:119
1164msgid "Unable to write upstream branch configuration"
1165msgstr "Настройките за следения клон не могат да бъдат записани"
1166
1167#: branch.c:156
25e2fbb4 1168#, c-format
40390522
AS
1169msgid "Not tracking: ambiguous information for ref %s"
1170msgstr "Няма следене: информацията за указателя „%s“ не е еднозначна"
25e2fbb4 1171
40390522 1172#: branch.c:185
25e2fbb4 1173#, c-format
40390522
AS
1174msgid "'%s' is not a valid branch name."
1175msgstr "„%s“ не е позволено име за клон."
25e2fbb4 1176
40390522 1177#: branch.c:190
25e2fbb4 1178#, c-format
40390522
AS
1179msgid "A branch named '%s' already exists."
1180msgstr "Вече съществува клон с име „%s“."
25e2fbb4 1181
40390522
AS
1182#: branch.c:198
1183msgid "Cannot force update the current branch."
1184msgstr "Текущият клон не може да бъде принудително обновен."
25e2fbb4 1185
40390522
AS
1186#: branch.c:218
1187#, c-format
1188msgid "Cannot setup tracking information; starting point '%s' is not a branch."
1189msgstr "Зададените настройки за следенето са грешни — началото „%s“ не е клон."
25e2fbb4 1190
40390522 1191#: branch.c:220
25e2fbb4 1192#, c-format
40390522
AS
1193msgid "the requested upstream branch '%s' does not exist"
1194msgstr "заявеният отдалечен клон „%s“ не съществува"
1195
1196#: branch.c:222
25e2fbb4 1197msgid ""
40390522
AS
1198"\n"
1199"If you are planning on basing your work on an upstream\n"
1200"branch that already exists at the remote, you may need to\n"
1201"run \"git fetch\" to retrieve it.\n"
1202"\n"
1203"If you are planning to push out a new local branch that\n"
1204"will track its remote counterpart, you may want to use\n"
1205"\"git push -u\" to set the upstream config as you push."
25e2fbb4 1206msgstr ""
40390522
AS
1207"\n"
1208"Ако искате да базирате работата си на клон от отдалечено хранилище, може \n"
1209"да се наложи да изпълните „git fetch“, за да получите информацията за него.\n"
1210"\n"
1211"Ако искате да изтласкате нов, локален клон, който да следи отдалечен клон,\n"
1212"може да използвате „git push -u“, за да настроите към кой клон да се "
1213"изтласква."
25e2fbb4 1214
40390522
AS
1215#: branch.c:265
1216#, c-format
1217msgid "Not a valid object name: '%s'."
1218msgstr "Неправилно име на обект: „%s“"
25e2fbb4 1219
40390522 1220#: branch.c:285
25e2fbb4 1221#, c-format
40390522
AS
1222msgid "Ambiguous object name: '%s'."
1223msgstr "Името на обект не е еднозначно: „%s“"
25e2fbb4 1224
40390522 1225#: branch.c:290
25e2fbb4 1226#, c-format
40390522
AS
1227msgid "Not a valid branch point: '%s'."
1228msgstr "Неправилно място за начало на клон: „%s“"
25e2fbb4 1229
40390522 1230#: branch.c:344
25e2fbb4 1231#, c-format
40390522
AS
1232msgid "'%s' is already checked out at '%s'"
1233msgstr "„%s“ вече е изтеглен в „%s“"
25e2fbb4 1234
61d4c309 1235#: branch.c:364
40390522
AS
1236#, c-format
1237msgid "HEAD of working tree %s is not updated"
1238msgstr "Указателят „HEAD“ на работното дърво „%s“ не е обновен"
25e2fbb4 1239
40390522 1240#: bundle.c:34
25e2fbb4 1241#, c-format
40390522
AS
1242msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
1243msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на git версия 2"
25e2fbb4 1244
40390522 1245#: bundle.c:61
0d670e78 1246#, c-format
40390522
AS
1247msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
1248msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
0d670e78 1249
3e69979f 1250#: bundle.c:87 sequencer.c:1341 sequencer.c:1767 builtin/commit.c:777
0d670e78 1251#, c-format
40390522
AS
1252msgid "could not open '%s'"
1253msgstr "„%s“ не може да се отвори"
0d670e78 1254
40390522
AS
1255#: bundle.c:139
1256msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
1257msgstr "В хранилището липсват следните необходими подавания:"
25e2fbb4 1258
3e69979f 1259#: bundle.c:163 ref-filter.c:1852 sequencer.c:1162 sequencer.c:2321
61d4c309
AS
1260#: builtin/blame.c:2811 builtin/commit.c:1061 builtin/log.c:353
1261#: builtin/log.c:897 builtin/log.c:1347 builtin/log.c:1673 builtin/log.c:1916
1262#: builtin/merge.c:359 builtin/shortlog.c:176
40390522
AS
1263msgid "revision walk setup failed"
1264msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
25e2fbb4 1265
40390522 1266#: bundle.c:185
25e2fbb4 1267#, c-format
40390522
AS
1268msgid "The bundle contains this ref:"
1269msgid_plural "The bundle contains these %d refs:"
1270msgstr[0] "Пратката съдържа следния указател:"
1271msgstr[1] "Пратката съдържа следните %d указатели:"
25e2fbb4 1272
40390522
AS
1273#: bundle.c:192
1274msgid "The bundle records a complete history."
1275msgstr "Пратката съдържа пълна история."
1276
1277#: bundle.c:194
25e2fbb4 1278#, c-format
40390522
AS
1279msgid "The bundle requires this ref:"
1280msgid_plural "The bundle requires these %d refs:"
1281msgstr[0] "Пратката изисква следния указател:"
1282msgstr[1] "Пратката изисква следните %d указатели:"
25e2fbb4 1283
40390522
AS
1284#: bundle.c:253
1285msgid "Could not spawn pack-objects"
1286msgstr "Командата „git pack-objects“ не може да бъде стартирана"
1287
1288#: bundle.c:264
1289msgid "pack-objects died"
1290msgstr "Командата „git pack-objects“ не завърши успешно"
1291
1292#: bundle.c:304
1293msgid "rev-list died"
1294msgstr "Командата „git rev-list“ не завърши успешно"
25e2fbb4 1295
40390522 1296#: bundle.c:353
25e2fbb4 1297#, c-format
40390522
AS
1298msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
1299msgstr ""
1300"указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
25e2fbb4 1301
61d4c309 1302#: bundle.c:443 builtin/log.c:170 builtin/log.c:1579 builtin/shortlog.c:281
25e2fbb4 1303#, c-format
40390522
AS
1304msgid "unrecognized argument: %s"
1305msgstr "непознат аргумент: %s"
25e2fbb4 1306
40390522
AS
1307#: bundle.c:451
1308msgid "Refusing to create empty bundle."
1309msgstr "Създаването на празна пратка е невъзможно."
25e2fbb4 1310
40390522 1311#: bundle.c:463
25e2fbb4 1312#, c-format
40390522
AS
1313msgid "cannot create '%s'"
1314msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде създаден"
1315
1316#: bundle.c:491
1317msgid "index-pack died"
1318msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешно"
1319
61d4c309 1320#: color.c:300
40390522
AS
1321#, c-format
1322msgid "invalid color value: %.*s"
1323msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
1324
3e69979f 1325#: commit.c:40 sequencer.c:1579 builtin/am.c:419 builtin/am.c:455
61d4c309 1326#: builtin/am.c:1489 builtin/am.c:2126
40390522
AS
1327#, c-format
1328msgid "could not parse %s"
1329msgstr "„%s“ не може да се анализира"
1330
1331#: commit.c:42
1332#, c-format
1333msgid "%s %s is not a commit!"
1334msgstr "%s %s не е подаване!"
1335
61d4c309 1336#: commit.c:1511
40390522
AS
1337msgid ""
1338"Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
1339"You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
1340"variable i18n.commitencoding to the encoding your project uses.\n"
25e2fbb4 1341msgstr ""
40390522
AS
1342"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: съобщението при подаване не е кодирано с UTF-8.\n"
1343"Може да поправите подаването заедно със съобщението или може да\n"
1344"зададете ползваното кодиране в настройката „i18n.commitencoding“.\n"
1345
1346#: compat/obstack.c:406 compat/obstack.c:408
1347msgid "memory exhausted"
1348msgstr "паметта свърши"
25e2fbb4 1349
61d4c309
AS
1350#: config.c:191
1351msgid "relative config include conditionals must come from files"
1352msgstr "относителните условни изрази за вмъкване трябва да идват от файлове"
1353
1354#: config.c:711
25e2fbb4 1355#, c-format
40390522
AS
1356msgid "bad config line %d in blob %s"
1357msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB „%s“"
25e2fbb4 1358
61d4c309 1359#: config.c:715
25e2fbb4 1360#, c-format
40390522
AS
1361msgid "bad config line %d in file %s"
1362msgstr "неправилен ред за настройки %d във файла „%s“"
25e2fbb4 1363
61d4c309 1364#: config.c:719
25e2fbb4 1365#, c-format
40390522
AS
1366msgid "bad config line %d in standard input"
1367msgstr "неправилен ред за настройки %d на стандартния вход"
25e2fbb4 1368
61d4c309 1369#: config.c:723
25e2fbb4 1370#, c-format
40390522
AS
1371msgid "bad config line %d in submodule-blob %s"
1372msgstr "неправилен ред за настройки %d в BLOB за подмодул „%s“"
25e2fbb4 1373
61d4c309 1374#: config.c:727
25e2fbb4 1375#, c-format
40390522
AS
1376msgid "bad config line %d in command line %s"
1377msgstr "неправилен ред за настройки %d на командния ред „%s“"
25e2fbb4 1378
61d4c309 1379#: config.c:731
25e2fbb4 1380#, c-format
40390522
AS
1381msgid "bad config line %d in %s"
1382msgstr "неправилен ред за настройки %d в „%s“"
1383
61d4c309 1384#: config.c:859
40390522
AS
1385msgid "out of range"
1386msgstr "извън диапазона"
25e2fbb4 1387
61d4c309 1388#: config.c:859
40390522
AS
1389msgid "invalid unit"
1390msgstr "неправилна мерна единица"
25e2fbb4 1391
61d4c309 1392#: config.c:865
25e2fbb4 1393#, c-format
40390522
AS
1394msgid "bad numeric config value '%s' for '%s': %s"
1395msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“: %s"
25e2fbb4 1396
61d4c309 1397#: config.c:870
25e2fbb4 1398#, c-format
40390522
AS
1399msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in blob %s: %s"
1400msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB „%s“: %s"
25e2fbb4 1401
61d4c309 1402#: config.c:873
40390522
AS
1403#, c-format
1404msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in file %s: %s"
1405msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ във файла „%s“: %s"
25e2fbb4 1406
61d4c309 1407#: config.c:876
40390522
AS
1408#, c-format
1409msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in standard input: %s"
1410msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на стандартния вход: %s"
25e2fbb4 1411
61d4c309 1412#: config.c:879
25e2fbb4 1413#, c-format
40390522
AS
1414msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in submodule-blob %s: %s"
1415msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в BLOB от подмодул „%s“: %s"
25e2fbb4 1416
61d4c309 1417#: config.c:882
25e2fbb4 1418#, c-format
40390522
AS
1419msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in command line %s: %s"
1420msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ на командния ред „%s“: %s"
25e2fbb4 1421
61d4c309 1422#: config.c:885
40390522
AS
1423#, c-format
1424msgid "bad numeric config value '%s' for '%s' in %s: %s"
1425msgstr "неправилна числова стойност „%s“ за „%s“ в %s: %s"
25e2fbb4 1426
61d4c309 1427#: config.c:980
25e2fbb4 1428#, c-format
40390522
AS
1429msgid "failed to expand user dir in: '%s'"
1430msgstr "домашната папка на потребителя не може да бъде открита: „%s“"
25e2fbb4 1431
61d4c309 1432#: config.c:1075 config.c:1086
25e2fbb4 1433#, c-format
40390522
AS
1434msgid "bad zlib compression level %d"
1435msgstr "неправилно ниво на компресиране: %d"
25e2fbb4 1436
61d4c309 1437#: config.c:1203
25e2fbb4 1438#, c-format
40390522
AS
1439msgid "invalid mode for object creation: %s"
1440msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
1441
61d4c309
AS
1442#: config.c:1359
1443#, c-format
1444msgid "bad pack compression level %d"
1445msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
1446
1447#: config.c:1557
40390522
AS
1448msgid "unable to parse command-line config"
1449msgstr "неправилни настройки от командния ред"
1450
61d4c309 1451#: config.c:1611
40390522
AS
1452msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
1453msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
25e2fbb4 1454
61d4c309
AS
1455#: config.c:1970
1456#, c-format
1457msgid "Invalid %s: '%s'"
1458msgstr "Неправилен %s: „%s“"
1459
1460#: config.c:1991
1461#, c-format
1462msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
1463msgstr ""
1464"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“. Ще се ползва "
1465"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
1466
1467#: config.c:2017
1468#, c-format
1469msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
1470msgstr ""
1471"стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
1472"%d"
1473
1474#: config.c:2028
25e2fbb4 1475#, c-format
40390522
AS
1476msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
1477msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
25e2fbb4 1478
61d4c309 1479#: config.c:2030
25e2fbb4 1480#, c-format
40390522
AS
1481msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
1482msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
25e2fbb4 1483
61d4c309 1484#: config.c:2089
25e2fbb4 1485#, c-format
40390522
AS
1486msgid "%s has multiple values"
1487msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
25e2fbb4 1488
61d4c309
AS
1489#: config.c:2423 config.c:2648
1490#, c-format
1491msgid "fstat on %s failed"
1492msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
1493
1494#: config.c:2541
25e2fbb4 1495#, c-format
40390522
AS
1496msgid "could not set '%s' to '%s'"
1497msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
25e2fbb4 1498
61d4c309 1499#: config.c:2543 builtin/remote.c:774
40390522
AS
1500#, c-format
1501msgid "could not unset '%s'"
1502msgstr "„%s“ не може да се премахне"
25e2fbb4 1503
40390522
AS
1504#: connect.c:49
1505msgid "The remote end hung up upon initial contact"
1506msgstr "Отдалеченото хранилище прекъсна връзката веднага след отварянето ѝ"
25e2fbb4 1507
40390522
AS
1508#: connect.c:51
1509msgid ""
1510"Could not read from remote repository.\n"
1511"\n"
1512"Please make sure you have the correct access rights\n"
1513"and the repository exists."
1514msgstr ""
1515"Не може да се чете от отдалеченото хранилище.\n"
1516"\n"
1517"Проверете дали то съществува и дали имате права\n"
1518"за достъп."
25e2fbb4 1519
61d4c309 1520#: connected.c:63 builtin/fsck.c:190 builtin/prune.c:140
40390522
AS
1521msgid "Checking connectivity"
1522msgstr "Проверка на връзката"
25e2fbb4 1523
40390522
AS
1524#: connected.c:75
1525msgid "Could not run 'git rev-list'"
1526msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
25e2fbb4 1527
40390522
AS
1528#: connected.c:95
1529msgid "failed write to rev-list"
1530msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
25e2fbb4 1531
40390522
AS
1532#: connected.c:102
1533msgid "failed to close rev-list's stdin"
1534msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
25e2fbb4 1535
40390522 1536#: convert.c:201
25e2fbb4 1537#, c-format
40390522
AS
1538msgid ""
1539"CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
1540"The file will have its original line endings in your working directory."
1541msgstr ""
1542"Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“.\n"
1543"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1544"директория."
25e2fbb4 1545
40390522 1546#: convert.c:205
25e2fbb4 1547#, c-format
40390522
AS
1548msgid "CRLF would be replaced by LF in %s."
1549msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
25e2fbb4 1550
40390522
AS
1551#: convert.c:211
1552#, c-format
1553msgid ""
1554"LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
1555"The file will have its original line endings in your working directory."
1556msgstr ""
1557"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в "
1558"„%s“.\n"
1559"Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
1560"директория."
25e2fbb4 1561
40390522 1562#: convert.c:215
25e2fbb4 1563#, c-format
40390522 1564msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
25e2fbb4 1565msgstr ""
40390522
AS
1566"Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
1567
1568#: date.c:97
1569msgid "in the future"
1570msgstr "в бъдещето"
25e2fbb4 1571
40390522 1572#: date.c:103
25e2fbb4 1573#, c-format
40390522
AS
1574msgid "%lu second ago"
1575msgid_plural "%lu seconds ago"
1576msgstr[0] "преди %lu секунда"
1577msgstr[1] "преди %lu секунди"
25e2fbb4 1578
40390522
AS
1579#: date.c:110
1580#, c-format
1581msgid "%lu minute ago"
1582msgid_plural "%lu minutes ago"
1583msgstr[0] "преди %lu минута"
1584msgstr[1] "преди %lu минути"
25e2fbb4 1585
40390522
AS
1586#: date.c:117
1587#, c-format
1588msgid "%lu hour ago"
1589msgid_plural "%lu hours ago"
1590msgstr[0] "преди %lu час"
1591msgstr[1] "преди %lu часа"
25e2fbb4 1592
40390522 1593#: date.c:124
25e2fbb4 1594#, c-format
40390522
AS
1595msgid "%lu day ago"
1596msgid_plural "%lu days ago"
1597msgstr[0] "преди %lu ден"
1598msgstr[1] "преди %lu дена"
25e2fbb4 1599
40390522 1600#: date.c:130
25e2fbb4 1601#, c-format
40390522
AS
1602msgid "%lu week ago"
1603msgid_plural "%lu weeks ago"
1604msgstr[0] "преди %lu седмица"
1605msgstr[1] "преди %lu седмици"
25e2fbb4 1606
40390522
AS
1607#: date.c:137
1608#, c-format
1609msgid "%lu month ago"
1610msgid_plural "%lu months ago"
1611msgstr[0] "преди %lu месец"
1612msgstr[1] "преди %lu месеца"
25e2fbb4 1613
40390522 1614#: date.c:148
25e2fbb4 1615#, c-format
40390522
AS
1616msgid "%lu year"
1617msgid_plural "%lu years"
1618msgstr[0] "%lu година"
1619msgstr[1] "%lu години"
25e2fbb4 1620
40390522
AS
1621#. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
1622#: date.c:151
1623#, c-format
1624msgid "%s, %lu month ago"
1625msgid_plural "%s, %lu months ago"
1626msgstr[0] "преди %s и %lu месец"
1627msgstr[1] "преди %s и %lu месеца"
25e2fbb4 1628
40390522 1629#: date.c:156 date.c:161
25e2fbb4 1630#, c-format
40390522
AS
1631msgid "%lu year ago"
1632msgid_plural "%lu years ago"
1633msgstr[0] "преди %lu година"
1634msgstr[1] "преди %lu години"
25e2fbb4 1635
40390522
AS
1636#: diffcore-order.c:24
1637#, c-format
1638msgid "failed to read orderfile '%s'"
1639msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 1640
40390522
AS
1641#: diffcore-rename.c:536
1642msgid "Performing inexact rename detection"
1643msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
25e2fbb4 1644
40390522 1645#: diff.c:62
25e2fbb4 1646#, c-format
40390522
AS
1647msgid "option '%s' requires a value"
1648msgstr "опцията „%s“ изисква стойност"
25e2fbb4 1649
40390522 1650#: diff.c:124
25e2fbb4 1651#, c-format
40390522 1652msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
25e2fbb4 1653msgstr ""
40390522
AS
1654" Неуспешно разпознаване на „%s“ като процент-праг за статистиката по "
1655"директории\n"
25e2fbb4 1656
40390522 1657#: diff.c:129
25e2fbb4 1658#, c-format
40390522
AS
1659msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
1660msgstr " Непознат параметър „%s“ за статистиката по директории'\n"
25e2fbb4 1661
61d4c309 1662#: diff.c:281
25e2fbb4 1663#, c-format
40390522
AS
1664msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
1665msgstr "Непозната стойност „%s“ за настройката „diff.submodule“"
25e2fbb4 1666
61d4c309 1667#: diff.c:344
40390522
AS
1668#, c-format
1669msgid ""
1670"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
1671"%s"
1672msgstr ""
1673"Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
1674"%s"
25e2fbb4 1675
61d4c309 1676#: diff.c:3102
25e2fbb4 1677#, c-format
40390522
AS
1678msgid "external diff died, stopping at %s"
1679msgstr ""
1680"външната програма за разлики завърши неуспешно. Спиране на работата при „%s“"
25e2fbb4 1681
61d4c309 1682#: diff.c:3428
40390522
AS
1683msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
1684msgstr ""
1685"Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
1686"една с друга"
1687
61d4c309 1688#: diff.c:3518
40390522
AS
1689msgid "--follow requires exactly one pathspec"
1690msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
1691
61d4c309 1692#: diff.c:3681
25e2fbb4 1693#, c-format
40390522
AS
1694msgid ""
1695"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
1696"%s"
1697msgstr ""
1698"Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
1699"%s"
25e2fbb4 1700
61d4c309 1701#: diff.c:3695
25e2fbb4 1702#, c-format
40390522
AS
1703msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
1704msgstr "Неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
25e2fbb4 1705
61d4c309 1706#: diff.c:4719
40390522
AS
1707msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
1708msgstr ""
1709"търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
1710"многото файлове."
25e2fbb4 1711
61d4c309 1712#: diff.c:4722
40390522
AS
1713msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
1714msgstr ""
1715"установени са точните копия на променените пътища поради многото файлове."
aeef7d84 1716
61d4c309 1717#: diff.c:4725
aeef7d84 1718#, c-format
40390522
AS
1719msgid ""
1720"you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
1721msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
aeef7d84 1722
61d4c309 1723#: dir.c:1899
40390522
AS
1724msgid "failed to get kernel name and information"
1725msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
25e2fbb4 1726
61d4c309 1727#: dir.c:2018
40390522 1728msgid "Untracked cache is disabled on this system or location."
25e2fbb4 1729msgstr ""
40390522 1730"Кеша за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение."
25e2fbb4 1731
61d4c309
AS
1732#: dir.c:2776 dir.c:2781
1733#, c-format
1734msgid "could not create directories for %s"
1735msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
1736
1737#: dir.c:2806
1738#, c-format
1739msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
1740msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
1741
1742#: entry.c:280
1743#, c-format
1744msgid "could not stat file '%s'"
1745msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
1746
1747#: fetch-pack.c:249
40390522
AS
1748msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
1749msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
25e2fbb4 1750
61d4c309 1751#: fetch-pack.c:261
40390522
AS
1752msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got EOF"
1753msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „EOF“"
1754
61d4c309
AS
1755#: fetch-pack.c:280 builtin/archive.c:63
1756#, c-format
1757msgid "remote error: %s"
1758msgstr "отдалечена грешка: %s"
1759
1760#: fetch-pack.c:281
25e2fbb4 1761#, c-format
40390522
AS
1762msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
1763msgstr "git fetch-pack: очакваше се „ACK“/„NAK“, а бе получен „%s“"
25e2fbb4 1764
61d4c309 1765#: fetch-pack.c:333
40390522
AS
1766msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
1767msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква „multi_ack_detailed“"
1768
61d4c309 1769#: fetch-pack.c:419
25e2fbb4 1770#, c-format
40390522
AS
1771msgid "invalid shallow line: %s"
1772msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1773
61d4c309 1774#: fetch-pack.c:425
25e2fbb4 1775#, c-format
40390522
AS
1776msgid "invalid unshallow line: %s"
1777msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
25e2fbb4 1778
61d4c309 1779#: fetch-pack.c:427
25e2fbb4 1780#, c-format
40390522
AS
1781msgid "object not found: %s"
1782msgstr "обектът „%s“ липсва"
25e2fbb4 1783
61d4c309 1784#: fetch-pack.c:430
25e2fbb4 1785#, c-format
40390522
AS
1786msgid "error in object: %s"
1787msgstr "грешка в обекта: „%s“"
25e2fbb4 1788
61d4c309 1789#: fetch-pack.c:432
25e2fbb4 1790#, c-format
40390522
AS
1791msgid "no shallow found: %s"
1792msgstr "не е открит плитък обект: %s"
25e2fbb4 1793
61d4c309 1794#: fetch-pack.c:435
25e2fbb4 1795#, c-format
40390522
AS
1796msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
1797msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: %s"
25e2fbb4 1798
61d4c309 1799#: fetch-pack.c:474
25e2fbb4 1800#, c-format
40390522
AS
1801msgid "got %s %d %s"
1802msgstr "получено бе %s %d %s"
25e2fbb4 1803
61d4c309 1804#: fetch-pack.c:488
40390522
AS
1805#, c-format
1806msgid "invalid commit %s"
1807msgstr "неправилно подаване: „%s“"
25e2fbb4 1808
61d4c309 1809#: fetch-pack.c:521
40390522
AS
1810msgid "giving up"
1811msgstr "преустановяване"
6c31a5e9 1812
61d4c309 1813#: fetch-pack.c:531 progress.c:235
1c3c8410
AS
1814msgid "done"
1815msgstr "действието завърши"
1816
61d4c309 1817#: fetch-pack.c:543
1c3c8410 1818#, c-format
40390522
AS
1819msgid "got %s (%d) %s"
1820msgstr "получено бе %s (%d) %s"
1c3c8410 1821
61d4c309 1822#: fetch-pack.c:589
1c3c8410 1823#, c-format
40390522
AS
1824msgid "Marking %s as complete"
1825msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
1c3c8410 1826
61d4c309 1827#: fetch-pack.c:737
aeef7d84 1828#, c-format
40390522
AS
1829msgid "already have %s (%s)"
1830msgstr "вече има „%s“ (%s)"
aeef7d84 1831
61d4c309 1832#: fetch-pack.c:775
40390522
AS
1833msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
1834msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
aeef7d84 1835
61d4c309 1836#: fetch-pack.c:783
40390522
AS
1837msgid "protocol error: bad pack header"
1838msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
aeef7d84 1839
61d4c309 1840#: fetch-pack.c:839
aeef7d84 1841#, c-format
40390522
AS
1842msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
1843msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
aeef7d84 1844
61d4c309 1845#: fetch-pack.c:855
aeef7d84 1846#, c-format
40390522
AS
1847msgid "%s failed"
1848msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
aeef7d84 1849
61d4c309 1850#: fetch-pack.c:857
40390522
AS
1851msgid "error in sideband demultiplexer"
1852msgstr "грешка в демултиплексора"
1853
61d4c309 1854#: fetch-pack.c:884
40390522
AS
1855msgid "Server does not support shallow clients"
1856msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
1857
61d4c309 1858#: fetch-pack.c:888
40390522
AS
1859msgid "Server supports multi_ack_detailed"
1860msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack_detailed“"
1861
61d4c309 1862#: fetch-pack.c:891
40390522
AS
1863msgid "Server supports no-done"
1864msgstr "Сървърът поддържа „no-done“"
1865
61d4c309 1866#: fetch-pack.c:897
40390522
AS
1867msgid "Server supports multi_ack"
1868msgstr "Сървърът поддържа „multi_ack“"
1869
61d4c309 1870#: fetch-pack.c:901
40390522
AS
1871msgid "Server supports side-band-64k"
1872msgstr "Сървърът поддържа „side-band-64k“"
1873
61d4c309 1874#: fetch-pack.c:905
40390522
AS
1875msgid "Server supports side-band"
1876msgstr "Сървърът поддържа „side-band“"
1877
61d4c309 1878#: fetch-pack.c:909
40390522
AS
1879msgid "Server supports allow-tip-sha1-in-want"
1880msgstr "Сървърът поддържа „allow-tip-sha1-in-want“"
1881
61d4c309 1882#: fetch-pack.c:913
40390522
AS
1883msgid "Server supports allow-reachable-sha1-in-want"
1884msgstr "Сървърът поддържа „allow-reachable-sha1-in-want“"
1885
61d4c309 1886#: fetch-pack.c:923
40390522
AS
1887msgid "Server supports ofs-delta"
1888msgstr "Сървърът поддържа „ofs-delta“"
1889
61d4c309 1890#: fetch-pack.c:930
0d670e78 1891#, c-format
40390522
AS
1892msgid "Server version is %.*s"
1893msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
0d670e78 1894
61d4c309 1895#: fetch-pack.c:936
40390522
AS
1896msgid "Server does not support --shallow-since"
1897msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
1898
61d4c309 1899#: fetch-pack.c:940
40390522
AS
1900msgid "Server does not support --shallow-exclude"
1901msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
1902
61d4c309 1903#: fetch-pack.c:942
40390522
AS
1904msgid "Server does not support --deepen"
1905msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
1906
61d4c309 1907#: fetch-pack.c:953
40390522
AS
1908msgid "no common commits"
1909msgstr "няма общи подавания"
1910
61d4c309 1911#: fetch-pack.c:965
40390522
AS
1912msgid "git fetch-pack: fetch failed."
1913msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
1914
61d4c309 1915#: fetch-pack.c:1127
40390522
AS
1916msgid "no matching remote head"
1917msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
1918
61d4c309
AS
1919#: fetch-pack.c:1149
1920#, c-format
1921msgid "no such remote ref %s"
1922msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
1923
1924#: fetch-pack.c:1152
1925#, c-format
1926msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
1927msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен „%s“"
1928
40390522
AS
1929#: gpg-interface.c:185
1930msgid "gpg failed to sign the data"
1931msgstr "Програмата „gpg“ не подписа данните."
1932
1933#: gpg-interface.c:215
1934msgid "could not create temporary file"
1935msgstr "не може да се създаде временен файл"
1936
1937#: gpg-interface.c:217
0d670e78 1938#, c-format
40390522
AS
1939msgid "failed writing detached signature to '%s'"
1940msgstr "Програмата не успя да запише самостоятелния подпис в „%s“"
0d670e78 1941
61d4c309
AS
1942#: graph.c:96
1943#, c-format
1944msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
1945msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
1946
1947#: grep.c:1796
0d670e78 1948#, c-format
40390522
AS
1949msgid "'%s': unable to read %s"
1950msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
0d670e78 1951
61d4c309 1952#: grep.c:1813 builtin/clone.c:399 builtin/diff.c:81 builtin/rm.c:133
0d670e78 1953#, c-format
40390522
AS
1954msgid "failed to stat '%s'"
1955msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
0d670e78 1956
61d4c309 1957#: grep.c:1824
aeef7d84 1958#, c-format
40390522
AS
1959msgid "'%s': short read"
1960msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от заявените"
aeef7d84 1961
61d4c309 1962#: help.c:218
aeef7d84 1963#, c-format
40390522
AS
1964msgid "available git commands in '%s'"
1965msgstr "налични команди на git от „%s“"
aeef7d84 1966
61d4c309 1967#: help.c:225
40390522
AS
1968msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
1969msgstr "команди на git от други директории от „$PATH“"
1970
61d4c309 1971#: help.c:256
40390522
AS
1972msgid "These are common Git commands used in various situations:"
1973msgstr "Това са най-често използваните команди на Git:"
1974
61d4c309 1975#: help.c:321
0d670e78 1976#, c-format
40390522
AS
1977msgid ""
1978"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
1979"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
1980msgstr ""
1981"Изглежда, че „%s“ е команда на git, но тя не може да\n"
1982"бъде изпълнена. Вероятно пакетът „git-%s“ е повреден."
aeef7d84 1983
61d4c309 1984#: help.c:376
40390522
AS
1985msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
1986msgstr "Странно, изглежда, че на системата ви няма нито една команда на git."
1987
61d4c309 1988#: help.c:398
aeef7d84 1989#, c-format
40390522
AS
1990msgid ""
1991"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
1992"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
1993msgstr ""
1994"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пробвахте да изпълните команда на Git на име „%s“, а такава "
1995"не\n"
1996"съществува. Изпълнението автоматично продължава, като се счита, че имате "
1997"предвид „%s“"
aeef7d84 1998
61d4c309 1999#: help.c:403
aeef7d84 2000#, c-format
40390522
AS
2001msgid "in %0.1f seconds automatically..."
2002msgstr "след %0.1f секунди…"
aeef7d84 2003
61d4c309 2004#: help.c:410
0d670e78 2005#, c-format
40390522
AS
2006msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
2007msgstr "git: „%s“ не е команда на git. Погледнете изхода от „git --help“."
0d670e78 2008
61d4c309 2009#: help.c:414 help.c:480
40390522
AS
2010msgid ""
2011"\n"
2012"Did you mean this?"
2013msgid_plural ""
2014"\n"
2015"Did you mean one of these?"
2016msgstr[0] ""
2017"\n"
2018"Команда с подобно име е:"
2019msgstr[1] ""
2020"\n"
2021"Команди с подобно име са:"
2022
61d4c309 2023#: help.c:476
0d670e78 2024#, c-format
40390522
AS
2025msgid "%s: %s - %s"
2026msgstr "%s: %s — %s"
0d670e78 2027
61d4c309 2028#: ident.c:343
40390522
AS
2029msgid ""
2030"\n"
2031"*** Please tell me who you are.\n"
2032"\n"
2033"Run\n"
2034"\n"
2035" git config --global user.email \"you@example.com\"\n"
2036" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
2037"\n"
2038"to set your account's default identity.\n"
2039"Omit --global to set the identity only in this repository.\n"
2040"\n"
2041msgstr ""
2042"\n"
2043"●●● Въведете самоличност.\n"
2044"\n"
2045"Изпълнете:\n"
2046"\n"
2047" git config --global user.email \"ИМЕ@example.com\"\n"
2048" git config --global user.name \"ВАШЕТО ИМЕ\"\n"
2049"\n"
2050"и въведете данни за себе си.\n"
2051"Ако пропуснете опцията „--global“, самоличността е само за текущото "
2052"хранилище.\n"
2053"\n"
2054
61d4c309
AS
2055#: ident.c:367
2056msgid "no email was given and auto-detection is disabled"
2057msgstr "липсва адрес за е-поща, а автоматичното отгатване е изключено"
2058
2059#: ident.c:372
2060#, c-format
2061msgid "unable to auto-detect email address (got '%s')"
2062msgstr ""
2063"адресът за е-поща не може да бъде отгатнат (най-доброто предположение бе "
2064"„%s“)"
2065
2066#: ident.c:382
2067msgid "no name was given and auto-detection is disabled"
2068msgstr "липсва име, а автоматичното отгатване е изключено"
2069
2070#: ident.c:388
2071#, c-format
2072msgid "unable to auto-detect name (got '%s')"
2073msgstr "името не може да бъде отгатнато (най-доброто предположение бе „%s“)"
2074
2075#: ident.c:396
2076#, c-format
2077msgid "empty ident name (for <%s>) not allowed"
2078msgstr "не може да се ползва празно име като идентификатор (за <%s>)"
2079
2080#: ident.c:402
2081#, c-format
2082msgid "name consists only of disallowed characters: %s"
2083msgstr "името съдържа само непозволени знаци: „%s“"
2084
2085#: ident.c:417 builtin/commit.c:611
2086#, c-format
2087msgid "invalid date format: %s"
2088msgstr "неправилен формат на дата: %s"
2089
40390522 2090#: lockfile.c:152
aeef7d84 2091#, c-format
40390522
AS
2092msgid ""
2093"Unable to create '%s.lock': %s.\n"
2094"\n"
2095"Another git process seems to be running in this repository, e.g.\n"
2096"an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes\n"
2097"are terminated then try again. If it still fails, a git process\n"
2098"may have crashed in this repository earlier:\n"
2099"remove the file manually to continue."
2100msgstr ""
2101"Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s\n"
2102"\n"
2103"Изглежда, че и друг процес на git е пуснат в това хранилище, напр.\n"
2104"редактор, стартиран с „git commit“. Уверете се, че всички подобни\n"
2105"процеси са спрени и опитайте отново. Ако това не помогне, вероятната\n"
2106"причина е, че някой процес на git в това хранилище е забил. За да\n"
2107"продължите работа, ще трябва ръчно да изтриете файла:"
aeef7d84 2108
40390522 2109#: lockfile.c:160
0d670e78 2110#, c-format
40390522
AS
2111msgid "Unable to create '%s.lock': %s"
2112msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде създаден: %s"
0d670e78 2113
40390522
AS
2114#: merge.c:41
2115msgid "failed to read the cache"
2116msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
2117
61d4c309
AS
2118#: merge.c:96 builtin/am.c:1999 builtin/am.c:2034 builtin/checkout.c:393
2119#: builtin/checkout.c:607 builtin/clone.c:749
40390522
AS
2120msgid "unable to write new index file"
2121msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
2122
2123#: merge-recursive.c:209
2124msgid "(bad commit)\n"
2125msgstr "(лошо подаване)\n"
2126
61d4c309 2127#: merge-recursive.c:231 merge-recursive.c:239
0d670e78 2128#, c-format
40390522
AS
2129msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
2130msgstr "неуспешно изпълнение на „addinfo_cache“ за пътя „%s“"
0d670e78 2131
61d4c309 2132#: merge-recursive.c:303
40390522
AS
2133msgid "error building trees"
2134msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
2135
61d4c309 2136#: merge-recursive.c:727
0d670e78 2137#, c-format
40390522
AS
2138msgid "failed to create path '%s'%s"
2139msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
0d670e78 2140
61d4c309 2141#: merge-recursive.c:738
0d670e78 2142#, c-format
40390522
AS
2143msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
2144msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
0d670e78 2145
61d4c309 2146#: merge-recursive.c:752 merge-recursive.c:771
40390522
AS
2147msgid ": perhaps a D/F conflict?"
2148msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
0d670e78 2149
61d4c309 2150#: merge-recursive.c:761
0d670e78 2151#, c-format
40390522
AS
2152msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
2153msgstr ""
2154"преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
0d670e78 2155
61d4c309 2156#: merge-recursive.c:803 builtin/cat-file.c:34
0d670e78 2157#, c-format
40390522
AS
2158msgid "cannot read object %s '%s'"
2159msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
0d670e78 2160
61d4c309 2161#: merge-recursive.c:805
0d670e78 2162#, c-format
40390522
AS
2163msgid "blob expected for %s '%s'"
2164msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
0d670e78 2165
61d4c309 2166#: merge-recursive.c:829
0d670e78 2167#, c-format
40390522
AS
2168msgid "failed to open '%s': %s"
2169msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
0d670e78 2170
61d4c309 2171#: merge-recursive.c:840
aeef7d84 2172#, c-format
40390522
AS
2173msgid "failed to symlink '%s': %s"
2174msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
aeef7d84 2175
61d4c309 2176#: merge-recursive.c:845
0d670e78 2177#, c-format
40390522
AS
2178msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
2179msgstr ""
2180"не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
0d670e78 2181
61d4c309 2182#: merge-recursive.c:985
40390522
AS
2183msgid "Failed to execute internal merge"
2184msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
0d670e78 2185
61d4c309 2186#: merge-recursive.c:989
aeef7d84 2187#, c-format
40390522
AS
2188msgid "Unable to add %s to database"
2189msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
aeef7d84 2190
61d4c309 2191#: merge-recursive.c:1092
aeef7d84 2192#, c-format
40390522
AS
2193msgid ""
2194"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2195"in tree."
2196msgstr ""
2197"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2198"е оставена в дървото."
aeef7d84 2199
61d4c309
AS
2200#: merge-recursive.c:1097
2201#, c-format
2202msgid ""
2203"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2204"left in tree."
2205msgstr ""
2206"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2207"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
2208
2209#: merge-recursive.c:1104
25e2fbb4 2210#, c-format
40390522
AS
2211msgid ""
2212"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
2213"in tree at %s."
2214msgstr ""
2215"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s. Версия %s на „%s“ "
2216"е оставена в дървото: %s."
25e2fbb4 2217
61d4c309
AS
2218#: merge-recursive.c:1109
2219#, c-format
2220msgid ""
2221"CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
2222"left in tree at %s."
2223msgstr ""
2224"КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
2225"%s. Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
2226
40390522
AS
2227#: merge-recursive.c:1143
2228msgid "rename"
2229msgstr "преименуване"
2230
2231#: merge-recursive.c:1143
2232msgid "renamed"
2233msgstr "преименуван"
2234
2235#: merge-recursive.c:1200
25e2fbb4 2236#, c-format
40390522
AS
2237msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
2238msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
25e2fbb4 2239
40390522 2240#: merge-recursive.c:1225
25e2fbb4 2241#, c-format
40390522
AS
2242msgid ""
2243"CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
2244"\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
2245msgstr ""
2246"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2247"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
25e2fbb4 2248
40390522
AS
2249#: merge-recursive.c:1230
2250msgid " (left unresolved)"
2251msgstr " (некоригиран конфликт)"
25e2fbb4 2252
40390522
AS
2253#: merge-recursive.c:1292
2254#, c-format
2255msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
2256msgstr ""
2257"КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
2258"„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
e1f70371 2259
40390522 2260#: merge-recursive.c:1325
e1f70371 2261#, c-format
40390522
AS
2262msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
2263msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“, а „%s“ на „%s“"
e1f70371 2264
61d4c309 2265#: merge-recursive.c:1528
e1f70371 2266#, c-format
40390522
AS
2267msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
2268msgstr ""
2269"КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
2270"„%s“ е добавен в „%s“"
e1f70371 2271
61d4c309 2272#: merge-recursive.c:1543
e1f70371 2273#, c-format
40390522
AS
2274msgid "Adding merged %s"
2275msgstr "Добавяне на слетия „%s“"
e1f70371 2276
61d4c309 2277#: merge-recursive.c:1550 merge-recursive.c:1780
e1f70371 2278#, c-format
40390522
AS
2279msgid "Adding as %s instead"
2280msgstr "Добавяне като „%s“"
e1f70371 2281
61d4c309 2282#: merge-recursive.c:1607
e1f70371 2283#, c-format
40390522
AS
2284msgid "cannot read object %s"
2285msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
e1f70371 2286
61d4c309 2287#: merge-recursive.c:1610
e1f70371 2288#, c-format
40390522
AS
2289msgid "object %s is not a blob"
2290msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
e1f70371 2291
61d4c309 2292#: merge-recursive.c:1679
40390522
AS
2293msgid "modify"
2294msgstr "промяна"
e1f70371 2295
61d4c309 2296#: merge-recursive.c:1679
40390522
AS
2297msgid "modified"
2298msgstr "променен"
e1f70371 2299
61d4c309 2300#: merge-recursive.c:1689
40390522
AS
2301msgid "content"
2302msgstr "съдържание"
25e2fbb4 2303
61d4c309 2304#: merge-recursive.c:1696
40390522
AS
2305msgid "add/add"
2306msgstr "добавяне/добавяне"
25e2fbb4 2307
61d4c309 2308#: merge-recursive.c:1732
25e2fbb4 2309#, c-format
40390522
AS
2310msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
2311msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
25e2fbb4 2312
61d4c309 2313#: merge-recursive.c:1746
25e2fbb4 2314#, c-format
40390522
AS
2315msgid "Auto-merging %s"
2316msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
25e2fbb4 2317
61d4c309 2318#: merge-recursive.c:1750 git-submodule.sh:944
40390522
AS
2319msgid "submodule"
2320msgstr "ПОДМОДУЛ"
25e2fbb4 2321
61d4c309 2322#: merge-recursive.c:1751
25e2fbb4 2323#, c-format
40390522
AS
2324msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
2325msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
25e2fbb4 2326
61d4c309 2327#: merge-recursive.c:1845
25e2fbb4 2328#, c-format
40390522
AS
2329msgid "Removing %s"
2330msgstr "Изтриване на „%s“"
25e2fbb4 2331
61d4c309 2332#: merge-recursive.c:1871
40390522
AS
2333msgid "file/directory"
2334msgstr "файл/директория"
25e2fbb4 2335
61d4c309 2336#: merge-recursive.c:1877
40390522
AS
2337msgid "directory/file"
2338msgstr "директория/файл"
aeef7d84 2339
61d4c309 2340#: merge-recursive.c:1883
aeef7d84 2341#, c-format
40390522
AS
2342msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
2343msgstr ""
2344"КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“. Добавяне на „%s“ "
2345"като „%s“"
aeef7d84 2346
61d4c309 2347#: merge-recursive.c:1892
40390522
AS
2348#, c-format
2349msgid "Adding %s"
2350msgstr "Добавяне на „%s“"
f88c1134 2351
61d4c309 2352#: merge-recursive.c:1929
40390522
AS
2353msgid "Already up-to-date!"
2354msgstr "Вече е обновено!"
25e2fbb4 2355
61d4c309 2356#: merge-recursive.c:1938
25e2fbb4 2357#, c-format
40390522
AS
2358msgid "merging of trees %s and %s failed"
2359msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
25e2fbb4 2360
61d4c309 2361#: merge-recursive.c:2021
40390522
AS
2362msgid "Merging:"
2363msgstr "Сливане:"
6c31a5e9 2364
61d4c309 2365#: merge-recursive.c:2034
40390522
AS
2366#, c-format
2367msgid "found %u common ancestor:"
2368msgid_plural "found %u common ancestors:"
2369msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
2370msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
6c31a5e9 2371
61d4c309 2372#: merge-recursive.c:2073
40390522
AS
2373msgid "merge returned no commit"
2374msgstr "сливането не върна подаване"
aeef7d84 2375
61d4c309 2376#: merge-recursive.c:2136
40390522
AS
2377#, c-format
2378msgid "Could not parse object '%s'"
2379msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
f88c1134 2380
61d4c309 2381#: merge-recursive.c:2150 builtin/merge.c:645 builtin/merge.c:792
40390522
AS
2382msgid "Unable to write index."
2383msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 2384
40390522
AS
2385#: notes-merge.c:273
2386#, c-format
25e2fbb4 2387msgid ""
40390522
AS
2388"You have not concluded your previous notes merge (%s exists).\n"
2389"Please, use 'git notes merge --commit' or 'git notes merge --abort' to "
2390"commit/abort the previous merge before you start a new notes merge."
25e2fbb4 2391msgstr ""
40390522
AS
2392"Не сте завършили предишното сливане на бележки. (Указателят „%s“ "
2393"съществува).\n"
2394"За да завършите предишното сливане, изпълнете:\n"
2395"\n"
61d4c309 2396" git notes merge --commit\n"
40390522
AS
2397"\n"
2398"За да отмените предишното сливане, изпълнете:\n"
2399"\n"
61d4c309 2400" git notes merge --abort"
25e2fbb4 2401
40390522 2402#: notes-merge.c:280
25e2fbb4 2403#, c-format
40390522
AS
2404msgid "You have not concluded your notes merge (%s exists)."
2405msgstr ""
2406"Не сте завършили сливането на бележките. (Указателят „%s“ съществува)."
25e2fbb4 2407
40390522
AS
2408#: notes-utils.c:41
2409msgid "Cannot commit uninitialized/unreferenced notes tree"
2410msgstr ""
2411"Неинициализирано или нереферирано дърво за бележки не може да бъде подадено"
25e2fbb4 2412
40390522 2413#: notes-utils.c:100
25e2fbb4 2414#, c-format
40390522
AS
2415msgid "Bad notes.rewriteMode value: '%s'"
2416msgstr "Неправилна стойност за „notes.rewriteMode“: „%s“"
25e2fbb4 2417
40390522
AS
2418#: notes-utils.c:110
2419#, c-format
2420msgid "Refusing to rewrite notes in %s (outside of refs/notes/)"
2421msgstr ""
2422"Бележките в „%s“ няма да бъдат презаписани, защото са извън „refs/notes/“."
25e2fbb4 2423
40390522
AS
2424#. TRANSLATORS: The first %s is the name of the
2425#. environment variable, the second %s is its value
2426#: notes-utils.c:137
25e2fbb4 2427#, c-format
40390522
AS
2428msgid "Bad %s value: '%s'"
2429msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
25e2fbb4 2430
61d4c309 2431#: object.c:240
25e2fbb4 2432#, c-format
40390522
AS
2433msgid "unable to parse object: %s"
2434msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
25e2fbb4 2435
40390522
AS
2436#: parse-options.c:572
2437msgid "..."
2438msgstr "…"
25e2fbb4 2439
40390522 2440#: parse-options.c:590
25e2fbb4 2441#, c-format
40390522
AS
2442msgid "usage: %s"
2443msgstr "употреба: %s"
25e2fbb4 2444
40390522
AS
2445#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
2446#. one in "usage: %s" translation
2447#: parse-options.c:594
25e2fbb4 2448#, c-format
40390522
AS
2449msgid " or: %s"
2450msgstr " или: %s"
25e2fbb4 2451
40390522 2452#: parse-options.c:597
25e2fbb4 2453#, c-format
40390522
AS
2454msgid " %s"
2455msgstr " %s"
25e2fbb4 2456
40390522
AS
2457#: parse-options.c:631
2458msgid "-NUM"
2459msgstr "-ЧИСЛО"
25e2fbb4 2460
40390522 2461#: parse-options-cb.c:108
25e2fbb4 2462#, c-format
40390522
AS
2463msgid "malformed object name '%s'"
2464msgstr "неправилно име на обект „%s“"
25e2fbb4 2465
61d4c309 2466#: path.c:810
25e2fbb4 2467#, c-format
40390522
AS
2468msgid "Could not make %s writable by group"
2469msgstr "Не могат да се дадат права за запис в директорията „%s“ на групата"
25e2fbb4 2470
61d4c309
AS
2471#: pathspec.c:125
2472msgid "Escape character '\\' not allowed as last character in attr value"
2473msgstr ""
2474"Екраниращият знак „\\“не може да е последен знак в стойността на атрибут"
2475
2476#: pathspec.c:143
2477msgid "Only one 'attr:' specification is allowed."
2478msgstr "Позволено е само едно указване на „attr:“."
2479
2480#: pathspec.c:146
2481msgid "attr spec must not be empty"
2482msgstr "„attr:“ трябва да указва стойност"
2483
2484#: pathspec.c:189
2485#, c-format
2486msgid "invalid attribute name %s"
2487msgstr "неправилно име на атрибут: „%s“"
2488
2489#: pathspec.c:254
40390522
AS
2490msgid "global 'glob' and 'noglob' pathspec settings are incompatible"
2491msgstr "глобалните настройки за пътища „glob“ и „noglob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2492
61d4c309 2493#: pathspec.c:261
40390522
AS
2494msgid ""
2495"global 'literal' pathspec setting is incompatible with all other global "
2496"pathspec settings"
2497msgstr ""
2498"глобалната настройка за дословни пътища „literal“ е несъвместима с всички "
2499"други глобални настройки за пътища"
25e2fbb4 2500
61d4c309 2501#: pathspec.c:301
40390522
AS
2502msgid "invalid parameter for pathspec magic 'prefix'"
2503msgstr "неправилен параметър за опцията за магически пътища „prefix“"
25e2fbb4 2504
61d4c309 2505#: pathspec.c:322
25e2fbb4 2506#, c-format
40390522
AS
2507msgid "Invalid pathspec magic '%.*s' in '%s'"
2508msgstr "Неправилна стойност за опцията за магически пътища „%.*s“ в „%s“"
25e2fbb4 2509
61d4c309 2510#: pathspec.c:327
25e2fbb4 2511#, c-format
40390522
AS
2512msgid "Missing ')' at the end of pathspec magic in '%s'"
2513msgstr "Знакът „)“ липсва в опцията за магически пътища в „%s“"
25e2fbb4 2514
61d4c309 2515#: pathspec.c:365
25e2fbb4 2516#, c-format
40390522
AS
2517msgid "Unimplemented pathspec magic '%c' in '%s'"
2518msgstr "Магическите пътища „%c“ са без реализация за „%s“"
25e2fbb4 2519
61d4c309
AS
2520#: pathspec.c:421 pathspec.c:443
2521#, c-format
2522msgid "Pathspec '%s' is in submodule '%.*s'"
2523msgstr "Пътят „%s“ е в подмодула „%.*s“"
2524
2525#: pathspec.c:483
25e2fbb4 2526#, c-format
40390522
AS
2527msgid "%s: 'literal' and 'glob' are incompatible"
2528msgstr "%s: опциите „literal“ и „glob“ са несъвместими"
25e2fbb4 2529
61d4c309 2530#: pathspec.c:496
25e2fbb4 2531#, c-format
40390522
AS
2532msgid "%s: '%s' is outside repository"
2533msgstr "%s: „%s“ е извън хранилището"
25e2fbb4 2534
61d4c309 2535#: pathspec.c:584
25e2fbb4 2536#, c-format
61d4c309
AS
2537msgid "'%s' (mnemonic: '%c')"
2538msgstr "„%s“ (клавиш: „%c“)"
25e2fbb4 2539
61d4c309 2540#: pathspec.c:594
25e2fbb4 2541#, c-format
40390522
AS
2542msgid "%s: pathspec magic not supported by this command: %s"
2543msgstr "%s: магическите пътища не се поддържат от командата „%s“"
25e2fbb4 2544
61d4c309 2545#: pathspec.c:644
40390522
AS
2546msgid ""
2547"empty strings as pathspecs will be made invalid in upcoming releases. please "
2548"use . instead if you meant to match all paths"
2549msgstr ""
2550"възможно е празните низове да се окажат неправилни шаблони за пътища в "
2551"следващи версии на Git. Ако искате съвпадение с всички пътища, използвайте: "
2552"„.“"
25e2fbb4 2553
61d4c309 2554#: pathspec.c:668
25e2fbb4 2555#, c-format
40390522
AS
2556msgid "pathspec '%s' is beyond a symbolic link"
2557msgstr "пътят „%s“ е след символна връзка"
25e2fbb4 2558
61d4c309 2559#: pretty.c:982
40390522
AS
2560msgid "unable to parse --pretty format"
2561msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
25e2fbb4 2562
61d4c309 2563#: read-cache.c:1442
25e2fbb4 2564#, c-format
40390522
AS
2565msgid ""
2566"index.version set, but the value is invalid.\n"
2567"Using version %i"
25e2fbb4 2568msgstr ""
40390522
AS
2569"Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
2570"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2571
61d4c309 2572#: read-cache.c:1452
40390522
AS
2573#, c-format
2574msgid ""
2575"GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
2576"Using version %i"
25e2fbb4 2577msgstr ""
40390522
AS
2578"Зададена е неправилна стойност на променливата на средата "
2579"„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
2580"Ще се ползва версия %i"
25e2fbb4 2581
3e69979f 2582#: read-cache.c:2375 sequencer.c:1350 sequencer.c:2048
61d4c309 2583#, c-format
3e69979f 2584msgid "could not stat '%s'"
61d4c309
AS
2585msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
2586
2587#: read-cache.c:2388
2588#, c-format
2589msgid "unable to open git dir: %s"
2590msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
2591
2592#: read-cache.c:2400
2593#, c-format
2594msgid "unable to unlink: %s"
2595msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
2596
2597#: refs.c:620 builtin/merge.c:844
25e2fbb4 2598#, c-format
40390522
AS
2599msgid "Could not open '%s' for writing"
2600msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
25e2fbb4 2601
61d4c309
AS
2602#: refs.c:1667
2603msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
2604msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
2605
2606#: refs/files-backend.c:1631
25e2fbb4 2607#, c-format
40390522
AS
2608msgid "could not delete reference %s: %s"
2609msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
25e2fbb4 2610
61d4c309 2611#: refs/files-backend.c:1634
40390522
AS
2612#, c-format
2613msgid "could not delete references: %s"
2614msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
25e2fbb4 2615
61d4c309 2616#: refs/files-backend.c:1643
25e2fbb4 2617#, c-format
40390522
AS
2618msgid "could not remove reference %s"
2619msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
25e2fbb4 2620
61d4c309
AS
2621#: ref-filter.c:35 wt-status.c:1780
2622msgid "gone"
2623msgstr "изтрит"
2624
2625#: ref-filter.c:36
2626#, c-format
2627msgid "ahead %d"
2628msgstr "напред с %d"
2629
2630#: ref-filter.c:37
2631#, c-format
2632msgid "behind %d"
2633msgstr "назад с %d"
2634
2635#: ref-filter.c:38
2636#, c-format
2637msgid "ahead %d, behind %d"
2638msgstr "напред с %d, назад с %d"
2639
2640#: ref-filter.c:104
25e2fbb4 2641#, c-format
40390522
AS
2642msgid "expected format: %%(color:<color>)"
2643msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
25e2fbb4 2644
61d4c309 2645#: ref-filter.c:106
25e2fbb4 2646#, c-format
40390522
AS
2647msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
2648msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
25e2fbb4 2649
61d4c309 2650#: ref-filter.c:120
25e2fbb4 2651#, c-format
61d4c309
AS
2652msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
2653msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
25e2fbb4 2654
61d4c309
AS
2655#: ref-filter.c:124
2656#, c-format
2657msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
2658msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
2659
2660#: ref-filter.c:126
2661#, c-format
2662msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
2663msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
2664
2665#: ref-filter.c:166
40390522
AS
2666#, c-format
2667msgid "%%(body) does not take arguments"
2668msgstr "%%(body) не приема аргументи"
25e2fbb4 2669
61d4c309 2670#: ref-filter.c:173
40390522
AS
2671#, c-format
2672msgid "%%(subject) does not take arguments"
2673msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
25e2fbb4 2674
61d4c309
AS
2675#: ref-filter.c:180
2676#, c-format
2677msgid "%%(trailers) does not take arguments"
2678msgstr "%%(trailers) не приема аргументи"
2679
2680#: ref-filter.c:199
e1f70371 2681#, c-format
40390522
AS
2682msgid "positive value expected contents:lines=%s"
2683msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
e1f70371 2684
61d4c309 2685#: ref-filter.c:201
0d670e78 2686#, c-format
40390522
AS
2687msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
2688msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
0d670e78 2689
61d4c309
AS
2690#: ref-filter.c:214
2691#, c-format
2692msgid "positive value expected objectname:short=%s"
2693msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
2694
2695#: ref-filter.c:218
40390522
AS
2696#, c-format
2697msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
2698msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
0d670e78 2699
61d4c309 2700#: ref-filter.c:245
40390522
AS
2701#, c-format
2702msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
2703msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
0d670e78 2704
61d4c309 2705#: ref-filter.c:257
0d670e78 2706#, c-format
40390522
AS
2707msgid "unrecognized position:%s"
2708msgstr "непозната позиция: %s"
0d670e78 2709
61d4c309 2710#: ref-filter.c:261
0d670e78 2711#, c-format
40390522
AS
2712msgid "unrecognized width:%s"
2713msgstr "непозната широчина: %s"
0d670e78 2714
61d4c309 2715#: ref-filter.c:267
40390522
AS
2716#, c-format
2717msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
2718msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
25e2fbb4 2719
61d4c309 2720#: ref-filter.c:271
40390522
AS
2721#, c-format
2722msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
2723msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
25e2fbb4 2724
61d4c309
AS
2725#: ref-filter.c:286
2726#, c-format
2727msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
2728msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
2729
2730#: ref-filter.c:371
25e2fbb4 2731#, c-format
40390522
AS
2732msgid "malformed field name: %.*s"
2733msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2734
61d4c309 2735#: ref-filter.c:397
25e2fbb4 2736#, c-format
40390522
AS
2737msgid "unknown field name: %.*s"
2738msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
25e2fbb4 2739
61d4c309
AS
2740#: ref-filter.c:501
2741#, c-format
2742msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
2743msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
2744
2745#: ref-filter.c:561
2746#, c-format
2747msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
2748msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
2749
2750#: ref-filter.c:563
2751#, c-format
2752msgid "format: %%(then) atom used more than once"
2753msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
2754
2755#: ref-filter.c:565
2756#, c-format
2757msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
2758msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
2759
2760#: ref-filter.c:591
2761#, c-format
2762msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
2763msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
2764
2765#: ref-filter.c:593
2766#, c-format
2767msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
2768msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
2769
2770#: ref-filter.c:595
2771#, c-format
2772msgid "format: %%(else) atom used more than once"
2773msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
2774
2775#: ref-filter.c:608
25e2fbb4 2776#, c-format
40390522 2777msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
61d4c309 2778msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
25e2fbb4 2779
61d4c309 2780#: ref-filter.c:663
40390522
AS
2781#, c-format
2782msgid "malformed format string %s"
2783msgstr "неправилен низ за форматиране „%s“"
25e2fbb4 2784
61d4c309
AS
2785#: ref-filter.c:1247
2786#, c-format
2787msgid "(no branch, rebasing %s)"
2788msgstr "(извън клон, пребазиране на „%s“)"
2789
2790#: ref-filter.c:1250
2791#, c-format
2792msgid "(no branch, bisect started on %s)"
2793msgstr "(извън клон, двоично търсене от „%s“)"
0d670e78 2794
61d4c309
AS
2795#. TRANSLATORS: make sure this matches
2796#. "HEAD detached at " in wt-status.c
2797#: ref-filter.c:1256
25e2fbb4 2798#, c-format
61d4c309
AS
2799msgid "(HEAD detached at %s)"
2800msgstr "(Указателят „HEAD“ не е свързан и е при „%s“)"
1c3c8410 2801
61d4c309
AS
2802#. TRANSLATORS: make sure this matches
2803#. "HEAD detached from " in wt-status.c
2804#: ref-filter.c:1261
0d670e78 2805#, c-format
61d4c309
AS
2806msgid "(HEAD detached from %s)"
2807msgstr "Указателят „HEAD“ не е свързан и е отделѐн от „%s“"
2808
2809#: ref-filter.c:1265
2810msgid "(no branch)"
2811msgstr "(извън клон)"
0d670e78 2812
61d4c309 2813#: ref-filter.c:1420 ref-filter.c:1451
6c31a5e9 2814#, c-format
40390522
AS
2815msgid "missing object %s for %s"
2816msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
6c31a5e9 2817
61d4c309 2818#: ref-filter.c:1423 ref-filter.c:1454
6c31a5e9 2819#, c-format
40390522
AS
2820msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
2821msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
6c31a5e9 2822
61d4c309 2823#: ref-filter.c:1692
6c31a5e9 2824#, c-format
40390522
AS
2825msgid "malformed object at '%s'"
2826msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
6c31a5e9 2827
61d4c309 2828#: ref-filter.c:1759
6c31a5e9 2829#, c-format
40390522
AS
2830msgid "ignoring ref with broken name %s"
2831msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
6c31a5e9 2832
61d4c309 2833#: ref-filter.c:1764
0d670e78 2834#, c-format
40390522
AS
2835msgid "ignoring broken ref %s"
2836msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
0d670e78 2837
61d4c309 2838#: ref-filter.c:2028
0d670e78 2839#, c-format
40390522
AS
2840msgid "format: %%(end) atom missing"
2841msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
0d670e78 2842
61d4c309 2843#: ref-filter.c:2109
0d670e78 2844#, c-format
40390522
AS
2845msgid "malformed object name %s"
2846msgstr "неправилно име на обект „%s“"
0d670e78 2847
61d4c309 2848#: remote.c:754
0d670e78 2849#, c-format
40390522
AS
2850msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
2851msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
0d670e78 2852
61d4c309 2853#: remote.c:758
aeef7d84 2854#, c-format
40390522
AS
2855msgid "%s usually tracks %s, not %s"
2856msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
aeef7d84 2857
61d4c309 2858#: remote.c:762
0d670e78 2859#, c-format
40390522
AS
2860msgid "%s tracks both %s and %s"
2861msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
0d670e78 2862
61d4c309 2863#: remote.c:770
40390522
AS
2864msgid "Internal error"
2865msgstr "Вътрешна грешка"
0d670e78 2866
61d4c309 2867#: remote.c:1685 remote.c:1787
40390522
AS
2868msgid "HEAD does not point to a branch"
2869msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
0d670e78 2870
61d4c309 2871#: remote.c:1694
0d670e78 2872#, c-format
40390522
AS
2873msgid "no such branch: '%s'"
2874msgstr "няма клон на име „%s“"
0d670e78 2875
61d4c309 2876#: remote.c:1697
0d670e78 2877#, c-format
40390522
AS
2878msgid "no upstream configured for branch '%s'"
2879msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
0d670e78 2880
61d4c309 2881#: remote.c:1703
0d670e78 2882#, c-format
40390522
AS
2883msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
2884msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
0d670e78 2885
61d4c309 2886#: remote.c:1718
0d670e78 2887#, c-format
40390522 2888msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
0d670e78 2889msgstr ""
40390522
AS
2890"липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
2891"хранилището „%s“"
0d670e78 2892
61d4c309 2893#: remote.c:1730
0d670e78 2894#, c-format
40390522
AS
2895msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
2896msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
0d670e78 2897
61d4c309 2898#: remote.c:1741
0d670e78 2899#, c-format
40390522
AS
2900msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
2901msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
0d670e78 2902
61d4c309 2903#: remote.c:1754
40390522
AS
2904msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
2905msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
2906
61d4c309 2907#: remote.c:1776
40390522
AS
2908msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
2909msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
2910
61d4c309 2911#: remote.c:2081
0d670e78 2912#, c-format
40390522
AS
2913msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
2914msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
0d670e78 2915
61d4c309 2916#: remote.c:2085
40390522
AS
2917msgid " (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
2918msgstr " (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
2919
61d4c309 2920#: remote.c:2088
0d670e78 2921#, c-format
40390522
AS
2922msgid "Your branch is up-to-date with '%s'.\n"
2923msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
0d670e78 2924
61d4c309 2925#: remote.c:2092
0d670e78 2926#, c-format
40390522
AS
2927msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
2928msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
2929msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
2930msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
0d670e78 2931
61d4c309 2932#: remote.c:2098
40390522
AS
2933msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
2934msgstr " (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
2935
61d4c309 2936#: remote.c:2101
0d670e78 2937#, c-format
40390522
AS
2938msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
2939msgid_plural ""
2940"Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
61d4c309
AS
2941msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
2942msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
0d670e78 2943
61d4c309 2944#: remote.c:2109
40390522
AS
2945msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
2946msgstr " (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
2947
61d4c309 2948#: remote.c:2112
0d670e78
AS
2949#, c-format
2950msgid ""
40390522
AS
2951"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2952"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
2953msgid_plural ""
2954"Your branch and '%s' have diverged,\n"
2955"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
2956msgstr[0] ""
2957"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
2958"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
2959msgstr[1] ""
2960"Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
2961"двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
0d670e78 2962
61d4c309 2963#: remote.c:2122
40390522
AS
2964msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
2965msgstr " (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
2966
2967#: revision.c:2158
2968msgid "your current branch appears to be broken"
2969msgstr "Текущият клон е повреден"
2970
2971#: revision.c:2161
0d670e78 2972#, c-format
40390522
AS
2973msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
2974msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
2975
2976#: revision.c:2355
2977msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
2978msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
0d670e78 2979
61d4c309 2980#: run-command.c:125
40390522
AS
2981msgid "open /dev/null failed"
2982msgstr "неуспешно отваряне на „/dev/null“"
0d670e78 2983
61d4c309 2984#: run-command.c:127
0d670e78 2985#, c-format
40390522
AS
2986msgid "dup2(%d,%d) failed"
2987msgstr "неуспешно изпълнение на dup2(%d,%d)"
2988
61d4c309
AS
2989#: send-pack.c:150
2990#, c-format
2991msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
2992msgstr ""
2993"състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
2994
2995#: send-pack.c:152
2996#, c-format
2997msgid "remote unpack failed: %s"
2998msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
2999
3000#: send-pack.c:315
40390522
AS
3001msgid "failed to sign the push certificate"
3002msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
3003
61d4c309 3004#: send-pack.c:428
40390522
AS
3005msgid "the receiving end does not support --signed push"
3006msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
3007
61d4c309 3008#: send-pack.c:430
0d670e78 3009msgid ""
40390522
AS
3010"not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
3011"signed push"
0d670e78 3012msgstr ""
40390522
AS
3013"отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
3014"използва сертификат"
0d670e78 3015
61d4c309 3016#: send-pack.c:442
40390522
AS
3017msgid "the receiving end does not support --atomic push"
3018msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
3019
61d4c309 3020#: send-pack.c:447
40390522
AS
3021msgid "the receiving end does not support push options"
3022msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
3023
61d4c309 3024#: sequencer.c:215
40390522
AS
3025msgid "revert"
3026msgstr "отмяна"
3027
61d4c309 3028#: sequencer.c:217
40390522
AS
3029msgid "cherry-pick"
3030msgstr "отбиране"
3031
61d4c309
AS
3032#: sequencer.c:219
3033msgid "rebase -i"
3034msgstr "rebase -i"
3035
3036#: sequencer.c:221
3037#, c-format
3038msgid "Unknown action: %d"
3039msgstr "Неизвестно действие: %d"
3040
3041#: sequencer.c:278
0d670e78 3042msgid ""
40390522
AS
3043"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3044"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
0d670e78 3045msgstr ""
40390522
AS
3046"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
3047"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“."
0d670e78 3048
61d4c309 3049#: sequencer.c:281
0d670e78 3050msgid ""
40390522
AS
3051"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
3052"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
3053"and commit the result with 'git commit'"
0d670e78 3054msgstr ""
40390522
AS
3055"след коригирането на конфликтите, отбележете съответните\n"
3056"пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
3057"подайте резултата с командата „git commit'“."
0d670e78 3058
3e69979f 3059#: sequencer.c:294 sequencer.c:1682
0d670e78 3060#, c-format
40390522
AS
3061msgid "could not lock '%s'"
3062msgstr "„%s“ не може да се заключи"
0d670e78 3063
3e69979f 3064#: sequencer.c:297 sequencer.c:1560 sequencer.c:1687 sequencer.c:1701
0d670e78 3065#, c-format
40390522
AS
3066msgid "could not write to '%s'"
3067msgstr "в „%s“ не може да се пише"
0d670e78 3068
61d4c309 3069#: sequencer.c:301
0d670e78 3070#, c-format
40390522
AS
3071msgid "could not write eol to '%s'"
3072msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
0d670e78 3073
3e69979f 3074#: sequencer.c:305 sequencer.c:1565 sequencer.c:1689
0d670e78 3075#, c-format
40390522
AS
3076msgid "failed to finalize '%s'."
3077msgstr "„%s“ не може да се завърши."
0d670e78 3078
3e69979f 3079#: sequencer.c:329 sequencer.c:814 sequencer.c:1586 builtin/am.c:257
61d4c309 3080#: builtin/commit.c:749 builtin/merge.c:1018
0d670e78 3081#, c-format
40390522
AS
3082msgid "could not read '%s'"
3083msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
25e2fbb4 3084
61d4c309 3085#: sequencer.c:355
25e2fbb4 3086#, c-format
40390522
AS
3087msgid "your local changes would be overwritten by %s."
3088msgstr "локалните ви промени ще бъдат презаписани при %s."
25e2fbb4 3089
61d4c309 3090#: sequencer.c:359
40390522
AS
3091msgid "commit your changes or stash them to proceed."
3092msgstr "подайте или скатайте промените, за да продължите"
25e2fbb4 3093
61d4c309 3094#: sequencer.c:388
40390522
AS
3095#, c-format
3096msgid "%s: fast-forward"
61d4c309 3097msgstr "%s: превъртане"
25e2fbb4 3098
61d4c309
AS
3099#. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
3100#. * "rebase -i".
3101#.
3102#: sequencer.c:470
40390522
AS
3103#, c-format
3104msgid "%s: Unable to write new index file"
3105msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
25e2fbb4 3106
61d4c309 3107#: sequencer.c:489
40390522
AS
3108msgid "could not resolve HEAD commit\n"
3109msgstr "подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито\n"
25e2fbb4 3110
61d4c309 3111#: sequencer.c:509
40390522
AS
3112msgid "unable to update cache tree\n"
3113msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено\n"
25e2fbb4 3114
61d4c309 3115#: sequencer.c:592
aeef7d84 3116#, c-format
40390522
AS
3117msgid ""
3118"you have staged changes in your working tree\n"
3119"If these changes are meant to be squashed into the previous commit, run:\n"
3120"\n"
3121" git commit --amend %s\n"
3122"\n"
3123"If they are meant to go into a new commit, run:\n"
3124"\n"
3125" git commit %s\n"
3126"\n"
3127"In both cases, once you're done, continue with:\n"
3128"\n"
3129" git rebase --continue\n"
3130msgstr ""
3131"в това работно дърво има скатани промени.\n"
3132"Ако искате да ги слеете с предишното подаване, изпълнете:\n"
3133"\n"
61d4c309 3134" git commit --amend %s\n"
40390522
AS
3135"\n"
3136"Ако искате да създадете ново подаване, изпълнете:\n"
3137"\n"
61d4c309 3138" git commit %s\n"
40390522
AS
3139"\n"
3140"И в двата случая продължавате след това с командата:\n"
3141"\n"
61d4c309 3142" git rebase --continue\n"
aeef7d84 3143
61d4c309 3144#: sequencer.c:694
aeef7d84 3145#, c-format
40390522
AS
3146msgid "could not parse commit %s\n"
3147msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано\n"
aeef7d84 3148
61d4c309 3149#: sequencer.c:699
aeef7d84 3150#, c-format
40390522
AS
3151msgid "could not parse parent commit %s\n"
3152msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано\n"
aeef7d84 3153
61d4c309
AS
3154#: sequencer.c:821
3155#, c-format
3156msgid ""
3157"unexpected 1st line of squash message:\n"
3158"\n"
3159"\t%.*s"
3160msgstr ""
3161"неочакван първи ред на съобщението при смачкване:\n"
3162"\n"
3163" %.*s"
3164
3165#: sequencer.c:827
3166#, c-format
3167msgid ""
3168"invalid 1st line of squash message:\n"
3169"\n"
3170"\t%.*s"
3171msgstr ""